ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej do podjęcia wzmocnionej współpracy w obszarze jurysdykcji, prawa właściwego oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w zakresie ustrojów majątkowych par międzynarodowych, obejmującej zarówno małżeńskie ustroje majątkowe, jak i skutki majątkowe zarejestrowanych związków partnerskich

30.5.2016 - (08112/2016 – C8-0184/2016 – 2016/0061(NLE)) - ***

Komisja Prawna
Sprawozdawca: Jean-Marie Cavada

Procedura : 2016/0061(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0192/2016
Teksty złożone :
A8-0192/2016
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej do podjęcia wzmocnionej współpracy w obszarze jurysdykcji, prawa właściwego oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w zakresie ustrojów majątkowych par międzynarodowych, obejmującej zarówno małżeńskie ustroje majątkowe, jak i skutki majątkowe zarejestrowanych związków partnerskich

(08112/2016 – C8-0184/2016 – 2016/0061(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (08112/2016),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 329 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0184/2016),

–  uwzględniając warunki ustanowione w art. 20 Traktatu o Unii Europejskiej oraz w art. 326 i 327 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 85 i art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Prawnej (A8-0192/2016),

1.  wyraża zgodę na projekt decyzji Rady upoważniającej do podjęcia wzmocnionej współpracy w obszarze jurysdykcji, prawa właściwego oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w zakresie ustrojów majątkowych par międzynarodowych, obejmującej zarówno małżeńskie ustroje majątkowe, jak i skutki majątkowe zarejestrowanych związków partnerskich;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Decyzję o zastosowaniu wzmocnionej współpracy w dziedzinie jurysdykcji, prawa właściwego oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w zakresie ustrojów majątkowych par międzynarodowych, obejmująca zarówno małżeńskie ustroje majątkowe, jak i skutki majątkowe zarejestrowanych związków partnerskich, podjęto po tym, jak negocjacje między wszystkimi państwami członkowskimi w sprawie pierwotnych wniosków przedstawionych przez Komisję w 2011 r. utknęły w martwym punkcie.

W dziedzinie prawa rodzinnego akty ustawodawcze są przyjmowane jednomyślnie przez Radę, po konsultacji z Parlamentem Europejskim. W 2013 r. Parlament Europejski wydał pozytywną opinię w sprawie projektów aktów z 2011 r., ale pod koniec 2015 r. stało się jasne, że nie wszystkie państwa członkowskie zgodzą się na przedstawione propozycje.

Wzmocniona współpraca okazała się idealnym rozwiązaniem, ponieważ 23 państwa członkowskie zgadzały się zasadniczo na przyjęcie obydwu aktów. W związku z tym na początku 2016 r. Komisja przedstawiła nowe projekty aktów, korzystając z procedury wzmocnionej współpracy, których treść opierała się na uzgodnionym wcześniej kompromisie. Wzmocniona współpraca musi spełniać kilka warunków:

•  być ostatecznym wyborem, jeżeli cele takiej współpracy nie mogą zostać osiągnięte w rozsądnym terminie przez Unię jako całość, oraz pod warunkiem, że uczestniczy w niej co najmniej dziewięć państw członkowskich;

•  nie naruszać traktatów i prawa Unii oraz kompetencji, praw i obowiązków państw członkowskich, które w niej nie uczestniczą;

•  realizować cele Unii, chronić jej interesy i pogłębiać proces integracji;

•  nie może naruszać zasad rynku wewnętrznego ani spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej i stanowić przeszkody lub dyskryminacji w handlu między państwami członkowskimi ani prowadzić do zakłócenia konkurencji między nimi.

Jest oczywiste, że w tym przypadku wspomniane warunki są spełnione. Decyzja o podjęciu wzmocnionej współpracy została przyjęta w ostateczności. Akty, które mają być przyjęte, nie naruszają praw nieuczestniczących państw członkowskich ani zasad rynku wewnętrznego. Wzmocniona współpraca w zakresie prawa majątkowego par międzynarodowych jest wyraźnie zgodna z celami Unii i z interesem jej obywateli.

W niniejszym zaleceniu proponuje się zatem, aby Parlament wyraził zgodę na wzmocnioną współpracę w tej dziedzinie. Niniejsza decyzja jest wyłącznie decyzją proceduralną, w związku z tym prosimy o zapoznanie się ze sprawozdaniami w sprawie obydwu wniosków dotyczących rozporządzeń, gdzie omówiono szczegóły ich treści.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

24.5.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

2

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Stefano Maullu

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Jens Nilsson