PREPORUKA o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima uz Okvirnu konvenciju Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom u pogledu njegovih odredaba o obvezama povezanima s pravosudnom suradnjom u kaznenim stvarima i definicijom kaznenih djela

2.6.2016 - (14387/2015 – C8-0119/2016 – 2015/0100(NLE)) - ***

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Izvjestiteljica: Martina Anderson

Postupak : 2015/0100(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0198/2016
Podneseni tekstovi :
A8-0198/2016
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima uz Okvirnu konvenciju Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom u pogledu njegovih odredaba o obvezama povezanima s pravosudnom suradnjom u kaznenim stvarima i definicijom kaznenih djela

(14387/2015 – C8-0119/2016 – 2015/0100(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (14387/2015),

–  uzimajući u obzir Protokol o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima uz Okvirnu konvenciju Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom od 20. prosinca 2013. (2013/0259(NLE) i 2013/0260(NLE),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člancima 82. stavkom 1., člankom 83. i člankom 218. stavkom 6. podstavkom 2. točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0119/2016),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 9. ožujka 2016. o duhanskom sporazumu (sporazumu s poduzećem Philip Morris International)[1],

–  uzimajući u obzir članak 99. stavak 1. prvi i treći podstavak, članak 99. stavak 2. i članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i mišljenje Odbora za proračunski nadzor (A8-0198/2016),

1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Europolu, Eurojustu i OLAF-u.

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Europska unija trebala bi hitno ratificirati Protokol Svjetske zdravstvene organizacije o nezakonitoj trgovini duhanom.

Cilj Protokola je uklanjanje svih oblika nezakonite trgovine duhanskim proizvodima. Nezakonita trgovina duhanskim proizvodima u Protokolu je definirana kao svaka praksa ili postupanje zabranjeno zakonom, a povezano s proizvodnjom, otpremanjem, primanjem, posjedovanjem, distribucijom, prodajom ili kupnjom duhanskih proizvoda.

Nizom mjera iz Protokola koje se odnose na lanac opskrbe duhanskim proizvodima i koje će provoditi vlade nastoji se riješiti to pitanje. Za to je potrebna uspostava globalnog sustava za slijeđenje i praćenje u roku od pet godina od stupanja na snagu Protokola. U tu će se svrhu uspostaviti globalno središte za razmjenu informacija u sklopu Tajništva Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom. Na taj će se način upravljati uspostavom nacionalnih i regionalnih sustava za slijeđenje i praćenje.

U okviru Protokola također će se inzistirati na dodatnim odredbama kojima je cilj riješiti problem lanca opskrbe nezakonitim duhanskim proizvodima. Te odredbe obuhvaćaju licenciranje, uvjete u pogledu vođenja evidencije te reguliranje prodaje na internetu, bescarinske prodaje i međunarodnog tranzita.

Budući da je postojanje nezakonite trgovine duhanskim proizvodima očito, Protokolom se nastoji riješiti i to pitanje. Protokolom se također uspostavljaju odredbe o prekršajima, odgovornosti te plaćanjima pri zapljeni, kao i postupanju sa zaplijenjenim proizvodima.

Njime se usto nastoji potaknuti i poboljšati međunarodna suradnja, propisna razmjena informacija, tehnička suradnja i suradnja tijela kaznenog progona te uzajamna pravna i administrativna pomoć.

Obveze određene Protokolom odnose se na duhanske proizvode, duhan i posebnu opremu za proizvodnju duhanskih proizvoda.

Duhanska je industrija dužna djelovati kako bi se učinkovito i jasno riješio problem nezakonite trgovine duhanskim proizvodima. Protokolom se ne poriče nepomirljiv sukob između interesa duhanske industrije i interesa u području javnog zdravlja. U njemu se navode određene obveze koje se odnose na duhansku industriju. Sve države potpisnice Protokola pri svakoj suradnji s duhanskom industrijom moraju postupati transparentno. Ni jednu svoju obvezu u pogledu slijeđenja i praćenja ne smiju delegirati duhanskoj industriji.

Protokol stupa na snagu devedesetog dana od datuma pohranjivanja četrdesetog instrumenta ratifikacije, prihvaćanja, odobravanja, službene potvrde ili potvrde o pristupanju kod Depozitara.

MIŠLJENJE Odbora za proračunski nadzor (25.5.2016)

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima uz Okvirnu konvenciju Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom u pogledu njegovih odredaba o obvezama povezanima s pravosudnom suradnjom u kaznenim stvarima i definiranjem kaznenih djela
(14387/2015 – C8-0119/2016 – 2015/0100(NLE))

Izvjestiteljica za mišljenje: Ingeborg Gräßle

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor preporuči davanje suglasnosti za prijedlog odluke Vijeća   o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima uz Okvirnu konvenciju Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom u pogledu njegovih odredaba o obvezama povezanima s pravosudnom suradnjom u kaznenim stvarima i definiranjem kaznenih djela.

Odbor za proračunski nadzor predlaže Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove donošenje popratne nezakonodavne rezolucije kojom će se obuhvatiti sljedeće:

A.  budući da je Protokol o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima (Protokol) uz Okvirnu konvenciju Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom ključan doprinos međunarodnim nastojanjima da se uklone svi oblici nezakonite trgovine duhanskim proizvodima i tako suzbije izbjegavanje plaćanja poreznih i carinskih obveza;

B.  budući da su Parlament i Vijeće 3. travnja 2014. donijeli Direktivu 2014/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća[1] (Direktiva o duhanskim proizvodima) jer su zakonodavne mjere na razini Unije bile nužne za provedbu Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom;

C.  budući da su Unija i države članice[2] sklopile pravno obvezujuće i provedive sporazume s četiri najveća svjetska proizvođača duhana kako bi se riješio problem krijumčarenja i krivotvorenja cigareta;

D.   budući da ti proizvođači u skladu s uvjetima dotičnih višegodišnjih sporazuma zajedno moraju isplatiti više od dvije milijarde eura Uniji i državama članicama koje su stranke tih sporazuma radi pružanja potpore mjerama za suzbijanje krijumčarenja i krivotvorenja;

E.  budući da bi se sustav za slijeđenje i praćenje predviđen Direktivom o duhanskim proizvodima trebao početi primjenjivati u svibnju 2019.;

F.   budući da će Protokol stupiti na snagu devedesetog dana od datuma pohranjivanja četrdesetog instrumenta ratifikacije, prihvaćanja, odobravanja, službene potvrde ili potvrde o pristupanju kod Depozitara;

G.   napominje da je dosad 16 zemalja ratificiralo navedeni Protokol, uključujući pet država članica;

1.   pozdravlja prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Protokola te smatra da bi Parlament trebao dati suglasnost;

2.   posebno pozdravlja činjenicu da je glavni cilj Protokola uklanjanje svih oblika nezakonite trgovine duhanskim proizvodima te da se Protokolom uvodi načelo dužne pažnje utvrđeno u njegovu članku 7., da se njime uspostavlja djelotvoran sustav licenciranja u cilju nadzora nad lancem opskrbe te da obuhvaća odredbe o sustavu za slijeđenje i praćenje te o sprečavanju pranja novca;

3.   podsjeća da se, u skladu s člankom 8. Protokola, koji se odnosi na slijeđenje i praćenje, u članku 15. Direktive o duhanskim proizvodima zahtijeva „da sva jedinična pakiranja duhanskih proizvoda sadrže oznaku s jedinstvenom identifikacijomˮ te je u njemu utvrđeno koje informacije ta jedinstvena identifikacija mora sadržavati;

4.   ističe da se, u skladu s točkama 12. i 13. članka 8. Protokola, obveze Protokolom dodijeljene ugovornoj stranci ne smije izvršiti duhanska industrija niti se smiju njoj proslijediti te da svaka ugovorna stranka osigurava da njezina nadležna tijela pri sudjelovanju u režimu za slijeđenje i praćenje surađuju s duhanskom industrijom i onima koji zastupaju interese duhanske industrije samo do mjere potrebne za izvršenje odredbe o slijeđenju i praćenju;

5.  smatra da će se u skladu s Protokolom odredbe Direktive o duhanskim proizvodima koje se odnose na sljedivost primjenjivati na sva duhanska poduzeća u svih 28 država članica Unije od mjesta proizvodnje do prvog prodajnog mjesta te da je zakonodavni i regulatorni sustav za sve proizvođače bolji od sustava sljedivosti koji kontroliraju poduzeća;

6.  podsjeća da će se obvezama utvrđenima u Direktivi o duhanskim proizvodima koje se odnose na slijeđenje i praćenje uspostaviti svjetska norma u pogledu slijeđenja i praćenja; stoga potiče Komisiju da umjesto monopola zajamči uspostavu otvorene norme kojom bi se mogli obuhvatiti svi specijalizirani sustavi, pod uvjetom da su usklađeni s obvezama utvrđenima u Direktivi o duhanskim proizvodima i Protokolu; pridaje veliku važnost tom pitanju radi budućeg uspjeha obvezne norme u pogledu slijeđenja i praćenja te borbe protiv nezakonite trgovine;

7.  podsjeća da je Parlament 9. ožujka 2016.[3] izrazio stajalište da će „svi elementi obuhvaćeni sporazumom s poduzećem Philip Morris International biti uređeni novim pravnim okvirom koji će sačinjavati Direktiva o duhanskim proizvodima i protokol WHO FCTC” te je zaključio„da se sporazum s poduzećem Philip Morris International ne bi trebao obnavljati, produživati niti bi se o njemu trebalo ponovno pregovarati”;

8.   poziva Komisiju da uzme u obzir mogućnost prekida ostalih triju sporazuma s proizvođačima duhana nakon stupanja na snagu Protokola;

9.   napominje da su od stupanja na snagu tih sporazuma spomenuta poduzeća poboljšala nadzor nad svojom proizvodnjom, klijentima i izvođačima, skladištenjem i prijevozom cigareta te prihvatljivim načinima plaćanja za cigarete;

10.   ističe da je od sklapanja sporazuma o duhanskim proizvodima zabilježen pad u zapljeni autentičnih proizvoda tih četiriju proizvođača; napominje da to smanjenje nije dovelo do općeg smanjenja količine nezakonitih proizvoda na tržištu Unije jer je porastao udio koji na tržištima država članica zauzimaju nezakonite cigarete bez robne marke (cigarete proizvedene zakonito, a namijenjene za nezakonitu prodaju, tzv. „cheap whites”) koje uglavnom potječu iz zemalja izvan Unije koje možda nisu ratificirale Protokol; stoga poziva Komisiju da do kraja 2016. predloži akcijski plan kojim će se utvrditi nove mjere za hitno rješavanje tog problema; naglašava da je potrebno uzeti u obzir pouke izvučene iz strategije EU-a iz 2013. za borbu protiv nezakonite trgovine duhanskim proizvodima koja, kao što je vidljivo iz procjene učinka od 24. veljače 2016., nije u potpunosti ostvarila svoje ciljeve[4];

11.   potiče Komisiju usmjeri svoje napore na uvjeravanje istočnoeuropskih zemalja da potpišu i ratificiraju Protokol;

12.   smatra da je ključno ojačati suradnju među državama članicama s pomoću sustava za automatsku razmjenu podataka; poziva Komisiju da u svoje godišnje izvješće o zaštiti financijskih interesa Unije uvrsti podatke o eventualnim zapljenama koje su provedene te da predloži sveobuhvatnu politiku u pogledu borbe protiv kriminalnih organizacija koje djeluju u sektoru nezakonite trgovine duhanskim proizvodima;

13.   poziva Komisiju da razmotri uvođenje sankcija koje bi uključivale poništavanje dozvola za rad bankama koje aktivno sudjeluju u pranju novca koji potječe iz nezakonite trgovine duhanskim proizvodima ili izbjegavanja plaćanja poreza u tom sektoru;

14.   žali zbog toga što upravljanje sporazumima o duhanskim proizvodima za koje je nadležna Komisija nije transparentno, može dovesti do sukoba interesa i ne podliježe odgovarajućem demokratskom nadzoru; poziva Komisiju da poduzme dodatne proaktivne mjere radi proširenja svojih politika transparentnosti u tom pogledu kako ne bi dovela u pitanje svoju vjerodostojnost i integritet;

15.   žali zbog toga što se od država članica nije zahtijevalo da se izjasne o tome kako su namijenile prihode od sporazuma o duhanskim proizvodima; razočaran je zbog toga što su svi podaci o zapljenama krivotvorenih i/ili nezakonitih materijala označeni kao povjerljivi te nisu dostupni javnosti;

16.  poziva poduzeće Philip Morris International da poštuje svoju javnu obvezu da i dalje primjenjuje odredbe o slijeđenju i praćenju te dužnoj pažnji („poznavati svog klijenta”) utvrđene u trenutačnom sporazumu bez obzira na to hoće li se sporazum obnoviti ili ne;

17.   potiče Komisiju i države članice da na europskoj razini i što prije nakon isteka sporazuma s poduzećem Philip Morris International donesu sve mjere potrebne za slijeđenje i praćenje duhanskih proizvoda tog društva te da osiguraju djelotvornu istragu i provedbu, uključujući novčane kazne i ostale odgovarajuće građanske i kaznene sankcije svaki put kad se proizvodi tog proizvođača zaplijene u ilegalnim kanalima, sve dok sve odredbe Direktive o duhanskim proizvodima ne budu u cijelosti primjenjive, kako ne bi bilo regulatorne praznine između isteka sporazuma s poduzećem Philip Morris International i stupanja na snagu Direktive o duhanskim proizvodima i Okvirne konvencije WHO-a o nadzoru nad duhanom;

18.  smatra da je, kad je riječ o sirovom duhanu, filtrima i papiru kojima se koristi duhanska industrija, potrebno primijeniti sustav za slijeđenje i praćenje, dužnu pažnju („poznavati svog klijenta”) i ostale učinkovite mjere kao dodatne instrumente za borbu protiv krijumčarenih i krivotvorenih proizvoda.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

24.5.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

24

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Claudia Schmidt, Bart Staes, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Brian Hayes, Cătălin Sorin Ivan, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Laura Agea, Carlos Iturgaiz, Liadh Ní Riada

  • [1]    Direktiva 2014/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda i o stavljanju izvan snage Direktive 2001/37/EZ (SL L 127, 29.4.2014., str. 1.).
  • [2]    Osim Švedske, koja nije potpisala sporazume s poduzećima British American Tobacco i Imperial Tobacco Limited.
  • [3]    Rezolucija Europskog parlamenta od 9. ožujka 2016. o duhanskom sporazumu (sporazumu s poduzećem Philip Morris International) (2016/2555 RSP).
  • [4]    Radni dokument službi Komisije: Tehnička procjena iskustava povezanih sa Sporazumom o borbi protiv krijumčarenja i krivotvorenja i općem oslobođenju od obveza sklopljenim između poduzeća Philip Morris International i njegovih podružnica te Unije i njezinih država članica 9. srpnja 2004., SWD(2016) 44 final.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

30.5.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

47

1

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Peter Jahr, Othmar Karas, Ilhan Kyuchyuk, Keith Taylor, Lieve Wierinck

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

47

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lieve Wierinck

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrarra

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat

PPE

Michał Boni, Reimer Böge, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, Othmar Karas, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Keith Taylor, Bodil Valero

1

-

EFDD

Kristina Winberg

2

0

EFDD

Beatrix von Storch

ENF

Edouard Ferrand

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani