ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti právomoci, rozhodného práva a uznávania a výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových režimov medzinárodných párov, vzťahujúca sa na veci majetkových režimov manželov, ako aj na majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev

  30.5.2016 - (08112/2016 – C8-0184/2016 – 2016/0061(NLE)) - ***

  Výbor pre právne veci
  Spravodajca: Jean-Marie Cavada

  Postup : 2016/0061(NLE)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A8-0192/2016
  Predkladané texty :
  A8-0192/2016
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti právomoci, rozhodného práva a uznávania a výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových režimov medzinárodných párov, vzťahujúca sa na veci majetkových režimov manželov, ako aj na majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev

  (08112/2016 – C8-0184/2016 – 2016/0061(NLE))

  (Súhlas)

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (08112/2016),

  –  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 329 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0184/2016),

  –  so zreteľom na podmienky stanovené v článku 20 Zmluvy o Európskej únii a v článkoch 326 a 327 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

  –  so zreteľom na článok 85 a článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek rokovacieho poriadku,

  –  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre právne veci (A8-0192/2016),

  1.  udeľuje súhlas s návrhom rozhodnutia Rady, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti právomoci, rozhodného práva a uznávania a výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových režimov medzinárodných párov, vzťahujúca sa na veci majetkových režimov manželov, ako aj na majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev;

  2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

  STRUČNÉ ODÔVODNENIE

  Rozhodnutie využiť posilnenú spoluprácu v oblasti právomoci, rozhodného práva a uznávania a výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových režimov medzinárodných párov, vzťahujúcu sa na majetkové režimy manželov, ako aj na majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev bolo vypracované potom, ako boli zablokované rokovania medzi všetkými členskými štátmi o pôvodných návrhoch, ktoré Komisia predložila v roku 2011.

  Legislatívne akty v oblasti rodinného práva prijíma Rada jednomyseľne po konzultácii s Parlamentom. V roku 2013 Parlament udelil svoj súhlas s návrhmi aktov z roku 2011, ale na konci roka 2015 bolo jasné, že nie všetky členské štáty súhlasia s návrhmi.

  Posilnená spolupráca sa ukázala byť ideálnym riešením, pretože 23 členských štátov v zásade súhlasilo s prijatím týchto dvoch aktov. Na začiatku roku 2016 Komisia teda predložila nové návrhy aktov, ktoré obsahovo vychádzajú z kompromisu, ktorý sa dosiahol predtým, pričom použila postup posilnenej spolupráce. Posilnená spolupráca musí spĺňať viaceré podmienky:

  •  predstavovať poslednú možnosť v prípade, že ciele sledované v rámci tejto spolupráce nemôže Únia ako celok dosiahnuť v primeranom čase, a musí sa na nej zúčastniť najmenej deväť členských štátov;

  •  rešpektovať zmluvy a právne predpisy Únie a právomoci, práva a povinnosti tých členských štátov, ktoré sa na nej nezúčastňujú;

  •  podporovať ciele Únie, chrániť jej záujmy a posilňovať jej integračný proces;

  •  nenarúšať vnútorný trh ani hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť, nepredstavovať prekážku alebo diskrimináciu v obchode medzi členskými štátmi a nenarúšať hospodársku súťaž medzi nimi.

  Je jasné, že v tomto prípade sú podmienky splnené. Táto voľba bola poslednou možnosťou. Akty, ktoré sa mali prijať, neporušujú práva nezúčastnených členských štátov a neovplyvňujú vnútorný trh. Táto posilnená spolupráca v oblasti majetkového práva medzinárodných párov je jasne v súlade s cieľmi Únie a záujmami jej občanov.

  V tomto odporúčaní sa preto navrhuje, aby Parlament udelil súhlas s posilnenou spoluprácou v tejto oblasti. Keďže rozhodnutie je iba procedurálnou záležitosťou, odkazujeme čitateľa na správy o oboch návrhoch nariadenia, v ktorých sa nachádzajú podrobnosti o ich obsahu.

  VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA

  V GESTORSKOM VÝBORE

  Dátum prijatia

  24.5.2016

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  19

  2

  2

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Stefano Maullu

  Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

  Jens Nilsson