ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami k Rámcovému dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku, pokiaľ ide o jeho ustanovenia o povinnostiach týkajúcich sa justičnej spolupráce v trestných veciach a vymedzenie pojmu trestné činy

2.6.2016 - (14387/2015 – C8-0119/2016 – 2015/0100(NLE)) - ***

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajkyňa: Martina Anderson

Postup : 2015/0100(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0198/2016
Predkladané texty :
A8-0198/2016
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami k Rámcovému dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku, pokiaľ ide o jeho ustanovenia o povinnostiach týkajúcich sa justičnej spolupráce v trestných veciach a vymedzenie pojmu trestné činy

(14387/2015 – C8-0119/2016 – 2015/0100(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (14387/2015),

–  so zreteľom na Protokol na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami k Rámcovému dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku (2013/0260), podpísaný 20. decembra 2013 (2013/0259(NLE) a 2013/0260(NLE)),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 82 ods. 1, článkom 83 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0119/2016),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. marca 2016 o dohode o tabaku (dohoda so spoločnosťou Philip Morris International)[1],

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek a na článok 99 ods. 2, ako i článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0198/2016),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením protokolu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov, Europolu, Eurojustu a úradu OLAF.

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Protokol Svetovej zdravotníckej organizácie o nezákonnom obchode s tabakovými výrobkami by mala Európska únia bezodkladne ratifikovať.

Stanoveným cieľom protokolu je odstránenie všetkých foriem nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami. Nezákonný obchod s tabakovými výrobkami je v ňom definovaný ako každá činnosť alebo konanie spojené s výrobou, dopravou, prijímaním, vlastnením, distribúciou, predávaním alebo nakupovaním tabakových výrobkov, ktoré zákon zakazuje.

S cieľom vyriešiť tento problém sa protokol venuje dodávateľskému reťazcu pre tabakové výrobky prostredníctvom série opatrení, ktoré prijímajú vlády. Vyžaduje vytvorenie celosvetového systému vyhľadávania a sledovania do piatich rokov od nadobudnutia platnosti protokolu, v rámci ktorého sa vytvorí kontaktné miesto na spoločné využívanie informácií sídliace na sekretariáte Rámcového dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku. Toto kontaktné miesto bude usmerňovať vytváranie vnútroštátnych a regionálnych systémov vyhľadávania a sledovania.

Protokol bude tiež trvať na dodatočných ustanoveniach zameraných na boj proti dodávateľskému reťazcu pre nezákonné tabakové výrobky. Medzi tieto ustanovenia patria: udeľovanie licencií, požiadavky na uchovávanie záznamov a regulácia internetového predaja, predaj oslobodený od cla a medzinárodný tranzit.

Z dôvodu uvedomovania si existujúceho nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami sa protokol snaží riešiť aj tento problém. Protokol zadefinuje trestné činy, bude riešiť zodpovednosť a zaistenie platieb, ako aj likvidáciu zhabaných výrobkov.

Okrem toho bude cieľom protokolu podporovať a zvýšiť medzinárodnú spoluprácu, efektívnu výmenu informácií, technickú spoluprácu, spoluprácu v oblasti presadzovania práva, vzájomnú právnu a administratívnu pomoc.

Povinnosti vyplývajúce z protokolu sa vzťahujú na tabakové výrobky, tabak a zariadenia súvisiace s produkciou tabakových výrobkov.

Zodpovednosťou tabakového priemyslu je konať s cieľom účinne a jednoznačne riešiť nezákonný obchod s výrobkami. Protokol pripúšťa nezmieriteľný rozpor medzi záujmami tabakového priemyslu a záujmami verejného zdravia. Ako taký poukazuje na osobitné povinnosti týkajúce sa tabakového priemyslu. Každá interakcia zmluvných strán s tabakovým priemyslom musí byť plne transparentná. Pokiaľ ide o systém vyhľadávania a sledovania, zmluvné strany protokolu nesmú postúpiť žiadnu dohodnutú povinnosť tabakovému priemyslu.

Protokol nadobudne platnosť 90. dňom po dni, keď u depozitára bude uložená 40. ratifikačná listina, listina o prijatí, schválení, formálnom potvrdení alebo pristúpení.

STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu (25.5.2016)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami k Rámcovému dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku, pokiaľ ide o jeho ustanovenia o povinnostiach týkajúcich sa justičnej spolupráce v trestných veciach a vymedzenie pojmu trestné činy
(14387/2015 – C8-0119/2016 – 2015/0100(NLE))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Ingeborg Gräßle

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor odporučil Parlamentu udelenie súhlasu s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami k Rámcovému dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku, pokiaľ ide o jeho ustanovenia o povinnostiach týkajúcich sa justičnej spolupráce v trestných veciach a vymedzenie pojmu trestné činy.

Výbor pre kontrolu rozpočtu navrhuje Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby prijal sprievodné nelegislatívne uznesenie, ktoré bude obsahovať aj tieto body:

A.  keďže Protokol na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami (ďalej len „protokol“) k Rámcovému dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku (ďalej len „RDKT“) predstavuje zásadný príspevok k medzinárodnému úsiliu zameranému na odstránenie všetkých foriem nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami, a tým aj k boju proti obchádzaniu daňových a colných povinnosti;

B.  keďže Parlament a Rada prijali 3. apríla 2014 smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ[1] (smernica o tabakových výrobkoch), pretože na vykonávanie RDKT bolo na úrovni Únie potrebné prijať legislatívne opatrenia;

C.  keďže Únia a členské štáty[2] podpísali právne záväzné a vymáhateľné dohody so štyrmi najväčšími svetovými výrobcami tabakových výrobkov s cieľom riešiť problém pašovaných a falšovaných cigariet;

D.   keďže podľa ustanovení týchto viacročných dohôd musia títo výrobcovia zaplatiť Únii a členským štátom, ktoré sú stranami týchto dohôd, spoločne celkovo viac ako 2 miliardy EUR na podporu opatrení na boj proti pašovaniu a falšovaniu;

E.  keďže systém vyhľadávania a sledovania zavedený smernicou o tabakových výrobkoch by mal nadobudnúť účinnosť v máji 2019;

F.   keďže protokol nadobudne platnosť 90. dňom po dni, keď u depozitára bude uložená 40. ratifikačná listina, listina o prijatí, schválení, formálnom potvrdení alebo pristúpení;

G.   konštatuje, že protokol k RDKT Svetovej zdravotníckej organizácie doteraz ratifikovalo 16 krajín vrátane 5 členských štátov;

1.   víta návrh rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu v mene Únie a zastáva názor, že Parlament by mal v tejto veci udeliť svoj súhlas;

2.   víta predovšetkým skutočnosť, že hlavným cieľom protokolu je odstrániť všetky formy nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami a že protokol zavádza zásadu náležitej starostlivosti, ako je vymedzená v článku 7, zriaďuje účinný systém licencií s cieľom kontrolovať dodávateľský reťazec a obsahuje ustanovenia týkajúce sa systému vyhľadávania a sledovania, ako aj ustanovenia o predchádzaní praniu špinavých peňazí;

3.   pripomína, že v článku 15 smernice o tabakových výrobkoch sa v zhode s článkom 8 protokolu, ktorý sa týka vyhľadávania a sledovania, požaduje, „aby boli všetky jednotkové balenia tabakových výrobkov označené jedinečným identifikátorom“, a vymedzujú sa v ňom informácie, ktoré tvoria súčasť jedinečného identifikátora;

4.   zdôrazňuje, že v súlade s článkom 8 bodmi 12 a 13 protokolu nesmie povinnosti, ktoré boli stanovené stranám, za ne plniť tabakový priemysel ani ich nemožno naň delegovať a že každá strana zabezpečí, aby jej príslušné orgány v rámci svojej účasti na systéme vyhľadávania a sledovania prichádzali do styku s tabakovým priemyslom a osobami, ktoré zastupujú jeho záujmy, len v rozsahu, ktorý je bezpodmienečne nevyhnutný pri vykonávaní ustanovenia o vyhľadávaní a sledovaní;

5.  domnieva sa, že v súlade s protokolom sa ustanovenia smernice o tabakových výrobkoch týkajúce sa vysledovateľnosti uplatňujú na všetky tabakové spoločnosti v 28 členských štátoch Únie od výrobného závodu až po prvú maloobchodnú predajňu a že legislatívny a regulačný systém uplatňovaný na všetkých výrobcov je lepší ako systém vysledovateľnosti riadený spoločnosťami;

6.  pripomína, že povinnosti týkajúce sa vyhľadávania a sledovania na základe smernice o tabakových výrobkoch vytvoria celosvetovú normu pre oblasť vyhľadávania a sledovania; naliehavo preto vyzýva Komisiu, aby namiesto monopolu zabezpečila vytvorenie otvorenej normy, v ktorej by mohli byť zahrnuté všetky individuálne systémy, a to za predpokladu, že spĺňajú povinnosti stanovené v smernici o tabakových výrobkoch a v protokole k RDKT Svetovej zdravotníckej organizácie; pripisuje tomuto bodu veľký význam z hľadiska budúceho úspechu záväznej normy pre oblasť vyhľadávania a sledovania a boja proti nezákonnému obchodu;

7.  pripomína, že Parlament 9. marca 2016[3] vyjadril názor, že „na všetky prvky zahrnuté do dohody s PMI sa bude vzťahovať nový právny rámec pozostávajúci zo smernice o tabakových výrobkoch a protokolu k Rámcovému dohovoru WHO o kontrole tabaku“ a dospel k záveru, „že dohoda s PMI by sa nemala obnoviť, predĺžiť ani by sa o nej nemalo opätovne rokovať“;

8.   vyzýva Komisiu, aby zvážila ukončenie platnosti ostatných troch dohôd s tabakovými výrobcami hneď po nadobudnutí platnosti protokolu;

9.   poznamenáva, že od zavedenia dohôd o tabaku uplatňujú spoločnosti prísnejšiu kontrolu, pokiaľ ide o ich výrobu, zákazníkov a dodávateľov, skladovanie a pohyb cigariet a jednotlivé druhy prijateľných platieb za cigarety;

10.   zdôrazňuje, že od uzatvorenia dohôd o tabaku klesol počet zaistených pravých výrobkov uvedených štyroch výrobcov; konštatuje, že tento pokles neviedol k celkovému zníženiu počtu nelegálnych výrobkov na trhu Únie, keďže sa na trhoch členských štátov zvýšil podiel nelegálnych lacných cigariet bez obchodnej značky pochádzajúcich prevažne z nečlenských krajín Únie a tieto krajiny možno protokol neratifikovali; vyzýva preto Komisiu, aby do konca roka 2016 predložila akčný plán obsahujúci nové opatrenia na urýchlené riešenie tohto problému; zdôrazňuje, že je potrebné zohľadniť poznatky získané pri vykonávaní stratégie EÚ z júna 2013 v rámci boja proti nezákonnému obchodu s tabakovými výrobkami, ktorá – ako vyplýva z posúdenia vplyvu z 24. februára 2016[4] – nedosiahla úplne svoje ciele;

11.   naliehavo žiada Komisiu o sústredenie jej úsilia na to, aby presvedčila východoeurópske krajiny, aby protokol podpísali a ratifikovali;

12.   považuje za nevyhnutné, aby sa spolupráca medzi členskými štátmi zintenzívnila prostredníctvom systému automatizovanej výmeny údajov; žiada Komisiu, aby do svojej výročnej správy o ochrane finančných záujmov Únie zahrnula údaje týkajúce sa všetkých vykonaných zaistení výrobkov, a vyzýva ju, aby navrhla komplexnú politiku boja proti zločineckým skupinám pôsobiacim v oblasti nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami;

13.   vyzýva Komisiu, aby zvážila zavedenie sankcií umožňujúcich odobratie bankovej licencie v prípade bankových inštitúcií, ktoré zohrávajú aktívnu úlohu pri praní špinavých peňazí pochádzajúcich z nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami alebo z vyhýbania sa daňovým povinnostiam v tomto odvetví;

14.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že riadenie tabakových dohôd Komisiou nie je transparentné, môže viesť ku vzniku konfliktu záujmov a nepodlieha riadnej demokratickej kontrole; vyzýva Komisiu, aby prijala ďalšie aktívne opatrenia, ktorými v tomto ohľade rozšíri svoje politiky transparentnosti, a zabránila tak ohrozeniu svojej dôveryhodnosti a integrity;

15.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že členské štáty neboli povinné uvádzať, ako sa vynakladajú pripísané príjmy vyplývajúce z dohôd o tabaku; vyjadruje sklamanie nad skutočnosťou, že všetky údaje týkajúce sa zaistenia falšovaných a/alebo nezákonných výrobkov sú dôverné a nie sú verejne dostupné;

16.  vyzýva spoločnosť Philip Morris International (PMI), aby splnila svoj verejný záväzok naďalej uplatňovať ustanovenia o vyhľadávaní a sledovaní a o zásade náležitej starostlivosti (princíp „poznaj svojho klienta“), ktoré sú obsiahnuté v súčasnej dohode, a to bez ohľadu na to, či dôjde alebo nedôjde k jej obnoveniu;

17.   naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby na európskej úrovni čo najskôr po uplynutí platnosti dohody so spoločnosťou PMI zaviedli všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie vyhľadávania a sledovania tabakových výrobkov PMI a aby zabezpečili účinné vyšetrovanie a presadzovanie, a to vrátane pokút a iných primeraných občianskoprávnych a trestnoprávnych sankcií za akékoľvek zaistenie výrobkov tohto výrobcu v kanáloch nezákonného obchodu, až kým nebudú v plnej miere vykonateľné všetky ustanovenia smernice o tabakových výrobkoch, tak aby medzi skončením platnosti dohody s PMI a nadobudnutím účinnosti smernice o tabakových výrobkoch a RDKT Svetovej zdravotníckej organizácie neexistovala žiadna regulačná medzera;

18.  domnieva sa, že je potrebné, aby sa systém vyhľadávania a sledovania, zásada náležitej starostlivosti („poznaj svojho klienta“) a ďalšie účinné opatrenia uplatňovali na surový tabak, filtre a papier používaný v tabakovom priemysle, a to ako dodatočný nástroj na boj proti pašovaným a falšovaným výrobkom.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

24.5.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

24

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Claudia Schmidt, Bart Staes, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Brian Hayes, Cătălin Sorin Ivan, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea, Carlos Iturgaiz, Liadh Ní Riada

  • [1]    Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 1).
  • [2]    S výnimkou Švédska, pokiaľ ide o dohody s British American Tobacco a Imperial Tobacco Limited.
  • [3]    Uznesenie Európskeho parlamentu z 9. marca 2016 o dohode o tabaku (dohoda so spoločnosťou Philip Morris International) (2016/2555 RSP).
  • [4]    Pracovný dokument útvarov Komisie, Technické posúdenie skúseností s dohodou o boji proti pašovaniu a falšovaniu a všeobecným komuniké spoločnosti Philip Morris International a prepojených podnikov, Únie a jej členských štátov z 9. júla 2004, SWD(2016)0044 final.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

30.5.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

47

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Peter Jahr, Othmar Karas, Ilhan Kyuchyuk, Keith Taylor, Lieve Wierinck

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

47

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lieve Wierinck

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrarra

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat

PPE

Michał Boni, Reimer Böge, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, Othmar Karas, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Keith Taylor, Bodil Valero

1

-

EFDD

Kristina Winberg

2

0

EFDD

Beatrix von Storch

ENF

Edouard Ferrand

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa