RECOMANDARE referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a unei cooperări consolidate în domeniul competenței, al legii aplicabile și al recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești privind regimurile patrimoniale ale cuplurilor internaționale, incluzând atât aspectele legate de regimurile matrimoniale, cât și cele legate de efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate

30.5.2016 - (08112/2016 – C8-0184/2016 – 2016/0061(NLE)) - ***

Comisia pentru afaceri juridice
Raportor: Jean-Marie Cavada

Procedură : 2016/0061(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0192/2016
Texte depuse :
A8-0192/2016
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a unei cooperări consolidate în domeniul competenței, al legii aplicabile și al recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești privind regimurile patrimoniale ale cuplurilor internaționale, incluzând atât aspectele legate de regimurile matrimoniale, cât și cele legate de efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate

(08112/2016 – C8-0184/2016 – 2016/0061(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (08112/2016),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 329 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0184/2016),

–  având în vedere condițiile prevăzute la articolul 20 din Tratatul privind Uniunea Europeană și la articolele 326 și 327 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 85 și articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0192/2016),

1.  aprobă proiectul de decizie a Consiliului de autorizare a unei cooperări consolidate în domeniul competenței, al legii aplicabile și al recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești privind regimurile patrimoniale ale cuplurilor internaționale, incluzând atât aspectele legate de regimurile matrimoniale, cât și cele legate de efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Decizia de a recurge la cooperarea consolidată în domeniul competenței, al legii aplicabile și al recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești privind regimurile patrimoniale ale cuplurilor internaționale, incluzând atât aspectele legate de regimurile matrimoniale, cât și cele legate de efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate, intervine după blocajul negocierilor între toate statele membre asupra propunerilor inițiale ale Comisiei din 2011.

În domeniul dreptului familiei, actele legislative sunt adoptate de Consiliu în unanimitate, după consultarea Parlamentului. În 2013, Parlamentul exprimase un aviz favorabil privind proiectele de acte din 2011, însă, la sfârșitul anului 2015, a devenit clar că nu toate statele membre vor fi de acord cu propunerile.

Cooperarea consolidată s-a impus astfel ca soluție ideală, în măsura în care 23 de state membre au fost în principiu de acord să adopte cele două acte. La începutul anului 2016, Comisia a prezentat, în consecință, noi propuneri de acte utilizând procedura de cooperare consolidată, al căror conținut se baza pe compromisul obținut anterior. Cooperarea consolidată trebuie să respecte mai multe condiții:

•  să fie o opțiune de ultimă instanță, în cazul în care obiectivele urmărite de această cooperare nu pot fi atinse într-un termen rezonabil de către Uniune ca întreg și să beneficieze de participarea a cel puțin nouă state membre;

•  să respecte tratatele și dreptul Uniunii, precum și competențele, drepturile și obligațiile statelor membre neparticipante;

•  să faciliteze realizarea obiectivelor Uniunii, să protejeze interesele acesteia și să consolideze procesul de integrare;

•  să nu aducă atingere pieței interne sau coeziunii economice, sociale și teritoriale, să nu constituie o barieră sau o discriminare în schimburile dintre statele membre și să nu provoace o denaturare a concurenței între acestea.

Este clar că, în cazul de față, condițiile sunt îndeplinite. Alegerea a fost făcută în ultimă instanță, Actele ce urmează a fi adoptate nu aduc atingere dreptului statelor membre de a nu participa și nu afectează piața internă. Cooperarea consolidată în domeniul dreptului patrimonial al cuplurilor internaționale este în mod clar conformă cu obiectivele Uniunii și este în interesul cetățenilor.

Această recomandare propune, prin urmare, ca Parlamentul să-și dea aprobarea cu privire la cooperarea consolidată în acest domeniu. Decizia este doar procedurală; în privința conținutului, sugerăm consultarea rapoartelor privind cele două propuneri de regulament.

REZULTATUL VOTULUI FINAL

ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

24.5.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

2

2

Membri titulari prezenți la votul final

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Stefano Maullu

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Jens Nilsson