Procedure : 2015/0100(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0198/2016

Indgivne tekster :

A8-0198/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 07/06/2016 - 5.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0242

HENSTILLING     ***
PDF 414kWORD 101k
2.6.2016
PE 580.425v02-00 A8-0198/2016

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer til WHO-rammekonventionen om bekæmpelse af tobaksrygning for så vidt angår dens bestemmelser om forpligtelser vedrørende retligt samarbejde i straffesager og definitionen af strafbare handlinger

(14387/2015 – C8-0119/2016 – 2015/0100(NLE))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Martina Anderson

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 KORT BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer til WHO-rammekonventionen om bekæmpelse af tobaksrygning for så vidt angår dens bestemmelser om forpligtelser vedrørende retligt samarbejde i straffesager og definitionen af strafbare handlinger

(14387/2015 – C8-0119/2016 – 2015/0100(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslag til Rådets afgørelse (14387/2015),

–  der henviser til protokol om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer til WHO-rammekonventionen om bekæmpelse af tobaksrygning, undertegnet den 20. december 2013 (2013/0259(NLE) og 2013/0260(NLE)),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 82, stk. 1, artikel 83 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0119/2016),

–  der henviser til sin beslutning af 9. marts 2016 om tobaksaftalen (PMI-aftalen)(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, og stk. 2, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Budgetkontroludvalget (A8-0198/2016),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Europol, Eurojust og OLAF.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0082.


KORT BEGRUNDELSE

Den Europæiske Union bør omgående ratificere Verdenssundhedsorganisationens protokol om ulovlig handel med tobaksvarer.

Det erklærede formål med protokollen er at eliminere alle former for ulovlig handel med tobaksvarer. Ulovlig handel med tobaksvarer er i protokollen defineret som enhver praksis eller handling, som er forbudt ved lov, og som har relation til fremstilling, forsendelse, modtagelse, besiddelse, distribution, salg eller køb af tobaksvarer.

For at bekæmpe denne handel tager protokollen skridt over for forsyningskæden for tobaksvarer via en række regeringstiltag. Den fastsætter, at der skal oprettes en global følge- og sporingsordning senest fem år fra protokollens ikrafttræden. Dette indebærer etablering af et globalt informationsudvekslingspunkt i sekretariatet for WHO-rammekonventionen om bekæmpelse af tobaksrygning. Det vil understøtte indførelsen af nationale og regionale følge- og sporingssystemer.

Protokollen vil også kræve indførelse af supplerende bestemmelser om kontrol med forsyningskæden for ulovlige tobaksvarer, herunder: licens, krav vedrørende registrering, regulering af internetsalg, toldfrit salg og international transit.

Protokollen erkender eksistensen af ulovlig handel med tobaksvarer og søger at bekæmpe denne. Protokollen vil definere overtrædelser og fastlægge ansvar og betalinger i forbindelse med beslaglæggelse af varer samt afsætning af beslaglagte varer.

Desuden skal protokollen fremme og styrke internationalt samarbejde, tilfredsstillende udveksling af oplysninger, teknisk samarbejde og retshåndhævelsessamarbejde samt gensidig administrativ og retlig bistand.

Protokollens forpligtelser omfatter tobaksvarer, tobak og udstyr til fremstilling af tobaksvarer.

Tobaksindustrien har pligt til på effektiv og entydig vis at bekæmpe ulovlig handel med sine varer. Det erkendes i protokollen, at der er en uforenelig konflikt mellem tobaksindustriens interesser og folkesundhedspolitiske interesser, og den beskriver de særlige forpligtelser, som vedrører tobaksindustrien. Protokollens parter skal sikre fuld gennemsigtighed i ethvert samspil med tobaksindustrien. For så vidt angår følge- og sporingsordningen må parterne i protokollen ikke delegere nogen af deres aftalte forpligtelser til tobaksindustrien.

Protokollen træder i kraft på den 90. dag efter deponeringen hos depositaren af det 40. instrument til ratifikation, accept, godkendelse, formel bekræftelse eller tiltrædelse.


UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget (25.5.2016)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer til WHO-rammekonventionen om bekæmpelse af tobaksrygning, for så vidt angår dens bestemmelser om forpligtelser vedrørende retligt samarbejde i straffesager, definitionen af strafbare handlinger

(14387/2015 – C8-0119/2016 – 2015/0100(NLE))

Ordfører for udtalelse: Ingeborg Gräßle

KORT BEGRUNDELSE

Budgetkontroludvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at forslaget til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer til WHO-rammekonventionen om bekæmpelse af tobaksrygning, for så vidt angår dens bestemmelser om forpligtelser vedrørende retligt samarbejde i straffesager, definitionen af strafbare handlinger, godkendes.

Budgetkontroludvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender til at vedtage en ledsagende ikke-lovgivningsmæssig beslutning, der bør omfatte følgende:

A.  der henviser til, at protokollen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer (protokollen) til WHO-rammekonventionen om bekæmpelse af tobaksrygning (WHO's FCTC) udgør et betydeligt bidrag til de internationale bestræbelser på at eliminere alle former for ulovlig handel med tobaksvarer og dermed til at bekæmpe omgåelsen af told- og skattemæssige forpligtelser;

B.  der henviser til, at Parlamentet og Rådet den 3. april 2014 vedtog Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU(1) (tobaksvaredirektivet), eftersom et lovgivningsmæssigt tiltag på EU-plan var nødvendigt for at gennemføre WHO's FCTC;

C.  der henviser til, at Unionen og medlemsstaterne(2) har undertegnet retligt bindende aftaler, der kan håndhæves, med verdens fire største tobaksproducenter for at løse problemet med smugling og forfalskning af cigaretter;

D.   der henviser til, at disse producenter ifølge bestemmelserne i disse flerårige aftaler tilsammen skal betale i alt 2 mia. EUR til Unionen og de medlemsstater, der er parter i aftalerne, som støtte til initiativerne til bekæmpelse af smugling og forfalskning;

E.  der henviser til, at det følge- og sporingssystem, der er omhandlet i tobaksvaredirektivet, skal tages i anvendelse i maj 2019;

F.   der henviser til, at protokollen træder i kraft på den 90. dag efter datoen for deponeringen hos depositaren af det 40. instrument til ratifikation, accept, godkendelse, formel bekræftelse eller tiltrædelse;

G.   der henviser til, at 16 lande indtil videre har ratificeret protokollen til WHO's FCTC, heriblandt fem medlemsstater;

1.   bifalder forslaget til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen og mener, at Europa-Parlamentet bør godkende den;

2.   glæder sig navnlig over, at protokollens primære mål er at eliminere alle former for ulovlig handel med tobaksvarer, og at protokollen indfører princippet om fornøden omhu som fastsat i artikel 7, at den indfører et effektivt autorisationssystem med henblik på at kontrollere forsyningskæden og indeholder bestemmelser om et følge- og sporingssystem og om forebyggelse af hvidvaskning af penge;

3.   minder om, at det i artikel 15 i tobaksvaredirektivet i overensstemmelse med protokollens artikel 8, som vedrører følge og sporing, kræves, "at alle enkeltpakninger med tobaksvarer er mærket med et entydigt identitetsmærke", og i direktivet fastsættes de oplysninger, der indgår i det entydige identitetsmærke;

4.   understreger, at i overensstemmelse med protokollens artikel 8, punkt 12 og 13, kan de forpligtelser, der er pålagt en part, ikke opfyldes eller delegeres til tobaksindustrien, og hver part sikrer, at dens kompetente myndigheders interaktion med tobaksindustrien og dem, der repræsenterer tobaksindustriens interesser, i forbindelse med følge- og sporingsordningen udelukkende har det omfang, der er nødvendigt for at gennemføre bestemmelsen om følge og sporing;

5.  mener, at tobaksvaredirektivets bestemmelser om sporbarhed i overensstemmelse med protokollen skal finde anvendelse på alle tobaksselskaber i Unionens 28 medlemsstater fra fremstillingen til det første detailsalgssted, og at et lovgivnings- og reguleringssystem for alle producenter er bedre end et virksomhedskontrolleret sporingssystem;

6.  minder om, at følge- og sporingsforpligtelserne i tobaksvaredirektivet vil skabe en international følge- og sporingsstandard; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at sikre, at der indføres en åben standard frem for et monopol, hvori alle skræddersyede ordninger kan integreres, forudsat at de opfylder betingelserne, der er fastsat i tobaksvaredirektivet og protokollen til WHO's FCTC; tillægger dette meget stor betydning for den fremtidige succes med en obligatorisk standard for følge- og sporing og bekæmpelsen af ulovlig handel;

7.  minder om, at Parlamentet den 9. marts 2016(3) gav udtryk for, at "alle de elementer, der er omfattet af aftalen med PMI, vil være omfattet af de nye retlige rammer i form af tobaksvaredirektivet og protokollen til WHO's tobakskonvention" og konkluderede, "at aftalen med PMI ikke bør fornys, forlænges eller genforhandles";

8.   opfordrer Kommissionen til at overveje at bringe de tre andre aftaler med tobaksproducenter til ophør, når protokollen er trådt i kraft;

9.   bemærker, at virksomhederne siden tobaksaftalerne har været i kraft, har forbedret kontrollen med deres fremstilling, deres kunder og kontrahenter, deres opbevaring og transport af cigaretter samt af de acceptable betalingsmetoder for cigaretter;

10.   påpeger, at siden tobaksaftalerne blev indgået, er beslaglæggelsen af ægte produkter fra de fire store producenter faldet; bemærker, at dette fald ikke førte til et generelt fald i antallet af ulovlige varer på Unionens marked, idet der var en stigning i andelen på medlemsstaternes marked af ulovlige cigaretter uden mærke ("cheap whites") hovedsagelig fra lande uden for Unionen, og at disse lande muligvis ikke har ratificeret protokollen; opfordrer derfor Kommissionen til hurtigst muligt inden udgangen af 2016 at forelægge en handlingsplan, der indeholder nye foranstaltninger til bekæmpelse af dette problem; understreger behovet for at tage hensyn til erfaringerne fra EU's strategi fra juni 2013 i bekæmpelsen af ulovlig handel med tobaksvarer, der, som det fremgik af konsekvensanalysen af 24. februar 2016(4), ikke fuldt ud nåede sine mål;

11.   opfordrer indtrængende Kommissionen til at fokusere sin indsats på at overbevise de østeuropæiske lande om at undertegne og ratificere protokollen;

12.   finder det afgørende, at samarbejdet mellem medlemsstaterne udbygges gennem et automatiseret dataudvekslingssystem; anmoder Kommissionen om i sin årsberetning om beskyttelse af Unionens finansielle interesser at forelægge data over beslaglæggelser og opfordrer den til at foreslå en samlet politik mod organiseret kriminalitet inden for ulovlig handel med tobaksvarer;

13.   opfordrer Kommissionen til at overveje sanktioner, som kan indebære inddragelse af tilladelsen til at drive bankvirksomhed for banker, som spiller en aktiv rolle i hvidvaskningen af penge, der hidrører fra ulovlig handel med tobaksvarer eller fra skatteunddragelse i denne sektor;

14.   beklager, at Kommissionens forvaltning af tobaksaftalerne ikke er gennemsigtig, kan føre til interessekonflikter og ikke er genstand for en reel demokratisk kontrol; opfordrer Kommissionen til at træffe yderligere proaktive foranstaltninger for at udvide dens åbenhedspolitik i denne forbindelse for ikke at bringe dens troværdighed og integritet i fare;

15.   beklager, at medlemsstaterne ikke har været forpligtet til at oplyse, hvordan de har anvendt indtægter fra tobaksaftalerne; er skuffet over, at alle oplysninger om beslaglæggelse af forfalskede og/eller ulovlige varer er hemmelige og ikke offentligt tilgængelige;

16.  opfordrer Philip Morris International (PMI) til fortsat at opfylde sin offentlige forpligtelse til at anvende de bestemmelser om følge og sporing og de bestemmelser om passende omhu ("kend din kunde"), der er indeholdt i den nuværende aftale, uanset om den forlænges eller ej;

17.   opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til på europæisk plan og senest efter PMI-aftalens udløb at træffe alle de nødvendige foranstaltninger til følge og sporing af PMI-tobaksvarer og til at sikre effektiv efterforskning og håndhævelse, herunder bøder og andre passende civil- og strafferetlige sanktioner for ulovlige beslaglæggelser af denne producents produkter i ulovlige kanaler, indtil alle tobaksvaredirektivets bestemmelser håndhæves fuldt ud, så der ikke bliver et lovgivningsmæssigt tomrum mellem udløbet af PMI-aftalen og ikrafttrædelsen af tobaksvaredirektivet og protokollen til WHO's FCTC;

18.  mener, at der er et behov for et følge- og sporingssystem, passende omhu ("kend din kunde") og andre effektive foranstaltninger, der skal anvendes på skåren råtobak, filtre og papir, der anvendes af tobaksindustrien som et supplerende redskab i bekæmpelsen af smuglervarer og forfalskede varer.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

24.5.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Claudia Schmidt, Bart Staes, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Brian Hayes, Cătălin Sorin Ivan, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Laura Agea, Carlos Iturgaiz, Liadh Ní Riada

(1)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU af 3. april 2014 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter og om ophævelse af direktiv 2001/37/EF (EUT L 127 af 29.4.2014, s. 1).

(2)

  Med undtagelse af Sverige for aftalerne med British American Tobacco og Imperial Tobacco Limited.

(3)

  Europa-Parlamentets beslutning af 9. marts 2016 om tobaksaftalen (PMI-aftalen) (2016/2555 RSP).

(4)

  Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om en teknisk vurdering af erfaringerne med aftalen af 9. juli 2004 om bekæmpelse af smugling og forfalskning og om ansvarsfrigørelse mellem Philip Morris International og tilknyttede selskaber, Unionen og dens medlemsstater (SWD(2016)44).


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

30.5.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

47

1

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Peter Jahr, Othmar Karas, Ilhan Kyuchyuk, Keith Taylor, Lieve Wierinck


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

47

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lieve Wierinck

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrarra

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat

PPE

Michał Boni, Reimer Böge, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, Othmar Karas, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Keith Taylor, Bodil Valero

1

-

EFDD

Kristina Winberg

2

0

EFDD

Beatrix von Storch

ENF

Edouard Ferrand

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik