Διαδικασία : 2015/0310(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0200/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0200/2016

Συζήτηση :

PV 05/07/2016 - 11
CRE 05/07/2016 - 11

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2016 - 6.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0305

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1831kWORD 1708k
3.6.2016
PE 578.803v02-00 A8-0200/2016

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου

(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Artis Pabriks

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου

(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0671),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία β) και δ) και το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0408/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Αλιείας (A8-0200/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Στις 25 και 26 Ιουνίου 2015,12 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε να καταβληθούν ευρύτερες προσπάθειες για την επίλυση της μεταναστευτικής κρίσης με ολοκληρωμένο τρόπο, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της διαχείρισης των συνόρων για την καλύτερη διαχείριση των αυξανόμενων μεικτών μεταναστευτικών ροών. Επιπλέον, στις 23 Σεπτεμβρίου 2015, 13 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επεσήμανε την ανάγκη για την αντιμετώπιση της δραματικής κατάστασης στα εξωτερικά σύνορα, καθώς και για την ενίσχυση των ελέγχων σε αυτά, ιδίως μέσω πρόσθετων πόρων για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο και την Ευρωπόλ, με ανθρώπινο δυναμικό και τεχνικές συνεισφορές από τα κράτη μέλη.

(1)  Στις 25 και 26 Ιουνίου 201512 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε να καταβληθούν ευρύτερες προσπάθειες για την επίλυση των άνευ προηγουμένου μεταναστευτικών ροών με ολοκληρωμένο τρόπο, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της διαχείρισης των συνόρων για την καλύτερη διαχείριση των αυξανόμενων μεικτών μεταναστευτικών ροών. Επιπλέον, στις 23 Σεπτεμβρίου 2015,13 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επεσήμανε την ανάγκη για την αντιμετώπιση της δραματικής κατάστασης στα εξωτερικά σύνορα, καθώς και για την ενίσχυση των ελέγχων σε αυτά, ιδίως μέσω πρόσθετων πόρων για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο και την Ευρωπόλ, με ανθρώπινο δυναμικό και τεχνικές συνεισφορές από τα κράτη μέλη.

__________________

__________________

12.  Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Συμπεράσματα της 15ης Οκτωβρίου 2015.

12  Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Συμπεράσματα της 15ης Οκτωβρίου 2015.

13  Άτυπη σύνοδος των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της ΕΕ σχετικά με τη μετανάστευση, Δήλωση της 23ης Σεπτεμβρίου 2015.

13  Άτυπη σύνοδος των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της ΕΕ σχετικά με τη μετανάστευση, Δήλωση της 23ης Σεπτεμβρίου 2015.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Στόχος της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ευρωπαϊκού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, αναγκαίο συμπλήρωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων στο εσωτερικό της Ένωσης και θεμελιώδης συνιστώσα ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Η ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων είναι καίριας σημασίας για τη βελτίωση της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών και την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου εσωτερικής ασφάλειας εντός της Ένωσης.

(2)  Στόχος της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ευρωπαϊκού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, αναγκαίο συμπλήρωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων στο εσωτερικό της Ένωσης και θεμελιώδης συνιστώσα ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, με στόχο να παρακολουθείται αποτελεσματικά η διέλευση από τα εξωτερικά σύνορα και να αντιμετωπίζονται οι μεταναστευτικές προκλήσεις και οι δυνητικές μελλοντικές απειλές σε αυτά τα σύνορα, έτσι ώστε να υπάρξει συμβολή στην αντιμετώπιση σοβαρών εγκλημάτων με διaσυνοριακή διάσταση και να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο εσωτερικής ασφάλειας εντός της Ένωσης, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και παράλληλη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων μέσα σε αυτήν.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Κατά την εφαρμογή της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, πρέπει να εξασφαλίζεται η συνοχή με άλλους στόχους πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της ορθής λειτουργίας των διασυνοριακών μεταφορών.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, θα πρέπει να θεσπιστεί μια Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, η οποία αποτελείται από τον οργανισμό ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής και τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των συνόρων, βασίζεται στην κοινή χρήση των πληροφοριών, δυνατοτήτων και συστημάτων σε εθνικό επίπεδο και στη δράση του οργανισμού ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής σε επίπεδο Ένωσης.

(4)  Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, θα πρέπει να θεσπιστεί μια Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, στην οποία πρέπει να διατεθούν οι κατάλληλοι οικονομικοί , ανθρώπινοι και υλικοί πόροι. Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, η οποία αποτελείται από τον οργανισμό ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής και τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των συνόρων, βασίζεται στην κοινή χρήση των πληροφοριών, δυνατοτήτων και συστημάτων σε εθνικό επίπεδο και στη δράση του οργανισμού ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής σε επίπεδο Ένωσης.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)   Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή αποτελείται από τον οργανισμό ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής και τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των συνόρων. Μολονότι τα κράτη μέλη διατηρούν την κύρια ευθύνη για τη διαχείριση του δικού τους τμήματος των εξωτερικών συνόρων προς το συμφέρον τους και προς το συμφέρον όλων των κρατών μελών που έχουν καταργήσει τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, ο οργανισμός ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής θα πρέπει να εξασφαλίζει την εφαρμογή των μέτρων της Ένωσης για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων με την ενίσχυση, την αξιολόγηση και τον συντονισμό των ενεργειών των κρατών μελών που εφαρμόζουν τα μέτρα αυτά.

(5)  Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή αποτελείται από τον οργανισμό ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής και τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν επιχειρήσεις επιτήρησης των θαλάσσιων συνόρων και τυχόν άλλα καθήκοντα ελέγχου των συνόρων. Μολονότι τα κράτη μέλη διατηρούν την κύρια ευθύνη για τη διαχείριση του δικού τους τμήματος των εξωτερικών συνόρων προς το συμφέρον τους και προς το συμφέρον όλων των κρατών μελών που έχουν καταργήσει τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, ο οργανισμός ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής θα πρέπει να εξασφαλίζει την εφαρμογή των μέτρων της Ένωσης για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων με την ενίσχυση, την αξιολόγηση και τον συντονισμό των ενεργειών των κρατών μελών που εφαρμόζουν τα μέτρα αυτά. Η Επιτροπή πρέπει να παρουσιάσει μια νομοθετική πρόταση για μια στρατηγική ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, στην οποία θα καθορίζει τους βασικούς προσανατολισμούς, τους στόχους προς επίτευξη και τις δράσεις προτεραιότητας με σκοπό να συγκροτηθεί ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)   Ο ευρωπαϊκός οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κοινώς αποκαλούμενος Frontex, ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004.14 Από την ανάληψη των αρμοδιοτήτων του την 1η Μαΐου 2005, έχει παράσχει επιτυχώς βοήθεια στα κράτη μέλη κατά την υλοποίηση των επιχειρησιακών πτυχών της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων μέσω κοινών επιχειρήσεων και ταχέων συνοριακών επεμβάσεων, καθώς και αναλύσεων κινδύνων, ανταλλαγής πληροφοριών, διασύνδεσης με τις τρίτες χώρες και επιστροφής των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στην επικράτεια των κρατών μελών.

(7)  Ο ευρωπαϊκός οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κοινώς αποκαλούμενος Frontex, ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004.14 14Από την ανάληψη των καθηκόντων του την 1η Μαΐου 2005, έχει παράσχει αποτελεσματική βοήθεια στα κράτη μέλη κατά την υλοποίηση των επιχειρησιακών πτυχών της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων μέσω κοινών επιχειρήσεων και ταχειών συνοριακών επεμβάσεων, καθώς και αναλύσεων κινδύνων, ανταλλαγής πληροφοριών, διασύνδεσης με τις τρίτες χώρες και επιστροφής των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο αποφάσεων επιστροφής που έχουν εκδοθεί από ένα κράτος μέλος σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14α.

___________________

___________________

14  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 349 της 25.11.2004, σ. 1).

14  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 349 της 25.11.2004, σ. 1).

 

14α  Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008. σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 98).

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Έχοντας υπόψη τις αυξανόμενες μεταναστευτικές πιέσειςστα εξωτερικά σύνορα, την ανάγκη εξασφάλισης εσωτερικής ασφάλειας υψηλού επιπέδου εντός της Ένωσης και διασφάλισης της λειτουργίας του χώρου Σένγκεν καθώς και τη θεμελιώδη αρχή της αλληλεγγύης, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων με βάση το έργο του Frontex και την περαιτέρω ανάπτυξή του σε οργανισμό που θα είναι συνυπεύθυνος για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων.

(8)  Επιβάλλεται να παρακολουθείται αποτελεσματικά η διέλευση από τα εξωτερικά σύνορα, να αντιμετωπίζονται οι μεταναστευτικές προκλήσεις και οι ενδεχόμενες μελλοντικές απειλές στα εξωτερικά σύνορα, να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο εσωτερικής ασφάλειας εντός της Ένωσης και να γίνεται σεβαστή η θεμελιώδης αρχή της αλληλεγγύης. Στο φως των παραπάνω, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων με βάση το έργο του Frontex και την περαιτέρω ανάπτυξή του σε οργανισμό που θα είναι συνυπεύθυνος για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)   Τα καθήκοντα του Frontex θα πρέπει, συνεπώς, να διευρυνθούν και, για να αντικατοπτρίζονται οι αλλαγές αυτές, ο Frontex θα πρέπει να μετονομαστεί σε οργανισμό ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής. Ο βασικός ρόλος του οργανισμού ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής θα πρέπει να είναι η καθιέρωση μιας επιχειρησιακής και τεχνικής στρατηγικής για την υλοποίηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επίβλεψη της αποτελεσματικής λειτουργίας των συνοριακών ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα, η παροχή αυξημένης επιχειρησιακής και τεχνικής συνδρομής στα κράτη μέλη μέσω κοινών επιχειρήσεων και ταχέων συνοριακών επεμβάσεων, η διασφάλιση της πρακτικής εφαρμογής των μέτρων σε περίπτωση καταστάσεων που απαιτούν επείγουσα δράση στα εξωτερικά σύνορα, καθώς και η οργάνωση, ο συντονισμός και η διεξαγωγή επιχειρήσεων και επεμβάσεων επιστροφής.

(9)  Τα καθήκοντα του Frontex θα πρέπει, συνεπώς, να διευρυνθούν και, για να αντικατοπτρίζονται οι αλλαγές αυτές, ο Frontex θα πρέπει να μετονομαστεί σε οργανισμό ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής (στο εξής, ο Οργανισμός). Ο βασικός ρόλος του Οργανισμού θα πρέπει να είναι η καθιέρωση μιας επιχειρησιακής και τεχνικής στρατηγικής για την υλοποίηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επίβλεψη της αποτελεσματικής λειτουργίας των συνοριακών ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα, η παροχή αυξημένης επιχειρησιακής και τεχνικής συνδρομής στα κράτη μέλη μέσω κοινών επιχειρήσεων και ταχέων συνοριακών επεμβάσεων, η διασφάλιση της πρακτικής εφαρμογής των μέτρων σε περίπτωση καταστάσεων που απαιτούν επείγουσα δράση στα εξωτερικά σύνορα και η τεχνική και επιχειρησιακή βοήθεια προς τα κράτη μέλη και τρίτες χώρες στο πλαίσιο επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης ατόμων που βρίσκονται σε σύγχυση στη θάλασσα, καθώς και η οργάνωση, ο συντονισμός και η διεξαγωγή επιχειρήσεων και επεμβάσεων επιστροφής.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Λαμβάνοντας υπόψη τη δραστηριότητά του στα εξωτερικά σύνορα, ο Οργανισμός πρέπει να συνεισφέρει στην πρόληψη και ανίχνευση του σοβαρού εγκλήματος με διασυνοριακή διάσταση, όπως είναι η εγκληματική παράνομη διακίνηση ατόμων, η εμπορία ανθρώπων και η τρομοκρατία, όπου είναι σκόπιμο να δρα και όπου έχει λάβει σχετικές πληροφορίες μέσω των δραστηριοτήτων του. Πρέπει να συντονίζει τις δραστηριότητές του με την Ευρωπόλ, ως τον οργανισμό που είναι αρμόδιος να στηρίζει και να ενισχύει τις ενέργειες των κρατών μελών και τη μεταξύ τους συνεργασία στον τομέα της πρόληψης και της καταπολέμησης του σοβαρού εγκλήματος που επηρεάζει δύο ή περισσότερα κράτη μέλη.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9β)  Ο Οργανισμός πρέπει να ασκεί τα καθήκovτά του χωρίς να θίγεται η αρμοδιότητα των κρατών μελών σε θέματα άμυνας.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9γ)  Τα διευρυμένα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Οργανισμού πρέπει να εξισορροπούνται από ενισχυμένες διασφαλίσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων και από αυξημένη λογοδοσία.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Ο οργανισμός ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής θα πρέπει να πραγματοποιεί τόσο γενικές όσο και ειδικές αναλύσεις κινδύνων με βάση ένα κοινό υπόδειγμα ολοκληρωμένης ανάλυσης κινδύνου, το οποίο θα πρέπει να εφαρμόζεται από τον ίδιο τον οργανισμό και από τα κράτη μέλη. Ο οργανισμός ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής θα πρέπει, επίσης, με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη μέλη, να παρέχει επαρκείς πληροφορίες και στοιχεία που καλύπτουν όλες τις πτυχές της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, και ειδικότερα τον έλεγχο των συνόρων, την επιστροφή, τις παράτυπες δευτερογενείς μετακινήσεις των υπηκόων τρίτων χωρών στο εσωτερικό της Ένωσης, την πρόληψη του διασυνοριακού εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της παράτυπης μετανάστευσης, της εμπορίας ανθρώπων και της τρομοκρατίας, καθώς και της κατάστασης που επικρατεί σε γειτονικές τρίτες χώρες, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη κατάλληλων μέτρων ή η αντιμετώπιση απειλών και κινδύνων που διαπιστώνονται, προκειμένου να βελτιωθεί η ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων.

(11)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να πραγματοποιεί τόσο γενικές όσο και ειδικές αναλύσεις κινδύνων με βάση ένα κοινό υπόδειγμα ολοκληρωμένης ανάλυσης κινδύνου, το οποίο θα πρέπει να εφαρμόζεται από τον ίδιο τον Οργανισμό και από τα κράτη μέλη. Ο Οργανισμός θα πρέπει, επίσης, με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη μέλη, να παρέχει επαρκείς πληροφορίες και στοιχεία που καλύπτουν όλες τις πτυχές της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, καθώς και της κατάστασης που επικρατεί σε γειτονικές τρίτες χώρες, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη κατάλληλων μέτρων ή η αντιμετώπιση απειλών και κινδύνων που διαπιστώνονται, προκειμένου να βελτιωθεί η ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Με πνεύμα συνευθύνης, ο ρόλος του οργανισμού ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής θα πρέπει να συνίσταται στην τακτική παρακολούθηση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων. Ο οργανισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει την ορθή και αποτελεσματική παρακολούθηση, όχι μόνο μέσω της ανάλυσης κινδύνου, της ανταλλαγής πληροφοριών και του Eurosur, αλλά και μέσω της παρουσίας εμπειρογνωμόνων από το προσωπικό του στα κράτη μέλη. Ο οργανισμός θα πρέπει, συνεπώς, να είναι σε θέση να τοποθετεί αξιωματικούς συνδέσμους σε συγκεκριμένα κράτη μέλη, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι αξιωματικοί σύνδεσμοι υποβάλλουν έκθεση στον εκτελεστικό διευθυντή. Η έκθεση των αξιωματικών συνδέσμων θα πρέπει να αποτελεί μέρος της αξιολόγησης τρωτότητας.

(12)  Με πνεύμα συνευθύνης, ο ρόλος του Οργανισμού θα πρέπει να συνίσταται στην τακτική παρακολούθηση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων. Ο Οργανισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει την ορθή και αποτελεσματική παρακολούθηση, όχι μόνο μέσω της ανάλυσης κινδύνου, της ανταλλαγής πληροφοριών και του Eurosur, αλλά και μέσω της παρουσίας εμπειρογνωμόνων από το προσωπικό του στα κράτη μέλη. Ο Οργανισμός θα πρέπει, συνεπώς, να είναι σε θέση να τοποθετεί αξιωματικούς συνδέσμους σε όλα τα κράτη μέλη, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι αξιωματικοί σύνδεσμοι υποβάλλουν έκθεση στον εκτελεστικό διευθυντή. Η έκθεση των αξιωματικών συνδέσμων θα πρέπει να αποτελεί μέρος της αξιολόγησης τρωτότητας.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Ο οργανισμός ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής θα πρέπει να διεξαγάγει αξιολόγηση τρωτότητας όσον αφορά την ικανότητα των κρατών μελών να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις στα εξωτερικά τους σύνορα, αξιολογώντας μεταξύ άλλων τον εξοπλισμό και τους πόρους των κρατών μελών, καθώς και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση πιθανών κρίσεων στα εξωτερικά σύνορα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων που διαπιστώνονται κατά την εν λόγω αξιολόγηση. Ο εκτελεστικός διευθυντής, με τη συμβουλή του εποπτικού συμβουλίου που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του οργανισμού ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, θα πρέπει να προσδιορίσει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και θα πρέπει να ορίσει προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να ληφθούν τα μέτρα αυτά. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να είναι δεσμευτική για το εν λόγω κράτος μέλος και, εφόσον δεν ληφθούν τα αναγκαία μέτρα εντός της οριζόμενης προθεσμίας, το ζήτημα θα πρέπει να παραπέμπεται στο διοικητικό συμβούλιο για να αποφασίσει εκ νέου.

(13)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να διεξαγάγει αξιολόγηση τρωτότητας, με βάση αντικειμενικά κριτήρια, όσον αφορά την ικανότητα των κρατών μελών να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις στα εξωτερικά τους σύνορα, αξιολογώντας μεταξύ άλλων τον εξοπλισμό, το προσωπικό, τον προϋπολογισμό και τους οικονομικούς πόρους των κρατών μελών, καθώς και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση πιθανών κρίσεων στα εξωτερικά σύνορα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων που διαπιστώνονται κατά την εν λόγω αξιολόγηση. Ο εκτελεστικός διευθυντής, με τη συμβουλή ενός συμβουλευτικού οργάνου που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Οργανισμού, θα πρέπει να προσδιορίσει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και θα πρέπει να ορίσει προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να ληφθούν τα μέτρα αυτά. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να είναι δεσμευτική για το εν λόγω κράτος μέλος και, εφόσον δεν ληφθούν τα αναγκαία μέτρα εντός της οριζόμενης προθεσμίας, το ζήτημα θα πρέπει να παραπέμπεται στο διοικητικό συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Η αξιολόγηση τρωτότητας πρέπει να αποτελεί προληπτικό μέτρο που διενεργείται από τον Οργανισμό σε συνεχή βάση, συμπληρώνοντας τον μηχανισμό αξιολόγησης και παρακολούθησης Σένγκεν που έχει θεσπιστεί σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 1053/2013 του Συμβουλίου. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται κατά την αξιολόγηση τρωτότητας θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του εν λόγω μηχανισμού, ιδίως όταν αποφασίζεται το πολυετές και το ετήσιο πρόγραμμα αξιολόγησης.

 

_____________

 

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν και την κατάργηση της απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής, της 16ης Σεπτεμβρίου 1998, σχετικά με τη σύσταση Μόνιμης Επιτροπής για την αξιολόγηση και την εφαρμογή της σύμβασης Σένγκεν (ΕΕ L 295 της 6.11.2013, σ. 27).

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)   Ο οργανισμός ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής θα πρέπει να οργανώσει την κατάλληλη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στα κράτη μέλη, ώστε να ενισχύσει τη ικανότητά τους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις στα εξωτερικά σύνορα που προκύπτουν από την παράτυπη μετανάστευση ή το διασυνοριακό έγκλημα. Συγκεκριμένα, ο οργανισμός ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής θα πρέπει, κατόπιν αίτησης κράτους μέλους ή με δική του πρωτοβουλία, να οργανώσει και να συντονίσει κοινές επιχειρήσεις για ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και να αναπτύξει ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, καθώς και τον αναγκαίο τεχνικό εξοπλισμό, ενώ μπορεί επίσης να τοποθετήσει εμπειρογνώμονες από το προσωπικό του.

(14)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να οργανώσει την κατάλληλη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στα κράτη μέλη, ώστε να ενισχύσει τη ικανότητά τους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις στα εξωτερικά σύνορα που προκύπτουν από την παράτυπη μετανάστευση ή το διασυνοριακό έγκλημα. Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός θα πρέπει, κατόπιν αίτησης κράτους μέλους ή με δική του πρωτοβουλία, να οργανώσει και να συντονίσει κοινές επιχειρήσεις για ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και να αναπτύξει ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, καθώς και τον αναγκαίο τεχνικό εξοπλισμό, ενώ μπορεί επίσης να τοποθετήσει εμπειρογνώμονες από το προσωπικό του.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)   Στις περιπτώσεις όπου ασκούνται ειδικές και δυσανάλογες πιέσεις στα εξωτερικά σύνορα, ο οργανισμός ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής θα πρέπει, κατόπιν αίτησης κράτους μέλους ή με δική του πρωτοβουλία, να οργανώσει και να συντονίσει ταχείες συνοριακές επεμβάσεις και να αναπτύξει ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής από μια εφεδρεία ταχείας κινητοποίησης και τεχνικού εξοπλισμού. Οι ταχείες συνοριακές επεμβάσεις θα πρέπει να προσφέρουν ενίσχυση σε περιπτώσεις όπου απαιτείται άμεση απόκριση, και εφόσον μια τέτοια επέμβαση θα παρείχε αποτελεσματική αντιμετώπιση. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική υλοποίηση της εν λόγω επέμβασης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θέσουν στη διάθεση της εφεδρείας ταχείας κινητοποίησης συνοριοφύλακες και λοιπό συναφές προσωπικό.

(15)  Στις περιπτώσεις όπου ασκούνται ειδικές και δυσανάλογες πιέσεις στα εξωτερικά σύνορα, ο Οργανισμός θα πρέπει, κατόπιν αίτησης κράτους μέλους ή με δική του πρωτοβουλία, να οργανώσει και να συντονίσει ταχείες συνοριακές επεμβάσεις και να αναπτύξει ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής από μια εφεδρεία ταχείας αντίδρασης και τεχνικού εξοπλισμού. Οι ταχείες συνοριακές επεμβάσεις θα πρέπει να προσφέρουν ενίσχυση σε περιπτώσεις όπου απαιτείται άμεση απόκριση, και εφόσον μια τέτοια επέμβαση θα παρείχε αποτελεσματική αντιμετώπιση. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική υλοποίηση της εν λόγω επέμβασης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θέσουν τη διάθεση της εφεδρείας ταχείας αντίδρασης συνοριοφύλακες και λοιπό συναφές προσωπικό και να προσφέρουν τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό Ο οργανισμός και τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη πρέπει να συμφωνήσουν σε επιχειρησιακό σχέδιο.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)   Σε συγκεκριμένες περιοχές των εξωτερικών συνόρων, όπου τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν δυσανάλογες μεταναστευτικές πιέσεις που χαρακτηρίζονται από μεγάλη μεικτή μεταναστευτική εισροή, αποκαλούμενες κομβικά κέντρα πρώτης υποδοχής («hotspots»), τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να βασίζονται στην αυξημένη επιχειρησιακή και τεχνική ενίσχυση των ομάδων υποστήριξης της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών που απαρτίζονται από τις ομάδες εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών οι οποίες έχουν αναπτυχθεί από τον οργανισμό ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, την Ευρωπόλ ή άλλους αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης, καθώς και από εμπειρογνώμονες από το προσωπικό του οργανισμού ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής. Ο οργανισμός ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής θα πρέπει να επικουρεί την Επιτροπή στον επιτόπου συντονισμό των διαφόρων οργανισμών.

(16)  Όταν τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν δυσανάλογες μεταναστευτικές προκλήσεις που χαρακτηρίζονται από μεγάλη μεικτή μεταναστευτική εισροή, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να βασίζονται στην αυξημένη επιχειρησιακή και τεχνική ενίσχυση σε κομβικά κέντρα πρώτης υποδοχής («hotspots») από ομάδες υποστήριξης της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών που απαρτίζονται από τις ομάδες εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών οι οποίες έχουν αναπτυχθεί από τον οργανισμό ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, και από την Ευρωπόλ ή άλλους αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης, καθώς και από εμπειρογνώμονες από το προσωπικό του Οργανισμού. Ο Οργανισμός θα πρέπει να επικουρεί την Επιτροπή στον επιτόπου συντονισμό των διαφόρων οργανισμών.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α)  Στα κομβικά κέντρα πρώτης υποδοχής οι διάφοροι οργανισμοί και τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενεργούν στο πλαίσιο των αντίστοιχων εντολών και εξουσιών τους. Ενώ ο Οργανισμός θα πρέπει να διευκολύνει την εφαρμογή των ενωσιακών μέτρων που αφορούν τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και του επαναπατρισμού, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο θα πρέπει να βοηθά στη βελτίωση της εφαρμογής του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και να στηρίζει τα κράτη μέλη σε ζητήματα που αφορούν το άσυλο, η Ευρωπόλ θα πρέπει να παρέχει εμπειρογνωσία, στρατηγική και επιχειρησιακή ανάλυση όσον αφορά το διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα και την εξάρθρωση των δικτύων παράνομης διακίνησης, και η Eurojust θα πρέπει να στηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών έρευνας και δίωξης. Τα κράτη μέλη παραμένουν υπεύθυνα για τη λήψη ουσιαστικών αποφάσεων σχετικά με τις αιτήσεις ασύλου και τον επαναπατρισμό.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)   Σε περιπτώσεις που ένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα σύμφωνα με την αξιολόγηση τρωτότητας ή σε περίπτωση δυσανάλογων μεταναστευτικών πιέσεων στα εξωτερικά σύνορα, καθιστώντας τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων αναποτελεσματικό σε βαθμό που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν, θα πρέπει να παρέχεται ενιαία, ταχεία και αποτελεσματική αντίδραση στο επίπεδο της Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό και για να εξασφαλισθεί καλύτερος συντονισμός στο επίπεδο της Ένωσης, η Επιτροπή θα πρέπει να προσδιορίζει τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν από τον οργανισμό ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής και θα πρέπει να υποχρεώνει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να συνεργαστεί με τον οργανισμό για την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Ο οργανισμός ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής θα πρέπει να καθορίσει, στη συνέχεια, τις απαιτούμενες ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν για την πρακτική εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στην απόφαση της Επιτροπής και θα πρέπει να καταρτιστεί επιχειρησιακό σχέδιο με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

(17)  Σε περιπτώσεις που ένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα σύμφωνα με την αξιολόγηση τρωτότητας ή σε περίπτωση δυσανάλογων μεταναστευτικών πιέσεων στα εξωτερικά σύνορα, καθιστώντας τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων αναποτελεσματικό σε βαθμό που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν ως χώρου χωρίς εσωτερικούς συνοριακούς ελέγχους, θα πρέπει να παρέχεται ενιαία, ταχεία και αποτελεσματική αντίδραση στο επίπεδο της Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό και για να εξασφαλισθεί καλύτερος συντονισμός στο επίπεδο της Ένωσης, η Επιτροπή θα πρέπει να προσδιορίζει τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν από τον Οργανισμό. Για την έγκριση των εν λόγω μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τις πτυχές που συνδέονται με την εθνική κυριαρχία και τον πολιτικά ευαίσθητο χαρακτήρα τους που θίγει εθνικές εκτελεστικές εξουσίες και εξουσίες επιβολής του νόμου, η αρμοδιότητα εφαρμογής θα πρέπει να ανατίθεται στο Συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να ενεργεί βάσει πρότασης της Επιτροπής. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θα πρέπει να υποχρεούται να συνεργαστεί με τον οργανισμό για την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Ο Οργανισμός θα πρέπει να καθορίσει τις απαιτούμενες ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν για την πρακτική εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στην απόφαση του Συμβουλίου και θα πρέπει να συμφωνηθεί επιχειρησιακό σχέδιο με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)   Ο οργανισμός ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του τον απαραίτητο εξοπλισμό και προσωπικό που θα αναπτύσσει σε κοινές επιχειρήσεις ή ταχείες συνοριακές επεμβάσεις. Για τον σκοπό αυτό, κατά την πραγματοποίηση ταχέων επεμβάσεων στα σύνορα, κατόπιν αιτήματος ενός κράτους μέλους ή σε καταστάσεις που απαιτούν επείγουσα δράση, ο οργανισμός ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύσσει ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής από μια εφεδρεία ταχείας κινητοποίησης, η οποία θα πρέπει να είναι ένα μόνιμο σώμα αποτελούμενο από κατάλληλο ποσοστό του συνολικού αριθμού των συνοριοφυλάκων στα κράτη μέλη, που θα πρέπει να ανέρχονται σε τουλάχιστον 1 500. Η ανάπτυξη των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής από την εφεδρεία ταχείας κινητοποίησης θα πρέπει να συμπληρώνεται αμέσως από πρόσθετες ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής ανάλογα με την περίπτωση.

(18)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του τον απαραίτητο εξοπλισμό και προσωπικό που θα αναπτύσσει σε κοινές επιχειρήσεις ή ταχείες συνοριακές επεμβάσεις. Για τον σκοπό αυτό, κατά την πραγματοποίηση ταχέων επεμβάσεων στα σύνορα, κατόπιν αιτήματος ενός κράτους μέλους ή σε καταστάσεις που απαιτούν επείγουσα δράση, ο Οργανισμός θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύσσει ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής από μια εφεδρεία ταχείας αντίδρασης, η οποία θα πρέπει να είναι ένα μόνιμο σώμα αποτελούμενο από κατάλληλο ποσοστό του συνολικού αριθμού των συνοριοφυλάκων στα κράτη μέλη, που θα πρέπει να ανέρχονται σε τουλάχιστον 1 500. Η ανάπτυξη των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής από την εφεδρεία ταχείας αντίδρασης θα πρέπει να συμπληρώνεται αμέσως από πρόσθετες ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, εφόσον είναι αναγκαίο.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Στις 8 Οκτωβρίου 2015, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε τη διεύρυνση της εντολής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να βοηθήσει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την αποτελεσματική επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, μεταξύ άλλων με τη διοργάνωση επιχειρήσεων επιστροφής με δική του πρωτοβουλία και την ενίσχυση του ρόλου του όσον αφορά την απόκτηση ταξιδιωτικών εγγράφων. Για τον σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε τη σύσταση μιας υπηρεσίας επιστροφής στο πλαίσιο του οργανισμού ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, η οποία θα πρέπει να επιφορτιστεί με τον συντονισμό των δραστηριοτήτων του οργανισμού σε θέματα επιστροφής.

διαγράφεται

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Ο οργανισμός ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής θα πρέπει να επιταχύνει τη βοήθειά του προς τα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, με την επιφύλαξη της πολιτικής της Ένωσης σε θέματα επιστροφής και σε συμμόρφωση με την οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.15.Ειδικότερα, θα πρέπει να συντονίζει και να οργανώνει τις επιχειρήσεις επιστροφής από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και θα πρέπει να οργανώνει και να διεξάγει επεμβάσεις επιστροφής για την ενίσχυση του συστήματος επιστροφής των κρατών μελών που ζητούν αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή βοήθεια κατά την εκπλήρωση της υποχρέωσής τους να επιστρέφουν τους παρανόμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία.

(21)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να επιταχύνει τη βοήθειά του προς τα κράτη μέλη για την επιστροφή των παράτυπα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, με την επιφύλαξη της πολιτικής της Ένωσης σε θέματα επιστροφής και σε συμμόρφωση με την οδηγία 2008/115/ΕΚ. Ειδικότερα, θα πρέπει να συντονίζει και να οργανώνει τις επιχειρήσεις επιστροφής από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και θα πρέπει να οργανώνει και να διεξάγει επεμβάσεις επιστροφής για την ενίσχυση του συστήματος επιστροφής των κρατών μελών που ζητούν αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή βοήθεια κατά την εκπλήρωση της υποχρέωσής τους να επιστρέφουν τους παράτυπα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία.

___________

 

15 Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008. σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 98).

 

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

21α)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να παρέχει την αναγκαία συνδρομή στα κράτη μέλη για την οργάνωση κοινών επιχειρήσεων επιστροφής και επεμβάσεων επιστροφής παράτυπων μεταναστών, χωρίς να υπεισέρχεται στο σκεπτικό των αποφάσεων επιστροφής που εκδίδουν τα κράτη μέλη, και με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Επιπλέον, ο Οργανισμός θα πρέπει να συνδράμει τα κράτη μέλη στην απόκτηση ταξιδιωτικών εγγράφων για την επιστροφή, σε συνεργασία με τις αρχές των τρίτων χωρών.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21β)  Η πιθανή ύπαρξη ρύθμισης μεταξύ κράτους μέλους και τρίτης χώρας δεν απαλλάσσει τον Οργανισμό ή τα κράτη μέλη από τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, ιδίως την τήρηση της αρχής της μη επαναπροώθησης, όταν γνωρίζουν ή θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι οι συστημικές ανεπάρκειες της διαδικασίας χορήγησης ασύλου και των συνθηκών υποδοχής των αιτούντων άσυλο στην εν λόγω τρίτη χώρα αποτελούν σοβαρούς και αποδεδειγμένους λόγους που να πείθουν ότι ο αιτών άσυλο θα διατρέξει σοβαρό κίνδυνο να υποστεί απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή όταν γνωρίζουν ή θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι η εν λόγω τρίτη χώρα παραβιάζει την αρχή της μη επαναπροώθησης.

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων και επεμβάσεων επιστροφής, είναι αναγκαίο να επαναληφθούν οι κατευθυντήριες αρχές βάσει των οποίων επιτρέπεται να πραγματοποιείται η επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών. Βασίζεται στην αιτιολογική σκέψη 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 656/2014 που καθορίζει τους κανόνες επιτήρησης των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται από τον Frontex.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Ο οργανισμός ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής θα πρέπει να δημιουργήσει εφεδρείες παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής, εμπειρογνωμόνων αναγκαστικής επιστροφής και ειδικών σε θέματα επιστροφής που θα διατίθενται από τα κράτη μέλη, οι οποίοι θα πρέπει να αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων επιστροφής και θα πρέπει να αποτελούν μέρος των ειδικά στελεχωμένων ευρωπαϊκών ομάδων επέμβασης επιστροφής που αναπτύσσονται στο πλαίσιο επεμβάσεων επιστροφής. Ο οργανισμός ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής θα πρέπει να τους παρέχει την απαραίτητη εκπαίδευση.

(22)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να δημιουργήσει εφεδρείες παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής, εμπειρογνωμόνων αναγκαστικής επιστροφής και ειδικών σε θέματα επιστροφής που θα διατίθενται από τα κράτη μέλη, οι οποίοι θα πρέπει να αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων επιστροφής και θα πρέπει να αποτελούν μέρος των ειδικά στελεχωμένων ευρωπαϊκών ομάδων επέμβασης επιστροφής που αναπτύσσονται στο πλαίσιο επεμβάσεων επιστροφής. Οι εφεδρείες πρέπει να περιλαμβάνουν προσωπικό με ειδική εμπειρογνωμοσύνη στην προστασία των παιδιών. Ο Οργανισμός θα πρέπει να τους παρέχει την απαραίτητη εκπαίδευση.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22α)  Ειδική πρόβλεψη πρέπει να γίνει για το προσωπικό που συμμετέχει σε συναφείς με θέματα επιστροφής δραστηριότητες, ώστε να προδιαγράφονται τα καθήκοντα, οι εξουσίες και οι αρμοδιότητές τους. Ειδικές οδηγίες θα πρέπει να εκδοθούν επίσης σχετικά με τις εξουσίες των κυβερνητών του αεροσκάφους και την επέκταση της ποινικής δικαιοδοσίας της χώρας νηολόγησης του αεροσκάφους δυνάμει του διεθνούς αεροπορικού δικαίου.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Ο οργανισμός ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής θα πρέπει να αναπτύξει συγκεκριμένα εκπαιδευτικά εργαλεία και να παρέχει κατάρτιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για εθνικούς εκπαιδευτές συνοριοφυλάκων καθώς και πρόσθετη κατάρτιση και σεμινάρια για τους υπαλλήλους των αρμόδιων εθνικών υπηρεσιών σχετικά με τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και την επιστροφή των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στην επικράτεια των κρατών μελών. Ο οργανισμός θα πρέπει να επιτρέπεται να διοργανώνει δραστηριότητες κατάρτισης σε συνεργασία με κράτη μέλη και τρίτες χώρες στην επικράτειά τους.

(23)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να αναπτύξει συγκεκριμένα εκπαιδευτικά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένης ειδικής κατάρτισης στην προστασία των παιδιών, και να παρέχει κατάρτιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για εθνικούς εκπαιδευτές συνοριοφυλάκων καθώς και πρόσθετη κατάρτιση και σεμινάρια, μεταξύ άλλων για τους υπαλλήλους των αρμόδιων εθνικών υπηρεσιών, σχετικά με τα καθήκοντα ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων. Ο οργανισμός θα πρέπει να επιτρέπεται να διοργανώνει δραστηριότητες κατάρτισης σε συνεργασία με κράτη μέλη και τρίτες χώρες στην επικράτειά τους.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Ο οργανισμός ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής θα πρέπει να παρακολουθεί και να συμβάλλει στις εξελίξεις στην έρευνα όσον αφορά τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, καθώς και να χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία επιτήρησης και να γνωστοποιεί τις πληροφορίες αυτές στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή.

(24)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να παρακολουθεί και να συμβάλλει στις εξελίξεις στην έρευνα σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων και να γνωστοποιεί τις πληροφορίες αυτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη και στην Επιτροπή, τους σχετικούς οργανισμούς, όργανα και υπηρεσίες της Ένωση, και στο κοινό.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Η αποτελεσματική εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων απαιτεί τακτική, ταχεία και αξιόπιστη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, την παράνομη μετανάστευση και την επιστροφή. Ο οργανισμός ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής θα πρέπει να αναπτύξει και να λειτουργήσει συστήματα πληροφόρησης για τη διευκόλυνση της εν λόγω ανταλλαγής πληροφοριών, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων της Ένωσης.

(25)  Η αποτελεσματική εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων απαιτεί τακτική, ταχεία και αξιόπιστη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, την παράνομη μετανάστευση και την επιστροφή. Ο Οργανισμός θα πρέπει να αναπτύξει και να λειτουργήσει συστήματα πληροφόρησης για τη διευκόλυνση της εν λόγω ανταλλαγής πληροφοριών, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων της Ένωσης. Είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να παρέχουν αμέσως στον Οργανισμό πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες που είναι αναγκαίες στον Οργανισμό προκειμένου να εκτελεί τα καθήκοντά του.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Οι εθνικές αρχές που εκτελούν καθήκοντα ακτοφυλακής είναι υπεύθυνες για ένα ευρύ φάσμα εργασιών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της ασφάλειας, της προστασίας, της έρευνας και της διάσωσης στη θάλασσα, του ελέγχου των συνόρων, του ελέγχου της αλιείας, του τελωνειακού ελέγχου, των γενικών αρχών επιβολής του νόμου και της προστασίας του περιβάλλοντος. Ο οργανισμός ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου 16 και ο ευρωπαϊκός οργανισμός για την ασφάλεια στη θάλασσα που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17 θα πρέπει, συνεπώς, να ενισχύσουν τη συνεργασία τους τόσο μεταξύ τους όσο και με τις εθνικές αρχές που εκτελούν καθήκοντα ακτοφυλακής για την αύξηση της επίγνωσης της κατάστασης στη θάλασσα και τη στήριξη της ανάληψης συνεκτικής και οικονομικά αποδοτικής δράσης·

(27)  Οι εθνικές αρχές που εκτελούν καθήκοντα ακτοφυλακής είναι υπεύθυνες για ένα ευρύ φάσμα εργασιών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της ασφάλειας, της προστασίας, της έρευνας και της διάσωσης στη θάλασσα, του ελέγχου των συνόρων, του ελέγχου της αλιείας, του τελωνειακού ελέγχου, των γενικών αρχών επιβολής του νόμου και της προστασίας του περιβάλλοντος. Ο Οργανισμός , η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου16 και ο ευρωπαϊκός οργανισμός για την ασφάλεια στη θάλασσα που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17 θα πρέπει, συνεπώς, να ενισχύσουν τη συνεργασία τους τόσο μεταξύ τους όσο και με τις εθνικές αρχές που εκτελούν καθήκοντα ακτοφυλακής για την αύξηση της επίγνωσης της κατάστασης στη θάλασσα και τη στήριξη της ανάληψης συνεκτικής και οικονομικά αποδοτικής δράσης. Οι συνέργειες μεταξύ των διαφόρων φορέων στο θαλάσσιο περιβάλλον θα πρέπει να συνάδουν με τη στρατηγική ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων και τη στρατηγική θαλάσσιας ασφάλειας της ΕΕ.

__________________

__________________

16Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2005, για την ίδρυση Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2847/93 για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου που εφαρμόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική (ΕΕ L 128 της 21.5.2005, σ. 1).

16Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2005, για την ίδρυση Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2847/93 για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου που εφαρμόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική (ΕΕ L 128 της 21.5.2005, σ. 1).

17Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα (ΕΕ L 208 της 5.8.2002, σ. 1).

17Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα (ΕΕ L 208 της 5.8.2002, σ. 1).

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(27α)  Η συνεργασία στο πλαίσιο των καθηκόντων ακτοφυλακής, ιδίως μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών και των τριών ευρωπαϊκών οργανισμών , του Οργανισμού, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, δεν θα πρέπει να επηρεάζει την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των εν λόγω φορέων όσον αφορά τον καθορισμό των αποστολών τους και διατηρεί την αυτονομία και την ανεξαρτησία τους σε σχέση με τα αρχικά τους καθήκοντα. Η συνεργασία αυτή έχει επίσης στόχο να καταστήσει δυνατή τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ τους, χωρίς να τροποποιείται η περιγραφή των καθηκόντων των οργανισμών.

Αιτιολόγηση

Η ευρωπαϊκή συνεργασία σε θέματα καθηκόντων ακτοφυλακής δεν έχει σκοπό την περιορίσει την εντολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα ή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας. Η συνεργασία έχει ως στόχο να ενισχύσει τις πρώτες αποστολές του Οργανισμού και της Υπηρεσίας, δημιουργώντας παράλληλα συνέργειες που θα βελτιώσουν την γνώση της κατάστασης και τις δυνατότητες παρέμβασης στην θάλασσα.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Ο οργανισμός ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής θα πρέπει να διευκολύνει και να ενθαρρύνει την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στο πλαίσιο της πολιτικής εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης, μεταξύ άλλων, μέσω του συντονισμού της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων και της αποστολής αξιωματικών συνδέσμων σε τρίτες χώρες, καθώς και με τη συνεργασία με τις αρχές των τρίτων χωρών σε θέματα επιστροφής, μεταξύ άλλων όσον αφορά την απόκτηση ταξιδιωτικών εγγράφων. Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τρίτες χώρες, ο οργανισμός ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμμορφώνονται προς κανόνες και προδιαγραφές τουλάχιστον ισοδύναμους με εκείνους που προβλέπει η νομοθεσία της Ένωσης, ακόμη και στην περίπτωση όπου η συνεργασία με τρίτες χώρες πραγματοποιείται στο έδαφος των εν λόγω χωρών.

(28)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να διευκολύνει και να ενθαρρύνει την τεχνική και επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στο πλαίσιο της πολιτικής εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης, μεταξύ άλλων, μέσω του συντονισμού της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων και της αποστολής αξιωματικών συνδέσμων σε τρίτες χώρες, καθώς και με τη συνεργασία με τις αρχές των τρίτων χωρών σε θέματα επιστροφής, μεταξύ άλλων όσον αφορά την απόκτηση ταξιδιωτικών εγγράφων. Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τρίτες χώρες, ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμμορφώνονται προς το δίκαιο της Ένωσης, μεταξύ άλλων σε σχέση με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την αρχή της μη επαναπροώθησης σε κάθε περίπτωση, ακόμη και στην περίπτωση όπου η συνεργασία με τρίτες χώρες πραγματοποιείται στο έδαφος των εν λόγω χωρών.

Προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία, ο Οργανισμός πρέπει στην ετήσια έκθεσή του να αναφέρει σχετικά με τη συνεργασία με τρίτες χώρες.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

28α)  Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και ο Οργανισμός θα πρέπει να εκπληρούν τα καθήκοντά τους με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (του Χάρτη), της σύμβασης για το καθεστώς των προσφύγων και των υποχρεώσεων που σχετίζονται με την πρόσβαση σε διεθνή προστασία, ιδίως της αρχής της μη επαναπροώθησης, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, της διεθνούς σύμβασης για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και της διεθνούς σύμβασης για τη ναυτική έρευνα και διάσωση. Σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και τις ως άνω διατάξεις, ο Οργανισμός πρέπει να βοηθά τα κράτη μέλη να διεξάγουν επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης για την προστασία και τη διάσωση ανθρώπων, οποτεδήποτε και οπουδήποτε απαιτείται.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

28β)  Λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο αριθμό των καθηκόντων του, ο Οργανισμός πρέπει επίσης να αναπτύξει περαιτέρω και να εφαρμόσει μια στρατηγική με στόχο την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων Προς τούτο, πρέπει να διαθέσει στον Υπεύθυνο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του επαρκείς πόρους και προσωπικό, που αντιστοιχούν στην εντολή και στο μέγεθος του οργανισμού. Ο Οργανισμός πρέπει να χρησιμοποιήσει το ρόλο του για να προωθήσει ενεργά την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου σχετικά με τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, μεταξύ άλλων σε σχέση με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διεθνή προστασία.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

28γ)  Σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1989 για τα δικαιώματα του παιδιού, ο Οργανισμός θα πρέπει να λαμβάνει πρωτίστως υπόψη το μείζον συμφέρον του παιδιού

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει έναν μηχανισμό υποβολής καταγγελιών για τον οργανισμό ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, με σκοπό να παρακολουθεί και να διασφαλίζει τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού. Αυτός θα πρέπει να είναι ένας διοικητικός μηχανισμός με τον οποίο ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση των καταγγελιών που λαμβάνει ο οργανισμός σύμφωνα με το δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση. Ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα πρέπει να εξετάζει το παραδεκτό των καταγγελιών, να καταχωρίζει εκείνες που γίνονται δεκτές, να διαβιβάζει τις καταχωρισμένες καταγγελίες στον εκτελεστικό διευθυντή, να διαβιβάζει τις καταγγελίες που αφορούν τους συνοριακούς φύλακες στο κράτος μέλος καταγωγής και να καταχωρίζει επακόλουθες ενέργειες από τον οργανισμό ή το εν λόγω κράτος μέλος. Οι ποινικές έρευνες θα πρέπει να διεξάγονται από τα κράτη μέλη.

(30)  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει έναν ανεξάρτητο μηχανισμό υποβολής καταγγελιών για τον Οργανισμό, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, με σκοπό να παρακολουθεί και να διασφαλίζει τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού. Αυτός θα πρέπει να είναι ένας διοικητικός μηχανισμός με τον οποίο ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση των καταγγελιών που λαμβάνει ο οργανισμός σύμφωνα με το δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση. Ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα πρέπει να εξετάζει το παραδεκτό των καταγγελιών, να καταχωρίζει εκείνες που γίνονται δεκτές, να διαβιβάζει τις καταχωρισμένες καταγγελίες στον εκτελεστικό διευθυντή, να διαβιβάζει τις καταγγελίες που αφορούν τους συνοριακούς φύλακες στο κράτος μέλος καταγωγής και να καταχωρίζει επακόλουθες ενέργειες από τον οργανισμό ή το εν λόγω κράτος μέλος. Οι ποινικές έρευνες θα πρέπει να διεξάγονται από τα κράτη μέλη. Ο μηχανισμός πρέπει να είναι αποτελεσματικός και να εξασφαλίζει ότι δίνεται η δέουσα συνέχεια στις καταγγελίες και ότι οδηγούν στην επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία, ο Οργανισμός πρέπει στην ετήσια έκθεσή του να αναφέρει σχετικά με τον μηχανισμό καταγγελιών.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  Προκειμένου να διασφαλιστούν οι ομοιόμορφοι όροι για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά καταστάσεις που απαιτούν επείγουσα δράση στα εξωτερικά σύνορα, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

διαγράφεται

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33)  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκπροσωπούνται σε ένα διοικητικό συμβούλιο για τη διαμόρφωση πολιτικής και την άσκηση πολιτικής εποπτείας επί του οργανισμού ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, να αποτελείται από τους επιχειρησιακούς προϊσταμένους των εθνικών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση συνοριακής φρουράς ή από τους αντιπροσώπους τους. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να διαθέτει τις αναγκαίες εξουσίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού, τον έλεγχο της εκτέλεσής του, τη θέσπιση των κατάλληλων δημοσιονομικών κανόνων, την καθιέρωση διαφανών διαδικασιών για τη λήψη αποφάσεων από τον οργανισμό ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής και τον διορισμό του εκτελεστικού του διευθυντή και του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή. Ο οργανισμός θα πρέπει να διέπεται από και να λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της κοινής προσέγγισης για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ένωσης που εγκρίθηκε στις 19 Ιουλίου 2012 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(33)  Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να ασκεί εποπτεία επί του Οργανισμού. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, να αποτελείται από τους επιχειρησιακούς προϊσταμένους των εθνικών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση συνοριακής φρουράς ή από τους αντιπροσώπους τους. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να διαθέτει τις αναγκαίες εξουσίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού, τον έλεγχο της εκτέλεσής του, τη θέσπιση των κατάλληλων δημοσιονομικών κανόνων, την καθιέρωση διαφανών διαδικασιών για τη λήψη αποφάσεων από τον Οργανισμό. Ο οργανισμός θα πρέπει να διέπεται από και να λειτουργεί λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της κοινής προσέγγισης για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ένωσης που εγκρίθηκε στις 19 Ιουλίου 2012 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό περιλαμβάνει τη σύναψη συμφωνίας για την έδρα του Οργανισμού μεταξύ του Οργανισμού και του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει ο Οργανισμός.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34)  Για να εξασφαλιστεί η αυτονομία του οργανισμού ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, ο οργανισμός θα πρέπει να διαθέτει αυτόνομο προϋπολογισμό, τα έσοδα του οποίου θα προέρχονται κυρίως από συνεισφορά της Ένωσης. Η δημοσιονομική διαδικασία της Ένωσης πρέπει να εφαρμόζεται όσον αφορά τη συνεισφορά της Ένωσης καθώς και οποιεσδήποτε άλλες επιχορηγήσεις που βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο λογιστικός έλεγχος πρέπει να ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

(34)  Για να εξασφαλιστεί η αυτονομία του Οργανισμού, ο Οργανισμός θα πρέπει να διαθέτει αυτόνομο προϋπολογισμό, τα έσοδα του οποίου θα προέρχονται κυρίως από συνεισφορά της Ένωσης. Η δημοσιονομική διαδικασία της Ένωσης πρέπει να εφαρμόζεται όσον αφορά τη συνεισφορά της Ένωσης καθώς και οποιεσδήποτε άλλες επιχορηγήσεις που βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο λογιστικός έλεγχος πρέπει να ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο προϋπολογισμός που εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να είναι ισορροπημένος όσον αφορά την αντιμετώπιση των διαφόρων πτυχών των δραστηριοτήτων του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής21 θα πρέπει να εφαρμόζεται στον οργανισμό ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής.

(36)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής21 θα πρέπει να εφαρμόζεται στον οργανισμό. Ο Οργανισμός θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν διαφανέστερος όσον αφορά τις δραστηριότητές του, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη του στόχου των επιχειρήσεών του. Θα πρέπει να δημοσιοποιεί όλες τις συναφείς πληροφορίες για όλες τις δραστηριότητές του και να διασφαλίζει την άμεση παροχή πληροφοριών στο κοινό και σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με το έργο του.

__________________

__________________

21  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).

21  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 39

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(39)   Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η ανάπτυξη και υλοποίηση ενός συστήματος για την ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, εξασφαλίζοντας έτσι και την ομαλή λειτουργία του χώρου Σένγκεν, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη ενεργώντας κατά μη συντονισμένο τρόπο, μπορούν όμως, λόγω της απουσίας ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και ενόψει των σημαντικών μεταναστευτικών πιέσεων στα εξωτερικά σύνορα και της ανάγκης να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο εσωτερικής ασφάλειας εντός της Ένωσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια προς επίτευξη των στόχων αυτών.

(39)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η ανάπτυξη και υλοποίηση ενός συστήματος για την ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, εξασφαλίζοντας έτσι και την ομαλή λειτουργία του χώρου Σένγκεν, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη ενεργώντας κατά μη συντονισμένο τρόπο, μπορούν όμως, λόγω της απουσίας ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και ενόψει των σημαντικών μεταναστευτικών προκλήσεων στα εξωτερικά σύνορα και της ανάγκης να διασφαλιστεί παρακολουθείται αποτελεσματικά η διέλευση από τα σύνορα αυτά ώστε να υπάρχει συμβολή σε υψηλό επίπεδο εσωτερικής ασφάλειας εντός της Ένωσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια προς επίτευξη των στόχων αυτών.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 46 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(46α)  Όσον αφορά τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, ο παρών κανονισμός συνιστά πράξη που βασίζεται στο κεκτημένο Σένγκεν ή συνδέεται άλλως με αυτό, κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 της πράξης προσχώρησης του 2005.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 46 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(46β)  Όσον αφορά την Κροατία, ο παρών κανονισμός συνιστά πράξη που βασίζεται στο κεκτημένο Σένγκεν ή συνδέεται άλλως με αυτό κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 της πράξης προσχώρησης του 2011.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 46 γ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(46γ)  Όσον αφορά την Κύπρο, ο παρών κανονισμός συνιστά πράξη που βασίζεται στο κεκτημένο του Σένγκεν ή συνδέεται άλλως με αυτό κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 της πράξης προσχώρησης του 2003.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή για τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση της μετανάστευσης και την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου εσωτερικής ασφάλειας εντός της Ένωσης, διασφαλίζοντας παράλληλα την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων σε αυτή.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή για τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, με στόχο να παρακολουθείται αποτελεσματικά η διέλευση από τα εξωτερικά σύνορα και να αντιμετωπίζονται οι μεταναστευτικές προκλήσεις και οι δυνητικές μελλοντικές απειλές σε αυτά τα σύνορα, έτσι ώστε να υπάρξει συμβολή στην αντιμετώπιση σοβαρών εγκλημάτων με διaσυνοριακή διάσταση και να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο εσωτερικής ασφάλειας εντός της Ένωσης, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και παράλληλη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων μέσα σε αυτήν.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  «εξωτερικά σύνορα»: τα χερσαία και θαλάσσια σύνορα των κρατών μελών καθώς και οι αερολιμένες και οι θαλάσσιοι λιμένες τους, για τα οποίους ισχύουν οι διατάξεις του τίτλου ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου38

(1)  «εξωτερικά σύνορα»: τα εξωτερικά σύνορα όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις τίτλου ΙΙ του εν λόγω κανονισμού38·

__________

__________

38  Κανονισμός(ΕΚ) αριθ.562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου2006 για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (ΕΕ L 105, 13.4.2006, σ. 1).

38  Κανονισμός(ΕΕ) αριθ. 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου2016 για τη θέσπιση ενωσιακού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (ΕΕ L 77, 23.3.2016, σ. 1).

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  «κομβικό σημείο πρώτης υποδοχής»: ένας χώρος των εξωτερικών συνόρων όπου ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει δυσανάλογες μεταναστευτικές πιέσεις και όπου οι αρμόδιοι οργανισμοί της Ένωσης συνδράμουν το κράτος μέλος με ολοκληρωμένο τρόπο·

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  «επαναπατριζόμενος»: παρανόμως διαμένων υπήκοος τρίτης χώρας για τον οποίο εκδίδεται απόφαση επιστροφής·

(12)  «επαναπατριζόμενος»: παράτυπα διαμένων υπήκοος τρίτης χώρας που αποτελεί αντικείμενο απόφασης επιστροφής που έχει εκδοθεί από κράτος μέλος σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ·

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 13

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  «επιχείρηση επιστροφής»: επιχείρηση για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, η οποία συντονίζεται από τον οργανισμό και περιλαμβάνει τεχνική και επιχειρησιακή ενίσχυση που παρέχεται από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της οποίας οι επαναπατριζόμενοι από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη επιστρέφουν είτε μέσω αναγκαστικής επιστροφής είτε με οικειοθελή συμμόρφωση προς την υποχρέωση επιστροφής·

(13)  «επιχείρηση επιστροφής»: επιχείρηση για την επιστροφή των υπηκόων τρίτων χωρών που αποτελούν αντικείμενο αποφάσεων επιστροφής, που έχουν εκδοθεί από κράτος μέλος σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ, η οποία συντονίζεται από τον Οργανισμό και περιλαμβάνει τεχνική και επιχειρησιακή ενίσχυση που παρέχεται από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της οποίας οι επαναπατριζόμενοι από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη επιστρέφουν είτε μέσω αναγκαστικής επιστροφής είτε με οικειοθελή συμμόρφωση προς την υποχρέωση επιστροφής·

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 14

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  «επέμβαση επιστροφής»: επιχείρηση για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών που συνίσταται στην παροχή αυξημένης τεχνικής και επιχειρησιακής συνδρομής η οποία περιλαμβάνει την αποστολή στα κράτη μέλη ευρωπαϊκών ομάδων επέμβασης για επιστροφή και την οργάνωση επιχειρήσεων επιστροφής.

(14)  «επέμβαση επιστροφής»: επιχείρηση για την επιστροφή των υπηκόων τρίτων χωρών που αποτελούν αντικείμενο αποφάσεων επιστροφής, που έχουν εκδοθεί από κράτος μέλος σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ, που συνίσταται στην παροχή αυξημένης τεχνικής και επιχειρησιακής συνδρομής η οποία περιλαμβάνει την αποστολή στα κράτη μέλη ευρωπαϊκών ομάδων επέμβασης για επιστροφή και την οργάνωση επιχειρήσεων επιστροφής.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 14 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α)  «καθήκοντα ακτοφυλακής»: κάθε αποστολή και επιχείρηση διερεύνησης, ελέγχου, σχεδιασμού και οργάνωσης ανατιθέμενη σε τοπική, περιφερειακή, εθνική ή ενωσιακή αρχή διαθέτουσα τις αναγκαίες εξουσίες για να ασκεί θαλάσσια επιτήρηση, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, της ασφάλειας, της προστασίας, της έρευνας και της διάσωσης, του ελέγχου και της εποπτείας των συνόρων, του ελέγχου της αλιείας, του τελωνειακού ελέγχου, των γενικών αρχών επιβολής του νόμου και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 14 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14β)  "παιδί": φυσικό πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 ετών, εκτός εάν βάσει των ισχυουσών για τα παιδιά διατάξεων η ενηλικίωση συμβαίνει νωρίτερα·

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 14 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14γ)  «τρίτο μέρος»: νομική οντότητα που έχει αναγνωριστεί από κράτος μέλος ή από διεθνή οργανισμό.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο οργανισμός ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής και οι εθνικές αρχές των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των συνόρων, αποτελούν την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή.

1.  Ο οργανισμός ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής (ο Οργανισμός) και οι εθνικές αρχές των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των συνόρων, αποτελούν την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή.

 

1α.  Όπου αρμόζει η Επιτροπή, ύστερα από διαβούλευση με τον Οργανισμό, παρουσιάσει μια νομοθετική πρόταση για μια στρατηγική ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων. Η εν λόγω στρατηγική εκθέτει τους βασικούς προσανατολισμούς, τους στόχους προς επίτευξη και τις δράσεις προτεραιότητας με σκοπό να θεσπιστεί ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων. Η στρατηγική ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων αναθεωρείται οποτεδήποτε το δικαιολογούν οι περιστάσεις.

2.  Ο οργανισμός ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής χαράσσει μια επιχειρησιακή και τεχνική στρατηγική για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων. Προωθεί και διασφαλίζει την εφαρμογή της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων σε όλα τα κράτη μέλη.

2.  Ο Οργανισμός χαράσσει μια επιχειρησιακή και τεχνική στρατηγική για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων λαμβάνοντας υπόψη, όπου αρμόζει, την ιδιαίτερη κατάσταση των κρατών μελών. Προωθεί και διασφαλίζει την εφαρμογή της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων σε όλα τα κράτη μέλη.

 

2α.  Ο Οργανισμός ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής πρέπει να διασφαλίζει τη συνεχή και ομοιόμορφη εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του κεκτημένου της ΕΕ στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, σε όλα τα εξωτερικά σύνορά της.

3.  Οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των συνόρων, χαράσσουν τις εθνικές στρατηγικές τους για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων. Οι εν λόγω εθνικές στρατηγικές είναι συνεπείς με τη στρατηγική που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

3.  Οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των συνόρων, χαράσσουν τις εθνικές στρατηγικές τους για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων. Οι εν λόγω εθνικές στρατηγικές είναι συνεπείς με τη στρατηγική που αναφέρεται στις παραγράφους 1α και 2.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

Η ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)  τον έλεγχο των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που σχετίζονται με την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διερεύνηση του διασυνοριακού εγκλήματος, ανάλογα με την περίπτωση·

α)  τον έλεγχο των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη διευκόλυνση της θεμιτής διέλευσης από τα σύνορα και μέτρων που σχετίζονται με την πρόληψη και τον εντοπισμό της εγκληματικής παράνομης διακίνησης ατόμων, της εμπορίας ανθρώπων και της τρομοκρατίας, ανάλογα με την περίπτωση·

 

(αα)  επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης ατόμων που κινδυνεύουν στη θάλασσα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 656/2014 και με το διεθνές δίκαιο·

 

(αβ)  την ταυτοποίηση των ατόμων που φτάνουν στα εξωτερικά σύνορα και τα οποία χρήζουν διεθνούς προστασίας ή επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση διεθνούς προστασίας, την παροχή σε αυτά αρχικών πληροφοριών και την εν συνεχεία παραπομπή τους·

β)  την ανάλυση των κινδύνων για την εσωτερική ασφάλεια και την ανάλυση των απειλών που μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία ή την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων·

β)  την ανάλυση των κινδύνων για την εσωτερική ασφάλεια και την ανάλυση των απειλών που μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία ή την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων·

γ)  τη διυπηρεσιακή συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών σε κάθε κράτος μέλος που είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο των συνόρων ή για άλλα καθήκοντα που εκτελούνται στα σύνορα και μεταξύ των αρμόδιων θεσμικών οργάνων, φορέων, οργανισμών και υπηρεσιών της Ένωσης· περιλαμβάνει επίσης την τακτική ανταλλαγή πληροφοριών μέσω των υφιστάμενων μέσων ανταλλαγής πληροφοριών, και ιδίως, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης των Συνόρων («Eurosur») που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·39

(c)  τη διυπηρεσιακή συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών σε κάθε κράτος μέλος που είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο των συνόρων ή για άλλα καθήκοντα που εκτελούνται στα σύνορα και μεταξύ των αρμόδιων θεσμικών οργάνων, φορέων, οργανισμών και υπηρεσιών της Ένωσης· περιλαμβάνει επίσης την τακτική ανταλλαγή πληροφοριών μέσω των υφιστάμενων μέσων ανταλλαγής πληροφοριών, και ιδίως, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης των Συνόρων («Eurosur») που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· 39

δ)  τη συνεργασία με τρίτες χώρες στους τομείς του καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, με ιδιαίτερη έμφαση στις γειτονικές χώρες και στις τρίτες χώρες εκείνες που έχουν χαρακτηριστεί μέσω της ανάλυσης κινδύνου ως χώρες προέλευσης και διέλευσης για την παράτυπη μετανάστευση·

δ)  τη συνεργασία με τρίτες χώρες στους τομείς του καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, με ιδιαίτερη έμφαση στις γειτονικές χώρες και στις τρίτες χώρες εκείνες που έχουν χαρακτηριστεί μέσω της ανάλυσης κινδύνου ως χώρες προέλευσης και διέλευσης για την παράτυπη μετανάστευση σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ·

ε)  τεχνικά και επιχειρησιακά μέτρα εντός του χώρου ελεύθερης κυκλοφορίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των συνόρων και έχουν σχεδιαστεί για την πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης και της καταπολέμησης του διασυνοριακού εγκλήματος·

ε)  τεχνικά και επιχειρησιακά μέτρα εντός του χώρου ελεύθερης κυκλοφορίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των συνόρων και έχουν σχεδιαστεί για την καλύτερη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης και της καταπολέμησης του διασυνοριακού εγκλήματος·

στ) την επιστροφή των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στην επικράτεια των κρατών μελών·

στ)  την επιστροφή των υπηκόων τρίτων χωρών που αποτελούν αντικείμενο αποφάσεων επιστροφής που έχουν εκδοθεί από κράτος μέλος σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ·

ζ)  τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων πληροφοριών ευρείας κλίμακας·

ζ)  τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων πληροφοριών ευρείας κλίμακας·

η)  μηχανισμό ποιοτικού ελέγχου για τη διασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων.

η)  μηχανισμό ποιοτικού ελέγχου για τη διασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων.

_________

_________

39  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων (Eurosur) (ΕΕ L 295 της 6.11.2013, σ. 11).

39  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων (Eurosur) (ΕΕ L 295 της 6.11.2013, σ. 11).

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.   Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή υλοποιεί την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων με συνυπευθυνότητα του οργανισμού ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής και των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των συνόρων.

1.  Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή υλοποιεί την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων με συνυπευθυνότητα του Οργανισμού και των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν επιχειρήσεις επιτήρησης των θαλάσσιων συνόρων και οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ελέγχου των συνόρων. Ωστόσο, τα κράτη μέλη διατηρούν την κύρια ευθύνη για τη διαχείριση του δικού τους τμήματος των εξωτερικών συνόρων.

2.   Ο οργανισμός ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής διευκολύνει την εφαρμογή των μέτρων της Ένωσης για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων μέσω της ενίσχυσης, της αξιολόγησης και του συντονισμού των δράσεων των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων αυτών, καθώς και σε θέματα επιστροφής. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η διαχείριση του δικού τους τμήματος των εξωτερικών συνόρων, προς το συμφέρον τους και προς το συμφέρον όλων των κρατών μελών που έχουν καταργήσει τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, να πραγματοποιείται σε πλήρη συμμόρφωση με το δίκαιο της Ένωσης και σύμφωνα με την τεχνική και επιχειρησιακή στρατηγική που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, καθώς επίσης και σε στενή συνεργασία με τον οργανισμό.

2.  Ο Οργανισμός διευκολύνει την εφαρμογή των μέτρων της Ένωσης για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων μέσω της ενίσχυσης, της αξιολόγησης και του συντονισμού των δράσεων των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων αυτών, καθώς και σε θέματα επιστροφής. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η διαχείριση του δικού τους τμήματος των εξωτερικών συνόρων, προς το συμφέρον τους και προς το συμφέρον όλων των κρατών μελών που έχουν καταργήσει τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, να πραγματοποιείται σε πλήρη συμμόρφωση με το δίκαιο της Ένωσης και σύμφωνα με την τεχνική και επιχειρησιακή στρατηγική που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, καθώς επίσης και σε στενή συνεργασία με τον οργανισμό. Τα κράτη μέλη επίσης, προς το συμφέρον των ίδιων και των άλλων κρατών μελών, καταχωρίζουν στοιχεία στις ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων και να διασφαλίζουν ότι τα στοιχεία είναι ακριβή, επικαιροποιημένα και ότι έχουν αποκτηθεί και εισαχθεί νόμιμα.

3.  Ο οργανισμός ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ιδίως όταν δεν λαμβάνονται τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα βάσει της αξιολόγησης τρωτότητας ή σε περίπτωση δυσανάλογων μεταναστευτικών πιέσεων, που καθιστούν τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων αναποτελεσματικό σε τέτοιο βαθμό που να τίθεται σε κίνδυνο η λειτουργία του χώρου Σένγκεν.

3.  Ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ιδίως όταν δεν λαμβάνονται τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα βάσει της αξιολόγησης τρωτότητας ή σε περίπτωση δυσανάλογων μεταναστευτικών πιέσεων, που καθιστούν τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων αναποτελεσματικό σε τέτοιο βαθμό που να τίθεται σε κίνδυνο η λειτουργία του χώρου Σένγκεν.

 

3α.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τον μηχανισμό αξιολόγησης Σένγκεν και τις εξουσίες της Επιτροπής, ιδίως δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ, για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με το ενωσιακό δίκαιο.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για τη διασφάλιση της συνεκτικής ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων σε όλα τα εξωτερικά σύνορα, ο οργανισμός διευκολύνει και καθιστά αποτελεσματικότερη την εφαρμογή των υφιστάμενων και μελλοντικών μέτρων της Ένωσης για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, ιδίως του κώδικα συνόρων του Σένγκεν που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 562/2006.

1.  Για τη διασφάλιση της συνεκτικής ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων σε όλα τα εξωτερικά σύνορα, ο Οργανισμός διευκολύνει και καθιστά αποτελεσματικότερη την εφαρμογή των υφιστάμενων και μελλοντικών μέτρων της Ένωσης για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, ιδίως του κώδικα συνόρων του Σένγκεν που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2016/399. Συνεισφέρει επίσης στον προσδιορισμό, τη χάραξη και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και στην προώθηση των νομοθετικών διατάξεων και των προτύπων της Ένωσης που διέπουν τη διαχείριση των συνόρων.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6α

 

Λογοδοσία

 

Ο Οργανισμός λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με σκοπό να συμβάλλει στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού, υψηλού και ομοιόμορφου επιπέδου ελέγχου των συνόρων και σε θέματα επιστροφής, ο οργανισμός αναλαμβάνει την εκτέλεση των εξής καθηκόντων:

1.  Με σκοπό να συμβάλλει στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού, υψηλού και ομοιόμορφου επιπέδου ελέγχου των συνόρων και σε θέματα επιστροφής, ο οργανισμός αναλαμβάνει την εκτέλεση των εξής καθηκόντων:

α)  δημιουργία ενός κέντρου παρακολούθησης και ανάλυσης κινδύνων, με ικανότητα παρακολούθησης των μεταναστευτικών ροών και διεξαγωγής αναλύσεων κινδύνων όσον αφορά όλες τις πτυχές που σχετίζονται με την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων·

α)  παρακολούθηση των μεταναστευτικών ροών και διεξαγωγή αναλύσεων κινδύνων όσον αφορά όλες τις πτυχές που σχετίζονται με την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων·

β)  διεξαγωγή αξιολόγησης τρωτότητας, περιλαμβανομένης της αξιολόγησης της ικανότητας των κρατών μελών να αντιμετωπίζουν απειλές και πιέσεις στα εξωτερικά σύνορα.

β)  διεξαγωγή αξιολόγησης τρωτότητας, περιλαμβανομένης της αξιολόγησης της ικανότητας και της ετοιμότητας των κρατών μελών να αντιμετωπίζουν απειλές και προκλήσεις στα εξωτερικά σύνορα.

 

(βα)  εξασφάλιση της τακτικής παρακολούθησης της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων μέσω αξιωματικών συνδέσμων του οργανισμού στα κράτη μέλη·

γ)  παροχή βοήθειας προς τα κράτη μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στα εξωτερικά τους σύνορα μέσω συντονισμού και οργάνωσης κοινών επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να συνεπάγονται επείγουσες ανάγκες ανθρωπιστικής φύσης και επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα·

γ)  παροχή βοήθειας προς τα κράτη μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στα εξωτερικά τους σύνορα μέσω συντονισμού και οργάνωσης κοινών επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να συνεπάγονται επείγουσες ανάγκες ανθρωπιστικής φύσης και επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα σύμφωνα με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο·

δ)  παροχή βοήθειας προς τα κράτη μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στα εξωτερικά τους σύνορα, μέσω δρομολόγησης ταχέων επεμβάσεων στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν ειδικές και δυσανάλογες πιέσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να συνεπάγονται επείγουσες ανάγκες ανθρωπιστικής φύσης και επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα·

δ)  παροχή βοήθειας προς τα κράτη μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στα εξωτερικά τους σύνορα, μέσω δρομολόγησης ταχέων επεμβάσεων στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν ειδικές και δυσανάλογες προκλήσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να συνεπάγονται επείγουσες ανάγκες ανθρωπιστικής φύσης και επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα σύμφωνα με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο·

 

(δα)  παροχή τεχνικής και επιχειρησιακής βοήθειας προς τα κράτη μέλη και τρίτες χώρες, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου στη θάλασσα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 656/2014 και με το διεθνές δίκαιο·

ε)  σύσταση και ανάπτυξη των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, μεταξύ άλλων και εφεδρείας ταχείας κινητοποίησης, που πρόκειται να αναπτύσσονται στο πλαίσιο κοινών επιχειρήσεων και ταχέων επεμβάσεων στα σύνορα και στο πλαίσιο των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών·

ε)  σύσταση και ανάπτυξη των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, μεταξύ άλλων και εφεδρείας ταχείας αντίδρασης, που πρόκειται να αναπτύσσονται στο πλαίσιο κοινών επιχειρήσεων και ταχέων επεμβάσεων στα σύνορα και στο πλαίσιο των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών·

στ)  σύσταση αποθέματος τεχνικού εξοπλισμού, προκειμένου να αναπτύσσεται σε κοινές επιχειρήσεις ή ταχείες συνοριακές επεμβάσεις και στο πλαίσιο των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, αλλά και σε επιχειρήσεις και επεμβάσεις επιστροφής·

στ)  σύσταση αποθέματος τεχνικού εξοπλισμού, προκειμένου να αναπτύσσεται σε κοινές επιχειρήσεις ή ταχείες συνοριακές επεμβάσεις και στο πλαίσιο των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, αλλά και σε επιχειρήσεις και επεμβάσεις επιστροφής·

ζ)  ανάπτυξη των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής και του τεχνικού εξοπλισμού με σκοπό την παροχή συνδρομής όσον αφορά τον έλεγχο, την ταυτοποίηση και τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων στο πλαίσιο των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στα κομβικά κέντρα πρώτης υποδοχής·

ζ)  ανάπτυξη των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής και του τεχνικού εξοπλισμού με σκοπό την παροχή συνδρομής όσον αφορά τον έλεγχο, την ταυτοποίηση και τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και καθιέρωση μηχανισμών για την ταυτοποίηση των ατόμων που φτάνουν στα εξωτερικά σύνορα τα οποία χρήζουν διεθνούς προστασίας ή επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση διεθνούς προστασίας, για την αρχική ενημέρωσή τους και την εν συνεχεία παραπομπή τους, στο πλαίσιο των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στα κομβικά κέντρα πρώτης υποδοχής, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) και τις εθνικές αρχές·

η)  υποστήριξη της ανάπτυξης τεχνικών προτύπων εξοπλισμού, ιδίως σε επίπεδο τακτικής διοίκησης, ελέγχου και επικοινωνίας, καθώς και τεχνικής εποπτείας με σκοπό τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο·

η)  υποστήριξη της ανάπτυξης κοινών τεχνικών προτύπων εξοπλισμού, ιδίως σε επίπεδο τακτικής διοίκησης, ελέγχου και επικοινωνίας, καθώς και τεχνικής εποπτείας με σκοπό τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο·

θ)  ανάπτυξη του εξοπλισμού και του προσωπικού που απαιτείται για την εφεδρεία ταχείας κινητοποίησης με σκοπό την πρακτική εφαρμογή των μέτρων που πρέπει να ληφθούν σε περιπτώσεις που απαιτείται επείγουσα δράση στα εξωτερικά σύνορα·

θ)  ανάπτυξη του εξοπλισμού και του προσωπικού που απαιτείται για την εφεδρεία ταχείας αντίδρασης με σκοπό την πρακτική εφαρμογή των μέτρων που πρέπει να ληφθούν σε περιπτώσεις που απαιτείται επείγουσα δράση στα εξωτερικά σύνορα·

(ι)  παροχή βοήθειας προς τα κράτη μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή για την εφαρμογή της υποχρέωσης επιστροφής των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, μεταξύ άλλων μέσω συντονισμού και οργάνωσης επιχειρήσεων επιστροφής·

(ι)  παροχή βοήθειας προς τα κράτη μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή για την εφαρμογή της υποχρέωσης επιστροφής των υπηκόων τρίτων χωρών που αποτελούν αντικείμενο αποφάσεων επιστροφής τις οποίες έχει εκδώσει κράτος μέλος σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ, μεταξύ άλλων μέσω συντονισμού και οργάνωσης επιχειρήσεων επιστροφής·

 

(ια)  στήριξη των κρατών μελών σε περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στα εξωτερικά σύνορα για την καταπολέμηση του οργανωμένου διασυνοριακού εγκλήματος και της τρομοκρατίας, σε συνεργασία με την Ευρωπόλ και την Eurojust·

ια)  δημιουργία ομάδων παρατηρητών των επιχειρήσεων αναγκαστικής επιστροφής, συνοδών επιχειρήσεων αναγκαστικής επιστροφής και ειδικών σε θέματα επιστροφής·

ια)  δημιουργία ομάδων παρατηρητών των επιχειρήσεων αναγκαστικής επιστροφής, συνοδών επιχειρήσεων αναγκαστικής επιστροφής και ειδικών σε θέματα επιστροφής·

ιβ)  σύσταση και ανάπτυξη ευρωπαϊκών ομάδων επέμβασης για επιστροφές κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων επεμβάσεων επιστροφής·

ιβ)  σύσταση και ανάπτυξη ευρωπαϊκών ομάδων επέμβασης για επιστροφές κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων επεμβάσεων επιστροφής·

ιγ)  συνδρομή προς τα κράτη μέλη για την εκπαίδευση των εθνικών συνοριακών φυλάκων και των ειδικών σε θέματα επιστροφής, μεταξύ άλλων με την καθιέρωση κοινών προδιαγραφών εκπαίδευσης·

ιγ)  συνδρομή προς τα κράτη μέλη για την εκπαίδευση των εθνικών συνοριακών φυλάκων και των ειδικών σε θέματα επιστροφής, μεταξύ άλλων με την καθιέρωση κοινών προδιαγραφών εκπαίδευσης·

ιδ)  συμμετοχή στην ανάπτυξη και διαχείριση δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας σχετικά με τον έλεγχο και την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης προηγμένης τεχνολογίας επιτήρησης, όπως συστημάτων τηλεχειριζόμενων αεροσκαφών και της ανάπτυξης πιλοτικών σχεδίων σχετικά με θέματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό·

ιδ)  παρακολούθηση και συμμετοχή στην ανάπτυξη και διαχείριση δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας σχετικά με τον έλεγχο και την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων και της ανάπτυξης πιλοτικών σχεδίων σχετικά με θέματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό·

ιε)  ανάπτυξη και λειτουργία, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και την απόφαση πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ, συστημάτων πληροφοριών που επιτρέπουν ταχείες και αξιόπιστες ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και των γειτονικών τρίτων χωρών, σχετικά με διαφαινόμενους κινδύνους στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, της παράνομης μετανάστευσης και των επιστροφών, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, οργανισμούς, φορείς και υπηρεσίες της Ένωσης, αλλά και με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης, το οποίο συγκροτήθηκε δυνάμει της απόφασης 2008/381/ΕΚ του Συμβουλίου·

ιε)  ανάπτυξη και λειτουργία, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/200140 και την απόφαση πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ, συστημάτων πληροφοριών που επιτρέπουν ταχείες και αξιόπιστες ανταλλαγές πληροφοριών σχετικά με διαφαινόμενους κινδύνους στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, της παράνομης μετανάστευσης και των επιστροφών, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, οργανισμούς, φορείς και υπηρεσίες της Ένωσης, αλλά και με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης, το οποίο συγκροτήθηκε δυνάμει της απόφασης 2008/381/ΕΚ41 του Συμβουλίου·

ιστ)  παροχή της απαραίτητης συνδρομής για την ανάπτυξη και λειτουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων και, εφόσον απαιτηθεί, για την ανάπτυξη κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών, ιδίως της διαλειτουργικότητας των συστημάτων, κυρίως με την ανάπτυξη, διατήρηση και συντονισμό του πλαισίου του Eurosur σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013·

ιστ)  παροχή της απαραίτητης συνδρομής για την ανάπτυξη και λειτουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων και, εφόσον απαιτηθεί, για την ανάπτυξη κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών, ιδίως της διαλειτουργικότητας των συστημάτων, κυρίως με την ανάπτυξη, διατήρηση και συντονισμό του πλαισίου του Eurosur σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013·

 

(ιστα)  έγκριση και προώθηση των υψηλότερων προτύπων όσον αφορά τις πρακτικές διαχείρισης των συνόρων και παράλληλα διασφάλιση της διαφάνειας, του δημόσιου ελέγχου, του σεβασμού, της προστασίας και της προαγωγής των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου·

ιζ)  συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα με σκοπό τη στήριξη των εθνικών αρχών που εκτελούν καθήκοντα ακτοφυλακής με την παροχή υπηρεσιών, πληροφοριών, εξοπλισμού και εκπαίδευσης, καθώς και με τον συντονισμό επιχειρήσεων πολλαπλού σκοπού·

ιζ)  συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, στο πλαίσιο της εντολής του καθενός, με σκοπό τη στήριξη των εθνικών αρχών που εκτελούν καθήκοντα ακτοφυλακής με την παροχή υπηρεσιών, πληροφοριών, εξοπλισμού και εκπαίδευσης, καθώς και με τον συντονισμό επιχειρήσεων πολλαπλού σκοπού·

ιη)  συνδρομή προς τα κράτη μέλη και τρίτες χώρες στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ αυτών στους τομείς της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων και της επιστροφής·

ιη)  συνδρομή προς τα κράτη μέλη και τρίτες χώρες στο πλαίσιο της τεχνικής και επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ αυτών στους τομείς που καλύπτονται από τις δραστηριότητές τους και στο βαθμό που απαιτείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους·

 

ιη α)  συνδρομή στην κοινή χρήση πληροφοριών, εξοπλισμού και κάθε άλλης ικανότητας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, εάν η υποστήριξή τους είναι αναγκαία για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων όπως, ενδεικτικά αλλά όχι μόνο, η έρευνα και διάσωση.

2.  Τα κράτη μέλη δύνανται να συνεχίζουν τη συνεργασία τους σε επιχειρησιακό επίπεδο με άλλα κράτη μέλη ή/και τρίτες χώρες στα εξωτερικά σύνορα, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο στρατιωτικών επιχειρήσεων σε μια αποστολή επιβολής του νόμου και στον τομέα της επιστροφής, εφόσον η συνεργασία αυτή συνάδει με τη δράση του οργανισμού. Τα κράτη μέλη απέχουν από οποιαδήποτε δραστηριότητα που ενδέχεται να βλάψει τη λειτουργία του οργανισμού ή την επίτευξη των στόχων του.

2.  Τα κράτη μέλη δύνανται να συνεχίζουν τη συνεργασία τους σε επιχειρησιακό επίπεδο με άλλα κράτη μέλη, εφόσον η συνεργασία αυτή συνάδει με τα καθήκοντα του Οργανισμού. Τα κράτη μέλη απέχουν από οποιαδήποτε δραστηριότητα που ενδέχεται να βλάψει τη λειτουργία του Οργανισμού ή την επίτευξη των στόχων του.

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν εκθέσεις στον οργανισμό όσον αφορά την εν λόγω επιχειρησιακή συνεργασία με άλλα κράτη μέλη ή/και τρίτες χώρες στα εξωτερικά σύνορα και στον τομέα της επιστροφής. Ο εκτελεστικός διευθυντής του οργανισμού («εκτελεστικός διευθυντής») ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού («διοικητικό συμβούλιο») για τα εν λόγω θέματα σε τακτική βάση και τουλάχιστον άπαξ ετησίως.

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν εκθέσεις στον οργανισμό όσον αφορά την εν λόγω επιχειρησιακή συνεργασία με άλλα κράτη μέλη ή/και τρίτες χώρες στα εξωτερικά σύνορα και στον τομέα της επιστροφής. Ο εκτελεστικός διευθυντής του οργανισμού («εκτελεστικός διευθυντής») ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού («διοικητικό συμβούλιο») για τα εν λόγω θέματα σε τακτική βάση και τουλάχιστον άπαξ ετησίως.

3.  Ο οργανισμός μπορεί να αναλαμβάνει δραστηριότητες επικοινωνίας με δική του πρωτοβουλία στο πλαίσιο της εντολής του. Οι δραστηριότητες επικοινωνίας δεν αποβαίνουν εις βάρος της εκτέλεσης των καθηκόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και εκτελούνται σύμφωνα με τα συναφή σχέδια για την επικοινωνία και τη διάδοση που εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο.

3.  Ο οργανισμός αναλαμβάνει δραστηριότητες επικοινωνίας στο πλαίσιο της εντολής του. Παρέχει στο κοινό ακριβείς και λεπτομερείς πληροφορίες για τις δραστηριότητές του. Οι δραστηριότητες επικοινωνίας δεν αποβαίνουν εις βάρος της εκτέλεσης των καθηκόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ιδίως με την αποκάλυψη επιχειρησιακών πληροφοριών που, εάν δημοσιοποιηθούν, θα θέσουν σε κίνδυνο την επίτευξη του στόχου των επιχειρήσεων. Οι δραστηριότητες επικοινωνίας εκτελούνται σύμφωνα με τα συναφή σχέδια για την επικοινωνία και τη διάδοση που εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο οργανισμός και οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των συνόρων, υπόκεινται στην υποχρέωση καλόπιστης συνεργασίας, καθώς και στην υποχρέωση να ανταλλάσσουν πληροφορίες.

Ο οργανισμός και οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων και για τις επιστροφές, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των συνόρων, υπόκεινται στην υποχρέωση καλόπιστης συνεργασίας, καθώς και στην υποχρέωση να ανταλλάσσουν πληροφορίες.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των συνόρων, παρέχουν στον οργανισμό την έγκαιρη και ακριβή ενημέρωση που χρειάζεται για την εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατίθενται από τον παρόντα κανονισμό, και ειδικότερα όσον αφορά την παρακολούθηση των μεταναστευτικών ροών προς και εντός της Ένωσης, τη διενέργεια ανάλυσης κινδύνου και τη διενέργεια της αξιολόγησης τρωτότητας.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των συνόρων, παρέχουν στον οργανισμό την έγκαιρη και ακριβή ενημέρωση που χρειάζεται για την εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατίθενται από τον παρόντα κανονισμό, και ειδικότερα όσον αφορά την παρακολούθηση των μεταναστευτικών ροών προς και εντός της Ένωσης, τη διενέργεια ανάλυσης κινδύνου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού και τη διενέργεια της αξιολόγησης τρωτότητας σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού.

 

Εάν ο Οργανισμός δεν έχει λάβει ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες, μπορεί να λάβει υπόψη του αυτό το γεγονός κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης τρωτότητας, εκτός και αν συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι λόγοι μη παροχής των δεδομένων.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο οργανισμός δημιουργεί ένα κέντρο παρακολούθησης και ανάλυσης κινδύνου με την ικανότητα να παρακολουθεί τις μεταναστευτικές ροές προς και εντός της Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό, ο οργανισμός αναπτύσσει ένα κοινό υπόδειγμα ολοκληρωμένης ανάλυσης κινδύνου, το οποίο θα πρέπει να εφαρμόζεται από τον οργανισμό και τα κράτη μέλη.

1.  Ο Οργανισμός παρακολουθεί τις μεταναστευτικές ροές προς και εντός της Ένωσης και προβλέπει καταστάσεις, τάσεις και άλλες πιθανές προκλήσεις στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός αναπτύσσει ένα κοινό υπόδειγμα ολοκληρωμένης ανάλυσης κινδύνου, το οποίο θα πρέπει να εφαρμόζεται από τον Οργανισμό και τα κράτη μέλη, και διενεργεί την αξιολόγηση τρωτότητας σύμφωνα με το άρθρο 12.

2.  Ο οργανισμός εκπονεί γενικές και ειδικές αναλύσεις κινδύνου και τις υποβάλλει στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

2.  Ο Οργανισμός εκπονεί γενικές και ειδικές αναλύσεις κινδύνου και τις υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Ανάλογα με την περίπτωση, οι εν λόγω αναλύσεις κινδύνου διεξάγονται σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης, όπως με την EASO και την Ευρωπόλ.

3.  Η ανάλυση κινδύνου που εκπονεί ο οργανισμός καλύπτει όλες τις πτυχές που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, ιδίως τον έλεγχο των συνόρων, την επιστροφή, τις παράτυπες δευτερογενείς μετακινήσεις των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ένωση, την πρόληψη του διασυνοριακού εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της παράτυπης μετανάστευσης, της εμπορίας ανθρώπων και της τρομοκρατίας, καθώς και την κατάσταση που επικρατεί σε γειτονικές τρίτες χώρες με σκοπό την ανάπτυξη ενός μηχανισμού προειδοποίησης, ο οποίος αναλύει τις μεταναστευτικές ροές προς την Ένωση.

3.  Η ανάλυση κινδύνου που εκπονεί ο οργανισμός καλύπτει όλες τις πτυχές που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων με σκοπό την ανάπτυξη ενός μηχανισμού προειδοποίησης.

4.   Τα κράτη μέλη παρέχουν στον οργανισμό κάθε αναγκαία πληροφορία σχετικά με την κατάσταση, τις τάσεις και τις πιθανές απειλές στα εξωτερικά σύνορα και στον τομέα της επιστροφής. Τα κράτη μέλη παρέχουν στον οργανισμό τακτικά ή κατόπιν αιτήματός του, όλες τις σχετικές πληροφορίες, όπως στατιστικά και επιχειρησιακά δεδομένα που συλλέγονται σε σχέση με την εφαρμογή του κεκτημένου Σένγκεν, καθώς και στοιχεία και πληροφορίες που προέρχονται από το επίπεδο ανάλυσης της εθνικής εικόνας της κατάστασης που εκπονείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013.

4.  Τα κράτη μέλη παρέχουν στον οργανισμό κάθε αναγκαία πληροφορία σχετικά με την κατάσταση, τις τάσεις και τις πιθανές απειλές στα εξωτερικά σύνορα και στον τομέα της επιστροφής. Τα κράτη μέλη παρέχουν στον οργανισμό τακτικά ή κατόπιν αιτήματός του, όλες τις σχετικές πληροφορίες, όπως στατιστικά και επιχειρησιακά δεδομένα που συλλέγονται σε σχέση με την εφαρμογή του κεκτημένου Σένγκεν, καθώς και στοιχεία και πληροφορίες που προέρχονται από το επίπεδο ανάλυσης της εθνικής εικόνας της κατάστασης που εκπονείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013.

5.  Τα αποτελέσματα της ανάλυσης κινδύνου υποβάλλονται στο εποπτικό συμβούλιο και στο διοικητικό συμβούλιο.

5.  Τα αποτελέσματα της ανάλυσης κινδύνου υποβάλλονται στο συμβουλευτικό όργανο και στο διοικητικό συμβούλιο.

6.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα της ανάλυσης κινδύνου κατά τον προγραμματισμό των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων τους στα εξωτερικά σύνορα, καθώς και των δραστηριοτήτων τους σε θέματα επιστροφής.

6.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα της ανάλυσης κινδύνου κατά τον προγραμματισμό των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων τους στα εξωτερικά σύνορα, καθώς και των δραστηριοτήτων τους σε θέματα επιστροφής.

7.  Κατά την κατάρτιση από τον οργανισμό του κοινού βασικού κορμού μαθημάτων για την εκπαίδευση των συνοριοφυλάκων και του προσωπικού που εμπλέκεται σε θέματα επιστροφής, ο οργανισμός ενσωματώνει τα αποτελέσματα ενός κοινού υποδείγματος ολοκληρωμένης ανάλυσης κινδύνου.

7.  Κατά την κατάρτιση από τον οργανισμό του κοινού βασικού κορμού μαθημάτων για την εκπαίδευση των συνοριοφυλάκων και του προσωπικού, ο οργανισμός ενσωματώνει τα αποτελέσματα ενός κοινού υποδείγματος ολοκληρωμένης ανάλυσης κινδύνου.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο οργανισμός εξασφαλίζει την τακτική παρακολούθηση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων μέσω αξιωματικών συνδέσμων του οργανισμού στα κράτη μέλη.

1.  Ο Οργανισμός εξασφαλίζει την τακτική παρακολούθηση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων μέσω αξιωματικών συνδέσμων του οργανισμού σε όλα τα κράτη μέλη.

2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής ορίζει εμπειρογνώμονες από το προσωπικό του οργανισμού, οι οποίοι τοποθετούνται ως αξιωματικοί σύνδεσμοι. Ο εκτελεστικός διευθυντής, με βάση την ανάλυση κινδύνου και σε συνεννόηση με το διοικητικό συμβούλιο, καθορίζει τη φύση της τοποθέτησης, το κράτος μέλος στο οποίο μπορεί να αποσταλεί ένας αξιωματικός σύνδεσμος και τη διάρκεια της αποστολής. Ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος για τον ορισμό και καθορίζει, από κοινού με το κράτος μέλος, τον τόπο της αποστολής.

2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής ορίζει εμπειρογνώμονες από το προσωπικό του οργανισμού, οι οποίοι τοποθετούνται ως αξιωματικοί σύνδεσμοι. Ο εκτελεστικός διευθυντής, με βάση την ανάλυση κινδύνου και σε συνεννόηση με το διοικητικό συμβούλιο, καθορίζει τη φύση της τοποθέτησης. Ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος για τον ορισμό και καθορίζει, από κοινού με το κράτος μέλος, τον τόπο της αποστολής.

3.  Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι ενεργούν εξ ονόματος του οργανισμού και ο ρόλος τους είναι να ενισχύσουν τη συνεργασία και τον διάλογο μεταξύ του οργανισμού και των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των συνόρων. Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι:

3.  Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι ενεργούν εξ ονόματος του οργανισμού και ο ρόλος τους είναι να ενισχύσουν τη συνεργασία και τον διάλογο μεταξύ του οργανισμού και των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των συνόρων. Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι:

α)   διαμεσολαβούν μεταξύ του οργανισμού και των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των συνόρων·

α)  διαμεσολαβούν μεταξύ του οργανισμού και των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των συνόρων·

 

(αα)  υποστηρίζουν τη συλλογή των πληροφοριών που χρειάζεται ο Οργανισμός για την παρακολούθηση της παράτυπης μετανάστευσης και την ανάλυση κινδύνου που αναφέρεται στο άρθρο 10·

β)   υποστηρίζουν τη συλλογή των πληροφοριών που χρειάζεται ο οργανισμός για τη διενέργεια της αξιολόγησης τρωτότητας που αναφέρεται στο άρθρο 12·

β)  υποστηρίζουν τη συλλογή των πληροφοριών που χρειάζεται ο οργανισμός για τη διενέργεια της αξιολόγησης τρωτότητας που αναφέρεται στο άρθρο 12·

γ)   παρακολουθούν τα μέτρα που λαμβάνονται από το κράτος μέλος στα τμήματα των συνόρων τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως υψηλού επιπέδου επιπτώσεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013·

γ)  παρακολουθούν τα μέτρα που λαμβάνονται από το κράτος μέλος στα τμήματα των συνόρων τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως υψηλού επιπέδου επιπτώσεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013·

 

(γα)  παρατηρούν και προωθούν την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου σχετικά με τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, μεταξύ άλλων σε σχέση με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διεθνή προστασία.

δ)   επικουρούν τα κράτη μέλη στην κατάρτιση των σχεδίων τους έκτακτης ανάγκης·

δ)  επικουρούν τα κράτη μέλη στην κατάρτιση των σχεδίων τους έκτακτης ανάγκης·

 

(δα)  διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ του κράτους μέλους και του Οργανισμού, μοιράζονται σχετικές πληροφορίες από τον Οργανισμό με τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για υπό εξέλιξη επιχειρήσεις·

ε)   υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις στον εκτελεστικό διευθυντή για την κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα και την ικανότητα του κράτους μέλους να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την κατάσταση αυτή·

ε)  υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις στον εκτελεστικό διευθυντή για την κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα και την ικανότητα του κράτους μέλους να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την κατάσταση αυτή·

στ)   παρακολουθούν τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το κράτος μέλος σε σχέση με μια κατάσταση που απαιτεί επείγουσα δράση στα εξωτερικά σύνορα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18·

στ)  παρακολουθούν τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το κράτος μέλος σε σχέση με μια κατάσταση που απαιτεί επείγουσα δράση στα εξωτερικά σύνορα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18·

4.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 3, ο αξιωματικός σύνδεσμος, μεταξύ άλλων:

4.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 3, ο αξιωματικός σύνδεσμος, μεταξύ άλλων:

α)   διαθέτει απεριόριστη πρόσβαση στο εθνικό κέντρο συντονισμού και την εθνική εικόνα της κατάστασης που καταρτίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013·

α)  διαθέτει πρόσβαση στο εθνικό κέντρο συντονισμού και την εθνική εικόνα της κατάστασης που καταρτίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013·

β)   διαθέτει πρόσβαση στα εθνικά και ευρωπαϊκά συστήματα πληροφοριών που διατίθενται στο εθνικό κέντρο συντονισμού, με την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεται με τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων·

β)  διαθέτει πρόσβαση, εφόσον είναι αναγκαίο, στα ευρωπαϊκά συστήματα πληροφοριών που διατίθενται στο εθνικό κέντρο συντονισμού, με την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεται με τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων·

γ)   διατηρεί τακτικές επαφές με τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των συνόρων, ενημερώνοντας παράλληλα τον επικεφαλής του εθνικού κέντρου συντονισμού.

γ)  διατηρεί τακτικές επαφές με τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των συνόρων, ενημερώνοντας παράλληλα τον επικεφαλής του εθνικού κέντρου συντονισμού.

5.  Η έκθεση των αξιωματικών συνδέσμων αποτελεί μέρος της αξιολόγησης τρωτότητας που αναφέρεται στο άρθρο 12.

5.  Η έκθεση των αξιωματικών συνδέσμων αποτελεί μέρος της αξιολόγησης τρωτότητας όπως αναφέρεται στο άρθρο 12. Η έκθεση διαβιβάζεται στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

6.  Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι αξιωματικοί σύνδεσμοι λαμβάνουν οδηγίες μόνον από τον οργανισμό.

6.  Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι αξιωματικοί σύνδεσμοι λαμβάνουν οδηγίες μόνον από τον οργανισμό.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο οργανισμός αξιολογεί τον τεχνικό εξοπλισμό, τα συστήματα, τις ικανότητες, τους πόρους και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης των κρατών μελών όσον αφορά τον έλεγχο των συνόρων. Η εν λόγω αξιολόγηση βασίζεται στις πληροφορίες που παρέχονται από το κράτος μέλος και τον αξιωματικό σύνδεσμο, στις πληροφορίες που προέρχονται από το σύστημα Eurosur, ιδίως στα επίπεδα επίπτωσης που αποδίδονται στα εξωτερικά χερσαία και θαλάσσια σύνορα τμήματα του κάθε κράτους μέλους, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013, καθώς και στις εκθέσεις και τις αξιολογήσεις των κοινών επιχειρήσεων, πιλοτικών σχεδίων, ταχέων επεμβάσεων στα σύνορα και άλλων δραστηριοτήτων του οργανισμού.

1.  Ως προληπτικό μέτρο συμπληρωματικά προς τον μηχανισμό αξιολόγησης Σένγκεν, ο Οργανισμός παρακολουθεί, σε συνεχή βάση, την ετοιμότητα και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης των κρατών μελών όσον αφορά τον έλεγχο των συνόρων.

 

Στόχος της αξιολόγησης τρωτότητας είναι να αξιολογήσει ο Οργανισμός την ικανότητα και την ετοιμότητα των κρατών μελών να αντιμετωπίζουν επερχόμενες προκλήσεις, καθώς και τις υφιστάμενες και μελλοντικές απειλές και πιέσεις στα εξωτερικά σύνορα, να προσδιορίσει, ιδίως για τα κράτη μέλη εκείνα που αντιμετωπίζουν ειδικές και δυσανάλογες πιέσεις, τις πιθανές άμεσες συνέπειες στα εξωτερικά σύνορα και τις μεταγενέστερες συνέπειες για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν και να αξιολογήσει την ικανότητά τους να συμβάλουν στην εφεδρεία ταχείας κινητοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 5.

 

Τα προς παρακολούθηση στοιχεία περιλαμβάνουν την ικανότητα χειρισμού, ανθρώπινα και με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της δυνητικής άφιξης μεγάλου αριθμού ατόμων, πολλά εκ των οποίων ενδέχεται να χρήζουν διεθνούς προστασίας, και τη διαθεσιμότητα τεχνικού εξοπλισμού, συστημάτων, ικανοτήτων, πόρων, υποδομής και επαρκούς αριθμού προσωπικού με τις κατάλληλες δεξιότητες και τη δέουσα κατάρτιση·

 

Βάσει της ανάλυσης κινδύνου που εκπονείται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3, ο εκτελεστικός διευθυντής παρουσιάζει στο διοικητικό συμβούλιο πρόταση απόφασης που εκθέτει αντικειμενικά κριτήρια βάσει των οποίων o Οργανισμός διενεργεί την αξιολόγηση τρωτότητα. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για τα κριτήρια με βάση αυτή την πρόταση.

 

1α.  Η αξιολόγηση τρωτότητας βασίζεται στις πληροφορίες που παρέχονται από το κράτος μέλος και τον αξιωματικό σύνδεσμο, στις πληροφορίες που προέρχονται από το σύστημα Eurosur, ιδίως στα επίπεδα επίπτωσης που αποδίδονται στα χερσαία και θαλάσσια τμήματα των εξωτερικών συνόρων του κάθε κράτους μέλους, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013, καθώς και στις εκθέσεις και τις αξιολογήσεις των κοινών επιχειρήσεων, πιλοτικών σχεδίων, ταχέων επεμβάσεων στα σύνορα και άλλων δραστηριοτήτων του Οργανισμού.

2.  Τα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος του οργανισμού, παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά τον τεχνικό εξοπλισμό, το προσωπικό και τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους σε εθνικό επίπεδο για τη διεξαγωγή των συνοριακών ελέγχων και υποβάλλουν τα σχέδιά τους έκτακτης ανάγκης.

2.  Τα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος του οργανισμού, παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά τον τεχνικό εξοπλισμό, το προσωπικό, τους οικονομικούς πόρους και τα στοιχεία που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1, που διατίθενται σε εθνικό επίπεδο για τη διεξαγωγή των συνοριακών ελέγχων και υποβάλλουν τα σχέδιά τους έκτακτης ανάγκης.

3.  Στόχος της αξιολόγησης τρωτότητας είναι να αξιολογήσει ο οργανισμός την ικανότητα και την ετοιμότητα των κρατών μελών να αντιμετωπίζουν επερχόμενες προκλήσεις, καθώς και τις υφιστάμενες και μελλοντικές απειλές και πιέσεις στα εξωτερικά σύνορα, να προσδιορίσει, ιδίως για τα κράτη μέλη εκείνα που αντιμετωπίζουν ειδικές και δυσανάλογες πιέσεις, τις πιθανές άμεσες συνέπειες στα εξωτερικά σύνορα και τις μεταγενέστερες συνέπειες για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν και να αξιολογήσει την ικανότητά τους να συμβάλουν στην εφεδρεία ταχείας κινητοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 5. Η εν λόγω αξιολόγηση δεν θίγει τον μηχανισμό αξιολόγησης Σένγκεν.

 

4.  Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης τρωτότητας υποβάλλονται στο εποπτικό συμβούλιο, το οποίο ενημερώνει τον εκτελεστικό διευθυντή σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τα κράτη μέλη με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης τρωτότητας και λαμβανομένων υπόψη της ανάλυση κινδύνου του οργανισμού και των αποτελεσμάτων του μηχανισμού αξιολόγησης Σένγκεν.

4.  Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης τρωτότητας υποβάλλονται στο συμβουλευτικό όργανο, το οποίο ενημερώνει τον εκτελεστικό διευθυντή σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τα κράτη μέλη με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης τρωτότητας και λαμβανομένων υπόψη της ανάλυση κινδύνου του οργανισμού και των αποτελεσμάτων του μηχανισμού αξιολόγησης Σένγκεν.

5.  Ο εκτελεστικός διευθυντής εκδίδει απόφαση που καθορίζει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, μεταξύ άλλων με τη χρήση των πόρων στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης. Η απόφαση του εκτελεστικού διευθυντή είναι δεσμευτική για τα κράτη μέλη και καθορίζει την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ληφθούν τα μέτρα.

5.  Ο εκτελεστικός διευθυντής εκδίδει απόφαση που καθορίζει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, μεταξύ άλλων με τη χρήση των πόρων στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης. Η απόφαση του εκτελεστικού διευθυντή είναι δεσμευτική για τα κράτη μέλη και καθορίζει την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ληφθούν τα μέτρα.

6.   Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα εντός της ταχθείσας προθεσμίας, ο εκτελεστικός διευθυντής παραπέμπει το θέμα στο διοικητικό συμβούλιο και ενημερώνει την Επιτροπή. Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει απόφαση που καθορίζει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας εντός της οποίας λαμβάνονται τα μέτρα αυτά. Εάν το κράτος μέλος δεν λάβει τα μέτρα εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην εν λόγω απόφαση, η Επιτροπή μπορεί να λάβει περαιτέρω μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 18.

6.  Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα εντός της ταχθείσας προθεσμίας, ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο και την Επιτροπή. Η Επιτροπή μπορεί να λάβει περαιτέρω μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 18.

 

6α.  Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης τρωτότητας διαβιβάζονται σε τακτική βάση και τουλάχιστον κάθε έξι μήνες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να ζητήσουν τη συνδρομή του οργανισμού κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. Ο οργανισμός εκτελεί επίσης τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 18.

1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να ζητήσουν τη συνδρομή του Οργανισμού κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. Ο Οργανισμός εκτελεί επίσης τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 18.

2.   Ο οργανισμός διοργανώνει την κατάλληλη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή προς το κράτος μέλος υποδοχής και δύναται να λαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

2.  Ο Οργανισμός διοργανώνει την κατάλληλη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή προς το κράτος μέλος υποδοχής και δύναται, σύμφωνα με το συναφές ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της μη επαναπροώθησης, να λαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

α)   να συντονίζει τις κοινές επιχειρήσεις για ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και να αναπτύσσει τις ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής·

α)  να συντονίζει τις κοινές επιχειρήσεις για ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και να αναπτύσσει τις ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής·

β)   να οργανώνει ταχείες συνοριακές επεμβάσεις και να αναπτύσσει τις ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής από την εφεδρεία ταχείας κινητοποίησης, καθώς και πρόσθετες ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, ανάλογα με την περίπτωση·

β)  να οργανώνει ταχείες συνοριακές επεμβάσεις και να αναπτύσσει τις ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής από την εφεδρεία ταχείας αντίδρασης, καθώς και πρόσθετες ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, ανάλογα με την περίπτωση·

γ)   να συντονίζει τις δραστηριότητες για ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και τρίτες χώρες στα εξωτερικά σύνορα, καθώς και τις κοινές επιχειρήσεις με τις γειτονικές τρίτες χώρες·

γ)  να συντονίζει τις δραστηριότητες για ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και τρίτες χώρες στα εξωτερικά σύνορα, καθώς και τις κοινές επιχειρήσεις με τις γειτονικές τρίτες χώρες·

δ)   να αποστέλλει τις ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής στο πλαίσιο των ομάδων υποστήριξης για τη διαχείριση της μετανάστευσης σε κομβικά κέντρα πρώτης υποδοχής·

δ)  να αποστέλλει τις ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής στο πλαίσιο των ομάδων υποστήριξης για τη διαχείριση της μετανάστευσης σε κομβικά κέντρα πρώτης υποδοχής·

 

(δα)  να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή βοήθεια προς τα κράτη μέλη και τρίτες χώρες, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου στη θάλασσα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 656/2014 και με το διεθνές δίκαιο·

ε)   να αποστέλλει τους εμπειρογνώμονές του, καθώς και τα μέλη των ομάδων που είχαν αποσπαστεί από τα κράτη μέλη στον οργανισμό για την υποστήριξη των αρμόδιων εθνικών αρχών των εμπλεκόμενων κρατών μελών για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα·

ε)  να αποστέλλει τους εμπειρογνώμονές του, καθώς και τα μέλη των ομάδων που είχαν αποσπαστεί από τα κράτη μέλη στον οργανισμό για την υποστήριξη των αρμόδιων εθνικών αρχών των εμπλεκόμενων κρατών μελών για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα·

στ)   στ) να διαθέτει τεχνικό εξοπλισμό.

στ)  στ) να διαθέτει τεχνικό εξοπλισμό.

3.   Ο οργανισμός χρηματοδοτεί ή συγχρηματοδοτεί τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2, με επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό του και σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον οργανισμό.

3.  Ο Οργανισμός χρηματοδοτεί ή συγχρηματοδοτεί τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 από τον προϋπολογισμό του και μέσω συμβάσεων, σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον οργανισμό.

 

3α.  Σε περίπτωση αυξημένης χρηματοδοτικής ανάγκης λόγω καταστάσεων στα εξωτερικά σύνορα, ο Οργανισμός ενημερώνει εγκαίρως την Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο.

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έναρξη κοινών επιχειρήσεων και ταχέων επεμβάσεων στα εξωτερικά σύνορα

Έναρξη κοινών επιχειρήσεων στα εξωτερικά σύνορα

1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να ζητήσουν από τον οργανισμό να εκτελέσει κοινές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των επερχόμενων προκλήσεων, καθώς και των υφιστάμενων και μελλοντικών απειλών στα εξωτερικά σύνορα που προκύπτουν από παράτυπη μετανάστευση ή διασυνοριακή εγκληματικότητα, ή να παράσχει αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων.

1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να ζητήσουν από τον Οργανισμό να εκτελέσει κοινές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των επερχόμενων προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της παράτυπης μετανάστευσης, των υφιστάμενων και μελλοντικών απειλών στα εξωτερικά σύνορα ή της διασυνοριακής εγκληματικότητας, όπως η εγκληματική παράνομη διακίνηση ατόμων, η εμπορία ανθρώπων και η τρομοκρατία, ή να παράσχει αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων.

2.  Κατόπιν αιτήματος ενός κράτους μέλους που αντιμετωπίζει ειδικές και δυσανάλογες πιέσεις, ιδίως στην περίπτωση αφίξεως σε ορισμένα σημεία των εξωτερικών συνόρων μεγάλου αριθμού υπηκόων τρίτων χωρών που επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους, ο οργανισμός δύναται να προβεί σε ταχεία συνοριακή επέμβαση για περιορισμένο χρονικό διάστημα στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους υποδοχής.

 

3.  Ο εκτελεστικός διευθυντής αξιολογεί, εγκρίνει και συντονίζει προτάσεις για κοινές επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη. Οι κοινές επιχειρήσεις και ταχείες συνοριακές επεμβάσεις έπονται μιας εμπεριστατωμένης, αξιόπιστης και επικαιροποιημένης ανάλυσης κινδύνου, η οποία θα παρέχει τη δυνατότητα στον οργανισμό να ορίσει μια σειρά προτεραιότητας για τις προτεινόμενες κοινές επιχειρήσεις και ταχείες συνοριακές επεμβάσεις, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο επίπτωσης σε τμήματα των εξωτερικών συνόρων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 και τη διαθεσιμότητα των πόρων.

3.  Ο εκτελεστικός διευθυντής αξιολογεί, εγκρίνει και συντονίζει προτάσεις για κοινές επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη. Οι κοινές επιχειρήσεις έπονται μιας εμπεριστατωμένης, αξιόπιστης και επικαιροποιημένης ανάλυσης κινδύνου, η οποία θα παρέχει τη δυνατότητα στον οργανισμό να ορίσει μια σειρά προτεραιότητας για τις προτεινόμενες κοινές επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο επίπτωσης σε τμήματα των εξωτερικών συνόρων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 και τη διαθεσιμότητα των πόρων.

4.  Ο εκτελεστικός διευθυντής, με τη συμβουλή του εποπτικού συμβουλίου με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης τρωτότητας και λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση κινδύνου του οργανισμού και το επίπεδο ανάλυσης της ευρωπαϊκής εικόνας της κατάστασης που καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013, συνιστά στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να κινήσει και να διενεργήσει κοινές επιχειρήσεις ή ταχείες συνοριακές επεμβάσεις. Ο οργανισμός θέτει τον τεχνικό του εξοπλισμό στη διάθεση του κράτους μέλους υποδοχής ή των συμμετεχόντων κρατών μελών.

4.  Ο εκτελεστικός διευθυντής, με τη συμβουλή του συμβουλευτικού οργάνου με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης τρωτότητας και λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση κινδύνου του Οργανισμού και το επίπεδο ανάλυσης της ευρωπαϊκής εικόνας της κατάστασης που καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013, συνιστά στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να κινήσει και να διενεργήσει κοινές επιχειρήσεις. Ο Οργανισμός θέτει τον τεχνικό του εξοπλισμό στη διάθεση του κράτους μέλους υποδοχής ή των συμμετεχόντων κρατών μελών.

5.  Οι στόχοι μιας κοινής επιχείρησης ή ταχείας συνοριακής επέμβασης δύνανται να επιτευχθούν στο πλαίσιο μιας επιχείρησης πολλαπλού σκοπού που μπορεί να περιλαμβάνει τη διάσωση ατόμων που κινδυνεύουν στη θάλασσα ή άλλες δραστηριότητες ακτοφυλακής, την καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης μεταναστών ή της εμπορίας ανθρώπων, δραστηριότητες ελέγχου λαθρεμπορίου ναρκωτικών και διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης, της καταχώρισης, του απολογισμού και της επιστροφής.

5.  Οι στόχοι μιας κοινής επιχείρησης δύνανται να επιτευχθούν στο πλαίσιο μιας επιχείρησης πολλαπλού σκοπού που μπορεί να περιλαμβάνει τη διάσωση ατόμων που κινδυνεύουν στη θάλασσα ή άλλες δραστηριότητες ακτοφυλακής, την καταπολέμηση της εγκληματικής λαθραίας διακίνησης προσώπων, της εμπορίας ανθρώπων, δραστηριότητες ελέγχου λαθρεμπορίου ναρκωτικών, σε συνεργασία με την Ευρωπόλ, και διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης, της καταχώρισης, του απολογισμού και της επιστροφής.

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)   περιγραφή των καθηκόντων και ειδικές οδηγίες για τις ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι βάσεις δεδομένων στις οποίες επιτρέπεται η πρόσβαση και τα επιτρεπόμενα υπηρεσιακά όπλα, πυρομαχικά και εξοπλισμός στο κράτος μέλος υποδοχής·

δ)  περιγραφή των καθηκόντων, των ευθυνών και των ειδικών οδηγιών για τις ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι βάσεις δεδομένων στις οποίες επιτρέπεται η πρόσβαση και τα επιτρεπόμενα υπηρεσιακά όπλα, πυρομαχικά και εξοπλισμός στο κράτος μέλος υποδοχής·

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(δα)  περιγραφή των επιπτώσεων στα θεμελιώδη δικαιώματα και των κινδύνων της κοινής επιχείρησης·

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

θ)   σύστημα αναφοράς και αξιολόγησης με παραμέτρους επιδόσεων για τις εκθέσεις αξιολόγησης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της τελικής έκθεσης αξιολόγησης·

θ)  σύστημα αναφοράς και αξιολόγησης με παραμέτρους επιδόσεων για τις εκθέσεις αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της τελικής έκθεσης αξιολόγησης·

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Κατόπιν αιτήματος ενός κράτους μέλους που αντιμετωπίζει ειδικές και δυσανάλογες πιέσεις, ιδίως στην περίπτωση αφίξεως σε ορισμένα σημεία των εξωτερικών συνόρων μεγάλου αριθμού υπηκόων τρίτων χωρών που επιχειρούν να εισέλθουν παράτυπα στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους, ο οργανισμός δύναται να προβεί σε ταχεία συνοριακή επέμβαση για περιορισμένο χρονικό διάστημα στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους υποδοχής.

1.  Στο αίτημα κράτους μέλους για τη δρομολόγηση ταχείας συνοριακής επέμβασης περιγράφεται η κατάσταση, οι επιδιωκόμενοι στόχοι και οι προβλεπόμενες ανάγκες. Εάν χρειαστεί, ο εκτελεστικός διευθυντής δύναται να αποστείλει αμέσως εμπειρογνώμονες του οργανισμού για να αξιολογήσουν την κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα του οικείου κράτους μέλους.

1.  Στο αίτημα κράτους μέλους για τη δρομολόγηση ταχείας συνοριακής επέμβασης περιγράφεται η κατάσταση, οι επιδιωκόμενοι στόχοι και οι προβλεπόμενες ανάγκες. Εάν χρειαστεί, ο εκτελεστικός διευθυντής δύναται να αποστείλει αμέσως εμπειρογνώμονες του οργανισμού για να αξιολογήσουν την κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα του οικείου κράτους μέλους.

2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει αμέσως το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με αίτημα κράτους μέλους για τη δρομολόγηση ταχείας συνοριακής επέμβασης.

2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει αμέσως το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με αίτημα κράτους μέλους για τη δρομολόγηση ταχείας συνοριακής επέμβασης.

3.  Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα κράτους μέλους, ο εκτελεστικός διευθυντής λαμβάνει υπόψη τα πορίσματα των αναλύσεων κινδύνου του οργανισμού και το επίπεδο ανάλυσης της ευρωπαϊκής εικόνας της κατάστασης που καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης τρωτότητας που αναφέρεται στο άρθρο 12, καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία που παρέχεται από το οικείο κράτος μέλος ή άλλο κράτος μέλος.

3.  Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα κράτους μέλους, ο εκτελεστικός διευθυντής λαμβάνει υπόψη τα πορίσματα των αναλύσεων κινδύνου του οργανισμού και το επίπεδο ανάλυσης της ευρωπαϊκής εικόνας της κατάστασης που καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης τρωτότητας που αναφέρεται στο άρθρο 12, καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία που παρέχεται από το οικείο κράτος μέλος ή άλλο κράτος μέλος.

4.  Ο εκτελεστικός διευθυντής αποφασίζει σχετικά με το αίτημα για τη δρομολόγηση ταχείας συνοριακής επέμβασης εντός δύο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του. Ο εκτελεστικός διευθυντής κοινοποιεί την απόφασή του γραπτώς στο οικείο κράτος μέλος και συγχρόνως στο διοικητικό συμβούλιο. Στην απόφαση αναφέρονται οι βασικοί λόγοι στους οποίους στηρίχθηκε.

4.  Ο εκτελεστικός διευθυντής αποφασίζει σχετικά με το αίτημα για τη δρομολόγηση ταχείας συνοριακής επέμβασης εντός δύο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του. Ο εκτελεστικός διευθυντής κοινοποιεί την απόφασή του γραπτώς στο οικείο κράτος μέλος και συγχρόνως στο διοικητικό συμβούλιο. Στην απόφαση αναφέρονται οι βασικοί λόγοι στους οποίους στηρίχθηκε.

5.  Εάν ο εκτελεστικός διευθυντής αποφασίσει να δρομολογήσει ταχεία συνοριακή επέμβαση, αναπτύσσει τις ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής από την εφεδρεία ταχείας κινητοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 5 και, εφόσον είναι αναγκαίο, αποφασίζει για την άμεση ενίσχυση με μία ή περισσότερες ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 6.

5.  Εάν ο εκτελεστικός διευθυντής αποφασίσει να δρομολογήσει ταχεία συνοριακή επέμβαση, αναπτύσσει τις ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής από την εφεδρεία ταχείας αντίδρασης, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 5 και, εφόσον είναι αναγκαίο, αποφασίζει για την άμεση ενίσχυση με μία ή περισσότερες ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 6.

6.  Ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει, μαζί με το κράτος μέλος υποδοχής, επιχειρησιακό σχέδιο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3, αμέσως και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της απόφασης.

6.  Ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει, μαζί με το κράτος μέλος υποδοχής, επιχειρησιακό σχέδιο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3, αμέσως και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της απόφασης.

7.  Από τη στιγμή που έχει συμφωνηθεί το επιχειρησιακό σχέδιο, ο εκτελεστικός διευθυντής ζητά από τα κράτη μέλη να αναπτύξουν αμέσως τους συνοριοφύλακες που αποτελούν μέρος της εφεδρείας ταχείας κινητοποίησης. Ο εκτελεστικός διευθυντής αναφέρει το προφίλ και τον αριθμό των συνοριοφυλάκων, οι οποίοι απαιτούνται από κάθε κράτος μέλος, μεταξύ εκείνων που προσδιορίζονται στην υφιστάμενη εφεδρεία ταχείας κινητοποίησης.

7.  Από τη στιγμή που έχει συμφωνηθεί το επιχειρησιακό σχέδιο, ο εκτελεστικός διευθυντής ζητά από τα κράτη μέλη να αναπτύξουν αμέσως τους συνοριοφύλακες που αποτελούν μέρος της εφεδρείας ταχείας αντίδρασης. Ο εκτελεστικός διευθυντής αναφέρει το προφίλ και τον αριθμό των συνοριοφυλάκων, οι οποίοι απαιτούνται από κάθε κράτος μέλος, μεταξύ εκείνων που προσδιορίζονται στην υφιστάμενη εφεδρεία ταχείας αντίδρασης.

8.  Παράλληλα, και εφόσον είναι αναγκαίο, για να εξασφαλιστεί η άμεση ενίσχυση των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής που αναπτύσσονται από την εφεδρεία ταχείας κινητοποίησης, ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει τα κράτη μέλη σχετικά με τον αιτούμενο αριθμό και τα προφίλ των συνοριοφυλάκων που θα αναπτυχθούν επιπλέον. Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται γραπτώς στα εθνικά σημεία επαφής και αναφέρουν την ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να λάβει χώρα το εγχείρημα. Τους παρέχεται επίσης αντίγραφο του επιχειρησιακού σχεδίου.

8.  Παράλληλα, και εφόσον είναι αναγκαίο, για να εξασφαλιστεί η άμεση ενίσχυση των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής που αναπτύσσονται από την εφεδρεία ταχείας αντίδρασης, ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει τα κράτη μέλη σχετικά με τον αιτούμενο αριθμό και τα προφίλ των συνοριοφυλάκων που θα αναπτυχθούν επιπλέον. Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται γραπτώς στα εθνικά σημεία επαφής και αναφέρουν την ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να λάβει χώρα το εγχείρημα. Τους παρέχεται επίσης αντίγραφο του επιχειρησιακού σχεδίου.

9.  Εάν ο εκτελεστικός διευθυντής απουσιάζει ή κωλύεται, οι αποφάσεις σχετικά με την αποστολή της εφεδρείας ταχείας κινητοποίησης και οποιαδήποτε επιπλέον αποστολή ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, λαμβάνονται από τον αναπληρωτή εκτελεστικό διευθυντή.

9.  Εάν ο εκτελεστικός διευθυντής απουσιάζει ή κωλύεται, οι αποφάσεις σχετικά με την αποστολή της εφεδρείας ταχείας αντίδρασης και οποιαδήποτε επιπλέον αποστολή ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, λαμβάνονται από τον αναπληρωτή εκτελεστικό διευθυντή.

10.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι συνοριοφύλακες που περιλαμβάνονται στην εφεδρεία ταχείας κινητοποίησης τίθενται άμεσα και ανεξαιρέτως στη διάθεση του οργανισμού. Τα κράτη μέλη διαθέτουν επίσης πρόσθετους συνοριοφύλακες για την αποστολή ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, κατόπιν αιτήματος του οργανισμού, εκτός εάν αντιμετωπίζουν κάποια έκτακτη κατάσταση η οποία επηρεάζει σοβαρά την εκτέλεση εθνικών καθηκόντων.

10.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι συνοριοφύλακες που περιλαμβάνονται στην εφεδρεία ταχείας αντίδρασης τίθενται άμεσα και ανεξαιρέτως στη διάθεση του οργανισμού, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης ανάπτυξη εντός τριών εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία κατά την οποία συμφωνείται το επιχειρησιακό σχέδιο. Τα κράτη μέλη διαθέτουν επίσης πρόσθετους συνοριοφύλακες για την αποστολή ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, κατόπιν αιτήματος του οργανισμού, εκτός εάν αντιμετωπίζουν κάποια έκτακτη κατάσταση η οποία επηρεάζει σοβαρά την εκτέλεση εθνικών καθηκόντων.

11.  Η αποστολή της εφεδρείας ταχείας κινητοποίησης πραγματοποιείται το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έγκρισης του επιχειρησιακού σχεδίου από τον εκτελεστικό διευθυντή και το κράτος μέλος υποδοχής. Πρόσθετη αποστολή ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής λαμβάνει χώρα, εφόσον είναι αναγκαίο, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την αποστολή της εφεδρείας ταχείας κινητοποίησης.

11.  Η αποστολή της εφεδρείας ταχείας αντίδρασης πραγματοποιείται το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έγκρισης του επιχειρησιακού σχεδίου από τον εκτελεστικό διευθυντή και το κράτος μέλος υποδοχής. Πρόσθετη αποστολή ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής λαμβάνει χώρα, εφόσον είναι αναγκαίο, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την αποστολή της εφεδρείας ταχείας αντίδρασης.

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει δυσανάλογες μεταναστευτικές πιέσεις σε συγκεκριμένα κομβικά κέντρα πρώτης υποδοχής των εξωτερικών συνόρων του που χαρακτηρίζονται από μεγάλες μεικτές μεταναστευτικές εισροές, το εν λόγω κράτος μέλος δύναται να ζητήσει επιχειρησιακή και τεχνική ενίσχυση από τις ομάδες στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Το εν λόγω κράτος μέλος υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης και εκτίμηση των αναγκών του στον οργανισμό και άλλους αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης, ιδίως την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο και την Ευρωπόλ.

1.  Όταν ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει δυσανάλογες μεταναστευτικές πιέσεις σε συγκεκριμένα κομβικά κέντρα πρώτης υποδοχής των εξωτερικών συνόρων του που χαρακτηρίζονται από μεγάλες μεικτές μεταναστευτικές εισροές, το εν λόγω κράτος μέλος δύναται να ζητήσει επιχειρησιακή και τεχνική ενίσχυση από τις ομάδες στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Το εν λόγω κράτος μέλος υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης και εκτίμηση των αναγκών του στον οργανισμό και άλλους αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης, ιδίως την EASO και την Ευρωπόλ.

2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής, σε συντονισμό με άλλους συναφείς οργανισμούς της Ένωσης, αξιολογεί το αίτημα για συνδρομή του κράτους μέλους και την εκτίμηση των αναγκών του με σκοπό να καθορίσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο ενίσχυσης αποτελούμενο από διάφορες δραστηριότητες που θα συντονίζουν οι άλλοι σχετικοί οργανισμοί της Ένωσης, με το οποίο θα πρέπει να συμφωνήσει το οικείο κράτος μέλος.

2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής, σε συντονισμό με άλλους συναφείς οργανισμούς της Ένωσης, αξιολογεί το αίτημα για συνδρομή του κράτους μέλους και την εκτίμηση των αναγκών του με σκοπό να καθορίσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο ενίσχυσης αποτελούμενο από διάφορες δραστηριότητες που θα συντονίζουν οι άλλοι σχετικοί οργανισμοί της Ένωσης, με το οποίο θα πρέπει να συμφωνήσει το οικείο κράτος μέλος.

 

2α.  Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό της άμεσης συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων οργανισμών και των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

3.  Η επιχειρησιακή και τεχνική ενίσχυση που παρέχεται από τις ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, τις ευρωπαϊκές ομάδες επέμβασης για επιστροφή και τους εμπειρογνώμονες από το προσωπικό του οργανισμού, στο πλαίσιο των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, δύναται να περιλαμβάνει:

3.  Η επιχειρησιακή και τεχνική ενίσχυση που παρέχεται από τις ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, τις ευρωπαϊκές ομάδες επέμβασης για επιστροφή και τους εμπειρογνώμονες από το προσωπικό του οργανισμού, στο πλαίσιο των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, δύναται να περιλαμβάνει:

α)  τον έλεγχο των υπηκόων τρίτων χωρών που καταφθάνουν στα εξωτερικά σύνορα, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης, καταγραφής και ενημέρωσης των εν λόγω υπηκόων τρίτων χωρών και, εφόσον ζητηθεί από το κράτος μέλος, τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων των υπηκόων τρίτων χωρών·

α)  παροχή βοήθειας σχετικά με τον έλεγχο των υπηκόων τρίτων χωρών που καταφθάνουν στα εξωτερικά σύνορα, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης, καταγραφής και ενημέρωσης των εν λόγω υπηκόων τρίτων χωρών και, εφόσον ζητηθεί από το κράτος μέλος, τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων των υπηκόων τρίτων χωρών, με πλήρη σεβασμό για τα θεμελιώδη δικαιώματα και με παροχή πληροφοριών σχετικά με τον σκοπό και τα αποτελέσματα όλων των διαδικασιών·

β)   την παροχή πληροφοριών σε άτομα με σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας ή σε αιτούντες ή πιθανούς αιτούντες μετεγκατάσταση·

 

 

(βα)  την παραπομπή των ατόμων που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση διεθνούς προστασίας σε εμπειρογνώμονες στον τομέα του ασύλου των εθνικών αρχών του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή της EASO·

γ)   τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στον τομέα της επιστροφής, καθώς και για την προετοιμασία και την οργάνωση των επιχειρήσεων επιστροφής.

γ)  τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στον τομέα της επιστροφής, καθώς και για την προετοιμασία και την οργάνωση των επιχειρήσεων επιστροφής.

 

3α.  Οι ομάδες στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών περιλαμβάνουν εμπειρογνώμονες στην προστασία των παιδιών, την εμπορία ανθρώπων, την προστασία σε περιπτώσεις διώξεων λόγω φύλου και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

4.  Ο οργανισμός επικουρεί την Επιτροπή στον συντονισμό των δραστηριοτήτων των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, σε συνεργασία με τους λοιπούς αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης.

4.  Ο Οργανισμός επικουρεί την Επιτροπή στον συντονισμό των δραστηριοτήτων των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, σε συνεργασία με τους λοιπούς αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης.

 

4α.  Ο οργανισμός, σε συνεργασία με την EASO, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και άλλους συναφείς οργανισμούς της Ένωσης και υπό τον συντονισμό της Επιτροπής, διασφαλίζει τη συμμόρφωση αυτών των δραστηριοτήτων με το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Περιλαμβάνονται η παροχή καταφυγίου, συνθηκών υγιεινής και εγκαταστάσεων που σέβονται τις ανάγκες γυναικών και παιδιών στα κομβικά κέντρα πρώτης υποδοχής.

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Εάν ένα κράτος μέλος δεν λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 6 ή σε περίπτωση δυσανάλογων μεταναστευτικών πιέσεων στα εξωτερικά σύνορα, οι οποίες καθιστούν τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων αναποτελεσματικό σε τέτοιο βαθμό που ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν, η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τον οργανισμό, δύναται να προτείνει με εκτελεστική πράξη, τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν από τον οργανισμό και προτείνει στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να συνεργαστεί με τον οργανισμό για την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 79 παράγραφος 2.

1.  Εάν ένα κράτος μέλος δεν λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα με απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 5 ή σε περίπτωση δυσανάλογων μεταναστευτικών πιέσεων στα εξωτερικά σύνορα, οι οποίες καθιστούν τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων αναποτελεσματικό σε τέτοιο βαθμό που ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν ως χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τον Οργανισμό, δύναται να παρουσιάσει στο Συμβούλιο πρόταση για εκτελεστική απόφαση, στην οποία προσδιορίζει τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν από τον Οργανισμό και προτείνει στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να συνεργαστεί με τον Οργανισμό για την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Η εν λόγω εκτελεστική απόφαση εκδίδεται από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία.

Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγοντος χαρακτήρα που αφορούν τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν, η Επιτροπή εκδίδει αμέσως εφαρμοστέες εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 79 παράγραφος 5.

 

 

Το Συμβούλιο συνεδριάζει αμέσως μετά τη λήψη της πρότασης της Επιτροπής.

 

1α.  Αν προκύπτει μια κατάσταση για την οποία απαιτείται επείγουσα δράση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση για την κατάσταση και για όλα τα επακόλουθα μέτρα και τις αποφάσεις που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

2.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η Επιτροπή προβλέπει τη λήψη από τον οργανισμό ενός ή περισσότερων από τα εξής μέτρα:

2.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η Επιτροπή προβλέπει τη λήψη από τον οργανισμό ενός ή περισσότερων από τα εξής μέτρα:

α)   να οργανώνει και να συντονίζει ταχείες συνοριακές επεμβάσεις και να αναπτύσσει τις ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής από την εφεδρεία ταχείας κινητοποίησης, καθώς και πρόσθετες ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, ανάλογα με την περίπτωση·

α)  να οργανώνει και να συντονίζει ταχείες συνοριακές επεμβάσεις και να αναπτύσσει τις ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής από την εφεδρεία ταχείας αντίδρασης, καθώς και πρόσθετες ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, ανάλογα με την περίπτωση·

β)   να αποστέλλει τις ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής στο πλαίσιο των ομάδων υποστήριξης για τη διαχείριση της μετανάστευσης σε κομβικά κέντρα πρώτης υποδοχής·

β)  να αποστέλλει τις ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής στο πλαίσιο των ομάδων υποστήριξης για τη διαχείριση της μετανάστευσης σε κομβικά κέντρα πρώτης υποδοχής·

γ)   να συντονίζει τις δραστηριότητες για ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και τρίτες χώρες στα εξωτερικά σύνορα, καθώς και τις κοινές επιχειρήσεις με τις γειτονικές τρίτες χώρες·

γ)  να συντονίζει τις δραστηριότητες για ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και τρίτες χώρες στα εξωτερικά σύνορα, καθώς και τις κοινές επιχειρήσεις με τις γειτονικές τρίτες χώρες·

δ)   να διαθέτει τεχνικό εξοπλισμό·

δ)  να διαθέτει τεχνικό εξοπλισμό·

ε)   να οργανώνει επεμβάσεις επιστροφής.

ε)  να οργανώνει επεμβάσεις επιστροφής.

3.  Ο εκτελεστικός διευθυντής, εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της Επιτροπής, και κατόπιν γνωμοδότησης του εποπτικού συμβουλίου, καθορίζει τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν για την πρακτική εφαρμογή των μέτρων που προσδιορίζονται στην απόφαση της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και του αριθμού και των προσόντων των συνοριοφυλάκων και λοιπού σχετικού προσωπικού που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της εν λόγω απόφασης.

3.  Ο εκτελεστικός διευθυντής, εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Συμβουλίου, και με τη συμβουλή του συμβουλευτικού οργάνου:

 

α)  καθορίζει τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν για την πρακτική εφαρμογή των μέτρων που προσδιορίζονται στην απόφαση της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και του αριθμού και των προσόντων των συνοριοφυλάκων και του λοιπού σχετικού προσωπικού που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της εν λόγω απόφασης·

 

β)  υποβάλλει σχέδιο επιχειρησιακού σχεδίου στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

4.  Παράλληλα και εντός των ίδιων δύο εργάσιμων ημερών, ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει σχέδιο επιχειρησιακού σχεδίου στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Ο εκτελεστικός διευθυντής και το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος καταρτίζουν το επιχειρησιακό σχέδιο εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του.

4.  Ο εκτελεστικός διευθυντής και το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος συμφωνούν σχετικά με το επιχειρησιακό σχέδιο εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του.

5.  Ο οργανισμός, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός τριών εργάσιμων ημερών από την κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδίου, κινητοποιεί τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό και το προσωπικό από την εφεδρεία ταχείας κινητοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 5 για την πρακτική εφαρμογή των μέτρων που ορίζονται στην απόφαση της Επιτροπής. Πρόσθετος τεχνικός εξοπλισμός και ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής αναπτύσσονται ανάλογα με τις ανάγκες σε δεύτερο στάδιο και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ανάπτυξη της εφεδρείας ταχείας κινητοποίησης.

5.  Ο Οργανισμός, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός τριών εργάσιμων ημερών από την κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδίου, κινητοποιεί τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό και το προσωπικό από την εφεδρεία ταχείας αντίδρασης που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 5 για την πρακτική εφαρμογή των μέτρων που ορίζονται στην απόφαση του Συμβουλίου. Πρόσθετος τεχνικός εξοπλισμός και ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής αναπτύσσονται ανάλογα με τις ανάγκες σε δεύτερο στάδιο και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ανάπτυξη της εφεδρείας ταχείας αντίδρασης.

6.  Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος συμμορφώνεται με την απόφαση της Επιτροπής και, για τον σκοπό αυτό, συνεργάζεται άμεσα με τον οργανισμό και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να διευκολυνθεί η εφαρμογή της εν λόγω απόφασης και η πρακτική εκτέλεση των μέτρων που προβλέπονται στην εν λόγω απόφαση και στο επιχειρησιακό σχέδιο που έχει συμφωνηθεί με τον εκτελεστικό διευθυντή.

6.  Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος συμμορφώνεται με την απόφαση του Συμβουλίου και, για τον σκοπό αυτό, συνεργάζεται άμεσα με τον οργανισμό και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να διευκολυνθεί η εφαρμογή της εν λόγω απόφασης και η πρακτική εκτέλεση των μέτρων που προβλέπονται στην εν λόγω απόφαση και στο επιχειρησιακό σχέδιο που έχει συμφωνηθεί με τον εκτελεστικό διευθυντή.

7.  Τα κράτη μέλη διαθέτουν τους συνοριοφύλακες και το λοιπό σχετικό προσωπικό που καθορίζεται από τον εκτελεστικό διευθυντή σύμφωνα με την παράγραφο 2. Τα κράτη μέλη δεν δύνανται να επικαλεστούν την εξαιρετική κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 και παράγραφος 6.

7.  Τα κράτη μέλη διαθέτουν τους συνοριοφύλακες και το λοιπό σχετικό προσωπικό που καθορίζεται από τον εκτελεστικό διευθυντή σύμφωνα με την παράγραφο 2. Τα κράτη μέλη δεν δύνανται να επικαλεστούν την εξαιρετική κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 και παράγραφος 6.

 

7α.  Η Επιτροπή παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή των μέτρων που προσδιορίζονται στην απόφαση του Συμβουλίου και τις δράσεις που υλοποιούνται για τον σκοπό αυτόν από τον Οργανισμό και τα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή διαχείριση των ευρωπαϊκών συνόρων.

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο οργανισμός αναπτύσσει συνοριοφύλακες και λοιπό σχετικό προσωπικό ως μέλη των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής σε κοινές επιχειρήσεις, ταχείες συνοριακές επεμβάσεις και στο πλαίσιο των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Ο οργανισμός δύνανται επίσης να αποστέλλει εμπειρογνώμονες από το προσωπικό του.

1.  Ο οργανισμός αναπτύσσει συνοριοφύλακες και λοιπό σχετικό προσωπικό ως μέλη των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής σε κοινές επιχειρήσεις, ταχείες συνοριακές επεμβάσεις και στο πλαίσιο των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Ο οργανισμός δύνανται επίσης να αποστέλλει εμπειρογνώμονες από το προσωπικό του.

2.  Κατόπιν προτάσεως του εκτελεστικού διευθυντή, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου, σχετικά με τα αναγκαία προσόντα και τον συνολικό αριθμό συνοριοφυλάκων που πρόκειται να τεθούν στη διάθεση των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται για οποιαδήποτε επακόλουθη μεταβολή των αναγκαίων προσόντων και του συνολικού αριθμού. Τα κράτη μέλη συνεισφέρουν στις ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής μέσω μιας εφεδρείας που συγκροτείται σε εθνικό επίπεδο βάσει των διαφόρων καθορισμένων προσόντων, με τον διορισμό συνοριοφυλάκων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα.

2.  Κατόπιν προτάσεως του εκτελεστικού διευθυντή, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου, σχετικά με τα αναγκαία προσόντα και τον συνολικό αριθμό συνοριοφυλάκων που πρόκειται να τεθούν στη διάθεση των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται για οποιαδήποτε επακόλουθη μεταβολή των αναγκαίων προσόντων και του συνολικού αριθμού. Τα κράτη μέλη συνεισφέρουν στις ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής μέσω μιας εφεδρείας που συγκροτείται σε εθνικό επίπεδο βάσει των διαφόρων καθορισμένων προσόντων, με τον διορισμό συνοριοφυλάκων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα.

3.  Η συμβολή των κρατών μελών με συνοριοφύλακές τους σε ειδικές κοινές δράσεις για τα προσεχή έτη σχεδιάζεται βάσει ετήσιων διμερών διαπραγματεύσεων και συμφωνιών μεταξύ του οργανισμού και των κρατών μελών. Βάσει των εν λόγω συμφωνιών, τα κράτη μέλη θέτουν τους συνοριοφύλακες στη διάθεση του οργανισμού προς ανάπτυξη κατόπιν αιτήσεώς του, εκτός εάν αντιμετωπίζουν εξαιρετική κατάσταση η οποία θίγει σοβαρά την εκτέλεση εθνικών καθηκόντων. Κάθε τέτοια αίτηση υποβάλλεται 21 εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον πριν από τη σκοπούμενη ανάπτυξη.

3.  Η συμβολή των κρατών μελών με συνοριοφύλακές τους σε ειδικές κοινές δράσεις για τα προσεχή έτη σχεδιάζεται βάσει ετήσιων διμερών διαπραγματεύσεων και συμφωνιών μεταξύ του οργανισμού και των κρατών μελών. Βάσει των εν λόγω συμφωνιών, τα κράτη μέλη θέτουν τους συνοριοφύλακες στη διάθεση του οργανισμού προς ανάπτυξη κατόπιν αιτήσεώς του, εκτός εάν αντιμετωπίζουν εξαιρετική κατάσταση η οποία θίγει σοβαρά την εκτέλεση εθνικών καθηκόντων. Κάθε τέτοια αίτηση υποβάλλεται 21 εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον πριν από τη σκοπούμενη ανάπτυξη. Εάν ένα κράτος μέλος επικαλείται μια τέτοια εξαιρετική κατάσταση, παρέχει λεπτομερή αιτιολόγηση και πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση σε επιστολή του προς τον οργανισμό, το περιεχόμενο της οποίας περιλαμβάνεται στην έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 9.

4.  Όσον αφορά τις ταχείες συνοριακές επεμβάσεις, μετά από πρόταση του εκτελεστικού διευθυντή του οργανισμού, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει, με πλειοψηφία τριών τετάρτων, για τα προσόντα και τον ελάχιστο αριθμό των συνοριοφυλάκων που πρόκειται να διατεθούν στην εφεδρεία ταχείας κινητοποίησης των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται για οποιαδήποτε μεταγενέστερη μεταβολή όσον αφορά τα προσόντα και τον συνολικό αριθμό των συνοριοφυλάκων της εφεδρείας ταχείας κινητοποίησης. Τα κράτη μέλη συμβάλλουν στην εφεδρεία ταχείας κινητοποίησης μέσω εφεδρείας εθνικών εμπειρογνωμόνων που συγκροτείται βάσει των συγκεκριμένων προσόντων, με τον διορισμό συνοριοφυλάκων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα.

4.  Όσον αφορά τις ταχείες συνοριακές επεμβάσεις, μετά από πρόταση του εκτελεστικού διευθυντή του οργανισμού, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει, με πλειοψηφία τριών τετάρτων, για τα προσόντα και τον ελάχιστο αριθμό των συνοριοφυλάκων που πρόκειται να διατεθούν στην εφεδρεία ταχείας αντίδρασης των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται για οποιαδήποτε μεταγενέστερη μεταβολή όσον αφορά τα προσόντα και τον συνολικό αριθμό των συνοριοφυλάκων της εφεδρείας ταχείας αντίδρασης. Τα κράτη μέλη συμβάλλουν στην εφεδρεία ταχείας αντίδρασης μέσω εφεδρείας εθνικών εμπειρογνωμόνων που συγκροτείται βάσει των συγκεκριμένων προσόντων, με τον διορισμό συνοριοφυλάκων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα.

5.  Η εφεδρεία ταχείας κινητοποίησης είναι μόνιμο σώμα το οποίο τίθεται στην άμεση διάθεση του οργανισμού και το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί από κάθε κράτος μέλος εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που συμφωνείται το επιχειρησιακό σχέδιο από τον εκτελεστικό διευθυντή και το κράτος μέλος υποδοχής. Για τον σκοπό αυτό, κάθε κράτος μέλος θέτει στη διάθεση του οργανισμού σε ετήσια βάση έναν αριθμό συνοριοφυλάκων που αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 3% του προσωπικού των κρατών μελών χωρίς χερσαία ή θαλάσσια εξωτερικά σύνορα και σε 2% του προσωπικού των κρατών μέλη με χερσαία ή θαλάσσια εξωτερικά σύνορα, και ο οποίος ανέρχεται σε τουλάχιστον 1 500 συνοριοφύλακες που θα διαθέτουν τα προσόντα τα οποία προσδιορίζονται στην απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

5.  Η εφεδρεία ταχείας αντίδρασης είναι μόνιμο σώμα το οποίο τίθεται στην άμεση διάθεση του Οργανισμού και το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί από κάθε κράτος μέλος εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που συμφωνείται το επιχειρησιακό σχέδιο από τον εκτελεστικό διευθυντή και το κράτος μέλος υποδοχής. Για τον σκοπό αυτό, κάθε κράτος μέλος θέτει στη διάθεση του Οργανισμού σε ετήσια βάση έναν αριθμό συνοριοφυλάκων που αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 3% του προσωπικού των κρατών μελών χωρίς χερσαία ή θαλάσσια εξωτερικά σύνορα και σε 2% του προσωπικού των κρατών μέλη με χερσαία ή θαλάσσια εξωτερικά σύνορα, και ο οποίος ανέρχεται σε τουλάχιστον 1 500 συνοριοφύλακες που θα διαθέτουν τα προσόντα τα οποία προσδιορίζονται στην απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Ο Οργανισμός αξιολογεί κατά πόσον οι συνοριοφύλακες που προτείνουν τα κράτη μέλη αντιστοιχούν στα προφίλ που ορίζονται και αποφασίζει ποιοι συνοριοφύλακες θα επιλεχθούν για την εφεδρεία ταχείας αντίδρασης. Ο Οργανισμός έχει το δικαίωμα να απομακρύνει έναν συνοριοφύλακα από την εφεδρεία σε περίπτωση παραπτώματος ή παράβασης των εφαρμοστέων κανόνων.

6.  Εφόσον απαιτείται, η ανάπτυξη των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής από την εφεδρεία ταχείας κινητοποίησης συμπληρώνεται αμέσως από πρόσθετες ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμέσως, κατόπιν αιτήματος του οργανισμού, τον αριθμό, τα ονόματα και τα προσόντα των συνοριοφυλάκων από την εθνική εφεδρεία τους που μπορούν να διαθέσουν εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την έναρξη της ταχείας συνοριακής επέμβασης. Τα κράτη μέλη διαθέτουν τους συνοριοφύλακες έπειτα από αίτημα του οργανισμού, εκτός εάν τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν εξαιρετική κατάσταση η οποία θίγει σοβαρά την εκτέλεση εθνικών καθηκόντων.

6.  Εφόσον απαιτείται, η ανάπτυξη των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής από την εφεδρεία ταχείας αντίδρασης συμπληρώνεται αμέσως από πρόσθετες ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμέσως, κατόπιν αιτήματος του Οργανισμού, τον αριθμό, τα ονόματα και τα προσόντα των συνοριοφυλάκων από την εθνική εφεδρεία τους που μπορούν να διαθέσουν εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την έναρξη της ταχείας συνοριακής επέμβασης. Τα κράτη μέλη διαθέτουν τους συνοριοφύλακες έπειτα από αίτημα του Οργανισμού, εκτός εάν τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν εξαιρετική κατάσταση η οποία θίγει σοβαρά την εκτέλεση εθνικών καθηκόντων. Εάν ένα κράτος μέλος επικαλείται μια τέτοια εξαιρετική κατάσταση, παρέχει λεπτομερή αιτιολόγηση και πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση σε επιστολή του προς τον Οργανισμό, το περιεχόμενο της οποίας περιλαμβάνεται στην έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 9.

 

6α.  Αν προκύψει κατάσταση κατά την οποία απαιτούνται περισσότεροι συνοριοφύλακες από όσους προβλέπονται στις παραγράφους 5 και 6, ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει αμέσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα αναζητήσει δεσμεύσεις από τα κράτη μέλη για να καλυφθεί η έλλειψη.

7.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι συνοριοφύλακες και το λοιπό συναφές προσωπικό το οποίο συνεισφέρουν ανταποκρίνεται στα προσόντα και τον αριθμό που έχει αποφασιστεί από το διοικητικό συμβούλιο. Η διάρκεια της αποστολής καθορίζεται από το κράτος μέλος καταγωγής, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι μικρότερη των 30 ημερών.

7.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι συνοριοφύλακες και το λοιπό συναφές προσωπικό το οποίο συνεισφέρουν ανταποκρίνεται στα προσόντα και τον αριθμό που έχει αποφασιστεί από το διοικητικό συμβούλιο. Η διάρκεια της αποστολής καθορίζεται από το κράτος μέλος καταγωγής, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι μικρότερη των 30 ημερών.

8.  Ο οργανισμός συνεισφέρει στις ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής κατάλληλα καταρτισμένους συνοριοφύλακες οι οποίοι αποσπώνται στον οργανισμό ως εθνικοί εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη. Η συμβολή των κρατών μελών όσον αφορά την απόσπαση συνοριοφυλάκων τους στον οργανισμό για τα προσεχή έτη σχεδιάζεται βάσει ετήσιων διμερών διαπραγματεύσεων και συμφωνιών μεταξύ του οργανισμού και των κρατών μελών. Κατ’ εφαρμογή των εν λόγω συμφωνιών, τα κράτη μέλη καθιστούν τους συνοριοφύλακες διαθέσιμους για απόσπαση, εκτός αν αυτό θα επηρέαζε ουσιαστικά την εκτέλεση εθνικών καθηκόντων. Στις περιπτώσεις αυτές τα κράτη μέλη μπορούν να ανακαλούν τους αποσπασμένους συνοριοφύλακές τους.

8.  Ο οργανισμός συνεισφέρει στις ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής κατάλληλα καταρτισμένους συνοριοφύλακες οι οποίοι αποσπώνται στον οργανισμό ως εθνικοί εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη. Η συμβολή των κρατών μελών όσον αφορά την απόσπαση συνοριοφυλάκων τους στον οργανισμό για τα προσεχή έτη σχεδιάζεται βάσει ετήσιων διμερών διαπραγματεύσεων και συμφωνιών μεταξύ του οργανισμού και των κρατών μελών. Κατ’ εφαρμογή των εν λόγω συμφωνιών, τα κράτη μέλη καθιστούν τους συνοριοφύλακες διαθέσιμους για απόσπαση, εκτός αν αυτό θα επηρέαζε ουσιαστικά την εκτέλεση εθνικών καθηκόντων. Στις περιπτώσεις αυτές τα κράτη μέλη μπορούν να ανακαλούν τους αποσπασμένους συνοριοφύλακές τους.

Οι εν λόγω αποσπάσεις μπορεί να είναι για διάστημα 12 μηνών και άνω, αλλά σε καμία περίπτωση για διάστημα μικρότερο των τριών μηνών. Οι αποσπασμένοι συνοριοφύλακες θεωρούνται μέλη των ομάδων και έχουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των μελών των ομάδων. Το κράτος μέλος που έχει αποσπάσει τους συνοριοφύλακες θεωρείται ως το κράτος μέλος καταγωγής.

Οι εν λόγω αποσπάσεις μπορεί να είναι για διάστημα 12 μηνών και άνω, αλλά σε καμία περίπτωση για διάστημα μικρότερο των τριών μηνών. Οι αποσπασμένοι συνοριοφύλακες θεωρούνται μέλη των ομάδων και έχουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των μελών των ομάδων. Το κράτος μέλος που έχει αποσπάσει τους συνοριοφύλακες θεωρείται ως το κράτος μέλος καταγωγής. Η πειθαρχική διαδικασία του Οργανισμού εφαρμόζεται και για τους αποσπασμένους συνοριοφύλακες.

Το λοιπό προσωπικό που απασχολείται πρόσκαιρα από τον οργανισμό και δεν νομιμοποιείται να ασκεί καθήκοντα συνοριακού ελέγχου αναπτύσσεται στο πλαίσιο κοινών επιχειρήσεων αποκλειστικά και μόνο για την άσκηση συντονιστικών καθηκόντων και δεν αποτελεί μέρος των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής.

Το λοιπό προσωπικό που απασχολείται πρόσκαιρα από τον Οργανισμό και δεν νομιμοποιείται να ασκεί καθήκοντα συνοριακού ελέγχου αναπτύσσεται στο πλαίσιο κοινών επιχειρήσεων αποκλειστικά και μόνο για την άσκηση συντονιστικών καθηκόντων και δεν αποτελεί μέρος των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής.

9.  Ο οργανισμός ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ετήσια βάση για τον αριθμό των συνοριοφυλάκων τον οποίο κάθε κράτος μέλος δεσμεύεται να διαθέσει στις ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

9.  Ο Οργανισμός ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ετήσια βάση για τον αριθμό των συνοριοφυλάκων τον οποίο κάθε κράτος μέλος έχει δεσμευτεί και τον αριθμό των συνοριοφυλάκων που έχει πραγματικά διαθέσει στις ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Η έκθεση αυτή παραθέτει τα κράτη μέλη που επικαλέστηκαν την εξαιρετική κατάσταση που αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 6 κατά το προηγούμενο έτος και περιλαμβάνει τις αιτιολογίες και τις πληροφορίες που δόθηκαν από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.   Ο οργανισμός, μέσω του συντονιστή του, δύναται να κοινοποιεί τις απόψεις του στο κράτος μέλος υποδοχής σχετικά με τις εντολές που έχουν παρασχεθεί στις ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος υποδοχής λαμβάνει υπόψη τις εν λόγω απόψεις και τις ακολουθεί στο μέτρο του δυνατού.

2.  Ο Οργανισμός, μέσω του συντονιστή του, δύναται να κοινοποιεί τις απόψεις του στο κράτος μέλος υποδοχής σχετικά με τις εντολές που έχουν παρασχεθεί στις ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής. Εάν ο Οργανισμός έχει προβληματισμούς όσον αφορά τις εντολές που δίνονται στις ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, κοινοποιεί τις απόψεις του, τις οποίες το κράτος μέλος υποδοχής λαμβάνει υπόψη και ακολουθεί στο μέτρο του δυνατού.

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα μέλη των ομάδων, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, σέβονται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα, περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε διαδικασίες χορήγησης ασύλου, και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Οιαδήποτε μέτρα που λαμβάνονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους είναι ανάλογα προς τους επιδιωκόμενους στόχους. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους δεν κάνουν διακρίσεις εις βάρος ατόμων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ελέγχει την ορθή εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου·

β)  ελέγχει την ορθή εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου, περιλαμβανομένης της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  ενημερώνει τον οργανισμό σχετικά με θέματα που αφορούν την παροχή επαρκών εγγυήσεων από το κράτος μέλος υποδοχής, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ολόκληρη την κοινή επιχείρηση ή την ταχεία συνοριακή επέμβαση·

δ)  παρακολουθεί και προάγει την εφαρμογή των υφιστάμενων και μελλοντικών μέτρων της Ένωσης σχετικά με τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων διαχείρισης των συνόρων, και ενημερώνει τον Οργανισμό σχετικά με θέματα που αφορούν την παροχή επαρκών εγγυήσεων από το κράτος μέλος υποδοχής, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ολόκληρη την κοινή επιχείρηση ή την ταχεία συνοριακή επέμβαση·

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.   Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες για την καταβολή της ημερήσιας αποζημίωσης στα μέλη των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, τους οποίους επικαιροποιεί κατά περίπτωση.

2.  Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες για την καταβολή της ημερήσιας αποζημίωσης στα μέλη των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, τους οποίους επικαιροποιεί κατά περίπτωση κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αναστολή ή τερματισμός των κοινών επιχειρήσεων και ταχέων συνοριακών επεμβάσεων

Αναστολή ή τερματισμός των δραστηριοτήτων

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 - παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο εκτελεστικός διευθυντής αποσύρει τη χρηματοδότηση μιας κοινής επιχείρησης ή ταχείας συνοριακής επέμβασης ή αναστέλλει ή τερματίζει, εν όλω ή εν μέρει, μια κοινή επιχείρηση ή ταχεία συνοριακή επέμβαση, εάν θεωρεί ότι υφίστανται παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων διεθνούς προστασίας που είναι σοβαρής φύσεως ή είναι πιθανό να συνεχιστούν.

3.  Ο εκτελεστικός διευθυντής, σε στενή συνεργασία με τον Υπεύθυνο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, αποσύρει τη χρηματοδότηση μιας κοινής επιχείρησης ή ταχείας συνοριακής επέμβασης, ενός πιλοτικού σχεδίου, των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, των επιχειρήσεων και των επεμβάσεων επιστροφής ή των συμφωνιών συνεργασίας ή αναστέλλει ή τερματίζει, εν όλω ή εν μέρει, τις εν λόγω δραστηριότητες εάν θεωρεί ότι υφίστανται παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων διεθνούς προστασίας που είναι σοβαρής φύσεως ή είναι πιθανό να συνεχιστούν. Για τους σκοπούς αυτούς, ο Οργανισμός θεσπίζει και δημοσιεύει τα κριτήρια βάσει των οποίων προκύπτει απόφαση αναστολής, τερματισμού ή απόσυρσης της χρηματοδότησης επιχειρήσεων και επεμβάσεων επιστροφής.

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Article 25

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αξιολόγηση των κοινών επιχειρήσεων και ταχέων συνοριακών επεμβάσεων

Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων

Ο εκτελεστικός διευθυντής αξιολογεί τα αποτελέσματα των κοινών επιχειρήσεων και των ταχέων συνοριακών επεμβάσεων και διαβιβάζει τις αναλυτικές εκθέσεις αξιολόγησης εντός 60 ημερών από τη λήξη των εν λόγω κοινών επιχειρήσεων και εγχειρημάτων στο διοικητικό συμβούλιο, συνοδευόμενες από τις παρατηρήσεις του Υπευθύνου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ο οργανισμός προβαίνει σε διεξοδική συγκριτική ανάλυση των εν λόγω αποτελεσμάτων ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα, η συνοχή και η αποτελεσματικότητα μελλοντικών κοινών επιχειρήσεων και ταχέων συνοριακών επεμβάσεων και την περιλαμβάνει στην ενοποιημένη ετήσια έκθεση πεπραγμένων του.

Ο εκτελεστικός διευθυντής αξιολογεί τα αποτελέσματα των κοινών επιχειρήσεων και των ταχειών συνοριακών επεμβάσεων, των πιλοτικών σχεδίων, των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, των επιχειρήσεων και των επεμβάσεων επιστροφής και της επιχειρησιακής συνεργασίας με τρίτες χώρες και διαβιβάζει τις αναλυτικές εκθέσεις αξιολόγησης εντός 60 ημερών από τη λήξη των εν λόγω δραστηριοτήτων στο διοικητικό συμβούλιο, συνοδευόμενες από τις παρατηρήσεις του Υπευθύνου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ο Οργανισμός προβαίνει σε διεξοδική συγκριτική ανάλυση των εν λόγω αποτελεσμάτων ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα, η συνοχή και η αποτελεσματικότητα μελλοντικών δραστηριοτήτων και την περιλαμβάνει στην ενοποιημένη ετήσια έκθεση πεπραγμένων του.

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Υπηρεσία επιστροφής

Επιστροφή

1.  Η υπηρεσία επιστροφής είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του οργανισμού που αφορούν την επιστροφή, με σεβασμό προς τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης, καθώς και σε συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων σχετικά με την προστασία των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η υπηρεσία επιστροφής οφείλει, ειδικότερα:

1.  Σε σχέση με την επιστροφή, ο Οργανισμός, με σεβασμό προς τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης, καθώς και σε συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων σχετικά με την προστασία των προσφύγων και τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των παιδιών, οφείλει ειδικότερα:

α)   να συντονίζει, σε τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο, τις δραστηριότητες των κρατών μελών σε θέματα επιστροφής, για την επίτευξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των επιστροφών μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, με τη συμμετοχή των αρμόδιων αρχών των τρίτων χωρών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών·

α)  να συντονίζει, σε τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο, τις δραστηριότητες των κρατών μελών σε θέματα επιστροφής, περιλαμβανομένης της εκούσιας επιστροφής, για την επίτευξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των επιστροφών μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, με τη συμμετοχή των αρμόδιων αρχών των τρίτων χωρών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών·

β)   να παρέχει επιχειρησιακή στήριξη στα κράτη μέλη που υφίστανται ιδιαίτερες πιέσεις στα συστήματα επιστροφής τους·

β)  να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή στήριξη στα κράτη μέλη που υφίστανται ιδιαίτερες πιέσεις στα συστήματα επιστροφής τους·

γ)   να συντονίζει τη χρήση των σχετικών πληροφοριακών συστημάτων και να παρέχει στήριξη στην προξενική συνεργασία για την ταυτοποίηση των υπηκόων τρίτων χωρών και την απόκτηση ταξιδιωτικών εγγράφων, να οργανώνει και να συντονίζει τις επιχειρήσεις επιστροφής και να παρέχει στήριξη για την οικειοθελή αναχώρηση·

γ)  να συντονίζει τη χρήση των σχετικών πληροφοριακών συστημάτων και να παρέχει στήριξη στα κράτη μέλη σχετικά με την προξενική συνεργασία για την ταυτοποίηση των υπηκόων τρίτων χωρών και την απόκτηση ταξιδιωτικών εγγράφων, χωρίς να γνωστοποιεί εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας είχε ζητήσει άσυλο, να οργανώνει και να συντονίζει τις επιχειρήσεις επιστροφής και να παρέχει στήριξη για την οικειοθελή αναχώρηση σε συνεργασία με τα κράτη μέλη·

δ)   να συντονίζει τις δραστηριότητες του οργανισμού που αφορούν τις επιστροφές, όπως ορίζονται στον παρόντα κανονισμό·

 

ε)   να οργανώνει, να προωθεί και να συντονίζει τις δραστηριότητες που καθιστούν δυνατή την ανταλλαγή πληροφοριών και τον εντοπισμό και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε θέματα επιστροφής μεταξύ των κρατών μελών·

ε)  να οργανώνει, να προωθεί και να συντονίζει τις δραστηριότητες που καθιστούν δυνατή την ανταλλαγή πληροφοριών και τον εντοπισμό και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε θέματα επιστροφής μεταξύ των κρατών μελών·

στ)   να χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις, επεμβάσεις και δραστηριότητες που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο με επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό του, σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον οργανισμό.

στ)  να χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις, επεμβάσεις και δραστηριότητες που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο από τον προϋπολογισμό του και μέσω συμβάσεων, σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον οργανισμό.

2.   Η επιχειρησιακή στήριξη που αναφέρεται στο σημείο β) της παραγράφου 1 περιλαμβάνει μέτρα για να βοηθηθούν τα κράτη μέλη στη διενέργεια των διαδικασιών επιστροφής από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, με την παροχή, ιδίως:

2.  Η επιχειρησιακή στήριξη που αναφέρεται στο σημείο β) της παραγράφου 1 περιλαμβάνει μέτρα για να βοηθηθούν τα κράτη μέλη στη διενέργεια των διαδικασιών επιστροφής από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, με την παροχή, ιδίως:

α)   υπηρεσιών διερμηνείας

α)  υπηρεσιών διερμηνείας

β)   πληροφοριών σχετικά με τρίτες χώρες επιστροφής·

β)  πληροφοριών σχετικά με τρίτες χώρες επιστροφής, σε συνεργασία με άλλα όργανα, οργανισμούς και υπηρεσίες της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της EASO·

γ)   συμβουλών για τον χειρισμό και τη διαχείριση των διαδικασιών επιστροφής σε συμμόρφωση με την οδηγία 2008/115/ΕΚ·

γ)  συμβουλών για τον χειρισμό και τη διαχείριση των διαδικασιών επιστροφής σε συμμόρφωση με την οδηγία 2008/115/ΕΚ·

δ)   συνδρομής όσον αφορά μέτρα που είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των επαναπατριζόμενων για σκοπούς επιστροφής και να αποφευχθεί τυχόν διαφυγή τους.

δ)  συνδρομής όσον αφορά μέτρα που είναι θεμιτά, αναλογικά και αναγκαία για να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των επαναπατριζόμενων για σκοπούς επιστροφής και να αποφευχθεί τυχόν διαφυγή τους, σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ και το διεθνές δίκαιο.

3.  Η υπηρεσία επιστροφής αποσκοπεί στη δημιουργία συνεργειών και τη σύνδεση των χρηματοδοτούμενων από την Ένωση δικτύων και προγραμμάτων στον τομέα της επιστροφής σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης.

3.  Ο Οργανισμός αποσκοπεί στη δημιουργία συνεργειών και τη σύνδεση των χρηματοδοτούμενων από την Ένωση δικτύων και προγραμμάτων στον τομέα της επιστροφής σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης.

4.  Ο οργανισμός δύναται να κάνει χρήση των χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης που είναι διαθέσιμα στον τομέα της επιστροφής. Ο οργανισμός διασφαλίζει ότι, στο πλαίσιο των συμφωνιών επιχορήγησης που συνάπτει με κράτη μέλη, η παροχή οποιασδήποτε χρηματοδοτικής στήριξης τελεί υπό την αίρεση του πλήρους σεβασμού του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

4.  Ο Οργανισμός δύναται να κάνει χρήση των χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης που είναι διαθέσιμα στον τομέα της επιστροφής. Ο Οργανισμός διασφαλίζει ότι, στο πλαίσιο των συμφωνιών επιχορήγησης που συνάπτει με κράτη μέλη, η παροχή οποιασδήποτε χρηματοδοτικής στήριξης τελεί υπό την αίρεση του πλήρους σεβασμού του Χάρτη.

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ, και χωρίς να υπεισέρχεται στο σκεπτικό των αποφάσεων περί επιστροφής, ο οργανισμός παρέχει την αναγκαία συνδρομή και, κατόπιν αιτήματος ενός ή περισσοτέρων συμμετεχόντων κρατών μελών, εξασφαλίζει τον συντονισμό ή την οργάνωση των επιχειρήσεων επιστροφής, μεταξύ άλλων μέσω της ναύλωσης αεροσκαφών για τους σκοπούς των εν λόγω επιχειρήσεων. Ο οργανισμός δύναται, με δική του πρωτοβουλία, να προτείνει στα κράτη μέλη να συντονίζουν ή να οργανώνουν τις επιχειρήσεις επιστροφής.

1.  Σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ, και χωρίς να υπεισέρχεται στο σκεπτικό των αποφάσεων περί επιστροφής, ο οργανισμός παρέχει την αναγκαία συνδρομή και, κατόπιν αιτήματος ενός ή περισσοτέρων συμμετεχόντων κρατών μελών, εξασφαλίζει τον συντονισμό ή την οργάνωση των επιχειρήσεων επιστροφής, μεταξύ άλλων μέσω της ναύλωσης αεροσκαφών για τους σκοπούς των εν λόγω επιχειρήσεων.

2.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τον οργανισμό, τουλάχιστον σε μηνιαία βάση, όσον αφορά τις προγραμματισμένες εθνικές επιχειρήσεις επιστροφής που οργανώνουν, καθώς και τις ανάγκες τους για συνδρομή ή συντονισμό από τον οργανισμό. Ο οργανισμός καταρτίζει κυλιόμενο επιχειρησιακό σχέδιο για την παροχή της αναγκαίας επιχειρησιακής ενίσχυσης στα κράτη μέλη που την έχουν ζητήσει, περιλαμβανομένου του τεχνικού εξοπλισμού. Με δική του πρωτοβουλία, ο οργανισμός δύναται να περιλαμβάνει στο κυλιόμενο επιχειρησιακό σχέδιο τις ημερομηνίες και τους προορισμούς των επιχειρήσεων επιστροφής που κρίνει αναγκαίες, με βάση την αξιολόγηση των αναγκών. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει, μετά από πρόταση του εκτελεστικού διευθυντή, σχετικά με τη λειτουργία του κυλιόμενου επιχειρησιακού σχεδίου.

2.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τον οργανισμό, τουλάχιστον σε μηνιαία βάση, όσον αφορά τις προγραμματισμένες εθνικές επιχειρήσεις επιστροφής που οργανώνουν, καθώς και τις ανάγκες τους για συνδρομή ή συντονισμό από τον οργανισμό. Ο οργανισμός καταρτίζει κυλιόμενο επιχειρησιακό σχέδιο για την παροχή της αναγκαίας επιχειρησιακής ενίσχυσης στα κράτη μέλη που την έχουν ζητήσει, περιλαμβανομένου του τεχνικού εξοπλισμού. Με δική του πρωτοβουλία, ο οργανισμός δύναται να περιλαμβάνει στο κυλιόμενο επιχειρησιακό σχέδιο τις ημερομηνίες και τους προορισμούς των επιχειρήσεων επιστροφής που κρίνει αναγκαίες, με βάση την αξιολόγηση των αναγκών. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει, μετά από πρόταση του εκτελεστικού διευθυντή, σχετικά με τη λειτουργία του κυλιόμενου επιχειρησιακού σχεδίου.

3.  Ο οργανισμός δύναται να παρέχει την αναγκαία συνδρομή και να εξασφαλίζει, κατόπιν αιτήματος των συμμετεχόντων κρατών μελών, ή να προτείνει με δική του πρωτοβουλία, τον συντονισμό ή την οργάνωση των επιχειρήσεων επιστροφής, στο πλαίσιο των οποίων τα μέσα μεταφοράς και οι συνοδοί αναγκαστικής επιστροφής διατίθενται από μια τρίτη χώρα επιστροφής («collecting return operations»). Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και ο οργανισμός εξασφαλίζουν ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η αναλογική χρήση των μέσων περιορισμού κατοχυρώνονται κατά τη διάρκεια ολόκληρης της επιχείρησης απομάκρυνσης. Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των κρατών μελών και ένας παρατηρητής αναγκαστικής επιστροφής από την εφεδρεία που δημιουργείται βάσει του άρθρου 28 είναι παρόντες σε ολόκληρη την επιχείρηση επιστροφής έως την άφιξη στην τρίτη χώρα επιστροφής.

3.  Ο οργανισμός δύναται να παρέχει την αναγκαία συνδρομή και να εξασφαλίζει, κατόπιν αιτήματος των συμμετεχόντων κρατών μελών, ή να προτείνει με δική του πρωτοβουλία, τον συντονισμό ή την οργάνωση των επιχειρήσεων επιστροφής, στο πλαίσιο των οποίων τα μέσα μεταφοράς και οι συνοδοί αναγκαστικής επιστροφής διατίθενται από μια τρίτη χώρα επιστροφής («collecting return operations»). Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και ο οργανισμός εξασφαλίζουν ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η αρχή της μη επαναπροώθησης και η αναλογική χρήση των μέσων περιορισμού κατοχυρώνονται κατά τη διάρκεια ολόκληρης της επιχείρησης απομάκρυνσης. Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των κρατών μελών και ένας παρατηρητής αναγκαστικής επιστροφής από την εφεδρεία που δημιουργείται βάσει του άρθρου 28 είναι παρόντες σε ολόκληρη την επιχείρηση επιστροφής έως την άφιξη στην τρίτη χώρα επιστροφής.

4.  Ο οργανισμός δύναται να παρέχει την αναγκαία συνδρομή και να εξασφαλίζει, κατόπιν αιτήματος των συμμετεχόντων κρατών μελών ή τρίτης χώρας, ή να προτείνει με δική του πρωτοβουλία, τον συντονισμό ή την οργάνωση επιχειρήσεων επιστροφής κατά τις οποίες ένας αριθμός επαναπατριζόμενων που υπόκεινται σε απόφαση περί επιστροφής τρίτης χώρας διέρχεται από τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα προς μια άλλη τρίτη χώρα επιστροφής («μεικτές επιχειρήσεις επιστροφής»), υπό την προϋπόθεση ότι η τρίτη χώρα που εξέδωσε την απόφαση περί επιστροφής δεσμεύεται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και ο οργανισμός εξασφαλίζουν ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η αναλογική χρήση των μέσων περιορισμού κατοχυρώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης απομάκρυνσης, ιδίως με την παρουσία παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής και συνοδών αναγκαστικής επιστροφής τρίτων χωρών.

 

5.  Κάθε επιχείρηση επιστροφής παρακολουθείται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 6 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ. Η παρακολούθηση των επιχειρήσεων επιστροφής πραγματοποιείται βάσει αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων και καλύπτει το σύνολο της επιχείρησης επιστροφής, από το στάδιο προ της αναχώρησης μέχρι την παράδοση των επαναπατριζόμενων στις αρχές της τρίτης χώρας επιστροφής.

5.  Κάθε επιχείρηση επιστροφής παρακολουθείται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 6 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ. Η παρακολούθηση των επιχειρήσεων αναγκαστικής επιστροφής πραγματοποιείται από τον παρατηρητή αναγκαστικής επιστροφής βάσει αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων και καλύπτει το σύνολο της επιχείρησης επιστροφής, από το στάδιο προ της αναχώρησης μέχρι την παράδοση των επαναπατριζόμενων στις αρχές της τρίτης χώρας επιστροφής. Ο παρατηρητής αναγκαστικής επιστροφής υποβάλλει έκθεση σχετικά με μια επιχείρηση στον εκτελεστικό διευθυντή, στον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων και στις αρμόδιες εθνικές αρχές όλων των κρατών μελών που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Τυχόν απαραίτητες επακόλουθες ενέργειες λαμβάνονται από τον εκτελεστικό διευθυντή και τις αρμόδιες εθνικές αρχές αντίστοιχα.

6.  Ο οργανισμός χρηματοδοτεί ή συγχρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις επιστροφής με επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό του, σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον οργανισμό, δίνοντας προτεραιότητα σε όσες διεξάγονται από περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή από κομβικά κέντρα πρώτης υποδοχής.

6.  Ο οργανισμός χρηματοδοτεί ή συγχρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις επιστροφής από τον προϋπολογισμό του και μέσω συμβάσεων, σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον οργανισμό, δίνοντας προτεραιότητα σε όσες διεξάγονται από περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή από κομβικά κέντρα πρώτης υποδοχής.

 

6α.  Ο οργανισμός δεν πρέπει να συντονίζει, να διοργανώνει ή να προτείνει επιχειρήσεις ή επεμβάσεις επιστροφής προς τρίτες χώρες στις οποίες έχουν εντοπιστεί κίνδυνοι παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων ή σοβαρές ελλείψεις μέσω εκτιμήσεων κινδύνου ή εκθέσεων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, της ΕΥΕΔ ή οργανισμών της ΕΕ.

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο οργανισμός συγκροτεί μια εφεδρεία συνοδών αναγκαστικής επιστροφής από τους αρμόδιους εθνικούς φορείς που διεξάγουν επιχειρήσεις επιστροφής σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 και παράγραφος 5 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ και οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί σύμφωνα με το άρθρο 35.

1.  Ο οργανισμός συγκροτεί, κατόπιν διαβούλευσης με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια εφεδρεία παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής από τους αρμόδιους εθνικούς φορείς που ασκούν δραστηριότητες παρακολούθησης της αναγκαστικής επιστροφής, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 6 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ και οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί σύμφωνα με το άρθρο 35.

2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής καθορίζει το προφίλ και τον αριθμό των συνοδών αναγκαστικής επιστροφής που θα διατεθούν στην εν λόγω εφεδρεία. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται για οποιαδήποτε επακόλουθη μεταβολή του προφίλ και του αριθμού. Τα κράτη μέλη συνεισφέρουν στην εφεδρεία με τον διορισμό των συνοδών αναγκαστικής επιστροφής που αντιστοιχούν στο καθορισμένο προφίλ.

2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής καθορίζει το προφίλ και τον αριθμό των παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής που θα διατεθούν στην εν λόγω εφεδρεία. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται για οποιαδήποτε επακόλουθη μεταβολή του προφίλ και του αριθμού. Τα κράτη μέλη συνεισφέρουν στην εφεδρεία με τον διορισμό των παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής που αντιστοιχούν στο καθορισμένο προφίλ. Στην εφεδρεία περιλαμβάνονται παρατηρητές αναγκαστικής επιστροφής με ειδική εμπειρογνωμοσύνη στην προστασία παιδιών.

3.  Κατόπιν αιτήματος, ο οργανισμός διαθέτει τους εν λόγω συνοδούς στα συμμετέχοντα κράτη μέλη με σκοπό να συνοδεύσουν τους επαναπατριζόμενους εκ μέρους τους και να λάβουν μέρος στις επεμβάσεις επιστροφής.

3.  Κατόπιν αιτήματος, ο οργανισμός καθιστά διαθέσιμους τους παρατηρητές αναγκαστικής επιστροφής στα συμμετέχοντα κράτη μέλη με σκοπό να παρακολουθούν εκ μέρους τους την ορθή διεκπεραίωση της επιχείρησης επιστροφής και να λάβουν μέρος στις επεμβάσεις επιστροφής. Διαθέτει παρατηρητές αναγκαστικής επιστροφής με ειδική εμπειρογνωμοσύνη στην προστασία παιδιών για οποιαδήποτε επιχείρηση επιστροφής στην οποία συμμετέχουν παιδιά.

 

3α.  Οι παρατηρητές αναγκαστικής επιστροφής, κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης ή επέμβασης επιστροφής, υπόκεινται στις πειθαρχικές κυρώσεις του κράτους μέλους καταγωγής τους.

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο οργανισμός συγκροτεί μια εφεδρεία συνοδών αναγκαστικής επιστροφής από τους αρμόδιους εθνικούς φορείς που διεξάγουν επιχειρήσεις επιστροφής σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 και παράγραφος 5 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ και οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί σύμφωνα με το άρθρο 35.

1.  Ο οργανισμός συγκροτεί μια εφεδρεία συνοδών αναγκαστικής επιστροφής από τους αρμόδιους εθνικούς φορείς που διεξάγουν επιχειρήσεις επιστροφής σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 και παράγραφος 5 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ και οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί σύμφωνα με το άρθρο 35.

2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής καθορίζει το προφίλ και τον αριθμό των συνοδών αναγκαστικής επιστροφής που θα διατεθούν στην εν λόγω εφεδρεία. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται για οποιαδήποτε επακόλουθη μεταβολή του προφίλ και του αριθμού. Τα κράτη μέλη συνεισφέρουν στην εφεδρεία με τον διορισμό των συνοδών αναγκαστικής επιστροφής που αντιστοιχούν στο καθορισμένο προφίλ.

2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής καθορίζει το προφίλ και τον αριθμό των συνοδών αναγκαστικής επιστροφής που θα διατεθούν στην εν λόγω εφεδρεία. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται για οποιαδήποτε επακόλουθη μεταβολή του προφίλ και του αριθμού. Τα κράτη μέλη συνεισφέρουν στην εφεδρεία με τον διορισμό των συνοδών αναγκαστικής επιστροφής που αντιστοιχούν στο καθορισμένο προφίλ. Στην εφεδρεία περιλαμβάνονται συνοδοί αναγκαστικής επιστροφής με ειδική εμπειρογνωμοσύνη στην προστασία παιδιών.

3.  Κατόπιν αιτήματος, ο οργανισμός διαθέτει τους εν λόγω συνοδούς στα συμμετέχοντα κράτη μέλη με σκοπό να συνοδεύσουν τους επαναπατριζόμενους εκ μέρους τους και να λάβουν μέρος στις επεμβάσεις επιστροφής.

3.  Κατόπιν αιτήματος, ο οργανισμός διαθέτει τους εν λόγω συνοδούς στα συμμετέχοντα κράτη μέλη με σκοπό να συνοδεύσουν τους επαναπατριζόμενους εκ μέρους τους και να λάβουν μέρος στις επιχειρήσεις και τις επεμβάσεις επιστροφής. Διαθέτει συνοδούς αναγκαστικής επιστροφής με ειδική εμπειρογνωμοσύνη στην προστασία παιδιών για οποιαδήποτε επιχείρηση επιστροφής στην οποία συμμετέχουν παιδιά.

 

3α.  Οι συνοδοί αναγκαστικής επιστροφής, κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης ή επέμβασης επιστροφής, υπόκεινται στις πειθαρχικές κυρώσεις του κράτους μέλους καταγωγής τους.

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο οργανισμός συγκροτεί μια εφεδρεία ειδικών σε θέματα επιστροφής από τους αρμόδιους εθνικούς φορείς και από το προσωπικό του οργανισμού, οι οποίοι έχουν τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για τη διεξαγωγή σχετικών με επιστροφές δραστηριοτήτων και οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί σύμφωνα με το άρθρο 35. Οι εν λόγω ειδικοί διατίθενται για την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, όπως η ταυτοποίηση ιδιαίτερων ομάδων υπηκόων τρίτων χωρών, η απόκτηση ταξιδιωτικών εγγράφων από τρίτες χώρες και η διευκόλυνση της προξενικής συνεργασίας.

1.  Ο οργανισμός συγκροτεί μια εφεδρεία ειδικών σε θέματα επιστροφής από τους αρμόδιους εθνικούς φορείς και από το προσωπικό του οργανισμού, οι οποίοι έχουν τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για τη διεξαγωγή σχετικών με επιστροφές δραστηριοτήτων και οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί σύμφωνα με το άρθρο 35. Οι εν λόγω ειδικοί διατίθενται για την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, όπως η ταυτοποίηση ιδιαίτερων ομάδων υπηκόων τρίτων χωρών, η απόκτηση ταξιδιωτικών εγγράφων από τρίτες χώρες και η διευκόλυνση της προξενικής συνεργασίας.

2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής καθορίζει το προφίλ και τον αριθμό των συνοδών αναγκαστικής επιστροφής που θα διατεθούν στην εν λόγω εφεδρεία. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται για οποιαδήποτε επακόλουθη μεταβολή του προφίλ και του αριθμού. Τα κράτη μέλη συνεισφέρουν στην εφεδρεία με τον διορισμό των ειδικών που αντιστοιχούν στο καθορισμένο προφίλ.

2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής καθορίζει το προφίλ και τον αριθμό των συνοδών αναγκαστικής επιστροφής που θα διατεθούν στην εν λόγω εφεδρεία. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται για οποιαδήποτε επακόλουθη μεταβολή του προφίλ και του αριθμού. Τα κράτη μέλη συνεισφέρουν στην εφεδρεία με τον διορισμό των ειδικών που αντιστοιχούν στο καθορισμένο προφίλ. Στην εφεδρεία περιλαμβάνονται ειδικοί σε θέματα επιστροφής με ειδική εμπειρογνωμοσύνη στην προστασία παιδιών.

3.  Κατόπιν αιτήματος, ο οργανισμός διαθέτει τους ειδικούς στα κράτη μέλη που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις επιστροφής με σκοπό να λάβουν μέρος στις επεμβάσεις επιστροφής.

3.  Κατόπιν αιτήματος, ο οργανισμός διαθέτει τους ειδικούς στα κράτη μέλη. Διαθέτει ειδικούς σε θέματα επιστροφής με ειδική εμπειρογνωμοσύνη στην προστασία παιδιών για οποιαδήποτε επιχείρηση επιστροφής στην οποία συμμετέχουν παιδιά.

 

3α.  Οι ειδικοί σε θέματα επιστροφής, κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης ή επέμβασης επιστροφής, υπόκεινται στις πειθαρχικές κυρώσεις του κράτους μέλους καταγωγής τους.

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κράτη μέλη επιβαρύνονται σημαντικά κατά την εφαρμογή της υποχρέωσης επιστροφής των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ, ο οργανισμός, κατόπιν αιτήματος ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών, παρέχει την κατάλληλη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή με τη μορφή επέμβασης επιστροφής. Η παρέμβαση αυτή δύναται να συνίσταται στην αποστολή ευρωπαϊκών ομάδων επέμβασης για επιστροφή στο κράτος μέλος υποδοχής και την οργάνωση επιχειρήσεων επιστροφής από τα κράτη μέλη υποδοχής. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τακτικά τον οργανισμό για τις ανάγκες τους σε τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή και ο οργανισμός καταρτίζει βάσει αυτών κυλιόμενο σχέδιο για τις επεμβάσεις επιστροφής.

1.  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κράτη μέλη επιβαρύνονται σημαντικά κατά την εφαρμογή της υποχρέωσης επιστροφής των υπηκόων τρίτων χωρών που αποτελούν αντικείμενο οριστικής απόφασης επιστροφής, σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ, ο Οργανισμός, κατόπιν αιτήματος ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών, παρέχει την κατάλληλη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή με τη μορφή επέμβασης επιστροφής ή ταχείας επέμβασης επιστροφής. Η παρέμβαση αυτή δύναται να συνίσταται στην αποστολή ή την ταχεία αποστολή ευρωπαϊκών ομάδων επέμβασης για επιστροφή στο κράτος μέλος υποδοχής και την οργάνωση επιχειρήσεων επιστροφής από τα κράτη μέλη υποδοχής. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τακτικά τον οργανισμό για τις ανάγκες τους σε τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή και ο οργανισμός καταρτίζει βάσει αυτών κυλιόμενο σχέδιο για τις επεμβάσεις επιστροφής.

2.  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες και δυσανάλογες πιέσεις κατά την εφαρμογή της υποχρέωσης επιστροφής των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ, ο οργανισμός, κατόπιν αιτήματος ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών, παρέχει την κατάλληλη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή με τη μορφή ταχείας επέμβασης επιστροφής. Ο οργανισμός δύναται να προτείνει, με δική του πρωτοβουλία, την παροχή της εν λόγω τεχνικής και επιχειρησιακής συνδρομής στα κράτη μέλη. Μια ταχεία επέμβαση επιστροφής δύναται να συνίσταται στην ταχεία ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ομάδων επέμβασης για επιστροφές στο κράτος μέλος υποδοχής και την οργάνωση επιχειρήσεων επιστροφής από τα κράτη μέλη υποδοχής.

 

3.  Ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει επιχειρησιακό σχέδιο, χωρίς καθυστέρηση, σε συμφωνία με τα κράτη μέλη υποδοχής και τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε μια επέμβαση επιστροφής.

3.  Ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει επιχειρησιακό σχέδιο, χωρίς καθυστέρηση, σε συμφωνία με τα κράτη μέλη υποδοχής και τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε μια επέμβαση επιστροφής. Το άρθρο 15 εφαρμόζεται κατ' αναλογία.

4.  Το επιχειρησιακό σχέδιο είναι δεσμευτικό για τον οργανισμό, τα κράτη μέλη υποδοχής και τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και καλύπτει όλες τις πτυχές που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή της επέμβασης επιστροφής, ιδίως την περιγραφή της κατάστασης, τους στόχους, την έναρξη και την προβλεπόμενη διάρκεια της επέμβασης, τη γεωγραφική κάλυψη και την πιθανή ανάπτυξη σε τρίτες χώρες, τη σύνθεση της ευρωπαϊκής ομάδας επέμβασης για επιστροφή, θέματα υλικοτεχνικής υποστήριξης, τις δημοσιονομικές διατάξεις, καθώς και τις λεπτομέρειες της συνεργασίας με τρίτες χώρες, άλλους οργανισμούς και φορείς της Ένωσης και σχετικές διεθνείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Για οποιαδήποτε τροποποίηση ή προσαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου απαιτείται συμφωνία του εκτελεστικού διευθυντή, του κράτους μέλους υποδοχής και των συμμετεχόντων κρατών μελών. Ο οργανισμός αποστέλλει πάραυτα αντίγραφο του τροποποιημένου ή προσαρμοσμένου επιχειρησιακού σχεδίου στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και το διοικητικό συμβούλιο.

4.  Το επιχειρησιακό σχέδιο είναι δεσμευτικό για τον οργανισμό, τα κράτη μέλη υποδοχής και τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και καλύπτει όλες τις πτυχές που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή της επέμβασης επιστροφής, ιδίως την περιγραφή της κατάστασης, τους στόχους, την έναρξη και την προβλεπόμενη διάρκεια της επέμβασης, τη γεωγραφική κάλυψη και την πιθανή ανάπτυξη σε τρίτες χώρες, τη σύνθεση της ευρωπαϊκής ομάδας επέμβασης για επιστροφή, θέματα υλικοτεχνικής υποστήριξης, τις δημοσιονομικές διατάξεις, καθώς και τις λεπτομέρειες της συνεργασίας με τρίτες χώρες, άλλους οργανισμούς και φορείς της Ένωσης και σχετικές διεθνείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Για οποιαδήποτε τροποποίηση ή προσαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου απαιτείται συμφωνία του εκτελεστικού διευθυντή, του κράτους μέλους υποδοχής και των συμμετεχόντων κρατών μελών. Ο οργανισμός αποστέλλει πάραυτα αντίγραφο του τροποποιημένου ή προσαρμοσμένου επιχειρησιακού σχεδίου στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και το διοικητικό συμβούλιο.

5.  Ο εκτελεστικός διευθυντής αποφασίζει σχετικά με το επιχειρησιακό σχέδιο το συντομότερο δυνατό και, στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2, εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Η απόφαση κοινοποιείται αμέσως στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και στο διοικητικό συμβούλιο εγγράφως.

5.  Ο εκτελεστικός διευθυντής αποφασίζει σχετικά με το επιχειρησιακό σχέδιο το συντομότερο δυνατό και, στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2, εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Η απόφαση κοινοποιείται αμέσως στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και στο διοικητικό συμβούλιο εγγράφως.

6.  Ο οργανισμός χρηματοδοτεί ή συγχρηματοδοτεί τις επεμβάσεις επιστροφής με επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό του, σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον οργανισμό.

6.  Ο οργανισμός χρηματοδοτεί ή συγχρηματοδοτεί τις επεμβάσεις επιστροφής από τον προϋπολογισμό του και μέσω συμβάσεων, σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον οργανισμό.

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή εγγυάται την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης, ιδίως τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις σχετικές διατάξεις διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με την πρόσβαση στη διεθνή προστασία, ιδίως την αρχή της μη επαναπροώθησης. Για τον σκοπό αυτό, ο οργανισμός καταρτίζει, αναπτύσσει και εφαρμόζει περαιτέρω μια στρατηγική για τα θεμελιώδη δικαιώματα.

1.  Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή εγγυάται την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης, ιδίως τον Χάρτη, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, τις σχετικές διατάξεις του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, της σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, της σύμβασης του 1951 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων, του πρωτοκόλλου της του 1967, καθώς και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με την πρόσβαση στη διεθνή προστασία, ιδίως όσον αφορά την αρχή της μη επαναπροώθησης.

 

Για τον σκοπό αυτό, ο οργανισμός καταρτίζει, αναπτύσσει και εφαρμόζει περαιτέρω μια στρατηγική για τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου ενός αποτελεσματικού μηχανισμού για την παρακολούθηση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού.

 

Δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα δικαιώματα των παιδιών, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού γίνεται σεβαστό σε όλες τις δραστηριότητές του.

2.  Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή διασφαλίζει ότι κανείς δεν αποβιβάζεται, υποχρεώνεται να εισέλθει, μεταφέρεται ή παραδίδεται με άλλο τρόπο ή επιστρέφεται στις αρχές μιας χώρας κατά παράβαση της αρχής της μη επαναπροώθησης ή στην οποία υπάρχει κίνδυνος να απελαθεί ή να επαναπροωθηθεί προς άλλη χώρα κατά παράβαση της εν λόγω αρχής.

2.  Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή διασφαλίζει ότι κανείς δεν αποβιβάζεται, υποχρεώνεται να εισέλθει, μεταφέρεται ή παραδίδεται με άλλο τρόπο ή επιστρέφεται στις αρχές μιας χώρας κατά παράβαση της αρχής της μη επαναπροώθησης ή στην οποία υπάρχει κίνδυνος να απελαθεί ή να επαναπροωθηθεί προς άλλη χώρα κατά παράβαση της εν λόγω αρχής.

3.  Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, κατά την άσκηση των καθηκόντων της, λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών, των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, των ατόμων που χρήζουν ιατρικής βοήθειας, των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο στη θάλασσα και άλλων ατόμων των οποίων η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ευάλωτη.

3.  Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, κατά την άσκηση των καθηκόντων της, λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών, των ασυνόδευτων ανηλίκων, των ατόμων με αναπηρίες, των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, των ατόμων που χρήζουν ιατρικής βοήθειας, των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο στη θάλασσα και άλλων ατόμων των οποίων η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ευάλωτη.

4.  Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, στις σχέσεις του με τα κράτη μέλη και τη συνεργασία του με τρίτες χώρες, ο οργανισμός λαμβάνει υπόψη τις εκθέσεις του συμβουλευτικού φόρουμ και του Υπευθύνου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

4.  Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, στις σχέσεις του με τα κράτη μέλη και τη συνεργασία του με τρίτες χώρες, ο οργανισμός λαμβάνει υπόψη τις εκθέσεις του συμβουλευτικού φόρουμ και του Υπευθύνου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο οργανισμός εκπονεί και αναπτύσσει περαιτέρω κώδικα δεοντολογίας ο οποίος εφαρμόζεται στο σύνολο των επιχειρήσεων ελέγχου των συνόρων που συντονίζει ο οργανισμός. Ο κώδικας δεοντολογίας καθορίζει τις διαδικασίες που αποσκοπούν στη διασφάλιση των αρχών του κράτους δικαίου και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στους ασυνόδευτους ανηλίκους και τα άτομα των οποίων η κατάσταση είναι ευάλωτη, καθώς και στα άτομα που ζητούν διεθνή προστασία, διαδικασίες που εφαρμόζονται σε όλα τα άτομα που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του οργανισμού.

1.  Ο οργανισμός εκπονεί και αναπτύσσει περαιτέρω κώδικα δεοντολογίας ο οποίος εφαρμόζεται στο σύνολο των επιχειρήσεων ελέγχου των συνόρων που συντονίζει ο οργανισμός. Ο κώδικας δεοντολογίας καθορίζει τις διαδικασίες που αποσκοπούν στη διασφάλιση των αρχών του κράτους δικαίου και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση σε ευάλωτα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλων ατόμων των οποίων η κατάσταση είναι ευάλωτη, καθώς και στα άτομα που ζητούν διεθνή προστασία, διαδικασίες που εφαρμόζονται σε όλα τα άτομα που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του οργανισμού.

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο οργανισμός καταρτίζει και ενημερώνει τακτικά έναν κώδικα δεοντολογίας για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, ο οποίος εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις επιστροφής και επεμβάσεις επιστροφής τις οποίες συντονίζει ή οργανώνει ο οργανισμός. Ο εν λόγω κώδικας δεοντολογίας περιγράφει τις κοινές τυποποιημένες διαδικασίες, με τις οποίες επιδιώκεται να απλουστευθεί η οργάνωση επιχειρήσεων επιστροφής και επεμβάσεων επιστροφής και να διασφαλισθεί ότι οι επιστροφές πραγματοποιούνται με ανθρώπινο τρόπο και σε πλήρη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως δε με την αρχή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της απαγόρευσης των βασανιστηρίων και των απάνθρωπων ή εξευτελιστικών ποινών ή μεταχείρισης, το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια και τα δικαιώματα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την απαγόρευση διακρίσεων.

2.  Ο οργανισμός καταρτίζει και ενημερώνει τακτικά έναν κώδικα δεοντολογίας για την επιστροφή των υπηκόων τρίτων χωρών που αποτελούν αντικείμενο αποφάσεων επιστροφής τις οποίες έχει εκδώσει κράτος μέλος σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ, ο οποίος εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις επιστροφής και επεμβάσεις επιστροφής τις οποίες συντονίζει ή οργανώνει ο οργανισμός. Ο εν λόγω κώδικας δεοντολογίας περιγράφει τις κοινές τυποποιημένες διαδικασίες, με τις οποίες επιδιώκεται να απλουστευθεί η οργάνωση επιχειρήσεων επιστροφής και επεμβάσεων επιστροφής και να διασφαλισθεί ότι οι επιστροφές πραγματοποιούνται με ανθρώπινο τρόπο και σε πλήρη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως δε με την αρχή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της απαγόρευσης των βασανιστηρίων και των απάνθρωπων ή εξευτελιστικών ποινών ή μεταχείρισης, το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια και τα δικαιώματα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την απαγόρευση διακρίσεων.

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο οργανισμός, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς εκπαίδευσης των κρατών μελών, αναπτύσσει συγκεκριμένα εργαλεία εκπαίδευσης και παρέχει στους συνοριοφύλακες και το λοιπό αρμόδιο προσωπικό που είναι μέλη των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σχετική με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους. Εμπειρογνώμονες από το προσωπικό του οργανισμού διεξάγουν τακτικές ασκήσεις με τους εν λόγω συνοριοφύλακες, σύμφωνα με το πρόγραμμα προηγμένης εκπαίδευσης και άσκησης που καθορίζεται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του οργανισμού.

1.  Ο οργανισμός, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς εκπαίδευσης των κρατών μελών, την EASO και τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναπτύσσει συγκεκριμένα εργαλεία εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης ειδικής εκπαίδευσης στην προστασία των παιδιών και άλλων ατόμων σε ευάλωτη κατάσταση, και παρέχει στους συνοριοφύλακες και το λοιπό αρμόδιο προσωπικό που είναι μέλη των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σχετική με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους. Εμπειρογνώμονες από το προσωπικό του οργανισμού διεξάγουν τακτικές ασκήσεις με τους εν λόγω συνοριοφύλακες, σύμφωνα με το πρόγραμμα προηγμένης εκπαίδευσης και άσκησης που καθορίζεται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του οργανισμού.

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Ο οργανισμός χρηματοδοτεί το 100 % της απαραίτητης εκπαίδευσης για τους συνοριοφύλακες που περιλαμβάνονται στην εφεδρεία ταχείας αντίδρασης που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 5, εφόσον η εν λόγω εκπαίδευση είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή τους στην εφεδρεία.

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο οργανισμός λαμβάνει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για να εξασφαλίσει την κατάρτιση του προσωπικού που συμμετέχει στην εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν τις επιστροφές, το οποίο πρόκειται να συμμετάσχει στις εφεδρείες που αναφέρονται στα άρθρα 28, 29 και 30. Ο οργανισμός εξασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό που συμμετέχει σε επιχειρήσεις επιστροφής και επεμβάσεις επιστροφής, καθώς και το προσωπικό του οργανισμού, έχουν λάβει, πριν από τη συμμετοχή τους σε επιχειρησιακές δραστηριότητες που οργανώνει ο οργανισμός, κατάρτιση σχετικά με την οικεία νομοθεσία της Ένωσης και το διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της πρόσβασης σε διεθνή προστασία.

3.  Ο οργανισμός λαμβάνει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για να εξασφαλίσει την κατάρτιση του προσωπικού που συμμετέχει στην εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν τις επιστροφές, το οποίο πρόκειται να συμμετάσχει στις εφεδρείες που αναφέρονται στα άρθρα 28, 29 και 30. Ο οργανισμός εξασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό που συμμετέχει σε επιχειρήσεις επιστροφής και επεμβάσεις επιστροφής, καθώς και το προσωπικό του οργανισμού, έχουν λάβει, πριν από τη συμμετοχή τους σε επιχειρησιακές δραστηριότητες που οργανώνει ο οργανισμός, κατάρτιση σχετικά με την οικεία νομοθεσία της Ένωσης και το διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της πρόσβασης σε διεθνή προστασία και της πρόσβασης σε μηχανισμούς αναφοράς για ευάλωτα άτομα.

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Ο οργανισμός καταρτίζει και αναπτύσσει περαιτέρω κοινούς βασικούς κορμούς μαθημάτων για την εκπαίδευση των συνοριοφυλάκων και εξασφαλίζει την κατάρτιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των εκπαιδευτών των εθνικών συνοριοφυλάκων των κρατών μελών, μεταξύ άλλων και για τα θεμελιώδη δικαιώματα, την πρόσβαση σε διεθνή προστασία και το σχετικό ναυτικό δίκαιο. Ο οργανισμός καταρτίζει τους κοινούς βασικούς κορμούς μαθημάτων μετά από διαβουλεύσεις με το συμβουλευτικό φόρουμ. Τα κράτη μέλη ενσωματώνουν τους κοινούς βασικούς κορμούς μαθημάτων στην εκπαίδευση των εθνικών τους συνοριοφυλάκων και του προσωπικού που συμμετέχει στην εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν τις επιστροφές.

4.  Ο οργανισμός καταρτίζει και αναπτύσσει περαιτέρω κοινούς βασικούς κορμούς μαθημάτων για την εκπαίδευση των συνοριοφυλάκων και εξασφαλίζει την κατάρτιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των εκπαιδευτών των εθνικών συνοριοφυλάκων των κρατών μελών, μεταξύ άλλων και για τα θεμελιώδη δικαιώματα, την πρόσβαση σε διεθνή προστασία και το σχετικό ναυτικό δίκαιο. Οι βασικοί κορμοί μαθημάτων έχουν στόχο να προωθήσουν τα υψηλότερα πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές για την υλοποίηση της ενωσιακής νομοθεσίας διαχείρισης των συνόρων. Ο οργανισμός καταρτίζει τους κοινούς βασικούς κορμούς μαθημάτων μετά από διαβουλεύσεις με το συμβουλευτικό φόρουμ. Τα κράτη μέλη ενσωματώνουν τους κοινούς βασικούς κορμούς μαθημάτων στην εκπαίδευση των εθνικών τους συνοριοφυλάκων και του προσωπικού που συμμετέχει στην εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν τις επιστροφές.

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο οργανισμός παρακολουθεί ενεργά και συνεισφέρει στις δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης προηγμένης τεχνολογίας επιτήρησης, όπως τηλεκατευθυνόμενων συστημάτων αεροσκαφών, καθώς και με τις επιστροφές. Ο οργανισμός δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη. Δύναται να χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα αυτά κατά περίπτωση σε κοινές επιχειρήσεις, ταχείες συνοριακές επεμβάσεις, επιχειρήσεις επιστροφής και επεμβάσεις επιστροφής.

1.  Ο οργανισμός παρακολουθεί ενεργά και συνεισφέρει στις δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων. Ο οργανισμός δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή και τα καθιστά διαθέσιμα στο κοινό. Δύναται να χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα αυτά κατά περίπτωση σε κοινές επιχειρήσεις, ταχείες συνοριακές επεμβάσεις, επιχειρήσεις επιστροφής και επεμβάσεις επιστροφής.

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο οργανισμός επικουρεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή στον προσδιορισμό των κύριων ερευνητικών θεμάτων. Ο οργανισμός επικουρεί την Επιτροπή στον καθορισμό και την υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων-πλαισίων της Ένωσης όσον αφορά τις δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας.

2.  Ο οργανισμός επικουρεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή στον προσδιορισμό των κύριων ερευνητικών θεμάτων. Ο οργανισμός επικουρεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή στον καθορισμό και την υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων-πλαισίων της Ένωσης όσον αφορά τις δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας.

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.   Ο οργανισμός δύναται να αγοράζει τεχνικό εξοπλισμό, όπως εξοπλισμό λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων, με απόφαση του εκτελεστικού διευθυντή, σε συνεννόηση με το διοικητικό συμβούλιο. Πριν από κάθε αγορά ή μίσθωση εξοπλισμού που συνεπάγεται σοβαρές δαπάνες για τον οργανισμό διενεργείται υποχρεωτικά διεξοδική ανάλυση αναγκών και κόστους/ωφέλειας. Κάθε τέτοια δαπάνη προβλέπεται στον προϋπολογισμό του οργανισμού όπως εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο.

2.  Ο οργανισμός δύναται να αγοράζει τεχνικό εξοπλισμό με απόφαση του εκτελεστικού διευθυντή, σε συνεννόηση με το διοικητικό συμβούλιο. Πριν από κάθε αγορά ή μίσθωση εξοπλισμού που συνεπάγεται σοβαρές δαπάνες για τον οργανισμό διενεργείται υποχρεωτικά διεξοδική ανάλυση αναγκών και κόστους/ωφέλειας και η απόφαση λαμβάνεται από το διοικητικό συμβούλιο. Κάθε τέτοια δαπάνη προβλέπεται στον προϋπολογισμό του οργανισμού όπως εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο.

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.   Σε περίπτωση που ο οργανισμός σκοπεύει να αγοράσει ή να μισθώσει σημαντικό τεχνικό εξοπλισμό, όπως σκάφη ανοικτής θαλάσσης και περιπολικά σκάφη επιτήρησης των ακτών, ελικόπτερα ή άλλα αεροσκάφη ή οχήματα, ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

3.  Σε περίπτωση που ο οργανισμός σκοπεύει να αγοράσει ή να μισθώσει σημαντικό τεχνικό εξοπλισμό ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.   Βάσει πρότυπης συμφωνίας που καταρτίζεται από τον οργανισμό, το κράτος μέλος καταχώρισης και ο οργανισμός συμφωνούν τις λεπτομερείς ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν τις περιόδους πλήρους διαθεσιμότητας των πόρων που ανήκουν κατά συγκυριότητα στον οργανισμό, καθώς και τους όρους χρήσης του εξοπλισμού. Ο τεχνικός εξοπλισμός που ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον οργανισμό θα τίθεται στη διάθεση του οργανισμού, κατόπιν αιτήσεώς του, και το κράτος μέλος καταχώρισης δεν δύναται να επικαλεστεί την εξαιρετική περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 4.

4.  Βάσει πρότυπης συμφωνίας που καταρτίζεται από τον οργανισμό, το κράτος μέλος καταχώρισης και ο οργανισμός συμφωνούν τις λεπτομερείς ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν τις περιόδους πλήρους διαθεσιμότητας των πόρων που ανήκουν κατά συγκυριότητα στον οργανισμό, καθώς και τους όρους χρήσης του εξοπλισμού. Ο τεχνικός εξοπλισμός που ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον οργανισμό θα τίθεται στη διάθεση του οργανισμού, κατόπιν αιτήσεώς του, ανά πάσα στιγμή, και το κράτος μέλος καταχώρισης δεν δύναται να επικαλεστεί την εξαιρετική περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 4.

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο οργανισμός καταρτίζει και τηρεί κεντρικά μητρώα του εξοπλισμού που αποτελεί μέρος αποθέματος τεχνικού εξοπλισμού και ανήκει είτε στα κράτη μέλη είτε στον οργανισμό και εξοπλισμού που ανήκει κατά συγκυριότητα στα κράτη μέλη και στον οργανισμό με σκοπό τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων ή για σκοπούς επιστροφών.

1.  Ο οργανισμός καταρτίζει και τηρεί κεντρικά μητρώα του εξοπλισμού που αποτελεί μέρος αποθέματος τεχνικού εξοπλισμού και ανήκει είτε στα κράτη μέλη είτε στον οργανισμό και εξοπλισμού που ανήκει κατά συγκυριότητα στα κράτη μέλη και στον οργανισμό με σκοπό τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, την επιτήρηση των συνόρων, την έρευνα και διάσωση ή για σκοπούς επιστροφών.

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Ο εξοπλισμός που ανήκει στον οργανισμό είναι πλήρως διαθέσιμος προς ανάπτυξη ανά πάσα στιγμή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 4.

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 1 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.  Ο εξοπλισμός που ανήκει κατά συγκυριότητα στον οργανισμό σε ποσοστό άνω του 50% είναι επίσης πλήρως διαθέσιμος προς ανάπτυξη ανά πάσα στιγμή.

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 1 γ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1γ.  Ο οργανισμός διασφαλίζει τη συμβατότητα και διαλειτουργικότητα του εξοπλισμού που παρατίθεται στο απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού.

 

Για τον σκοπό αυτό, ορίζει τεχνικά πρότυπα που πρέπει να πληρούν ο εξοπλισμός που πρόκειται να αγορασθεί από τον οργανισμό, εν όλω ή εν μέρει, και ο εξοπλισμός που ανήκει στα κράτη μέλη και παρατίθεται στο απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού.

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Ο εξοπλισμός που περιλαμβάνεται στο απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού καθίσταται διαθέσιμος οποιαδήποτε στιγμή για ταχείες συνοριακές επεμβάσεις. Τα κράτη μέλη δεν δύνανται να επικαλεστούν την εξαιρετική κατάσταση που αναφέρεται στην παράγραφο 4.

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.   Τα κράτη μέλη συνεισφέρουν στο απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού. Η συνεισφορά από τα κράτη μέλη στο απόθεμα και η εγκατάσταση του τεχνικού εξοπλισμού για ειδικές δράσεις θα προγραμματίζονται με βάση ετήσιες διμερείς διαπραγματεύσεις και συμφωνίες μεταξύ του οργανισμού και των κρατών μελών. Σύμφωνα με τις συμφωνίες αυτές και στον βαθμό που πρόκειται για την ελάχιστη ποσότητα τεχνικού εξοπλισμού που είναι απαραίτητη για ένα συγκεκριμένο έτος, τα κράτη μέλη παρέχουν τον τεχνικό εξοπλισμό που τους αναλογεί προς ανάπτυξη κατόπιν αιτήσεως του οργανισμού, εκτός αν αντιμετωπίζουν κάποια εξαιρετική κατάσταση η οποία επηρεάζει ουσιαστικά την εκτέλεση εθνικών καθηκόντων. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη σκοπούμενη ανάπτυξη. Οι συνεισφορές των κρατών μελών στο απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού αναθεωρούνται σε ετήσια βάση.

4.  Τα κράτη μέλη συνεισφέρουν στο απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού. Η συνεισφορά από τα κράτη μέλη στο απόθεμα και η εγκατάσταση του τεχνικού εξοπλισμού για ειδικές δράσεις θα προγραμματίζονται με βάση ετήσιες διμερείς διαπραγματεύσεις και συμφωνίες μεταξύ του οργανισμού και των κρατών μελών. Σύμφωνα με τις συμφωνίες αυτές και στον βαθμό που πρόκειται για την ελάχιστη ποσότητα τεχνικού εξοπλισμού που είναι απαραίτητη για ένα συγκεκριμένο έτος, τα κράτη μέλη παρέχουν τον τεχνικό εξοπλισμό που τους αναλογεί προς ανάπτυξη κατόπιν αιτήσεως του οργανισμού, εκτός αν αντιμετωπίζουν κάποια εξαιρετική κατάσταση η οποία επηρεάζει ουσιαστικά την εκτέλεση εθνικών καθηκόντων. Εάν ένα κράτος μέλος επικαλείται μια τέτοια εξαιρετική κατάσταση, παρέχει λεπτομερή αιτιολόγηση και πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση σε επιστολή του προς τον οργανισμό, το περιεχόμενο της οποίας περιλαμβάνεται στην έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 7. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη σκοπούμενη ανάπτυξη. Οι συνεισφορές των κρατών μελών στο απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού αναθεωρούνται σε ετήσια βάση.

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Εάν προκύψουν απρόβλεπτες ανάγκες σε τεχνικό εξοπλισμό για κοινή επιχείρηση ή ταχεία συνοριακή επέμβαση, αφού έχει οριστεί ο ελάχιστος τεχνικός εξοπλισμός και εφόσον αυτές οι ανάγκες δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από το απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού, τα κράτη μέλη διαθέτουν τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό, για συγκεκριμένο σκοπό, στον οργανισμό κατόπιν αιτήματός του.

Τροπολογία    108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.   Ο οργανισμός ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ετήσια βάση για την ποσότητα του τεχνικού εξοπλισμού τον οποίο δεσμεύει κάθε κράτος μέλος για το απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.».

7.  Ο οργανισμός υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ετήσια βάση για την ποσότητα του τεχνικού εξοπλισμού τον οποίο δεσμεύει κάθε κράτος μέλος για το απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.». Η έκθεση αυτή παραθέτει τα κράτη μέλη που επικαλέστηκαν την εξαιρετική κατάσταση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 κατά το προηγούμενο έτος και περιλαμβάνει τις αιτιολογίες και τις πληροφορίες που δόθηκαν από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Τροπολογία    109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα μέλη των ομάδων δύνανται να εκτελούν όλα τα καθήκοντα και να ασκούν όλες τις εξουσίες που απαιτούνται για τον έλεγχο των συνόρων και την επιστροφή, αλλά και τα καθήκοντα και τις εξουσίες που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 και της οδηγίας 2008/115/EΚ αντίστοιχα.

1.  Τα μέλη των ομάδων δύνανται να εκτελούν όλα τα καθήκοντα και να ασκούν όλες τις εξουσίες που απαιτούνται για τον έλεγχο των συνόρων και την επιστροφή, αλλά και τα καθήκοντα και τις εξουσίες που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2016/399 και της οδηγίας 2008/115/EΚ αντίστοιχα.

Τροπολογία    110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.   Τα μέλη των ομάδων φέρουν τη δική τους στολή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Φέρουν κυανού χρώματος περιβραχιόνιο με το διακριτικό σήμα της Ένωσης και του Οργανισμού, με το οποίο αναγνωρίζονται ως συμμετέχοντες σε κοινή αποστολή, πιλοτικό πρόγραμμα, ταχεία επέμβαση στα σύνορα, επιχείρηση επιστροφής ή επέμβαση επιστροφής. Για τον προσδιορισμό της ταυτότητάς τους από τις εθνικές αρχές του κράτους μέλους υποδοχής, τα μέλη των ομάδων φέρουν ανά πάσα στιγμή το έγγραφο διαπίστευσής τους, το οποίο παρουσιάζουν όταν τους ζητείται.

4.  Τα μέλη των ομάδων φέρουν τη δική τους στολή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Φέρουν επίσης ευδιάκριτα προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης και κυανού χρώματος περιβραχιόνιο με το διακριτικό σήμα της Ένωσης και του Οργανισμού, με το οποίο αναγνωρίζονται ως συμμετέχοντες σε κοινή αποστολή, πιλοτικό πρόγραμμα, ταχεία επέμβαση στα σύνορα, επιχείρηση επιστροφής ή επέμβαση επιστροφής. Για τον προσδιορισμό της ταυτότητάς τους από τις εθνικές αρχές του κράτους μέλους υποδοχής, τα μέλη των ομάδων φέρουν ανά πάσα στιγμή το έγγραφο διαπίστευσής τους, το οποίο παρουσιάζουν όταν τους ζητείται.

Τροπολογία    111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, το κράτος μέλος υποδοχής εξουσιοδοτεί τα μέλη των ομάδων να συμβουλεύονται τις εθνικές του και τις ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων, στις οποίες η πρόσβαση είναι απαραίτητη για τους συνοριακούς ελέγχους και την επιτήρηση. Τα μέλη των ομάδων έχουν πρόσβαση μόνον στα δεδομένα που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την άσκηση των εξουσιών τους. Τα κράτη μέλη πληροφορούν τον οργανισμό πριν από την αποστολή των μελών των ομάδων, σχετικά με τις εθνικές και ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων στις οποίες δύνανται να έχουν πρόσβαση. Ο Οργανισμός θέτει τις πληροφορίες αυτές στη διάθεση όλων των κρατών μελών που συμμετέχουν στην αποστολή.

8.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, το κράτος μέλος υποδοχής εξουσιοδοτεί τα μέλη των ομάδων να συμβουλεύονται τις εθνικές του και τις ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων, στις οποίες η πρόσβαση είναι απαραίτητη για τους συνοριακούς ελέγχους και την επιτήρηση. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι παρέχουν πρόσβαση σε μια τέτοια βάση δεδομένων κατά τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό. Τα μέλη των ομάδων έχουν πρόσβαση μόνον στα δεδομένα που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την άσκηση των εξουσιών τους. Τα κράτη μέλη πληροφορούν τον οργανισμό πριν από την αποστολή των μελών των ομάδων, σχετικά με τις εθνικές και ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων στις οποίες δύνανται να έχουν πρόσβαση. Ο Οργανισμός θέτει τις πληροφορίες αυτές στη διάθεση όλων των κρατών μελών που συμμετέχουν στην αποστολή.

Τροπολογία    112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9.  Οι αποφάσεις άρνησης εισόδου σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 λαμβάνονται μόνο από συνοριακούς φύλακες του κράτους μέλους υποδοχής ή από τα μέλη των ομάδων, αν εξουσιοδοτούνται από το κράτος μέλος υποδοχής να ενεργούν εκ μέρους του.

9.  Οι αποφάσεις άρνησης εισόδου σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2016/399 λαμβάνονται μόνο από συνοριακούς φύλακες του κράτους μέλους υποδοχής ή από τα μέλη των ομάδων, αν εξουσιοδοτούνται από το κράτος μέλος υποδοχής να ενεργούν εκ μέρους του.

Τροπολογία    113

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν τα μέλη των ομάδων δραστηριοποιούνται σε κράτος μέλος υποδοχής, αυτό το κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε ζημία προκαλέσουν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών τους, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του.

1.  Όταν τα μέλη των ομάδων δραστηριοποιούνται σε κράτος μέλος υποδοχής, αυτό το κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε ζημία προκαλέσουν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών τους, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του.

2.  Όταν η ζημία αυτή προκαλείται από βαριά αμέλεια ή εκούσια παράβαση καθήκοντος, το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να έλθει σε επαφή με το κράτος μέλος καταγωγής προκειμένου το τελευταίο να επιστρέψει πλήρως στο κράτος μέλος υποδοχής τα τυχόν ποσά που κατέβαλε στα θύματα ή στους δικαιούχους τους.

2.  Όταν η ζημία αυτή προκαλείται από βαριά αμέλεια ή εκούσια παράβαση καθήκοντος ή καθ' υπέρβαση καθήκοντος, το κράτος μέλος υποδοχής έρχεται σε επαφή με το κράτος μέλος καταγωγής ή τον οργανισμό προκειμένου το τελευταίο ή ο οργανισμός να επιστρέψει πλήρως στο κράτος μέλος υποδοχής τα τυχόν ποσά που κατέβαλε στα θύματα ή στους δικαιούχους τους.

3.  Με την επιφύλαξη της άσκησης των δικαιωμάτων του έναντι τρίτων, κάθε κράτος μέλος παραιτείται όλων των απαιτήσεών του έναντι του κράτους μέλους υποδοχής ή οιουδήποτε άλλου κράτους μέλους για οιαδήποτε ζημία την οποία έχει υποστεί, εκτός από περιπτώσεις βαριάς αμέλειας ή εκούσιας παράβασης καθήκοντος.

3.  Με την επιφύλαξη της άσκησης των δικαιωμάτων του έναντι τρίτων, κάθε κράτος μέλος παραιτείται όλων των απαιτήσεών του έναντι του κράτους μέλους υποδοχής ή οιουδήποτε άλλου κράτους μέλους για οιαδήποτε ζημία την οποία έχει υποστεί, εκτός από περιπτώσεις βαριάς αμέλειας ή εκούσιας παράβασης καθήκοντος.

4.  Οιαδήποτε διαφορά μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3, η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί με διαπραγματεύσεις μεταξύ τους, υποβάλλεται από αυτά στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 273 ΣΛΕΕ.

4.  Οιαδήποτε διαφορά μεταξύ κρατών μελών ή μεταξύ κράτους μέλους και του οργανισμού όσον αφορά την εφαρμογή των παραγράφων 1, 2 και 3, η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί με διαπραγματεύσεις μεταξύ τους, υποβάλλεται από αυτά στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις Συνθήκες.

 

4α.  Όταν τα μέλη των ομάδων δραστηριοποιούνται σε τρίτη χώρα, ο οργανισμός είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία προκαλέσουν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών τους. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία.

5.  Με την επιφύλαξη της άσκησης των δικαιωμάτων του έναντι τρίτων, οι δαπάνες για ζημίες που προκλήθηκαν στον εξοπλισμό του οργανισμού κατά τη διάρκεια της αποστολής καλύπτονται από τον οργανισμό, εκτός εάν η ζημία προκλήθηκε από βαριά αμέλεια ή εκούσια παράβαση καθήκοντος.

5.  Με την επιφύλαξη της άσκησης των δικαιωμάτων του έναντι τρίτων, οι δαπάνες για ζημίες που προκλήθηκαν στον εξοπλισμό του οργανισμού κατά τη διάρκεια της αποστολής καλύπτονται από τον οργανισμό, εκτός εάν η ζημία προκλήθηκε από βαριά αμέλεια ή εκούσια παράβαση καθήκοντος.

Τροπολογία    114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. No 45/2001 από τον οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του οργανισμού. Τα μέτρα αυτά θεσπίζονται κατόπιν διαβουλεύσεων με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

2.  Διορίζεται υπεύθυνος προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει μέτρα για την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού από τον οργανισμό. Τα μέτρα αυτά θεσπίζονται κατόπιν διαβουλεύσεων με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Τροπολογία    115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 47, απαγορεύεται η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν τύχει επεξεργασίας από τον οργανισμό, αλλά και η περαιτέρω διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που υφίστανται επεξεργασία στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, από την κράτη μέλη σε αρχές τρίτων χωρών ή τρίτων μερών.

4.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 47, απαγορεύεται η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν τύχει επεξεργασίας από τον οργανισμό, αλλά και η περαιτέρω διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που υφίστανται επεξεργασία στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, από τα κράτη μέλη σε αρχές τρίτων χωρών ή τρίτων μερών, περιλαμβανομένων των διεθνών οργανισμών.

Τροπολογία    116

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Το κράτος μέλος ή άλλος οργανισμός της Ένωσης που παρέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον οργανισμό καθορίζει τον(-ους) σκοπό(-ούς) για τον(-ους) οποίο(-ους) τα εν λόγω δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1. Εάν δεν το πράξει, ο οργανισμός, σε συνεννόηση με τον πάροχο των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, επεξεργάζεται τα δεδομένα ώστε να καθορίζει την αναγκαιότητά τους σε σχέση με τον(-ους) σκοπό(-ούς), που αναφέρεται(-ονται) στην παράγραφο 1, για τον(-ους) οποίο(-ους) υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία. Ο οργανισμός δύναται να επεξεργάζεται πληροφορίες για σκοπό που διαφέρει από αυτόν της παραγράφου 1 μόνο εάν εξουσιοδοτηθεί σχετικά από τον πάροχο των πληροφοριών.

3.  Το κράτος μέλος ή άλλος οργανισμός της Ένωσης που παρέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον οργανισμό καθορίζει τον(-ους) σκοπό(-ούς) για τον(-ους) οποίο(-ους) τα εν λόγω δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1. Ο οργανισμός δύναται να επεξεργάζεται τέτοια προσωπικά δεδομένα για διαφορετικό σκοπό που επίσης εμπίπτει στην παράγραφο 1 μόνο εάν εξουσιοδοτηθεί σχετικά από τον πάροχο των πληροφοριών.

Τροπολογία    117

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η χρήση από τον οργανισμό δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και διαβιβάζονται προς αυτόν από τα κράτη μέλη ή από το προσωπικό του στο πλαίσιο κοινών επιχειρήσεων, πιλοτικών προγραμμάτων, ταχέων επεμβάσεων στα σύνορα, αλλά και από ομάδες στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών περιορίζεται στα εξής:

1.  Η χρήση από τον οργανισμό δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και διαβιβάζονται προς αυτόν από τα κράτη μέλη ή από το προσωπικό του στο πλαίσιο κοινών επιχειρήσεων, πιλοτικών προγραμμάτων, ταχέων επεμβάσεων στα σύνορα, αλλά και από ομάδες στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών περιορίζεται στα εξής:

α)   δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν πρόσωπα για τα οποία οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών έχουν βάσιμες υποψίες ότι εμπλέκονται σε διασυνοριακές εγκληματικές δραστηριότητες, όπως, μεταξύ άλλων, διευκόλυνση της παράνομης μετανάστευσης, εμπορία ανθρώπων ή τρομοκρατία·

α)  δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν πρόσωπα για τα οποία οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών έχουν βάσιμες υποψίες ότι εμπλέκονται σε διασυνοριακές εγκληματικές δραστηριότητες, όπως, μεταξύ άλλων, η εγκληματική λαθραία διακίνηση ανθρώπων, εμπορία ανθρώπων ή τρομοκρατία·

β)   δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν πρόσωπα τα οποία διέρχονται παρανόμως τα εξωτερικά σύνορα και των οποίων τα δεδομένα συλλέγονται από τις ευρωπαϊκές ομάδες συνοριοφυλάκων και ακτοφυλάκων, μεταξύ άλλων όταν ενεργούν στο πλαίσιο των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών·

β)  δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν πρόσωπα τα οποία διέρχονται παράτυπα τα εξωτερικά σύνορα και των οποίων τα δεδομένα συλλέγονται από τις ευρωπαϊκές ομάδες συνοριοφυλάκων και ακτοφυλάκων, μεταξύ άλλων όταν ενεργούν στο πλαίσιο των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών·

γ)   αριθμό πινακίδας κυκλοφορίας, αριθμό τηλεφώνου ή αριθμό αναγνώρισης των πλοίων, οι οποίοι απαιτούνται για τη διερεύνηση και ανάλυση διαδρομών και μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την παράνομη μετανάστευση και τη διασυνοριακή εγκληματικότητα.

γ)  γ) αριθμό πινακίδας κυκλοφορίας, αριθμό τηλεφώνου ή αριθμό αναγνώρισης των πλοίων, οι οποίοι συνδέονται με τα πρόσωπα που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) και οι οποίοι απαιτούνται για τη διερεύνηση και ανάλυση διαδρομών και μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την παράνομη μετανάστευση και τη διασυνοριακή εγκληματικότητα.

 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο (β) δεν μεταβιβάζονται σε αρχές επιβολής του νόμου ούτε υφίστανται επεξεργασία για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση ή δίωξη αξιόποινων πράξεων.

Τροπολογία    118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)   σε περίπτωση που η διαβίβαση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, στην Ευρωπόλ ή στην Eurojust καθίσταται απαραίτητη για χρήση σύμφωνα με την αντίστοιχη εντολή τους και σύμφωνα με το άρθρο 51·

α)  α) σε περίπτωση που η διαβίβαση στην EASO, στην Ευρωπόλ ή στην Eurojust καθίσταται απαραίτητη για χρήση σύμφωνα με την αντίστοιχη εντολή τους και σύμφωνα με το άρθρο 51·

Τροπολογία    119

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)   σε περίπτωση που η διαβίβαση στις αρχές του οικείου κράτους μέλους, οι οποίες είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των συνόρων, τη μετανάστευση, το άσυλο ή την επιβολή του νόμου, καθίσταται απαραίτητη για χρήση σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες προστασίας δεδομένων·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Τροπολογία    120

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικά ή φιλοσοφικά πιστεύω ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων για τον σκοπό της μοναδικής ταυτοποίησης ενός φυσικού προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό ενός φυσικού προσώπου επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση που είναι απολύτως απαραίτητο, με την επιφύλαξη των κατάλληλων διασφαλίσεων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων, και μόνο για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου.

Τροπολογία    121

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η διαβάθμιση δεν αποκλείει τη διάθεση των πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η διαβίβαση και επεξεργασία των πληροφοριών και των εγγράφων που διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό τηρεί τους κανόνες σχετικά με την περαιτέρω διαβίβαση και την επεξεργασία διαβαθμισμένων πληροφοριών που εφαρμόζονται μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής.

Τροπολογία    122

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο οργανισμός συνεργάζεται με την Επιτροπή, άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol), την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust), το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας, καθώς και με άλλους οργανισμούς της Ένωσης σε θέματα που υπάγονται στον παρόντα κανονισμό, και ειδικότερα με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και της διασυνοριακής εγκληματικότητας όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την υποβοήθηση της παράτυπης μετανάστευσης, την εμπορία ανθρώπων και την τρομοκρατία.

1.  Ο οργανισμός συνεργάζεται με την Επιτροπή, άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την EASO, την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol), τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust), το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας, καθώς και με άλλους οργανισμούς της Ένωσης σε θέματα που υπάγονται στον παρόντα κανονισμό, και ειδικότερα με στόχο την καλύτερη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης και την πρόληψη και ανίχνευση της διασυνοριακής εγκληματικότητας όπως είναι η λαθραία διακίνηση ανθρώπων, η εμπορία ανθρώπων και η τρομοκρατία.

Τροπολογία    123

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 χρησιμοποιούν πληροφορίες που λαμβάνουν από τον οργανισμό μόνο εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους και σύμφωνα με τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων προστασίας δεδομένων. Περαιτέρω διαβίβαση ή άλλη ανακοίνωση προσωπικών δεδομένων που έχουν τύχει επεξεργασίας από τον οργανισμό σε άλλους οργανισμούς ή φορείς της Ένωσης υπόκειται σε ειδικές ρυθμίσεις εργασίας όσον αφορά την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων και εξαρτάται από την προηγούμενη έγκριση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Σε ό, τι αφορά τον χειρισμό διαβαθμισμένων πληροφοριών, οι ρυθμίσεις αυτές προβλέπουν τη συμμόρφωση του συγκεκριμένου θεσμού, οργανισμού, υπηρεσίας ή φορέα της Ένωσης ή διεθνούς οργανισμού με κανονισμούς και πρότυπα ασφαλείας ισοδύναμα με εκείνα που εφαρμόζει ο οργανισμός.

4.  Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 χρησιμοποιούν πληροφορίες που λαμβάνουν από τον οργανισμό μόνο εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους και σύμφωνα με τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων προστασίας δεδομένων. Περαιτέρω διαβίβαση ή άλλη ανακοίνωση προσωπικών δεδομένων που έχουν τύχει επεξεργασίας από τον οργανισμό σε άλλους οργανισμούς ή φορείς της Ένωσης υπόκειται σε ειδικές ρυθμίσεις εργασίας όσον αφορά την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων και εξαρτάται από την προηγούμενη έγκριση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Οποιαδήποτε μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνάδει με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων που ορίζονται στα άρθρα 44 έως 48. Σε ό, τι αφορά τον χειρισμό διαβαθμισμένων πληροφοριών, οι ρυθμίσεις αυτές προβλέπουν τη συμμόρφωση του συγκεκριμένου θεσμού, οργανισμού, υπηρεσίας ή φορέα της Ένωσης ή διεθνούς οργανισμού με κανονισμούς και πρότυπα ασφαλείας ισοδύναμα με εκείνα που εφαρμόζει ο οργανισμός.

Τροπολογία    124

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Ο οργανισμός μπορεί επίσης, με τη σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, να προσκαλεί παρατηρητές από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης ή διεθνείς οργανισμούς να συμμετάσχουν στις δραστηριότητές του, και ειδικότερα στις κοινές επιχειρήσεις, στα πιλοτικά προγράμματα, στην ανάλυση κινδύνων και στην εκπαίδευση, στον βαθμό που η παρουσία τους είναι σύμφωνη με τους στόχους των εν λόγω δραστηριοτήτων, μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της συνεργασίας και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και δεν επηρεάζει τη γενική προστασία και ασφάλεια των εν λόγω δραστηριοτήτων. Οι εν λόγω παρατηρητές δύνανται να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες ανάλυσης κινδύνων και εκπαίδευσης μόνο κατόπιν της σύμφωνης γνώμης των ενδιαφερόμενων κρατών μελών. Όσον αφορά τις κοινές επιχειρήσεις και τα πιλοτικά προγράμματα, οι παρατηρητές συμμετέχουν με την επιφύλαξη της σύμφωνης γνώμης του κράτους μέλους υποδοχής. Οι λεπτομερείς κανόνες για τη συμμετοχή των παρατηρητών περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό σχέδιο. Οι εν λόγω εκπρόσωποι λαμβάνουν κατάλληλη κατάρτιση από τον οργανισμό πριν από τη συμμετοχή τους.

5.  Ο οργανισμός μπορεί επίσης, με τη σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, να προσκαλεί μη στρατιωτικούς παρατηρητές από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης ή διεθνείς οργανισμούς να συμμετάσχουν στις δραστηριότητές του, και ειδικότερα στις κοινές επιχειρήσεις, στα πιλοτικά προγράμματα, στην ανάλυση κινδύνων και στην εκπαίδευση, στον βαθμό που η παρουσία τους είναι σύμφωνη με τους στόχους των εν λόγω δραστηριοτήτων, μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της συνεργασίας και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και δεν επηρεάζει τη γενική προστασία και ασφάλεια των εν λόγω δραστηριοτήτων. Οι εν λόγω παρατηρητές δύνανται να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες ανάλυσης κινδύνων και εκπαίδευσης μόνο κατόπιν της σύμφωνης γνώμης των ενδιαφερόμενων κρατών μελών. Όσον αφορά τις κοινές επιχειρήσεις και τα πιλοτικά προγράμματα, οι παρατηρητές συμμετέχουν με την επιφύλαξη της σύμφωνης γνώμης του κράτους μέλους υποδοχής. Οι λεπτομερείς κανόνες για τη συμμετοχή των παρατηρητών περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό σχέδιο. Οι εν λόγω εκπρόσωποι λαμβάνουν κατάλληλη κατάρτιση από τον οργανισμό πριν από τη συμμετοχή τους.

Τροπολογία    125

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)   παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και επιτήρησης, βασισμένων σε τεχνολογία αιχμής, συμπεριλαμβανομένων διαστημικών και επίγειων υποδομών και αισθητήρων συνδεδεμένων σε οποιοδήποτε είδος πλατφόρμας, όπως τηλεκατευθυνόμενα αεροπορικά συστήματα·

β)  παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και επιτήρησης, βασισμένων σε τεχνολογία αιχμής, συμπεριλαμβανομένων διαστημικών και επίγειων υποδομών και αισθητήρων συνδεδεμένων σε οποιοδήποτε είδος πλατφόρμας·

Τροπολογία    126

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)   δημιουργία υποδομής μέσω της εφαρμογής κατευθυντήριων γραμμών, συστάσεων και βέλτιστων πρακτικών αλλά και μέσω της παροχής στήριξης στην εκπαίδευση και ανταλλαγή προσωπικού, με σκοπό την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας κατά την εκτέλεση καθηκόντων ακτοφυλακής·

γ)  δημιουργία υποδομής μέσω της εφαρμογής κατευθυντήριων γραμμών, συστάσεων και βέλτιστων πρακτικών αλλά και μέσω της παροχής εκπαίδευσης και της ανταλλαγής προσωπικού·

Τροπολογία    127

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(γα)  ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας κατά την εκτέλεση καθηκόντων ακτοφυλακής, μεταξύ άλλων συζητώντας τις επιχειρησιακές προκλήσεις και τους αναδυόμενους κινδύνους στον θαλάσσιο τομέα·

Τροπολογία    128

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι όροι της συνεργασίας του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, όσον αφορά καθήκοντα ακτοφυλακής, καθορίζονται σε συμφωνία συνεργασίας, σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για τους εν λόγω οργανισμούς.

2.  Οι όροι της συνεργασίας του Οργανισμού με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, όσον αφορά καθήκοντα ακτοφυλακής, καθορίζονται σε συμφωνία συνεργασίας, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εντολές τους και με τους δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για τους εν λόγω οργανισμούς.

Τροπολογία    129

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Σε θέματα που καλύπτουν οι δραστηριότητές του και κατά τον βαθμό που απαιτείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, ο οργανισμός διευκολύνει και ενθαρρύνει την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών, στο πλαίσιο της πολιτικής εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που άπτονται της προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο οργανισμός και τα κράτη μέλη συμμορφώνονται προς τους κανόνες και προδιαγραφές που είναι τουλάχιστον ισοδύναμοι με εκείνους που προβλέπει η νομοθεσία της Ένωσης, ακόμη και στην περίπτωση όπου η συνεργασία με τρίτες χώρες πραγματοποιείται στο έδαφος των εν λόγω χωρών. Η καθιέρωση συνεργασίας με τρίτες χώρες υπηρετεί την προώθηση των ευρωπαϊκών προτύπων διαχείρισης των συνόρων και επαναπατρισμού.

1.  Σε θέματα που καλύπτουν οι δραστηριότητές του και κατά τον βαθμό που απαιτείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, ο οργανισμός διευκολύνει και ενθαρρύνει την τεχνική και επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών, στο πλαίσιο της πολιτικής εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που άπτονται της προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων και της αρχής της μη επαναπροώθησης. Ο οργανισμός και τα κράτη μέλη συμμορφώνονται προς το ενωσιακό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων κανόνων και προδιαγραφών που αποτελούν τμήμα του κεκτημένου της Ένωσης, ακόμη και στην περίπτωση όπου η συνεργασία με τρίτες χώρες πραγματοποιείται στο έδαφος των εν λόγω χωρών. Η καθιέρωση συνεργασίας με τρίτες χώρες υπηρετεί την προώθηση των ευρωπαϊκών προτύπων διαχείρισης των συνόρων και επαναπατρισμού.

Τροπολογία    130

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο οργανισμός μπορεί να συνεργάζεται με τις αρχές τρίτων χωρών που είναι αρμόδιες για θέματα που καλύπτει ο παρών κανονισμός, με στήριξη από και συντονισμό με τις αντιπροσωπείες της Ένωσης, στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας που συνάπτονται με τις αρχές αυτές, σύμφωνα με το δίκαιο και την πολιτική της Ένωσης. Αυτές οι εργασιακές ρυθμίσεις αφορούν τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας. Οι συμφωνίες αυτές έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων από την Επιτροπή.

2.  Ο οργανισμός μπορεί να συνεργάζεται με τις αρχές τρίτων χωρών που είναι αρμόδιες για θέματα που καλύπτει ο παρών κανονισμός, με στήριξη από και συντονισμό με τις αντιπροσωπείες της Ένωσης. Από αυτή την άποψη, ενεργεί μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που άπτονται της προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων και της αρχής της μη επαναπροώθησης, καθώς και στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας που συνάπτονται με τις αρχές αυτές, σύμφωνα με το δίκαιο και την πολιτική της Ένωσης. Αυτές οι συμφωνίες περιγράφουν λεπτομερώς το πεδίο εφαρμογής, τη φύση και τον σκοπό της συνεργασίας και της διαχείρισης της επιχειρησιακής συνεργασίας. Τέτοια σχέδια συμφωνιών αποστέλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη συνέχεια απαιτείται να έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων από την Επιτροπή. Ο οργανισμός συμμορφώνεται προς το ενωσιακό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων κανόνων και προδιαγραφών που αποτελούν τμήμα του κεκτημένου της Ένωσης,

Τροπολογία    131

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Σε περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή, ο οργανισμός δύναται να συντονίζει την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων και έχει τη δυνατότητα να διεξάγει κοινές επιχειρήσεις στα εξωτερικά σύνορα ενός ή περισσότερων κρατών μελών και μιας τρίτης χώρας γειτνιάζουσας τουλάχιστον με ένα από τα εν λόγω κράτη μέλη, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της εν λόγω γειτονικής τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένου και του εδάφους αυτής. Η Επιτροπή ενημερώνεται για τις εν λόγω δραστηριότητες.

3.  Σε περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή, ο οργανισμός δύναται να συντονίζει την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων και έχει τη δυνατότητα να διεξάγει κοινές επιχειρήσεις στα εξωτερικά σύνορα ενός ή περισσότερων κρατών μελών και μιας τρίτης χώρας γειτνιάζουσας τουλάχιστον με ένα από τα εν λόγω κράτη μέλη, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της εν λόγω γειτονικής τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένου και του εδάφους αυτής, με την επιφύλαξη της επίτευξης συμφωνίας επί ενός επιχειρησιακού σχεδίου μεταξύ του οργανισμού, του κράτους μέλους υποδοχής και της εν λόγω τρίτης χώρας. Το άρθρο 15 εφαρμόζεται κατ' αναλογία. Η Επιτροπή ενημερώνεται για τις εν λόγω δραστηριότητες.

Τροπολογία    132

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Ο οργανισμός δύναται επίσης, με τη σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, να προσκαλεί παρατηρητές από τρίτες χώρες να συμμετάσχουν στις δραστηριότητές του στα εξωτερικά σύνορα, που προβλέπονται στο άρθρο 13, τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού που προβλέπονται στο άρθρο 27, στις επεμβάσεις επιστροφής που προβλέπονται στο άρθρο 32 και στις δραστηριότητες εκπαίδευσης που προβλέπονται στο άρθρο 35, στον βαθμό που η παρουσία τους είναι σύμφωνη με τους στόχους των δραστηριοτήτων αυτών, μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της συνεργασίας και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και δεν επηρεάζει τη γενική ασφάλεια των εν λόγω δραστηριοτήτων. Οι εν λόγω παρατηρητές δύνανται να συμμετέχουν μόνο με τη συμφωνία των ενδιαφερόμενων κρατών μελών ως προς τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 13, 27 και 35 και μόνο με τη συγκατάθεση του κράτους μέλους υποδοχής ως προς εκείνες που αναφέρονται στα άρθρα 13 και 32. Οι λεπτομερείς κανόνες για τη συμμετοχή των παρατηρητών περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό σχέδιο. Οι εν λόγω εκπρόσωποι λαμβάνουν κατάλληλη κατάρτιση από τον οργανισμό πριν από τη συμμετοχή τους.

5.  Ο οργανισμός δύναται επίσης, με τη σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, να προσκαλεί μη στρατιωτικούς παρατηρητές από τρίτες χώρες να συμμετάσχουν στις δραστηριότητές του στα εξωτερικά σύνορα, που προβλέπονται στο άρθρο 13, τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού που προβλέπονται στο άρθρο 27, στις επεμβάσεις επιστροφής που προβλέπονται στο άρθρο 32 και στις δραστηριότητες εκπαίδευσης που προβλέπονται στο άρθρο 35, στον βαθμό που η παρουσία τους είναι σύμφωνη με τους στόχους των δραστηριοτήτων αυτών, μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της συνεργασίας και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και δεν επηρεάζει τη γενική ασφάλεια των εν λόγω δραστηριοτήτων. Οι εν λόγω παρατηρητές δύνανται να συμμετέχουν μόνο με τη συμφωνία των ενδιαφερόμενων κρατών μελών ως προς τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 13, 18, 27 και 35 και μόνο με τη συγκατάθεση του κράτους μέλους υποδοχής ως προς εκείνες που αναφέρονται στα άρθρα 13 και 32. Οι λεπτομερείς κανόνες για τη συμμετοχή των παρατηρητών περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό σχέδιο. Οι εν λόγω εκπρόσωποι λαμβάνουν κατάλληλη κατάρτιση από τον οργανισμό πριν από τη συμμετοχή τους και πρέπει να τηρούν τους κώδικες δεοντολογίας του οργανισμού κατά τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητές του.

Τροπολογία    133

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 8 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8α.  Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να συμμετέχουν σε δραστηριότητες στο έδαφος τρίτων χωρών.

Τροπολογία    134

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9.  Ο οργανισμός ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με τις δραστηριότητες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3.

9.  Ο οργανισμός ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και περιλαμβάνει αξιολόγηση της συνεργασίας με τρίτες χώρες στις ετήσιες εκθέσεις του.

Τροπολογία    135

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο οργανισμός δύναται να τοποθετεί σε τρίτες χώρες εμπειρογνώμονες από το δικό του προσωπικό ως αξιωματικούς συνδέσμους, οι οποίοι ενδείκνυται να απολαύουν της υψηλότερης δυνατής προστασίας για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Αυτοί εντάσσονται στα τοπικά και περιφερειακά δίκτυα συνεργασίας, τα οποία απαρτίζονται από αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης και εμπειρογνώμονες ασφαλείας της Ένωσης και των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων που συγκροτούνται κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 377/2004.

1.  Ο οργανισμός δύναται να τοποθετεί σε τρίτες χώρες εμπειρογνώμονες από το δικό του προσωπικό ως αξιωματικούς συνδέσμους, οι οποίοι ενδείκνυται να απολαύουν της υψηλότερης δυνατής προστασίας για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Αυτοί εντάσσονται στα τοπικά και περιφερειακά δίκτυα συνεργασίας, τα οποία απαρτίζονται από αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης και εμπειρογνώμονες ασφαλείας της Ένωσης και των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων που συγκροτούνται κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 377/2004.

 

Αξιωματικοί σύνδεσμοι τοποθετούνται μόνο σε τρίτες χώρες στις οποίες οι πρακτικές διαχείρισης των συνόρων συμμορφώνονται προς τις ελάχιστες προδιαγραφές στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

2.  Στο πλαίσιο της πολιτικής εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης, για τις τοποθετήσεις αυτές πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στις τρίτες χώρες εκείνες οι οποίες, βάσει ανάλυσης κινδύνου, αποτελούν χώρες καταγωγής ή διέλευσης όσον αφορά την παράτυπη μετανάστευση. Στη βάση της αμοιβαιότητας, ο οργανισμός μπορεί επίσης να δεχθεί στους κόλπους του αξιωματικούς συνδέσμους διορισμένους από τις εν λόγω τρίτες χώρες. Το διοικητικό συμβούλιο, βάσει πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή, εγκρίνει ετησίως κατάλογο προτεραιοτήτων. Η τοποθέτηση των αξιωματικών συνδέσμων εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο.

2.  Στο πλαίσιο της πολιτικής εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης, για τις τοποθετήσεις αυτές πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στις τρίτες χώρες εκείνες οι οποίες, βάσει ανάλυσης κινδύνου, αποτελούν χώρες καταγωγής ή διέλευσης όσον αφορά την παράτυπη μετανάστευση. Στη βάση της αμοιβαιότητας, ο οργανισμός μπορεί επίσης να δεχθεί στους κόλπους του αξιωματικούς συνδέσμους διορισμένους από τις εν λόγω τρίτες χώρες. Το διοικητικό συμβούλιο, βάσει πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή, εγκρίνει ετησίως κατάλογο προτεραιοτήτων. Η τοποθέτηση των αξιωματικών συνδέσμων εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο.

3.  Τα καθήκοντα των αξιωματικών συνδέσμων του οργανισμού περιλαμβάνουν, σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία της Ένωσης και τα θεμελιώδη δικαιώματα, την τήρηση και διατήρηση επαφών με τις αρμόδιες αρχές της εκάστοτε τρίτης χώρας στην οποία έχουν τοποθετηθεί, με στόχο τη συμβολή στην πρόληψη και καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, καθώς και στον επαναπατρισμό των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών. Οι εν λόγω αξιωματικοί σύνδεσμοι συνεργάζονται στενά με τις αντιπροσωπείες της Ένωσης.

3.  3. Τα καθήκοντα των αξιωματικών συνδέσμων του οργανισμού περιλαμβάνουν, σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία της Ένωσης και τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη συγκρότηση και διατήρηση επαφών με τις αρμόδιες αρχές της εκάστοτε τρίτης χώρας στην οποία έχουν τοποθετηθεί, με στόχο τη συμβολή στην πρόληψη και καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, καθώς και στον επαναπατρισμό των υπηκόων τρίτων χωρών που αποτελούν αντικείμενο αποφάσεων επιστροφής τις οποίες έχει εκδώσει κράτος μέλος σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ. Οι εν λόγω αξιωματικοί σύνδεσμοι συνεργάζονται στενά με τις αντιπροσωπείες της Ένωσης.

4.  Η απόφαση τοποθέτησης αξιωματικών συνδέσμων σε τρίτες χώρες υπόκειται σε προηγούμενη γνώμη της Επιτροπής και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται πλήρως σχετικά με τις εν λόγω δραστηριότητες το συντομότερο δυνατόν.

4.  Η απόφαση τοποθέτησης αξιωματικών συνδέσμων σε τρίτες χώρες υπόκειται σε προηγούμενη γνώμη της Επιτροπής και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται πλήρως σχετικά με τις εν λόγω δραστηριότητες χωρίς καθυστέρηση.

Τροπολογία    136

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 59 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Το Δικαστήριο είναι αρμόδιο να εκδικάζει τις διαφορές που αφορούν τις αποζημιώσεις για τις ζημίες της παραγράφου 3.

4.  Το Δικαστήριο είναι αρμόδιο να εκδικάζει τις διαφορές που αφορούν τις αποζημιώσεις για τις ζημίες της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 41 παράγραφος 4α.

Τροπολογία    137

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)   ένα εποπτικό συμβούλιο·

γ)  ένα συμβουλευτικό όργανο·

Τροπολογία    138

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)   διορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 68·

διαγράφεται

Τροπολογία    139

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)   διορίζει τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 2·

β)  διορίζει τα μέλη του συμβουλευτικού οργάνου σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 2·

Τροπολογία    140

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)   εκδίδει ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του οργανισμού κατά το προηγούμενο έτος και τη διαβιβάζει, το αργότερο έως την 1η Ιουλίου, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο. η ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων δημοσιεύεται·

δ)  εκδίδει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του οργανισμού κατά το προηγούμενο έτος και τη διαβιβάζει, το αργότερο έως την 1η Ιουλίου, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο· η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων δημοσιεύεται·

Τροπολογία    141

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)   πριν από την 30ή Νοεμβρίου εκάστου έτος και λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής, εκδίδει, με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του διοικητικού συμβουλίου που έχουν δικαίωμα ψήφου, ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού, το οποίο περιλαμβάνει το πολυετές και το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του επόμενου έτους και το διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή·

ε)  πριν από την 30ή Νοεμβρίου εκάστου έτος και λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής, εκδίδει, με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του διοικητικού συμβουλίου που έχουν δικαίωμα ψήφου, το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του επόμενου έτους και το διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή·

Τροπολογία    142

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ζ α)  αποφασίζει σχετικά με κάθε αγορά ή μίσθωση εξοπλισμού που συνεπάγεται σοβαρές δαπάνες για τον οργανισμό όπως αναφέρεται στο άρθρο 37·

Τροπολογία    143

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιστ)   εγκρίνει και επικαιροποιεί τακτικά τα σχέδια επικοινωνίας και διάδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3, βάσει ανάλυσης των αναγκών·

ιστ)  εγκρίνει και επικαιροποιεί τακτικά τα σχέδια επικοινωνίας και διάδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3·

Τροπολογία    144

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιζ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιζ α)  αποφασίζει για τα αντικειμενικά κριτήρια της αξιολόγησης τρωτότητας και για την ενισχυμένη αξιολόγηση και παρακολούθηση ενός κράτους μέλους που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1.

Τροπολογία    145

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 61 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.   Όσον αφορά προτάσεις αποφάσεων για συγκεκριμένες δραστηριότητες του οργανισμού που πραγματοποιούνται στα εξωτερικά σύνορα κράτους μέλους ή πολύ κοντά στα σύνορα κράτους μέλους, απαιτείται για την έγκρισή τους να ψηφίσει υπέρ της πρότασης το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που εκπροσωπεί το οικείο κράτος μέλος.

διαγράφεται

Τροπολογία    146

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 61 – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.   Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να συστήσει μικρού μεγέθους εκτελεστικό συμβούλιο αποτελείται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής και τρία μέλη του διοικητικού συμβουλίου, με σκοπό να επικουρεί το διοικητικό συμβούλιο και τον εκτελεστικό διευθυντή κατά την προετοιμασία των αποφάσεων, των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων που πρόκειται να εγκριθούν από το διοικητικό συμβούλιο και, όταν είναι αναγκαίο, σε επείγουσες περιπτώσεις, λαμβάνει ορισμένες προσωρινές αποφάσεις εξ ονόματος του διοικητικού συμβουλίου.

6.  Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να συστήσει μικρού μεγέθους εκτελεστικό συμβούλιο αποτελείται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής και τρία μέλη του διοικητικού συμβουλίου, με σκοπό να επικουρεί το διοικητικό συμβούλιο και τον εκτελεστικό διευθυντή κατά την προετοιμασία των αποφάσεων, των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων που πρόκειται να εγκριθούν από το διοικητικό συμβούλιο και, όταν είναι αναγκαίο, σε επείγουσες περιπτώσεις, λαμβάνει ορισμένες προσωρινές αποφάσεις εξ ονόματος του διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να προβλέπει την ανάθεση ορισμένων σαφώς καθορισμένων καθηκόντων στο εκτελεστικό συμβούλιο, ιδίως όταν τούτο βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του οργανισμού.

Τροπολογία    147

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 62 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3, το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από έναν αντιπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος και δύο αντιπροσώπους της Επιτροπής και όλοι διαθέτουν δικαίωμα ψήφου. Για το σκοπό αυτό, κάθε κράτος μέλος διορίζει ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου καθώς και ένα αναπληρωματικό μέλος που εκπροσωπεί το τακτικό μέλος όταν αυτό απουσιάζει. Η Επιτροπή διορίζει δύο μέλη καθώς και τους αναπληρωτές τους. Η διάρκεια της θητείας είναι τετραετής. Η θητεία είναι ανανεώσιμη.

1.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3, το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από έναν αντιπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος, δύο αντιπροσώπους της Επιτροπής και έναν αντιπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όλοι διαθέτουν δικαίωμα ψήφου. Για το σκοπό αυτό, κάθε κράτος μέλος διορίζει ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου καθώς και ένα αναπληρωματικό μέλος που εκπροσωπεί το τακτικό μέλος όταν αυτό απουσιάζει. Η Επιτροπή διορίζει δύο μέλη καθώς και τους αναπληρωτές τους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διορίζει ένα μέλος και τον αναπληρωτή του. Η διάρκεια της θητείας είναι τετραετής. Η θητεία είναι ανανεώσιμη.

Αιτιολόγηση

Η κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της 19ης Ιουλίου 2012 ορίζει σαφώς ότι, όπου αρμόζει, ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου θα ορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό ρόλο του εν λόγω οργανισμού, και δεδομένου ότι η αρχή αυτή εφαρμόστηκε πρόσφατα στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ήταν λογικό να εφαρμοστεί η ίδια αρχή και στον παρόντα οργανισμό. Η συμπερίληψη ενός μέλους που έχει οριστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αυξήσει επίσης τη διαφάνεια όσον αφορά τις εργασίες του συμβουλίου.

Τροπολογία    148

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 63 – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πολυετής προγραμματισμός και ετήσια προγράμματα εργασίας

Ετήσια προγράμματα εργασίας

Τροπολογία    149

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 63 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.   Το διοικητικό συμβούλιο, το αργότερο έως την 30ή Νοεμβρίου κάθε έτους, εγκρίνει έγγραφο προγραμματισμού που περιλαμβάνει τον πολυετή προγραμματισμό και τον ετήσιο προγραμματισμό του οργανισμού για το επόμενο έτος, βάσει σχεδίου το οποίο υποβάλλεται από τον εκτελεστικό διευθυντή, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής και, όσον αφορά τον πολυετή προγραμματισμό, μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο διαβιβάζει το εν λόγω έγγραφο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή.

1.  Το διοικητικό συμβούλιο, το αργότερο έως την 30ή Νοεμβρίου κάθε έτους, εγκρίνει τον ετήσιο προγραμματισμό του οργανισμού για το επόμενο έτος, βάσει σχεδίου το οποίο υποβάλλεται από τον εκτελεστικό διευθυντή, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής. Το διοικητικό συμβούλιο διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση το εν λόγω έγγραφο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Τροπολογία    150

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 63 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.   Ο πολυετής προγραμματισμός ορίζει τον συνολικό στρατηγικό προγραμματισμό, σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση, ο οποίος περιλαμβάνει στόχους, προσδοκώμενα αποτελέσματα και δείκτες επιδόσεων, καθώς και προγραμματισμό πόρων, συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμού και του προσωπικού. Ο πολυετής προγραμματισμός ορίζει τους στρατηγικούς τομείς επέμβασης και επεξηγεί τις απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων. Περιλαμβάνει στρατηγική για τις σχέσεις με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και τις δραστηριότητες που συνδέονται με την εν λόγω στρατηγική.

διαγράφεται

Τροπολογία    151

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 63 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.   Ο πολυετής προγραμματισμός υλοποιείται μέσω των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας και επικαιροποιείται, εάν ενδείκνυται, ανάλογα με την έκβαση της αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 80. Τα πορίσματα αυτών των αξιολογήσεων αποτυπώνονται επίσης, κατά περίπτωση, στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του επόμενου έτους.

διαγράφεται

Τροπολογία    152

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 63 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.   Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών περιλαμβάνει περιγραφή των προς χρηματοδότηση ενεργειών, καθώς και λεπτομερείς στόχους και αναμενόμενα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών απόδοσης. Περιλαμβάνει, επίσης, ένα δείγμα των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων που διατίθενται για κάθε ενέργεια, σύμφωνα με τις αρχές του προϋπολογισμού και της διαχείρισης βάσει δραστηριοτήτων. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας συνάδει με τον πολυετή προγραμματισμό. Καθορίζει με σαφήνεια τα καθήκοντα που προστίθενται, τροποποιούνται ή καταργούνται σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος.

5.  Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών περιλαμβάνει περιγραφή των προς χρηματοδότηση ενεργειών, καθώς και λεπτομερείς στόχους και αναμενόμενα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών απόδοσης. Περιλαμβάνει, επίσης, ένα δείγμα των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων που διατίθενται για κάθε ενέργεια, σύμφωνα με τις αρχές του προϋπολογισμού και της διαχείρισης βάσει δραστηριοτήτων. Καθορίζει με σαφήνεια τα καθήκοντα που προστίθενται, τροποποιούνται ή καταργούνται σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Τροπολογία    153

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 65 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.   Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να προσκαλεί εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης.

5.  Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να προσκαλεί εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης ή οποιουδήποτε άλλου οργάνου, οργανισμού ή θεσμικού οργάνου της Ένωσης.

Τροπολογία    154

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 67 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Οργανισμός διοικείται από τον εκτελεστικό διευθυντή του, ο οποίος είναι εντελώς ανεξάρτητος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Με την επιφύλαξη των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων της Επιτροπής και του διοικητικού Συμβουλίου, ο εκτελεστικός διευθυντής δεν επιζητεί ούτε λαμβάνει οδηγίες από κυβέρνηση ή από άλλο φορέα.

1.  Ο Οργανισμός διοικείται από τον εκτελεστικό διευθυντή του, ο οποίος είναι εντελώς ανεξάρτητος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και δεν επιζητεί ούτε δέχεται εντολές από οιονδήποτε. Με την επιφύλαξη των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων της Επιτροπής και του διοικητικού Συμβουλίου, ο εκτελεστικός διευθυντής δεν επιζητεί ούτε λαμβάνει οδηγίες από κυβέρνηση ή από άλλο φορέα.

Τροπολογία    155

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 67 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να καλέσουν τον εκτελεστικό διευθυντή να υποβάλει αναφορά για την εκτέλεση των καθηκόντων του, ειδικότερα όσον αφορά την εφαρμογή και παρακολούθηση της Στρατηγικής Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, την ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του οργανισμού για το προηγούμενο έτος, το πρόγραμμα εργασίας για το επόμενο έτος και το πολυετές πρόγραμμα εργασίας του οργανισμού.

2.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να καλέσουν τον εκτελεστικό διευθυντή να υποβάλει αναφορά για την εκτέλεση των καθηκόντων του, μεταξύ άλλων σχετικά με την εφαρμογή και παρακολούθηση της Στρατηγικής Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, την ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του οργανισμού για το προηγούμενο έτος, το πρόγραμμα εργασίας για το επόμενο έτος ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που σχετίζεται με τις δραστηριότητες του οργανισμού. Ο εκτελεστικός διευθυντής προβαίνει σε δήλωση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υποβάλλει αναφορά τακτικά.

Τροπολογία    156

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 67 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)   κάθε έτος, καταρτίζει την ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του οργανισμού και την υποβάλει στο διοικητικό συμβούλιο·

δ)  κάθε έτος, καταρτίζει την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του οργανισμού και την υποβάλει στο διοικητικό συμβούλιο·

Τροπολογία    157

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 67 – παράγραφος 3 – στοιχείο ια

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ια)   εξασφαλίζει την εκτέλεση της απόφασης της Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 18·

ια)  εξασφαλίζει την εκτέλεση της απόφασης του Συμβουλίου που αναφέρεται στο άρθρο 18·

Τροπολογία    158

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 67 – παράγραφος 3 – στοιχείο ιβ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιβ)   αποσύρει τη χρηματοδότηση κοινής επιχείρησης ή ταχείας επέμβασης στα σύνορα ή αναστέλλει ή παύει τέτοιου είδους επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 24·

ιβ)  αποσύρει τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 24·

Τροπολογία    159

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 67 – παράγραφος 3 – εδάφιο ιγ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιγ)   αξιολογεί τα αποτελέσματα κοινών επιχειρήσεων ή ταχέων επεμβάσεων στα σύνορα σύμφωνα με το άρθρο 25·

ιγ)  αξιολογεί τα αποτελέσματα δραστηριοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 25·

Τροπολογία    160

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 68

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή προτείνει υποψηφίους για τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή και του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή με βάση κατάλογο που καταρτίζεται κατόπιν δημοσίευσης της θέσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στον τύπο ή σε ιστότοπους του διαδικτύου, εφόσον χρειάζεται.

1.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο διορίζουν, με κοινή συμφωνία, τον εκτελεστικό διευθυντή και τον αναπληρωτή εκτελεστικό διευθυντή με βάση κατάλογο που καταρτίζεται από την Επιτροπή κατόπιν δημοσίευσης της θέσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στον τύπο ή σε ιστότοπους του διαδικτύου, εφόσον χρειάζεται.

2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο με βάση τα προσόντα και την τεκμηριωμένη και υψηλού επιπέδου ικανότητά του σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης, καθώς και την επαγγελματική εμπειρία του σε ανώτερες θέσεις στον τομέα διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων και του επαναπατρισμού. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου.

2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής επιλέγεται με βάση τα προσόντα, την ανεξαρτησία και την τεκμηριωμένη και υψηλού επιπέδου ικανότητά του σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης, καθώς και την επαγγελματική εμπειρία του σε ανώτερες θέσεις στον τομέα διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων και του επαναπατρισμού.

Ο εκτελεστικός διευθυντής παύεται από το διοικητικό συμβούλιο με την ίδια διαδικασία, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής.

 

3.  Ο εκτελεστικός διευθυντής επικουρείται από αναπληρωτή εκτελεστικό διευθυντή. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του εκτελεστικού διευθυντή, τα καθήκοντά του αναλαμβάνει ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής.

3.  Ο εκτελεστικός διευθυντής επικουρείται από αναπληρωτή εκτελεστικό διευθυντή. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του εκτελεστικού διευθυντή, τα καθήκοντά του αναλαμβάνει ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής.

4.  Ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο ύστερα από πρόταση της Επιτροπής και διαβούλευση με τον εκτελεστικό διευθυντή, με βάση τα προσόντα και τη δεόντως τεκμηριωμένη ικανότητά του σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης, καθώς και την επαγγελματική εμπειρία του στον τομέα διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων και του επαναπατρισμού. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου.

4.  Ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής επιλέγεται με βάση τα προσόντα και τη δεόντως τεκμηριωμένη ικανότητά του σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης, καθώς και την επαγγελματική εμπειρία του στον τομέα διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων και του επαναπατρισμού. Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται για περίοδο τριών ετών.

Ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής παύεται από το διοικητικό συμβούλιο με την ίδια διαδικασία.

 

5.   Η θητεία του εκτελεστικού διευθυντή είναι πενταετής. Στο τέλος της περιόδου αυτής, η Επιτροπή πραγματοποιεί αξιολόγηση, κατά την οποία εξετάζονται οι επιδόσεις του εκτελεστικού διευθυντή καθώς και τα μελλοντικά καθήκοντα και οι προκλήσεις του οργανισμού.

5.  Η θητεία του εκτελεστικού διευθυντή είναι πενταετής. Στο τέλος της περιόδου αυτής, η Επιτροπή πραγματοποιεί αξιολόγηση, κατά την οποία εξετάζονται οι επιδόσεις του εκτελεστικού διευθυντή καθώς και τα μελλοντικά καθήκοντα και οι προκλήσεις του οργανισμού.

6.  Το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής που λαμβάνει υπόψη την αναφερόμενη στην παράγραφο 5 αξιολόγηση, δύναται να παρατείνει άπαξ τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή για μέγιστη περίοδο πέντε ετών.

 

7.  Η θητεία του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή είναι πενταετής. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να παρατείνει την εν λόγω θητεία άπαξ, έως πέντε έτη.

 

 

7α.  Ο εκτελεστικός διευθυντής και ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής είναι επιλέξιμοι για επαναδιορισμό.

 

7β.  Εκτός από την κανονική ανανέωση ή τον θάνατο, η θητεία του εκτελεστικού διευθυντή και του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή λήγει στην περίπτωση παραίτησης. Το Δικαστήριο δύναται να απαλλάξει τον εκτελεστικό διευθυντή και τον αναπληρωτή εκτελεστικό διευθυντή από τα καθήκοντά τους, κατόπιν αιτήσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή της Επιτροπής, εάν ο διευθυντής δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων του ή εάν διαπράξει βαρύ παράπτωμα.

Τροπολογία    161

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 69

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εποπτικό συμβούλιο

Συμβουλευτικό όργανο

1.  Το Εποπτικό Συμβούλιο συμβουλεύει τον εκτελεστικό διευθυντή σχετικά με:

1.  Το Συμβουλευτικό Όργανο συμβουλεύει τον εκτελεστικό διευθυντή σχετικά με:

α)  τις συστάσεις του εκτελεστικού διευθυντή προς το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος σχετικά με την ανάληψη και εκτέλεση κοινών επιχειρήσεων ή ταχέων παρεμβάσεων στα σύνορα σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 4·

α)  τις συστάσεις του εκτελεστικού διευθυντή προς το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος σχετικά με την ανάληψη και εκτέλεση κοινών επιχειρήσεων ή ταχέων παρεμβάσεων στα σύνορα σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 4·

β)   τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τον εκτελεστικό διευθυντή για τα κράτη μέλη βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης τρωτότητας που διενεργείται από τον οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 12·

β)  τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τον εκτελεστικό διευθυντή για τα κράτη μέλη βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης τρωτότητας που διενεργείται από τον οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 12·

γ)   τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την πρακτική εφαρμογή της απόφασης της Επιτροπής σε σχέση με τυχόν κατάσταση που απαιτεί επείγουσα δράση στα εξωτερικά σύνορα, συμπεριλαμβανομένου του απαιτούμενου τεχνικού εξοπλισμού και προσωπικού για την επίτευξη των στόχων της εν λόγω απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3·

γ)  τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την πρακτική εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου σε σχέση με τυχόν κατάσταση που απαιτεί επείγουσα δράση στα εξωτερικά σύνορα, συμπεριλαμβανομένου του απαιτούμενου τεχνικού εξοπλισμού και προσωπικού για την επίτευξη των στόχων της εν λόγω απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3·

2.  Το Εποπτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον αναπληρωτή εκτελεστικό διευθυντή, τέσσερις άλλους ανώτερους υπαλλήλους του οργανισμού οι οποίοι διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο, και έναν εκ των αντιπροσώπων της Επιτροπής στο διοικητικό συμβούλιο. Ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής προεδρεύει του Εποπτικού Συμβουλίου.

2.  Το Συμβουλευτικό Όργανο απαρτίζεται από τον αναπληρωτή εκτελεστικό διευθυντή, τρεις άλλους ανώτερους υπαλλήλους του οργανισμού οι οποίοι διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο, τον Υπεύθυνο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και έναν εκ των αντιπροσώπων της Επιτροπής στο διοικητικό συμβούλιο. Ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής προεδρεύει του Συμβουλευτικού Οργάνου.

3.  Το Εποπτικό Συμβούλιο υποβάλλει έκθεση στο διοικητικό συμβούλιο.

3.  Το Συμβουλευτικό Όργανο υποβάλλει έκθεση στο διοικητικό συμβούλιο.

Τροπολογία    162

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 70

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο οργανισμός ιδρύει ένα συμβουλευτικό φόρουμ για να επικουρεί τον εκτελεστικό διευθυντή και το διοικητικό συμβούλιο σε ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων.

1.  Ο οργανισμός ιδρύει ένα ανεξάρτητο συμβουλευτικό φόρουμ για να επικουρεί τον εκτελεστικό διευθυντή και το διοικητικό συμβούλιο σε ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων.

2.  Ο οργανισμός προσκαλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και άλλους συναφείς οργανισμούς να μετάσχουν στο συμβουλευτικό φόρουμ. Κατόπιν προτάσεως του εκτελεστικού διευθυντή, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει σχετικά με τη σύνθεση και τις μεθόδους εργασίας του συμβουλευτικού φόρουμ και τις λεπτομέρειες διαβίβασης πληροφοριών στο συμβουλευτικό φόρουμ.

2.  Ο οργανισμός προσκαλεί την EASO, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και άλλους συναφείς οργανισμούς να μετάσχουν στο συμβουλευτικό φόρουμ. Κατόπιν προτάσεως του εκτελεστικού διευθυντή, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει σχετικά με τη σύνθεση του συμβουλευτικού φόρουμ και τις λεπτομέρειες διαβίβασης πληροφοριών στο συμβουλευτικό φόρουμ. Το συμβουλευτικό φόρουμ ορίζει τις μεθόδους εργασίας του και καταρτίζει το πρόγραμμα εργασίας του.

3.  Το συμβουλευτικό φόρουμ καλείται να γνωμοδοτήσει για την περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή της Στρατηγικής Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, των κωδίκων δεοντολογίας και του κοινού βασικού κορμού μαθημάτων.

3.  Το συμβουλευτικό φόρουμ καλείται να γνωμοδοτήσει για την περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή της Στρατηγικής Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, σχετικά με τη συγκρότηση του μηχανισμού καταγγελιών, των κωδίκων δεοντολογίας και του κοινού βασικού κορμού μαθημάτων.

 

3α.  Ο οργανισμός ενημερώνει το συμβουλευτικό φόρουμ για το εάν και πώς μετέβαλε τις δραστηριότητές του ως απάντηση σε εκθέσεις και συστάσεις του συμβουλευτικού φόρουμ. Ο οργανισμός περιλαμβάνει λεπτομέρειες για παρόμοιες μεταβολές στην ετήσια έκθεσή του

4.  Το συμβουλευτικό φόρουμ συντάσσει ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητές του. Η εν λόγω έκθεση δημοσιοποιείται.

4.  Το συμβουλευτικό φόρουμ συντάσσει ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητές του. Η εν λόγω έκθεση δημοσιοποιείται.

5.  Το συμβουλευτικό φόρουμ έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων διενεργώντας επιτόπιες επισκέψεις στα σημεία κοινών επιχειρήσεων ή ταχέων επεμβάσεων στα σύνορα, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του κράτους μέλους υποδοχής.

5.  Το συμβουλευτικό φόρουμ έχει ουσιαστική πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων διενεργώντας επιτόπιες επισκέψεις στα σημεία κοινών επιχειρήσεων ή ταχέων επεμβάσεων στα σύνορα, σε κομβικά κέντρα πρώτης υποδοχής, σε επιχειρήσεις επιστροφής και επεμβάσεις επιστροφής.

Τροπολογία    163

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 71

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει έναν Υπεύθυνο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο οποίος διαθέτει την απαιτούμενη ικανότητα και πείρα στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

1.  Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει έναν Υπεύθυνο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο οποίος διαθέτει την απαιτούμενη ικανότητα και πείρα στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και έχει ως έργο την παρακολούθηση και προώθηση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων μέσα στον οργανισμό.

 

1α.  Ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων διαθέτει επαρκείς πόρους και προσωπικό, που αντιστοιχούν στην εντολή και στο μέγεθος του οργανισμού και έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να εκπληρώσει τα καθήκοντά του.

2.  Ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ενεργεί ανεξάρτητα κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, υποβάλλει έκθεση απευθείας στο διοικητικό συμβούλιο και συνεργάζεται με το συμβουλευτικό φόρουμ. Ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων υποβάλλει έκθεση τακτικά και με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στον μηχανισμό για την παρακολούθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

2.  Ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ενεργεί ανεξάρτητα κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, υποβάλλει έκθεση απευθείας στο διοικητικό συμβούλιο και στο συμβουλευτικό φόρουμ. Ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων υποβάλλει έκθεση τακτικά και με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στον μηχανισμό για την παρακολούθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

3.  Ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων γνωμοδοτεί για τα επιχειρησιακά σχέδια που καταρτίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 15, 16 και 32 παράγραφος 4 και έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, σε σχέση με όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού.

3.  Ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων γνωμοδοτεί για τα επιχειρησιακά σχέδια που καταρτίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 15, 16, 27 και 32 παράγραφος 4 και έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, σε σχέση με όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού.

Τροπολογία    164

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 72

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο οργανισμός, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη δημιουργία ενός μηχανισμού υποβολής καταγγελιών σύμφωνα με το παρόν άρθρο, με σκοπό την παρακολούθηση και διασφάλιση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού.

1.  Ο οργανισμός, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου, προσιτού, διαφανούς και αποτελεσματικού μηχανισμού υποβολής καταγγελιών σύμφωνα με το παρόν άρθρο, με σκοπό την παρακολούθηση και διασφάλιση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού.

2.  Οποιοδήποτε άτομο το οποίο επηρεάζεται άμεσα από τις ενέργειες του εμπλεκόμενου προσωπικού σε κοινή επιχείρηση, πιλοτικό πρόγραμμα, ταχεία επέμβαση στα σύνορα, επιχείρηση επιστροφής ή επέμβαση επιστροφής και θεωρεί ότι έχει πέσει θύμα παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων του κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των ανωτέρω ενεργειών, ή οποιοδήποτε παρεμβαίνον τρίτο μέρος, δύναται να υποβάλει έγγραφη καταγγελία στον οργανισμό.

2.  Οποιοδήποτε άτομο το οποίο επηρεάζεται άμεσα από τις ενέργειες του εμπλεκόμενου προσωπικού σε κοινή επιχείρηση, πιλοτικό πρόγραμμα, ταχεία επέμβαση στα σύνορα, ομάδες στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, επιχείρηση επιστροφής ή επέμβαση επιστροφής και θεωρεί ότι έχει πέσει θύμα παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων του, όπως προστατεύονται από το δίκαιο της Ένωσης, εξαιτίας των ανωτέρω ενεργειών, ή οποιοδήποτε παρεμβαίνον τρίτο μέρος, δύναται να υποβάλει έγγραφη καταγγελία στον οργανισμό.

3.  Δεκτές γίνονται μόνο τεκμηριωμένες καταγγελίες που αφορούν απτές παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων. Καταγγελίες οι οποίες είναι ανώνυμες, κακόβουλες, επιπόλαιες, κακοήθεις, υποθετικές ή ανακριβείς αποκλείονται από τον μηχανισμό υποβολής καταγγελιών.

3.  Δεκτές γίνονται μόνο τεκμηριωμένες καταγγελίες που αφορούν απτές παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων. Καταγγελίες οι οποίες είναι έκδηλα αβάσιμες, ανώνυμες, κακόβουλες, επιπόλαιες, κακοήθεις, υποθετικές ή ανακριβείς αποκλείονται από τον μηχανισμό υποβολής καταγγελιών. Καταγγελίες μπορεί να υποβάλλονται από τρίτους που ενεργούν καλόπιστα προς το συμφέρον ενός καταγγέλλοντος, ο οποίος δύναται να επιθυμεί τη μη αποκάλυψη της ταυτότητάς του.

4.  Ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων έχει την ευθύνη για τη διεκπεραίωση των καταγγελιών που λαμβάνει ο οργανισμός σύμφωνα με το δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση. Για το σκοπό αυτό, ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων εξετάζει το παραδεκτό των καταγγελιών, καταχωρίζει εκείνες που γίνονται δεκτές, διαβιβάζει τις καταχωρισμένες καταγγελίες στον εκτελεστικό διευθυντή, διαβιβάζει καταγγελίες που αφορούν τους συνοριακούς φύλακες στο κράτος μέλος καταγωγής και καταχωρίζει τις ενέργειες παρακολούθησης που λαμβάνονται από τον οργανισμό ή το εν λόγω κράτος μέλος.

4.  Ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων έχει την ευθύνη για τη διεκπεραίωση των καταγγελιών που λαμβάνει ο οργανισμός σύμφωνα με τον Χάρτη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στη χρηστή διοίκηση. Για το σκοπό αυτό, ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων εξετάζει το παραδεκτό των καταγγελιών, καταχωρίζει εκείνες που γίνονται δεκτές, διαβιβάζει τις καταχωρισμένες καταγγελίες στον εκτελεστικό διευθυντή και τις καταγγελίες που αφορούν τους συνοριακούς φύλακες στο κράτος μέλος καταγωγής, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής αρχής ή του φορέα που είναι αρμόδιος για τα θεμελιώδη δικαιώματα στο κράτος μέλος, εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος. Ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων καταχωρίζει, επίσης, και εξασφαλίζει τις ενέργειες παρακολούθησης που λαμβάνονται από τον οργανισμό ή το εν λόγω κράτος μέλος. Οποιαδήποτε απόφαση είναι γραπτή και αιτιολογημένη. Ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ενημερώνει τον καταγγέλλοντα για την απόφαση σχετικά με το παραδεκτό και για τις εθνικές αρχές στις οποίες διαβιβάστηκε η καταγγελία του.

 

Αν η καταγγελία δεν γίνει αποδεκτή, οι καταγγέλλοντες ενημερώνονται σχετικά με τους λόγους απόρριψης, και τους παρέχονται περαιτέρω δυνατότητες αντιμετώπισης των προβλημάτων τους.

5.  Σε περίπτωση καταχώρισης καταγγελίας που αφορά μέλος του προσωπικού του οργανισμού, ο εκτελεστικός διευθυντής μεριμνά ώστε να λαμβάνονται οι κατάλληλες επακόλουθες ενέργειες, μεταξύ άλλων πειθαρχικά μέτρα, εφόσον απαιτείται. Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει με τη σειρά του έκθεση στον Υπεύθυνο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σχετικά με τα ευρήματα και τη συνέχεια που δίδεται από τον οργανισμό σε τυχόν καταγγελία.

5.  Σε περίπτωση καταχώρισης καταγγελίας που αφορά μέλος του προσωπικού του οργανισμού, ο εκτελεστικός διευθυντής μεριμνά για τις κατάλληλες επακόλουθες ενέργειες, σε διαβούλευση με τον Υπεύθυνο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων πειθαρχικά μέτρα, εφόσον απαιτείται. Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει με τη σειρά του έκθεση στον Υπεύθυνο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σχετικά με την εφαρμογή των πειθαρχικών μέτρων εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος και, αν κρίνεται απαραίτητο, εν συνεχεία σε τακτά χρονικά διαστήματα.

6.  Σε περίπτωση καταχώρισης καταγγελίας που αφορά συνοριακό φύλακα κράτους μέλους υποδοχής ή μέλος των ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των αποσπασμένων μελών των ομάδων ή αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων, το κράτος μέλος καταγωγής μεριμνά ώστε να αναλαμβάνονται οι κατάλληλες επακόλουθες ενέργειες, μεταξύ άλλων και πειθαρχικά μέτρα, εφόσον απαιτείται, ή άλλα μέτρα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Το οικείο κράτος μέλος υποβάλλει με τη σειρά του έκθεση στον Υπεύθυνο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σχετικά με τα ευρήματα και τη συνέχεια που δίδεται σε τυχόν καταγγελία.

6.  Σε περίπτωση καταχώρισης καταγγελίας που αφορά συνοριακό φύλακα κράτους μέλους υποδοχής ή μέλος των ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των αποσπασμένων μελών των ομάδων ή αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων, το κράτος μέλος καταγωγής μεριμνά ώστε να αναλαμβάνονται οι κατάλληλες επακόλουθες ενέργειες, μεταξύ άλλων και πειθαρχικά μέτρα, εφόσον απαιτείται, ή άλλα μέτρα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Το οικείο κράτος μέλος υποβάλλει με τη σειρά του έκθεση στον Υπεύθυνο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σχετικά με τα ευρήματα και τη συνέχεια που δίδεται σε τυχόν καταγγελία εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος και, αν κρίνεται απαραίτητο, εν συνεχεία σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σε περίπτωση που το κράτος μέλος δεν υποβάλει με τη σειρά του έκθεση, ο οργανισμός αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή υπενθυμίζοντας τις πιθανές ενέργειες που μπορεί να λάβει ο οργανισμός αν δεν δοθεί συνέχεια στην επιστολή.

 

6α.  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι συνοριοφύλακας ή αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας έχει παραβιάσει θεμελιώδη δικαιώματα ή δεν έχει τηρήσει υποχρεώσεις διεθνούς προστασίας, ο οργανισμός ζητεί από το κράτος μέλος να απομακρύνει αμέσως τον εν λόγω συνοριοφύλακα ή τον αποσπασμένο εθνικό εμπειρογνώμονα από τη δραστηριότητα του οργανισμού ή την εφεδρεία ταχείας αντίδρασης.

7.  Ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων υποβάλλει έκθεση στον εκτελεστικό διευθυντή και στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με τα ευρήματα και τη συνέχεια που δίδεται από τον οργανισμό και τα κράτη μέλη σε τυχόν καταγγελία.

7.  Ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων υποβάλλει έκθεση στον εκτελεστικό διευθυντή και στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με τα ευρήματα και τη συνέχεια που δίδεται από τον οργανισμό και τα κράτη μέλη σε τυχόν καταγγελία. Ο Οργανισμός περιλαμβάνει στην ετήσια έκθεσή του πληροφορίες σχετικά με τον μηχανισμό υποβολής καταγγελιών στο πλαίσιο της, αναφέροντας τον αριθμό των καταγγελιών που έλαβε, τους τύπους παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τη σχετική επιχείρηση και τα επακόλουθα μέτρα που λήφθηκαν από τον οργανισμό και τα κράτη μέλη.

8.  Σύμφωνα με το δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση, σε περίπτωση αποδοχής τυχόν καταγγελίας, οι καταγγέλλοντες ενημερώνονται ότι έχει καταχωρισθεί η εν λόγω καταγγελία, έχει ξεκινήσει η διενέργεια αξιολόγησης και ότι δύνανται να αναμένουν απάντηση, αμέσως μόλις αυτή καταστεί διαθέσιμη. Αν η καταγγελία δεν γίνει αποδεκτή, οι καταγγέλλοντες ενημερώνονται σχετικά με τους λόγους απόρριψης, και τους παρέχονται περαιτέρω δυνατότητες αντιμετώπισης των προβλημάτων τους.

 

9.  Κατόπιν διαβούλευσης με το συμβουλευτικό φόρουμ, ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων συντάσσει τυποποιημένο έντυπο καταγγελίας, με το οποίο ζητούνται λεπτομερείς και συγκεκριμένες πληροφορίες αναφορικά με την εικαζόμενη παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων υποβάλλει το εν λόγω έντυπο στον εκτελεστικό διευθυντή και στο διοικητικό συμβούλιο.

9.  Κατόπιν διαβούλευσης με το συμβουλευτικό φόρουμ, ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ορίζει τη διαδικασία για τον μηχανισμό υποβολής καταγγελιών, βάσει του άρθρου 41 του Χάρτη και συντάσσει τυποποιημένο έντυπο καταγγελίας, με το οποίο ζητούνται λεπτομερείς και συγκεκριμένες πληροφορίες αναφορικά με την εικαζόμενη παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων υποβάλλει το εν λόγω έντυπο και όλες τις άλλες λεπτομερείς διαδικασίες στον εκτελεστικό διευθυντή και στο διοικητικό συμβούλιο.

Ο οργανισμός διασφαλίζει ότι το τυποποιημένο έντυπο καταγγελίας είναι διαθέσιμο στις πιο διαδεδομένες γλώσσες, αλλά και ότι είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο του οργανισμού και σε έντυπη μορφή καθ’ όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του οργανισμού. Οι καταγγελίες εξετάζονται από τον Υπεύθυνο Θεμελιωδών δικαιωμάτων ακόμα και αν δεν έχουν υποβληθεί μέσω του τυποποιημένου εντύπου καταγγελιών.

Ο οργανισμός διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα και τη διαδικασία υποβολής καταγγελίας είναι άμεσα διαθέσιμες. Το τυποποιημένο έντυπο καταγγελίας καθίσταται διαθέσιμο σε γλώσσες που κατανοούν ή μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι κατανοούν οι υπήκοοι τρίτων χωρών, στον δικτυακό τόπο του οργανισμού και σε έντυπη μορφή καθ’ όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του οργανισμού. Παρέχεται περαιτέρω καθοδήγηση και βοήθεια αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής καταγγελιών σε φερόμενα θύματα και κατόπιν αιτήματος. Παρέχονται πληροφορίες ειδικά προσαρμοσμένες για παιδιά και λοιπές ευάλωτες ομάδες ώστε να διευκολύνεται η πρόσβασή τους στον μηχανισμό υποβολής καταγγελιών. Οι καταγγελίες εξετάζονται από τον Υπεύθυνο Θεμελιωδών δικαιωμάτων ακόμα και αν δεν έχουν υποβληθεί μέσω του τυποποιημένου εντύπου καταγγελιών.

10.  Η διαχείριση και επεξεργασία οποιωνδήποτε δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται σε καταγγελία πραγματοποιείται από τον οργανισμό και από τον Υπεύθυνο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία 95/46/EΚ και την απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

10.  Η διαχείριση και επεξεργασία οποιωνδήποτε δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται σε καταγγελία πραγματοποιείται από τον οργανισμό και από τον Υπεύθυνο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία 95/46/EΚ και την απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

Η υποβολή της καταγγελίας νοείται ως συναίνεση του καταγγέλλοντος στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 5 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 από τον οργανισμό και τον Υπεύθυνο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Η υποβολή της καταγγελίας νοείται ως συναίνεση του καταγγέλλοντος στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 5 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 από τον οργανισμό και τον Υπεύθυνο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων των καταγγελλόντων, οι καταγγελίες διεκπεραιώνονται εμπιστευτικά, εκτός εάν ο καταγγέλλων αποποιηθεί του δικαιώματος τήρησης του απορρήτου. Στην περίπτωση καταγγελλόντων οι οποίοι αποποιούνται του δικαιώματος τήρησης του απορρήτου, νοείται ότι συναινούν στη γνωστοποίηση της ταυτότητάς τους από τον Υπεύθυνο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ή τον οργανισμό σε σχέση με το καταγγελλόμενο ζήτημα.

Με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων των καταγγελλόντων, οι καταγγελίες διεκπεραιώνονται εμπιστευτικά, εκτός εάν ο καταγγέλλων αποποιηθεί του δικαιώματος τήρησης του απορρήτου. Στην περίπτωση καταγγελλόντων οι οποίοι αποποιούνται του δικαιώματος τήρησης του απορρήτου, νοείται ότι συναινούν στη γνωστοποίηση της ταυτότητάς τους από τον Υπεύθυνο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ή τον οργανισμό στην αρμόδια αρχή και, όπου είναι σχετικό ή αναγκαίο, στην οικεία αρχή ή τον φορέα που είναι αρμόδιος για τα θεμελιώδη δικαιώματα στο οικείο κράτος μέλος σε σχέση με το καταγγελλόμενο ζήτημα.

 

10α.  Τα δικαιώματα περί προστασίας δεδομένων και σχετικές καταγγελίες που υποβάλλονται από τα υποκείμενα των δεδομένων γίνονται αντικείμενο διαχείρισης χωριστά από τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού. Ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων καταρτίζουν, γραπτώς, ένα μνημόνιο συμφωνίας το οποίο προσδιορίζει τον καταμερισμό των καθηκόντων σε σχέση με τις καταγγελίες που λαμβάνονται.

Τροπολογία    165

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 74 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.   Ο οργανισμός μπορεί να προβαίνει, με δική του πρωτοβουλία, σε ανακοινώσεις σχετικές με τους τομείς της αρμοδιότητάς του. Δημοσιοποιεί την ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 61 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και διασφαλίζει την ταχεία, αντικειμενική, αξιόπιστη και εύληπτη ενημέρωση του κοινού και κάθε ενδιαφερόμενου σχετικά με το έργο του.

2.  Ο οργανισμός προβαίνει, με δική του πρωτοβουλία, σε ανακοινώσεις σχετικές με τους τομείς της αρμοδιότητάς του. Δημοσιοποιεί σχετικές πληροφορίες, μεταξύ των οποίων την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 61 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και διασφαλίζει την ταχεία, αντικειμενική, λεπτομερή, αξιόπιστη και εύληπτη ενημέρωση του κοινού και κάθε ενδιαφερόμενου σχετικά με το έργο του, χωρίς να αποκαλύπτει επιχειρησιακές πληροφορίες που, εάν δημοσιοποιούνταν, θα έθεταν σε κίνδυνο την επίτευξη του στόχου των επιχειρήσεων.

Τροπολογία    166

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 75 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα έσοδα του Οργανισμού συνίστανται, με την επιφύλαξη άλλων κατηγοριών εσόδων:

1.  Τα έσοδα του Οργανισμού συνίστανται:

Τροπολογία    167

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 75 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Προκειμένου να αυξηθεί η δημοσιονομική διαφάνεια, οι επιχειρησιακές δαπάνες πρέπει να παρουσιάζονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης μέσω χωριστών κονδυλίων του προϋπολογισμού ανά τομέα δραστηριότητας.

Τροπολογία    168

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 75 – παράγραφος 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Η εκτίμηση διαβιβάζεται από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο (στο εξής «αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή») ταυτόχρονα με το προσχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης..

7.  Μόλις παραληφθεί, η εκτίμηση διαβιβάζεται από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο (στο εξής «αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή»).

Τροπολογία    169

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 75 – παράγραφος 13

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

13.  Με σκοπό τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης ταχέων επεμβάσεων στα σύνορα ή επεμβάσεων επιστροφής, ο εγκρινόμενος από το διοικητικό συμβούλιο προϋπολογισμός του οργανισμού περιλαμβάνει χρηματοοικονομικό αποθεματικό για επιχειρησιακούς σκοπούς, το οποίο αποτελεί κατ’ ελάχιστο το 4% του κονδυλίου που προβλέπεται για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες. Το εν λόγω απόθεμα θα πρέπει να διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

13.  Με σκοπό τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης ταχέων επεμβάσεων στα σύνορα ή επεμβάσεων επιστροφής, ο εγκρινόμενος από το διοικητικό συμβούλιο προϋπολογισμός του οργανισμού περιλαμβάνει χρηματοοικονομικό αποθεματικό για επιχειρησιακούς σκοπούς, το οποίο αποτελεί κατ’ ελάχιστο το 4% του κονδυλίου που προβλέπεται για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες. Την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους, τουλάχιστον το ένα τέταρτο του αποθεματικού πρέπει να παραμένει διαθέσιμο για την κάλυψη αναγκών που θα προκύψουν έως το τέλος του έτους.

Τροπολογία    170

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 77 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 77a

 

Πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων

 

Ο οργανισμός θεσπίζει εσωτερικούς κανόνες που υποχρεώνουν τα μέλη των οργάνων και του προσωπικού του να αποφεύγουν κάθε κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει σύγκρουση συμφερόντων στη διάρκεια της απασχόλησής τους ή της θητείας τους, και να γνωστοποιούν τέτοιες καταστάσεις.

Τροπολογία    171

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 79

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 79

διαγράφεται

Διαδικασία επιτροπής

 

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 33α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

 

2.  Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

 

3.  Στις περιπτώσεις που η γνώμη της επιτροπής πρόκειται να ληφθεί με γραπτή διαδικασία, η διαδικασία αυτή περατώνεται χωρίς αποτέλεσμα εάν, εντός της προθεσμίας γνωμοδότησης, το αποφασίσει ο πρόεδρος της επιτροπής ή το ζητήσουν τα δύο τρίτα των μελών της.

 

4.  Εάν η επιτροπή δεν διατυπώσει γνώμη, η Επιτροπή δεν εκδίδει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης και εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

 

5.  Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 8 σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

 

Τροπολογία    172

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 80

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση προκειμένου να εκτιμήσει ειδικότερα τον αντίκτυπο, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του οργανισμού και των πρακτικών εργασίας του σε σχέση με τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά του. Στην αξιολόγηση εξετάζεται, ιδίως, η ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εντολής του Οργανισμού, καθώς και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της όποιας τροποποίησης.

1.  Έως τις ... [Τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] και στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή διενεργεί ανεξάρτητη αξιολόγηση προκειμένου να εκτιμήσει τα αποτελέσματα του οργανισμού σε σχέση με τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά του, τον αντίκτυπο, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του οργανισμού και των πρακτικών εργασίας του σε σχέση με τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά του και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής συνεργασίας όσον αφορά τα καθήκοντα ακτοφυλακής. Στην αξιολόγηση εξετάζεται, ιδίως, η ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εντολής του Οργανισμού, καθώς και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της όποιας τροποποίησης.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει ειδική ανάλυση του τρόπου με τον οποίο έγινε σεβαστός ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει ειδική ανάλυση του τρόπου με τον οποίο έγινε σεβαστός ο Χάρτης και το σχετικό δίκαιο της Ένωσης κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2.  Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση αξιολόγησης, καθώς και τα συμπεράσματά της επί της έκθεσης, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το διοικητικό συμβούλιο. Η έκθεση αξιολόγησης και τα συμπεράσματα επί της έκθεσης δημοσιοποιούνται.

2.  Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση αξιολόγησης, καθώς και τα συμπεράσματά της επί της έκθεσης, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το διοικητικό συμβούλιο. Η έκθεση αξιολόγησης και τα συμπεράσματα επί της έκθεσης δημοσιοποιούνται.

3.  Σε κάθε δεύτερη αξιολόγηση, η Επιτροπή αξιολογεί επίσης τα αποτελέσματα του οργανισμού σε σχέση με τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά του.