Procedūra : 2015/0100(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0198/2016

Pateikti tekstai :

A8-0198/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 07/06/2016 - 5.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0242

REKOMENDACIJA     ***
PDF 602kWORD 118k
2.6.2016
PE 580.425v02-00 A8-0198/2016

dėl Tarybos sprendimo dėl Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo sudarymo Europos Sąjungos vardu, kiek tai susiję su jo nuostatomis dėl įpareigojimų, susijusių su teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose ir nusikalstamų veikų apibrėžtimi, projekto

(14387/2015 – C8-0119/2016 – 2015/0100(NLE))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėja: Martina Anderson

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 TRUMPAS PAGRINDIMAS
 Biudžeto kontrolės komiteto NUOMONĖ
 GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo sudarymo Europos Sąjungos vardu, kiek tai susiję su jo nuostatomis dėl įpareigojimų, susijusių su teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose ir nusikalstamų veikų apibrėžtimi, projekto

(14387/2015 – C8-0119/2016 – 2015/0100(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (14387/2015),

–  atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokolą dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo, pasirašytą 2013 m. gruodžio 20 d. (2013/0259(NLE) ir 2013/0260(NLE)),

–   atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 82 straipsnio 1 dalį ir 83 straipsnį bei 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C8-0119/2016),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. kovo 9 d. rezoliuciją dėl susitarimo su tabako bendrove (susitarimas su „Philip Morris International“)(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas ir 2 dalį, taip pat į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendaciją ir Biudžeto kontrolės komiteto nuomonę (A8-0198/2016),

1.  pritaria protokolo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams, Europolui, Eurojustui ir OLAF.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0082.


TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Sąjunga turėtų nedelsiant ratifikuoti Pasaulio sveikatos organizacijos Protokolą dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais.

Protokolo nurodytas tikslas – panaikinti visų rūšių neteisėtą prekybą tabako gaminiais. Protokole neteisėta prekyba tabako gaminiais apibrėžta kaip bet kokia įstatymais uždrausta praktika ar veikla, susijusi su tabako gaminių gamyba, vežimu, gavimu, turėjimu, platinimu, pardavimu ar pirkimu.

Siekiant spręsti šią problemą, Protokolas taikomas tabako gaminių tiekimo grandinei panaudojant įvairias vyriausybių priemones. Jame reikalaujama per penkerius metus nuo Protokolo įsigaliojimo sukurti visuotinę ženklinimo ir atsekimo sistemą. Taip pat siekiama įsteigti visuotinį Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencijos sekretoriate įsikūrusį dalijimosi informacija kontaktinį punktą. Jis vadovaus nacionalinių ir regioninių ženklinimo ir atsekimo sistemų sukūrimui.

Protokole taip pat numatytos papildomos nuostatos, skirtos kovai su neteisėtų tabako gaminių tiekimo grandine. Jos apima licencijų išdavimą, įrašų darymo reikalavimus ir pardavimo internetu, neapmokestinamos prekybos ir tarptautinio tranzito reguliavimą.

Atsižvelgiant į egzistuojančią neteisėtą prekybą tabako gaminiais, Protokolu taip pat siekiama spręsti šią problemą. Protokole nustatomas neteisėtas elgesys, reglamentuojama atsakomybė ir sulaikymo mokėjimai, taip pat konfiskuotų produktų realizavimas.

Be to, Protokolu bus siekiama skatinti ir gerinti tarptautinį bendradarbiavimą, keitimąsi pagrįsta informacija, techninį bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą teisėsaugos srityje, teisinę ir administracinę tarpusavio pagalbą.

Pagal Protokolą prisiimami įsipareigojimai apima tabako gaminius, tabaką ir įrangą, skirtą tabako gaminių gamybai.

Tabako pramonei tenka atsakomybė veikti veiksmingai ir vienareikšmiškai reaguoti į neteisėtą prekybą jos gaminiais. Protokolu pripažįstama, kad egzistuoja neišsprendžiamas tabako pramonės ir visuomenės sveikatos interesų konfliktas. Atsižvelgiant į tai Protokole išdėstyti konkretūs įpareigojimai, susiję su tabako pramone. Protokolą pasirašiusios šalys turi užtikrinti, kad visi ryšiai su tabako pramone būtų visapusiškai skaidrūs. Kalbant apie ženklinimą ir atsekamumą, Protokolo šalys negali tabako pramonei perduoti jokių savo sutartų pareigų.

Protokolas įsigalios 90-tą dieną nuo tos dienos, kurią depozitarui deponuojamas 40-asis ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo, oficialaus patvirtinimo ar prisijungimo dokumentas.


Biudžeto kontrolės komiteto NUOMONĖ (25.5.2016)

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo sudarymo Europos Sąjungos vardu, kiek tai susiję su jo nuostatomis dėl įpareigojimų, susijusių su teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose ir nusikalstamų veikų apibrėžtimi

(14387/2015 – C8 0119/2016 – 2015/0100(NLE))

Nuomonės referentė: Ingeborg Gräßle

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Biudžeto kontrolės komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą rekomenduoti Parlamentui pritarti pasiūlymui dėl Tarybos sprendimo dėl Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo sudarymo Europos Sąjungos vardu, kiek tai susiję su jo nuostatomis dėl įpareigojimų, susijusių su teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose ir nusikalstamų veikų apibrėžtimi.

Biudžeto kontrolės komitetas siūlo Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui priimti atitinkamą ne teisėkūros rezoliuciją įtraukiant šiuos pasiūlymus:

A.  kadangi Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencijos (toliau – PSO TKPK) Protokolu dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo (toliau – Protokolas) svariai prisidedama prie tarptautinių pastangų panaikinti visų rūšių neteisėtą prekybą tabako gaminiais ir tokiu būdu kovoti su mokesčių ir muitų prievolių vengimu;

B.  kadangi Europos Parlamentas ir Taryba 2014 m. balandžio 3 d. priėmė Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/40/ES(1) (Tabako gaminių direktyva), nes siekiant įgyvendinti PSO tabako kontrolės pagrindų konvenciją teisėkūros veiksmai Sąjungos lygiu buvo būtini;

C.  kadangi Europos Sąjunga ir jos valstybės narės(2), siekdamos išspręsti kontrabandos ir padirbtų cigarečių problemą, pasirašė teisiškai privalomus ir vykdytinus susitarimus su keturiais didžiausiais tabako gamintojais pasaulyje;

D.   kadangi pagal šių daugiamečių susitarimų sąlygas šie gamintojai turi bendrai sumokėti iš viso daugiau kaip 2 mlrd. eurų ES ir valstybėms narėms, kurios yra susitarimų šalys, siekiant paremti kovos su kontrabanda ir klastojimu priemones;

E.  kadangi Tabako gaminių direktyvoje numatyta stebėjimo ir atsekimo sistema turėtų įsigalioti 2019 m. gegužės mėn.;

F.   kadangi Protokolas įsigalios 90-tą dieną nuo tos dienos, kurią depozitarui deponuojamas 40-asis ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo, oficialaus patvirtinimo ar prisijungimo dokumentas;

G.   pažymi, kad iki šiol PSO TKPK protokolą yra ratifikavusios 16 šalių, įskaitant penkias ES valstybes nares;

1.   palankiai vertina pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo Sąjungos vardu sudaryti Protokolą ir mano, kad Parlamentas turėtų jam pritarti;

2.   visų pirma palankiai vertina tai, kad pagrindinis Protokolo tikslas – panaikinti visų rūšių neteisėtą prekybą tabako gaminiais ir kad jame nustatytas tinkamo apdairumo principas, apibrėžtas 7 straipsnyje, nustatyta veiksminga licencijavimo sistema siekiant kontroliuoti tiekimo grandinę ir numatytos nuostatos dėl stebėjimo ir atsekimo sistemos ir dėl pinigų plovimo prevencijos;

3.   primena, kad pagal Protokolo 8 straipsnį (Stebėjimas ir atsekimas) Tabako direktyvos 15 straipsnyje reikalaujama, „kad visi vienetiniai tabako gaminių pakeliai būtų ženklinami unikaliu identifikatoriumi“, ir apibrėžiama informacija, kuri turėtų būti nurodoma unikaliame identifikatoriuje;

4.   pabrėžia, kad pagal Protokolo 8 straipsnio 12 ir 13 punktus šaliai nustatytų Protokolo įpareigojimų negali vykdyti tabako pramonės bendrovės ir jie negali būti joms perduodami, ir kad kiekviena Protokolo šalis užtikrina, kad jos kompetentingos institucijos, dalyvaudamos įgyvendinant stebėjimo ir atsekimo sistemą, bendradarbiautų su tabako pramonės bendrovėmis ir jų interesams atstovaujančiomis organizacijomis tik tiek, kiek tai būtina nuostatai dėl stebėjimo ir atsekimo įgyvendinti;

5.  mano, kad, atsižvelgiant į Protokolą, Tabako gaminių direktyvos nuostatos dėl atsekimo bus taikomos visoms tabako bendrovėms 28 Sąjungos valstybėse narėse nuo gamybos iki pirmos mažmeninės prekybos realizavimo vietos ir kad visiems gamintojams bendra teisėkūros ir reguliavimo sistema yra geriau už bendrovės kontroliuojamą atsekimo sistemą;

6.  primena, kad vykdant Tabako gaminių direktyvoje numatytus su stebėjimu ir atsekimu susijusius įpareigojimus bus sukurtas pasaulinis stebėjimo ir atsekimo standartas; todėl primygtinai ragina Komisiją užtikrinti, kad būta sukurta ne monopolija, o atviras standartas, į kurį galėtų būti integruotos visos pritaikytos sistemos, jei jos suderinamos su įpareigojimais, nustatytais pagal Tabako gaminių direktyvą ir PSO TKPK protokolą; mano, kad šis aspektas labai svarbus norint ateityje užtikrinti privalomą stebėjimo ir atsekimo standartą ir vykdant kovą su neteisėta prekyba;

7.  primena, kad 2016 m. kovo 9 d. Parlamentas išreiškė nuomonę(3), jog „visi į susitarimą su PMI įtraukti elementai bus įtraukti į naują teisinę sistemą, kurią sudaro Tabako produktų direktyva ir PSO Tabako kontrolės pagrindų konvencijos protokolas“, ir padarė išvadą, „kad susitarimas su PMI neturėtų būti atnaujintas ar išplėstas arba neturėtų būti dėl jo iš naujo deramasi“;

8.   ragina Komisiją apsvarstyti galimybę įsigaliojus Protokolui nutraukti kitus tris susitarimus su tabako gamintojais;

9.   pažymi, kad nuo tada, kai buvo pasirašyti susitarimai dėl tabako gaminių, bendrovės pagerino savo produkcijos, klientų ir rangovų, cigarečių sandėliavimo ir gabenimo ir priimtinų mokėjimų už cigaretes rūšių kontrolę;

10.   pažymi, kad, sudarius susitarimus dėl tabako gaminių, keturių gamintojų tiekiamų autentiškų produktų konfiskavimo mastas sumažėjo; pažymi, kad dėl to bendrai neteisėtų gaminių Sąjungos rinkoje nesumažėjo, nes valstybių narių rinkose išaugo nelegalių pigių cigarečių, kurios tiekiamos daugiausia iš ne ES šalių, dalis, ir šios šalys gali būti neratifikavusios Protokolo; todėl ragina Komisiją iki 2016 m. pabaigos pateikti veiksmų planą, kuriame būtų nustatytos naujos priemonės, padėsiančios kuo skubiau spręsti šią problemą; pabrėžia, kad reikia atsižvelgti į patirtį, įgytą įgyvendinant 2013 m. birželio mėn. ES kovos su neteisėta prekyba tabaku strategiją, kurios tikslai, kaip matyti iš 2016 m. vasario 24 d. poveikio vertinimo(4), buvo nevisiškai pasiekti;

11.   primygtinai ragina Komisiją didžiausią dėmesį skirti savo pastangoms įtikinti Rytų Europos šalis pasirašyti ir ratifikuoti Protokolą;

12.   mano, kad labai svarbu padidinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių taikant automatinę keitimosi duomenimis sistemą; prašo Komisijos į savo metinę ES finansinių interesų apsaugos ataskaitą įtraukti duomenis apie atliktus areštus ir ragina ją pateikti pasiūlymą dėl bendros kovos su organizuotų nusikaltėlių grupėmis, kurios veikia neteisėtos prekybos tabako produktais sektoriuje, politikos;

13.   ragina Komisiją įvertinti sankcijas, kuriomis būtų numatytas bankininkystės licencijos panaikinimas bankams, kurie aktyviai dalyvauja plaunant iš neteisėtos prekybos tabako produktais ar vengiant mokesčių šiame sektoriuje gautus pinigus;

14.   apgailestauja, kad Komisijos vykdomas susitarimų dėl tabako gaminių valdymas nėra skaidrus, dėl jo gali kilti interesų konfliktų ir jam netaikoma tikra demokratinė kontrolė; ragina Komisiją toliau imtis iniciatyvių priemonių siekiant išplėsti savo skaidrumo politiką šioje srityje, kad būtų išvengta pavojaus jos patikimumui ir vientisumui;

15.   apgailestauja, kad valstybėms narėms nebuvo nustatyta pareiga nurodyti konkrečią pajamų, gautų pagal tabako susitarimus, paskirtį; reiškia nusivylimą, kad visi duomenys, susiję su padirbtos ir (arba) neteisėtos medžiagos areštais, yra slapti ir viešai neprieinami;

16.  ragina bendrovę „Philip Morris International“ (PMI) vykdyti savo viešą įsipareigojimą ir toliau taikyti esamo susitarimo nuostatas dėl stebėjimo bei atsekimo ir tinkamo apdairumo („pažink savo klientą“), neatsižvelgiant į tai, ar jo galiojimas pratęsiamas ar ne;

17.   ragina Komisiją ir valstybes nares, baigus galioti susitarimui su bendrove PMI, kuo greičiau Europos lygmeniu pradėti taikyti visas priemones, būtinas siekiant stebėti ir atsekti bendrovės PMI tabako gaminius, ir užtikrinti veiksmingą tyrimą ir vykdymą, be kita ko, numatant baudas ir kitas civilines ir baudžiamąsias sankcijas, visais atvejais, kai konfiskuojami šio gamintojo gaminiai, platinami neteisėtais kanalais, kol bus pradėtos visapusiškai taikyti visos Tabako produktų direktyvos nuostatos, kad tuomet, kai baigs galioti susitarimas su bendrove PMI ir dar nebus įsigaliojusios Tabako gaminių direktyva ir PSO TKPK, nebūtų jokių reglamentavimo spragų;

18.  mano kad turi būti taikoma stebėjimo ir atsekimo sistema, tinkamo apdairumo („pažink savo klientą“) principas ir kitos veiksmingos priemonės, skirtos tabako pramonėje naudojamam smulkintam žaliaviniam tabakui, filtram ir popieriui, – tai būtų papildomas kovos su kontrabanda ir suklastotomis prekėmis būdas.

GALUTINIO BALSAVIMO NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

24.5.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Claudia Schmidt, Bart Staes, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Brian Hayes, Cătălin Sorin Ivan, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Laura Agea, Carlos Iturgaiz, Liadh Ní Riada

(1)

  2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/40/ES dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 2001/37/EB (OL L 127, 2014 4 29, p. 1).

(2)

  Išskyrus Švediją, kuri nesudarė susitarimų su įmonėmis „British American Tobacco“ ir „Imperial Tobacco Limited“.

(3)

  2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl susitarimo su tabako bendrove (susitarimas su „Philip Morris International“) (2016/2555 RSP).

(4)

  Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „2004 m. liepos 9 d. „Philip Morris International“ bei su ja susijusių įmonių ir Sąjungos bei jos valstybių narių susitarimo dėl kovos su kontrabanda ir klastojimu ir bendrojo pareiškimo įgyvendinimo patirties techninis vertinimas (SWD(2016) 44 final).


GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

30.5.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

47

1

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Peter Jahr, Othmar Karas, Ilhan Kyuchyuk, Keith Taylor, Lieve Wierinck


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

47

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lieve Wierinck

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrarra

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat

PPE

Michał Boni, Reimer Böge, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, Othmar Karas, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Keith Taylor, Bodil Valero

1

-

EFDD

Kristina Winberg

2

0

EFDD

Beatrix von Storch

ENF

Edouard Ferrand

Simbolių paaiškinimai:

+  :  balsavo „už“

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinis pranešimas - Privatumo politika