ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού της σύμβασης-πλαισίου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τον έλεγχο του καπνού, όσον αφορά τις διατάξεις του για τις υποχρεώσεις σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις και τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων

2.6.2016 - (14387/2015 – C8-0119/2016 – 2015/0100(NLE)) - ***

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγήτρια: Martina Anderson

Διαδικασία : 2015/0100(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0198/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0198/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού της σύμβασης-πλαισίου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τον έλεγχο του καπνού, όσον αφορά τις διατάξεις του για τις υποχρεώσεις σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις και τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων

(14387/2015 – C8-0119/2016 – 2015/0100(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (14387/2015),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού της σύμβασης-πλαισίου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τον έλεγχο του καπνού, το οποίο υπογράφηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2013 (2013/0259(NLE) και 2013/0260(NLE)),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 82 παράγραφος 1, το άρθρο 83, και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0119/2016),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τη συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI)[1],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο και το άρθρο 99 παράγραφος 2, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0198/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στη Europol, τη Eurojust και την OLAF.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κυρώσει άμεσα το πρωτόκολλο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για το παράνομο εμπόριο καπνού.

Δεδηλωμένος στόχος του πρωτοκόλλου είναι η εξάλειψη κάθε μορφής παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού. Το παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού ορίζεται στο πρωτόκολλο ως οποιαδήποτε πρακτική ή συμπεριφορά που απαγορεύεται από τον νόμο και συνδέεται με την παραγωγή, αποστολή, παραλαβή, κατοχή, διανομή, πώληση ή αγορά προϊόντων καπνού.

Για να αντιμετωπιστεί το παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού, το πρωτόκολλο στοχεύει κατά της αλυσίδας εφοδιασμού προϊόντων καπνού μέσω μιας σειράς μέτρων από πλευράς των κυβερνήσεων. Απαιτεί τη δημιουργία παγκόσμιου καθεστώτος εντοπισμού και παρακολούθησης εντός πέντε ετών μετά τη θέση σε ισχύ του πρωτοκόλλου. Στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής θα δημιουργηθεί ένα σημείο παγκόσμιας ανταλλαγής πληροφοριών, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία της σύμβασης-πλαισίου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τον έλεγχο του καπνού. Μέσω αυτού θα καθοδηγηθεί η δημιουργία εθνικών και περιφερειακών συστημάτων εντοπισμού και παρακολούθησης.

Το πρωτόκολλο θα επιμείνει επίσης σε επιπλέον διατάξεις που θα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της αλυσίδας τροφοδότησης των παράνομων προϊόντων καπνού. Οι διατάξεις αυτές αφορούν τα εξής θέματα: αδειοδότηση, απαιτήσεις διατήρησης μητρώων και ρύθμιση των πωλήσεων μέσω Διαδικτύου, αφορολόγητες πωλήσεις και διεθνής διαμετακόμιση.

Έχοντας επίγνωση του υφιστάμενου παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού, το πρωτόκολλο επιδιώκει να αντιμετωπίσει και αυτό το ζήτημα. Το πρωτόκολλο θα ορίζει παραβάσεις, θα εξετάζει θέματα όπως η ευθύνη και οι πληρωμές κατάσχεσης, καθώς και η απόσυρση των κατασχεμένων προϊόντων.

Επιπλέον, το πρωτόκολλο θα έχει σκοπό να ενθαρρύνει και να ενισχύσει τη διεθνή συνεργασία, την έγκυρη ανταλλαγή πληροφοριών, τη συνεργασία στους τομείς της τεχνολογίας και της επιβολής του νόμου, και την αμοιβαία νομική και διοικητική βοήθεια.

Οι υποχρεώσεις του πρωτοκόλλου καλύπτουν τα προϊόντα καπνού, τον καπνό και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την παραγωγή προϊόντων καπνού.

Η βιομηχανία καπνού υποχρεούται να ενεργήσει αποτελεσματικά και να αντιμετωπίσει δραστικά το παράνομο εμπόριο των προϊόντων της. Το πρωτόκολλο αναγνωρίζει την ασυμβίβαστη αντίθεση μεταξύ των συμφερόντων της βιομηχανίας καπνού και των συμφερόντων της δημόσιας υγείας. Ως εκ τούτου, το πρωτόκολλο ορίζει συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τη βιομηχανία καπνού. Τα συμβαλλόμενα μέρη του πρωτοκόλλου πρέπει να διασφαλίζουν την πλήρη διαφάνεια κάθε αλληλεπίδρασής τους με τη βιομηχανία καπνού. Όσον αφορά τον εντοπισμό και την παρακολούθηση, τα συμβαλλόμενα μέρη του πρωτοκόλλου δεν πρέπει να αναθέτουν καμία από τις συμφωνημένες υποχρεώσεις τους στη βιομηχανία καπνού.

Το πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ την 90ή ημέρα από την ημερομηνία κατάθεσης στον θεματοφύλακα της 40ής πράξης κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης, τυπικής επιβεβαίωσης ή προσχώρησης.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (25.5.2016)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού της σύμβασης-πλαισίου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τον έλεγχο του καπνού, όσον αφορά τις διατάξεις του για τις υποχρεώσεις σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις και τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων
(14387/2015 – C8 0119/2016 – 2015/0100(NLE))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Ingeborg Gräßle

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού της σύμβασης-πλαισίου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τον έλεγχο του καπνού, όσον αφορά τις διατάξεις του για τις υποχρεώσεις σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις και τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων.

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού συνιστά στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, να εγκρίνει ένα συνοδευτικό μη νομοθετικό ψήφισμα που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρωτόκολλο για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού (το «πρωτόκολλο») της σύμβασης-πλαισίου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τον έλεγχο του καπνού (FCTC της ΠΟΥ) αποτελεί σημαντική συμβολή στις διεθνείς προσπάθειες για την εξάλειψη όλων των μορφών παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού και, με τον τρόπο αυτό, την καταπολέμηση της καταστρατήγησης των υποχρεώσεων φορολογικών και τελωνειακών δασμών·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν, στις 3 Απριλίου 2014, την οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[1] («οδηγία για τα προϊόντα καπνού»), καθώς ήταν απαραίτητο να αναληφθεί νομοθετική δράση σε ενωσιακό επίπεδο προκειμένου να εφαρμοστεί η FCTC της ΠΟΥ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη της[2] έχουν υπογράψει νομικά δεσμευτικές και εκτελεστές συμφωνίες με τους τέσσερις μεγαλύτερους κατασκευαστές προϊόντων καπνού στον κόσμο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του λαθρεμπορίου και της παραποίησης τσιγάρων·

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει των όρων αυτών των διεθνών συμφωνιών, οι προαναφερθέντες κατασκευαστές πρέπει να καταβάλουν συνολικά περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ένωση και τα κράτη μέλη που είναι μέρη των ανωτέρω συμφωνιών, για την υποστήριξη μέτρων καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και της παραποίησης·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού που προβλέπεται στην οδηγία για τα προϊόντα καπνού προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή τον Μάιο του 2019·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ την 90ή ημέρα από την ημερομηνία κατάθεσης στον θεματοφύλακα της 40ής πράξης κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης, τυπικής επιβεβαίωσης ή προσχώρησης·

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι σήμερα 16 χώρες έχουν κυρώσει το πρωτόκολλο FCTC της ΠΟΥ, περιλαμβανομένων πέντε κρατών μελών της ΕΕ·

1.   επιδοκιμάζει την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, του πρωτοκόλλου, και είναι της γνώμης ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει την έγκρισή του·

2.   επιδοκιμάζει, ιδίως, το γεγονός ότι βασικός στόχος του πρωτοκόλλου είναι η εξάλειψη κάθε μορφής παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού και ότι το πρωτόκολλο εισάγει την αρχή της δέουσας επιμέλειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 7, θεσπίζει ένα αποτελεσματικό σύστημα αδειοδότησης με στόχο τον έλεγχο της αλυσίδας εφοδιασμού, και περιλαμβάνει διατάξεις για το καθεστώς παρακολούθησης και εντοπισμού και για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

3.   υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του πρωτοκόλλου, το οποίο αφορά την παρακολούθηση και τον εντοπισμό, το άρθρο 15 της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού απαιτεί «όλες οι μεμονωμένες συσκευασίες προϊόντων καπνού να επισημαίνονται με ένα μοναδικό αναγνωριστικό» και ορίζει τα στοιχεία που πρέπει να αποτελούν μέρος της μοναδικής αυτής σήμανσης·

4.   τονίζει ότι, σύμφωνα με τα σημεία 12 και 13 του άρθρου 8 του πρωτοκόλλου, οι υποχρεώσεις που έχουν ανατεθεί από το πρωτόκολλο σε ένα συμβαλλόμενο μέρος δεν εκτελούνται ή ανατίθενται στην καπνοβιομηχανία, και ότι κάθε συμβαλλόμενο μέρος μεριμνά ώστε οι αρμόδιες αρχές του, με τη συμμετοχή τους στο καθεστώς παρακολούθησης και εντοπισμού, αλληλεπιδρούν με την καπνοβιομηχανία και με εκείνους που εκπροσωπούν τα συμφέροντα της μόνο στο βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίο για την εφαρμογή της διάταξης που αφορά την παρακολούθηση και τον εντοπισμό·

5.  θεωρεί ότι, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, οι διατάξεις της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού σχετικά με την ιχνηλασιμότητα θα ισχύουν για όλες τις εταιρείες καπνού στα 28 κράτη μέλη της Ένωσης από την παραγωγή έως το πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης, και ότι ένα νομοθετικό και ρυθμιστικό σύστημα για όλους τους κατασκευαστές είναι καλύτερο από ένα ελεγχόμενο από την εταιρεία σύστημα ιχνηλασιμότητας·

6.  υπενθυμίζει ότι οι υποχρεώσεις περί παρακολούθησης και εντοπισμού που περιέχει η οδηγία για τα προϊόντα καπνού θα δημιουργήσουν παγκόσμιο πρότυπο για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να διασφαλίσει τη δημιουργία ενός ανοικτού προτύπου, και όχι μονοπωλίου, στο οποίο θα μπορούσαν να ενσωματωθούν όλα τα προσαρμοσμένα συστήματα, με την προϋπόθεση ότι θα συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που ορίζει η οδηγία για τα προϊόντα καπνού και το πρωτόκολλο FCTC της ΠΟΥ· αποδίδει μεγάλη σημασία στο σημείο αυτό για τη μελλοντική επιτυχία του προτύπου υποχρεωτικής παρακολούθησης και εντοπισμού, καθώς και της καταπολέμησης του παράνομου εμπορίου·

7.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο εξέφρασε, στις 9 Μαρτίου 2016[3], την άποψη ότι «όλα τα στοιχεία που καλύπτονται από τη συμφωνία με την PMI θα καλυφθούν από το νέο νομικό πλαίσιο που δημιουργείται από το πρωτόκολλο FCTC της ΠΟΥ» και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «η συμφωνία με την PMI δεν πρέπει να ανανεωθεί, να παραταθεί ή να αποτελέσει αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης»·

8.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να θέσει τέρμα στις άλλες τρεις συμφωνίες με τους κατασκευαστές προϊόντων καπνού κατά την έναρξη ισχύος του πρωτοκόλλου·

9.   σημειώνει ότι, από τότε που τέθηκαν σε ισχύ οι συμφωνίες για τα προϊόντα καπνού, οι επιχειρήσεις έχουν βελτιώσει τον έλεγχο της παραγωγής τους, των πελατών και των εργολάβων, της αποθήκευσης και της διακίνησης των τσιγάρων τους και του είδους των αποδεκτών τρόπων πληρωμής για τα τσιγάρα·

10.   επισημαίνει ότι, μετά τη σύναψη των συμφωνιών για τα προϊόντα καπνού, η κατάσχεση γνήσιων προϊόντων των τεσσάρων μεγάλων κατασκευαστών έχει μειωθεί· σημειώνει ότι η μείωση αυτή δεν οδήγησε σε συνολική μείωση των παράνομων προϊόντων στην αγορά της Ένωσης, καθώς αυξήθηκε το μερίδιο που κατέχουν στις αγορές των κρατών μελών τα παράνομα φθηνά «λευκά» τσιγάρα, τα οποία προέρχονται κυρίως από χώρες εκτός της Ένωσης, και ενδέχεται οι χώρες αυτές να μην έχουν κυρώσει το πρωτόκολλο· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να υποβάλει, πριν από το τέλος του 2016, σχέδιο δράσης με νέα μέτρα για την επείγουσα αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος· τονίζει ότι, στην προσπάθεια καταπολέμησης του λαθρεμπορίου προϊόντων καπνού, είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη τα διδάγματα από τη στρατηγική της ΕΕ, του Ιουνίου 2013, η οποία, όπως έδειξε και η αξιολόγηση αντικτύπου, της 24ης Φεβρουαρίου 2016[4], δεν πέτυχε πλήρως τους στόχους της·

11.   καλεί την Επιτροπή να εστιάσει τις προσπάθειές της στο να πείσει τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης να υπογράψουν και να κυρώσουν το πρωτόκολλο·

12.   θεωρεί ζωτικής σημασίας την αναβάθμιση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, μέσω ενός αυτόματου συστήματος ανταλλαγής δεδομένων· καλεί την Επιτροπή να περιλάβει στην ετήσια έκθεσή της σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης στοιχεία όσον αφορά τυχόν κατασχέσεις που πραγματοποιήθηκαν και να προτείνει μια ολοκληρωμένη πολιτική για την καταπολέμηση των εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο λαθρεμπόριο προϊόντων καπνού·

13.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να θέσει σε ισχύ κυρώσεις που θα περιλαμβάνουν την αφαίρεση των τραπεζικών αδειών από τράπεζες που διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη νομιμοποίηση εσόδων από τη λαθρεμπορία προϊόντων καπνού ή από τη φοροαποφυγή στον τομέα αυτόν·

14.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η διαχείριση των συμφωνιών καπνού από την Επιτροπή δεν είναι διαφανής, ενδέχεται να δημιουργήσει καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων και δεν υπόκειται στον δέοντα δημοκρατικό έλεγχο· καλεί την Επιτροπή να λάβει περισσότερα προληπτικά μέτρα για τη διεύρυνση του πεδίου της πολιτικής της για τη διαφάνεια στον τομέα αυτόν, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η αξιοπιστία και η ακεραιότητά της·

15.   εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι δεν υποχρεώθηκαν τα κράτη μέλη να δηλώσουν πώς διέθεσαν τα έσοδα από τις συμφωνίες για τον καπνό· εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι όλα τα στοιχεία όσον αφορά τις κατασχέσεις παραποιημένων και/ή παράνομων προϊόντων χαρακτηρίζονται εμπιστευτικά και δεν είναι δημοσίως προσβάσιμα·

16.  καλεί την Philip Morris International (PMI) να τηρήσει τη δημόσια δέσμευσή της να συνεχίσει να εφαρμόζει τις διατάξεις περί παρακολούθησης και εντοπισμού καθώς και δέουσας επιμέλειας («γνωρίστε τον πελάτη σας») που περιέχονται στην παρούσα συμφωνία, ανεξάρτητα από το αν αυτή ανανεωθεί ή όχι·

17.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το συντομότερο δυνατό μετά τη λήξη της συμφωνίας PMI, όλα τα αναγκαία μέτρα για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό των προϊόντων καπνού PMI, και να διασφαλίσει την επαρκή έρευνα και επιβολή, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής προστίμων και άλλων κατάλληλων αστικών και ποινικών κυρώσεων, για τυχόν κατασχέσεις προϊόντων του εν λόγω κατασκευαστή σε παράνομους διαύλους, έως ότου όλες οι διατάξεις της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού να είναι πλήρως εκτελεστές, ούτως ώστε να μην υπάρχει ρυθμιστικό κενό μεταξύ της λήξης της συμφωνίας ΡΜΙ και της έναρξης ισχύος της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού και της σύμβασης FCTC της ΠΟΥ·

18.  φρονεί ότι είναι απαραίτητη η εφαρμογή ενός συστήματος παρακολούθησης και εντοπισμού, δέουσας επιμέλειας («γνωρίστε τον πελάτη σας») και άλλων αποτελεσματικών μέτρων για τον ακατέργαστο καπνό, τα φίλτρα και τα τσιγαρόχαρτα που χρησιμοποιούνται από τη βιομηχανία καπνού, ως συμπληρωματικού εργαλείου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και των παραποιημένων προϊόντων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.5.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Claudia Schmidt, Bart Staes, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Brian Hayes, Cătălin Sorin Ivan, Benedek Jávor, Julia Pitera, Miroslav Poche, Андрей Новаков

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Carlos Iturgaiz, Liadh Ní Riada

  • [1]    Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ (ΕΕ L 127, 29.4.2014, σ. 1).
  • [2]    Με την εξαίρεση της Σουηδίας για τις συμφωνίες British American Tobacco και Imperial Tobacco Limited.
  • [3]    Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τη συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (2016/2555(RSP)).
  • [4]    Έγγραφο εργασίας των Υπηρεσιών της Επιτροπής, Τεχνική αξιολόγηση της εμπειρίας που αποκτήθηκε με τη συμφωνία για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και των παραποιημένων προϊόντων και γενική απαλλαγή, της 9ης Ιουλίου 2004, μεταξύ, αφενός, της Philip Morris International και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και, αφετέρου, της Ένωσης και των κρατών μελών της (SWD(2016) 44 τελικό).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

30.5.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

47

1

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Ska Keller, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Peter Jahr, Othmar Karas, Илхан Кючюк, Keith Taylor, Lieve Wierinck

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

47

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lieve Wierinck

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrarra

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat

PPE

Michał Boni, Reimer Böge, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, Othmar Karas, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Keith Taylor, Bodil Valero

1

-

EFDD

Kristina Winberg

2

0

EFDD

Beatrix von Storch

ENF

Edouard Ferrand

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή