Pranešimas - A8-0197/2016Pranešimas
A8-0197/2016

REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Peru Respublikos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

2.6.2016 - (12099/2015 – C8-0143/2016 – 2015/0199(NLE)) - ***

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėja: Mariya Gabriel

Procedūra : 2015/0199(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0197/2016
Pateikti tekstai :
A8-0197/2016
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Peru Respublikos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(12099/2015 – C8-0143/2016 – 2015/0199(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (12099/2015),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Peru Respublikos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju projektą (12097/2015),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 77 straipsnio 2 dalies a punktą ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C8-0143/2016),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas ir 2 dalį, taip pat į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendaciją (A8-0197/2016),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Peru Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendrosios susitarimo nuostatos

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 509/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001, Peru Respublika įtraukta į II priedą, kuriame pateikiamas sąrašas trečiųjų šalių, kurių piliečiams netaikomas reikalavimas turėti vizą kertant valstybių narių išorės sienas. Iš dalies pakeistas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001 taikomas visose valstybėse narėse, išskyrus Airiją ir Jungtinę Karalystę.

Keičiančiojo Reglamento (ES) Nr. 509/2014 5 konstatuojamojoje dalyje nurodyta, jog būtina papildomai įvertinti, ar Peru atitinka šio reglamento 1 straipsnyje nustatytus kriterijus, prieš pradedant derybas dėl dvišalių bevizio režimo susitarimų su šia šalimi. 2014 m. spalio mėn. Komisija priėmė ataskaitą[1], prie kurios pridėtame darbiniame dokumente[2] išsamiai išnagrinėta Peru atitiktis šiems kriterijams ir įvertinta galima vizų režimo liberalizavimo rizika.

Atsižvelgdama į teigiamus bendro Peru įvertinimo rezultatus, 2015 m. gegužės 19 d. Taryba savo sprendimu įgaliojo Komisiją pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Peru Respublikos dvišalio susitarimo sudarymo. Derybos įvyko 2015 m. gegužės 20 d., o 2015 m. birželio 9 d. vyriausieji derybininkai parafavo susitarimą. Oficiali ceremonija surengta 2015 m. birželio 10 d. vykusiame ES ir Lotynų Amerikos ir Karibų valstybių bendrijos (CELAC) aukščiausiojo lygio susitikime. Šis susitarimas pasirašytas 2016 m. kovo 14 d. Briuselyje. Nuo tos dienos susitarimas taikomas laikinai, laukiant, kol jį patvirtins Europos Parlamentas.

Pasirašytu susitarimu nustatomas bevizis režimas Europos Sąjungos ir Peru Respublikos piliečiams, vykstantiems į kitos Susitariančiosios Šalies teritoriją ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį. Bevizis režimas taikomas visų kategorijų asmenims (paprastų, diplomatinių, tarnybinių arba pareiginių bei specialiųjų pasų turėtojams), vykstantiems į šalį bet kokiais tikslais, išskyrus asmenis, vykstančius dirbti mokamo darbo.

**

Pranešėjos pagrindimas

Šis susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju yra Europos Sąjungos ir Peru Respublikos santykių plėtojimo rezultatas ir papildoma priemonė, kuria siekiama sustiprinti ekonominius bei kultūrinius ryšius ir paskatinti politinį dialogą įvairiais klausimais, įskaitant žmogaus teises ir pagrindines laisves. Šis susitarimas padės stiprinti regiono sanglaudą, nes Peru yra viena iš nedaugelio Lotynų Amerikos šalių, kurių piliečiams vis dar taikomas vizų režimas, ir bus gana svarbus Europos tautas ir Peru gyventojus suartinantis veiksnys.

Šiuo susitarimu bus paskatintas turizmas ir prisidėta sutvirtinant ryšius prekybos ir investicijų srityje. Peru užfiksuotas vienas didžiausių Lotynų Amerikoje ekonomikos augimas (2013 m. 5 proc., 2014 m. 2,4 proc.). Per pastaruosius dešimt metų šalies ekonomika išaugo daugiau nei 80 proc. ir ji yra tarp dešimties pasaulio valstybių, kuriose per šį laikotarpį užfiksuotas didžiausias ekonomikos augimas. Jei kalbėtume apie prekybą, ES yra trečioji Peru prekybos partnerė pagal importą (daugiausia mašinos ir transporto įranga) ir svarbiausia Peru prekių eksporto partnerė (žemės ūkio maisto produktai ir kalnakasybos produktai). Be to, ES ir toliau išlieka didžiausia investuotoja Peru (daugiau nei 50 proc. visų tiesioginių investicijų užsienyje) tokiuose sektoriuose kaip gavybos pramonė, bankų ir finansų sektoriai. Šalis remia daug investicinių projektų, visų pirma skirtų vandens, transporto ar energetikos sektorių infrastruktūrai plėtoti. Peru vis dar labai priklauso nuo savo kalnakasybos sektoriaus, tačiau deda pastangas veiklos įvairinimo klausimu, kad galėtų skirti dėmesį turizmui. Todėl turizmo sektorius itin išaugo ir tapo 2012 m. antru pagal svarbą sektoriumi Peru.

Kalbant apie politinę ir institucinę padėtį pasakytina, kad Peru Respublika yra gana stabilios demokratijos šalis, kaip ir Europos Sąjunga ginanti demokratijos, gero valdymo, pagarbos žmogaus teisėms ir teisinės valstybės principus bei vertybes ir kuri ir toliau išlieka svarbia Lotynų Amerikos partnere šioje srityje. Žmogaus teisės ir demokratija yra pagrindiniai Europos Sąjungos ir šios Andų šalies santykių elementai. Demokratijos stiprinimas ir žmogaus teisės ir toliau yra vienas iš Peru prioritetų, o vizų režimo liberalizavimo susitarimas padės tęsti subalansuotą, nuolatinį bei išsamų politinį dialogą žmogaus teisių srityje ir konkrečiais klausimais, tokiais kaip moterų padėtis.

Kalbant apie judumą, informacija apie atsisakymą įleisti į šalį, suėmimus ir sugrąžinimus rodo, kad Peru kelerius pastaruosius metus kėlė tam tikrą neteisėtos migracijos pavojų. Tačiau reikia pažymėti, kad padėtis labai pagerėjo. Dauguma Šengeno vizų prašiusių asmenų dažniausiai gauna trumpalaikes vizas: vizas atsisakyta išduoti 2014 m. apie 6,1 proc., o 2015 m. – 3 proc. visų atvejų. Be to, 2014 m. daugkartinio įvažiavimo vizos buvo išduotos 43 proc. prašiusiųjų. Šie skaičiai rodo, kad valstybėse narėse labiau pasitikima prašymus išduoti vizą pateikiančiais asmenimis. Nuo 2010 m. taip pat pagerėjo ir grįžimo koeficientas, o Peru vyriausybė ir toliau deda pastangas šioje srityje. Buvo įveikti sunkumai, su kuriais pradžioje susidurta įvedant biometrinius pasus, tačiau šį procesą reikės atidžiai stebėti. Pranešėja pažymi, kad svarbu stiprinti ES ir Peru bendradarbiavimą neteisėtos migracijos srityje. Beje, į susitarimą įtraukta bendra deklaracija dėl bendradarbiavimo neteisėtos migracijos srityje, kurioje Sąjunga ir Peru primena savo įsipareigojimą dėl neteisėtų migrantų readmisijos. Pranešėja taip pat palankiai vertina informavimo kampaniją, kurią Peru vyriausybė rengia šalyje, kad galėtų geriau paaiškinti savo piliečiams pagrindines šio susitarimo dėl bevizio režimo nuostatas, ir kuri gali būti papildoma kovos su neteisėta migracija priemonė.

Be to, Peru gali tapti pagrindine partnere kovos su organizuotu nusikalstamumu srityje, visų pirma kalbant apie kovą su prekyba narkotikais ir kovą su prekyba žmonėmis, nes jos gali tapti pagrindiniais bendradarbiavimo ramsčiais. Šios šalies pareikštas susidomėjimas pasirašyti strateginio bendradarbiavimo susitarimą su Europos policijos biuru (Europolu) yra geras ženklas ir gali reikšti svarbų žingsnį į priekį stiprinant ES ir Peru bendradarbiavimą kovoje su organizuotu nusikalstamumu. Europos Sąjunga ir Peru Respublika turi daug bendrų tikslų, todėl svarbu ir būtina sutvirtinti bendradarbiavimą susitarimu dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju.

Susitarimo įgyvendinimas ir kontrolė

Pranešėja, kalbėdama apie susitarimo įgyvendinimą ir kontrolę, ragina Europos Komisiją stebėti galimus pokyčius, susijusius su kriterijais, kuriais remiantis iš pradžių šalys buvo perkeliamos iš Reglamento 509/2014 I priedo į II priedą. Šie kriterijai apima ne tik neteisėtą migraciją, viešąją tvarką ir saugumą, bet ir Sąjungos išorės ryšius su atitinkamomis trečiosiomis šalimis, visų pirma kalbant apie klausimus, susijusius su žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių laikymusi.

Be to, pranešėja ragina Europos Komisiją ir Peru valdžios institucijas užtikrinti visišką bevizio režimo abipusiškumą, taip sudarant galimybę su visais piliečiais, ypač Sąjungos piliečiais, elgtis vienodai.

Pranešėja atkreipia dėmesį į tai, kad Jungtiniame Susitarimo valdymo komitete (6 straipsnis) Europos Sąjungai atstovauja tik Europos Komisija. Europos Parlamentas, kaip ES piliečių tiesiogiai renkama ir demokratiją, žmogaus teises bei pagrindinius ES principus ginanti institucija, taip pat galėtų dalyvauti šio jungtinio komiteto veikloje. Europos Parlamento pranešėja dar kartą ragina Europos Komisiją rengiant būsimus susitarimus persvarstyti Jungtinių Susitarimo valdymo komitetų sudėtį.

Pranešėjai taip pat kyla klausimų dėl praktikos, pagal kurią susitarimai dėl bevizio režimo pasirašomi ir laikinai taikomi negavus Europos Parlamento pritarimo. Pranešėja pabrėžia, kad tokia praktika sumažina Europos Parlamento veiksmų laisvę, juo labiau kad Parlamentas nedelsiant ir laiku neinformuojamas apie dvišalių derybų eigą.

**

Specialiosios nuostatos

Apie ypatingą Jungtinės Karalystės ir Airijos padėtį kalbama sudaryto susitarimo konstatuojamosiose dalyse. Taigi Jungtinė Karalystė ir Airija nedalyvauja sudarant šį susitarimą ir jo nuostatos joms nėra taikomos.

Prie susitarimo pridedamoje bendroje deklaracijoje taip pat aprašomas glaudus Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos ir Lichtenšteino bendradarbiavimas įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis. Deklaracijoje šių šalių valdžios institucijos raginamos kuo greičiau su Peru Respublika sudaryti dvišalius susitarimus dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju, kurių sąlygos būtų panašios į nustatytąsias šiame susitarime.

Susitarime yra nuostatų dėl jo teritorinio taikymo: Prancūzijos ir Nyderlandų atveju bevizis režimas taikomas tik europinėse šių valstybių narių teritorijose.

**

Be to, pranešėja rekomenduoja Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nariams palaikyti šį pranešimą, o Europos Parlamentui – jam pritarti.

  • [1]   COM(2014) 663, 2014 10 29.
  • [2]   SWD(2014) 328 final.

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

24.5.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

50

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Barbara Matera, Claude Moraes, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Laura Agea, Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emil Radev, Barbara Spinelli, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Miroslav Poche

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

50

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström,

ECR

Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Laura Agea, Laura Ferrara, Kristina Winberg, Beatrix von Storch

EFN

Lorenzo Fontana

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli

PPE

Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Barbara Matera, Nuno Melo, Artis Pabriks, Emil Radev, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, Miroslav Poche, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė