SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Perun tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

2.6.2016 - (12099/2015 – C8-0143/2016 – 2015/0199(NLE)) - ***

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Mariya Gabriel

Menettely : 2015/0199(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0197/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0197/2016
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Perun tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(12099/2015 – C8-0143/2016 – 2015/0199(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (12099/2015),

–  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Perun tasavallan väliseksi lyhytaikaista oleskelua koskevaksi viisumivapaussopimukseksi (12097/2015),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 77 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0143/2016),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan ja 2 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen (A8-0197/2016),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Perun tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

LYHYET PERUSTELUT

Sopimuksen yleiset määräykset

Asetusta (EY) N:o 539/2001 muutettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 509/2014, jossa Perun tasavalta siirrettiin liitteeseen II. Kyseisessä liitteessä vahvistetaan luettelo niistä kolmansista maista, joiden kansalaiset eivät tarvitse viisumia jäsenvaltioiden ulkorajoja ylittäessään. Kaikki jäsenvaltiot Irlantia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta soveltavat muutettua asetusta (EY) N:o 539/2001.

Muutosasetuksen (EU) N:o 509/2014 johdanto-osan 5 kappaleessa säädettiin, että Perun tilanteesta on tehtävä kyseisen asetuksen 1 artiklassa vahvistettuihin perusteisiin pohjautuva uusi arvio ennen kuin maan kanssa aloitetaan neuvottelut kahdenvälisistä viisumivapaussopimuksista. Lokakuussa 2014 komissio hyväksyi kertomuksen[1] ja siihen liittyvän valmisteluasiakirjan[2], jossa tarkastellaan yksityiskohtaisesti Perun tilannetta näiden perusteiden valossa ja arvioidaan viisumipakon poistamisesta mahdollisesti aiheutuvia riskiskenaarioita.

Ottaen huomioon Perun myönteisen yleisen kehityksen neuvosto hyväksyi 19. toukokuuta 2015 päätöksen siitä, että komissio voi aloittaa neuvottelut Euroopan unionin ja Perun tasavallan kahdenvälisestä sopimuksesta. Neuvottelut käytiin 20. toukokuuta 2015 ja pääneuvottelijat parafoivat sopimuksen 9. kesäkuuta 2015. EU-CELAC-huippukokouksen yhteydessä 10. kesäkuuta 2015 järjestettiin virallinen seremonia. Sopimus allekirjoitettiin 14. maaliskuuta 2016 Brysselissä. Sopimusta on siitä päivästä lähtien sovellettu väliaikaisesti odotettaessa Euroopan parlamentin hyväksyntää.

Sopimuksessa määrätään unionin ja Perun kansalaisten mahdollisuudesta matkustaa viisumivapaasti toisen sopimuspuolen alueelle enintään 90 päiväksi minkä tahansa 180 päivän jakson aikana. Viisumivapaus myönnetään kaikille henkilöryhmille (henkilöt, joilla on tavallinen passi, diplomaattipassi, virkapassi/virkamatkapassi tai erityispassi), jotka matkustavat eri tarkoituksissa, lukuun ottamatta henkilöitä, joiden matkan tarkoituksena on työskentely korvausta vastaan.

**

Esittelijän perustelut

Kyseinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus on tulosta Euroopan unionin ja Perun tasavallan välisten suhteiden syvenemisestä, ja se on myös yksi keino lujittaa talous- ja kulttuurisuhteita sekä lisätä poliittista vuoropuhelua eri aiheista, myös ihmisoikeuksista ja perusvapauksista. Tämän sopimuksen avulla voidaan vahvistaa alueellista yhtenäisyyttä, sillä Peru kuuluu niihin harvoihin Latinalaisen Amerikan maihin, joiden kansalaiset vielä tarvitsevat viisumia, ja sopimus myös lähentää merkittävästi EU:n ja Perun kansalaisia.

Sopimus edistää matkailua ja lujittaa kauppa- ja investointisuhteita. Perun talouskasvu on kuulunut Latinalaisen Amerikan voimakkaimpiin (viisi prosenttia vuonna 2013 ja 2,4 prosenttia vuonna 2014). Maan jo vuosikymmenen jatkunut talouskasvu on noussut yli 80 prosenttiin, minkä ansiosta se on kasvulla mitattuna maailman kymmenen parhaan maan joukossa. Perun kauppakumppaneista EU on kolmanneksi suurin tuonnin osalta (pääasiassa koneita ja kuljetusvälineitä) ja maan tuotteiden tärkein vientikohde (maatalous- ja kaivosalan tuotteita). EU on myös edelleen Perun suurin investoija, sillä sen osuus suorien ulkomaisten, muun muassa kaivannaisteollisuuteen sekä pankki- ja rahoitusalalle kohdistuvien investointien kokonaismäärästä on yli 50 prosenttia. Maa tukee monia investointihankkeita, jotka koskevat erityisesti vesi-, liikenne- ja energia-alojen infrastruktuuria. Peru on myös edelleen erittäin riippuvainen kaivosalastaan mutta pyrkii monipuolistumaan ja keskittymään entistä enemmän matkailuun. Matkailuala onkin kasvanut voimakkaasti, ja vuonna 2012 se oli Perun talouselämän toiseksi suurin ala.

Perun tasavallan poliittisesta ja institutionaalisesta tilanteesta voidaan mainita, että maa on verrattain vakaa demokratia, joka puolustaa Euroopan unionin tavoin demokratian, hyvän hallintotavan, ihmisoikeuksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltion arvoja ja periaatteita ja on siten tärkeä kumppani Latinalaisessa Amerikassa. Ihmisoikeudet ja demokratia ovat olennaisia osatekijöitä Euroopan unionin ja tämän Andien maan suhteissa. Demokratian ja ihmisoikeuksien vahvistaminen ovat Perun prioriteetti, ja viisumivapaussopimuksen ansiosta voidaan jatkaa tasapainoista, säännöllistä ja perinpohjaista poliittista vuoropuhelua, joka koskee ihmisoikeuksia sekä konkreettisia kysymyksiä, kuten naisten asemaa.

Ihmisten liikkuvuudesta mainittakoon, että maahantulon epäämistä, pidätyksiä ja palautuksia koskevista tiedoista ilmenee, että Peru on viime vuosina ollut riskimaa laittoman muuttoliikkeen kannalta. On kuitenkin todettava, että tilanne on parantunut huomattavasti. Suurin osa Schengen-viisumin hakijoista saa useimmiten viisumin lyhytaikaista oleskelua varten, ja viisumihakemuksista evättiin noin 6,1 prosenttia vuonna 2014 ja 3,0 prosenttia vuonna 2015. Lisäksi 43 prosenttia hakijoista sai monikertaviisumin vuonna 2014. Nämä luvut kertovat jäsenvaltioiden kasvavasta luottamuksesta heitä kohtaan. Palautussuhde on myös parantunut vuoden 2010 jälkeen, ja Perun hallitus jatkaa ponnistelujaan asian suhteen. Biometristen passien käyttöönotossa ilmenneet vaikeudet on voitettu, mutta prosessia on valvottava tiiviisti. Esittelijä toteaa, että on tärkeää vahvistaa laitonta muuttoliikettä koskevaa EU:n ja Perun välistä yhteistyötä. Sopimukseen sisältyykin laitonta muuttoliikettä koskevasta yhteistyöstä annettu yhteinen julistus, jossa unioni ja Peru toistavat sitoumuksensa, joka koskee sopimuspuolten laittomien muuttajien takaisinottamista. Esittelijä pitää myönteisenä myös Perun hallituksen maassa toteuttamaa tiedotuskampanjaa, jolla pyritään selittämään kansalaisille tämän viisumivapaussopimuksen keskeisiä määräyksiä, mikä voi olla yksi lisäkeino laittoman muuttoliikkeen hallitsemiseksi.

Perusta voi myös tulla keskeinen kumppani järjestäytyneen rikollisuuden, erityisesti huume- ja ihmiskaupan torjunnassa, mikä voi olla tärkeä yhteistyön osa-alue. Maan ilmaisema kiinnostus allekirjoittaa strategista yhteistyötä koskeva sopimus Euroopan poliisiviraston (Europol) kanssa on myönteinen signaali ja voi olla huomattava edistysaskel EU:n ja Perun välisen järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskevan yhteistyön vahvistamisessa. Nämä ovat sekä unionin että Perun tasavallan yhteisiä haasteita, joiden vuoksi yhteistyön lisääminen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen avulla on tärkeää ja välttämätöntä.

Sopimuksen täytäntöönpano ja seuranta

Sopimuksen täytäntöönpanoa ja seurantaa koskevassa asiassa esittelijä kehottaa komissiota seuraamaan niihin kriteereihin liittyvää mahdollista kehitystä, jotka alun perin johtivat siirtämiseen asetuksen (EU) N:o 509/2014 liitteestä I liitteeseen II. Näihin perusteisiin kuuluvat laittoman maahanmuuton sekä yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle koituvan riskin tai uhan lisäksi myös unionin ulkosuhteet asianomaisten maiden kanssa ottaen huomioon erityisesti ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamiseen liittyvät näkökohdat.

Esittelijä kehottaa lisäksi komissiota ja Perun viranomaisia varmistamaan viisumivapauden täysimääräisen vastavuoroisuuden, jotta kaikkia kansalaisia, etenkin unionin kansalaisia, kohdeltaisiin tasavertaisesti.

Esittelijä pyytää kiinnittämään huomiota siihen, että sopimuksen hallinnointia käsittelevässä sekakomiteassa (6 artikla) EU:ta edustaa ainoastaan komissio. Unionin kansalaisten suoraan valitsemana toimielimenä ja demokratian, ihmisoikeuksien ja EU:n perusperiaatteiden vaalijana parlamentti voitaisiin ottaa mukaan sekakomitean työhön. Esittelijä kehottaa jälleen komissiota tarkistamaan tulevien sopimusten hallinnointia käsittelevien sekakomiteoiden kokoonpanoa.

Esittelijä ei ole vakuuttunut, että viisumivapaussopimusten allekirjoittaminen ja niiden soveltamisen aloittaminen väliaikaisesti ennen parlamentin hyväksyntää on paras mahdollinen käytäntö. Hän huomauttaa, että tämä käytäntö kaventaa parlamentin liikkumavaraa ja on ongelmallinen myös siksi, ettei parlamentille ilmoiteta ajoissa kahdenvälisten neuvottelujen etenemisestä.

**

Erityismääräykset

Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin erityistilanne otetaan huomioon tehdyn sopimuksen johdanto-osan kappaleissa. Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät näin ollen osallistu kyseiseen sopimukseen, eivätkä sen määräykset sido niitä.

Myös Norjan, Islannin, Sveitsin ja Liechtensteinin tiivis osallistuminen Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen mainitaan sopimukseen liitetyssä yhteisessä julistuksessa. Julistuksessa näiden maiden viranomaisia kehotetaan tekemään Perun tasavallan kanssa viipymättä kahdenvälisiä lyhytaikaista oleskelua koskevia viisumivapaussopimuksia, joiden ehdot vastaavat tämän sopimuksen ehtoja.

Sopimuksessa on määräyksiä sen alueellisesta soveltamisesta: sopimuksen määräyksiä sovelletaan Ranskan ja Alankomaiden osalta ainoastaan niiden Euroopassa oleviin alueisiin.

**

Esittelijä suosittelee, että kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan jäsenet antavat tukensa tälle mietinnölle ja että Euroopan parlamentti antaa hyväksyntänsä.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

24.5.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

50

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Barbara Matera, Claude Moraes, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Laura Agea, Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emil Radev, Barbara Spinelli, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Miroslav Poche

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

50

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström,

ECR

Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Laura Agea, Laura Ferrara, Kristina Winberg, Beatrix von Storch

EFN

Lorenzo Fontana

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli

PPE

Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Barbara Matera, Nuno Melo, Artis Pabriks, Emil Radev, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, Miroslav Poche, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää