Procedură : 2015/0100(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0198/2016

Texte depuse :

A8-0198/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 07/06/2016 - 5.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0242

RECOMANDARE     ***
PDF 539kWORD 124k
2.6.2016
PE 580.425v02-00 A8-0198/2016

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun la Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății pentru controlul tutunului, în ceea ce privește dispozițiile sale referitoare la obligațiile legate de cooperarea judiciară în materie penală și definirea infracțiunilor penale

(14387/2015 – C8-0119/2016 – 2015/0100(NLE))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportoare: Martina Anderson

PR_NLE-AP_Agreement

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 JUSTIFICARE SUCCINTĂ
 AVIZ al Comisiei pentru control bugetar
 REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun la Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății pentru controlul tutunului, în ceea ce privește dispozițiile sale referitoare la obligațiile privind cooperarea judiciară în materie penală și definirea infracțiunilor penale

(14387/2015 – C8-0119/2016 – 2015/0100(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (14387/2015),

–  având în vedere proiectul de Protocol pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun la Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății privind controlul tutunului, semnat la 20 decembrie 2013 [2013/0259(NLE) și 2013/0260(NLE)],

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 82 alineatul (1), articolul 83 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0119/2016),

–  având în vedere Rezoluția sa din 9 martie 2016 referitoare la Acordul privind tutunul (acordul PMI)(1),

–  având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru control bugetar (A8-0198/2016),

1.  aprobă încheierea protocolului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre, Europol, Eurojust și OLAF.

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0082.


JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Protocolul Organizației Mondiale a Sănătății privind comerțul ilicit cu tutun ar trebui ratificat imediat de Uniunea Europeană.

Obiectivul declarat al protocolului este eliminarea tuturor formelor de comerț ilicit cu produse din tutun. Comerțul ilicit cu produse din tutun este definit în protocol ca orice practică sau comportament, interzise prin lege, legate de producerea, transportul, primirea, posesia, distribuirea, vânzarea sau cumpărarea de produse din tutun.

Pentru a aborda această problemă, protocolul vizează lanțul de aprovizionare cu produse din tutun, printr-o serie de măsuri adoptate de guverne. Acesta prevede instituirea unui regim mondial de localizare și urmărire, în termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a protocolului. Astfel, în cadrul Secretariatului Convenției-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății privind controlul tutunului, va fi înființat un punct comun de colectare a informațiilor la nivel global. Acesta va dirija înființarea unor sisteme naționale și regionale de localizare și trasabilitate.

Protocolul va insista, de asemenea, asupra adoptării unor dispoziții adiționale legate de lanțurile de aprovizionare cu produse ilicite din tutun. Acestea includ: acordarea licențelor, cerințe de păstrare a evidenței, reglementarea vânzărilor pe internet, a vânzărilor scutite de taxe vamale și a tranzitului internațional.

Protocolul are în atenție și situația actuală a comerțului ilicit cu produse din tutun și urmărește combaterea acestuia. Protocolul definește infracțiunile și prevede o serie de dispoziții privind răspunderea, plățile subsecvente sechestrării și distrugerea produselor confiscate.

În plus, protocolul va avea drept obiectiv încurajarea și consolidarea cooperării internaționale, o comunicare reciprocă fiabilă a informațiilor, cooperarea în domeniul tehnic și în cel al asigurării respectării legii, precum și asistența reciprocă juridică și administrativă.

Obligațiile protocolului se referă la produse din tutun, la tutun și la echipamentele specifice pentru fabricarea produselor din tutun.

Industria tutunului are responsabilitatea de a lua măsuri pentru a combate eficient și fără echivoc comerțul ilicit cu aceste produse. Protocolul recunoaște conflictul ireconciliabil dintre interesele industriei tutunului și interesele de sănătate publică. Prin urmare, protocolul subliniază obligațiile speciale referitoare la industria tutunului. Părțile la protocol trebuie să garanteze transparența deplină a fiecărei interacțiuni în parte cu industria tutunului. În ceea ce privește localizarea și trasabilitatea, părțile la protocol nu au dreptul să delege industriei tutunului nici una dintre obligațiile convenite.

Protocolul intră în vigoare în a nouăzecea zi de la data depunerii la depozitar a celui de-al patruzecilea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare, de confirmare oficială sau de aderare.


AVIZ al Comisiei pentru control bugetar (25.5.2016)

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun la Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății pentru controlul tutunului, în ceea ce privește dispozițiile sale referitoare la obligațiile privind cooperarea judiciară în materie penală și definirea infracțiunilor

(14387/2015 – C8-0119/2016 – 2015/0100(NLE))

Raportoare pentru aviz: Ingeborg Gräßle

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia pentru control bugetar invită Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, să recomande Parlamentului aprobarea propunerii de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun la Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății pentru controlul tutunului, în ceea ce privește dispozițiile sale referitoare la obligațiile privind cooperarea judiciară în materie penală și definirea infracțiunilor.

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, să adopte o rezoluție nelegislativă însoțitoare care să includă următoarele puncte:

A.  întrucât Protocolul pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun (denumit în continuare „Protocolul”) la Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății pentru controlul tutunului (CCCT a OMS) reprezintă o contribuție esențială la eforturile internaționale de eliminare a tuturor formelor de comerț ilicit cu produse din tutun și la combaterea, în acest fel, a eludării obligațiilor fiscale și vamale;

B.  întrucât, dată fiind necesitatea adoptării de măsuri legislative la nivelul Uniunii pentru punerea în aplicare a CCCT a OMS, Parlamentul European și Consiliul au adoptat, la 3 aprilie 2014, Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului(1) (Directiva privind produsele din tutun);

C.  întrucât, în încercarea de a soluționa problema reprezentată de țigările contrafăcute și de contrabandă, Uniunea și statele sale membre(2) au încheiat acorduri cu caracter juridic obligatoriu și executoriu cu primii patru producători de tutun din lume;

D.   întrucât, conform termenilor acestor acorduri multianuale, producătorii respectivi trebuie să plătească în total peste 2 miliarde de euro în favoarea Uniunii și a statelor membre care sunt părți la acorduri, pentru a susține inițiativele de combatere a contrabandei și a contrafacerii;

E.  întrucât sistemul de urmărire și asigurare a trasabilității prevăzut în Directiva privind produsele din tutun ar trebui să intre în vigoare în mai 2019;

F.   întrucât protocolul va intra în vigoare în a nouăzecea zi de la data depunerii la depozitar a celui de al patruzecilea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare, de confirmare oficială sau de aderare;

G.   constatând că 16 țări, printre care cinci state membre, au ratificat până în prezent Protocolul la CCCT a OMS,

1.   salută propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a protocolului și consideră că Parlamentul ar trebui să o aprobe;

2.   salută îndeosebi faptul că principalul obiectiv al protocolului este de a elimina toate formele de comerț ilicit cu produse din tutun, precum și faptul că protocolul introduce principiul obligației de diligență (due diligence), definit la articolul 7, stabilește un sistem eficient de acordare a autorizațiilor cu scopul de a controla lanțul de aprovizionare și include dispoziții privind un regim de urmărire și asigurare a trasabilității și privind prevenirea spălării banilor;

3.   reamintește că, în conformitate cu articolul 8 din protocol, care se referă la urmărire și asigurarea trasabilității, articolul 15 din Directiva privind produsele din tutun prevede că „toate pachetele unitare de produse din tutun sunt marcate cu un identificator unic“ și stabilește informațiile care sunt cuprinse în identificatorul unic;

4.   subliniază că, în conformitate cu articolul 8 punctele 12 și 13 din protocol, obligațiile atribuite de protocol unei părți nu sunt îndeplinite sau delegate industriei tutunului și că fiecare parte se asigură că, atunci când autoritățile sale competente participă la regimul de urmărire și asigurare a trasabilității, acestea interacționează cu industria tutunului și cu cei care reprezintă interesele industriei tutunului doar în măsura strict necesară pentru punerea în aplicare a dispozițiilor privind urmărirea și asigurarea trasabilității;

5.  consideră că, în conformitate cu protocolul, dispozițiile Directivei privind produsele din tutun referitoare la trasabilitate se aplică tuturor societăților producătoare de tutun din cele 28 de state membre ale Uniunii, de la fabricare până la prima unitate de comercializare cu amănuntul, și că un sistem legislativ și de reglementare care vizează toți producătorii este superior unui sistem de trasabilitate controlat de o societate;

6.  reamintește că obligațiile în materie de urmărire și asigurare a trasabilității prevăzute în Directiva privind produsele din tutun vor crea un standard mondial în materie de urmărire și asigurare a trasabilității; prin urmare, îndeamnă Comisia să asigure crearea unui standard deschis, mai degrabă decât a unui monopol, în care să poată fi integrate toate sistemele specifice, cu condiția ca acestea să respecte obligațiile prevăzute de Directiva privind produsele din tutun și de Protocolul la CCCT a OMS; acordă o importanță deosebită acestui aspect pentru succesul viitor al unui sistem obligatoriu de urmărire și asigurare a trasabilității, precum și al luptei împotriva comerțului ilicit;

7.  reamintește că, la 9 martie 2016(3), Parlamentul și-a exprimat opinia potrivit căreia „toate elementele cuprinse în acordul cu PMI vor fi incluse în noul cadru juridic compus din Directiva privind produsele din tutun și Protocolul la FCTC OMS” și a concluzionat că „acordul cu PMI nu ar trebui să fie reînnoit, prelungit sau renegociat”;

8.   invită Comisia să examineze posibilitatea anulării celorlalte trei acorduri cu producători din sectorul tutunului în momentul intrării în vigoare a protocolului;

9.   remarcă faptul că, din momentul intrării în vigoare a acordurilor privind tutunul, aceste societăți și-au îmbunătățit controalele asupra producției, clienților și contractanților proprii, asupra depozitării și punerii în circulație de către ele a țigărilor și asupra modalităților de plată acceptabile pentru țigări;

10.   subliniază că, după încheierea acordurilor privind tutunul, cantitatea confiscată de produse autentice fabricate de cele patru societăți a scăzut; observă că această scădere nu a condus la o reducere globală a produselor ilicite de pe piața Uniunii, întrucât ponderea pe piețele statelor membre reprezentată de țigările albe ieftine cu caracter ilegal care provin în principal din țările terțe a crescut, iar aceste țări e posibil să nu fi ratificat protocolul; invită, așadar, Comisia să propună un plan de acțiune cu noi măsuri, până la sfârșitul anului 2016, pentru soluționarea de urgență a acestei probleme; subliniază că este necesar să se analizeze concluziile care se impun în urma aplicării Strategiei UE din iunie 2013 în combaterea comerțului ilicit cu tutun, strategie care nu și-a îndeplinit pe deplin obiectivele, conform evaluării de impact din 24 februarie 2016(4);

11.   îndeamnă Comisia să își concentreze eforturile pentru a convinge țările din estul Europei să semneze și să ratifice protocolul;

12.   consideră că este esențial să se intensifice cooperarea dintre statele membre, prin intermediul unui sistem automatizat de schimb de date; solicită Comisiei să includă, în raportul său anual privind protecția intereselor financiare ale Uniunii, informații privind sechestrele efectuate și să propună o politică cuprinzătoare de combatere a criminalității organizate din sectorul comerțului ilicit cu produse din tutun;

13.   invită Comisia să analizeze posibilitatea introducerii unor sancțiuni care să impună retragerea licenței bancare pentru instituțiile bancare care joacă un rol activ în spălarea banilor proveniți din comerțul ilicit cu produse din tutun sau în evaziunea fiscală din acest domeniu;

14.   regretă că gestionarea de către Comisie a acordurilor privind tutunul nu este transparentă, poate da naștere unor cazuri de conflict de interese și nu este supusă unui control democratic adecvat; solicit Comisiei să ia măsuri suplimentare proactive pentru a-și extinde politicile de transparență în această privință, în scopul de a evita periclitarea credibilității și integrității sale;

15.   regretă faptul că statelor membre nu li s-a impus obligația de a preciza cum au stabilit destinația veniturilor rezultate în urma acordurilor privind tutunul; este dezamăgit de faptul că toate datele privind confiscarea bunurilor contrafăcute și/sau ilegale sunt ținute secrete și nu sunt accesibile publicului;

16.  invită Philip Morris International (PMI) să își onoreze angajamentul public de a aplica în continuare dispozițiile privind urmărirea și asigurarea trasabilității, precum și obligația de diligență („cunoașterea clientelei”) cuprinse în prezentul acord, indiferent dacă acesta va fi reînnoit sau nu;

17.   îndeamnă Comisia și statele membre să instituie la nivel european, cât mai curând posibil după expirarea acordului cu PMI, toate măsurile necesare pentru urmărirea și asigurarea trasabilității produselor din tutun fabricate de PMI și să asigure anchetarea și aplicarea efectivă a legii, inclusiv aplicarea de amenzi și alte sancțiuni civile și penale corespunzătoare, pentru orice confiscare a produselor acestei societăți comercializate în mod ilicit, până când toate dispozițiile Directivei privind produsele din tutun vor fi pe deplin aplicabile, astfel încât să nu se formeze un vid normativ în perioada dintre expirarea acordului cu PMI și intrarea în vigoare a Directivei privind produsele din tutun și a CCCT a OMS;

18.  consideră că este nevoie de un sistem de urmărire și asigurare a trasabilității, de o obligație de diligență („cunoașterea clientelei”) și de alte măsuri eficace care să se aplice tutunului tăiat brut, filtrelor și tipurilor de hârtie utilizate de industria tutunului, ca instrumente suplimentare de combatere a contrabandei și a produselor contrafăcute.

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

24.5.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Claudia Schmidt, Bart Staes, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Brian Hayes, Cătălin Sorin Ivan, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Laura Agea, Carlos Iturgaiz, Liadh Ní Riada

(1)

  Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de abrogare a Directivei 2001/37/CE (JO L 127, 29.4.2014, p. 1).

(2)

  Cu excepția Suediei în cazul acordurilor cu British American Tobacco și Imperial Tobacco Limited.

(3)

  Rezoluția Parlamentului European din 9 martie 2016 referitoare la Acordul privind tutunul (acordul PMI) (2016/2555 RSP).

(4)

  Documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Evaluarea tehnică a experienței acumulate în aplicarea Acordului din 9 iulie 2004 privind combaterea contrabandei și a contrafacerii și exonerarea generală încheiat între Philip Morris International și entitățile afiliate, Uniune și statele sale membre” (SWD(2016)44 final).


REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

30.5.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

47

1

2

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Membri supleanți prezenți la votul final

Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Peter Jahr, Othmar Karas, Ilhan Kyuchyuk, Keith Taylor, Lieve Wierinck

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL

ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

47

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lieve Wierinck

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrarra

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat

PPE

Michał Boni, Reimer Böge, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, Othmar Karas, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Keith Taylor, Bodil Valero

1

-

EFDD

Kristina Winberg

2

0

EFDD

Beatrix von Storch

ENF

Edouard Ferrand

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Notă juridică - Politica de confidențialitate