Menettely : 2015/0100(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0198/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0198/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 07/06/2016 - 5.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0242

SUOSITUS     ***
PDF 381kWORD 107k
2.6.2016
PE 580.425v02-00 A8-0198/2016

esityksestä neuvoston päätökseksi Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskevaan puitesopimukseen liitetyn, tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämistä koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta lisäpöytäkirjan niiden määräysten osalta, jotka koskevat rikosasioissa tehtävään oikeudelliseen yhteistyöhön ja rikosten määritelmiin liittyviä velvoitteita

(14387/2015 – C8-0119/2016 – 2015/0100(NLE))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Martina Anderson

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 LYHYET PERUSTELUT
 TALOUSARVION VALVONTAVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskevaan puitesopimukseen liitetyn, tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämistä koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta lisäpöytäkirjan niiden määräysten osalta, jotka koskevat rikosasioissa tehtävään oikeudelliseen yhteistyöhön ja rikosten määritelmiin liittyviä velvoitteita

(14387/2015 – C8-0119/2016 – 2015/0100(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (14387/2015),

–  ottaa huomioon Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskevaan puitesopimukseen liitetyn, 20. joulukuuta 2013 allekirjoitetun lisäpöytäkirjan tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämisestä (2013/0259(NLE) ja (2013/0260(NLE)),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 82 artiklan 1 kohdan, 83 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0119/2016),

–  ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2016 antamansa päätöslauselman tupakkasopimuksesta (PMI-sopimus)(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan ja 2 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön ja talousarvion valvontavaliokunnan lausunnon (A8-0198/2016),

1.  antaa hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Europolille, Eurojustille ja OLAFille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0082.


LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unionin olisi ratifioitava viipymättä tupakkatuotteiden laitonta kauppaa koskeva Maailman terveysjärjestön pöytäkirja.

Pöytäkirjalla pyritään lopettamaan kaikenlainen tupakkatuotteiden laiton kauppa. Tupakkatuotteiden laiton kauppa määritellään pöytäkirjassa laissa kielletyksi tuotantoon, kuljetukseen, vastaanottoon, hallussapitoon, jakeluun, myyntiin tai ostoon liittyväksi toiminnaksi tai niiden helpottamiseksi tarkoitetuksi toiminnaksi.

Pöytäkirjassa paneudutaan tähän ongelmaan hallitusten toteuttamien toimenpiteiden kokonaisuudella, joka kohdistetaan tupakkatuotteiden toimitusketjuun. Tämä edellyttää, että viiden vuoden kuluessa pöytäkirjan voimaantulosta otetaan käyttöön maailmanlaajuinen seuranta- ja jäljitysjärjestelmä. Tämä merkitsee yleisen tiedonjakokeskuksen perustamista tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman terveysjärjestön puitesopimuksen sihteeristöön. Se antaa ohjausta kansallisten ja alueellisten seuranta- ja jäljitysjärjestelmien perustamiseen.

Pöytäkirjassa edellytetään myös lisämääräyksiä, jotka koskevat laittomien tupakkatuotteiden toimitusketjua. Niihin kuulu seuraavaa: lisenssien myöntäminen, kirjanpitovaatimukset, internet-myynnin sääntely, tullivapaa myynti ja kansainvälinen kauttakulku.

Pöytäkirjassa otetaan huomioon myös nykyinen tupakkatuotteiden laiton kauppa ja pyritään puuttumaan siihen. Pöytäkirjassa määritellään rikkomuksia, tarkastellaan vastuukysymyksiä ja takavarikointimaksuja sekä takavarikoitujen tuotteiden hävittämistä.

Lisäksi pöytäkirjassa pyritään kannustamaan kansainväliseen yhteistyöhön, paikkansapitävien tietojen jakamiseen, tekniseen ja lainvalvontaa koskevaan yhteistyöhön sekä keskinäiseen oikeudelliseen ja hallinnolliseen apuun ja tehostamaan niitä.

Pöytäkirjan velvoitteet koskevat tupakkatuotteita, tupakkaa sekä tupakkatuotteiden valmistukseen käytettyjä erityisiä valmistusvälineitä.

Tupakkateollisuuden on toimittava tehokkaasti ja varauksettomasti reagoidakseen tuotteidensa laittomaan kauppaan. Pöytäkirjassa myönnetään, että tupakkateollisuuden etujen ja kansanterveyttä koskevien etujen välillä on yhteen sovittamaton ristiriita. Pöytäkirjassa itsessään asetetaan tupakkateollisuudelle erityisiä velvoitteita. Pöytäkirjan osapuolten on noudatettava täyttä avoimuutta kaikkeen kanssakäymiseen tupakkateollisuuden kanssa. Pöytäkirjan osapuolet eivät saa siirtää seurantaa ja jäljitystä koskevia sopimuspohjaisia velvoitteitaan tupakkateollisuudelle.

Tämä pöytäkirja tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun neljäskymmenes ratifiointia, hyväksymistä, muodollista vahvistamista tai liittymistä koskeva asiakirja on toimitettu tallettajalle.


TALOUSARVION VALVONTAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (25.5.2016)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskevaan puitesopimukseen liitetyn, tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämistä koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta lisäpöytäkirjan niiden määräysten osalta, jotka koskevat rikosasioissa tehtävään oikeudelliseen yhteistyöhön ja rikosten määritelmiin liittyviä velvoitteita

(14387/2015 – C8-0119/2016 – 2015/0100(NLE))

Valmistelija: Ingeborg Gräßle

LYHYET PERUSTELUT

Talousarvion valvontavaliokunta kehottaa asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa suosittamaan parlamentille, että se hyväksyy ehdotuksen neuvoston päätökseksi Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskevaan puitesopimukseen liitetyn, tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämistä koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta lisäpöytäkirjan niiden määräysten osalta, jotka koskevat rikosasioissa tehtävään oikeudelliseen yhteistyöhön ja rikosten määritelmiin liittyviä velvoitteita.

Talousarvion valvontavaliokunta pyytää kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa laatimaan mietintöön liittyvän muun kuin lainsäädäntöä koskevan päätöslauselman, joka sisältää seuraavat kohdat:

A.  katsoo, että Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskevaan puitesopimukseen (WHO FCTC) liitetty, tupakkatuotteiden kaupan estämistä koskeva lisäpöytäkirja (’pöytäkirja’) on erittäin tärkeä lisäpanos kansainvälisiin toimiin, joilla pyritään torjumaan kaikenlaista tupakkatuotteiden laitonta kauppaa ja estämään näin verojen ja tullien kiertäminen;

B.  ottaa huomioon, että parlamentti ja neuvosto antoivat 3. huhtikuuta 2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/40/EU(1) (’tupakkatuotedirektiivi’), koska WHO:n FCTC-puitesopimuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittiin unionin tason säädös;

C.  ottaa huomioon, että unioni ja jäsenvaltiot(2) ovat allekirjoittaneet oikeudellisesti velvoittavia ja täytäntöönpanokelpoisia sopimuksia maailman neljän suurimman tupakkatuotevalmistajan kanssa, jotta voidaan puuttua savukkeiden salakuljetukseen ja väärentämiseen;

D.  ottaa huomioon, että näiden monivuotisten sopimusten ehtojen mukaisesti kyseisten valmistajien on maksettava yhteensä yli kaksi miljardia euroa unionille ja jäsenvaltioille, jotka ovat näiden sopimusten sopimuspuolena, salakuljetuksen ja väärennösten torjumista koskevien toimenpiteiden tukemiseksi;

E.  panee merkille, että tupakkatuotedirektiivissä säädetty paikannus- ja jäljitysjärjestelmä on määrä ottaa käyttöön toukokuussa 2019;

F.  panee merkille, että pöytäkirja tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä sen päivän jälkeen, kun neljäskymmenes ratifiointia, hyväksymistä, muodollista vahvistamista tai liittymistä koskeva asiakirja on toimitettu tallettajalle;

G.  toteaa, että toistaiseksi 16 maata, viisi unionin jäsenvaltiota mukaan luettuina, on ratifioinut WHO:n puitesopimuksen lisäpöytäkirjan;

1.  pitää myönteisenä ehdotusta neuvoston päätökseksi pöytäkirjan tekemisestä unionin puolesta ja katsoo, että parlamentin olisi annettava hyväksyntänsä;

2.  pitää erityisen myönteisenä, että pöytäkirjan ensisijaisena tavoitteena on estää kaikenlainen tupakkatuotteiden laiton kauppa ja että pöytäkirjalla otetaan käyttöön asianmukaisen huolellisuuden periaate sellaisena kuin se on määritelty sopimuksen 7 artiklassa ja luodaan tehokas lupajärjestelmä toimitusketjun valvomiseksi ja että pöytäkirjassa on säännöksiä paikannus- ja jäljitysjärjestelmästä ja rahanpesun ehkäisemisestä;

3.  toteaa, että yhdenmukaisesti pöytäkirjan paikannus- ja jäljitysjärjestelmää koskevan 8 artiklan kanssa tupakkatuotedirektiivin 15 artiklassa säädetään, että ”kaikki tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkaukset merkitään yksilöllisellä tunnisteella”, ja määritellään tiedot, jotka yksilöllisessä tunnisteessa on oltava;

4.  korostaa, että pöytäkirjan 8 artiklan 12 ja 13 kohdan mukaisesti pöytäkirjassa sopimuspuolille määrättyjen velvoitteiden täyttäminen ei saa olla tupakkateollisuuden vastuulla eikä niitä saa delegoida sille ja että jokaisen sopimuspuolen on varmistettava, että osallistuessaan paikannus- ja jäljitysjärjestelmän toimintaan sen toimivaltaiset viranomaiset ovat vuorovaikutuksessa tupakkateollisuuden tai tupakkateollisuuden etuja ajavien tahojen kanssa vain tämän artiklan täytäntöönpanon edellyttämässä määrin;

5.  toteaa, että pöytäkirjan mukaisesti tupakkatuotedirektiivin jäljitettävyyssäännöksiä sovelletaan kaikkiin tupakkayhtiöihin 28 jäsenvaltiossa valmistuksesta ensimmäiseen vähittäismyyntipisteeseen ja että kaikkia valmistajia koskeva lainsäädäntö- ja sääntelyjärjestelmä on parempi kuin yritysten valvoma jäljitysjärjestelmä;

6.  toteaa, että tupakkatuotedirektiivissä säädetyt paikannus- ja jäljitysvelvoitteet luovat kansainvälisen paikannus- ja jäljitysstandardin; kehottaa siksi komissiota varmistamaan, että luodaan monopolin sijasta avoin standardi, johon voidaan sisällyttää kaikki räätälöidyt järjestelmät, jotka täyttävät tupakkatuotedirektiivin ja WHO:n puitesopimuksen lisäpöytäkirjan vaatimukset; pitää tätä erittäin tärkeänä, jotta pakollinen paikannus- ja jäljitysstandardi olisi jatkossakin toimiva ja jotta voidaan estää laiton kauppa;

7.  palauttaa mieliin parlamentin 9. maaliskuuta 2016 antaman päätöslauselman(3), jonka mukaan ”kaikki PMI:n kanssa tehdyn sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat seikat kuuluvat tupakkatuotedirektiivistä ja lisäpöytäkirjasta koostuvan uuden oikeudellisen kehyksen piiriin” ja jossa esitetään, että ”PMI-sopimusta ei saisi uusia, jatkaa tai neuvotella uudelleen”;

8.  kehottaa komissiota tarkastelemaan mahdollisuutta lakkauttaa kolme muuta tupakanvalmistajien kanssa tehtyä sopimusta pöytäkirjan voimaantulon jälkeen;

9.  panee merkille, että tupakkasopimusten voimaantulosta alkaen yhtiöt ovat valvoneet tarkemmin tuotantoaan, asiakkaitaan ja alihankkijoitaan, varastojaan ja savukkeiden liikkumista sekä savukkeiden kaupassa hyväksyttäviä maksutapoja;

10.  toteaa, että tupakkasopimusten tekemisen jälkeen neljän suurimman valmistajan aitojen tuotteiden takavarikot ovat vähentyneet; panee merkille, että tämä vähentyminen ei ole vähentänyt EU:n markkinoilla olevien laittomien tuotteiden kokonaismäärää, koska jäsenvaltioiden markkinoilla on yhä enemmän laittomia halpoja tuotemerkittömiä savukkeita, jotka ovat yleensä peräisin kolmansista maista, jotka eivät ehkä ole ratifioineet pöytäkirjaa; kehottaa siksi komissiota esittämään vuoden 2016 loppuun mennessä toimintasuunnitelman, jossa määritellään uusia toimia tämän ongelman ratkaisemiseksi pikaisesti; korostaa tarvetta ottaa opiksi kesäkuussa 2013 laaditusta tupakkatuotteiden laittoman kaupan torjuntaa koskevasta EU:n strategiasta, jonka tavoitteet eivät täysin toteutuneet, kuten 24. helmikuuta 2016 julkaistusta vaikutustenarvioinnista(4) voitiin todeta;

11.  kehottaa komissiota keskittämään ponnistelunsa Itä-Euroopan maiden taivuttelemiseen allekirjoittamaan ja ratifioimaan lisäpöytäkirja;

12.   pitää erittäin tärkeänä lisätä jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä automaattisen tietojenvaihtojärjestelmän avulla; kehottaa komissiota sisällyttämään unionin taloudellisten etujen suojaamista koskevaan vuosittaiseen kertomukseensa tietoja mahdollisista takavarikoinneista ja ehdottamaan kattavaa politiikkaa tupakkatuotteiden laittoman kaupan alalla toimivien rikollisjärjestöjen torjumiseksi;

13.   kehottaa komissiota harkitsemaan sellaisten seuraamusten käyttöönottoa, joilla tupakkatuotteiden laittomasta kaupasta tai alan veronkierrosta peräisin olevien varojen rahanpesun alalla aktiivisilta pankeilta voitaisiin peruuttaa toimilupa;

14.  pitää valitettavana, että komission toteuttama tupakkasopimusten hallinnointi ei ole avointa, siinä saattaa syntyä eturistiriitoja, eikä siihen sovelleta todellista demokraattista valvontaa; kehottaa komissiota ryhtymään uusiin ennakoiviin toimiin avoimuuspolitiikkansa laajentamiseksi tässä yhteydessä, jotta sen uskottavuus ja lahjomattomuus eivät vaarannu;

15.  pitää valitettavana, että jäsenvaltioita ei ole vaadittu ilmoittamaan, millä tavoin ne ovat käyttäneet tupakkasopimuksista saadut tulot; ilmaisee pettymyksensä siihen, että kaikki väärennöksiä ja/tai laitonta materiaalia koskevat tiedot on julistettu luottamuksellisiksi eikä niitä ole annettu julkisesti saataville;

16.  kehottaa Philip Morris Internationalia (PMI) toimimaan edelleen julkisen sitoumuksensa mukaisesti ja soveltamaan paikannus- ja jäljitysjärjestelmää ja asianmukaisen huolellisuuden prosessia (asiakkaan tunteminen) koskevia nykyisen sopimuksen määräyksiä riippumatta siitä, uusitaanko sopimus;

17.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan mahdollisimman pian PMI-sopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen kaikki tarvittavat Euroopan tason toimenpiteet PMI-tupakkatuotteiden paikantamiseksi ja jäljittämiseksi ja varmistamaan tehokkaan tutkinnan ja täytäntöönpanon, mukaan lukien sakot ja muut asianmukaiset siviili- ja rikosoikeudelliset seuraamukset, tapauksissa, joissa tämän valmistajan tuotteita löytyy laittomista kanavista, kunnes kaikki tupakkatuotedirektiivin säännökset ovat täysin täytäntöönpanokelpoisia, jotta PMI-sopimuksen voimassaolon päättymisen ja tupakkatuotedirektiivin ja WHO:n puitesopimuksen voimaantulon väliin ei jää sääntelyaukkoa;

18.  katsoo, että leikattuun raakatupakkaan ja tupakkateollisuuden käyttämiin filttereihin ja papereihin olisi sovellettava paikannus- ja jäljitysjärjestelmää, asianmukaista huolellisuutta (asiakkaan tunteminen) ja muita tehokkaita toimia lisäkeinona torjua salakuljetusta ja tuoteväärennöksiä.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

24.5.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

24

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Claudia Schmidt, Bart Staes, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Brian Hayes, Cătălin Sorin Ivan, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Laura Agea, Carlos Iturgaiz, Liadh Ní Riada

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/40/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä sekä direktiivin 2001/37/EY kumoamisesta (EUVL L 127, 29.4.2014, s. 1).

(2)

Poikkeuksena Ruotsi British American Tobacco -sopimuksen ja Imperial Tobacco Limited -sopimuksen osalta.

(3)

Euroopan parlamentin 9. maaliskuuta 2016 antama päätöslauselma tupakkasopimuksesta (PMI-sopimus) (2016/2555(RSP).

(4)

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja – tekninen arviointi Philip Morris Internationalin ja sen tytäryhtiöiden sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välillä 9. heinäkuuta 2004 tehdystä salakuljetuksen ja tuoteväärennösten vastaisesta sopimuksesta ja yleisestä vapautuksesta saaduista kokemuksista (SWD(2016) 44 final).


LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

30.5.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

47

1

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Substitutes under Rule 200(2) present for the final vote

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Peter Jahr, Othmar Karas, Ilhan Kyuchyuk, Keith Taylor, Lieve Wierinck


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

47

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lieve Wierinck

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrarra

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat

PPE

Michał Boni, Reimer Böge, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, Othmar Karas, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Keith Taylor, Bodil Valero

1

-

EFDD

Kristina Winberg

2

0

EFDD

Beatrix von Storch

ENF

Edouard Ferrand

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö