ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Republiką Peru dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

2.6.2016 - (12099/2015 – C8-0143/2016 – 2015/0199(NLE)) - ***

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawczyni: Mariya Gabriel

Procedura : 2015/0199(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0197/2016
Teksty złożone :
A8-0197/2016
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Republiką Peru dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

(12099/2015 – C8-0143/2016 – 2015/0199(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (12099/2015),

–  uwzględniając projekt Umowy między Unią Europejską a Republiką Peru dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (12097/2015),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę zgodnie z art. 77 ust. 2 lit. a) oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) pkt v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0143/2016),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci oraz ust. 2, a także art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0197/2016),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Peru.

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Ogólne postanowienia umowy

W ramach zmiany rozporządzenia (WE) nr 539/2001 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 509/2014 Republikę Peru przeniesiono do załącznika II zawierającego wykaz państw trzecich, których obywatele są zwolnieni z obowiązku posiadania wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych państw członkowskich. Zmodyfikowane rozporządzenie nr 539/2001 stosuje się do wszystkich państw członkowskich UE z wyjątkiem Irlandii i Wielkiej Brytanii.

W motywie 5 rozporządzenia zmieniającego (UE) nr 509/2014 wskazano konieczność dokonania dodatkowej oceny sytuacji tego kraju w odniesieniu do kryteriów określonych w art. 1 wspomnianego rozporządzenia przed rozpoczęciem negocjacji w sprawie umów dwustronnych o ruchu bezwizowym między Unią a Peru. W październiku 2014 r. Komisja przyjęła sprawozdanie[1] wraz z dokumentem roboczym[2], analizujące szczegółowo sytuację Peru w świetle tych kryteriów i oceniające również scenariusze ryzyka potencjalnie wynikającego z liberalizacji reżimu wizowego.

Na podstawie ogólnej pozytywnej oceny Peru Rada przyjęła w dniu 19 maja 2015 r. decyzję uprawniającą Komisję do otwarcia negocjacji w sprawie zawarcia umowy dwustronnej pomiędzy Unią Europejską a Republiką Peru. Negocjacje odbyły się w dniu 20 maja 2015 r., a umowa została parafowana przez głównych negocjatorów w dniu 9 czerwca 2015 r. Z tej okazji zorganizowano oficjalną uroczystość w ramach szczytu UE–CELAC w dniu 10 czerwca 2015 r. Umowę podpisano w Brukseli w dniu 14 marca 2016 r. Od tej daty umowa ma charakter tymczasowy do chwili jej zatwierdzenia przez Parlament Europejski.

W podpisanej umowie przewiduje się, że obywatele Unii Europejskiej i obywatele Peru mogą podróżować bez wiz na terytorium drugiej umawiającej się strony przez okres nieprzekraczający 90 dni w każdym okresie 180-dniowym. Zwolnienie z obowiązku wizowego obejmuje wszystkie kategorie osób (posiadaczy paszportów zwykłych, dyplomatycznych, służbowych/urzędowych lub specjalnych) podróżujących w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem prowadzenia działalności zarobkowej.

**

Uzasadnienie sprawozdawczyni

Umowa w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych stanowi istotne osiągnięcie w procesie pogłębiania wzajemnych stosunków pomiędzy Unią Europejską a Republiką Peru, a także jest środkiem uzupełniającym, umożliwiającym zacieśnienie stosunków gospodarczych i kulturalnych oraz pogłębienie dialogu politycznego na temat wielu kwestii, w tym praw człowieka i podstawowych wolności. Umowa ta umożliwi również poprawę spójności regionalnej – jako że Peru należy do mniejszości krajów Ameryki Łacińskiej, których obywatele wciąż potrzebują wizy –i stanowi znaczący czynnik zbliżenia pomiędzy Europejczykami a mieszkańcami Peru.

Przedmiotowa umowa zdynamizuje turystykę oraz przyczyni się do zacieśnienia stosunków w dziedzinie handlu i inwestycji. Peru odnotowało jeden z najwyższych poziomów wzrostu gospodarczego w Ameryce Łacińskiej (5% w 2013 r. i 2,4% w 2014 r.) Kraj ten osiągnął w ostatnich dziesięciu latach stały, przekraczający 80% wzrost, co sprawia, że znajduje się on w grupie dziesięciu krajów na świecie, które odnotowały w tym okresie najwyższy wzrost. W odniesieniu do wymiany handlowej UE jest trzecim co do wielkości partnerem handlowym Peru, jeśli chodzi o import (głównie maszyny i sprzęt transportowy), i głównym rynkiem eksportowym tego kraju (produkty rolno-spożywcze i produkty przemysłu wydobywczego). Ponadto UE nadal jest największym inwestorem w Peru i dokonuje ponad 50% wszystkich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w sektorach takich jak sektor wydobywczy, bankowość i finanse. Kraj ten promuje wiele projektów inwestycyjnych, w szczególności infrastrukturalnych, jak również przedsięwzięć w sektorach gospodarki wodnej, transportu czy energetyki. Peru pozostaje nadal w dużej mierze zależne od sektora wydobywczego, jednak podejmowane są starania w celu dywersyfikacji i poświęcenia większej uwagi sektorowi turystyki. W tym kontekście sektor turystyki rozwija się bardzo szybko i w 2012 r. stał się drugim sektorem peruwiańskiej gospodarki.

W odniesieniu do sytuacji politycznej i instytucjonalnej, Republika Peru jest stosunkowo stabilną demokracją, która, tak jak Unia Europejska, stoi na straży wartości i zasad demokracji, dobrych rządów, poszanowania praw człowieka i praworządności i pod tym względem jest ważnym partnerem w Ameryce Łacińskiej. Prawa człowieka i zasady demokracji stanowią kluczowe aspekty stosunków między Unią Europejską i tym państwem andyjskim. Ugruntowanie demokracji i praw człowieka pozostaje priorytetem Peru, a umowa o liberalizacji wizowej pozwoli kontynuować zrównoważony, systematyczny i pogłębiony dialog polityczny w dziedzinie praw człowieka i w konkretnych sprawach, takich jak sytuacja kobiet.

W odniesieniu do mobilności dane na temat odmowy wjazdu, aresztowań i powrotów wskazują, że w ostatnich latach w Peru istnieje ryzyko w zakresie nielegalnej migracji. Niemniej należy stwierdzić, że sytuacja znacząco się poprawiła. Znaczna większość osób ubiegających się o wizę umożliwiającą wjazd do strefy Schengen w większości przypadków otrzymuje wizę krótkoterminową, a wskaźnik odmów wydania wizy kształtował się na poziomie 6,1% w 2014 r. i 3,0% w 2015 r. Ponadto 43% wnioskodawców otrzymało w 2014 r. wizy wielokrotnego wjazdu. Te dane liczbowe są dowodem większego zaufania państw członkowskich UE do tych wnioskodawców. Wskaźnik powrotów również w pewnym stopniu poprawił się od 2010 r., a rząd peruwiański nadal podejmuje starania w tym kierunku. Trudności, jakie wystąpiły w pierwszym okresie wprowadzania paszportów biometrycznych, zostały przezwyciężone, jednak należy ściśle śledzić ten proces. Sprawozdawczyni wskazuje na znaczenie wzmocnienia współpracy między UE a Peru w odniesieniu do zjawiska nielegalnej migracji. Umowa zawiera ponadto wspólną deklarację dotyczącą współpracy w dziedzinie nielegalnej imigracji, w której Unia i Peru przypominają o swoich zobowiązaniach dotyczących readmisji migrantów o nieuregulowanym statusie. Sprawozdawczyni wyraża również zadowolenie z kampanii informacyjnej prowadzonej w Peru przez rząd tego kraju w celu lepszego wyjaśnienia obywatelom głównych postanowień tej umowy dotyczącej zniesienia wiz, która może być dodatkowym środkiem przeciwdziałania nielegalnej migracji.

Peru może również zostać kluczowym partnerem w dziedzinie walki ze zorganizowaną przestępczością, w szczególności z handlem narkotykami i handlem ludźmi, które mogą stanowić ważne aspekty współpracy. Wyrażone przez ten kraj zainteresowanie podpisaniem umowy o współpracy strategicznej z Europejskim Urzędem Policji (Europol) jest pozytywnym sygnałem i może stanowić znaczny postęp we wzmocnieniu współpracy między UE a Peru w dziedzinie walki z przestępczością zorganizowaną. Powyższe liczne wyzwania wspólne dla Unii Europejskiej i Republiki Peru potwierdzają znaczenie i uzasadniają konieczność zacieśnienia współpracy w drodze umowy o zniesieniu wiz krótkoterminowych.

Wdrażanie umowy i monitorowanie jej stosowania

W odniesieniu do wdrażania umowy i monitorowania jej stosowania, sprawozdawczyni zwraca się do Komisji Europejskiej o śledzenie ewentualnych zmian w świetle kryteriów, które pierwotnie doprowadziły do przeniesienia kraju z załącznika I do załącznika II do rozporządzenia nr 509/2014. Kryteria te obejmują nie tylko nielegalną imigrację, porządek publiczny i bezpieczeństwo, lecz także stosunki zewnętrzne Unii z zainteresowanymi państwami trzecimi, w tym w szczególności względy związane z przestrzeganiem praw człowieka i podstawowych wolności.

Poza tym sprawozdawczyni zwraca się do Komisji Europejskiej i władz peruwiańskich o zapewnienie pełnej wzajemności w znoszeniu wiz, co powinno umożliwić równe traktowanie wszystkich obywateli, w szczególności wszystkich obywateli Unii.

Sprawozdawczyni zwraca uwagę na fakt, że we wspólnym komitecie ds. zarządzania umową (art. 6) Unię Europejską reprezentuje jedynie Komisja Europejska. W pracach wspólnego komitetu mógłby uczestniczyć Parlament Europejski jako instytucja bezpośrednio wybierana przez obywateli Unii oraz broniąca demokracji, praw człowieka i podstawowych zasad Unii Europejskiej. Sprawozdawczyni Parlamentu Europejskiego ponownie zachęca Komisję Europejską do dokonania przeglądu składu wspólnych komitetów ds. zarządzania przyszłymi umowami.

Sprawozdawczyni wyraża również wątpliwości co do praktyki podpisywania i tymczasowego stosowania umów o zniesieniu wiz przed wyrażeniem zgody przez Parlament Europejski. Sprawozdawczyni zwraca uwagę, że praktyka ta prowadzi do ograniczenia pola manewru Parlamentu Europejskiego i jest tym bardziej problematyczna, że Parlament nie otrzymuje terminowo informacji o postępach negocjacji dwustronnych.

**

Przepisy szczegółowe

Szczególną sytuację Wielkiej Brytanii i Irlandii uwzględniono w motywach zawartej umowy. Wielka Brytania i Irlandia nie przystępują zatem do zawartej umowy i nie podlegają jej postanowieniom.

We wspólnej deklaracji załączonej do umowy uwzględniono również fakt włączenia Norwegii, Islandii, Szwajcarii i Liechtensteinu we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwijanie dorobku Schengen. W deklaracji zachęcono władze tych krajów do jak najszybszego zawarcia umów dwustronnych o zniesieniu wiz krótkoterminowych z Republiką Peru.

Umowa zawiera postanowienia dotyczące jej stosowania terytorialnego: w przypadku Francji i Holandii postanowienia umowy mają zastosowanie wyłącznie do obszarów europejskich tych dwóch państw członkowskich.

**

Na koniec sprawozdawczyni zaleca członkom parlamentarnej Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych poparcie tego sprawozdania, a Parlamentowi Europejskiemu – udzielenie zgody na zawarcie umowy.

  • [1]   COM(2014) 663 z dnia 29.10.2014 r.
  • [2]   SWD(2014) 328 final

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

24.5.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

50

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Barbara Matera, Claude Moraes, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Laura Agea, Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emil Radev, Barbara Spinelli, Axel Voss

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Miroslav Poche

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

50

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström,

ECR

Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Laura Agea, Laura Ferrara, Kristina Winberg, Beatrix von Storch

EFN

Lorenzo Fontana

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli

PPE

Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Barbara Matera, Nuno Melo, Artis Pabriks, Emil Radev, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, Miroslav Poche, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymali się