PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o odobritvi okrepljenega sodelovanja na področju pristojnosti, prava, ki se uporablja, ter priznavanja in izvrševanja odločb na področju premoženjskih razmerij mednarodnih parov, ki zajema tako področje premoženjskih razmerij med zakoncema kot premoženjskopravne posledice registriranih partnerskih skupnosti

30.5.2016 - (08112/2016 – C8-0184/2016 – 2016/0061(NLE)) - ***

Odbor za pravne zadeve
Poročevalec: Jean-Marie Cavada

Postopek : 2016/0061(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0192/2016
Predložena besedila :
A8-0192/2016
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o odobritvi okrepljenega sodelovanja na področju pristojnosti, prava, ki se uporablja, ter priznavanja in izvrševanja odločb na področju premoženjskih razmerij mednarodnih parov, ki zajema tako področje premoženjskih razmerij med zakoncema kot premoženjskopravne posledice registriranih partnerskih skupnosti

(08112/2016 – C8-0184/2016 – 2016/0061(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (08112/2016),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 329(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0184/2016),

–  ob upoštevanju pogojev iz člena 20 Pogodbe o Evropski uniji in členov 326 in 327 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 85 ter prvega in tretjega pododstavka člena 99(1) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za pravne zadeve (A8-0192/2016),

1.  odobri osnutek sklepa Sveta o odobritvi okrepljenega sodelovanja na področju pristojnosti, prava, ki se uporablja, ter priznavanja in izvrševanja odločb na področju premoženjskih razmerij mednarodnih parov, ki zajema tako področje premoženjskih razmerij med zakoncema kot premoženjskopravne posledice registriranih partnerskih skupnosti;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Odločitev za okrepljeno sodelovanje na področju pristojnosti, prava, ki se uporablja, ter priznavanja in izvrševanja odločb na področju premoženjskih razmerij mednarodnih parov, ki zajema tako premoženjska razmerja med zakoncema kot premoženjskopravne posledice registriranih partnerskih skupnosti je bila sprejeta po zastoju pogajanj med vsemi državami članicami o prvotnih predlogih, ki jih je Komisija predstavila leta 2011.

Zakonodajni akti s področja družinskega prava se namreč v Svetu sprejemajo soglasno po posvetovanju s Parlamentom. Parlament je leta 2013 dal pozitivno mnenje k osnutkom aktov iz leta 2011, vendar je konec leta 2015 postalo jasno, da vse države članice ne bodo sprejele predlogov.

Okrepljeno sodelovanje je bilo zato očitno idealna rešitev, saj se je ostalih 23 držav načeloma strinjalo s sprejetjem obeh aktov. Komisija je torej v začetku leta 2016 pripravila nova predloga aktov z uporabo postopka okrepljenega sodelovanja, ki temeljita na vsebini predhodno doseženega kompromisnega besedila. Okrepljeno sodelovanje mora izpolnjevati več pogojev:

•  biti mora zadnja možna izbira, kadar Unija kot celota ne more doseči ciljev takega sodelovanja v razumnem roku, in vanj se mora vključiti najmanj devet držav članic;

•  spoštovati mora pogodbi in pravo Unije ter pristojnosti, pravice in obveznosti držav članic, ki v njem ne sodelujejo;

•  uresničevati mora cilje Unije, ščititi njene interese in krepiti njene integracijske procese;

•  ne sme škoditi notranjemu trgu ali ekonomski, socialni in teritorialni koheziji ter ne sme pomeniti ovire ali povzročati diskriminacije pri trgovini med državami članicami niti izkrivljati konkurence med njimi.

Jasno je, da so v tem primeru pogoji izpolnjeni. Izbira je bila zadnja možnost. Predlagani akti ne posegajo v pravice nesodelujočih držav članic in ne vplivajo na notranji trg. To okrepljeno sodelovanje na področju premoženjskih razmerij mednarodnih parov je očitno skladno s cilji Unije in v interesu državljanov.

V priporočilu zato predlagamo, da Parlament odobri predlog sklepa Sveta za okrepljeno sodelovanje na tem področju. Odločitev je zgolj postopkovna, z vsebino obeh predlogov uredb se bralec lahko seznani v poročilih o teh predlogih.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

24.5.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

2

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Daniel Buda, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Stefano Maullu

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jens Nilsson