Menettely : 2015/0310(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0200/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0200/2016

Keskustelut :

PV 05/07/2016 - 11
CRE 05/07/2016 - 11

Äänestykset :

PV 06/07/2016 - 6.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0305

MIETINTÖ     ***I
PDF 1378kWORD 1243k
3.6.2016
PE 578.803v02-00 A8-0200/2016

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan raja- ja rannikkovartiostosta sekä asetuksen (EY) N:o 2007/2004, asetuksen (EY) N:o 863/2007 ja neuvoston päätöksen 2005/267/EY kumoamisesta

(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Artis Pabriks

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 KALATALOUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan raja- ja rannikkovartiostosta sekä asetuksen (EY) N:o 2007/2004, asetuksen (EY) N:o 863/2007 ja neuvoston päätöksen 2005/267/EY kumoamisesta

(COM(2015)0671 – C8 0408/2015 – 2015/0310(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0671),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 77 artiklan 2 kohdan b alakohdan sekä 79 artiklan 2 kohdan c alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0408/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön sekä ulkoasiainvaliokunnan, budjettivaliokunnan ja kalatalousvaliokunnan lausunnot (A8–0200/2016),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Eurooppa-neuvosto totesi 25 ja 26 päivänä kesäkuuta 201512, että tarvitaan tehokkaampia toimia, myös tehokkaampaa rajojen valvontaa, erilaisten yhä kasvavien muuttovirtojen hallitsemiseksi. Lisäksi Eurooppa-neuvosto korosti 23 päivänä syyskuuta 201513, että on otettava haltuun dramaattinen tilanne EU:n ulkorajoilla ja tehostettava rajavalvontaa muun muassa antamalla Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivalle virastolle, Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastolle ja Europolille lisäresursseja ja hyödyntämällä jäsenvaltioiden henkilöstöä ja laitteistoa.

(1)  Eurooppa-neuvosto totesi 25 ja 26 päivänä kesäkuuta 201512, että tarvitaan tehokkaampia toimia, myös tehokkaampaa rajojen valvontaa, erilaisten yhä kasvavien ennennäkemättömien muuttovirtojen hallitsemiseksi. Lisäksi Eurooppa-neuvosto korosti 23 päivänä syyskuuta 201513, että on otettava haltuun dramaattinen tilanne EU:n ulkorajoilla ja tehostettava rajavalvontaa muun muassa antamalla Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivalle virastolle, Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastolle ja Europolille lisäresursseja ja hyödyntämällä jäsenvaltioiden henkilöstöä ja laitteistoa.

__________________

__________________

12 Eurooppa-neuvoston kokous, päätelmät 25 ja 26 päivänä kesäkuuta 2015.

12 Eurooppa-neuvoston kokous, päätelmät 25 ja 26 päivänä kesäkuuta 2015.

13 Valtion tai hallitusten päämiesten muuttoliikettä koskeva epävirallinen kokous 23 päivänä syyskuuta 2015.

13 Valtion tai hallitusten päämiesten muuttoliikettä koskeva epävirallinen kokous 23 päivänä syyskuuta 2015.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Ulkorajoja koskevan unionin politiikan tavoitteena on kehittää ja toteuttaa jäsenvaltioiden ja unionin tasolla Euroopan yhdennetty rajavalvonta, joka on välttämätön edellytys henkilöiden vapaalle liikkuvuudelle unionissa ja olennainen osa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta. Euroopan yhdennetty rajavalvonta on keskeisessä asemassa parannettaessa muuttoliikkeen hallintaa ja varmistettaessa sisäisen turvallisuuden korkea taso unionissa.

(2)  Ulkorajoja koskevan unionin politiikan tavoitteena on kehittää ja toteuttaa jäsenvaltioiden ja unionin tasolla Euroopan yhdennetty rajavalvonta, joka on välttämätön edellytys henkilöiden vapaalle liikkuvuudelle unionissa ja olennainen osa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta, jotta voidaan valvoa tehokkaasti ulkorajojen ylittämistä ja vastata muuttoliikkeeseen liittyviin haasteisiin ja mahdollisiin tuleviin uhkiin ulkorajoilla, edistää siten rajat ylittäviin vakaviin rikoksiin puuttumista ja varmistaa sisäisen turvallisuuden korkea taso unionissa perusoikeuksia täysimääräisesti kunnioittaen ja samalla taata henkilöiden vapaa liikkuvuus unionissa.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Euroopan yhdennetyn rajavalvonnan täytäntöönpanossa olisi varmistettava johdonmukaisuus muiden toimintapoliittisten tavoitteiden kanssa, myös rajat ylittävän liikenteen asianmukainen toiminta.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Jotta voidaan varmistaa Euroopan yhdennetyn rajavalvonnan tehokas täytäntöönpano, olisi perustettava Euroopan raja- ja rannikkovartiosto. Euroopan raja- ja rannikkovartiosto, jonka muodostavat Euroopan raja- ja rannikkovartiovirasto ja rajavalvonnasta vastaavat kansalliset viranomaiset, myös rannikkovartiosto hoitaessaan rajavalvontatehtäviä, perustaa toimintansa tiedon, valmiuksien ja järjestelmien yhteiseen käyttöön kansallisella tasolla ja Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston toimiin unionin tasolla.

(4)  Jotta voidaan varmistaa Euroopan yhdennetyn rajavalvonnan tehokas täytäntöönpano, olisi perustettava Euroopan raja- ja rannikkovartiosto ja sille olisi annettava tarvittavat varat, henkilöstö ja kalusto. Euroopan raja- ja rannikkovartiosto, jonka muodostavat Euroopan raja- ja rannikkovartiovirasto ja rajavalvonnasta vastaavat kansalliset viranomaiset, myös rannikkovartiosto hoitaessaan rajavalvontatehtäviä, perustaa toimintansa tiedon, valmiuksien ja järjestelmien yhteiseen käyttöön kansallisella tasolla ja Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston toimiin unionin tasolla.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(5)   Euroopan yhdennetty rajavalvonta on Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston ja rajavalvonnasta vastaavien kansallisten viranomaisten, joihin kuuluu rannikkovartiosto hoitaessaan rajavalvontatehtäviä, yhteisellä vastuulla. Jäsenvaltioilla on edelleen ensisijainen vastuu oman ulkorajaosuutensa rajavalvonnasta oman etunsa vuoksi ja kaikkien niiden jäsenvaltioiden edun vuoksi, jotka ovat lakkauttaneet valvonnan sisärajoilla, mutta Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston olisi varmistettava ulkorajojen valvontaan liittyvien unionin toimenpiteiden soveltaminen lujittamalla, arvioimalla ja koordinoimalla kyseisiä toimenpiteitä toteuttavien jäsenvaltioiden toimia.

(5)  Euroopan yhdennetty rajavalvonta on Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston ja rajavalvonnasta vastaavien kansallisten viranomaisten, joihin kuuluu rannikkovartiosto hoitaessaan merirajavalvontaan liittyviä operaatioita ja muita rajavalvontatehtäviä, yhteisellä vastuulla. Jäsenvaltioilla on edelleen ensisijainen vastuu oman ulkorajaosuutensa rajavalvonnasta oman etunsa vuoksi ja kaikkien niiden jäsenvaltioiden edun vuoksi, jotka ovat lakkauttaneet valvonnan sisärajoilla, mutta Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston olisi varmistettava ulkorajojen valvontaan liittyvien unionin toimenpiteiden soveltaminen lujittamalla, arvioimalla ja koordinoimalla kyseisiä toimenpiteitä toteuttavien jäsenvaltioiden toimia. Komission olisi esitettävä Euroopan yhdennetyn rajavalvonnan strategiaa koskeva säädösehdotus, jossa määritellään yleiset suuntaviivat, saavutettavat tavoitteet ja toteutettavat ensisijaiset toimet täysin toimivan Euroopan yhdennetyn rajavalvontajärjestelmän luomiseksi.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(7)   Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto, josta yleisesti käytetään nimitystä ’Frontex’, perustettiin neuvoston asetuksella (EY) N:o 2007/200414. Se aloitti toimintansa 1 päivänä toukokuuta 2005 ja on siitä alkaen avustanut jäsenvaltioita menestyksekkäästi ulkorajojen valvonnan operatiivisissa asioissa yhteisten operaatioiden ja nopeiden rajainterventioiden kautta sekä analysoimalla riskejä, vaihtamalla tietoja, hoitamalla suhteita kolmansiin maihin ja palauttamalla laittomasto jäsenvaltioiden alueella oleskelevia kolmansien maiden kansalaisia.

(7)  Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto, josta yleisesti käytetään nimitystä ’Frontex’, perustettiin neuvoston asetuksella (EY) N:o 2007/200414. Se aloitti toimintansa 1 päivänä toukokuuta 2005 ja on siitä alkaen avustanut jäsenvaltioita menestyksekkäästi ulkorajojen valvonnan operatiivisissa asioissa yhteisten operaatioiden ja nopeiden rajainterventioiden kautta sekä analysoimalla riskejä, vaihtamalla tietoja, hoitamalla suhteita kolmansiin maihin ja palauttamalla kolmansien maiden kansalaisia, joista jokin jäsenvaltio on antanut palauttamispäätöksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/115/EY14a mukaisesti.

___________________

___________________

14 Neuvoston asetus (EY) N:o 2007/2004, annettu 26 päivänä lokakuuta 2004, Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston perustamisesta (EUVL L 349, 25.11.2004, s. 1).

14 Neuvoston asetus (EY) N:o 2007/2004, annettu 26 päivänä lokakuuta 2004, Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston perustamisesta (EUVL L 349, 25.11.2004, s. 1).

 

14a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/115/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi (EUVL L 348, 21.12.2008, s. 98).

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Kun otetaan huomioon muuttovirtojen aiheuttama paine ulkorajoilla, tarve varmistaa sisäisen turvallisuuden korkea taso unionissa ja turvata Schengen-alueen toiminta sekä kaiken perustana oleva yhteisvastuun periaate, on tarpeen lujittaa ulkorajojen valvontaa Frontexin työn muodostamalle perustalle ja kehittää sitä edelleen virastoksi, jolla on jaettu vastuu ulkorajojen valvonnasta.

(8)  On tarpeen valvoa tehokkaasti ulkorajojen ylittämistä, vastata muuttoliikkeeseen liittyviin haasteisiin ja mahdollisiin tuleviin uhkiin ulkorajoilla, varmistaa sisäisen turvallisuuden korkea taso unionissa, turvata Schengen-alueen toiminta ja kunnioittaa kaiken perustana olevaa yhteisvastuun periaatetta. Tämän vuoksi on tarpeen lujittaa ulkorajojen valvontaa Frontexin työn muodostamalta perustalta ja kehittää sitä edelleen virastoksi, jolla on jaettu vastuu ulkorajojen valvonnasta.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(9)   Frontexin tehtäviä olisi sen vuoksi laajennettava ja kyseisten muutosten ilmentämiseksi annettava viraston uudeksi nimeksi Euroopan raja- ja rannikkovartiovirasto. Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston päätehtävänä olisi oltava teknisen ja operatiivisen strategian luominen yhdennetyn rajavalvonnan täytäntöönpanemiseksi unionin tasolla, rajavalvonnan tehokkaasta toiminnasta huolehtiminen ulkorajoilla, operatiivisen ja teknisen avun antaminen jäsenvaltioille yhteisten operaatioiden ja nopeiden rajainterventioiden kautta ja toimenpiteiden käytännön toteutuksen varmistaminen tilanteissa, joissa tarvitaan välittömiä toimia ulkorajoilla, sekä palauttamisoperaatioiden ja -interventioiden järjestäminen, koordinointi ja toteuttaminen.

(9)  Frontexin tehtäviä olisi sen vuoksi laajennettava ja kyseisten muutosten ilmentämiseksi annettava viraston uudeksi nimeksi Euroopan raja- ja rannikkovartiovirasto, jäljempänä ’virasto’. Viraston päätehtävänä olisi oltava teknisen ja operatiivisen strategian luominen yhdennetyn rajavalvonnan täytäntöönpanemiseksi unionin tasolla, rajavalvonnan tehokkaasta toiminnasta huolehtiminen ulkorajoilla, operatiivisen ja teknisen avun antaminen jäsenvaltioille yhteisten operaatioiden ja nopeiden rajainterventioiden kautta ja toimenpiteiden käytännön toteutuksen varmistaminen tilanteissa, joissa tarvitaan välittömiä toimia ulkorajoilla, ja teknisen ja operatiivisen avun antaminen jäsenvaltioille ja kolmansille maille merihädässä olevien henkilöiden etsintä- ja pelastusoperaatioiden yhteydessä sekä palauttamisoperaatioiden ja -interventioiden järjestäminen, koordinointi ja toteuttaminen.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Kun otetaan huomioon viraston toiminta ulkorajoilla, sen olisi edistettävä rajat ylittävien vakavien rikosten, kuten ihmissalakuljetuksen, ihmiskaupan ja terrorismin, ehkäisyä ja havaitsemista, kun sen toiminta on tarkoituksenmukaista ja kun se on saanut asiaankuuluvia tietoja toimintansa avulla. Sen olisi koordinoitava toimintaansa Europolin kanssa, joka vastaa jäsenvaltioiden toimien ja niiden yhteistyön tukemisesta ja lujittamisesta kahteen tai useampaan jäsenvaltioon vaikuttavan vakavan rikollisuuden ehkäisyssä ja torjunnassa.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 b)  Viraston olisi hoidettava tehtävänsä rajoittamatta jäsenvaltioiden puolustukseen liittyvää toimivaltaa.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 c)  Viraston laajennettujen tehtävien ja laajennetun toimivallan vastapainoksi olisi lujitettava perusoikeuksia koskevia takeita ja lisättävä vastuuvelvollisuutta.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston olisi laadittava omaan ja jäsenvaltioiden käyttöön yleinen ja räätälöity riskianalyysi, joka perustuu yhteiseen yhdennettyyn riskianalyysimalliin. Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston olisi toimitettava samoin jäsenvaltioiden toimittamiin tietoihin perustuvia riittäviä tietoja ja tiedustelutietoja, jotka kattavat kaikki Euroopan yhdennetyn rajavalvonnan kannalta oleelliset asiat, joita ovat erityisesti rajatarkastukset, palauttamiset, kolmansien maiden kansalaisten laiton liikkuminen edelleen unionin sisällä sekä rajat ylittävän rikollisuuden, kuten laittoman maahanmuuton järjestämisen, ihmiskaupan ja terrorismin, estäminen sekä naapurialueiden kolmansien maiden tilanne, jotta voidaan toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä tai puuttua havaittuihin uhkiin ja riskeihin ulkorajojen yhdennetyn valvonnan parantamiseksi.

(11)  Viraston olisi laadittava omaan ja jäsenvaltioiden käyttöön yleinen ja räätälöity riskianalyysi, joka perustuu yhteiseen yhdennettyyn riskianalyysimalliin. Viraston olisi toimitettava samoin jäsenvaltioiden toimittamiin tietoihin perustuvia riittäviä tietoja ja tiedustelutietoja, jotka kattavat kaikki Euroopan yhdennetyn rajavalvonnan kannalta oleelliset asiat sekä naapurialueiden kolmansien maiden tilanteen, jotta voidaan toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä tai puuttua havaittuihin uhkiin ja riskeihin ulkorajojen yhdennetyn valvonnan parantamiseksi.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Jaetun vastuun hengessä Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston tehtäviin olisi kuuluttava ulkorajojen valvonnan säännöllinen seuranta. Viraston olisi varmistettava asianmukainen ja tehokas seuranta paitsi riskianalyysien, tiedonvaihdon ja Eurosurin avulla, myös jäsenvaltioihin lähetetyn oman asiantuntijahenkilöstönsä läsnäolon avulla. Viraston olisi tämän vuoksi voitava lähettää tiettyihin jäsenvaltioihin yhteyshenkilöitä jaksoksi, jonka aikana tämä raportoi pääjohtajalle. Yhteyshenkilön raportin olisi oltava osa haavoittuvuusarviointia.

(12)  Jaetun vastuun hengessä viraston tehtäviin olisi kuuluttava ulkorajojen valvonnan säännöllinen seuranta. Viraston olisi varmistettava asianmukainen ja tehokas seuranta paitsi riskianalyysien, tiedonvaihdon ja Eurosurin avulla, myös jäsenvaltioihin lähetetyn oman asiantuntijahenkilöstönsä läsnäolon avulla. Viraston olisi tämän vuoksi voitava lähettää kaikkiin jäsenvaltioihin yhteyshenkilöitä jaksoksi, jonka aikana yhteyshenkilö raportoi pääjohtajalle. Yhteyshenkilön raportin olisi oltava osa haavoittuvuusarviointia.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston olisi tehtävä haavoittuvuusarviointi, jolla arvioidaan jäsenvaltioiden valmiuksia vastata haasteisiin omilla ulkorajoillaan, esimerkiksi arvioimalla jäsenvaltion kalusto ja resurssit sekä valmiussuunnitelmat mahdollisten ulkorajoilla koettavien kriisien varalta. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava korjaavia toimenpiteitä kyseisessä arvioinnissa havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston pääjohtajan olisi määriteltävä Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston valvontaelimen antamien neuvojen pohjalta toimenpiteet, jotka asianomaisen jäsenvaltion on toteutettava, ja asetettava niiden toteuttamiselle määräaika. Kyseisen päätöksen olisi oltava kyseistä jäsenvaltiota sitova ja, jos tarvittavia toimia ei toteuteta asetetussa määräajassa, asia on saatettava hallintoneuvoston käsiteltäväksi uuden päätöksen tekemistä varten.

(13)  Viraston olisi tehtävä objektiivisiin kriteereihin perustuva haavoittuvuusarviointi, jolla arvioidaan jäsenvaltioiden valmiuksia vastata haasteisiin omilla ulkorajoillaan, esimerkiksi arvioimalla jäsenvaltion kalusto, infrastruktuuri, henkilöstö, talousarvio ja varat sekä valmiussuunnitelmat mahdollisten ulkorajoilla koettavien kriisien varalta. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava korjaavia toimenpiteitä kyseisessä arvioinnissa havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Viraston pääjohtajan olisi määriteltävä viraston neuvoa-antavan elimen antamien neuvojen pohjalta toimenpiteet, jotka asianomaisen jäsenvaltion on toteutettava, ja asetettava niiden toteuttamiselle määräaika. Kyseisen päätöksen olisi oltava kyseistä jäsenvaltiota sitova ja, jos tarvittavia toimia ei toteuteta asetetussa määräajassa, asia on saatettava hallintoneuvoston ja komission käsiteltäväksi.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  Haavoittuvuusarvioinnin olisi oltava ennaltaehkäisevä toimenpide, jonka virasto toteuttaa johdonmukaisesti ja joka täydentää neuvoston asetuksen (EU) N:o 1053/20131a mukaisesti käyttöön otettua Schengenin arviointi- ja valvontamekanismia. Haavoittuvuusarvioinnissa saatuja tietoja olisi käytettävä myös kyseistä mekanismia varten, etenkin tehtäessä päätöksiä monivuotisesta ja vuotuisesta arviointiohjelmasta.

 

_____________

 

1a Neuvoston asetus (EU) N:o 1053/2013, annettu 7 päivänä lokakuuta 2013, arviointi- ja valvontamekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten ja toimeenpanevan komitean 16 päivänä syyskuuta 1998 pysyvän Schengenin arviointi- ja soveltamiskomitean perustamisesta tekemän päätöksen kumoamisesta (EUVL L 295, 6.11.2013, s. 27).

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(14)   Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston olisi järjestettävä jäsenvaltioille tarkoituksenmukaista teknistä ja operatiivista apua parantaakseen niiden valmiuksia täyttää ulkorajojen valvontaan liittyvät velvollisuutensa ja kohdata ulkorajoilla haasteet, jotka johtuvat laittomasta maahanmuutosta ja rajat ylittävästä rikollisuudesta. Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston olisi järjestettävä ja koordinoitava jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan yhteisiä operaatioita yhdelle tai useammalle jäsenvaltiolle ja lähetettävä niihin Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmiä sekä tarvittavaa kalustoa, ja se saattaa lähettää oman henkilöstönsä asiantuntijoita.

(14)  Viraston olisi järjestettävä jäsenvaltioille tarkoituksenmukaista teknistä ja operatiivista apua parantaakseen niiden valmiuksia täyttää ulkorajojen valvontaan liittyvät velvollisuutensa ja kohdata ulkorajoilla haasteet, jotka johtuvat laittomasta muuttoliikkeestä ja rajat ylittävästä rikollisuudesta. Viraston olisi järjestettävä ja koordinoitava jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan yhteisiä operaatioita yhdelle tai useammalle jäsenvaltiolle ja lähetettävä niihin Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmiä sekä tarvittavaa kalustoa, ja se saattaa lähettää oman henkilöstönsä asiantuntijoita.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(15)   Tilanteissa, joissa ulkorajoihin kohdistuu erityisiä ja suhteettomia paineita, Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston olisi järjestettävä ja koordinoitava nopeita rajainterventioita ja lähetettävä niihin valmiusryhmästä Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmiä sekä tarvittavaa kalustoa. Nopeilla rajainterventioilla olisi annettava tukea tilanteissa, jotka edellyttävät välitöntä reagointia ja joihin tällainen interventio olisi tehokas vastaus. Jotta voidaan varmistaa tällaisen intervention tehokkuus, jäsenvaltioiden olisi osoitettava rajavartijoita ja muuta asiaankuuluvaa henkilöstöä valmiusryhmän käyttöön.

(15)  Tilanteissa, joissa ulkorajoihin kohdistuu erityisiä ja suhteettomia paineita, viraston olisi järjestettävä ja koordinoitava jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan nopeita rajainterventioita ja lähetettävä niihin reagointiryhmästä Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmiä sekä tarvittavaa kalustoa. Nopeilla rajainterventioilla olisi annettava tukea tilanteissa, jotka edellyttävät välitöntä reagointia ja joihin tällainen interventio olisi tehokas vastaus. Jotta voidaan varmistaa tällaisen intervention tehokkuus, jäsenvaltioiden olisi osoitettava rajavartijoita ja muuta asiaankuuluvaa henkilöstöä reagointiryhmän käyttöön ja annettava sen käyttöön tarvittava kalusto. Viraston ja kyseisen jäsenvaltion olisi sovittava toimintasuunnitelmasta.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(16)   Jäsenvaltioiden pitäisi voida tukeutua tietyillä eniten tulijoita vastaanottavilla ulkorajojen alueillaan, jotka ovat eri ryhmistä koostuvien suurten muuttovirtojen aiheuttaman suhteettoman muuttopaineen kohteena, operatiiviseen ja tekniseen lisäapuun muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmiltä, jotka koostuvat Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston ja Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston jäsenvaltioista, Europolista ja muista asiaankuuluvista unionin virastoista kokoamista asiantuntijaryhmistä sekä Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston henkilöstön asiantuntijoista. Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston olisi avustettava komissiota eri virastojen välisessä koordinaatiossa kentällä.

(16)  Jos jäsenvaltiot kohtaavat eri ryhmistä koostuvien suurten muuttovirtojen aiheuttamia suhteettomia muuttoliikkeeseen liittyviä haasteita, niiden olisi voitava tukeutua järjestelyalueilla operatiiviseen ja tekniseen lisäapuun muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmiltä, jotka koostuvat viraston ja Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston jäsenvaltioista, Europolista ja muista asiaankuuluvista unionin virastoista kokoamista asiantuntijaryhmistä sekä viraston henkilöstön asiantuntijoista. Viraston olisi avustettava komissiota eri virastojen välisessä koordinaatiossa kentällä.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a)  Eri virastojen ja jäsenvaltioiden olisi toimittava järjestelyalueilla toimeksiantonsa ja toimivaltuuksiensa mukaisesti. Viraston olisi helpotettava ulkorajojen hallintaan ja palauttamisiin liittyvien unionin toimenpiteiden täytäntöönpanoa, kun taas Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston olisi autettava parantamaan yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanoa ja tuettava jäsenvaltioita turvapaikkaan liittyvissä asioissa, Europolin olisi tarjottava asiantuntemustaan rajat ylittävän järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa ja salakuljettajaverkostojen hajottamisessa ja huolehdittava niitä koskevasta strategisesta ja operationaalisesta analysoinnista ja Eurojustin olisi tuettava kansallisten tutkinta- ja syyttäjäviranomaisten yhteistyötä. Jäsenvaltiot ovat edelleen vastuussa turvapaikkahakemuksia ja palauttamisia koskevien päätösten tekemisestä.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(17)   Tapauksissa, joissa jäsenvaltio ei ryhdy tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin haavoittuvuusarvioinnin mukaisesti tai joissa ulkorajoilla syntyy suhteettomia muuttovirtojen aiheuttamia paineita ja ulkorajojen valvonta muuttuu tehottomaksi siinä määrin, että tilanne uhkaa vaarantaa Schengen-alueen toiminnan, unionin tasolla olisi reagoitava yhtenäisesti, nopeasti ja tehokkaasti. Tämän vuoksi ja paremman koordinoinnin varmistamiseksi unionin tasolla komission olisi määritettävä toimenpiteet, jotka Euroopan raja- ja rannikkovartiovirasto toteuttaa, ja edellytettävä, että kyseinen jäsenvaltio tekee viraston kanssa yhteistyötä kyseisten toimenpiteiden toteuttamisessa. Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston olisi sen jälkeen määritettävä toimet, jotka tarvitaan komission päätöksessä mainittujen toimenpiteiden toteuttamiseen käytännössä, ja kyseisen jäsenvaltion kanssa olisi laadittava toimintasuunnitelma.

(17)  Tapauksissa, joissa jäsenvaltio ei ryhdy tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin haavoittuvuusarvioinnin mukaisesti tai joissa ulkorajoilla syntyy suhteettomia muuttovirtojen aiheuttamia paineita ja ulkorajojen valvonta muuttuu tehottomaksi siinä määrin, että tilanne uhkaa vaarantaa Schengen-alueen toiminnan alueena, jolla ei suoriteta sisärajavalvontaa, unionin tasolla olisi reagoitava yhtenäisesti, nopeasti ja tehokkaasti. Tämän vuoksi ja paremman koordinoinnin varmistamiseksi unionin tasolla komission olisi määritettävä toimenpiteet, jotka virasto toteuttaa. Tällaisten toimenpiteiden hyväksymiseksi, ottaen huomioon suvereniteettiin liittyvät näkökohdat ja toimenpiteiden poliittisen arkaluonteisuuden, koska ne liittyvät täytäntöönpanoa ja sen valvontaa koskevaan kansalliseen toimivaltaan, täytäntöönpanovalta olisi siirrettävä neuvostolle, jonka olisi toimittava komission ehdotuksesta. Kyseisen jäsenvaltion olisi tehtävä viraston kanssa yhteistyötä kyseisten toimenpiteiden toteuttamisessa. Viraston olisi määritettävä toimet, jotka tarvitaan neuvoston päätöksessä mainittujen toimenpiteiden toteuttamiseen käytännössä, ja kyseisen jäsenvaltion kanssa olisi sovittava toimintasuunnitelmasta.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(18)   Euroopan raja- ja rannikkovartiovirastolla olisi oltava käytössään tarpeellinen kalusto ja henkilöstö yhteisiä operaatioilta tai nopeita rajainterventioita varten. Kun Euroopan raja- ja rannikkovartiovirasto käynnistää tällaisia nopeita rajainterventioita jäsenvaltion pyynnöstä tai kiireellisiä toimintaa edellyttävässä tilanteessa, sen olisi voitava lähettää Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmiä nopeasti käyttöön saatavissa olevasta valmiusryhmästä, joka on jäsenvaltioiden rajavartijoista muodostettava pysyvä joukko, joka edustaa pientä prosenttiosuutta kaikista jäsenvaltioiden rajavartijoista ja jonka henkilömäärän olisi oltava vähintään 1 500. Valmiusryhmistä koottuja Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmiä olisi tarvittaessa täydennettävä välittömästi Euroopan raja- ja rannikkovartioston täydentävillä ryhmillä.

(18)  Virastolla olisi oltava käytössään tarpeellinen kalusto ja henkilöstö yhteisiä operaatioita tai nopeita rajainterventioita varten. Kun virasto käynnistää tällaisia nopeita rajainterventioita jäsenvaltion pyynnöstä tai kiireellistä toimintaa edellyttävässä tilanteessa, sen olisi voitava lähettää Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmiä nopeasti käyttöön saatavissa olevasta reagointiryhmästä, joka on jäsenvaltioiden rajavartijoista muodostettava pysyvä joukko, joka edustaa tiettyä prosenttiosuutta kaikista jäsenvaltioiden rajavartijoista ja jonka henkilömäärän olisi oltava vähintään 1 500. Reagointiryhmistä koottuja Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmiä olisi tarpeen mukaan täydennettävä välittömästi Euroopan raja- ja rannikkovartioston täydentävillä ryhmillä.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Eurooppa-neuvosto kehotti 8 päivänä lokakuuta 2015 laajentamaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston toimivaltaa jäsenvaltioiden avustamiseen laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamisessa esimerkiksi järjestämällä palauttamisoperaatioita viraston omasta aloitteesta ja lisäämällä sen roolia matkustusasiakirjojen hankkimisessa. Eurooppa-neuvosto kehotti perustamaan tätä varten Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston yhteyteen palauttamistoimiston, jonka tehtävänä olisi viraston toiminnan koordinointi palauttamisasioissa.

Poistetaan.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston olisi lisättävä jäsenvaltioille antamaansa apua laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamisessa edellyttäen, ettei unionin palauttamispolitiikasta muuta johdu ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/115/EY15 mukaisesti. Erityisesti sen olisi koordinoitava ja järjestettävä palauttamisoperaatioita yhdestä tai useammasta jäsenvaltiosta ja toteutettava palauttamisinterventioita sellaisten jäsenvaltioiden palauttamisjärjestelmän tueksi, jotka tarvitsevat teknistä ja operatiivista lisäapua, kun ne noudattavat velvoitettaan palauttaa laittomasti oleskelevat kolmansien maiden kansalaiset kyseisen direktiivin mukaisesti.

(21)  Viraston olisi lisättävä jäsenvaltioille antamaansa apua luvattomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamisessa edellyttäen, ettei unionin palauttamispolitiikasta muuta johdu ja direktiivin 2008/115/EY mukaisesti. Erityisesti sen olisi koordinoitava ja järjestettävä palauttamisoperaatioita yhdestä tai useammasta jäsenvaltiosta ja toteutettava palauttamisinterventioita sellaisten jäsenvaltioiden palauttamisjärjestelmän tueksi, jotka tarvitsevat teknistä ja operatiivista lisäapua, kun ne noudattavat velvoitettaan palauttaa luvattomasti oleskelevat kolmansien maiden kansalaiset kyseisen direktiivin mukaisesti.

___________

 

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/115/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi (EUVL L 348, 21.12.2008, s. 98).

 

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 a)  Viraston olisi annettava jäsenvaltioille tarvittavaa apua laittomien maahanmuuttajien yhteisten palauttamisoperaatioiden ja -interventioiden järjestämisessä ottamatta kantaa jäsenvaltioiden tekemien palautuspäätösten aiheellisuuteen ja täysimääräisesti perusoikeuksia kunnioittaen. Viraston olisi lisäksi autettava jäsenvaltioita matkustusasiakirjojen hankkimisessa palauttamista varten yhteistyössä asiaankuuluvien kolmansien maiden viranomaisten kanssa.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 b)  Virasto tai jäsenvaltiot eivät vapaudu unionin lainsäädäntöön tai kansainväliseen oikeuteen perustuvista velvoitteistaan eivätkä etenkään palauttamiskiellon periaatteen noudattamisesta mahdollisella jäsenvaltion ja kolmannen maan välillä sovitulla järjestelyllä, jos ne ovat tietoisia tai niiden pitäisi olla tietoisia siitä, että kyseisen kolmannen maan turvapaikkamenettelyssä ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto-olosuhteissa olevien puutteiden vuoksi on perusteltua syytä uskoa, että turvapaikanhakija on vakavassa vaarassa joutua kokemaan epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua, tai ne ovat tietoisia tai niiden pitäisi olla tietoisia siitä, että kyseisen kolmannen maan käytäntönä on olla noudattamatta palauttamiskiellon periaatetta.

Perustelu

Palauttamisoperaatioiden ja -interventioiden yhteydessä on tärkeää toistaa perusperiaatteet, joiden mukaisesti kolmannen maan kansalaisen palauttaminen voidaan toteuttaa. Tarkistus perustuu Frontexin koordinoiman operatiivisen yhteistyön puitteissa suoritettavaa ulkoisten merirajojen valvontaa koskevista säännöistä annetun asetuksen (EU) N:o 656/2014 johdanto-osan 13 kappaleeseen.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston olisi perustettava jäsenvaltioiden viraston käyttöön asettamista pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojista ja asiantuntijoista koostuvia valmiusryhmiä, joita käytetään palauttamisinterventioiden aikana ja joiden olisi muodostettava osa räätälöidyistä eurooppalaisista palauttamisinterventioryhmistä. Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston olisi annettava niille tarpeellinen koulutus.

(22)  Viraston olisi perustettava jäsenvaltioiden viraston käyttöön asettamista pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojista ja asiantuntijoista koostuvia valmiusryhmiä, joita käytetään palauttamisinterventioiden aikana ja joiden olisi muodostettava osa räätälöidyistä eurooppalaisista palauttamisinterventioryhmistä. Valmiusryhmiin olisi kuuluttava henkilöstöä, jolla on lastensuojelun erityisasiantuntemusta. Viraston olisi annettava niille tarpeellinen koulutus.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 a)  Olisi annettava palauttamiseen liittyvään toimintaan osallistuvaa henkilöstöä koskevia erityissäännöksiä, joissa täsmennetään henkilöstön tehtävät, toimivalta ja velvollisuudet. Olisi myös annettava erityisohjeita ilma-alusten päälliköiden valtuuksista ja ilma-aluksen rekisteröintimaan rikosoikeudellisen toimivallan laajentamisesta kansainvälisen ilmailuoikeuden nojalla.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston olisi kehitettävä erityisiä koulutusvälineitä ja tarjottava jäsenvaltioiden kansallisten rajavartijoiden kouluttajille unionin tason koulutusta sekä toimivaltaisten kansallisten yksiköiden henkilöstölle täydennyskoulutusta ja seminaareja, joissa käsitellään ulkorajavalvontaa ja jäsenvaltioiden alueella laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamista. Virastolle olisi annettava lupa järjestää koulutusta yhteistyössä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kanssa niiden alueella.

(23)  Viraston olisi kehitettävä erityisiä koulutusvälineitä, myös lastensuojelun erityiskoulutusta, ja tarjottava jäsenvaltioiden kansallisten rajavartijoiden kouluttajille unionin tason koulutusta sekä myös toimivaltaisten kansallisten yksiköiden henkilöstölle täydennyskoulutusta ja seminaareja, joissa käsitellään yhdennettyyn rajavalvontaan liittyviä tehtäviä. Virastolle olisi annettava lupa järjestää koulutusta yhteistyössä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kanssa niiden alueella.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston olisi seurattava ulkorajojen valvontaan liittyvän, esimerkiksi kehittyneen valvontateknologian käyttöä koskevan, tutkimuksen kehittymistä ja osallistuttava siihen, ja sen olisi levitettävä tätä tietoa jäsenvaltioille ja komissiolle.

(24)  Viraston olisi seurattava Euroopan yhdennettyyn rajavalvontaan liittyvän tutkimuksen kehittymistä ja osallistuttava siihen, ja sen olisi levitettävä tätä tietoa Euroopan parlamentille, jäsenvaltioille, komissiolle, asiaankuuluville unionin virastoille, elimille ja toimistoille sekä yleisölle.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Ulkorajojen yhdennetyn valvonnan tehokas täytäntöönpano edellyttää säännöllistä, nopeaa ja luotettavaa tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden kesken ulkorajojen valvonnasta, laittomasta maahanmuutosta ja palauttamisesta. Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston olisi kehitettävä ja käytettävä tietojärjestelmiä, joilla helpotetaan tällaista tiedonvaihtoa unionin tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

(25)  Ulkorajojen yhdennetyn valvonnan tehokas täytäntöönpano edellyttää säännöllistä, nopeaa ja luotettavaa tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden kesken ulkorajojen valvonnasta, laittomasta muuttoliikkeestä ja palauttamisesta. Viraston olisi kehitettävä ja käytettävä tietojärjestelmiä, joilla helpotetaan tällaista tiedonvaihtoa unionin tietosuojalainsäädännön mukaisesti. On tärkeää, että jäsenvaltiot toimittavat virastolle nopeasti täydellisiä ja täsmällisiä tietoja, joita virasto tarvitsee hoitaakseen tehtävänsä.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Rannikkovartiostojen tehtäviä suorittavat kansalliset viranomaiset ovat vastuussa monenlaisista tehtävistä, joita ovat muun muassa meriturvallisuus, turvallisuus, etsintä ja pelastus, rajavalvonta, kalastuksenvalvonta, tullivalvonta, yleinen lainvalvonta ja ympäristönsuojelu. Tämän vuoksi Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston, neuvoston asetuksella (EY) N:o 768/200516 perustetun Euroopan kalastuksenvalvontaviraston ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1406/200217 perustetun Euroopan meriturvallisuusviraston olisi lisättävä yhteistyötään sekä keskenään että rannikkovartiostojen tehtäviä suorittavien kansallisten viranomaisten kanssa merialueita koskevan tilannetietoisuuden parantamiseksi sekä johdonmukaisten ja kustannustehokkaiden toimien tukemiseksi.

(27)  Rannikkovartiostojen tehtäviä suorittavat kansalliset viranomaiset ovat vastuussa monenlaisista tehtävistä, joita ovat muun muassa meriturvallisuus, turvallisuus, etsintä ja pelastus, rajavalvonta, kalastuksenvalvonta, tullivalvonta, yleinen lainvalvonta ja ympäristönsuojelu. Tämän vuoksi viraston, neuvoston asetuksella (EY) N:o 768/200516 perustetun Euroopan kalastuksenvalvontaviraston ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1406/200217 perustetun Euroopan meriturvallisuusviraston olisi lisättävä yhteistyötään sekä keskenään että rannikkovartiostojen tehtäviä suorittavien kansallisten viranomaisten kanssa merialueita koskevan tilannetietoisuuden parantamiseksi sekä johdonmukaisten ja kustannustehokkaiden toimien tukemiseksi. Meriympäristön eri toimijoiden välisten synergioiden olisi oltava Euroopan yhdennetyn rajavalvonnan ja meriturvallisuusstrategian mukaisia.

__________________

__________________

16 Neuvoston asetus (EY) N:o 768/2005, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2005, yhteisön kalastuksenvalvontaviraston perustamisesta ja yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä annetun asetuksen (ETY) N:o 2847/93 muuttamisesta (EUVL L 128, 21.5.2005, s. 1).

16 Neuvoston asetus (EY) N:o 768/2005, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2005, yhteisön kalastuksenvalvontaviraston perustamisesta ja yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä annetun asetuksen (ETY) N:o 2847/93 muuttamisesta (EUVL L 128, 21.5.2005, s. 1).

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1406/2002, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta (EYVL L 208, 5.8.2002, s. 1).

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1406/2002, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta (EYVL L 208, 5.8.2002, s. 1).

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(27 a)  Yhteistyö rannikkovartiostojen tehtävien alalla toteutetaan erityisesti tehostamalla yhteistyötä kansallisten viranomaisten, viraston, Euroopan kalastuksenvalvontaviraston ja Euroopan meriturvallisuusviraston välillä, eikä se saisi vaikuttaa virastojen välisen toimivallan jakoon niiden tehtävänmäärityksen osalta eikä niiden itsenäisyyteen tai riippumattomuuteen niiden alkuperäisten tehtävien osalta. Lisäksi tällä yhteistyöllä pyritään luomaan synergioita virastojen välille niiden tehtävänmääritystä muuttamatta.

Perustelu

Rannikkovartiostojen tehtävien alalla toteutettavalla eurooppalaisella yhteistyöllä ei pyritä vähentämään Euroopan meriturvallisuusviraston tai Euroopan kalastuksenvalvontaviraston toimivaltuuksia. Yhteistyöllä pyritään vahvistamaan virastojen ensisijaisia tehtäviä samalla kun luodaan synergioita, joilla parannetaan merialueita koskevaa tilannetietoisuutta ja unionin toimintavalmiutta merellä.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston olisi helpotettava ja edistettävä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välistä operatiivista yhteistyötä unionin ulkosuhdepolitiikan puitteissa esimerkiksi koordinoimalla jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välistä operatiivista yhteistyötä ulkorajojen valvonnan alalla ja lähettämällä kolmansiin maihin yhteyshenkilöitä sekä tekemällä kolmansien maiden viranomaisten kanssa yhteistyötä palauttamisasioissa, esimerkiksi matkustusasiakirjojen hankkimisessa. Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston ja jäsenvaltioiden olisi noudatettava kolmansien maiden kanssa toteuttamassaan yhteistyössä normeja ja sääntöjä, jotka ovat vähintään unionin lainsäädännössä säädettyjen normien ja sääntöjen tasoisia, myös silloin, kun kolmansien maiden kanssa tehdään yhteistyötä niiden alueella.

(28)  Viraston olisi helpotettava ja edistettävä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välistä teknistä ja operatiivista yhteistyötä unionin ulkosuhdepolitiikan puitteissa esimerkiksi koordinoimalla jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välistä operatiivista yhteistyötä ulkorajojen valvonnan alalla ja lähettämällä kolmansiin maihin yhteyshenkilöitä sekä tekemällä kolmansien maiden viranomaisten kanssa yhteistyötä palauttamisasioissa, esimerkiksi matkustusasiakirjojen hankkimisessa. Viraston ja jäsenvaltioiden olisi noudatettava kolmansien maiden kanssa toteuttamassaan yhteistyössä unionin lainsäädäntöä, myös perusoikeuksien suojelun ja palauttamiskiellon periaatteen osalta, aina ja myös silloin, kun kolmansien maiden kanssa tehdään yhteistyötä niiden alueella. Avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden lisäämiseksi viraston olisi raportoitava kolmansien maiden kanssa tekemästään yhteistyöstä vuosikertomuksessaan.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(28 a)  Euroopan raja- ja rannikkovartioston ja viraston olisi tehtäviään hoitaessaan kunnioitettava täysimääräisesti perusoikeuksia ja noudatettava erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjaa, jäljempänä ’perusoikeuskirja’, pakolaisten oikeusasemaa koskevaa yleissopimusta ja kansainvälisen suojelun saatavuuteen liittyviä velvoitteita, erityisesti palauttamiskiellon periaatetta, Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimusta, kansainvälistä yleissopimusta ihmishengen turvallisuudesta merellä sekä kansainvälistä yleissopimusta etsintä- ja pelastuspalvelusta merellä. Unionin lainsäädännön ja kyseisten sopimusten määräysten mukaisesti viraston olisi avustettava jäsenvaltioita etsintä- ja pelastusoperaatioiden suorittamisessa ihmishenkien suojelemiseksi ja pelastamiseksi tarvittaessa milloin ja missä tahansa.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(28 b)  Kun otetaan huomioon viraston tehtävien määrän lisääntyminen, sen olisi kehitettävä edelleen perusoikeuksien suojelun seurantaa ja varmistamista koskevaa strategiaa ja pantava se täytäntöön. Tätä varten sen olisi tarjottava perusoikeusvaltuutetulleen riittävät resurssit ja henkilöstö, jotka vastaavat viraston toimeksiantoa ja kokoa. Viraston olisi hyödynnettävä rooliaan edistääkseen aktiivisesti ulkorajojen valvontaan liittyvän unionin säännöstön täytäntöönpanoa myös perusoikeuksien kunnioittamisen ja kansainvälisen suojelun osalta.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(28 c)  Perusoikeuskirjan ja vuonna 1989 tehdyn lapsen oikeuksia koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen mukaisesti viraston toiminnassa olisi otettava ensisijaisesti huomioon lapsen etu.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(30)   Tässä asetuksessa perustetaan Euroopan raja- ja rannikkovartiovirastolle valitusmekanismi yhteistyössä perusoikeusvaltuutetun kanssa, jotta voidaan seurata ja varmistaa, että perusoikeuksia noudatetaan kaikessa viraston toiminnassa. Tämän pitäisi olla hallinnollinen mekanismi, jonka mukaan perusoikeusvaltuutettu on vastuussa virastolle osoitettujen valitusten käsittelystä hyvää hallintoa koskevan oikeuden mukaisesti. Perusoikeusvaltuutetun olisi tarkasteltava sitä, voidaanko valitus ottaa tutkittavaksi, rekisteröitävä tutkittavaksi otetut valitukset, toimitettava kaikki rekisteröidyt valitukset pääjohtajalle, välitettävä rajavartijoita koskevat valitukset heidän kotijäsenvaltiolleen ja rekisteröitävä jatkotoimet, joita virasto tai kyseinen jäsenvaltio toteuttavat. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava rikostutkinta.

(30)  Tässä asetuksessa perustetaan virastolle riippumaton valitusmekanismi yhteistyössä perusoikeusvaltuutetun kanssa, jotta voidaan seurata ja varmistaa, että perusoikeuksia noudatetaan kaikessa viraston toiminnassa. Tämän pitäisi olla hallinnollinen mekanismi, jonka mukaan perusoikeusvaltuutettu on vastuussa virastolle osoitettujen valitusten käsittelystä hyvää hallintoa koskevan oikeuden mukaisesti. Perusoikeusvaltuutetun olisi tarkasteltava sitä, voidaanko valitus ottaa tutkittavaksi, rekisteröitävä tutkittavaksi otetut valitukset, toimitettava kaikki rekisteröidyt valitukset pääjohtajalle, välitettävä rajavartijoita koskevat valitukset heidän kotijäsenvaltiolleen ja rekisteröitävä jatkotoimet, joita virasto tai kyseinen jäsenvaltio toteuttavat. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava rikostutkinta. Mekanismin olisi oltava tehokas, ja sillä olisi varmistettava, että valitusten johdosta toteutetaan asianmukaisia jatkotoimia ja että ne johtavat seuraamuksiin tapauksissa, joissa perusoikeuksia loukataan. Avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden lisäämiseksi viraston olisi raportoitava valitusmekanismista vuosikertomuksessaan.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(31)  Jotta varmistettaisiin tämän asetuksen täytäntöönpanon yhdenmukaiset edellytykset erityisesti tilanteissa, jotka edellyttävät kiireellistä huomiota ulkorajoilla, toimeenpanovalta olisi siirrettävä komissiolle. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(33)  Komission ja jäsenvaltioiden olisi oltava edustettuina hallintoneuvostossa, jotta ne voivat valvoa Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston toimintapolitiikkaa ja politiikkaa. Hallintoneuvostoon olisi mahdollisuuksien mukaan kuuluttava rajavalvonnasta vastaavien kansallisten viranomaisten operatiivisia johtajia tai heidän edustajiaan. Tälle hallintoneuvostolle olisi annettava tarvittavat valtuudet, joiden nojalla se laatii talousarvion ja valvoo sen toteuttamista, hyväksyy tarvittavat varainhoitosäännöt, vahvistaa Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston päätöksentekoa varten helposti seurattavat työmenettelyt sekä nimittää pääjohtajan ja varapääjohtajan. Virastoa olisi hallinnoitava ja sen olisi toimittava Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 19 päivänä heinäkuuta 2012 hyväksymän unionin hajautettuja virastoja koskevan yhteisen lähestymistavan periaatteiden mukaisesti.

(33)  Hallintoneuvoston olisi valvottava virastoa. Hallintoneuvostoon olisi mahdollisuuksien mukaan kuuluttava rajavalvonnasta vastaavien kansallisten viranomaisten operatiivisia johtajia tai heidän edustajiaan. Tälle hallintoneuvostolle olisi annettava tarvittavat valtuudet, joiden nojalla se laatii talousarvion ja valvoo sen toteuttamista, hyväksyy tarvittavat varainhoitosäännöt ja vahvistaa viraston päätöksentekoa varten helposti seurattavat työmenettelyt. Virastoa olisi hallinnoitava ja sen olisi toimittava siten, että se ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 19 päivänä heinäkuuta 2012 hyväksymän unionin hajautettuja virastoja koskevan yhteisen lähestymistavan periaatteet. Tähän olisi sisällyttävä toimipaikkasopimuksen tekeminen viraston ja sen jäsenvaltion välillä, jossa viraston toimipaikka sijaitsee.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34)  Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston riippumattomuuden varmistamiseksi sillä olisi oltava itsenäinen talousarvio, jonka varat muodostuvat suurimmaksi osaksi unionin rahoitusosuudesta. Unionin talousarviomenettelyä olisi sovellettava siltä osin kuin kyseessä ovat unionin rahoitusosuus tai muut Euroopan unionin yleisestä talousarviosta maksettavat tuet. Tilintarkastustuomioistuimen olisi suoritettava viraston tilintarkastus.

(34)  Viraston riippumattomuuden varmistamiseksi sillä olisi oltava itsenäinen talousarvio, jonka varat muodostuvat suurimmaksi osaksi unionin rahoitusosuudesta. Unionin talousarviomenettelyä olisi sovellettava siltä osin kuin kyseessä ovat unionin rahoitusosuus tai muut Euroopan unionin yleisestä talousarviosta maksettavat tuet. Tilintarkastustuomioistuimen olisi suoritettava viraston tilintarkastus. Hallintoneuvoston hyväksymän talousarvion olisi oltava tasapainossa viraston toiminnan eri alojen, myös perusoikeuksien kunnioittamisesta huolehtimisen, osalta.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(36)  Euroopan raja- ja rannikkovartiovirastoon olisi sovellettava Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1049/200121.

(36)  Virastoon olisi sovellettava Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1049/200121. Viraston olisi oltava toiminnassaan mahdollisimman avoin vaarantamatta operaatioidensa tavoitteiden saavuttamista. Sen olisi julkistettava kaikki asiaankuuluvat tiedot kaikesta toiminnastaan ja varmistettava, että yleisölle ja kaikille asianomaisille annetaan pikaisesti tietoa sen työstä.

__________________

__________________

21  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43).

21  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43).

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 39 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(39)   Jäsenvaltiot eivät voi koordinoimattomasti toimien saavuttaa riittävällä tavalla tämän asetuksen tavoitteita eli ulkorajojen yhdennetyn valvontajärjestelmän kehittämistä ja toteuttamista ja näin ollen Schengen-alueen moitteettoman toiminnan varmistamista, vaan tavoitteet voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, koska sisärajoilla ei ole tarkastuksia, ulkorajoihin kohdistuu merkittävää muuttovirtojen aiheuttamaa painetta ja sisäisen turvallisuuden tasoa unionissa on suojattava, ja näin ollen unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(39)  Jäsenvaltiot eivät voi koordinoimattomasti toimien saavuttaa riittävällä tavalla tämän asetuksen tavoitteita eli ulkorajojen yhdennetyn valvontajärjestelmän kehittämistä ja toteuttamista ja näin ollen Schengen-alueen moitteettoman toiminnan varmistamista, vaan tavoitteet voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, koska sisärajoilla ei ole tarkastuksia, ulkorajoihin kohdistuu merkittäviä muuttoliikkeeseen liittyviä haasteita ja ulkorajojen ylittämistä on valvottava tehokkaasti ja edistettävä siten sisäisen turvallisuuden korkeaa tasoa unionissa, ja näin ollen unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 46 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(46 a)  Bulgarian ja Romanian osalta tämä asetus on vuoden 2005 liittymisasiakirjan 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu Schengenin säännöstöön perustuva tai muuten siihen liittyvä säädös.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 46 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(46 b)  Kroatian osalta tämä asetus on vuoden 2011 liittymisasiakirjan 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu Schengenin säännöstöön perustuva tai muuten siihen liittyvä säädös.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 46 c kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(46 c)  Kyproksen osalta tämä asetus on vuoden 2003 liittymisasiakirjan 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu Schengenin säännöstöön perustuva tai muuten siihen liittyvä säädös.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

1 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Perustetaan Euroopan raja- ja rannikkovartiosto varmistamaan Euroopan yhdennetty rajavalvonta ulkorajoilla, jotta voidaan hallita tehokkaasti muuttoliikettä, turvata turvallisuuden korkea taso unionissa ja samalla taata henkilöiden vapaa liikkuvuus unionissa.

Tällä asetuksella perustetaan Euroopan raja- ja rannikkovartiosto varmistamaan Euroopan yhdennetty rajavalvonta ulkorajoilla, jotta voidaan valvoa tehokkaasti ulkorajojen ylittämistä ja vastata muuttoliikkeeseen liittyviin haasteisiin ja mahdollisiin tuleviin uhkiin ulkorajoilla, edistää siten rajat ylittäviin vakaviin rikoksiin puuttumista ja turvata sisäisen turvallisuuden korkea taso unionissa perusoikeuksia täysimääräisesti kunnioittaen ja samalla taata henkilöiden vapaa liikkuvuus unionissa.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1)  ’ulkorajoilla’ jäsenvaltioiden maa- ja merirajoja sekä niiden lentokenttiä ja satamia, joihin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/200638 II osaston säännöksiä;

1)  ’ulkorajoilla’ ulkorajoja, sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/39938 2 artiklan 2 kohdassa, joihin sovelletaan sen II luvun säännöksiä;

__________

__________

38  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 562/2006, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) (EUVL L 105, 13.4.2006, s. 1). 1).

38  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 2016/399, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) (EUVL L 77, 23.3.2016, s. 1).

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a)  ’järjestelyalueella’ ulkorajalla sijaitsevaa aluetta, jolla jäsenvaltioon kohdistuu suhteettomia muuttoliikepaineita ja jolla asiankuuluvat unionin virastot auttavat jäsenvaltiota yhdennetyllä tavalla;

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

12)  ’palaajalla’ laittomasti oleskelevaa kolmannen maan kansalaista, josta on tehty palauttamispäätös,

12)  ’palaajalla’ luvattomasti oleskelevaa kolmannen maan kansalaista, josta jokin jäsenvaltio on antanut palauttamispäätöksen direktiivin 2008/115/EY mukaisesti;

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

13)  ’palauttamisoperaatiolla’ laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi toteutettavaa operaatiota, jota virasto koordinoi, jossa yksi tai useampi jäsenvaltio antaa teknistä ja operatiivista tukea ja jossa palaajat yhdestä tai useammasta jäsenvaltiosta palautetaan joko pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen kautta tai vapaaehtoisesti poistumisvelvoitteen perusteella;

13)  ’palauttamisoperaatiolla’ kolmansien maiden kansalaisten, joista jokin jäsenvaltio on antanut palauttamispäätöksen direktiivin 2008/115/EY mukaisesti, palauttamiseksi toteutettavaa operaatiota, jota virasto koordinoi, jossa yksi tai useampi jäsenvaltio antaa teknistä ja operatiivista tukea ja jossa palaajat yhdestä tai useammasta jäsenvaltiosta palautetaan joko pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen kautta tai vapaaehtoisesti poistumisvelvoitteen perusteella;

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 14 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

14)  ’palauttamisinterventiolla’ operaatiota laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi tehostetulla teknisellä ja operatiivisella avulla, johon kuuluu eurooppalaisten palauttamisinterventioryhmien lähettäminen ja palauttamisoperaatioiden järjestäminen.

14)  ’palauttamisinterventiolla’ operaatiota kolmansien maiden kansalaisten, joista jokin jäsenvaltio on antanut palauttamispäätöksen direktiivin 2008/115/EY mukaisesti, palauttamiseksi tehostetulla teknisellä ja operatiivisella avulla, johon kuuluu eurooppalaisten palauttamisinterventioryhmien lähettäminen ja palauttamisoperaatioiden järjestäminen;

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 14 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

14 a)  ’rannikkovartiostojen tehtävillä’ tiedonhankinta-, seuranta-, suunnittelu- ja organisointitehtäviä sekä operaatioita, jotka on annettu sellaisen paikallisen, alueellisen, kansallisen tai unionin viranomaisen tehtäväksi, jolla on tarvittavat toimivaltuudet suorittaa merivalvontaa, ja joita ovat erityisesti turvallisuus, etsintä ja pelastus, rajatarkastukset ja rajavalvonta, kalastuksenvalvonta, tullivalvonta, yleinen lainvalvonta ja ympäristönsuojelu;

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 14 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

14 b)  ’lapsella’ alle 18-vuotiasta luonnollista henkilöä, ellei lapseen sovellettavan lainsäädännön mukaan täysi-ikäisyyttä saavuteta aikaisemmin;

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 14 c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

14 c)  ’kolmannella osapuolella’ jäsenvaltioiden tai kansainvälisten järjestöjen sellaiseksi tunnustamaa oikeushenkilöä.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

3 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Euroopan raja- ja rannikkovartioston muodostavat Euroopan raja- ja rannikkovartiovirasto ja rajavalvonnasta vastaavat kansalliset viranomaiset, myös rannikkovartiosto sen hoitaessa rajavalvontatehtäviä.

1.  Euroopan raja- ja rannikkovartioston muodostavat Euroopan raja- ja rannikkovartiovirasto, jäljempänä ’virasto’, ja rajavalvonnasta vastaavat kansalliset viranomaiset, myös rannikkovartiosto sen hoitaessa rajavalvontatehtäviä.

 

1 a.  Komissio esittää tarvittaessa virastoa kuultuaan säädösehdotuksen Euroopan yhdennetyn rajavalvonnan strategiaksi. Strategiassa määritellään yleiset suuntaviivat, saavutettavat tavoitteet ja toteutettavat ensisijaiset toimet täysin toimivan Euroopan yhdennetyn rajavalvontajärjestelmän luomiseksi. Euroopan yhdennetyn rajavalvonnan strategiaa tarkistetaan tilanteen sitä vaatiessa.

2.  Euroopan raja- ja rannikkovartiovirasto vahvistaa operatiivisen ja teknisen strategian Euroopan yhdennettyä rajavalvontaa varten. Se edistää Euroopan yhdennetyn rajavalvonnan täytäntöönpanoa ja varmistaa sen kaikissa jäsenvaltioissa.

2.  Virasto vahvistaa operatiivisen ja teknisen strategian Euroopan yhdennettyä rajavalvontaa varten siten, että se ottaa huomioon tarpeen mukaan jäsenvaltioiden erityistilanteen. Se edistää Euroopan yhdennetyn rajavalvonnan täytäntöönpanoa ja varmistaa sen kaikissa jäsenvaltioissa.

 

2 a.  Euroopan raja- ja rannikkovartiovirasto varmistaa unionin lainsäädännön, mukaan lukien unionin perusoikeussäännöstö, johdonmukaisen ja yhtenäisen soveltamisen kaikilla ulkorajoilla.

3.  Rajavalvonnasta vastaavat kansalliset viranomaiset, myös rannikkovartiostot niiden hoitaessa rajavalvontatehtäviä, laativat kansalliset strategiat yhdennettyä rajavalvontaa varten. Kansallisten strategioiden on oltava 2 kohdassa tarkoitetun strategian mukaisia.

3.  Rajavalvonnasta vastaavat kansalliset viranomaiset, myös rannikkovartiostot niiden hoitaessa rajavalvontatehtäviä, laativat kansalliset strategiat yhdennettyä rajavalvontaa varten. Kansallisten strategioiden on oltava 1 a ja 2 kohdassa tarkoitetun strategian mukaisia.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

4 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Euroopan yhdennettyyn rajavalvontaan kuuluvat seuraavat osatekijät:

Euroopan yhdennettyyn rajavalvontaan kuuluvat seuraavat osatekijät:

a)  rajavalvonta, tarvittaessa myös rajat ylittävän rikollisuuden torjuntaan, havaitsemiseen ja tutkintaan liittyvät toimenpiteet;

a)  rajavalvonta, tarvittaessa myös laillista rajanylitystä helpottavat toimenpiteet ja rajat ylittävän rikollisuuden, kuten ihmissalakuljetuksen, ihmiskaupan ja terrorismin, torjuntaan ja havaitsemiseen liittyvät toimenpiteet;

 

a a)  merihädässä olevien henkilöiden etsintä- ja pelastusoperaatiot asetuksen (EU) N:o 656/2014 ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti;

 

a b)  sellaisten ulkorajoille saapuvien henkilöiden henkilöllisyyden varmentaminen, jotka ovat kansainvälisen suojelun tarpeessa tai haluavat hakea kansainvälistä suojelua, sekä alustavien tietojen antaminen heille ja heidän ohjaamisensa eteenpäin;

b)  sisäisen turvallisuuden riskien analysointi ja ulkorajojen toimintaan tai turvallisuuteen mahdollisesti vaikuttavien uhkien analysointi;

b)  sisäisen turvallisuuden riskien analysointi ja ulkorajojen toimintaan tai turvallisuuteen mahdollisesti vaikuttavien uhkien analysointi;

c)  virastojen välinen yhteistyö kussakin jäsenvaltiossa rajavalvonnasta tai muista rajalla toteutettavista tehtävistä vastuussa olevien kansallisten viranomaisten kesken ja asiaankuuluvien unionin toimielinten, virastojen, elinten ja toimistojen kesken mukaan luettuna säännöllinen tiedonvaihto olemassa olevien tiedonvaihtovälineiden kautta ja erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1052/201339 perustetun Euroopan rajavalvontajärjestelmän (Eurosur) kautta.

c)  virastojen välinen yhteistyö kussakin jäsenvaltiossa rajavalvonnasta tai muista rajalla toteutettavista tehtävistä vastuussa olevien kansallisten viranomaisten kesken ja asiaankuuluvien unionin toimielinten, virastojen, elinten ja toimistojen kesken mukaan luettuna säännöllinen tiedonvaihto olemassa olevien tiedonvaihtovälineiden kautta ja erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1052/201339 perustetun Euroopan rajavalvontajärjestelmän (Eurosur) kautta;

d)  yhteistyö kolmansien maiden kanssa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla erityisesti naapurimaissa ja niissä kolmansissa maissa, jotka on riskianalyysin avulla todettu laittoman maahanmuuton lähtö- ja kauttakulkumaiksi;

d)  yhteistyö kolmansien maiden kanssa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla erityisesti naapurimaissa ja niissä kolmansissa maissa, jotka on riskianalyysin avulla todettu laittoman muuttoliikkeen lähtö- ja kauttakulkumaiksi, yhteistyössä jäsenvaltioiden, komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa;

e)  vapaan liikkuvuuden alueella toteutettavat tekniset ja operatiiviset toimenpiteet, jotka liittyvät rajavalvontaan ja joiden tarkoituksena on estää laitonta maahanmuuttoa ja torjua rajat ylittävää rikollisuutta;

e)  vapaan liikkuvuuden alueella toteutettavat tekniset ja operatiiviset toimenpiteet, jotka liittyvät rajavalvontaan ja joiden tarkoituksena on hallinnoida paremmin laitonta muuttoliikettä ja torjua rajat ylittävää rikollisuutta;

f) jäsenvaltioiden alueella laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttaminen;

f)  sellaisten kolmansien maiden kansalaisten palauttaminen, joista jokin jäsenvaltio on antanut palauttamispäätöksen direktiivin 2008/115/EY mukaisesti;

g)  uusimman teknologian, esimerkiksi laajojen tietojärjestelmien, käyttäminen;

g)  uusimman teknologian, esimerkiksi laajojen tietojärjestelmien, käyttäminen;

h)  laadunvalvontamekanismi, jolla varmistetaan unionin lainsäädännön täytäntöönpano rajavalvonnan alalla.

h)  laadunvalvontamekanismi, jolla varmistetaan unionin lainsäädännön täytäntöönpano rajavalvonnan alalla.

_________

_________

39  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1052/2013, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, Euroopan rajavalvontajärjestelmän (Eurosur) perustamisesta (EUVL L 295, 6.11.2013, s. 11).

39  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1052/2013, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, Euroopan rajavalvontajärjestelmän (Eurosur) perustamisesta (EUVL L 295, 6.11.2013, s. 11).

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

5 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.   Euroopan raja- ja rannikkovartiosto panee täytäntöön Euroopan yhdennettyä rajavalvontaa siten, että vastuu on jaettu Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston ja rajavalvonnasta vastaavien kansallisten viranomaisten, joihin kuuluu rannikkovartiosto hoitaessaan rajavalvontatehtäviä, kesken.

1.  Euroopan raja- ja rannikkovartiosto panee täytäntöön Euroopan yhdennettyä rajavalvontaa siten, että vastuu on jaettu Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston ja rajavalvonnasta vastaavien kansallisten viranomaisten, joihin kuuluu rannikkovartiosto hoitaessaan merirajojen valvontaan liittyviä operaatioita ja muita rajavalvontatehtäviä, kesken. Jäsenvaltioilla on kuitenkin edelleen ensisijainen vastuu oman ulkorajaosuutensa rajavalvonnasta.

2.   Euroopan raja- ja rannikkovartiovirasto helpottaa ulkorajojen valvontaan liittyvien unionin toimenpiteiden soveltamista lujittamalla, arvioimalla ja koordinoimalla jäsenvaltioiden toimia niiden toteuttaessa kyseisiä toimenpiteitä sekä palauttamisen yhteydessä. Jäsenvaltiot varmistavat oman ulkorajaosuutensa rajavalvonnan oman etunsa vuoksi ja kaikkien niiden jäsenvaltioiden edun vuoksi, jotka ovat lakkauttaneet valvonnan sisärajoilla, noudattaen täysimääräisesti unionin oikeutta, 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun teknisen ja operatiivisen strategian mukaisesti ja tiiviissä yhteistyössä viraston kanssa.

2.  Virasto helpottaa ulkorajojen valvontaan liittyvien unionin toimenpiteiden soveltamista lujittamalla, arvioimalla ja koordinoimalla jäsenvaltioiden toimia niiden toteuttaessa kyseisiä toimenpiteitä sekä palauttamisen yhteydessä. Jäsenvaltiot varmistavat oman ulkorajaosuutensa rajavalvonnan oman etunsa vuoksi ja kaikkien niiden jäsenvaltioiden edun vuoksi, jotka ovat lakkauttaneet valvonnan sisärajoilla, noudattaen täysimääräisesti unionin oikeutta, 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun teknisen ja operatiivisen strategian mukaisesti ja tiiviissä yhteistyössä viraston kanssa. Jäsenvaltioiden on myös oman etunsa vuoksi ja muiden jäsenvaltioiden edun vuoksi syötettävä tietoja eurooppalaisiin tietokantoihin ja varmistettava, että tiedot ovat paikkansapitäviä ja ajantasaisia ja että ne on saatu ja tallennetaan laillisesti.

3.  Euroopan raja- ja rannikkovartiovirasto vastaa ulkorajojen valvonnasta tässä asetuksessa säädetyissä tapauksissa, erityisesti jos tarpeellisia, haavoittuvuusarviointiin perustuvia korjaavia toimenpiteitä ei toteuteta tai jos ulkorajoilla syntyy suhteettomia muuttovirtojen aiheuttamia paineita ja ulkorajojen valvonta muuttuu tehottomaksi siinä määrin, että tilanne uhkaa vaarantaa Schengen-alueen toiminnan.

3.  Virasto vastaa ulkorajojen valvonnasta tässä asetuksessa säädetyissä tapauksissa, erityisesti jos tarpeellisia, haavoittuvuusarviointiin perustuvia korjaavia toimenpiteitä ei toteuteta tai jos ulkorajoilla syntyy suhteettomia muuttovirtojen aiheuttamia paineita ja ulkorajojen valvonta muuttuu tehottomaksi siinä määrin, että tilanne uhkaa vaarantaa Schengen-alueen toiminnan.

 

3 a.  Tällä asetuksella ei rajoiteta Schengenin arviointimekanismin soveltamista eikä komission toimivaltaa, etenkään SEUT-sopimuksen 258 artiklan mukaista toimivaltaa, varmistaa unionin lainsäädännön noudattaminen.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jotta varmistetaan Euroopan yhdennetty rajavalvonta kaikilla ulkorajoilla, virasto helpottaa ja tehostaa ulkorajojen valvontaan liittyvien unionin nykyisten ja tulevien toimenpiteiden, erityisesti asetuksessa (EY) N:o 562/2006 vahvistetun Schengenin rajasäännöstön, soveltamista.

1.  Jotta varmistetaan Euroopan yhdennetty rajavalvonta kaikilla ulkorajoilla, virasto helpottaa ja tehostaa ulkorajojen valvontaan liittyvien unionin nykyisten ja tulevien toimenpiteiden, erityisesti asetuksessa (EU) N:o 2016/399 vahvistetun Schengenin rajasäännöstön, soveltamista. Se osallistuu myös hyvien toimintatapojen määrittämiseen, kehittämiseen ja vaihtamiseen ja edistää unionin rajavalvontalainsäädäntöä ja rajavalvontaa koskevia vaatimuksia.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

6 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a artikla

 

Vastuuvelvollisuus

 

Virasto on tämän asetuksen mukaisesti vastuussa Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

7 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto toteuttaa seuraavia tehtäviä tehokkaan, korkeatasoisen ja yhdenmukaisen rajavalvonnan ja palauttamistoiminnan edistämiseksi:

1.  Virasto toteuttaa seuraavia tehtäviä tehokkaan, korkeatasoisen ja yhdenmukaisen rajavalvonnan ja palauttamistoiminnan edistämiseksi:

a)  Sellaisen seuranta- ja riskianalyysikeskuksen perustaminen, jolla on valmiudet seurata muuttovirtoja ja tehdä yhdennetyn rajavalvonnan kaikki puolet kattavia riskianalyysejä;

a)  muuttovirtojen seuraaminen ja yhdennetyn rajavalvonnan kaikki puolet kattavien riskianalyysien tekeminen;

b)  haavoittuvuusarvioinnin tekeminen, mukaan lukien arviot siitä, millaiset valmiudet jäsenvaltioilla on selviytyä uhkista ja paineista ulkorajoillaan.

b)  haavoittuvuusarvioinnin tekeminen, mukaan lukien arviot siitä, millaiset kyvyt ja valmiudet jäsenvaltioilla on selviytyä uhkista ja haasteista ulkorajoillaan;

 

b a)  ulkorajavalvonnan säännöllisestä seurannasta huolehtiminen jäsenvaltioissa olevien viraston yhteyshenkilöiden avulla;

c)  jäsenvaltioiden avustaminen olosuhteissa, joissa ulkorajoilla tarvitaan teknistä ja operatiivista lisäapua, siten, että koordinoidaan ja organisoidaan yhteisiä operaatioita ja otetaan huomioon myös mahdolliset tilanteeseen liittyvät humanitaariset hätätilanteet ja meripelastustoimet;

c)  jäsenvaltioiden avustaminen olosuhteissa, joissa ulkorajoilla tarvitaan teknistä ja operatiivista lisäapua, siten, että koordinoidaan ja organisoidaan yhteisiä operaatioita ja otetaan huomioon myös mahdolliset tilanteeseen liittyvät humanitaariset hätätilanteet ja meripelastustoimet unionin lainsäädännön ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti;

d)  jäsenvaltioiden avustaminen olosuhteissa, joissa ulkorajoilla tarvitaan teknistä ja operatiivista lisäapua, siten, että käynnistetään nopeita rajainterventioita niiden jäsenvaltioiden ulkorajoilla, joihin kohdistuu erityisiä ja suhteettoman suuria paineita, ja otetaan huomioon myös mahdolliset tilanteeseen liittyvät humanitaariset hätätilanteet ja meripelastustoimet;

d)  jäsenvaltioiden avustaminen olosuhteissa, joissa ulkorajoilla tarvitaan teknistä ja operatiivista lisäapua, siten, että käynnistetään nopeita rajainterventioita niiden jäsenvaltioiden ulkorajoilla, joihin kohdistuu erityisiä ja suhteettoman suuria haasteita, ja otetaan huomioon myös mahdolliset tilanteeseen liittyvät humanitaariset hätätilanteet ja meripelastustoimet unionin lainsäädännön ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti;

 

d a)  teknisen ja operatiivisen avun antaminen jäsenvaltioille ja kolmansille maille merihädässä olevien henkilöiden etsintä- ja pelastusoperaatioiden yhteydessä asetuksen (EU) N:o 656/2014 ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti;

e)  Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmien, myös valmiusryhmän, perustaminen ja hyödyntäminen lähetettäviksi yhteisiin operaatioihin ja nopeisiin rajainterventioihin sekä toimintaan muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien puitteissa;

e)  Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmien, myös reagointiryhmän, perustaminen ja hyödyntäminen lähetettäviksi yhteisiin operaatioihin ja nopeisiin rajainterventioihin sekä toimintaan muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien puitteissa;

f)  valmiuskaluston kokoaminen lähetettäväksi yhteisiin operaatioihin ja nopeisiin rajainterventioihin ja käytettäväksi muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien puitteissa sekä palauttamisoperaatioissa ja -interventioissa;

f)  valmiuskaluston kokoaminen lähetettäväksi yhteisiin operaatioihin ja nopeisiin rajainterventioihin ja käytettäväksi muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien puitteissa sekä palauttamisoperaatioissa ja -interventioissa;

g)  Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmien ja kaluston hyödyntäminen arvioinnissa, henkilöllisyyden varmentamisessa ja sormenjälkien ottamisessa muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmän puitteissa eniten tulijoita vastaanottavilla alueilla;

g)  Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmien ja kaluston hyödyntäminen arvioinnissa, henkilöllisyyden varmentamisessa ja sormenjälkien ottamisessa sekä mekanismien perustamisessa sellaisten henkilöiden henkilöllisyyden varmentamiseksi, jotka ovat kansainvälisen suojelun tarpeessa tai haluavat hakea kansainvälistä suojelua, sekä alustavien tietojen antamiseksi heille ja heidän ohjaamisekseen eteenpäin muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmän puitteissa järjestelyalueilla yhteistyössä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) ja kansallisten viranomaisten kanssa;

h)  tuki kaluston teknisten standardien kehittämiselle, erityisesti taktisen tason johtoa, valvontaa ja viestitoimintaa varten sekä sellaista teknistä valvontaa varten, jolla varmistetaan toimien yhteentoimivuus unionin ja jäsenvaltioiden tasolla;

h)  tuki kaluston yhteisten teknisten standardien kehittämiselle, erityisesti taktisen tason johtoa, valvontaa ja viestitoimintaa varten sekä sellaista teknistä valvontaa varten, jolla varmistetaan toimien yhteentoimivuus unionin ja jäsenvaltioiden tasolla;

i)  tarvittavan kaluston ja henkilöstön lähettäminen valmiusryhmään sellaisten toimenpiteiden käytännön toteuttamista varten, joita ulkorajoilla on toteutettava kiireellisiä toimia edellyttävissä tilanteissa;

i)  tarvittavan kaluston ja henkilöstön lähettäminen reagointiryhmään sellaisten toimenpiteiden käytännön toteuttamista varten, joita ulkorajoilla on toteutettava kiireellisiä toimia edellyttävissä tilanteissa;

j)  jäsenvaltioiden avustaminen teknistä ja operatiivista lisäapua edellyttävissä olosuhteissa laittomasti maassa oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamisvelvoitteen täytäntöönpanemiseksi esimerkiksi koordinoimalla tai järjestämällä palauttamisoperaatioita;

j)  jäsenvaltioiden avustaminen teknistä ja operatiivista lisäapua edellyttävissä olosuhteissa sellaisia kolmansien maiden kansalaisia, joista jokin jäsenvaltio on antanut palauttamispäätöksen direktiivin 2008/115/EY mukaisesti, koskevan palauttamisvelvoitteen täytäntöönpanemiseksi esimerkiksi koordinoimalla tai järjestämällä palauttamisoperaatioita;

 

j a)  jäsenvaltioiden tukeminen yhteistyössä Europolin ja Eurojustin kanssa teknistä ja operatiivista lisäapua edellyttävissä olosuhteissa ulkorajoilla torjuttaessa rajat ylittävää järjestäytynyttä rikollisuutta ja terrorismia;

k)  pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojien ja saattajien ja palauttamisasiantuntijoiden valmiusryhmän perutaminen;

k)  pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojien ja saattajien ja palauttamisasiantuntijoiden valmiusryhmän perustaminen;

l)  eurooppalaisen palauttamisinterventioryhmän perustaminen ja lähettäminen palauttamisinterventioihin;

l)  eurooppalaisen palauttamisinterventioryhmän perustaminen ja lähettäminen palauttamisinterventioihin;

m)  jäsenvaltioiden avustaminen kansallisten rajavartijoiden ja palauttamisasiantuntijoiden kouluttamisessa, myös yhteisten koulutusvaatimusten luominen;

m)  jäsenvaltioiden avustaminen kansallisten rajavartijoiden ja palauttamisasiantuntijoiden kouluttamisessa, myös yhteisten koulutusvaatimusten luominen;

n)  osallistuminen ulkorajojen valvonnan kannalta merkityksellisten tutkimus- ja innovointitoimien kehittämiseen ja hallinnointiin, myös kehittyneen valvontateknologian, kuten kauko-ohjattujen ilma-alusjärjestelmien, käyttö ja sellaisten pilottihankkeiden kehittäminen, jotka kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan;

n)  osallistuminen ulkorajojen valvonnan kannalta merkityksellisten tutkimus- ja innovointitoimien kehittämiseen ja hallinnointiin ja näiden toimien seuranta sekä sellaisten pilottihankkeiden kehittäminen, jotka kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan;

o)  tietojärjestelmien luominen ja ylläpito asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS mukaisesti siten, että tietojärjestelmien avulla kyetään nopeasti ja luotettavasti vaihtamaan tietoja ulkorajojen valvontaa koskevien riskien kehittymisestä, laittomasta maahanmuutosta ja palauttamisesta. Tämä toteutetaan läheisessä yhteistyössä komission, unionin elinten ja laitosten sekä neuvoston päätöksellä 2008/381/EY perustetun Euroopan muuttoliikeverkoston kanssa.

o)  tietojärjestelmien luominen ja ylläpito asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja puitepäätöksen 2008/977/YOS mukaisesti siten, että tietojärjestelmien avulla kyetään nopeasti ja luotettavasti vaihtamaan tietoja ulkorajojen valvontaa koskevien riskien kehittymisestä, laittomasta muuttoliikkeestä ja palauttamisesta läheisessä yhteistyössä komission, unionin virastojen, elinten ja toimistojen sekä neuvoston päätöksellä 2008/381/EY perustetun Euroopan muuttoliikeverkoston kanssa;

p)  tarvittava tuki Euroopan rajavalvontajärjestelmän kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi ja tarvittaessa yhteisen tiedonvaihtoympäristön kehittämiseksi, myös järjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen, erityisesti perustamalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1052/2013 mukaiset Eurosur-puitteet, pitämällä niitä yllä ja koordinoimalla niitä;

p)  tarvittava tuki Euroopan rajavalvontajärjestelmän kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi ja tarvittaessa yhteisen tiedonvaihtoympäristön kehittämiseksi, myös järjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen, erityisesti perustamalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1052/2013 mukaiset Eurosur-puitteet, pitämällä niitä yllä ja koordinoimalla niitä;

 

p a)  rajavalvontakäytäntöjä koskevien tiukimpien vaatimusten hyväksyminen ja edistäminen siten, että mahdollistetaan avoimuus ja julkinen valvonta ja varmistetaan perusoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen, suojelu ja edistäminen;

q)  yhteistyö Euroopan kalastuksenvalvontaviraston ja Euroopan meriturvallisuusviraston kanssa kansallisten viranomaisten tukemiseksi rannikkovartiostojen tehtävissä tarjoamalla palveluja, tietoa, kalustoa ja koulutusta sekä koordinoimalla monialaisia operaatioita;

q)  yhteistyö Euroopan kalastuksenvalvontaviraston ja Euroopan meriturvallisuusviraston kanssa kunkin viraston toimeksiannon puitteissa kansallisten viranomaisten tukemiseksi rannikkovartiostojen tehtävissä tarjoamalla palveluja, tietoa, kalustoa ja koulutusta sekä koordinoimalla monialaisia operaatioita;

r)  jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden avustaminen niiden välisessä ulkoista rajavalvontaa ja palauttamista koskevassa operatiivisessa yhteistyössä.

r)  jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden avustaminen niiden välisessä teknisessä ja operatiivisessa yhteistyössä viraston toimintaan kuuluvissa asioissa ja siinä määrin kuin sen tehtävien hoitaminen tätä edellyttää;

 

r a)  Euroopan kalastuksenvalvontaviraston ja Euroopan meriturvallisuusviraston avustaminen tietojen, kaluston ja kaikkien muiden valmiuksien jakamisessa, jos niiden apua tarvitaan yksittäisten tehtävien, muun muassa etsintä- ja pelastustehtävien, toteuttamiseen.

2.  Jäsenvaltiot voivat jatkaa operatiivisella tasolla yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden ja/tai kolmansien maiden kanssa ulkorajoilla, myös lainvalvontatehtäviin liittyvissä sotilasoperaatioissa ja palauttamisten alalla, jos tällainen yhteistyö on viraston toiminnan mukaista. Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä kaikesta toiminnasta, joka saattaisi haitata viraston toimintaa tai sen tavoitteiden saavuttamista.

2.  Jäsenvaltiot voivat jatkaa operatiivisella tasolla yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden kanssa, jos tällainen yhteistyö on viraston tehtävien mukaista. Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä kaikesta toiminnasta, joka saattaisi haitata viraston toimintaa tai sen tavoitteiden saavuttamista.

Jäsenvaltioiden on raportoitava virastolle tästä ulkorajoilla toteutettavasta ja palauttamiseen liittyvästä operatiivisesta yhteistyöstä muiden jäsenvaltioiden ja/tai kolmansien maiden kanssa. Viraston pääjohtaja, jäljempänä ’pääjohtaja’, tiedottaa viraston hallintoneuvostolle, jäljempänä ’hallintoneuvosto’, näistä seikoista säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa.

Jäsenvaltioiden on raportoitava virastolle tästä ulkorajoilla toteutettavasta ja palauttamiseen liittyvästä operatiivisesta yhteistyöstä muiden jäsenvaltioiden ja/tai kolmansien maiden kanssa. Viraston pääjohtaja, jäljempänä ’pääjohtaja’, tiedottaa viraston hallintoneuvostolle, jäljempänä ’hallintoneuvosto’, näistä seikoista säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa.

3.  Virasto voi omasta aloitteestaan toteuttaa tiedotustoimia toimeksiantonsa piiriin kuuluvilla aloilla. Tiedotustoimet eivät saa haitata 1 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä, ja ne on toteutettava asianmukaisten hallintoneuvoston hyväksymien tiedotusta ja viestintää koskevien suunnitelmien mukaisesti.

3.  Viraston on toteutettava tiedotustoimia toimeksiantonsa piiriin kuuluvilla aloilla. Sen on annettava yleisölle paikkansapitäviä ja yksityiskohtaisia tietoja toiminnastaan. Tiedotustoimet eivät saa haitata 1 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä etenkään siten, että paljastettaisiin operationaalisia tietoja, joiden julkaiseminen vaarantaisi operaation tavoitteen saavuttamisen. Tiedotustoimet on toteutettava asianmukaisten hallintoneuvoston hyväksymien tiedotusta ja viestintää koskevien suunnitelmien mukaisesti.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Virastoa ja rajavalvonnasta vastaavia kansallisia viranomaisia, myös rannikkovartiostoa sen hoitaessa rajavalvontatehtäviä, sitoo velvollisuus tehdä yhteistyötä vilpittömässä mielessä sekä tiedonvaihtovelvoite.

Virastoa ja rajavalvonnasta sekä palautuksista vastaavia kansallisia viranomaisia, myös rannikkovartiostoa sen hoitaessa rajavalvontatehtäviä, sitoo velvollisuus tehdä yhteistyötä vilpittömässä mielessä sekä tiedonvaihtovelvoite.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

9 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Rajavalvonnasta vastaavien kansallisten viranomaisten, myös rannikkovartioston sen hoitaessa rajavalvontatehtäviä, on toimitettava virastolle ajoissa ja täsmällisesti kaikki tiedot, joita virasto tarvitsee hoitaakseen sille tässä asetuksessa asetetut tehtävät, erityisesti jotta se voi seurata unioniin kohdistuvia ja sen sisällä liikkuvia muuttovirtoja, tehdä riskianalyysejä ja laatia haavoittuvuusarviointeja.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan nojalla rajavalvonnasta vastaavien kansallisten viranomaisten, myös rannikkovartioston sen hoitaessa rajavalvontatehtäviä, on toimitettava virastolle ajoissa ja täsmällisesti kaikki tiedot, joita virasto tarvitsee hoitaakseen sille tässä asetuksessa asetetut tehtävät, erityisesti jotta se voi seurata unioniin kohdistuvia ja sen sisällä liikkuvia muuttovirtoja, tehdä riskianalyysejä tämän asetuksen 10 artiklan mukaisesti ja laatia haavoittuvuusarviointeja tämän asetuksen 12 artiklan mukaisesti.

 

Jos virasto ei saa tietoja täsmällisesti ja nopeasti, se voi ottaa tämän huomioon haavoittuvuusarviointia laatiessaan, jollei esitetä asianmukaisesti perusteltuja syitä jättää antamatta tietoja.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

10 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto perustaa seuranta- ja riskianalyysikeskuksen, jolla on valmiudet seurata unioniin kohdistuvia ja sen sisällä liikkuvia muuttovirtoja. Virasto laatii tätä varten yhteisen yhdennetyn riskianalyysimallin, jota virasto ja jäsenvaltiot soveltavat.

1.  Virasto seuraa unioniin kohdistuvia ja sen sisällä liikkuvia muuttovirtoja ja ennakoi tilanteita, suuntauksia ja muita mahdollisia haasteita unionin ulkorajalla. Virasto laatii tätä varten yhteisen yhdennetyn riskianalyysimallin, jota virasto ja jäsenvaltiot soveltavat, ja suorittaa haavoittuvuusarvioinnin 12 artiklan mukaisesti.

2.  Virasto valmistelee yleisiä ja räätälöityjä riskianalyysejä ja esittää ne neuvostolle ja komissiolle.

2.  Virasto valmistelee yleisiä ja räätälöityjä riskianalyysejä ja esittää ne Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle. Tarvittaessa tällaiset riskianalyysit tehdään yhteistyössä muiden asiaankuuluvien unionin virastojen, kuten EASO:n ja Europolin, kanssa.

3.  Viraston valmistelema riskianalyysi kattaa kaikki olennaiset yhdennetyn rajavalvonnan näkökohdat, erityisesti rajatarkastukset, palauttamiset, kolmansien maiden kansalaisten laittoman liikkumisen edelleen unionin sisällä, rajat ylittävän rikollisuuden, kuten laittoman maahanmuuton järjestämisen, ihmiskaupan ja terrorismin, estämisen sekä naapurialueiden kolmansien maiden tilanteen, sellaisen ennakkovaroitusmekanismin kehittämiseksi, jonka avulla voidaan analysoida unioniin kohdistuvia muuttovirtoja.

3.  Viraston valmistelema riskianalyysi kattaa kaikki olennaiset yhdennetyn rajavalvonnan näkökohdat ennakkovaroitusmekanismin kehittämiseksi.

4.   Jäsenvaltioiden on toimitettava virastolle kaikki tarpeelliset tiedot tilanteesta, suuntauksista ja mahdollisista uhista ulkorajoilla ja palauttamisen alalla. Jäsenvaltioiden on toimitettava virastolle säännöllisesti tai sen pyynnöstä kaikki asiaan liittyvät tiedot, kuten Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon liittyvät kootut tilastotiedot ja operatiiviset tiedot sekä asetuksen (EU) N:o 1052/2013 mukaisesti luodun kansallisen tilannekuvan analyysitietotasosta tuotetut tiedot ja tiedustelutiedot.

4.  Jäsenvaltioiden on toimitettava virastolle kaikki tarpeelliset tiedot tilanteesta, suuntauksista ja mahdollisista uhista ulkorajoilla ja palauttamisen alalla. Jäsenvaltioiden on toimitettava virastolle säännöllisesti tai sen pyynnöstä kaikki asiaan liittyvät tiedot, kuten Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon liittyvät kootut tilastotiedot ja operatiiviset tiedot sekä asetuksen (EU) N:o 1052/2013 mukaisesti luodun kansallisen tilannekuvan analyysitietotasosta tuotetut tiedot ja tiedustelutiedot.

5.  Riskianalyysin tulokset on toimitettava valvontaelimelle ja hallintoneuvostolle.

5.  Riskianalyysin tulokset on toimitettava neuvoa-antavalle elimelle ja hallintoneuvostolle.

6.  Jäsenvaltioiden on otettava riskianalyysin tulokset huomioon, kun ne suunnittelevat operaatioitaan ja toimiaan ulkorajoilla sekä palauttamiseen liittyviä toimia.

6.  Jäsenvaltioiden on otettava riskianalyysin tulokset huomioon, kun ne suunnittelevat operaatioitaan ja toimiaan ulkorajalla sekä palauttamiseen liittyviä toimia.

7.  Virasto ottaa yhteisestä yhdennetystä riskianalyysimallista saadut tulokset huomioon kehittäessään yhteisiä vaatimuksia rajavartijoiden ja palauttamiseen liittyviä tehtäviä suorittavan henkilöstön koulutusta varten.

7.  Virasto ottaa yhteisestä yhdennetystä riskianalyysimallista saadut tulokset huomioon kehittäessään yhteisiä vaatimuksia rajavartijoiden ja tehtäviä suorittavan henkilöstön koulutusta varten.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

11 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto huolehtii ulkorajavalvonnan säännöllisestä seurannasta jäsenvaltioissa olevien viraston yhteyshenkilöiden kautta.

1.  Virasto huolehtii ulkorajavalvonnan säännöllisestä seurannasta kaikissa jäsenvaltioissa olevien viraston yhteyshenkilöiden kautta.

2.  Pääjohtaja nimittää viraston henkilöstön asiantuntijoita lähetettäviksi yhteyshenkilöiksi. Pääjohtaja määrittää riskianalyysin perusteella ja hallintoneuvostoa kuultuaan yhteyshenkilön tehtävän luonteen, sen jäsenvaltion, johon yhteyshenkilö voidaan lähettää, ja tehtävän keston. Pääjohtaja ilmoittaa asianomaiselle jäsenvaltiolle nimityksestä ja määrittää yhdessä jäsenvaltion kanssa sijoituspaikan.

2.  Pääjohtaja nimittää viraston henkilöstön asiantuntijoita lähetettäviksi yhteyshenkilöiksi. Pääjohtaja määrittää riskianalyysin perusteella ja hallintoneuvostoa kuultuaan yhteyshenkilön tehtävän luonteen. Pääjohtaja ilmoittaa asianomaiselle jäsenvaltiolle nimityksestä ja määrittää yhdessä jäsenvaltion kanssa sijoituspaikan.

3.  Yhteyshenkilöt toimivat viraston puolesta, ja heidän tehtäviinsä kuuluu edistää viraston ja jäsenvaltioiden rajavalvonnasta vastaavien viranomaisten, myös rannikkovartioston sen hoitaessa rajavalvontatehtäviä, välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua. Erityisesti yhteyshenkilöt

3.  Yhteyshenkilöt toimivat viraston puolesta, ja heidän tehtäviinsä kuuluu edistää viraston ja jäsenvaltioiden rajavalvonnasta vastaavien viranomaisten, myös rannikkovartioston sen hoitaessa rajavalvontatehtäviä, välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua. Erityisesti yhteyshenkilöt

a)   toimivat yhteystahona viraston ja rajavalvonnasta vastaavien kansallisten viranomaisten, joihin kuuluu myös rannikkovartiosto sen hoitaessa rajavalvontatehtäviä, välillä;

a)  toimivat yhteystahona viraston ja rajavalvonnasta vastaavien kansallisten viranomaisten, joihin kuuluu myös rannikkovartiosto sen hoitaessa rajavalvontatehtäviä, välillä;

 

a a)  tukevat sellaisten tietojen keruuta, joita virasto tarvitsee 10 artiklassa tarkoitettuja laittoman maahanmuuton seurantaa ja riskianalyyseja varten;

b)   tukevat sellaisten tietojen keruuta, joita virasto tarvitsee tehdäkseen 12 artiklassa tarkoitetun haavoittuvuusarvioinnin;

b)  tukevat sellaisten tietojen keruuta, joita virasto tarvitsee tehdäkseen 12 artiklassa tarkoitetun haavoittuvuusarvioinnin;

c)   seuraavat jäsenvaltioiden toteuttamia toimenpiteitä niillä rajaosuuksilla, joille on määritetty korkea vaikutustaso asetuksen (EU) N:o 1052/2013 mukaisesti;

c)  seuraavat jäsenvaltioiden toteuttamia toimenpiteitä niillä rajaosuuksilla, joille on määritetty korkea vaikutustaso asetuksen (EU) N:o 1052/2013 mukaisesti;

 

c a)  tarkkailevat ja edistävät ulkorajavalvontaan liittyvän unionin säännöstön täytäntöönpanoa myös perusoikeuksien kunnioittamisen ja kansainvälisen suojelun osalta;

d)   avustavat jäsenvaltioita valmiussuunnitelmien valmistelussa;

d)  avustavat jäsenvaltioita valmiussuunnitelmien valmistelussa;

 

d a)  edistävät jäsenvaltioiden ja viraston välistä tiedotustoimintaa, jakavat virastolta jäsenvaltioille olennaisia tietoja, myös tietoja meneillään olevista operaatioista;

e)   raportoivat säännöllisesti pääjohtajalle tilanteesta ulkorajalla ja asianomaisen jäsenvaltion valmiuksista käsitellä tehokkaasti tilannetta ulkorajoilla;

e)  raportoivat säännöllisesti pääjohtajalle tilanteesta ulkorajalla ja asianomaisen jäsenvaltion valmiuksista käsitellä tehokkaasti tilannetta ulkorajoilla;

f)   seuraavat jäsenvaltioiden toteuttamia toimenpiteitä tilanteissa, jotka edellyttävät kiireellisiä toimia ulkorajoilla 18 artiklan mukaisesti.

f)  seuraavat jäsenvaltioiden toteuttamia toimenpiteitä tilanteissa, jotka edellyttävät kiireellisiä toimia ulkorajoilla 18 artiklan mukaisesti.

4.  Sovellettaessa 3 kohtaa yhteyshenkilöllä on muun muassa

4.  Sovellettaessa 3 kohtaa yhteyshenkilöllä on muun muassa

a)   rajaton pääsy asetuksen (EU) N:o 1052/2013 mukaisesti perustettuun kansalliseen koordinointikeskukseen ja kansalliseen tilannekuvaan;

a)  pääsy asetuksen (EU) N:o 1052/2013 mukaisesti perustettuun kansalliseen koordinointikeskukseen ja kansalliseen tilannekuvaan;

b)   pääsy kansallisessa koordinointikeskuksessa käytettävissä olevaan eurooppalaiseen ja kansalliseen tietojärjestelmään sillä edellytyksellä, että hän noudattaa kansallisia ja EU:n tietoturva- ja tietosuojasääntöjä;

b)  pääsy tarvittaessa kansallisessa koordinointikeskuksessa käytettävissä olevaan eurooppalaiseen tietojärjestelmään sillä edellytyksellä, että hän noudattaa kansallisia ja EU:n tietoturva- ja tietosuojasääntöjä;

c)   säännölliset yhteydet ulkorajojen valvonnasta vastuussa oleviin kansallisiin viranomaisiin, myös rannikkovartiostoon sen hoitaessa rajavalvontatehtäviä, samalla kun hän toimittaa tietoa kansallisen koordinointikeskuksen päällikölle.

c)  säännölliset yhteydet ulkorajojen valvonnasta vastuussa oleviin kansallisiin viranomaisiin, myös rannikkovartiostoon sen hoitaessa rajavalvontatehtäviä, samalla kun hän toimittaa tietoa kansallisen koordinointikeskuksen päällikölle.

5.  Yhteyshenkilön raportin olisi oltava osa 12 artiklassa tarkoitettua haavoittuvuusarviointia.

5.  Yhteyshenkilön raportin on oltava osa 12 artiklassa tarkoitettua haavoittuvuusarviointia. Raportti on välitettävä asianomaiselle jäsenvaltiolle.

6.  Tehtäväänsä suorittaessaan yhteyshenkilöt ottavat ohjeita vastaan vain virastolta.

6.  Tehtäväänsä suorittaessaan yhteyshenkilöt ottavat ohjeita vastaan vain virastolta.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

12 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto arvioi jäsenvaltioiden rajavalvontaan liittyvät kaluston, järjestelmät, kapasiteetin, resurssit ja valmiussuunnitelmat. Arviointi perustuu jäsenvaltion ja yhteyshenkilön toimittamiin tietoihin, Eurosurista tuotettuun tietoon ja erityisesti kunkin jäsenvaltion maa- ja meriulkorajaosuudelle asetuksen (EU) N:o 1052/2013 mukaisesti määritettyyn vaikutustasoon sekä yhteisiä operaatioita, pilottihankkeita, nopeita rajainterventioita ja viraston muita toimia koskeviin raportteihin ja arvioihin.

1.  Virasto valvoo ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä jatkuvasti ja Schengenin arviointimekanismia täydentävästi jäsenvaltioiden rajavalvontaan liittyviä valmiuksia ja valmiussuunnitelmia.

 

Haavoittuvuusarvioinnin tarkoituksena on, että virasto arvioi jäsenvaltioiden kyvyn ja valmiudet vastata tuleviin haasteisiin, myös nykyisiin ja tuleviin uhkiin ja paineisiin ulkorajoilla, ja havaitsee mahdollisia välittömiä vaikutuksia ulkorajoilla erityisesti niihin jäsenvaltioihin, joihin kohdistuu erityisiä ja suhteettoman suuria paineita, ja myöhempiä vaikutuksia Schengen-alueen toimintaan sekä arvioi niiden valmiudet osallistua 19 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun reagointiryhmään.

 

Seurattaviin seikkoihin kuuluvat kyky hoitaa inhimillisellä tavalla ja perusoikeuksia täysimääräisesti kunnioittaen tilanne, jossa maahan saapuu suuria määriä ihmisiä, joista monet voivat olla kansainvälisen suojelun tarpeessa, ja käytettävissä oleva kalusto, järjestelmät, valmiudet, resurssit ja infrastruktuuri sekä asianmukaisesti koulutetun ja ammattitaitoisen henkilöstön riittävä saatavuus.

 

Pääjohtaja esittää hallintoneuvostolle 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti laaditun riskianalyysin perusteella ehdotuksen päätökseksi objektiivisista kriteereistä, joiden perusteella virasto tekee haavoittuvuusarvioinnin. Hallintoneuvosto päättää kriteereistä tämän ehdotuksen perusteella.

 

1 a.  Haavoittuvuusarviointi perustuu jäsenvaltion ja yhteyshenkilön toimittamiin tietoihin, Eurosurista tuotettuun tietoon ja erityisesti kunkin jäsenvaltion maa- ja meriulkorajaosuudelle asetuksen (EU) N:o 1052/2013 mukaisesti määritettyyn vaikutustasoon sekä yhteisiä operaatioita, pilottihankkeita, nopeita rajainterventioita ja viraston muuta toimintaa koskeviin raportteihin ja arvioihin.

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava viraston pyynnöstä tietoja kalustosta, henkilöstöstä ja varoista, jotka ovat kansallisella tasolla käytettävistä rajavalvontaa varten, ja esitettävä valmiussuunnitelmansa.

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava viraston pyynnöstä tietoja kalustosta, henkilöstöstä, varoista ja 1 kohdan 3 alakohdassa tarkoitetuista seikoista, jotka ovat kansallisella tasolla käytettävissä rajavalvontaa varten, ja esitettävä valmiussuunnitelmansa.

3.  Haavoittuvuusarvioinnin tarkoituksena on, että virasto arvioi jäsenvaltioiden kyvyn ja valmiudet vastata tuleviin haasteisiin, myös nykyisiin ja tuleviin uhkiin ja paineisiin ulkorajoilla, ja havaitsee mahdollisia välittömiä vaikutuksia ulkorajoilla erityisesti niihin jäsenvaltioihin, joihin kohdistuu erityisiä ja suhteettoman suuria paineita, ja myöhempiä vaikutuksia Schengen-alueen toimintaan sekä arvioi niiden valmiudet osallistua 19 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun valmiusryhmään. Tämä arviointi ei vaikuta Schengenin arviointimekanismin soveltamiseen.

 

4.  Haavoittuvuusarvioinnin tulokset toimitetaan valvontaelimelle, ja se antaa pääjohtajalle neuvoja toimenpiteistä, jotka jäsenvaltioiden on toteutettava haavoittuvuusarvioinnin tulosten perusteella, kun otetaan huomioon viraston riskianalyysi ja Schengenin arviointimekanismin tulokset.

4.  Haavoittuvuusarvioinnin tulokset toimitetaan neuvoa-antavalle elimelle, ja se antaa pääjohtajalle neuvoja toimenpiteistä, jotka jäsenvaltioiden on toteutettava haavoittuvuusarvioinnin tulosten perusteella, kun otetaan huomioon viraston riskianalyysi ja Schengenin arviointimekanismin tulokset.

5.  Pääjohtaja tekee päätöksen tarpeellisista korjaavista toimenpiteistä, jotka asianomaisen jäsenvaltion on toteutettava esimerkiksi unionin rahoitusvälineistä saatavia varoja käyttämällä. Pääjohtajan päätös sitoo jäsenvaltiota, ja siinä vahvistetaan määräaika, jossa toimenpiteet on toteutettava.

5.  Pääjohtaja tekee päätöksen tarpeellisista korjaavista toimenpiteistä, jotka asianomaisen jäsenvaltion on toteutettava esimerkiksi unionin rahoitusvälineistä saatavia varoja käyttämällä. Pääjohtajan päätös sitoo jäsenvaltiota, ja siinä vahvistetaan määräaika, jossa toimenpiteet on toteutettava.

6.   Jos jäsenvaltio ei toteuta tarvittavia korjaavia toimia asetetussa määräajassa, pääjohtaja vie asian hallintoneuvoston käsiteltäväksi ja ilmoittaa tästä komissiolle. Hallintoneuvosto tekee päätöksen tarpeellisista korjaavista toimenpiteistä, jotka kyseisen jäsenvaltion on toteutettava, sekä määräajasta, jossa nämä toimenpiteet on toteutettava. Jos jäsenvaltio ei toteuta toimia kyseisessä päätöksessä asetetussa määräajassa, komissio saattaa toteuttaa lisätoimia 18 artiklan mukaisesti.

6.  Jos jäsenvaltio ei toteuta tarvittavia korjaavia toimia asetetussa määräajassa, pääjohtaja ilmoittaa asiasta hallintoneuvostolle ja komissiolle. Komissio saattaa toteuttaa lisätoimia 18 artiklan mukaisesti.

 

6 a.  Haavoittuvuusarvioinnin tulokset toimitetaan säännöllisesti ja vähintään kuuden kuukauden välein Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

13 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltiot voivat pyytää virastolta apua voidakseen täyttää ulkorajojen valvontaa koskevat velvoitteensa. Virasto myös toteuttaa 18 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet.

1.  Jäsenvaltiot voivat pyytää virastolta apua voidakseen täyttää ulkorajojen valvontaa koskevat velvoitteensa. Virasto myös toteuttaa 18 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet.

2.   Virasto järjestää asianmukaista teknistä ja operatiivista apua vastaanottavalle jäsenvaltiolle ja voi toteuttaa yhden tai useampia seuraavista toimenpiteistä:

2.  Virasto järjestää asianmukaista teknistä ja operatiivista apua vastaanottavalle jäsenvaltiolle ja voi asiaa koskevan unionin lainsäädännön ja kansainvälisen oikeuden, myös palauttamiskiellon periaatteen, mukaisesti toteuttaa yhden tai useampia seuraavista toimenpiteistä:

a)   yhteisten operaatioiden koordinointi yhtä tai useampaa jäsenvaltiota varten ja Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmien lähettäminen;

a)  yhteisten operaatioiden koordinointi yhtä tai useampaa jäsenvaltiota varten ja Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmien lähettäminen;

b)   nopeiden rajainterventioiden järjestäminen ja valmiusryhmistä koottujen Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmien ja tarpeen mukaan Euroopan raja- ja rannikkovartioston täydentävien ryhmien lähettäminen;

b)  nopeiden rajainterventioiden järjestäminen ja reagointiryhmistä koottujen Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmien ja tarpeen mukaan Euroopan raja- ja rannikkovartioston täydentävien ryhmien lähettäminen;

c)   yhden tai useamman jäsenvaltion ja kolmannen maan toimien koordinointi ulkorajoilla, myös yhteiset operaatiot naapurialueiden kolmansien maiden kanssa;

c)  yhden tai useamman jäsenvaltion ja kolmannen maan toimien koordinointi ulkorajoilla, myös yhteiset operaatiot naapurialueiden kolmansien maiden kanssa;

d)   Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmien lähettäminen tukiryhmän puitteissa eniten tulijoita vastaanottaville alueille;

d)  Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmien lähettäminen tukiryhmän puitteissa järjestelyalueille;

 

d a)  teknisen ja operatiivisen avun antaminen jäsenvaltioille ja kolmansille maille merihädässä olevien henkilöiden etsintä- ja pelastusoperaatioiden yhteydessä asetuksen (EU) N:o 656/2014 ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti;

e)   omien asiantuntijoiden sekä jäsenvaltioiden virastoon lähettämien ryhmien jäsenten lähettäminen kyseisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten kansallisten viranomaisten tueksi soveltuvan ajanjakson ajaksi;

e)  omien asiantuntijoiden sekä jäsenvaltioiden virastoon lähettämien ryhmien jäsenten lähettäminen kyseisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten kansallisten viranomaisten tueksi soveltuvan ajanjakson ajaksi;

f)   kaluston hyödyntäminen.

f)  kaluston hyödyntäminen.

3.   Virasto rahoittaa ja osarahoittaa 2 kohdassa tarkoitettuja toimia myöntämällä avustuksia talousarviostaan virastoon sovellettavien varainhoitosäännösten mukaisesti.

3.  Virasto rahoittaa ja osarahoittaa 2 kohdassa tarkoitettuja toimia talousarviostaan ja sopimusten avulla virastoon sovellettavien varainhoitosäännösten mukaisesti.

 

3 a.  Mikäli tarvitaan lisärahoitusta ulkorajoilla vallitsevan tilanteen vuoksi, virasto ilmoittaa asiasta Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle viipymättä.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

14 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Yhteisten operaatioiden ja nopeiden rajainterventioiden aloittaminen ulkorajoilla

Yhteisten operaatioiden aloittaminen ulkorajoilla

1.  Jäsenvaltiot voivat pyytää virastoa aloittamaan yhteisiä operaatioita, jotta ne voivat kohdata tulevat haasteet, myös ulkorajoihin kohdistuvat nykyiset ja tulevat uhat, jotka johtuvat laittomasta maahanmuutosta ja rajat ylittävästä rikollisuudesta, tai antamaan lisää teknistä ja operatiivista tukea ulkorajojen valvontaa koskevien velvoitteiden täytäntöönpanoa varten.

1.  Jäsenvaltiot voivat pyytää virastoa aloittamaan yhteisiä operaatioita, jotta ne voivat kohdata tulevat haasteet, myös laittoman muuttoliikkeen ja ulkorajoihin kohdistuvat nykyiset ja tulevat uhat, kuten ihmissalakuljetuksen, ihmiskaupan ja terrorismin, tai antamaan lisää teknistä ja operatiivista tukea ulkorajojen valvontaa koskevien velvoitteiden täytäntöönpanoa varten.

2.  Virasto voi sellaisen jäsenvaltion pyynnöstä, joka on joutunut äkillisen ja poikkeuksellisen paineen alaiseksi erityisesti siksi, että ulkorajoille saapuu suuri määrä laittomasti kyseisen jäsenvaltion alueelle pyrkiviä kolmansien maiden kansalaisia, käynnistää kyseisen vastaanottavan jäsenvaltion alueella nopean rajaintervention, joka kestää rajoitetun ajan.

 

3.  Pääjohtaja arvioi ja hyväksyy jäsenvaltioiden tekemät yhteisiä operaatioita koskevat ehdotukset ja koordinoi niitä. Yhteisiä operaatioita ja nopeita rajainterventioita ennen on tehtävä perusteellinen, luotettava ja ajantasainen riskianalyysi, jonka avulla virasto voi vahvistaa tärkeysjärjestyksen ehdotetuille yhteisille operaatioille ja nopeille rajainterventioille siten, että se ottaa huomioon ulkorajaosuudelle asetuksen (EU) N:o 1052/2013 mukaisesti määritetyn vaikutustason sekä resurssien saatavuuden.

3.  Pääjohtaja arvioi ja hyväksyy jäsenvaltioiden tekemät yhteisiä operaatioita koskevat ehdotukset ja koordinoi niitä. Yhteisiä operaatioita ennen on tehtävä perusteellinen, luotettava ja ajantasainen riskianalyysi, jonka avulla virasto voi vahvistaa tärkeysjärjestyksen ehdotetuille yhteisille operaatioille siten, että se ottaa huomioon ulkorajaosuudelle asetuksen (EU) N:o 1052/2013 mukaisesti määritetyn vaikutustason sekä resurssien saatavuuden.

4.  Pääjohtaja suosittelee haavoittuvuusarvioinnin tuloksiin perustuvien valvontaelimen antamien neuvojen pohjalta asianomaiselle jäsenvaltiolle, että se aloittaa ja toteuttaa yhteisiä operaatioita tai nopeita rajainterventioita ottaen huomioon viraston riskianalyysin ja asetuksen (EU) N:o 1052/2013 mukaisesti laaditun Euroopan tilannekuvan analyysitietotason. Virasto antaa kalustonsa vastaanottavien tai osallistuvien jäsenvaltioiden käyttöön.

4.  Pääjohtaja suosittelee haavoittuvuusarvioinnin tuloksiin perustuvien neuvoa-antavan elimen antamien neuvojen pohjalta asianomaiselle jäsenvaltiolle, että se aloittaa ja toteuttaa yhteisiä operaatioita tai nopeita rajainterventioita ottaen huomioon viraston riskianalyysin ja asetuksen (EU) N:o 1052/2013 mukaisesti laaditun Euroopan tilannekuvan analyysitietotason. Virasto antaa kalustonsa vastaanottavien tai osallistuvien jäsenvaltioiden käyttöön.

5.  Yhteisen operaation tai nopean rajaintervention tavoitteet voidaan saavuttaa osana monialaista operaatiota, johon voi liittyä merihädässä olevien henkilöiden pelastaminen tai muita rannikkovartiostojen tehtäviä, siirtolaisten salakuljetuksen ja ihmiskaupan torjunta, huumausainekaupan valvonta sekä muuttoliikkeen hallinta, johon kuuluu tunnistaminen, rekisteröinti, jälkiarviointi ja palauttaminen.

5.  Yhteisen operaation tai nopean rajaintervention tavoitteet voidaan saavuttaa osana monialaista operaatiota, johon voi liittyä merihädässä olevien henkilöiden pelastaminen tai muita rannikkovartiostojen tehtäviä, ihmissalakuljetuksen ja ihmiskaupan torjunta, huumausainekaupan valvonta – yhteistyössä Europolin kanssa – sekä muuttoliikkeen hallinta, johon kuuluu tunnistaminen, rekisteröinti, jälkiarviointi ja palauttaminen.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 kohta – d alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

d)   Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmien tehtävien kuvaus ja annettavat erityisohjeet, mukaan lukien tietokantojen sallittu käyttö sekä vastaanottavassa jäsenvaltiossa sallitut virka-aseet, ammukset ja varusteet;

d)  Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmien tehtävien ja velvollisuuksien kuvaus ja annettavat erityisohjeet, mukaan lukien tietokantojen sallittu käyttö sekä vastaanottavassa jäsenvaltiossa sallitut virka-aseet, ammukset ja varusteet;

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  kuvaus perusoikeuksiin liittyvistä vaikutuksista ja yhteisen operaation riskeistä;

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 kohta – i alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

i)   raportointi- ja arviointijärjestelmä, johon sisältyy arviointikertomuksessa käytettävät vertailuarvot ja lopullisen arviointikertomuksen toimittamisen määräaika;

i)  raportointi- ja arviointijärjestelmä, johon sisältyy arviointikertomuksessa käytettävät vertailuarvot, myös perusoikeuksien suojelun osalta, ja lopullisen arviointikertomuksen toimittamisen määräaika;

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

16 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Virasto voi sellaisen jäsenvaltion pyynnöstä, joka on joutunut erityisen ja suhteettoman suuren paineen alaiseksi erityisesti siksi, että ulkorajoille saapuu suuria määriä laittomasti kyseisen jäsenvaltion alueelle pyrkiviä kolmansien maiden kansalaisia, käynnistää kyseisen vastaanottavan jäsenvaltion alueella nopean rajaintervention, joka kestää rajoitetun ajan.

1.  Jäsenvaltion esittämään pyyntöön nopean rajaintervention käynnistämisestä on sisällyttävä kuvaus tilanteesta, mahdollisista tavoitteista ja todennäköisistä tarpeista. Pääjohtaja voi tarvittaessa lähettää välittömästi viraston asiantuntijoita arvioimaan tilannetta asianomaisen jäsenvaltion ulkorajoilla.

1.  Jäsenvaltion esittämään pyyntöön nopean rajaintervention käynnistämisestä on sisällyttävä kuvaus tilanteesta, mahdollisista tavoitteista ja todennäköisistä tarpeista. Pääjohtaja voi tarvittaessa lähettää välittömästi viraston asiantuntijoita arvioimaan tilannetta asianomaisen jäsenvaltion ulkorajoilla.

2.  Pääjohtajan on ilmoitettava hallintoneuvostolle välittömästi nopean rajaintervention käynnistämistä koskevasta jäsenvaltion pyynnöstä.

2.  Pääjohtajan on ilmoitettava hallintoneuvostolle välittömästi nopean rajaintervention käynnistämistä koskevasta jäsenvaltion pyynnöstä.

3.  Tehdessään jäsenvaltion pyyntöä koskevaa päätöstä pääjohtaja ottaa huomioon viraston riskianalyysien ja asetuksen (EU) N:o 1052/2013 mukaisesti laaditun Euroopan tilannekuvan analyysitietotason tulokset sekä 12 artiklassa tarkoitetun haavoittuvuusarvioinnin tulokset sekä muut asianomaisen jäsenvaltion tai muun jäsenvaltion toimittamat asiaan liittyvät tiedot.

3.  Tehdessään jäsenvaltion pyyntöä koskevaa päätöstä pääjohtaja ottaa huomioon viraston riskianalyysien ja asetuksen (EU) N:o 1052/2013 mukaisesti laaditun Euroopan tilannekuvan analyysitietotason tulokset sekä 12 artiklassa tarkoitetun haavoittuvuusarvioinnin tulokset sekä muut asianomaisen jäsenvaltion tai muun jäsenvaltion toimittamat asiaan liittyvät tiedot.

4.  Pääjohtaja tekee päätöksen nopean rajaintervention käynnistämistä koskevasta pyynnöstä kahden työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Pääjohtaja antaa päätöksen kirjallisesti tiedoksi samaan aikaan sekä asianomaiselle jäsenvaltiolle että hallintoneuvostolle. Päätöksessä on mainittava sen tärkeimmät perustelut.

4.  Pääjohtaja tekee päätöksen nopean rajaintervention käynnistämistä koskevasta pyynnöstä kahden työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Pääjohtaja antaa päätöksen kirjallisesti tiedoksi samaan aikaan sekä asianomaiselle jäsenvaltiolle että hallintoneuvostolle. Päätöksessä on mainittava sen tärkeimmät perustelut.

5.  Jos pääjohtaja päättää käynnistää nopean rajaintervention, hän lähettää 19 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuista valmiusryhmistä koottuja Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmiä ja päättää tarvittaessa yhden tai useamman Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmän antamasta välittömästä tuesta 19 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

5.  Jos pääjohtaja päättää käynnistää nopean rajaintervention, hän lähettää 19 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuista reagointiryhmistä koottuja Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmiä ja päättää tarvittaessa yhden tai useamman Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmän antamasta välittömästä tuesta 19 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

6.  Pääjohtaja laatii yhdessä vastaanottavan jäsenvaltion kanssa 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun toimintasuunnitelman välittömästi ja joka tapauksessa viimeistään kolmen työpäivän kuluessa päätöksen tekemisestä.

6.  Pääjohtaja laatii yhdessä vastaanottavan jäsenvaltion kanssa 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun toimintasuunnitelman välittömästi ja joka tapauksessa viimeistään kolmen työpäivän kuluessa päätöksen tekemisestä.

7.  Kun toimintasuunnitelmasta on sovittu, pääjohtaja pyytää jäsenvaltioita lähettämään välittömästi valmiusryhmiin kuuluvia rajavartijoita. Pääjohtaja ilmoittaa niiden rajavartijoiden profiilit ja määrät, jotka kustakin jäsenvaltiosta tarvitaan, olemassa olevan valmiusryhmän rajavartijoiden joukosta.

7.  Kun toimintasuunnitelmasta on sovittu, pääjohtaja pyytää jäsenvaltioita lähettämään välittömästi reagointiryhmiin kuuluvia rajavartijoita. Pääjohtaja ilmoittaa niiden rajavartijoiden profiilit ja määrät, jotka kustakin jäsenvaltiosta tarvitaan, olemassa olevan reagointiryhmän rajavartijoiden joukosta.

8.  Pääjohtajan on samaan aikaan ilmoitettava tarvittaessa jäsenvaltioille pyydettyjen täydentävien rajavartijoiden määrät ja profiilit, jotta niitä voidaan lähettää valmiusryhmästä lähetettyjen Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmien välittömäksi tueksi. Nämä tiedot toimitetaan kirjallisina kansallisiin yhteyspisteisiin, ja niissä on esitettävä päivämäärä, jona lähettäminen tapahtuu. Yhteyspisteelle on toimitettava myös jäljennös toimintasuunnitelmasta.

8.  Pääjohtajan on samaan aikaan ilmoitettava tarvittaessa jäsenvaltioille pyydettyjen täydentävien rajavartijoiden määrät ja profiilit, jotta niitä voidaan lähettää reagointiryhmästä lähetettyjen Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmien välittömäksi tueksi. Nämä tiedot toimitetaan kirjallisina kansallisiin yhteyspisteisiin, ja niissä on esitettävä päivämäärä, jona lähettäminen tapahtuu. Yhteyspisteelle on toimitettava myös jäljennös toimintasuunnitelmasta.

9.  Jos pääjohtaja on poissa tai estynyt, varapääjohtaja tekee päätökset, jotka koskevat valmiusryhmän lähettämistä ja täydentävien Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmien hyödyntämistä.

9.  Jos pääjohtaja on poissa tai estynyt, varapääjohtaja tekee päätökset, jotka koskevat reagointiryhmän lähettämistä ja täydentävien Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmien hyödyntämistä.

10.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että valmiusryhmään osoitetut rajavartijat asetetaan välittömästi ja poikkeuksetta viraston käyttöön. Jäsenvaltioiden on lisäksi viraston pyynnöstä annettava käyttöön rajavartijoita Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmien lähettämistä varten, paitsi jos poikkeuksellinen tilanne vaikuttaa merkittävästi kansallisten tehtävien toteuttamiseen.

10.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että reagointiryhmään osoitetut rajavartijat asetetaan välittömästi ja poikkeuksetta viraston käyttöön, jotta voidaan taata täydellinen käytettävissä olo kolmen työpäivän kuluessa siitä, kun toimintasuunnitelma on hyväksytty. Jäsenvaltioiden on lisäksi viraston pyynnöstä annettava käyttöön rajavartijoita Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmien lähettämistä varten, paitsi jos poikkeuksellinen tilanne vaikuttaa merkittävästi kansallisten tehtävien toteuttamiseen.

11.  Valmiusryhmä otetaan käyttöön viimeistään kolme työpäivää sen jälkeen kun pääjohtaja ja vastaanottava jäsenvaltio ovat sopineet toimintasuunnitelmasta. Euroopan raja- ja rannikkovartioston täydentäviä ryhmiä lähetetään tarpeen mukaan viiden työpäivän kuluessa valmiusryhmän lähettämisestä.

11.  Reagointiryhmä otetaan käyttöön viimeistään kolme työpäivää sen jälkeen kun pääjohtaja ja vastaanottava jäsenvaltio ovat sopineet toimintasuunnitelmasta. Euroopan raja- ja rannikkovartioston täydentäviä ryhmiä lähetetään tarpeen mukaan viiden työpäivän kuluessa reagointiryhmän lähettämisestä.

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

17 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos jäsenvaltion ulkorajoilla syntyy tietyillä eniten tulijoita vastaanottavilla alueilla suhteetonta muuttopainetta, jolle on tyypillistä eri ryhmistä koostuvat suuret muuttovirrat, kyseinen jäsenvaltio voi pyytää operatiivista ja teknistä lisäapua muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmiltä. Kyseisen jäsenvaltion on esitettävä tukipyyntö ja arvio tarpeistaan virastolle ja muille asiaankuuluville unionin virastoille, erityisesti Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastolle ja Europolille.

1.  Jos jäsenvaltion ulkorajoilla syntyy tietyillä järjestelyalueilla suhteetonta muuttopainetta, jolle on tyypillistä eri ryhmistä koostuvat suuret muuttovirrat, kyseinen jäsenvaltio voi pyytää operatiivista ja teknistä lisäapua muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmiltä. Kyseisen jäsenvaltion on esitettävä tukipyyntö ja arvio tarpeistaan virastolle ja muille asiaankuuluville unionin virastoille, erityisesti EASO:lle ja Europolille.

2.  Pääjohtaja arvioi koordinoidusti muiden asiaankuuluvien unionin virastojen kanssa jäsenvaltion esittämää avunpyyntöä ja sen tarpeita koskevaa arviota määritelläkseen kattavan tukea koskevan paketin, johon sisältyy asiaankuuluvien unionin virastojen koordinoimia eri toimia, joista sovitaan kyseisen jäsenvaltion kanssa.

2.  Pääjohtaja arvioi koordinoidusti muiden asiaankuuluvien unionin virastojen kanssa jäsenvaltion esittämää avunpyyntöä ja sen tarpeita koskevaa arviota määritelläkseen kattavan tukea koskevan paketin, johon sisältyy asiaankuuluvien unionin virastojen koordinoimia eri toimia, joista sovitaan kyseisen jäsenvaltion kanssa.

 

2 a.  Komissio vastaa eri virastojen ja muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien sujuvan yhteistyön koordinoinnista.

3.  Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmien, eurooppalaisten palauttamisinterventioryhmien ja viraston henkilöstöön kuuluvien asiantuntijoiden muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien puitteissa antama operatiivinen ja tekninen tuki voi sisältää seuraavia:

3.  Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmien, eurooppalaisten palauttamisinterventioryhmien ja viraston henkilöstöön kuuluvien asiantuntijoiden muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien puitteissa antama operatiivinen ja tekninen tuki voi sisältää seuraavia:

a)  ulkorajoille saapuvien kolmansien maiden kansalaisten arviointi, myös kyseisten kolmansien maiden kansalaisten tunnistaminen, rekisteröinti ja jälkiarviointi ja kolmansien maiden kansalaisten sormenjälkien ottaminen, mikäli jäsenvaltio sitä pyytää;

a)  avun tarjoaminen ulkorajoille saapuvien kolmansien maiden kansalaisten arvioinnissa, myös kyseisten kolmansien maiden kansalaisten tunnistaminen, rekisteröinti ja jälkiarviointi ja kolmansien maiden kansalaisten sormenjälkien ottaminen, mikäli jäsenvaltio sitä pyytää, täysimääräisesti perusoikeuksia kunnioittaen ja antamalla tietoa kaikkien menettelyjen tarkoituksesta ja tuloksista;

b)   tietojen antaminen henkilöille, jotka ovat selvästi kansainvälisen suojelun tarpeessa, tai sisäisen siirron kohteena oleville tai mahdollisesti oleville henkilöille;

 

 

b a)  sellaisten henkilöiden, jotka haluavat hakea kansainvälistä suojelua, ohjaaminen asianomaisen jäsenvaltion kansallisten viranomaisten tai EASO:n turvapaikka-asiantuntijoiden luo;

c)   tekninen ja operatiivinen apu palauttamisen alalla, esimerkiksi palauttamisoperaatioiden valmistelu ja järjestäminen.

c)  tekninen ja operatiivinen apu palauttamisen alalla, esimerkiksi palauttamisoperaatioiden valmistelu ja järjestäminen.

 

3 a.  Muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmiin kuuluu lastensuojelun, ihmiskaupan, sukupuoleen perustuvalta vainoamiselta suojelemisen ja perusoikeuksien asiantuntijoita.

4.  Virasto avustaa komissiota muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien koordinoinnissa yhteistyössä muiden asiaankuuluvien unionin virastojen kanssa.

4.  Virasto avustaa komissiota muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien koordinoinnissa yhteistyössä muiden asiaankuuluvien unionin virastojen kanssa.

 

4 a.  Virasto varmistaa yhteistyössä EASO:n, perusoikeusviraston ja muiden asiaankuuluvien unionin virastojen kanssa ja komission koordinoimana, että kyseisessä toiminnassa noudatetaan Euroopan yhteistä turvapaikkajärjestelmää ja perusoikeuksia. Tähän kuuluvat suojan, hygieenisten olosuhteiden sekä naisten ja lasten tarpeiden mukaan eriytettyjen palvelujen tarjoaminen järjestelyalueilla.

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

18 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos jäsenvaltio ei toteuta tarvittavia korjaavia toimenpiteitä 12 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti tai suhteettoman muuttopaineen kohdistuessa ulkorajoihin ja saattaa tämän vuoksi ulkorajojen valvonnan tehottomaksi siinä määrin, että tilanne uhkaa vaarantaa Schengen-alueen toiminnan, komissio voi virastoa kuultuaan antaa täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, jossa esitetään viraston toteutettavaksi tulevat toimenpiteet ja edellytetään, että kyseinen jäsenvaltio tekee viraston kanssa yhteistyötä kyseisten toimenpiteiden täytäntöönpanossa. Tällaiset täytäntöönpanosäädökset annetaan 79 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

1.  Jos jäsenvaltio ei toteuta tarvittavia korjaavia toimenpiteitä 12 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun päätöksen mukaisesti tai suhteettoman muuttopaineen kohdistuessa ulkorajoihin ja saattaa tämän vuoksi ulkorajojen valvonnan tehottomaksi siinä määrin, että tilanne uhkaa vaarantaa Schengen-alueen toiminnan alueena, jolla ei suoriteta sisärajavalvontaa, komissio voi virastoa kuultuaan esittää neuvostolle ehdotuksen täytäntöönpanopäätökseksi, jossa esitetään viraston toteutettavaksi tulevat toimenpiteet ja edellytetään, että kyseinen jäsenvaltio tekee viraston kanssa yhteistyötä kyseisten toimenpiteiden täytäntöönpanossa. Neuvosto hyväksyy tällaisen täytäntöönpanopäätöksen määräenemmistöllä.

Komissio hyväksyy välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä 79 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen asianmukaisesti perustelluissa, erittäin kiireellisissä Schengen-alueen toimintaa koskevissa tapauksissa.

 

 

Saatuaan komission ehdotuksen neuvosto kokoontuu viipymättä.

 

1 a.  Jos ilmenee välittömiä toimia edellyttävä tilanne, parlamentille on ilmoitettava kyseisestä tilanteesta välittömästi sekä kaikista sitä seuraavista toimenpiteistä ja sen johdosta tehdyistä päätöksistä.

2.  Sovellettaessa 1 kohtaa komissio säätää, että virasto toteuttaa yhden tai useamman seuraavista toimenpiteistä:

2.  Sovellettaessa 1 kohtaa komissio säätää, että virasto toteuttaa yhden tai useamman seuraavista toimenpiteistä:

a)   nopeiden rajainterventioiden järjestäminen ja koordinoiminen ja valmiusryhmistä koottujen Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmien ja tarpeen mukaan Euroopan raja- ja rannikkovartioston täydentävien ryhmien käyttäminen;

a)  nopeiden rajainterventioiden järjestäminen ja koordinoiminen ja reagointiryhmistä koottujen Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmien ja tarpeen mukaan Euroopan raja- ja rannikkovartioston täydentävien ryhmien käyttäminen;

b)   Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmien lähettäminen tukiryhmän puitteissa eniten tulijoita vastaanottaville alueille;

b)  Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmien lähettäminen tukiryhmän puitteissa järjestelyalueille;

c)   yhden tai useamman jäsenvaltion ja kolmannen maan toimien koordinointi ulkorajoilla, myös yhteiset operaatiot naapurialueiden kolmansien maiden kanssa;

c)  yhden tai useamman jäsenvaltion ja kolmannen maan toimien koordinointi ulkorajoilla, myös yhteiset operaatiot naapurialueiden kolmansien maiden kanssa;

d)   kaluston hyödyntäminen;

d)  kaluston hyödyntäminen;

e)   palauttamisinterventioiden järjestäminen.

e)  palauttamisinterventioiden järjestäminen.

3.  Pääjohtaja määrittelee kahden päivän kuluessa komission päätöksen antamispäivästä valvontaelimen antamien neuvojen pohjalta toimenpiteet, jotka tarvitaan komission päätöksessä yksilöityjen toimenpiteiden toteuttamiseksi käytännössä, mukaan lukien päätöksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavan kaluston sekä rajavartijoiden ja muun asiaankuuluvan henkilöstön määrän ja profiilit.

3.  Kahden päivän kuluessa neuvoston päätöksen antamispäivästä neuvoa-antavan elimen antamien neuvojen pohjalta pääjohtaja

 

a)  määrittelee toimenpiteet, jotka tarvitaan neuvoston päätöksessä yksilöityjen toimenpiteiden toteuttamiseksi käytännössä, mukaan lukien päätöksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavan kaluston sekä rajavartijoiden ja muun asiaankuuluvan henkilöstön määrän ja profiilit;

 

b)  toimittaa toimintasuunnitelman luonnoksen asianomaiselle jäsenvaltiolle.

4.  Pääjohtaja toimittaa samaan aikaan samojen kahden työpäivän kuluessa toimintasuunnitelman luonnoksen asianomaiselle jäsenvaltiolle. Pääjohtaja ja asianomainen jäsenvaltio laativat toimintasuunnitelman kahden työpäivän kuluessa sen toimittamisesta.

4.  Pääjohtaja ja asianomainen jäsenvaltio sopivat toimintasuunnitelmasta kahden työpäivän kuluessa sen toimittamisesta.

5.  Virasto lähettää viipymättä ja joka tapauksessa kolmen työpäivän kuluessa toimintasuunnitelman vahvistamisesta tarvittavan kaluston ja henkilöstön 19 artiklan 5 kohdassa tarkoitetusta valmiusryhmästä komission päätöksessä esitettyjen toimenpiteiden käytännön toteuttamista varten. Lisäkalustoa ja Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmiä lähetetään tarpeen mukaan toisessa vaiheessa ja joka tapauksessa viiden työpäivän kuluessa valmiusryhmän käyttöönotosta.

5.  Virasto lähettää viipymättä ja joka tapauksessa kolmen työpäivän kuluessa toimintasuunnitelman vahvistamisesta tarvittavan kaluston ja henkilöstön 19 artiklan 5 kohdassa tarkoitetusta reagointiryhmästä neuvoston päätöksessä esitettyjen toimenpiteiden käytännön toteuttamista varten. Lisäkalustoa ja Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmiä lähetetään tarpeen mukaan toisessa vaiheessa ja joka tapauksessa viiden työpäivän kuluessa reagointiryhmän käyttöönotosta.

6.  Asianomainen jäsenvaltio noudattaa komission päätöstä ja tekee tätä varten välittömästi yhteistyötä viraston kanssa sekä toteuttaa tarvittavat toimet kyseisen päätöksen täytäntöönpanon helpottamiseksi ja päätöksessä ja pääjohtajan kanssa sovitussa toimintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiseksi käytännössä.

6.  Asianomainen jäsenvaltio noudattaa neuvoston päätöstä ja tekee tätä varten välittömästi yhteistyötä viraston kanssa sekä toteuttaa tarvittavat toimet kyseisen päätöksen täytäntöönpanon helpottamiseksi ja päätöksessä ja pääjohtajan kanssa sovitussa toimintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiseksi käytännössä.

7.  Jäsenvaltion on annettava käyttöön pääjohtajan 2 kohdan mukaisesti määrittelemät rajavartijat ja muu asiaankuuluva henkilöstö. Jäsenvaltiot eivät voi vedota 19 artiklan 3 ja 6 kohdassa tarkoitettuun poikkeukselliseen tilanteeseen.

7.  Jäsenvaltion on annettava käyttöön pääjohtajan 2 kohdan mukaisesti määrittelemät rajavartijat ja muu asiaankuuluva henkilöstö. Jäsenvaltiot eivät voi vedota 19 artiklan 3 ja 6 kohdassa tarkoitettuun poikkeukselliseen tilanteeseen.

 

7 a.  Komissio valvoo neuvoston päätöksessä esitettyjen toimenpiteiden asianmukaista toteutusta ja viraston ja jäsenvaltioiden tätä varten toteuttamia toimia, joilla on tarkoitus varmistaa asianmukainen Euroopan rajavalvonta.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

19 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto lähettää rajavartijoita ja muuta asiaankuuluvaa henkilöstöä Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmien jäseninä yhteisiin operaatioihin ja nopeisiin rajainterventioihin sekä toimimaan muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien puitteissa. Virasto saattaa myös lähettää asiantuntijoita omasta henkilöstöstään.

1.  Virasto lähettää rajavartijoita ja muuta asiaankuuluvaa henkilöstöä Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmien jäseninä yhteisiin operaatioihin ja nopeisiin rajainterventioihin sekä toimimaan muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien puitteissa. Virasto saattaa myös lähettää asiantuntijoita omasta henkilöstöstään.

2.  Hallintoneuvosto päättää pääjohtajan ehdotuksesta äänivaltaisten jäsentensä ehdottomalla enemmistöllä Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmien käyttöön annettavien rajavartijoiden profiileista ja kokonaismäärästä. Samaa menettelyä sovelletaan profiilien ja kokonaismäärien mahdollisiin myöhempiin muutoksiin. Jäsenvaltiot osallistuvat Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmiin erilaisiin määriteltyihin profiileihin perustuvan kansallisen valmiusryhmän kautta nimeämällä rajavartijoita, jotka vastaavat vaadittuja profiileja.

2.  Hallintoneuvosto päättää pääjohtajan ehdotuksesta äänivaltaisten jäsentensä ehdottomalla enemmistöllä Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmien käyttöön annettavien rajavartijoiden profiileista ja kokonaismäärästä. Samaa menettelyä sovelletaan profiilien ja kokonaismäärien mahdollisiin myöhempiin muutoksiin. Jäsenvaltiot osallistuvat Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmiin erilaisiin määriteltyihin profiileihin perustuvan kansallisen valmiusryhmän kautta nimeämällä rajavartijoita, jotka vastaavat vaadittuja profiileja.

3.  Kun kyse on jäsenvaltioiden rajavartijoiden osallistumisesta seuraavan vuoden yksittäisiin yhteisiin operaatioihin, jäsenvaltioiden osallistumista suunnitellaan viraston ja jäsenvaltioiden vuosittaisten kahdenvälisten neuvottelujen ja sopimusten pohjalta. Näiden sopimusten mukaisesti jäsenvaltioiden on viraston pyynnöstä annettava rajavartijat käyttöön lähettämistä varten, paitsi jos niitä kohtaa poikkeuksellinen tilanne, joka vaikuttaa merkittävästi kansallisten tehtävien suorittamiseen. Pyyntö on esitettävä vähintään 21 työpäivää ennen suunniteltua komennusta.

3.  Kun kyse on jäsenvaltioiden rajavartijoiden osallistumisesta seuraavan vuoden yksittäisiin yhteisiin operaatioihin, jäsenvaltioiden osallistumista suunnitellaan viraston ja jäsenvaltioiden vuosittaisten kahdenvälisten neuvottelujen ja sopimusten pohjalta. Näiden sopimusten mukaisesti jäsenvaltioiden on viraston pyynnöstä annettava rajavartijat käyttöön lähettämistä varten, paitsi jos niitä kohtaa poikkeuksellinen tilanne, joka vaikuttaa merkittävästi kansallisten tehtävien suorittamiseen. Pyyntö on esitettävä vähintään 21 työpäivää ennen suunniteltua komennusta. Jos jäsenvaltio vetoaa tällaiseen poikkeukselliseen tilanteeseen, sen on toimitettava yksityiskohtaiset perustelut ja tiedot tilanteesta virastolle kirjeessä, jonka sisältö liitetään 9 kohdassa tarkoitettuun selvitykseen.

4.  Hallintoneuvosto päättää nopeiden rajainterventioiden osalta pääjohtajan ehdotuksesta kolmen neljäsosan enemmistöllä Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmien valmiusryhmän käyttöön annettavien rajavartijoiden profiileista ja vähimmäismäärästä. Samaa menettelyä sovelletaan kaikkiin myöhempiin muutoksiin, jotka koskevat valmiusryhmässä olevien rajavartijoiden profiileita ja kokonaismäärää. Jäsenvaltiot osallistuvat valmiusryhmään kansallisten asiantuntijoiden luettelon erilaisten määriteltyjen profiilien perusteella nimeämällä rajavartijoita, jotka vastaavat vaadittuja profiileja.

4.  Hallintoneuvosto päättää nopeiden rajainterventioiden osalta pääjohtajan ehdotuksesta kolmen neljäsosan enemmistöllä Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmien reagointiryhmän käyttöön annettavien rajavartijoiden profiileista ja vähimmäismäärästä. Samaa menettelyä sovelletaan kaikkiin myöhempiin muutoksiin, jotka koskevat reagointiryhmässä olevien rajavartijoiden profiileita ja kokonaismäärää. Jäsenvaltiot osallistuvat reagointiryhmään kansallisten asiantuntijoiden luettelon erilaisten määriteltyjen profiilien perusteella nimeämällä rajavartijoita, jotka vastaavat vaadittuja profiileja.

5.  Valmiusryhmä on pysyvä joukko, joka on asetettu viraston välittömään käyttöön ja joka voidaan lähettää kustakin jäsenvaltiosta kolmen työpäivän kuluessa siitä, kun pääjohtaja ja vastaanottava jäsenvaltio sopivat toimintasuunnitelmasta. Kunkin jäsenvaltion on tätä tarkoitusta varten asetettava vuosittain viraston käyttöön rajavartijoita määrä, joka vastaa vähintään kolmea prosenttia henkilöstöstä jäsenvaltioissa ilman maa- tai meriulkorajoja ja kahta prosenttia henkilöstöstä jäsenvaltioissa, joilla on maa- tai meriulkoraja, ja jossa on vähintään 1 500 hallintoneuvoston päätöksessä esitettyjä profiileja vastaavaa rajavartijaa.

5.  Reagointiryhmä on pysyvä joukko, joka on asetettu viraston välittömään käyttöön ja joka voidaan lähettää kustakin jäsenvaltiosta kolmen työpäivän kuluessa siitä, kun pääjohtaja ja vastaanottava jäsenvaltio sopivat toimintasuunnitelmasta. Kunkin jäsenvaltion on tätä tarkoitusta varten asetettava vuosittain viraston käyttöön rajavartijoita määrä, joka vastaa vähintään kolmea prosenttia henkilöstöstä jäsenvaltioissa ilman maa- tai meriulkorajoja ja kahta prosenttia henkilöstöstä jäsenvaltioissa, joilla on maa- tai meriulkoraja, ja jossa on vähintään 1 500 hallintoneuvoston päätöksessä esitettyjä profiileja vastaavaa rajavartijaa. Virasto arvioi, vastaavatko jäsenvaltioiden ehdottamat rajavartijat määriteltyjä profiileja, ja päättää reagointiryhmään valittavista rajavartijoista. Virastolla on oikeus siirtää rajavartija pois ryhmästä, jos ilmenee väärinkäytöksiä tai jos sovellettavia sääntöjä ei noudateta.

6.  Valmiusryhmästä koottavia Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmiä on tarvittaessa täydennettävä välittömästi Euroopan raja- ja rannikkovartioston täydentävillä ryhmillä. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tätä varten viraston pyynnöstä välittömästi niiden kansallisen valmiusryhmän rajavartijoiden määrä, nimet ja profiilit, jotka ne voivat antaa käyttöön viiden työpäivän kuluessa nopean rajaintervention alusta. Jäsenvaltioiden on viraston pyynnöstä annettava rajavartijat käyttöön lähettämistä varten, jollei jäsenvaltion poikkeuksellinen tilanne vaikuta merkittävästi kansallisten tehtävien suorittamiseen.

6.  Reagointiryhmästä koottavia Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmiä on tarvittaessa täydennettävä välittömästi Euroopan raja- ja rannikkovartioston täydentävillä ryhmillä. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tätä varten viraston pyynnöstä välittömästi niiden kansallisen valmiusryhmän rajavartijoiden määrä, nimet ja profiilit, jotka ne voivat antaa käyttöön viiden työpäivän kuluessa nopean rajaintervention alusta. Jäsenvaltioiden on viraston pyynnöstä annettava rajavartijat käyttöön lähettämistä varten, jollei jäsenvaltion poikkeuksellinen tilanne vaikuta merkittävästi kansallisten tehtävien suorittamiseen. Jos jäsenvaltio vetoaa tällaiseen poikkeukselliseen tilanteeseen, sen on toimitettava yksityiskohtaiset perustelut ja tiedot tilanteesta virastolle kirjeessä, jonka sisältö liitetään 9 kohdassa tarkoitettuun selvitykseen.

 

6 a.  Jos ilmenee tilanne, joka edellyttää 5 ja 6 kohdassa säädettyä enemmän rajavartijoita, pääjohtaja ilmoittaa asiasta välittömästi Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle ja komissiolle. Neuvosto pyrkii tällöin saamaan jäsenvaltioilta sitoumuksia puutteen korjaamiseksi.

7.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rajavartijat ja muu niiden käyttöön antama asiaankuuluva henkilöstö vastaavat hallintoneuvoston päättämiä profiileja ja määriä. Vastaanottava jäsenvaltio määrittelee komennuksen pituuden, joka on joka tapauksessa vähintään 30 päivää.

7.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rajavartijat ja muu niiden käyttöön antama asiaankuuluva henkilöstö vastaavat hallintoneuvoston päättämiä profiileja ja määriä. Vastaanottava jäsenvaltio määrittelee komennuksen pituuden, joka on joka tapauksessa vähintään 30 päivää.

8.  Virasto osallistuu Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmiin pätevillä rajavartijoilla, jotka jäsenvaltiot ovat lähettäneet virastoon kansallisina asiantuntijoina. Jäsenvaltioiden osuutta rajavartijoiden virastoon lähettämiseen seuraavana vuonna suunnitellaan viraston ja jäsenvaltioiden vuotuisten kahdenvälisten neuvottelujen ja sopimusten pohjalta. Näiden sopimusten mukaisesti jäsenvaltioiden on annettava rajavartijat käyttöön virastoon lähettämistä varten, paitsi jos tämä vaikuttaisi merkittävästi kansallisten tehtävien suorittamiseen. Tällaisissa tapauksissa jäsenvaltiot voivat kutsua takaisin lähettämänsä rajavartijat.

8.  Virasto osallistuu Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmiin pätevillä rajavartijoilla, jotka jäsenvaltiot ovat lähettäneet virastoon kansallisina asiantuntijoina. Jäsenvaltioiden osuutta rajavartijoiden virastoon lähettämiseen seuraavana vuonna suunnitellaan viraston ja jäsenvaltioiden vuotuisten kahdenvälisten neuvottelujen ja sopimusten pohjalta. Näiden sopimusten mukaisesti jäsenvaltioiden on annettava rajavartijat käyttöön virastoon lähettämistä varten, paitsi jos tämä vaikuttaisi merkittävästi kansallisten tehtävien suorittamiseen. Tällaisissa tapauksissa jäsenvaltiot voivat kutsua takaisin lähettämänsä rajavartijat.

Komennus voi kestää 12 kuukautta tai enemmän, mutta joka tapauksessa vähintään kolme kuukautta. Lähetettyjä rajavartijoita pidetään ryhmien jäseninä, ja heillä on ryhmien jäsenten tehtävät ja toimivalta. Rajavartijat lähettänyt jäsenvaltio katsotaan kotijäsenvaltioksi.

Komennus voi kestää 12 kuukautta tai enemmän, mutta joka tapauksessa vähintään kolme kuukautta. Lähetettyjä rajavartijoita pidetään ryhmien jäseninä, ja heillä on ryhmien jäsenten tehtävät ja toimivalta. Rajavartijat lähettänyt jäsenvaltio katsotaan kotijäsenvaltioksi. Viraston kurinpitomenettelyä sovelletaan myös komennuksella oleviin rajavartijoihin.

Viraston tilapäisesti palkkaamaa muuta henkilöstöä, jolla ei ole rannikkovartiostojen tehtävien edellyttämää pätevyyttä, käytetään ainoastaan koordinointitehtäviin yhteisissä operaatioissa, eikä se kuulu Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmiin.

Viraston tilapäisesti palkkaamaa muuta henkilöstöä, jolla ei ole rannikkovartiostojen tehtävien edellyttämää pätevyyttä, käytetään ainoastaan koordinointitehtäviin yhteisissä operaatioissa, eikä se kuulu Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmiin.

9.  Virasto ilmoittaa Euroopan parlamentille vuosittain siitä, kuinka monta rajavartijaa kukin jäsenvaltio on antanut Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmien käyttöön tämän artiklan mukaisesti.

9.  Virasto ilmoittaa Euroopan parlamentille vuosittain siitä, kuinka monta rajavartijaa kukin jäsenvaltio on antanut Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmien käyttöön tämän artiklan mukaisesti ja kuinka montaa rajavartijaa on tosiasiallisesti käytetty. Selvityksessä luetellaan jäsenvaltiot, jotka ovat edellisen vuoden aikana vedonneet 3 ja 6 kohdassa tarkoitettuun poikkeukselliseen tilanteeseen, ja esitetään asianomaisen jäsenvaltion toimittamat perustelut ja tiedot.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.   Virasto voi toimittaa vastaanottavalle jäsenvaltiolle näkemyksensä Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmille annetuista ohjeista koordinoinnista vastaavan virkamiehensä välityksellä. Tällaisessa tapauksessa vastaanottavan jäsenvaltion on otettava kyseiset näkemykset huomioon ja noudatettava niitä mahdollisimman pitkälti.

2.  Virasto voi toimittaa vastaanottavalle jäsenvaltiolle näkemyksensä Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmille annetuista ohjeista koordinoinnista vastaavan virkamiehensä välityksellä. Jos virasto on huolissaan Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmille annetuista ohjeista, se esittää näkemyksensä, jotka vastaanottavan jäsenvaltion on otettava huomioon ja joita sen on noudatettava mahdollisimman pitkälti.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Ryhmien jäsenten on tehtäviään suorittaessaan ja toimivaltaansa käyttäessään kunnioitettava täysimääräisesti perusoikeuksia, joihin kuuluu turvapaikkamenettelyjen piiriin pääsy, ja ihmisarvoa. Toimenpiteiden, joita he tehtäviään suorittaessaan tai toimivaltaansa käyttäessään toteuttavat, on oltava oikeassa suhteessa toimenpiteille asetettuihin tavoitteisiin. Tehtäviään suorittaessaan ja toimivaltaansa käyttäessään he eivät saa syrjiä ketään sukupuolen, rodun, etnisen alkuperän, uskonnon, vakaumuksen, vammaisuuden, iän tai sukupuolisen suuntautumisen vuoksi.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  valvoa toimintasuunnitelman asianmukaista täytäntöönpanoa;

b)  valvoa toimintasuunnitelman asianmukaista täytäntöönpanoa, myös perusoikeuksien suojaamisen osalta;

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  raportoida virastolle kaikista kysymyksistä, jotka liittyvät vastaanottavan jäsenvaltion tarjoamiin riittäviin takeisiin siitä, että perusoikeuksia noudatetaan koko yhteisen operaation tai nopean rajaintervention ajan;

d)  tarkkailla ja edistää ulkorajavalvontaan liittyvien unionin nykyisten ja tulevien toimenpiteiden soveltamista ja perusoikeuksien noudattamista rajavalvonnassa ja raportoida virastolle kaikista kysymyksistä, jotka liittyvät vastaanottavan jäsenvaltion tarjoamiin riittäviin takeisiin siitä, että perusoikeuksia noudatetaan koko yhteisen operaation tai nopean rajaintervention ajan;

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.   Hallintoneuvosto vahvistaa yksityiskohtaiset säännöt päivärahan maksamisesta Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmien jäsenille ja päivittää niitä tarpeen mukaan.

2.  Hallintoneuvosto vahvistaa yksityiskohtaiset säännöt päivärahan maksamisesta Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmien jäsenille ja päivittää niitä tarpeen mukaan komission ehdotuksesta.

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

Article 24 – Title

 

Komission teksti

Tarkistus

Yhteisten operaatioiden ja nopeiden rajainterventioiden keskeyttäminen tai lopettaminen

Toimien keskeyttäminen tai lopettaminen

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Pääjohtaja keskeyttää yhteisen operaation tai nopean rajaintervention rahoituksen tai keskeyttää tai lopettaa yhteisen operaation tai nopean rajaintervention kokonaan tai osittain, jos hän katsoo, että perusoikeuksia tai kansainvälisiä suojeluvelvoitteita rikotaan ja rikkomiset ovat vakavia tai todennäköisesti jatkuvat.

3.  Pääjohtaja keskeyttää läheisessä yhteistyössä perusoikeusviraston kanssa yhteisen operaation tai nopean rajaintervention, pilottihankkeen, muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien, palauttamisoperaatioiden ja -interventioiden tai työjärjestelyjen rahoituksen tai keskeyttää tai lopettaa tällaiset toimet kokonaan tai osittain, jos hän katsoo, että perusoikeuksia tai kansainvälisiä suojeluvelvoitteita rikotaan ja rikkomiset ovat vakavia tai todennäköisesti jatkuvat. Virasto laatii ja julkistaa tätä tarkoitusta varten kriteerit, jotka johtavat edellä mainittujen toimien rahoituksen keskeyttämistä, lopettamista tai peruuttamista koskevaan päätökseen.

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

25 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Yhteisten operaatioiden ja nopeiden rajainterventioiden arviointi

Toimien arviointi

Pääjohtaja arvioi yhteisten operaatioiden ja nopeiden rajainterventioiden tuloksia ja toimittaa hallintoneuvostolle yksityiskohtaiset arviointikertomukset 60 päivän kuluessa näiden operaatioiden ja hankkeiden päättymisestä yhdessä perusoikeusvaltuutetun huomautusten kanssa. Virasto laatii kyseisistä tuloksista kattavan vertailevan analyysin tulevien yhteisten operaatioiden ja nopeiden rajainterventioiden laadun, yhdenmukaisuuden ja tuloksellisuuden parantamiseksi ja sisällyttää sen konsolidoituun vuotuiseen toimintakertomukseensa.

Pääjohtaja arvioi yhteisten operaatioiden, nopeiden rajainterventioiden, pilottihankkeiden, muuttoliikenteen hallinnan tukiryhmien, palauttamisoperaatioiden ja -interventioiden sekä kolmansien maiden kanssa tehdyn operatiivisen yhteistyön tuloksia ja toimittaa hallintoneuvostolle yksityiskohtaiset arviointikertomukset 60 päivän kuluessa näiden toimien päättymisestä yhdessä perusoikeusvaltuutetun huomautusten kanssa. Virasto laatii kyseisistä tuloksista kattavan vertailevan analyysin tulevien toimien laadun, yhdenmukaisuuden ja tuloksellisuuden parantamiseksi ja sisällyttää sen vuotuiseen toimintakertomukseensa.

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

26 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Palauttamistoimisto

Palauttaminen

1.  Palauttamistoimisto hoitaa palauttamiseen liittyviä viraston tehtäviä kunnioittaen samalla perusoikeuksia ja unionin oikeuden yleisiä periaatteita sekä kansainvälistä oikeutta, mukaan lukien pakolaisten suojeluun ja ihmisoikeuksiin liittyvät velvoitteet. Palauttamistoimiston tehtäviin kuuluu erityisesti

1.  Viraston tehtäviin kuuluu palauttamisen osalta perusoikeuksia ja unionin oikeuden yleisiä periaatteita sekä kansainvälistä oikeutta, mukaan lukien pakolaisten suojelu, perusoikeudet ja lastenoikeudet, kunnioittaen erityisesti

a)   koordinoida jäsenvaltioiden palauttamistoimia teknisellä ja operatiivisella tasolla yhdennetyn palauttamisen hallintajärjestelmän aikaansaamiseksi jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kesken sekä yhteistyössä kolmansien maiden asianomaisten viranomaisten ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa;

a)  koordinoida jäsenvaltioiden palauttamistoimia, myös vapaaehtoisen paluun yhteydessä, teknisellä ja operatiivisella tasolla yhdennetyn palauttamisen hallintajärjestelmän aikaansaamiseksi jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kesken sekä yhteistyössä kolmansien maiden asianomaisten viranomaisten ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa;

b)   antaa operatiivista tukea niille jäsenvaltioille, joiden palauttamisjärjestelmiin kohdistuu erityisiä paineita;

b)  antaa teknistä ja operatiivista tukea niille jäsenvaltioille, joiden palauttamisjärjestelmiin kohdistuu erityisiä paineita;

c)   koordinoida keskeisten tietojärjestelmien käyttöä ja tarjota tukea konsuliyhteistyöhön kolmansien maiden kansalaisten tunnistamiseksi ja matkustusasiakirjojen hankkimiseksi, organisoida ja koordinoida palauttamisoperaatioita sekä tukea vapaaehtoista paluuta;

c)  koordinoida keskeisten tietojärjestelmien käyttöä ja tarjota jäsenvaltioille tukea konsuliyhteistyöhön kolmansien maiden kansalaisten tunnistamiseksi ja matkustusasiakirjojen hankkimiseksi paljastamatta, ovatko kolmannen maan kansalainen hakeneet turvapaikkaa, organisoida ja koordinoida palauttamisoperaatioita sekä tukea vapaaehtoista paluuta yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa;

d)   koordinoida palauttamiseen liittyviä viraston toimia tämän asetuksen mukaisesti;

 

e)   organisoida, edistää ja koordinoida toimia, joiden avulla voidaan vaihtaa tietoja sekä havaita ja koota yhteen parhaita toimintatapoja palauttamiseen liittyvissä asioissa jäsenvaltioiden välillä;

e)  organisoida, edistää ja koordinoida toimia, joiden avulla voidaan vaihtaa tietoja sekä havaita ja koota yhteen parhaita toimintatapoja palauttamiseen liittyvissä asioissa jäsenvaltioiden välillä;

f)   rahoittaa tässä luvussa tarkoitettuja operaatioita, interventioita ja toimia tai osallistua niiden rahoitukseen omasta talousarviostaan osoitettavin avustuksin virastoon sovellettavien varainhoitosäännösten mukaisesti.

f)  rahoittaa tässä luvussa tarkoitettuja operaatioita, interventioita ja toimia tai osallistua niiden rahoitukseen omasta talousarviostaan ja sopimusten avulla virastoon sovellettavien varainhoitosäännösten mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun operatiiviseen tukeen sisältyy toimia, joilla jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia autetaan toteuttamaan palauttamismenettelyjä, ja erityisesti

2.  Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun operatiiviseen tukeen sisältyy toimia, joilla jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia autetaan toteuttamaan palauttamismenettelyjä, ja erityisesti

a)   tulkkauspalveluja;

a)  tulkkauspalveluja;

b)   tietoa kolmansista maista, joihin palautuksia tehdään;

b)  tietoa kolmansista maista, joihin palautuksia tehdään, yhteistyössä unionin muiden elinten, virastojen ja toimistojen, myös EASO:n, kanssa;

c)   neuvoja palauttamismenettelyjen hoitamisesta ja hallinnoinnista direktiivin 2008/115/EY mukaisesti;

c)  neuvoja palauttamismenettelyjen hoitamisesta ja hallinnoinnista direktiivin 2008/115/EY mukaisesti;

d)   tukea toimenpiteisiin, jotka ovat välttämättömiä sen varmistamiseksi, että palautettavien henkilöiden olinpaikka on tiedossa ennen palauttamista ja että heitä estetään pakenemasta.

d)  tukea toimenpiteisiin, jotka ovat oikeutettuja, suhteellisia ja välttämättömiä sen varmistamiseksi, että palautettavien henkilöiden olinpaikka on tiedossa ennen palauttamista ja että heitä estetään pakenemasta, direktiivin 2008/115/EY ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti.

3.  Palauttamistoimisto pyrkii luomaan synergiaa ja yhdistämään palauttamisen alalla toimivat unionin rahoittamat verkostot ja ohjelmat tiiviissä yhteistyössä Euroopan komission ja Euroopan muuttoliikeverkoston kanssa.

3.  Virasto pyrkii luomaan synergiaa ja yhdistämään palauttamisen alalla toimivat unionin rahoittamat verkostot ja ohjelmat tiiviissä yhteistyössä Euroopan komission ja Euroopan muuttoliikeverkoston kanssa.

4.  Virasto voi hyödyntää kaikkia palauttamisen alalla käytettävissä olevia unionin rahoituskeinoja. Virasto varmistaa, että sen jäsenvaltioiden kanssa tekemissä avustussopimuksissa asetetaan taloudellisen tuen edellytykseksi perusoikeuskirjan täysimääräinen noudattaminen.

4.  Virasto voi hyödyntää kaikkia palauttamisen alalla käytettävissä olevia unionin rahoituskeinoja. Virasto varmistaa, että sen jäsenvaltioiden kanssa tekemissä avustussopimuksissa asetetaan taloudellisen tuen edellytykseksi perusoikeuskirjan täysimääräinen noudattaminen.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

27 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto antaa tarvittavaa apua ja varmistaa yhden tai useamman osallistuvan jäsenvaltion pyynnöstä palauttamisoperaatioiden koordinoinnin tai järjestämisen, myös vuokraamalla lentokoneita tällaisia operaatioita varten, direktiivin 2008/115/EY mukaisesti ja ottamatta kantaa palauttamispäätösten aiheellisuuteen. Virasto voi omasta aloitteestaan ehdottaa jäsenvaltioille, että se koordinoi ja järjestää palauttamisoperaatiot.

1.  Virasto antaa tarvittavaa apua ja varmistaa yhden tai useamman osallistuvan jäsenvaltion pyynnöstä palauttamisoperaatioiden koordinoinnin tai järjestämisen, myös vuokraamalla lentokoneita tällaisia operaatioita varten, direktiivin 2008/115/EY mukaisesti ja ottamatta kantaa palauttamispäätösten aiheellisuuteen.

2.  Jäsenvaltioiden on vähintään kuukausittain ilmoitettava virastolle suunnittelemistaan kansallisista palauttamisoperaatioista ja siitä, tarvitsevatko ne virastolta apua tai sen tarjoamaa koordinointia. Virasto laatii toimintasuunnitelman antaakseen tarvittavaa operatiivista tukea, kalusto mukaan lukien, apua pyytäneille jäsenvaltioille. Virasto voi omasta aloitteestaan sisällyttää tarvearvion perusteella toimintasuunnitelmaan palauttamisoperaatioiden päivämäärät ja kohteet, joita se pitää tarpeellisina. Hallintoneuvosto päättää pääjohtajan ehdotuksen perusteella toimintasuunnitelman sisällöstä ja toimintatavasta.

2.  Jäsenvaltioiden on vähintään kuukausittain ilmoitettava virastolle suunnittelemistaan kansallisista palauttamisoperaatioista ja siitä, tarvitsevatko ne virastolta apua tai sen tarjoamaa koordinointia. Virasto laatii toimintasuunnitelman antaakseen tarvittavaa operatiivista tukea, kalusto mukaan lukien, apua pyytäneille jäsenvaltioille. Virasto voi omasta aloitteestaan sisällyttää tarvearvion perusteella toimintasuunnitelmaan palauttamisoperaatioiden päivämäärät ja kohteet, joita se pitää tarpeellisina. Hallintoneuvosto päättää pääjohtajan ehdotuksen perusteella toimintasuunnitelman sisällöstä ja toimintatavasta.

3.  Virasto voi antaa tarvittavaa apua ja huolehtia osallistuvien jäsenvaltioiden pyynnöstä palauttamisoperaatioiden koordinoinnista tai järjestämisestä tai ehdottaa omasta aloitteestaan operaatioiden koordinointia tai järjestämistä, silloin kun kolmas maa, johon henkilöt palautetaan, antaa käyttöön kuljetusvälineet ja saattajat pakkotoimin tapahtuvaa palauttamista varten (noutoon perustuvat palauttamisoperaatiot). Osallistuvat jäsenvaltiot ja virasto varmistavat, että perusoikeuksien kunnioittaminen ja pakkotoimien oikeasuhteinen käyttö taataan koko maastapoistamisoperaation ajan. Vähintään yhden jäsenvaltion edustajan ja yhden pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojan, joka kuuluu 28 artiklan mukaisesti perustettuun valmiusryhmään, on oltava paikalla koko palauttamisoperaation ajan, kunnes saavutaan unionin ulkopuoliseen paluumaahan.

3.  Virasto voi antaa tarvittavaa apua ja huolehtia osallistuvien jäsenvaltioiden pyynnöstä palauttamisoperaatioiden koordinoinnista tai järjestämisestä tai ehdottaa omasta aloitteestaan operaatioiden koordinointia tai järjestämistä, silloin kun kolmas maa, johon henkilöt palautetaan, antaa käyttöön kuljetusvälineet ja saattajat pakkotoimin tapahtuvaa palauttamista varten (noutoon perustuvat palauttamisoperaatiot). Osallistuvat jäsenvaltiot ja virasto varmistavat, että perusoikeuksien kunnioittaminen, palauttamiskiellon periaate ja pakkotoimien oikeasuhteinen käyttö taataan koko maastapoistamisoperaation ajan. Vähintään yhden jäsenvaltion edustajan ja yhden pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojan, joka kuuluu 28 artiklan mukaisesti perustettuun valmiusryhmään, on oltava paikalla koko palauttamisoperaation ajan, kunnes saavutaan unionin ulkopuoliseen paluumaahan.

4.  Virasto voi tarjota tarvittaessa apua ja huolehtia osallistuvien jäsenvaltioiden tai kolmannen maan pyynnöstä palauttamisoperaatioiden koordinoinnista tai järjestämisestä tai ehdottaa omasta aloitteestaan, että se koordinoi tai järjestää palauttamisoperaatiot, joiden aikana palautettavat henkilöt, joista jokin kolmas maa on antanut palauttamispäätöksen, siirretään kyseisestä kolmannesta maasta johonkin toiseen unionin ulkopuoliseen paluumaahan (yhdistetyt palauttamisoperaatiot), edellyttäen, että Euroopan ihmisoikeussopimus sitoo palauttamispäätöksen tehnyttä kolmatta maata. Osallistuvien jäsenvaltioiden ja viraston on varmistettava, että perusoikeuksien kunnioittaminen ja pakkotoimien oikeasuhteinen käyttö taataan koko maastapoistamisoperaation ajan, erityisesti varmistamalla pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojien ja pakkotoimin tapahtuvassa palauttamisessa avustavien kolmansia maita edustavien saattajien läsnäolo.

 

5.  Jokaista palauttamisoperaatiota on valvottava direktiivin 2008/115/EY 8 artiklan 6 kohdan mukaisesti. Palauttamisoperaatioiden valvonnan on perustuttava objektiivisiin ja avoimiin kriteereihin, ja sen on katettava palauttamisoperaatio kokonaisuudessaan lähtöä edeltävästä vaiheesta siihen asti, kunnes palautettavat henkilöt luovutetaan unionin ulkopuolisessa paluumaassa.

5.  Jokaista palauttamisoperaatiota on valvottava direktiivin 2008/115/EY 8 artiklan 6 kohdan mukaisesti. Pakkotoimin tapahtuvia palauttamisoperaatioita valvoo pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvoja objektiivisten ja avoimien kriteerien perusteella, ja viraston on katettava palauttamisoperaatio kokonaisuudessaan lähtöä edeltävästä vaiheesta siihen asti, kunnes palautettavat henkilöt luovutetaan unionin ulkopuolisessa paluumaassa. Pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvoja toimittaa operaatiota koskevan selvityksen pääjohtajalle, perusoikeusvaltuutetulle ja kaikkien kyseiseen operaatioon osallistuneiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille. Pääjohtaja ja toimivaltaiset kansalliset viranomaiset varmistavat mahdolliset asianmukaiset jatkotoimet.

6.  Virasto rahoittaa palauttamisoperaatioita tai osallistuu niiden rahoitukseen myöntämällä avustuksia omasta talousarviostaan virastoon sovellettavien varainhoitosäännösten mukaisesti, ja rahoituksessa asetetaan etusijalle palauttamisoperaatiot, joihin osallistuu useampi kuin yksi jäsenvaltio tai jotka toteutetaan eniten tulijoita vastaanottavilta alueilta (hotspot-alueet).

6.  Virasto rahoittaa palauttamisoperaatioita tai osallistuu niiden rahoitukseen omasta talousarviostaan ja sopimusten avulla virastoon sovellettavien varainhoitosäännösten mukaisesti, ja rahoituksessa asetetaan etusijalle palauttamisoperaatiot, joihin osallistuu useampi kuin yksi jäsenvaltio tai jotka toteutetaan järjestelyalueilta.

 

6 a.  Virasto ei saa koordinoida, järjestää tai ehdottaa palauttamisoperaatioita tai -interventioita sellaiseen kolmanteen maahan, jota koskevissa riskianalyyseissa tai unionin toimielinten, ulkosuhdehallinnon tai unionin virastojen raporteissa on ilmennyt perusoikeuksien loukkaamisen vaara tai vakavia puutteita.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

28 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto perustaa valmiusryhmän, joka koostuu jäsenvaltioiden toimivaltaisista elimistä valituista pakkotoimin tapahtuvassa palauttamisessa avustavista saattajista, jotka hoitavat palauttamisoperaatioita direktiivin 2008/115/EY 8 artiklan 4 ja 5 kohdassa säädettyjen vaatimusten mukaisesti ja jotka on koulutettu 35 artiklan mukaisesti.

1.  Virasto perustaa Euroopan unionin perusoikeusvirastoa kuultuaan valmiusryhmän, joka koostuu jäsenvaltioiden toimivaltaisista elimistä valituista pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojista, jotka hoitavat direktiivin 2008/115/EY 8 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvontaa ja jotka on koulutettu 35 artiklan mukaisesti.

2.  Pääjohtaja määrittää valmiusryhmään valittavien pakkotoimin tapahtuvassa palauttamisessa avustavien saattajien profiilin ja lukumäärän. Samaa menettelyä sovelletaan profiilin ja lukumäärän mahdollisiin myöhempiin muutoksiin. Jäsenvaltioiden on osallistuttava valmiusryhmään nimeämällä määriteltyä profiilia vastaavat pakkotoimin tapahtuvassa palauttamisessa avustavat saattajat.

2.  Pääjohtaja määrittää valmiusryhmään valittavien pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojien profiilin ja lukumäärän. Samaa menettelyä sovelletaan profiilin ja lukumäärän mahdollisiin myöhempiin muutoksiin. Jäsenvaltioiden on osallistuttava valmiusryhmään nimeämällä määriteltyä profiilia vastaavat pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojat. Valmiusryhmään on kuuluttava pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojia, joilla on lastensuojelun erityisasiantuntemusta.

3.  Virasto antaa pyynnöstä pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojia osallistuvien jäsenvaltioiden käyttöön, jotta he valvovat jäsenvaltioiden puolesta palauttamisoperaation moitteetonta täytäntöönpanoa ja osallistuvat palauttamisinterventioihin.

3.  Virasto antaa pyynnöstä pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojia osallistuvien jäsenvaltioiden käyttöön, jotta he valvovat jäsenvaltioiden puolesta palauttamisoperaation moitteetonta täytäntöönpanoa ja osallistuvat palauttamisinterventioihin. Se antaa kaikkien lapsia koskevien palauttamisoperaatioiden käyttöön pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojia, joilla on lastensuojelun erityisasiantuntemusta.

 

3 a.  Pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojiin sovelletaan heidän kotijäsenvaltionsa kurinpitotoimenpiteitä palauttamisoperaation tai -intervention yhteydessä.

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

29 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto perustaa valmiusryhmän, joka koostuu jäsenvaltioiden toimivaltaisista elimistä valituista pakkotoimin tapahtuvassa palauttamisessa avustavista saattajista, jotka hoitavat palauttamisoperaatioita direktiivin 2008/115/EY 8 artiklan 4 ja 5 kohdassa säädettyjen vaatimusten mukaisesti ja jotka on koulutettu 35 artiklan mukaisesti.

1.  Virasto perustaa valmiusryhmän, joka koostuu jäsenvaltioiden toimivaltaisista elimistä valituista pakkotoimin tapahtuvassa palauttamisessa avustavista saattajista, jotka hoitavat palauttamisoperaatioita direktiivin 2008/115/EY 8 artiklan 4 ja 5 kohdassa säädettyjen vaatimusten mukaisesti ja jotka on koulutettu 35 artiklan mukaisesti.

2.  Pääjohtaja määrittää valmiusryhmään valittavien pakkotoimin tapahtuvassa palauttamisessa avustavien saattajien profiilin ja lukumäärän. Samaa menettelyä sovelletaan profiilin ja lukumäärän mahdollisiin myöhempiin muutoksiin. Jäsenvaltioiden on osallistuttava valmiusryhmään nimeämällä määriteltyä profiilia vastaavat pakkotoimin tapahtuvassa palauttamisessa avustavat saattajat.

2.  Pääjohtaja määrittää valmiusryhmään valittavien pakkotoimin tapahtuvassa palauttamisessa avustavien saattajien profiilin ja lukumäärän. Samaa menettelyä sovelletaan profiilin ja lukumäärän mahdollisiin myöhempiin muutoksiin. Jäsenvaltioiden on osallistuttava valmiusryhmään nimeämällä määriteltyä profiilia vastaavat pakkotoimin tapahtuvassa palauttamisessa avustavat saattajat. Valmiusryhmään on kuuluttava pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen saattajia, joilla on lastensuojelun erityisasiantuntemusta.

3.  Virasto antaa pyynnöstä saattajia osallistuvien jäsenvaltioiden käyttöön, jotta he saattavat palautettavia henkilöitä jäsenvaltioiden puolesta ja osallistuvat palauttamisinterventioihin.

3.  Virasto antaa pyynnöstä saattajia osallistuvien jäsenvaltioiden käyttöön, jotta he saattavat palautettavia henkilöitä jäsenvaltioiden puolesta ja osallistuvat palauttamisoperaatioihin ja -interventioihin. Se antaa kaikkien lapsia koskevien palauttamisoperaatioiden käyttöön pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen saattajia, joilla on lastensuojelun erityisasiantuntemusta.

 

3 a.  Pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen saattajiin sovelletaan heidän kotijäsenvaltionsa kurinpitotoimenpiteitä palauttamisoperaation tai -intervention yhteydessä.

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

30 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto perustaa valmiusryhmän, joka koostuu jäsenvaltioiden toimivaltaisista elimistä ja viraston henkilöstöstä valituista palauttamisasiantuntijoista, joilla on palauttamiseen liittyvissä toimissa tarvittavaa osaamista ja asiantuntemusta ja jotka on koulutettu 35 artiklan mukaisesti. Asiantuntijoiden on oltava käytettävissä tiettyihin tehtäviin, kuten tunnistamaan kolmansien maiden kansalaisten erityisryhmiä, hankkimaan matkustusasiakirjoja kolmansista maista ja helpottamaan konsuliyhteistyötä.

1.  Virasto perustaa valmiusryhmän, joka koostuu jäsenvaltioiden toimivaltaisista elimistä ja viraston henkilöstöstä valituista palauttamisasiantuntijoista, joilla on palauttamiseen liittyvissä toimissa tarvittavaa osaamista ja asiantuntemusta ja jotka on koulutettu 35 artiklan mukaisesti. Asiantuntijoiden on oltava käytettävissä tiettyihin tehtäviin, kuten tunnistamaan kolmansien maiden kansalaisten erityisryhmiä, hankkimaan matkustusasiakirjoja kolmansista maista ja helpottamaan konsuliyhteistyötä.

2.  Pääjohtaja määrittää valmiusryhmään valittavien pakkotoimin tapahtuvassa palauttamisessa avustavien saattajien profiilin ja lukumäärän. Samaa menettelyä sovelletaan profiilin ja lukumäärän mahdollisiin myöhempiin muutoksiin. Jäsenvaltioiden on osallistuttava valmiusryhmään nimeämällä määriteltyä profiilia vastaavat asiantuntijat.

2.  Pääjohtaja määrittää valmiusryhmään valittavien pakkotoimin tapahtuvassa palauttamisessa avustavien saattajien profiilin ja lukumäärän. Samaa menettelyä sovelletaan profiilin ja lukumäärän mahdollisiin myöhempiin muutoksiin. Jäsenvaltioiden on osallistuttava valmiusryhmään nimeämällä määriteltyä profiilia vastaavat asiantuntijat. Valmiusryhmään on kuuluttava palauttamisasiantuntijoita, joilla on lastensuojelun erityisasiantuntemusta.

3.  Virasto antaa pyynnöstä asiantuntijoita palauttamisoperaatioihin osallistuvien jäsenvaltioiden käyttöön, jotta asiantuntijat osallistuvat palauttamisinterventioihin.

3.  Virasto antaa pyynnöstä asiantuntijoita jäsenvaltioiden käyttöön. Se antaa kaikkien lapsia koskevien palauttamisoperaatioiden käyttöön palauttamisasiantuntijoita, joilla on lastensuojelun erityisasiantuntemusta.

 

3 a.  Palauttamisasiantuntijoihin sovelletaan joko viraston tai heidän kotijäsenvaltionsa kurinpitotoimenpiteitä palauttamisoperaation tai -intervention yhteydessä.

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

32 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos jäsenvaltioihin kohdistuu suuri paine niiden täyttäessä velvollisuuttaan palauttaa laittomasti oleskelevat kolmansien maiden kansalaiset direktiivin 2008/115/EY mukaisesti, virasto tarjoaa yhden tai useamman jäsenvaltion pyynnöstä asianmukaista teknistä ja operatiivista apua palauttamisintervention muodossa. Tällaiseen interventioon voi sisältyä eurooppalaisten palauttamisinterventioryhmien lähettäminen vastaanottaviin jäsenvaltioihin ja palauttamisoperaatioiden järjestäminen vastaanottavista jäsenvaltioista. Jäsenvaltioiden on säännöllisesti ilmoitettava virastolle, minkä verran ne tarvitsevat teknistä ja operatiivista apua, ja virasto laatii tältä pohjalta toimintasuunnitelman palauttamisinterventioita varten.

1.  Jos jäsenvaltioihin kohdistuu suuri paine niiden täyttäessä velvollisuuttaan palauttaa sellaiset kolmansien maiden kansalaiset, joista jokin jäsenvaltio on antanut palauttamispäätöksen direktiivin 2008/115/EY mukaisesti, virasto tarjoaa yhden tai useamman jäsenvaltion pyynnöstä asianmukaista teknistä ja operatiivista apua palauttamisintervention tai nopean palauttamisintervention muodossa. Tällaiseen interventioon voi sisältyä eurooppalaisten palauttamisinterventioryhmien lähettäminen tai nopea lähettäminen vastaanottaviin jäsenvaltioihin ja palauttamisoperaatioiden järjestäminen vastaanottavista jäsenvaltioista. Jäsenvaltioiden on säännöllisesti ilmoitettava virastolle, minkä verran ne tarvitsevat teknistä ja operatiivista apua, ja virasto laatii tältä pohjalta toimintasuunnitelman palauttamisinterventioita varten.

2.  Jos jäsenvaltioihin kohdistuu erityisiä ja suhteettoman suuria paineita niiden täyttäessä velvollisuuttaan palauttaa laittomasti oleskelevat kolmansien maiden kansalaiset direktiivin 2008/115/EY mukaisesti, virasto tarjoaa yhden tai useamman jäsenvaltion pyynnöstä asianmukaista teknistä ja operatiivista apua nopean palauttamisintervention muodossa. Virasto voi omasta aloitteestaan ehdottaa jäsenvaltioille tällaista teknistä ja operatiivista apua. Nopeaan palauttamisinterventioon voi sisältyä eurooppalaisten palauttamisinterventioryhmien nopea lähettäminen vastaanottaviin jäsenvaltioihin ja palauttamisoperaatioiden järjestäminen vastaanottavista jäsenvaltioista.

 

3.  Pääjohtaja laatii viipymättä toimintasuunnitelman yhteistyössä vastaanottavien jäsenvaltioiden ja niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka ovat halukkaita osallistumaan palauttamisinterventioon.

3.  Pääjohtaja laatii viipymättä toimintasuunnitelman yhteistyössä vastaanottavien jäsenvaltioiden ja niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka ovat halukkaita osallistumaan palauttamisinterventioon. Asiassa sovelletaan 15 artiklaa soveltuvin osin.

4.  Toimintasuunnitelma sitoo virastoa sekä vastaanottavia ja osallistuvia jäsenvaltioita, ja sen on katettava kaikki seikat, jotka ovat tarpeen palauttamisintervention toteuttamiseksi, erityisesti tilanteen kuvaus, tavoitteet, intervention aloitusajankohta ja ennakoitavissa oleva kesto, maantieteellinen kattavuus ja mahdollinen ryhmien lähettäminen kolmansiin maihin, eurooppalaisten palauttamisinterventioryhmien kokoonpano, logistiikka, rahoitusta koskevat säännökset sekä yhteistyöjärjestelyt kolmansien maiden, muiden unionin virastojen ja elinten sekä asianmukaisten kansainvälisten ja valtiosta riippumattomien järjestöjen kanssa. Toimintasuunnitelman tarkistuksiin tai mukautuksiin on saatava pääjohtajan, vastaanottavan jäsenvaltion ja osallistuvien jäsenvaltioiden hyväksyntä. Virasto lähettää asianomaisille jäsenvaltioille ja hallintoneuvostolle välittömästi jäljennöksen tarkistetusta tai mukautetusta toimintasuunnitelmasta.

4.  Toimintasuunnitelma sitoo virastoa sekä vastaanottavia ja osallistuvia jäsenvaltioita, ja sen on katettava kaikki seikat, jotka ovat tarpeen palauttamisintervention toteuttamiseksi, erityisesti tilanteen kuvaus, tavoitteet, intervention aloitusajankohta ja ennakoitavissa oleva kesto, maantieteellinen kattavuus ja mahdollinen ryhmien lähettäminen kolmansiin maihin, eurooppalaisten palauttamisinterventioryhmien kokoonpano, logistiikka, rahoitusta koskevat säännökset sekä yhteistyöjärjestelyt kolmansien maiden, muiden unionin virastojen ja elinten sekä asianmukaisten kansainvälisten ja valtiosta riippumattomien järjestöjen kanssa. Toimintasuunnitelman tarkistuksiin tai mukautuksiin on saatava pääjohtajan, vastaanottavan jäsenvaltion ja osallistuvien jäsenvaltioiden hyväksyntä. Virasto lähettää asianomaisille jäsenvaltioille ja hallintoneuvostolle välittömästi jäljennöksen tarkistetusta tai mukautetusta toimintasuunnitelmasta.

5.  Pääjohtaja tekee päätöksen toimintasuunnitelmasta mahdollisimman pian ja 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa viiden työpäivän kuluessa. Päätös on annettava viipymättä tiedoksi kirjallisesti asianomaisille jäsenvaltioille ja hallintoneuvostolle.

5.  Pääjohtaja tekee päätöksen toimintasuunnitelmasta mahdollisimman pian ja 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa viiden työpäivän kuluessa. Päätös on annettava viipymättä tiedoksi kirjallisesti asianomaisille jäsenvaltioille ja hallintoneuvostolle.

6.  Virasto rahoittaa palauttamisinterventioita tai osallistuu niiden rahoitukseen myöntämällä avustuksia talousarviostaan virastoon sovellettavien varainhoitosäännösten mukaisesti.

6.  Virasto rahoittaa palauttamisinterventioita tai osallistuu niiden rahoitukseen talousarviostaan ja sopimusten avulla virastoon sovellettavien varainhoitosäännösten mukaisesti.

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

33 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Euroopan raja- ja rannikkovartiosto takaa tämän asetuksen mukaisia tehtäviään hoitaessaan perusoikeuksien suojelun asiaa koskevan unionin lainsäädännön ja erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjan, asiaa koskevan kansainvälisen lainsäädännön, mukaan lukien pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen ja kansainvälisen suojelun saatavuuteen liittyvien velvoitteiden ja erityisesti palautuskiellon periaatteen mukaisesti. Virasto laatii sitä varten perusoikeusstrategian, panee sen täytäntöön ja kehittää sitä edelleen

1.  Euroopan raja- ja rannikkovartiosto takaa tämän asetuksen mukaisia tehtäviään hoitaessaan perusoikeuksien suojelun asiaa koskevan unionin lainsäädännön ja erityisesti perusoikeuskirjan,

ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan yleissopimuksen sekä asiaa koskevan kansainvälisen oikeuden, mukaan lukien lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen, kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen, vuonna 1951 tehdyn pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen ja sen vuonna 1967 tehdyn lisäpöytäkirjan ja kansainvälisen suojelun saatavuuteen liittyvien velvoitteiden ja erityisesti palautuskiellon periaatteen mukaisesti.

 

Virasto laatii tätä varten perusoikeusstrategian, johon sisältyy tehokas mekanismi, jolla voidaan valvoa ja varmistaa, että perusoikeuksia kunnioitetaan kaikissa viraston toimissa, ja panee strategian täytäntöön ja kehittää sitä edelleen.

 

Se kiinnittää erityistä huomiota lapsen oikeuksiin voidakseen varmistaa, että lapsen etu otetaan huomioon kaikissa sen toimissa.

2.  Euroopan raja- ja rannikkovartiosto varmistaa tehtäviään hoitaessaan, että ketään henkilöä ei poisteta, pakoteta siirtymään tai kuljeteta sellaiseen maahan tai muutoin luovuteta tai palauteta sellaisen maan viranomaisille, joka ei noudata palautuskiellon periaatetta tai josta henkilö saatetaan karkottaa tai palauttaa toiseen maahan, joka ei noudata palautuskieltoa.

2.  Euroopan raja- ja rannikkovartiosto varmistaa tehtäviään hoitaessaan, että ketään henkilöä ei poisteta, pakoteta siirtymään tai kuljeteta sellaiseen maahan tai muutoin luovuteta tai palauteta sellaisen maan viranomaisille, joka ei noudata palautuskiellon periaatetta tai josta henkilö saatetaan karkottaa tai palauttaa toiseen maahan, joka ei noudata palautuskieltoa.

3.  Euroopan raja- ja rannikkovartiosto ottaa tehtäviään hoitaessaan huomioon lasten, ihmiskaupan uhrien, sairaanhoitoa tai kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden, merihädässä olevien sekä muiden erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten erityistarpeet.

3.  Euroopan raja- ja rannikkovartiosto ottaa tehtäviään hoitaessaan huomioon lasten, ilman saattajaa olevien alaikäisten, vammaisten henkilöiden, ihmiskaupan uhrien, sairaanhoitoa tai kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden, merihädässä olevien sekä muiden erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten erityistarpeet.

4.  Virasto ottaa tehtäviään hoitaessaan, suhteissaan jäsenvaltioihin ja tehdessään yhteistyötä kolmansien maiden kanssa huomioon neuvoa-antavan ryhmän ja perusoikeusvaltuutetun kertomukset.

4.  Virasto ottaa tehtäviään hoitaessaan, suhteissaan jäsenvaltioihin ja tehdessään yhteistyötä kolmansien maiden kanssa huomioon neuvoa-antavan ryhmän ja perusoikeusvaltuutetun kertomukset.

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto laatii menettelyohjeet, joita sovelletaan kaikkiin viraston koordinoimiin rajavalvontaoperaatioihin, ja kehittää niitä edelleen. Menettelyohjeissa määrätään toimenpiteistä, joilla pyritään takaamaan oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen ja perusoikeuksien kunnioittaminen, joissa painopiste on erityisesti ilman huoltajaa olevissa alaikäisissä ja muissa haavoittuvassa asemassa olevissa henkilöissä sekä kansainvälistä suojelua hakevissa henkilöissä ja joita sovelletaan kaikkiin viraston toimintaan osallistuviin henkilöihin.

1.  Virasto laatii menettelyohjeet, joita sovelletaan kaikkiin viraston koordinoimiin rajavalvontaoperaatioihin, ja kehittää niitä edelleen. Menettelyohjeissa määrätään toimenpiteistä, joilla pyritään takaamaan oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen ja perusoikeuksien kunnioittaminen, joissa painopiste on erityisesti haavoittuvassa asemassa olevissa henkilöissä, mukaan lukien lapset, ilman huoltajaa olevat alaikäiset ja muut haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt, sekä kansainvälistä suojelua hakevissa henkilöissä ja joita sovelletaan kaikkiin viraston toimintaan osallistuviin henkilöihin.

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Virasto kehittää ja päivittää säännöllisesti menettelyohjeita, jotka koskevat laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamista ja joita sovelletaan kaikissa viraston koordinoimissa tai järjestämissä palauttamisoperaatioissa ja -interventioissa. Menettelyohjeissa kuvataan yhteiset yhdenmukaistetut menettelyt, joilla on tarkoitus yksinkertaistaa palauttamisoperaatioiden ja -interventioiden järjestämistä ja varmistaa inhimillinen palauttaminen kunnioittaen kaikilta osin perusoikeuksia, erityisesti ihmisarvoa, kidutuksen sekä epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kieltoa, oikeutta vapauteen ja turvallisuuteen sekä oikeutta henkilötietojen suojaan ja syrjimättömyyteen.

2.  Virasto kehittää ja päivittää säännöllisesti menettelyohjeita, jotka koskevat sellaisten kolmansien maiden kansalaisten palauttamista, joista jokin jäsenvaltio on antanut palauttamispäätöksen direktiivin 2008/115/EY mukaisesti, ja joita sovelletaan kaikissa viraston koordinoimissa tai järjestämissä palauttamisoperaatioissa ja -interventioissa. Menettelyohjeissa kuvataan yhteiset yhdenmukaistetut menettelyt, joilla on tarkoitus yksinkertaistaa palauttamisoperaatioiden ja -interventioiden järjestämistä ja varmistaa inhimillinen palauttaminen kunnioittaen kaikilta osin perusoikeuksia, erityisesti ihmisarvoa, kidutuksen sekä epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kieltoa, oikeutta vapauteen ja turvallisuuteen sekä oikeutta henkilötietojen suojaan ja syrjimättömyyteen.

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto kehittää yhteistyössä jäsenvaltioiden soveltuvien koulutuslaitosten kanssa erityisiä koulutusvälineitä ja tarjoaa rajavartijoille ja muulle asianmukaiselle henkilöstölle, jotka ovat Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmien jäseniä, heidän tehtäviensä ja toimivaltansa edellyttämää jatkokoulutusta. Viraston henkilöstöön kuuluvat asiantuntijat järjestävät rajavartijoille säännöllisesti harjoituksia viraston vuotuisessa työohjelmassa tarkoitetun jatkokoulutus- ja harjoitusaikataulun mukaisesti.

1.  Virasto kehittää yhteistyössä jäsenvaltioiden soveltuvien koulutuslaitosten, EASO:n ja Euroopan unionin perusoikeusviraston kanssa erityisiä koulutusvälineitä, mukaan lukien lasten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden suojelua koskeva erityiskoulutus, ja tarjoaa rajavartijoille ja muulle asianmukaiselle henkilöstölle, jotka ovat Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmien jäseniä, heidän tehtäviensä ja toimivaltansa edellyttämää jatkokoulutusta. Viraston henkilöstöön kuuluvat asiantuntijat järjestävät rajavartijoille säännöllisesti harjoituksia viraston vuotuisessa työohjelmassa tarkoitetun jatkokoulutus- ja harjoitusaikataulun mukaisesti.

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Virasto rahoittaa rajavartijoiden tarvitseman koulutuksen kokonaisuudessaan, myös 19 artiklan 5 kohdassa tarkoitetussa reagointiryhmässä, mikäli tätä koulutusta tarvitaan tähän ryhmään osallistumista varten.

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Virasto tekee tarvittavat aloitteet varmistaakseen sellaisen henkilöstön kouluttamisen, joka osallistuu palauttamiseen liittyviin tehtäviin osana 28, 29 ja 30 artiklassa tarkoitettuja valmiusryhmiä. Virasto varmistaa, että kaikki palauttamisoperaatioihin ja -interventioihin osallistuva henkilöstö sekä viraston henkilöstö on ennen osallistumistaan viraston järjestämiin operatiivisiin toimiin saanut koulutusta asianomaisesta unionin ja kansainvälisestä oikeudesta, mukaan lukien perusoikeuksista ja kansainvälisen suojelun saatavuudesta.

3.  Virasto tekee tarvittavat aloitteet varmistaakseen sellaisen henkilöstön kouluttamisen, joka osallistuu palauttamiseen liittyviin tehtäviin osana 28, 29 ja 30 artiklassa tarkoitettuja valmiusryhmiä. Virasto varmistaa, että kaikki palauttamisoperaatioihin ja -interventioihin osallistuva henkilöstö sekä viraston henkilöstö on ennen osallistumistaan viraston järjestämiin operatiivisiin toimiin saanut koulutusta asiaa koskevasta unionin lainsäädännöstä ja kansainvälisestä oikeudesta, mukaan lukien perusoikeuksista, kansainvälisen suojelun saatavuudesta sekä haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille tarkoitetuista ohjautumisjärjestelmistä.

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Virasto laatii rajavartijakoulutuksen yhteiset koulutusvaatimukset ja kehittää niitä edelleen sekä tarjoaa jäsenvaltioiden kansallisten rajavartijoiden kouluttajille Euroopan tason koulutusta, jossa käsitellään myös perusoikeuksia, kansainvälisen suojelun saatavuutta ja asian kannalta merkityksellistä merioikeutta. Virasto laatii yhteiset koulutusvaatimukset neuvoa-antavaa ryhmää kuultuaan. Jäsenvaltioiden on sisällytettävä yhteiset koulutusvaatimukset kansallisten rajavartijoiden ja palauttamiseen liittyviin tehtäviin osallistuvan henkilöstön koulutukseen.

4.  Virasto laatii rajavartijakoulutuksen yhteiset koulutusvaatimukset ja kehittää niitä edelleen sekä tarjoaa jäsenvaltioiden kansallisten rajavartijoiden kouluttajille Euroopan tason koulutusta, jossa käsitellään myös perusoikeuksia, kansainvälisen suojelun saatavuutta ja asian kannalta merkityksellistä merioikeutta. Koulutusvaatimuksilla pyritään edistämään korkeimpia standardeja ja parhaita toimintatapoja unionin rajavalvontaa koskevan lainsäädännön täytäntöönpanossa. Virasto laatii yhteiset koulutusvaatimukset neuvoa-antavaa ryhmää kuultuaan. Jäsenvaltioiden on sisällytettävä yhteiset koulutusvaatimukset kansallisten rajavartijoiden ja palauttamiseen liittyviin tehtäviin osallistuvan henkilöstön koulutukseen.

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto seuraa aktiivisesti ja edistää tutkimus- ja innovointitoimia, jotka liittyvät ulkorajavalvontaan, mukaan lukien kehittyneen valvontateknologian käyttö, kuten kauko-ohjatun ilma-aluksen käytön kokonaisjärjestelmät, sekä palauttamiseen. Virasto ilmoittaa tutkimustuloksista komissiolle ja jäsenvaltioille. Se voi tarvittaessa hyödyntää tuloksia yhteisissä operaatioissa, nopeissa rajainterventioissa sekä palauttamisoperaatioissa ja -interventioissa.

1.  Virasto seuraa aktiivisesti ja edistää tutkimus- ja innovointitoimia, jotka liittyvät Euroopan yhdennettyyn rajavalvontaan. Virasto ilmoittaa tutkimustuloksista Euroopan parlamentille, jäsenvaltioille ja komissiolle ja asettaa ne julkisesti saataville. Se voi tarvittaessa hyödyntää tuloksia yhteisissä operaatioissa, nopeissa rajainterventioissa sekä palauttamisoperaatioissa ja -interventioissa.

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Virasto avustaa jäsenvaltioita ja komissiota keskeisten tutkimusaiheiden yksilöinnissä. Virasto avustaa komissiota tutkimus- ja innovointitoimia koskevien unionin keskeisten puiteohjelmien määrittelyssä ja toteuttamisessa.

2.  Virasto avustaa jäsenvaltioita ja komissiota keskeisten tutkimusaiheiden yksilöinnissä. Virasto avustaa jäsenvaltioita ja komissiota tutkimus- ja innovointitoimia koskevien unionin keskeisten puiteohjelmien määrittelyssä ja toteuttamisessa.

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.   Virasto voi hankkia kalustoa, kuten sormenjälkien ottamiseen tarkoitettuja laitteita, pääjohtajan hallintoneuvostoa kuullen tekemällä päätöksellä. Virastolle merkittäviä kustannuksia aiheuttavista kalusto-ostoista tai -vuokrauksesta on suoritettava etukäteen perusteellinen tarve- ja kustannushyötyanalyysi. Tällaiset menot rahoitetaan hallintoneuvoston hyväksymästä viraston talousarviosta.

2.  Virasto voi hankkia kalustoa pääjohtajan hallintoneuvostoa kuullen tekemällä päätöksellä. Virastolle merkittäviä kustannuksia aiheuttavista kalusto-ostoista tai -vuokrauksesta on suoritettava etukäteen perusteellinen tarve- ja kustannushyötyanalyysi, ja hallintoneuvosto tekee asiaa koskevat päätökset. Tällaiset menot rahoitetaan hallintoneuvoston hyväksymästä viraston talousarviosta.

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 3 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

3.   Jos virasto ostaa tai vuokraa merkittävää kalustoa, kuten avomerellä ja rannikkovesillä käytettäviä partioaluksia, helikoptereita tai muita ilma-aluksia tai ajoneuvoja, noudatetaan seuraavia edellytyksiä:

3.  Jos virasto ostaa tai vuokraa merkittävää kalustoa, noudatetaan seuraavia edellytyksiä:

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.   Rekisteröintijäsenvaltio ja virasto sopivat viraston laatiman mallisopimuksen pohjalta menettelyistä, joilla taataan, että virastolla on yhteisomistuksessa oleva kalusto tiettyinä ajanjaksoina kokonaan käytettävissään, sekä kaluston käyttöehdoista. Viraston kokonaan itse omistama kalusto on annettava viraston käyttöön sen pyynnöstä, eikä rekisteröintijäsenvaltio voi vedota 38 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun poikkeukselliseen tilanteeseen.

4.  Rekisteröintijäsenvaltio ja virasto sopivat viraston laatiman mallisopimuksen pohjalta menettelyistä, joilla taataan, että virastolla on yhteisomistuksessa oleva kalusto tiettyinä ajanjaksoina kokonaan käytettävissään, sekä kaluston käyttöehdoista. Viraston kokonaan itse omistama kalusto on annettava viraston käyttöön sen pyynnöstä milloin tahansa, eikä rekisteröintijäsenvaltio voi vedota 38 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun poikkeukselliseen tilanteeseen.

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto laatii keskitetyn luettelon valmiuskalustosta, joka muodostuu joko jäsenvaltioiden tai viraston omistamasta, ulkorajavalvonnassa tai palauttamisessa käytettävästä kalustosta sekä jäsenvaltioiden ja viraston yhdessä omistamasta vastaavasta kalustosta, ja ylläpitää kyseistä luetteloa.

1.  Virasto laatii keskitetyn luettelon valmiuskalustosta, joka muodostuu joko jäsenvaltioiden tai viraston omistamasta, ulkorajavalvonnassa, rajavalvonnassa, etsinnässä ja pelastamisessa tai palauttamisessa käytettävästä kalustosta sekä jäsenvaltioiden ja viraston yhdessä omistamasta vastaavasta kalustosta, ja ylläpitää kyseistä luetteloa.

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Viraston omistaman kaluston on oltava kokonaisuudessaan käytettävissä milloin tahansa, kuten 37 artiklan 4 kohdassa edellytetään.

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 1 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Myös yhteisomistuksessa olevan kaluston on oltava käytettävissä milloin tahansa, kun viraston omistusosuus on yli 50 prosenttia.

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 1 c kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 c.  Virasto varmistaa valmiuskalustoon kuuluvan kaluston yhteensopivuuden ja yhteentoimivuuden.

 

Tätä varten se määrittelee tekniset standardit, jotka viraston kokonaan tai osittain hankkiman kaluston ja jäsenvaltioiden omistaman valmiuskalustoon kuuluvan kaluston on täytettävä.

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Valmiuskalustoon kuuluvan kaluston on oltava milloin tahansa käytettävissä nopeisiin rajainterventioihin. Jäsenvaltiot eivät voi vedota 4 kohdassa tarkoitettuun poikkeukselliseen tilanteeseen.

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.   Jäsenvaltioiden on osoitettava kalustoa valmiuskalustoon. Jäsenvaltioiden osallistuminen valmiuskalustoon ja kaluston käyttö yksittäisissä operaatioissa suunnitellaan viraston ja jäsenvaltioiden vuosittaisten kahdenvälisten neuvottelujen ja sopimusten pohjalta. Näiden sopimusten mukaisesti ja siltä osin kuin jäsenvaltioiden kalusto muodostaa osan kaluston vähimmäismäärästä tiettynä vuotena, jäsenvaltioiden on viraston pyynnöstä annettava kalustonsa käyttöön, paitsi jos niitä kohtaa poikkeuksellinen tilanne, joka vaikuttaa merkittävästi kansallisten tehtävien suorittamiseen. Tällainen pyyntö on esitettävä vähintään 30 päivää ennen suunniteltua kaluston käyttöä. Osallistumista valmiuskalustoon tarkastellaan vuosittain.

4.  Jäsenvaltioiden on osoitettava kalustoa valmiuskalustoon. Jäsenvaltioiden osallistuminen valmiuskalustoon ja kaluston käyttö yksittäisissä operaatioissa suunnitellaan viraston ja jäsenvaltioiden vuosittaisten kahdenvälisten neuvottelujen ja sopimusten pohjalta. Näiden sopimusten mukaisesti ja siltä osin kuin jäsenvaltioiden kalusto muodostaa osan kaluston vähimmäismäärästä tiettynä vuotena, jäsenvaltioiden on viraston pyynnöstä annettava kalustonsa käyttöön, paitsi jos niitä kohtaa poikkeuksellinen tilanne, joka vaikuttaa merkittävästi kansallisten tehtävien suorittamiseen. Jos jäsenvaltio vetoaa tällaiseen poikkeukselliseen tilanteeseen, sen on toimitettava tilanteesta yksityiskohtaiset perustelut ja tiedot virastolle kirjeessä, jonka sisältö liitetään 7 kohdassa tarkoitettuun selvitykseen. Tällainen pyyntö on esitettävä vähintään 30 päivää ennen suunniteltua kaluston käyttöä. Osallistumista valmiuskalustoon tarkastellaan vuosittain.

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 5 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Jos kaluston vähimmäismäärän vahvistamisen jälkeen ilmenee ennakoimattomia yhteisen operaation tai nopean rajaintervention kalustotarpeita, joita ei voida täyttää valmiuskalustolla, jäsenvaltioiden on asetettava tilapäisluonteisesti tarvittava kalusto viraston käyttöön sen pyynnöstä.

Tarkistus    108

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 7 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

7.   Virasto antaa Euroopan parlamentille vuosittain selvityksen siitä, kuinka paljon kalustoa kukin jäsenvaltio on osoittanut valmiuskalustoon tämän artiklan mukaisesti.

7.  Virasto toimittaa Euroopan parlamentille vuosittain selvityksen siitä, kuinka paljon kalustoa kukin jäsenvaltio on osoittanut valmiuskalustoon tämän artiklan mukaisesti. Selvityksessä luetellaan jäsenvaltiot, jotka ovat edellisen vuoden aikana vedonneet 4 kohdassa tarkoitettuun poikkeukselliseen tilanteeseen, ja esitetään asianomaisen jäsenvaltion toimittamat perustelut ja tiedot.

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ryhmien jäsenillä on oltava valmiudet suorittaa kaikki tehtävät ja käyttää kaikkea toimivaltaa, jotka liittyvät rajavalvontaan ja palauttamiseen ja ovat tarpeen asetuksen (EY) N:o 562/2006 ja direktiivin 2008/115/EY tavoitteiden saavuttamiseksi.

1.  Ryhmien jäsenillä on oltava valmiudet suorittaa kaikki tehtävät ja käyttää kaikkea toimivaltaa, jotka liittyvät rajavalvontaan ja palauttamiseen ja ovat tarpeen asetuksen (EU) N:o 2016/399 ja direktiivin 2008/115/EY tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus    110

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.   Ryhmien jäsenet käyttävät tehtäviään suorittaessaan ja toimivaltaansa käyttäessään omia univormujaan. Heidän on liitettävä univormuunsa sininen käsivarsinauha, jossa on unionin sekä viraston tunnus, merkiksi siitä, että he osallistuvat yhteiseen operaatioon, pilottihankkeeseen, nopeaan rajainterventioon tai palauttamisoperaatioon tai -interventioon. Ryhmien jäsenten on pidettävä aina mukanaan valtuuskirja ja esitettävä se pyynnöstä voidakseen todistaa henkilöllisyytensä vastaanottavan jäsenvaltion kansallisille viranomaisille.

4.  Ryhmien jäsenet käyttävät tehtäviään suorittaessaan ja toimivaltaansa käyttäessään omia univormujaan. Heidän on myös käytettävä näkyvää henkilötunnistetta ja liitettävä univormuunsa sininen käsivarsinauha, jossa on unionin sekä viraston tunnus, merkiksi siitä, että he osallistuvat yhteiseen operaatioon, pilottihankkeeseen, nopeaan rajainterventioon tai palauttamisoperaatioon tai -interventioon. Ryhmien jäsenten on pidettävä aina mukanaan valtuuskirja ja esitettävä se pyynnöstä voidakseen todistaa henkilöllisyytensä vastaanottavan jäsenvaltion kansallisille viranomaisille.

Tarkistus    111

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 8 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

8.  Tämän asetuksen soveltamiseksi vastaanottava jäsenvaltio valtuuttaa ryhmien jäsenet käyttämään kansallisia tietokantojaan ja eurooppalaisia tietokantoja, joiden käyttö on tarpeen rajatarkastuksia, rajavalvontaa ja palauttamista varten. Ryhmien jäsenet saavat käyttää vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeen heidän tehtäviensä suorittamiseksi ja toimivaltansa käyttämiseksi. Vastaanottavan jäsenvaltion on ennen ryhmien jäsenten lähettämistä ilmoitettava virastolle kansalliset ja eurooppalaiset tietokannat, joita voidaan käyttää. Viraston on ilmoitettava nämä tiedot kaikille lähettämiseen osallistuville jäsenvaltioille.

8.  Tämän asetuksen soveltamiseksi vastaanottava jäsenvaltio valtuuttaa ryhmien jäsenet käyttämään kansallisia tietokantojaan ja eurooppalaisia tietokantoja, joiden käyttö on tarpeen rajatarkastuksia, rajavalvontaa ja palauttamista varten. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ne myöntävät tehokkaalla ja tuloksellisella tavalla pääsyn näihin tietokantoihin. Ryhmien jäsenet saavat käyttää vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeen heidän tehtäviensä suorittamiseksi ja toimivaltansa käyttämiseksi. Vastaanottavan jäsenvaltion on ennen ryhmien jäsenten lähettämistä ilmoitettava virastolle kansalliset ja eurooppalaiset tietokannat, joita voidaan käyttää. Viraston on ilmoitettava nämä tiedot kaikille lähettämiseen osallistuville jäsenvaltioille.

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 9 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

9.  Ainoastaan vastaanottavan jäsenvaltion rajavartijat tai ryhmien jäsenet, jos vastaanottava jäsenvaltio on valtuuttanut ne toimimaan puolestaan, voivat tehdä asetuksen (EY) N:o 562/2006 13 artiklan mukaisia päätöksiä evätä maahanpääsy.

9.  Ainoastaan vastaanottavan jäsenvaltion rajavartijat tai ryhmien jäsenet, jos vastaanottava jäsenvaltio on valtuuttanut ne toimimaan puolestaan, voivat tehdä asetuksen (EU) N:o 2016/399 14 artiklan mukaisia päätöksiä evätä maahanpääsy.

Tarkistus    113

Ehdotus asetukseksi

41 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kun ryhmien jäsenet toimivat vastaanottavassa jäsenvaltiossa, tämä jäsenvaltio on vastuussa heidän toimintansa aikana mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

1.  Kun ryhmien jäsenet toimivat vastaanottavassa jäsenvaltiossa, tämä jäsenvaltio on vastuussa heidän toimintansa aikana mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

2.  Jos tällainen vahinko johtuu vakavasta huolimattomuudesta tai tahallisesta laiminlyönnistä, vastaanottava jäsenvaltio voi ottaa yhteyttä kotijäsenvaltioon, jotta tämä korvaisi sille ne määrät, jotka vastaanottava jäsenvaltio on suorittanut vahingon kärsijöille tai heidän oikeudenomistajilleen.

2.  Jos tällainen vahinko johtuu vakavasta huolimattomuudesta tai tahallisesta laiminlyönnistä tai virka-aseman väärinkäytöstä, vastaanottava jäsenvaltio voi ottaa yhteyttä kotijäsenvaltioon tai virastoon, jotta kotijäsenvaltio tai virasto korvaisi sille ne määrät, jotka vastaanottava jäsenvaltio on suorittanut vahingon kärsijöille tai heidän oikeudenomistajilleen.

3.  Kunkin jäsenvaltion on luovuttava vaatimasta vastaanottavalta jäsenvaltiolta tai muulta jäsenvaltiolta korvausta niistä vahingoista, joita sille on aiheutunut, jollei vahinko ole ollut seurausta vakavasta huolimattomuudesta tai tahallisesta laiminlyönnistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ensiksi mainitun jäsenvaltion oikeuksien käyttöä kolmansia osapuolia kohtaan.

3.  Kunkin jäsenvaltion on luovuttava vaatimasta vastaanottavalta jäsenvaltiolta tai muulta jäsenvaltiolta korvausta niistä vahingoista, joita sille on aiheutunut, jollei vahinko ole ollut seurausta vakavasta huolimattomuudesta tai tahallisesta laiminlyönnistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ensiksi mainitun jäsenvaltion oikeuksien käyttöä kolmansia osapuolia kohtaan.

4.  Jäsenvaltioiden väliset 2 ja 3 artiklan soveltamista koskevat riidat, joita ei voida ratkaista jäsenvaltioiden välisillä neuvotteluilla, on saatettava Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaistavaksi SEUT-sopimuksen 273 artiklan mukaisesti.

4.  Jäsenvaltioiden tai jäsenvaltion ja viraston väliset 1, 2 ja 3 artiklan soveltamista koskevat riidat, joita ei voida ratkaista jäsenvaltioiden välisillä neuvotteluilla, on saatettava Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaistavaksi perussopimusten mukaisesti.

 

4 a.  Kun ryhmien jäsenet toimivat kolmannen jäsenvaltion alueella, virasto on vastuussa heidän operaatioidensa aikana mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista. Edellä olevaa 2, 3 ja 4 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin.

5.  Virasto vastaa viraston kalustolle käytön aikana aiheutuneisiin vahinkoihin liittyvistä kustannuksista, jollei vahinko ole ollut seurausta vakavasta huolimattomuudesta tai tahallisesta laiminlyönnistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sen oikeuksien käyttöä kolmansia osapuolia kohtaan.

5.  Virasto vastaa viraston kalustolle käytön aikana aiheutuneisiin vahinkoihin liittyvistä kustannuksista, jollei vahinko ole ollut seurausta vakavasta huolimattomuudesta tai tahallisesta laiminlyönnistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sen oikeuksien käyttöä kolmansia osapuolia kohtaan.

Tarkistus    114

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Hallintoneuvosto vahvistaa toimenpiteet, joiden mukaisesti virasto soveltaa asetusta (EY) N:o 45/2001, viraston tietosuojavastaavaa koskevat toimenpiteet mukaan lukien. Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultava ennen toimenpiteiden vahvistamista.

2.  Tietosuojavaltuutettu nimitetään asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti. Hallintoneuvosto vahvistaa toimenpiteet, joiden mukaisesti virasto soveltaa tätä asetusta. Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultava ennen toimenpiteiden vahvistamista.

Tarkistus    115

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Viraston käsittelemien henkilötietojen siirtäminen tai jäsenvaltioiden suorittama tämän asetuksen puitteissa käsiteltyjen henkilötietojen välittäminen eteenpäin kolmansien maiden viranomaisille tai kolmansille osapuolille on kielletty, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 47 artiklan soveltamista.

4.  Viraston käsittelemien henkilötietojen siirtäminen tai jäsenvaltioiden suorittama tämän asetuksen puitteissa käsiteltyjen henkilötietojen välittäminen eteenpäin kolmansien maiden viranomaisille tai kolmansille osapuolille, myös kansainvälisille järjestöille, on kielletty, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 47 artiklan soveltamista.

Tarkistus    116

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Virastolle henkilötietoja toimittavan jäsenvaltion tai muun unionin viraston on määritettävä 1 kohdassa tarkoitettu yksi tai useampi käsittelyn tarkoitus. Jos se ei ole tätä tehnyt, virasto kuulee kyseisten henkilötietojen toimittajaa ja tarkastelee henkilötietoja määrittääkseen, ovatko tiedot tarpeen suhteessa 1 kohdassa mainittuun yhteen tai useampaan tarkoitukseen, jota tai joita varten niitä käsitellään edelleen. Virasto voi käsitellä tietoja muuta kuin 1 kohdassa esitettyä tarkoitusta varten ainoastaan, jos tietojen toimittaja antaa siihen luvan.

3.  Virastolle henkilötietoja toimittavan jäsenvaltion tai muun unionin viraston on määritettävä 1 kohdassa tarkoitettu yksi tai useampi käsittelyn tarkoitus. Virasto voi käsitellä tällaisia henkilötietoja muuta kuin 1 kohdassa esitettyä tarkoitusta varten ainoastaan, jos tietojen toimittaja antaa siihen luvan.

Tarkistus    117

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Viraston ja muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien on rajoitettava yhteisten operaatioiden, pilottihankkeiden ja nopeiden rajainterventioiden yhteydessä kerättyjen ja jäsenvaltioiden tai viraston oman henkilöstön virastolle toimittamien henkilötietojen käyttö koskemaan

1.  Viraston ja muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien on rajoitettava yhteisten operaatioiden, pilottihankkeiden ja nopeiden rajainterventioiden yhteydessä kerättyjen ja jäsenvaltioiden tai viraston oman henkilöstön virastolle toimittamien henkilötietojen käyttö koskemaan

a)   sellaisten henkilöiden henkilötietoja, joiden jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset perustellusti epäilevät osallistuneen rajat ylittävään rikolliseen toimintaan, kuten laittoman maahanmuuton helpottamiseen, ihmiskauppaan tai terrorismiin;

a)  sellaisten henkilöiden henkilötietoja, joiden jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset perustellusti epäilevät osallistuneen rajat ylittävään rikolliseen toimintaan, kuten ihmissalakuljetukseen, ihmiskauppaan tai terrorismiin;

b)   sellaisten henkilöiden henkilötietoja, jotka ylittävät ulkorajat laittomasti ja joista Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmät ovat keränneet tietoja muun muassa muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien toiminnan yhteydessä;

b)  sellaisten henkilöiden henkilötietoja, jotka ylittävät ulkorajat luvattomasti ja joista Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmät ovat keränneet tietoja muun muassa muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien toiminnan yhteydessä;

c)   rekisteritunnuksia, puhelinnumeroita tai alusten tunnistenumeroja, jotka ovat tarpeen laittomassa maahanmuutossa ja rajat ylittävässä rikollisessa toiminnassa käytettyjen reittien ja menetelmien tutkimista ja analysointia varten.

c)  rekisteritunnuksia, puhelinnumeroita tai alusten tunnistenumeroja, jotka ovat kytköksissä a ja b alakohdassa tarkoitettuihin henkilöihin ja jotka ovat tarpeen laittomassa muuttoliikkeessä ja rajat ylittävässä rikollisessa toiminnassa käytettyjen reittien ja menetelmien tutkimista ja analysointia varten.

 

Henkilötietoja, jotka koskevat 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja henkilöitä, ei välitetä lainvalvontaviranomaisille eikä niitä käsitellä rikosten ehkäisyä, havaitsemista tai tutkintaa eikä syytteeseenpanoa varten.

Tarkistus    118

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 2 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)   tietojen siirtäminen Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastolle, Europolille tai Eurojustille on tarpeen, jotta niitä voidaan käyttää kyseisten elinten toimeksiantojen sekä 51 artiklan mukaisesti;

a)  tietojen siirtäminen EASO:lle, Europolille tai Eurojustille on tarpeen, jotta niitä voidaan käyttää kyseisten elinten toimeksiantojen sekä 51 artiklan mukaisesti;

Tarkistus    119

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 2 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)   tietojen siirtäminen asianomaisten jäsenvaltioiden viranomaisille, jotka vastaavat rajavalvonnasta, maahanmuutto- ja turvapaikka-asioista ja lainvalvonnasta, on tarpeen, jotta tietoja voidaan käyttää kansallisen lainsäädännön sekä kansallisten ja EU:n tietosuojasääntöjen mukaisesti;

b)  tietojen siirtäminen asianomaisten jäsenvaltioiden viranomaisille, jotka vastaavat rajavalvonnasta, maahanmuutto- ja turvapaikka-asioista ja lainvalvonnasta, on tarpeen, jotta tietoja voidaan käyttää kansallisen lainsäädännön sekä kansallisten ja unionin tietosuojasääntöjen mukaisesti;

Tarkistus    120

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Sellaisia henkilötietoja, joista ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiliiton jäsenyys tai pelkästään luonnollisen henkilön tunnistamiseen tarvittavia geneettisiä tai biometrisiä tietoja taikka luonnollisen henkilön seksuaalista käyttäytymistä tai suuntautumista koskevia tietoja voidaan käsitellä ainoastaan, kun se on ehdottomasti tarpeen, edellyttäen että rekisteröidyn oikeudet ja vapaudet turvataan asianmukaisesti ja tietojen käsittelyn ainoana tarkoituksena on rekisteröidyn tai muun luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojeleminen.

Tarkistus    121

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Turvallisuusluokittelu ei estä tietojen antamista Euroopan parlamentin saataville. Euroopan parlamentille tämän asetuksen mukaisesti toimitettavien tietojen ja asiakirjojen toimittamisessa ja käsittelyssä on noudatettava Euroopan parlamentin ja komission välillä sovellettavia, luokiteltujen tietojen toimittamista ja käsittelyä koskevia sääntöjä.

Tarkistus    122

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto tekee yhteistyötä komission, unionin muiden toimielinten, Euroopan ulkosuhdehallinnon, Europolin, Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston, Euroopan unionin perusoikeusviraston, Eurojustin, Euroopan unionin satelliittikeskuksen, Euroopan meriturvallisuusviraston ja Euroopan kalastuksenvalvontaviraston sekä muiden unionin virastojen, elinten ja laitosten kanssa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa ja erityisesti laittoman maahanmuuton ja rajat ylittävän rikollisuuden, mukaan lukien laittoman maahanmuuton helpottamisen, ihmiskaupan ja terrorismin, ehkäisemisessä ja torjumisessa.

1.  Virasto tekee yhteistyötä komission, unionin muiden toimielinten, Euroopan ulkosuhdehallinnon, Europolin, EASO:n, Euroopan unionin perusoikeusviraston, Eurojustin, Euroopan unionin satelliittikeskuksen, Euroopan meriturvallisuusviraston ja Euroopan kalastuksenvalvontaviraston sekä muiden unionin virastojen, elinten ja toimistojen kanssa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa ja erityisesti ja erityisesti laittoman maahanmuuton paremman hallinnoinnin ja rajat ylittävän rikollisuuden, kuten ihmissalakuljetuksen, ihmiskaupan ja terrorismin, ehkäisemisessä ja torjumisessa.

Tarkistus    123

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut unionin toimielimet, virastot, elimet, laitokset ja kansainväliset järjestöt voivat käyttää viraston saamia tietoja ainoastaan toimivaltansa rajoissa ja perusoikeuksia kunnioittaen, tietosuojavaatimukset mukaan lukien. Viraston käsittelemien henkilötietojen välittämiseen eteenpäin tai niiden muuhun ilmaisemiseen muille unionin virastoille tai elimille sovelletaan henkilötietojen vaihtamista koskevia erityisiä työjärjestelyjä, ja siihen tarvitaan Euroopan tietosuojavaltuutetun ennakkohyväksyntä. Turvallisuusluokiteltujen tietojen käsittelyn osalta näillä järjestelyillä on varmistettava, että kyseinen unionin toimielin, elin, virasto tai laitos taikka kansainvälinen järjestö noudattaa viraston soveltamia turvallisuussääntöjä ja -normeja vastaavia sääntöjä ja normeja.

4.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut unionin toimielimet, virastot, elimet, laitokset ja kansainväliset järjestöt voivat käyttää viraston saamia tietoja ainoastaan toimivaltansa rajoissa ja perusoikeuksia kunnioittaen, tietosuojavaatimukset mukaan lukien. Viraston käsittelemien henkilötietojen välittämiseen eteenpäin tai niiden muuhun ilmaisemiseen muille unionin virastoille tai elimille sovelletaan henkilötietojen vaihtamista koskevia erityisiä työjärjestelyjä, ja siihen tarvitaan Euroopan tietosuojavaltuutetun ennakkohyväksyntä. Henkilötietojen siirrossa on noudatettava 44–48 artiklassa säädettyjä tietosuojasäännöksiä. Turvallisuusluokiteltujen tietojen käsittelyn osalta näillä järjestelyillä on varmistettava, että kyseinen unionin toimielin, elin, virasto tai laitos taikka kansainvälinen järjestö noudattaa viraston soveltamia turvallisuussääntöjä ja -normeja vastaavia sääntöjä ja normeja.

Tarkistus    124

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Virasto voi asianomaisten jäsenvaltioiden suostumuksella myös kutsua tarkkailijoita unionin toimielimistä, virastoista, elimistä tai laitoksista taikka kansainvälisistä järjestöistä osallistumaan toimiinsa ja erityisesti yhteisiin operaatioihin, pilottihankkeisiin, riskianalyysiin ja koulutukseen siltä osin kuin tarkkailijoiden läsnäolo on kyseisten toimien tavoitteiden mukaista ja voi edistää yhteistyön parantamista ja parhaiden toimintatapojen vaihtoa eikä vaaranna näiden toimien turvallisuutta. Tarkkailijat voivat osallistua riskianalyysiin ja koulutukseen vain asianomaisen jäsenvaltion suostumuksella. Tarkkailijat voivat osallistua yhteisiin operaatioihin ja pilottihankkeisiin vastaanottavan jäsenvaltion suostumuksella. Tarkkailijoiden osallistumista koskevat yksityiskohtaiset säännöt sisällytetään toimintasuunnitelmaan. Virasto antaa tarkkailijoille asianmukaisen koulutuksen ennen heidän osallistumistaan.

5.  Virasto voi asianomaisten jäsenvaltioiden suostumuksella myös kutsua ei-sotilaallisia tarkkailijoita unionin toimielimistä, virastoista, elimistä tai laitoksista taikka kansainvälisistä järjestöistä osallistumaan toimiinsa ja erityisesti yhteisiin operaatioihin, pilottihankkeisiin, riskianalyysiin ja koulutukseen siltä osin kuin tarkkailijoiden läsnäolo on kyseisten toimien tavoitteiden mukaista ja voi edistää yhteistyön parantamista ja parhaiden toimintatapojen vaihtoa eikä vaaranna näiden toimien turvallisuutta. Tarkkailijat voivat osallistua riskianalyysiin ja koulutukseen vain asianomaisen jäsenvaltion suostumuksella. Tarkkailijat voivat osallistua yhteisiin operaatioihin ja pilottihankkeisiin vastaanottavan jäsenvaltion suostumuksella. Tarkkailijoiden osallistumista koskevat yksityiskohtaiset säännöt sisällytetään toimintasuunnitelmaan. Virasto antaa tarkkailijoille asianmukaisen koulutuksen ennen heidän osallistumistaan.

Tarkistus    125

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)   tarjoamalla valvonta- ja viestintäpalveluja, jotka perustuvat uusimpaan teknologiaan, mukaan lukien avaruus- ja maainfrastruktuuriin ja mille tahansa alustalle asennettuihin antureihin, esimerkiksi kauko-ohjatun ilma-aluksen käytön kokonaisjärjestelmiin;

b)  tarjoamalla valvonta- ja viestintäpalveluja, jotka perustuvat uusimpaan teknologiaan, mukaan lukien avaruus- ja maainfrastruktuuriin ja mille tahansa alustalle asennettuihin antureihin;

Tarkistus    126

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 1 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)   kehittämällä valmiuksia laatimalla suuntaviivoja, suosituksia ja parhaita toimintatapoja sekä tukemalla henkilöstön koulutusta ja vaihtoa, jotta voidaan parantaa rannikkovartiostojen tehtäviin liittyvää tiedonvaihtoa ja yhteistyötä;

c)  kehittämällä valmiuksia laatimalla suuntaviivoja, suosituksia ja parhaita toimintatapoja sekä huolehtimalla henkilöstön koulutuksesta ja vaihdosta;

Tarkistus    127

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  tukemalla rajavartiotehtäviä koskevaa tiedonvaihtoa ja yhteistyötä, mukaan lukien keskustelut operationaalisista haasteista ja merialueilla ilmenevistä riskeistä;

Tarkistus    128

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston, Euroopan kalastuksenvalvontaviraston ja Euroopan meriturvallisuusviraston välistä yhteistyötä rannikkovartiostojen tehtävien alalla, määritellään työjärjestelyssä virastoihin sovellettavien varainhoitosäännösten mukaisesti.

2.  Yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat viraston, Euroopan kalastuksenvalvontaviraston ja Euroopan meriturvallisuusviraston välistä yhteistyötä rannikkovartiostojen tehtävien alalla, määritellään työjärjestelyssä niiden kunkin oman toimeksiannon ja virastoihin sovellettavien varainhoitosäännösten mukaisesti.

Tarkistus    129

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto helpottaa ja edistää unionin ulkosuhdepolitiikan mukaisesti jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välistä operatiivista yhteistyötä sen toimintaan kuuluvissa asioissa ja siinä määrin kuin sen tehtävien hoitaminen tätä edellyttää, myös perusoikeuksien suojelun osalta. Virasto ja jäsenvaltiot noudattavat normeja ja sääntöjä, jotka ovat vähintään unionin lainsäädännössä säädettyjen normien ja sääntöjen tasoisia, myös silloin, kun kolmansien maiden kanssa tehdään yhteistyötä niiden alueella. Yhteistyön käynnistäminen kolmansien maiden kanssa mahdollistaa rajavalvontaa ja palauttamista koskevien eurooppalaisten normien edistämisen.

1.  Virasto helpottaa ja edistää unionin ulkosuhdepolitiikan mukaisesti jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välistä teknistä ja operatiivista yhteistyötä sen toimintaan kuuluvissa asioissa ja siinä määrin kuin sen tehtävien hoitaminen tätä edellyttää, myös perusoikeuksien suojelun sekä palauttamiskiellon periaatteen osalta. Virasto ja jäsenvaltiot noudattavat unionin lainsäädäntöä, myös normeja ja sääntöjä, jotka ovat osa unionin säännöstöä, myös silloin, kun kolmansien maiden kanssa tehdään yhteistyötä niiden alueella. Yhteistyön käynnistäminen kolmansien maiden kanssa mahdollistaa rajavalvontaa ja palauttamista koskevien eurooppalaisten normien edistämisen.

Tarkistus    130

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Virasto voi tehdä yhteistyötä kolmansien maiden viranomaisten kanssa, jotka ovat toimivaltaisia tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa, unionin edustustojen tuella ja niiden kanssa toimintaa koordinoiden, sekä kyseisten viranomaisten kanssa sovittujen työjärjestelyjen ja unionin lainsäädännön ja politiikan mukaisesti. Nämä työjärjestelyt liittyvät operatiivisen yhteistyön hallinnointiin. Tällaisille järjestelyille on saatava komission ennakkohyväksyntä.

2.  Virasto voi tehdä yhteistyötä kolmansien maiden viranomaisten kanssa, jotka ovat toimivaltaisia tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa, unionin edustustojen tuella ja niiden kanssa toimintaa koordinoiden. Näin tehdessään virasto toimii unionin ulkosuhdepolitiikan mukaisesti, myös perusoikeuksien suojelemisen ja palauttamiskiellon periaatteen osalta, sekä kyseisten viranomaisten kanssa sovittujen työjärjestelyjen ja unionin lainsäädännön ja politiikan mukaisesti. Näissä työjärjestelyissä täsmennetään yhteistyön soveltamisala, luonne ja tarkoitus, ja ne liittyvät operatiivisen yhteistyön hallinnointiin. Tällaisia järjestelyjä koskevat luonnokset toimitetaan Euroopan parlamentille, ja niille on saatava komission ennakkohyväksyntä. Viraston on noudatettava unionin lainsäädäntöä, myös normeja ja sääntöjä, jotka ovat osa unionin säännöstöä.

Tarkistus    131

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tilanteissa, joissa tarvitaan teknistä ja operatiivista lisäapua, virasto voi koordinoida jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välistä operatiivista yhteistyötä ulkorajavalvonnan alalla, ja lisäksi se voi toteuttaa ulkorajoilla yhteisiä operaatioita, joihin osallistuu yksi tai useampi jäsenvaltio sekä ainakin yhden jäsenvaltion naapurina oleva kolmas maa, edellyttäen, että kyseinen kolmas maa on antanut suostumuksensa operaatioon, joka voidaan toteuttaa myös kyseisen maan alueella. Komissiolle on ilmoitettava tällaisista toimista.

3.  Tilanteissa, joissa tarvitaan teknistä ja operatiivista lisäapua, virasto voi koordinoida jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välistä operatiivista yhteistyötä ulkorajavalvonnan alalla, ja lisäksi se voi toteuttaa ulkorajoilla yhteisiä operaatioita, joihin osallistuu yksi tai useampi jäsenvaltio sekä ainakin yhden jäsenvaltion naapurina oleva kolmas maa, edellyttäen, että kyseinen kolmas maa on antanut suostumuksensa operaatioon, joka voidaan toteuttaa myös kyseisen maan alueella, ja edellyttäen, että virasto, vastaanottava jäsenvaltio ja kyseinen kolmas valtio ovat tehneet sopimuksen toimintasuunnitelmasta. Asiassa sovelletaan 15 artiklaa soveltuvin osin. Komissiolle on ilmoitettava tällaisista toimista.

Tarkistus    132

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Virasto voi myös asianomaisten jäsenvaltioiden suostumuksella kutsua tarkkailijoita kolmansista maista osallistumaan 13 artiklassa tarkoitettuihin toimiinsa ulkorajoilla, 27 artiklassa tarkoitettuihin palauttamisoperaatioihin, 32 artiklassa tarkoitettuihin palauttamisinterventioihin sekä 35 artiklassa tarkoitettuun koulutukseen siltä osin kuin tarkkailijoiden läsnäolo on kyseisten toimien tavoitteiden mukaista ja voi edistää yhteistyön parantamista ja parhaiden toimintatapojen vaihtoa eikä vaaranna näiden toimien turvallisuutta. Tarkkailijat voivat osallistua 13, 27 ja 35 artiklassa tarkoitettuihin toimiin vain asianomaisten jäsenvaltioiden suostumuksella ja 13 ja 32 artiklassa tarkoitettuihin toimiin vain vastaanottavan jäsenvaltion suostumuksella. Tarkkailijoiden osallistumista koskevat yksityiskohtaiset säännöt sisällytetään toimintasuunnitelmaan. Virasto antaa tarkkailijoille asianmukaisen koulutuksen ennen heidän osallistumistaan.

5.  Virasto voi myös asianomaisten jäsenvaltioiden suostumuksella kutsua ei-sotilaallisia tarkkailijoita kolmansista maista osallistumaan 13 artiklassa tarkoitettuihin toimiinsa ulkorajoilla, 27 artiklassa tarkoitettuihin palauttamisoperaatioihin, 32 artiklassa tarkoitettuihin palauttamisinterventioihin sekä 35 artiklassa tarkoitettuun koulutukseen siltä osin kuin tarkkailijoiden läsnäolo on kyseisten toimien tavoitteiden mukaista ja voi edistää yhteistyön parantamista ja parhaiden toimintatapojen vaihtoa eikä vaaranna näiden toimien turvallisuutta. Tarkkailijat voivat osallistua 13, 18, 27 ja 35 artiklassa tarkoitettuihin toimiin vain asianomaisten jäsenvaltioiden suostumuksella ja 13 ja 32 artiklassa tarkoitettuihin toimiin vain vastaanottavan jäsenvaltion suostumuksella. Tarkkailijoiden osallistumista koskevat yksityiskohtaiset säännöt sisällytetään toimintasuunnitelmaan. Virasto antaa tarkkailijoille asianmukaisen koulutuksen ennen heidän osallistumistaan, ja sen toimintaan osallistuessaan tarkkailijat noudattavat viraston menettelyohjeita.

Tarkistus    133

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 8 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a.  Jäsenvaltioita ei velvoiteta osallistumaan kolmansien maiden alueella toteutettavaan toimintaan.

Tarkistus    134

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 9 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

9.  Virasto ilmoittaa Euroopan parlamentille 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuista toimista.

9.  Virasto ilmoittaa Euroopan parlamentille tässä artiklassa tarkoitetuista toimista ja sisällyttää arvion kolmansien maiden kanssa tehdystä yhteistyöstä vuosikertomukseensa.

Tarkistus    135

Ehdotus asetukseksi

54 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto voi lähettää omaan henkilöstöönsä kuuluvia asiantuntijoita kolmansiin maihin yhteyshenkilöiksi, joilla olisi oltava suurin mahdollinen suoja tehtäviään hoitaessaan. He muodostavat osan unionin ja jäsenvaltioiden maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden ja turvallisuusasiantuntijoiden paikallisista tai alueellisista yhteistyöverkostoista, mukaan lukien neuvoston asetuksen (EY) N:o 377/2004 mukaisesti perustetusta verkostosta.

1.  Virasto voi lähettää omaan henkilöstöönsä kuuluvia asiantuntijoita kolmansiin maihin yhteyshenkilöiksi, joilla olisi oltava suurin mahdollinen suoja tehtäviään hoitaessaan. He muodostavat osan unionin ja jäsenvaltioiden maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden ja turvallisuusasiantuntijoiden paikallisista tai alueellisista yhteistyöverkostoista, mukaan lukien neuvoston asetuksen (EY) N:o 377/2004 mukaisesti perustetusta verkostosta.

 

Yhteyshenkilöitä käytetään ainoastaan sellaisissa kolmansissa maissa, joissa rajavalvontakäytännöt noudattavat ihmisoikeuksia koskevia vähimmäisnormeja.

2.  Unionin ulkosuhdepolitiikan mukaisesti etusijalle yhteyshenkilöiden lähettämisessä asetetaan ne kolmannet maat, jotka riskianalyysin mukaan ovat laittoman maahanmuuton lähtö- tai kauttakulkumaita. Virasto voi myös vastavuoroisesti ottaa vastaan kyseisten kolmansien maiden lähettämiä yhteyshenkilöitä. Hallintoneuvosto hyväksyy vuosittain pääjohtajan ehdotuksesta luettelon ensisijaisista maista. Hallintoneuvoston on hyväksyttävä yhteyshenkilöiden lähettäminen.

2.  Unionin ulkosuhdepolitiikan mukaisesti etusijalle yhteyshenkilöiden lähettämisessä asetetaan ne kolmannet maat, jotka riskianalyysin mukaan ovat laittoman muuttoliikkeen lähtö- tai kauttakulkumaita. Virasto voi myös vastavuoroisesti ottaa vastaan kyseisten kolmansien maiden lähettämiä yhteyshenkilöitä. Hallintoneuvosto hyväksyy vuosittain pääjohtajan ehdotuksesta luettelon ensisijaisista maista. Hallintoneuvoston on hyväksyttävä yhteyshenkilöiden lähettäminen.

3.  Viraston yhteyshenkilöiden tehtäviin kuuluu unionin lainsäädäntöä ja perusoikeuksia noudattaen luoda ja ylläpitää yhteyksiä sen kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten kanssa, johon yhteyshenkilöt on lähetetty, tarkoituksena edistää laittoman maahanmuuton ehkäisemistä ja torjuntaa sekä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamista. Yhteyshenkilöiden on koordinoitava toimintaansa tiiviisti unionin edustustojen kanssa.

3.  Viraston yhteyshenkilöiden tehtäviin kuuluu unionin lainsäädäntöä ja perusoikeuksia noudattaen luoda ja ylläpitää yhteyksiä sen kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten kanssa, johon yhteyshenkilöt on lähetetty, tarkoituksena edistää laittoman muuttoliikkeen ehkäisemistä ja torjuntaa sekä sellaisten kolmansien maiden kansalaisten palauttamista, joista jokin jäsenvaltio on antanut palauttamispäätöksen direktiivin 2008/115/EY mukaisesti. Yhteyshenkilöiden on koordinoitava toimintaansa tiiviisti unionin edustustojen kanssa.

4.  Ennen päätöksen tekemistä yhteyshenkilöiden lähettämisestä kolmansiin maihin on saatava komission lausunto, ja tästä toiminnasta on ilmoitettava yksityiskohtaisesti Euroopan parlamentille mahdollisimman pian.

4.  Ennen päätöksen tekemistä yhteyshenkilöiden lähettämisestä kolmansiin maihin on saatava komission lausunto, ja tästä toiminnasta on ilmoitettava viipymättä yksityiskohtaisesti Euroopan parlamentille.

Tarkistus    136

Ehdotus asetukseksi

59 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Unionin tuomioistuimella on toimivalta ratkaista riidat, jotka koskevat 3 kohdassa tarkoitetun vahingon korvaamista.

4.  Unionin tuomioistuimella on toimivalta ratkaista riidat, jotka koskevat tämän artiklan 3 kohdassa ja 41 artiklan 4 a kohdassa tarkoitetun vahingon korvaamista.

Tarkistus    137

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 1 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)   valvontaelin,

c)  neuvoa-antava elin,

Tarkistus    138

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 1 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)   nimittää pääjohtajan komission ehdotuksesta 68 artiklan mukaisesti;

Poistetaan.

Tarkistus    139

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)   nimittää valvontaelimen jäsenet 69 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

b)  nimittää neuvoa-antavan elimen jäsenet 69 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

Tarkistus    140

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 1 kohta – d alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

d)   hyväksyy konsolidoidun vuosikertomuksen viraston toiminnasta edellisenä vuonna ja toimittaa sen viimeistään 1 päivänä heinäkuuta Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle; konsolidoitu vuosikertomus on julkaistava;

d)  hyväksyy vuosikertomuksen viraston toiminnasta edellisenä vuonna ja toimittaa sen viimeistään 1 päivänä heinäkuuta Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle; vuosikertomus on julkaistava;

Tarkistus    141

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 1 kohta – e alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

e)   hyväksyy vuosittain ennen marraskuun 30 päivää ja ottaen huomioon komission lausunnon äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä yhtenäisen ohjelma-asiakirjan, joka sisältää viraston monivuotisen ohjelmasuunnitelman ja seuraavan vuoden työohjelman, ja toimittaa sen Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle;

e)  hyväksyy vuosittain ennen marraskuun 30 päivää ja ottaen huomioon komission lausunnon äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä seuraavan vuoden työohjelman ja toimittaa sen Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle;

Tarkistus    142

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

g a)  päättää virastolle merkittäviä kustannuksia aiheuttavista 37 artiklassa tarkoitetuista kalusto-ostoista tai -vuokrauksesta;

Tarkistus    143

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 1 kohta – p alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

p)   hyväksyy tarpeiden analysoinnin pohjalta 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedotusta ja viestintää koskevat suunnitelmat ja saattaa ne säännöllisesti ajan tasalle;

p)  hyväksyy 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedotusta ja viestintää koskevat suunnitelmat ja saattaa ne säännöllisesti ajan tasalle;

Tarkistus    144

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 1 kohta – q a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

q a)  päättää haavoittuvuusarvioinnin objektiivisista kriteereistä ja 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta jäsenvaltion tehostetusta arvioinnista ja seurannasta.

Tarkistus    145

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.   Yksittäisen jäsenvaltion ulkorajoilla tai niiden välittömässä läheisyydessä toteutettavia viraston erityistoimia koskevien päätösehdotusten on saatava kyseistä jäsenvaltiota edustavan jäsenen kannatus niiden hyväksymistä koskevassa äänestyksessä hallintoneuvostossa.

Poistetaan.

Tarkistus    146

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.   Hallintoneuvosto voi perustaa suppean johtokunnan, jonka muodostavat hallintoneuvoston puheenjohtaja, yksi komission edustaja sekä kolme hallintoneuvoston jäsentä, avustamaan hallintoneuvostoa ja pääjohtajaa niiden päätösten, ohjelmien ja toimien valmistelussa, jotka hallintoneuvoston on määrä hyväksyä, ja tarvittaessa kiireellisissä tapauksissa tekemään tiettyjä väliaikaisia päätöksiä hallintoneuvoston puolesta.

6.  Hallintoneuvosto voi perustaa suppean johtokunnan, jonka muodostavat hallintoneuvoston puheenjohtaja, yksi komission edustaja sekä kolme hallintoneuvoston jäsentä, avustamaan hallintoneuvostoa ja pääjohtajaa niiden päätösten, ohjelmien ja toimien valmistelussa, jotka hallintoneuvoston on määrä hyväksyä, ja tarvittaessa kiireellisissä tapauksissa tekemään tiettyjä väliaikaisia päätöksiä hallintoneuvoston puolesta. Hallintoneuvosto voi siirtää tiettyjä selkeästi määriteltyjä tehtäviä johtokunnalle, etenkin jos tämä lisää viraston tehokkuutta.

Tarkistus    147

Ehdotus asetukseksi

62 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.   Hallintoneuvostoon kuuluu yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta sekä kaksi komission edustajaa, joilla kaikilla on äänioikeus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan soveltamista. Tätä varten kukin jäsenvaltio nimittää hallintoneuvoston jäsenen sekä varajäsenen, joka edustaa jäsentä tämän poissa ollessa. Komissio nimittää kaksi jäsentä sekä heidän varajäsenensä. Jäsenten toimikausi on neljä vuotta. Sama henkilö voidaan nimittää tehtävään uudelleen.

1.  Hallintoneuvostoon kuuluu yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta, kaksi komission edustajaa ja yksi Euroopan parlamentin edustaja, joilla kaikilla on äänioikeus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan soveltamista. Tätä varten kukin jäsenvaltio nimittää hallintoneuvoston jäsenen sekä varajäsenen, joka edustaa jäsentä tämän poissa ollessa. Komissio nimittää kaksi jäsentä sekä heidän varajäsenensä. Euroopan parlamentti nimittää yhden jäsenen ja tämän varajäsenen. Jäsenten toimikausi on neljä vuotta. Sama henkilö voidaan nimittää tehtävään uudelleen.

Perustelu

The joint statement of the European Parliament, the Council of the EU and the European Commission on decentralised agencies of 19 July 2012 clearly states that where appropriate one member of the management board should be designated by the European Parliament. Given the important role of this agency, and given that this principle has been applied recently for instance with regards to the European Union Intellectual Property Office it would be reasonable to apply this principle also for this agency.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus    148

Ehdotus asetukseksi

63 artikla – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

Monivuotinen ohjelmasuunnitelma ja vuotuiset työohjelmat

Vuotuiset työohjelmat

Tarkistus    149

Ehdotus asetukseksi

63 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.   Hallintoneuvosto hyväksyy vuosittain viimeistään 30 päivänä marraskuuta asiakirjan, joka sisältää viraston monivuotisen ohjelmasuunnitelman ja seuraavan vuoden vuotuisen työohjelman, pääjohtajan esittämän luonnoksen perusteella ottaen huomioon komission lausunnon ja monivuotisen ohjelmasuunnitelman osalta Euroopan parlamenttia kuultuaan. Hallintoneuvosto toimittaa tämän asiakirjan Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.

1.  Hallintoneuvosto hyväksyy vuosittain viimeistään 30 päivänä marraskuuta seuraavan vuoden vuotuisen työohjelman pääjohtajan esittämän luonnoksen perusteella ottaen huomioon komission lausunnon. Hallintoneuvosto toimittaa viipymättä tämän asiakirjan Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus    150

Ehdotus asetukseksi

63 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.   Monivuotisessa ohjelmasuunnitelmassa on esitettävä yleinen strateginen keskipitkän ja pitkän aikavälin ohjelma, mukaan lukien tavoitteet, odotetut tulokset ja tulosindikaattorit, sekä resurssisuunnitelma, mukaan lukien monivuotinen talousarvio ja henkilöstösuunnitelma. Monivuotisessa ohjelmasuunnitelmassa määritetään strategiset toiminta-alat ja esitetään, mitä toimia on toteutettava tavoitteiden saavuttamiseksi. Siinä esitetään strategia suhteiden järjestämiseksi kolmansiin maihin ja kansainvälisiin järjestöihin sekä tähän strategiaan liittyvät toimet.

Poistetaan.

Tarkistus    151

Ehdotus asetukseksi

63 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.   Monivuotinen ohjelmasuunnitelma on pantava täytäntöön vuotuisten työohjelmien avulla, ja se on tarvittaessa saatettava ajan tasalle 80 artiklassa tarkoitetun arvioinnin tulosten perusteella. Arvioinnin päätelmät on tarvittaessa otettava huomioon myös seuraavan vuoden vuotuisessa työohjelmassa.

Poistetaan.

Tarkistus    152

Ehdotus asetukseksi

63 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.   Vuotuisessa työohjelmassa kuvataan rahoitettavia toimia ja mainitaan yksityiskohtaiset tavoitteet ja odotettavissa olevat tulokset, tulosindikaattorit mukaan luettuina. Lisäksi siinä on mainittava kullekin toimelle osoitetut taloudelliset ja henkilöstöresurssit toimintoperusteisen budjetoinnin ja hallinnoinnin periaatteiden mukaisesti. Vuotuisen työohjelman on oltava monivuotisen ohjelmasuunnitelman mukainen. Siinä on selkeästi ilmoitettava, mitkä tehtävät on lisätty tai poistettu tai mitä tehtäviä on muutettu edelliseen varainhoitovuoteen verrattuna.

5.  Vuotuisessa työohjelmassa kuvataan rahoitettavia toimia ja mainitaan yksityiskohtaiset tavoitteet ja odotettavissa olevat tulokset, tulosindikaattorit mukaan luettuina. Lisäksi siinä on mainittava kullekin toimelle osoitetut taloudelliset ja henkilöstöresurssit toimintoperusteisen budjetoinnin ja hallinnoinnin periaatteiden mukaisesti. Siinä on selkeästi ilmoitettava, mitkä tehtävät on lisätty tai poistettu tai mitä tehtäviä on muutettu edelliseen varainhoitovuoteen verrattuna.

Tarkistus    153

Ehdotus asetukseksi

65 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.   Hallintoneuvosto voi kutsua Euroopan ulkosuhdehallinnon edustajan osallistumaan kokouksiin.

5.  Hallintoneuvosto voi kutsua Euroopan ulkosuhdehallinnon tai unionin minkä tahansa muun elimen, viraston tai toimielimen edustajan osallistumaan kokouksiin.

Tarkistus    154

Ehdotus asetukseksi

67 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virastoa johtaa sen pääjohtaja, joka hoitaa tehtäviään täysin riippumattomasti. Pääjohtaja ei saa pyytää eikä ottaa vastaan ohjeita miltään hallitukselta eikä miltään muulta elimeltä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission ja hallintoneuvoston toimivaltaa.

1.  Virastoa johtaa sen pääjohtaja, joka hoitaa tehtäviään täysin riippumattomasti eikä pyydä eikä ota vastaan ohjeita keneltäkään. Pääjohtaja ei saa pyytää eikä ottaa vastaan ohjeita miltään hallitukselta eikä miltään muulta elimeltä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission ja hallintoneuvoston toimivaltaa.

Tarkistus    155

Ehdotus asetukseksi

67 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi pyytää pääjohtajaa raportoimaan tehtäviensä hoidosta, erityisesti perusoikeusstrategian täytäntöönpanosta ja seurannasta, viraston edellisen vuoden konsolidoidusta vuosikertomuksesta, seuraavan vuoden työohjelmasta ja viraston monivuotisesta ohjelmasuunnitelmasta.

2.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi pyytää pääjohtajaa raportoimaan tehtäviensä hoidosta, myös perusoikeusstrategian täytäntöönpanosta ja seurannasta, viraston edellisen vuoden vuosikertomuksesta, seuraavan vuoden työohjelmasta tai muista viraston toimintaan liittyvistä asioista. Pääjohtaja antaa Euroopan parlamentille lausunnon ja raportoi sille säännöllisesti.

Tarkistus    156

Ehdotus asetukseksi

67 artikla – 3 kohta – d alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

d)   hän laatii vuosittain konsolidoidun vuosikertomuksen viraston toiminnasta ja toimittaa sen hallintoneuvostolle;

d)  hän laatii vuosittain vuosikertomuksen viraston toiminnasta ja toimittaa sen hallintoneuvostolle;

Tarkistus    157

Ehdotus asetukseksi

67 artikla – 3 kohta – k alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

k)   hän varmistaa 18 artiklassa tarkoitetun komission päätöksen täytäntöönpanon;

k)  hän varmistaa 18 artiklassa tarkoitetun neuvoston päätöksen täytäntöönpanon;

Tarkistus    158

Ehdotus asetukseksi

67 artikla – 3 kohta – l alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

l)   hän peruuttaa yhteisen operaation tai nopean rajaintervention rahoituksen tai keskeyttää tai lopettaa tällaiset operaatiot 24 artiklan mukaisesti;

l)  hän peruuttaa toimien rahoituksen 24 artiklan mukaisesti;

Tarkistus    159

Ehdotus asetukseksi

67 artikla – 3 kohta – m alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

m)   hän arvioi yhteisten operaatioiden ja nopeiden rajainterventioiden tuloksia 25 artiklan mukaisesti;

m)  hän arvioi toimien tuloksia 25 artiklan mukaisesti;

Tarkistus    160

Ehdotus asetukseksi

68 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio esittää pääjohtajan ja varapääjohtajan tehtäviin ehdokkaita luettelon perusteella, joka laaditaan sen jälkeen, kun virkaa koskeva ilmoitus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja tarvittaessa muissa lehdissä tai internet-sivustoilla.

1.  Euroopan parlamentti ja neuvosto nimittävät yhteisymmärryksessä pääjohtajan ja varapääjohtajan komission laatiman luettelon perusteella sen jälkeen, kun virkaa koskeva ilmoitus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja tarvittaessa muissa lehdissä tai verkkosivustoilla.

2.  Hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan ansioiden ja todistuksin osoitettujen erinomaisten hallinnollisten ja johtamistaitojen sekä ulkorajavalvonnan ja palauttamisten alalla korkean tason tehtävissä hankitun työkokemuksen perusteella. Hallintoneuvosto tekee päätöksensä kaikkien äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan äänten enemmistöllä.

2.  Pääjohtaja valitaan ansioiden, riippumattomuuden ja todistuksin osoitettujen erinomaisten hallinnollisten ja johtamistaitojen sekä ulkorajavalvonnan ja palauttamisten alalla korkean tason tehtävissä hankitun työkokemuksen perusteella.

Hallintoneuvosto voi erottaa pääjohtajan komission ehdotuksesta samaa menettelyä noudattaen.

 

3.  Pääjohtajaa avustaa varapääjohtaja. Pääjohtajan ollessa poissa tai estynyt varapääjohtaja hoitaa hänen tehtäviään.

3.  Pääjohtajaa avustaa varapääjohtaja. Pääjohtajan ollessa poissa tai estynyt varapääjohtaja hoitaa hänen tehtäviään.

4.  Hallintoneuvosto nimittää varapääjohtajan ansioiden ja todistuksin osoitettujen asianmukaisten hallinnollisten ja johtamistaitojen sekä ulkorajavalvonnan ja palauttamisten alalla hankitun merkityksellisen työkokemuksen perusteella komission ehdotuksesta ja pääjohtajaa kuultuaan. Hallintoneuvosto tekee päätöksensä kaikkien äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan äänten enemmistöllä.

4.  Varapääjohtaja valitaan ansioiden ja todistuksin osoitettujen asianmukaisten hallinnollisten ja johtamistaitojen sekä ulkorajavalvonnan ja palauttamisten alalla hankitun merkityksellisen työkokemuksen perusteella. Varapääjohtaja nimitetään viiden vuoden toimikaudeksi.

Hallintoneuvosto voi erottaa varapääjohtajan samaa menettelyä noudattaen.

 

5.   Pääjohtajan toimikausi on viisi vuotta. Toimikauden päättyessä komissio laatii arvion, jossa tarkastellaan pääjohtajan suoriutumista tehtävistään sekä viraston tulevia tehtäviä ja haasteita.

5.  Pääjohtajan toimikausi on viisi vuotta. Toimikauden päättyessä komissio laatii arvion, jossa tarkastellaan pääjohtajan suoriutumista tehtävistään sekä viraston tulevia tehtäviä ja haasteita.

6.  Hallintoneuvosto voi komission ehdotuksesta, jossa otetaan huomioon 5 kohdassa tarkoitettu arvio, jatkaa pääjohtajan toimikautta kerran enintään viideksi vuodeksi.

 

7.  Varapääjohtajan toimikausi on viisi vuotta. Hallintoneuvosto voi jatkaa toimikautta kerran toiseksi enintään viiden vuoden pituiseksi kaudeksi.

 

 

7 a.  Pääjohtaja ja varapääjohtaja voidaan nimittää uudelleen.

 

7 b.  Normaalia vaihtumista tai kuolemaa lukuun ottamatta pääjohtajan ja apulaispääjohtajan tehtävät päättyvät, jos he eroavat. Unionin tuomioistuin voi Euroopan parlamentin, neuvoston tai komission pyynnöstä erottaa pääjohtajan ja varapääjohtajan, jos hän ei enää täytä niitä vaatimuksia, joita hänen tehtäviensä hoitaminen edellyttää, tai jos hän on syyllistynyt vakavaan laiminlyöntiin.

Tarkistus    161

Ehdotus asetukseksi

69 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Valvontaelin

Neuvoa-antava elin

1.  Valvontaelin neuvoo pääjohtajaa seuraavissa asioissa:

1.  Neuvoa-antava elin neuvoo pääjohtajaa seuraavissa asioissa:

a)  suositukset, joita pääjohtaja antaa asianomaiselle jäsenvaltiolle yhteisten operaatioiden tai nopeiden rajainterventioiden käynnistämiseksi ja toteuttamiseksi 14 artiklan 4 kohdan mukaisesti;

a)  suositukset, joita pääjohtaja antaa asianomaiselle jäsenvaltiolle yhteisten operaatioiden tai nopeiden rajainterventioiden käynnistämiseksi ja toteuttamiseksi 14 artiklan 4 kohdan mukaisesti;

b)   päätökset, jotka pääjohtaja osoittaa jäsenvaltioille viraston 12 artiklan mukaisesti tekemän haavoittuvuusarvioinnin tulosten perusteella;

b)  päätökset, jotka pääjohtaja osoittaa jäsenvaltioille viraston 12 artiklan mukaisesti tekemän haavoittuvuusarvioinnin tulosten perusteella;

c)   toimenpiteet, jotka tarvitaan välittömiä toimia ulkorajoilla edellyttävää tilannetta koskevan komission päätöksen toteuttamiseksi käytännössä, mukaan lukien päätöksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittava kalusto ja henkilöstö 18 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

c)  toimenpiteet, jotka tarvitaan välittömiä toimia ulkorajoilla edellyttävää tilannetta koskevan neuvoston päätöksen toteuttamiseksi käytännössä, mukaan lukien päätöksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittava kalusto ja henkilöstö 18 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

2.  Valvontaelin koostuu varapääjohtajasta ja neljästä muusta viraston korkeasta virkamiehestä, jotka hallintoneuvosto nimittää, sekä yhdestä komission hallintoneuvostoon lähettämistä edustajista. Valvontaelimen puheenjohtajana toimii varapääjohtaja.

2.  Neuvoa-antava elin koostuu varapääjohtajasta ja kolmesta muusta viraston korkeasta virkamiehestä, jotka hallintoneuvosto nimittää, perusoikeusvaltuutetusta sekä yhdestä komission hallintoneuvostoon lähettämästä edustajasta. Neuvoa-antavan elimen puheenjohtajana toimii varapääjohtaja.

3.  Valvontaelin raportoi hallintoneuvostolle.

3.  Neuvoa-antava elin raportoi hallintoneuvostolle.

Tarkistus    162

Ehdotus asetukseksi

70 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto perustaa neuvoa-antavan ryhmän avustamaan pääjohtajaa ja hallintoneuvostoa perusoikeuskysymyksissä.

1.  Virasto perustaa riippumattoman neuvoa-antavan ryhmän avustamaan pääjohtajaa ja hallintoneuvostoa perusoikeuskysymyksissä.

2.  Virasto kutsuu Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston, Euroopan unionin perusoikeusviraston, Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ja muita asianomaisia järjestöjä osallistumaan neuvoa-antavan ryhmän työhön. Hallintoneuvosto päättää pääjohtajan ehdotuksesta neuvoa-antavan ryhmän kokoonpanosta ja työskentelytavoista sekä yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat tietojen toimittamista neuvoa-antavalle ryhmälle.

2.  Virasto kutsuu EASO:n, Euroopan unionin perusoikeusviraston, Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ja muita asianomaisia järjestöjä osallistumaan neuvoa-antavan ryhmän työhön. Hallintoneuvosto päättää pääjohtajan ehdotuksesta neuvoa-antavan ryhmän kokoonpanosta ja yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat tietojen toimittamista neuvoa-antavalle ryhmälle. Neuvoa-antava ryhmä määrittelee työmenetelmänsä ja laatii työohjelmansa.

3.  Neuvoa-antavaa ryhmää kuullaan perusoikeusstrategian, menettelyohjeiden ja yhteisten koulutusvaatimusten jatkokehittämisestä ja täytäntöönpanosta.

3.  Neuvoa-antavaa ryhmää kuullaan perusoikeusstrategian jatkokehittämisestä ja täytäntöönpanosta, valitusmekanismin perustamisesta, menettelyohjeista ja yhteisistä koulutusvaatimuksista.

 

3 a.  Virasto ilmoittaa neuvoa-antavalle ryhmälle, onko se muuttanut toimintaansa vastauksena sen selvityksiin ja suosituksiin ja millä tavalla. Virasto sisällyttää yksityiskohtaiset tiedot muutoksista vuosikertomukseensa.

4.  Neuvoa-antava ryhmä laatii vuosikertomuksen toiminnastaan. Tämä kertomus julkaistaan.

4.  Neuvoa-antava ryhmä laatii vuosikertomuksen toiminnastaan. Tämä kertomus julkaistaan.

5.  Neuvoa-antava ryhmä saa käytettäväkseen kaikki perusoikeuksien kunnioittamista koskevat tiedot, myös tekemällä vierailuja yhteisten operaatioiden tai nopeiden rajainterventioiden toteuttamispaikalle sovittuaan asiasta ensin vastaanottavan jäsenvaltion kanssa.

5.  Neuvoa-antava ryhmä saa tosiasiallisesti käytettäväkseen kaikki perusoikeuksien kunnioittamista koskevat tiedot, myös tekemällä vierailuja yhteisten operaatioiden tai nopeiden rajainterventioiden toteuttamispaikalle, järjestelyalueille tai palauttamisoperaatioiden ja -interventioiden toteuttamispaikalle.

Tarkistus    163

Ehdotus asetukseksi

71 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Hallintoneuvosto nimittää perusoikeusvaltuutetun, jolla on oltava toimen edellyttämä pätevyys ja kokemusta perusoikeuksien alalta.

1.  Hallintoneuvosto nimittää perusoikeusvaltuutetun, jonka tehtävänä on valvoa ja edistää perusoikeuksien kunnioittamista virastossa ja jolla on oltava toimen edellyttämä pätevyys ja kokemusta perusoikeuksien alalta.

 

1 a.  Perusoikeusvaltuutetulla on käytössään riittävät varat ja henkilöstö, jotka vastaavat viraston toimeksiantoa ja kokoa, ja se saa käyttöönsä kaikki tehtävänsä hoitamisessa tarvitsemansa tiedot.

2.  Perusoikeusvaltuutettu hoitaa tehtäväänsä riippumattomasti, raportoi toiminnastaan suoraan hallintoneuvostolle ja tekee yhteistyötä neuvoa-antavan ryhmän kanssa. Perusoikeusvaltuutettu osallistuu perusoikeuksien valvontajärjestelmään antamalla säännöllisesti kertomuksen toiminnastaan.

2.  Perusoikeusvaltuutettu hoitaa tehtäväänsä riippumattomasti, raportoi toiminnastaan suoraan hallintoneuvostolle ja neuvoa-antavalle ryhmälle. Perusoikeusvaltuutettu osallistuu perusoikeuksien valvontajärjestelmään antamalla säännöllisesti kertomuksen toiminnastaan.

3.  Perusoikeusvaltuutettua on kuultava laadittaessa toimintasuunnitelmia 15 ja 16 artiklan ja 32 artiklan 4 kohdan mukaisesti, ja perusoikeusvaltuutettu saa käytettäväkseen kaikki perusoikeuksien kunnioittamista koskevat tiedot, jotka liittyvät viraston kaikkeen toimintaan.

3.  Perusoikeusvaltuutettua on kuultava laadittaessa toimintasuunnitelmia 15, 16 ja 27 artiklan ja 32 artiklan 4 kohdan mukaisesti, ja perusoikeusvaltuutettu saa käytettäväkseen kaikki perusoikeuksien kunnioittamista koskevat tiedot, jotka liittyvät viraston kaikkeen toimintaan.

Tarkistus    164

Ehdotus asetukseksi

72 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto toteuttaa yhteistyössä perusoikeusvaltuutetun kanssa tarvittavat toimenpiteet, jotta voidaan perustaa tämän artiklan mukaisesti valitusmekanismi sen seuraamiseksi ja varmistamiseksi, että perusoikeuksia noudatetaan viraston kaikissa toimissa.

1.  Virasto toteuttaa yhteistyössä perusoikeusvaltuutetun kanssa tarvittavat toimenpiteet, jotta voidaan perustaa tämän artiklan mukaisesti riippumaton, helposti käytettävissä oleva, avoin ja vaikuttava valitusmekanismi sen seuraamiseksi ja varmistamiseksi, että perusoikeuksia noudatetaan viraston kaikissa toimissa.

2.  Henkilö, johon yhteiseen operaatioon, pilottihankkeeseen, nopeaan rajainterventioon tai palauttamisoperaatioon tai -interventioon osallistuvan henkilöstön toimet vaikuttavat suoraan ja joka katsoo, että hänen perusoikeuksiaan on loukattu kyseisten toimien takia, tai tällaisen henkilön puolesta toimivat kolmannet osapuolet voivat tehdä virastolle valituksen kirjallisesti.

2.  Henkilö, johon yhteiseen operaatioon, pilottihankkeeseen, nopeaan rajainterventioon, muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmään tai palauttamisoperaatioon tai -interventioon osallistuvan henkilöstön toimet vaikuttavat suoraan ja joka katsoo, että hänen perusoikeuksiaan, sellaisina kuin ne on suojattu unionin lainsäädännössä, on loukattu kyseisten toimien takia, tai tällaisen henkilön puolesta toimivat kolmannet osapuolet voivat tehdä virastolle valituksen kirjallisesti.

3.  Käsiteltäväksi voidaan ottaa vain perustellut valitukset, joissa on kyse perusoikeuksien konkreettisista loukkauksista. Valitusmekanismissa ei käsitellä nimettömiä, ilkivaltaisia, perusteettomia, kiusantekomielessä tehtyjä, hypoteettisia tai epätarkkoja valituksia.

3.  Käsiteltäväksi voidaan ottaa vain perustellut valitukset, joissa on kyse perusoikeuksien konkreettisista loukkauksista. Valitusmekanismissa ei käsitellä selvästi aiheettomia, nimettömiä, ilkivaltaisia, perusteettomia, kiusantekomielessä tehtyjä tai hypoteettisia valituksia. Kolmannet osapuolet voivat esittää hyvässä uskossa valituksia suojatakseen sellaisen valituksen esittäjän etuja, joka ei halua paljastaa henkilöllisyyttään.

4.  Perusoikeusvaltuutettu on vastuussa virastolle osoitettujen valitusten käsittelystä hyvää hallintoa koskevan oikeuden mukaisesti. Tässä tarkoituksessa perusoikeusvaltuutettu tarkastelee, voidaanko valitus ottaa tutkittavaksi, rekisteröi tutkittavaksi otettavat valitukset, toimittaa kaikki rekisteröidyt valitukset pääjohtajalle, välittää rajavartijoita koskevat valitukset heidän kotijäsenvaltiolleen ja kirjaa muistiin jatkotoimet, joita virasto tai kyseinen jäsenvaltio toteuttavat.

4.  Perusoikeusvaltuutettu on vastuussa virastolle osoitettujen valitusten käsittelystä perusoikeuskirjan sekä hyvää hallintoa koskevan oikeudenmukaisesti. Tässä tarkoituksessa perusoikeusvaltuutettu tarkastelee, voidaanko valitus ottaa tutkittavaksi, rekisteröi tutkittavaksi otettavat valitukset, toimittaa määritellyn ajan kuluessa kaikki rekisteröidyt valitukset pääjohtajalle ja välittää rajavartijoita koskevat valitukset heidän kotijäsenvaltiolleen, myös perusoikeuksien alalla toimivaltaiselle jäsenvaltion viranomaiselle tai elimelle. Lisäksi perusoikeusvaltuutettu kirjaa muistiin ja varmistaa jatkotoimet, joita virasto tai kyseinen jäsenvaltio toteuttavat. Kaikkien päätösten on oltava kirjallisia ja perusteltuja. Perusoikeusvaltuutettu ilmoittaa valituksen esittäjälle käsiteltäväksi ottamista koskevasta päätöksestä ja kansallisista viranomaisista, joille hänen valituksensa välitettiin.

 

Jos valitusta ei voida ottaa käsiteltäväksi, sen tekijälle ilmoitetaan syyt ja tarjotaan muita mahdollisuuksia epäkohdan esille tuomiseen.

5.  Jos rekisteröity valitus koskee viraston henkilöstöön kuuluvaa, pääjohtaja huolehtii asianmukaisista jatkotoimista, mukaan lukien mahdollisesti tarvittavista kurinpitotoimista. Pääjohtaja raportoi perusoikeusvaltuutetulle viraston valituksen johdosta tekemistä havainnoista ja toteuttamista jatkotoimista.

5.  Jos rekisteröity valitus koskee viraston henkilöstöön kuuluvaa, pääjohtaja huolehtii perusoikeusvaltuutettua kuullen asianmukaisista jatkotoimista, mukaan lukien mahdollisesti tarvittavista kurinpitotoimista. Pääjohtaja raportoi perusoikeusvaltuutetulle kurinpitotoimien täytäntöönpanosta määritellyn ajan kuluessa ja sen jälkeen tarvittaessa säännöllisesti.

6.  Jos rekisteröity valitus koskee vastaanottavan jäsenvaltion rajavartijaa tai ryhmien jäsentä, mukaan lukien ryhmien kansalliset jäsenet tai kansalliset asiantuntijat, kotijäsenvaltion on varmistettava asianmukaiset jatkotoimet, mukaan lukien mahdollisesti tarvittavat kurinpitotoimet tai muut kansalliseen lainsäädäntöön perustuvat toimenpiteet. Kyseinen jäsenvaltio raportoi perusoikeusvaltuutetulle valituksen johdosta tehdyistä havainnoista ja toteutetuista jatkotoimista.

6.  Jos rekisteröity valitus koskee vastaanottavan jäsenvaltion rajavartijaa tai ryhmien jäsentä, mukaan lukien ryhmien kansalliset jäsenet tai kansalliset asiantuntijat, kotijäsenvaltion on varmistettava asianmukaiset jatkotoimet, mukaan lukien mahdollisesti tarvittavat kurinpitotoimet tai muut kansalliseen lainsäädäntöön perustuvat toimenpiteet. Kyseinen jäsenvaltio raportoi perusoikeusvaltuutetulle valituksen johdosta tehdyistä havainnoista ja toteutetuista jatkotoimista määritellyn ajan kuluessa ja sen jälkeen tarvittaessa säännöllisesti. Jos kyseinen jäsenvaltio ei raportoi, virasto lähettää varoituskirjeen, jossa muistutetaan toimista, joita virasto voi toteuttaa, jos kirjeen johdosta ei toteuteta jatkotoimia.

 

6 a.  Jos rajavartijan tai komennuksella olevan kansallisen asiantuntijan on todettu loukanneen perusoikeuksia tai kansainvälistä suojelua koskevia velvoitteita, virasto pyytää jäsenvaltiota välittömästi poistamaan rajavartijan tai komennuksella olevan kansallisen asiantuntijan viraston toiminnasta tai reagointiryhmästä.

7.  Perusoikeusvaltuutettu raportoi pääjohtajalle ja hallintoneuvostolle viraston ja jäsenvaltioiden valitusten johdosta tekemistä havainnoista ja toteuttamista jatkotoimista.

7.  Perusoikeusvaltuutettu raportoi pääjohtajalle ja hallintoneuvostolle viraston ja jäsenvaltioiden valitusten johdosta tekemistä havainnoista ja toteuttamista jatkotoimista. Virasto sisällyttää vuosikertomukseensa tiedot valitusmekanismista ja ilmoittaa, kuinka monta valitusta vastaanotettiin, minkä tyyppisiä perusoikeuksia koskevat loukkaukset olivat, minkä operaation yhteydessä niitä esiintyi ja mitä jatkotoimia virasto ja jäsenvaltiot toteuttivat.

8.  Hyvää hallintoa koskevan oikeuden mukaisesti käsiteltäväksi otettavan valituksen tekijöille on ilmoitettava, että valitus on rekisteröity, että sen pohjalta on aloitettu arviointi ja että valituksen tekijälle toimitetaan vastaus mahdollisimman pian. Jos valitusta ei voida ottaa käsiteltäväksi, sen tekijälle ilmoitetaan syyt ja tarjotaan muita mahdollisuuksia epäkohdan esille tuomiseen.

 

9.  Perusoikeusvaltuutettu laatii neuvoa-antavaa ryhmää kuultuaan vakiomuotoisen valituslomakkeen, jossa on annettava yksityiskohtaiset ja tarkat tiedot väitetystä perusoikeuksien rikkomisesta. Perusoikeusvaltuutettu toimittaa lomakkeen pääjohtajalle ja hallintoneuvostolle.

9.  Perusoikeusvaltuutettu vahvistaa neuvoa-antavaa ryhmää kuultuaan valitusmekanismia koskevan menettelyn, perusoikeuskirjan 41 artiklan ja edellä esitettyjen säännösten perusteella ja laatii vakiomuotoisen valituslomakkeen, jossa on annettava yksityiskohtaiset ja tarkat tiedot väitetystä perusoikeuksien rikkomisesta. Perusoikeusvaltuutettu toimittaa lomakkeen ja kaikki muut menettelyyn kuuluvat yksityiskohtaiset tiedot pääjohtajalle ja hallintoneuvostolle.

Virasto huolehtii siitä, että vakiomuotoinen valituslomake laaditaan yleisimmillä kielillä ja on saatavilla viraston verkkosivuilla ja paperiversiona kaikkien viraston toimien yhteydessä. Perusoikeusvaltuutettu käsittelee myös sellaiset valitukset, joita ei ole esitetty vakiomuotoisella valituslomakkeella.

Virasto huolehtii siitä, että tietoa valitusmahdollisuudesta ja valitusmenettelystä on helposti saatavilla. Vakiomuotoinen valituslomake on asetettava saataville viraston verkkosivustolle ja paperiversiona kaikkien viraston toimien yhteydessä kielillä, joita kolmansien maiden kansalaiset ymmärtävät tai joita heidän voidaan kohtuudella odottaa ymmärtävän. Lisäneuvontaa ja apua valitusmenettelyyn tarjotaan oletetuille uhreille ja pyynnöstä. Lapsille ja muille haavoittuvassa asemassa oleville ryhmille tarjotaan heille soveltuvaa tietoa, jotta helpotetaan heidän mahdollisuuksiaan käyttää valitusmekanismia. Perusoikeusvaltuutettu käsittelee myös sellaiset valitukset, joita ei ole esitetty vakiomuotoisella valituslomakkeella.

10.  Virasto ja perusoikeusvaltuutettu käsittelevät kaikkia valitukseen sisältyviä henkilötietoja asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti, ja jäsenvaltiot noudattavat henkilötietojen käsittelyssä direktiiviä 95/46/EY ja neuvoston puitepäätöstä 2008/977/YOS.

10.  Virasto ja perusoikeusvaltuutettu käsittelevät kaikkia valitukseen sisältyviä henkilötietoja asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti, ja jäsenvaltiot noudattavat henkilötietojen käsittelyssä direktiiviä 95/46/EY ja neuvoston puitepäätöstä 2008/977/YOS.

Valituksen tekijä antaa valituksen esittäessään suostumuksensa siihen, että virasto ja perusoikeusvaltuutettu käsittelevät hänen henkilötietojaan asetuksen (EY) N:o 45/2001 5 artiklan d alakohdan mukaisesti.

Valituksen tekijä antaa valituksen esittäessään suostumuksensa siihen, että virasto ja perusoikeusvaltuutettu käsittelevät hänen henkilötietojaan asetuksen (EY) N:o 45/2001 5 artiklan d alakohdan mukaisesti.

Valitusten tekijöiden etujen turvaamiseksi valitukset on käsiteltävä luottamuksellisina, ellei valituksen tekijä luovu oikeudestaan luottamuksellisuuteen. Jos valituksen tekijä luopuu oikeudestaan luottamuksellisuuteen, hänen katsotaan antaneen suostumuksensa siihen, että perusoikeusvaltuutettu tai virasto paljastaa hänen henkilöllisyytensä valituksen kohteena olevassa asiassa.

Valitusten tekijöiden etujen turvaamiseksi valitukset on käsiteltävä luottamuksellisina, ellei valituksen tekijä luovu oikeudestaan luottamuksellisuuteen. Jos valituksen tekijä luopuu oikeudestaan luottamuksellisuuteen, hänen katsotaan antaneen suostumuksensa siihen, että perusoikeusvaltuutettu tai virasto paljastaa hänen henkilöllisyytensä kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja soveltuvissa tapauksissa tai tarvittaessa perusoikeuksista vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle tai elimelle valituksen kohteena olevassa asiassa.

 

10 a.  Rekisteröityjen tietosuojaa koskevia oikeuksia ja niihin liittyviä valituksia käsittelee erikseen tämän asetuksen 44 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustettu tietosuojavastaava. Perusoikeusvaltuutettu ja tietosuojavastaava laativat kirjallisesti yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa määritellään heidän tehtäviensä jako vastaanotettujen valitusten suhteen.

Tarkistus    165

Ehdotus asetukseksi

74 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.   Virasto voi tiedottaa omasta aloitteestaan toimivaltaansa kuuluvilla aloilla. Se julkistaa 61 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetun konsolidoidun vuotuisen toimintakertomuksen ja varmistaa erityisesti, että yleisölle ja kaikille asiasta kiinnostuneille annetaan pikaisesti puolueetonta, luotettavaa ja helppotajuista tietoa sen toiminnasta.

2.  Virasto tiedottaa omasta aloitteestaan toimivaltaansa kuuluvilla aloilla. Se julkistaa asiaankuuluvia tietoja sekä 61 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetun vuotuisen toimintakertomuksen ja varmistaa erityisesti, että yleisölle ja kaikille asianomaisille annetaan pikaisesti puolueetonta, yksityiskohtaista, luotettavaa ja helppotajuista tietoa sen toiminnasta paljastamatta operationaalisia tietoja, joiden julkaiseminen vaarantaisi operaatioiden tavoitteen saavuttamisen.

Tarkistus    166

Ehdotus asetukseksi

75 artikla – 1 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Viraston tulot koostuvat seuraavista eristä, tämän kuitenkaan vaikuttamatta muihin tulonlähteisiin:

1.  Viraston tulot koostuvat seuraavista:

Tarkistus    167

Ehdotus asetukseksi

75 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Talousarvion avoimuuden lisäämiseksi toimintamenot esitetään unionin talousarviossa erillisinä budjettikohtina toiminta-aloittain.

Tarkistus    168

Ehdotus asetukseksi

75 artikla – 7 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

7.  Komissio toimittaa ennakkoarvion Euroopan unionin yleistä talousarviota koskevan alustavan esityksen yhteydessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle, jäljempänä yhteisesti ’budjettivallan käyttäjä’.

7.  Saatuaan ennakkoarvion komissio toimittaa sen Euroopan parlamentille ja neuvostolle, jäljempänä yhteisesti ’budjettivallan käyttäjä’.

Tarkistus    169

Ehdotus asetukseksi

75 artikla – 13 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

13.  Hallintoneuvoston hyväksymään viraston talousarvioon sisällytetään nopeiden rajainterventioiden ja palauttamisinterventioiden rahoittamista varten operatiivinen varaus, jonka määrä on vähintään 4 prosenttia operatiivisiin toimiin tarkoitetuista määrärahoista. Varauksen olisi oltava voimassa koko vuoden.

13.  Hallintoneuvoston hyväksymään viraston talousarvioon sisällytetään nopeiden rajainterventioiden ja palauttamisinterventioiden rahoittamista varten operatiivinen varaus, jonka määrä on vähintään 4 prosenttia operatiivisiin toimiin tarkoitetuista määrärahoista. Kunkin vuoden lokakuun 1 päivänä olisi oltava käytettävissä vähintään neljäsosa varauksesta, jotta syntyvät tarpeet voitaisiin kattaa vuoden loppuun saakka.

Tarkistus    170

Ehdotus asetukseksi

77 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

77 a artikla

 

Eturistiriitojen ehkäisy

 

Virasto hyväksyy sisäiset säännöt, joissa edellytetään, että sen elinten jäsenet ja niiden henkilöstö välttävät tehtävänsä tai toimikautensa aikana tilanteita, jotka voivat johtaa eturistiriitaan, ja ilmoittavat tällaisista tilanteista.

Tarkistus    171

Ehdotus asetukseksi

79 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

79 artikla

Poistetaan.

Komiteamenettely

 

1.  Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 562/2006 33 a artiklalla perustettu komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

 

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

 

3.  Kun komitean lausunto on määrä hankkia kirjallista menettelyä noudattaen, tämä menettely päätetään tuloksettomana, jos komitean puheenjohtaja lausunnon antamiselle asetetussa määräajassa niin päättää tai komitean jäsenten kahden kolmasosan enemmistö sitä pyytää.

 

4.  Jos komitea ei anna lausuntoa, komissio ei hyväksy ehdotusta täytäntöönpanosäädökseksi, ja tuolloin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklan 4 kohdan kolmatta alakohtaa.

 

5.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 8 artiklaa yhdessä sen 5 artiklan kanssa.

 

Tarkistus    172

Ehdotus asetukseksi

80 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio laatii arvioinnin, jossa käsitellään erityisesti viraston toiminnan vaikuttavuutta, tuloksellisuutta ja tehokkuutta ja sen työskentelymenetelmiä suhteessa sen tavoitteisiin, toimivaltaan ja tehtäviin, kolmen vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. Arvioinnissa on tarkasteltava erityisesti tarvetta muuttaa viraston valtuutusta ja tällaisten muutosten taloudellisia vaikutuksia.

1.  Komissio laatii riippumattoman arvioinnin, jossa käsitellään erityisesti viraston saavuttamia tuloksia sen tavoitteet, toimeksianto ja tehtävät huomioon ottaen, viraston toiminnan vaikuttavuutta, tuloksellisuutta ja tehokkuutta ja sen työskentelymenetelmiä suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon ja tehtäviin ja eurooppalaisen yhteistyön toteuttamista rannikkovartiostojen tehtävien alalla, ... päivänä ...kuuta ... [kolme vuotta tämän asetuksen voimaantulosta] mennessä ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. Arvioinnissa on tarkasteltava erityisesti tarvetta muuttaa viraston valtuutusta ja tällaisten muutosten taloudellisia vaikutuksia.

Arviointiin on sisällytettävä erityinen analyysi siitä, miten perusoikeuskirjaa on noudatettu tätä asetusta sovellettaessa.

Arviointiin on sisällytettävä erityinen analyysi siitä, miten perusoikeuskirjaa ja asiaa koskevaa unionin lainsäädäntöä on noudatettu tätä asetusta sovellettaessa.

2.  Komissio toimittaa arviointikertomuksen ja sitä koskevat päätelmänsä Euroopan parlamentille, neuvostolle ja hallintoneuvostolle. Arviointikertomus ja sitä koskevat päätelmät on julkaistava.

2.  Komissio toimittaa arviointikertomuksen ja sitä koskevat päätelmänsä Euroopan parlamentille, neuvostolle ja hallintoneuvostolle. Arviointikertomus ja sitä koskevat päätelmät on julkaistava.

3.  Komissio arvioi joka toisen arvioinnin yhteydessä viraston saavuttamia tuloksia ottaen huomioon sen tavoitteet, valtuutus ja tehtävät.

 

Tarkistus    173

Ehdotus asetukseksi

82 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Asetuksen 19 artiklan 5 kohtaa sekä 28, 29, 30 ja 31 artiklaa sovelletaan kolmen kuukauden kuluttua asetuksen voimaantulosta.

Asetuksen 28, 29, 30 ja 31 artiklaa sovelletaan ... päivästä ...kuuta ... [kolme kuukautta asetuksen voimaantulosta].


PERUSTELUT

Johdanto

Monet pitävät Schengen-aluetta, jolla ei ole sisärajavalvontaa ja jolla ihmiset voivat liikkua vapaasti, yhtenä Euroopan yhdentymisen suurimmista ja näkyvimmistä saavutuksista. Sen perusajatus (ei valvontaa sisärajoilla) on nyt kuitenkin kyseenalaistettu ennakoimattomalla tavalla: kahdeksan Schengen-maata (Belgia, Tanska, Saksa, Unkari, Itävalta, Slovenia, Ruotsi ja Norja) ovat palauttaneet tarkastukset unionin sisärajoille reagoidakseen laittomien maahanmuuttajien edelleen liikkumiseen, jota pidetään vakavana uhkana sisäiselle turvallisuudelle ja yleiselle järjestykselle. Lisäksi Malta ja Ranska ovat turvallisuussyistä palauttaneet tarkastukset unionin sisärajoille.

Tämä osoittaa, että Schengen-alueen tehokasta toimintaa varten ajan mittaan kehitetyt välineet ja mekanismit eivät ole riittäviä, kun otetaan huomioon nykyisen muuttoliikekriisin mittasuhteet sekä terroristien toiminnasta aiheutuvat uhat.

Nyt pyritään reagoimaan muuttoliikekriisistä aiheutuviin haasteisiin, lujittamaan jäsenvaltioiden keskinäistä yhteisvastuullisuutta sekä lisäämään lainvalvontaviranomaisten tietojenvaihtoa ja yhteistyötä terrorismin torjunnassa.

Euroopan raja- ja rannikkovartiostoa koskevalla ehdotuksella pyritään varmistamaan Schengen-alueen ulkorajojen asianmukainen valvonta, joka on välttämätöntä, jotta muuttoliikettä voidaan hallita tehokkaasti ja jotta voidaan varmistaa turvallisuuden korkea taso samalla kun taataan henkilöiden vapaa liikkuvuus unionissa. Nykyisestä kontekstista seuraa, että tarkoituksena ei ole kehittää yleistä patenttilääkettä vaan paneutua havaittuihin heikkouksiin.

Taustaa

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex) käynnisti toimintansa 1. toukokuuta 2005. Frontexin perustamisella pyrittiin parantaman ulkorajojen yhdennettyä hallintaa sekä yhteisten määräysten täytäntöönpanoa Euroopan rajojen hallinnan edistämiseksi, koordinoimiseksi ja kehittämiseksi.

Frontexin toimivaltuuksia on jo muutettu kahdesti. Asetuksella 863/2007 otettiin käyttöön nopeiden rajainterventioiden käsite, ja asetuksella 1168/2011 korostettiin Frontexin vastuuta perusoikeuksien suojelemisesta.

Lisäksi vuonna 2013 perustettiin asetuksella 1052/2013 Euroopan rajavalvontajärjestelmä (Eurosur), jota Frontex hallinnoi ja jota voidaan kuvata rajalla vallitsevan tilannekuvan kartaksi, jota voidaan käyttää tietojenvaihtoon. Tämän ohella on myös annettu – parlamentin vietyä erään tapauksen tuomioistuimeen – Frontexin koordinoiman operatiivisen yhteistyön puitteissa suoritettavaa ulkoisten merirajojen valvontaa koskevista säännöistä annettu asetus 656/2014.

Kun Frontex-asetuksen uusin uudelleenarviointi hyväksyttiin vuonna 2011, komissio antoi julkilausuman, jossa se sitoutui teettämään toteutettavuustutkimuksen rajavartijoita koskevasta eurooppalaisesta järjestelmästä.(1) Eurooppa-neuvosto on myös pyytänyt Tukholman ohjelmassaan komissiota ”käynnistämään keskustelun Frontexin pitkän aikavälin kehittämisestä … muun muassa siitä, olisiko eurooppalaisen rajavartiojärjestelmän perustaminen toteutettavissa”. Selvitys on laadittu ja esitetty LIBE-valiokunnalle.(2)

Samaan aikaan suoritettiin oikeusperustassa määrätty Frontexin arviointi, jonka tulokset on julkistettu.(3) Euroopan muuttoliikeagendassa ilmoitettiin, että ”[m]eneillään olevan ... arvioinnin perusteella komissio aikoo ehdottaa Frontexin oikeusperustan muuttamista sen roolin vahvistamiseksi palauttamisasioissa”.

Parlamentti on moneen otteeseen keskustellut Frontexin jatkokehittämisestä, kuten osoittavat täysistunnossa 11. helmikuuta 2015 käyty keskustelu sekä 2. joulukuuta 2015 annettu päätöslauselma erityiskertomuksesta Frontexia koskevasta Euroopan oikeusasiamiehen oma-aloitteisesta tutkinnasta OI/5/2012/BEH-MHZ (2014/2215(INI)). Parlamentti suositteli päätöslauselmassaan, että Frontexin toimivaltuuksia uudelleen tarkasteltaessa mukaan otettaisiin yksilövalitusmekanismin perustaminen.

Käsiteltävänä oleva Euroopan raja- ja rannikkovalvontavartiostoa koskeva ehdotus

Komissio esitteli käsiteltävänä olevan ehdotuksen viime joulukuussa edellä kuvatun pohjatyön perusteella ja ennakoimattoman muuttoliikekriisin seurauksena. Siinä edellytetään Frontexin toimeksiannon täydellistä uudistamista laajentamalla merkittävästi sen toimivaltuuksia.

Komissio ehdottaa, että perustetaan Euroopan raja- ja rannikkovartiosto, jonka muodostavat Frontexin korvaava Euroopan raja- ja rannikkovartiovirasto ja rajavalvonnasta vastaavat kansalliset viranomaiset, joihin kuuluu rannikkovartiosto silloin, kun se hoitaa rajavalvontatehtäviä. Komissio ehdottaa myös ensimmäistä kertaa lainsäädännössä, että mukaan otetaan Euroopan yhdennetyn rajavalvonnan käsite.

Ehdotuksen innovatiivisiin osatekijöihin kuuluu haavoittuvuusarviointi, jolla pyritään välttämään ulkorajojen tehotonta valvontaa, yhteyshenkilöiden käyttöön ottaminen jäsenvaltioissa, rajalla ilmeneviä välittömiä toimia edellyttäviä tilanteita koskeva menettely sekä 1 500 rajavartijan valmiusjoukot, jotka jäsenvaltioiden olisi poikkeuksetta asetettava käyttöön nopeasti. Ehdotuksessa lujitetaan myös viraston roolia palauttamisessa ja lisätään sen valmiuksia (henkilöstö, talousarvio, kalusto) sekä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa ja käynnistetään rannikkovalvontaa koskeva eurooppalainen yhteistyö.

Esittelijän kanta

Esittelijä pitää ehdotusta myönteisenä ja kannattaa siitä uutena elementtinä, jolla säädöksen hyväksytyksi tultua lujitetaan jäsenvaltioiden yhteisvastuullisuutta, tehostetaan rajavalvontaa koskevaa yhdentymistä ja ehkäistään kriisitilanteita ulkorajoilla. Ehdotuksella reagoidaan havaittuihin heikkouksiin riippumatta siitä, johtuvatko ne jäsenvaltioiden haluttomuudesta tai kyvyttömyydestä antaa pyydettäessä rajavartijoita ja kalustoa viraston käyttöön, tehokkaiden jatkotoimien ja ehkäisevien toimien puuttumisesta vai siitä, että jäsenvaltiot eivät ole aktivoineet luotuja mekanismeja (mekanismin perustamisen jälkeen on suoritettu vain kaksi nopeaa rajainterventiota). Unionin ulkorajojen valvonnan on oltava jäsenvaltioiden yhteisellä vastuulla, koska on kyse vapaasta liikkuvuudesta ilman sisärajoilla tehtäviä tarkastuksia. Esittelijän ehdottamilla tarkistuksilla pyritään tiukentamaan ehdotusta lisäämällä viraston vaikuttavuutta sekä tehokkuutta ja vastuullisuutta.

Eräillä ehdotetuilla tarkistuksilla pyritään auttamaan virastoa saavuttamaan paremmin tavoitteensa. Ratkaisevaa on, että virastolla on jatkossa käytettävissään rajavartijoita ja kalustoa aina, kun siihen on tarvetta, ja että virasto kykenee käyttämään niitä tarvittaessa lyhyellä varoitusajalla.

Esittelijä toteaa, että välittömiä toimia ulkorajoilla edellyttäviin tilanteisiin sovellettavassa menettelyssä (18 artikla) kunnioitetaan jäsenvaltioiden suvereniteettia, koska siinä edellytetään, että asianomainen jäsenvaltio sopii toimintasuunnitelmasta viraston kanssa ja että juuri jäsenvaltio antaa ohjeet ryhmille. Esittelijä katsoo kuitenkin, että toimintaa koskevat päätökset olisi tehtävä neuvostossa, millä lujitettaisiin päätöksentekoprosessia ja korostettaisiin entisestään jäsenvaltioiden suvereniteettia. Lisäksi tarvitaan realistinen menettely sen varalta, että jäsenvaltio ei noudata neuvoston päätöstä. Tällöin ei ole varaa jäädä odottamaan asian ratkaisemista tuomioistuimessa. Sen sijaan Schengen-alueen suojelemiseksi saatetaan tarvita tietyissä tarkkaan määritellyissä olosuhteissa sovellettavana viimeisenä keinona sitä, että valvonta palautetaan tietyillä sisärajaosuuksilla.

Esittelijä katsoo myös, että yhteyshenkilön nimittäminen kaikkiin jäsenvaltioihin, joilla on unionin ulkoista maa- tai merirajaa, auttaa virastoa parantamaan tavoitteiden saavuttamista ja helpottaa jäsenvaltioiden ja viraston välistä tietojenvaihtoa. Periaatteessa yhteyshenkilöitä olisi oltava kaikissa jäsenvaltioissa, koska kaikkien jäsenvaltioiden olisi osallistuttava rajavalvonnan tiukkoja normeja koskevien yhteisten toimintatapojen kehittämiseen. Koska riskit ovat pienemmät jäsenvaltioilla, joilla on pelkästään ilmatilarajaa, niissä ei välttämättä tarvita tällaisia yhteyshenkilöitä.

Ulkorajoja valvotaan jatkuvasti ja riskianalyyseja ja pakollisia haavoittuvuusarviointeja tehdään säännöllisesti, jotta kyetään havaitsemaan ulkorajoilla ilmenevät heikkoudet ja reagoimaan niihin. Esittelijä ehdottaa operaatioissa käytettävää kalustoa koskevien säännösten tiukentamista. Viraston käytettävissä ovat rajavartijoista koostuvat reagointiryhmät sekä kalusto, millä pyritään siihen, että nopeat rajainterventiot voitaisiin toteuttaa muutamassa päivässä.

Koska viraston roolia palauttamisasioissa vahvistetaan, esittelijä haluaa täsmentää, että viraston tavoitteena on auttaa jäsenvaltioita palauttamisoperaatioiden toteuttamisessa ottamatta kantaa jäsenvaltioiden tekemien palauttamispäätösten aiheellisuuteen. Esittelijä kannattaa myös sitä, että virastoa varten otetaan käyttöön perusoikeuksia koskevia takeita, kun otetaan huomioon viraston kasvanut rooli ja operationaalisten tehtävien lisääntyminen.

Esittelijä katsoo myös, että asetuksen olisi oltava tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottava. Nyt keskitytään muuttovirtojen tehokkaaseen hallintaan unionin ulkorajoilla, mutta viraston tehtäviin kuluu myös reagoiminen mahdollisiin uhkiin, kuten rajat ylittävään rikollisuuteen, unionin ulkorajoilla.

Tehokkuuden saralla esittelijä ehdottaa sekä valvontaelimen että monivuotisen ohjelmasuunnittelun poistamista, koska kummastakin saattaisi luonnostaan tulla tehokkaan toiminnan este. Esittelijä katsoo, myös, että viraston olisi toimintaa rahoittaessaan tai osarahoittaessaan käytettävä avustusten sijasta sopimuksia. Avustusjärjestelmissä ei ole riittävästi joustavuutta, ja ne ovat pitkällisiä, ja sopimussuhteet saattaisivat olla tehokkaampia.

Esittelijä katsoo myös, että tulevan viraston vastuuvelvollisuutta on lisättävä edellyttämällä, että parlamentille ja suurelle yleisölle annetaan enemmän tietoja. Avoimuutta on lisättävä, jotta voidaan parantaa legitiimiyttä ja välttää virheelliset käsitykset viraston roolista.

Esittelijä toteaa lopuksi, että asetuksen hyväksyminen on kiireellinen asia, jotta voidaan tiukentaa ulkorajojen valvontaa ja palauttaa siten tilanne, jossa Schengen-alueen sisällä ei tehdä rajatarkastuksia.

(1)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0344+0+DOC+XML+V0//FI

(2)

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/docs/20141016_home_esbg_frp_001_esbg_final_report_3_00_en.pdf

(3)

http://frontex.europa.eu/assets/Publications/General/Final_Report_on_External_Evaluation_of_Frontex.pdf


ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO (20.5.2016)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan raja- ja rannikkovartiostosta sekä asetuksen (EY) N:o 2007/2004, asetuksen (EY) N:o 863/2007 ja neuvoston päätöksen 2005/267/EY kumoamisesta

(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

Valmistelija: Javier Nart

LYHYET PERUSTELUT

Ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan raja- ja rannikkovartiostosta tarkoituksena on perustaa Euroopan raja- ja rannikkovartiosto ja varmistaa EU:n ulkorajojen yhdennetty eurooppalainen valvonta.

Ehdotus on tervetullut ja asianmukainen vastaus haasteisiin, joita Euroopan unioni on kohdannut meneillään olevan pakolais- ja muuttoliikekriisin aikana. Pelkästään tammikuun ja marraskuun 2015 välisenä aikana noin 1,5 miljoonaa henkeä ylitti rajan laittomasti.

SEUT:n 77 artiklassa asetetaan tavoitteeksi ”ottaa vaiheittain käyttöön yhdennetty ulkorajojen valvontajärjestelmä”, ja tämän ehdotuksen hyväksyminen on ensimmäinen ja tärkeä askel tähän suuntaan.

Ehdotettu Euroopan raja- ja rannikkovartiostovirasto rakentuu kuitenkin nykyisen Frontexin pohjalle, ja käytännön työssä sen on nojattava jäsenvaltioiden kanssa tehtävään yhteistyöhön ja niiden toimintaan.

Asetusta on tarkistettava edelleen jäsenvaltioiden ja Euroopan raja- ja rannikkovartiostoviraston jaetun vastuun periaatteen selkeyttämiseksi.

Vaikka uusien toimivaltuuksien antaminen onkin tärkeä edistysaskel, se on nähtävä ensimmäisenä vaiheena prosessissa, joka johtaa täysin itsenäiseen, yhdennettyyn, EU-vetoiseen ja EU:n laajuiseen raja- ja rannikkovartiostoon, joka rahoitetaan EU:n talousarviosta ja jolla on operatiivinen itsemääräämisoikeus. Jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten olisi tämän asetuksen lopullisen hyväksymisen yhteydessä annettava selkeä poliittinen sitoumus tällaiseen kehitykseen.

On syytä huomata asetusehdotuksen 18 artiklaan sisältyvät säännökset, jotka antavat komissiolle mahdollisuuden päättää riippumattomasta interventiosta jopa jäsenvaltion tahdon vastaisesti.

Viraston on ehdottomasti luotava hyvät suhteet raja- ja rannikkovartiostoihin kolmansissa maissa, ja sillä on oltava operatiivinen itsemääräämisoikeus ja valmiudet tällaisiin ulkoisiin yhteyksiin.

Talousarviovaikutusten arvioidaan olevan vähintään 31,5 miljoonaa euroa vuonna 2017, mutta tämä summa samoin kuin alustava arvio henkilöstöstä vaikuttaa alhaiselta.

Ulkoasiainvaliokunnan ehdottamissa tarkistuksissa on myös selvennyksiä Euroopan parlamentin rooliin viraston valvonnassa ja viraston yhteistyöhön kolmansien maiden kanssa.

TARKISTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Euroopan raja- ja rannikkovartioston on määrä korvata Frontex, jotta varmistetaan Euroopan yhdennetty rajavalvonta ulkorajoilla ja jotta voidaan hallita tehokkaasti muuttoliikettä, turvata sisäisen turvallisuuden korkea taso unionissa ja samalla taata henkilöiden vapaa liikkuvuus unionissa. Perussopimusten ja niiden pöytäkirjojen mukaan jäsenvaltioiden, joihin ei vielä sovelleta Schengenin säännöstön määräyksiä rajavalvonnan lakkauttamisesta, olisi voitava olla osallisina ja/tai edunsaajina kaikissa tämän asetuksen nojalla toteutettavissa toimissa.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Frontexin tehtäviä olisi sen vuoksi laajennettava ja kyseisten muutosten ilmentämiseksi annettava viraston uudeksi nimeksi Euroopan raja- ja rannikkovartiovirasto. Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston päätehtävänä olisi oltava teknisen ja operatiivisen strategian luominen yhdennetyn rajavalvonnan täytäntöönpanemiseksi unionin tasolla, rajavalvonnan tehokkaasta toiminnasta huolehtiminen ulkorajoilla, operatiivisen ja teknisen avun antaminen jäsenvaltioille yhteisten operaatioiden ja nopeiden rajainterventioiden kautta ja toimenpiteiden käytännön toteutuksen varmistaminen tilanteissa, joissa tarvitaan välittömiä toimia ulkorajoilla, sekä palauttamisoperaatioiden ja ‑interventioiden järjestäminen, koordinointi ja toteuttaminen.

(9)  Frontexin tehtäviä olisi sen vuoksi laajennettava ja kyseisten muutosten ilmentämiseksi annettava viraston uudeksi nimeksi Euroopan raja- ja rannikkovartiovirasto. Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston päätehtävänä olisi oltava teknisen ja operatiivisen strategian luominen yhdennetyn rajavalvonnan täytäntöönpanemiseksi unionin tasolla, rajavalvonnan tehokkaasta toiminnasta huolehtiminen ulkorajoilla, operatiivisen ja teknisen avun antaminen jäsenvaltioille yhteisten operaatioiden ja nopeiden rajainterventioiden kautta ja toimenpiteiden käytännön toteutuksen varmistaminen tilanteissa, joissa tarvitaan välittömiä toimia ulkorajoilla, mukaan lukien merellä toteutettavat etsintä- ja pelastusoperaatiot, sekä palauttamisoperaatioiden ja ‑interventioiden järjestäminen, koordinointi ja toteuttaminen.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Jaetun vastuun hengessä Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston tehtäviin olisi kuuluttava ulkorajojen valvonnan säännöllinen seuranta. Viraston olisi varmistettava asianmukainen ja tehokas seuranta paitsi riskianalyysien, tiedonvaihdon ja Eurosurin avulla, myös jäsenvaltioihin lähetetyn oman asiantuntijahenkilöstönsä läsnäolon avulla. Viraston olisi tämän vuoksi voitava lähettää tiettyihin jäsenvaltioihin yhteyshenkilöitä jaksoksi, jonka aikana tämä raportoi pääjohtajalle. Yhteyshenkilön raportin olisi oltava osa haavoittuvuusarviointia.

(12)  Koska Euroopan raja- ja rannikkovartiovirasto jakaa vastuun jäsenvaltioiden kanssa, sen tehtäviin olisi kuuluttava EU:n ulkorajojen valvonnan säännöllinen seuranta. Viraston olisi varmistettava asianmukainen ja tehokas seuranta paitsi riskianalyysien, tiedonvaihdon ja Eurosurin avulla, myös paikalle lähetetyn oman asiantuntijahenkilöstönsä läsnäolon avulla täydessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja Schengen-alueen ulkopuolisten maiden oikeuksia kunnioittaen. Viraston olisi tämän vuoksi voitava lähettää tiettyihin jäsenvaltioihin yhteyshenkilöitä jaksoksi, jonka aikana tämä raportoi pääjohtajalle. Yhteyshenkilön raportin olisi oltava osa haavoittuvuusarviointia.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston olisi järjestettävä jäsenvaltioille tarkoituksenmukaista teknistä ja operatiivista apua parantaakseen niiden valmiuksia täyttää ulkorajojen valvontaan liittyvät velvollisuutensa ja kohdata ulkorajoilla haasteet, jotka johtuvat laittomasta maahanmuutosta ja rajat ylittävästä rikollisuudesta. Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston olisi järjestettävä ja koordinoitava jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan yhteisiä operaatioita yhdelle tai useammalle jäsenvaltiolle ja lähetettävä niihin Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmiä sekä tarvittavaa kalustoa, ja se saattaa lähettää oman henkilöstönsä asiantuntijoita.

(14)  Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston olisi järjestettävä ja tarjottava jäsenvaltioille tarkoituksenmukaista täydentävää teknistä ja operatiivista apua parantaakseen niiden valmiuksia täyttää ulkorajojen valvontaan liittyvät velvollisuutensa ja kohdata ulkorajoilla haasteet, mukaan lukien merellä toteutettavat etsintä- ja pelastusoperaatiot, sanotun vaikuttamatta asiasta vastaavien kansallisten viranomaisten toimivaltaan käynnistää rikostutkintoja. Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston olisi järjestettävä ja koordinoitava jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan yhteisiä operaatioita yhdelle tai useammalle jäsenvaltiolle ja lähetettävä niihin Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmiä sekä tarvittavaa kalustoa, ja se saattaa lähettää oman henkilöstönsä asiantuntijoita.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Jäsenvaltioiden pitäisi voida tukeutua tietyillä eniten tulijoita vastaanottavilla ulkorajojen alueillaan, jotka ovat eri ryhmistä koostuvien suurten muuttovirtojen aiheuttaman suhteettoman muuttopaineen kohteena, operatiiviseen ja tekniseen lisäapuun muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmiltä, jotka koostuvat Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston ja Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston jäsenvaltioista, Europolista ja muista asiaankuuluvista unionin virastoista kokoamista asiantuntijaryhmistä sekä Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston henkilöstön asiantuntijoista. Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston olisi avustettava komissiota eri virastojen välisessä koordinaatiossa kentällä.

(16)  Jäsenvaltioiden pitäisi voida tukeutua tietyillä eniten tulijoita vastaanottavilla ulkorajojen alueillaan, jotka ovat eri ryhmistä koostuvien suurten muuttovirtojen aiheuttaman suhteettoman muuttopaineen kohteena, operatiiviseen ja tekniseen lisäapuun muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmiltä, jotka koostuvat Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston ja Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston jäsenvaltioista, Europolista ja muista asiaankuuluvista unionin virastoista kokoamista asiantuntijaryhmistä sekä Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston henkilöstön asiantuntijoista. Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston olisi avustettava komissiota eri virastojen välisessä koordinaatiossa kentällä. Virastolla olisi oltava itsenäinen väliintulo-oikeus, jotta se voi lähettää toimihenkilöitään ja kalustoaan rajavalvontatilanteen monimutkaisuuden perusteella ja ottaen huomioon tiettyjen sellaisten ulkoraja-alueiden erityispiirteet, joilla jäsenvaltiot kohtaavat kohtuuttomia muuttopaineita.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Euroopan raja- ja rannikkovartiovirastolla olisi oltava käytössään tarpeellinen kalusto ja henkilöstö yhteisiä operaatioilta tai nopeita rajainterventioita varten. Kun Euroopan raja- ja rannikkovartiovirasto käynnistää tällaisia nopeita rajainterventioita jäsenvaltion pyynnöstä tai kiireellisiä toimintaa edellyttävässä tilanteessa, sen olisi voitava lähettää Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmiä nopeasti käyttöön saatavissa olevasta valmiusryhmästä, joka on jäsenvaltioiden rajavartijoista muodostettava pysyvä joukko, joka edustaa pientä prosenttiosuutta kaikista jäsenvaltioiden rajavartijoista ja jonka henkilömäärän olisi oltava vähintään 1 500. Valmiusryhmistä koottuja Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmiä olisi tarvittaessa täydennettävä välittömästi Euroopan raja- ja rannikkovartioston täydentävillä ryhmillä.

(18)  Euroopan raja- ja rannikkovartiovirastolla olisi oltava käytössään tarpeellinen kalusto ja henkilöstö yhteisiä operaatioilta tai nopeita rajainterventioita varten. Kun Euroopan raja- ja rannikkovartiovirasto käynnistää tällaisia nopeita rajainterventioita jäsenvaltion pyynnöstä tai kiireellisiä toimintaa edellyttävässä tilanteessa, sen olisi voitava lähettää Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmiä nopeasti käyttöön saatavissa olevasta valmiusryhmästä, joka on jäsenvaltioiden rajavartijoista muodostettava pysyvä joukko, joka edustaa tarkoituksenmukaista prosenttiosuutta kaikista jäsenvaltioiden rajavartijoista ja jonka henkilömäärän olisi oltava vähintään 1 500. Valmiusryhmistä koottuja Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmiä olisi tarvittaessa täydennettävä välittömästi Euroopan raja- ja rannikkovartioston täydentävillä ryhmillä.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston olisi lisättävä jäsenvaltioille antamaansa apua laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamisessa edellyttäen, ettei unionin palauttamispolitiikasta muuta johdu ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/115/EY1 mukaisesti. Erityisesti sen olisi koordinoitava ja järjestettävä palauttamisoperaatioita yhdestä tai useammasta jäsenvaltiosta ja toteutettava palauttamisinterventioita sellaisten jäsenvaltioiden palauttamisjärjestelmän tueksi, jotka tarvitsevat teknistä ja operatiivista lisäapua, kun ne noudattavat velvoitettaan palauttaa laittomasti oleskelevat kolmansien maiden kansalaiset kyseisen direktiivin mukaisesti.

(21)  Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston olisi lisättävä jäsenvaltioille antamaansa apua laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamisessa edellyttäen, ettei unionin palauttamispolitiikasta muuta johdu ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/115/EY1 mukaisesti. Erityisesti sen olisi yhden tai useamman jäsenvaltion pyynnöstä koordinoitava ja järjestettävä palauttamisoperaatioita ja toteutettava palauttamisinterventioita sellaisten jäsenvaltioiden palauttamisjärjestelmän tueksi, jotka tarvitsevat teknistä ja operatiivista lisäapua, kun ne noudattavat velvoitettaan palauttaa laittomasti oleskelevat kolmansien maiden kansalaiset kyseisen direktiivin mukaisesti.

__________________

__________________

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/115/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi (EUVL L 348, 21.12.2008, s. 98).

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/115/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi (EUVL L 348, 21.12.2008, s. 98).

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston olisi helpotettava ja edistettävä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välistä operatiivista yhteistyötä unionin ulkosuhdepolitiikan puitteissa esimerkiksi koordinoimalla jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välistä operatiivista yhteistyötä ulkorajojen valvonnan alalla ja lähettämällä kolmansiin maihin yhteyshenkilöitä sekä tekemällä kolmansien maiden viranomaisten kanssa yhteistyötä palauttamisasioissa, esimerkiksi matkustusasiakirjojen hankkimisessa. Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston ja jäsenvaltioiden olisi noudatettava kolmansien maiden kanssa toteuttamassaan yhteistyössä normeja ja sääntöjä, jotka ovat vähintään unionin lainsäädännössä säädettyjen normien ja sääntöjen tasoisia, myös silloin, kun kolmansien maiden kanssa tehdään yhteistyötä niiden alueella.

(28)  Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston olisi yhteisymmärryksessä asianomaisten jäsenvaltioiden ja yhteistyössä EUH:n ja komission kanssa helpotettava ja edistettävä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välistä operatiivista yhteistyötä unionin ulkosuhdepolitiikan puitteissa esimerkiksi koordinoimalla jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välistä operatiivista yhteistyötä ulkorajojen naapurialueiden kolmansista maista tehdyn riskinarvioinnin perusteella ja lähettämällä kolmansiin maihin yhteyshenkilöitä sekä tekemällä kolmansien maiden viranomaisten kanssa yhteistyötä palauttamisasioissa, esimerkiksi matkustusasiakirjojen hankkimisessa. Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston ja jäsenvaltioiden olisi noudatettava kolmansien maiden kanssa toteuttamassaan yhteistyössä normeja ja sääntöjä, jotka ovat vähintään unionin lainsäädännössä säädettyjen normien ja sääntöjen tasoisia, myös silloin, kun kolmansien maiden kanssa tehdään yhteistyötä niiden alueella.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(29 a)  Ketään henkilöä ei pidä Euroopan raja- ja rannikkovartioston toteuttaman operaation aikana palauttamiskiellon periaatteen vastaisesti ohjata tai muutoin luovuttaa sellaisen kolmannen maan viranomaisille, jossa henkilö on esimerkiksi vakavassa vaarassa joutua kuolemanrangaistuksen, kidutuksen, vainon tai muun epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kohteeksi tai jossa hänen henkensä tai vapautensa olisi uhattuna hänen rotunsa, uskontonsa, kansallisuutensa, seksuaalisen suuntautumisensa, tiettyyn sosiaaliryhmään kuulumisensa tai poliittisen mielipiteensä vuoksi tai josta hän on vakavassa vaarassa joutua karkotetuksi, palautetuksi tai luovutetuksi toiseen maahan palauttamiskiellon periaatteen vastaisesti.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30)  Tässä asetuksessa perustetaan Euroopan raja- ja rannikkovartiovirastolle valitusmekanismi yhteistyössä perusoikeusvaltuutetun kanssa, jotta voidaan seurata ja varmistaa, että perusoikeuksia noudatetaan kaikessa viraston toiminnassa. Tämän pitäisi olla hallinnollinen mekanismi, jonka mukaan perusoikeusvaltuutettu on vastuussa virastolle osoitettujen valitusten käsittelystä hyvää hallintoa koskevan oikeuden mukaisesti. Perusoikeusvaltuutetun olisi tarkasteltava sitä, voidaanko valitus ottaa tutkittavaksi, rekisteröitävä tutkittavaksi otetut valitukset, toimitettava kaikki rekisteröidyt valitukset pääjohtajalle, välitettävä rajavartijoita koskevat valitukset heidän kotijäsenvaltiolleen ja rekisteröitävä jatkotoimet, joita virasto tai kyseinen jäsenvaltio toteuttavat. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava rikostutkinta.

(30)  Tässä asetuksessa perustetaan Euroopan raja- ja rannikkovartiovirastolle valitusmekanismi yhteistyössä perusoikeusvaltuutetun kanssa, jotta voidaan seurata ja varmistaa, että perusoikeuksia noudatetaan kaikessa viraston ja sen henkilöstön toiminnassa. Tämän pitäisi olla vaikuttava ja käytettävissä oleva hallinnollinen mekanismi, jonka mukaan viraston perusoikeusvaltuutettu osallistuu hyvää hallintoa koskevan oikeuden mukaisesti ja on toiminnallisesti riippumaton. Perusoikeusvaltuutetun olisi tarkasteltava sitä, voidaanko valitus ottaa tutkittavaksi, rekisteröitävä ja käsiteltävä asianmukaisesti kaikki tutkittavaksi otetut valitukset, toimitettava kaikki rekisteröidyt valitukset pääjohtajalle, välitettävä raja- ja rannikkovartijoita koskevat valitukset heidän kotijäsenvaltiolleen ja rekisteröitävä jatkotoimet, joita virasto tai kyseinen jäsenvaltio toteuttavat. Nämä tiedot olisi sisällytettävä viraston vuosikertomukseen. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava rikostutkinta.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31)  Jotta varmistettaisiin tämän asetuksen täytäntöönpanon yhdenmukaiset edellytykset erityisesti tilanteissa, jotka edellyttävät kiireellistä huomiota ulkorajoilla, toimeenpanovalta olisi siirrettävä komissiolle. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201118 mukaisesti.

(31)  Jotta varmistettaisiin tämän asetuksen täytäntöönpanon yhdenmukaiset edellytykset erityisesti tilanteissa, jotka edellyttävät kiireellistä huomiota ulkorajoilla, toimeenpanovalta olisi siirrettävä komissiolle. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201118 mukaisesti ja siten, että noudatetaan palauttamiskiellon periaatetta ja kunnioitetaan ihmisoikeusjulistuksia ja ‑normeja.

__________________

__________________

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33)  Komission ja jäsenvaltioiden olisi oltava edustettuina hallintoneuvostossa, jotta ne voivat valvoa Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston toimintapolitiikkaa ja politiikkaa. Hallintoneuvostoon olisi mahdollisuuksien mukaan kuuluttava rajavalvonnasta vastaavien kansallisten viranomaisten operatiivisia johtajia tai heidän edustajiaan. Tälle hallintoneuvostolle olisi annettava tarvittavat valtuudet, joiden nojalla se laatii talousarvion ja valvoo sen toteuttamista, hyväksyy tarvittavat varainhoitosäännöt, vahvistaa Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston päätöksentekoa varten helposti seurattavat työmenettelyt sekä nimittää pääjohtajan ja varapääjohtajan. Virastoa olisi hallinnoitava ja sen olisi toimittava Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 19 päivänä heinäkuuta 2012 hyväksymän unionin hajautettuja virastoja koskevan yhteisen lähestymistavan periaatteiden mukaisesti.

(33)  Komission, jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin olisi oltava edustettuina hallintoneuvostossa, jotta ne voivat valvoa Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston toimintapolitiikkaa ja politiikkaa. Hallintoneuvostoon olisi mahdollisuuksien mukaan kuuluttava rajavalvonnasta vastaavien kansallisten viranomaisten operatiivisia johtajia tai heidän edustajiaan. Tälle hallintoneuvostolle olisi annettava tarvittavat valtuudet, joiden nojalla se laatii talousarvion ja valvoo sen toteuttamista, hyväksyy tarvittavat varainhoitosäännöt, vahvistaa Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston päätöksentekoa varten helposti seurattavat työmenettelyt sekä nimittää pääjohtajan ja varapääjohtajan. Virastoa olisi hallinnoitava ja sen olisi toimittava Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 19 päivänä heinäkuuta 2012 hyväksymän unionin hajautettuja virastoja koskevan yhteisen lähestymistavan periaatteiden mukaisesti.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(1)  ’ulkorajoilla’ jäsenvaltioiden maa- ja merirajoja sekä niiden lentokenttiä ja satamia, joihin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/20061 II osaston säännöksiä;

(1)  ’ulkorajoilla’ jäsenvaltioiden maa- ja merirajoja sekä niiden lentokenttiä ja satamia, joihin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2016/3991 II osaston säännöksiä, mukaan lukien jäsenvaltiot, joihin ei vielä sovelleta sisärajojen poistamista koskevia Schengenin säännöstön määräyksiä;

______________

_______________

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 562/2006, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö), EUVL L 105, 13.4.2006, s. 1.

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2016/399, annettu päivänä maaliskuuta 2016, henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö), EUVL L 77, 23.3.2016, s. 1.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Euroopan raja- ja rannikkovartiovirasto vahvistaa operatiivisen ja teknisen strategian Euroopan yhdennettyä rajavalvontaa varten. Se edistää Euroopan yhdennetyn rajavalvonnan täytäntöönpanoa ja varmistaa sen kaikissa jäsenvaltioissa.

2.  Euroopan raja- ja rannikkovartiovirasto vahvistaa Euroopan yhdennettyä rajavalvontaa varten operatiivisen ja teknisen strategian, jossa on selkeät ja mitattavissa olevat tavoitteet rajaturvallisuuden ja -valvonnan parantamiseksi, ottaen huomioon perustelluissa tapauksissa jäsenvaltioiden erityistilanteen, erityisesti niiden sijainnin. Tämä strategia saatetaan säännöllisesti ajan tasalle, jotta voidaan ottaa huomioon uudet tapahtumat paikalla. Se edistää Euroopan yhdennetyn rajavalvonnan täytäntöönpanoa ja varmistaa sen kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  merellä toteutettavien etsintä- ja pelastusoperaatioiden suorittaminen ja koordinointi ja merellä toteutettavia etsintä- ja pelastusoperaatioita suorittavien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja aloitteiden tukeminen;

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  sisäisen turvallisuuden riskien analysointi ja ulkorajojen toimintaan tai turvallisuuteen mahdollisesti vaikuttavien uhkien analysointi;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  yhteistyö kolmansien maiden kanssa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla erityisesti naapurimaissa ja niissä kolmansissa maissa, jotka on riskianalyysin avulla todettu laittoman maahanmuuton lähtö- ja kauttakulkumaiksi;

d)  yhteistyö kolmansien maiden kanssa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla erityisesti naapurimaissa ja niissä kolmansissa maissa, jotka on riskianalyysin avulla todettu laittoman maahanmuuton lähtö- ja kauttakulkumaiksi, yhteistyössä komission, EUH:n ja jäsenvaltioiden kanssa;

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jäsenvaltiot, joiden rajat ovat ulkorajoja, varmistavat oman ulkorajojensa valvonnan oman etunsa vuoksi ja kaikkien jäsenvaltioiden edun vuoksi noudattamalla täysimääräisesti unionin oikeutta, 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun teknisen ja operatiivisen strategian mukaisesti ja tiiviissä yhteistyössä viraston kanssa.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Euroopan raja- ja rannikkovartiovirasto helpottaa EU:n ulkorajojen valvontaan liittyvien unionin toimenpiteiden soveltamista lujittamalla, arvioimalla ja koordinoimalla jäsenvaltioiden toimia niiden toteuttaessa kyseisiä toimenpiteitä sekä palauttamisen yhteydessä. Jäsenvaltiot varmistavat oman ulkorajaosuutensa rajavalvonnan oman etunsa vuoksi ja kaikkien niiden jäsenvaltioiden edun vuoksi, jotka ovat lakkauttaneet valvonnan sisärajoilla, noudattaen täysimääräisesti unionin oikeutta, 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun teknisen ja operatiivisen strategian mukaisesti ja tiiviissä yhteistyössä viraston kanssa.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jäsenvaltiot ovat ensisijassa vastuussa asiaankuuluvan kansainvälisen, unionin ja kansallisen lainsäädännön täytäntöönpanosta ja Euroopan raja- ja rannikkovartioston koordinoimien yhteisten operaatioiden yhteydessä toteutetuista lainvalvontatoimista ja siten myös perusoikeuksien kunnioittamisesta näiden toimien yhteydessä. Euroopan raja- ja rannikkovartiosto on myös koordinaattorina vastuussa ja täysin vastuuvelvollinen kaikista sen toimeksiannon piiriin kuuluvista toimista ja päätöksistä. Viraston kanssa yhteistyössä toimiva komissio, neuvosto ja asiaankuuluvat sidosryhmät analysoivat lisäksi vastuukysymyksiin liittyvät säännökset ja korjaavat kaikki viraston toimintoihin liittyvät mahdolliset tai todelliset puutteet.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jotta varmistetaan Euroopan yhdennetty rajavalvonta kaikilla ulkorajoilla, virasto helpottaa ja tehostaa ulkorajojen valvontaan liittyvien unionin nykyisten ja tulevien toimenpiteiden, erityisesti asetuksessa (EY) N:o 562/2006 vahvistetun Schengenin rajasäännöstön, soveltamista.

1.  Jotta varmistetaan Euroopan yhdennetty rajavalvonta kaikilla ulkorajoilla, virasto helpottaa ja tehostaa ulkorajojen valvontaan liittyvien unionin nykyisten ja tulevien toimenpiteiden, mukaan lukien asetuksessa (EU) N:o 2016/399 vahvistetun Schengenin rajasäännöstön, soveltamista.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto toteuttaa seuraavia tehtäviä tehokkaan, korkeatasoisen ja yhdenmukaisen rajavalvonnan ja palauttamistoiminnan edistämiseksi:

1.  Virasto toteuttaa seuraavia tehtäviä tehokkaan, korkeatasoisen ja yhdenmukaisen rajavalvonnan ja palautuksia koskevien kansainvälisten normien yhdenmukaisen soveltamisen edistämiseksi:

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  sellaisen seuranta- ja riskianalyysikeskuksen perustaminen, joilla on valmiudet muuttovirtojen seurantaan ja kaikkia yhdennetyn rajavalvonnan näkökohtia koskevan riskianalyysin tekemiseen;

a)  muuttovirtojen seuraaminen ja kaikkia yhdennetyn rajavalvonnan näkökohtia koskevan riskianalyysin tekeminen hyödyntämällä kaikkia saatavilla olevia resursseja, kuten unionin satelliittikeskusta ja tilannekeskusta;

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  haavoittuvuusarvioinnin tekeminen, mukaan lukien arviot siitä, millaiset valmiudet jäsenvaltioilla on selviytyä uhkista ja paineista ulkorajoillaan.

b)  säännöllisten haavoittuvuusarviointien tekeminen, mukaan lukien arviot siitä, millaiset valmiudet jäsenvaltioilla on selviytyä uhkista ja paineista ulkorajoillaan.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  jäsenvaltioiden avustaminen tilanteissa, joissa ulkorajoilla tarvitaan lisää teknistä ja operatiivista apua, siten, että koordinoidaan ja organisoidaan yhteisiä operaatioita. Tällöin otetaan huomioon myös se, että joihinkin tilanteisiin voi liittyä humanitaarisia hätätiloja ja niissä voidaan tarvita meripelastustoimenpiteitä;

c)  jäsenvaltioiden tukeminen tilanteissa, joissa ulkorajoilla tarvitaan lisää teknistä ja operatiivista apua, siten, että koordinoidaan ja organisoidaan yhteisiä operaatioita. Tällöin otetaan huomioon myös se, että joihinkin tilanteisiin voi liittyä humanitaarisia hätätiloja ja niissä voidaan tarvita meripelastustoimenpiteitä;

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  valmiuskaluston kokoaminen lähetettäväksi yhteisiin operaatioihin ja nopeisiin rajainterventioihin ja käytettäväksi muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien puitteissa sekä palauttamisoperaatioissa ja ‑interventioissa;

f)  valmiuskaluston kokoaminen lähetettäväksi yhteisiin operaatioihin ja nopeisiin rajainterventioihin sekä etsintä- ja pelastusoperaatioihin ja käytettäväksi muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien puitteissa sekä palauttamisoperaatioissa ja ‑interventioissa;

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  tuki kaluston teknisten standardien kehittämiselle, erityisesti taktisen tason johtoa, valvontaa ja viestitoimintaa varten sekä sellaista teknistä valvontaa varten, jolla varmistetaan toimien yhteentoimivuus unionin ja jäsenvaltioiden tasolla;

h)  tuki kaluston yhteisten teknisten standardien kehittämiselle, erityisesti taktisen tason johtoa, valvontaa ja viestitoimintaa varten sekä sellaista teknistä valvontaa varten, jolla varmistetaan toimien yhteentoimivuus unionin ja jäsenvaltioiden tasolla;

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – n alakohta

Komission teksti

Tarkistus

n)  osallistuminen ulkorajojen valvonnan kannalta merkityksellisten tutkimus- ja innovointitoimien kehittämiseen ja hallinnointiin, myös kehittyneen valvontateknologian, kuten kauko-ohjattujen ilma-alusjärjestelmien, käyttö ja sellaisten pilottihankkeiden kehittäminen, jotka kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan;

n)  osallistuminen ulkorajojen valvonnan kannalta merkityksellisten tutkimus- ja innovointitoimien kehittämiseen ja hallinnointiin sekä niiden seuraaminen, myös kehittyneen valvontateknologian, kuten kauko-ohjattujen ilma-alusjärjestelmien, käyttö ja sellaisten pilottihankkeiden kehittäminen, jotka kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan;

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – q alakohta

Komission teksti

Tarkistus

q)  yhteistyö Euroopan kalastuksenvalvontaviraston ja Euroopan meriturvallisuusviraston kanssa kansallisten viranomaisten tukemiseksi rannikkovartiostojen tehtävissä tarjoamalla palveluja, tietoa, kalustoa ja koulutusta sekä koordinoimalla monialaisia operaatioita;

q)  yhteistyö Euroopan kalastuksenvalvontaviraston ja Euroopan meriturvallisuusviraston kanssa kansallisten viranomaisten tukemiseksi rannikkovartiostojen tehtävissä tarjoamalla palveluja, tietoa ja tarvittaessa kalustoa ja koulutusta sekä koordinoimalla monialaisia operaatioita;

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – r alakohta

Komission teksti

Tarkistus

r)  jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden avustaminen niiden välisessä ulkoista rajavalvontaa ja palauttamista koskevassa operatiivisessa yhteistyössä.

r)  jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden avustaminen ja tukeminen niiden välisessä ulkoista rajavalvontaa ja palauttamista koskevassa operatiivisessa yhteistyössä.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – r a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

r a)  rajavalvontakäytäntöjä koskevien tiukimpien vaatimusten hyväksyminen ja edistäminen siten, että mahdollistetaan avoimuus ja julkinen valvonta ja varmistetaan perusoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen ja edistäminen;

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat jatkaa operatiivisella tasolla yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden ja/tai kolmansien maiden kanssa ulkorajoilla, myös lainvalvontatehtäviin liittyvissä sotilasoperaatioissa ja palauttamisten alalla, jos tällainen yhteistyö on viraston toiminnan mukaista. Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä kaikesta toiminnasta, joka saattaisi haitata viraston toimintaa tai sen tavoitteiden saavuttamista.

Jäsenvaltiot voivat jatkaa operatiivisella tasolla yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden ja/tai kolmansien maiden kanssa ulkorajoilla, myös lainvalvontatehtäviin liittyvissä sotilasoperaatioissa ja palauttamisten alalla, jos tällainen yhteistyö ei ole ristiriidassa viraston toiminnan tai mahdollisesti YTPP:n ja Naton operaatioiden kanssa. Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä kaikesta toiminnasta, joka saattaisi haitata viraston toimintaa tai sen tavoitteiden saavuttamista.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto perustaa seuranta- ja riskianalyysikeskuksen, jolla on valmiudet seurata unioniin kohdistuvia ja sen sisällä liikkuvia muuttovirtoja. Virasto laatii tätä varten yhteisen yhdennetyn riskianalyysimallin, jota virasto ja jäsenvaltiot soveltavat.

1.  Virasto perustaa seuranta- ja riskianalyysikeskuksen, jolla on valmiudet seurata muuttovirtoja. Se varmistaa, että kaikkia jo käytettävissä olevia unionin resursseja (tiedustelutiedot, riskianalyysit, satelliitit jne.) hyödynnetään täysimääräisesti. Virasto laatii hallintoneuvoston päätöksellä tätä varten yhteisen yhdennetyn riskianalyysimallin, jota virasto ja jäsenvaltiot soveltavat.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Viraston valmistelema riskianalyysi kattaa kaikki olennaiset yhdennetyn rajavalvonnan näkökohdat, erityisesti rajatarkastukset, palauttamiset, kolmansien maiden kansalaisten laittoman liikkumisen edelleen unionin sisällä, rajat ylittävän rikollisuuden, kuten laittoman maahanmuuton järjestämisen, ihmiskaupan ja terrorismin, estämisen sekä naapurialueiden kolmansien maiden tilanteen, sellaisen ennakkovaroitusmekanismin kehittämiseksi, jonka avulla voidaan analysoida unioniin kohdistuvia muuttovirtoja.

3.  Viraston valmistelema riskianalyysi kattaa kaikki olennaiset yhdennetyn rajavalvonnan näkökohdat, erityisesti rajatarkastukset, perusoikeuksien suojelemisen, palauttamiset, kolmansien maiden kansalaisten laittoman liikkumisen edelleen unionin sisällä, rajat ylittävän rikollisuuden, ihmiskaupan ja terrorismin, estämisen sekä naapurialueiden kolmansien maiden ja laittoman maahanmuuton lähtö- ja kauttakulkumaiden tilanteen, sellaisen ennakkovaroitusmekanismin kehittämiseksi, jonka avulla voidaan analysoida unioniin kohdistuvia muuttovirtoja ja kunnioittaa perusoikeuksia.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Virasto julkaisee riskianalyysejään koskevat menetelmänsä ja perusteensa.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  raportoivat säännöllisesti pääjohtajalle tilanteesta ulkorajalla ja asianomaisen jäsenvaltion valmiuksista käsitellä tehokkaasti tilannetta ulkorajoilla;

e)  raportoivat säännöllisesti pääjohtajalle ja asiaankuuluvan kansallisen viranomaisen johtajalle tilanteesta ulkorajalla ja asianomaisen jäsenvaltion valmiuksista käsitellä tehokkaasti tilannetta;

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  rajaton pääsy asetuksen (EU) N:o 1052/2013 mukaisesti perustettuun kansalliseen koordinointikeskukseen ja kansalliseen tilannekuvaan;

a)  pääsy asetuksen (EU) N:o 1052/2013 mukaisesti perustettuun kansalliseen koordinointikeskukseen ja kansalliseen tilannekuvaan;

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Haavoittuvuusarvioinnin tulokset toimitetaan valvontaelimelle, ja se antaa pääjohtajalle neuvoja toimenpiteistä, jotka jäsenvaltioiden on toteutettava haavoittuvuusarvioinnin tulosten perusteella, kun otetaan huomioon viraston riskianalyysi ja Schengenin arviointimekanismin tulokset.

4.  Haavoittuvuusarvioinnin tulokset toimitetaan asianomaisille jäsenvaltioille. Asianomainen jäsenvaltio voi esittää arviointia koskevia huomautuksia. Pääjohtaja perustaa asianomaisille jäsenvaltioille suositeltavat toimenpiteet haavoittuvuusarvioinnin tuloksiin ja ottaa huomioon viraston riskianalyysin, asianomaisen jäsenvaltion esittämät huomautukset ja Schengenin arviointimekanismin tulokset.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  tietojen vaihtaminen merellä toteutettavia etsintä- ja pelastusoperaatioita suorittavien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja aloitteiden kanssa muuttovirroista;

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Yhteisten operaatioiden ja nopeiden rajainterventioiden aloittaminen ulkorajoilla

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Yhteisen operaation tai nopean rajaintervention tavoitteet voidaan saavuttaa osana monialaista operaatiota, johon voi liittyä merihädässä olevien henkilöiden pelastaminen tai muita rannikkovartiostojen tehtäviä, siirtolaisten salakuljetuksen ja ihmiskaupan torjunta, huumausainekaupan valvonta sekä muuttoliikkeen hallinta, johon kuuluu tunnistaminen, rekisteröinti, jälkiarviointi ja palauttaminen.

5.  Yhteisen operaation tai nopean rajaintervention tavoitteet voidaan saavuttaa osana monialaista operaatiota, johon voi liittyä merihädässä olevien henkilöiden pelastaminen tai muita rannikkovartiostojen tehtäviä, siirtolaisten salakuljetuksen ja ihmiskaupan torjunta, huumausainekaupan valvonta sekä muuttoliikkeen hallinta, johon kuuluu tunnistaminen, rekisteröinti, jälkiarviointi ja palauttaminen. Kaikki rannikkovartiostojen tehtäviä sisältävät operaatiot on toteutettava niin, että pysäytettyjen tai pelastettujen henkilöiden, operaatioon osallistuvien yksiköiden ja kolmansien osapuolten turvallisuus varmistetaan kaikissa tilanteissa.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Pääjohtaja laatii yhteisen operaation suunnittelun yhteydessä yhteistyössä vastaanottavan jäsenvaltion kanssa luettelon tarvittavasta kalustosta ja henkilöstöstä siten, että otetaan huomioon vastaanottavan jäsenvaltion käytettävissä olevat resurssit. Virasto määrittelee kyseisten tietojen perusteella operatiivisen ja teknisen tuen paketin sekä valmiuksien kehittämistoimia, jotka sisällytetään toimintasuunnitelmaan.

1.  Pääjohtaja laatii yhteisen operaation suunnittelun yhteydessä yhteistyössä vastaanottavan jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa luettelon tarvittavasta kalustosta ja henkilöstöstä siten, että otetaan huomioon vastaanottavan jäsenvaltion käytettävissä olevat resurssit. Virasto määrittelee kyseisten tietojen perusteella operatiivisen ja teknisen tuen paketin sekä valmiuksien kehittämistoimia, jotka sisällytetään toimintasuunnitelmaan.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  komentoa ja valvontaa koskevat määräykset, myös niiden vastaanottavan jäsenvaltion rajavartijoiden nimet ja arvot, jotka ovat vastuussa yhteistyöstä ryhmien jäsenten ja viraston kanssa, ja erityisesti niiden rajavartijoiden nimet ja arvot, joiden komennossa ryhmät ovat komennusjakson aikana, sekä ryhmien jäsenten asema komentoketjussa;

f)  komentoa ja valvontaa koskevat määräykset, myös niiden vastaanottavan jäsenvaltion rajavartijoiden nimet ja arvot, jotka ovat vastuussa yhteistyöstä ryhmien jäsenten ja viraston kanssa, ja erityisesti niiden raja- ja rannikkovartijoiden nimet ja arvot, joiden komennossa ryhmät ovat komennusjakson aikana, sekä ryhmien jäsenten asema komentoketjussa;

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 kohta – j alakohta

Komission teksti

Tarkistus

j)  merioperaatioiden osalta täsmälliset tiedot sovellettavasta tuomioistuimen tuomiovallasta ja lainsäädännöstä sillä maantieteellisellä alueella, jolla yhteinen operaatio suoritetaan, mukaan lukien viittaus alusten pysäyttämistä, meripelastusta ja maihinnousua koskevaan kansainväliseen ja unionin oikeuteen. Toimintasuunnitelma on tältä osin laadittava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 656/201442 mukaisesti;

j)  merioperaatioiden osalta täsmälliset tiedot sovellettavasta tuomioistuimen tuomiovallasta ja lainsäädännöstä sillä maantieteellisellä alueella, jolla yhteinen operaatio suoritetaan, mukaan lukien viittaus alusten pysäyttämistä, etsintää, meripelastusta ja maihinnousua koskevaan kansainväliseen ja unionin oikeuteen. Viraston roolin etsintä- ja pelastustoimissa määrittelevä toimintasuunnitelma on tältä osin laadittava kansainvälisen oikeuden ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 656/201442 mukaisesti;

__________________

__________________

42 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 656/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston koordinoiman operatiivisen yhteistyön puitteissa suoritettavaa ulkoisten merirajojen valvontaa koskevista säännöistä (EUVL L 189, 27.6.2014, s. 93).

42 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 656/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston koordinoiman operatiivisen yhteistyön puitteissa suoritettavaa ulkoisten merirajojen valvontaa koskevista säännöistä (EUVL L 189, 27.6.2014, s. 93).

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 kohta – k alakohta

Komission teksti

Tarkistus

k)  kolmansien maiden, muiden unionin virastojen, elinten ja toimistojen tai kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä koskevat yksityiskohtaiset säännöt;

k)  kolmansien maiden, muiden unionin virastojen, elinten ja toimistojen tai kansainvälisten järjestöjen kanssa tiiviissä synergiasuhteessa komission ja EUH:n kanssa tehtävää yhteistyötä koskevat yksityiskohtaiset säännöt; Euroopan parlamentille on tiedotettava säännöllisesti tästä yhteistyöstä;

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  tekninen ja operatiivinen apu palauttamisen alalla, esimerkiksi palauttamisoperaatioiden valmistelu ja järjestäminen.

c)  tekninen ja operatiivinen apu palauttamisen alalla, esimerkiksi palauttamisoperaatioiden valmistelu ja järjestäminen kunnioittamalla täysimääräisesti perusoikeuksia, oikeudenmukaista menettelyä ja palauttamiskiellon periaatetta.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Virasto varmistaa yhteistyössä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston, perusoikeusviraston ja muiden asiaankuuluvien unionin virastojen kanssa ja komission koordinoimana, että nämä toimet ovat sopusoinnussa Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän ja perusoikeuksien kanssa. Tähän kuuluvat suojan, hygieenisten olosuhteiden ja sukupuolen ja lasten tarpeiden mukaan eriytettyjen palvelujen tarjoaminen eniten tulijoita vastaanottavilla alueilla (hotspot-alueet).

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Valmiusryhmä on pysyvä joukko, joka on asetettu viraston välittömään käyttöön ja joka voidaan lähettää kustakin jäsenvaltiosta kolmen työpäivän kuluessa siitä, kun pääjohtaja ja vastaanottava jäsenvaltio sopivat toimintasuunnitelmasta. Kunkin jäsenvaltion on tätä tarkoitusta varten asetettava vuosittain viraston käyttöön rajavartijoita määrä, joka vastaa vähintään kolmea prosenttia henkilöstöstä jäsenvaltioissa ilman maa- tai meriulkorajoja ja kahta prosenttia henkilöstöstä jäsenvaltioissa, joilla on maa- tai meriulkoraja, ja jossa on vähintään 1 500 hallintoneuvoston päätöksessä esitettyjä profiileja vastaavaa rajavartijaa.

5.  Valmiusryhmä on pysyvä joukko, joka on asetettu viraston välittömään käyttöön ja joka voidaan lähettää kustakin jäsenvaltiosta kolmen työpäivän kuluessa siitä, kun pääjohtaja ja vastaanottava jäsenvaltio sopivat toimintasuunnitelmasta. Kunkin jäsenvaltion on tätä tarkoitusta varten asetettava vuosittain viraston käyttöön rajavartijoita määrä, joka vastaa vähintään kolmea prosenttia henkilöstöstä jäsenvaltioissa ilman maa- tai meriulkorajoja ja kahta prosenttia henkilöstöstä jäsenvaltioissa, joilla on maa- tai meriulkoraja, ja jossa on vähintään 1 500 hallintoneuvoston päätöksessä esitettyjä profiileja vastaavaa rajavartijaa. Virasto hyödyntää yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tehtävien ja yleistavoitteiden kautta hankittua unionissa saatavilla olevaa kokemusta.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 8 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Virasto osallistuu Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmiin pätevillä rajavartijoilla, jotka jäsenvaltiot ovat lähettäneet virastoon kansallisina asiantuntijoina. Jäsenvaltioiden osuutta rajavartijoiden virastoon lähettämiseen seuraavana vuonna suunnitellaan viraston ja jäsenvaltioiden vuotuisten kahdenvälisten neuvottelujen ja sopimusten pohjalta. Näiden sopimusten mukaisesti jäsenvaltioiden on annettava rajavartijat käyttöön virastoon lähettämistä varten, paitsi jos tämä vaikuttaisi merkittävästi kansallisten tehtävien suorittamiseen. Tällaisissa tapauksissa jäsenvaltiot voivat kutsua takaisin lähettämänsä rajavartijat.

Virasto osallistuu Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmiin pätevillä rajavartijoilla, jotka jäsenvaltiot ovat lähettäneet virastoon kansallisina asiantuntijoina. Jäsenvaltioiden osuutta rajavartijoiden virastoon lähettämiseen seuraavana vuonna suunnitellaan viraston ja jäsenvaltioiden vuotuisten kahdenvälisten neuvottelujen ja sopimusten pohjalta. Näiden sopimusten mukaisesti jäsenvaltioiden on annettava rajavartijat käyttöön virastoon lähettämistä varten, paitsi jos tämä vaikuttaisi merkittävästi kansallisten tehtävien suorittamiseen. Tällaisissa tapauksissa jäsenvaltiot voivat kutsua takaisin lähettämänsä rajavartijat. Mahdollisten puutteiden korjaamiseksi virasto voi palkata tilapäistä henkilöstöä, jotta virasto voi suoriutua rajavalvonnasta tehtävänkuvansa mukaisesti.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komennus voi kestää 12 kuukautta tai enemmän, mutta joka tapauksessa vähintään kolme kuukautta. Lähetettyjä rajavartijoita pidetään ryhmien jäseninä, ja heillä on ryhmien jäsenten tehtävät ja toimivalta. Rajavartijat lähettänyt jäsenvaltio katsotaan kotijäsenvaltioksi.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  koordinoida jäsenvaltioiden palauttamistoimia teknisellä ja operatiivisella tasolla yhdennetyn palauttamisen hallintajärjestelmän aikaansaamiseksi jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kesken sekä yhteistyössä kolmansien maiden asianomaisten viranomaisten ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa;

a)  koordinoida jäsenvaltioiden palauttamistoimia ja myös vapaaehtoisia paluita teknisellä ja operatiivisella tasolla yhdennetyn palauttamisen hallintajärjestelmän aikaansaamiseksi jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kesken sekä yhteistyössä kolmansien maiden asianomaisten viranomaisten ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa;

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  tehdä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa jäsenvaltioiden palauttamistoimien helpottamiseksi;

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  tukea toimenpiteisiin, jotka ovat välttämättömiä sen varmistamiseksi, että palautettavien henkilöiden olinpaikka on tiedossa ennen palauttamista ja että heitä estetään pakenemasta.

d)  tukea toimenpiteisiin, jotka ovat oikeutettuja, oikeasuhteisia ja välttämättömiä sen varmistamiseksi, että palautettavien henkilöiden olinpaikka on tiedossa ennen palauttamista ja että heitä estetään pakenemasta ja että maahanmuuttajien säilöönoton vaihtoehdoista annetaan opastusta direktiivin 2008/115/EY ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Palauttamistoimisto pyrkii luomaan synergiaa ja yhdistämään palauttamisen alalla toimivat unionin rahoittamat verkostot ja ohjelmat tiiviissä yhteistyössä Euroopan komission ja Euroopan muuttoliikeverkoston43 kanssa.

3.  Palauttamistoimisto pyrkii luomaan synergiaa ja yhdistämään unionin rahoittamat verkostot ja ohjelmat tiiviissä yhteistyössä Euroopan komission ja Euroopan muuttoliikeverkoston43 sekä muiden järjestöjen ja asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa.

__________________

__________________

43 EUVL L 131, 21.5.2008, s. 7.

43 EUVL L 131, 21.5.2008, s. 7.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Virasto ei koordinoi, järjestä tai ehdota palauttamistoimia mihinkään sellaiseen kolmanteen maahan, jossa esiintyy viraston riskianalyyseissä esitettyjä tai perusoikeusvaltuutetun, unionin virastojen, ihmisoikeuselinten, hallitusten välisten järjestöjen tai kansalaisjärjestöjen raporteissa määriteltyjä perusoikeusrikkomuksiin liittyviä riskejä tai vakavia puutteita asiaankuuluvissa siviili- ja rikoslaeissa ja -menettelyissä.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Euroopan raja- ja rannikkovartiosto takaa tämän asetuksen mukaisia tehtäviään hoitaessaan perusoikeuksien suojelun asiaa koskevan unionin lainsäädännön ja erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjan, asiaa koskevan kansainvälisen lainsäädännön, mukaan lukien pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen ja kansainvälisen suojelun saatavuuteen liittyvien velvoitteiden ja erityisesti palautuskiellon periaatteen mukaisesti. Virasto laatii sitä varten perusoikeusstrategian, panee sen täytäntöön ja kehittää sitä edelleen.

1.  Euroopan raja- ja rannikkovartiosto kunnioittaa tämän asetuksen mukaisia tehtäviään hoitaessaan perusoikeuksien suojelua asiaa koskevan unionin lainsäädännön ja erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja asiaa koskevan kansainvälisen lainsäädännön, mukaan lukien Euroopan ihmisoikeussopimuksen, pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen, lapsen oikeuksien sopimuksen ja kansainvälisen suojelun saatavuuteen liittyvien velvoitteiden ja erityisesti palautuskiellon periaatteen mukaisesti ja takaa sen. Virasto laatii sitä varten yhteistyössä Euroopan unionin perusoikeusviraston kanssa perusoikeusstrategian, panee sen täytäntöön ja kehittää sitä edelleen, mukaan luettuina tehokkaat mekanismit, joilla voidaan varmistaa, että perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta kunnioitetaan kaikissa viraston toimissa. Euroopan parlamentille on tiedotettava asianmukaisesti tästä perusoikeusstrategiasta.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Euroopan raja- ja rannikkovartiosto varmistaa tehtäviään hoitaessaan, että ketään henkilöä ei poisteta, pakoteta siirtymään tai kuljeteta sellaiseen maahan tai muutoin luovuteta tai palauteta sellaisen maan viranomaisille, joka ei noudata palautuskiellon periaatetta tai josta henkilö saatetaan karkottaa tai palauttaa toiseen maahan, joka ei noudata palautuskieltoa.

2.  Euroopan raja- ja rannikkovartiovirasto varmistaa tehtäviään hoitaessaan, että ketään henkilöä ei poisteta, pakoteta siirtymään tai kuljeteta sellaiseen maahan tai muutoin luovuteta tai palauteta sellaisen maan viranomaisille, joka ei noudata palautuskiellon periaatetta tai josta henkilö saatetaan karkottaa tai palauttaa toiseen maahan, joka ei noudata palautuskieltoa.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Euroopan raja- ja rannikkovartiosto ottaa tehtäviään hoitaessaan huomioon lasten, ihmiskaupan uhrien, sairaanhoitoa tai kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden, merihädässä olevien sekä muiden erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten erityistarpeet.

3.  Euroopan raja- ja rannikkovartiovirasto ottaa tehtäviään hoitaessaan huomioon alaikäisten, erityisesti ilman huoltajaa olevien alaikäisten, ihmiskaupan uhrien, sairaanhoitoa tai kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden, merihädässä olevien sekä muiden erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten erityistarpeet.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Virasto ottaa tehtäviään hoitaessaan, suhteissaan jäsenvaltioihin ja tehdessään yhteistyötä kolmansien maiden kanssa huomioon neuvoa-antavan ryhmän ja perusoikeusvaltuutetun kertomukset.

4.  Virasto huolehtii kaikkia tehtäviään hoitaessaan, mukaan luettuna perusoikeuksien kunnioittamisen valvontaa koskevan tehokkaan mekanismin edelleen kehittäminen ja täytäntöönpano, suhteissaan jäsenvaltioihin ja tehdessään yhteistyötä kolmansien maiden kanssa neuvoa-antavan ryhmän ja perusoikeusvaltuutetun kertomusten johdosta toteutettavista asianmukaisista jatkotoimista. Virasto ilmoittaa neuvoa-antavalle ryhmälle ja perusoikeusvaltuutetulle, miten se on mahdollisesti muuttanut toimiaan vastauksena näiden elinten kertomuksiin ja suosituksiin, ja sisällyttää yksityiskohdat vuosikertomukseensa.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Virasto tekee tarvittavat aloitteet varmistaakseen sellaisen henkilöstön kouluttamisen, joka osallistuu palauttamiseen liittyviin tehtäviin osana 28, 29 ja 30 artiklassa tarkoitettuja valmiusryhmiä. Virasto varmistaa, että kaikki palauttamisoperaatioihin ja -interventioihin osallistuva henkilöstö sekä viraston henkilöstö on ennen osallistumistaan viraston järjestämiin operatiivisiin toimiin saanut koulutusta asianomaisesta unionin ja kansainvälisestä oikeudesta, mukaan lukien perusoikeuksista ja kansainvälisen suojelun saatavuudesta.

3.  Virasto tekee tarvittavat aloitteet varmistaakseen sellaisen henkilöstön kouluttamisen, joka osallistuu palauttamiseen liittyviin tehtäviin osana 28, 29 ja 30 artiklassa tarkoitettuja valmiusryhmiä. Virasto varmistaa, että kaikki palauttamisoperaatioihin ja -interventioihin osallistuva henkilöstö sekä viraston henkilöstö on ennen osallistumistaan viraston järjestämiin operatiivisiin toimiin saanut koulutusta asianomaisesta unionin ja kansainvälisestä oikeudesta, mukaan lukien perusoikeuksista ja kansainvälisen suojelun saatavuudesta, jotta he voivat tunnistaa mahdolliset ihmisoikeusrikkomukset ja käsitellä ne asiaankuuluvalla tavalla.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos tällainen vahinko johtuu vakavasta huolimattomuudesta tai tahallisesta laiminlyönnistä, vastaanottava jäsenvaltio voi ottaa yhteyttä kotijäsenvaltioon, jotta tämä korvaisi sille ne määrät, jotka vastaanottava jäsenvaltio on suorittanut vahingon kärsijöille tai heidän oikeudenomistajilleen.

2.  Jos tällainen vahinko johtuu vakavasta huolimattomuudesta tai tahallisesta laiminlyönnistä, virasto hyvittää kaikki mahdolliset vahingot jäsenvaltioiden lainsäädännön yhteisten yleisten periaatteiden mukaisesti.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Euroopan unionin tuomioistuimella on toimivalta ratkaista 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua vahingonkorvausta koskevat riidat.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Viraston käsittelemien henkilötietojen siirtäminen tai jäsenvaltioiden suorittama tämän asetuksen puitteissa käsiteltyjen henkilötietojen välittäminen eteenpäin kolmansien maiden viranomaisille tai kolmansille osapuolille on kielletty, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 47 artiklan soveltamista.

4.  Viraston käsittelemien henkilötietojen siirtäminen tai jäsenvaltioiden suorittama tämän asetuksen puitteissa käsiteltyjen henkilötietojen välittäminen eteenpäin kolmansien maiden viranomaisille tai kansainvälisille järjestöille tai kolmansille osapuolille on kielletty, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 47 artiklan soveltamista.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Virasto tekee yhteistyötä komission, unionin muiden toimielinten, Euroopan ulkosuhdehallinnon, Europolin, Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston, Euroopan unionin perusoikeusviraston, Eurojustin, Euroopan unionin satelliittikeskuksen, Euroopan meriturvallisuusviraston ja Euroopan kalastuksenvalvontaviraston sekä muiden unionin virastojen, elinten ja laitosten kanssa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa ja erityisesti laittoman maahanmuuton ja rajat ylittävän rikollisuuden, mukaan lukien laittoman maahanmuuton helpottamisen, ihmiskaupan ja terrorismin, ehkäisemisessä ja torjumisessa.

Virasto tekee yhteistyötä Euroopan parlamentin, komission ja unionin muiden toimielinten, Euroopan ulkosuhdehallinnon, Europolin, Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston, Euroopan unionin perusoikeusviraston, Eurojustin, Euroopan unionin satelliittikeskuksen, Euroopan meriturvallisuusviraston ja Euroopan kalastuksenvalvontaviraston sekä muiden unionin virastojen, elinten ja laitosten kanssa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa ja erityisesti laittoman maahanmuuton ja rajat ylittävän rikollisuuden, mukaan lukien laittoman maahanmuuton helpottamisen, ihmiskaupan ja terrorismin, ehkäisemisessä ja torjumisessa.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  kehittämällä valmiuksia laatimalla suuntaviivoja, suosituksia ja parhaita toimintatapoja sekä tukemalla henkilöstön koulutusta ja vaihtoa, jotta voidaan parantaa rannikkovartiostojen tehtäviin liittyvää tiedonvaihtoa ja yhteistyötä;

c)  kehittämällä valmiuksia laatimalla suuntaviivoja, suosituksia ja parhaita toimintatapoja sekä tukemalla henkilöstön koulutusta ja vaihtoa, jotta voidaan parantaa rannikkovartiostojen tehtäviin liittyvää tiedonvaihtoa ja yhteistyötä, etsintä- ja pelastustoimintavalmiuksia sekä ihmisoikeus-, maahanmuutto- ja turvapaikkavelvoitteiden ja -sitoumusten noudattamista;

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Yhteistyö kolmansien maiden kanssa

Yhteistyö kolmansien maiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto helpottaa ja edistää unionin ulkosuhdepolitiikan mukaisesti jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välistä operatiivista yhteistyötä sen toimintaan kuuluvissa asioissa ja siinä määrin kuin sen tehtävien hoitaminen tätä edellyttää, myös perusoikeuksien suojelun osalta. Virasto ja jäsenvaltiot noudattavat normeja ja sääntöjä, jotka ovat vähintään unionin lainsäädännössä säädettyjen normien ja sääntöjen tasoisia, myös silloin, kun kolmansien maiden kanssa tehdään yhteistyötä niiden alueella. Yhteistyön käynnistäminen kolmansien maiden kanssa mahdollistaa rajavalvontaa ja palauttamista koskevien eurooppalaisten normien edistämisen.

1.  Virasto helpottaa ja edistää unionin ulkosuhdepolitiikan ja erityisesti Euroopan naapuruuspolitiikan ja kehityspolitiikan mukaisesti jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välistä operatiivista yhteistyötä sen toimintaan kuuluvissa asioissa ja siinä määrin kuin sen tehtävien hoitaminen tätä edellyttää, myös perusoikeuksien suojelun osalta. Virasto ja jäsenvaltiot noudattavat normeja ja sääntöjä, jotka ovat vähintään unionin lainsäädännössä säädettyjen normien ja sääntöjen tasoisia, myös silloin, kun kolmansien maiden kanssa tehdään yhteistyötä niiden alueella. Yhteistyön käynnistäminen kolmansien maiden kanssa mahdollistaa rajavalvontaa ja palauttamista koskevien eurooppalaisten normien edistämisen.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tilanteissa, joissa tarvitaan teknistä ja operatiivista lisäapua, virasto voi koordinoida jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välistä operatiivista yhteistyötä ulkorajavalvonnan alalla, ja lisäksi se voi toteuttaa ulkorajoilla yhteisiä operaatioita, joihin osallistuu yksi tai useampi jäsenvaltio sekä ainakin yhden jäsenvaltion naapurina oleva kolmas maa, edellyttäen, että kyseinen kolmas maa on antanut suostumuksensa operaatioon, joka voidaan toteuttaa myös kyseisen maan alueella. Komissiolle on ilmoitettava tällaisista toimista.

3.  Tilanteissa, joissa tarvitaan teknistä ja operatiivista lisäapua, virasto voi koordinoida jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välistä operatiivista yhteistyötä ulkorajavalvonnan alalla, ja lisäksi se voi kunnioittaen täysimääräisesti kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia toteuttaa ulkorajoilla yhteisiä operaatioita, joihin osallistuu yksi tai useampi jäsenvaltio sekä ainakin yhden jäsenvaltion naapurina oleva kolmas maa, edellyttäen, että kyseinen kolmas maa on antanut suostumuksensa operaatioon, joka voidaan toteuttaa myös kyseisen maan alueella. Jäsenvaltioiden osallistuminen yhteisiin operaatioihin kolmansien maiden alueella on vapaaehtoista. Euroopan parlamentille, komissiolle, EUH:lle, Eurojustille ja Europolille on ilmoitettava tällaisista toimista.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Unionin on tehtävä kolmannen maan kanssa asemaa koskeva sopimus, kun yhteisissä operaatioissa tai tarvittaessa muissa toimissa käytettävien ryhmien jäsenillä on täytäntöönpanovaltaa. Tämä sopimus kattaa kaikki tarvittavat seikat toimintojen suorittamiseksi ja erityisesti kuvauksen operaation laajuudesta, siviili- ja rikosoikeudellisesta vastuusta, tehtävistä ja ryhmien jäsenten valtuuksista. Sopimuksen avulla taataan perusoikeuksien täysimääräinen kunnioittaminen operaatioiden aikana.

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  Komissio laatii mallin asemaa koskevalle sopimukselle, joka liittyy kolmansien maiden alueella suoritettaviin toimintoihin.

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Virasto voi myös asianomaisten jäsenvaltioiden suostumuksella kutsua tarkkailijoita kolmansista maista osallistumaan 13 artiklassa tarkoitettuihin toimiinsa ulkorajoilla, 27 artiklassa tarkoitettuihin palauttamisoperaatioihin, 32 artiklassa tarkoitettuihin palauttamisinterventioihin sekä 35 artiklassa tarkoitettuun koulutukseen siltä osin kuin tarkkailijoiden läsnäolo on kyseisten toimien tavoitteiden mukaista ja voi edistää yhteistyön parantamista ja parhaiden toimintatapojen vaihtoa eikä vaaranna näiden toimien turvallisuutta. Tarkkailijat voivat osallistua 13, 27 ja 35 artiklassa tarkoitettuihin toimiin vain asianomaisten jäsenvaltioiden suostumuksella ja 13 ja 32 artiklassa tarkoitettuihin toimiin vain vastaanottavan jäsenvaltion suostumuksella. Tarkkailijoiden osallistumista koskevat yksityiskohtaiset säännöt sisällytetään toimintasuunnitelmaan. Virasto antaa tarkkailijoille asianmukaisen koulutuksen ennen heidän osallistumistaan.

5.  Virasto voi myös asianomaisten jäsenvaltioiden suostumuksella kutsua tarkkailijoita kolmansista maista osallistumaan 13 artiklassa tarkoitettuihin toimiinsa ulkorajoilla, 27 artiklassa tarkoitettuihin palauttamisoperaatioihin, 32 artiklassa tarkoitettuihin palauttamisinterventioihin sekä 35 artiklassa tarkoitettuun koulutukseen siltä osin kuin tarkkailijoiden läsnäolo on kyseisten toimien tavoitteiden mukaista ja voi edistää yhteistyön parantamista ja parhaiden toimintatapojen vaihtoa eikä vaaranna näiden toimien tai palautettavien henkilöiden turvallisuutta. Tarkkailijat voivat osallistua 13, 27 ja 35 artiklassa tarkoitettuihin toimiin vain asianomaisten jäsenvaltioiden suostumuksella ja 13 ja 32 artiklassa tarkoitettuihin toimiin vain vastaanottavan jäsenvaltion suostumuksella. Tarkkailijoiden osallistumista koskevat yksityiskohtaiset säännöt sisällytetään toimintasuunnitelmaan. Virasto antaa tarkkailijoille asianmukaisen koulutuksen ennen heidän osallistumistaan.

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a.  Ennen tässä artiklassa tarkoitettujen sopimusten tekemistä komissio varmentaa, että sopimuksen määräykset noudattavat tätä asetusta ja asiaankuuluvaa perusoikeuksia ja kansainvälistä suojelua koskevaa unionin ja kansainvälistä lainsäädäntöä, mukaan lukien Euroopan unionin perusoikeuskirja, Euroopan ihmisoikeussopimus, pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus ja lapsen oikeuksia koskeva sopimus, erityisesti palautuskiellon periaate ja oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin, sekä tähän asetukseen sisältyviä säännöksiä tietojen vaihtamisesta ja tietosuojasta. Arviointi perustuu tietoihin, jotka on saatu laajasta valikoimasta lähteitä, joiden joukossa on jäsenvaltioita, unionin elimiä, laitoksia ja virastoja, asiankuuluvia kansainvälisiä järjestöjä ja kansalaisjärjestöjä. Komissio toimittaa arviointinsa Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9.  Virasto ilmoittaa Euroopan parlamentille 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuista toimista.

9.  Virasto julkaisee kolmansien maiden kanssa tekemänsä sopimukset ja työjärjestelynsä verkkosivustollaan. Virasto ilmoittaa Euroopan parlamentille vähintään joka kolmas kuukausi kolmansien maiden kanssa tekemästään yhteistyöstä. Viraston vuosikertomukseen sisällytetään yksityiskohtainen arviointi yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa, mukaan lukien tarkat tiedot perusoikeuksien ja kansainvälisen suojelun noudattamisesta.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto voi lähettää omaan henkilöstöönsä kuuluvia asiantuntijoita kolmansiin maihin yhteyshenkilöiksi, joilla olisi oltava suurin mahdollinen suoja tehtäviään hoitaessaan. He muodostavat osan unionin ja jäsenvaltioiden maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden ja turvallisuusasiantuntijoiden paikallisista tai alueellisista yhteistyöverkostoista, mukaan lukien neuvoston asetuksen (EY) N:o 377/200449 mukaisesti perustetusta verkostosta.

1.  Virasto voi lähettää omaan henkilöstöönsä kuuluvia asiantuntijoita kolmansiin maihin yhteyshenkilöiksi, joilla olisi oltava suurin mahdollinen suoja tehtäviään hoitaessaan. He muodostavat osan unionin ja jäsenvaltioiden maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden ja turvallisuusasiantuntijoiden paikallisista tai alueellisista yhteistyöverkostoista. Viraston on koordinoitava neuvoston asetuksen (EY) N:o 377/200449 mukaisesti perustetun verkoston toimintaa ja varmistettava sen asianmukainen toiminta.

__________________

__________________

49 Neuvoston asetus (EY) N:o 377/2004, annettu 19 päivänä helmikuuta 2004, maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston perustamisesta (EUVL L 64, 2.3.2004, s. 1).

49 Neuvoston asetus (EY) N:o 377/2004, annettu 19 päivänä helmikuuta 2004, maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston perustamisesta (EUVL L 64, 2.3.2004, s. 1).

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Hallintoneuvosto voi perustaa suppean johtokunnan, jonka muodostavat hallintoneuvoston puheenjohtaja, yksi komission edustaja sekä kolme hallintoneuvoston jäsentä, avustamaan hallintoneuvostoa ja pääjohtajaa niiden päätösten, ohjelmien ja toimien valmistelussa, jotka hallintoneuvoston on määrä hyväksyä, ja tarvittaessa kiireellisissä tapauksissa tekemään tiettyjä väliaikaisia päätöksiä hallintoneuvoston puolesta.

6.  Hallintoneuvosto voi perustaa suppean johtokunnan, jonka muodostavat hallintoneuvoston puheenjohtaja, yksi komission edustaja ja kolme hallintoneuvoston jäsentä sekä apua tarvitsevan jäsenvaltion edustaja, avustamaan hallintoneuvostoa ja pääjohtajaa niiden päätösten, ohjelmien ja toimien valmistelussa, jotka hallintoneuvoston on määrä hyväksyä, ja tarvittaessa kiireellisissä tapauksissa tekemään tiettyjä väliaikaisia päätöksiä hallintoneuvoston puolesta.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

62 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Hallintoneuvostoon kuuluu yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta sekä kaksi komission edustajaa, joilla kaikilla on äänioikeus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan soveltamista. Tätä varten kukin jäsenvaltio nimittää hallintoneuvoston jäsenen sekä varajäsenen, joka edustaa jäsentä tämän poissa ollessa. Komissio nimittää kaksi jäsentä sekä heidän varajäsenensä. Jäsenten toimikausi on neljä vuotta. Sama henkilö voidaan nimittää tehtävään uudelleen.

1.  Hallintoneuvostoon kuuluu yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta, kaksi komission edustajaa sekä kaksi Euroopan parlamentin edustajaa, joilla kaikilla on äänioikeus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan soveltamista. Tätä varten kukin jäsenvaltio nimittää hallintoneuvoston jäsenen sekä varajäsenen, joka edustaa jäsentä tämän poissa ollessa. Komissio nimittää kaksi jäsentä sekä heidän varajäsenensä. Euroopan parlamentti valitsee jäsenistään kaksi, joista vähintään toinen on kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan jäsen. Jäsenten toimikausi on neljä vuotta. Sama henkilö voidaan nimittää tehtävään uudelleen.

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio esittää pääjohtajan ja varapääjohtajan tehtäviin ehdokkaita luettelon perusteella, joka laaditaan sen jälkeen, kun virkaa koskeva ilmoitus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja tarvittaessa muissa lehdissä tai internet-sivustoilla.

1.  Komissio esittää Euroopan parlamenttia kuultuaan pääjohtajan ja varapääjohtajan tehtäviin ehdokkaita luettelon perusteella, joka laaditaan sen jälkeen, kun virkaa koskeva ilmoitus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja tarvittaessa muissa lehdissä tai internet-sivustoilla.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan ansioiden ja todistuksin osoitettujen erinomaisten hallinnollisten ja johtamistaitojen sekä ulkorajavalvonnan ja palauttamisten alalla korkean tason tehtävissä hankitun työkokemuksen perusteella. Hallintoneuvosto tekee päätöksensä kaikkien äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan äänten enemmistöllä.

2.  Hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan ansioiden ja todistuksin osoitettujen erinomaisten hallinnollisten ja johtamistaitojen sekä ulkorajavalvonnan ja palauttamisten alalla korkean tason tehtävissä hankitun työkokemuksen perusteella sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin asiasta vastaavat elimet ovat kuulleet häntä. Hallintoneuvosto tekee päätöksensä kaikkien äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan äänten enemmistöllä.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

71 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Perusoikeusvaltuutettu hoitaa tehtäväänsä riippumattomasti, raportoi toiminnastaan suoraan hallintoneuvostolle ja tekee yhteistyötä neuvoa-antavan ryhmän kanssa. Perusoikeusvaltuutettu osallistuu perusoikeuksien valvontajärjestelmään antamalla säännöllisesti kertomuksen toiminnastaan.

2.  Perusoikeusvaltuutettu hoitaa tehtäväänsä täysin riippumattomasti, raportoi toiminnastaan suoraan hallintoneuvostolle ja Euroopan parlamentille ja tekee yhteistyötä neuvoa-antavan ryhmän kanssa. Perusoikeusvaltuutettu osallistuu perusoikeuksien valvontajärjestelmään antamalla säännöllisesti kertomuksen toiminnastaan.

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

71 artikla – 2 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Perusoikeusvaltuutettu käy säännöllistä vuoropuhelua Euroopan parlamentin asiasta vastaavien elinten kanssa ja raportoi valituksista ja niiden jatkotoimista.

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

72 artikla – 5 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Pääjohtaja raportoi perusoikeusvaltuutetulle viraston valituksen johdosta tekemistä havainnoista ja toteuttamista jatkotoimista.

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

72 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Perusoikeusvaltuutettu raportoi pääjohtajalle ja hallintoneuvostolle viraston ja jäsenvaltioiden valitusten johdosta tekemistä havainnoista ja toteuttamista jatkotoimista.

7.  Perusoikeusvaltuutettu ilmoittaa pääjohtajalle ja hallintoneuvostolle havainnoista, jotka koskevat käsiteltäväksi otettuja valituksia. Pääjohtaja ja hallintoneuvosto raportoivat tämän jälkeen viraston ja jäsenvaltioiden valitusten johdosta toteuttamista jatkotoimista.

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

72 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a.  Viraston vuosikertomukseen sisällytetään raportti vastaanotetuista valituksista, perusoikeusrikkomusten tyypeistä sekä kyseessä olleen viraston, jäsenvaltion tai kolmannen maan toimista ja jatkotoimista.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

72 artikla – 9 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Virasto huolehtii siitä, että vakiomuotoinen valituslomake laaditaan yleisimmillä kielillä ja on saatavilla viraston verkkosivuilla ja paperiversiona kaikkien viraston toimien yhteydessä. Perusoikeusvaltuutettu käsittelee myös sellaiset valitukset, joita ei ole esitetty vakiomuotoisella valituslomakkeella.

Virasto huolehtii siitä, että vakiomuotoinen valituslomake ja tiedote laaditaan yleisimmillä kielillä ja kielillä, joita muuttajat ja turvapaikanhakijat ymmärtävät tai joita heidän voidaan kohtuudella odottaa ymmärtävän, ja se on saatavilla viraston verkkosivuilla ja paperiversiona kaikkien viraston toimien yhteydessä. Perusoikeusvaltuutettu käsittelee myös sellaiset valitukset, joita ei ole esitetty vakiomuotoisella valituslomakkeella. Lisäneuvontaa ja apua valitusmenettelyyn tarjotaan oletetuille uhreille pyynnöstä. Lapsille räätälöityjä tietoja tarjotaan, jotta valitusmekanismin käytöstä voidaan tehdä helpompaa lapsille.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

74 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

74 a artikla

 

Raportit ja tiedottaminen Euroopan parlamentille

 

1.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi pyytää pääjohtajaa raportoimaan tehtäviensä hoidosta, erityisesti perusoikeusstrategian täytäntöönpanosta ja seurannasta, viraston edellisen vuoden konsolidoidusta vuosikertomuksesta, seuraavan vuoden työohjelmasta ja viraston monivuotisesta ohjelmasuunnitelmasta. Pääjohtaja raportoi Euroopan parlamentille ja vastaa aina pyydettäessä kaikkiin sen jäsenten esittämiin kysymyksiin.

 

2.  Raportti sisältää edellä 1 kohdassa mainittujen tietojen lisäksi myös Euroopan parlamentin jäsenten ad hoc ‑pohjalta pyytämät asiaankuuluvat tiedot.

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

80 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio laatii arvioinnin, jossa käsitellään erityisesti viraston toiminnan vaikuttavuutta, tuloksellisuutta ja tehokkuutta ja sen työskentelymenetelmiä suhteessa sen tavoitteisiin, toimivaltaan ja tehtäviin, kolmen vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. Arvioinnissa on tarkasteltava erityisesti tarvetta muuttaa viraston valtuutusta ja tällaisten muutosten taloudellisia vaikutuksia.

1.  Komissio laatii arvioinnin, jossa käsitellään erityisesti viraston toiminnan vaikuttavuutta, tuloksellisuutta ja tehokkuutta ja sen työskentelymenetelmiä suhteessa sen tavoitteisiin, toimivaltaan ja tehtäviin, yhden vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen kahden vuoden välein. Arvioinnissa on tarkasteltava erityisesti tarvetta muuttaa asetusta ja viraston valtuutusta sekä tällaisten muutosten taloudellisia vaikutuksia.

Arviointiin on sisällytettävä erityinen analyysi siitä, miten perusoikeuskirjaa on noudatettu tätä asetusta sovellettaessa.

Arviointiin on sisällytettävä erityinen analyysi siitä, miten perusoikeuskirjaa on noudatettu tätä asetusta sovellettaessa, sekä valituksista ja niiden käsittelystä.

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

80 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Ensimmäisessä tämän asetuksen voimaantulon jälkeen tehtävässä arvioinnissa analysoidaan tarve sallia viraston pääsy asiaankuuluviin eurooppalaisiin tietokantoihin.

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

80 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Pääjohtaja käy säännöllistä vuoropuhelua Euroopan parlamentin asiasta vastaavien elinten kanssa erityisesti kolmansien maiden kanssa tehtävästä asiaa koskevasta yhteistyöstä ja esittelee viraston vuosikertomuksen.

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

80 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio arvioi joka toisen arvioinnin yhteydessä viraston saavuttamia tuloksia ottaen huomioon sen tavoitteet, valtuutus ja tehtävät.

3.  Komissio arvioi jokaisen arvioinnin yhteydessä viraston saavuttamia tuloksia ottaen huomioon sen tavoitteet, valtuutus ja tehtävät.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan raja- ja rannikkovartiojärjestelmä

Viiteasiakirjat

COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

21.1.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Javier Nart

16.2.2016

Hyväksytty (pvä)

12.5.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

42

8

9

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ryszard Czarnecki, Mariya Gabriel, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Soraya Post, Jean-Luc Schaffhauser, Dubravka Šuica, Bodil Valero

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Michel Dantin, Raymond Finch, Heidi Hautala, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta


BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (26.4.2016)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan raja- ja rannikkovartiostosta ja asetuksen (EY) N:o 2007/2004, asetuksen (EY) N:o 863/2007 ja neuvoston päätöksen 2005/267/EY kumoamisesta

(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

Valmistelija: Eider Gardiazabal Rubial

LYHYET PERUSTELUT

Komissio ehdotti tätä asetusta osana suurempaa raja- ja rannikkovalvontapakettia, joka sisältää myös ehdotuksia Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) ja Euroopan kalastuksenvalvontaviraston (EFCA) perustamisasetuksen muuttamiseksi. Komissio ehdottaa näiden kahden viraston tehtävien laajentamista lisäämällä artiklan eurooppalaisesta yhteistyöstä rannikkovartiostojen tehtävien alalla. Euroopan raja- ja rannikkovartiovirasto muodostetaan kuitenkin nykyisestä Frontexista.

Tällaista pyrkimystä luoda synergiaa toisiinsa liittyvillä aloilla toimivien virastojen välille olisi talousarvion näkökulmasta tuettava jo senkin takia, että otsakkeessa 3 on rajallisesti määrärahoja.

Komissio ehdottaa säädösehdotuksen rahoitusselvityksessä, että Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston kokonaistalousarvio on 1 212 miljoonaa euroa monivuotisen rahoituskehyksen loppukaudella eli 281 miljoonaa euroa vuonna 2017, 298 miljoonaa euroa vuonna 2018, 310 miljoonaa euroa vuonna 2019 ja 322 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Koska otsakkeessa 3 on rajallisesti määrärahoja, valmistelija epäilee vakavasti, voitaisiinko ehdotetut lisäykset rahoittaa enimmäismäärien rajoissa. Valmistelija katsoo, että komission on tehtävä mahdollisimman pian ehdotus otsakkeen 3 enimmäismäärän nostamisesta, jotta nykyisen muuttoliikekriisin aiheuttamat lisätarpeet voidaan rahoittaa. Kriisin vaikutukset tuskin helpottavat vuoteen 2020 mennessä.

Rannikkovartiotoiminnan osalta määrärahoja lisätään 87,2 miljoonalla eurolla (EMSA) ja 30,1 miljoonalla eurolla (EFCA) vuosina 2017–2020 näiden virastojen uusien tehtävien rahoittamiseksi. Rannikkovartiotoimintaa siis rahoitetaan osittain otsakkeista 1 a ja 2.

Määrärahojen lisäksi myös Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston henkilöstö kasvaa merkittävästi. Vuoden 2016 talousarviossa Frontexilla oli henkilöstötaulukossa 225 tointa. Vuoteen 2020 mennessä niitä on 550. Myös ulkopuolisen henkilöstön, kuten sopimussuhteisten toimihenkilöiden ja kansallisten asiantuntijoiden, määrä kasvaa. Tavoitteena on, että kokonaishenkilöstömäärä vuonna 2020 on tuhat.

On kuitenkin syytä huomata, että komissio soveltaa rahoitusselvityksessä perustana yhä tiedonannossaan COM(2013)0519 vahvistamaansa ohjelmaa, jonka mukaan ns. vanhan Frontexin toimia vähennetään asteittain 149:stä vuonna 2016 145:een vuonna 2020 (lukuun ottamatta lisätoimia, jotka on myönnetty lisätalousarvioissa 5/2015 ja 7/2015 sekä varainhoitovuoden 2016 talousarviossa). Valmistelijan mukaan tämä toimintatapa on vanhentunut, koska alalla on tapahtunut paljon viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana, ja hän kehottaakin komissiota jättämään kaikki muuttoliikekriisiasioita hoitavat virastot viiden prosentin henkilöstöleikkaustavoitteen ulkopuolelle.

Valmistelija ei kyseenalaista komission esittämää tarvetta lisätä määrärahoja ja henkilöstöä, mutta haluaa kuitenkin korostaa, ettei pitäisi luoda supervirastoa, joka saattaisi dominoida muita sisäasioita hoitavia virastoja. Valmistelija odottaakin, että komissio tekee lähiaikoina yhtä pitkälle menevän ehdotuksen Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston jatkokehityksestä.

Koska Frontexin talousarvio on kasvanut huomattavasti viimeksi kuluneina vuosina ja kasvaa vuoteen 2020 asti, valmistelija katsoo, että viraston talousarvionimikkeistöä olisi asianmukaista muuttaa toimintamenojen osalta. Olisi varmistettava, että budjettivallan käyttäjä voi vaikuttaa viraston toiminnallisiin prioriteetteihin. Valmistelija pyytää komissiota toteuttamaan nämä nimikkeistön muutokset jo talousarvioesityksessä 2017.

Valmistelija katsoo lisäksi, että Euroopan parlamentilla olisi oltava vahvempi asema pääjohtajan nimittämisprosessissa, ja on esittänyt tätä koskevia tarkistuksia Euroopan unionin perusoikeusviraston esimerkin pohjalta.

Valmistelija on myös huolissaan siitä, että yli 10 vuoden jälkeen Frontexin ja Puolan tasavallan välillä ei ole edelleenkään sopimusta päätoimipaikasta, ja kehottaa asiasta vastaavia viranomaisia viimeistelemään sopimuksen mahdollisimman pian.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33) Komission ja jäsenvaltioiden olisi oltava edustettuina hallintoneuvostossa, jotta ne voivat valvoa Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston toimintapolitiikkaa ja politiikkaa. Hallintoneuvostoon olisi mahdollisuuksien mukaan kuuluttava rajavalvonnasta vastaavien kansallisten viranomaisten operatiivisia johtajia tai heidän edustajiaan. Tälle hallintoneuvostolle olisi annettava tarvittavat valtuudet, joiden nojalla se laatii talousarvion ja valvoo sen toteuttamista, hyväksyy tarvittavat varainhoitosäännöt, vahvistaa Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston päätöksentekoa varten helposti seurattavat työmenettelyt sekä nimittää pääjohtajan ja varapääjohtajan. Virastoa olisi hallinnoitava ja sen olisi toimittava Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 19 päivänä heinäkuuta 2012 hyväksymän unionin hajautettuja virastoja koskevan yhteisen lähestymistavan periaatteiden mukaisesti.

(33) Komission ja jäsenvaltioiden olisi oltava edustettuina hallintoneuvostossa, jotta ne voivat valvoa Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston toimintapolitiikkaa ja politiikkaa. Hallintoneuvostoon olisi mahdollisuuksien mukaan kuuluttava rajavalvonnasta vastaavien kansallisten viranomaisten operatiivisia johtajia tai heidän edustajiaan. Tälle hallintoneuvostolle olisi annettava tarvittavat valtuudet, joiden nojalla se laatii talousarvion ja valvoo sen toteuttamista, hyväksyy tarvittavat varainhoitosäännöt, vahvistaa Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston päätöksentekoa varten helposti seurattavat työmenettelyt sekä nimittää pääjohtajan ja varapääjohtajan. Virastoa olisi hallinnoitava ja sen olisi toimittava Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 19 päivänä heinäkuuta 2012 hyväksymän unionin hajautettuja virastoja koskevan yhteisen lähestymistavan periaatteiden mukaisesti. Tämä sisältää päätoimipaikkaa koskevan sopimuksen tekemisen viraston ja isäntämaan välillä.

Perustelu

Frontexin ja Puolan tasavallan välillä ei edelleenkään ole sopimusta päätoimipaikasta, vaikka Frontex on ollut olemassa jo yli 10 vuotta. Sopimus on tehtävä mahdollisimman pian, viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34) Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston riippumattomuuden varmistamiseksi sillä olisi oltava itsenäinen talousarvio, jonka varat muodostuvat suurimmaksi osaksi unionin rahoitusosuudesta. Unionin talousarviomenettelyä olisi sovellettava siltä osin kuin kyseessä ovat unionin rahoitusosuus tai muut Euroopan unionin yleisestä talousarviosta maksettavat tuet. Tilintarkastustuomioistuimen olisi suoritettava viraston tilintarkastus.

(34) Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston riippumattomuuden varmistamiseksi sillä olisi oltava itsenäinen talousarvio, jonka varat muodostuvat suurimmaksi osaksi unionin rahoitusosuudesta. Unionin talousarviomenettelyä olisi sovellettava siltä osin kuin kyseessä ovat unionin rahoitusosuus tai muut Euroopan unionin yleisestä talousarviosta maksettavat tuet. Tilintarkastustuomioistuimen olisi suoritettava viraston tilintarkastus. Hallintoneuvoston hyväksymän talousarvion olisi oltava tasapainossa, mitä tulee viraston toiminnan eri näkökohtien, kuten perusoikeuksien varmistamisen, käsittelyyn.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – m a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

m a) muuttajien sukupuolen ja iän mukaan eriytettyjen tilojen ja palvelujen käyttöönotossa avustaminen ottaen huomioon erityisesti naisten ja ilman huoltajaa olevien alaikäisten erityistilanteen;

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Hallintoneuvosto vahvistaa yksityiskohtaiset säännöt päivärahan maksamisesta Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmien jäsenille ja päivittää niitä tarpeen mukaan.

2. Hallintoneuvosto vahvistaa yksityiskohtaiset säännöt päivärahan maksamisesta Euroopan raja- ja rannikkovartioston ryhmien jäsenille ja päivittää niitä tarpeen mukaan komission ehdotuksesta.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Edellä mainittujen kustannusten arvonlisävero on tukikelpoinen, vaikkakaan ei vähennyskelpoinen.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Euroopan raja- ja rannikkovartiosto ottaa tehtäviään hoitaessaan huomioon lasten, ihmiskaupan uhrien, sairaanhoitoa tai kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden, merihädässä olevien sekä muiden erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten erityistarpeet.

3. Euroopan raja- ja rannikkovartiosto ottaa tehtäviään hoitaessaan huomioon lasten, naisten, ihmiskaupan uhrien, sairaanhoitoa tai kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden, merihädässä olevien sekä muiden erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten erityistarpeet.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Viraston yhteyshenkilöiden tehtäviin kuuluu unionin lainsäädäntöä ja perusoikeuksia noudattaen luoda ja ylläpitää yhteyksiä sen kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten kanssa, johon yhteyshenkilöt on lähetetty, tarkoituksena edistää laittoman maahanmuuton ehkäisemistä ja torjuntaa sekä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamista. Yhteyshenkilöiden on koordinoitava toimintaansa tiiviisti unionin edustustojen kanssa.

3. Viraston yhteyshenkilöiden tehtäviin kuuluu unionin lainsäädäntöä ja perusoikeuksia noudattaen luoda ja ylläpitää yhteyksiä sen kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten kanssa, johon yhteyshenkilöt on lähetetty, tarkoituksena edistää laittoman maahanmuuton ehkäisemistä ja torjuntaa sekä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamista. Yhteyshenkilöiden on koordinoitava toimintaansa tiiviisti unionin edustustojen kanssa, ja heidän työtilojensa on mahdollisuuksien mukaan oltava samassa rakennuksessa.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Ennen päätöksen tekemistä yhteyshenkilöiden lähettämisestä kolmansiin maihin on saatava komission lausunto, ja tästä toiminnasta on ilmoitettava yksityiskohtaisesti Euroopan parlamentille mahdollisimman pian.

4. Ennen päätöksen tekemistä yhteyshenkilöiden lähettämisestä kolmansiin maihin on saatava komission lausunto, ja tästä toiminnasta ja sen rahoitusseurauksista on ilmoitettava yksityiskohtaisesti Euroopan parlamentille mahdollisimman pian.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

56 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltion, jossa viraston toimipaikka sijaitsee, on viraston asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi tarjottava parhaat mahdolliset olosuhteet, mukaan lukien monikieliset ja Eurooppa-suuntautuneet koulunkäyntimahdollisuudet sekä asianmukaiset kulkuyhteydet.

3. Jäsenvaltion, jossa viraston toimipaikka sijaitsee, on viraston asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi tarjottava parhaat mahdolliset olosuhteet, mukaan lukien monikieliset ja Eurooppa-suuntautuneet koulunkäyntimahdollisuudet sekä asianmukaiset kulkuyhteydet, ja varmistettava viraston henkilöstöä ja kiinteistöjä koskevat asianmukaiset turvatoimet.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Komission ehdottamia ehdokkaita pyydetään tulemaan neuvoston sekä Euroopan parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan kuultaviksi ja vastaamaan kysymyksiin, minkä jälkeen Euroopan parlamentti ja neuvosto antavat lausuntonsa ja ilmoittavat hallintoneuvostolle ehdokkaita koskevan suosituimmuusjärjestyksensä.

Perustelu

Valintaprosessiin olisi sisällyttävä kuuleminen parlamentin ja neuvoston asiasta vastaavissa elimissä.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan ansioiden ja todistuksin osoitettujen erinomaisten hallinnollisten ja johtamistaitojen sekä ulkorajavalvonnan ja palauttamisten alalla korkean tason tehtävissä hankitun työkokemuksen perusteella. Hallintoneuvosto tekee päätöksensä kaikkien äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan äänten enemmistöllä.

2. Hallintoneuvosto ottaa nämä lausunnot huomioon ja nimittää pääjohtajan ansioiden ja todistuksin osoitettujen erinomaisten hallinnollisten ja johtamistaitojen sekä ulkorajavalvonnan ja palauttamisten alalla korkean tason tehtävissä hankitun työkokemuksen perusteella. Hallintoneuvosto tekee päätöksensä kaikkien äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan äänten enemmistöllä.

Perustelu

Hallintoneuvoston on otettava mainitut kuulemiset huomioon nimityspäätöksessä.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

75 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Viraston tulot koostuvat seuraavista eristä, tämän kuitenkaan vaikuttamatta muihin tulonlähteisiin:

1. Viraston tulot koostuvat seuraavista:

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

75 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Talousarvion avoimuuden lisäämiseksi toimintamenot esitetään unionin talousarviossa erillisinä budjettikohtina toiminta-aloittain.

Perustelu

Lisäys on tarpeen, koska uudella virastolla on enemmän määrärahoja käytössä ja sen toiminnallista asemaa on tehostettu.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

75 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7. Komissio toimittaa ennakkoarvion Euroopan unionin yleistä talousarviota koskevan alustavan esityksen yhteydessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle, jäljempänä yhteisesti ’budjettivallan käyttäjä’.

7. Saatuaan ennakkoarvion komissio toimittaa sen Euroopan parlamentille ja neuvostolle, jäljempänä yhteisesti ’budjettivallan käyttäjä’.

Perustelu

a. Toimittaminen pitäisi toteuttaa välittömästi.

b. Euroopan unionin yleistä talousarviota koskevaa alustavaa esitystä ei ole olemassa.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

75 artikla – 13 kohta

Komission teksti

Tarkistus

13. Hallintoneuvoston hyväksymään viraston talousarvioon sisällytetään nopeiden rajainterventioiden ja palauttamisinterventioiden rahoittamista varten operatiivinen varaus, jonka määrä on vähintään 4 prosenttia operatiivisiin toimiin tarkoitetuista määrärahoista. Varauksen olisi oltava voimassa koko vuoden.

13. Hallintoneuvoston hyväksymään viraston talousarvioon sisällytetään nopeiden rajainterventioiden ja palauttamisinterventioiden rahoittamista varten operatiivinen varaus, jonka määrä on vähintään 4 prosenttia operatiivisiin toimiin tarkoitetuista määrärahoista. Kunkin vuoden lokakuun 1 päivänä olisi oltava jäljellä vähintään neljäsosa varauksesta, jotta voitaisiin kattaa loppuvuonnakin syntyvät tarpeet.

Perustelu

Ei ole järkevää säilyttää varausta koko vuoden ajan, koska varauksen ideanahan on, että se voidaan käyttää. Jotta kuitenkin varmistetaan, että varausta on vielä jonkin verran jäljellä varainhoitovuoden loppupuolellakin, ehdotamme, että määritellään vähimmäisosuus, jonka on oltava jäljellä lokakuussa. Samaa menettelyä on käytetty Euroopan unionin solidaarisuusrahastossa.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

80 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio arvioi joka toisen arvioinnin yhteydessä viraston saavuttamia tuloksia ottaen huomioon sen tavoitteet, valtuutus ja tehtävät.

Poistetaan.

Perustelu

Tämän kohdan sisältö on laajalti katettu 1 kohdassa. Lisäksi täysimääräinen arviointi on toteutettava kolmen vuoden välein, kun otetaan huomioon alan muuttuvainen ympäristö.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan raja- ja rannikkovartiojärjestelmä

Viiteasiakirjat

COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

21.1.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Eider Gardiazabal Rubial

3.2.2016

Hyväksytty (pvä)

26.4.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

25

2

2