AJÁNLÁS a nemzetközi párok vagyonjogi rendszerei tekintetében a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása területén létrehozandó, a házassági vagyonjogi rendszerekre és a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi vonatkozásaira egyaránt kiterjedő megerősített együttműködés engedélyezéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

30.5.2016 - (08112/2016 – C8-0184/2016 – 2016/0061(NLE)) - ***

Jogi Bizottság
Előadó: Jean-Marie Cavada

Eljárás : 2016/0061(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0192/2016
Előterjesztett szövegek :
A8-0192/2016
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a nemzetközi párok vagyonjogi rendszerei tekintetében a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása területén létrehozandó, a házassági vagyonjogi rendszerekre és a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi vonatkozásaira egyaránt kiterjedő megerősített együttműködés engedélyezéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(08112/2016 – C8-0184/2016 – 2016/0061(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  vu le projet de décision du Conseil (08112/2016),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 329. cikkének (1) bekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0184/2016),

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 20. cikkében és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 326. és 327. cikkében támasztott feltételekre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 85. és 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság ajánlására (A8-0192/2016),

1.  egyetért a nemzetközi párok vagyonjogi rendszerei tekintetében a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása területén létrehozandó, a házassági vagyonjogi rendszerekre és a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi vonatkozásaira egyaránt kiterjedő megerősített együttműködés engedélyezéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezettel;

2.  utasítja elnökét, hogy de továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

RÖVID INDOKOLÁS

A nemzetközi párok vagyonjogi rendszereit érintő ügyekben – ideértve mind a házassági vagyonjogi rendszereket, mind a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi vonatkozásait – a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása tekintetében történő megerősített együttműködés alkalmazására vonatkozó döntés azután született meg, hogy a Bizottság által 2011-ben tett eredeti javaslatokról valamennyi tagállam között folyó tárgyalások holtpontra jutottak.

A családjog terén ugyanis a jogalkotási aktusokat a Tanács egyhangúlag fogadja el, a Parlamenttel való konzultációt követően. 2013-ban a Parlament kedvező véleményt adott a 2011-es jogalkotási tervezetekről, de 2015 végén világossá vált, hogy az összes tagállam nem fog tudni egyetérteni a javaslatokkal.

Ekkor merült fel a megerősített együttműködés, mint ideális megoldás, amennyiben 23 tagállam elvileg egyetértett a két jogi aktus elfogadásáról. A Bizottság tehát 2016 elején újabb jogi aktusokra irányuló javaslatokat készített a megerősített együttműködési eljárás felhasználásával, a tartalmat illetően a korábban elért megállapodást alapul véve. A megerősített együttműködésnek több feltételt kell teljesítenie:

•  végső lehetőség akkor, amikor az együttműködés célkitűzései nem érhetők el ésszerű határidőn belül az Unió egésze által, és ha abban legalább kilenc tagállam részt vesz;

•  tiszteletben tartja az uniós szerződéseket és az uniós jogot, valamint azoknak a tagállamoknak a hatásköreit, jogait és kötelezettségeit, amelyek az együttműködésben nem vesznek részt;

•  előmozdítja az Unió célkitűzéseinek megvalósítását, védi érdekeit és megerősíti integrációs folyamatát;

•  nem befolyásolja hátrányosan a belső piacot, valamint a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót, nem jelent megkülönböztetést vagy akadályt a tagállamok közötti kereskedelemben, és nem torzítja közöttük a versenyt.

Egyértelmű, hogy ebben az esetben ezek a feltételek teljesülnek. A választásra végső lehetőségként került. Az elfogadandó aktusok nem érintik hátrányosan a nem részt vevő tagállamok jogait és nem befolyásolják a belső piacot. A nemzetközi párok vagyonjogi rendszereire alkalmazandó e megerősített együttműködés egyértelműen megfelel az uniós célkitűzéseknek és polgárai érdekeit szolgálja.

Következésképpen ez az ajánlás azt javasolja, hogy a Parlament adja egyetértését az e téren történő megerősített együttműködéshez. Mivel ez csak egy eljárási határozat, javasolt a két határozatra irányuló javaslatról szóló jelentés megtekintése, részletes tartalmuk megismerése érdekében.

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

24.5.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

2

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Stefano Maullu

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Jens Nilsson