ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Περού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή

2.6.2016 - (12099/2015 – C8-0143/2016 – 2015/0199(NLE)) - ***

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγήτρια: Mariya Gabriel

Διαδικασία : 2015/0199(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0197/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0197/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Περού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή

(12099/2015 – C8-0143/2016 – 2015/0199(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12099/2015),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Περού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (12097/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0143/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο και την παράγραφο 2, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0197/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Περού.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γενικοί όροι της συμφωνίας

Στο πλαίσιο της τροποποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 539/2001 από τον κανονισμό αριθ. 509/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η Δημοκρατία του Περού μεταφέρθηκε στο Παράρτημα ΙΙ, το οποίο περιλαμβάνει τον κατάλογο των τρίτων χωρών των οποίων οι υπήκοοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης για την διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών. Ο τροποποιημένος κανονισμός αριθ. 539/2001 ισχύει για όλα τα κράτη μέλη, πλην Ιρλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου.

Η αιτιολογική σκέψη 5 του τροποποιητικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 509/2014 ανέφερε την ανάγκη μιας συμπληρωματικής αξιολόγησης της κατάστασης στη συγκεκριμένη χώρα βάσει των κριτηρίων που ορίζει το άρθρο 1 του εν λόγω κανονισμού, πριν από την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Περού για διμερή συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης διαβατηρίου. Τον Οκτώβριο 2014, η Επιτροπή ενέκρινε μια έκθεση[1] συνοδευόμενη από ένα έγγραφο εργασίας[2] που εξέταζε λεπτομερώς την κατάσταση στο Περού σε συνάρτηση με αυτά τα κριτήρια και αξιολογούσε επίσης τα σενάρια κινδύνων που θα μπορούσαν να προκύψουν από μια χαλάρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων.

Βάσει της σφαιρικά θετικής αξιολόγησης για το Περού, το Συμβούλιο ενέκρινε στις 19 Μαΐου 2015 απόφαση με την οποία εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις για την σύναψη της διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Περού. Οι διαπραγματεύσεις έγιναν στις 20 Μαΐου 2015 και η συμφωνία μονογραφήθηκε από τους επικεφαλής διαπραγματευτές στις 9 Ιουνίου 2015. Μια επίσημη τελετή έγινε στο περιθώριο της διάσκεψης κορυφής ΕΕ-CELAC στις 10 Ιουνίου 2015. Η υπογραφή της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαρτίου 2016, στις Βρυξέλλες. Έκτοτε, η συμφωνία ισχύει σε προσωρινή βάση, εν αναμονή της έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η συμφωνία προβλέπει δυνατότητα μετάβασης χωρίς θεώρηση για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τους πολίτες του Περού όταν ταξιδεύουν στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών. Η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης καλύπτει όλες τις κατηγορίες προσώπων (κατόχους κοινών, διπλωματικών, υπηρεσιακών/επίσημων ή ειδικών διαβατηρίων) που ταξιδεύουν για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την άσκηση αμειβόμενης δραστηριότητας.

**

Αιτιολόγηση της εισηγήτριας

Η συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή ολοκληρώνει την εμβάθυνση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Δημοκρατίας του Περού, και αποτελεί ένα συμπληρωματικό μέσον ενίσχυσης των οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων και εντατικοποίησης του πολιτικού διαλόγου για διάφορα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Η συμφωνία αφενός θα επιτρέψει να ενισχυθεί η περιφερειακή συνοχή, αφού το Περού αποτελεί μέρος μιας μειονότητας χωρών στη Λατινική Αμερική των οποίων οι υπήκοοι ακόμη οφείλουν να ζητούν θεώρηση, και αφετέρου παραμένει ένα μη αμελητέο μέσο για την αμοιβαία προσέγγιση Ευρωπαίων και Περουβιανών πολιτών.

Η συμφωνία θα ενδυναμώσει τον τουρισμό και θα συμβάλει στην ενίσχυση των σχέσεων στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων. Το Περού καταγράφει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης στη Λατινική Αμερική (5% το 2013, 2.4% το 2014). Η χώρα είχε τα δέκα τελευταία έτη συνεχή οικονομική μεγέθυνση άνω του 80%, κάτι που τη φέρνει μεταξύ των πρώτων δέκα χωρών στον κόσμο με την υψηλότερη οικονομική μεγέθυνση κατά την ίδια περίοδο. Ως προς τις εμπορικές συναλλαγές, η ΕΕ είναι ο τρίτος εμπορικός εταίρος του Περού στις εισαγωγές (κυρίως μηχανήματα και εξοπλισμός μεταφορών) και ο κυριότερος παραλήπτης των εξαγωγών του (αγροδιατροφικά και εξορυκτικά προϊόντα). Ακόμη, η ΕΕ συνεχίζει να είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στο Περού, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 50% των άμεσων εξωτερικών επενδύσεων, σε τομείς σαν την εξορυκτική βιομηχανία, τα τραπεζικά και τα χρηματοοικονομικά. Η χώρα προωθεί διάφορα επενδυτικά έργα, κυρίως υποδομών, στους τομείς του νερού, των μεταφορών ή ακόμη της ενέργειας. Τέλος, η χώρα εξακολουθεί να έχει μεγάλο βαθμό εξάρτησης από τον εξορυκτικό τομέα της, αλλά κάνει προσπάθειες διαφοροποίησης για να στραφεί περισσότερο προς τον τουρισμό. Έτσι, ο τουριστικός κλάδος σημειώνει πολύ μεγάλη επέκταση και έγινε το 2012 ο δεύτερος τομέας της περουβιανής οικονομίας.

Σε ό,τι αφορά την πολιτική και θεσμική κατάσταση, η Δημοκρατία του Περού είναι μια δημοκρατία σχετικώς σταθερή που, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, προασπίζει τις αξίες και αρχές της δημοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνησης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου και, υπ’ αυτή την έννοια, παραμένει ένας σημαντικός εταίρος στη Λατινική Αμερική. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία είναι βασικά στοιχεία της σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη χώρα αυτή των Άνδεων. Η παγίωση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένει προτεραιότητα για το Περού και η συμφωνία ελευθέρωσης του καθεστώτος των θεωρήσεων θα επιτρέψει τη συνέχιση ενός ισορροπημένου, τακτικού και ουσιαστικού πολιτικού διαλόγου στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σχετικά με συγκεκριμένα ζητήματα όπως η θέση της γυναίκας.

Σε ό,τι αφορά την κινητικότητα, τα στοιχεία για τις απαγορεύσεις εισόδου, τις συλλήψεις και τις επιστροφές δείχνουν ότι το Περού παρουσίαζε αυτά τα τελευταία χρόνια κινδύνους από άποψη παράτυπης μετανάστευσης. Όμως, οφείλουμε να διαπιστώσουμε ότι η κατάσταση βελτιώθηκε σημαντικά. Η ευρεία πλειονότητα των αιτήσεων για θεώρηση Σένγκεν έλαβε θεώρηση βραχείας διαμονής, με το ποσοστό απορρίψεων να είναι της τάξης του 6,1% το 2014 και του 3,0% το 2015. Ακόμη, το 2014, έγινε δεκτό το 43% των αιτήσεων θεώρησης πολλαπλών εισόδων. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν μια μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των κρατών μελών της ΕΕ. Το ποσοστό επιστροφών βελτιώθηκε κι αυτό από το 2010 και η Περουβιανή Κυβέρνηση συνεχίζει τις προσπάθειές της. Οι δυσκολίες που σημειώθηκαν σε μια πρώτη φάση κατά την καθιέρωση των βιομετρικών διαβατηρίων ξεπεράστηκαν, αλλά η διεργασία πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά. Η εισηγήτρια τονίζει τη σημασία του να ενισχυθεί η συνεργασία ΕΕ-Περού σε θέματα παράτυπης μετανάστευσης. Η συμφωνία περιέχει εξ άλλου μια κοινή δήλωση για τη συνεργασία σε θέματα παράτυπης μετανάστευσης, με την οποία ή Ένωση και το Περού υπενθυμίζουν τη δέσμευσή τους για επανεισδοχή των παράτυπων μεταναστών τους. Η εισηγήτρια χαιρετίζει επίσης την ενημερωτική εκστρατεία που η Περουβιανή Κυβέρνηση διεξάγει στη χώρα για να εξηγήσει καλύτερα στους πολίτες της τις βασικές διατάξεις της συμφωνίας για την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης, εκστρατεία που μπορεί να συμπληρώσει τον αγώνα κατά της παράτυπης μετανάστευσης.

Το Περού μπορεί επίσης να αποβεί κεντρικός εταίρος στον τομέα του αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος, και ιδίως του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και της σωματεμπορίας, που μπορούν να αποτελέσουν σημαντική πτυχή της συνεργασίας. Το ενδιαφέρον που το Περού εξέφρασε για την υπογραφή μιας συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol) είναι μια θετική ένδειξη και θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προόδου προς την ενίσχυση της συνεργασίας ΕΕ-Περού στον αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Είναι όλα αυτά προβλήματα κοινά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δημοκρατία του Περού που δικαιολογούν τη σημασία και την ανάγκη να ενισχυθεί η συνεργασία μέσω μιας συμφωνίας απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή.

Εφαρμογή και παρακολούθηση της συμφωνίας

Ως προς την εφαρμογή και παρακολούθηση της συμφωνίας, η εισηγήτρια καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί τις πιθανές εξελίξεις στα κριτήρια που οδήγησαν αρχικά στη μεταφορά από το παράρτημα Ι στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού 509/2014. Τα κριτήρια αυτά αφορούν όχι μόνο την παράτυπη μετανάστευση, την δημόσια τάξη και την ασφάλεια, αλλά και τις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης με την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα, συμπεριλαμβανομένων, ειδικότερα, των θεμάτων που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

Πέραν τούτου, η εισηγήτρια καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρχές της Δημοκρατίας του Περού να μεριμνήσουν για την πλήρη αμοιβαιότητα της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης που θα επιτρέψει την ίση μεταχείριση όλων των πολιτών, ειδικότερα μεταξύ όλων των πολιτών της Ένωσης.

Η εισηγήτρια εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι στην Μικτή Επιτροπή διαχείρισης της συμφωνίας (άρθρο 6), η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπείται μόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως θεσμικό όργανο που εκλέγεται άμεσα από τους ευρωπαίους πολίτες και είναι θεματοφύλακας της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να συμμετέχει στις εργασίες της μικτής επιτροπής. Η εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτρέπει για άλλη μια φορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει τη σύνθεση των μικτών επιτροπών διαχείρισης σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές συμφωνίες.

Επίσης, η εισηγήτρια αμφισβητεί την πρακτική του να υπογράφονται οι συμφωνίες απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης και να τίθενται σε προσωρινή ισχύ προτού δώσει την έγκρισή του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η εισηγήτρια επισημαίνει ότι η πρακτική αυτή τείνει να μειώσει το περιθώριο ελιγμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και καθίσταται ακόμη πιο προβληματική από το ότι το Κοινοβούλιο δεν ενημερώνεται εγκαίρως για την πρόοδο των διμερών διαπραγματεύσεων.

**

Ειδικές διατάξεις

Η ειδική κατάσταση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας λαμβάνεται υπόψη στις αιτιολογικές σκέψεις της συναφθείσας συμφωνίας. Κατά συνέπεια, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν συμμετέχουν στην συναφθείσα συμφωνία και δεν υπόκεινται στις διατάξεις της.

Η στενή σύνδεση της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν ως προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν αναφέρεται επίσης στην κοινή δήλωση που επισυνάπτεται στη συμφωνία. Η δήλωση προτρέπει τις αρχές των χωρών αυτών να συνάψουν το ταχύτερο με τη Δημοκρατία του Περού διμερείς συμφωνίες για απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή υπό όρους ανάλογους προς εκείνους της παρούσας συμφωνίας.

Η συμφωνία περιέχει διατάξεις που συνδέονται με την εδαφική εφαρμογή της: στην περίπτωση της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών, η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης ισχύει μόνο στα ευρωπαϊκά εδάφη αυτών των κρατών μελών.

**

Τέλος, η εισηγήτρια συνιστά στα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να υποστηρίξουν την έκθεση αυτή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να την εγκρίνει.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.5.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

50

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Barbara Matera, Claude Moraes, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Илияна Йотова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss, Емил Радев

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Miroslav Poche

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

50

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström,

ECR

Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Laura Agea, Laura Ferrara, Kristina Winberg, Beatrix von Storch

EFN

Lorenzo Fontana

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli

PPE

Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Barbara Matera, Nuno Melo, Artis Pabriks, Emil Radev, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, Miroslav Poche, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ :  υπέρ

- :  κατά

0 :  αποχή