Betänkande - A8-0198/2016Betänkande
A8-0198/2016

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror till Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll, vad avser bestämmelserna i protokollet om skyldigheter avseende straffrättsligt samarbete och fastställande av brottsrekvisit

2.6.2016 - (14387/2015 – C8-0119/2016 – 2015/0100(NLE)) - ***

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Martina Anderson

Förfarande : 2015/0100(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0198/2016
Ingivna texter :
A8-0198/2016
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror till Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll, vad avser bestämmelserna i protokollet om skyldigheter avseende straffrättsligt samarbete och fastställande av brottsrekvisit

(14387/2015 – C8-0119/2016 – 2015/0100(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (14387/2015),

–  med beaktande av protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror till Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll, vilket undertecknades den 20 december 2013 (2013/0259(NLE) och 2013/0260(NLE)),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 82.1 och 83 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0119/2016),

–  med beaktande av sin resolution av den 9 mars 2016 om tobaksavtalet (PMI-avtalet)[1],

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från budgetkontrollutskottet (A8-0198/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen och till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna samt till Europol, Eurojust och Olaf.

KORT MOTIVERING

Världshandelsorganisationens protokoll om olaglig handel med tobaksvaror bör omedelbart ratificeras av Europeiska unionen.

Det uttalade målet med protokollet är att eliminera alla former av olaglig handel med tobaksvaror. Olaglig handel med tobaksvaror definieras i protokollet som varje handlande eller beteende i samband med framställning, sjötransport, mottagande, innehav, distribution, försäljning eller inköp av tobaksvaror som är förbjudet enligt lag.

För att ta itu med detta problem tar protokollet sikte på tobaksvarornas leveranskedja genom en rad åtgärder som ska vidtas av regeringarna. Inom fem år efter ikraftträdandet av protokollet måste det skapas ett globalt system för att följa och spåra varor. Det är också nödvändigt att inrätta, på sekretariatet för Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll, en global central för informationsutbyte. Denna central ska organisera inrättandet av nationella och regionala system för att spåra och följa varor.

I protokollet efterlyses också fler bestämmelser som syftar till att ta itu med leveranskedjan för olagliga tobaksvaror. Dessa bestämmelser bör omfatta följande: licensiering, registerföring, reglering av försäljning via internet, tullfri försäljning och internationell transitering.

Protokollet erkänner förekomsten av den pågående olagliga handeln med tobaksvaror och försöker att motverka den. Protokollet definierar straffbelagda gärningar och tar upp ansvarsfrågan, ersättningen för beslag samt bortskaffandet av konfiskerade varor.

Dessutom syftar protokollet till att uppmuntra och stärka det internationella samarbetet, det effektiva informationsutbytet, det tekniska samarbetet och samarbetet i fråga om brottsbekämpning, samt det ömsesidiga rättsliga och administrativa stödet.

Protokollets skyldigheter omfattar tobaksvaror, tobak och utrustning som är särskilt avsedd för tillverkning av tobaksvaror.

Tobaksindustrin har ett ansvar för att agera effektivt och en gång för alla ta itu med den olagliga handeln med tobaksvaror. Protokollet medger att det finns en ofrånkomlig konflikt mellan tobaksindustrins och folkhälsopolitikens intressen. I protokollet beskrivs de särskilda skyldigheterna när det gäller tobaksindustrin. Parterna i protokollet måste göra varje samverkan med tobaksindustrin fullt synlig. När det gäller att spåra och följa varor får parterna i protokollet inte delegera några av sina överenskomna skyldigheter till tobaksindustrin.

Protokollet träder i kraft den nittionde dagen efter den dag det fyrtionde instrumentet om ratifikation, godtagande, godkännande, formell bekräftelse eller anslutning deponerades hos depositarien.

YTTRANDE från budgetkontrollutskottet (25.5.2016)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror till Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll, vad avser bestämmelserna i protokollet om skyldigheter avseende straffrättsligt samarbete och fastställande av brottsrekvisit
(14387/2015 – C8-0119/2016 – 2015/0100(NLE))

Föredragande av yttrande: Ingeborg Gräßle

KORTFATTAD MOTIVERING

Budgetkontrollutskottet uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott rekommendera att Europaparlamentet godkänner förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror till Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll, vad avser bestämmelserna i protokollet om skyldigheter avseende straffrättsligt samarbete och fastställande av brottsrekvisit.

Budgetkontrollutskottet uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att anta en åtföljande resolution som inte avser lagstiftning och att i denna infoga följande:

A.  Protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror (nedan kallat protokollet) till Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll (nedan kallad WHO:s ramkonvention) utgör ett mycket viktigt bidrag till de internationella insatserna för att eliminera alla former av olaglig handel med tobaksvaror och därmed bekämpa kringgående av skyldigheter avseende skatter och tullar.

B.  Den 3 april 2014 antog parlamentet och rådet direktiv 2014/40/EU[1] (direktivet om tobaksvaror), eftersom lagstiftningsåtgärder på EU-nivå var nödvändiga för att genomföra WHO:s ramkonvention.

C.  Unionen och medlemsstaterna[2] har undertecknat rättsligt bindande och verkställbara avtal med världens fyra största tobakstillverkare för att ta itu med problemet med smuggling och förfalskning av cigaretter.

D.   Enligt bestämmelserna i dessa fleråriga avtal måste dessa tillverkare betala sammanlagt mer än 2 miljarder euro till unionen och till de medlemsstater som är parter i avtalen, till stöd för åtgärderna för bekämpning av smuggling och förfalskning.

E.  Det system för spårning som föreskrivs i direktivet om tobaksvaror bör träda i kraft i maj 2019.

F.   Protokollet träder i kraft den nittionde dagen efter den dag det fyrtionde instrumentet om ratifikation, godtagande, godkännande, formell bekräftelse eller anslutning deponerades hos depositarien.

G.   Hittills har 16 länder ratificerat protokollet till WHO:s ramkonvention, däribland fem medlemsstater.

1.   Europaparlamentet välkomnar förslaget till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av protokollet, och anser att parlamentet bör godkänna det.

2.   Europaparlamentet välkomnar särskilt att protokollets huvudsyfte är att eliminera alla former av olaglig handel med tobaksvaror och att protokollet introducerar principen om tillbörlig aktsamhet, som fastställs i artikel 7, att det inrättar ett effektivt licenssystem för kontroll av leveranskedjan och att det innehåller bestämmelser om ett system för spårning och förebyggande av penningtvätt.

3.   Europaparlamentet påminner om att tobaksdirektivet – i överensstämmelse med artikel 8 i protokollet, som handlar om spårning – föreskriver ”att alla styckförpackningar med tobaksvaror [ska] förses med en unik identitetsmärkning”. Dessutom anges den information som ingår i den unika identitetsmärkningen.

4.   Europaparlamentet betonar att de skyldigheter som protokollet ålägger en part, i enlighet med artikel 8.12 och 8.13 i protokollet, inte ska genomföras av eller delegeras till tobaksindustrin, och att varje part ska se till att dess behöriga myndigheter, när de deltar i systemet för spårning, samarbetar med tobaksindustrin och dem som företräder denna industris intressen endast i den utsträckning som är strikt nödvändig för genomförandet av bestämmelsen om spårning.

5.  Europaparlamentet anser att bestämmelserna om spårbarhet i direktivet om tobaksvaror i enlighet med protokollet kommer att vara tillämpliga på alla tobaksbolag i de 28 EU‑medlemsstaterna från tillverkningen till det första försäljningsstället. Ett lagstiftnings- och regleringssystem för alla tillverkare är bättre än ett företagskontrollerat spårbarhetssystem.

6.  Europaparlamentet påpekar att de skyldigheter i samband med spårning som fastställs i direktivet om tobaksvaror kommer att skapa en global standard när det gäller spårning. Kommissionen uppmanas därför med kraft att se till att det införs en öppen standard, snarare än ett monopol, i vilken alla skräddarsydda system kan integreras, förutsatt att de uppfyller kraven i direktivet om tobaksvaror och protokollet till WHO:s ramkonvention. Parlamentet anser att denna punkt är mycket viktig för att den obligatoriska standarden för spårning och bekämpningen av olaglig handel ska bli framgångsrik.

7.  Europaparlamentet påminner om att det den 9 mars 2016[3] uttryckte uppfattningen att ”alla de aspekter som omfattas av PMI-avtalet kommer att täckas av de nya rättsliga ramarna i form av direktivet om tobaksvaror och protokollet till WHO:s ramkonvention” och drog slutsatsen att ”PMI-avtalet inte bör förnyas, förlängas eller omförhandlas”.

8.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga att upphäva de tre andra avtalen med tobakstillverkarna när protokollet träder i kraft.

9.   Europaparlamentet konstaterar att företagen sedan tobaksavtalen har varit i kraft har förbättrat kontrollerna av sin tillverkning, sina kunder och avtalspartner, sin lagring och transport av cigaretter och de betalningstyper som de godkänner för cigaretter.

10.   Europaparlamentet påpekar att beslagen av äkta produkter från de fyra stora tillverkarna har gått tillbaka sedan tobaksavtalen ingicks. Denna minskning har inte lett till en övergripande minskning av mängden olagliga varor på unionsmarknaden, eftersom den marknadsandel i medlemsstaterna som har tagits över av olagliga billiga icke varumärkta cigaretter, som i första hand tillverkas i icke-medlemsstater, har ökat och dessa länder kanske inte har ratificerat protokollet. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att före utgången av 2016 lägga fram en handlingsplan med nya åtgärder för att snarast möjligt behandla detta problem. Parlamentet framhåller hur viktigt det är att ta hänsyn till erfarenheterna från EU:s strategi från juni 2013 vid bekämpningen av den olagliga handeln med tobaksvaror. Som framgår av konsekvensbedömningen av den 24 februari 2016[4] nådde strategin inte fullt ut sina mål.

11.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att fokusera sina ansträngningar på att övertyga de östeuropeiska länderna att underteckna och ratificera protokollet.

12.  Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att bygga ut samarbetet mellan medlemsstaterna genom ett automatiserat system för uppgiftsutbyte. Kommissionen uppmanas att i sin årliga rapport om skyddet av unionens ekonomiska intressen ta med uppgifter om eventuella beslag som gjorts, och att föreslå en samlad politik mot brottsorganisationer som ägnar sig åt olaglig handel med tobaksvaror.

13.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga att införa påföljder som kan innebära indragning av tillstånd att bedriva bankverksamhet för banker som spelar en aktiv roll när det gäller att tvätta pengar som kommer från olaglig handel med tobaksvaror eller från skatteflykt inom denna sektor.

14.   Europaparlamentet beklagar att kommissionens förvaltning av tobaksavtalen inte är insynsvänlig, kan skapa lägen där intressekonflikter uppstår och inte är föremål för verklig demokratisk kontroll. Kommissionen uppmanas att vidta ytterligare proaktiva åtgärder för att utvidga sin öppenhetspolitik på detta område för att undvika att äventyra dess trovärdighet och integritet.

15.   Europaparlamentet beklagar att medlemsstaterna inte har varit skyldiga att upplysa om hur de har avsatt inkomsterna från tobaksavtalen. Parlamentet är besviket över att alla uppgifter om beslag av förfalskade och/eller olagliga varor är konfidentiella och inte tillgängliga för allmänheten.

16.  Europaparlamentet uppmanar Philip Morris International (PMI) att leva upp till sitt offentliga åtagande att fortsätta tillämpa bestämmelserna om spårning och tillbörlig aktsamhet (kundkännedom) i enlighet med det gällande avtalet, oavsett om detta förlängs eller ej.

17.   Europaparlamentet uppmanar bestämt kommissionen och medlemsstaterna att, så tidigt som möjligt efter det att PMI-avtalet löper ut, vidta alla de åtgärder som krävs på europeisk nivå för att spåra PMI-tobaksvaror, och att säkerställa en ändamålsenlig utredning och tillsyn, inklusive böter och andra lämpliga civil- och straffrättsliga påföljder, för alla beslag av olagliga varor från denna tillverkare tills alla bestämmelserna i direktivet om tobaksvaror är fullt verkställbara, så att det inte finns några luckor i lagstiftningen mellan den dag då PMI-avtalet löper ut och ikraftträdandet av direktivet om tobaksvaror och WHO:s ramkonvention.

18.  Europaparlamentet anser att det finns ett behov av ett system för spårning, tillbörlig aktsamhet (kundkännedom) och andra effektiva åtgärder som ska tillämpas på skuren råtobak, filter och papper som används av tobaksindustrin, som ett extra verktyg i kampen mot smuggelgods och förfalskade produkter.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

24.5.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Claudia Schmidt, Bart Staes, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Brian Hayes, Cătălin Sorin Ivan, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Laura Agea, Carlos Iturgaiz, Liadh Ní Riada

  • [1]    Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG (EUT L 127, 29.4.2014, s. 1).
  • [2]    Med undantag av Sverige när det gäller avtalen med British American Tobacco och Imperial Tobacco Limited.
  • [3]    Europaparlamentets resolution av den 9 mars 2016 om tobaksavtalet (PMI-avtalet) (2016/2555 RSP).
  • [4]    Arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar om teknisk bedömning av erfarenheterna från avtalet om åtgärder mot smuggling och förfalskning av den 9 juli 2004 mellan Philip Morris International och dotterbolag, unionen och dess medlemsstater, SWD(2016)0044.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

30.5.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

47

1

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Peter Jahr, Othmar Karas, Ilhan Kyuchyuk, Keith Taylor, Lieve Wierinck

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

47

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lieve Wierinck

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrarra

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat

PPE

Michał Boni, Reimer Böge, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, Othmar Karas, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Keith Taylor, Bodil Valero

1

-

EFDD

Kristina Winberg

2

0

EFDD

Beatrix von Storch

ENF

Edouard Ferrand

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster