SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2007/2004, rozporządzenie (WE) nr 863/2007 i decyzję Rady 2005/267/WE

3.6.2016 - (COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD)) - ***I

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawca: Artis Pabriks


Procedura : 2015/0310(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0200/2016
Teksty złożone :
A8-0200/2016
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2007/2004, rozporządzenie (WE) nr 863/2007 i decyzję Rady 2005/267/WE

(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2015)0671),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 77 ust. 2 lit. b) i d) oraz art. 79 ust. 2 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C8-0408/2015),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  zgodnie z art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinie Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Budżetowej oraz Komisji Rybołówstwa (A8-0200/2016),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  W dniach 25-26 czerwca 2015 r.12 Rada Europejska wezwała do zwiększenia wysiłków na rzecz kompleksowego rozwiązania kryzysu migracyjnego, w tym poprzez wzmocnienie zarządzania granicami, aby lepiej zarządzać narastającymi mieszanymi przepływami migracyjnymi. Ponadto w dniu 23 września 2015 r.13 Rada Europejska podkreśliła potrzebę rozwiązania dramatycznej sytuacji na granicach zewnętrznych, a także wzmocnienia kontroli na tych granicach, zwłaszcza przez udostępnienie dodatkowych zasobów Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiemu Urzędowi Wsparcia w dziedzinie Azylu i Europolu za pomocą wkładu państw członkowskich w formie zasobów ludzkich i technicznych.

(1)  W dniach 2526 czerwca 2015 r.12 Rada Europejska wezwała do zwiększenia wysiłków na rzecz kompleksowego rozwiązania problemu bezprecedensowych przepływów migracyjnych, w tym poprzez wzmocnienie zarządzania granicami, aby lepiej zarządzać narastającymi mieszanymi przepływami migracyjnymi. Ponadto w dniu 23 września 2015 r.13 Rada Europejska podkreśliła potrzebę rozwiązania dramatycznej sytuacji na granicach zewnętrznych, a także wzmocnienia kontroli na tych granicach, zwłaszcza przez udostępnienie dodatkowych zasobów Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiemu Urzędowi Wsparcia w dziedzinie Azylu i Europolu za pomocą wkładu państw członkowskich w formie zasobów ludzkich i technicznych.

__________________

__________________

12  Posiedzenie Rady Europejskiej, konkluzje z 25-26 czerwca 2015 r.

12  Posiedzenie Rady Europejskiej, konkluzje z 25-26 czerwca 2015 r.

13  Nieformalne spotkanie szefów państw i rządów UE w sprawie migracji, oświadczenie z dnia 23 września 2015 r.

13  Nieformalne spotkanie szefów państw i rządów UE w sprawie migracji, oświadczenie z dnia 23 września 2015 r.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Celem polityki Unii w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi jest stworzenie i wdrożenie europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami na poziomie krajowym i unijnym, będącego niezbędnym elementem swobody przepływu osób w obrębie Unii oraz podstawowym składnikiem przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Europejskie zintegrowane zarządzanie granicami ma kluczowe znaczenie dla usprawnienia zarządzania migracjami i zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii.

(2)  Celem polityki Unii w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi jest stworzenie i wdrożenie europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami na poziomie krajowym i unijnym, będącego niezbędnym elementem swobody przepływu osób w obrębie Unii oraz podstawowym składnikiem przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, z myślą o skutecznym monitorowaniu przekraczania granic zewnętrznych oraz rozwiązaniu problemu migracji, a także potencjalnych przyszłych zagrożeń na tych granicach, przyczyniając się w ten sposób do przeciwdziałania poważnym przestępstwom o wymiarze transgranicznym, a także do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii, przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych oraz zagwarantowaniu swobodnego przepływu osób.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  Wdrażając europejskie zintegrowane zarządzanie granicami, należy zapewnić spójność z innymi celami politycznymi, a także właściwe funkcjonowanie transportu transgranicznego.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Dla zapewnienia skutecznego wdrożenia europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami należy ustanowić Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną. Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna, składająca się z Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz organów krajowych odpowiedzialnych za zarządzanie granicami, w tym straży przybrzeżnej w zakresie realizowanych przez nią zadań kontroli granicznej, opiera się na wspólnym wykorzystywaniu informacji, potencjałów i systemów na poziomie krajowym oraz reakcji Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej na poziomie Unii.

(4)  Dla zapewnienia skutecznego wdrożenia europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami należy ustanowić Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną, którą należy wyposażyć w niezbędne środki finansowe oraz zasoby kadrowe i sprzętowe. Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna, składająca się z Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz organów krajowych odpowiedzialnych za zarządzanie granicami, w tym straży przybrzeżnej w zakresie realizowanych przez nią zadań kontroli granicznej, opiera się na wspólnym wykorzystywaniu informacji, potencjałów i systemów na poziomie krajowym oraz reakcji Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej na poziomie Unii.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)   Europejskie zintegrowane zarządzanie granicami to wspólny obowiązek Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz organów krajowych odpowiedzialnych za zarządzanie granicami, w tym straży przybrzeżnej w zakresie realizowanych przez nią zadań kontroli granicznej. Chociaż państwa członkowskie nadal są w pierwszym rzędzie odpowiedzialne za zarządzanie swoim odcinkiem granic zewnętrznych w imieniu swoim i wszystkich państw członkowskich, które zniosły kontrole na granicach wewnętrznych, Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinna zapewnić stosowanie środków unijnych związanych z zarządzaniem granicami zewnętrznymi poprzez wzmocnienie, ocenę i koordynację działań państw członkowskich wdrażających te środki.

(5)  Europejskie zintegrowane zarządzanie granicami to wspólny obowiązek Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz organów krajowych odpowiedzialnych za zarządzanie granicami, w tym straży przybrzeżnej w zakresie realizowanych przez nią operacji ochrony granic morskich i wszelkich innych zadań kontroli granicznej. Chociaż państwa członkowskie nadal są w pierwszym rzędzie odpowiedzialne za zarządzanie swoim odcinkiem granic zewnętrznych w imieniu swoim i wszystkich państw członkowskich, które zniosły kontrole na granicach wewnętrznych, Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinna zapewnić stosowanie środków unijnych związanych z zarządzaniem granicami zewnętrznymi poprzez wzmocnienie, ocenę i koordynację działań państw członkowskich wdrażających te środki. Komisja powinna przedłożyć wniosek ustawodawczy w sprawie strategii europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami, określający ogólne wytyczne, cele do osiągnięcia oraz kluczowe działania, które należy podjąć, aby zapewnić pełną operacyjność europejskiego zintegrowanego systemu zarządzania granicami.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)   Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, zwaną zwyczajowo Fronteksem, ustanowiono na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2007/200414. Od rozpoczęcia swojego funkcjonowania w dniu 1 maja 2005 r. skutecznie wspierała ona państwa członkowskie we wdrażaniu operacyjnych aspektów zarządzania granicami zewnętrznymi za pomocą wspólnych operacji i szybkich interwencji na granicy, a także analizy ryzyka, wymiany informacji, stosunków z państwami trzecimi oraz powrotów obywateli państw trzecich o nieuregulowanym pobycie na terytorium państw członkowskich.

(7)  Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, zwaną zwyczajowo Fronteksem, ustanowiono na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2007/200 14. Od rozpoczęcia swojego funkcjonowania w dniu 1 maja 2005 r. skutecznie wspierała ona państwa członkowskie we wdrażaniu operacyjnych aspektów zarządzania granicami zewnętrznymi za pomocą wspólnych operacji i szybkich interwencji na granicy, a także analizy ryzyka, wymiany informacji, stosunków z państwami trzecimi oraz powrotów obywateli państw trzecich, wobec których dane państwo członkowskie wydało decyzję nakazującą powrót zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE14a.

___________________

___________________

14  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 349 z 25.11.2004, s. 1).

14  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 349 z 25.11.2004, s. 1).

 

14a  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz.U. L 348 z 21.12.2008, s. 98).

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Uwzględniając narastające presje migracyjne na granicach zewnętrznych, potrzebę zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii oraz zagwarantowania funkcjonowania strefy Schengen, a także nadrzędną zasadę solidarności, konieczne jest wzmocnienie zarządzania granicami zewnętrznymi poprzez oparcie się na dotychczasowych działaniach Fronteksu i przekształcenie jej w Agencję współodpowiedzialną za zarządzanie granicami zewnętrznymi.

(8)  Należy koniecznie skutecznie monitorować przekraczanie granic zewnętrznych, rozwiązać problemy migracyjne, odpowiedzieć na potencjalne przyszłe zagrożenia na granicach zewnętrznych, zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii, zagwarantować funkcjonowanie strefy Schengen oraz przestrzegać nadrzędnej zasady solidarności. W związku z tym należy wzmocnić zarządzanie granicami zewnętrznymi poprzez oparcie się na dotychczasowych działaniach Fronteksu i przekształcenie go w Agencję współodpowiedzialną za zarządzanie granicami zewnętrznymi.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)   Z tego względu należy rozszerzyć zadania Fronteksu, a dla uwzględnienia tych zmian należy zmienić jej nazwę na Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Najważniejszym zadaniem Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinno być ustanowienie strategii operacyjnej i technicznej na rzecz wdrożenia zintegrowanego zarządzania granicami na poziomie Unii, nadzorowanie efektywnego funkcjonowania kontroli granicznej na granicach zewnętrznych, zapewnienie państwom członkowskim wzmocnionej pomocy operacyjnej i technicznej poprzez wspólne operacje i szybkie interwencje na granicy, a także zapewnienie realizacji w praktyce środków w przypadku sytuacji wymagającej pilnego podjęcia działań na granicach zewnętrznych, jak również organizowanie, koordynowanie i prowadzenie operacji powrotowych i interwencji powrotowych.

(9)  Z tego względu należy rozszerzyć zadania Fronteksu, a dla uwzględnienia tych zmian należy zmienić jego nazwę na Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (zwaną dalej Agencją). Najważniejszym zadaniem Agencji powinno być ustanowienie strategii operacyjnej i technicznej na rzecz wdrożenia zintegrowanego zarządzania granicami na poziomie Unii, nadzorowanie efektywnego funkcjonowania kontroli granicznej na granicach zewnętrznych, zapewnienie państwom członkowskim wzmocnionej pomocy operacyjnej i technicznej poprzez wspólne operacje i szybkie interwencje na granicy, zapewnienie realizacji w praktyce środków w przypadku sytuacji wymagającej pilnego podjęcia działań na granicach zewnętrznych, udzielanie technicznej i operacyjnej pomocy państwom członkowskim i państwom trzecim w kontekście akcji poszukiwania i ratowania osób znajdujących się w niebezpieczeństwie na morzu, jak również organizowanie, koordynowanie i prowadzenie operacji powrotowych i interwencji powrotowych.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  Mając na uwadze swoje działania na granicach zewnętrznych, Agencja powinna przyczyniać się do przeciwdziałania poważnym przestępstwom o charakterze transgranicznym oraz ich wykrywania, np. przemytu ludzi, handlu ludźmi oraz terroryzmu, jeżeli zaistnieją stosowne okoliczności do podjęcia przez nią działań oraz gdy uzyska ona stosowne informacje dzięki prowadzonym przez siebie działaniom. Agencja powinna koordynować swoje działania z Europolem jako agencją odpowiedzialną za wspieranie i wzmacnianie działań państw członkowskich oraz ich współpracę w zakresie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości dotykającej co najmniej dwa państwa członkowskie.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9b)  Agencja powinna realizować swoje zadania z zastrzeżeniem kompetencji państw członkowskich w dziedzinie obrony.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9c)  Rozszerzenie zakresu zadań i kompetencji Agencji powinno iść w parze ze wzmocnieniem gwarancji praw podstawowych i zwiększeniem zakresu odpowiedzialności.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinna opracowywać ogólne i ukierunkowane analizy ryzyka oparte na wspólnym zintegrowanym modelu analizy ryzyka, stosowanym przez samą Agencję i państwa członkowskie. Opierając się na informacjach przekazywanych przez państwa członkowskie, Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinna przedstawiać odpowiednie informacje i dane wywiadowcze obejmujące wszystkie aspekty mające znaczenie dla europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami, zwłaszcza kontrolę graniczną, powroty, nielegalne wtórne przepływy obywateli państw trzecich w Unii, zapobieganie przestępczości transgranicznej, w tym pośrednictwu w nielegalnej imigracji, handlowi ludźmi i terroryzmowi, a także sytuację w sąsiadujących państwach trzecich, aby umożliwić przyjęcie odpowiednich środków lub sprostanie wykrytym zagrożeniom i ryzykom w celu usprawnienia zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi.

(11)  Agencja powinna opracowywać ogólne i ukierunkowane analizy ryzyka oparte na wspólnym zintegrowanym modelu analizy ryzyka, stosowanym przez samą Agencję i państwa członkowskie. Opierając się na informacjach przekazywanych przez państwa członkowskie, Agencja powinna przedstawiać odpowiednie informacje i dane wywiadowcze obejmujące wszystkie aspekty mające znaczenie dla europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami, a także sytuację w sąsiadujących państwach trzecich, aby umożliwić przyjęcie odpowiednich środków lub sprostanie wykrytym zagrożeniom i ryzykom w celu usprawnienia zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  W duchu wspólnej odpowiedzialności zadaniem Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinno być regularne monitorowanie zarządzania granicami zewnętrznymi. Agencja powinna zapewnić odpowiednie i sprawne monitorowanie nie tylko za pomocą analizy ryzyka, wymiany informacji i EUROSUR-u, ale również dzięki obecności w państwach członkowskich specjalistów będących jej pracownikami. Z tego względu Agencja powinna mieć możliwość oddelegowania na pewien okres oficerów łącznikowych do poszczególnych państw członkowskich, w trakcie którego odpowiadają oni przed Dyrektorem Wykonawczym. Sprawozdania oficerów łącznikowych powinny stanowić część oceny narażenia.

(12)  W duchu wspólnej odpowiedzialności zadaniem Agencji powinno być regularne monitorowanie zarządzania granicami zewnętrznymi. Agencja powinna zapewnić odpowiednie i sprawne monitorowanie nie tylko za pomocą analizy ryzyka, wymiany informacji i EUROSUR-u, ale również dzięki obecności w państwach członkowskich specjalistów będących jej pracownikami. Z tego względu Agencja powinna mieć możliwość oddelegowania na pewien okres oficerów łącznikowych do wszystkich państw członkowskich, w trakcie którego odpowiadają oni przed Dyrektorem Wykonawczym. Sprawozdania oficerów łącznikowych powinny stanowić część oceny narażenia.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinna przeprowadzać ocenę narażenia w celu oszacowania zdolności państw członkowskich do sprostania wyzwaniom pojawiającym się na ich granicach zewnętrznych, w tym za pomocą oceny wyposażenia i zasobów państw członkowskich oraz ich planowania kryzysowego, w celu przeciwdziałania ewentualnym kryzysom na granicach zewnętrznych. Państwa członkowskie powinny podejmować działania naprawcze w celu usunięcia wszelkich niedociągnięć stwierdzonych w ramach tej oceny. Dyrektor Wykonawczy, działając zgodnie z zaleceniami Rady Nadzorczej utworzonej w Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, powinien określać środki do przyjęcia przez dane państwo członkowskie i wskazać ostateczny termin ich przyjęcia. Taka decyzja powinna być wiążąca dla danego państwa członkowskiego, a jeżeli niezbędne działania nie zostaną podjęte we wskazanym terminie ostatecznym, sprawa musi zostać przekazana Zarządowi w celu podjęcia decyzji.

(13)  Agencja powinna przeprowadzać ocenę narażenia w oparciu o obiektywne kryteria w celu oszacowania zdolności państw członkowskich do sprostania wyzwaniom pojawiającym się na ich granicach zewnętrznych, w tym za pomocą oceny wyposażenia, infrastruktury, personelu, budżetu i zasobów finansowych państw członkowskich oraz ich planowania kryzysowego, w celu przeciwdziałania ewentualnym kryzysom na granicach zewnętrznych. Państwa członkowskie powinny podejmować działania naprawcze w celu usunięcia wszelkich niedociągnięć stwierdzonych w ramach tej oceny. Dyrektor Wykonawczy, działając zgodnie z zaleceniami Rady Doradczej utworzonej w Agencji, powinien określać środki do przyjęcia przez dane państwo członkowskie i wskazać ostateczny termin ich przyjęcia. Taka decyzja powinna być wiążąca dla danego państwa członkowskiego, a jeżeli niezbędne działania nie zostaną podjęte we wskazanym terminie ostatecznym, sprawa musi zostać przekazana Zarządowi oraz Komisji w celu podjęcia decyzji.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  Ocena narażenia przeprowadzana przez Agencję powinna być działaniem zapobiegawczym przeprowadzanym w trybie ciągłym, uzupełniającym mechanizm oceny i monitorowania Schengen ustanowiony na mocy rozporządzenia Rady (UE) nr 1053/20131a. Informacje uzyskane w ramach oceny narażenia należy także wykorzystać do celów tego mechanizmu, w szczególności przy podejmowaniu decyzji w sprawie wieloletniego i rocznego programu oceny.

 

_____________

 

1a  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1053/2013 z dnia 7 października 2013 r. w sprawie ustanowienia mechanizmu oceny i monitorowania w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen oraz uchylenia decyzji komitetu wykonawczego z dnia 16 września 1998 r. dotyczącej utworzenia Stałego Komitetu ds. Oceny i Wprowadzania w Życie Dorobku Schengen (Dz.U. L 295 z 6.11.2013, s. 27).

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)   Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinna organizować odpowiednią pomoc techniczną i operacyjną dla państw członkowskich, aby poprawić ich zdolność do realizacji należących do nich obowiązków w zakresie kontroli na granicach zewnętrznych oraz sprostania wyzwaniom na granicach zewnętrznych spowodowanym nieuregulowaną imigracją lub przestępczością transgraniczną. W tym zakresie Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinna – na wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy – organizować i koordynować wspólne operacje dotyczące jednego lub większej liczby państw członkowskich oraz delegować europejskie zespoły straży granicznej i przybrzeżnej, a także udostępnić niezbędne wyposażenie techniczne, jak również oddelegować ekspertów spośród swoich pracowników.

(14)  Agencja powinna organizować odpowiednią pomoc techniczną i operacyjną dla państw członkowskich, aby poprawić ich zdolność do realizacji należących do nich obowiązków w zakresie kontroli na granicach zewnętrznych oraz sprostania wyzwaniom na granicach zewnętrznych spowodowanym nieuregulowaną migracją lub przestępczością transgraniczną. W tym zakresie Agencja powinna – na wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy – organizować i koordynować wspólne operacje dotyczące jednego lub większej liczby państw członkowskich oraz delegować europejskie zespoły straży granicznej i przybrzeżnej, a także udostępnić niezbędne wyposażenie techniczne, jak również oddelegować ekspertów spośród swoich pracowników.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)   W przypadku szczególnej i wyjątkowej presji na granicach zewnętrznych Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinna – na wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy – organizować i koordynować szybkie interwencje na granicy oraz delegować europejskie zespoły straży granicznej i przybrzeżnej z zasobu szybkiej rezerwy, a także udostępniać wyposażenie techniczne. Szybkie interwencje na granicy powinny zapewniać wsparcie w sytuacjach, kiedy konieczna jest natychmiastowa reakcja, a taka interwencja stanowi skuteczną reakcję. Dla zapewnienia skutecznego funkcjonowania takiej interwencji, państwa członkowskie powinny skierować funkcjonariuszy straży granicznej i innych właściwych pracowników do zasobu szybkiej rezerwy.

(15)  W przypadku szczególnej i wyjątkowej presji na granicach zewnętrznych Agencja powinna – na wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy – organizować i koordynować szybkie interwencje na granicy oraz delegować europejskie zespoły straży granicznej i przybrzeżnej z rezerwy szybkiego reagowania, a także udostępniać wyposażenie techniczne. Szybkie interwencje na granicy powinny zapewniać wsparcie w sytuacjach, kiedy konieczna jest natychmiastowa reakcja, a taka interwencja stanowi skuteczną reakcję. Dla zapewnienia skutecznego funkcjonowania takiej interwencji, państwa członkowskie powinny skierować funkcjonariuszy straży granicznej i innych właściwych pracowników do rezerwy szybkiego reagowania oraz powinny dostarczyć niezbędne wyposażenie techniczne. Agencja oraz odnośne państwo członkowskie powinny uzgodnić plan działania.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)   Na poszczególnych odcinkach granic zewnętrznych, gdzie państwa członkowskie są poddane wyjątkowej presji migracyjnej, charakteryzującej się masowym napływem mieszanych ruchów migracyjnych, zwanych obszarami hotspot, państwa członkowskie powinny móc liczyć na wzmocnione wsparcie operacyjne i techniczne ze strony zespołów wspierających zarządzanie migracjami, składających się z pochodzących z państw członkowskich zespołów specjalistów oddelegowanych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu, a także z Europolu i innych właściwych agencji unijnych, a także ekspertów spośród pracowników Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinna pomagać Komisji w koordynacji między różnymi agencjami na miejscu.

(16)  W przypadkach, w których państwa członkowskie muszą stawić czoła niewspółmiernym wyzwaniom w zakresie migracji, charakteryzującym się masowym napływem mieszanych ruchów migracyjnych, państwa członkowskie powinny móc liczyć na obszarach hotspot na wzmocnione wsparcie operacyjne i techniczne ze strony zespołów wspierających zarządzanie migracjami, składających się z pochodzących z państw członkowskich zespołów specjalistów oddelegowanych przez Agencję oraz Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu, a także z Europolu i innych właściwych agencji unijnych, a także ekspertów spośród pracowników Agencji. Agencja powinna pomagać Komisji w koordynacji między różnymi agencjami na miejscu.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a)  W obszarach hotspot poszczególne agencje oraz państwa członkowskie powinny działać w ramach przyznanych im mandatów i uprawnień. Agencja powinna ułatwiać stosowanie unijnych środków związanych z zarządzaniem granicami zewnętrznymi i powrotami, natomiast Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu powinien wspomagać usprawnianie wdrażania wspólnego europejskiego systemu azylowego oraz wspierać państwa członkowskie w kwestiach związanych z azylem, Europol powinien zapewniać wiedzę ekspercką oraz analizy strategiczne i operacyjne dotyczące zorganizowanej przestępczości transgranicznej oraz demontażu siatek przemytników, a Eurojust powinien wspierać współpracę pomiędzy krajowymi organami śledczymi i prokuratorskimi. Państwa członkowskie pozostają odpowiedzialne za podejmowanie merytorycznych decyzji dotyczących wniosków o azyl oraz powrotów.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)   W przypadku, gdy państwo członkowskie nie podejmie niezbędnych działań naprawczych zgodnie z oceną narażenia lub w razie wyjątkowej presji migracyjnej na granicach zewnętrznych, ograniczającej skuteczność kontroli na granicy zewnętrznej w stopniu narażającym funkcjonowanie strefy Schengen na niebezpieczeństwo, konieczna jest jednolita, szybka i skuteczna reakcja na poziomie Unii. W tym celu i dla zapewnienia lepszej koordynacji na poziomie Unii Komisja powinna określić środki do wdrożenia przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej i zobowiązać dane państwo członkowskie do współpracy z Agencją przy wdrażaniu tych środków. Następnie Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinna określić działania do podjęcia w celu realizacji w praktyce środków wskazanych w decyzji Komisji, a także należy wspólnie z danym państwem członkowskim opracować plan operacyjny.

(17)  W przypadku, gdy państwo członkowskie nie podejmie niezbędnych działań naprawczych zgodnie z oceną narażenia lub w razie wyjątkowej presji migracyjnej na granicach zewnętrznych, ograniczającej skuteczność kontroli na granicy zewnętrznej w stopniu narażającym funkcjonowanie strefy Schengen na niebezpieczeństwo jako strefy bez kontroli granicy wewnętrznej, konieczna jest jednolita, szybka i skuteczna reakcja na poziomie Unii. W tym celu i dla zapewnienia lepszej koordynacji na poziomie Unii Komisja powinna określić środki do wdrożenia przez Agencję. Biorąc pod uwagę aspekty powiązane z suwerennością oraz ich delikatny z politycznego punktu widzenia charakter odnoszący się do krajowych uprawnień wykonawczych i egzekucyjnych, uprawnienia wykonawcze do przyjęcia tych środków należy powierzyć Radzie, która powinna działać na podstawie wniosku Komisji. Dane państwo członkowskie powinno współpracować z Agencją przy wdrażaniu tych środków. Następnie Agencja powinna określić działania do podjęcia w celu realizacji w praktyce środków wskazanych w decyzji Rady, a także należy wspólnie z danym państwem członkowskim uzgodnić plan operacyjny.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)   Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinna dysponować niezbędnym wyposażeniem i pracownikami, wysyłanymi na wspólne operacje i szybkie interwencje na granicy. W tym celu, inicjując szybką interwencję na granicy na wniosek państwa członkowskiego lub w razie wystąpienia sytuacji wymagającej pilnego podjęcia działań, Europejska Agencja Straży Przybrzeżnej i Granicznej powinna móc oddelegować europejskie zespoły straży granicznej i przybrzeżnej z zasobu szybkiej rezerwy, stanowiącego stałą służbę składającą się z niewielkiego odsetka łącznej liczby funkcjonariuszy straży granicznej w państwach członkowskich, który powinien liczyć co najmniej 1 500 osób. Delegowanie europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej z zasobu szybkiej rezerwy powinno być w razie potrzeby natychmiast uzupełniane przez dodatkowe europejskie zespoły straży granicznej i przybrzeżnej.

(18)  Agencja powinna dysponować niezbędnym wyposażeniem i pracownikami, wysyłanymi na wspólne operacje i szybkie interwencje na granicy. W tym celu, inicjując szybką interwencję na granicy na wniosek państwa członkowskiego lub w razie wystąpienia sytuacji wymagającej pilnego podjęcia działań, Agencja powinna móc oddelegować europejskie zespoły straży granicznej i przybrzeżnej z rezerwy szybkiego reagowania, stanowiącej stałą służbę składającą się z odsetka łącznej liczby funkcjonariuszy straży granicznej w państwach członkowskich, który powinien liczyć co najmniej 1 500 osób. Delegowanie europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej z rezerwy szybkiego reagowania powinno być w stosownych przypadkach natychmiast uzupełniane przez dodatkowe europejskie zespoły straży granicznej i przybrzeżnej.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Dnia 8 października 2015 r. Rada Europejska wezwała do rozszerzenia mandatu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, aby pomóc państwom członkowskim zapewnić skuteczny powrót nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich, w tym przez organizowanie z własnej inicjatywy operacji powrotowych oraz poszerzenie roli Agencji w zakresie uzyskiwania dokumentów podróży. W tym celu Rada Europejska wezwała do ustanowienia Biura ds. Powrotów w Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, któremu należy powierzyć zadanie koordynacji działań Agencji w zakresie powrotów.

skreśla się

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinna zwiększyć pomoc udzielaną państwom członkowskim w zakresie powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich, bez uszczerbku dla unijnej polityki w zakresie powrotów i zgodnie z dyrektywą 2008/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady15. Powinna ona koordynować i organizować zwłaszcza operacje powrotowe z jednego lub większej liczby państw członkowskich oraz organizować i przeprowadzać interwencje powrotowe, aby usprawnić system powrotów w państwach członkowskich wymagających większej pomocy technicznej i operacyjnej podczas wykonywania zobowiązania do powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich zgodnie z tą dyrektywą.

(21)  Agencja powinna zwiększyć pomoc udzielaną państwom członkowskim w zakresie powrotu obywateli państw trzecich o nieuregulowanym statusie, bez uszczerbku dla unijnej polityki w zakresie powrotów i zgodnie z dyrektywą 2008/115/WE. Powinna ona koordynować i organizować zwłaszcza operacje powrotowe z jednego lub większej liczby państw członkowskich oraz organizować i przeprowadzać interwencje powrotowe, aby usprawnić system powrotów w państwach członkowskich wymagających większej pomocy technicznej i operacyjnej podczas wykonywania zobowiązania do powrotu obywateli państw trzecich o nieuregulowanym statusie zgodnie z tą dyrektywą.

___________

 

15 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz.U. L 348 z 21.12.2008, s. 98).

 

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a)  Agencja powinna zapewnić niezbędną pomoc państwom członkowskim w organizowaniu wspólnych operacji powrotowych i interwencji powrotowych wobec migrantów o nieuregulowanym statusie, nie wchodząc w merytoryczne szczegóły decyzji powrotowych wydanych przez państwa członkowskie i z pełnym poszanowaniem praw podstawowych. Ponadto Agencja powinna wspierać państwa członkowskie w nabywaniu dokumentów podróży do celów powrotu we współpracy z władzami odnośnych państw trzecich.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21b)  Ewentualne istnienie porozumienia między państwem członkowskim a państwem trzecim nie zwalnia Agencji ani państw członkowskich z ich obowiązków wynikających z prawa unijnego i międzynarodowego, zwłaszcza pod względem przestrzegania zasady non-refoulement, gdy wiedzą one lub powinny wiedzieć, że systemowe braki w procedurze azylowej i w warunkach przyjmowania osób ubiegających się o azyl w tym państwie trzecim pozwalają zasadnie przypuszczać, iż osobie ubiegającej się o azyl poważnie grozi nieludzkie lub poniżające traktowanie, lub gdy wiedzą one lub powinny wiedzieć, że to państwo trzecie stosuje praktyki sprzeczne z zasadą non-refoulement.

Uzasadnienie

W kontekście operacji i interwencji powrotowych konieczne jest ponowne podkreślenie zasad przewodnich, na podstawie których można realizować powroty obywateli państw trzecich. Tekst oparto na motywie 13 rozporządzenia (UE) nr 656/2014 ustanawiającego zasady ochrony zewnętrznych granic morskich w kontekście współpracy operacyjnej koordynowanej przez Frontex.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinna stworzyć zasoby obserwatorów przymusowych powrotów, specjalistów ds. przymusowych powrotów oraz specjalistów ds. powrotów udostępnionych przez państwa członkowskie, którzy powinni być delegowani w trakcie operacji powrotowych i którzy powinni stanowić część wyspecjalizowanych europejskich zespołów interwencji powrotowych wysyłanych w ramach interwencji powrotowych. Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinna zapewnić im odpowiednie szkolenia.

(22)  Agencja powinna stworzyć zasoby obserwatorów przymusowych powrotów, specjalistów ds. przymusowych powrotów oraz specjalistów ds. powrotów udostępnionych przez państwa członkowskie, którzy powinni być delegowani w trakcie operacji powrotowych i którzy powinni stanowić część wyspecjalizowanych europejskich zespołów interwencji powrotowych wysyłanych w ramach interwencji powrotowych. Zasoby te powinny obejmować personel dysponujący konkretną wiedzą z zakresu ochrony dzieci. Agencja powinna zapewnić im odpowiednie szkolenia.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22a)  Należy ustanowić specjalny przepis dotyczący personelu zaangażowanego w działania związane z powrotami, aby określić jego zadania, uprawnienia i zakres odpowiedzialności. Należy sporządzić również specjalne instrukcje dotyczące uprawnień pilotów dowodzących statkami powietrznymi oraz rozszerzenia jurysdykcji karnej państwa rejestracji statku powietrznego na mocy międzynarodowego prawa lotniczego.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinna opracować szczególne instrumenty szkoleniowe oraz zapewnić szkolenie na poziomie Unii dla instruktorów krajowych funkcjonariuszy straży granicznych, a także dodatkowe szkolenia i seminaria związane z kontrolą granic zewnętrznych oraz powrotami obywateli państw trzecich przebywających nielegalnie na terytorium państw członkowskich, przeznaczone dla funkcjonariuszy właściwych organów krajowych. Agencja powinna być upoważniona do organizacji we współpracy z państwami członkowskimi i państwami trzecimi działań szkoleniowych na ich terytoriach.

(23)  Agencja powinna opracować szczególne instrumenty szkoleniowe, w tym konkretne szkolenia z zakresu ochrony dzieci, oraz zapewnić szkolenie na poziomie Unii dla instruktorów krajowych funkcjonariuszy straży granicznych, a także dodatkowe szkolenia i seminaria związane z zadaniami zintegrowanego zarządzania granicami, w tym przeznaczone dla funkcjonariuszy właściwych organów krajowych. Agencja powinna być upoważniona do organizacji we współpracy z państwami członkowskimi i państwami trzecimi działań szkoleniowych na ich terytoriach.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinna monitorować i wspierać rozwój badań naukowych mających znaczenie dla kontroli granic zewnętrznych, w tym badań w zakresie stosowania zaawansowanych technologii nadzoru, oraz przekazywać te informacje państwom członkowskim i Komisji.

(24)  Agencja powinna monitorować i wspierać rozwój badań naukowych mających znaczenie dla europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami oraz przekazywać te informacje Parlamentowi Europejskiemu, państwom członkowskim, Komisji, odnośnym agencjom, organom i urzędom UE, a także ogółowi społeczeństwa.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Skuteczne wdrażanie zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi wymaga regularnej, szybkiej i niezawodnej wymiany informacji między państwami członkowskimi w zakresie zarządzania granicami zewnętrznymi, nielegalnej imigracji i powrotów. Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinna stworzyć i utrzymywać systemy informatyczne ułatwiające taką wymianę w sposób zgodny z prawodawstwem Unii w zakresie ochrony danych.

(25)  Skuteczne wdrażanie zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi wymaga regularnej, szybkiej i niezawodnej wymiany informacji między państwami członkowskimi w zakresie zarządzania granicami zewnętrznymi, nieuregulowanej migracji i powrotów. Agencja powinna stworzyć i utrzymywać systemy informatyczne ułatwiające taką wymianę w sposób zgodny z prawodawstwem Unii w zakresie ochrony danych. Istotne jest, aby państwa członkowskie niezwłocznie przekazywały Agencji pełne i rzetelne informacje niezbędne do wykonywania powierzonych Agencji zadań.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  Organy krajowe realizujące funkcje straży granicznej są odpowiedzialne za szerokie spektrum zadań, w tym – ale nie tylko – bezpieczeństwo na morzu, ochronę morza, działania poszukiwawcze i ratunkowe, kontrolę granic, kontrolę rybołówstwa, kontrolę celną, ogólne egzekwowanie prawa i ochronę środowiska. Z tego względu Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa ustanowiona rozporządzeniem Rady (WE) nr 768/200516 oraz Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego, ustanowiona rozporządzeniem (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady17 powinny wzmocnić swoją współpracę między sobą i z organami krajowymi realizującymi funkcje straży granicznej, aby poprawić znajomość sytuacji na morzu oraz wesprzeć spójne i oszczędne działania;

(27)  Organy krajowe realizujące funkcje straży granicznej są odpowiedzialne za szerokie spektrum zadań, w tym – ale nie tylko – bezpieczeństwo na morzu, ochronę morza, działania poszukiwawcze i ratunkowe, kontrolę granic, kontrolę rybołówstwa, kontrolę celną, ogólne egzekwowanie prawa i ochronę środowiska. Z tego względu Agencja, Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa ustanowiona rozporządzeniem Rady (WE) nr 768/200516 oraz Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego, ustanowiona rozporządzeniem (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady17 powinny wzmocnić swoją współpracę między sobą i z organami krajowymi realizującymi funkcje straży granicznej, aby poprawić znajomość sytuacji na morzu oraz wesprzeć spójne i oszczędne działania. Synergia między poszczególnymi podmiotami działającymi na morzu powinna być zgodna z europejską strategią zintegrowanego zarządzania granicami i strategią bezpieczeństwa morskiego.

__________________

__________________

16 Rozporządzenie Rady (WE) nr 768/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiające Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa oraz zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (Dz.U. L 128 z 21.5.2005, s. 1).

16 Rozporządzenie Rady (WE) nr 768/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiające Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa oraz zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (Dz.U. L 128 z 21.5.2005, s. 1).

17 Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego (Dz.U. L 208 z 5.8.2002, s. 1).

17 Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego (Dz.U. L 208 z 5.8.2002, s. 1).

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(27a)  Współpraca w zakresie funkcji straży granicznej, wdrażana w szczególności dzięki wzmocnieniu współpracy między organami krajowymi, Agencją, Europejską Agencją Kontroli Rybołówstwa i Europejską Agencją Bezpieczeństwa Morskiego, nie powinna mieć wpływu na podział kompetencji między wspomnianymi agencjami w odniesieniu do pełnionych przez nie funkcji i nie powinna naruszać ich autonomii i niezależności przy realizacji powierzonych im pierwotnie zadań. Współpraca ta ma także na celu umożliwienie stworzenia synergii między tymi agencjami, przy zachowaniu powierzonych im zadań.

Uzasadnienie

Celem europejskiej współpracy w zakresie funkcji straży granicznej nie jest ograniczenie mandatu EMSA lub EFCA. Celem współpracy jest wzmocnienie głównych zadań agencji, przy jednoczesnym ustanowieniu synergii, dzięki której poprawi się orientacja w sytuacji oraz zdolność interwencji na morzu.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  W ramach polityki zagranicznej Unii Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinna ułatwiać i wspierać współpracę operacyjną między państwami członkowskimi i państwami trzecimi, w tym poprzez koordynację takiej współpracy operacyjnej między państwami członkowskimi a państwami trzecimi w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi i poprzez delegowanie oficerów łącznikowych do państw trzecich, a także przez współpracę z władzami państw trzecich w zakresie powrotów, w tym w odniesieniu do uzyskiwania dokumentów podróży. W ramach współpracy z państwami trzecimi Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz państwa członkowskie powinny przestrzegać norm i standardów co najmniej równoważnych normom i standardom ustanowionym w prawodawstwie Unii, także wtedy, gdy współpraca z państwami trzecimi ma miejsce na terytorium tych państw.

(28)  W ramach polityki zagranicznej Unii Agencja powinna ułatwiać i wspierać współpracę techniczną i operacyjną między państwami członkowskimi i państwami trzecimi, w tym poprzez koordynację takiej współpracy operacyjnej między państwami członkowskimi a państwami trzecimi w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi i poprzez delegowanie oficerów łącznikowych do państw trzecich, a także przez współpracę z władzami państw trzecich w zakresie powrotów, w tym w odniesieniu do uzyskiwania dokumentów podróży. W ramach współpracy z państwami trzecimi Agencja oraz państwa członkowskie powinny zawsze przestrzegać przepisów Unii, w tym dotyczących ochrony praw podstawowych i zasady non-refoulement, a także wtedy, gdy współpraca z państwami trzecimi ma miejsce na terytorium tych państw. W celu zwiększenia przejrzystości i rozliczalności Agencja powinna informować o współpracy z państwami trzecimi w swoim sprawozdaniu rocznym.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(28a)  Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna oraz Agencja powinny realizować swoje zadania z pełnym poszanowaniem praw podstawowych, w szczególności Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, Konwencji dotyczącej statusu uchodźców oraz zobowiązań dotyczących dostępu do międzynarodowej ochrony, w szczególności zasady non-refoulment, Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu oraz Międzynarodowej konwencji o poszukiwaniu i ratownictwie morskim. Zgodnie z prawem Unii oraz tymi przepisami Agencja powinna wspierać państwa członkowskie w prowadzeniu akcji poszukiwawczo-ratowniczych w celu ochrony i ratowania życia bez względu na czas i miejsce.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(28b)  Z uwagi na coraz większą liczbę zadań Agencja powinna nadal rozwijać i wdrażać strategię służącą monitorowaniu i zapewnieniu ochrony praw podstawowych. W tym celu Agencja powinna zapewnić swojemu urzędnikowi ds. praw podstawowych stosowne zasoby oraz personel odpowiedni do jego mandatu i potrzeb. Agencja powinna wykorzystać swoją rolę do aktywnego promowania stosowania dorobku Unii związanego z zarządzaniem granicami zewnętrznymi, w tym w zakresie poszanowania praw podstawowych i ochrony międzynarodowej.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(28c)  Zgodnie z Kartą praw podstawowych oraz Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka z 1989 r. dobro dziecka ma być głównym priorytetem w działaniach Agencji.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)   Na mocy niniejszego rozporządzenia ustanawia się mechanizm skarg dla Europejskiej Agencji Straży Przybrzeżnej i Granicznej, we współpracy z urzędnikiem ds. praw podstawowych, w celu monitorowania i zapewnienia przestrzegania praw podstawowych we wszystkich działaniach Agencji. Powinien to być mechanizm administracyjny, w którym urzędnik ds. praw podstawowych powinien być odpowiedzialny za rozpatrywanie skarg wpływających do Agencji zgodnie z prawem do dobrej administracji. Urzędnik ds. praw podstawowych powinien zbadać dopuszczalność skargi, zarejestrować dopuszczalne skargi, przekazać wszystkie zarejestrowane skargi do Dyrektora Wykonawczego, przekazać skargi dotyczące straży granicznej do jej macierzystego państwa członkowskiego oraz zarejestrować działania następcze Agencji lub tego państwa członkowskiego. Dochodzenia powinny być prowadzone przez państwa członkowskie.

(30)  Na mocy niniejszego rozporządzenia ustanawia się niezależny mechanizm skarg dla Agencji, we współpracy z urzędnikiem ds. praw podstawowych, w celu monitorowania i zapewnienia przestrzegania praw podstawowych we wszystkich działaniach Agencji. Powinien to być mechanizm administracyjny, w którym urzędnik ds. praw podstawowych powinien być odpowiedzialny za rozpatrywanie skarg wpływających do Agencji zgodnie z prawem do dobrej administracji. Urzędnik ds. praw podstawowych powinien zbadać dopuszczalność skargi, zarejestrować dopuszczalne skargi, przekazać wszystkie zarejestrowane skargi do Dyrektora Wykonawczego, przekazać skargi dotyczące straży granicznej do jej macierzystego państwa członkowskiego oraz zarejestrować działania następcze Agencji lub tego państwa członkowskiego. Dochodzenia powinny być prowadzone przez państwa członkowskie. Mechanizm powinien być skuteczny, powinien zapewniać należyte rozpatrywanie skarg, a także powinien skutkować karami w przypadku naruszenia praw podstawowych. W celu zwiększenia przejrzystości i rozliczalności Agencja powinna informować o mechanizmie skarg w swoim sprawozdaniu rocznym.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia, zwłaszcza w zakresie sytuacji wymagających pilnego podjęcia działań na granicach zewnętrznych, należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011.

skreśla się

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33)  Komisja i państwa członkowskie powinny być reprezentowane w zarządzie w celu sprawowania strategicznego i politycznego nadzoru nad funkcjonowaniem Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Zarząd powinien, tam gdzie to możliwe, składać się z dyrektorów operacyjnych służb krajowych odpowiedzialnych za zarządzanie strażą graniczną lub ich przedstawicieli. Zarządowi należy powierzyć kompetencje niezbędne do ustanowienia budżetu, kontroli jego wykonania, przyjęcia odpowiednich zasad finansowych, ustanowienia przejrzystych procedur podejmowania decyzji przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz powoływania Dyrektora Wykonawczego i Zastępcy Dyrektora Wykonawczego. Agencją należy zarządzać i administrować zgodnie z zasadami wspólnego podejścia do zdecentralizowanych agencji Unii, przyjętym w dniu 19 lipca 2012 r. przez Parlament Europejski, Radę i Komisję Europejską.

(33)  Zarząd powinien sprawować nadzór nad Agencją. Zarząd powinien, tam gdzie to możliwe, składać się z dyrektorów operacyjnych służb krajowych odpowiedzialnych za zarządzanie strażą graniczną lub ich przedstawicieli. Zarządowi należy powierzyć kompetencje niezbędne do ustanowienia budżetu, kontroli jego wykonania, przyjęcia odpowiednich zasad finansowych, ustanowienia przejrzystych procedur podejmowania decyzji przez Agencję. Agencją należy zarządzać i administrować z uwzględnieniem zasad wspólnego podejścia do zdecentralizowanych agencji Unii, przyjętego w dniu 19 lipca 2012 r. przez Parlament Europejski, Radę i Komisję Europejską. Powinno to obejmować zawarcie umowy między Agencją a państwem członkowskim, w którym znajduje się jej siedziba.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34)  W celu zapewnienia autonomii Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinno się jej przyznać odrębny budżet, którego przychody pochodzą zasadniczo z wkładu Unii. Procedura budżetowa Unii powinna mieć zastosowanie w zakresie dotyczącym wkładu Unii i innych dotacji którymi obciążany jest budżet ogólny Unii Europejskiej. Kontrolę sprawozdań rachunkowych powinien przeprowadzać Trybunał Obrachunkowy.

(34)  W celu zapewnienia autonomii Agencji powinno się jej przyznać odrębny budżet, którego przychody pochodzą zasadniczo z wkładu Unii. Procedura budżetowa Unii powinna mieć zastosowanie w zakresie dotyczącym wkładu Unii i innych dotacji którymi obciążany jest budżet ogólny Unii Europejskiej. Kontrolę sprawozdań rachunkowych powinien przeprowadzać Trybunał Obrachunkowy. Budżet przyjmowany przez Zarząd powinien być zrównoważony pod kątem uwzględniania różnych aspektów działalności Agencji, w tym zapewniania przestrzegania praw podstawowych.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36)  Do Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinno mieć zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji21.

(36)  Do Agencji powinno mieć zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji 21. Agencja powinna prowadzić działalność w możliwie najbardziej przejrzysty sposób, który nie utrudni osiągania celu jej operacji. Agencja powinna publicznie ogłaszać wszystkie odpowiednie informacje dotyczące wszystkich jej działań i powinna zagwarantować szybkie przekazywanie społeczeństwu i wszystkim zainteresowanym stronom informacji odnoszących się do jej pracy.

__________________

__________________

21  Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).

21  Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 39

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(39)   Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, to jest rozwój i wdrożenie systemu zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi, a zatem również zapewnienie prawidłowego funkcjonowania strefy Schengen, nie mogą być osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie działające w sposób nieskoordynowany, natomiast – z uwagi na brak kontroli na granicach wewnętrznych oraz w świetle znacznej presji migracyjnej na granicach zewnętrznych i konieczności zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii – możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii, może ona podjąć działania, zgodnie z zasadą pomocniczości wynikającą z art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia jego celów.

(39)  Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, to jest rozwój i wdrożenie systemu zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi, a zatem również zapewnienie prawidłowego funkcjonowania strefy Schengen, nie mogą być osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie działające w sposób nieskoordynowany, natomiast – z uwagi na brak kontroli na granicach wewnętrznych oraz w świetle znacznych wyzwań migracyjnych na granicach zewnętrznych i konieczności skutecznego monitorowania przekraczania tych granic, przyczyniając się w ten sposób do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii – możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii, może ona podjąć działania, zgodnie z zasadą pomocniczości wynikającą z art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia jego celów.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 46 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(46a)  W odniesieniu do Bułgarii i Rumunii niniejsze rozporządzenie jest aktem opartym na dorobku Schengen lub w inny sposób z nim związanym w rozumieniu art. 4 ust. 1 Aktu przystąpienia z 2005 r.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 46 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(46b)  W odniesieniu do Chorwacji niniejsze rozporządzenie jest aktem opartym na dorobku Schengen lub w inny sposób z nim związanym w rozumieniu art. 4 ust. 1 Aktu przystąpienia z 2011 r.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 46 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(46c)  W odniesieniu do Cypru niniejsze rozporządzenie jest aktem opartym na dorobku Schengen lub w inny sposób z nim związanym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Aktu przystąpienia z 2003 r.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejszym ustanawia się Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną, aby zapewnić europejskie zintegrowane zarządzanie granicami na granicach zewnętrznych w celu skutecznego zarządzania migracjami i zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii, przy jednoczesnym zagwarantowaniu w niej swobodnego przepływu osób.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną, aby zapewnić europejskie zintegrowane zarządzanie granicami na granicach zewnętrznych w celu skutecznego monitorowania przekraczania granic zewnętrznych, rozwiązania problemów migracyjnych oraz przeciwdziałania potencjalnym przyszłym zagrożeniom na tych granicach, przyczyniając się tym samym do zwalczania poważnych przestępstw o charakterze transgranicznym, a także zagwarantowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych oraz zapewnieniu swobodnego przepływu osób w UE.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  „granice zewnętrzne” oznaczają granice lądowe i morskie państw członkowskich oraz ich porty lotnicze i morskie, do których stosuje się postanowienia tytułu II rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady38;

(1)  „granice zewnętrzne” oznaczają granice zewnętrzne określone w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/399, do których stosuje się postanowienia tytułu II tego rozporządzenia;

__________

__________

38   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 562/2006 z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. L 105 z 13.4.2006, s. 1).

38   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. L 77 z 23.3.2016, s. 1).

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  „obszar hotspot” oznacza obszar na zewnętrznych granicach, w którym państwo członkowskie zmaga się z wyjątkową presją migracyjną i w którym odpowiednie agencje unijne wspierają to państwo członkowskie w zintegrowany sposób;

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 12

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  „osoba powracająca” oznacza nielegalnie przebywającego obywatela państwa trzeciego, wobec którego wydano decyzję nakazującą powrót;

(12)  „osoba powracająca” oznacza obywatela państwa trzeciego przebywającego w sposób nieuregulowany, wobec którego państwo członkowskie wydało decyzję nakazującą powrót zgodnie z dyrektywą 2008/115/WE;

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 13

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  „operacja powrotowa” oznacza operację służącą powrotowi nielegalnie przebywających obywateli państwa trzeciego, koordynowaną przez Agencję i wymagającą wsparcia technicznego i operacyjnego zapewnianego przez co najmniej jedno państwo członkowskie, w ramach której osoby powracające z co najmniej jednego państwa członkowskiego powracają w drodze przymusowego lub dobrowolnego wykonania zobowiązania do powrotu;

(13)  „operacja powrotowa” oznacza operację służącą powrotowi obywateli państwa trzeciego, wobec których dane państwo członkowskie wydało decyzję nakazującą powrót zgodnie z dyrektywą 2008/115/WE, koordynowaną przez Agencję i wymagającą wsparcia technicznego i operacyjnego zapewnianego przez co najmniej jedno państwo członkowskie, w ramach której osoby powracające z co najmniej jednego państwa członkowskiego powracają w drodze przymusowego lub dobrowolnego wykonania zobowiązania do powrotu;

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 14

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  „interwencja powrotowa” oznacza operację powrotu nielegalnie przebywających obywateli państwa trzeciego, wymagającą poszerzonej pomocy technicznej i operacyjnej obejmującej oddelegowanie europejskich zespołów interwencji powrotowych do państw członkowskich i organizacji operacji powrotowych.

(14)  „interwencja powrotowa” oznacza operację powrotu obywateli państwa trzeciego, wobec których dane państwo członkowskie wydało decyzję nakazującą powrót zgodnie z dyrektywą 2008/115/WE, przewidującą poszerzoną pomoc techniczną i operacyjną obejmującą oddelegowanie europejskich zespołów interwencji powrotowych do państw członkowskich i organizacji operacji powrotowych;

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 14 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a)  „funkcje straży przybrzeżnej” oznaczają zadania i działania w zakresie informowania, monitorowania, planowania i organizowania powierzone organom lokalnym, regionalnym, krajowym lub unijnym posiadającym niezbędne kompetencje wymagane do prowadzenia nadzoru nad wybrzeżami morskimi w zakresie przede wszystkim bezpieczeństwa, operacji poszukiwawczo-ratowniczych, kontroli granic i ich ochrony, kontroli rybołówstwa, kontroli celnej, ogólnego egzekwowania prawa i ochrony środowiska;

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 14 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14b)  „dziecko” oznacza osobę fizyczną poniżej 18 roku życia, chyba że na mocy prawa mającego zastosowanie do dziecka pełnoletniość zostanie osiągnięta wcześniej;

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 14 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14c)  „osoba trzecia” oznacza podmiot prawa uznany przez dane państwo członkowskie lub organizację międzynarodową.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz organy krajowe państw członkowskich odpowiedzialne za zarządzanie granicami, w tym straż przybrzeżna w zakresie realizowanych przez nią zadań kontroli granicznej, tworzą Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną.

1.  Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Agencja) oraz organy krajowe państw członkowskich odpowiedzialne za zarządzanie granicami, w tym straż przybrzeżna w zakresie realizowanych przez nią zadań kontroli granicznej, tworzą Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną.

 

1a.  W stosownych przypadkach Komisja – po konsultacjach z Agencją – przedkłada wniosek ustawodawczy w sprawie europejskiej strategii zintegrowanego zarządzania granicami. Strategia ta określa ogólne wytyczne, cele do osiągnięcia i działania priorytetowe służące ustanowieniu w pełni funkcjonującego europejskiego zintegrowanego systemu zarządzania granicami. Jeżeli wymagają tego okoliczności, przeprowadzany jest przegląd strategii europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami.

2.  Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej przyjmuje strategię operacyjną i techniczną w zakresie europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami. Wspiera i zapewnia ona wdrażanie europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami we wszystkich państwach członkowskich.

2.  Agencja przyjmuje strategię operacyjną i techniczną w zakresie europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami, biorąc pod uwagę w stosownych przypadkach określoną sytuację państw członkowskich. Wspiera i zapewnia ona wdrażanie europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami we wszystkich państwach członkowskich.

 

2a.  Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej zapewnia ciągłe i jednolite stosowanie prawa Unii, w tym dorobku UE w dziedzinie praw podstawowych, na wszystkich zewnętrznych granicach.

3.  Organy krajowe odpowiedzialne za zarządzanie granicami, w tym straż przybrzeżna w zakresie realizowanych przez nią zadań kontroli granicznej, przyjmują swoje krajowe strategie zintegrowanego zarządzania granicami. Te strategie krajowe są spójne ze strategią, o której mowa w ust. 2.

3.  Organy krajowe odpowiedzialne za zarządzanie granicami, w tym straż przybrzeżna w zakresie realizowanych przez nią zadań kontroli granicznej, przyjmują swoje krajowe strategie zintegrowanego zarządzania granicami. Te strategie krajowe są spójne ze strategią, o której mowa w ust. 1a oraz ust. 2.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Europejskie zintegrowane zarządzanie granicami składa się z następujących elementów:

Europejskie zintegrowane zarządzanie granicami składa się z następujących elementów:

a)  kontroli granicznej, w tym środków związanych z zapobieganiem, wykrywaniem i prowadzeniem dochodzeń w sprawie przestępczości transgranicznej, w stosownych przypadkach;

a)  kontroli granicznej, w tym środków ułatwiających legalne przekraczanie granic oraz środków związanych z zapobieganiem i wykrywaniem przestępczości transgranicznej, np. przemytu ludzi, handlu ludźmi i terroryzmu, w stosownych przypadkach;

 

aa)  akcji poszukiwania i ratowania osób znajdujących się w niebezpieczeństwie na morzu zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 656/2014 oraz prawem międzynarodowym;

 

ab)  identyfikacji przybywających na granice zewnętrzne osób, które potrzebują ochrony międzynarodowej lub zamierzają się o nią ubiegać, przekazywania im informacji wstępnych i ich dalszego odsyłania;

b)  analizy ryzyka dla bezpieczeństwa wewnętrznego oraz analizy zagrożeń, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie lub bezpieczeństwo granic zewnętrznych;

b)  analizy ryzyka dla bezpieczeństwa wewnętrznego oraz analizy zagrożeń, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie lub bezpieczeństwo granic zewnętrznych;

c)  współpracy międzyinstytucjonalnej między organami krajowymi w każdym państwie członkowskim, które są odpowiedzialne za kontrolę graniczną lub inne zadania wykonywane na granicy, a właściwymi instytucjami, agencjami, organami i urzędami Unii; współpraca ta obejmuje regularną wymianę informacji za pośrednictwem istniejących instrumentów wymiany informacji, a zwłaszcza za pośrednictwem europejskiego systemu nadzorowania granic („EUROSUR”) ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1052/201339;

c)  współpracy międzyinstytucjonalnej między organami krajowymi w każdym państwie członkowskim, które są odpowiedzialne za kontrolę graniczną lub inne zadania wykonywane na granicy, a właściwymi instytucjami, agencjami, organami i urzędami Unii; współpraca ta obejmuje regularną wymianę informacji za pośrednictwem istniejących instrumentów wymiany informacji, a zwłaszcza za pośrednictwem europejskiego systemu nadzorowania granic („EUROSUR”) ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1052/2013; 39

d)  współpracy z państwami trzecimi w obszarach objętych niniejszym rozporządzeniem, koncentrującej się zwłaszcza na państwach sąsiadujących i tych państwach trzecich, które w wyniku analizy ryzyka wskazano jako państwa pochodzenia i państwa tranzytowe nielegalnej imigracji;

d)  współpracy z państwami trzecimi w obszarach objętych niniejszym rozporządzeniem, koncentrującej się zwłaszcza na państwach sąsiadujących i tych państwach trzecich, które w wyniku analizy ryzyka wskazano jako państwa pochodzenia i państwa tranzytowe migracji nieuregulowanej, we współpracy z państwami członkowskimi, Komisją oraz ESDZ;

e)  środków technicznych i operacyjnych w dziedzinie swobodnego przepływu osób, związanych z kontrolą graniczną i służących zapobieganiu nielegalnej imigracji oraz zwalczaniu przestępczości transgranicznej;

e)  środków technicznych i operacyjnych w dziedzinie swobodnego przepływu osób, związanych z kontrolą graniczną i służących lepszemu zarządzaniu migracją nieuregulowaną oraz zwalczaniu przestępczości transgranicznej;

f) powrotu obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium państw członkowskich;

f)  powrotu obywateli państw trzecich, wobec których dane państwo członkowskie wydało decyzje nakazujące powrót zgodnie z dyrektywą 2008/115/WE;

g)  stosowania najnowszej technologii, w tym wielkoskalowych systemów informacyjnych;

g)  stosowania najnowszej technologii, w tym wielkoskalowych systemów informacyjnych;

h)  mechanizmu kontroli jakości w celu zapewnienia wdrażania prawodawstwa Unii w dziedzinie zarządzania granicami.

h)  mechanizmu kontroli jakości w celu zapewnienia wdrażania prawodawstwa Unii w dziedzinie zarządzania granicami.

_________

_________

39  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1052/2013 z dnia 22 października 2013 r. ustanawiające europejski system nadzorowania granic (EUROSUR) (Dz.U. L 295 z 6.11.2013, s. 11).

39  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1052/2013 z dnia 22 października 2013 r. ustanawiające europejski system nadzorowania granic (EUROSUR) (Dz.U. L 295 z 6.11.2013, s. 11).

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.   Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna wdraża europejskie zintegrowane zarządzanie granicami w ramach wspólnej odpowiedzialności Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz organów krajowych odpowiedzialnych za zarządzanie granicami, w tym straży przybrzeżnej w zakresie realizowanych przez nią zadań kontroli granicznej.

1.  Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna wdraża europejskie zintegrowane zarządzanie granicami w ramach wspólnej odpowiedzialności Agencji oraz organów krajowych odpowiedzialnych za zarządzanie granicami, w tym straży przybrzeżnej w zakresie realizowanych przez nią operacji ochrony granic morskich i wszelkich innych zadań kontroli granicznej. Tym niemniej państwa członkowskie nadal są w pierwszym rzędzie odpowiedzialne za zarządzanie swoim odcinkiem granicy zewnętrznej.

2.   Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej ułatwia stosowanie środków unijnych odnoszących się do zarządzania granicami zewnętrznymi przez wzmacnianie, ocenę i koordynację działań państw członkowskich we wprowadzaniu w życie tych środków oraz w zakresie powrotów. Państwa członkowskie zapewniają zarządzanie swoim odcinkiem granic zewnętrznych, w interesie swoim i wszystkich państw członkowskich, które zniosły kontrole na granicach wewnętrznych, przy pełnej zgodności z prawem Unii i zgodnie ze strategią techniczną i operacyjną, o której mowa w art. 3 ust. 2, i w ścisłej współpracy z Agencją.

2.  Agencja ułatwia stosowanie środków unijnych odnoszących się do zarządzania granicami zewnętrznymi przez wzmacnianie, ocenę i koordynację działań państw członkowskich we wprowadzaniu w życie tych środków oraz w zakresie powrotów. Państwa członkowskie zapewniają zarządzanie swoim odcinkiem granic zewnętrznych, w interesie swoim i wszystkich państw członkowskich, które zniosły kontrole na granicach wewnętrznych, przy pełnej zgodności z prawem Unii i zgodnie ze strategią techniczną i operacyjną, o której mowa w art. 3 ust. 2, i w ścisłej współpracy z Agencją. Państwa członkowskie, w interesie swoim oraz pozostałych państw członkowskich, wprowadzają również dane do europejskich baz danych i zapewniają, aby były one dokładne, aktualne oraz pozyskane i wprowadzane zgodnie z prawem.

3.  Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej jest odpowiedzialna za zarządzanie granicami zewnętrznymi w przypadkach określonych w niniejszym rozporządzeniu, zwłaszcza w razie nieprzyjęcia niezbędnych środków naprawczych wynikających z oceny narażenia lub w przypadku wyjątkowej presji migracyjnej, wskutek której kontrola granic zewnętrznych jest tak nieskuteczna, że naraża funkcjonowanie strefy Schengen na niebezpieczeństwo.

3.  Agencja jest odpowiedzialna za zarządzanie granicami zewnętrznymi w przypadkach określonych w niniejszym rozporządzeniu, zwłaszcza w razie nieprzyjęcia niezbędnych środków naprawczych wynikających z oceny narażenia lub w przypadku wyjątkowej presji migracyjnej, wskutek której kontrola granic zewnętrznych jest tak nieskuteczna, że naraża funkcjonowanie strefy Schengen na niebezpieczeństwo.

 

3a.  Niniejsze rozporządzenie nie narusza mechanizmu oceny Schengen oraz uprawnień Komisji, w szczególności wynikających z art. 258 TFUE, w celu zagwarantowania zgodności z unijnym prawem.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dla zapewnienia spójnego europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami na wszystkich granicach zewnętrznych, Agencja ułatwia stosowanie istniejących i przyszłych unijnych środków dotyczących zarządzania granicami zewnętrznymi, zwłaszcza kodeksu granicznego Schengen ustanowionego na mocy rozporządzenia (WE) nr 562/2006, i czyni je bardziej skutecznym.

1.  Dla zapewnienia spójnego europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami na wszystkich granicach zewnętrznych, Agencja ułatwia stosowanie istniejących i przyszłych unijnych środków dotyczących zarządzania granicami zewnętrznymi, zwłaszcza kodeksu granicznego Schengen ustanowionego na mocy rozporządzenia (WE) nr 2016/399, i czyni je bardziej skutecznym. Agencja przyczynia się także do określania, opracowywania i wymiany dobrych praktyk oraz promowania unijnych przepisów i standardów w zakresie zarządzania granicami.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6a

 

Odpowiedzialność

 

Agencja odpowiada przed Parlamentem Europejskim i Radą zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Aby przyczynić się do wydajnego, wysokiego i jednolitego poziomu kontroli granicznej i powrotów, Agencja realizuje następujące zadania:

1.  Aby przyczynić się do wydajnego, wysokiego i jednolitego poziomu kontroli granicznej i powrotów, Agencja realizuje następujące zadania:

a)  utworzenie centrum monitorowania i analizy ryzyka, zdolnego do monitorowania przepływów migracyjnych i przeprowadzania analizy ryzyka w odniesieniu do wszystkich aspektów zintegrowanego zarządzania granicami;

a)  monitoruje przepływy migracyjne i przeprowadza analizę ryzyka w odniesieniu do wszystkich aspektów zintegrowanego zarządzania granicami;

b)  przeprowadzanie oceny narażenia, w tym oceny zdolności państw członkowskich do sprostania zagrożeniom i presji na granicach zewnętrznych;

b)  przeprowadza ocenę narażenia, w tym ocenę zdolności i gotowości państw członkowskich do sprostania zagrożeniom i wyzwaniom na granicach zewnętrznych;

 

(ba)  zapewnia regularne monitorowanie zarządzania granicami zewnętrznymi za pośrednictwem oficerów łącznikowych Agencji w państwach członkowskich;

c)  wspomaga państwa członkowskie w sytuacjach wymagających zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej na granicach zewnętrznych poprzez koordynację i organizację wspólnych operacji, uwzględniając to, że niektóre sytuacje mogą wiązać się z pomocą humanitarną i ratownictwem na morzu;

c)  wspomaga państwa członkowskie w sytuacjach wymagających zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej na granicach zewnętrznych poprzez koordynację i organizację wspólnych operacji, uwzględniając to, że niektóre sytuacje mogą wiązać się z pomocą humanitarną i ratownictwem na morzu zgodnie z prawem unijnym i międzynarodowym;

d)  wspomaga państwa członkowskie w sytuacjach wymagających zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej na granicach zewnętrznych poprzez inicjowanie szybkich interwencji na granicach zewnętrznych tych państw członkowskich, które zmagają się ze szczególną i wyjątkową presją, uwzględniając fakt, że niektóre sytuacje mogą wiązać się z pomocą humanitarną i ratownictwem na morzu;

d)  wspomaga państwa członkowskie w sytuacjach wymagających zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej na granicach zewnętrznych poprzez inicjowanie szybkich interwencji na granicach zewnętrznych tych państw członkowskich, które zmagają się ze szczególnymi i wyjątkowymi wyzwaniami, uwzględniając fakt, że niektóre sytuacje mogą wiązać się z pomocą humanitarną i ratownictwem na morzu zgodnie z prawem unijnym i międzynarodowym;

 

da)  zapewnia pomoc techniczną i operacyjną państwom członkowskim i państwom trzecim w kontekście akcji poszukiwania i ratowania osób znajdujących się w niebezpieczeństwie na morzu zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 656/2014 oraz prawem międzynarodowym;

e)  tworzy i deleguje europejskie zespoły straży granicznej i przybrzeżnej, w tym zasób szybkiej rezerwy, do wykorzystania w ramach wspólnych operacji i szybkich interwencji na granicy oraz w ramach zespołów wspierających zarządzanie migracjami;

e)  tworzy i deleguje europejskie zespoły straży granicznej i przybrzeżnej, w tym rezerwę szybkiego reagowania, do wykorzystania w ramach wspólnych operacji i szybkich interwencji na granicy oraz w ramach zespołów wspierających zarządzanie migracjami;

f)  tworzy rezerwę wyposażenia technicznego do udostępniania we wspólnych operacjach, szybkich interwencjach na granicy oraz w ramach zespołów wspierających zarządzanie migracjami, a także w operacjach powrotowych i interwencjach powrotowych;

f)  tworzy rezerwę wyposażenia technicznego do udostępniania we wspólnych operacjach, szybkich interwencjach na granicy oraz w ramach zespołów wspierających zarządzanie migracjami, a także w operacjach powrotowych i interwencjach powrotowych;

g)  deleguje europejskie zespoły straży granicznej i przybrzeżnej oraz udostępnia wyposażenie techniczne w celu udzielenia pomocy w kontroli, identyfikacji i pobieraniu odcisków palców w ramach zespołów wspierających zarządzanie migracjami w obszarach hotspot;

g)  deleguje europejskie zespoły straży granicznej i przybrzeżnej oraz udostępnia wyposażenie techniczne w celu udzielenia pomocy w kontroli, identyfikacji i pobieraniu odcisków palców, a także ustanawia mechanizmy identyfikacji osób, które potrzebują ochrony międzynarodowej lub zamierzają się o nią ubiegać, przekazywania im informacji wstępnych i ich dalszego odsyłania w ramach zespołów wspierających zarządzanie migracjami w obszarach hotspot, we współpracy z Europejskim Urzędem Wsparcia w dziedzinie Azylu oraz władzami krajowymi;

h)  wspiera opracowywanie standardów technicznych wyposażenia, zwłaszcza na potrzeby dowodzenia, kontroli i łączności na poziomie taktycznym, a także nadzoru technicznego w celu zapewnienia współdziałania na poziomie unijnym i krajowym;

h)  wspiera opracowywanie wspólnych standardów technicznych wyposażenia, zwłaszcza na potrzeby dowodzenia, kontroli i łączności na poziomie taktycznym, a także nadzoru technicznego w celu zapewnienia współdziałania na poziomie unijnym i krajowym;

i)  udostępnia niezbędne wyposażenie i deleguje pracowników do zasobu szybkiej rezerwy w celu realizacji w praktyce środków niezbędnych do przyjęcia w sytuacji wymagającej pilnego podjęcia działań na granicach zewnętrznych;

i)  udostępnia niezbędne wyposażenie i deleguje pracowników do rezerwy szybkiego reagowania w celu realizacji w praktyce środków niezbędnych do przyjęcia w sytuacji wymagającej pilnego podjęcia działań na granicach zewnętrznych;

j)  wspomaga państwa członkowskie w sytuacjach wymagających zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej w celu wykonania zobowiązania do powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich, w tym przez koordynowanie lub organizowanie operacji powrotowych;

j)  wspomaga państwa członkowskie w sytuacjach wymagających zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej w celu wykonania zobowiązania do powrotu tych obywateli państw trzecich, wobec których dane państwo członkowskie wydało decyzje o powrocie zgodnie z dyrektywą 2008/115/WE, w tym przez koordynowanie lub organizowanie operacji powrotowych;

 

ja)  wspomaga państwa członkowskie, we współpracy z Europolem i Eurojustem, w sytuacjach wymagających zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej na granicach zewnętrznych w walce z transgraniczną przestępczością zorganizowaną i terroryzmem;

k)  tworzy zasoby obserwatorów przymusowych powrotów, eskort przymusowego powrotu oraz specjalistów ds. powrotów;

k)  tworzy zasoby obserwatorów przymusowych powrotów, eskort przymusowego powrotu oraz specjalistów ds. powrotów;

l)  tworzy i deleguje europejskie zespoły interwencji powrotowych w trakcie interwencji powrotowych;

l)  tworzy i deleguje europejskie zespoły interwencji powrotowych w trakcie interwencji powrotowych;

m)  wspomaga państwa członkowskie w szkoleniu krajowych funkcjonariuszy straży granicznych i specjalistów ds. powrotów, w tym ustanawia wspólne standardy szkoleniowe;

m)  wspomaga państwa członkowskie w szkoleniu krajowych funkcjonariuszy straży granicznych i specjalistów ds. powrotów, w tym ustanawia wspólne standardy szkoleniowe;

n)  uczestniczy w rozwoju i zarządzaniu badaniami i innowacjami, mającymi znaczenie dla kontroli i ochrony granic zewnętrznych, w tym stosowania zaawansowanej technologii nadzoru, na przykład zdalnie kierowanych bezzałogowych systemów powietrznych, oraz tworzenia projektów pilotażowych dotyczących spraw objętych niniejszym rozporządzeniem;

n)  uczestniczy w rozwoju i zarządzaniu badaniami i innowacjami, mającymi znaczenie dla kontroli i ochrony granic zewnętrznych oraz tworzenia projektów pilotażowych dotyczących spraw objętych niniejszym rozporządzeniem, a także monitoruje te kwestie;

o)  opracowywanie i wdrażanie, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 i decyzją ramową Rady 2008/977/WSiSW, systemów informacyjnych umożliwiających płynną i niezawodną wymianę informacji na temat pojawiających się zagrożeń w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi, nielegalnej imigracji i powrotów, w ścisłej współpracy z Komisją, agencjami Unii, organami i urzędami unijnymi, a także z Europejską Siecią Migracyjną ustanowioną na mocy decyzji Rady 2008/381/WE;

o)  opracowuje i wdraża, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 i decyzją ramową 2008/977/WSiSW, systemy informacyjne, które umożliwiają płynną i niezawodną wymianę informacji na temat pojawiających się zagrożeń w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi, nieuregulowanej migracji i powrotów, w ścisłej współpracy z Komisją, agencjami, organami i urzędami Unii, a także z Europejską Siecią Migracyjną ustanowioną na mocy decyzji Rady 2008/381/WE;

p)  zapewnia niezbędną pomoc przy opracowywaniu i działaniu europejskiego systemu nadzorowania granic, a w stosownych przypadkach, w rozwoju wspólnego środowiska wymiany informacji, w tym współdziałania systemów, zwłaszcza poprzez utworzenie, utrzymywanie i koordynowanie ram EUROSUR-u zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013;

p)  zapewnia niezbędną pomoc przy opracowywaniu i działaniu europejskiego systemu nadzorowania granic, a w stosownych przypadkach, w rozwoju wspólnego środowiska wymiany informacji, w tym współdziałania systemów, zwłaszcza poprzez utworzenie, utrzymywanie i koordynowanie ram EUROSUR-u zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013;

 

pa)  przyjmuje i rozpowszechnia najwyższe standardy w zakresie praktyk zarządzania granicami, zapewniając przejrzystość działań i kontrole publiczne, a także poszanowanie, ochronę i promowanie praw podstawowych i praworządności;

q)  współpracuje z Europejską Agencją Kontroli Rybołówstwa oraz Europejską Agencją Bezpieczeństwa Morskiego w celu wsparcia organów krajowych wykonujących funkcje straży przybrzeżnej poprzez zapewnienie usług, informacji, wyposażenia i szkoleń oraz koordynację operacji wielofunkcyjnych;

q)  współpracuje z Europejską Agencją Kontroli Rybołówstwa oraz Europejską Agencją Bezpieczeństwa Morskiego, w ramach ich odnośnych uprawnień, w celu wsparcia organów krajowych wykonujących funkcje straży przybrzeżnej poprzez zapewnienie usług, informacji, wyposażenia i szkoleń oraz koordynację operacji wielofunkcyjnych;

r)  wspomaga państwa członkowskie i państwa trzecie w kontekście współpracy operacyjnej między nimi w dziedzinach zarządzania granicami zewnętrznymi i powrotów.

r)  wspomaga państwa członkowskie i państwa trzecie w kontekście współpracy technicznej i operacyjnej między nimi w dziedzinach będących przedmiotem jej działalności oraz w zakresie, jaki jest wymagany do wypełniania jej zadań;

 

ra)  pośredniczy w przekazywaniu informacji, wyposażenia i wszystkich innych zasobów Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa i Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego, jeżeli potrzebne jest ich wsparcie w celu wykonania szczególnych zadań, takich jak – ale nie wyłącznie – badania i ratownictwo.

2.  Państwa członkowskie mogą kontynuować współpracę na poziomie operacyjnym z innymi państwami członkowskimi i/lub państwami trzecimi na granicach zewnętrznych, w tym operacje wojskowe w ramach misji egzekwowania prawa oraz w dziedzinie powrotów, jeżeli jest ona zgodna z działaniami Agencji. Państwa członkowskie powstrzymują się od wszelkich działań, które mogłyby zagrozić funkcjonowaniu Agencji lub osiągnięciu jej celów.

2.  Państwa członkowskie mogą kontynuować współpracę na poziomie operacyjnym z innymi państwami członkowskimi, jeżeli jest ona zgodna z zadaniami Agencji. Państwa członkowskie powstrzymują się od wszelkich działań, które mogłyby zagrozić funkcjonowaniu Agencji lub osiągnięciu jej celów.

Państwa członkowskie informują Agencję o takiej współpracy operacyjnej z innymi państwami członkowskimi i/lub państwami trzecimi na granicach zewnętrznych oraz w dziedzinie powrotów. Dyrektor Wykonawczy Agencji (zwany dalej „Dyrektorem Wykonawczym”) regularnie i co najmniej raz w roku informuje Zarząd Agencji (zwany dalej „Zarządem”) o takich kwestiach.

Państwa członkowskie informują Agencję o takiej współpracy operacyjnej z innymi państwami członkowskimi i/lub państwami trzecimi na granicach zewnętrznych oraz w dziedzinie powrotów. Dyrektor Wykonawczy Agencji (zwany dalej „Dyrektorem Wykonawczym”) regularnie i co najmniej raz w roku informuje Zarząd Agencji (zwany dalej „Zarządem”) o takich kwestiach.

3.  Agencja może z własnej inicjatywy włączać się w działania komunikacyjne w dziedzinach mieszczących się w jej mandacie. Działania komunikacyjne nie są sprzeczne z zadaniami, o których mowa w ust. 1, i są wykonywane zgodnie z właściwymi planami komunikacji i rozpowszechniania informacji, przyjętymi przez Zarząd.

3.  Agencja włącza się w działania komunikacyjne w dziedzinach mieszczących się w jej mandacie. Agencja podaje do publicznej wiadomości rzetelne i szczegółowe informacje o swoich działaniach. Działania komunikacyjne nie są sprzeczne z zadaniami, o których mowa w ust. 1, w szczególności przez ujawnienie informacji operacyjnych, których podanie do wiadomości publicznej zagroziłoby realizacji celu operacji. Działania komunikacyjne są wykonywane zgodnie z właściwymi planami komunikacji i rozpowszechniania informacji, przyjętymi przez Zarząd.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Agencja i organy krajowe odpowiedzialne za zarządzanie granicami, w tym straż przybrzeżna w zakresie realizowanych przez nią zadań kontroli granicznej, objęte są obowiązkiem współpracy w dobrej wierze oraz obowiązkiem udostępniania informacji.

Agencja i organy krajowe odpowiedzialne za zarządzanie granicami i powrotami, w tym straż przybrzeżna w zakresie realizowanych przez nią zadań kontroli granicznej, objęte są obowiązkiem współpracy w dobrej wierze oraz obowiązkiem udostępniania informacji.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Organy krajowe odpowiedzialne za zarządzanie granicami, w tym straż przybrzeżna w zakresie realizowanych przez nią zadań kontroli granicznej, terminowo i rzetelnie przekazują Agencji wszystkie informacje niezbędne jej do realizacji zadań powierzonych jej na mocy niniejszego rozporządzenia, zwłaszcza w zakresie monitorowania przez Agencję przepływów migracyjnych w kierunku Unii i wewnątrz niej, przeprowadzania analizy ryzyka oraz sporządzania oceny narażenia.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej organy krajowe odpowiedzialne za zarządzanie granicami, w tym straż przybrzeżna w zakresie realizowanych przez nią zadań kontroli granicznej, terminowo i rzetelnie przekazują Agencji wszystkie informacje niezbędne jej do realizacji zadań powierzonych jej na mocy niniejszego rozporządzenia, zwłaszcza w zakresie monitorowania przez Agencję przepływów migracyjnych w kierunku Unii i wewnątrz niej, przeprowadzania analizy ryzyka zgodnie z art. 10 niniejszego rozporządzenia oraz sporządzania oceny narażenia zgodnie z art. 12 niniejszego rozporządzenia.

 

Jeżeli Agencja nie uzyska szybko rzetelnych informacji, może wziąć to pod uwagę podczas przeprowadzania oceny narażenia, chyba że istnieją należycie uzasadnione powody do wstrzymania przekazania danych.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja ustanawia centrum monitorowania i analizy ryzyka, zdolne do monitorowania przepływów migracyjnych w kierunku Unii i wewnątrz niej. W tym celu Agencja opracowuje wspólny zintegrowany model analizy ryzyka, stosowany przez Agencję i państwa członkowskie.

1.  Agencja monitoruje przepływy migracyjne w kierunku Unii i wewnątrz niej i przewiduje sytuacje, trendy i inne możliwe wyzwania na zewnętrznej granicy Unii. W tym celu Agencja opracowuje wspólny zintegrowany model analizy ryzyka, stosowany przez Agencję i państwa członkowskie, a także sporządza ocenę narażenia zgodnie z art. 12.

2.  Agencja przygotowuje ogólne i ukierunkowane analizy ryzyka, które przedkłada Radzie i Komisji.

2.  Agencja przygotowuje ogólne i ukierunkowane analizy ryzyka, które przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji. W stosownych przypadkach takie analizy ryzyka należy opracowywać we współpracy z innymi właściwymi agencjami Unii, takimi jak Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu oraz Europol.

3.  Analiza ryzyka sporządzana przez Agencję obejmuje wszystkie aspekty istotne dla europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami, zwłaszcza kontrolę graniczną, nielegalne wtórne przepływy obywateli państw trzecich w Unii, zapobieganie przestępczości transgranicznej, w tym ułatwianie nielegalnej imigracji, handel ludźmi i terroryzm, a także sytuację w sąsiadujących państwach trzecich w celu opracowania mechanizmu wstępnego ostrzegania, analizującego przepływy migracyjne w kierunku Unii.

3.  Analiza ryzyka sporządzana przez Agencję obejmuje wszystkie aspekty istotne dla europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami w celu opracowania mechanizmu wstępnego ostrzegania.

4.   Państwa członkowskie dostarczają Agencji wszystkie niezbędne informacje na temat sytuacji, tendencji i potencjalnych zagrożeń na granicach zewnętrznych oraz w dziedzinie powrotów. Państwa członkowskie regularnie lub na wniosek Agencji przekazują jej wszystkie niezbędne informacje, zwłaszcza dane statystyczne i operacyjne zgromadzone w związku z wdrażaniem dorobku Schengen, a także informacje i dane wywiadowcze pozyskane z poziomu analizy krajowego obrazu sytuacji opracowanego zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013.

4.  Państwa członkowskie dostarczają Agencji wszystkie niezbędne informacje na temat sytuacji, tendencji i potencjalnych zagrożeń na granicach zewnętrznych oraz w dziedzinie powrotów. Państwa członkowskie regularnie lub na wniosek Agencji przekazują jej wszystkie niezbędne informacje, zwłaszcza dane statystyczne i operacyjne zgromadzone w związku z wdrażaniem dorobku Schengen, a także informacje i dane wywiadowcze pozyskane z poziomu analizy krajowego obrazu sytuacji opracowanego zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013.

5.  Wyniki analizy ryzyka przekazywane są Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi.

5.  Wyniki analizy ryzyka przekazywane są Radzie Doradczej oraz Zarządowi.

6.  Państwa członkowskie uwzględniają wyniki analizy ryzyka przy planowaniu swoich operacji i działań na granicach zewnętrznych, a także swoich działań w dziedzinie powrotów.

6.  Państwa członkowskie uwzględniają wyniki analizy ryzyka przy planowaniu swoich operacji i działań na granicy zewnętrznej, a także swoich działań w dziedzinie powrotów.

7.  Agencja włącza wyniki wspólnego zintegrowanego modelu analizy ryzyka w opracowywanie wspólnych minimalnych programów szkolenia funkcjonariuszy straży granicznych oraz pracowników uczestniczących w zadaniach w dziedzinie powrotów.

7.  Agencja włącza wyniki wspólnego zintegrowanego modelu analizy ryzyka w opracowywanie wspólnych minimalnych programów szkolenia funkcjonariuszy straży granicznych oraz zaangażowanych pracowników.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja zapewnia regularne monitorowanie zarządzania granicami zewnętrznymi za pośrednictwem oficerów łącznikowych Agencji w państwach członkowskich.

1.  Agencja zapewnia regularne monitorowanie zarządzania granicami zewnętrznymi za pośrednictwem oficerów łącznikowych Agencji we wszystkich państwach członkowskich.

2.  Dyrektor Wykonawczy wyznacza spośród personelu Agencji ekspertów do oddelegowania jako oficerów łącznikowych. Na podstawie analizy ryzyka i po zasięgnięciu opinii Zarządu Dyrektor Wykonawczy wskazuje charakter oddelegowania, państwo członkowskie, do którego oficer łącznikowy może zostać oddelegowany, oraz czas trwania oddelegowania. Dyrektor wykonawczy powiadamia dane państwo członkowskie o wyznaczeniu oraz określa, wspólnie z państwem członkowskim, miejsce oddelegowania.

2.  Dyrektor Wykonawczy wyznacza spośród personelu Agencji ekspertów do oddelegowania jako oficerów łącznikowych. Na podstawie analizy ryzyka i po zasięgnięciu opinii Zarządu Dyrektor Wykonawczy wskazuje charakter oddelegowania. Dyrektor Wykonawczy powiadamia dane państwo członkowskie o wyznaczeniu oraz określa, wspólnie z państwem członkowskim, miejsce oddelegowania.

3.  Oficerowie łącznikowi działają w imieniu Agencji, a ich rolą jest wspieranie współpracy i dialogu między Agencją a organami krajowymi odpowiedzialnymi za zarządzanie granicami, w tym strażą przybrzeżną w zakresie realizowanych przez nią zadań kontroli granicznej. Oficerowie łącznikowi w szczególności:

3.  Oficerowie łącznikowi działają w imieniu Agencji, a ich rolą jest wspieranie współpracy i dialogu między Agencją a organami krajowymi odpowiedzialnymi za zarządzanie granicami, w tym strażą przybrzeżną w zakresie realizowanych przez nią zadań kontroli granicznej. Oficerowie łącznikowi w szczególności:

a)   pełnią rolę pośredników między Agencją a organami krajowymi odpowiedzialnymi za zarządzanie granicami, w tym strażą przybrzeżną w zakresie realizowanych przez nią zadań kontroli granicznej;

a)  pełnią rolę pośredników między Agencją a organami krajowymi odpowiedzialnymi za zarządzanie granicami, w tym strażą przybrzeżną w zakresie realizowanych przez nią zadań kontroli granicznej;

 

aa)  wspierają gromadzenie informacji potrzebnych Agencji do monitorowania nieuregulowanej migracji oraz sporządzania analiz ryzyka, o których mowa w art. 10;

b)   wspierają gromadzenie informacji potrzebnych Agencji do sporządzania oceny narażenia, o której mowa w art. 12;

b)  wspierają gromadzenie informacji potrzebnych Agencji do sporządzania oceny narażenia, o której mowa w art. 12;

c)   monitorują środki przyjmowane przez państwo członkowskie na odcinku granicy, któremu przypisano wysoki poziom ryzyka zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013;

c)  monitorują środki przyjmowane przez państwo członkowskie na odcinku granicy, któremu przypisano wysoki poziom ryzyka zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013;

 

ca)  przestrzegają stosowania dorobku Unii związanego z zarządzaniem granicami zewnętrznymi i promują jego stosowanie, w tym w zakresie poszanowania praw podstawowych i ochrony międzynarodowej;

d)   wspomagają państwa członkowskie w opracowywaniu ich planów awaryjnych;

d)  wspomagają państwa członkowskie w opracowywaniu ich planów awaryjnych;

 

da)  ułatwiają komunikację między państwem członkowskim a Agencją, przekazują państwu członkowskiemu odpowiednie informacje z Agencji, w tym informacje o trwających operacjach;

e)   regularnie składają sprawozdania Dyrektorowi Wykonawczemu dotyczące sytuacji na granicach zewnętrznych oraz zdolności danego państwa członkowskiego do skutecznego radzenia sobie z sytuacją na granicach zewnętrznych;

e)  regularnie składają Dyrektorowi Wykonawczemu sprawozdania dotyczące sytuacji na granicach zewnętrznych oraz zdolności danego państwa członkowskiego do skutecznego radzenia sobie z sytuacją na granicach zewnętrznych;

f)   monitorują środki przyjmowane przez państwo członkowskie w odniesieniu do sytuacji wymagającej pilnego podjęcia działań na granicach zewnętrznych, o której mowa w art. 18.

f)  monitorują środki przyjmowane przez państwo członkowskie w odniesieniu do sytuacji wymagającej pilnego podjęcia działań na granicach zewnętrznych, o której mowa w art. 18.

4.  Do celów ust. 3 oficer łącznikowy między innymi:

4.  Do celów ust. 3 oficer łącznikowy między innymi:

a)   ma nieograniczony dostęp do krajowego ośrodka koordynacji oraz krajowego obrazu sytuacji opracowanego zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013;

a)  ma dostęp do krajowego ośrodka koordynacji oraz krajowego obrazu sytuacji opracowanego zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013;

b)   ma dostęp do krajowych i europejskich systemów informacyjnych dostępnych w krajowym ośrodku koordynacji, pod warunkiem przestrzegania krajowych i unijnych zasad bezpieczeństwa i ochrony danych;

b)  ma dostęp – jeśli zajedzie taka potrzeba – do krajowych i europejskich systemów informacyjnych dostępnych w krajowym ośrodku koordynacji, pod warunkiem przestrzegania krajowych i unijnych zasad bezpieczeństwa i ochrony danych;

c)   utrzymuje regularne kontakty z organami krajowymi odpowiedzialnymi za zarządzanie granicami, w tym strażą przybrzeżną w zakresie realizowanych przez nią zadań kontroli granicznej, przy jednoczesnym informowaniu szefa krajowego ośrodka koordynacji.

c)  utrzymuje regularne kontakty z organami krajowymi odpowiedzialnymi za zarządzanie granicami, w tym strażą przybrzeżną w zakresie realizowanych przez nią zadań kontroli granicznej, a jednocześnie informuje szefa krajowego ośrodka koordynacji.

5.  Sprawozdanie oficera łącznikowego stanowi element oceny narażenia, o której mowa w art. 12.

5.  Sprawozdanie oficera łącznikowego stanowi element oceny narażenia, o której mowa w art. 12. Sprawozdanie przekazuje się zainteresowanym państwom członkowskim.

6.  Przy wywiązywaniu się ze swoich obowiązków oficerowie łącznikowi przyjmują instrukcje wyłącznie od Agencji.

6.  Wykonując swoje obowiązki, oficerowie łącznikowi przyjmują instrukcje wyłącznie od Agencji.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja ocenia wyposażenie techniczne, systemy, zdolności, zasoby i plany awaryjne państw członkowskich w zakresie kontroli granic. Taka ocena opiera się na informacjach dostarczonych przez państwo członkowskie i oficera łącznikowego, informacjach pozyskanych od EUROSUR-u, zwłaszcza poziomach ryzyka przypisanych odcinkom zewnętrznych granic lądowych i morskich każdego państwa członkowskiego zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013, oraz na sprawozdaniach i ocenach wspólnych operacji, projektów pilotażowych, szybkich interwencji na granicy i innych działań Agencji.

1.  W ramach działania prewencyjnego stanowiącego uzupełnienie mechanizmu oceny Schengen Agencja stale monitoruje przygotowanie i plany awaryjne państw członkowskich w zakresie kontroli granic.

 

Ocena narażenia ma na celu umożliwienie Agencji dokonania oceny zdolności i przygotowania państw członkowskich do sprostania nadchodzącym wyzwaniom, w tym obecnym i przyszłym zagrożeniom i presji na granicach zewnętrznych, określenie ewentualnych bezpośrednich skutków na granicach zewnętrznych i pośredniego wpływu na funkcjonowanie strefy Schengen, zwłaszcza w przypadku tych państw członkowskich, które stoją w obliczu szczególnej i wyjątkowej presji, oraz ocenę ich zdolności do wniesienia wkładu do rezerwy szybkiego reagowania, o której mowa w art. 19 ust. 5.

 

Do elementów podlegających monitorowaniu należą zdolność do radzenia sobie, w sposób humanitarny i przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych, z możliwym masowym napływem osób, z których wiele może potrzebować ochrony międzynarodowej, jak również dostępność urządzeń technicznych, systemów, zdolności, zasobów, infrastruktury oraz wystarczającej liczby odpowiednio wykwalifikowanego i przeszkolonego personelu.

 

Na podstawie analizy ryzyka opracowanej zgodnie z art. 10 ust. 3 Dyrektor Wykonawczy przedkłada Zarządowi propozycję decyzji ustanawiającej obiektywne kryteria, w odniesieniu do których Agencja dokonuje oceny narażenia. Na podstawie tej propozycji Zarząd podejmuje decyzję w sprawie tych kryteriów.

 

1a.  Ocena narażenia opiera się na informacjach dostarczonych przez państwo członkowskie i oficera łącznikowego, informacjach pozyskanych od EUROSUR-u, zwłaszcza poziomach ryzyka przypisanych odcinkom zewnętrznych granic lądowych i morskich każdego państwa członkowskiego zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013, oraz na sprawozdaniach i ocenach wspólnych operacji, projektów pilotażowych, szybkich interwencji na granicy i innych działań Agencji.

2.  Państwa członkowskie, na wniosek Agencji, przedstawiają informacje dotyczące wyposażenia technicznego, personelu i środków finansowych dostępnych na poziomie krajowym w celu realizacji kontroli granicznych oraz przedkładają swoje plany awaryjne.

2.  Państwa członkowskie, na wniosek Agencji, przedstawiają informacje dotyczące wyposażenia technicznego, personelu i środków finansowych oraz elementów, o których mowa w ust. 1 akapit trzeci, dostępnych na poziomie krajowym w celu realizacji kontroli granicznych oraz przedkładają swoje plany awaryjne.

3.  Celem oceny narażenia jest dokonanie przez Agencję oceny zdolności i gotowości państw członkowskich do sprostania nadchodzącym wyzwaniom, w tym obecnym i przyszłym zagrożeniom i presji na granicach zewnętrznych, określanie ewentualnych bezpośrednich skutków na granicach zewnętrznych i pośredniego wpływu na funkcjonowanie strefy Schengen, zwłaszcza w przypadku tych państw członkowskich, które stoją w obliczu szczególnej i wyjątkowej presji, oraz ocena ich zdolności do wniesienia wkładu do zasobu szybkiej rezerwy, o którym mowa w art. 19 ust. 5. Ocena ta pozostaje bez uszczerbku dla mechanizmu oceny Schengen.

 

4.  Wyniki oceny narażenia są przedkładane Radzie Nadzorczej, która przedstawia Dyrektorowi Wykonawczemu zalecenia w zakresie środków do podjęcia przez państwa członkowskie na podstawie wyników oceny narażenia i biorąc pod uwagę analizę ryzyka przeprowadzoną przez Agencję oraz wyniki mechanizmu oceny Schengen.

4.  Wyniki oceny narażenia są przedkładane Radzie Doradczej, która przedstawia Dyrektorowi Wykonawczemu zalecenia w zakresie środków do podjęcia przez państwa członkowskie na podstawie wyników oceny narażenia i biorąc pod uwagę analizę ryzyka przeprowadzoną przez Agencję oraz wyniki mechanizmu oceny Schengen.

5.  Dyrektor wykonawczy przyjmuje decyzję określającą niezbędne środki naprawcze do podjęcia przez dane państwo członkowskie, w tym poprzez wykorzystanie zasobów w ramach instrumentów finansowych Unii. Decyzja Dyrektora Wykonawczego jest wiążąca dla państwa członkowskiego i wskazuje ostateczny termin przyjęcia środków.

5.  Dyrektor Wykonawczy przyjmuje decyzję określającą niezbędne środki naprawcze do podjęcia przez dane państwo członkowskie, w tym poprzez wykorzystanie zasobów w ramach instrumentów finansowych Unii. Decyzja Dyrektora Wykonawczego jest wiążąca dla państwa członkowskiego i wskazuje ostateczny termin przyjęcia środków.

6.   Jeżeli państwo członkowskie nie przyjmie niezbędnych środków naprawczych w określonym terminie, Dyrektor Wykonawczy przedkłada sprawę Zarządowi i powiadamia Komisję. Zarząd przyjmuje decyzję określającą niezbędne środki naprawcze do przyjęcia przez dane państwo członkowskie oraz ostateczny termin ich przyjęcia. Jeżeli państwo członkowskie nie przyjmie środków w terminie ostatecznym określonym w tej decyzji, Komisja może podjąć dalsze działania zgodnie z art. 18.

6.  Jeżeli państwo członkowskie nie przyjmie niezbędnych środków naprawczych w określonym terminie, Dyrektor Wykonawczy powiadamia o tym Zarząd i Komisję. Komisja może podjąć dalsze działania zgodnie z art. 18.

 

6a.  Wyniki oceny narażenia są systematycznie, nie rzadziej niż co sześć miesięcy, przekazywane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie mogą zwrócić się do Agencji o pomoc przy realizacji ich obowiązków w zakresie kontroli granic zewnętrznych. Agencja realizuje również środki, o których mowa w art. 18.

1.  Państwa członkowskie mogą zwrócić się do Agencji o pomoc przy realizacji ich obowiązków w zakresie kontroli granic zewnętrznych. Agencja realizuje również środki, o których mowa w art. 18.

2.   Agencja organizuje odpowiednią pomoc techniczną i operacyjną dla przyjmującego państwa członkowskiego i może przyjąć jeden lub większą liczbę następujących środków:

2.  Agencja organizuje odpowiednią pomoc techniczną i operacyjną dla przyjmującego państwa członkowskiego i może, działając zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa unijnego i międzynarodowego, w tym z zasadą non-refoulement, przyjąć jeden lub większą liczbę następujących środków:

a)   koordynacja wspólnych operacji co najmniej jednego państwa członkowskiego oraz oddelegowanie europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej;

a)  koordynacja wspólnych operacji co najmniej jednego państwa członkowskiego oraz oddelegowanie europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej;

b)   organizacja szybkich interwencji na granicy oraz oddelegowanie europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej z zasobu szybkiej rezerwy, a także dodatkowych europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej,w stosownych przypadkach;

b)  organizacja szybkich interwencji na granicy oraz oddelegowanie europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej z rezerwy szybkiego reagowania, a także, w stosownych przypadkach, dodatkowych europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej;

c)   koordynacji działań co najmniej jednego państwa członkowskiego i państwa trzeciego na granicach zewnętrznych, w tym wspólnych operacji z sąsiadującymi państwami trzecimi;

c)  koordynacja działań co najmniej jednego państwa członkowskiego i państwa trzeciego na granicach zewnętrznych, w tym wspólne operacje z sąsiadującymi państwami trzecimi;

d)   oddelegowania europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej w ramach zespołów wspierających zarządzanie migracjami w obszarach hotspot;

d)  oddelegowanie europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej w ramach zespołów wspierających zarządzanie migracjami w obszarach hotspot;

 

da)  zapewnia pomoc techniczną i operacyjną państwom członkowskim i państwom trzecim w kontekście działań poszukiwawczych i ratowniczych osób, które znalazły się w niebezpiecznej sytuacji na morzu, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 656/2014 i prawem międzynarodowym;

e)   oddelegowanie swoich ekspertów oraz członków zespołów oddelegowanych przez państwa członkowskie do Agencji w celu wsparcia właściwych organów krajowych zainteresowanych państw członkowskich na odpowiedni czas;

e)  oddelegowanie swoich ekspertów oraz członków zespołów oddelegowanych przez państwa członkowskie do Agencji w celu wsparcia właściwych organów krajowych zainteresowanych państw członkowskich na odpowiedni czas;

f)   udostępnienie wyposażenia technicznego.

f)  udostępnienie wyposażenia technicznego.

3.   Agencja finansuje lub współfinansuje działania, o których mowa w ust. 2, przez dotacje ze swojego budżetu zgodnie z przepisami finansowymi mającymi zastosowanie do Agencji.

3.  Agencja finansuje lub współfinansuje działania, o których mowa w ust. 2, ze swojego budżetu oraz na podstawie umów, zgodnie z przepisami finansowymi mającymi zastosowanie do Agencji.

 

3a.  W przypadku gdy istnieją większe potrzeby finansowe z powodu sytuacji panującej na granicach zewnętrznych, Agencja informuje o tym bezzwłocznie Parlament Europejski, Radę i Komisję.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Inicjowanie wspólnych operacji i szybkich interwencji na granicach zewnętrznych

Inicjowanie wspólnych operacji na granicach zewnętrznych

1.  Państwa członkowskie mogą zwrócić się do Agencji o rozpoczęcie wspólnych operacji w celu sprostania nadchodzącym wyzwaniom, w tym obecnym lub przyszłym zagrożeniom na granicach zewnętrznych, spowodowanym nieuregulowaną imigracją lub przestępczością transgraniczną, lub dla zapewnienia zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej przy realizacji ich obowiązków w zakresie kontroli granic zewnętrznych.

1.  Państwa członkowskie mogą zwrócić się do Agencji o rozpoczęcie wspólnych operacji w celu sprostania nadchodzącym wyzwaniom, w tym nieuregulowanej migracji, obecnym lub przyszłym zagrożeniom na granicach zewnętrznych, takim jak działania przestępcze polegające na przemycie osób, handlu ludźmi i terroryzmie, lub dla zapewnienia zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej przy realizacji ich obowiązków w zakresie kontroli granic zewnętrznych.

2.  Na wniosek państwa członkowskiego stojącego w obliczu szczególnej i wyjątkowej presji, zwłaszcza w przypadku masowego napływu do punktów na granicach zewnętrznych obywateli państw trzecich usiłujących nielegalnie przedostać się na terytorium tego państwa członkowskiego, Agencja może uruchomić na ograniczony czas na terytorium przyjmującego państwa członkowskiego szybką interwencję na granicy.

 

3.  Dyrektor wykonawczy ocenia, zatwierdza i koordynuje propozycje wspólnych operacji przedłożone przez państwa członkowskie. Wspólne operacje i szybkie interwencje na granicy są poprzedzone dokładną, wiarygodną i aktualną analizą ryzyka, co umożliwia Agencji uszeregowanie proponowanych wspólnych operacji i szybkich interwencji na granicy pod względem priorytetu, biorąc pod uwagę poziom ryzyka na odcinkach granicy zewnętrznej zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013 oraz dostępność zasobów.

3.  Dyrektor Wykonawczy ocenia, zatwierdza i koordynuje propozycje wspólnych operacji przedłożone przez państwa członkowskie. Wspólne operacje są poprzedzone dokładną, wiarygodną i aktualną analizą ryzyka, co umożliwia Agencji uszeregowanie proponowanych wspólnych operacji pod względem priorytetu, biorąc pod uwagę poziom ryzyka na odcinkach granicy zewnętrznej zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013 oraz dostępność zasobów.

4.  Dyrektor wykonawczy, na podstawie opinii Rady Nadzorczej opartej na wynikach oceny narażenia oraz biorąc pod uwagę analizę ryzyka sporządzoną przez Agencję oraz poziom analizy europejskiego obrazu sytuacji, określony zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013, zaleca danemu państwu członkowskiemu rozpoczęcie i przeprowadzenie wspólnych operacji lub szybkich interwencji na granicy. Agencja przekazuje swoje wyposażenie techniczne do dyspozycji przyjmujących lub uczestniczących państw członkowskich.

4.  Dyrektor Wykonawczy, na podstawie opinii Rady Doradczej opartej na wynikach oceny narażenia oraz biorąc pod uwagę analizę ryzyka sporządzoną przez Agencję oraz poziom analizy europejskiego obrazu sytuacji, określony zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013, zaleca danemu państwu członkowskiemu rozpoczęcie i przeprowadzenie wspólnych operacji. Agencja przekazuje swoje wyposażenie techniczne do dyspozycji przyjmujących lub uczestniczących państw członkowskich.

5.  Cele wspólnej operacji lub szybkiej interwencji na granicy można osiągnąć w ramach operacji wielofunkcyjnej, która może obejmować ratownictwo osób znajdujących się w niebezpieczeństwie na morzu lub inne funkcje straży przybrzeżnej, zwalczanie przemytu migrantów lub handlu ludźmi, operacje kontroli przemytu narkotyków oraz zarządzanie migracjami, w tym identyfikację, rejestrację, odprawę i powrót.

5.  Cele wspólnej operacji można osiągnąć w ramach operacji wielofunkcyjnej, która może obejmować ratownictwo osób znajdujących się w niebezpieczeństwie na morzu lub inne funkcje straży przybrzeżnej, zwalczanie działań przestępczych polegających na przemycie osób lub handlu ludźmi, operacje kontroli przemytu narkotyków oraz zarządzanie migracjami, w tym identyfikację, rejestrację, odprawę i powrót we współpracy z Europolem.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3 – litera d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)   opis zadań i specjalnych poleceń dla europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej, w tym dopuszczalnego korzystania z baz danych i dopuszczalnego stosowania broni służbowej, amunicji i wyposażenia w przyjmującym państwie członkowskim;

d)  opis zadań, zakresu odpowiedzialności i specjalnych poleceń dla europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej, w tym dopuszczalnego korzystania z baz danych i dopuszczalnego stosowania broni służbowej, amunicji i wyposażenia w przyjmującym państwie członkowskim;

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3 – litera d a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  opis skutków w zakresie praw podstawowych i zagrożeń dla wspólnych działań;

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3 – litera i

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)   system sprawozdawczości i oceny zawierający poziomy odniesienia dla sprawozdania z oceny oraz ostateczny termin składania sprawozdania z oceny końcowej;

i)  system sprawozdawczości i oceny zawierający poziomy odniesienia dla sprawozdania z oceny, w tym w zakresie ochrony praw podstawowych, oraz ostateczny termin składania sprawozdania z oceny końcowej;

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  Na wniosek państwa członkowskiego stojącego w obliczu szczególnej i wyjątkowej presji, zwłaszcza w przypadku masowego napływu do punktów na granicach zewnętrznych obywateli państw trzecich usiłujących przedostać się nielegalnie na terytorium tego państwa członkowskiego, Agencja może uruchomić na ograniczony czas na terytorium przyjmującego państwa członkowskiego szybką interwencję na granicy.

1.  Wniosek państwa członkowskiego o uruchomienie szybkiej interwencji na granicy zawiera opis sytuacji, możliwe cele i planowane potrzeby. W razie potrzeby Dyrektor Wykonawczy może bezzwłocznie wysłać ekspertów z Agencji w celu dokonania oceny sytuacji na granicach zewnętrznych wnioskującego państwa członkowskiego.

1.  Wniosek państwa członkowskiego o uruchomienie szybkiej interwencji na granicy zawiera opis sytuacji, możliwe cele i planowane potrzeby. W razie potrzeby Dyrektor Wykonawczy może bezzwłocznie wysłać ekspertów z Agencji w celu dokonania oceny sytuacji na granicach zewnętrznych wnioskującego państwa członkowskiego.

2.  Dyrektor wykonawczy bezzwłocznie informuje Zarząd o wniosku państwa członkowskiego o wszczęcie szybkiej interwencji na granicy.

2.  Dyrektor Wykonawczy bezzwłocznie informuje Zarząd o wniosku państwa członkowskiego o wszczęcie szybkiej interwencji na granicy.

3.  Podejmując decyzję w sprawie wniosku państwa członkowskiego, Dyrektor Wykonawczy uwzględnia wyniki przeprowadzonych przez Agencję analiz ryzyka oraz poziom analiz europejskiego obrazu sytuacji, ustanowionego zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013, a także wyniki oceny narażenia, o której mowa w art. 12, i wszelkie inne istotne informacje dostarczone przez wnioskujące państwo członkowskie lub inne państwo członkowskie.

3.  Podejmując decyzję w sprawie wniosku państwa członkowskiego, Dyrektor Wykonawczy uwzględnia wyniki przeprowadzonych przez Agencję analiz ryzyka oraz poziom analiz europejskiego obrazu sytuacji, ustanowionego zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013, a także wyniki oceny narażenia, o której mowa w art. 12, i wszelkie inne istotne informacje dostarczone przez wnioskujące państwo członkowskie lub inne państwo członkowskie.

4.  Dyrektor wykonawczy podejmuje decyzję w sprawie wniosku o uruchomienie szybkiej interwencji na granicy w terminie dwóch dni roboczych od daty otrzymania wniosku. Dyrektor wykonawczy powiadamia jednocześnie na piśmie o swojej decyzji wnioskujące państwo członkowskie i Zarząd. W decyzji podaje główne powody, dla których została ona podjęta.

4.  Dyrektor Wykonawczy podejmuje decyzję w sprawie wniosku o uruchomienie szybkiej interwencji na granicy w terminie dwóch dni roboczych od daty otrzymania wniosku. Dyrektor Wykonawczy powiadamia jednocześnie na piśmie o swojej decyzji wnioskujące państwo członkowskie i Zarząd. W decyzji podaje główne powody, dla których została ona podjęta.

5.  Jeżeli Dyrektor Wykonawczy podejmie decyzję o uruchomieniu szybkiej interwencji na granicy, oddelegowuje europejskie zespoły straży granicznej i przybrzeżnej z zasobu szybkiej rezerwy zgodnie z art. 19 ust. 5 oraz, w stosownych przypadkach, podejmuje decyzję w sprawie niezwłocznego wzmocnienia przez co najmniej jeden europejski zespół straży granicznej i przybrzeżnej, zgodnie z art. 19 ust. 6.

5.  Jeżeli Dyrektor Wykonawczy podejmie decyzję o uruchomieniu szybkiej interwencji na granicy, oddelegowuje europejskie zespoły straży granicznej i przybrzeżnej z rezerwy szybkiego reagowania zgodnie z art. 19 ust. 5 oraz, w stosownych przypadkach, podejmuje decyzję w sprawie niezwłocznego wzmocnienia przez co najmniej jeden europejski zespół straży granicznej i przybrzeżnej, zgodnie z art. 19 ust. 6.

6.  Dyrektor wykonawczy wraz z przyjmującym państwem członkowskim sporządzają niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty decyzji, plan operacyjny, o którym mowa w art. 15 ust. 3.

6.  Dyrektor Wykonawczy wraz z przyjmującym państwem członkowskim sporządzają niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty decyzji, plan operacyjny, o którym mowa w art. 15 ust. 3.

7.  Bezzwłocznie po uzgodnieniu planu operacyjnego Dyrektor Wykonawczy zwraca się do państw członkowskich o natychmiastowe oddelegowanie funkcjonariuszy straży granicznej należących do zasobu szybkiej rezerwy. Dyrektor wykonawczy określa liczbę i profile funkcjonariuszy straży granicznej wymaganych od każdego państwa członkowskiego spośród wskazanych w istniejącym zasobie szybkiej rezerwy.

7.  Bezzwłocznie po uzgodnieniu planu operacyjnego Dyrektor Wykonawczy zwraca się do państw członkowskich o natychmiastowe oddelegowanie funkcjonariuszy straży granicznej należących do rezerwy szybkiego reagowania. Dyrektor Wykonawczy określa liczbę i profile funkcjonariuszy straży granicznej wymagane od każdego państwa członkowskiego spośród wskazanych w istniejącej rezerwie szybkiego reagowania.

8.  Jednocześnie, i w stosownych przypadkach, dla zapewnienia niezwłocznego wzmocnienia europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej oddelegowanych z zasobu szybkiej rezerwy, Dyrektor Wykonawczy informuje państwa członkowskie o wymaganej liczbie i profilach funkcjonariuszy straży granicznej, którzy mają zostać dodatkowo oddelegowani. Informacje te, w których zawarta jest data oddelegowania, dostarcza się na piśmie do krajowych punktów kontaktowych. Wraz z informacjami przekazuje się egzemplarz planu operacyjnego.

8.  Jednocześnie, w stosownych przypadkach, dla zapewnienia niezwłocznego wzmocnienia europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej oddelegowanych z rezerwy szybkiego reagowania, Dyrektor Wykonawczy informuje państwa członkowskie o wymaganej liczbie i profilach funkcjonariuszy straży granicznej, którzy mają zostać dodatkowo oddelegowani. Informacje te, w których zawarta jest data oddelegowania, dostarcza się na piśmie do krajowych punktów kontaktowych. Wraz z informacjami przekazuje się egzemplarz planu operacyjnego.

9.  Jeżeli Dyrektor Wykonawczy jest nieobecny lub nie może sprawować swojej funkcji, decyzje dotyczące delegowania zasobu szybkiej rezerwy oraz dodatkowego oddelegowania europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej podejmuje Zastępca Dyrektora Wykonawczego.

9.  Jeżeli Dyrektor Wykonawczy jest nieobecny lub nie może sprawować swojej funkcji, decyzje dotyczące delegowania rezerwy szybkiego reagowania oraz dodatkowego oddelegowania europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej podejmuje Zastępca Dyrektora Wykonawczego.

10.  Państwa członkowskie zapewniają, by funkcjonariusze straży granicznej oddelegowani do zasobu szybkiej rezerwy zostali niezwłocznie i bez wyjątków udostępnieni Agencji. Państwa członkowskie udostępniają również dodatkowych funkcjonariuszy straży granicznej na potrzeby oddelegowania europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej na wniosek Agencji, o ile nie stoją wobec wyjątkowej sytuacji w znaczny sposób wpływającej na możliwość realizowania zadań krajowych.

10.  Państwa członkowskie zapewniają, by funkcjonariusze straży granicznej oddelegowani do rezerwy szybkiego reagowania zostali niezwłocznie i bez wyjątku udostępnieni Agencji w celu zagwarantowania pełnego oddelegowania w ciągu trzech dni roboczych od dnia uzgodnienia planu operacyjnego. Państwa członkowskie udostępniają również na wniosek Agencji dodatkowych funkcjonariuszy straży granicznej na potrzeby oddelegowania europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej, o ile nie stoją wobec wyjątkowej sytuacji w znaczny sposób wpływającej na możliwość realizowania zadań krajowych.

11.  Oddelegowanie zasobu szybkiej rezerwy ma miejsce nie później niż trzy dni robocze od dnia, w którym Dyrektor Wykonawczy i przyjmujące państwo członkowskie uzgodnili plan operacyjny. Dodatkowe oddelegowanie europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej ma miejsce, o ile to konieczne, w terminie pięciu dni roboczych od oddelegowania zasobu szybkiej rezerwy.

11.  Oddelegowanie rezerwy szybkiego reagowania ma miejsce nie później niż trzy dni robocze od dnia, w którym Dyrektor Wykonawczy i przyjmujące państwo członkowskie uzgodnili plan operacyjny. Dodatkowe oddelegowanie europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej ma miejsce, o ile to konieczne, w terminie pięciu dni roboczych od oddelegowania rezerwy szybkiego reagowania.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeżeli państwo członkowskie stoi w obliczu wyjątkowej presji migracyjnej w szczególnym obszarze hotspot swojej granicy zewnętrznej, charakteryzującej się dużym napływem mieszanych ruchów migracyjnych, takie państwo członkowskie może zwrócić się o wzmocnienie operacyjne i techniczne ze strony zespołów wspierających zarządzanie migracjami. Wspomniane państwo członkowskie przedkłada Agencji i innym właściwym agencjom Unii, zwłaszcza Europejskiemu Urzędowi Wsparcia w dziedzinie Azylu i Europolowi, ocenę własnych potrzeb i wniosek o przydział wzmocnienia.

1.  Jeżeli państwo członkowskie stoi w obliczu wyjątkowej presji migracyjnej w szczególnym obszarze hotspot swoich granic zewnętrznych, charakteryzującej się dużym napływem mieszanych ruchów migracyjnych, takie państwo członkowskie może zwrócić się o wzmocnienie operacyjne i techniczne ze strony zespołów wspierających zarządzanie migracjami. Wspomniane państwo członkowskie przedkłada Agencji i innym właściwym agencjom Unii, zwłaszcza EASO i Europolowi, ocenę własnych potrzeb i wniosek o przydział wzmocnienia.

2.  Dyrektor Wykonawczy, w koordynacji z innymi właściwymi agencjami Unii, ocenia wniosek państwa członkowskiego o pomoc i ocenę jego potrzeb w celu określenia całościowego pakietu wsparcia składającego się z różnych działań koordynowanych przez właściwe agencje Unii, uzgadnianego z przedmiotowym państwem członkowskim.

2.  Dyrektor Wykonawczy, w koordynacji z innymi właściwymi agencjami Unii, ocenia wniosek państwa członkowskiego o pomoc i ocenę jego potrzeb w celu określenia całościowego pakietu wsparcia składającego się z różnych działań koordynowanych przez właściwe agencje Unii, uzgadnianego z przedmiotowym państwem członkowskim.

 

2a.  Komisja odpowiada za koordynację sprawnej współpracy między poszczególnymi agencjami a zespołami wspierającymi zarządzanie migracjami.

3.  Wzmocnienie operacyjne i techniczne, zapewniane przez europejskie zespoły straży granicznej i przybrzeżnej, europejskie zespoły interwencji powrotowych oraz ekspertów spośród pracowników Agencji w ramach zespołów wspierających zarządzanie migracjami, może obejmować:

3.  Wzmocnienie operacyjne i techniczne, zapewniane przez europejskie zespoły straży granicznej i przybrzeżnej, europejskie zespoły interwencji powrotowych oraz ekspertów spośród pracowników Agencji w ramach zespołów wspierających zarządzanie migracjami, może obejmować:

a)  kontrolę obywateli państw trzecich przybywających na granice zewnętrzne, w tym identyfikację, rejestrację i odprawę tych obywateli państw trzecich oraz, na wniosek państwa członkowskiego, pobranie odcisków palców od obywateli państw trzecich;

a)  świadczenie pomocy w kontrolowaniu obywateli państw trzecich przybywających na granice zewnętrzne, w tym identyfikację, rejestrację i odprawę tych obywateli państw trzecich oraz, na wniosek państwa członkowskiego, pobranie odcisków palców od obywateli państw trzecich, przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych oraz udzielanie informacji na temat celu i wyników wszystkich procedur;

b)   przekazywanie informacji osobom jednoznacznie wymagającym ochrony międzynarodowej lub osobom wnioskującym lub mogącym wnioskować o relokację;

 

 

ba)  kierowanie osób pragnących ubiegać się o ochronę międzynarodową do specjalistów w dziedzinie azylu z krajowych organów danego państwa członkowskiego lub EASO;

c)   pomoc techniczną i operacyjną w dziedzinie powrotów, w tym przygotowanie i organizację operacji powrotowych.

c)  pomoc techniczną i operacyjną w dziedzinie powrotów, w tym przygotowanie i organizację operacji powrotowych.

 

3a.  Zespoły wspierające zarządzanie migracją mają w swoim składzie ekspertów w dziedzinie ochrony dzieci, zwalczania handlu ludźmi, ochrony przed prześladowaniami związanymi z płcią oraz praw człowieka;

4.  Agencja wspomaga Komisję w koordynacji działalności zespołów wspierających zarządzanie migracjami, we współpracy z innymi właściwymi agencjami Unii.

4.  Agencja wspomaga Komisję w koordynacji działalności zespołów wspierających zarządzanie migracjami, we współpracy z innymi właściwymi agencjami Unii.

 

4a.  Agencja, we współpracy z EASO, Agencją Praw Podstawowych oraz innymi właściwymi agencjami Unii Europejskiej i pod kierunkiem Komisji, zapewnia zgodność tych działań z zasadami wspólnego europejskiego systemu azylowego i prawami podstawowymi. Obejmuje to zapewnianie schronienia, higienicznych warunków i urządzeń umożliwiających poszanowanie potrzeb kobiet i dzieci w obszarach hotspot.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeżeli państwo członkowskie nie przyjmie niezbędnych środków naprawczych zgodnie z decyzją Zarządu, o której mowa w art. 12 ust. 6, lub w przypadku wyjątkowej presji migracyjnej na granicach zewnętrznych, wskutek której kontrola granic zewnętrznych jest tak nieskuteczna, że naraża funkcjonowanie strefy Schengen na niebezpieczeństwo, Komisja, po zasięgnięciu opinii Agencji, może zalecić w drodze aktu wykonawczego środki, które powinny zostać przyjęte przez Agencję, i zalecić danemu państwu członkowskiemu współpracę z Agencją przy wdrażaniu tych środków. Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje się w procedurze sprawdzającej, o której mowa w art. 79 ust. 2.

1.  Jeżeli państwo członkowskie nie przyjmie niezbędnych środków naprawczych zgodnie z decyzją, o której mowa w art. 12 ust. 5, lub w przypadku wyjątkowej presji migracyjnej na granicach zewnętrznych, wskutek której kontrola granic zewnętrznych jest tak nieskuteczna, że naraża funkcjonowanie strefy Schengen na niebezpieczeństwo, Komisja, po zasięgnięciu opinii Agencji, może na obszarze, na którym nie prowadzi się kontroli na granicach wewnętrznych, Komisja, po zasięgnięciu opinii Agencji, może przedstawić Radzie wniosek dotyczący decyzji wykonawczej przewidującej środki, które powinny zostać przyjęte przez Agencję, i zalecić danemu państwu członkowskiemu współpracę z Agencją przy wdrażaniu tych środków. Rada przyjmuje tę decyzję wykonawczą kwalifikowaną większością głosów.

Na podstawie należycie uzasadnionej nadrzędnej pilnej potrzeby związanej z funkcjonowaniem strefy Schengen, Komisja przyjmuje akty wykonawcze mające natychmiastowe zastosowanie zgodnie z procedurą określoną w art. 79 ust. 5.

 

 

Rada zbiera się niezwłocznie po otrzymaniu wniosku Komisji.

 

1a.  Jeżeli wystąpi sytuacja wymagająca pilnego podjęcia działań, Parlament Europejski jest o niej niezwłocznie informowany, podobnie jak o wszystkich późniejszych działaniach i decyzjach podjętych w odpowiedzi na nią.

2.  Do celów ust. 1 Komisja zapewnia podjęcie przez Agencję jednego lub większej liczby następujących środków:

2.  Do celów ust. 1 Komisja zapewnia podjęcie przez Agencję jednego lub większej liczby następujących środków:

a)   organizacji i koordynacji szybkich interwencji na granicy oraz oddelegowania europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej z zasobu szybkiej rezerwy oraz, o ile to właściwie, dodatkowych europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej;

a)  organizacji i koordynacji szybkich interwencji na granicy oraz oddelegowania europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej z rezerwy szybkiego reagowania oraz, o ile to właściwie, dodatkowych europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej;

b)   oddelegowania europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej w ramach zespołów wspierających zarządzanie migracjami w obszarach hotspot;

b)  oddelegowania europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej w ramach zespołów wspierających zarządzanie migracjami w obszarach hotspot;

c)   koordynacji działań co najmniej jednego państwa członkowskiego i państwa trzeciego na granicach zewnętrznych, w tym wspólnych operacji z sąsiadującymi państwami trzecimi;

c)  koordynacji działań co najmniej jednego państwa członkowskiego i państwa trzeciego na granicach zewnętrznych, w tym wspólnych operacji z sąsiadującymi państwami trzecimi;

d)   udostępniania wyposażenia technicznego;

d)  udostępniania wyposażenia technicznego;

e)   organizacji interwencji powrotowych.

e)  organizacji interwencji powrotowych.

3.  W terminie dwóch dni roboczych od daty przyjęcia decyzji Komisji i zgodnie z opinią Rady Nadzorczej, Dyrektor Wykonawczy określa działania, jakie należy podjąć w celu realizacji w praktyce środków wskazanych w decyzji Komisji, w tym ustala wyposażenie techniczne oraz liczbę i profile funkcjonariuszy straży granicznej i innych właściwych pracowników niezbędnych do osiągnięcia celów tej decyzji.

3.  W terminie dwóch dni roboczych od daty przyjęcia decyzji Rady i po zasięgnięciu opinii Rady Doradczej Dyrektor Wykonawczy:

 

a)  określa działania, jakie należy podjąć w celu realizacji w praktyce środków wskazanych w decyzji Rady, w tym ustala wyposażenie techniczne oraz liczbę i profile funkcjonariuszy straży granicznej i innych właściwych pracowników niezbędnych do osiągnięcia celów tej decyzji;

 

b)  przedkłada danemu państwu członkowskiemu projekt planu operacyjnego.

4.  Jednocześnie i w okresie tych samych dwu dni roboczych Dyrektor Wykonawczy przedkłada danemu państwu członkowskiemu projekt planu operacyjnego. Dyrektor Wykonawczy i dane państwo członkowskie sporządzają plan operacyjny w terminie dwóch dni roboczych od jego przedłożenia.

4.  Dyrektor Wykonawczy i dane państwo członkowskie uzgadniają plan operacyjny w terminie dwóch dni roboczych od jego przedłożenia.

5.  Niezwłocznie i w każdym razie nie później niż w terminie trzech dni roboczych od ustalenia planu operacyjnego Agencja udostępnia niezbędne wyposażenie techniczne i deleguje pracowników z zasobu szybkiej rezerwy, o którym mowa w art. 19 ust. 5, w celu realizacji w praktyce środków określonych w decyzji Komisji. Dodatkowe wyposażenie techniczne i europejskie zespoły straży granicznej i przybrzeżnej są, o ile to konieczne, rozmieszczane w drugim etapie i w każdym razie w terminie pięciu dni roboczych od oddelegowania zasobu szybkiej rezerwy.

5.  Niezwłocznie i w każdym razie nie później niż w terminie trzech dni roboczych od ustalenia planu operacyjnego Agencja udostępnia niezbędne wyposażenie techniczne i deleguje pracowników z rezerwy szybkiego reagowania, o którym mowa w art. 19 ust. 5, w celu realizacji w praktyce środków określonych w decyzji Rady. Dodatkowe wyposażenie techniczne i europejskie zespoły straży granicznej i przybrzeżnej są, o ile to konieczne, rozmieszczane w drugim etapie i w każdym razie w terminie pięciu dni roboczych od oddelegowania rezerwy szybkiego reagowania.

6.  Dane państwo członkowskie wykonuje decyzję Komisji i w tym celu niezwłocznie podejmuje współpracę z Agencją i niezbędne działania w celu ułatwienia wykonania decyzji oraz realizacji w praktyce środków określonych w niej oraz w planie operacyjnym uzgodnionym z Dyrektorem Wykonawczym.

6.  Dane państwo członkowskie wykonuje decyzję Rady i w tym celu niezwłocznie podejmuje współpracę z Agencją i niezbędne działania w celu ułatwienia wykonania decyzji oraz realizacji w praktyce środków określonych w niej oraz w planie operacyjnym uzgodnionym z Dyrektorem Wykonawczym.

7.  Państwa członkowskie udostępniają funkcjonariuszy straży granicznej i innych właściwych pracowników wskazanych przez Dyrektora Wykonawczego zgodnie z ust. 2. Państwa członkowskie nie mogą powoływać się na sytuację wyjątkową, o której mowa w art. 19 ust. 3 i 6.

7.  Państwa członkowskie udostępniają funkcjonariuszy straży granicznej i innych właściwych pracowników wskazanych przez Dyrektora Wykonawczego zgodnie z ust. 2. Państwa członkowskie nie mogą powoływać się na sytuację wyjątkową, o której mowa w art. 19 ust. 3 i 6.

 

7a.  Komisja nadzoruje właściwe wdrażanie środków wskazanych w decyzji Rady oraz działań podjętych w tym celu przez Agencję i państwa członkowskie, aby zagwarantować właściwe europejskie zarządzanie granicami.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja oddelegowuje funkcjonariuszy straży granicznej i innych właściwych pracowników jako członków europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej do wspólnych operacji, szybkich interwencji na granicy oraz w ramach zespołów wspierających zarządzanie migracjami. Agencja może również oddelegować ekspertów spośród swoich pracowników.

1.  Agencja oddelegowuje funkcjonariuszy straży granicznej i innych właściwych pracowników jako członków europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej do wspólnych operacji, szybkich interwencji na granicy oraz w ramach zespołów wspierających zarządzanie migracjami. Agencja może również oddelegować ekspertów spośród swoich pracowników.

2.  Na wniosek Dyrektora Wykonawczego Zarząd bezwzględną większością głosów swoich członków posiadających prawo głosu podejmuje decyzję w sprawie profili i łącznej liczby funkcjonariuszy straży granicznej, którzy mają być udostępniani do europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej. Ta sama procedura ma zastosowanie w odniesieniu do wszelkich późniejszych zmian w profilach i łącznej liczbie funkcjonariuszy straży granicznej. Państwa członkowskie uczestniczą w europejskich zespołach straży granicznej i przybrzeżnej za pośrednictwem zasobu krajowego w oparciu o poszczególne określone profile, poprzez wyznaczanie funkcjonariuszy straży granicznej odpowiadających wymaganym profilom.

2.  Na wniosek Dyrektora Wykonawczego Zarząd bezwzględną większością głosów swoich członków posiadających prawo głosu podejmuje decyzję w sprawie profili i łącznej liczby funkcjonariuszy straży granicznej, którzy mają być udostępniani do europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej. Ta sama procedura ma zastosowanie w odniesieniu do wszelkich późniejszych zmian w profilach i łącznej liczbie funkcjonariuszy straży granicznej. Państwa członkowskie uczestniczą w europejskich zespołach straży granicznej i przybrzeżnej za pośrednictwem zasobu krajowego w oparciu o poszczególne określone profile, poprzez wyznaczanie funkcjonariuszy straży granicznej odpowiadających wymaganym profilom.

3.  W odniesieniu do ich funkcjonariuszy straży granicznej wkład państw członkowskich w konkretne wspólne operacje na kolejny rok planowany jest na postawie corocznych dwustronnych negocjacji i porozumień pomiędzy Agencją i państwami członkowskimi. Zgodnie z tymi porozumieniami państwa członkowskie udostępniają funkcjonariuszy straży granicznej, którzy mogą zostać oddelegowani, na wniosek Agencji, chyba że znajdują się one w obliczu wyjątkowej sytuacji w znaczny sposób wpływającej na możliwość realizacji zadań krajowych. Wniosek taki należy przedstawić co najmniej 21 dni roboczych przed planowanym oddelegowaniem.

3.  W odniesieniu do ich funkcjonariuszy straży granicznej wkład państw członkowskich w konkretne wspólne operacje na kolejny rok planowany jest na postawie corocznych dwustronnych negocjacji i porozumień pomiędzy Agencją i państwami członkowskimi. Zgodnie z tymi porozumieniami państwa członkowskie udostępniają funkcjonariuszy straży granicznej, którzy mogą zostać oddelegowani, na wniosek Agencji, chyba że znajdują się one w obliczu wyjątkowej sytuacji w znaczny sposób wpływającej na możliwość realizacji zadań krajowych. Wniosek taki należy przedstawić co najmniej 21 dni roboczych przed planowanym oddelegowaniem. Jeżeli państwo członkowskie powołuje się na sytuację wyjątkową, podaje szczegółowe przyczyny i informacje na temat sytuacji w piśmie do Agencji, którego treść zawarta jest w sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 9.

4.  W odniesieniu do szybkich interwencji na granicy na wniosek Dyrektora Wykonawczego Agencji Zarząd większością trzech czwartych głosów podejmuje decyzję w sprawie profili i minimalnej liczby funkcjonariuszy straży granicznej, którzy mają być udostępniani do zasobu szybkiej rezerwy europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej. Ta sama procedura ma zastosowanie w odniesieniu do wszelkich późniejszych zmian w profilach i łącznej liczbie funkcjonariuszy straży granicznej włączonych do zasobu szybkiej rezerwy. Państwa członkowskie uczestniczą w zasobie szybkiej rezerwy za pośrednictwem krajowego zasobu ekspertów w oparciu o poszczególne określone profile, przez mianowanie funkcjonariuszy straży granicznej o profilu odpowiadającym określonym wymogom.

4.  W odniesieniu do szybkich interwencji na granicy na wniosek Dyrektora Wykonawczego Agencji Zarząd większością trzech czwartych głosów podejmuje decyzję w sprawie profili i minimalnej liczby funkcjonariuszy straży granicznej, którzy mają być udostępniani do rezerwy szybkiego reagowania europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej. Ta sama procedura ma zastosowanie w odniesieniu do wszelkich późniejszych zmian w profilach i łącznej liczbie funkcjonariuszy straży granicznej włączonych do rezerwy szybkiego reagowania. Państwa członkowskie uczestniczą w rezerwie szybkiego reagowania za pośrednictwem krajowego zasobu ekspertów w oparciu o poszczególne określone profile, przez mianowanie funkcjonariuszy straży granicznej o profilu odpowiadającym określonym wymogom.

5.  Zasób szybkiej rezerwy stanowi stałą służbę oddaną do natychmiastowej dyspozycji Agencji, która może być oddelegowana z każdego państwa członkowskiego w terminie trzech dni od uzgodnienia planu operacyjnego przez Dyrektora Wykonawczego i przyjmujące państwo członkowskie. W tym celu każde państwo członkowskie udostępnia co roku Agencji określoną liczbę funkcjonariuszy straży granicznej, odpowiadającą co najmniej 3 % pracowników państw członkowskich nieposiadających lądowych lub morskich granic zewnętrznych oraz 2 % pracowników państw członkowskich posiadających lądowe lub morskie granice zewnętrzne, których łączna liczba powinna wynosić co najmniej 1 500 funkcjonariuszy straży granicznej, odpowiadających profilom wskazanym w decyzji Zarządu.

5.  Rezerwa szybkiego reagowania stanowi stałą służbę oddaną do natychmiastowej dyspozycji Agencji, która może być oddelegowana z każdego państwa członkowskiego w terminie trzech dni od uzgodnienia planu operacyjnego przez Dyrektora Wykonawczego i przyjmujące państwo członkowskie. W tym celu każde państwo członkowskie udostępnia co roku Agencji określoną liczbę funkcjonariuszy straży granicznej, odpowiadającą co najmniej 3 % pracowników państw członkowskich nieposiadających lądowych lub morskich granic zewnętrznych oraz 2 % pracowników państw członkowskich posiadających lądowe lub morskie granice zewnętrzne, których łączna liczba powinna wynosić co najmniej 1500 funkcjonariuszy straży granicznej, odpowiadających profilom wskazanym w decyzji Zarządu. Agencja ocenia, czy funkcjonariusze straży granicznej oddelegowani przez państwa członkowskie odpowiadają określonym profilom, i decyduje, którzy funkcjonariusze są wybierani do rezerwy szybkiego reagowania. Agencja jest uprawniona do usunięcia funkcjonariusza straży granicznej z zasobu rezerwy za niewłaściwe zachowanie lub naruszenie obowiązujących przepisów.

6.  O ile to konieczne, oddelegowanie europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej z zasobu szybkiej rezerwy jest niezwłocznie uzupełniane poprzez dodatkowe europejskie zespoły straży granicznej i przybrzeżnej. W tym celu, na wniosek Agencji państwa członkowskie bezzwłocznie informują o liczbie, nazwiskach i profilach funkcjonariuszy straży granicznej z zasobu krajowego, których mogą udostępnić w ciągu pięciu dni roboczych od rozpoczęcia szybkiej interwencji na granicy. Państwa członkowskie udostępniają funkcjonariuszy straży granicznej na potrzeby oddelegowania na wniosek Agencji, chyba że znajdują się one w obliczu wyjątkowej sytuacji w znaczny sposób wpływającej na możliwość realizowania zadań krajowych.

6.  O ile to konieczne, oddelegowanie europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej z rezerwy szybkiego reagowania jest niezwłocznie uzupełniane poprzez dodatkowe europejskie zespoły straży granicznej i przybrzeżnej. W tym celu, na wniosek Agencji państwa członkowskie bezzwłocznie informują o liczbie, nazwiskach i profilach funkcjonariuszy straży granicznej z zasobu krajowego, których mogą udostępnić w ciągu pięciu dni roboczych od rozpoczęcia szybkiej interwencji na granicy. Państwa członkowskie udostępniają funkcjonariuszy straży granicznej na potrzeby oddelegowania na wniosek Agencji, chyba że znajdują się one w obliczu wyjątkowej sytuacji w znaczny sposób wpływającej na możliwość realizowania zadań krajowych. Jeżeli państwo członkowskie powołuje się na sytuację wyjątkową, podaje szczegółowe przyczyny i informacje na temat sytuacji w piśmie do Agencji, którego treść zawarta jest w sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 9.

 

6a.  W sytuacji gdy potrzebna jest większa liczba funkcjonariuszy straży granicznej niż liczba określona w ust. 5 i 6, Dyrektor Wykonawczy niezwłocznie informuje o tym Parlament Europejski, Radę Europejską, Radę i Komisję. W takich przypadkach Rada Europejska zabiega o to, by państwa członkowskie uzupełniły te braki.

7.  Państwa członkowskie zapewniają, by udostępniani przez nich funkcjonariusze straży granicznej i inni właściwi pracownicy odpowiadali profilom i liczbie wskazanej w decyzji Zarządu. Okres trwania oddelegowania jest określany przez rodzime państwo członkowskie, ale w żadnym razie nie jest krótszy niż 30 dni.

7.  Państwa członkowskie zapewniają, by udostępniani przez nich funkcjonariusze straży granicznej i inni właściwi pracownicy odpowiadali profilom i liczbie wskazanej w decyzji Zarządu. Okres trwania oddelegowania jest określany przez rodzime państwo członkowskie, ale w żadnym razie nie jest krótszy niż 30 dni.

8.  Agencja wnosi wkład do europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej w formie właściwych funkcjonariuszy straży granicznych oddelegowanych do Agencji przez państwa członkowskie w charakterze ekspertów krajowych. W odniesieniu do oddelegowywania funkcjonariuszy straży granicznej do Agencji na kolejny rok, wkład państw członkowskich planowany jest na podstawie corocznych dwustronnych negocjacji i porozumień pomiędzy Agencją i państwami członkowskimi. Zgodnie z tymi porozumieniami państwa członkowskie udostępniają funkcjonariuszy straży granicznej, którzy mogą zostać oddelegowani, chyba że mogłoby to poważnie wpłynąć na możliwość realizacji zadań krajowych. W takich sytuacjach państwa członkowskie mogą odwołać swoich oddelegowanych funkcjonariuszy straży granicznej.

8.  Agencja wnosi wkład do europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej, udostępniając właściwych funkcjonariuszy straży granicznych oddelegowanych do Agencji przez państwa członkowskie w charakterze ekspertów krajowych. W odniesieniu do oddelegowywania funkcjonariuszy straży granicznej do Agencji na kolejny rok, wkład państw członkowskich planowany jest na podstawie corocznych dwustronnych negocjacji i porozumień pomiędzy Agencją i państwami członkowskimi. Zgodnie z tymi porozumieniami państwa członkowskie udostępniają funkcjonariuszy straży granicznej, którzy mogą zostać oddelegowani, chyba że mogłoby to poważnie wpłynąć na możliwość realizacji zadań krajowych. W takich sytuacjach państwa członkowskie mogą odwołać swoich oddelegowanych funkcjonariuszy straży granicznej.

Takie oddelegowanie może nastąpić na okres 12 miesięcy lub dłuższy, ale w żadnym razie nie może być krótsze niż trzy miesiące. Oddelegowanych funkcjonariuszy straży granicznej uznaje się za członków zespołów i mają oni zadania i uprawnienia członków zespołów. Państwo członkowskie, które oddelegowało funkcjonariuszy straży granicznej, uznaje się za rodzime państwo członkowskie.

Takie oddelegowanie może nastąpić na okres 12 miesięcy lub dłuższy, ale w żadnym razie nie może być krótsze niż trzy miesiące. Oddelegowanych funkcjonariuszy straży granicznej uznaje się za członków zespołów i mają oni zadania i uprawnienia członków zespołów. Państwo członkowskie, które oddelegowało funkcjonariuszy straży granicznej, uznaje się za rodzime państwo członkowskie. Procedura dyscyplinarna Agencji odnosi się również do oddelegowanych funkcjonariuszy straży granicznej.

Pozostali pracownicy zatrudnieni przez Agencję na czas określony, którzy nie posiadają kwalifikacji do pełnienia funkcji w zakresie kontroli granicznej, mogą być oddelegowywani jedynie w ramach wspólnych operacji do zadań koordynacyjnych i nie należą do europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej.

Pozostali pracownicy zatrudnieni przez Agencję na czas określony, którzy nie posiadają kwalifikacji do pełnienia funkcji w zakresie kontroli granicznej, mogą być oddelegowywani jedynie w ramach wspólnych operacji do zadań koordynacyjnych i nie należą do europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej.

9.  Agencja co roku informuje Parlament Europejski o liczbie funkcjonariuszy straży granicznej udostępnianych przez każde z państw członkowskich do europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej zgodnie z niniejszym artykułem.

9.  Agencja co roku informuje Parlament Europejski o liczbie funkcjonariuszy straży granicznej udostępnianych przez każde z państw członkowskich oraz o liczbie funkcjonariuszy straży granicznej faktycznie oddelegowanych do europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej zgodnie z niniejszym artykułem. W sprawozdaniu tym wymienia się państwa członkowskie, które w poprzednim roku powołały się na sytuację wyjątkową, o której mowa w ust. 3 i 6, wraz z podaniem przyczyn i informacji przekazanych przez takie państwa członkowskie.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.   Agencja za pośrednictwem swojego oficera koordynującego może przekazywać przyjmującemu państwu członkowskiemu swoje spostrzeżenia na temat poleceń wydawanych europejskim zespołom straży granicznej i przybrzeżnej. W takim przypadku przyjmujące państwo członkowskie uwzględnia te spostrzeżenia i realizuje je w możliwie największym stopniu.

2.  Agencja za pośrednictwem swojego oficera koordynującego może przekazywać przyjmującemu państwu członkowskiemu swoje spostrzeżenia na temat poleceń wydawanych europejskim zespołom straży granicznej i przybrzeżnej. Jeżeli Agencja ma wątpliwości co do instrukcji wydanych europejskim zespołom straży granicznej i przybrzeżnej, przekazuje swoje spostrzeżenia przyjmującemu państwu członkowskiemu, które uwzględnia je i stosuje się do nich w możliwie największym stopniu.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Wykonując swoje zadania i korzystając ze swoich uprawnień, członkowie zespołów w pełni przestrzegają praw podstawowych, w tym również prawa dostępu do procedur azylowych, oraz respektują godność ludzką. Wszelkie działania podjęte przez nich w ramach wykonywania zadań i korzystania z uprawnień są proporcjonalne do celu takich działań. Wykonując swoje zadania i korzystając ze swoich uprawnień, nie mogą oni dyskryminować osób ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

4.  Wykonując swoje zadania i korzystając ze swoich uprawnień, członkowie zespołów w pełni przestrzegają praw podstawowych, w tym również prawa dostępu do procedur azylowych, oraz respektują godność ludzką. Wszelkie działania podjęte przez nich w ramach wykonywania zadań i korzystania z uprawnień są proporcjonalne do celu takich działań. Wykonując swoje zadania i korzystając ze swoich uprawnień, nie mogą oni dyskryminować osób ze względu na płeć społeczno-kulturową, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  monitoruje prawidłową realizację planu operacyjnego;

b)  monitoruje prawidłową realizację planu operacyjnego, w tym w kwestię ochrony praw podstawowych;

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  składa Agencji sprawozdania w odniesieniu do aspektów związanych z zapewnieniem przez przyjmujące państwo członkowskie odpowiednich gwarancji ochrony praw podstawowych w trakcie całej wspólnej operacji lub szybkiej interwencji na granicy;

d)  przestrzega stosowania istniejących i przyszłych środków unijnych odnoszących się do zarządzania granicami zewnętrznymi i przestrzegania praw podstawowych w działalności odnoszącej się do zarządzania granicami i propaguje je oraz składa Agencji sprawozdania dotyczące aspektów związanych z zapewnieniem przez przyjmujące państwo członkowskie odpowiednich gwarancji ochrony praw podstawowych w trakcie całej wspólnej operacji lub szybkiej interwencji na granicy, a także składa Agencji sprawozdania w odniesieniu do aspektów związanych z zapewnieniem przez przyjmujące państwo członkowskie odpowiednich gwarancji ochrony praw podstawowych w trakcie całej wspólnej operacji lub szybkiej interwencji na granicy;

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.   Szczegółowe zasady dotyczące wypłacania diet dziennych członkom europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej ustala i w razie potrzeby aktualizuje Zarząd.

2.  Szczegółowe zasady dotyczące wypłacania diet dziennych członkom europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej ustala i w razie potrzeby aktualizuje Zarząd na wniosek Komisji.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – tytuł

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zawieszenie lub zakończenie wspólnych operacji i szybkich interwencji na granicy

Zawieszenie lub zakończenie działalności

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Dyrektor Wykonawczy wycofuje finansowanie wspólnej operacji lub szybkiej interwencji na granicy bądź zawiesza lub kończy całkowicie lub częściowo – wspólne operacje lub szybkie interwencje na granicy, jeśli uzna, że występują naruszenia praw podstawowych lub zobowiązań w zakresie ochrony międzynarodowej mające poważny charakter lub mogące się powtarzać.

3.  Dyrektor Wykonawczy, w ścisłej współpracy z urzędnikiem ds. praw podstawowych, wycofuje finansowanie wspólnej operacji lub szybkiej interwencji na granicy, projektu pilotażowego, zespołów wspierających zarządzanie migracjami, operacji powrotowej, interwencji powrotowej lub ustaleń roboczych, bądź zawiesza lub kończy takie działania, całkowicie lub częściowo, jeśli uzna, że występują naruszenia praw podstawowych lub zobowiązań w zakresie ochrony międzynarodowej mające poważny charakter lub mogące się powtarzać. W tym celu Agencja opracowuje i publikuje kryteria prowadzące decyzji o zawieszeniu, zakończeniu wspomnianych działań bądź o zawieszeniu ich finansowania.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ocena wspólnych operacji i szybkich interwencji na granicy

Ocena działań

Dyrektor Wykonawczy dokonuje oceny wyników wspólnych operacji i szybkich interwencji na granicy oraz przekazuje Zarządowi szczegółowe sprawozdania z oceny w terminie 60 dni od zakończenia tych operacji i projektów, wraz z uwagami urzędnika ds. praw podstawowych. Agencja sporządza całościowe analizy porównawcze tych wyników, mając na względzie podwyższenie jakości, zwiększenie spójności i skuteczności przyszłych wspólnych operacji i szybkich interwencji na granicy, oraz włącza je do swojego skonsolidowanego rocznego sprawozdania z działalności.

Dyrektor Wykonawczy dokonuje oceny wyników wspólnych operacji, szybkich interwencji na granicy, projektów pilotażowych, zespołów wspierających zarządzenie migracją, operacji i interwencji powrotowych oraz współpracy operacyjnej z państwami trzecimi oraz przekazuje Zarządowi szczegółowe sprawozdania z oceny tych działań w terminie 60 dni od ich zakończenia, wraz z uwagami urzędnika ds. praw podstawowych. Agencja sporządza całościowe analizy porównawcze tych wyników, mając na względzie podwyższenie jakości, zwiększenie spójności i skuteczności przyszłych działań, oraz włącza je do swojego skonsolidowanego rocznego sprawozdania z działalności.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Biuro ds. Powrotów

Powroty

1.  Biuro ds. Powrotów jest odpowiedzialne za realizację działań Agencji w dziedzinie powrotów, przy jednoczesnym poszanowaniu praw podstawowych i ogólnych zasad prawa Unii, a także prawa międzynarodowego, w tym zobowiązań dotyczących ochrony uchodźców i praw człowieka. Biuro ds. Powrotów w szczególności:

1.  W dziedzinie powrotów, w poszanowaniu praw podstawowych i ogólnych zasad prawa Unii, a także prawa międzynarodowego, z uwzględnieniem zobowiązań dotyczących ochrony uchodźców i praw podstawowych, w tym praw dziecka, Agencja w szczególności:

a)   koordynuje na poziomie technicznym i operacyjnym działania państw członkowskich w dziedzinie powrotów, aby osiągnąć zintegrowany system zarządzania powrotami między właściwymi organami państw członkowskich, przy udziale właściwych organów państw trzecich i innych właściwych zainteresowanych podmiotów;

a)  koordynuje na poziomie technicznym i operacyjnym działania państw członkowskich w dziedzinie powrotów, w tym powrotów dobrowolnych, aby osiągnąć zintegrowany system zarządzania powrotami między właściwymi organami państw członkowskich, przy udziale właściwych organów państw trzecich i innych właściwych zainteresowanych podmiotów;

b)   zapewnia państwom członkowskim, których systemy powrotów są przedmiotem wyjątkowej presji wsparcie operacyjne;

b)  zapewnia państwom członkowskim, których systemy powrotów są przedmiotem wyjątkowej presji, wsparcie techniczne i operacyjne;

c)   koordynuje stosowanie właściwych systemów informatycznych i zapewnia wsparcie w zakresie współpracy konsularnej służące ustalaniu tożsamości obywateli państw trzecich i nabywaniu dokumentów podróży, organizuje i koordynuje operacje powrotowe i zapewnia wsparcie dla dobrowolnych wyjazdów;

c)  koordynuje stosowanie właściwych systemów informatycznych i zapewnia państwom członkowskim wsparcie w zakresie współpracy konsularnej służące ustalaniu tożsamości obywateli państw trzecich i nabywaniu dokumentów podróży, bez ujawniania, czy obywatel państwa trzeciego ubiegał się o azyl, organizuje i koordynuje operacje powrotowe i zapewnia wsparcie dla dobrowolnych wyjazdów we współpracy z państwami członkowskimi;

d)   koordynuje działania Agencji w dziedzinie powrotów, określone w niniejszym rozporządzeniu;

 

e)   organizuje, wspiera i koordynuje działania umożliwiające udostępnianie informacji oraz identyfikację i gromadzenie najlepszych praktyk w dziedzinie powrotów między państwami członkowskimi;

e)  organizuje, wspiera i koordynuje działania umożliwiające udostępnianie informacji oraz identyfikację i gromadzenie najlepszych praktyk w dziedzinie powrotów między państwami członkowskimi;

f)   finansuje lub współfinansuje operacje, interwencje i działania, o których mowa w niniejszym rozdziale, dotacjami ze swojego budżetu zgodnie z przepisami finansowymi mającymi zastosowanie do Agencji.

f)  finansuje lub współfinansuje operacje, interwencje i działania, o których mowa w niniejszym rozdziale, ze swojego budżetu oraz na podstawie umów zgodnie z przepisami finansowymi mającymi zastosowanie do Agencji.

2.   Wsparcie operacyjne, o którym mowa w ust. 1 lit. b), obejmuje działania wspierające państwa członkowskie przy przeprowadzaniu procedur powrotu przez właściwe organy krajowe, zapewniając w szczególności:

2.  Wsparcie operacyjne, o którym mowa w ust. 1 lit. b), obejmuje działania wspierające państwa członkowskie przy przeprowadzaniu procedur powrotu przez właściwe organy krajowe, zapewniając w szczególności:

a)   tłumaczenia ustne;

a)  tłumaczenia ustne;

b)   informacje o państwach trzecich będących miejscem docelowym powrotów;

b)  informacje o państwach trzecich będących miejscem docelowym powrotów, we współpracy z innymi organami, urzędami i agencjami Unii, w tym EASO;

c)   doradztwo w zakresie przeprowadzania procedur powrotu i zarządzania nimi zgodnie z dyrektywą 2008/115/WE;

c)  doradztwo w zakresie przeprowadzania procedur powrotu i zarządzania nimi zgodnie z dyrektywą 2008/115/WE;

d)   pomoc w odniesieniu do środków niezbędnych dla zapewnienia dostępności osób powracających do celów powrotów i zapobiegania ucieczkom osób powracających.

d)  pomoc w zakresie środków niezbędnych do zapewnienia dostępności osób powracających do celów powrotów i zapobiegania ucieczkom osób powracających, na mocy dyrektywy 2008/115/UE i prawa międzynarodowego.

3.  Biuro ds. Powrotów dąży do tworzenia synergii i łączenia finansowanych przez Unię sieci i programów w dziedzinie powrotów w ścisłej współpracy z Komisją Europejską oraz Europejską Siecią Migracyjną.

3.  Agencja dąży do tworzenia synergii i łączenia finansowanych przez Unię sieci i programów w dziedzinie powrotów w ścisłej współpracy z Komisją Europejską oraz Europejską Siecią Migracyjną.

4.  Agencja może korzystać ze środków finansowych Unii dostępnych w dziedzinie powrotów. Agencja zapewnia, aby w umowach z państwami członkowskimi o przyznaniu dotacji wszelkie wsparcie finansowe było uzależnione od pełnego poszanowania karty praw podstawowych.

4.  Agencja może korzystać ze środków finansowych Unii dostępnych w dziedzinie powrotów. Agencja zapewnia, aby w umowach z państwami członkowskimi o przyznaniu dotacji wszelkie wsparcie finansowe było uzależnione od pełnego poszanowania Karty.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja, zgodnie z dyrektywą 2008/115/WE i bez kontroli merytorycznej decyzji nakazujących powrót, zapewnia niezbędną pomoc oraz – na wniosek co najmniej jednego uczestniczącego państwa członkowskiego – zapewnia koordynację lub organizację operacji powrotowych, w tym również w zakresie lotów czarterowych na potrzeby takich operacji. Agencja może z własnej inicjatywy zaproponować państwom członkowskim koordynację lub organizację operacji powrotowych.

1.  Agencja, zgodnie z dyrektywą 2008/115/WE i bez kontroli merytorycznej decyzji nakazujących powrót, zapewnia niezbędną pomoc oraz – na wniosek co najmniej jednego uczestniczącego państwa członkowskiego – zapewnia koordynację lub organizację operacji powrotowych, w tym również w zakresie lotów czarterowych na potrzeby takich operacji.

2.  Państwa członkowskie co najmniej raz w miesiącu informują Agencję o swoich planowanych krajowych operacjach powrotowych, a także o swoich potrzebach w zakresie pomocy lub koordynacji ze strony Agencji. Agencja opracowuje aktualizowany na bieżąco plan operacyjny, aby zapewnić wnioskującym państwom członkowskim niezbędne wzmocnienie operacyjne, w tym również wyposażenie techniczne. Agencja może z własnej inicjatywy uwzględnić w aktualizowanym na bieżąco planie operacyjnym daty i miejsca docelowe operacji powrotowych, które uznaje za konieczne, na podstawie oceny potrzeb. Na wniosek Dyrektora Wykonawczego Zarząd podejmuje decyzję w sprawie sposobu działania przewidzianego w aktualizowanym na bieżąco planie operacyjnym.

2.  Państwa członkowskie co najmniej raz w miesiącu informują Agencję o swoich planowanych krajowych operacjach powrotowych, a także o swoich potrzebach w zakresie pomocy lub koordynacji ze strony Agencji. Agencja opracowuje aktualizowany na bieżąco plan operacyjny, aby zapewnić wnioskującym państwom członkowskim niezbędne wzmocnienie operacyjne, w tym również wyposażenie techniczne. Agencja może z własnej inicjatywy uwzględnić w aktualizowanym na bieżąco planie operacyjnym daty i miejsca docelowe operacji powrotowych, które uznaje za konieczne, na podstawie oceny potrzeb. Na wniosek Dyrektora Wykonawczego Zarząd podejmuje decyzję w sprawie sposobu działania przewidzianego w aktualizowanym na bieżąco planie operacyjnym.

3.  Agencja może zapewnić niezbędną pomoc i zapewnić, na wniosek uczestniczących państw członkowskich, lub zaproponować z własnej inicjatywy koordynację lub organizację operacji powrotowych, na potrzeby których środki transportu i eskortę przymusowego powrotu zapewnia docelowe państwo trzecie powrotu („zbiorowe operacje powrotowe”). Uczestniczące państwa członkowskie i Agencja zapewniają, by w trakcie całej operacji wydalenia zagwarantowano poszanowanie praw podstawowych oraz proporcjonalne stosowanie środków przymusu. W trakcie całej operacji powrotowej do czasu przyjazdu do docelowego państwa trzeciego powrotu konieczna jest obecność co najmniej przedstawiciela państwa członkowskiego i obserwatora przymusowego powrotu z zasobu ustanowionego na mocy art. 28.

3.  Agencja może udzielić niezbędnej pomocy i zapewnić, na wniosek uczestniczących państw członkowskich, lub zaproponować z własnej inicjatywy koordynację lub organizację operacji powrotowych, na potrzeby których środki transportu i eskortę przymusowego powrotu zapewnia docelowe państwo trzecie powrotu („zbiorowe operacje powrotowe”). Uczestniczące państwa członkowskie i Agencja zapewniają, by w trakcie całej operacji wydalenia zagwarantowano poszanowanie praw podstawowych, zasady non-refoulement oraz proporcjonalne stosowanie środków przymusu. W trakcie całej operacji powrotowej do czasu przyjazdu do docelowego państwa trzeciego powrotu konieczna jest przynajmniej obecność przedstawiciela państwa członkowskiego i obserwatora przymusowego powrotu z zasobu ustanowionego na mocy art. 28.

4.  Agencja może zapewnić niezbędną pomoc i zapewnić, na wniosek uczestniczących państw członkowskich lub państwa trzeciego, lub zaproponować z własnej inicjatywy koordynację lub organizację operacji powrotowych, w ramach których określona liczba osób powracających objętych decyzją państwa trzeciego nakazującą powrót jest przekazywana z tego państwa trzeciego do innego docelowego państwa trzeciego powrotu („mieszane operacje powrotowe”), o ile to państwo trzecie, które wydało decyzję nakazującą powrót, jest związane europejską konwencją praw człowieka. Uczestniczące państwa członkowskie i Agencja zapewniają, by w trakcie całej operacji wydalenia zapewniono poszanowanie praw podstawowych oraz proporcjonalne stosowanie środków przymusu, zwłaszcza poprzez obecność obserwatorów przymusowego powrotu i eskorty przymusowego powrotu z państwa trzeciego.

 

5.  Każdą operację powrotową monitoruje się zgodnie z art. 8 ust. 6 dyrektywy 2008/115/WE. Monitorowanie operacji powrotowych jest prowadzone na podstawie obiektywnych i przejrzystych kryteriów i obejmuje całą operację powrotową od etapu przed opuszczeniem kraju do przekazania osób powracających w docelowym państwie trzecim powrotu.

5.  Każdą operację powrotową monitoruje się zgodnie z art. 8 ust. 6 dyrektywy 2008/115/WE. Monitorowanie przymusowych operacji powrotowych jest prowadzone przez obserwatora przymusowych powrotów na podstawie obiektywnych i przejrzystych kryteriów i obejmuje całą operację powrotową od etapu przed opuszczeniem kraju do przekazania osób powracających w docelowym państwie trzecim powrotu. Obserwator przymusowych powrotów składa sprawozdanie w sprawie operacji Dyrektorowi Wykonawczemu, urzędnikowi ds. praw podstawowych oraz właściwym organom krajowym wszystkich państw członkowskich uczestniczących w tej operacji. Odpowiednio Dyrektor Wykonawczy i właściwe organy krajowe podejmują stosowne działania następcze.

6.  Agencja finansuje lub współfinansuje operacje powrotowe dotacjami ze swojego budżetu zgodnie z przepisami finansowymi mającymi zastosowanie do Agencji, nadając priorytet operacjom przeprowadzanym przez więcej niż jedno państwo członkowskie lub z obszarów hotspot.

6.  Agencja finansuje lub współfinansuje operacje powrotowe ze swojego budżetu i na podstawie umów, zgodnie z przepisami finansowymi mającymi zastosowanie do Agencji, nadając priorytet operacjom przeprowadzanym przez więcej niż jedno państwo członkowskie lub z obszarów hotspot.

 

6a.  Agencja nie może koordynować, organizować ani proponować operacji ani interwencji powrotowych do państw trzecich, w których – w wyniku analizy ryzyka bądź sprawozdań instytucji UE, ESDZ lub agencji Unii – stwierdzono ryzyko naruszania praw podstawowych lub rażących uchybień.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja tworzy zasób eskorty przymusowego powrotu z właściwych organów krajowych, która realizuje operacje powrotowe zgodnie z wymogami określonymi w art. 8 ust. 4 i 5 dyrektywy 2008/115/WE i która została przeszkolona zgodnie z art. 35.

1.  Agencja po skonsultowaniu się z Europejską Agencją Praw Podstawowych tworzy zasób obserwatorów przymusowego powrotu z właściwych organów krajowych, którzy monitorują przymusowe powroty zgodnie z art. 8 ust. 6 dyrektywy 2008/115/WE i którzy zostali przeszkoleni zgodnie z art. 35.

2.  Dyrektor Wykonawczy określa profil i liczbę eskorty przymusowego powrotu udostępnianej do tego zasobu. Ta sama procedura ma zastosowanie w odniesieniu do wszelkich późniejszych zmian dotyczących profilu i liczby. Państwa członkowskie wnoszą wkład do zasobu, wyznaczając eskortę przymusowych powrotów odpowiadającą określonemu profilowi.

2.  Dyrektor Wykonawczy określa profil i liczbę obserwatorów przymusowego powrotu udostępnianych do tego zasobu. Ta sama procedura ma zastosowanie w odniesieniu do wszelkich późniejszych zmian dotyczących profilu i liczby. Państwa członkowskie wnoszą wkład do zasobu, wyznaczając obserwatorów przymusowego powrotu odpowiadających określonemu profilowi. Do zasobu włączani są obserwatorzy przymusowych powrotów wyspecjalizowani w zajmowaniu się ochroną dzieci.

3.  Agencja udostępnia, na wniosek, tę eskortę uczestniczącym państwom członkowskim w celu eskortowania – w ich imieniu – osób powracających oraz uczestnictwa w interwencjach powrotowych.

3.  Agencja udostępnia, na wniosek, obserwatorów przymusowego powrotu uczestniczącym państwom członkowskim, w celu monitorowania – w ich imieniu – właściwej realizacji operacji powrotowych oraz uczestnictwa w interwencjach powrotowych. W przypadku wszelkich operacji powrotowych dotyczących dzieci udostępnia ona obserwatorów przymusowego powrotu wyspecjalizowanych w operacjach z udziałem dzieci.

 

3a.  Obserwatorzy przymusowych powrotów podlegają środkom dyscyplinarnym swojego rodzimego państwa członkowskiego podczas przebiegu operacji lub interwencji powrotowych.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja tworzy zasób eskorty przymusowego powrotu z właściwych organów krajowych, która realizuje operacje powrotowe zgodnie z wymogami określonymi w art. 8 ust. 4 i 5 dyrektywy 2008/115/WE i która została przeszkolona zgodnie z art. 35.

1.  Agencja tworzy zasób eskorty przymusowego powrotu z właściwych organów krajowych, która realizuje operacje powrotowe zgodnie z wymogami określonymi w art. 8 ust. 4 i 5 dyrektywy 2008/115/WE i która została przeszkolona zgodnie z art. 35.

2.  Dyrektor Wykonawczy określa profil i liczbę eskorty przymusowego powrotu udostępnianej do tego zasobu. Ta sama procedura ma zastosowanie w odniesieniu do wszelkich późniejszych zmian dotyczących profilu i liczby. Państwa członkowskie wnoszą wkład do zasobu, wyznaczając eskortę przymusowych powrotów odpowiadającą określonemu profilowi.

2.  Dyrektor Wykonawczy określa profil i liczbę eskorty przymusowego powrotu udostępnianej do tego zasobu. Ta sama procedura ma zastosowanie w odniesieniu do wszelkich późniejszych zmian dotyczących profilu i liczby. Państwa członkowskie wnoszą wkład do zasobu, wyznaczając eskortę przymusowych powrotów odpowiadającą określonemu profilowi. Do zasobu włączani są członkowie eskorty przymusowych powrotów wyspecjalizowani w zajmowaniu się ochroną dzieci.

3.  Agencja udostępnia, na wniosek, tę eskortę uczestniczącym państwom członkowskim w celu eskortowania – w ich imieniu – osób powracających oraz uczestnictwa w interwencjach powrotowych.

3.  Agencja udostępnia, na wniosek, tę eskortę uczestniczącym państwom członkowskim w celu eskortowania – w ich imieniu – osób powracających oraz w celu uczestnictwa w operacjach i interwencjach powrotowych. W przypadku wszelkich operacji powrotowych dotyczących dzieci udostępnia ona eskortę przymusowego powrotu wyspecjalizowaną w operacjach z udziałem dzieci.

 

3a.  Eskorta przymusowych powrotów podlega środkom dyscyplinarnym swojego rodzimego państwa członkowskiego podczas przebiegu operacji lub interwencji powrotowych.

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja tworzy zasób specjalistów ds. powrotów z właściwych organów krajowych i spośród pracowników Agencji, którzy mają umiejętności i wiedzę niezbędną do realizacji działań w dziedzinie powrotów i którzy zostali przeszkoleni zgodnie z art. 35. Tych specjalistów udostępnia się w celu realizacji określonych zadań, na przykład identyfikacji szczególnych grup obywateli państw trzecich, nabywania dokumentów podróży z państw trzecich oraz ułatwiania współpracy konsularnej.

1.  Agencja tworzy zasób specjalistów ds. powrotów z właściwych organów krajowych i spośród pracowników Agencji, którzy mają umiejętności i wiedzę niezbędną do realizacji działań w dziedzinie powrotów i którzy zostali przeszkoleni zgodnie z art. 35. Tych specjalistów udostępnia się w celu realizacji określonych zadań, na przykład identyfikacji szczególnych grup obywateli państw trzecich, nabywania dokumentów podróży z państw trzecich oraz ułatwiania współpracy konsularnej.

2.  Dyrektor Wykonawczy określa profil i liczbę eskorty przymusowego powrotu udostępnianej do tego zasobu. Ta sama procedura ma zastosowanie w odniesieniu do wszelkich późniejszych zmian dotyczących profilu i liczby. Państwa członkowskie wnoszą wkład do zasobu, wyznaczając specjalistów odpowiadających określonemu profilowi.

2.  Dyrektor Wykonawczy określa profil i liczbę eskorty przymusowego powrotu udostępnianej do tego zasobu. Ta sama procedura ma zastosowanie w odniesieniu do wszelkich późniejszych zmian dotyczących profilu i liczby. Państwa członkowskie wnoszą wkład do zasobu, wyznaczając specjalistów odpowiadających określonemu profilowi. Do zasobu włączani są specjaliści mający doświadczenie w ochronie dzieci.

3.  Agencja udostępnia, na wniosek, tych specjalistów państwom członkowskim uczestniczącym w operacjach powrotowych oraz w celu udziału w interwencjach powrotowych.

3.  Na wniosek Agencja udostępnia tych specjalistów państwom członkowskim. W przypadku wszelkich operacji powrotowych dotyczących dzieci udostępnia ona specjalistów mających doświadczenie w ochronie dzieci.

 

3a.  Specjaliści do spraw powrotów podlegają podczas przebiegu operacji lub interwencji powrotowych środkom dyscyplinarnym Agencji lub swojego rodzimego państwa członkowskiego.

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W sytuacjach, kiedy państwa członkowskie stoją w obliczu dużego obciążenia podczas wykonywania zobowiązania do powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich zgodnie z dyrektywą 2008/115/WE, Agencja, na wniosek co najmniej jednego państwa członkowskiego, zapewnia odpowiednią pomoc techniczną i operacyjną w formie interwencji powrotowej. Taka interwencja może polegać na oddelegowaniu europejskich zespołów interwencji powrotowych do przyjmujących państw członkowskich oraz organizacji operacji powrotowych z przyjmujących państw członkowskich. Państwa członkowskie regularnie informują Agencję o swoich potrzebach w zakresie pomocy technicznej i operacyjnej, a Agencja opracowuje na tej podstawie aktualizowany na bieżąco plan interwencji powrotowych.

1.  W sytuacjach, kiedy państwa członkowskie stoją w obliczu dużego obciążenia podczas wykonywania zobowiązania do powrotu obywateli państw trzecich, którzy podlegają wydanym przez dane państwo członkowskie decyzjom nakazującym powrót zgodnie z dyrektywą 2008/115/WE, Agencja, na wniosek co najmniej jednego państwa członkowskiego, zapewnia odpowiednią pomoc techniczną i operacyjną w formie interwencji powrotowej lub szybkiej interwencji powrotowej. Taka interwencja może polegać na oddelegowaniu lub szybkiemu oddelegowaniu europejskich zespołów interwencji powrotowych do przyjmujących państw członkowskich oraz organizacji operacji powrotowych z przyjmujących państw członkowskich. Państwa członkowskie regularnie informują Agencję o swoich potrzebach w zakresie pomocy technicznej i operacyjnej, a Agencja opracowuje na tej podstawie aktualizowany na bieżąco plan interwencji powrotowych.

2.  W sytuacjach, kiedy państwa członkowskie stoją w obliczu szczególnej i nieproporcjonalnej presji podczas wykonywania zobowiązania do powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich zgodnie z dyrektywą 2008/115/WE, Agencja, na wniosek co najmniej jednego państwa członkowskiego, zapewnia odpowiednią pomoc techniczną i operacyjną w formie szybkiej interwencji powrotowej. Agencja może z własnej inicjatywy zaproponować państwom członkowskim zapewnienie takiej pomocy technicznej i operacyjnej. Szybka interwencja powrotowi może polegać na szybkim oddelegowaniu europejskich zespołów interwencji powrotowych do przyjmujących państw członkowskich oraz organizacji operacji powrotowych z przyjmujących państw członkowskich.

 

3.  Dyrektor Wykonawczy sporządza niezwłocznie plan operacyjny, w porozumieniu z przyjmującymi państwami członkowskimi oraz państwami członkowskimi wyrażającymi wolę uczestnictwa w interwencji powrotowej.

3.  Dyrektor Wykonawczy sporządza niezwłocznie plan operacyjny, w porozumieniu z przyjmującymi państwami członkowskimi oraz państwami członkowskimi wyrażającymi wolę uczestnictwa w interwencji powrotowej. Artykuł 15 stosuje się odpowiednio.

4.  Plan operacyjny ma charakter wiążący dla Agencji, przyjmujących państw członkowskich i uczestniczących państw członkowskich oraz obejmuje wszystkie aspekty niezbędne dla realizacji interwencji powrotowej, zwłaszcza opis sytuacji, cele, termin rozpoczęcia oraz przewidywany okres trwania interwencji, zakres geograficzny i ewentualne oddelegowanie do państw trzecich, skład europejskiego zespołu interwencji powrotowej, logistykę, postanowienia finansowe, warunki współpracy z państwami trzecimi, innymi agencjami i organami Unii, właściwymi organizacjami międzynarodowymi i pozarządowymi. Wszelkie zmiany lub dostosowania planu operacyjnego wymagają zgody Dyrektora Wykonawczego, przyjmującego państwa członkowskiego i uczestniczących państw członkowskich. Agencja bezzwłocznie przesyła egzemplarz zmienionego lub dostosowanego planu operacyjnego zainteresowanym państwom członkowskim i Zarządowi.

4.  Plan operacyjny ma charakter wiążący dla Agencji, przyjmujących państw członkowskich i uczestniczących państw członkowskich oraz obejmuje wszystkie aspekty niezbędne dla realizacji interwencji powrotowej, zwłaszcza opis sytuacji, cele, termin rozpoczęcia oraz przewidywany okres trwania interwencji, zakres geograficzny i ewentualne oddelegowanie do państw trzecich, skład europejskiego zespołu interwencji powrotowej, logistykę, postanowienia finansowe, warunki współpracy z państwami trzecimi, innymi agencjami i organami Unii, właściwymi organizacjami międzynarodowymi i pozarządowymi. Wszelkie zmiany lub dostosowania planu operacyjnego wymagają zgody Dyrektora Wykonawczego, przyjmującego państwa członkowskiego i uczestniczących państw członkowskich. Agencja bezzwłocznie przesyła egzemplarz zmienionego lub dostosowanego planu operacyjnego zainteresowanym państwom członkowskim i Zarządowi.

5.  Dyrektor Wykonawczy podejmuje decyzję w sprawie planu operacyjnego tak szybko, jak to tylko możliwe, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2, w terminie pięciu dni roboczych. O decyzji niezwłocznie powiadamia się na piśmie zainteresowane państwa członkowskie i Zarząd.

5.  Dyrektor Wykonawczy podejmuje decyzję w sprawie planu operacyjnego tak szybko, jak to tylko możliwe, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2, w terminie pięciu dni roboczych. O decyzji niezwłocznie powiadamia się na piśmie zainteresowane państwa członkowskie i Zarząd.

6.  Agencja finansuje lub współfinansuje interwencje powrotowe poprzez dotacje ze swojego budżetu zgodnie z przepisami finansowymi mającymi zastosowanie do Agencji.

6.  Agencja finansuje lub współfinansuje interwencje powrotowe ze swojego budżetu oraz na podstawie umów, zgodnie z przepisami finansowymi mającymi zastosowanie do Agencji.

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna gwarantuje ochronę praw podstawowych przy realizacji swoich zadań na mocy niniejszego rozporządzenia, zgodnie z właściwym prawem Unii, zwłaszcza z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, właściwym prawem międzynarodowym, w tym Konwencją dotyczącą statusu uchodźców i zobowiązaniami dotyczącymi dostępu do ochrony międzynarodowej, zwłaszcza zasadą non-refoulement. W tym celu Agencja opracowuje, rozwija i wdraża strategię w zakresie praw podstawowych.

1.  Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna gwarantuje ochronę praw podstawowych przy realizacji swoich zadań na mocy niniejszego rozporządzenia, zgodnie z właściwym prawem Unii, zwłaszcza z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, europejską Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, właściwym prawem międzynarodowym, w tym Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka, Konwencją w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, Konwencją dotyczącą statusu uchodźców z 1951 r. i protokołem do niej z 1967 r. oraz zobowiązaniami dotyczącymi dostępu do ochrony międzynarodowej, zwłaszcza zasadą non-refoulement.

 

W tym celu Agencja opracowuje, rozwija i wdraża strategię w zakresie praw podstawowych, w tym skuteczny mechanizm monitorowania przestrzegania praw podstawowych we wszystkich działaniach Agencji.

 

Poświęca ona szczególną uwagę prawom dziecka, aby dopilnować poszanowanie dobra dziecka we wszystkich prowadzonych przez siebie działaniach.

2.  Przy realizacji swoich zadań Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna zapewnia, że nikt nie może być wysadzony na ląd, zmuszony do wejścia, doprowadzony ani w żaden inny sposób przekazany lub oddany organom danego państwa z naruszeniem zasady non-refoulement lub państwa, w którym osoba taka może zostać wydalona lub zawrócona do innego państwa z naruszeniem tej zasady.

2.  Przy realizacji swoich zadań Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna zapewnia, że nikt nie może być wysadzony na ląd, zmuszony do wejścia, doprowadzony ani w żaden inny sposób przekazany lub oddany organom danego państwa z naruszeniem zasady non-refoulement lub państwa, w którym osoba taka może zostać wydalona lub zawrócona do innego państwa z naruszeniem tej zasady.

3.  Przy realizacji swoich zadań Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna uwzględnia szczególne potrzeby dzieci, ofiar handlu ludźmi, osób wymagających pomocy medycznej, osób wymagających ochrony międzynarodowej, osób znajdujących się w niebezpieczeństwie na morzu oraz innych osób w szczególnie trudnej sytuacji.

3.  Przy realizacji swoich zadań Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna uwzględnia szczególne potrzeby dzieci, małoletnich bez opieki, osób niepełnosprawnych, ofiar handlu ludźmi, osób wymagających pomocy medycznej, osób wymagających ochrony międzynarodowej, osób znajdujących się w niebezpieczeństwie na morzu oraz innych osób w szczególnie trudnej sytuacji.

4.  Przy realizacji swoich zadań, w swoich stosunkach z państwami członkowskimi oraz we współpracy z państwami trzecimi, Agencja uwzględnia sprawozdania Forum Konsultacyjnego oraz urzędnika ds. praw podstawowych.

4.  Przy realizacji swoich zadań, w swoich stosunkach z państwami członkowskimi oraz we współpracy z państwami trzecimi, Agencja uwzględnia sprawozdania Forum Konsultacyjnego oraz urzędnika ds. praw podstawowych.

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja opracowuje i na bieżąco dostosowuje kodeks postępowania mający zastosowanie do wszystkich operacji kontroli granicznej koordynowanych przez Agencję. Kodeks postępowania określa procedury zmierzające do zapewnienia zasad państwa prawa oraz poszanowania praw podstawowych, ze szczególnym uwzględnieniem małoletnich bez opieki i osób w szczególnie trudnej sytuacji, a także osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, mające zastosowanie do wszystkich osób uczestniczących w działaniach Agencji.

1.  Agencja opracowuje i na bieżąco dostosowuje kodeks postępowania mający zastosowanie do wszystkich operacji kontroli granicznej koordynowanych przez Agencję. Kodeks postępowania określa procedury zmierzające do zapewnienia zasad państwa prawa oraz poszanowania praw podstawowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób wymagających szczególnego traktowania, w tym dzieci, małoletnich bez opieki i innych osób w szczególnie trudnej sytuacji, a także osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, mające zastosowanie do wszystkich osób uczestniczących w działaniach Agencji.

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Agencja opracowuje i regularnie aktualizuje kodeks postępowania dotyczący powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich, który stosuje się w trakcie wszystkich operacji powrotowych i interwencji powrotowych koordynowanych lub organizowanych przez Agencję. Ten kodeks postępowania określa wspólne, standardowe procedury w celu ułatwienia organizacji operacji powrotowych i interwencji powrotowych oraz zapewnienia powrotu w sposób ludzki i z pełnym poszanowaniem praw podstawowych, a zwłaszcza zasad godności ludzkiej, zakazu stosowania tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania, prawa do wolności i bezpieczeństwa oraz prawa do ochrony danych osobowych i niedyskryminacji.

2.  Agencja opracowuje i regularnie aktualizuje kodeks postępowania dotyczący powrotów tych obywateli państw trzecich, którzy podlegają decyzji nakazującej powrót wydanej przez państwo członkowskie zgodnie z dyrektywą 2008/115/WE; kodeks ten stosuje się w trakcie wszystkich operacji powrotowych i interwencji powrotowych koordynowanych lub organizowanych przez Agencję. Ten kodeks postępowania określa wspólne, standardowe procedury w celu ułatwienia organizacji operacji powrotowych i interwencji powrotowych oraz zapewnienia powrotu w sposób ludzki i z pełnym poszanowaniem praw podstawowych, a zwłaszcza zasad godności ludzkiej, zakazu stosowania tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania, prawa do wolności i bezpieczeństwa oraz prawa do ochrony danych osobowych i niedyskryminacji.

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja, we współpracy z odpowiednimi instytucjami szkoleniowymi państw członkowskich, opracowuje wyspecjalizowane instrumenty szkoleniowe oraz zapewnia funkcjonariuszom straży granicznych i innym właściwym pracownikom, którzy są członkami europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej, zaawansowane szkolenie odpowiednie do rodzaju wykonywanych przez nich zadań i przyznanych im uprawnień. Eksperci będący pracownikami Agencji prowadzą z tymi funkcjonariuszami straży granicznych regularne ćwiczenia zgodnie z harmonogramem zaawansowanego szkolenia i ćwiczeń, o którym mowa w rocznym programie prac Agencji.

1.  Agencja, we współpracy z odpowiednimi instytucjami szkoleniowymi państw członkowskich, EASO i Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej opracowuje wyspecjalizowane instrumenty szkoleniowe, w tym specjalne szkolenia z zakresu ochrony dzieci i innych osób szczególnie narażonych, oraz zapewnia funkcjonariuszom straży granicznych i innym właściwym pracownikom, którzy są członkami europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej, zaawansowane szkolenie odpowiednie do rodzaju wykonywanych przez nich zadań i przyznanych im uprawnień. Eksperci będący pracownikami Agencji prowadzą z tymi funkcjonariuszami straży granicznych regularne ćwiczenia zgodnie z harmonogramem zaawansowanego szkolenia i ćwiczeń, o którym mowa w rocznym programie prac Agencji.

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Agencja finansuje w 100 % niezbędne szkolenie dla funkcjonariuszy straży granicznej należących do rezerwy szybkiego reagowania, o której mowa w art. 19 ust. 5, wówczas gdy szkolenie to jest wymagane do celów ich udziału w rezerwie.

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Agencja podejmuje niezbędne inicjatywy w celu zapewnienia szkoleń dla pracowników uczestniczących w realizacji zadań związanych z powrotami, którzy należą do zasobów określonych w art. 28, 29 i 30. Agencja zapewnia, aby personel uczestniczący w operacjach powrotowych i interwencjach powrotowych, a także personel Agencji, przed uczestnictwem w działaniach operacyjnych organizowanych przez Agencję, odbył szkolenie w zakresie właściwego prawa Unii i prawa międzynarodowego, w tym praw podstawowych i dostępu do ochrony międzynarodowej.

3.  Agencja podejmuje niezbędne inicjatywy w celu zapewnienia szkoleń dla pracowników uczestniczących w realizacji zadań związanych z powrotami, którzy należą do zasobów określonych w art. 28, 29 i 30. Agencja zapewnia, aby personel uczestniczący w operacjach powrotowych i interwencjach powrotowych, a także personel Agencji, przed uczestnictwem w działaniach operacyjnych organizowanych przez Agencję, odbył szkolenie w zakresie właściwego prawa Unii i prawa międzynarodowego, w tym praw podstawowych, dostępu do ochrony międzynarodowej i mechanizmów ukierunkowanej pomocy dla osób wymagających szczególnego traktowania.

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Agencja ustanawia i dalej rozwija wspólne minimalne programy szkolenia funkcjonariuszy straży granicznych oraz zapewnia szkolenie na poziomie europejskim dla instruktorów funkcjonariuszy krajowych straży granicznych państw członkowskich, w tym również w zakresie praw podstawowych, dostępu do ochrony międzynarodowej i właściwego prawa morskiego. Agencja sporządza minimalne programy szkolenia po konsultacji z Forum Konsultacyjnym. Państwa członkowskie uwzględniają wspólne minimalne programy szkolenia w szkoleniach swoich funkcjonariuszy straży granicznej i pracowników realizujących zadania w dziedzinie powrotów.

4.  Agencja ustanawia i dalej rozwija wspólne minimalne programy szkolenia funkcjonariuszy straży granicznych oraz zapewnia szkolenie na poziomie europejskim dla instruktorów funkcjonariuszy krajowych straży granicznych państw członkowskich, w tym również w zakresie praw podstawowych, dostępu do ochrony międzynarodowej i właściwego prawa morskiego. Celem minimalnych szkoleń jest promowanie najwyższych standardów i najlepszych praktyk we wdrażaniu prawodawstwa dotyczącego zarządzania granicami Unii. Agencja sporządza minimalne programy szkolenia po konsultacji z Forum Konsultacyjnym. Państwa członkowskie uwzględniają wspólne minimalne programy szkolenia w szkoleniach swoich funkcjonariuszy straży granicznej i pracowników realizujących zadania w dziedzinie powrotów.

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja aktywnie nadzoruje działalność badawczą i innowacyjną mającą znaczenie dla kontroli granic zewnętrznych, obejmującą stosowanie zaawansowanych technologii nadzoru, na przykład zdalnie kierowanych bezzałogowych systemów powietrznych, oraz w dziedzinie powrotów, oraz wnosi w nią wkład. Agencja przekazuje wyniki tych badań Komisji i państwom członkowskim. Agencja może w razie potrzeby wykorzystywać te wyniki we wspólnych operacjach, szybkich interwencjach na granicy, operacjach powrotowych i interwencjach powrotowych.

1.  Agencja aktywnie nadzoruje działalność badawczą i innowacyjną mającą znaczenie dla zintegrowanego zarządzania granicami UE oraz wnosi w nią wkład. Agencja przekazuje wyniki tych badań Parlamentowi Europejskiemu, państwom członkowskim i Komisji oraz podaje je do wiadomości publicznej. Agencja może w razie potrzeby wykorzystywać te wyniki we wspólnych operacjach, szybkich interwencjach na granicy, operacjach powrotowych i interwencjach powrotowych.

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Agencja wspiera państwa członkowskie i Komisję przy wskazywaniu najważniejszych zagadnień badawczych. Agencja wspiera Komisję w procesie opracowywania i realizacji właściwych programów ramowych Unii w zakresie działalności badawczej i innowacyjnej.

2.  Agencja wspiera państwa członkowskie i Komisję przy wskazywaniu najważniejszych zagadnień badawczych. Agencja wspiera państwa członkowskie i Komisję w procesie opracowywania i realizacji właściwych programów ramowych Unii w zakresie działalności badawczej i innowacyjnej.

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.   Agencja może nabywać wyposażenie techniczne, na przykład wyposażenie do pobierania odcisków palców, na podstawie decyzji Dyrektora Wykonawczego po zasięgnięciu opinii Zarządu. Każdą decyzję o nabyciu lub wzięciu w leasing wyposażenia, która pociąga za sobą znaczące koszty dla Agencji, poprzedza dogłębna analiza potrzeb oraz kosztów i korzyści. Wszelkie takie wydatki przewiduje się w budżecie Agencji, przyjętym przez Zarząd.

2.  Agencja może nabywać wyposażenie techniczne na podstawie decyzji Dyrektora Wykonawczego po zasięgnięciu opinii Zarządu. Każdą decyzję o nabyciu lub wzięciu w leasing wyposażenia, która pociąga za sobą znaczące koszty dla Agencji, poprzedza dogłębna analiza potrzeb oraz kosztów i korzyści, a decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd. Wszelkie takie wydatki przewiduje się w budżecie Agencji, przyjętym przez Zarząd.

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 3 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.   W przypadku gdy Agencja nabywa lub bierze w leasing istotne wyposażenie techniczne, takie jak statki służące do patroli morskich i przybrzeżnych, helikoptery i inne pojazdy lotnicze lub pojazdy, zastosowanie mają następujące warunki:

3.  W przypadku gdy Agencja nabywa lub bierze w leasing istotne wyposażenie techniczne, zastosowanie mają następujące warunki:

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.   Na podstawie wzoru umowy sporządzonego przez Agencję państwo członkowskie rejestracji oraz Agencja uzgadniają warunki zapewniające okresy pełnego udostępnienia Agencji aktywów objętych współwłasnością, a także warunki korzystania z wyposażenia. Wyposażenie techniczne stanowiące wyłączną własność Agencji jest udostępniane Agencji na jej wniosek, a państwo członkowskie rejestracji nie może powoływać się na sytuację wyjątkową, o której mowa w art. 38 ust. 4.

4.  Na podstawie wzoru umowy sporządzonego przez Agencję państwo członkowskie rejestracji oraz Agencja uzgadniają warunki zapewniające okresy pełnego udostępnienia Agencji aktywów objętych współwłasnością, a także warunki korzystania z wyposażenia. Wyposażenie techniczne stanowiące wyłączną własność Agencji jest w każdym momencie udostępniane Agencji na jej wniosek, a państwo członkowskie rejestracji nie może powoływać się na sytuację wyjątkową, o której mowa w art. 38 ust. 4.

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja tworzy i przechowuje scentralizowane rejestry wyposażenia należącego do rezerwy wyposażenia technicznego obejmującego wyposażenie będące własnością państw członkowskich albo Agencji oraz wyposażenie, którego współwłaścicielami są państwa członkowskie i Agencja, dla potrzeb kontroli granic zewnętrznych lub powrotów.

1.  Agencja tworzy i przechowuje scentralizowane rejestry wyposażenia należącego do rezerwy wyposażenia technicznego obejmującego wyposażenie będące własnością państw członkowskich albo Agencji oraz wyposażenie, którego współwłaścicielami są państwa członkowskie i Agencja, dla potrzeb kontroli granic zewnętrznych, nadzoru nad granicami, operacji poszukiwawczo-ratowniczych lub powrotów.

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Wyposażenie będące własnością Agencji jest w każdym momencie w pełni dostępne do wykorzystania zgodnie z art. 37 ust. 4.

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 1 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.  Wyposażenie będące współwłasnością Agencji, gdy jej udział wynosi ponad 50%, jest także w każdym momencie w pełni dostępne do wykorzystania.

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 1 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1c.  Agencja zapewnia zgodność i interoperacyjność wyposażenia wymienionego w wykazie rezerwy wyposażenia technicznego.

 

W tym celu Agencja określa standardy techniczne, jakie muszą zostać spełnione, aby wyposażenie mogło zostać nabyte, w całości lub w części, przez Agencję, a także standardy techniczne wyposażenia państw członkowskich, znajdującego się w wykazie rezerwy wyposażenia technicznego.

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Wyposażenie należące do rezerwy wyposażenia technicznego udostępnia się w każdym momencie do szybkich interwencji na granicy. Państwa członkowskie nie mogą powoływać się na sytuację wyjątkową, o której mowa w ust. 4.

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.   Państwa członkowskie wnoszą wkład do rezerwy wyposażenia technicznego. Wkład państw członkowskich w rezerwę wyposażenia technicznego i jego udostępnianie na potrzeby konkretnych operacji planowane są na postawie corocznych dwustronnych negocjacji i porozumień pomiędzy Agencją i pastwami członkowskimi. Na wniosek Agencji państwa członkowskie udostępniają swoje wyposażenie techniczne zgodnie z tymi porozumieniami i w zakresie, w jakim to wyposażenie stanowi część minimalnej ilości wyposażenia technicznego przewidzianą na dany rok, chyba że stoją w obliczu wyjątkowej sytuacji w znaczący sposób wpływającej na możliwość realizacji zadań krajowych. Wniosek taki składa się co najmniej 30 dni przed udostępnieniem. Wkład w rezerwę wyposażenia technicznego jest poddawany corocznemu przeglądowi.

4.  Państwa członkowskie wnoszą wkład do rezerwy wyposażenia technicznego. Wkład państw członkowskich w rezerwę wyposażenia technicznego i jego udostępnianie na potrzeby konkretnych operacji planowane są na postawie corocznych dwustronnych negocjacji i porozumień pomiędzy Agencją i pastwami członkowskimi. Na wniosek Agencji państwa członkowskie udostępniają swoje wyposażenie techniczne zgodnie z tymi porozumieniami i w zakresie, w jakim to wyposażenie stanowi część minimalnej ilości wyposażenia technicznego przewidzianą na dany rok, chyba że stoją w obliczu wyjątkowej sytuacji w znaczący sposób wpływającej na możliwość realizacji zadań krajowych. Jeżeli państwo członkowskie powołuje się na sytuację wyjątkową, podaje szczegółowe przyczyny i informacje na temat sytuacji w piśmie do Agencji, którego treść zawarta jest w sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 7. Wniosek taki składa się co najmniej 30 dni przed udostępnieniem. Wkład w rezerwę wyposażenia technicznego jest poddawany corocznemu przeglądowi.

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 5 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Jeśli pojawi się nieoczekiwana potrzeba wykorzystania wyposażenia technicznego na potrzeby wspólnej operacji lub szybkiej interwencji na granicy po ustaleniu minimalnej ilości wyposażenia technicznego i potrzeby takiej nie można zaspokoić z rezerwy wyposażenia technicznego, państwa członkowskie w trybie doraźnym udostępniają wyposażenie techniczne do wykorzystania przez Agencję na jej wniosek.

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.   Agencja corocznie informuje Parlament Europejski o ilości wyposażenia technicznego, które każde państwo członkowskie przekazało do rezerwy wyposażenia technicznego zgodnie z niniejszym artykułem.

7.  Agencja corocznie przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie o ilości wyposażenia technicznego, które każde państwo członkowskie przekazało do rezerwy wyposażenia technicznego zgodnie z niniejszym artykułem. W sprawozdaniu tym wymienia się państwa członkowskie, które w poprzednim roku powołały się na sytuację wyjątkową, o której mowa w ust. 4, wraz z podaniem przyczyn i informacji przekazanych przez takie państwa członkowskie.

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Członkowie zespołów mogą wykonywać wszelkie zadania i korzystać z wszelkich uprawnień w zakresie kontroli granicznej i powrotów, a także konieczne do realizacji celów odpowiednio rozporządzenia (WE) nr 562/2006 i dyrektywy 2008/115/WE.

1.  Członkowie zespołów mogą wykonywać wszelkie zadania i korzystać z wszelkich uprawnień w zakresie kontroli granicznej i powrotów, a także konieczne do realizacji celów odpowiednio rozporządzenia (WE) 2016/399 i dyrektywy 2008/115/WE.

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.   Podczas wykonywania zadań i korzystania z uprawnień członkowie zespołów noszą własne umundurowanie. O ich udziale we wspólnej operacji, projekcie pilotażowym, szybkiej interwencji na granicy, operacji powrotowej lub interwencji powrotowej świadczy niebieska opaska z insygniami Unii i Agencji. Aby umożliwić organom krajowym przyjmującego państwa członkowskiego stwierdzenie tożsamości członków zespołów, noszą oni przez cały czas dokument akredytacyjny, który okazują na żądanie.

4.  Podczas wykonywania zadań i korzystania z uprawnień członkowie zespołów noszą własne umundurowanie. O ich udziale we wspólnej operacji, projekcie pilotażowym, szybkiej interwencji na granicy, operacji powrotowej lub interwencji powrotowej świadczy również widoczny identyfikator oraz niebieska opaska z insygniami Unii i Agencji. Aby umożliwić organom krajowym przyjmującego państwa członkowskiego stwierdzenie tożsamości członków zespołów, noszą oni przez cały czas dokument akredytacyjny, który okazują na żądanie.

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 8 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Do celów niniejszego rozporządzenia przyjmujące państwo członkowskie upoważnia członków zespołów do korzystania ze swoich krajowych i europejskich baz danych, z których korzystanie jest konieczne do dokonywania odprawy granicznej, ochrony granicy i powrotów. Członkowie zespołów korzystają wyłącznie z tych danych, które są niezbędne do wykonywania ich zadań i korzystania przez nich z uprawnień. Przed oddelegowaniem członków zespołów przyjmujące państwo członkowskie informuje Agencję o tym, jakie krajowe i europejskie bazy danych mogą zostać wykorzystane. Agencja udostępnia te informacje wszystkim państwom członkowskim biorącym udział w operacji wsparcia.

8.  Do celów niniejszego rozporządzenia przyjmujące państwo członkowskie upoważnia członków zespołów do korzystania ze swoich krajowych i europejskich baz danych, z których korzystanie jest konieczne do dokonywania odprawy granicznej, ochrony granicy i powrotów. Państwa członkowskie gwarantują skuteczny i efektywny dostęp do takich baz danych. Członkowie zespołów korzystają wyłącznie z tych danych, które są niezbędne do wykonywania ich zadań i korzystania przez nich z uprawnień. Przed oddelegowaniem członków zespołów przyjmujące państwo członkowskie informuje Agencję o tym, jakie krajowe i europejskie bazy danych mogą zostać wykorzystane. Agencja udostępnia te informacje wszystkim państwom członkowskim biorącym udział w operacji wsparcia.

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 9

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.  Decyzje o odmowie wjazdu zgodnie z art. 13 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 podejmują wyłącznie funkcjonariusze straży granicznej przyjmującego państwa członkowskiego lub członkowie zespołów upoważnieni przez przyjmujące państwo członkowskie do działania w jego imieniu.

9.  Decyzje o odmowie wjazdu zgodnie z art. 14 rozporządzenia (WE) nr 2016/399 podejmują wyłącznie funkcjonariusze straży granicznej przyjmującego państwa członkowskiego lub członkowie zespołów upoważnieni przez przyjmujące państwo członkowskie do działania w jego imieniu.

Poprawka    113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W przypadku gdy członkowie zespołów działają w przyjmującym państwie członkowskim, ponosi ono zgodnie ze swoim prawem krajowym odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez nich podczas operacji.

1.  W przypadku gdy członkowie zespołów działają w przyjmującym państwie członkowskim, ponosi ono zgodnie ze swoim prawem krajowym odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez nich podczas operacji.

2.  W przypadku gdy tego rodzaju szkoda została spowodowana rażącym niedbalstwem lub umyślnym naruszeniem przepisów, przyjmujące państwo członkowskie może zwrócić się do rodzimego państwa członkowskiego w celu uzyskania od niego zwrotu wszelkich kwot wypłaconych ofiarom lub osobom uprawnionym w ich imieniu.

2.  W przypadku gdy tego rodzaju szkoda została spowodowana wskutek rażącego zaniedbania, umyślnego uchybienia lub przekroczenia uprawnień, przyjmujące państwo członkowskie może zwrócić się do państwa członkowskiego pochodzenia lub Agencji w celu uzyskania od niego lub od Agencji zwrotu wszelkich kwot wypłaconych ofiarom lub osobom uprawnionym w ich imieniu.

3.  Bez uszczerbku dla wykonywania swoich praw względem osób trzecich, każde państwo członkowskie odstępuje od wszelkich roszczeń wobec przyjmującego państwa członkowskiego lub jakiegokolwiek innego państwa członkowskiego z tytułu poniesionych szkód, z wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa lub umyślnego naruszenia przepisów.

3.  Z zastrzeżeniem wykonywania swoich praw względem osób trzecich, każde państwo członkowskie odstępuje od wszelkich roszczeń wobec przyjmującego państwa członkowskiego lub jakiegokolwiek innego państwa członkowskiego z tytułu poniesionych szkód, z wyjątkiem przypadków rażącego zaniedbania lub umyślnego uchybienia.

4.  Wszelkie spory pomiędzy państwami członkowskimi dotyczące stosowania ust. 2 i 3, które nie mogą być rozwiązane w drodze negocjacji, są przez nie przedkładane Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej zgodnie z art. 273 Traktatu.

4.  Wszelkie spory pomiędzy państwami członkowskimi lub pomiędzy państwem członkowskim a Agencją dotyczące stosowania ust. 1, 2 i 3, które nie mogą być rozwiązane w drodze negocjacji, są przez nie kierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zgodnie z Traktatami.

 

4a.  W przypadku gdy członkowie zespołów działają na terytorium państwa trzeciego, za wszelkie szkody spowodowane przez nich podczas operacji odpowiedzialność ponosi Agencja. Ustępy 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

5.  Bez uszczerbku dla wykonywania swoich praw względem osób trzecich Agencja pokrywa koszty związane ze szkodami dotyczącymi wyposażenia Agencji poniesionymi w okresie trwania operacji, z wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa lub umyślnego naruszenia przepisów.

5.  Z zastrzeżeniem wykonywania swoich praw względem osób trzecich Agencja pokrywa koszty związane ze szkodami dotyczącymi wyposażenia Agencji poniesionymi w okresie trwania operacji, z wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa lub umyślnego naruszenia przepisów.

Poprawka    114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Zarząd ustanawia środki mające na celu umożliwienie stosowania przez Agencję rozporządzenia (WE) nr 45/2001, w tym również środki dotyczące inspektora ochrony danych Agencji. Środki te ustanawia się po konsultacji z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych.

2.  Inspektora ochrony danych mianuje się zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001. Zarząd określa środki mające na celu umożliwienie stosowania tego rozporządzenia przez Agencję. Środki te określa się po konsultacji z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych.

Poprawka    115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Bez uszczerbku dla art. 47, zakazuje się przekazywania danych osobowych przetwarzanych przez Agencję oraz dalszego przekazywania przez państwa członkowskie do władz państw trzecich lub osób trzecich danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszego rozporządzenia.

4.  Z zastrzeżeniem art. 47, zakazuje się przekazywania danych osobowych przetwarzanych przez Agencję oraz dalszego przekazywania przez państwa członkowskie do władz państw trzecich lub osób trzecich, w tym organizacji międzynarodowych, danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwo członkowskie lub inna agencja Unii przekazująca dane osobowe Agencji określa cel lub cele ich przetwarzania, o których mowa w ust. 1. Jeżeli tego nie uczyniły, Agencja, zasięgnąwszy opinii zainteresowanego dostawcy danych osobowych, przetwarza je w celu określenia ich niezbędności w odniesieniu do celu lub celów ich dalszego przetwarzania, o których mowa w ust. 1. Agencja może przetwarzać informacje do celu innego niż określony w ust. 1 jedynie po uzyskaniu zgody podmiotu przekazującego dane.

3.  Państwo członkowskie lub inna agencja Unii przekazująca dane osobowe Agencji określa cel lub cele ich przetwarzania, o których mowa w ust. 1. Agencja może przetwarzać takie dane osobowe w innym celu, który również wchodzi w zakres ust. 1, wyłącznie po uzyskaniu zgody podmiotu przekazującego dane.

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wykorzystywanie danych osobowych przez Agencję, zgromadzonych i przekazanych jej przez państwa członkowskie lub jej pracowników w ramach wspólnych operacji, projektów pilotażowych i szybkich interwencji na granicy, oraz przez zespoły wspierające zarządzanie migracjami ogranicza się do:

1.  Wykorzystywanie danych osobowych przez Agencję, zgromadzonych i przekazanych jej przez państwa członkowskie lub jej pracowników w ramach wspólnych operacji, projektów pilotażowych i szybkich interwencji na granicy, oraz przez zespoły wspierające zarządzanie migracjami ogranicza się do:

a)   danych osobowych dotyczących osób podejrzanych przez właściwe organy państw członkowskich, w oparciu o uzasadnione przesłanki, o uczestnictwo w transgranicznych działaniach przestępczych, w tym w ułatwianiu działań związanych z nielegalną migracją, handlu ludźmi lub terroryzmie;

a)  danych osobowych dotyczących osób podejrzanych przez właściwe organy państw członkowskich, w oparciu o uzasadnione przesłanki, o uczestnictwo w transgranicznych działaniach przestępczych, takich jak przemyt ludzi, handel ludźmi lub terroryzm;

b)   danych osobowych osób nielegalnie przekraczających granice zewnętrzne, których dane gromadzone są przez europejskie zespoły straży granicznej i przybrzeżnej, w tym w trakcie ich działań w ramach zespołów wspierających zarządzanie migracjami;

b)  danych osobowych osób przekraczających granice zewnętrzne w sposób nieuregulowany, których dane gromadzone są przez europejskie zespoły straży granicznej i przybrzeżnej, w tym w trakcie ich działań w ramach zespołów wspierających zarządzanie migracjami;

c)   numerów rejestracyjnych, numerów telefonów lub numerów identyfikacyjnych statków, niezbędnych do badania i analizowania szlaków i metod wykorzystywanych do nieuregulowanej imigracji i przestępczości transgranicznej.

c)  numerów rejestracyjnych, numerów telefonów lub numerów identyfikacyjnych statków, powiązanych z osobami, o których mowa w lit. a) i b), oraz niezbędnych do badania i analizowania szlaków i metod wykorzystywanych do nieuregulowanej migracji i przestępczości transgranicznej;

 

Danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1 lit. b), nie przekazuje się organom ścigania lub nie przetwarza się ich do celów zapobiegania, wykrywania, dochodzenia lub ścigania przestępczości.

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 2 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)   jeżeli konieczne jest przekazanie do Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu, Europolu lub Eurojustu do wykorzystania zgodnie z ich odpowiednimi mandatami oraz zgodnie z art. 51;

a)  jeżeli konieczne jest przekazanie do EASO, Europolu lub Eurojustu do wykorzystania zgodnie z ich odpowiednimi mandatami oraz zgodnie z art. 51;

Poprawka    119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 2 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)   jeżeli konieczne jest przekazanie do organów właściwych państw członkowskich, odpowiedzialnych za kontrolę graniczną, migrację, azyl lub egzekwowanie prawa w celu wykorzystania zgodnie z prawem krajowym oraz krajowymi i unijnymi zasadami ochrony danych;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka    120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Przetwarzanie danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, członkostwo w związkach zawodowych i przetwarzanie danych genetycznych, danych biometrycznych wyłącznie w celu identyfikacji osób fizycznych, danych dotyczących zdrowia lub danych dotyczących życia seksualnego lub orientacji seksualnej osób fizycznych dopuszcza się tylko w razie bezwzględnej konieczności, z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń praw i wolności podmiotu danych i tylko w celu ochrony żywotnych interesów podmiotu danych lub innej osoby fizycznej.

Poprawka    121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Oznaczenie klauzulą niejawności nie wyklucza możliwości udostępniania informacji Parlamentowi Europejskiemu. Przekazywanie i wykorzystywanie informacji oraz dokumentów Parlamentowi Europejskiemu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem jest zgodne z zasadami mającymi zastosowanie w stosunkach pomiędzy Parlamentem Europejskim a Komisją w zakresie przekazywania i wykorzystywania informacji niejawnych.

Poprawka    122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 1 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja współpracuje z Komisją, innymi instytucjami Unii, Europejską Służbą Działań Zewnętrznych, Europolem, Europejskim Urzędem Wsparcia w dziedzinie Azylu, Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Eurojustem, Centrum Satelitarnym Unii Europejskiej, Europejską Agencją Bezpieczeństwa Morskiego oraz Europejską Agencją Kontroli Rybołówstwa, a także innymi agencjami, organami i urzędami Unii w sprawach objętych niniejszym rozporządzeniem, zwłaszcza w celu zapobiegania i zwalczania nielegalnej imigracji i przestępczości transgranicznej, w tym ułatwiania nielegalnej imigracji, handlu ludźmi i terroryzmu.

1.  Agencja współpracuje z Komisją, innymi instytucjami Unii, Europejską Służbą Działań Zewnętrznych, EASO, Europolem, Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Eurojustem, Centrum Satelitarnym Unii Europejskiej, Europejską Agencją Bezpieczeństwa Morskiego oraz Europejską Agencją Kontroli Rybołówstwa, a także innymi agencjami, organami i urzędami Unii w sprawach objętych niniejszym rozporządzeniem, zwłaszcza w celu lepszego zarządzania nielegalną migracją i zapobiegania oraz wykrywania przestępczości transgranicznej, takiej jak przemyt ludzi, handel ludźmi i terroryzm.

Poprawka    123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Instytucje, agencje, organy i urzędy Unii oraz organizacje międzynarodowe, o których mowa w ust. 1, wykorzystują informacje uzyskane od Agencji jedynie w ramach swoich kompetencji i z poszanowaniem praw podstawowych, w tym wymogów ochrony danych. Dalsze przekazywanie lub przekazywanie w inny sposób danych osobowych przetwarzanych przez Agencję innym agencjom lub organom Unii odbywa się na podstawie specjalnych porozumień roboczych dotyczących wymiany danych osobowych oraz z zastrzeżeniem uprzedniej zgody Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. W odniesieniu do wykorzystywania informacji niejawnych w takich porozumieniach zapewnia się, że instytucje, organy, urzędy i agencje Unii oraz organizacje międzynarodowe stosują zasady i standardy bezpieczeństwa równoważne do stosowanych przez Agencję.

4.  Instytucje, agencje, organy i urzędy Unii oraz organizacje międzynarodowe, o których mowa w ust. 1, wykorzystują informacje uzyskane od Agencji jedynie w ramach swoich kompetencji i z poszanowaniem praw podstawowych, w tym wymogów ochrony danych. Dalsze przekazywanie lub przekazywanie w inny sposób danych osobowych przetwarzanych przez Agencję innym agencjom lub organom Unii odbywa się na podstawie specjalnych porozumień roboczych dotyczących wymiany danych osobowych oraz z zastrzeżeniem uprzedniej zgody Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Każdy przypadek przekazywania danych jest zgodny z przepisami o ochronie danych z art. 44–48. W odniesieniu do wykorzystywania informacji niejawnych w takich porozumieniach zapewnia się, że instytucje, organy, urzędy i agencje Unii oraz organizacje międzynarodowe stosują zasady i standardy bezpieczeństwa równoważne do stosowanych przez Agencję.

Poprawka    124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Agencja może również, za zgodą zainteresowanych państw członkowskich, zaprosić obserwatorów z instytucji, agencji, organów i urzędów Unii lub organizacji międzynarodowych do uczestnictwa w swoich działaniach, zwłaszcza we wspólnych operacjach i projektach pilotażowych, analizie ryzyka i szkoleniach, w zakresie, w jakim ich obecność jest zgodna z celami tych działań, może przyczynić się do poprawy współpracy i wymiany najlepszych praktyk i nie ma wpływu na ogólne bezpieczeństwo i poziom ochrony tych działań. Udział tych obserwatorów w analizie ryzyka i szkoleniach może mieć miejsce wyłącznie za zgodą zainteresowanych państw członkowskich. W odniesieniu do wspólnych operacji i projektów pilotażowych udział obserwatorów wymaga zgody przyjmującego państwa członkowskiego. Szczegółowe zasady uczestnictwa obserwatorów włącza się do planu operacyjnego. Agencja zapewnia takim obserwatorom odpowiednie szkolenia przed rozpoczęciem ich udziału w działaniach.

5.  Agencja może również, za zgodą zainteresowanych państw członkowskich, zaprosić cywilnych obserwatorów z instytucji, agencji, organów i urzędów Unii lub organizacji międzynarodowych do uczestnictwa w swoich działaniach, zwłaszcza we wspólnych operacjach i projektach pilotażowych, analizie ryzyka i szkoleniach, w zakresie, w jakim ich obecność jest zgodna z celami tych działań, może przyczynić się do poprawy współpracy i wymiany najlepszych praktyk i nie ma wpływu na ogólne bezpieczeństwo i poziom ochrony tych działań. Udział tych obserwatorów w analizie ryzyka i szkoleniach może mieć miejsce wyłącznie za zgodą zainteresowanych państw członkowskich. W odniesieniu do wspólnych operacji i projektów pilotażowych udział obserwatorów wymaga zgody przyjmującego państwa członkowskiego. Szczegółowe zasady uczestnictwa obserwatorów włącza się do planu operacyjnego. Agencja zapewnia takim obserwatorom odpowiednie szkolenia przed rozpoczęciem ich udziału w działaniach.

Poprawka    125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)   zapewnianie usług nadzoru i komunikacji opartych na najnowszej technologii, w tym infrastruktury kosmicznej i naziemnej oraz czujników montowanych na wszelkich platformach, na przykład zdalnie kierowanych bezzałogowych systemach powietrznych;

b)  świadczenie usług w zakresie nadzoru i łączności opartych na najnowszej technologii, w tym infrastrukturze kosmicznej i naziemnej oraz czujnikach umieszczonych na wszelkiego rodzaju platformach;

Poprawka    126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 1 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)   tworzenie potencjału za pomocą opracowywania wytycznych, zaleceń i najlepszych praktyk, a także wspieranie szkoleń i wymiany pracowników w celu wzmocnienia wymiany informacji i współpracy w zakresie funkcji straży przybrzeżnej;

c)  budowanie potencjału za pomocą opracowywania wytycznych, zaleceń i najlepszych praktyk, a także organizowania szkoleń i wymiany pracowników;

Poprawka    127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  wzmocnienie wymiany informacji i współpracy w zakresie funkcji straży przybrzeżnej, w tym przez omawianie wyzwań operacyjnych i zagrożeń pojawiających się na obszarach morskich;

Poprawka    128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Warunki współpracy w zakresie funkcji straży przybrzeżnej między Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej a Europejską Agencją Kontroli Rybołówstwa i Europejską Agencją Bezpieczeństwa Morskiego są określane w porozumieniach roboczych zgodnie z przepisami finansowymi mającymi zastosowanie do agencji.

2.  Warunki współpracy w zakresie funkcji straży przybrzeżnej między Agencją a Europejską Agencją Kontroli Rybołówstwa i Europejską Agencją Bezpieczeństwa Morskiego są określane w porozumieniach roboczych zgodnie z ich uprawnieniami oraz przepisami finansowymi mającymi zastosowanie do agencji.

Poprawka    129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W kwestiach objętych działaniami Agencji i w zakresie wymaganym do wypełniania jej zadań Agencja ułatwia i wspiera współpracę operacyjną między państwami członkowskimi i państwami trzecimi w ramach polityki stosunków zewnętrznych Unii, w tym również w odniesieniu do ochrony praw podstawowych. Agencja i państwa członkowskie przestrzegają norm i standardów co najmniej równoważnych normom i standardom ustanowionym w prawodawstwie Unii, także wtedy, gdy współpraca z państwami trzecimi ma miejsce na terytorium tych państw. Ustanowienie współpracy z państwami trzecimi służy promowaniu europejskich standardów w zakresie zarządzania granicami i powrotów.

1.  W kwestiach objętych działaniami Agencji i w zakresie wymaganym do wypełniania jej zadań Agencja ułatwia i wspiera współpracę techniczną i operacyjną między państwami członkowskimi i państwami trzecimi w ramach polityki stosunków zewnętrznych Unii, w tym również w odniesieniu do ochrony praw podstawowych i zasady non-refoulement. Agencja i państwa członkowskie przestrzegają prawa unijnego, w tym norm i standardów wchodzących w zakres dorobku prawnego Unii, także wtedy, gdy współpraca z państwami trzecimi ma miejsce na terytorium tych państw. Ustanowienie współpracy z państwami trzecimi służy promowaniu europejskich standardów w zakresie zarządzania granicami i powrotów.

Poprawka    130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Agencja może współpracować z organami państw trzecich właściwymi w sprawach objętych niniejszym rozporządzeniem, z wykorzystaniem wsparcia i koordynacji delegatur Unii, a także w ramach porozumień roboczych zawartych z tymi organami, zgodnie prawem i polityką Unii. Te porozumienia robocze dotyczą zarządzania współpracą operacyjną. Takie ustalenia wymagają uzyskania wcześniejszego zatwierdzenia przez Komisję.

2.  Agencja może współpracować z organami państw trzecich właściwymi w kwestiach objętych niniejszym rozporządzeniem przy wsparciu ze strony delegacji unijnych oraz w koordynacji z nimi. Prowadząc tę współpracę, działa w ramach polityki stosunków zewnętrznych Unii, w tym w odniesieniu do ochrony praw podstawowych oraz zasady non-refoulement, a także w ramach porozumień roboczych zawartych z tymi organami, zgodnie prawem i polityką Unii. Te porozumienia robocze określają zakres, charakter i cel współpracy oraz dotyczą zarządzania współpracą operacyjną. Taki projekt ustaleń jest przekazywany Parlamentowi Europejskiemu, a następnie wymaga zatwierdzenia przez Komisję. Agencja przestrzega prawa Unii, w tym norm i standardów wchodzących w zakres dorobku prawnego Unii.

Poprawka    131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W sytuacjach wymagających wzmocnionej pomocy technicznej i operacyjnej Agencja może koordynować współpracę operacyjną między państwami członkowskimi i państwami trzecimi w zakresie zarządzania granicami zewnętrznymi oraz ma możliwość realizacji wspólnych operacji na granicach zewnętrznych, obejmujących co najmniej jedno państwo członkowskie i jedno państwo trzecie sąsiadujące z tymi państwami członkowskimi pod warunkiem uzyskania zgody tego sąsiadującego państwa trzeciego, w tym na jego terytorium. Komisję informuje się o takich działaniach.

3.  W sytuacjach wymagających wzmocnionej pomocy technicznej i operacyjnej Agencja może koordynować współpracę operacyjną między państwami członkowskimi i państwami trzecimi w zakresie zarządzania granicami zewnętrznymi oraz ma możliwość realizacji wspólnych operacji na granicach zewnętrznych, obejmujących co najmniej jedno państwo członkowskie i jedno państwo trzecie sąsiadujące z tymi państwami członkowskimi, pod warunkiem uzyskania zgody tego sąsiadującego państwa trzeciego, w tym na jego terytorium oraz pod warunkiem uzgodnienia planu operacyjnego pomiędzy Agencją, przyjmującym państwem członkowskim i zainteresowanym państwem trzecim. Artykuł 15 stosuje się odpowiednio. Komisję informuje się o takich działaniach.

Poprawka    132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Agencja może również, za zgodą zainteresowanych państw członkowskich, zapraszać obserwatorów z państw trzecich do uczestnictwa w jej działaniach na granicach zewnętrznych, o których mowa w art. 13, operacjach powrotowych, o których mowa w art. 27, interwencjach powrotowych, o których mowa w art. 32, oraz szkoleniach, o których mowa w art. 35, w zakresie, w jakim ich obecność jest zgodna z celami tych działań, może przyczynić się do poprawy współpracy i wymiany najlepszych praktyk i nie ma wpływu na ogólne bezpieczeństwo tych działań. Udział tych obserwatorów może mieć miejsce wyłącznie za zgodą zainteresowanych państw członkowskich w przypadku działań, o których mowa w art. 13, 27 i 35, i jedynie za zgodą przyjmującego państwa członkowskiego w przypadku działań, o których mowa w art. 13 i 32. Szczegółowe zasady uczestnictwa obserwatorów włącza się do planu operacyjnego. Agencja zapewnia takim obserwatorom odpowiednie szkolenia przed rozpoczęciem ich udziału w działaniach.

5.  Agencja może również, za zgodą zainteresowanych państw członkowskich, zapraszać cywilnych obserwatorów z państw trzecich do uczestnictwa w jej działaniach na granicach zewnętrznych, o których mowa w art. 13, operacjach powrotowych, o których mowa w art. 27, interwencjach powrotowych, o których mowa w art. 32, oraz szkoleniach, o których mowa w art. 35, w zakresie, w jakim ich obecność jest zgodna z celami tych działań, może przyczynić się do poprawy współpracy i wymiany najlepszych praktyk i nie ma wpływu na ogólne bezpieczeństwo tych działań. Udział tych obserwatorów może mieć miejsce wyłącznie za zgodą zainteresowanych państw członkowskich w przypadku działań, o których mowa w art. 13, 18, 27 i 35, i jedynie za zgodą przyjmującego państwa członkowskiego w przypadku działań, o których mowa w art. 13 i 32. Szczegółowe zasady uczestnictwa obserwatorów włącza się do planu operacyjnego. Agencja zapewnia takim obserwatorom odpowiednie szkolenia przed rozpoczęciem ich udziału w działaniach i nakłada na nich wymóg stosowania kodeksu postępowania Agencji podczas udziału w jej działaniach.

Poprawka    133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – punkt 8 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a.  Państwa członkowskie nie mają obowiązku uczestnictwa w działaniach podejmowanych na terytoriach państw trzecich.

Poprawka    134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 9

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.  Agencja informuje Parlament Europejski o działaniach, o których mowa w ust. 2 i 3.

9.  Agencja informuje Parlament Europejski o działaniach, o których mowa w niniejszym artykule i załącza do swych sprawozdań rocznych ocenę współpracy z państwami trzecimi.

Poprawka    135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja może oddelegować ekspertów będących jej pracownikami do państw trzecich jako oficerów łącznikowych, którzy powinni być objęci możliwie najwyższą ochroną, aby mogli wykonywać swoje obowiązki. Wchodzą oni w skład lokalnych lub regionalnych sieci współpracy oficerów łącznikowych ds. imigracji i specjalistów ds. bezpieczeństwa Unii i państw członkowskich, w tym sieci tworzonej na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 377/2004.

1.  Agencja może oddelegować ekspertów będących jej pracownikami do państw trzecich jako oficerów łącznikowych, którzy powinni być objęci możliwie najwyższą ochroną, aby mogli wykonywać swoje obowiązki. Wchodzą oni w skład lokalnych lub regionalnych sieci współpracy oficerów łącznikowych ds. imigracji i specjalistów ds. bezpieczeństwa Unii i państw członkowskich, w tym sieci tworzonej na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 377/2004.

 

Oficerowie łącznikowi są oddelegowywani jedynie do państw trzecich, w których sposoby zarządzania granicami są zgodne z minimalnymi standardami w zakresie praw człowieka.

2.  W ramach polityki stosunków zewnętrznych Unii priorytetowy charakter ma oddelegowanie oficerów łącznikowych do tych państw trzecich, które, jak wynika z analizy ryzyka, stanowią kraj pochodzenia lub tranzytu w odniesieniu do nielegalnej imigracji. Na zasadzie wzajemności Agencja może również przyjmować oficerów łącznikowych oddelegowywanych przez te państwa trzecie. Na wniosek Dyrektora Wykonawczego Zarząd przyjmuje co roku wykaz priorytetów. Oddelegowanie oficerów łącznikowych zatwierdzane jest przez Zarząd.

2.  W ramach polityki stosunków zewnętrznych Unii priorytetowy charakter ma oddelegowanie oficerów łącznikowych do tych państw trzecich, które, jak wynika z analizy ryzyka, stanowią kraj pochodzenia lub tranzytu w odniesieniu do nieuregulowanej migracji. Na zasadzie wzajemności Agencja może również przyjmować oficerów łącznikowych oddelegowywanych przez te państwa trzecie. Na wniosek Dyrektora Wykonawczego Zarząd przyjmuje co roku wykaz priorytetów. Oddelegowanie oficerów łącznikowych zatwierdzane jest przez Zarząd.

3.  Zgodnie z prawem Unii i z prawami podstawowymi do zadań oficerów łącznikowych Agencji należy nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z właściwymi organami w państwach trzecich, do których zostali przydzieleni, z myślą o przyczynieniu się do zapobiegania i zwalczania nielegalnej imigracji oraz do powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich. Oficerowie łącznikowi ściśle koordynują swoje działania z delegaturami Unii.

3.  Zgodnie z prawem Unii i z prawami podstawowymi do zadań oficerów łącznikowych Agencji należy nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z właściwymi organami w państwach trzecich, do których zostali przydzieleni, z myślą o przyczynieniu się do zapobiegania i zwalczania nieuregulowanej migracji oraz do powrotu tych obywateli państw trzecich, wobec których podjęto prawomocną decyzję nakazującą powrót zgodnie z dyrektywą 2008/115/WE. Oficerowie łącznikowi ściśle koordynują swoje działania z delegaturami Unii.

4.  Decyzja o oddelegowaniu oficerów łącznikowych do państw trzecich jest uzależniona od otrzymania uprzedniej opinii Komisji, a Parlament Europejski jest jak najszybciej w pełni informowany o tych działaniach.

4.  Decyzja o oddelegowaniu oficerów łącznikowych do państw trzecich jest uzależniona od otrzymania uprzedniej opinii Komisji, a Parlament Europejski niezwłocznie otrzymuje pełne informacje o tych działaniach.

Poprawka    136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 59 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy do rozpoznawania sporów dotyczących naprawienia szkody określonej w ust. 3.

4.  Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy do rozstrzygania sporów dotyczących naprawienia szkody określonej w ust. 3 i w art. 41 ust. 4a.

Poprawka    137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – akapit 1 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)   Radę Nadzorczą;

c)  Radę Konsultacyjną;

Poprawka    138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)   mianuje Dyrektora Wykonawczego na wniosek Komisji zgodnie z art. 68;

skreśla się

Poprawka    139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)   mianuje członków Rady Nadzorczej zgodnie z art. 69 ust. 2;

b)  mianuje członków Rady Konsultacyjnej zgodnie z art. 69 ust. 2;

Poprawka    140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 1 – litera d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)   przyjmuje roczne sprawozdanie ogólne Agencji z działalności za poprzedni rok i przesyła je, najpóźniej do dnia 1 lipca, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu; roczne sprawozdanie ogólne z działalności podaje się do wiadomości publicznej;

d)  przyjmuje roczne sprawozdanie Agencji z działalności za poprzedni rok i przesyła je, najpóźniej do dnia 1 lipca, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu; roczne sprawozdanie z działalności podaje się do wiadomości publicznej;

Poprawka    141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 1 – litera e

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)   przed dniem 30 listopada każdego roku, po uwzględnieniu opinii Komisji, przyjmuje, większością dwóch trzecich głosów swoich członków uprawnionych do głosowania, jednolity dokument programowy zawierający program wieloletni Agencji i jej program prac na kolejny rok i przesyła go Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Komisji;

e)  do dnia 30 listopada każdego roku, po uwzględnieniu opinii Komisji, przyjmuje, większością dwóch trzecich głosów swoich członków uprawnionych do głosowania, jej program prac na kolejny rok i przesyła go Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Komisji;

Poprawka    142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ga)  podejmuje decyzję o nabyciu lub wzięciu w leasing wyposażenia pociągającego za sobą znaczące koszty dla Agencji, o którym mowa w art. 37;

Poprawka    143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 1 – litera p

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

p)   przyjmuje i regularnie dostosowuje plany komunikacji i rozpowszechniania informacji, o których mowa w art. 7 ust. 3, na podstawie analizy potrzeb;

p)  przyjmuje i regularnie dostosowuje plany komunikacji i rozpowszechniania informacji, o których mowa w art. 7 ust. 3;

Poprawka    144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 1 – litera q a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

qa)  decyduje o obiektywnych kryteriach oceny narażenia, o rozszerzonej analizie i monitorowaniu państwa członkowskiego, o których mowa w art. 12 ust. 1;

Poprawka    145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.   Projekty decyzji w sprawie szczególnych działań Agencji, które mają być przeprowadzone na granicach zewnętrznych któregokolwiek państwa członkowskiego lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, wymagają głosowania za ich przyjęciem przez członka Zarządu reprezentującego to państwo członkowskie.

skreśla się

Poprawka    146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.   Zarząd może ustanowić niewielką Radę Wykonawczą składającą się z Przewodniczącego Zarządu, jednego przedstawiciela Komisji i trzech członków Zarządu, wspomagającą go oraz Dyrektora Wykonawczego przy przygotowywaniu decyzji, programów i działań przyjmowanych przez Zarząd oraz, jeśli to konieczne podejmującą w pilnych przypadkach niektóre decyzje tymczasowe w imieniu Zarządu.

6.  Zarząd może ustanowić niewielką Radę Wykonawczą składającą się z Przewodniczącego Zarządu, jednego przedstawiciela Komisji i trzech członków Zarządu, wspomagającą go oraz Dyrektora Wykonawczego przy przygotowywaniu decyzji, programów i działań przyjmowanych przez Zarząd oraz, jeśli to konieczne podejmującą w pilnych przypadkach niektóre decyzje tymczasowe w imieniu Zarządu. Zarząd może delegować wykonanie określonych, ściśle zdefiniowanych zadań na Radę Wykonawczą, w szczególności gdy poprawia to efektywność Agencji.

Poprawka    147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.   Nie naruszając postanowień ust. 3 w skład Zarządu wchodzi po jednym przedstawicielu każdego państwa członkowskiego oraz dwóch przedstawicieli Komisji, z których wszyscy mają prawo głosu. W tym celu każde państwo członkowskie wyznacza członka Zarządu, jak również jego zastępcę, który będzie reprezentować członka w razie jego nieobecności. Komisja wyznacza dwóch członków i ich zastępców. Kadencja trwa cztery lata. Kadencja może zostać przedłużona.

1.  Z zastrzeżeniem ust. 3 w skład Zarządu wchodzi po jednym przedstawicielu każdego państwa członkowskiego, dwóch przedstawicieli Komisji oraz jeden przedstawiciel Parlamentu Europejskiego, wszyscy mają prawo głosu. W tym celu każde państwo członkowskie wyznacza członka Zarządu, jak również jego zastępcę, który będzie reprezentować członka w razie jego nieobecności. Komisja wyznacza dwóch członków i ich zastępców. Parlament Europejski wyznacza jednego posła i jego zastępcę. Kadencja trwa cztery lata. Kadencja może zostać przedłużona.

Uzasadnienie

We wspólnym oświadczeniu Parlamentu Europejskiego, Rady UE i Komisji Europejskiej w sprawie agencji zdecentralizowanych z dnia 19 lipca 2012 r. wyraźnie stwierdzono, że w stosownych przypadkach jednego członka zarządu powinien wyznaczać Parlament Europejski. Mając na uwadze ważną rolę omawianej agencji oraz to, że zasadę tę stosowano niedawno na przykład w odniesieniu do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, racjonalne byłoby zastosowanie tej zasady również w odniesieniu do tej agencji. Włączenie zarządu członka wyznaczanego przez Parlament Europejski zapewniałoby również większą przejrzystość działań zarządu.

Poprawka    148

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 63 – tytuł

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Programowanie wieloletnie i roczne programy prac

Roczne programy prac

Poprawka    149

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 63 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.   Zarząd do dnia 30 listopada każdego roku przyjmuje dokument programowy zawierający programowanie wieloletnie i program roczny Agencji na kolejny rok na podstawie projektu przedłożonego przez Dyrektora Wykonawczego, uwzględniając opinię Komisji oraz – w odniesieniu do programowania wieloletniego – po zasięgnięciu opinii Parlamentu Europejskiego. Zarząd przekazuje ten dokument do Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji.

1.  Zarząd do dnia 30 listopada każdego roku przyjmuje roczny program Agencji na kolejny rok na podstawie projektu przedłożonego przez Dyrektora Wykonawczego, uwzględniając opinię Komisji. Zarząd niezwłocznie przekazuje ten dokument Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji.

Poprawka    150

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 63 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.   W programowaniu wieloletnim określa się ogólny program strategiczny w średnim i długim okresie, w tym cele, oczekiwane rezultaty i wskaźniki wykonania, a także plan zasobów, w tym wieloletni budżet i zatrudnienie. W programowaniu wieloletnim określa się strategiczne obszary interwencji oraz wyjaśnia, jakie działania należy podjąć dla osiągnięcia celów. Obejmuje ono strategię stosunków z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi, a także działania powiązane z tą strategią.

skreśla się

Poprawka    151

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 63 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.   Programowanie wieloletnie realizowane jest za pomocą rocznych programów prac i, o ile to właściwe, jest dostosowywane w świetle wyników oceny, o której mowa w art. 80. Wyniki tych ocen są również uwzględniane, o ile to właściwe, w rocznym programie prac na kolejny rok.

skreśla się

Poprawka    152

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 63 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.   Roczny program prac zawiera opis działań do sfinansowania, obejmujący szczegółowe cele i oczekiwane wyniki, w tym wskaźniki wykonania. Zawiera również informacje o środkach finansowych i zasobach ludzkich przeznaczanych na każde działanie, zgodnie z zasadami sporządzania budżetu zadaniowego i zarządzania kosztami działań. Roczny program prac jest spójny z programowaniem wieloletnim. Jasno wskazuje się w nim zadania dodane, zmienione lub usunięte w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym.

5.  Roczny program prac zawiera opis działań do sfinansowania, obejmujący szczegółowe cele i oczekiwane wyniki, w tym wskaźniki wykonania. Zawiera również informacje o środkach finansowych i zasobach ludzkich przeznaczanych na każde działanie, zgodnie z zasadami sporządzania budżetu zadaniowego i zarządzania kosztami działań. Jasno wskazuje się w nim zadania dodane, zmienione lub usunięte w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym.

Poprawka    153

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 65 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.   Zarząd może zaprosić przedstawiciela Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.

5.  Zarząd może zaprosić przedstawiciela Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych lub innego organu, agencji lub instytucji Unii.

Poprawka    154

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 67 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencją zarządza Dyrektor Wykonawczy, który jest całkowicie niezależny w wykonywaniu swoich obowiązków. Bez uszczerbku dla odpowiednich uprawnień Komisji i Zarządu Dyrektor Wykonawczy nie zwraca się o instrukcje do jakiegokolwiek rządu lub innego organu ani ich nie przyjmuje.

1.  Agencją zarządza Dyrektor Wykonawczy, który jest całkowicie niezależny w wykonywaniu swoich obowiązków, i nie otrzymuje od nikogo instrukcji oraz nie zwraca się o nie. Z zastrzeżeniem odpowiednich uprawnień Komisji i Zarządu Dyrektor Wykonawczy nie zwraca się o instrukcje do jakiegokolwiek rządu lub innego organu ani ich nie przyjmuje.

Poprawka    155

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 67 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.   Parlament Europejski lub Rada mogą wezwać Dyrektora Wykonawczego do złożenia sprawozdania z wykonywania jego zadań, zwłaszcza dotyczących wdrażania i monitorowania strategii w zakresie praw podstawowych, rocznego sprawozdania ogólnego Agencji z działalności za ubiegły rok, programu prac na nadchodzący rok oraz programowania wieloletniego Agencji.

2.  Parlament Europejski lub Rada mogą wezwać Dyrektora Wykonawczego do złożenia sprawozdania z wykonywania jego zadań, w tym dotyczących wdrażania i monitorowania strategii w zakresie praw podstawowych, rocznego sprawozdania Agencji z działalności za ubiegły rok, programu prac na nadchodzący rok lub innych kwestii związanych z działalnością Agencji. Dyrektor Wykonawczy występuje przed Parlamentem Europejskim i regularnie składa mu sprawozdania.

Poprawka    156

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 67 – ustęp 3 – litera d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)   przygotowuje co roku roczne sprawozdanie ogólne z działalności Agencji i przedkłada je Zarządowi;

d)  przygotowuje co roku roczne sprawozdanie z działalności Agencji i przedkłada je Zarządowi;

Poprawka    157

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 67 – ustęp 3 – litera k

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k)   zapewnia wykonanie decyzji Komisji, o której mowa w art. 18;

k)  zapewnia wykonanie decyzji Rady, o której mowa w art. 18;

Poprawka    158

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 67 – ustęp 3 – litera l

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

l)   wycofuje finansowanie wspólnej operacji lub szybkiej interwencji na granicy bądź zawiesza lub kończy takie operacje zgodnie z art. 24;

l)  wycofuje finansowanie działań zgodnie z art. 24;

Poprawka    159

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 67 – ustęp 3 – litera m

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

m)   ocenia wyniki wspólnych operacji i szybkich interwencji na granicy zgodnie z art. 25;

m)  ocenia wyniki działań zgodnie z art. 25;

Poprawka    160

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja zgłasza kandydatów na stanowisko Dyrektora Wykonawczego oraz Zastępcy Dyrektora Wykonawczego na podstawie listy powstałej po opublikowaniu ogłoszenia o wolnym stanowisku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz odpowiednio w prasie lub na stronach internetowych.

1.  Parlament Europejski i Rada powołują za obopólnym porozumieniem Dyrektora Wykonawczego oraz Zastępcę Dyrektora Wykonawczego na podstawie listy sporządzonej przez Komisję po opublikowaniu ogłoszenia o wolnym stanowisku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz odpowiednio w prasie lub na stronach internetowych.

2.  Dyrektor Wykonawczy jest powoływany przez Zarząd na podstawie osiągnięć oraz udokumentowanych umiejętności w zakresie administracji i zarządzania na wysokim szczeblu, jak również doświadczenia zawodowego na wyższym szczeblu w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi i powrotów. Zarząd podejmuje decyzję większością dwóch trzecich głosów swoich członków z prawem głosu.

2.  Dyrektor Wykonawczy jest wybierany na podstawie osiągnięć, niezależności oraz udokumentowanych umiejętności w zakresie administracji i zarządzania na wysokim szczeblu, jak również doświadczenia zawodowego na wyższym szczeblu w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi i powrotów.

Zarząd ma prawo odwołania Dyrektora Wykonawczego na wniosek Komisji, zgodnie z tą samą procedurą.

 

3.  Dyrektor Wykonawczy wspomagany jest przez Zastępcę Dyrektora Wykonawczego. Jeżeli Dyrektor Wykonawczy jest nieobecny lub niedysponowany, Zastępca Dyrektora Wykonawczego przejmuje jego obowiązki.

3.  Dyrektor Wykonawczy wspomagany jest przez Zastępcę Dyrektora Wykonawczego. Jeżeli Dyrektor Wykonawczy jest nieobecny lub niedysponowany, Zastępca Dyrektora Wykonawczego przejmuje jego obowiązki.

4.  Zastępca Dyrektora Wykonawczego jest powoływany przez Zarząd na wniosek Komisji, po zasięgnięciu opinii Dyrektora Wykonawczego, na podstawie osiągnięć oraz udokumentowanych odpowiednich umiejętności w zakresie administracji i zarządzania, jak również odpowiedniego doświadczenia zawodowego w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi i powrotów. Zarząd podejmuje decyzję większością dwóch trzecich głosów swoich członków z prawem głosu.

4.  Zastępca Dyrektora Wykonawczego jest wybierany na podstawie osiągnięć oraz udokumentowanych odpowiednich umiejętności w zakresie administracji i zarządzania, jak również odpowiedniego doświadczenia zawodowego w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi i powrotów. Zastępcę Dyrektora Wykonawczego powołuje się na pięć lat.

Zarząd ma prawo odwołania Zastępcy Dyrektora Wykonawczego zgodnie z tą samą procedurą.

 

5.   Kadencja Dyrektora Wykonawczego trwa pięć lat. Pod koniec tego okresu Komisja dokonuje oceny, uwzględniając ocenę pracy Dyrektora Wykonawczego oraz przyszłe zadania i wyzwania stojące przed Agencją.

5.  Kadencja Dyrektora Wykonawczego trwa pięć lat. Pod koniec tego okresu Komisja dokonuje oceny, uwzględniając ocenę pracy Dyrektora Wykonawczego oraz przyszłe zadania i wyzwania stojące przed Agencją.

6.  Zarząd, działając na wniosek Komisji, w którym bierze się pod uwagę ocenę, o której mowa w ust. 5, może wydłużyć kadencję Dyrektora Wykonawczego tylko raz, na okres najwyżej pięciu lat.

 

7.  Kadencja Zastępcy Dyrektora Wykonawczego trwa pięć lat. Może być ona wydłużona przez Zarząd na kolejną, najwyżej pięcioletnią kadencję wyłącznie raz.

 

 

7a.  Dyrektor Wykonawczy i Zastępca Dyrektora Wykonawczego mogą zostać powtórnie wybrani na swoje stanowiska.

 

7b.  Poza przypadkami normalnej wymiany lub śmierci obowiązki Dyrektora Wykonawczego i Zastępcy Dyrektora Wykonawczego kończą się z chwilą jego rezygnacji. Dyrektor Wykonawczy i Zastępca Dyrektora Wykonawczego mogą zostać odwołani przez Trybunał Sprawiedliwości na wniosek Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji, jeżeli nie spełniają dłużej warunków koniecznych do wykonywania swych obowiązków lub dopuścili się poważnego uchybienia.

Poprawka    161

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 69

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rada Nadzorcza

Rada Konsultacyjna

1.  Rada Nadzorcza doradza Dyrektorowi Wykonawczemu:

1.  Rada Konsultacyjna doradza Dyrektorowi Wykonawczemu:

a)  w zakresie zaleceń przedstawianych przez Dyrektora Wykonawczego danemu państwu członkowskiemu, dotyczących wszczęcia i przeprowadzenia wspólnych operacji lub szybkich interwencji na granicy zgodnie z art. 14 ust. 4;

a)  w zakresie zaleceń przedstawianych przez Dyrektora Wykonawczego danemu państwu członkowskiemu, dotyczących wszczęcia i przeprowadzenia wspólnych operacji lub szybkich interwencji na granicy zgodnie z art. 14 ust. 4;

b)   w sprawie decyzji podejmowanych przez Dyrektora Wykonawczego wobec państw członkowskich, opartych na wynikach oceny narażenia przeprowadzonej przez Agencję zgodnie z art. 12;

b)  w sprawie decyzji podejmowanych przez Dyrektora Wykonawczego wobec państw członkowskich, opartych na wynikach oceny narażenia przeprowadzonej przez Agencję zgodnie z art. 12;

c)   w sprawie środków, jakie należy przyjąć dla realizacji w praktyce decyzji Komisji związanej z sytuacją wymagającą pilnego podjęcia działań na granicach zewnętrznych, w tym wyposażenia technicznego i pracowników niezbędnych dla osiągnięcia celów takiej decyzji zgodnie z art. 18 ust. 3.

c)  w sprawie środków, jakie należy przyjąć dla realizacji w praktyce decyzji Rady związanej z sytuacją wymagającą pilnego podjęcia działań na granicach zewnętrznych, w tym wyposażenia technicznego i pracowników niezbędnych dla osiągnięcia celów takiej decyzji zgodnie z art. 18 ust. 3.

2.  Rada Nadzorcza składa się z Zastępcy Dyrektora Wykonawczego, czterech innych wyższych rangą urzędników Agencji wyznaczanych przez Zarząd oraz jednego z przedstawicieli Komisji w Zarządzie. Zastępca Dyrektora Wykonawczego przewodniczy Radzie Nadzorczej.

2.  Rada Konsultacyjna składa się z Zastępcy Dyrektora Wykonawczego, trzech innych wyższych rangą urzędników Agencji wyznaczanych przez Zarząd, urzędnika ds. praw podstawowych oraz jednego z przedstawicieli Komisji w Zarządzie. Radzie Konsultacyjnej przewodniczy Zastępca Dyrektora Wykonawczego.

3.  Rada Nadzorcza składa sprawozdania Zarządowi.

3.  Rada Konsultacyjna składa sprawozdania Zarządowi.

Poprawka    162

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 70

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja ustanawia Forum Konsultacyjne wspierające Dyrektora Wykonawczego i Zarząd w kwestiach związanych z prawami podstawowymi.

1.  Agencja tworzy niezależne Forum Konsultacyjne wspierające Dyrektora Wykonawczego i Zarząd w kwestiach związanych z prawami podstawowymi.

2.  Agencja zaprasza Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu, Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców oraz inne właściwe organizacje do uczestnictwa w Forum Konsultacyjnym. Na wniosek Dyrektora Wykonawczego Zarząd podejmuje decyzję w sprawie składu i metod pracy Forum Konsultacyjnego oraz sposobów przekazywania mu informacji.

2.  Agencja zaprasza EASO, Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców oraz inne właściwe organizacje do uczestnictwa w Forum Konsultacyjnym. Na wniosek Dyrektora Wykonawczego Zarząd podejmuje decyzję w sprawie składu Forum Konsultacyjnego oraz sposobów przekazywania mu informacji. Forum Konsultacyjne określa swoje metody pracy i przyjmuje program pracy.

3.  Zasięga się opinii Forum Konsultacyjnego w kwestiach związanych z dalszym rozwojem i wdrażaniem strategii w zakresie praw podstawowych, kodeksami postępowania i wspólnymi minimalnymi programami szkolenia.

3.  Zasięga się opinii Forum Konsultacyjnego w kwestiach związanych z dalszym rozwojem i wdrażaniem strategii w zakresie praw podstawowych, ustalaniem mechanizmu składania skarg, kodeksami postępowania i wspólnymi minimalnymi programami szkolenia.

 

3a.  Agencja informuje Forum Konsultacyjne o tym, czy i w jaki sposób zmieniła swą działalność w reakcji na jego sprawozdania i zalecenia. Agencja zawiera szczegółowe informacje o takich zmianach w swym sprawozdaniu rocznym.

4.  Forum Konsultacyjne przygotowuje roczne sprawozdanie ze swoich działań. Sprawozdanie to jest podawane do wiadomości publicznej.

4.  Forum Konsultacyjne przygotowuje roczne sprawozdanie ze swoich działań. Sprawozdanie to jest podawane do wiadomości publicznej.

5.  Forum Konsultacyjne ma dostęp do wszystkich informacji dotyczących poszanowania praw podstawowych, w tym poprzez realizację wizyt na miejscu w przypadku wspólnych operacji lub szybkich interwencji na granicy, pod warunkiem uzyskania zgody przyjmującego państwa członkowskiego.

5.  Forum Konsultacyjne ma rzeczywisty dostęp do wszystkich informacji dotyczących poszanowania praw podstawowych, w tym poprzez odbywanie wizyt na miejscu w przypadku wspólnych operacji, szybkich interwencji na granicy, obszarów, gdzie znajdują się hotspoty, a także operacji oraz interwencji powrotowych.

Poprawka    163

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 71

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Zarząd mianuje urzędnika ds. praw podstawowych posiadającego wymagane kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie praw podstawowych.

1.  Zarząd mianuje urzędnika ds. praw podstawowych posiadającego wymagane kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie praw podstawowych, którego zadaniem jest nadzorowanie przestrzegania praw podstawowych w Agencji oraz promowanie ich przestrzegania.

 

1a.  Urzędnik ds. praw podstawowych dysponuje odpowiednimi zasobami oraz personelem, które odpowiadają jego mandatowi oraz rozmiarowi Agencji, a także ma dostęp do wszystkich informacji niezbędnych do wykonywania swego zadania.

2.  Urzędnik ds. praw podstawowych jest niezależny w pełnieniu swoich obowiązków urzędnika ds. praw podstawowych, składa sprawozdania bezpośrednio Zarządowi i współpracuje z Forum Konsultacyjnym. Urzędnik ds. praw podstawowych składa regularne sprawozdania stanowiące jego wkład w mechanizm monitorowania praw podstawowych.

2.  Urzędnik ds. praw podstawowych jest niezależny w pełnieniu swoich obowiązków urzędnika ds. praw podstawowych, składa sprawozdania bezpośrednio Zarządowi i Forum Konsultacyjnemu. Urzędnik ds. praw podstawowych składa regularne sprawozdania stanowiące jego wkład w mechanizm monitorowania praw podstawowych.

3.  W odniesieniu do planów operacyjnych sporządzonych zgodnie z art. 15, 16 i 32 ust. 4 zasięga się opinii urzędnika ds. praw podstawowych, który ma dostęp do wszystkich informacji dotyczących poszanowania praw podstawowych w odniesieniu do wszystkich działań Agencji.

3.  W odniesieniu do planów operacyjnych sporządzonych zgodnie z art. 15, 16, 27 i 32 ust. 4 zasięga się opinii urzędnika ds. praw podstawowych, który ma dostęp do wszystkich informacji dotyczących poszanowania praw podstawowych w odniesieniu do wszystkich działań Agencji.

Poprawka    164

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 72

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja we współpracy z urzędnikiem ds. praw podstawowych podejmuje niezbędne środki, aby ustanowić zgodnie z niniejszym artykułem mechanizm skarg, w celu monitorowania i zapewnienia przestrzegania praw podstawowych we wszystkich działaniach Agencji.

1.  Agencja we współpracy z urzędnikiem ds. praw podstawowych podejmuje niezbędne środki, aby stworzyć zgodnie z niniejszym artykułem niezależny, dostępny, przejrzysty i skuteczny mechanizm skarg, w celu monitorowania i zapewnienia przestrzegania praw podstawowych we wszystkich działaniach Agencji.

2.  Każda osoba, która poniosła bezpośrednie szkody z powodu działań pracowników uczestniczących we wspólnej operacji, projekcie pilotażowym, szybkiej interwencji na granicy, operacji powrotowej lub interwencji powrotowej i która uważa, że jej prawa podstawowe zostały naruszone w wyniku tych działań, lub wszelkie podmioty trzecie interweniujące w imieniu takiej osoby mogą wnieść pisemną skargę do Agencji.

2.  Każda osoba, która poniosła bezpośrednie szkody z powodu działań pracowników uczestniczących we wspólnej operacji, projekcie pilotażowym, szybkiej interwencji na granicy, zespołach wspierających zarządzanie migracją, operacji lub interwencji powrotowej i która uważa, że jej prawa podstawowe chronione prawem Unii zostały złamane w wyniku tych działań, lub wszelkie podmioty trzecie interweniujące w imieniu takiej osoby mogą wnieść pisemną skargę do Agencji.

3.  Dopuszczalne są jedynie uzasadnione skargi dotyczące konkretnego naruszenia praw podstawowych. Z mechanizmu skarg wyłącza się skargi anonimowe, złośliwe, niepoważne, nękające, przypuszczalne lub nieprecyzyjne.

3.  Dopuszczalne są jedynie uzasadnione skargi dotyczące konkretnych przypadków łamania praw podstawowych. Z mechanizmu skarg wyłącza się skargi, które są ewidentnie nieuzasadnione, anonimowe, złośliwe, niepoważne, nękające lub hipotetyczne. Skargi mogą również składać osoby trzecie działające w dobrej wierze w interesie skarżącego, który nie chce ujawniać swojej tożsamości.

4.  Urzędnik ds. praw podstawowych jest odpowiedzialny za rozpatrywanie skarg wpływających do Agencji zgodnie z prawem do dobrej administracji. W tym celu urzędnik ds. praw podstawowych bada dopuszczalność skargi, rejestruje dopuszczalne skargi, przekazuje wszystkie zarejestrowane skargi do Dyrektora Wykonawczego, przekazuje skargi dotyczące straży granicznej do jej macierzystego państwa członkowskiego oraz rejestruje działania następcze Agencji lub tego państwa członkowskiego.

4.  Urzędnik ds. praw podstawowych jest odpowiedzialny za rozpatrywanie skarg wpływających do Agencji zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, w tym z prawem do dobrej administracji. W tym celu urzędnik ds. praw podstawowych bada dopuszczalność skargi, rejestruje dopuszczalne skargi, przekazuje wszystkie zarejestrowane skargi do Dyrektora Wykonawczego, a skargi dotyczące straży granicznej do jej macierzystego państwa członkowskiego, w tym do odpowiedniego organu właściwego do spraw praw podstawowych w państwie członkowskim, w określonym czasie. Urzędnik ds. praw podstawowych rejestruje i zapewnia również działania następcze Agencji lub tego państwa członkowskiego. Wszystkie decyzje muszą być uzasadnione i sporządzone na piśmie. Urzędnik ds. praw podstawowych informuje skarżącego o decyzji w sprawie dopuszczalności oraz o organach krajowych, którym przekazano skargę.

 

Jeżeli skarga jest niedopuszczalna, skarżących informuje się o przyczynach i przedstawia dalsze możliwości zgłoszenia zastrzeżeń.

5.  W przypadku zarejestrowanej skargi dotyczącej pracownika Agencji Dyrektor Wykonawczy zapewnia odpowiednie działania następcze, w tym środki dyscyplinarne, o ile to konieczne. Dyrektor Wykonawczy informuje urzędnika ds. praw podstawowych o ustaleniach i działaniach następczych Agencji wynikających ze skargi.

5.  W przypadku zarejestrowanej skargi dotyczącej pracownika Agencji Dyrektor Wykonawczy, w porozumieniu z urzędnikiem ds. praw podstawowych, zapewnia odpowiednie działania następcze, w tym środki dyscyplinarne, o ile to konieczne. Dyrektor Wykonawczy informuje urzędnika ds. praw podstawowych o zastosowaniu środków dyscyplinarnych w ustalonym terminie, a później, w razie potrzeby, w regularnych odstępach czasu.

6.  W przypadku zarejestrowanej skargi dotyczącej funkcjonariusza straży granicznej państwa przyjmującego lub członka zespołów, w tym oddelegowanych członków zespołów lub oddelegowanych ekspertów krajowych, rodzime państwo członkowskie zapewnia odpowiednie działania następcze, w tym środki dyscyplinarne, o ile to konieczne, i inne środki zgodnie z prawem krajowym. Właściwe państwo członkowskie informuje urzędnika ds. praw podstawowych o ustaleniach i działaniach następczych wynikających ze skargi.

6.  W przypadku zarejestrowanej skargi dotyczącej funkcjonariusza straży granicznej państwa przyjmującego lub członka zespołów, w tym oddelegowanych członków zespołów lub oddelegowanych ekspertów krajowych, rodzime państwo członkowskie zapewnia odpowiednie działania następcze, w tym środki dyscyplinarne, o ile to konieczne, i inne środki zgodnie z prawem krajowym. Właściwe państwo członkowskie przekazuje urzędnikowi ds. praw podstawowych ustalenia i informacje o działaniach następczych wynikających ze skargi w ustalonym terminie, a później, w razie potrzeby, w regularnych odstępach czasu. Jeżeli właściwe państwo członkowskie nie przekaże takich informacji, Agencja wysyła pismo z ostrzeżeniem i wskazaniem działań, które Agencja może podjąć, jeżeli nie otrzyma informacji o działaniach następczych w odpowiedzi na pismo.

 

6a.  W przypadku stwierdzenia naruszenia praw podstawowych lub obowiązków wynikających z ochrony międzynarodowej przez funkcjonariusza straży granicznej lub delegowanego eksperta krajowego Agencja zwraca się do państwa członkowskiego o bezzwłoczne odsunięcie takiego funkcjonariusza lub eksperta od działalności Agencji lub usunięcie go z rezerwy szybkiego reagowania.

7.  Urzędnik ds. praw podstawowych informuje Dyrektora Wykonawczego i Zarząd o ustaleniach i działaniach następczych podejmowanych przez Agencję i państwa członkowskie.

7.  Urzędnik ds. praw podstawowych informuje Dyrektora Wykonawczego i Zarząd o ustaleniach i działaniach następczych podejmowanych przez Agencję i państwa członkowskie. W rocznym sprawozdaniu Agencja podaje informacje na temat mechanizmu skarg, w tym liczbę otrzymanych skarg, rodzajów naruszenia praw podstawowych, danej operacji i działań następczych podjętych przez Agencję i państwa członkowskie.

8.  Zgodnie z prawem do dobrej administracji, jeżeli skarga jest dopuszczalna, skarżący są informowani o zarejestrowaniu skargi, o rozpoczęciu oceny i o planowanym udzieleniu odpowiedzi niezwłocznie po jej sporządzeniu. Jeżeli skarga jest niedopuszczalna, skarżących informuje się o przyczynach i przedstawia dalsze możliwości zgłoszenia ich zastrzeżeń.

 

9.  Urzędnik ds. praw podstawowych, po zasięgnięciu opinii Forum Konsultacyjnego, opracowuje standardowy formularz skargi, w którym wymaga się szczegółowych i konkretnych informacji o rzekomym naruszeniu praw podstawowych. Urzędnik ds. praw podstawowych przedkłada ten formularz Dyrektorowi Wykonawczemu i Zarządowi.

9.  Urzędnik ds. praw podstawowych, po zasięgnięciu opinii Forum Konsultacyjnego, opracowuje procedurę dotyczącą mechanizmu skarg na podstawie art. 41 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i zgodnie z powyższymi przepisami, a także standardowy formularz skargi, w którym wymaga się szczegółowych i konkretnych informacji o zarzucie złamania praw podstawowych. Urzędnik ds. praw podstawowych przedkłada ten formularz oraz informacje o wszystkich innych szczegółowych procedurach Dyrektorowi Wykonawczemu i Zarządowi.

Agencja zapewnia udostępnia standardowy formularz skargi w większości powszechnych języków na stronie internetowej Agencji, a także w formie wydruku w trakcie wszystkich działań Agencji. Skargi są rozpatrywane przez urzędnika ds. praw podstawowych również w przypadku przedłożenia ich w innej formie niż standardowy formularz skargi.

Agencja zapewnia łatwy dostęp do informacji na temat możliwości i procedury składania skarg. Standardowy formularz skargi jest dostępny na stronie internetowej Agencji, a także w formie wydruku w czasie wszystkich działań Agencji; jest dostępny w językach, które obywatele państw trzecich rozumieją lub co do których można przyjąć racjonalną przesłankę, że je rozumieją. Dalsze wytyczne i pomoc w zakresie procedury składania skargi zapewnia się domniemanym ofiarom skarg i na żądanie. Należy zapewnić informacje dostosowane do dzieci i innych grup wymagających szczególnego wsparcia, aby ułatwić im dostęp do mechanizmu skargi. Skargi są rozpatrywane przez urzędnika ds. praw podstawowych również w przypadku przedłożenia ich w innej formie niż standardowy formularz skargi.

10.  Wszystkie dane osobowe zawarte w skardze są rozpatrywane i przetwarzane przez Agencję i urzędnika ds. praw podstawowych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001, a przez państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą 95/46/WE i decyzją ramową Rady 2008/977/WSiSW.

10.  Wszystkie dane osobowe zawarte w skardze są rozpatrywane i przetwarzane przez Agencję i urzędnika ds. praw podstawowych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001, a przez państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą 95/46/WE i decyzją ramową Rady 2008/977/WSiSW.

Przedłożenie skargi przez skarżącego jest jednoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu art. 5 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 45/2001 przez Agencję i urzędnika ds. praw podstawowych.

Przedłożenie skargi przez skarżącego jest jednoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu art. 5 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 45/2001 przez Agencję i urzędnika ds. praw podstawowych.

Aby zabezpieczyć interesy skarżących, skargi rozpatruje się w sposób poufny, chyba że skarżący zrzeka się swojego prawa do poufności. W przypadku skarżących zrzekających się swojego prawa do poufności rozumie się to jako wyrażenie przez skarżącego zgody na ujawnienie przez urzędnika ds. praw podstawowych lub Agencję jego tożsamości w odniesieniu do spraw będących przedmiotem skargi.

Aby zabezpieczyć interesy skarżących, skargi rozpatruje się w sposób poufny, chyba że skarżący zrzeka się swojego prawa do poufności. W przypadku skarżących zrzekających się swojego prawa do poufności rozumie się to jako wyrażenie przez skarżącego zgody na ujawnienie przez urzędnika ds. praw podstawowych lub Agencję jego tożsamości właściwemu organowi lub, w stosownych przypadkach, organowi właściwemu do spraw praw podstawowych danego państwa członkowskiego w odniesieniu do spraw będących przedmiotem skargi.

 

10a.  Prawa do ochrony danych i powiązane skargi złożone przez podmioty danych rozpatruje oddzielnie inspektor ochrony danych powołany zgodnie z art. 44 ust. 1 niniejszego rozporządzenia. Urzędnik ds. praw podstawowych i inspektor ochrony danych sporządzają na piśmie protokół ustaleń, wyszczególniając podział zadań dotyczących otrzymanych skarg.

Poprawka    165

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 74 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.   Agencja może z własnej inicjatywy udostępniać informacje w dziedzinach mieszczących się w zakresie jej zadań. Agencja podaje do publicznej wiadomości roczne sprawozdanie ogólne z działalności, o którym mowa w art. 61 ust. 1 lit. d), i zwłaszcza zapewnia, że opinii publicznej oraz każdej zainteresowanej stronie w krótkim czasie przekazywane obiektywne, wiarygodne i łatwo zrozumiałe informacje dotyczące pracy Agencji.

2.  Agencja udostępnia z własnej inicjatywy informacje w dziedzinach mieszczących się w zakresie jej zadań. Agencja podaje do wiadomości publicznej odnośne informacje, w tym roczne sprawozdanie z działalności, o którym mowa w art. 61 ust. 1 lit. d), a w szczególności zapewnia, by opinii publicznej oraz każdej zainteresowanej stronie w krótkim czasie przekazywane były obiektywne, szczegółowe, wiarygodne i łatwo zrozumiałe informacje dotyczące pracy Agencji, bez ujawniania informacji operacyjnych, których podanie do wiadomości publicznej zagroziłoby realizacji celu operacji.

Poprawka    166

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 75 – ustęp 1 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Bez uszczerbku dla innego rodzaju przychodów, dochody Agencji składają się z:

1.  Dochody Agencji składają się z:

Poprawka    167

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 75 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Aby zwiększyć przejrzystość budżetową, wydatki operacyjne są prezentowane w budżecie Unii w ramach odrębnych pozycji budżetowych według obszaru działalności.

Poprawka    168

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 75 – ustęp 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Preliminarz przesyłany jest przez Komisję Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (dalej zwanymi „władzą budżetową”) wraz ze wstępnym projektem budżetu Unii Europejskiej.

7.  Z chwilą jego otrzymania preliminarz przesyłany jest przez Komisję Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (dalej zwanymi „władzą budżetową”).

Poprawka    169

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 75 – ustęp 13

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

13.  W odniesieniu do finansowania uruchamiania szybkich interwencji na granicy oraz interwencji powrotowych w przyjętym przez Zarząd budżecie Agencji należy uwzględnić finansową rezerwę operacyjną wynoszącą co najmniej 4 % kwoty przeznaczonej na działania operacyjne. Rezerwę utrzymuje się przez cały rok.

13.  W odniesieniu do finansowania uruchamiania szybkich interwencji na granicy oraz interwencji powrotowych w przyjętym przez Zarząd budżecie Agencji należy uwzględnić finansową rezerwę operacyjną wynoszącą co najmniej 4 % kwoty przeznaczonej na działania operacyjne. Dnia 1 października każdego roku co najmniej jedna czwarta rezerwy powinna pozostać dostępna w celu pokrycia potrzeb powstających do końca roku.

Poprawka    170

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 77 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 77a

 

Zapobieganie konfliktom interesów

 

Agencja przyjmuje regulamin wewnętrzny wymagający, by członkowie jej organów oraz pracownicy unikali sytuacji, które z dużym prawdopodobieństwem mogą spowodować konflikt interesów w trakcie okresu zatrudnienia lub sprawowania funkcji, oraz by zgłaszali takie sytuacje.

Poprawka    171

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 79

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 79

skreśla się

Procedura komitetowa

 

1.  Komisję wspomaga komitet ustanowiony na mocy art. 33a rozporządzenia (WE) nr 562/2006. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

 

2.  W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

 

3.  W przypadku gdy opinia komitetu ma być uzyskana w drodze procedury pisemnej, procedura ta kończy się bez osiągnięcia rezultatu gdy, przed upływem terminu na wydanie opinii, zdecyduje o tym przewodniczący komitetu lub wniesie o to większość dwóch trzecich członków komitetu.

 

4.  W przypadku gdy komitet nie wyda żadnej opinii, Komisja nie przyjmuje projektu aktu wykonawczego i zastosowanie ma art. 5 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

 

5.  W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu stosuje się art. 8 rozporządzenia (UE) nr 182/2011 w związku z jego art. 5.

 

Poprawka    172

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 80

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W terminie trzech lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie co trzy lata Komisja przeprowadza ocenę, w szczególności aby zbadać wpływ, skuteczność i wydajność funkcjonowania Agencji i jej metody pracy w odniesieniu do jej celów, mandatu i zadań. Ocena obejmuje w szczególności ewentualną konieczność zmiany mandatu Agencji oraz skutki finansowe takich zmian.

1.  Do ... [trzy lata od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia], a następnie co trzy lata Komisja przeprowadza niezależną ocenę, w szczególności aby zbadać wyniki osiągnięte przez Agencję, mając na uwadze jej cele, mandat i zadania oraz wpływ, skuteczność i wydajność funkcjonowania Agencji i jej metody pracy w odniesieniu do jej celów, mandatu i zadań, a także realizację współpracy europejskiej w dziedzinie funkcji straży przybrzeżnej. Ocena obejmuje w szczególności ewentualną konieczność zmiany mandatu Agencji oraz skutki finansowe takich zmian.

Ocena obejmuje szczegółową analizę przestrzegania karty praw podstawowych w ramach stosowania niniejszego rozporządzenia.

Ocena obejmuje szczegółową analizę przestrzegania Karty praw podstawowych oraz odnośnego ustawodawstwa unijnego w ramach stosowania niniejszego rozporządzenia.

2.  Komisja przesyła sprawozdanie z oceny wraz z własnymi wnioskami ze sprawozdania do Parlamentu Europejskiego, Rady i Zarządu. Sprawozdanie z oceny i wnioski ze sprawozdania podawane są do wiadomości publicznej.

2.  Komisja przesyła sprawozdanie z oceny wraz z własnymi wnioskami ze sprawozdania do Parlamentu Europejskiego, Rady i Zarządu. Sprawozdanie z oceny i wnioski ze sprawozdania podawane są do wiadomości publicznej.

3.  W ramach co drugiej oceny Komisja przeprowadza ocenę wyników osiągniętych przez Agencję, biorąc pod uwagę jej cele, mandat i zadania.

 

Poprawka    173

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 82 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Art. 19 ust. 5, art. 28, 29, 30 i 31 stosuje się po trzech miesiącach od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuły 28, 29, 30 i 31 stosuje się od ... [ trzy miesiące od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].

UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Strefa Schengen, czyli obszar 26 państw, w którym nie obowiązują kontrole na granicach wewnętrznych i w którym ludzie mogą swobodnie przemieszczać się, jest przez wielu zaliczana do największych i najbardziej widocznych osiągnięć integracji europejskiej. Idea leżąca u jej podstaw, tj. brak kontroli na granicach wewnętrznych, stanęła obecnie bezprecedensowo pod znakiem zapytania w związku z tym, że osiem państw strefy Schengen (Belgia, Dania, Niemcy, Węgry, Austria, Słowenia, Szwecja i Norwegia) przywróciło kontrole na granicach wewnętrznych w reakcji na wtórny przepływ migrantów o nieuregulowanym statusie, uznany za poważne zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Ze względów bezpieczeństwa kontrole na granicach wewnętrznych przywróciły także Malta i Francja.

Pokazuje to, że wypracowane z biegiem czasu narzędzia i mechanizmy skutecznego funkcjonowania strefy Schengen nie są wystarczające, biorąc pod uwagę skalę obecnego kryzysu migracyjnego, a także zagrożenia wynikające z działalności terrorystycznej.

Trwają pracę nad przezwyciężeniem trudności związanych z kryzysem migracyjnym, nad zachęcaniem do większej solidarności wśród państw członkowskich, a także nad wzmocnieniem wymiany informacji i współpracy organów ścigania w walce z terroryzmem.

Wniosek dotyczący Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej (ESGP) stanowi odpowiedź na potrzebę zapewnienia odpowiedniej kontroli na granicach zewnętrznych strefy Schengen, co jest warunkiem koniecznym skutecznego zarządzania migracją w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa, przy jednoczesnym zagwarantowaniu swobodnego przepływu osób w UE. Dlatego też w obecnej sytuacji jest to kluczowy element mający wyeliminować stwierdzone słabości, choć nie rozwiązuje on wszystkich problemów.

Kontekst

Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (znana jako Frontex) rozpoczęła działalność w dniu 1 maja 2005 r. Ideą przyświecającą powołaniu agencji Frontex było usprawnienie zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi oraz wdrożenie wspólnych zasad promowania, koordynowania i rozwijania koncepcji europejskiego zarządzania granicami.

Mandat agencji Frontex ulegał zmianie już dwukrotnie. Rozporządzeniem nr 863/2007 wprowadzono koncepcję szybkich interwencji na granicy, a w rozporządzeniu nr 1168/2011 zwrócono szczególną uwagę na obowiązki agencji Frontex w zakresie ochrony praw podstawowych.

W 2013 r. rozporządzeniem nr 1052/2013 ustanowiono dodatkowo europejski system nadzorowania granic (EUROSUR), którym zarządza Frontex i który można opisać jak mapę obrazu sytuacji na granicy służącą wymianie informacji. Dodatkowo w następstwie sprawy wniesionej do sądu przez Parlament, w rozporządzeniu nr 656/2014 określono zasady obserwacji zewnętrznych granic morskich w kontekście operacji na morzu koordynowanych przez Frontex.

W czasie przyjęcia najnowszej zmiany do rozporządzenia w sprawie agencji Frontex w 2011 r. Komisja wydała deklarację, w której zobowiązała się do rozpoczęcia studium wykonalności dotyczącego stworzenia europejskiego systemu straży granicznej[1]. Także Rada Europejska w programie sztokholmskim wezwała Komisję do „rozpoczęcia debaty w sprawie długoterminowego rozwoju agencji Frontex” obejmującej między innymi „możliwość utworzenia europejskiego systemu straży granicznych”. Badanie to przygotowano i przekazano Komisji LIBE[2].

Jednocześnie agencję Frontex poddano ocenie przewidzianej w podstawie prawnej jej funkcjonowania, której wyniki zostały podane do wiadomości publicznej[3]. W programie w zakresie migracji Komisja ogłosiła, że „w oparciu o prowadzoną obecnie ocenę [...] Komisja zaproponuje zmiany podstawy prawnej Fronteksu, aby rozszerzyć jego rolę w zakresie powrotów”.

Parlament wielokrotnie omawiał przyszły rozwój Fronteksu, w tym także podczas posiedzenia plenarnego w dniu 11 lutego 2015 r. oraz przygotowując rezolucję z dnia 2 grudnia 2015 r. dotyczącą sprawozdania specjalnego Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dochodzenia z własnej inicjatywy OI/5/2012/BEH-MHZ dotyczącego Fronteksu (2014/2215(INI)). W rezolucji tej Parlament zarekomendował, by w ramach prac nad zmianą mandatu Fronteksu włączyć do rozporządzenia przepisów dotyczących mechanizmu skarg indywidualnych.

Niniejszy wniosek w sprawie ESGP

Na podstawie wspomnianych wyżej prac przygotowawczych i w obliczu bezprecedensowego kryzysu migracyjnego Komisja przedłożyła omawiany tu wniosek w grudniu ubiegłego roku. Przewiduje się w nim całkowitą zmianę mandatu Fronteksu i znaczne rozszerzenie jego kompetencji.

Komisja proponuje utworzenie ESGP jako instytucji, która składać się będzie z nowej Agencji ESGP, zastępującej Frontex, a także z organów krajowych państw członkowskich odpowiedzialnych za zarządzanie granicami, w tym straży przybrzeżnej w zakresie, w jakim realizuje ona zadania kontroli granic. Po raz pierwszy w historii Komisja proponuje także włączenie do prawodawstwa koncepcji europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami.

Wśród innowacyjnych elementów wniosku wymienić można wprowadzenie oceny narażenia jako mechanizmu prewencyjnego mającego zapobiegać nieskuteczności kontroli na granicach zewnętrznych, oddelegowanie oficerów łącznikowych do państw członkowskich, sposób postępowania w przypadku sytuacji na granicy wymagających pilnego podjęcia działań, a także utworzenie rezerwy 1500 funkcjonariuszy straży granicznej, których państwa członkowskie mają bezwarunkowo udostępniać do celów szybkiego oddelegowania. Wniosek przewiduje także o wiele silniejszą rolę Agencji w dziedzinie powrotów, wzmocnienie jej potencjału (personel, budżet, wyposażenie), wzmocnienie współpracy z państwami trzecimi oraz nawiązanie współpracy na szczeblu europejskim w zakresie funkcji straży przybrzeżnej.

Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje i popiera wniosek jako kolejny element który, po przyjęciu, wzmocni solidarność między państwami członkowskimi oraz integrację w dziedzinie zarządzania granicami, a także przyczyni się do zapobiegania sytuacjom kryzysowym na granicach zewnętrznych. Wniosek stanowi odpowiedź na stwierdzone słabości, to znaczy zarówno niechęć, jak i niezdolność państw członkowskich do udostępnienia na wniosek Agencji funkcjonariuszy straży granicznej oraz wyposażenia, a także brak skutecznych środków monitorowania i zapobiegania, jak również to, że utworzone mechanizmy nie zostały przez państwa członkowskie aktywowane (od czasu wprowadzenia mechanizmu nastąpiły jedynie dwie szybkie interwencje na granicy). W dziedzinie swobodnego poruszania się w warunkach braku granic wewnętrznych zarządzanie granicami zewnętrznymi Unii musi być wspólnym obowiązkiem wszystkich państw członkowskich. Zgłoszone przez sprawozdawcę poprawki mają na celu dalsze wzmocnienie wniosku poprzez poprawę skuteczności działania Agencji, jej wydajności i odpowiedzialności.

Sprawozdawca proponuje szereg poprawek, które powinny umożliwić Agencji skuteczniejszą realizację jej celów. Kluczowym celem jest, by Agencja miała w przyszłości do dyspozycji funkcjonariuszy i sprzęt w każdym momencie, w którym zasoby te są potrzebne, a w szczególności by w razie konieczności była w stanie wykorzystać te zasoby w przeciągu krótkiego czasu.

Jeżeli chodzi o proponowaną procedurę dotyczącą sytuacji na granicy wymagających pilnego podjęcia działań (art. 18) sprawozdawca uważa, że wniosek respektuje suwerenność państw członkowskich, ponieważ przewiduje także, że dane państwo członkowskie uzgadnia z Agencją plan operacyjny oraz wydaje instrukcje zespołom. Sprawozdawca uważa jednak, że decyzje zezwalające na podjęcie działań powinna podejmować Rada, co umożliwi wzmocnienie procesu decyzyjnego i dodatkowo uwypukli suwerenność państw członkowskich. Musi przy tym istnieć realistyczna procedura działania w przypadku, gdyby państwo członkowskie nie realizowało decyzji Rady. W takiej sytuacji nie można czekać na wynik postępowania przed sądem. Zamiast tego jako środek ostateczny do stosowania w określonych, dokładnie opisanych okolicznościach, konieczne może być przywrócenie kontroli na niektórych granicach wewnętrznych w celu ochrony strefy Schengen jako całości.

Sprawozdawca uważa także, że oddelegowanie oficerów łącznikowych do wszystkich państw członkowskich posiadających lądową lub morską granicę zewnętrzną umożliwi Agencji sprawniejszą realizację jej celów oraz ułatwi wymianę informacji pomiędzy państwem członkowskim a Agencją. Co do zasady oficerów łącznikowych należy skierować do wszystkich państw członkowskich, ponieważ wszystkie z nich powinny uczestniczyć w dalszym budowaniu wspólnej kultury wysokich standardów w zakresie zarządzania granicami. Uznając fakt, że państwa członkowskie posiadające wyłącznie granice powietrzne narażone są na mniejsze ryzyko, oficerowie łącznikowi niekoniecznie muszą być kierowani do tych państw członkowskich.

Zewnętrzne granice będą podlegać ciągłemu monitorowaniu oraz okresowym analizom ryzyka, a także obowiązkowym ocenom narażenia w celu identyfikacji i wyeliminowania słabości. Sprawozdawca proponuje wzmocnienie przepisów dotyczących wyposażenia stosowanego przy operacjach. Do dyspozycji Agencji oddana zostanie rezerwa szybkiego reagowania funkcjonariuszy straży granicznej i wyposażenia technicznego, którą można będzie skierować do szybkich interwencji na granicy w ciągu kilku dni.

Biorąc pod uwagę rosnącą rolę Agencji w zakresie powrotów, sprawozdawca precyzuje, że celem Agencji w tym zakresie jest wspomaganie państw członkowskich przy praktycznej organizacji operacji powrotów, bez wchodzenia w aspekty merytoryczne decyzji o powrotach wydawanych przez państwa członkowskie. Dodatkowo, uwzględniając większą rolę i rozszerzenie zadań operacyjnych Agencji, sprawozdawca popiera wprowadzenie szeregu mechanizmów zabezpieczających prawa podstawowe w odniesieniu do Agencji.

Sprawozdawca jest także zdania, że rozporządzenie powinno być tworzone z myślą o sytuacji w przyszłości. Pomimo tego, że obecnie Agencja ma głównie przyczyniać się do skutecznego zarządzania migracją na granicach zewnętrznych Unii, jej zadania obejmują także przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom tych granic, w tym przestępstwom o wymiarze transgranicznym.

Jeżeli chodzi o skuteczność sprawozdawca proponuje usunięcie koncepcji rady nadzorczej oraz wieloletniego programu, ponieważ oba te elementy mogą tworzyć przeszkodę dla sprawnego działania. Sprawozdawca uważa także, że Agencja powinna funkcjonować nie w oparciu o dotacje, ale powinna zawierać umowy dotyczące finansowania lub współfinansowania jej działań. Programom dotacji brakuje elastyczności, ich wadą są także długie okresy realizacji, dlatego też relacja na podstawie umowy może być wydajniejsza.

Sprawozdawca uważa także za konieczne rozszerzenie zakresu odpowiedzialności przyszłej Agencji poprzez zastrzeżenie udostępniania większej ilości informacji Parlamentowi oraz opinii publicznej. Większa przejrzystość jest konieczna, by zwiększyć prawomocność Agencji i uniknąć błędnej interpretacji jej roli.

Sprawozdawca popiera wreszcie pogląd, że przyjęcie rozporządzenia to sprawa pilna w kontekście potrzeby nasilenia kontroli na granicach zewnętrznych i powrotu do warunków braku kontroli na granicach wewnętrznych strefy Schengen.

OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych (20.5.2016)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2007/2004, rozporządzenie (WE) nr 863/2007 i decyzję Rady 2005/267/WE
(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Javier Nart

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Celem wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej jest utworzenie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, aby zapewnić zintegrowane zarządzanie na granicach zewnętrznych UE.

Wniosek ten został przyjęty z zadowoleniem i odpowiada wyzwaniom, jakim Unia Europejska musi sprostać w związku z obecnym kryzysem uchodźczym i migracyjnym. Szacuje się, że jedynie w okresie od stycznia do listopada 2015 r. blisko 1,5 mln osób przekroczyło nielegalnie granice UE.

W art. 77 TFUE wyznaczono cel „stopniowego wprowadzania zintegrowanego systemu zarządzania granicami zewnętrznymi”, a omawiany wniosek powinien zostać przyjęty jako pierwszy ważny krok w tym kierunku.

Podstawą proponowanej Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej będzie jednak obecny Frontex i w swojej praktycznej działalności Agencja będzie musiała opierać się na współpracy i wkładzie ze strony państw członkowskich.

Rozporządzenie wymaga dalszych poprawek w celu wyjaśnienia pojęcia „wspólnej odpowiedzialności” państw członkowskich i Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej.

Chociaż dodatkowe kompetencje są istotnym krokiem naprzód, niezbędne jest postrzeganie tych działań jako początkowych w procesie zmierzającym do rozwinięcia w pełni niezależnej, zintegrowanej, kierowanej przez UE, ogólnoeuropejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, finansowanej z budżetu UE i niezależnej pod względem operacyjnym. Ostateczne przyjęcie tego rozporządzenia powinno iść w parze z wyraźnym politycznym zobowiązaniem państw członkowskich i wszystkich instytucji UE na rzecz takiego rozwoju.

Warto zaznaczyć, iż artykuł 18 proponowanego rozporządzenia umożliwia niezależną interwencję na podstawie decyzji Komisji, również wbrew woli państwa członkowskiego.

Niezbędne jest, by Agencja utrzymywała dobre stosunki z funkcjonariuszami straży granicznej i przybrzeżnej państw trzecich oraz by przyznać jej operacyjną niezależność i zdolność do utrzymywania takich kontaktów zewnętrznych.

Według oceny wpływu na budżet w 2017 r. wymaganych będzie co najmniej 31,5 mln EUR, ale kwota ta, podobnie jak wstępne szacunki dotyczące liczby pracowników, wydaje się raczej niska.

Poprawki zaproponowane przez Komisję Spraw Zagranicznych zawierają również wyjaśnienia dotyczące roli, jaką Parlament Europejski odgrywa w kontroli Agencji, oraz wyjaśnienia na temat współpracy Agencji z państwami trzecimi.

POPRAWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna ma zastąpić Frontex w celu zapewnienia europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami na granicach zewnętrznych w celu skutecznego zarządzania migracją i zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii, przy jednoczesnym zagwarantowaniu w niej swobodnego przepływu osób. Zgodnie z traktatami i protokołami do nich państwa członkowskie, wobec których nie mają jeszcze zastosowania postanowienia dorobku z Schengen dotyczące zniesienia kontroli na granicach, powinny móc uczestniczyć we wszystkich działaniach przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu i/lub czerpać z nich korzyści.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Z tego względu należy rozszerzyć zadania Fronteksu, a dla uwzględnienia tych zmian należy zmienić jej nazwę na Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Najważniejszym zadaniem Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinno być ustanowienie strategii operacyjnej i technicznej na rzecz wdrożenia zintegrowanego zarządzania granicami na poziomie Unii, nadzorowanie efektywnego funkcjonowania kontroli granicznej na granicach zewnętrznych, zapewnienie państwom członkowskim wzmocnionej pomocy operacyjnej i technicznej poprzez wspólne operacje i szybkie interwencje na granicy, a także zapewnienie realizacji w praktyce środków w przypadku sytuacji wymagającej pilnego podjęcia działań na granicach zewnętrznych, jak również organizowanie, koordynowanie i prowadzenie operacji powrotowych i interwencji powrotowych.

(9)  Z tego względu należy rozszerzyć zadania Fronteksu, a dla uwzględnienia tych zmian należy zmienić jej nazwę na Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Najważniejszym zadaniem Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinno być ustanowienie strategii operacyjnej i technicznej na rzecz wdrożenia zintegrowanego zarządzania granicami na poziomie Unii, nadzorowanie efektywnego funkcjonowania kontroli granicznej na granicach zewnętrznych, zapewnienie państwom członkowskim wzmocnionej pomocy operacyjnej i technicznej poprzez wspólne operacje i szybkie interwencje na granicy, a także zapewnienie realizacji w praktyce środków w przypadku sytuacji wymagającej pilnego podjęcia działań na granicach zewnętrznych, w tym działań poszukiwawczych i ratowniczych na morzu, jak również organizowanie, koordynowanie i prowadzenie operacji powrotowych i interwencji powrotowych.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  W duchu wspólnej odpowiedzialności zadaniem Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinno być regularne monitorowanie zarządzania granicami zewnętrznymi. Agencja powinna zapewnić odpowiednie i sprawne monitorowanie nie tylko za pomocą analizy ryzyka, wymiany informacji i EUROSUR-u, ale również dzięki obecności w państwach członkowskich specjalistów będących jej pracownikami. Z tego względu Agencja powinna mieć możliwość oddelegowania na pewien okres oficerów łącznikowych do poszczególnych państw członkowskich, w trakcie którego odpowiadają oni przed Dyrektorem Wykonawczym. Sprawozdania oficerów łącznikowych powinny stanowić część oceny narażenia.

(12)  Ze względu na przyjęcie przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej wspólnej odpowiedzialności wraz z państwami członkowskimi, jej zadaniem powinno być regularne monitorowanie zarządzania granicami zewnętrznymi. Agencja powinna zapewnić odpowiednie i sprawne monitorowanie nie tylko za pomocą analizy ryzyka, wymiany informacji i EUROSUR-u, ale również poprzez obecność na miejscu ekspertów oddelegowanych spośród swoich pracowników, przy pełnej współpracy z państwami członkowskimi i poszanowaniu praw państw nienależących do strefy Schengen. Z tego względu Agencja powinna mieć możliwość oddelegowania na pewien okres oficerów łącznikowych do poszczególnych państw członkowskich, w trakcie którego odpowiadają oni przed Dyrektorem Wykonawczym. Sprawozdania oficerów łącznikowych powinny stanowić część oceny narażenia.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinna organizować odpowiednią pomoc techniczną i operacyjną dla państw członkowskich, aby poprawić ich zdolność do realizacji należących do nich obowiązków w zakresie kontroli na granicach zewnętrznych oraz sprostania wyzwaniom na granicach zewnętrznych spowodowanym nieuregulowaną imigracją lub przestępczością transgraniczną. W tym zakresie Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinna – na wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy – organizować i koordynować wspólne operacje dotyczące jednego lub większej liczby państw członkowskich oraz delegować europejskie zespoły straży granicznej i przybrzeżnej, a także udostępnić niezbędne wyposażenie techniczne, jak również oddelegować ekspertów spośród swoich pracowników.

(14)  Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinna organizować i oferować odpowiednią dodatkową pomoc techniczną i operacyjną dla państw członkowskich, aby poprawić ich zdolność do realizacji należących do nich obowiązków w zakresie kontroli na granicach zewnętrznych oraz sprostania wyzwaniom na granicach zewnętrznych, w tym poprzez akcje poszukiwawczo-ratownicze na morzu, bez uszczerbku dla uprawnień właściwych organów krajowych do wszczynania dochodzeń w sprawach karnych. W tym zakresie Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinna – na wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy – organizować i koordynować wspólne operacje dotyczące jednego lub większej liczby państw członkowskich oraz delegować europejskie zespoły straży granicznej i przybrzeżnej, a także udostępnić niezbędne wyposażenie techniczne, jak również oddelegować ekspertów spośród swoich pracowników.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Na poszczególnych odcinkach granic zewnętrznych, gdzie państwa członkowskie są poddane wyjątkowej presji migracyjnej, charakteryzującej się masowym napływem mieszanych ruchów migracyjnych, zwanych obszarami hotspot, państwa członkowskie powinny móc liczyć na wzmocnione wsparcie operacyjne i techniczne ze strony zespołów wspierających zarządzanie migracjami, składających się z pochodzących z państw członkowskich zespołów specjalistów oddelegowanych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu, a także z Europolu i innych właściwych agencji unijnych, a także ekspertów spośród pracowników Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinna pomagać Komisji w koordynacji między różnymi agencjami na miejscu.

(16)  Na poszczególnych odcinkach granic zewnętrznych, gdzie państwa członkowskie są poddane wyjątkowej presji migracyjnej, charakteryzującej się masowym napływem mieszanych ruchów migracyjnych, zwanych obszarami hotspot, państwa członkowskie powinny móc liczyć na wzmocnione wsparcie operacyjne i techniczne ze strony zespołów wspierających zarządzanie migracjami, składających się z pochodzących z państw członkowskich zespołów specjalistów oddelegowanych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu, a także z Europolu i innych właściwych agencji unijnych, a także ekspertów spośród pracowników Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinna pomagać Komisji w koordynacji między różnymi agencjami na miejscu. Agencja powinna posiadać autonomiczne prawo do interwencji, tak aby mogła oddelegowywać swoich pracowników i przekazywać wyposażenie w zależności od złożoności sytuacji związanej z ochroną danej granicy, a także w zależności od specyficznych cech obszarów wzdłuż granic zewnętrznych UE, na których państwa członkowskie doświadczają wyjątkowej presji migracyjnej.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinna dysponować niezbędnym wyposażeniem i pracownikami, wysyłanymi na wspólne operacje i szybkie interwencje na granicy. W tym celu, inicjując szybką interwencję na granicy na wniosek państwa członkowskiego lub w razie wystąpienia sytuacji wymagającej pilnego podjęcia działań, Europejska Agencja Straży Przybrzeżnej i Granicznej powinna móc oddelegować europejskie zespoły straży granicznej i przybrzeżnej z zasobu szybkiej rezerwy, stanowiącego stałą służbę składającą się z niewielkiego odsetka łącznej liczby funkcjonariuszy straży granicznej w państwach członkowskich, który powinien liczyć co najmniej 1 500 osób. Delegowanie europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej z zasobu szybkiej rezerwy powinno być w razie potrzeby natychmiast uzupełniane przez dodatkowe europejskie zespoły straży granicznej i przybrzeżnej.

(18)  Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinna dysponować niezbędnym wyposażeniem i pracownikami, wysyłanymi na wspólne operacje i szybkie interwencje na granicy. W tym celu, podejmując szybką interwencję na granicy na wniosek państwa członkowskiego lub w razie wystąpienia sytuacji wymagającej pilnego podjęcia działań, Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinna móc oddelegować europejskie zespoły straży granicznej i przybrzeżnej z zasobu szybkiej rezerwy, stanowiącego stałą służbę składającą się z odpowiedniego odsetka łącznej liczby funkcjonariuszy straży granicznej w państwach członkowskich, który powinien liczyć co najmniej 1500 osób. Delegowanie europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej z zasobu szybkiej rezerwy powinno być w razie potrzeby natychmiast uzupełniane przez dodatkowe europejskie zespoły straży granicznej i przybrzeżnej.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinna zwiększyć pomoc udzielaną państwom członkowskim w zakresie powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich, bez uszczerbku dla unijnej polityki w zakresie powrotów i zgodnie z dyrektywą 2008/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady1. Powinna ona koordynować i organizować zwłaszcza operacje powrotowe z jednego lub większej liczby państw członkowskich oraz organizować i przeprowadzać interwencje powrotowe, aby usprawnić system powrotów w państwach członkowskich wymagających większej pomocy technicznej i operacyjnej podczas wykonywania zobowiązania do powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich zgodnie z tą dyrektywą.

(21)  Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinna zwiększyć pomoc udzielaną państwom członkowskim w zakresie powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich, bez uszczerbku dla unijnej polityki w zakresie powrotów i zgodnie z dyrektywą 2008/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady1. Na wniosek przynajmniej jednego państwa członkowskiego powinna ona zwłaszcza koordynować i organizować operacje powrotowe oraz organizować i przeprowadzać interwencje powrotowe, aby usprawnić system powrotów w państwach członkowskich wymagających większej pomocy technicznej i operacyjnej podczas wykonywania zobowiązania do powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich zgodnie z tą dyrektywą.

__________________

__________________

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz.U. L 348 z 21.12.2008, s. 98).

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz.U. L 348 z 21.12.2008, s. 98).

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  W ramach polityki zagranicznej Unii Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinna ułatwiać i wspierać współpracę operacyjną między państwami członkowskimi i państwami trzecimi, w tym poprzez koordynację takiej współpracy operacyjnej między państwami członkowskimi a państwami trzecimi w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi i poprzez delegowanie oficerów łącznikowych do państw trzecich, a także przez współpracę z władzami państw trzecich w zakresie powrotów, w tym w odniesieniu do uzyskiwania dokumentów podróży. W ramach współpracy z państwami trzecimi Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz państwa członkowskie powinny przestrzegać norm i standardów co najmniej równoważnych normom i standardom ustanowionym w prawodawstwie Unii, także wtedy, gdy współpraca z państwami trzecimi ma miejsce na terytorium tych państw.

(28)  W ramach polityki zagranicznej Unii Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej w porozumieniu z zainteresowanymi państwami członkowskimi powinna ułatwiać i wspierać współpracę operacyjną między państwami członkowskimi i państwami trzecimi – we współpracy z Komisją Europejską i ESDZ – w tym poprzez koordynację takiej współpracy operacyjnej między państwami członkowskimi a państwami trzecimi, w następstwie dokonanej oceny ryzyka w państwach trzecich sąsiadujących z granicami zewnętrznymi UE i poprzez delegowanie oficerów łącznikowych do państw trzecich, a także przez współpracę z władzami państw trzecich w zakresie powrotów, w tym w odniesieniu do uzyskiwania dokumentów podróży. W ramach współpracy z państwami trzecimi Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz państwa członkowskie powinny przestrzegać norm i standardów co najmniej równoważnych normom i standardom ustanowionym w prawodawstwie Unii, także wtedy, gdy współpraca z państwami trzecimi ma miejsce na terytorium tych państw.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(29a)  W czasie operacji prowadzonych przez Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną nikogo nie wolno wbrew zasadzie non-refoulement odtransportowywać do danego państwa trzeciego ani w inny sposób przekazywać organom tego państwa, między innymi jeżeli istnieje poważne ryzyko, że daną osobę poddano by tam karze śmierci, torturom, prześladowaniu czy innemu nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu lub karze, ani jeżeli jej życie lub wolność byłyby tam zagrożone za względu na jej rasę, wyznanie, narodowość, orientację seksualną, przynależność do danej grupy społecznej czy poglądy polityczne, ani jeżeli istnieje poważne ryzyko jej wydalenia, odesłania czy ekstradycji stamtąd do innego państwa wbrew zasadzie non-refoulement.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)  Na mocy niniejszego rozporządzenia ustanawia się mechanizm skarg dla Europejskiej Agencji Straży Przybrzeżnej i Granicznej, we współpracy z urzędnikiem ds. praw podstawowych, w celu monitorowania i zapewnienia przestrzegania praw podstawowych we wszystkich działaniach Agencji. Powinien to być mechanizm administracyjny, w którym urzędnik ds. praw podstawowych powinien być odpowiedzialny za rozpatrywanie skarg wpływających do Agencji zgodnie z prawem do dobrej administracji. Urzędnik ds. praw podstawowych powinien zbadać dopuszczalność skargi, zarejestrować dopuszczalne skargi, przekazać wszystkie zarejestrowane skargi do Dyrektora Wykonawczego, przekazać skargi dotyczące straży granicznej do jej macierzystego państwa członkowskiego oraz zarejestrować działania następcze Agencji lub tego państwa członkowskiego. Dochodzenia powinny być prowadzone przez państwa członkowskie.

(30)  Na mocy niniejszego rozporządzenia ustanawia się mechanizm skarg dla Europejskiej Agencji Straży Przybrzeżnej i Granicznej, we współpracy z urzędnikiem ds. praw podstawowych, w celu monitorowania i zapewnienia przestrzegania praw podstawowych we wszystkich działaniach Agencji i jej pracowników. Powinien to być skuteczny i dostępny mechanizm administracyjny, w którym zgodnie z prawem do dobrej administracji uczestniczy niezależny pod względem operacyjnym urzędnik ds. praw podstawowych Agencji. Urzędnik ds. praw podstawowych powinien badać dopuszczalność skarg, rejestrować je i stosować odpowiedni tryb postępowania wobec wszystkich dopuszczalnych skarg, przekazywać wszystkie zarejestrowane skargi do Dyrektora Wykonawczego, przekazywać skargi dotyczące straży granicznej i przybrzeżnej do macierzystego państwa członkowskiego oraz rejestrować działania następcze Agencji lub tego państwa członkowskiego. Dane te powinny zostać zawarte w sprawozdaniu rocznym Agencji. Dochodzenia powinny być prowadzone przez państwa członkowskie.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia, zwłaszcza w zakresie sytuacji wymagających pilnego podjęcia działań na granicach zewnętrznych, należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201118.

(31)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia, zwłaszcza w zakresie sytuacji wymagających pilnego podjęcia działań na granicach zewnętrznych, należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201118, zgodnie z zasadą non-refoulement oraz w poszanowaniu deklaracji i standardów praw człowieka.

__________________

__________________

18 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

18 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33)  Komisja i państwa członkowskie powinny być reprezentowane w zarządzie w celu sprawowania strategicznego i politycznego nadzoru nad funkcjonowaniem Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Zarząd powinien, tam gdzie to możliwe, składać się z dyrektorów operacyjnych służb krajowych odpowiedzialnych za zarządzanie strażą graniczną lub ich przedstawicieli. Zarządowi należy powierzyć kompetencje niezbędne do ustanowienia budżetu, kontroli jego wykonania, przyjęcia odpowiednich zasad finansowych, ustanowienia przejrzystych procedur podejmowania decyzji przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz powoływania Dyrektora Wykonawczego i Zastępcy Dyrektora Wykonawczego. Agencją należy zarządzać i administrować zgodnie z zasadami wspólnego podejścia do zdecentralizowanych agencji Unii, przyjętym w dniu 19 lipca 2012 r. przez Parlament Europejski, Radę i Komisję Europejską.

(33)  Komisja, państwa członkowskie i Parlament Europejski powinny być reprezentowane w zarządzie w celu sprawowania strategicznego i politycznego nadzoru nad funkcjonowaniem Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Zarząd powinien, tam gdzie to możliwe, składać się z dyrektorów operacyjnych służb krajowych odpowiedzialnych za zarządzanie strażą graniczną lub ich przedstawicieli. Zarządowi należy powierzyć kompetencje niezbędne do ustanowienia budżetu, kontroli jego wykonania, przyjęcia odpowiednich zasad finansowych, ustanowienia przejrzystych procedur podejmowania decyzji przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz powoływania Dyrektora Wykonawczego i Zastępcy Dyrektora Wykonawczego. Agencją należy zarządzać i administrować zgodnie z zasadami wspólnego podejścia do zdecentralizowanych agencji Unii, przyjętym w dniu 19 lipca 2012 r. przez Parlament Europejski, Radę i Komisję Europejską.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  „granice zewnętrzne” oznaczają granice lądowe i morskie państw członkowskich oraz ich porty lotnicze i morskie, do których stosuje się postanowienia tytułu II rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady1;

(1)  „granice zewnętrzne” oznaczają granice lądowe i morskie państw członkowskich oraz ich porty lotnicze i morskie, do których stosuje się postanowienia tytułu II rozporządzenia (WE) nr 2016/399 Parlamentu Europejskiego i Rady 1, w tym państw członkowskich, do których nie mają jeszcze zastosowania postanowienia dorobku Schengen dotyczące zniesienia granic wewnętrznych;

______________

_______________

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 562/2006 z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. L 105 z 13.4.2006, s. 1).

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. L 77 z 13.4.2006, s. 1).

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej przyjmuje strategię operacyjną i techniczną w zakresie europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami. Wspiera i zapewnia ona wdrażanie europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami we wszystkich państwach członkowskich.

2.  Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej przyjmuje strategię operacyjną i techniczną w zakresie europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami, z wyraźnie określonymi i mierzalnymi celami ukierunkowanymi na podniesienie poziomu bezpieczeństwa granic i usprawnienie zarządzania nimi, biorąc pod uwagę w uzasadnionych przypadkach określoną sytuację państw członkowskich, w szczególności ich położenie geograficzne. Strategia ta jest regularnie aktualizowana w celu uwzględnienia rozwoju sytuacji w terenie. Wspiera i zapewnia ona wdrażanie europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami we wszystkich państwach członkowskich.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  prowadzenia i koordynowania działań poszukiwawczych i ratowniczych na morzu oraz wsparcia dla organizacji i inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego w zakresie działań poszukiwawczych i ratowniczych na morzu;

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  analizy ryzyka dla bezpieczeństwa wewnętrznego oraz analizy zagrożeń, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie lub bezpieczeństwo granic zewnętrznych;

b)  analizy ryzyka dla bezpieczeństwa wewnętrznego oraz analizy zagrożeń, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie lub bezpieczeństwo granic zewnętrznych;

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  współpracy z państwami trzecimi w obszarach objętych niniejszym rozporządzeniem, koncentrującej się zwłaszcza na państwach sąsiadujących i tych państwach trzecich, które w wyniku analizy ryzyka wskazano jako państwa pochodzenia i państwa tranzytowe nielegalnej imigracji;

d)  współpracy z państwami trzecimi w obszarach objętych niniejszym rozporządzeniem, koncentrującej się zwłaszcza na państwach sąsiadujących i tych państwach trzecich, które w wyniku analizy ryzyka wskazano jako państwa pochodzenia i państwa tranzytowe nielegalnej imigracji, we współpracy z Komisją, ESDZ i państwami członkowskimi;

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Państwa członkowskie, których granice są granicami zewnętrznymi UE, zapewniają zarządzanie granicami zewnętrznymi, w interesie własnym i wszystkich państw członkowskich, przy pełnej zgodności z prawem Unii i zgodnie ze strategią techniczną i operacyjną, o której mowa w art. 3 ust. 2, oraz w ścisłej współpracy z Agencją.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej ułatwia stosowanie środków unijnych odnoszących się do zarządzania granicami zewnętrznymi przez wzmacnianie, ocenę i koordynację działań państw członkowskich we wprowadzaniu w życie tych środków oraz w zakresie powrotów. Państwa członkowskie zapewniają zarządzanie swoim odcinkiem granic zewnętrznych, w interesie swoim i wszystkich państw członkowskich, które zniosły kontrole na granicach wewnętrznych, przy pełnej zgodności z prawem Unii i zgodnie ze strategią techniczną i operacyjną, o której mowa w art. 3 ust. 2, i w ścisłej współpracy z Agencją.

2.  Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej ułatwia stosowanie środków unijnych odnoszących się do zarządzania granicami zewnętrznymi UE przez wzmacnianie, ocenę i koordynację działań państw członkowskich we wprowadzaniu w życie tych środków oraz w zakresie powrotów. Państwa członkowskie zapewniają zarządzanie swoim odcinkiem granic zewnętrznych, w interesie swoim i wszystkich państw członkowskich, które zniosły kontrole na granicach wewnętrznych, przy pełnej zgodności z prawem Unii i zgodnie ze strategią techniczną i operacyjną, o której mowa w art. 3 ust. 2, i w ścisłej współpracy z Agencją.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Państwa członkowskie ponoszą główną odpowiedzialność za wdrażanie odnośnych międzynarodowych, unijnych i krajowych aktów prawnych oraz za działania w zakresie egzekwowania prawa podejmowane w kontekście wspólnych operacji koordynowanych przez Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną, a w konsekwencji również za przestrzeganie praw podstawowych podczas prowadzenia tych działań. Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna jest także odpowiedzialna jako koordynator i jest w pełni rozliczana ze wszystkich działań i decyzji, jakie podejmuje w ramach swoich kompetencji. Komisja, we współpracy z Agencją, Radą i odpowiednimi zainteresowanymi podmiotami, powinna dokonać dalszej analizy postanowień dotyczących rozliczalności i odpowiedzialności oraz zaradzić wszelkim potencjalnym i faktycznym lukom związanym z działaniami prowadzonymi przez Agencję.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dla zapewnienia spójnego europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami na wszystkich granicach zewnętrznych, Agencja ułatwia stosowanie istniejących i przyszłych unijnych środków dotyczących zarządzania granicami zewnętrznymi, zwłaszcza kodeksu granicznego Schengen ustanowionego na mocy rozporządzenia (WE) nr 562/2006, i czyni je bardziej skutecznym.

1.  Dla zapewnienia spójnego europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami na wszystkich granicach zewnętrznych, Agencja ułatwia stosowanie istniejących i przyszłych unijnych środków dotyczących zarządzania granicami zewnętrznymi, w tym kodeksu granicznego Schengen ustanowionego na mocy rozporządzenia (UE) nr 2016/399, i czyni je bardziej skutecznym.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Aby przyczynić się do wydajnego, wysokiego i jednolitego poziomu kontroli granicznej i powrotów, Agencja realizuje następujące zadania:

1.  Aby przyczynić się do wydajnego, wysokiego i jednolitego poziomu kontroli granicznej i jednolitego stosowania międzynarodowych standardów dotyczących powrotów, Agencja realizuje następujące zadania:

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  tworzy centrum monitorowania i analizy ryzyka, zdolne do monitorowania przepływów migracyjnych i przeprowadzania analizy ryzyka w odniesieniu do wszystkich aspektów zintegrowanego zarządzania granicami;

a)  monitoruje przepływy migracyjne i prowadzi analizę ryzyka w odniesieniu do wszystkich aspektów zintegrowanego zarządzania granicami, wykorzystując dostępne zasoby, takie jak Centrum Satelitarne Unii Europejskiej czy Centrum Sytuacyjne;

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  przeprowadza ocenę narażenia, w tym ocenę zdolności państw członkowskich do sprostania zagrożeniom i presji na granicach zewnętrznych;

b)  przeprowadza regularną ocenę narażenia, w tym ocenę zdolności państw członkowskich do sprostania zagrożeniom i presji na ich granicach zewnętrznych;

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wspomaga państwa członkowskie w sytuacjach wymagających zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej na granicach zewnętrznych poprzez koordynację i organizację wspólnych operacji, uwzględniając to, że niektóre sytuacje mogą wiązać się z pomocą humanitarną i ratownictwem na morzu;

c)  udziela wsparcia państwom członkowskim w sytuacjach wymagających zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej na granicach zewnętrznych poprzez koordynację i organizację wspólnych operacji, uwzględniając to, że niektóre sytuacje mogą wiązać się z pomocą humanitarną i ratownictwem na morzu;

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  tworzy rezerwę wyposażenia technicznego do udostępniania we wspólnych operacjach, szybkich interwencjach na granicy oraz w ramach zespołów wspierających zarządzanie migracjami, a także w operacjach powrotowych i interwencjach powrotowych;

f)  tworzy rezerwę wyposażenia technicznego do udostępniania we wspólnych operacjach, szybkich interwencjach na granicy, akcjach poszukiwawczych i ratowniczych oraz w ramach zespołów wspierających zarządzanie migracjami, a także w operacjach powrotowych i interwencjach powrotowych;

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  wspiera opracowywanie standardów technicznych wyposażenia, zwłaszcza na potrzeby dowodzenia, kontroli i łączności na poziomie taktycznym, a także nadzoru technicznego w celu zapewnienia współdziałania na poziomie unijnym i krajowym;

h)  wspiera opracowywanie wspólnych standardów technicznych wyposażenia, zwłaszcza na potrzeby dowodzenia, kontroli i łączności na poziomie taktycznym, a także nadzoru technicznego w celu zapewnienia współdziałania na poziomie unijnym i krajowym;

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera n

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

n)  uczestniczy w rozwoju i zarządzaniu badaniami i innowacjami, mającymi znaczenie dla kontroli i ochrony granic zewnętrznych, w tym stosowania zaawansowanej technologii nadzoru, na przykład zdalnie kierowanych bezzałogowych systemów powietrznych, oraz tworzenia projektów pilotażowych dotyczących spraw objętych niniejszym rozporządzeniem;

n)  monitoruje rozwój i uczestniczy w rozwoju badań i innowacji mających znaczenie dla kontroli i ochrony granic zewnętrznych oraz uczestniczy w zarządzaniu tymi badaniami i innowacjami, w tym tymi, które mają znaczenie dla stosowania zaawansowanej technologii nadzoru, na przykład zdalnie kierowanych bezzałogowych systemów powietrznych, oraz tworzenia projektów pilotażowych dotyczących spraw objętych niniejszym rozporządzeniem;

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera q

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

q)  współpracuje z Europejską Agencją Kontroli Rybołówstwa oraz Europejską Agencją Bezpieczeństwa Morskiego w celu wsparcia organów krajowych wykonujących funkcje straży przybrzeżnej poprzez zapewnienie usług, informacji, wyposażenia i szkoleń oraz koordynację operacji wielofunkcyjnych;

q)  współpracuje z Europejską Agencją Kontroli Rybołówstwa oraz Europejską Agencją Bezpieczeństwa Morskiego w celu wsparcia organów krajowych wykonujących funkcje straży przybrzeżnej poprzez zapewnienie usług, informacji, a w razie konieczności, wyposażenia i szkoleń oraz poprzez koordynację operacji wielofunkcyjnych;

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera r

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

r)  wspomaga państwa członkowskie i państwa trzecie w kontekście współpracy operacyjnej między nimi w dziedzinach zarządzania granicami zewnętrznymi i powrotów.

r)  udziela pomocy i wsparcia państwom członkowskim i państwom trzecim w ich współpracy w dziedzinach zarządzania granicami zewnętrznymi i powrotów.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera r a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ra)  przyjmuje najwyższe standardy w zakresie praktyk zarządzania granicami, umożliwiając przejrzystość działań i kontrole publiczne oraz zapewniając poszanowanie i promowanie praw podstawowych i praworządności, a także propaguje te standardy;

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogą kontynuować współpracę na poziomie operacyjnym z innymi państwami członkowskimi i/lub państwami trzecimi na granicach zewnętrznych, w tym operacje wojskowe w ramach misji egzekwowania prawa oraz w dziedzinie powrotów, jeżeli jest ona zgodna z działaniami Agencji. Państwa członkowskie powstrzymują się od wszelkich działań, które mogłyby zagrozić funkcjonowaniu Agencji lub osiągnięciu jej celów.

Państwa członkowskie mogą kontynuować współpracę na poziomie operacyjnym z innymi państwami członkowskimi i/lub państwami trzecimi na granicach zewnętrznych, w tym operacje wojskowe w ramach misji egzekwowania prawa oraz w dziedzinie powrotów, jeżeli nie jest ona sprzeczna z działaniami Agencji oraz, w stosownych przypadkach, z zadaniami WPBiO i NATO. Państwa członkowskie powstrzymują się od wszelkich działań, które mogłyby zagrozić funkcjonowaniu Agencji lub osiągnięciu jej celów.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja ustanawia centrum monitorowania i analizy ryzyka, zdolne do monitorowania przepływów migracyjnych w kierunku Unii i wewnątrz niej. W tym celu Agencja opracowuje wspólny zintegrowany model analizy ryzyka, stosowany przez Agencję i państwa członkowskie.

1.  Agencja ustanawia centrum monitorowania i analizy ryzyka, zdolne do monitorowania przepływów migracyjnych. Dopilnowuje, by wszystkie dostępne środki unijne (w dziedzinie wywiadu, analiz ryzyka, satelitów itp.) były w pełni oraz rozlegle stosowane. W tym celu Agencja, w wyniku decyzji Zarządu, opracowuje wspólny zintegrowany model analizy ryzyka, stosowany przez Agencję i państwa członkowskie.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Analiza ryzyka sporządzana przez Agencję obejmuje wszystkie aspekty istotne dla europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami, zwłaszcza kontrolę graniczną, nielegalne wtórne przepływy obywateli państw trzecich w Unii, zapobieganie przestępczości transgranicznej, w tym ułatwianie nielegalnej imigracji, handel ludźmi i terroryzm, a także sytuację w sąsiadujących państwach trzecich w celu opracowania mechanizmu wstępnego ostrzegania, analizującego przepływy migracyjne w kierunku Unii.

3.  Analiza ryzyka sporządzana przez Agencję obejmuje wszystkie aspekty istotne dla europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami, zwłaszcza kontrolę graniczną, ochronę praw podstawowych, nielegalne wtórne przepływy obywateli państw trzecich w Unii, zapobieganie przestępczości transgranicznej, w tym ułatwianie nielegalnej imigracji, handel ludźmi i terroryzm, a także sytuację w sąsiadujących państwach trzecich oraz w państwach stanowiących miejsce pochodzenia lub tranzytu w odniesieniu do nieuregulowanej migracji w celu opracowania mechanizmu wstępnego ostrzegania, analizującego przepływy migracyjne w kierunku Unii, a także przestrzeganie praw podstawowych.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Agencja podaje do publicznej wiadomości swoje metody i kryteria analizy ryzyka.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  regularnie składają sprawozdania Dyrektorowi Wykonawczemu dotyczące sytuacji na granicach zewnętrznych oraz zdolności danego państwa członkowskiego do skutecznego radzenia sobie z sytuacją na granicach zewnętrznych;

e)  regularnie składają sprawozdania Dyrektorowi Wykonawczemu i szefowi właściwego organu krajowego dotyczące sytuacji na granicach zewnętrznych oraz zdolności danego państwa członkowskiego do skutecznego radzenia sobie z sytuacją na granicach zewnętrznych;

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  ma nieograniczony dostęp do krajowego ośrodka koordynacji oraz krajowego obrazu sytuacji opracowanego zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013;

a)  ma dostęp do krajowego ośrodka koordynacji oraz krajowego obrazu sytuacji opracowanego zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1052/2013;

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Wyniki oceny narażenia są przedkładane Radzie Nadzorczej, która przedstawia Dyrektorowi Wykonawczemu zalecenia w zakresie środków do podjęcia przez państwa członkowskie na podstawie wyników oceny narażenia i biorąc pod uwagę analizę ryzyka przeprowadzoną przez Agencję oraz wyniki mechanizmu oceny Schengen.

4.  Wyniki oceny narażenia są przedkładane zainteresowanemu państwu członkowskiemu. Zainteresowane państwo członkowskie może zgłaszać uwagi dotyczące oceny. Dyrektor Wykonawczy opiera zalecenia w zakresie środków do podjęcia przez zainteresowane państwa członkowskie na wynikach oceny narażenia i biorąc pod uwagę analizę ryzyka przeprowadzoną przez Agencję, uwagi zainteresowanego państwa członkowskiego oraz wyniki mechanizmu oceny Schengen.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  wymiana informacji na temat przepływów migracyjnych z organizacjami i inicjatywami społeczeństwa obywatelskiego, w ramach których prowadzone są operacje poszukiwawcze i ratownicze na morzu;

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Inicjowanie wspólnych operacji i szybkich interwencji na granicach zewnętrznych

Inicjowanie wspólnych operacji i szybkich interwencji na granicach zewnętrznych

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Cele wspólnej operacji lub szybkiej interwencji na granicy można osiągnąć w ramach operacji wielofunkcyjnej, która może obejmować ratownictwo osób znajdujących się w niebezpieczeństwie na morzu lub inne funkcje straży przybrzeżnej, zwalczanie przemytu migrantów lub handlu ludźmi, operacje kontroli przemytu narkotyków oraz zarządzanie migracjami, w tym identyfikację, rejestrację, odprawę i powrót.

5.  Cele wspólnej operacji lub szybkiej interwencji na granicy można osiągnąć w ramach operacji wielofunkcyjnej, która może obejmować ratownictwo osób znajdujących się w niebezpieczeństwie na morzu lub inne funkcje straży przybrzeżnej, zwalczanie przemytu migrantów lub handlu ludźmi, operacje kontroli przemytu narkotyków oraz zarządzanie migracjami, w tym identyfikację, rejestrację, odprawę i powrót. Wszelkie operacje wiążące się z funkcjami straży przybrzeżnej są realizowane w sposób, który we wszystkich sytuacjach zapewni bezpieczeństwo osób przechwyconych lub uratowanych, bezpieczeństwo jednostek uczestniczących oraz bezpieczeństwo stron trzecich.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Przygotowując wspólną operację Dyrektor Wykonawczy, we współpracy z przyjmującym państwem członkowskim, sporządza wykaz niezbędnego wyposażenia technicznego i personelu, biorąc pod uwagę dostępne zasoby przyjmującego państwa członkowskiego. Na podstawie tych elementów Agencja określa pakiet wsparcia operacyjnego i technicznego, a także działania na rzecz budowania zdolności, które należy uwzględnić w planie operacyjnym.

1.  Przygotowując wspólną operację, Dyrektor Wykonawczy, we współpracy z przyjmującym państwem członkowskim lub państwem trzecim, sporządza wykaz niezbędnego wyposażenia technicznego i personelu, biorąc pod uwagę dostępne zasoby przyjmującego państwa członkowskiego. Na podstawie tych elementów Agencja określa pakiet wsparcia operacyjnego i technicznego, a także działania na rzecz budowania zdolności, które należy uwzględnić w planie operacyjnym.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  przepisy dotyczące dowodzenia i kontroli, w tym nazwiska i stopnie funkcjonariuszy straży granicznej przyjmującego państwa członkowskiego odpowiedzialnych za prowadzenie współpracy z zespołami i Agencją, zwłaszcza nazwiska i stopnie tych funkcjonariuszy straży granicznej, którzy dowodzą zespołami w okresie trwania operacji wsparcia, oraz pozycję członków zespołów w strukturze dowodzenia;

f)  przepisy dotyczące dowodzenia i kontroli, w tym nazwiska i stopnie funkcjonariuszy straży granicznej przyjmującego państwa członkowskiego odpowiedzialnych za prowadzenie współpracy z zespołami i Agencją, zwłaszcza nazwiska i stopnie tych funkcjonariuszy straży granicznej i przybrzeżnej, którzy dowodzą zespołami w okresie trwania operacji wsparcia, oraz pozycję członków zespołów w strukturze dowodzenia;

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j)  w odniesieniu do operacji morskich – szczegółowe informacje dotyczące stosowania właściwej jurysdykcji i ustawodawstwa na obszarze geograficznym, na którym odbywa się wspólna operacja, w tym również odniesienia do prawa międzynarodowego i prawa Unii dotyczącego przechwytywania, ratownictwa na morzu i sprowadzania na ląd. W tym względzie plan operacyjny opracowuje się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 656/201442;

j)  w odniesieniu do operacji morskich – szczegółowe informacje dotyczące stosowania właściwej jurysdykcji i ustawodawstwa na obszarze geograficznym, na którym odbywa się wspólna operacja, w tym również odniesienia do prawa międzynarodowego i prawa Unii dotyczącego przechwytywania, poszukiwania, ratownictwa na morzu i sprowadzania na ląd. W tym względzie plan operacyjny określający rolę Agencji w akcjach poszukiwawczo-ratowniczychopracowuje się zgodnie z prawem międzynarodowym i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 656/201442;

__________________

__________________

42 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 656/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające zasady ochrony zewnętrznych granic morskich w kontekście współpracy operacyjnej koordynowanej przez Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 93).

42 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 656/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające zasady ochrony zewnętrznych granic morskich w kontekście współpracy operacyjnej koordynowanej przez Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 93).

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k)  formy współpracy z państwami trzecimi, innymi agencjami, organami i urzędami Unii lub organizacjami międzynarodowymi;

k)  formy współpracy z państwami trzecimi, innymi agencjami, organami i urzędami Unii lub organizacjami międzynarodowymi w ścisłej synergii z Komisją i ESDZ; Parlament Europejski jest regularnie informowany o tej współpracy;

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  pomoc techniczną i operacyjną w dziedzinie powrotów, w tym przygotowanie i organizację operacji powrotowych.

c)  pomoc techniczną i operacyjną w dziedzinie powrotów, w tym przygotowanie i organizację operacji powrotowych z pełnym poszanowaniem praw podstawowych, sprawiedliwości proceduralnej i zasady non-refoulement.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Agencja – we współpracy z Europejskim Urzędem Wsparcia w dziedzinie Azylu, Agencją Praw Podstawowych i innymi właściwymi agencjami Unii oraz przy koordynacji ze strony Komisji – zapewnia zgodność tych działań ze wspólnym europejskim systemem azylowym i prawami podstawowymi. Obejmuje to zapewnianie na obszarach hotspot schronienia oraz warunków higienicznych i udogodnień uwzględniających potrzeby związane z płcią i potrzeby dzieci.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Zasób szybkiej rezerwy stanowi stałą służbę oddaną do natychmiastowej dyspozycji Agencji, która może być oddelegowana z każdego państwa członkowskiego w terminie trzech dni od uzgodnienia planu operacyjnego przez Dyrektora Wykonawczego i przyjmujące państwo członkowskie. W tym celu każde państwo członkowskie udostępnia co roku Agencji określoną liczbę funkcjonariuszy straży granicznej, odpowiadającą co najmniej 3 % pracowników państw członkowskich nieposiadających lądowych lub morskich granic zewnętrznych oraz 2 % pracowników państw członkowskich posiadających lądowe lub morskie granice zewnętrzne, których łączna liczba powinna wynosić co najmniej 1 500 funkcjonariuszy straży granicznej, odpowiadających profilom wskazanym w decyzji Zarządu.

5.  Zasób szybkiej rezerwy stanowi stałą służbę oddaną do natychmiastowej dyspozycji Agencji, która może być oddelegowana z każdego państwa członkowskiego w terminie trzech dni od uzgodnienia planu operacyjnego przez Dyrektora Wykonawczego i przyjmujące państwo członkowskie. W tym celu każde państwo członkowskie udostępnia co roku Agencji określoną liczbę funkcjonariuszy straży granicznej, odpowiadającą co najmniej 3 % pracowników państw członkowskich nieposiadających lądowych lub morskich granic zewnętrznych oraz 2 % pracowników państw członkowskich posiadających lądowe lub morskie granice zewnętrzne, których łączna liczba powinna wynosić co najmniej 1 500 funkcjonariuszy straży granicznej, odpowiadających profilom wskazanym w decyzji Zarządu. Agencja opiera się na unijnej wiedzy eksperckiej zgromadzonej w ramach misji w dziedzinie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony oraz na podstawowych celach.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 8 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Agencja wnosi wkład do europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej w formie właściwych funkcjonariuszy straży granicznych oddelegowanych do Agencji przez państwa członkowskie w charakterze ekspertów krajowych. W odniesieniu do oddelegowywania funkcjonariuszy straży granicznej do Agencji na kolejny rok, wkład państw członkowskich planowany jest na postawie corocznych dwustronnych negocjacji i porozumień pomiędzy Agencją i państwami członkowskimi. Zgodnie z tymi porozumieniami państwa członkowskie udostępniają funkcjonariuszy straży granicznej, którzy mogą zostać oddelegowani, chyba że mogłoby to poważnie wpłynąć na możliwość realizacji zadań krajowych. W takich sytuacjach państwa członkowskie mogą odwołać swoich oddelegowanych funkcjonariuszy straży granicznej.

Agencja wnosi wkład do europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej w formie właściwych funkcjonariuszy straży granicznych oddelegowanych do Agencji przez państwa członkowskie w charakterze ekspertów krajowych. W odniesieniu do oddelegowywania funkcjonariuszy straży granicznej do Agencji na kolejny rok, wkład państw członkowskich planowany jest na postawie corocznych dwustronnych negocjacji i porozumień pomiędzy Agencją i państwami członkowskimi. Zgodnie z tymi porozumieniami państwa członkowskie udostępniają funkcjonariuszy straży granicznej, którzy mogą zostać oddelegowani, chyba że mogłoby to poważnie wpłynąć na możliwość realizacji zadań krajowych. W takich sytuacjach państwa członkowskie mogą odwołać swoich oddelegowanych funkcjonariuszy straży granicznej. W reakcji na ewentualne braki Agencja może zatrudniać pracowników na czas określony, aby pełnić funkcję kontroli granicznej zgodnie ze swoim mandatem.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Takie oddelegowanie może nastąpić na okres 12 miesięcy lub dłuższy, ale w żadnym razie nie może być krótsze niż trzy miesiące. Oddelegowanych funkcjonariuszy straży granicznej uznaje się za członków zespołów i mają oni zadania i uprawnienia członków zespołów. Państwo członkowskie, które oddelegowało funkcjonariuszy straży granicznej, uznaje się za rodzime państwo członkowskie.

Oddelegowanie może nastąpić na okres 12 miesięcy lub dłuższy, ale w żadnym razie nie może być krótsze niż trzy miesiące. Oddelegowanych funkcjonariuszy straży granicznej uznaje się za członków zespołów i mają oni zadania i uprawnienia członków zespołów. Państwo członkowskie, które oddelegowało funkcjonariuszy straży granicznej, uznaje się za rodzime państwo członkowskie.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  koordynuje na poziomie technicznym i operacyjnym działania państw członkowskich w dziedzinie powrotów, aby osiągnąć zintegrowany system zarządzania powrotami między właściwymi organami państw członkowskich, przy udziale właściwych organów państw trzecich i innych właściwych zainteresowanych podmiotów;

a)  koordynuje na poziomie technicznym i operacyjnym działania państw członkowskich w dziedzinie powrotów, w tym dobrowolnych powrotów, aby osiągnąć zintegrowany system zarządzania powrotami między właściwymi organami państw członkowskich, przy udziale właściwych organów państw trzecich i innych właściwych zainteresowanych podmiotów;

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  współpracuje z państwami trzecimi, aby ułatwiać działania państw członkowskich w dziedzinie powrotów;

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  pomoc w odniesieniu do środków niezbędnych dla zapewnienia dostępności osób powracających do celów powrotów i zapobiegania ucieczkom osób powracających.

d)  pomoc w odniesieniu do środków, które są uzasadnione, proporcjonalne i niezbędne dla zapewnienia dostępności osób powracających do celów powrotów i zapobiegania ucieczkom osób powracających, a także doradztwo w sprawie alternatyw dla przetrzymywania imigrantów w ośrodkach detencyjnych zgodnie z dyrektywą 2008/115/UE i prawem międzynarodowym.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Biuro ds. Powrotów dąży do tworzenia synergii i łączenia finansowanych przez Unię sieci i programów w dziedzinie powrotów w ścisłej współpracy z Komisją Europejską oraz Europejską Siecią Migracyjną43.

3.  Biuro ds. Powrotów dąży do tworzenia synergii i łączenia finansowanych przez Unię sieci i programów w dziedzinie powrotów w ścisłej współpracy z Komisją Europejską oraz Europejską Siecią Migracyjną43, a także z innymi organizacjami i zainteresowanymi państwami członkowskimi.

__________________

__________________

43 Dz.U. L 131 z 21.5.2008, s. 7.

43 Dz.U. L 131 z 21.5.2008, s. 7.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Agencja nie koordynuje, nie organizuje ani nie proponuje operacji powrotowych do żadnych państw trzecich, w których na podstawie analiz ryzyka lub na podstawie sprawozdań sporządzonych przez urzędnika ds. praw podstawowych, agencje UE, organizacje ds. praw człowieka oraz organizacje międzyrządowe i pozarządowe stwierdzono ryzyko naruszania praw podstawowych lub rażące usterki w odnośnych przepisach i procedurach prawa cywilnego i karnego.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna gwarantuje ochronę praw podstawowych przy realizacji swoich zadań na mocy niniejszego rozporządzenia, zgodnie z właściwym prawem Unii, zwłaszcza z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, właściwym prawem międzynarodowym, w tym Konwencją dotyczącą statusu uchodźców i zobowiązaniami dotyczącymi dostępu do ochrony międzynarodowej, zwłaszcza zasadą non-refoulement. W tym celu Agencja opracowuje, rozwija i wdraża strategię w zakresie praw podstawowych.

1.  Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna przestrzega praw podstawowych i gwarantuje ich ochronę przy realizacji swoich zadań na mocy niniejszego rozporządzenia, zgodnie z właściwym prawem Unii, zwłaszcza z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej i właściwym prawem międzynarodowym, w tym Europejską konwencją praw człowieka, Konwencją dotyczącą statusu uchodźców oraz Konwencją o prawach dziecka i zobowiązaniami dotyczącymi dostępu do ochrony międzynarodowej, zwłaszcza w odniesieniu do zasady non-refoulement. W tym celu Agencja, we współpracy z Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej, opracowuje, rozwija i wdraża strategię w zakresie praw podstawowych, w tym skuteczne mechanizmy zapewnienia przestrzegania praw podstawowych i praworządności we wszystkich działaniach Agencji. Parlament Europejski jest należycie informowany o tej strategii w zakresie praw podstawowych;

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Przy realizacji swoich zadań Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna zapewnia, że nikt nie może być wysadzony na ląd, zmuszony do wejścia, doprowadzony ani w żaden inny sposób przekazany lub oddany organom danego państwa z naruszeniem zasady non-refoulement lub państwa, w którym osoba taka może zostać wydalona lub zawrócona do innego państwa z naruszeniem tej zasady.

2.  Przy realizacji swoich zadań Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej zapewnia, że nikt nie może być wysadzony na ląd, zmuszony do wejścia, doprowadzony ani w żaden inny sposób przekazany lub oddany organom danego państwa z naruszeniem zasady non-refoulement lub państwa, w którym osoba taka może zostać wydalona lub zawrócona do innego państwa z naruszeniem tej zasady.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Przy realizacji swoich zadań Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna uwzględnia szczególne potrzeby dzieci, ofiar handlu ludźmi, osób wymagających pomocy medycznej, osób wymagających ochrony międzynarodowej, osób znajdujących się w niebezpieczeństwie na morzu oraz innych osób w szczególnie trudnej sytuacji.

3.  Przy realizacji swoich zadań Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej uwzględnia szczególne potrzeby osób małoletnich, zwłaszcza pozbawionych opieki, ofiar handlu ludźmi, osób wymagających pomocy medycznej, osób wymagających ochrony międzynarodowej, osób znajdujących się w niebezpieczeństwie na morzu oraz innych osób w szczególnie trudnej sytuacji.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Przy realizacji swoich zadań, w swoich stosunkach z państwami członkowskimi oraz we współpracy z państwami trzecimi, Agencja uwzględnia sprawozdania Forum Konsultacyjnego oraz urzędnika ds. praw podstawowych.

4.  Przy realizacji wszystkich swoich zadań, w tym dotyczących rozwoju i wdrażania skutecznego mechanizmu monitorowania przestrzegania praw podstawowych, w swoich stosunkach z państwami członkowskimi oraz we współpracy z państwami trzecimi, Agencja zapewnia odpowiednie działania następcze dotyczące sprawozdań Forum Konsultacyjnego oraz urzędnika ds. praw podstawowych. Agencja informuje Forum Konsultacyjne i urzędnika ds. praw podstawowych o tym, czy i jak zmieniła swoje podejście w reakcji na sprawozdania i zalecenia tych organów, a także uwzględnia te szczegółowe informacje w swoim sprawozdaniu rocznym.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Agencja podejmuje niezbędne inicjatywy w celu zapewnienia szkoleń dla pracowników uczestniczących w realizacji zadań związanych z powrotami, którzy należą do zasobów określonych w art. 28, 29 i 30. Agencja zapewnia, aby personel uczestniczący w operacjach powrotowych i interwencjach powrotowych, a także personel Agencji, przed uczestnictwem w działaniach operacyjnych organizowanych przez Agencję, odbył szkolenie w zakresie właściwego prawa Unii i prawa międzynarodowego, w tym praw podstawowych i dostępu do ochrony międzynarodowej.

3.  Agencja podejmuje niezbędne inicjatywy w celu zapewnienia szkoleń dla pracowników uczestniczących w realizacji zadań związanych z powrotami, którzy należą do zasobów określonych w art. 28, 29 i 30. Agencja zapewnia, aby personel uczestniczący w operacjach powrotowych i interwencjach powrotowych, a także personel Agencji, przed uczestnictwem w działaniach operacyjnych organizowanych przez Agencję, odbył szkolenie w zakresie właściwego prawa Unii i prawa międzynarodowego, w tym praw podstawowych i dostępu do ochrony międzynarodowej, które to szkolenie umożliwi im również identyfikowanie ewentualnych naruszeń praw człowieka i odpowiednie postępowanie w ich przypadku.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadku gdy tego rodzaju szkoda została spowodowana rażącym niedbalstwem lub umyślnym naruszeniem przepisów, przyjmujące państwo członkowskie może zwrócić się do rodzimego państwa członkowskiego w celu uzyskania od niego zwrotu wszelkich kwot wypłaconych ofiarom lub osobom uprawnionym w ich imieniu.

2.  W przypadku gdy tego rodzaju szkoda została spowodowana rażącym niedbalstwem lub umyślnym naruszeniem przepisów, Agencja rekompensuje wszelkie spowodowane szkody zgodnie z ogólnymi zasadami wspólnymi dla prawodawstw państw członkowskich.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Do rozstrzygania sporów dotyczących odszkodowania za szkody, o których mowa w ust. 1 i 2, właściwy jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Bez uszczerbku dla art. 47, zakazuje się przekazywania danych osobowych przetwarzanych przez Agencję oraz dalszego przekazywania przez państwa członkowskie do władz państw trzecich lub osób trzecich danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszego rozporządzenia.

4.  Bez uszczerbku dla art. 47, zakazuje się przekazywania danych osobowych przetwarzanych przez Agencję oraz dalszego przekazywania przez państwa członkowskie do władz państw trzecich lub organizacji międzynarodowych lub osób trzecich danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Agencja współpracuje z Komisją, innymi instytucjami Unii, Europejską Służbą Działań Zewnętrznych, Europolem, Europejskim Urzędem Wsparcia w dziedzinie Azylu, Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Eurojustem, Centrum Satelitarnym Unii Europejskiej, Europejską Agencją Bezpieczeństwa Morskiego oraz Europejską Agencją Kontroli Rybołówstwa, a także innymi agencjami, organami i urzędami Unii w sprawach objętych niniejszym rozporządzeniem, zwłaszcza w celu zapobiegania i zwalczania nielegalnej imigracji i przestępczości transgranicznej, w tym ułatwiania nielegalnej imigracji, handlu ludźmi i terroryzmu.

Agencja współpracuje z Parlamentem Europejskim, Komisją i innymi instytucjami Unii, Europejską Służbą Działań Zewnętrznych, Europolem, Europejskim Urzędem Wsparcia w dziedzinie Azylu, Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Eurojustem, Centrum Satelitarnym Unii Europejskiej, Europejską Agencją Bezpieczeństwa Morskiego oraz Europejską Agencją Kontroli Rybołówstwa, a także innymi agencjami, organami i urzędami Unii w sprawach objętych niniejszym rozporządzeniem, zwłaszcza w celu zapobiegania i zwalczania nielegalnej imigracji i przestępczości transgranicznej, w tym ułatwiania nielegalnej imigracji, handlu ludźmi i terroryzmu.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  tworzenie potencjału za pomocą opracowywania wytycznych, zaleceń i najlepszych praktyk, a także wspieranie szkoleń i wymiany pracowników w celu wzmocnienia wymiany informacji i współpracy w zakresie funkcji straży przybrzeżnej;

c)  tworzenie potencjału za pomocą opracowywania wytycznych, zaleceń i najlepszych praktyk, a także wspieranie szkoleń i wymiany pracowników w celu usprawnienia wymiany informacji i współpracy w zakresie funkcji straży przybrzeżnej, zdolności operacyjnej w zakresie poszukiwania i ratownictwa oraz przestrzegania praw człowieka, obowiązków i zobowiązań w zakresie migracji i azylu;

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Współpraca z państwami trzecimi

Współpraca z państwami trzecimi i organizacjami pozarządowymi

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W kwestiach objętych działaniami Agencji i w zakresie wymaganym do wypełniania jej zadań Agencja ułatwia i wspiera współpracę operacyjną między państwami członkowskimi i państwami trzecimi w ramach polityki stosunków zewnętrznych Unii, w tym również w odniesieniu do ochrony praw podstawowych. Agencja i państwa członkowskie przestrzegają norm i standardów co najmniej równoważnych normom i standardom ustanowionym w prawodawstwie Unii, także wtedy, gdy współpraca z państwami trzecimi ma miejsce na terytorium tych państw. Ustanowienie współpracy z państwami trzecimi służy promowaniu europejskich standardów w zakresie zarządzania granicami i powrotów.

1.  W kwestiach objętych działaniami Agencji i w zakresie wymaganym do wypełniania jej zadań Agencja ułatwia i wspiera współpracę operacyjną między państwami członkowskimi i państwami trzecimi w ramach polityki stosunków zewnętrznych Unii oraz w szczególności europejskiej polityki sąsiedztwa i polityki na rzecz rozwoju, w tym również w odniesieniu do ochrony praw podstawowych. Agencja i państwa członkowskie przestrzegają norm i standardów co najmniej równoważnych normom i standardom ustanowionym w prawodawstwie Unii, także wtedy, gdy współpraca z państwami trzecimi ma miejsce na terytorium tych państw. Ustanowienie współpracy z państwami trzecimi służy promowaniu europejskich standardów w zakresie zarządzania granicami i powrotów.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W sytuacjach wymagających wzmocnionej pomocy technicznej i operacyjnej Agencja może koordynować współpracę operacyjną między państwami członkowskimi i państwami trzecimi w zakresie zarządzania granicami zewnętrznymi oraz ma możliwość realizacji wspólnych operacji na granicach zewnętrznych, obejmujących co najmniej jedno państwo członkowskie i jedno państwo trzecie sąsiadujące z tymi państwami członkowskimi pod warunkiem uzyskania zgody tego sąsiadującego państwa trzeciego, w tym na jego terytorium. Komisję informuje się o takich działaniach.

3.  W sytuacjach wymagających wzmocnionej pomocy technicznej i operacyjnej Agencja może koordynować współpracę operacyjną między państwami członkowskimi i państwami trzecimi w zakresie zarządzania granicami zewnętrznymi oraz ma możliwość realizacji wspólnych operacji na granicach zewnętrznych, obejmujących co najmniej jedno państwo członkowskie i państwo trzecie sąsiadujące z co najmniej jednym z tych państw członkowskich, przy pełnym poszanowaniu międzynarodowych praw człowieka, pod warunkiem uzyskania zgody tego sąsiadującego państwa trzeciego, w tym na jego terytorium. Udział państw członkowskich we wspólnych operacjach na terytorium państw trzecich odbywa się na zasadzie dobrowolności. O takich działaniach informuje się Parlament Europejski, Komisję, ESDZ, Eurojust i Europol.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  UE zawiera z państwem trzecim porozumienie o statusie dotyczące włączenia członków zespołów we wspólne operacje, w ramach których członkowie zespołów będą posiadać uprawnienia wykonawcze, lub w razie potrzeby w inne działania. Umowa ta obejmuje wszystkie aspekty niezbędne do przeprowadzenia tych działań, w szczególności opis zakresu operacji, odpowiedzialności cywilnej i karnej, zadań i uprawnień członków zespołów. Umowa ma zapewnić pełne poszanowanie praw podstawowych podczas operacji.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.  Komisja sporządza wzór umowy w sprawie statusu dotyczącej działań na terytoriach państw trzecich.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Agencja może również, za zgodą zainteresowanych państw członkowskich, zapraszać obserwatorów z państw trzecich do uczestnictwa w jej działaniach na granicach zewnętrznych, o których mowa w art. 13, operacjach powrotowych, o których mowa w art. 27, interwencjach powrotowych, o których mowa w art. 32, oraz szkoleniach, o których mowa w art. 35, w zakresie, w jakim ich obecność jest zgodna z celami tych działań, może przyczynić się do poprawy współpracy i wymiany najlepszych praktyk i nie ma wpływu na ogólne bezpieczeństwo tych działań. Udział tych obserwatorów może mieć miejsce wyłącznie za zgodą zainteresowanych państw członkowskich w przypadku działań, o których mowa w art. 13, 27 i 35, i jedynie za zgodą przyjmującego państwa członkowskiego w przypadku działań, o których mowa w art. 13 i 32. Szczegółowe zasady uczestnictwa obserwatorów włącza się do planu operacyjnego. Agencja zapewnia takim obserwatorom odpowiednie szkolenia przed rozpoczęciem ich udziału w działaniach.

5.  Agencja może również, za zgodą zainteresowanych państw członkowskich, zapraszać obserwatorów z państw trzecich do uczestnictwa w jej działaniach na granicach zewnętrznych, o których mowa w art. 13, operacjach powrotowych, o których mowa w art. 27, interwencjach powrotowych, o których mowa w art. 32, oraz szkoleniach, o których mowa w art. 35, w zakresie, w jakim ich obecność jest zgodna z celami tych działań, może przyczynić się do poprawy współpracy i wymiany najlepszych praktyk i nie ma wpływu na ogólne bezpieczeństwo tych działań ani na bezpieczeństwo osób, które mają powrócić. Udział tych obserwatorów może mieć miejsce wyłącznie za zgodą zainteresowanych państw członkowskich w przypadku działań, o których mowa w art. 13, 27 i 35, i jedynie za zgodą przyjmującego państwa członkowskiego w przypadku działań, o których mowa w art. 13 i 32. Szczegółowe zasady uczestnictwa obserwatorów włącza się do planu operacyjnego. Agencja zapewnia takim obserwatorom odpowiednie szkolenia przed rozpoczęciem ich udziału w działaniach.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a.  Przed zawarciem jakiejkolwiek umowy, o której mowa w niniejszym artykule, Komisja upewnia się, że postanowienia umowy są zgodne z niniejszym rozporządzeniem oraz z odnośnym prawem unijnym i międzynarodowym w dziedzinie praw podstawowych i ochrony międzynarodowej, w tym z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, europejską konwencją praw człowieka, Konwencją dotyczącą statusu uchodźców i Konwencją o prawach dziecka, w szczególności zasadą non-refoulement i prawem do skutecznego środka odwoławczego, a także z przepisami niniejszego rozporządzenia dotyczącymi wymiany informacji i ochrony danych. Ocena ta opiera się na informacjach pochodzących z licznych źródeł obejmujących państwa członkowskie, instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii, odnośne organizacje międzynarodowe i pozarządowe. Komisja przekazuje swoją ocenę Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

 

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.  Agencja informuje Parlament Europejski o działaniach, o których mowa w ust. 2 i 3.

9.  Agencja publikuje umowy i uzgodnienia robocze z państwami trzecimi na swojej stronie internetowej. Co najmniej raz na trzy miesiące Agencja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie na temat swojej współpracy z państwami trzecimi. Szczegółowa ocena współpracy z państwami trzecimi, obejmująca dokładne informacje o przestrzeganiu praw podstawowych i zasad ochrony międzynarodowej, jest dołączana do sprawozdania rocznego Agencji.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja może oddelegować ekspertów będących jej pracownikami do państw trzecich jako oficerów łącznikowych, którzy powinni być objęci możliwie najwyższą ochroną, aby mogli wykonywać swoje obowiązki. Wchodzą oni w skład lokalnych lub regionalnych sieci współpracy oficerów łącznikowych ds. imigracji i specjalistów ds. bezpieczeństwa Unii i państw członkowskich, w tym sieci tworzonej na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 377/200449.

1.  Agencja może oddelegować ekspertów będących jej pracownikami do państw trzecich jako oficerów łącznikowych, którzy powinni być objęci możliwie najwyższą ochroną, aby mogli wykonywać swoje obowiązki. Wchodzą oni w skład lokalnych lub regionalnych sieci współpracy oficerów łącznikowych ds. imigracji i specjalistów ds. bezpieczeństwa Unii i państw członkowskich. Agencja koordynuje działanie sieci tworzonej na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 377/200449 i zapewnia jej właściwe funkcjonowanie.

__________________

__________________

49 Rozporządzenie Rady (WE) 377/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia sieci oficerów łącznikowych ds. imigracji (Dz.U. L 64 z 2.3.2004, s. 1).

49 Rozporządzenie Rady (WE) 377/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia sieci oficerów łącznikowych ds. imigracji (Dz.U. L 64 z 2.3.2004, s. 1).

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Zarząd może ustanowić niewielką Radę Wykonawczą składającą się z Przewodniczącego Zarządu, jednego przedstawiciela Komisji i trzech członków Zarządu, wspomagającą go oraz Dyrektora Wykonawczego przy przygotowywaniu decyzji, programów i działań przyjmowanych przez Zarząd oraz, jeśli to konieczne podejmującą w pilnych przypadkach niektóre decyzje tymczasowe w imieniu Zarządu.

6.  Zarząd może ustanowić niewielką Radę Wykonawczą składającą się z Przewodniczącego Zarządu, jednego przedstawiciela Komisji, trzech członków Zarządu oraz przedstawiciela państwa członkowskiego wymagającego pomocy, wspomagającą go oraz Dyrektora Wykonawczego przy przygotowywaniu decyzji, programów i działań przyjmowanych przez Zarząd oraz, jeśli to konieczne podejmującą w pilnych przypadkach niektóre decyzje tymczasowe w imieniu Zarządu.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nie naruszając postanowień ust. 3 w skład Zarządu wchodzi po jednym przedstawicielu każdego państwa członkowskiego oraz dwóch przedstawicieli Komisji, z których wszyscy mają prawo głosu. W tym celu każde państwo członkowskie wyznacza członka Zarządu, jak również jego zastępcę, który będzie reprezentować członka w razie jego nieobecności. Komisja wyznacza dwóch członków i ich zastępców. Kadencja trwa cztery lata. Kadencja może zostać przedłużona.

1.  Nie naruszając postanowień ust. 3 w skład Zarządu wchodzi po jednym przedstawicielu każdego państwa członkowskiego oraz dwóch przedstawicieli Komisji i dwóch przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, z których wszyscy mają prawo głosu. W tym celu każde państwo członkowskie wyznacza członka Zarządu, jak również jego zastępcę, który będzie reprezentować członka w razie jego nieobecności. Komisja wyznacza dwóch członków i ich zastępców. Parlament Europejski wybiera spośród posłów dwóch członków, przy czym przynajmniej jeden z nich jest członkiem Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Kadencja trwa cztery lata. Kadencja może zostać przedłużona.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja zgłasza kandydatów na stanowisko Dyrektora Wykonawczego oraz Zastępcy Dyrektora Wykonawczego na podstawie listy powstałej po opublikowaniu ogłoszenia o wolnym stanowisku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz odpowiednio w prasie lub na stronach internetowych.

1.  Po konsultacjach z Parlamentem Europejskim Komisja zgłasza kandydatów na stanowisko Dyrektora Wykonawczego oraz Zastępcy Dyrektora Wykonawczego na podstawie listy powstałej po opublikowaniu ogłoszenia o wolnym stanowisku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz odpowiednio w prasie lub na stronach internetowych.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Dyrektor Wykonawczy jest powoływany przez Zarząd na podstawie osiągnięć oraz udokumentowanych umiejętności w zakresie administracji i zarządzania na wysokim szczeblu, jak również doświadczenia zawodowego na wyższym szczeblu w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi i powrotów. Zarząd podejmuje decyzję większością dwóch trzecich głosów swoich członków z prawem głosu.

2.  Przed powołaniem przez Zarząd na podstawie osiągnięć oraz udokumentowanych umiejętności w zakresie administracji i zarządzania na wysokim szczeblu, jak również doświadczenia zawodowego na wyższym szczeblu w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi i powrotów, Dyrektor Wykonawczy zostaje przesłuchany przez odpowiednie organy Parlamentu Europejskiego. Zarząd podejmuje decyzję większością dwóch trzecich głosów swoich członków z prawem głosu.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 71 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Urzędnik ds. praw podstawowych jest niezależny w pełnieniu swoich obowiązków urzędnika ds. praw podstawowych, składa sprawozdania bezpośrednio Zarządowi i współpracuje z Forum Konsultacyjnym. Urzędnik ds. praw podstawowych składa regularne sprawozdania stanowiące jego wkład w mechanizm monitorowania praw podstawowych.

2.  Urzędnik ds. praw podstawowych jest całkowicie niezależny w pełnieniu swoich obowiązków urzędnika ds. praw podstawowych, składa sprawozdania bezpośrednio Zarządowi i Parlamentowi Europejskiemu współpracuje z Forum Konsultacyjnym. Urzędnik ds. praw podstawowych składa regularne sprawozdania stanowiące jego wkład w mechanizm monitorowania praw podstawowych.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 71 – ustęp 2 – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Urzędnik ds. praw podstawowych przeprowadza regularnie wymiany poglądów z właściwymi organami Parlamentu Europejskiego oraz zdaje im sprawę z wniesionych skarg oraz nadanego im biegu.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 72 – ustęp 5 – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Dyrektor Wykonawczy informuje urzędnika ds. praw podstawowych o ustaleniach i działaniach następczych Agencji wynikających ze skargi.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 72 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Urzędnik ds. praw podstawowych informuje Dyrektora Wykonawczego i Zarząd o ustaleniach i działaniach następczych podejmowanych przez Agencję i państwa członkowskie.

7.  Urzędnik ds. praw podstawowych informuje Dyrektora Wykonawczego i Zarząd o ustaleniach dotyczących skarg uznanych za dopuszczalne. Dyrektor Wykonawczy i Zarząd zdają wówczas sprawę z działań następczych podejmowanych przez Agencję i państwa członkowskie w związku ze skargami.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 72 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a.  Do rocznego sprawozdania z działalności Agencji włącza się sprawozdanie dotyczące złożonych skarg, typów naruszeń praw podstawowych, działań danej agencji, danego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego i działań następczych.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 72 – ustęp 9 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Agencja zapewnia udostępnia standardowy formularz skargi w większości powszechnych języków na stronie internetowej Agencji, a także w formie wydruku w trakcie wszystkich działań Agencji. Skargi są rozpatrywane przez urzędnika ds. praw podstawowych również w przypadku przedłożenia ich w innej formie niż standardowy formularz skargi.

Agencja dopilnowuje, by standardowy formularz skargi i formularz z informacjami dostępne były w większości powszechnych języków oraz w językach, które osoby ubiegające się o azyl i migranci rozumieją lub co do których istnieje racjonalna przesłanka, że osoby te je rozumieją, oraz dopilnowuje ich udostępniania na stronie internetowej Agencji, a także w formie wydruku w trakcie wszystkich działań Agencji. Skargi są rozpatrywane przez urzędnika ds. praw podstawowych również w przypadku przedłożenia ich w innej formie niż standardowy formularz skargi. Dalsze wytyczne i pomoc w zakresie procedury składania skargi zapewnia się domniemanym ofiarom na żądanie. W celu ułatwienia dzieciom dostępu do mechanizmu skarg udziela się informacji dostosowanych do ich potrzeb.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 74 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 74 a

 

Sprawozdania i informacje przekazywane Parlamentowi Europejskiemu

 

1.  Parlament Europejski lub Rada mogą wezwać Dyrektora Wykonawczego do złożenia sprawozdania z wykonywania jego zadań, zwłaszcza wdrażania i monitorowania strategii w zakresie praw podstawowych, rocznego sprawozdania ogólnego Agencji z działalności za poprzedni rok, programu prac na nadchodzący rok oraz programowania wieloletniego Agencji. Dyrektor Wykonawczy przedkłada Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie i udziela odpowiedzi na wszelkie pytania zadane przez posłów.

 

2.  Oprócz informacji, o których mowa w ust. 1, sprawozdanie obejmuje też wszelkie odnośne informacje, o które Parlament Europejski wystąpi ad hoc.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 80 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W terminie trzech lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie co trzy lata Komisja przeprowadza ocenę, w szczególności aby zbadać wpływ, skuteczność i wydajność funkcjonowania Agencji i jej metody pracy w odniesieniu do jej celów, mandatu i zadań. Ocena obejmuje w szczególności ewentualną konieczność zmiany mandatu Agencji oraz skutki finansowe takich zmian.

1.  W terminie jednego roku od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie co dwa lata Komisja przeprowadza ocenę, w szczególności aby zbadać wpływ, skuteczność i wydajność funkcjonowania Agencji i jej metody pracy w odniesieniu do jej celów, mandatu i zadań. Ocena obejmuje w szczególności ewentualną konieczność zmiany rozporządzenia, mandatu Agencji oraz skutki finansowe takich zmian.

Ocena obejmuje szczegółową analizę przestrzegania karty praw podstawowych w ramach stosowania niniejszego rozporządzenia.

Ocena obejmuje szczegółową analizę przestrzegania Karty praw podstawowych UE w ramach stosowania niniejszego rozporządzenia, a także analizę poszczególnych skarg i ich rozpatrywania.

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 80 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Pierwsza ocena sporządzona od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zawiera analizę potrzeby udzielenia Agencji dostępu do odnośnych baz danych Parlamentu.

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 80 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Dyrektor Wykonawczy przeprowadza regularnie wymiany poglądów ze stosownymi organami Parlamentu Europejskiego, zwłaszcza odnośnie do konkretnej współpracy z państwami trzecimi, oraz przedstawia roczne sprawozdanie Agencji.

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 80 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W ramach co drugiej oceny Komisja przeprowadza ocenę wyników osiągniętych przez Agencję, biorąc pod uwagę jej cele, mandat i zadania.

3.  W ramach każdej oceny Komisja przeprowadza ocenę wyników osiągniętych przez Agencję, biorąc pod uwagę jej cele, mandat i zadania.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna

Odsyłacze

COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

21.1.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Javier Nart

16.2.2016

Data przyjęcia

12.5.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

42

8

9

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Ryszard Czarnecki, Mariya Gabriel, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Soraya Post, Jean-Luc Schaffhauser, Dubravka Šuica, Bodil Valero

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Michel Dantin, Raymond Finch, Heidi Hautala, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta

OPINIA Komisji Budżetowej (26.4.2016)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2007/2004, rozporządzenie (WE) nr 863/2007 i decyzję Rady 2005/267/WE
(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Eider Gardiazabal Rubial

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja przedstawiła wniosek dotyczący niniejszego rozporządzenia w ramach większego pakietu w sprawie Straży Granicznej i Przybrzeżnej, zawierającego także wnioski dotyczące rozporządzeń ustanawiających Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) i Europejską Agencję Kontroli Rybołówstwa (EFCA). W odniesieniu do tych dwóch agencji Komisja wnioskuje o poszerzenie zakresu ich funkcji w ramach dodatkowego artykułu w sprawie europejskiej współpracy w zakresie funkcji straży przybrzeżnej, podczas gdy Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej miałaby powstać na bazie Fronteksu.

Z perspektywy budżetowej należy wspierać tę próbę utworzenia synergii między agencjami działającymi w powiązanych obszarach, także z uwzględnieniem ograniczonych zasobów finansowych dostępnych w ramach działu 3.

W swojej ocenie skutków finansowych regulacji Komisja proponuje całkowity budżet dla Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej w wysokości 1 212 mln EUR na pozostały okres bieżących wieloletnich ram finansowych (WRF), a konkretnie 281 mln EUR w 2017 r., 298 mln EUR w 2018 r., 310 mln EUR w 2019 r. oraz 322 mln EUR w 2020 r.

Biorąc pod uwagę ograniczone zasoby finansowe w ramach działu 3 bieżących WRF, sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ma poważne wątpliwości, czy przewidywane podwyżki mogą zostać sfinansowane w ramach pułapu. Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej wyraża opinię, że Komisja musi jak najszybciej przedstawić wniosek o korektę w górę pułapu w ramach działu 3, aby umożliwić finansowanie dodatkowych potrzeb związanych z obecnym kryzysem migracyjnym, który najprawdopodobniej nie ulegnie złagodzeniu przed 2020 r.

Funkcja straży przybrzeżnej zostanie ponadto wzmocniona poprzez dodatkowe 87,2 mln EUR dla EMSA i 30,1 mln dla EFCA w latach 2017–2020, przeznaczone na finansowanie nowych funkcji tych dwóch agencji. Funkcja straży przybrzeżnej będzie zatem także częściowo finansowana w ramach działów 1a i 2.

Dzięki dodatkowym środkom znacznie wzrośnie także liczba pracowników Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej. W budżecie na 2016 r. zatwierdzono 225 stanowisk w planie zatrudnienia dla Fronteksu. Do 2020 roku liczba ta wzrośnie do 550 stanowisk w planie zatrudnienia. Ponadto wzrośnie także liczba członków personelu zewnętrznego o charakterze pracowników kontraktowych i oddelegowanych ekspertów krajowych, tak aby do 2020 roku osiągnąć ogólną liczbę pracowników wynoszącą 1 000.

Należy jednak zauważyć, że Komisja w swojej ocenie skutków finansowych regulacji nadal stosuje jako scenariusz odniesienia swoje programowanie określone w komunikacie COM(2013)0519, ograniczając liczbę stanowisk w ramach „starego Fronteksu” (z wyjątkiem dodatkowych stanowisk dotowanych w ramach budżetów korygujących nr 5/2015 i 7/2015 oraz budżetu na 2016 r.) ze 149 w 2016 r. do 145 w 2020 r. Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uważa to podejście za przestarzałe, biorąc pod uwagę wydarzenia z ostatnich dwóch lat, i wzywa Komisję do zniesienia obowiązku stosowania wartości docelowej 5% w zakresie ograniczania liczby pracowników w odniesieniu do wszystkich stanowisk we wszystkich agencjach zajmujących się kryzysem migracyjnym.

Nie kwestionując potrzeby znacznego zwiększenia środków i liczby pracowników wnioskowanej przez Komisję, sprawozdawczyni komisji opiniodawczej chciałaby podkreślić, że należy uniknąć utworzenia „superagencji” mogącej zdominować wszystkie inne agencje zajmujące się sprawami wewnętrznymi. Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej oczekuje zatem, że Komisja w niedalekiej przyszłości sformułuje podobnie ambitny wniosek dotyczący dalszego rozwoju Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu.

Biorąc pod uwagę znaczne zwiększenie budżetu Fronteksu w ostatnich latach i w perspektywie do roku 2020, sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uważa, że właściwa byłaby zmiana nomenklatury budżetowej dla tej agencji w odniesieniu do jej wydatków operacyjnych. Należy zapewnić, by władza budżetowa mogła wywierać wpływ na priorytety operacyjne agencji. Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej wzywa Komisję do wdrożenia tych zmian w nomenklaturze już na etapie prezentowania projektu budżetu na rok budżetowy 2017.

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uważa ponadto, że Parlamentowi Europejskiemu należy się ważniejsza rola w procedurze powoływania Dyrektora Wykonawczego, i wprowadziła zmiany w tym względzie, opierając się na przykładzie Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej wyraża także zaniepokojenie faktem, że po ponad 10 latach nadal nie została zawarta umowa w sprawie siedziby między Fronteksem a Rzeczpospolitą Polską oraz wzywa właściwe organy do jak najszybszego sfinalizowania takiej umowy.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33) Komisja i państwa członkowskie powinny być reprezentowane w zarządzie w celu sprawowania strategicznego i politycznego nadzoru nad funkcjonowaniem Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Zarząd powinien, tam gdzie to możliwe, składać się z dyrektorów operacyjnych służb krajowych odpowiedzialnych za zarządzanie strażą graniczną lub ich przedstawicieli. Zarządowi należy powierzyć kompetencje niezbędne do ustanowienia budżetu, kontroli jego wykonania, przyjęcia odpowiednich zasad finansowych, ustanowienia przejrzystych procedur podejmowania decyzji przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz powoływania Dyrektora Wykonawczego i Zastępcy Dyrektora Wykonawczego. Agencją należy zarządzać i administrować zgodnie z zasadami wspólnego podejścia do zdecentralizowanych agencji Unii, przyjętym w dniu 19 lipca 2012 r. przez Parlament Europejski, Radę i Komisję Europejską.

(33) Komisja i państwa członkowskie powinny być reprezentowane w zarządzie w celu sprawowania strategicznego i politycznego nadzoru nad funkcjonowaniem Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Zarząd powinien, tam gdzie to możliwe, składać się z dyrektorów operacyjnych służb krajowych odpowiedzialnych za zarządzanie strażą graniczną lub ich przedstawicieli. Zarządowi należy powierzyć kompetencje niezbędne do ustanowienia budżetu, kontroli jego wykonania, przyjęcia odpowiednich zasad finansowych, ustanowienia przejrzystych procedur podejmowania decyzji przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz powoływania Dyrektora Wykonawczego i Zastępcy Dyrektora Wykonawczego. Agencją należy zarządzać i administrować zgodnie z zasadami wspólnego podejścia do zdecentralizowanych agencji Unii, przyjętym w dniu 19 lipca 2012 r. przez Parlament Europejski, Radę i Komisję Europejską. Obejmuje to zawarcie umowy w sprawie siedziby między Agencją a państwem członkowskim, w którym znajduje się jej siedziba.

Uzasadnienie

Umowa w sprawie siedziby między Fronteksem a Rzeczpospolitą Polską nie została zawarta, chociaż Frontex istnieje już od ponad 10 lat. Taka umowa powinna zostać zawarta jak najszybciej, najpóźniej trzy miesiące po wejściu w życie przedmiotowego rozporządzenia.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34) W celu zapewnienia autonomii Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinno się jej przyznać odrębny budżet, którego przychody pochodzą zasadniczo z wkładu Unii. Procedura budżetowa Unii powinna mieć zastosowanie w zakresie dotyczącym wkładu Unii i innych dotacji którymi obciążany jest budżet ogólny Unii Europejskiej. Kontrolę sprawozdań rachunkowych powinien przeprowadzać Trybunał Obrachunkowy.

(34) W celu zapewnienia autonomii Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinno się jej przyznać odrębny budżet, którego przychody pochodzą zasadniczo z wkładu Unii. Procedura budżetowa Unii powinna mieć zastosowanie w zakresie dotyczącym wkładu Unii i innych dotacji którymi obciążany jest budżet ogólny Unii Europejskiej. Kontrolę sprawozdań rachunkowych powinien przeprowadzać Trybunał Obrachunkowy. Budżet przyjmowany przez Zarząd powinien być zrównoważony pod kątem uwzględniania różnych aspektów działalności Agencji, w tym zapewniania przestrzegania praw podstawowych.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera m a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ma) pomaga we wprowadzaniu infrastruktury zróżnicowanej ze względu na płeć i wiek migrantów, uwzględniając zwłaszcza szczególną sytuację kobiet i małoletnich bez opieki;

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Szczegółowe zasady dotyczące wypłacania diet dziennych członkom europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej ustala i w razie potrzeby aktualizuje Zarząd.

2. Szczegółowe zasady dotyczące wypłacania diet dziennych członkom europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej ustala i w razie potrzeby aktualizuje Zarząd na wniosek Komisji.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. W odniesieniu do wyżej wymienionych poniesionych kosztów podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym, jeśli nie podlega odliczeniu.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Przy realizacji swoich zadań Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna uwzględnia szczególne potrzeby dzieci, ofiar handlu ludźmi, osób wymagających pomocy medycznej, osób wymagających ochrony międzynarodowej, osób znajdujących się w niebezpieczeństwie na morzu oraz innych osób w szczególnie trudnej sytuacji.

3. Przy realizacji swoich zadań Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna uwzględnia szczególne potrzeby dzieci, kobiet, ofiar handlu ludźmi, osób wymagających pomocy medycznej, osób wymagających ochrony międzynarodowej, osób znajdujących się w niebezpieczeństwie na morzu oraz innych osób w szczególnie trudnej sytuacji.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Zgodnie z prawem Unii i z prawami podstawowymi do zadań oficerów łącznikowych Agencji należy nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z właściwymi organami w państwach trzecich, do których zostali przydzieleni, z myślą o przyczynieniu się do zapobiegania i zwalczania nielegalnej imigracji oraz do powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich. Oficerowie łącznikowi ściśle koordynują swoje działania z delegaturami Unii.

3. Zgodnie z prawem Unii i z prawami podstawowymi do zadań oficerów łącznikowych Agencji należy nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z właściwymi organami w państwach trzecich, do których zostali przydzieleni, z myślą o przyczynieniu się do zapobiegania i zwalczania nielegalnej imigracji oraz do powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich. Oficerowie łącznikowi ściśle koordynują swoje działania z delegaturami Unii oraz, w miarę możliwości, posiadają biura w tym samym budynku.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Decyzja o oddelegowaniu oficerów łącznikowych do państw trzecich jest uzależniona od otrzymania uprzedniej opinii Komisji, a Parlament Europejski jest w pełni informowany o tych działaniach najszybciej jak to możliwe.

4. Decyzja o oddelegowaniu oficerów łącznikowych do państw trzecich jest uzależniona od otrzymania uprzedniej opinii Komisji, a Parlament Europejski jest w pełni informowany o tych działaniach i ich skutkach finansowych najszybciej jak to możliwe.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Państwo członkowskie, w którym znajduje się siedziba Agencji, zapewnia najlepsze możliwe warunki w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Agencji, w tym wielojęzyczne kształcenie o orientacji europejskiej i odpowiednie połączenia transportowe.

3. Państwo członkowskie, w którym znajduje się siedziba Agencji, zapewnia najlepsze możliwe warunki w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Agencji, w tym wielojęzyczne kształcenie o orientacji europejskiej i odpowiednie połączenia transportowe, oraz zapewnia odpowiednie środki ochrony pracowników i budynków Agencji.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Kandydaci zaproponowani przez Komisję zwracają się następnie do Rady i właściwej komisji Parlamentu Europejskiego oraz odpowiadają na pytania, po czym Parlament Europejski i Rada przedstawiają swoje opinie oraz ustalają preferowaną kolejność kandydatów i przekazują te informacje Zarządowi.

Uzasadnienie

Procedura wyboru powinna obejmować wysłuchanie przez właściwe organy Parlamentu i Rady.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Dyrektor Wykonawczy jest powoływany przez Zarząd na podstawie osiągnięć oraz udokumentowanych umiejętności w zakresie administracji i zarządzania na wysokim szczeblu, jak również doświadczenia zawodowego na wyższym szczeblu w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi i powrotów. Zarząd podejmuje decyzję większością dwóch trzecich głosów swoich członków z prawem głosu.

2. Po rozpatrzeniu tych opinii Dyrektor Wykonawczy jest powoływany przez Zarząd na podstawie osiągnięć oraz udokumentowanych umiejętności w zakresie administracji i zarządzania na wysokim szczeblu, jak również doświadczenia zawodowego na wyższym szczeblu w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi i powrotów. Zarząd podejmuje decyzję większością dwóch trzecich głosów swoich członków z prawem głosu.

Uzasadnienie

Wspomniane wyżej wysłuchania muszą zostać uwzględnione przez Zarząd przy podejmowaniu decyzji w sprawie powołania.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 75 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Bez uszczerbku dla innego rodzaju przychodów, dochody Agencji składają się z:

1. Dochody Agencji składają się z:

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 75 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Aby zwiększyć przejrzystość budżetową, wydatki operacyjne są prezentowane w budżecie Unii w ramach odrębnych linii budżetowych według obszaru działalności.

Uzasadnienie

Jest to wymagane ze względu na zwiększony budżet dostępny dla nowej Agencji oraz jej wzmocnioną rolę operacyjną.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 75 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Preliminarz przesyłany jest przez Komisję Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (dalej zwanymi „władzą budżetową”) wraz ze wstępnym projektem budżetu Unii Europejskiej.

7. Z chwilą jego otrzymania preliminarz przesyłany jest przez Komisję Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (dalej zwanymi „władzą budżetową”).

Uzasadnienie

a. Preliminarz powinien być przesyłany natychmiast.

b. Wstępny projekt budżetu Unii Europejskiej nie istnieje.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 75 – ustęp 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

13. W odniesieniu do finansowania uruchamiania szybkich interwencji na granicy oraz interwencji powrotowych w przyjętym przez Zarząd budżecie Agencji należy uwzględnić finansową rezerwę operacyjną wynoszącą co najmniej 4 % kwoty przeznaczonej na działania operacyjne. Rezerwę utrzymuje się przez cały rok.

13. W odniesieniu do finansowania uruchamiania szybkich interwencji na granicy oraz interwencji powrotowych w przyjętym przez Zarząd budżecie Agencji należy uwzględnić finansową rezerwę operacyjną wynoszącą co najmniej 4 % kwoty przeznaczonej na działania operacyjne. Dnia 1 października każdego roku co najmniej jedna czwarta rezerwy powinna pozostać dostępna w celu pokrycia potrzeb powstających do końca roku.

Uzasadnienie

Utrzymywanie rezerwy przez cały rok nie ma sensu, gdyż idea rezerwy przewiduje możliwość jej wykorzystania. Aby jednak mieć pewność, że pod koniec roku budżetowego nadal dostępna będzie pewna rezerwa, sugerowane jest określenie minimalnej wartości procentowej, jaka musi być dostępna w dniu 1 października, analogicznie względem przepisów w sprawie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 80 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W ramach co drugiej oceny Komisja przeprowadza ocenę wyników osiągniętych przez Agencję, biorąc pod uwagę jej cele, mandat i zadania.

skreśla się

Uzasadnienie

Treść tego ustępu jest w dużym stopniu ujęta w ustępie 1. Ponadto pełną ocenę należy przeprowadzać co trzy lata, biorąc pod uwagę zmienność w tym obszarze polityki.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna

Odsyłacze

COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

21.1.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Eider Gardiazabal Rubial

3.2.2016

Data przyjęcia

26.4.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

25

2

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Andrey Novakov, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Isabella Adinolfi, Anders Primdahl Vistisen

OPINIA Komisji Rybołówstwa (20.4.2016)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2007/2004, rozporządzenie (WE) nr 863/2007 i decyzję Rady 2005/267/WE
(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Alain Cadec

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W związku z utworzeniem Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Komisja proponuje współpracę w zakresie funkcji straży przybrzeżnej (art. 52). Tekst o brzmieniu identycznym z tym artykułem wprowadzono w mandatach Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) oraz Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (EFCA). To dostosowanie mandatów trzech agencji stanowi instrument prawny niezbędny do zacieśnienia współpracy między agencjami, a także do współpracy z organami krajowymi, które pełnią funkcję straży przybrzeżnej.

Komisja Rybołówstwa pragnie wzmocnić wniosek Komisji jedynie w odniesieniu do współpracy w zakresie „funkcji straży przybrzeżnej”, w której uczestniczy EFCA. Należy zdefiniować funkcje straży przybrzeżnej, żeby uniknąć błędnego rozumienia innych zadań trzech agencji, a także dokładnie określić zakres współpracy. Obecny system współpracy w zakresie funkcji straży przybrzeżnej boryka się z opóźnieniami i niedociągnięciami, w szczególności takimi jak brak informacji o kompetencjach, uprawnieniach i potencjale pozostałych organów, ograniczona liczba aktywów operacyjnych, brak interoperacyjności systemów i aktywów oraz ograniczenia w zakresie wspólnego planowania i wspólnych operacji.

Dzięki omawianemu wnioskowi operacje w zakresie nadzoru, prewencji i kontroli na morzu będą koordynowane na szczeblu europejskim z myślą o lepszym rozpoznawaniu sytuacji na morzu oraz wspieraniu działań charakteryzujących się spójnością i efektywnością pod względem stosunku kosztów do zysków. Współpraca pozwoli zwiększyć potencjał Unii Europejskiej w zakresie reagowania na zagrożenia i ryzyko na morzu, w szczególności poprzez poprawę współpracy między agencjami UE i wszystkimi innymi właściwymi podmiotami. Współpraca w zakresie funkcji straży przybrzeżnej pozwoli także uniknąć powielania działań, zapewniając jednocześnie spójne i skuteczne działanie podmiotów, w szczególności agencji europejskich, w celu wypracowania synergii.

Dzięki omawianemu wnioskowi trzy agencje będą udzielać wsparcia organom krajowym i będą mogły działać wspólnie i skutecznie, pomagając tym organom w prowadzeniu operacji w zakresie kontroli, bezpieczeństwa i nadzoru, poprzez zapewnienie im wyposażenia, szkoleń i wymiany informacji, a także gwarantując niezbędną koordynację operacji wielowymiarowych. Współpraca ta ma pierwszorzędne znaczenie w obecnym kontekście, w którym znaczne przepływy migracyjne wymagają, by Unia okazała większą solidarność pod względem materialnym i humanitarnym.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje omawiany wniosek, który ma pozwolić na dostosowanie uprawnień Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa, Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego oraz Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej wyłącznie w odniesieniu do współpracy w zakresie funkcji straży przybrzeżnej. O ile środki działania są krajowe, o tyle koordynacja funkcji straży przybrzeżnej może odbywać się tylko na szczeblu europejskim.

POPRAWKI

Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinna dysponować niezbędnym wyposażeniem i pracownikami, wysyłanymi na wspólne operacje i szybkie interwencje na granicy. W tym celu, inicjując szybką interwencję na granicy na wniosek państwa członkowskiego lub w razie wystąpienia sytuacji wymagającej pilnego podjęcia działań, Europejska Agencja Straży Przybrzeżnej i Granicznej powinna móc oddelegować europejskie zespoły straży granicznej i przybrzeżnej z zasobu szybkiej rezerwy, stanowiącego stałą służbę składającą się z niewielkiego odsetka łącznej liczby funkcjonariuszy straży granicznej w państwach członkowskich, który powinien liczyć co najmniej 1 500 osób. Delegowanie europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej z zasobu szybkiej rezerwy powinno być w razie potrzeby natychmiast uzupełniane przez dodatkowe europejskie zespoły straży granicznej i przybrzeżnej.

(18) Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinna dysponować niezbędnym wyposażeniem i pracownikami, wysyłanymi na wspólne operacje i szybkie interwencje na granicy. W tym celu, podejmując szybką interwencję na granicy na wniosek państwa członkowskiego lub w razie wystąpienia sytuacji wymagającej pilnego podjęcia działań, Europejska Agencja Straży Przybrzeżnej i Granicznej powinna móc oddelegować europejskie zespoły straży granicznej i przybrzeżnej z zasobu szybkiej rezerwy, stanowiącego stałą służbę składającą się z niewielkiego odsetka łącznej liczby funkcjonariuszy straży granicznej w państwach członkowskich, który powinien liczyć co najmniej 1500 osób. W składzie tych zespołów powinni się również znaleźć tłumacze ustni lub osoby biegle władające zarówno językiem przyjmującego państwa członkowskiego, jak i językiem najbardziej rozpowszechnionym wśród osób, do których mają się zwracać. Delegowanie europejskich zespołów straży granicznej i przybrzeżnej z zasobu szybkiej rezerwy powinno być w razie potrzeby natychmiast uzupełniane przez dodatkowe europejskie zespoły straży granicznej i przybrzeżnej.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19a) Transport małymi statkami nienadającymi się do żeglugi morskiej spowodował znaczny wzrost ofiar śmiertelnych wśród migrantów na zewnętrznych granicach morskich Unii. Współpraca między agencjami Unii w zakresie funkcji straży przybrzeżnej powinna między innymi poprawić zdolność operacyjną i techniczną Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz państw członkowskich w zakresie wykrywania tych niewielkich statków oraz zdolność Unii do reagowania.

Uzasadnienie

Napływ migrantów spowodował wzrost liczby wypadków śmiertelnych na morzu związanych z żeglugą w niedostosowanych statkach. Jednym z wielu celów współpracy europejskiej w zakresie funkcji straży przybrzeżnej jest poprawa zapobiegania katastrofom na morzu oraz zdolność szybkiej interwencji.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinna monitorować i wspierać rozwój badań naukowych mających znaczenie dla kontroli granic zewnętrznych, w tym badań w zakresie stosowania zaawansowanych technologii nadzoru, oraz przekazywać te informacje państwom członkowskim i Komisji.

(24) Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinna monitorować i wspierać rozwój badań naukowych mających znaczenie dla kontroli granic zewnętrznych, w tym badań w zakresie stosowania zaawansowanych technologii nadzoru, oraz przekazywać te informacje państwom członkowskim, Komisji i wszystkim innym zaangażowanym agencjom, w tym Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(27a) W celu wzmocnienia europejskiej współpracy w zakresie funkcji straży przybrzeżnej oraz lepszego wykorzystania informacji, potencjału i systemów już dostępnych na szczeblu unijnym Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powinna promować wymianę informacji z Europejską Agencją Kontroli Rybołówstwa, Europejską Agencją Bezpieczeństwa Morskiego oraz innymi organami i agencjami Unii takimi jak Centrum Satelitarne Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

Europejska współpraca w zakresie funkcji straży przybrzeżnej musi opierać się w szczególności na systemach informacji i potencjale dostępnym już na szczeblu europejskim, umożliwiając lepszą synergię tego potencjału.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(27b) Współpraca w zakresie funkcji straży granicznej, w szczególności dzięki wzmocnieniu współpracy między władzami krajowymi i trzema właściwymi agencjami unijnymi (Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej, Europejską Agencją Kontroli Rybołówstwa i Europejską Agencją Bezpieczeństwa Morskiego), nie powinna mieć wpływu na podział kompetencji między wspomnianymi agencjami w odniesieniu do ich określonych misji ani podważać ich autonomii i niezależności przy realizacji powierzonych im pierwotnie zadań. Taka współpraca powinna umożliwić stworzenie synergii między tymi agencjami, nie zmieniając wszakże ich deklaracji celów.