ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Република Перу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване

2.6.2016 - (12099/2015 – C8-0143/2016 – 2015/0199(NLE)) - ***

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Мария Габриел

Процедура : 2015/0199(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0197/2016
Внесени текстове :
A8-0197/2016
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Република Перу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване

(12099/2015 – C8-0143/2016 – 2015/0199(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12099/2015),

–  като взе предвид проекта на споразумение между Европейския съюз и Република Перу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (12097/2015),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 77, параграф 2, буква a), както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на ЕС (C8–0143/2016),

–  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея и параграф 2, както и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0197/2016),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Перу.

КРАТКА ОБОСНОВКА

Общи разпоредби на споразумението

В контекста на изменението на Регламент (ЕО) № 539/2001 с Регламент (ЕС) № 509/2014 на Европейския парламент и на Съвета Република Перу беше прехвърлена към приложение II, в което се установява списък на трети държави, чиито граждани са освободени от задължението да притежават визи при преминаване на външните граници на държавите членки. Измененият Регламент (ЕО) № 539/2001 се прилага от всички държави членки, с изключение на Ирландия и Обединеното кралство.

В съображение 5 от Регламент за изменение (ЕС) № 509/2014 се посочва необходимостта от допълнителна оценка на положението в тази държава с оглед на приложимите критерии, посочени в член 1 от този регламент, преди започването на преговори за сключване на двустранни споразумения за отмяна на визовия режим с Перу. През октомври 2014 г. Комисията прие доклад[1], придружен от работен документ[2], който обстойно разглежда положението на Перу спрямо тези критерии и също така оценява сценариите на рисковете, които могат да възникнат при либерализирането на визовия режим.

В контекста на общата положителна оценка на Перу Съветът прие на 19 май 2015 г. решение, с което разрешава на Комисията да започне преговори за сключване на двустранно споразумение между Европейския съюз и Република Перу. Преговорите се проведоха на 20 май 2015 г. и споразумението беше парафирано от главните преговарящи на 9 юни 2015 г. На 10 юни 2015 г., успоредно със срещата на високо равнище ЕС – CELAC, се състоя и официална церемония. Подписването на споразумението се състоя на 14 март 2016 г. в Брюксел. Считано от тази дата споразумението се прилага временно, в очакване на одобрението на Европейския парламент.

В подписаното споразумение се предвижда безвизово пътуване за гражданите на Съюза и за гражданите на Перу, когато пътуват до територията на другата договаряща се страна за период, не по-дълъг от 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни. Премахването на визите обхваща всички категории лица (притежателите на обикновен, дипломатически, служебен/официален и специален паспорт), пътуващи с всякаква цел, с изключение на целта за упражняване на доходоносна дейност.

**

Обосновка на докладчика

Споразумението за премахване на визите за краткосрочно пребиваване представлява постижение в задълбочаването на отношенията между Европейския съюз и Република Перу, както и допълнително средство за засилване на икономическите и културните връзки и за активизиране на политическия диалог по редица въпроси, включително правата на човека и основните свободи. Споразумението ще позволи засилването на регионалната съгласуваност, тъй като Перу е част от малко на брой държави в Латинска Америка, чиито граждани все още се нуждаят от виза, и ще продължи да бъде важен двигател за сближаване на европейските народи и перуанския народ.

Споразумението ще придаде динамика на туризма и ще допринесе за укрепването на отношенията в областта на търговията и инвестициите. Икономическият растеж в Перу е един от най-големите в Латинска Америка (5% през 2013 г., 2,4% през 2014 г.). През последните десет години страната отбелязва непрекъснат растеж от над 80%, което ѝ отрежда място сред първите десет държави по света с най-голям растеж за този период. Що се отнася до търговията, ЕС е третият по важност търговски партньор на Перу по отношение на вноса (основно на машини и транспортно оборудване) и основният получател на неговия износ (селскостопански продукти и продукти от минната промишленост). Освен това ЕС продължава да бъде най-големият инвеститор в Перу, като представлява над 50% от общия обем на преките чуждестранни инвестиции в сектори като добивната промишленост, банковия и финансовия сектор. Страната насърчава множество проекти за инвестиции, по-специално в инфраструктурите в секторите на водоснабдяването, транспорта и енергетиката. На последно място, страната продължава да бъде много зависима от минния сектор, но полага усилия за диверсификация с цел да се насочи в по-голяма степен към туризма. В този смисъл туристическият сектор се разраства много силно и през 2012 г. се превърна във втория сектор на перуанската икономика.

Що се отнася до политическото и институционалното положение, Република Перу е относително стабилна демокрация, която, също както Европейския съюз, защитава ценностите и принципите на демокрацията, доброто управление, зачитането на правата на човека и принципите на правовата държава и в този смисъл продължава да бъде важен партньор в Латинска Америка. Правата на човека и демокрацията представляват съществени елементи от отношенията между Европейския съюз и андската държава. Консолидирането на демокрацията и правата на човека продължават да бъдат приоритет за Перу и споразумението за либерализиране на визовия режим ще позволи да се следва балансиран, редовен и задълбочен политически диалог в областта на правата на човека, както и относно конкретни теми, като например положението на жените.

Що се отнася до мобилността, данните относно отказите за влизане, задържанията и връщанията сочат, че през последните години Перу представлява риск от гледна точка на незаконната миграция. Въпреки това следва да се отбележи, че положението значително се е подобрило. По-голямата част от кандидатите за шенгенски визи в повечето случаи са получили виза за краткосрочно пребиваване, като процентът на отказите за издаване на виза е от порядъка на 6,1% през 2014 г. и 3,0% през 2015 г. Впрочем, 43% от кандидатите са получили през 2014 г. визи за многократно влизане. Тези данни свидетелстват за повишено доверие на държавите членки по отношение на тях. Съотношението на връщанията също отбеляза подобрение от 2010 г. насам и перуанското правителство продължава да полага усилия в тази посока. Срещнатите на първо време затруднения при въвеждането на биометрични паспорти бяха преодолени, но процесът трябва да се наблюдава внимателно. Докладчикът отбелязва важността на засилването на сътрудничеството между ЕС и Перу в областта на незаконната миграция. Освен това споразумението съдържа съвместна декларация относно сътрудничеството в областта на незаконната имиграция, в която Съюзът и Перу припомнят своя ангажимент по отношение на обратното приемане на своите незаконни мигранти. Докладчикът приветства също така информационната кампания, водена от перуанското правителство в страната, с цел по-добро разясняване на гражданите на Перу на основните разпоредби на това споразумение за отмяна на визовия режим, която също така може да представлява допълнително средство за борба с незаконната миграция.

Перу може също така да стане ключов партньор в областта на борбата с организираната престъпност, особено трафика на наркотици и трафика на хора, които може да представляват централни елементи в сътрудничеството. Интересът, който тази страна изрази за подписване на споразумение за стратегическо сътрудничество с Европейската полицейска служба (Европол), е положителен сигнал и може да представлява важна стъпка към засилването на сътрудничеството между ЕС и Перу в областта на борбата с организираната престъпност. В своята съвкупност това са предизвикателства, които се споделят между Европейския съюз и Република Перу и които обосновават значението и необходимостта от засилване на сътрудничеството чрез споразумение за премахване на визите за краткосрочно пребиваване.

Прилагане и мониторинг на споразумението

Що се отнася до прилагането и мониторинга на споразумението, докладчикът приканва Европейската комисия да наблюдава възможните промени по отношение на критериите, които първоначално доведоха до прехвърляне от приложение I към приложение II на Регламент (ЕС) № 509/2014. Посочените критерии включват не само незаконната имиграция, обществения ред и сигурността, но и външните отношения на Съюза със съответната трета държава, включително, по-специално, съображения, свързани със зачитането на правата на човека и основните свободи.

Освен това докладчикът приканва Европейската комисия и органите на Перу да гарантират пълна реципрочност на освобождаването от визи, която следва да позволи равно третиране на всички граждани, по-конкретно между всички граждани на Съюза.

Докладчикът обръща внимание на факта, че в рамките на Съвместния комитет за управление на споразумението (член 6) Европейският съюз е представен само от Европейската комисия. В качеството си на пряко избирана от европейските граждани институция и защитник на демокрацията, правата на човека и основните принципи на Европейския съюз, Европейският парламент би могъл да бъде включен в работата на Съвместния комитет. Докладчикът на Европейския парламент отново призовава Европейската комисия да преразгледа състава на съвместните комитети за управление на бъдещите споразумения.

Освен това докладчикът си задава въпроса за практиката на сключване на споразумения за премахване на визите и тяхното временно прилагане преди одобрението от Европейския парламент. Докладчикът отбелязва, че тази практика има за цел да ограничи свободата на действие на Европейския парламент, като проблемът се изостря допълнително от факта, че Парламентът не е надлежно и своевременно информиран относно напредъка на двустранните преговори.

**

Специални разпоредби

Специфичното положение на Обединеното кралство и Ирландия е отчетено в съображенията на сключеното споразумение. Обединеното кралство и Ирландия не участват в сключеното споразумение и не са обвързани с неговите разпоредби.

Тясното асоцииране на Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн към процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген също е отразено в съвместна декларация, приложена към споразумението. Декларацията насърчава органите на тези държави да сключат възможно най-бързо двустранни споразумения с Република Перу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване при условия, подобни на предвидените в разглежданото споразумение.

Споразумението съдържа разпоредби, свързани с териториалното му приложение: по отношение на Франция и Нидерландия разпоредбите на споразумението се прилагат единствено за европейските територии на тези две държави членки.

**

В заключение, докладчикът препоръчва на членовете на парламентарната комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да подкрепят този доклад и Европейският парламент да даде своето одобрение.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ

ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.5.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

50

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Barbara Matera, Claude Moraes, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emil Radev, Barbara Spinelli, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Miroslav Poche

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ

ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

50

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström,

ECR

Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Laura Agea, Laura Ferrara, Kristina Winberg, Beatrix von Storch

EFN

Lorenzo Fontana

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli

PPE

Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Barbara Matera, Nuno Melo, Artis Pabriks, Emil Radev, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, Miroslav Poche, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

  • [1]    COM(2014) 663, 29.10.2014 г.
  • [2]    SWD(2014) 328 final.