Процедура : 2015/0100(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0198/2016

Внесени текстове :

A8-0198/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 07/06/2016 - 5.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0242

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 696kWORD 122k
2.6.2016
PE 580.425v02-00 A8-0198/2016

относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия към Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна, що се отнася до неговите разпоредби относно задълженията, свързани със съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и определението за престъпления

(14387/2015 – C8-0119/2016 – 2015/0100(NLE))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Мартина Андерсън

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 КРАТКА ОБОСНОВКА
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия към Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна, що се отнася до неговите разпоредби относно задълженията, свързани със съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и определението за престъпления

(14387/2015 – C8-0119/2016 – 2015/0100(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (14387/2015),

–  като взе предвид Протоколa за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия към Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна, подписан на 20 декември 2013 г. (2013/0259(NLE) и 2013/0260(NLE)),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 82, параграф 1, член 83, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на ЕС (C8-0119/2016),

–  като взе предвид своята резолюция от 9 март 2016 г. относно споразумението за тютюна (споразумение с PMI)(1),

–  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея, член 99, параграф 2, и член 108, параграф 7, от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по бюджетен контрол

(A8-0198/2016),

1.  дава своето одобрение за сключването на протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Съвета, на Комисията, на правителствата и на парламентите на държавите членки, както и на Европол, Евроюст и OLAF.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2016)0082.


КРАТКА ОБОСНОВКА

Протоколът на Световната здравна организация за премахване на незаконната търговия с тютюн следва да бъде ратифициран незабавно от Европейския съюз.

Заявената цел на протокола е премахването на всички форми на незаконна търговия с тютюневи изделия. Незаконната търговия с тютюневи изделия се определя в Протокола като всички забранени от закона практики или деяния, свързани с производството, изпращането, получаването, притежаването, разпространението, продажбата или покупката на тютюневи изделия.

За решаването на този въпрос Протоколът е насочен към веригата на доставки на тютюневи изделия чрез поредица от мерки от страна на правителствата. Изисква се в срок от пет години от датата на влизане в сила на Протокола да се създаде глобален режим за следене и проследяване. Така ще бъде създаден глобален център за обмен на информация, разположен в Секретариата на Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна. По този начин ще се ръководи създаването на национални и регионални системи за следене и проследяване.

Посредством Протокола ще се настоява за допълнителни разпоредби, насочени към предприемането на мерки относно веригата на доставки на незаконни тютюневи изделия. Те включват: лицензирането, изискванията за водене на документация, регулиране на продажбите по интернет, безмитните продажби и международния транзит.

Осъзнаването на съществуващата незаконна търговия с тютюневи изделия е също така аспект, който се разглежда в Протокола. С протокола ще се установят нарушенията, ще се разглежда отговорността и плащанията при задържане, както и унищожаването на конфискуваните изделия.

Освен това протоколът ще има за цел да насърчава и да засилва международното сътрудничество, обмена на валидна информация, техническото сътрудничество и сътрудничеството в областта на правоприлагането, както и взаимната правна и административна помощ.

Задълженията на протокола обхващат тютюневите изделия, тютюна и специалното оборудване за производството на тютюневи изделия.

Тютюневата промишленост носи отговорността за предприемането на действия за ефективно и недвусмислено справяне с незаконната търговия на тютюневи изделия. С протокола се признава непримиримият конфликт между интересите на тютюневата промишленост и интересите, свързани с общественото здраве. Поради това в протокола се посочват конкретните задължения, отнасящи се до тютюневата промишленост. Страните по протокола трябва да гарантират пълната прозрачност на всяко взаимодействие с тютюневата промишленост. Що се отнася до следенето и проследяването, страните по протокола не трябва да делегират на тютюневата промишленост никое от своите договорени задължения.

Протоколът ще влезе в сила на деветдесетия ден след предаването за съхранение на депозитаря на четиридесетия документ за ратификация, приемане, одобрение, официално потвърждаване или присъединяване.


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол (25.5.2016)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия към Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна, що се отнася до неговите разпоредби относно задълженията, свързани със съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и определението за престъпления

(14387/2015 – C8-0119/2016 – 2015/0100(NLE))

Докладчик по становище: Ингеборг Гресле

КРАТКА ОБОСНОВКА

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да препоръча Парламентът да даде своето одобрение за предложението за решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия към Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна, що се отнася до неговите разпоредби относно задълженията, свързани със съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и определението за престъпления.

Комисията по бюджетен контрол препоръчва на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да приеме придружаваща незаконодателна резолюция, която да включва следното:

A.  като има предвид, че Протоколът за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия (Протоколът) към Рамковата конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация (РККТ на СЗО) е съществен принос към международните усилия за премахване на всички форми на незаконна търговия с тютюневи изделия и следователно за борба срещу заобикалянето на данъчни и митнически задължения;

Б.  като има предвид, че Парламентът и Съветът приеха на 3 април 2014 г. Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(1) („Директива за тютюневите изделия“), тъй като беше необходимо законодателно действие на равнището на Съюза с цел изпълнение на РККТ на СЗО;

В.  като има предвид, че Съюзът и неговите държави членки(2) подписаха правно обвързващи инструменти с изпълнителна сила с четирите най-големи производители на тютюневи изделия в света с цел предприемане на мерки по отношение на проблема с контрабандните и фалшифицираните цигари;

Г.   като има предвид, че съгласно условията на тези споразумения, тези производители трябва да заплатят обща сума в размер, надхвърлящ 2 милиарда евро, в полза на ЕС и държавите членки, които са страни по споразуменията за подпомагане на инициативите за борба с контрабандата и фалшифицирането;

Д.  отбелязва, че системата за наблюдение и проследяване, предвидена в Директивата относно тютюневите изделия, следва да бъде приведена в действие през май 2019 г.;

Е.  подчертава, че Протоколът ще влезе в сила на деветдесетия ден след датата на предаването за съхранение на депозитаря на четиридесетия документ за ратификация, приемане, одобрение, официално потвърждаване или присъединяване;

Ж.  отбелязва, че 16 държави са ратифицирани Протокола към РККТ на СЗО до този момент, включително 5 държави членки;

1.  приветства предложението за решение на Съвета относно сключването от името на Съюза на Протокола и счита, че Парламентът следва да даде своето одобрение;

2.  приветства по-специално факта, че основната цел на Протокола е премахването на всички форми на незаконна търговия с тютюневи изделия, и това, че Протоколът въвежда принципа на дължимата грижа, както се определя в член 7 от него, установява ефективна система на лицензиране с оглед на контрола върху веригата на доставки и включва разпоредби относно режим за локализиране и проследяване и относно предотвратяване на прането на пари;

3.  припомня, че в съответствие с член 8 от Протокола, който се отнася до локализирането и проследяването, член 15 от Директивата за тютюневите изделия изисква „всички потребителски опаковки на тютюневите изделия [да бъдат] маркирани с уникален идентификатор“ и определя информацията, която представлява част от уникалния идентификатор;

4.  изтъква, че в съответствие с точки 12 и 13 от член 8 от Протокола задълженията, които Протоколът предвижда за дадена страна по него, не се изпълняват или делегират на тютюневата промишленост, както и че всяка страна гарантира, че нейните компетентни органи, участвайки в режима на локализиране и проследяване, взаимодействат с тютюневата промишленост и представляващите нейните интереси само в рамките на строго необходимото за изпълнението на разпоредбата относно локализирането и проследяването;

5.  счита, че в съответствие с Протокола разпоредбите на Директивата за тютюневите изделия относно проследяемостта ще се прилагат за всички тютюневи предприятия в 28-те държави членки от производството до първия обект за продажба на дребно, както и че законодателна и регулаторна система за всички производители е по-добра от система за проследяемост, контролирана от предприятие;

6.  припомня, че задълженията за локализиране и проследяване, предвидени в Директивата за тютюневите изделия, ще създадат световен стандарт за локализиране и проследяване; поради това настоятелно призовава Комисията да гарантира създаването на отворен стандарт, а не на монопол, в който да могат да бъдат интегрирани всички специално разработени системи, при условие че те съответстват на задълженията, определени в Директивата за тютюневите изделия и Протокола към РККТ; придава голямо значение на тази точка за бъдещия успех на задължителния стандарт за локализиране и проследяване и за борбата с незаконната търговия;

7.  припомня, че Парламентът изрази на 9 март 2016 г.(3) мнението, че „всички елементи, включени в Споразумението с PMI, ще бъдат обхванати от новата правна рамка, състояща се от Директивата за тютюневите изделия и Протокола към РККТ на СЗО“;

8.  призовава Комисията да обмисли прекратяването на другите три споразумения с производители на тютюневи изделия при влизането в сила на Протокола;

9.  отбелязва, че от момента на съществуване на споразуменията за тютюна предприятията са подобрили контрола върху производството си, клиентите и изпълнителите си, съхранението и движението на цигари и видовете допустимо плащане за цигари;

10.  изтъква, че след сключването на споразуменията за тютюна изземванията на оригинални изделия на четиримата производители са намалели; отбелязва, че този спад не е довел до общо намаляване на незаконните продукти на пазара на Съюза, тъй като делът от пазарите на държавите членки, зает от незаконните „евтини бели цигари“, идващи основно от страни извън Съюза, е нараснал и тези страни може да не са ратифицирали Протокола; поради това призовава Комисията да представи план за действие преди края на 2016 г. с нови мерки за спешно справяне с този проблем; изтъква необходимостта да се отчетат поуките от Стратегията на ЕС от 1 юни 2013 г. в борбата срещу незаконната търговия с тютюневи изделия, която, както става ясно от оценката на въздействието от 24 февруари 2016 г.(4), не постигна в пълна степен целите си;

11.  настоятелно приканва Комисията да съсредоточи своите усилия върху убеждаването на източноевропейските държави да подпишат и ратифицират Протокола;

12.   счита, че е от съществено значение да се засили сътрудничеството между държавите членки чрез автоматична система за обмен на данни; призовава Комисията да представи данните за извършените конфискации в рамките на годишния си доклад относно защитата на финансовите интереси на Съюза и я приканва да предложи всеобхватна политика за борба с организираната престъпност, действаща в сектора на незаконната търговия с тютюневи изделия;

13.  призовава Комисията да обмисли санкции, които биха могли да включват отнемането на банковия лиценз на банките, които играят активна роля в процеса на изпиране на пари от незаконната търговия с тютюневи изделия или от избягването на данъчно облагане в този сектор;

14.  изразява съжаление, че управлението на споразуменията за тютюна от страна на Комисията не е прозрачно, може да създаде ситуации на конфликт на интереси и не подлежи на истински демократичен контрол; призовава Комисията да предприеме допълнителни проактивни мерки, за да разшири своите политики на прозрачност в това отношение, за да се избегне излагането на риск на нейната надеждност и интегритет;

15.  изразява съжаление, че държавите членки не са задължени да посочват конкретното предназначение на приходите от споразуменията относно тютюна; изразява своето разочарование от факта, че всички данни, свързани с конфискацията на фалшифицирани и/или незаконни материали, са поверителни и не са общественодостъпни;

16.  призовава Philip Morris International (PMI) да спази своя публично поет ангажимент да продължи да прилага разпоредбите за локализиране и проследяване и за надлежна проверка (съгласно принципа „познавай клиента си“), съдържащи се в настоящото споразумение, независимо от това дали то ще бъде подновено;

17.  призовава Комисията и държавите членки да предприемат на европейско равнище, при първа възможност след изтичането на срока на действие на Споразумението с PMI, всички необходими мерки за локализиране и проследяване на тютюневи изделия на PMI и да гарантират ефективно разследване и прилагане на мерки, включително на глоби и други подходящи гражданскоправни и наказателноправни санкции, за всяко задържане на продукти на този производител от незаконни канали до пълното прилагане на всички разпоредби на Директивата за тютюневите изделия, така че да не настъпи регулаторен вакуум между изтичането на срока на действие на Споразумението с PMI и влизането в сила на Директивата за тютюневите изделия и Протокола към РККТ на СЗО;

18.  счита, че е необходима система за локализиране и проследяване, надлежна проверка (въз основа на принципа „познавай клиента си“) и други ефикасни мерки, които да се прилагат по отношение на нарязания суров тютюн, филтрите и хартията, използвани от тютюневата промишленост, като допълнителен инструмент за борба срещу контрабандните и фалшифицираните продукти;

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.5.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Claudia Schmidt, Bart Staes, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Brian Hayes, Cătălin Sorin Ivan, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Carlos Iturgaiz, Liadh Ní Riada

(1)

  Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО (ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 1).

(2)

  С изключение на Швеция за споразуменията с „British American Tobacco“ и „Imperial Tobacco Limited“.

(3)

  Резолюция на Европейския парламент от 9 март 2016 г. относно Споразумението за тютюна (Споразумението с PMI) (2016/2555 RSP).

(4)

  Работен документ на службите на Комисията – Техническа оценка на опита, придобит в рамките на Споразумението за борба с контрабандата и фалшифицирането от 9 юли 2004 г., сключено между Philip Morris International и свързани с него предприятия, Съюза и държавите членки, SWD(2016) 44 окончателен.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

30.5.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

47

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Peter Jahr, Othmar Karas, Ilhan Kyuchyuk, Keith Taylor, Lieve Wierinck


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

47

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lieve Wierinck

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrarra

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat

PPE

Michał Boni, Reimer Böge, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, Othmar Karas, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Keith Taylor, Bodil Valero

1

-

EFDD

Kristina Winberg

2

0

EFDD

Beatrix von Storch

ENF

Edouard Ferrand

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност