Procedură : 2015/0199(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0197/2016

Texte depuse :

A8-0197/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 05/07/2016 - 4.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0295

RECOMANDARE     ***
PDF 526kWORD 112k
2.6.2016
PE 573.186v02-00 A8-0197/2016

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Peru privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

(12099/2015 – C8‑0143/2016 – 2015/0199(NLE))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportoare: Mariya Gabriel

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 JUSTIFICARE SUCCINTĂ
 REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Peru privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

(12099/2015 – C8‑0143/2016 – 2015/0199(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (12099/2015),

–  având în vedere proiectul de acord dintre Uniunea Europeană și Republica Peru privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (xxx/2015),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 77 alineatul (2) litera (a) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0143/2016),

–  având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf și alineatul (2), precum și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0197/2016),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și Republicii Peru.


JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Dispozițiile generale ale acordului

În contextul modificării Regulamentului (CE) nr. 539/2001 prin Regulamentul nr. 509/2014 al Parlamentului European și al Consiliului, Republica Peru a fost deplasată la anexa II, în care figurează lista țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de obligația de a deține viză pentru trecerea frontierelor exterioare ale statelor membre. Regulamentul nr. 539/2001 modificat se aplică tuturor statelor membre, cu excepția Irlandei și a Regatului Unit.

Considerentul 5 din Regulamentul de modificare nr. 509/2014 prevedea necesitatea unei evaluări suplimentare a situației țării în ceea ce privește criteriile stabilite la articolul 1 din regulamentul menționat, înainte de începerea negocierilor în vederea încheierii unor acorduri bilaterale privind exonerarea de obligația de a deține viză între Uniune și Peru. În octombrie 2014, Comisia a adoptat un raport(1), însoțit de un document de lucru(2), care analizează în detaliu situația din Peru pe baza acestor criterii și evaluează, de asemenea, scenariile de risc care pot rezulta în urma liberalizării vizelor.

Având în vedere evaluarea globală pozitivă a Republicii Peru, Consiliul a adoptat, la 19 mai 2015, o decizie prin care Comisia este autorizată să inițieze negocieri pentru încheierea acordului bilateral între Uniunea Europeană și Republica Peru. Negocierile au avut loc la 20 mai 2015, iar acordul a fost parafat de către negociatorii-șefi la 9 iunie 2015. O ceremonie oficială a avut loc cu ocazia reuniunii la nivel înalt UE-CELAC din 10 iunie 2015. Semnarea acordului a avut loc la 14 martie 2016, la Bruxelles. De la această dată, acordul se aplică în mod provizoriu, în așteptarea aprobării Parlamentului European.

Acordul semnat prevede un regim de deplasare fără obligația de a deține viză în beneficiul cetățenilor Uniunii și al resortisanților Republicii Peru care călătoresc pe teritoriul celeilalte părți contractante pentru o ședere de maximum 90 de zile pe durata unei perioade de 180 de zile. De exonerarea de obligația de a deține viză beneficiază toate categoriile de persoane (titulari ai unui pașaport simplu, diplomatic, de serviciu/oficial sau special) care călătoresc, indiferent din ce motiv, cu excepția exercitării unei activități remunerate.

**

Justificarea raportoarei

Acest acord de exonerare de obligația de a deține viză de scurtă ședere constituie o reușită în ceea ce privește aprofundarea relațiilor dintre Uniunea Europeană și Republica Peru, precum și un mijloc suplimentar de consolidare a relațiilor economice și culturale și de intensificare a dialogului politic pe diverse teme, inclusiv drepturile omului și libertățile fundamentale. Acordul va contribui la consolidarea coerenței regionale, Peru numărându-se printre puținele țări din America Latină ai căror resortisanți încă mai au nevoie de viză, precum și, un aspect care nu trebuie neglijat, la apropierea dintre popoarele europene și cetățenii peruani.

Acest acord va dinamiza turismul și va contribui la consolidarea relațiilor în domeniul comerțului și al investițiilor. Peru a înregistrat una dintre cele mai puternice creșteri economice din America Latină (5 % în 2013, 2,4 % în 2014). Această țară a cunoscut o creștere continuă în ultimii zece ani de peste 80 %, ceea ce o situează printre primele zece țări din lume cu cea mai mare creștere economică în această perioadă. În domeniul schimburilor comerciale, UE este al treilea partener comercial al Republicii Peru în privința importurilor (în special mașini și echipamente de transport) și principalul destinatar al exporturilor acesteia (produse agroalimentare și miniere). De altfel, UE continuă să fie cel mai mare investitor în Peru, reprezentând mai mult de 50 % din totalul investițiilor străine directe, în sectoare precum industria extractivă, bănci și finanțe. Această țară promovează numeroase proiecte de investiții, în special în infrastructuri în sectoarele apei, transporturilor și energiei. În fine, Peru rămâne încă foarte dependent de sectorul său minier, dar face eforturi de diversificare, orientându-se mai mult spre turism. În acest sens, sectorul turistic cunoaște o expansiune puternică și a devenit în 2012 al doilea sector al economiei peruane.

În ceea ce privește situația politică și instituțională, Republica Peru este o țară democratică și relativ stabilă, care apără, la fel ca și Uniunea Europeană, valorile și principiile democrației, ale bunei guvernanțe, respectarea drepturilor omului și a statului de drept și rămâne în acest sens un partener important în America Latină. Drepturile omului și democrația sunt elemente esențiale ale relației dintre Uniunea Europeană și această țară andină. Consolidarea democrației și a drepturilor omului rămân o prioritate pentru Peru, iar acordul de liberalizare a vizelor va permite continuarea unui dialog politic echilibrat, regulat și aprofundat în domeniul drepturilor omului și pe teme concrete, precum situația femeilor.

Vorbind de mobilitate, datele privind refuzurile de intrare, reținerile și returnările arată că, în ultimii ani, Peru prezenta anumite riscuri legate de migrația neregulamentară. Cu toate acestea, trebuie remarcat că situația s-a îmbunătățit în mod considerabil. Marea majoritate a solicitanților de viză Schengen au obținut, în cele mai multe cazuri, o viză de scurtă ședere, rata de refuz a vizelor fiind de 6,1 % în 2014 și de 3,0 % în 2015. De altfel, 43 % dintre solicitanți au obținut în 2014 vize cu intrări multiple. Aceste cifre dovedesc o creștere a încrederii statelor membre. Și rata de returnare s-a îmbunătățit după 2010, iar guvernul peruan continuă să depună eforturi în această direcție. Dificultățile apărute inițial la punerea în aplicare a pașapoartelor biometrice au fost depășite, dar acest proces va trebui să fie supus unei supravegheri atente. Raportoarea subliniază importanța consolidării cooperării între UE și Peru în privința migrației neregulamentare. De altfel, acordul cuprinde o declarație comună referitoare la cooperarea privind migrația neregulamentară în care UE și Peru își reiterează angajamentul în ceea ce privește readmisia propriilor migranți în situație neregulamentară. Raportoarea salută, de asemenea, campania dusă de guvernul peruan pentru informarea cetățenilor săi cu privire la principalele dispoziții ale acestui acord de exonerare de viză, campanie ce poate fi un mijloc suplimentar de combatere a migrației neregulamentare.

Republica Peru poate deveni un partener-cheie și în domeniul luptei împotriva criminalității organizate, în special împotriva traficului de droguri și a traficului de ființe umane, care pot reprezenta domenii importante ale cooperării. Interesul exprimat de această țară pentru semnarea unui acord de cooperare strategică cu Oficiul European de Poliție (Europol) este un semnal pozitiv și ar putea reprezenta un pas important în consolidarea cooperării dintre UE și Peru în lupta împotriva criminalității organizate. Toate acestea sunt provocări cu care Uniunea Europeană și Republica Peru se confruntă deopotrivă și care justifică importanța și necesitatea consolidării cooperării printr-un acord privind exonerarea de la obligația de a deține viză de scurtă ședere.

Punerea în aplicare și măsurile luate în urma acordului

În privința punerii în aplicare și a măsurilor luate în urma acordului, raportoarea invită Comisia Europeană să observe eventualele evoluții legate de criteriile care au condus, inițial, la mutarea din anexa I în anexa II a Regulamentului (UE) nr. 509/2014. Printre aceste criterii se numără nu numai imigrația clandestină, ordinea publică și securitatea, ci și relațiile externe ale Uniunii cu țările terțe în cauză, inclusiv – în special – considerentele legate de respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

În afară de aceasta, raportoarea invită Comisia Europeană și autoritățile din Peru să vegheze la deplina reciprocitate a exonerării de obligația de a deține viză, care trebuie să permită egalitatea de tratament a tuturor cetățenilor, în special a tuturor cetățenilor Uniunii.

Raportoarea atrage atenția asupra faptului că în cadrul Comitetului mixt de gestionare a acordului (articolul 6), Uniunea Europeană este reprezentată doar de Comisia Europeană. În calitate de instituție aleasă direct de cetățenii europeni și de apărător al democrației, drepturilor omului și principiilor fundamentale ale Uniunii Europene, Parlamentul European ar putea fi implicat în activitatea Comitetului mixt. Raportoarea Parlamentului European încurajează din nou Comisia Europeană să revizuiască componența comitetelor mixte de gestionare a viitoarelor acorduri.

De asemenea, raportoarea își pune întrebări în legătură cu practica semnării unor acorduri de exonerare de la obligația de a deține viză și a punerii acestora în aplicare cu titlu provizoriu înainte de a fi aprobate de Parlamentul European. Raportoarea remarcă faptul că această practică tinde să reducă marja de manevră a Parlamentului European și că ea este cu atât mai problematică cu cât Parlamentul nu este informat pe măsură ce negocierile bilaterale progresează.

**

Dispoziții speciale

În cuprinsul considerentelor din acordul încheiat se ține cont de situația specială a Regatului Unit și Irlandei. Regatul Unit și Irlanda nu participă, prin urmare, la acordul încheiat și nu intră sub incidența dispozițiilor acestuia.

Asocierea strictă a Norvegiei, Islandei, Elveției și Liechtensteinului la punerea în aplicare și dezvoltarea acquis-ului Schengen este, de asemenea, evocată într-o declarație comună, anexată la acord. Declarația încurajează autoritățile acestor țări să încheie cât mai curând cu Republica Peru acorduri bilaterale de exonerare de obligația de a deține viză de scurtă ședere în condiții analoage celor din prezentul acord.

Acordul cuprinde dispoziții privind aplicarea sa teritorială: în ceea ce privește Franța și Regatul Țărilor de Jos, dispozițiile acordului nu se aplică decât teritoriilor europene ale acestor două state membre.

**

În fine, raportoarea le recomandă membrilor Comisiei parlamentare pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne să sprijine raportul de față, iar Parlamentului European să îl aprobe.

(1)

  COM(2014)0663 din 29.10.2014.

(2)

  SWD(2014)0328


REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

24.5.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

50

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Barbara Matera, Claude Moraes, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Laura Agea, Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emil Radev, Barbara Spinelli, Axel Voss

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Miroslav Poche

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN

FOND

50

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström,

ECR

Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Laura Agea, Laura Ferrara, Kristina Winberg, Beatrix von Storch

EFN

Lorenzo Fontana

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli

PPE

Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Barbara Matera, Nuno Melo, Artis Pabriks, Emil Radev, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, Miroslav Poche, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Notă juridică - Politica de confidențialitate