Menetlus : 2015/0100(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0198/2016

Esitatud tekstid :

A8-0198/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 07/06/2016 - 5.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0242

SOOVITUS     ***
PDF 381kWORD 106k
2.6.2016
PE 580.425v02-00 A8-0198/2016

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni juurde kuuluva tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta seoses protokolli nende sätetega, mis käsitlevad kohustusi seoses õigusalase koostööga kriminaalasjades ja kuritegude määratlemisega

(14387/2015 – C8-0119/2016 – 2015/0100(NLE))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Martina Anderson

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 LÜHISELGITUS
 EELARVEKONTROLLIKOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni juurde kuuluva tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta seoses protokolli nende sätetega, mis käsitlevad kohustusi seoses õigusalase koostööga kriminaalasjades ja kuritegude määratlemisega

(14387/2015 – C8-0119/2016 – 2015/0100(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (14387/2015),

–  võttes arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni juurde kuuluva tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli, mis allkirjastati 20. detsembril 2013 (2013/0259(NLE) ja 2013/0260(NLE)),

–  võttes arvesse taotlust nõusoleku saamiseks, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 82 lõikele 1, artiklile 83 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C8-0119/2016),

–  võttes arvesse oma 9. märtsi 2016. aasta resolutsiooni tubakatootjatega sõlmitud kokkuleppe (PMI kokkulepe) kohta(1),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõike 1 esimest ja kolmandat lõiku ja lõiget 2 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust ning eelarvekontrollikomisjoni arvamust (A8-0198/2016),

1.  annab nõusoleku protokolli sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Europolile, Eurojustile ja OLAFile.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0082.


LÜHISELGITUS

Euroopa Liit peaks Maailma Terviseorganisatsiooni tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli viivitamata ratifitseerima.

Protokolli selgelt väljendatud eesmärk on kaotada kõik ebaseaduslikud tubakatoodetega kauplemise vormid. Ebaseaduslik tubakatoodetega kauplemine on protokolli määratluse kohaselt igasugune seadusega keelatud tegevus või teguviis, mis on seotud tubakatoodete tootmise, transportimise, vastuvõtmise, omamise, levitamise ning müümise või ostmisega.

Selle probleemiga võitlemiseks nähakse protokollis tubakatoodete tarneahela suhtes ette mitmesugused riikide valitsuste meetmed. Selles nähakse ette ülemaailmse tuvastus- ja jälgimissüsteemi loomine viie aasta jooksul alates protokolli jõustumisest. Maailma Terviseorganisatsiooni tubaka tarbimise vähendamise raamkonventsiooni sekretariaadi juurde luuakse sel eesmärgil ülemaailmne teabevahetuskeskus. Keskus suunab riikide ja piirkondade tuvastus- ja jälgimissüsteemide loomist.

Protokollis esitatakse ka täiendavad nõuded ebaseaduslike tubakatoodete tarneahela vastu võitlemiseks. Need hõlmavad litsentseerimist, registrite pidamise nõudeid, internetimüügi reguleerimist, tollivaba müüki ja rahvusvahelist transiiti.

Protokollis pööratakse tähelepanu ka võitlusele tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise vastu. Määratletakse süüteod, käsitletakse vastutust ja makseid toodete arestimise korral ning konfiskeeritud toodete hävitamist.

Lisaks pannakse protokollis rõhku rahvusvahelise koostöö soodustamisele ja edendamisele, tõese teabe vahetamisele, tehnilisele ja õiguskaitsekoostööle ning vastastikusele õigus- ja haldusabile.

Protokollis on sätestatud tubakatooteid, tubakat ja tubakatoodete valmistamise seadmeid puudutavad kohustused.

Võitluses tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise vastu on tubakatööstus kohustatud tegutsema tulemuslikult ja kõrvalekaldumatult. Protokollis tunnistatakse, et tubakatööstuse huvide ja rahvatervisepoliitika huvide vahel on lepitamatu vastuolu. Protokollis seatakse tubakatööstusele konkreetsed kohustused. Protokolli osalised peavad kõik suhted tubakatööstusega korraldama täiesti läbipaistvalt. Tuvastamise ja jälgimise osas ei tohi protokolli osalised oma kokkulepitud kohustusi tubakatööstusele delegeerida.

Protokoll jõustub üheksakümnendal päeval pärast seda, kui hoiulevõtjale antakse hoiule neljakümnes ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitus- või ühinemiskiri.


EELARVEKONTROLLIKOMISJONI ARVAMUS (25.5.2016)

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Maailma Terviseorganisatsiooni tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni juurde kuuluva tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta seoses protokolli nende sätetega, mis käsitlevad kohustusi seoses õigusalase koostööga kriminaalasjades ja kuritegude määratlemisega

(14387/2015 – C8-0119/2016 – 2015/0100(NLE))

Arvamuse koostaja: Ingeborg Gräßle

LÜHISELGITUS

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil anda soovitus kiita heaks ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Maailma Terviseorganisatsiooni tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni juurde kuuluva tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta seoses protokolli nende sätetega, mis käsitlevad kohustusi seoses õigusalase koostööga kriminaalasjades ja kuritegude määratlemisega.

Eelarvekontrollikomisjon soovitab kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil vastu võtta juurde lisatava muu kui seadusandliku resolutsiooni, mis sisaldab alljärgnevat:

A.  arvestades, et Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokoll (edaspidi „protokoll“) toetab oluliselt rahvusvahelisi püüdlusi kaotada kõik tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise vormid ning võidelda seega maksu- ja tollimaksukohustustest kõrvalehoidmise vastu;

B.  arvestades, et parlament ja nõukogu võtsid 3. aprillil 2014 vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/40/EL (tubatoodete direktiiv)(1), kuna liidu tasandil õigusandlikud meetmed olid vajalikud WHO tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni rakendamiseks;

C.  arvestades, et Euroopa Liit ja liikmesriigid(2) on kirjutanud maailma nelja suurima tubakatootjaga alla õiguslikult siduvatele ja jõustatavatele kokkulepetele, et tegeleda sigarettide ebaseaduslikult üle piiri toimetamise ja võltsitud sigarettide probleemiga;

D.  arvestades, et nende mitmeaastaste kokkulepete tulemusena peavad nimetatud tubakatootjad maksma ühiselt kokku rohkem kui kaks miljardit eurot ELile ja kokkulepete osalisriikidele sigarettide ebaseadusliku kauplemise ja võltsimise vastase võitlusega seotud algatuste toetamiseks;

E.  arvestades, et tubakatoodete direktiivis ette nähtud tuvastus- ja jälgimissüsteem peaks jõustuma 2019. aasta mais;

F.  arvestades, et protokoll jõustub üheksakümnendal päeval pärast seda, kui hoiulevõtjale antakse hoiule neljakümnes ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, ametlik kinnitus- või ühinemiskiri;

G.  märgib, et praeguseks on Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni protokolli ratifitseerinud 16 riiki, sealhulgas viis liikmesriiki;

1.  tunneb heameelt ettepaneku üle võtta vastu nõukogu otsus protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta ning on arvamusel, et parlament peaks selleks andma oma nõusoleku;

2.  tunneb eelkõige heameelt asjaolu üle, et protokolli peamine eesmärk on tõkestada kõik tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise vormid, ja et protokolliga kehtestatakse selle artiklis 7 määratletud nõuetekohase hoolsuse põhimõte, luuakse tarneahela kontrollimiseks tõhus litsentsisüsteem ning et protokoll sisaldab tuvastus- ja jälgimiskorda ning rahapesu tõkestamist käsitlevaid sätteid;

3.  tuletab meelde, et kooskõlas protokolli artikliga 8, mis käsitleb tuvastamist ja jälgimist, nõutakse tubatoodete direktiivi artiklis 15, et kõikide tubakatoodete tarbijapakenditel oleks kordumatu identifitseerimistunnus, ning selles on sätestatud kordumatut identifitseerimistunnust puudutav teave;

4.  rõhutab, et kooskõlas protokolli artikli 8 punktidega 12 ja 13 ei tohi osalistele protokolliga ettenähtud kohustusi täita tubakatööstus või täitmiseks anda tubakatööstusele ning kõik osalised peavad tagama, et nende pädevatel asutustel, kes on kaasatud tuvastus- ja jälgimissüsteemi, piirduksid sidemed tubakatööstusega ja tubakatööstuse huve esindavate isikutega üksnes tuvastus- ja jälgimiskorda käsitlevate sätete rakendamise seisukohast rangelt vajalikuga;

5.  on seisukohal, et tubakatoodete direktiivis sisalduvaid jälgitavust käsitlevaid sätteid hakatakse kooskõlas protokolliga kohaldama Euroopa Liidu 28 liikmesriigi kõikide tubakaettevõtjate suhtes alates tootmisest kuni esimese jaemüügiettevõtteni, ning et seadusandlik ja reguleeriv süsteem on kõigi tootjate jaoks ettevõtja kontrollitavast jälgimissüsteemist parem;

6.  tuletab meelde, et tubakatoodete direktiivi tuvastus- ja jälgimisnõuetega kehtestatakse tuvastuse ja jälgimise valdkonnas rahvusvaheline standard; nõuab seetõttu tungivalt, et komisjon tagaks pigem avatud standardi kui monopoli loomise, mille puhul oleks võimalik integreerida kõik kohandatud süsteemid, tingimusel et need vastavad tubakatoodete direktiivis ja Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni protokollis sätestatud nõuetele; peab seda punkti väga tähtsaks kohustusliku tuvastus- ja jälgimisstandardi edaspidise edu ning ebaseadusliku kauplemise vastase võitluse seisukohast;

7.  tuletab meelde, et parlament väljendas oma arvamust 9. märtsil 2016(3), leides, et „kõik PMIga sõlmitud kokkuleppes käsitletud aspektid hõlmatakse edaspidi uue õigusraamistikuga, mille moodustavad tubakatoodete direktiiv ja Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni protokoll“, ning järeldades, et „PMIga sõlmitud kokkulepet ei tuleks uuendada ega pikendada ning selle üle ei tuleks ka uuesti läbirääkimisi pidada“;

8.  kutsub komisjoni üles uurima võimalust muuta protokolli jõustumisel kehtetuks kolm ülejäänud lepingut tubakatootjatega;

9.  märgib, et tubakakokkulepete jõustumisest alates on ettevõtjad parandanud kontrolli oma toodete, klientide ja tarnijate, sigarettide ladustamise ja transportimise ning tunnustatud makseviiside üle, kuidas sigarettide eest saab maksta;

10.  juhib tähelepanu asjaolule, et alates tubakakokkulepete sõlmimisest on nelja tootja ehtsate toodete konfiskeerimine vähenenud; märgib, et selle vähenemisega ei kaasnenud üldine ebaseaduslike toodete vähenemine liidu turul, sest peamiselt kolmandatest riikidest pärit ebaseaduslikele odavatele valgetele sigarettidele kuulunud turuosa liikmesriikides suurenes ja nimetatud kolmandad riigid ei ole võib-olla protokolli ratifitseerinud; kutsub seetõttu komisjoni üles esitama enne 2016. aasta lõppu tegevuskava uute meetme võtmiseks, et lahendada see probleem võimalikult kiiresti; rõhutab vajadust võtta arvesse tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise vastast võitlust käsitlevat ELi 2013. aasta juuni strateegiat, millega, nagu nähtub 24. veebruari 2016. aasta mõjuhinnangust(4), ei saavutatud täiel määral püstitatud eesmärke;

11.  nõuab tungivalt, et komisjon püüaks igati veenda Ida-Euroopa riike protokolli allkirjastama ja ratifitseerima;

12.  peab äärmiselt oluliseks suurendada liikmesriikide koostööd automaatse teabevahetussüsteemi kaudu; kutsub komisjoni üles lisama liidu finantshuvide kaitset käsitlevasse aastaaruandesse andmed konfiskeerimiste kohta ning esildama tervikliku poliitika tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemisega tegelevate kuritegelike organisatsioonide vastu võitlemiseks;

13.  kutsub komisjoni üles kaaluma sanktsioonide kehtestamist, sätestades nende pankade panganduslitsentsi tühistamise, kes on aktiivselt seotud tubakatoodetega ebaseaduslikust kauplemisest või selles valdkonnas maksustamise vältimisest saadud raha pesemisega;

14.  peab kahetsusväärseks, et tubakakokkulepete haldamine komisjoni poolt ei ole läbipaistev, võib tekitada huvide konflikte ega ole nõuetekohase demokraatliku kontrolli all; kutsub komisjoni üles võtma täiendavaid ennetavaid meetmeid, et laiendada oma läbipaistvuspoliitika ulatust selles osas, et mitte kahjustada oma usaldusväärsust;

15.  peab kahetsusväärseks, et liikmesriikidele ei ole tehtud kohustuseks teada anda, kuidas nad on kasutanud tubakakokkulepetest saadud tulusid; on pettunud, et kõik võltsitud ja/või ebaseaduslikke toodete konfiskeerimisi puudutavad andmed on salastatud, mistõttu need ei ole üldsusele kättesaadavad;

16.  palub, et Philip Morris International (PMI) täidaks oma avalikult võetud kohustust jätkuvalt kohaldada praeguse lepingu sätteid tuvastamise, jälgimise ja hoolsuse kohta (tunne oma klienti), olenemata sellest, kas lepingut uuendatakse või mitte;

17.  nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid võtaksid esimesel võimalusel Euroopa tasandil pärast PMI kokkuleppe kehtivuse lõpptähtaega kasutusele kõik meetmed, mis on vajalikud PMI tubakatoodete tuvastamiseks ja jälgimiseks, ning tagaksid tõhusa uurimise ja jõustamise, k.a trahvid ning muud asjakohased tsiviil- ja karistusõiguslikud karistused kõnealuse tootja toodete ebaseaduslikes turustuskanalites konfiskeerimiste korral ajani, mil tubakatoodete direktiivi kõik sätted on täielikult jõustatavad, et ei tekiks reguleerimisalast lünka PMI kokkuleppe kehtivuse lõppemise ning tubakatoodete direktiivi ja tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni jõustumise vahel;

18.  on arvamusel, et tuvastamis- ja jälgimissüsteemi, hoolsuskohustuse põhimõtet („tunne oma klienti“) ja muid tõhusaid meetmeid kui salakauba ja võltsitud toodete vastu võitlemise täiendavat vahendit on vaja kohaldada ka tubakatööstuses kasutatava lõigatud toortubaka, filtrite ja paberi suhtes.

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

24.5.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

24

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Claudia Schmidt, Bart Staes, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Brian Hayes, Cătălin Sorin Ivan, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Laura Agea, Carlos Iturgaiz, Liadh Ní Riada

(1)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/40/EL tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/37/EÜ (ELT L 127, 29.4.2014, lk 1).

(2)

  Välja arvatud Rootsi, kellel puudub kokkulepe British American Tobacco ja Imperial Tobacco Limited’iga.

(3)

  Euroopa Parlamendi 9. märtsi 2016. aasta resolutsioon tubakatootjatega sõlmitud kokkuleppe (PMI kokkulepe) kohta (2016/2555 RSP).

(4)

  Komisjoni talituste töödokument – „Komisjoni tehnilise hinnangu kohta kogemustele, mis saadi ettevõtte Philip Morris International koos tütarettevõtetega ning liidu ja tema liikmesriikide vahel 9. juulil 2004. aastal sõlmitud salakaupade ja võltsingute vastase võitluse lepingust ja üldisest kohustustest vabastamisest“, SWD(2016) 44 final.


VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

30.5.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

47

1

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Peter Jahr, Othmar Karas, Ilhan Kyuchyuk, Keith Taylor, Lieve Wierinck


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

47

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lieve Wierinck

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrarra

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat

PPE

Michał Boni, Reimer Böge, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, Othmar Karas, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Keith Taylor, Bodil Valero

1

-

EFDD

Kristina Winberg

2

0

EFDD

Beatrix von Storch

ENF

Edouard Ferrand

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

-  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusteave - Privaatsuspoliitika