Betänkande - A8-0195/2016Betänkande
A8-0195/2016

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

31.5.2016 - (13395/2014 – C8-0170/2015 – 2008/0027(NLE)) - ***

Utskottet för utrikesfrågor
Föredragande: Ramona Nicole Mănescu

Förfarande : 2008/0027(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0195/2016
Ingivna texter :
A8-0195/2016
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

(13395/2014 – C8-0170/2015 – 2008/0027(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (13395/2014),

–  med beaktande av utkastet till protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (13376/2014),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 217 och 218.6 andra stycket a och 218.8 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0170/2015),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A8-0195/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Libanon.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

24.5.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

45

2

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jaromír Štětina, Boris Zala

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Luis de Grandes Pascual, Andrzej Grzyb, Bodil Valero, Janusz Zemke

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Therese Comodini Cachia, Ricardo Serrão Santos, Renate Weber

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

45

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, Renate Weber

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Therese Comodini Cachia, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, Jaromír Štětina

S&D

Goffredo Maria Bettini, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Afzal Khan, Andrejs Mamikins, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Tonino Picula, Ricardo Serrão Santos, Boris Zala, Janusz Zemke

Verts/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Bodil Valero

2

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios

1

0

NI

Janusz Korwin-Mikke

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster