Procedūra : 2015/0100(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0198/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0198/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 07/06/2016 - 5.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0242

IETEIKUMS     ***
PDF 602kWORD 114k
2.6.2016
PE 580.425v02-00 A8-0198/2016

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Pasaules Veselības organizācijas Pamatkonvencijas par tabakas kontroli Protokolu par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības novēršanu attiecībā uz tā noteikumiem par pienākumiem, kas saistīti ar tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās un noziedzīgu nodarījumu definēšanu

(14387/2015 – C8-0119/2016 – 2015/0100(NLE))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referente: Martina Anderson

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ĪSS PAMATOJUMS
 Budžeta kontroles komitejaS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Pasaules Veselības organizācijas Pamatkonvencijas par tabakas kontroli Protokolu par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības novēršanu attiecībā uz tā noteikumiem par pienākumiem, kas saistīti ar tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās un noziedzīgu nodarījumu definēšanu

(14387/2015 – C8-0119/2016 – 2015/0100(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (14387/2015),

–  ņemot vērā 2013. gada 20. decembrī parakstīto Pasaules Veselības organizācijas Pamatkonvencijas par tabakas kontroli Protokolu par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības novēršanu (2013/0259(NLE) un 2013/0260(NLE)),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 81. panta 1. punktu, 83. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu (C8-0119/2016),

–  ņemot vērā 2016. gada 9. marta normatīvo rezolūciju par Tabakas nolīgumu ( PMI nolīgums)(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. punkta pirmo un trešo daļu un 99. panta 2. punktu, kā arī 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ieteikumu un Budžeta kontroles komitejas atzinumu (A8-0198/2016),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Eiropas Policijas birojam (Europol), Eiropas Savienības Aģentūrai tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) un Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF) .

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0082


ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Savienībai būtu nekavējoties jāratificē Pasaules Veselības organizācijas protokols par tabakas izstrādājumu nelikumīgu tirdzniecību.

Oficiālais šā protokola izstrādes mērķis ir novērst tabakas izstrādājumu visu veida nelikumīgu tirdzniecību. Tabakas izstrādājumu nelikumīga tirdzniecība šajā protokolā ir definēta kā jebkurš paņēmiens vai rīcība, kas ir saistīta ar tabakas izstrādājumu ražošanu, nosūtīšanu, saņemšanu, glabāšanu, izplatīšanu, pārdošanu vai pirkšanu, un tā ir aizliegta ar likumu.

Lai to novērstu šis protokols ir uzskatāms par normatīvu aktu, ar kuru apkaro tabakas izstrādājumu piegādes ķēdi, īstenojot virkni valdības pasākumu. Šim nolūkam piecu gadu laikā pēc šā protokola stāšanās spēkā ir jāizveido pasaules mēroga izsekošanas un identificēšanas sistēma. Tās ieviešana ir saistīta ar tāda globālās informācijas apmaiņas punkta izveidi, kas atrastos Pasaules Veselības organizācijas Pamatkonvencijas par tabakas kontroli sekretariātā. Šis punkts pārzinātu valstu un reģionālo izsekošanas un identifikācijas sistēmu izveidi.

Protokolā ir likts uzsvars arī uz papildu normām, kuru priekšmets ir nelikumīgu tabakas izstrādājumu piegādes ķēde. Dažas no šīm normām aptver: licencēšanu, informācijas glabāšanas prasības, pārdošanas internetā regulējumu, beznodokļu pārdošanu un starptautisku tranzītu.

Apzinoties tabakas izstrādājumu šā brīža nelikumīgo tirdzniecību, viens no šā protokola tvēruma aspektiem ir arī šī tirdzniecība. Protokolā ir definēti noziedzīgi nodarījumi, noteikta atbildība un maksājumi saistībā ar konfiskāciju, kā arī paredzēta konfiscēto produktu iznīcināšana.

Papildus tam protokola noslēgšanas mērķis ir veicināt un stiprināt starptautisko sadarbību, noderīgas informācijas apriti, sadarbību tehniskajā un tiesībaizsardzības jomā, savstarpējo tiesisko un administratīvo palīdzību.

Protokolā nostiprinātie pienākumi attiecas uz tabakas izstrādājumiem, tabaku un iekārtām, ko izmanto tikai tabakas izstrādājumu ražošanā.

Tabakas ražošanas nozarei ir jārīkojas efektīvi un viennozīmīgi jācenšas novērst savu izstrādājumu nelikumīgu tirdzniecību. Protokolā ir atzīts nesamierināmais tabakas ražošanas nozares interešu konflikts ar sabiedrības veselības interesēm. Protokolā šajā sakarībā ir minētas konkrētas tabakas ražošanas nozares saistības. Protokolu noslēgušajām pusēm katra mijiedarbība ar tabakas ražošanas nozari ir jāpadara pilnībā pārredzama. Protokolu parakstījušās puses nevienu no savām šajā dokumentā paredzētajām saistībām nedrīkst nodot tabakas ražošanas nozarei, ja runa ir par izsekošanu un identificēšanu.

Šis protokols stājas spēkā deviņdesmitajā dienā pēc datuma, kad depozitārijā ir iesniegts četrdesmitais ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas, oficiālas atbalstīšanas vai pievienošanās instruments.


Budžeta kontroles komitejaS ATZINUMS (25.5.2016)

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

on the proposal for a Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products to the World Health Organisation's Framework Convention on Tobacco Control, as regards its provisions on obligations related to judicial cooperation in criminal matters and the definition of criminal offences

(14387/2015 – C8‑0119/2016 – 2015/0100(NLE))

Atzinuma sagatavotāja: Ingeborg Gräßle

ĪSS PAMATOJUMS

The Committee on Budgetary Control calls on the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, as the committee responsible, to recommend that Parliament give its consent to the proposal for a Council Decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products to the World Health Organisation's Framework Convention on Tobacco Control, as regards its provisions on obligations related to judicial cooperation in criminal matters and the definition of criminal offences.

Budžeta kontroles komiteja iesaka, lai Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai pieņem šim lēmumam pievienotu nenormatīvu rezolūciju, kurā būtu iekļauti šādi apsvērumi:

A.  tā kā Pasaules Veselības organizācijas Vispārējās konvencijas par tabakas uzraudzību (PVO VKTU) Protokols par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības ierobežošanu (Protokols) ir nozīmīgs pienesums starptautiskajiem centieniem izskaust visus tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības veidus un tādējādi apkarot izvairīšanos no nodokļu un nodevu maksāšanas pienākumu pildīšanas;

B.  tā kā Parlaments un Padome 2014. gada 3. aprīlī pieņēma Direktīvu 2014/40/ES(1) (Tabakas izstrādājumu direktīva), jo bija nepieciešams Savienības līmeņa tiesību akts, lai īstenotu PVO VKTU.

C.  tā kā Eiropas Savienība un dalībvalstis(2) ar četriem lielākajiem tabakas ražotājiem pasaulē ir parakstījušas juridiski saistošus un piemērojamus nolīgumus, lai novērstu kontrabandas un viltoto cigarešu problēmu;

D.   Whereas, under the terms of these multiannual agreements, these manufacturers must pay a collective total of more than EUR 2 billion to the Union and to the Member States that are party to the agreements, in support of measures to combat smuggling and counterfeiting;

E.  Whereas the tracking & tracing system provided for in the Tobacco Products Directive should take effect in May 2019;

F.   Whereas the Protocol will enter into force on the 90th day following the date of the deposit of the 40th instrument of ratification, acceptance, approval, formal confirmation or accession with the Depositary;

G.   Notes that 16 countries have ratified the WHO FCTC Protocol so far, including 5 Member States;

1.   Welcomes the proposal for a Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Protocol and is of the opinion that the Parliament should give its consent;

2.   Welcomes, in particular, the fact that the Protocol's main objective is to eliminate all forms of illicit trade in tobacco products and that the Protocol introduces the principle of due diligence as set out in Article 7, sets up an effective licensing system with a view to controlling the supply chain and includes provisions on a tracking and tracing regime and on the prevention of money laundering;

3.   Recalls that in conformity with Article 8 of the Protocol, which concerns tracking and tracing, Article 15 of the Tobacco Products Directive requires "that all unit packets of tobacco products are marked with a unique identifier" and sets out the information that forms part of the unique identifier;

4.   Stresses that, in accordance with points 12 and 13 of Article 8 of the Protocol, the obligations assigned by the Protocol to a party shall not be performed or delegated to the tobacco industry and that each party shall ensure that its competent authorities, in participating in the tracking and tracing regime, interact with the tobacco industry and those representing the interests of the tobacco industry only to the extent strictly necessary in the implementation of the provision concerning tracking and tracing;

5.  Considers that, in accordance with the Protocol, the provisions of the Tobacco Products Directive on traceability will apply to all tobacco companies in the 28 Member States of the Union from manufacturing to the first retail outlet and that a legislative and regulatory system for all manufacturers is better than a company controlled traceability system;

6.  Recalls that the tracking and tracing obligations in the Tobacco Products Directive will create a world standard on tracking and tracing; urges the Commission, therefore, to ensure that an open standard, rather than a monopoly, is created in which all tailor-made systems could be integrated, provided that they comply with the obligations set out in the Tobacco Products Directive and the WHO FCTC Protocol; attaches great importance to this point for the future success of the mandatory track and trace standard and the fight against illicit trade;

7.  Recalls that the Parliament expressed the view on 9 March 2016(3) that "all the elements covered in the agreement with PMI will be covered by the new legal framework made up of the Tobacco Products Directive and the WHO FCTC Protocol" and concluded "that the agreement with PMI should not be renewed, extended or renegotiated";

8.   Calls on the Commission to consider bringing to an end the other three agreements with tobacco manufacturers upon the entry into force of the Protocol;

9.   Notes that since the tobacco agreements have been in place the companies have improved controls on their production, their customers and contractors, their storage and movement of cigarettes and the types of acceptable payment for cigarettes;

10.   Points out that since the conclusion of the tobacco agreements the seizure of genuine products of the four manufactures has fallen; notes that this reduction did not lead to an overall reduction of illicit products on the Union market as the share of the Member States' markets taken by illegal cheap white cigarettes predominantly from non-Union countries increased and these countries may not have ratified the Protocol; calls, therefore, on the Commission to come forward with an Action Plan before the end of 2016 of new measures to tackle this problem as a matter of urgency; stresses the need to take into account lessons learned from the EU Strategy of June 2013 in the fight against illicit tobacco trade, which, as seen the impact assessment of 24 February 2016(4), did not fully achieve its objectives;

11.   Urges the Commission to focus its efforts on convincing eastern European countries to sign and ratify the Protocol;

12.   Considers it vital to increase cooperation among Member States through an automatic data exchange system; calls on the Commission to include, in its annual report on the protection of the Union’s financial interests, data concerning any seizures carried out, and to propose a comprehensive policy to combat criminal organisations operating in the sector of the illicit trade in tobacco products;

13.   Calls on the Commission to consider introducing sanctions providing for the withdrawal of banking licences for banks that play an active role in the laundering of money from the illicit trade in tobacco products or from tax avoidance in this sector;

14.   Regrets that the management of the tobacco agreements by the Commission is not transparent, may create situations of conflict of interest and is not subject to proper democratic control; calls on the Commission to take further proactive measures to extend its transparency policies in this respect in order to avoid endangering its credibility and integrity;

15.   Regrets that the Member States have not been required to state how they have assigned revenue from the tobacco agreements; is disappointed that all the data relating to seizures of counterfeit and/or illegal material have been made confidential and are not accessible to the public;

16.  Calls on Philip Morris International (PMI) to honour its public undertaking to continue to apply the provisions concerning tracking and tracing and due diligence ("know your customer") contained in the current agreement, regardless of whether it is renewed or not;

17.   Urges the Commission and the Member States to put in place at European level, at the earliest possibility following the expiry of the PMI agreement, all the necessary measures to track and trace PMI tobacco products and to ensure effective investigation and enforcement, including fines and other appropriate civil and criminal penalties, for any seizures of this manufacturer's products in illicit channels, until all provisions of the Tobacco Products Directive are fully enforceable, so that there is no regulatory gap between the expiry of the PMI agreement and the entry into force of the Tobacco Products Directive and the WHO FCTC;

18.  Believes that there is a need for a track and trace system, due diligence (‘know your customer’) and other efficient measures to be applied to raw cut tobacco, filters and papers used by the tobacco industry, as an additional tool to combat contraband and counterfeit products.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

24.5.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

24

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Claudia Schmidt, Bart Staes, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Brian Hayes, Cătălin Sorin Ivan, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Agea, Carlos Iturgaiz, Liadh Ní Riada

(1)

  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/40/ES (2014. gada 3. aprīlis) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu un ar ko atceļ Direktīvu 2001/37/EK (OV L 127, 29.4.2014., 1. lpp.).

(2)

  Izņēmums ir Zviedrija attiecībā uz nolīgumiem ar uzņēmumiem British American Tobacco un Imperial Tobacco Limited.

(3)

  European Parliament resolution of 9 March 2016 on the tobacco agreement (PMI agreement) (2016/2555 RSP).

(4)

  Commission staff working document, Technical assessment of the experience made with the Anti-Contraband and Anti-Counterfeit Agreement and General Release of 9 July 2004 among Philip Morris International and affiliates, the Union and its Member States, SWD(2016) 44 final.


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

30.5.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

47

1

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Peter Jahr, Othmar Karas, Ilhan Kyuchyuk, Keith Taylor, Lieve Wierinck


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

47

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lieve Wierinck

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrarra

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat

PPE

Michał Boni, Reimer Böge, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, Othmar Karas, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Keith Taylor, Bodil Valero

1

-

EFDD

Kristina Winberg

2

0

EFDD

Beatrix von Storch

ENF

Edouard Ferrand

Izmantoto simbolu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums - Privātuma politika