Eljárás : 2008/0027(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0195/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0195/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 23/06/2016 - 8.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0283

AJÁNLÁS     ***
PDF 357kWORD 84k
31.5.2016
PE 576.889v02-00 A8-0195/2016

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(13395/2014 – C8-0170/2015 – 2008/0027(NLE))

Külügyi Bizottság

Előadó: Ramona Nicole Mănescu

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(13395/2014 – C8-0170/2015 – 2008/0027(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (13395/2014),

–  tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv tervezetére (13376/2014),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 217. cikkével, 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjával és 218.cike (8) bekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0170/2015),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére és (2) bekezdésére, valamint 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Külügyi Bizottság ajánlására (A8-0195/2016),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Libanoni Köztársaság kormányának és parlamentjének.

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

24.5.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

45

2

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jaromír Štětina, Boris Zala

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Luis de Grandes Pascual, Andrzej Grzyb, Bodil Valero, Janusz Zemke

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Therese Comodini Cachia, Ricardo Serrão Santos, Renate Weber


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

45

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, Renate Weber

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Therese Comodini Cachia, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, Jaromír Štětina

S&D

Goffredo Maria Bettini, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Afzal Khan, Andrejs Mamikins, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Tonino Picula, Ricardo Serrão Santos, Boris Zala, Janusz Zemke

Verts/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Bodil Valero

2

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios

1

0

NI

Janusz Korwin-Mikke

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat