Procedură : 2015/0310(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0200/2016

Texte depuse :

A8-0200/2016

Dezbateri :

PV 05/07/2016 - 11
CRE 05/07/2016 - 11

Voturi :

PV 06/07/2016 - 6.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0305

RAPORT     ***I
PDF 1776kWORD 1775k
3.6.2016
PE 578.803v02-00 A8-0200/2016

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Paza europeană de frontieră și de coastă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004, a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului

(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportor: Artis Pabriks

PR_CNS_LegAct_am

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI EXTERNE
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU BUGETE
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU PESCUIT
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Paza europeană de frontieră și de coastă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004, a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului

(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0671),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 77 alineatul (2) și articolul 79 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0408/2015),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizele Comisiei pentru afaceri externe, Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru pescuit (A8-0200/2016),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  La 25 și 26 iunie 201512, Consiliul European a lansat un apel pentru eforturi mai susținute în sensul unei soluționări de o manieră cuprinzătoare a crizei migranților, inclusiv prin consolidarea gestionării frontierelor în vederea unei mai bune gestionări a fluxurilor migratorii mixte aflate în creștere. Mai mult, la 23 septembrie 2015, 13 Consiliul European a subliniat necesitatea de a răspunde la situația dramatică de la frontierele externe, precum și de a consolida controalele la aceste frontiere, în special prin alocarea unor resurse suplimentare în favoarea Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, a Biroului European de Sprijin pentru Azil și a Europol, cu resurse umane și contribuții tehnice din partea statelor membre.

(1)  La 25 și 26 iunie 201512, Consiliul European a lansat un apel pentru eforturi mai susținute în sensul unei soluționări de o manieră cuprinzătoare a unor fluxuri migratoare fără precedent, inclusiv prin consolidarea gestionării frontierelor în vederea unei mai bune gestionări a fluxurilor migratorii mixte aflate în creștere. Mai mult, la 23 septembrie 2015, 13 Consiliul European a subliniat necesitatea de a răspunde la situația dramatică de la frontierele externe, precum și de a consolida controalele la aceste frontiere, în special prin alocarea unor resurse suplimentare în favoarea Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, a Biroului European de Sprijin pentru Azil și a Europol, cu resurse umane și contribuții tehnice din partea statelor membre.

__________________

__________________

12  Reuniunea Consiliului European, concluziile din 25 și 26 iunie 2015.

12  Reuniunea Consiliului European, concluziile din 25 și 26 iunie 2015.

13  Reuniunea informală a șefilor de stat sau de guvern din UE privind migrația, declarația din 23 septembrie 2015.

13  Reuniunea informală a șefilor de stat sau de guvern din UE privind migrația, declarația din 23 septembrie 2015.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Obiectivul politicii Uniunii în domeniul gestionării frontierelor externe este de a dezvolta și a pune în aplicare gestionarea integrată europeană a frontierelor la nivel național și la nivelul Uniunii, ceea ce reprezintă un corolar indispensabil al liberei circulații a persoanelor în Uniune și o componentă fundamentală a unui spațiu de libertate, securitate și justiție. Gestionarea integrată europeană a frontierelor este esențială pentru îmbunătățirea gestionării migrației și asigurarea unui nivel înalt de securitate internă în cadrul Uniunii.

(2)  Obiectivul politicii Uniunii în domeniul gestionării frontierelor externe este acela de a dezvolta și de a implementa o gestionare europeană integrată a frontierelor externe la nivel național și la nivelul Uniunii, ceea ce reprezintă un corolar indispensabil al liberei circulații a persoanelor în Uniune și o componentă fundamentală a unui spațiu de libertate, securitate și justiție, în vederea monitorizării eficiente a trecerii frontierelor externe și a soluționării provocărilor legate de migrație și eventualele amenințări viitoare la aceste frontiere, contribuind astfel la soluționarea infracționalității grave cu dimensiune transfrontalieră, precum și a asigurării unui nivel ridicat de securitate internă în cadrul Uniunii cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale, salvgardând totodată libertatea de mișcare a persoanelor în interiorul acesteia.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Atunci când se procedează la implementarea gestionării europene integrate a frontierelor, se impune asigurarea coerenței în raport cu alte obiective politice, printre care funcționarea corespunzătoare a transportului transfrontalier.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Pentru a asigura punerea eficace în aplicare a gestionării integrate europene a frontierelor, ar trebui constituită o Pază europeană de frontieră și de coastă. Pază europeană de frontieră și de coastă, care cuprinde Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă și autoritățile naționale responsabile cu gestionarea frontierelor, inclusiv serviciile de pază de coastă, în măsura în care îndeplinesc sarcini de control la frontieră, se bazează pe utilizarea în comun a informațiilor, capacităților și sistemelor, la nivel național, și pe răspunsul Agenției Europene pentru Paza de Frontieră și de Coastă la nivelul Uniunii.

(4)  Pentru a asigura punerea eficace în aplicare a gestionării integrate europene a frontierelor, ar trebui constituită o Pază europeană de frontieră și de coastă, înzestrată cu echipamentele și resursele umane și financiare necesare. Pază europeană de frontieră și de coastă, care cuprinde Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă și autoritățile naționale responsabile cu gestionarea frontierelor, inclusiv serviciile de pază de coastă, în măsura în care îndeplinesc sarcini de control la frontieră, se bazează pe utilizarea în comun a informațiilor, capacităților și sistemelor, la nivel național, și pe răspunsul Agenției Europene pentru Paza de Frontieră și de Coastă la nivelul Uniunii.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)   Gestionarea integrată europeană a frontierelor este responsabilitatea partajată a Agenției Europene pentru Paza de Frontieră și de Coastă și a autorităților naționale responsabile cu gestionarea frontierelor, inclusiv a serviciilor de pază de coastă, în măsura în care îndeplinesc sarcini de control la frontieră. Statelor membre le revine în continuare responsabilitatea principală pentru gestionarea secțiunii lor de frontiere externe, în interes propriu și în interesul tuturor statelor membre care au eliminat controlul la frontierele interne, însă Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă ar trebui să asigure aplicarea măsurilor Uniunii legate de gestionarea frontierelor externe prin consolidarea, evaluarea și coordonarea acțiunilor statelor membre care pun în aplicare aceste măsuri.

(5)  Gestionarea integrată europeană a frontierelor este responsabilitatea partajată a Agenției Europene pentru Paza de Frontieră și de Coastă și a autorităților naționale responsabile cu gestionarea frontierelor, inclusiv a serviciilor de pază de coastă, în măsura în care îndeplinesc operațiuni de supraveghere a frontierelor maritime și orice alte sarcini de control la frontieră. Statelor membre le revine în continuare responsabilitatea principală pentru gestionarea secțiunii lor de frontiere externe, în interes propriu și în interesul tuturor statelor membre care au eliminat controlul la frontierele interne, însă Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă ar trebui să asigure aplicarea măsurilor Uniunii legate de gestionarea frontierelor externe prin consolidarea, evaluarea și coordonarea acțiunilor statelor membre care pun în aplicare aceste măsuri. Comisia ar trebui să prezinte o propunere legislativă de strategie europeană integrată de gestionare a frontierelor, stabilind orientări generale, obiectivele de atins și principalele acțiuni ce urmează a fi întreprinse pentru a institui un sistem european de gestionare integrată a frontierelor pe deplin funcțional.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)   Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, cunoscută sub denumirea Frontex, a fost instituită prin Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului 14. De la 1 mai 2005, când și-a preluat mandatul, Frontex a asistat cu succes statele membre la punerea în aplicare a aspectelor operative ale gestionării frontierelor externe prin intermediul unor operațiuni comune și al unor intervenții rapide la frontieră, precum și prin analize de risc, schimb de informații, relații cu țările terțe și returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală pe teritoriul statelor membre.

(7)  Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, cunoscută sub denumirea Frontex, a fost instituită prin Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului. 14 De la 1 mai 2005, când și-a preluat mandatul, Frontex a asistat cu succes statele membre la punerea în aplicare a aspectelor operative ale gestionării frontierelor externe prin intermediul unor operațiuni comune și al unor intervenții rapide la frontieră, precum și prin analize de risc, schimb de informații, relații cu țările terțe și returnarea resortisanților țărilor terțe care fac obiectul unei decizii de returnare emise de un stat membru, în conformitate cu Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului14a.

___________________

___________________

14  Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (JO L 349, 25.11.2004, p. 1).

14  Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (JO L 349, 25.11.2004, p. 1).

 

14a  Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 348, 21.12.2008, p. 98).

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Având în vedere creșterea presiunii exercitate de migrație la frontierele externe, necesitatea de a asigura un nivel înalt de securitate internă în cadrul Uniunii și de a proteja funcționarea spațiului Schengen, precum și principiul general al solidarității, este necesar să se consolideze gestionarea frontierelor externe pornind de la activitatea Frontex și să se dezvolte în continuare agenția pentru ca aceasta să devină o agenție cu responsabilitate partajată în gestionarea frontierelor externe.

(8)  Se impune monitorizarea eficiente a trecerii frontierelor externe, soluționarea provocărilor legate de migrație și a eventualelor amenințări viitoare la frontierele externe, asigurând funcționarea spațiului Schengen și respectarea principiului general al solidarității. Având în vedere cele de mai sus, este necesar să se consolideze gestionarea frontierelor externe pornind de la activitatea Frontex și să se dezvolte în continuare agenția pentru ca aceasta să devină o agenție cu responsabilitate partajată în gestionarea frontierelor externe.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)   Prin urmare, sarcinile Frontex ar trebui extinse și, pentru a reflecta aceste modificări, agenția ar trebui să fie redenumită „Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă”. Rolul de bază al Agenției Europene pentru Paza de Frontieră și de Coastă ar trebui să fie acela de a institui o strategie operativă și tehnică pentru punerea în aplicare a unei gestionări integrate a frontierelor la nivelul Uniunii, de a supraveghea funcționarea efectivă a controlului la frontierele externe, de a oferi statelor membre asistență operativă și tehnică sporită prin intermediul operațiunilor comune și al intervențiilor rapide la frontieră, de a asigura punerea în practică a măsurilor în situații care necesită acțiuni urgente la frontierele externe, precum și de a organiza, a coordona și a desfășura operațiuni de returnare și intervenții de returnare.

(9)  Prin urmare, sarcinile Frontex ar trebui extinse și, pentru a reflecta aceste modificări, agenția ar trebui să fie redenumită „Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă” (agenția). Rolul de bază al Agenției Europene pentru Paza de Frontieră și de Coastă ar trebui să fie acela de a institui o strategie operativă și tehnică pentru punerea în aplicare a unei gestionări integrate a frontierelor la nivelul Uniunii, de a supraveghea funcționarea efectivă a controlului la frontierele externe, de a oferi statelor membre asistență operativă și tehnică sporită prin intermediul operațiunilor comune și al intervențiilor rapide la frontieră, de a asigura punerea în practică a măsurilor în situații care necesită acțiuni urgente la frontierele externe și asistența tehnică și operativă pentru statele membre și țările terțe în contextul operațiilor de căutare și salvare a persoanelor aflate în pericol pe mare, precum și de a organiza, a coordona și a desfășura operațiuni de returnare și intervenții de returnare.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Dată fiind activitatea sa la frontierele externe, agenția ar trebui să contribuie la prevenirea și depistarea infracțiunilor grave cu dimensiune transfrontalieră, cum sunt introducerea ilegală de persoane, traficul cu ființe umane și terorismul, atunci când este potrivit să acționeze și atunci când obține informații pertinente pe baza acesteia. Ea trebuie să-și coordoneze activitățile cu Europol, ca agenție răspunzătoare de sprijinirea și consolidarea acțiunilor statelor membre și a cooperării lor pentru prevenirea și combaterea infracționalității grave care afectează două sau mai multe state membre.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9b)  Agenția trebuie să-și îndeplinească sarcinile fără a aduce atingere competențelor statelor membre în materie de apărare.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 9 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9c)  Sarcinile și competențele extinse ale agenției trebuie să păstreze un raport de echilibru cu garanțiile consolidate privind drepturile fundamentale și mai marea responsabilitate a agenției.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă ar trebui să efectueze analize de risc generale și specifice, bazate pe un model comun integrat de analiză de risc, care să fie aplicate și de agenție, și de statele membre. Pe baza informațiilor furnizate de statele membre, Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă ar trebui să furnizeze informații și date operative adecvate care să acopere toate aspectele relevante pentru gestionarea integrată europeană a frontierelor, în special controlul la frontieră, returnarea, deplasările secundare neregulamentare ale resortisanților țărilor terțe în cadrul Uniunii, prevenirea criminalității transfrontaliere, inclusiv a facilitării imigrației neregulamentare, a traficului de persoane și a terorismului, precum și situația din țările terțe vecine, astfel încât să permită adoptarea de măsuri corespunzătoare sau să se combată amenințările și riscurile identificate în vederea îmbunătățirii gestionării integrate a frontierelor externe.

(11)  Agenția ar trebui să efectueze analize de risc generale și specifice, bazate pe un model comun integrat de analiză de risc, care să fie aplicate și de agenție, și de statele membre. Pe baza informațiilor furnizate de statele membre, agenția ar trebui să furnizeze informații și date operative adecvate care să acopere toate aspectele relevante pentru gestionarea integrată europeană a frontierelor, precum și situația din țările terțe vecine, astfel încât să permită adoptarea de măsuri corespunzătoare sau să se combată amenințările și riscurile identificate în vederea îmbunătățirii gestionării integrate a frontierelor externe.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 12

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Într-un spirit de responsabilitate partajată, rolul Agenției Europene pentru Paza de Frontieră și de Coastă ar trebui să fie monitorizarea în mod regulat a gestionării frontierelor externe. Agenția ar trebui să asigure o monitorizare adecvată și eficace nu numai prin analiza de risc, prin schimbul de informații și prin EUROSUR, ci și prin prezența unor experți din propriul său personal în statele membre. Prin urmare, agenția ar trebui să poată trimite ofițeri de legătură în anumite state membre pentru o perioadă de timp în care ofițerul de legătură raportează directorului executiv. Raportul ofițerilor de legătură ar trebui să facă parte din evaluarea vulnerabilității.

(12)  Într-un spirit de responsabilitate asumată în comun, rolul agenției ar trebui să fie monitorizarea în mod regulat a gestionării frontierelor externe. Agenția ar trebui să asigure o monitorizare adecvată și eficace nu numai prin analiza de risc, prin schimbul de informații și prin EUROSUR, ci și prin prezența unor experți din propriul său personal în statele membre. Prin urmare, agenția ar trebui să poată trimite ofițeri de legătură în toate statele membre pentru o perioadă de timp în care ofițerul de legătură raportează directorului executiv. Raportul ofițerilor de legătură ar trebui să facă parte din evaluarea vulnerabilității.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 13

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă ar trebui să efectueze o evaluare a vulnerabilității pentru a analiza capacitatea statelor membre de a face față unor provocări la frontierele lor externe, inclusiv prin evaluarea echipamentului și a resurselor statelor membre, precum și a planurilor pentru situații neprevăzute pe care acestea le-au întocmit pentru abordarea unor posibile crize la frontierele externe. Statele membre ar trebui să ia măsuri corective pentru a remedia deficiențele identificate în evaluarea respectivă. La recomandarea Consiliului de supraveghere creat în cadrul Agenției Europene pentru Paza de Frontieră și de Coastă, directorul executiv ar trebui să identifice măsurile care trebuie luate de statul membru în cauză și ar trebui să stabilească un termen în care ar trebui luate măsurile respective. Această decizie ar trebui să aibă caracter obligatoriu pentru statul membru vizat și, în cazul în care măsurile necesare nu sunt luate în termenul stabilit, chestiunea trebuie transmisă Consiliului de administrație în vederea unei decizii ulterioare.

(13)  Agenția ar trebui să efectueze o evaluare a vulnerabilității, bazată pe criterii obiective, pentru a analiza capacitatea statelor membre de a face față unor provocări la frontierele lor externe, inclusiv prin evaluarea echipamentului, infrastructurii, personalului, bugetului și a resurselor financiare statelor membre, precum și a planurilor pentru situații neprevăzute pe care acestea le-au întocmit pentru abordarea unor posibile crize la frontierele externe. Statele membre ar trebui să ia măsuri corective pentru a remedia deficiențele identificate în evaluarea respectivă. La recomandarea unui consiliu de consiliere creat în cadrul agenției, directorul executiv ar trebui să identifice măsurile care trebuie luate de statul membru în cauză și ar trebui să stabilească un termen în care ar trebui luate măsurile respective. Această decizie ar trebui să aibă caracter obligatoriu pentru statul membru vizat și, în cazul în care măsurile necesare nu sunt luate în termenul stabilit, chestiunea trebuie transmisă Consiliului de administrație și Comisiei.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Evaluarea vulnerabilității trebuie să constituie o măsură preventivă, efectuată de agenție în mod permanent, în completarea mecanismului de evaluare și monitorizare Schengen, instituit în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1053/2013 al Consiliului 1a. Informația obținută în cursul evaluării vulnerabilității trebuie să fie, de asemenea, utilizată în contextul mecanismului respectiv, în special atunci când se iau decizii cu privire la programul de evaluare multianuală și anuală.

 

_____________

 

1a  Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 al Consiliului din 7 octombrie 2013 de instituire a unui mecanism de evaluare și monitorizare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen și de abrogare a Deciziei Comitetului executiv din 16 septembrie 1998 de instituire a Comitetului permanent pentru evaluarea și punerea în aplicare a Acordului Schengen (JO L 295, 6.11.2013, p. 27).

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 14

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)   Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă ar trebui să furnizeze statelor membre asistența tehnică și operativă necesară pentru a consolida capacitatea acestora de a-și respecta obligațiile în ceea ce privește controlul frontierelor externe și de a face față provocărilor la frontierele externe apărute ca rezultat al imigrației neregulamentare sau al criminalității transfrontaliere. În acest sens, la cererea unui stat membru sau din proprie inițiativă, Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă ar trebui să organizeze și să coordoneze operațiuni comune pentru unul sau mai multe state membre și să trimită echipe europene de pază de frontieră și de coastă, precum și echipamentele tehnice necesare, și poate trimite experți din propriul său personal.

(14)  Agenția ar trebui să furnizeze statelor membre asistența tehnică și operativă necesară pentru a consolida capacitatea acestora de a-și respecta obligațiile în ceea ce privește controlul frontierelor externe și de a face față provocărilor la frontierele externe apărute ca rezultat al migrației neregulamentare sau al criminalității transfrontaliere. În acest sens, la cererea unui stat membru sau din proprie inițiativă, agenția ar trebui să organizeze și să coordoneze operațiuni comune pentru unul sau mai multe state membre și să trimită echipe europene de pază de frontieră și de coastă, precum și echipamentele tehnice necesare, și poate trimite experți din propriul său personal.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 15

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)   În cazurile în care există o presiune specifică și disproporționată la frontierele externe, Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă ar trebui, la cererea unui stat membru sau din proprie inițiativă, să organizeze și să coordoneze intervenții rapide la frontieră și să trimită echipe europene de pază de frontieră și de coastă din rezerva disponibilă rapid, precum și echipamente tehnice. Intervențiile rapide la frontieră ar trebui să furnizeze întăriri în situațiile în care este necesar un răspuns imediat și atunci când o astfel de intervenție ar oferi un răspuns eficace. Pentru a asigura derularea eficace a unei astfel de intervenții, statele membre ar trebui să pună la dispoziția rezervei disponibile rapid polițiști de frontieră și alte tipuri de personal relevant.

(15)  În cazurile în care există o presiune specifică și disproporționată la frontierele externe, agenția ar trebui, la cererea unui stat membru sau din proprie inițiativă, să organizeze și să coordoneze intervenții rapide la frontieră și să trimită echipe europene de pază de frontieră și de coastă din rezerva de reacție rapidă, precum și echipamente tehnice. Intervențiile rapide la frontieră ar trebui să furnizeze întăriri în situațiile în care este necesar un răspuns imediat și atunci când o astfel de intervenție ar oferi un răspuns eficace. Pentru a asigura derularea eficace a unei astfel de intervenții, statele membre ar trebui să pună la dispoziția rezervei de reacție rapidă și furnizează echipamentul tehnic necesar. Agenția și statul membru în cauză cad de acord asupra unui plan operativ.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Considerentul 16

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)   În anumite zone de la frontierele externe unde statele membre se confruntă cu o presiune disproporționată a migrației, caracterizată de sosiri masive de fluxuri migratorii mixte, denumite zone „hotspot”, statele membre ar trebui să se poată baza pe întăririle tehnice și operative sporite din partea echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației, alcătuite din echipe de experți trimiși din statele membre de Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă și de Biroul European de Sprijin pentru Azil, din cadrul Europol sau de la alte agenții relevante ale Uniunii, precum și din experți din cadrul personalului Agenției Europene pentru Paza de Frontieră și de Coastă. Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă ar trebui să sprijine Comisia în coordonarea activităților diferitelor agenții pe teren.

(16)  În cazul în care statele membre se confruntă cu provocări disproporționate legate de migrație, caracterizată de sosiri masive de fluxuri migratorii mixte, statele membre ar trebui să se poată baza pe întăririle tehnice și operative sporite în zonele „hotspot” din partea echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației, alcătuite din echipe de experți trimiși din statele membre de agenție și de Biroul European de Sprijin pentru Azil, din cadrul Europol sau de la alte agenții relevante ale Uniunii, precum și din experți din cadrul personalului Agenției Europene pentru Paza de Frontieră și de Coastă. Agenția ar trebui să sprijine Comisia în coordonarea activităților diferitelor agenții pe teren.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Considerentul 16 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a)  În zonele hotspot, diversele agenții și state membre trebuie să acționeze în limitele mandatelor și competențelor lor. Dacă agenția trebuie să faciliteze aplicarea măsurilor Uniunii cu privire la gestionarea frontierelor externe și la returnare, Biroul European de Sprijin pentru Azil trebuie să ajute la o mai bună implementare a sistemului european comun de azil și să sprijine statele membre în chestiunile legate de azil, Europol trebuie să ofere cunoștințe de specialitate, analize strategice și operaționale referitoare la infracționalitatea organizată transfrontalieră și la destructurarea rețelelor de traficanți de persoane, iar Eurojust trebuie să sprijine cooperarea dintre autoritățile naționale de cercetare și urmărire judiciară. În competența statelor membre rămâne luarea deciziilor materiale privind cererile de azil și returnarea.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Considerentul 17

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)   În cazul în care un stat membru nu ia măsurile corective necesare prevăzute în evaluarea vulnerabilității sau în eventualitatea unei presiuni disproporționate exercitate de migrație la frontierele externe, care ar afecta eficacitatea controlului la frontierele externe într-o asemenea măsură încât ar exista riscul ca funcționarea spațiului Schengen să fie pusă în pericol, ar trebui furnizat un răspuns unitar, rapid și eficace la nivelul Uniunii. În acest scop și pentru a asigura o mai bună coordonare la nivelul Uniunii, Comisia ar trebui să identifice măsurile care să fie puse în aplicare de Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă și să solicite statului membru în cauză să coopereze cu agenția în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor respective. Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă ar trebui să stabilească acțiunile care urmează să fie luate în vederea punerii în practică a măsurilor indicate în decizia Comisiei și ar trebui să întocmească un plan operativ împreună cu statul membru în cauză.

(17)  În cazul în care un stat membru nu ia măsurile corective necesare prevăzute în evaluarea vulnerabilității sau în eventualitatea unei presiuni disproporționate exercitate de migrație la frontierele externe, care ar afecta eficacitatea controlului la frontierele externe într-o asemenea măsură încât ar exista riscul ca funcționarea spațiului Schengen ca spațiu fără control la frontierele interne să fie pusă în pericol, ar trebui furnizat un răspuns unitar, rapid și eficace la nivelul Uniunii. În acest scop și pentru a asigura o mai bună coordonare la nivelul Uniunii, Comisia ar trebui să identifice măsurile care să fie puse în aplicare de agenție. Pentru adoptarea acestor măsuri, având în vedere aspectele legate de suveranitate și caracterul lor sensibil din punct de vedere politic care afectează competențele executive și de punere în executare naționale, Consiliului trebuie să-i fie conferite competențe de punere în aplicare, acesta trebuind să acționeze pe baza unei propuneri a Comisiei. Statul membru în cauză trebuie să coopereze cu agenția în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor respective. Agenția ar trebui apoi să stabilească acțiunile care urmează să fie luate în vederea punerii în practică a măsurilor indicate în decizia Consiliului și ar trebui să întocmească un plan operativ împreună cu statul membru în cauză.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Considerentul 18

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)   Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă ar trebui să dispună de echipamentele și personalul necesare pentru a fi trimise în operațiuni comune sau în intervenții rapide la frontieră. În acest scop, atunci când lansează intervenții rapide la frontieră la cererea unui stat membru sau în contextul unei situații care impune o acțiune urgentă, Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă ar trebui să fie în măsură să trimită echipe europene de pază de frontieră și de coastă dintr-o rezervă disponibilă rapid care ar trebui să fie un corp permanent alcătuit dintr-un mic procent din numărul total al polițiștilor de frontieră din statele membre, iar acest număr ar trebui să fie de cel puțin 1 500 de persoane. Trimiterea echipelor europene de pază de frontieră și de coastă din rezerva disponibilă rapid ar trebui completată fără întârziere cu echipe europene suplimentare de pază de frontieră și de coastă, după caz.

(18)  Agenția ar trebui să dispună de echipamentele și personalul necesare pentru a fi trimise în operațiuni comune sau în intervenții rapide la frontieră. În acest scop, atunci când lansează intervenții rapide la frontieră la cererea unui stat membru sau în contextul unei situații care impune o acțiune urgentă, agenția ar trebui să fie în măsură să trimită echipe europene de pază de frontieră și de coastă dintr-o rezervă de reacție rapidă care ar trebui să fie un corp permanent alcătuit dintr-un mic procent din numărul total al polițiștilor de frontieră din statele membre, iar acest număr ar trebui să fie de cel puțin 1 500 de persoane. Trimiterea echipelor europene de pază de frontieră și de coastă din rezerva de reacție rapidă ar trebui completată fără întârziere cu echipe europene suplimentare de pază de frontieră și de coastă, atunci când este necesar.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Considerentul 20

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  La 8 octombrie 2015, Consiliul European a solicitat extinderea mandatului Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene pentru a sprijini statele membre să asigure returnarea efectivă a resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală, inclusiv prin organizarea de operațiuni de returnare din proprie inițiativă și prin consolidarea rolului agenției în ceea ce privește obținerea documentelor de călătorie. În acest scop, Consiliul European a solicitat crearea unui Birou de returnare în cadrul Agenției Europene pentru Paza de Frontieră și de Coastă, a cărui sarcină ar trebui să fie coordonarea activităților agenției în materie de returnare.

eliminat

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Considerentul 21

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă ar trebui să își intensifice asistența acordată statelor membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală, sub rezerva politicii Uniunii în materie de returnare și în conformitate cu Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului. 15 În special, agenția ar trebui să coordoneze și să organizeze operațiuni de returnare din unul sau mai multe state membre și ar trebui să organizeze și să desfășoare intervenții de returnare pentru a consolida sistemul de returnare al statelor membre care au nevoie de asistență tehnică și operativă sporită atunci când își îndeplinesc obligația de a-i returna pe resortisanții țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală, în conformitate cu directiva menționată.

(21)  Agenția ar trebui să își intensifice asistența acordată statelor membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere neregulamentară, sub rezerva politicii Uniunii în materie de returnare și în conformitate cu Directiva 2008/115/CE. În special, agenția ar trebui să coordoneze și să organizeze operațiuni de returnare din unul sau mai multe state membre și ar trebui să organizeze și să desfășoare intervenții de returnare pentru a consolida sistemul de returnare al statelor membre care au nevoie de asistență tehnică și operativă sporită atunci când își îndeplinesc obligația de a-i returna pe resortisanții țărilor terțe aflați în situație de ședere neregulamentară, în conformitate cu directiva menționată.

___________

 

15Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 348, 21.12.2008, p. 98).

 

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Considerentul 21 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a)  Agenția trebuie să le ofere statelor membre asistența necesară la organizarea operațiilor de returnare comune și a intervențiilor de returnare a migranților aflați în situație de ședere ilegală , fără a interfera pe fond în ceea ce privește deciziile de returnare luate de statele membre și cu deplina respectare a drepturilor fundamentale. De asemenea, agenția trebuie să asiste statele membre la dobândirea documentelor de călătorie necesare pentru returnare, în cooperare cu autoritățile țărilor terțe relevante.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Considerentul 21 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21b)  Posibila existență a unui acord între un stat membru și o țară terță nu exonerează statele membre de obligațiile care le revin în conformitate cu dreptul Uniunii și cu dreptul internațional, în special în ceea ce privește respectarea principiului nereturnării, atunci când acestea au sau ar trebui să aibă cunoștință de faptul că deficiențele sistemice pe care procedura de azil și condițiile de primire a solicitanților de azil le prezintă în țara terță respectivă constituie motive puternice să se creadă că solicitantul de azil s-ar confrunta cu un risc semnificativ de a fi supus unor tratamente inumane sau degradante sau atunci când au sau ar trebui să aibă cunoștință de faptul că țara terță respectivă aplică practici care încalcă principiul nereturnării.

Justificare

În contextul operațiunilor și intervențiilor de returnare, este imperativ să se reamintească principiile directoare în conformitate cu care pot fi efectuate returnările resortisanților din țări terțe. Amendamentul se bazează pe considerentul 13 din Regulamentul (UE) nr. 656/2014 de stabilire a unor norme de supraveghere a frontierelor maritime externe în contextul cooperării operative coordonate de Frontex.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Considerentul 22

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă ar trebui să creeze rezerve de supraveghetori și de escorte pentru returnările forțate, de experți în materie de returnare forțată și de specialiști în materie de returnare, puși la dispoziție de către statele membre, care ar trebui să fie trimiși în cursul operațiunilor de returnare și care ar trebui să facă parte din echipele europene pentru intervenții de returnare, care sunt trimise în cadrul intervențiilor de returnare. Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă ar trebui să le asigure formarea necesară.

(22)  Agenția ar trebui să creeze rezerve de supraveghetori și de escorte pentru returnările forțate, de experți în materie de returnare forțată și de specialiști în materie de returnare, puși la dispoziție de către statele membre, care ar trebui să fie trimiși în cursul operațiunilor de returnare și care ar trebui să facă parte din echipele europene pentru intervenții de returnare, care sunt trimise în cadrul intervențiilor de returnare. Rezervele trebuie să includă personal specializat în protecția copilului. Agenția ar trebui să le asigure formarea necesară.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a)  Trebuie elaborate prevederi speciale pentru personalul implicat în activități legate de returnare, cu precizarea sarcinilor, competențelor și responsabilităților care îi revin. De asemenea, trebuie formulate instrucțiuni speciale cu privire la competențele piloților aflați la comanda avioanelor și la extinderea jurisdicției penale a țării în care este înmatriculată aeronava, în conformitate cu dreptul internațional al aviației.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Considerentul 23

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă ar trebui să dezvolte instrumente de formare specifice și ar trebui să asigure o formare la nivel european pentru instructorii naționali ai polițiștilor de frontieră, precum și cursuri de formare și seminare suplimentare privind controlul la frontierele externe și returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală pe teritoriul statelor membre pentru ofițerii din cadrul organismelor naționale competente. Agenția ar trebui să fie autorizată să organizeze activități de formare în cooperare cu statele membre și cu țările terțe, pe teritoriul acestora.

(23)  Agenția ar trebui să dezvolte instrumente de formare specifice, inclusiv de formare specială cu privire la protecția copiilor, și ar trebui să asigure o formare la nivelul Uniunii pentru instructorii naționali ai polițiștilor de frontieră, precum și cursuri de formare și seminare suplimentare privind sarcinile de gestionare integrată a frontierelor, inclusiv pentru ofițerii din cadrul organismelor naționale competente. Agenția ar trebui să fie autorizată să organizeze activități de formare în cooperare cu statele membre și cu țările terțe, pe teritoriul acestora.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Considerentul 24

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă ar trebui să monitorizeze și să contribuie la evoluțiile din domeniul cercetării relevante pentru controlul și supravegherea frontierelor externe, inclusiv în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor avansate de supraveghere, și ar trebui să comunice aceste informații statelor membre și Comisiei.

(24)  Agenția ar trebui să monitorizeze și să contribuie la evoluțiile din domeniul cercetării relevante pentru gestionarea europeană integrată a frontierelor și ar trebui să comunice aceste informații Parlamentului European, statelor membre, Comisiei, agențiilor, organelor și oficiilor pertinente ale Uniunii și publicului.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Considerentul 25

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Pentru a pune în mod eficace în aplicare gestionarea integrată a frontierelor externe sunt necesare schimburi de informații regulate, rapide și fiabile între statele membre în ceea ce privește gestionarea frontierelor externe, imigrația neregulamentară și returnarea. Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă ar trebui să conceapă și să exploateze sisteme de informații care să faciliteze astfel de schimburi, în conformitate cu legislația Uniunii privind protecția datelor.

(25)  Pentru a pune în mod eficace în aplicare gestionarea integrată a frontierelor externe sunt necesare schimburi de informații regulate, rapide și fiabile între statele membre în ceea ce privește gestionarea frontierelor externe, migrația neregulamentară și returnarea. Agenția ar trebui să conceapă și să exploateze sisteme de informații care să faciliteze astfel de schimburi, în conformitate cu legislația Uniunii privind protecția datelor. Este important ca statele membre să-i furnizeze prompt agenției informații complete și exacte, necesare pentru ca această să-și îndeplinească sarcinile.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Autoritățile naționale care îndeplinesc funcții de pază de coastă răspund pentru o serie amplă de sarcini, inclusiv, dar nu numai, siguranța și securitatea maritimă, operațiunile de căutare și salvare pe mare, controlul la frontieră, controlul pescuitului, controlul vamal, asigurarea generală a respectării legii și protecția mediului. Prin urmare, Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă, Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului, instituită prin Regulamentul (CE) nr. 768/2005 16 al Consiliului, și Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă, instituită prin Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European și Consiliului17, ar trebui să își consolideze cooperarea, atât între ele, cât și cu autoritățile naționale care îndeplinesc funcții de pază de coastă pentru a spori conștientizarea situației din domeniul maritim, precum și pentru a sprijini desfășurarea unor acțiuni coerente și eficiente din punctul de vedere al costurilor.

(27)  Autoritățile naționale care îndeplinesc funcții de pază de coastă răspund pentru o serie amplă de sarcini, inclusiv, dar nu numai, siguranța și securitatea maritimă, operațiunile de căutare și salvare pe mare, controlul la frontieră, controlul pescuitului, controlul vamal, asigurarea generală a respectării legii și protecția mediului. Prin urmare, agenția, Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului, instituită prin Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului16, și Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă, instituită prin Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European și Consiliului17, ar trebui să își consolideze cooperarea, atât între ele, cât și cu autoritățile naționale care îndeplinesc funcții de pază de coastă pentru a spori conștientizarea situației din domeniul maritim, precum și pentru a sprijini desfășurarea unor acțiuni coerente și eficiente din punctul de vedere al costurilor. Sinergiile dintre diferiții actori din domeniul maritim ar trebui să fie în conformitate cu gestionarea europeană integrată a frontierelor și cu strategia în materie de securitate maritimă.

__________________

__________________

16 Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului din 26 aprilie 2005 de instituire a Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului (JO L 128, 21.5.2005, p. 1).

16 Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului din 26 aprilie 2005 de instituire a Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului (JO L 128, 21.5.2005, p. 1).

17 Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă (JO L 208, 5.8.2002, p. 1).

17 Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă (JO L 208, 5.8.2002, p. 1).

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(27a)  Cooperarea în domeniul activităților de pază de coastă, realizată în special prin colaborare consolidată între autoritățile naționale, agenție, Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului și Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă, nu trebuie să afecteze în vreun fel repartizarea competențelor între agențiile menționate în ceea ce privește definirea misiunilor lor și menținerea autonomiei și independenței lor în privința sarcinilor lor inițiale. Această cooperare este, de asemenea destinată să permită crearea de sinergii între agențiile menționate, fără a le modifica mandatul.

Justificare

Cooperarea europeană privind îndeplinirea funcțiilor de pază de coastă nu vizează restrângerea mandatului EMSA sau EFCA. Cooperarea vizează sprijinirea misiunilor de bază ale agențiilor, realizând sinergii menite să îmbunătățească cunoașterea situației maritime și capacitatea UE de intervenție în largul mării.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Considerentul 28

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă ar trebui să faciliteze și să încurajeze cooperarea operativă dintre statele membre și țările terțe în cadrul politicii de relații externe a Uniunii, inclusiv prin coordonarea cooperării operative dintre statele membre și țările terțe în domeniul gestionării frontierelor externe și prin trimiterea de ofițeri de legătură în țări terțe, precum și prin cooperarea cu autoritățile din țările terțe în domeniul returnării, inclusiv în ceea ce privește obținerea documentelor de călătorie. În cadrul cooperării lor cu țările terțe, Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă și statele membre ar trebui să respecte norme și standarde cel puțin echivalente cu cele prevăzute de legislația Uniunii, inclusiv în cazul în care cooperarea cu țările terțe are loc pe teritoriul țărilor respective.

(28)  Agenția ar trebui să faciliteze și să încurajeze cooperarea tehnică și operativă dintre statele membre și țările terțe în cadrul politicii de relații externe a Uniunii, inclusiv prin coordonarea cooperării operative dintre statele membre și țările terțe în domeniul gestionării frontierelor externe și prin trimiterea de ofițeri de legătură în țări terțe, precum și prin cooperarea cu autoritățile din țările terțe în domeniul returnării, inclusiv în ceea ce privește obținerea documentelor de călătorie. În cadrul cooperării lor cu țările terțe, agenția și statele membre ar trebui să respecte dreptul Uniunii, inclusiv în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale și principiul nereturnării, și în cazul în care cooperarea cu țările terțe are loc pe teritoriul țărilor respective. Pentru a mări transparența și responsabilizarea, agenția trebuie să se refere, în raportul său anual, la cooperarea cu țările terțe.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Considerentul 28 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28a)  Paza europeană de frontieră și de coastă și agenția trebuie să-și îndeplinească sarcinile cu respectarea pe deplin a drepturilor fundamentale, îndeosebi a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (carta), a Convenției privind statutul refugiaților și a obligațiilor asociate accesului la protecție internațională, în particular a principiului nereturnării, a Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului mării, a Convenției internaționale pentru ocrotirea vieții omenești pe mare și a Convenției internaționale privind căutarea și salvarea pe mare. În conformitate cu dreptul Uniunii și cu prevederile documentelor menționate, agenția trebuie să acorde asistență statelor membre în ceea ce privește desfășurarea operațiilor de căutare și salvare, pentru protejarea și salvarea vieților, oriunde și oricând i se cere.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Considerentul 28 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28b)  Dat fiind numărul mai mare de sarcini, agenția trebuie să dezvolte în continuare și să implementeze o strategie de monitorizare și asigurare a protecției drepturilor fundamentale. În acest scop, ea trebuie să pună la dispoziția ofițerului pentru drepturile fundamentale resurse adecvate și personalul corespunzător misiunii și ponderii sale. Agenția trebuie să facă uz de rolul său pentru a promova activ aplicarea acquis-ului Uniunii privind gestionarea europeană integrată a frontierelor externe, inclusiv în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale și protecția internațională.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Considerentul 28 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28c)  În conformitate cu carta și cu Convenția din 1989 a Organizației Națiunilor Unite privind drepturile copilului, în activitatea agenției trebuie să primeze interesul superior al copilului.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Considerentul 30

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)   Prezentul regulament instituie un mecanism de tratare a plângerilor pentru Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă, în cooperare cu ofițerul pentru drepturile fundamentale, prin care să se monitorizeze și să se asigure respectarea drepturilor fundamentale în toate activitățile agenției. Acesta ar trebui să fie un mecanism administrativ în cadrul căruia ofițerul pentru drepturile fundamentale ar trebui să aibă responsabilitatea de a trata plângerile primite de către agenție, în conformitate cu dreptul la o bună administrare. Ofițerul pentru drepturile fundamentale ar trebui să examineze admisibilitatea unei plângeri, să înregistreze plângerile admisibile, să transmită toate plângerile înregistrate directorului executiv, să transmită plângerile privind polițiștii de frontieră statului membru de origine și să înregistreze acțiunile întreprinse de agenție sau de statul membru respectiv în urma plângerilor. Anchetele penale ar trebui realizate de către statele membre.

(30)  Prezentul regulament instituie un mecanism independent de tratare a plângerilor pentru agenția, în cooperare cu ofițerul pentru drepturile fundamentale, prin care să se monitorizeze și să se asigure respectarea drepturilor fundamentale în toate activitățile agenției. Acesta ar trebui să fie un mecanism administrativ în cadrul căruia ofițerul pentru drepturile fundamentale ar trebui să aibă responsabilitatea de a trata plângerile primite de către agenție, în conformitate cu dreptul la o bună administrare. Ofițerul pentru drepturile fundamentale ar trebui să examineze admisibilitatea unei plângeri, să înregistreze plângerile admisibile, să transmită toate plângerile înregistrate directorului executiv, să transmită plângerile privind polițiștii de frontieră statului membru de origine și să înregistreze acțiunile întreprinse de agenție sau de statul membru respectiv în urma plângerilor. Anchetele penale ar trebui realizate de către statele membre. Mecanismul trebuie să fie eficace, să garanteze soluționarea corectă a plângerilor și să conducă la sancționarea încălcărilor drepturilor fundamentale. Pentru a mări transparența și responsabilizarea, agenția trebuie să se refere, în raportul său anual, la plângeri.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Considerentul 31

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  În scopul de a se asigura condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, în special în situațiile care impun acțiuni urgente la frontierele externe, ar trebui să i se confere Comisiei competențe de executare. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului.

eliminat

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Considerentul 33

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  Comisia și statele membre ar trebui să fie reprezentate în cadrul Consiliului de administrație pentru a supraveghea politicile Agenției Europene pentru Paza de Frontieră și de Coastă și pentru a-și exercita controlul politic asupra acesteia. În măsura în care este posibil, Consiliul de administrație ar trebui să fie format din șefii de operațiuni din cadrul serviciilor naționale responsabile cu gestionarea polițiștilor de frontieră sau din reprezentanți ai acestora. Consiliului de administrație ar trebui să i se confere competențele necesare pentru întocmirea bugetului, verificarea executării acestuia, adoptarea normelor financiare adecvate, stabilirea unor proceduri de lucru transparente pentru procesul decizional al Agenției Europene pentru Paza de Frontieră și de Coastă și numirea directorului executiv și a directorului executiv adjunct. Agenția ar trebui să fie administrată și să funcționeze în conformitate cu principiile abordării comune referitoare la agențiile descentralizate ale Uniunii care a fost adoptată la 19 iulie 2012 de către Parlamentul European, Consiliu și Comisia Europeană.

(33)  Consiliul de administrație trebuie să supravegheze agenția. În măsura în care este posibil, Consiliul de administrație ar trebui să fie format din șefii de operațiuni din cadrul serviciilor naționale responsabile cu gestionarea polițiștilor de frontieră sau din reprezentanți ai acestora. Consiliului ar trebui să i se încredințeze competențele necesare pentru stabilirea bugetului, verificarea execuției bugetare, adoptarea normelor financiare adecvate, instituirea unor proceduri de lucru transparente pentru luarea deciziilor de către agenție. Agenția trebuie să fie administrată și să funcționeze ținând seama de principiile abordării comune referitoare la agențiile descentralizate ale Uniunii, adoptată la 19 iulie 2012 de către Parlamentul European, Consiliu și Comisia Europeană. În acest context, trebuie încheiat un acord cu privire la sediu între agenție și statul membru gazdă.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  Pentru a se garanta autonomia Agenției Europene pentru Paza de Frontieră și de Coastă, acesteia ar trebui să i se acorde un buget autonom alimentat în principal dintr-o contribuție din partea Uniunii. Procedura bugetară a Uniunii ar trebui să se aplice în ceea ce privește contribuția Uniunii și alte eventuale subvenții de la bugetul general al Uniunii Europene. Verificarea conturilor ar trebui să fie asigurată de Curtea de Conturi.

(34)  Pentru a se garanta autonomia agenției, acesteia ar trebui să i se acorde un buget autonom alimentat în principal din contribuțiile Uniunii. Procedura bugetară a Uniunii ar trebui să se aplice în ceea ce privește contribuția Uniunii și alte eventuale subvenții de la bugetul general al Uniunii Europene. Verificarea conturilor ar trebui să fie asigurată de Curtea de Conturi. Bugetul adoptat de Consiliul de administrație trebuie să fie echilibrat în ceea ce privește abordarea diferitelor aspecte ale activităților agenției, printre care respectarea drepturilor fundamentale.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36)  Agenției Europene pentru Paza de Frontieră și de Coastă ar trebui să i se aplice Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei 21.

(36)  Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei21 ar trebui să se aplice în cazul agenției. Agenția trebuie să fie cât mai transparentă posibil cu privire la activitățile sale, fără a periclita atingerea obiectivelor operațiilor sale. Ea trebuie să publice toate informațiile relevante cu privire la activitățile sale și să se asigure că publicul și orice parte interesată obțin rapid informații cu privire la activitatea sa.

__________________

__________________

21  Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).

21  Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Considerentul 39

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39)   Întrucât obiectivele prezentului regulament, și anume dezvoltarea și punerea în aplicare a unui sistem de gestionare integrată a frontierelor externe, asigurând astfel buna funcționare a spațiului Schengen, nu poate fi realizat în mod suficient de statele membre acționând în mod necoordonat, ci, mai degrabă, având în vedere lipsa controalelor la frontierele interne și ținând seama de presiunile importante exercitate de migrație la frontierele externe și de necesitatea de a garanta un nivel înalt de securitate internă în cadrul Uniunii, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la același articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru îndeplinirea respectivelor obiective.

(39)  Întrucât obiectivele prezentului regulament, și anume dezvoltarea și punerea în aplicare a unui sistem de gestionare integrată a frontierelor externe, asigurând astfel buna funcționare a spațiului Schengen, nu poate fi realizat în mod suficient de statele membre acționând în mod necoordonat, ci, mai degrabă, având în vedere lipsa controalelor la frontierele interne și ținând seama de provocările importante exercitate de migrație la frontierele externe și de necesitatea de a monitoriza în mod eficient trecerea acestor frontiere, contribuind în acest fel la un nivel înalt de securitate internă în cadrul Uniunii, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la același articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru îndeplinirea respectivelor obiective.

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Considerentul 46 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(46a)  În ceea ce privește Bulgaria și România, prezentul regulament constituie un act care se întemeiază pe acquis-ul Schengen sau care se raportează la acesta, în sensul articolului 4 alineatul (1) din Actul de aderare din 2005.

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Considerentul 46 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(46b)  În ceea ce privește Croația, prezentul regulament constituie un act care e întemeiază pe acquis-ul Schengen sau care se raportează la acesta, în sensul articolului 4 alineatul (1) din Actul de aderare din 2011.

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Considerentul 46 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(46c)  În ceea ce privește Ciprul, prezentul regulament constituie un act care se întemeiază pe acquis-ul Schengen sau care se raportează la acesta, în înțelesul articolului 3 alineatul (1) din Actul de aderare din 2003.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Se constituie Paza europeană de frontieră și de coastă pentru a asigura o gestionare integrată europeană a frontierelor externe în scopul gestionării eficace a migrației și al asigurării unui nivel înalt de securitate internă în cadrul Uniunii, garantând, în același timp, libera circulație a persoanelor în acest spațiu.

Prezentul regulament prevede înființarea unei Paze europene de frontieră și de coastă care să asigure o gestionare europeană integrată a frontierelor externe , în vederea monitorizării eficiente a trecerii frontierelor externe și a soluționării provocărilor legate de migrație și a eventualelor amenințări viitoare la aceste frontiere, contribuind astfel la soluționarea infracționalității grave cu dimensiune transfrontalieră la asigurarea unui nivel ridicat de securitate internă în cadrul Uniunii, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale, salvgardând totodată libertatea de mișcare a persoanelor în interiorul acesteia.

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 2 - alineatul 1 - punctul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  „frontiere externe” înseamnă frontierele terestre și maritime ale statelor membre, precum și aeroporturile și porturile maritime ale acestora, cărora li se aplică dispozițiile titlului II din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului38;

(1)  „frontiere externe” înseamnă frontierele externe, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul (2) din Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului, la care se aplică titlul II din acesta38;

__________

__________

38  Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (JO L 105, 13.4.2006, p. 1). 1).

38  Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (JO L 77, 23.3.2016, p. 1).

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 9 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9 a)  „zonă hotspot” înseamnă o zonă de la o frontieră externă în care un stat membru se confruntă cu presiuni migratorii disproporționate și unde agențiile relevante ale Uniunii asistă statele membre în mod integrat;

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 12

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  „persoană returnată” înseamnă un resortisant al unei țări terțe aflat în situație de ședere ilegală, care face obiectul unei decizii de returnare;

(12)  „persoană returnată” înseamnă un resortisant al unei țări terțe aflat în situație de ședere neregulamentară, care face obiectul unei decizii de returnare emisă de un stat membru în conformitate cu Directiva 2008/115/CE;

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 13

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  „operațiune de returnare” înseamnă o operațiune de returnare a resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală, care este coordonată de agenție, pentru care unul sau mai multe state membre trimit întăriri tehnice și operative și prin care persoanele returnate dintr-unul sau mai multe state membre sunt returnate fie prin returnare forțată, fie prin respectarea voluntară a unei obligații de returnare;

(13)  „operațiune de returnare” înseamnă o operațiune de returnare a resortisanților țărilor terțe care fac obiectul unei decizii de returnare emisă de un stat membru în conformitate cu Directiva 2008/115/CE, care este coordonată de agenție, pentru care unul sau mai multe state membre trimit întăriri tehnice și operative și prin care persoanele returnate dintr-unul sau mai multe state membre sunt returnate fie prin returnare forțată, fie prin respectarea voluntară a unei obligații de returnare;

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 14

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  „intervenție de returnare” înseamnă o operațiune de returnare a resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală, care asigură asistență tehnică și operativă sporită constând în trimiterea de echipe europene pentru intervenții de returnare în statele membre și organizarea de operațiuni de returnare.

(14)  „intervenție de returnare” înseamnă o operațiune de returnare a resortisanților țărilor terțe care fac obiectul unor decizii de returnare emise de un stat membru în conformitate cu Directiva 2008/115/CE, care asigură asistență tehnică și operativă sporită constând în trimiterea de echipe europene pentru intervenții de returnare în statele membre și organizarea de operațiuni de returnare.

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 14 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a)  "funcții de pază de coastă" înseamnă misiuni de informare, monitorizare, planificare și organizare și operații încredințate unei autorități locale, regionale, naționale sau de la nivelul Uniunii dispunând de competențele necesare pentru efectuarea supravegherii maritime implicând, în particular, siguranța, securitatea, căutarea și salvarea, controlul și supravegherea frontierelor, controlul pescuitului, controlul vamal, punerea în executare a dreptului general și protecția mediului;

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 14 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14b)  "copil" înseamnă o persoană fizică în vârstă de mai puțin de 18 ani, dacă în conformitate cu legea aplicabilă majoratul unui copil nu survine mai de timpuriu;

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 14 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14c)  „parte terță” înseamnă o entitate juridică recunoscută ca atare de un stat membru sau de o organizație internațională.

Amendamentul  55

Propunere de regulament

Articolul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă și autoritățile naționale ale statelor membre care sunt responsabile cu gestionarea frontierelor, inclusiv serviciile de pază de coastă, în măsura în care îndeplinesc sarcini de control la frontieră, constituie Paza europeană de frontieră și de coastă.

1.  Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă (agenția) și autoritățile naționale ale statelor membre care sunt responsabile cu gestionarea frontierelor, inclusiv serviciile de pază de coastă, în măsura în care îndeplinesc sarcini de control la frontieră, constituie Paza europeană de frontieră și de coastă.

 

1a.  Dacă este cazul, după ce consultă agenția, Comisia prezintă o propunere legislativă de strategie europeană de gestionare integrată a frontierelor. Strategia precizează linii directoare generale, obiectivele de atins și principalele acțiuni de întreprins pentru a institui un sistem european de gestionare integrată a frontierelor pe deplin funcțional. Strategia europeană de gestionare integrată a frontierelor se revizuiește ori de câte ori este necesar, în funcție de circumstanțe.

2.  Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă stabilește o strategie operativă și tehnică pentru gestionarea integrată europeană a frontierelor. Aceasta promovează și asigură punerea în aplicare a gestionării integrate europene a frontierelor în toate statele membre.

2.  Agenția stabilește o strategie operativă și tehnică pentru gestionarea integrată europeană a frontierelor, luând în considerare, când este necesar, situația specifică din statele membre. Aceasta promovează și asigură punerea în aplicare a gestionării integrate europene a frontierelor în toate statele membre.

 

2a.  Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă asigură aplicarea constantă și uniformă a legislației UE, inclusiv a acquis-ului UE în domeniul drepturilor fundamentale, la nivelul tuturor frontierelor externe ale UE;

3.  Autoritățile naționale care sunt responsabile cu gestionarea frontierelor, inclusiv serviciile de pază de coastă, în măsura în care îndeplinesc sarcini de control la frontieră, își stabilesc strategiile naționale pentru gestionarea integrată a frontierelor. Aceste strategii naționale sunt coerente cu strategia menționată la alineatul (2).

3.  Autoritățile naționale care sunt responsabile cu gestionarea frontierelor, inclusiv serviciile de pază de coastă, în măsura în care îndeplinesc sarcini de control la frontieră, își stabilesc strategiile naționale pentru gestionarea integrată a frontierelor. Aceste strategii naționale sunt coerente cu strategia menționată la alineatele (1a) și (2).

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Articolul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Gestionarea integrată europeană a frontierelor are următoarele componente:

Gestionarea integrată europeană a frontierelor are următoarele componente:

(a)  controlul la frontiere, inclusiv măsuri legate de prevenirea, depistarea și cercetarea criminalității transfrontaliere, după caz;

(a)  controlul la frontiere, care include măsuri urmărind facilitarea trecerii legale a frontierelor și măsuri legate de prevenirea și depistarea infracțiunilor transfrontaliere, cum este introducerea ilegală de persoane, traficul de ființe umane și terorismul, după caz;

 

(aa)  operații de căutare și salvare a persoanelor aflate în pericol pe mare, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 656/2014 și cu legislația internațională;

 

(ab)  identificarea persoanelor ajunse la frontierele externe care au nevoie sau care doresc să solicite protecție internațională, furnizarea de informații acestor persoane și îndrumarea lor ulterioară

(b)  analiza riscurilor pentru securitatea internă și analiza amenințărilor susceptibile să afecteze funcționarea sau securitatea frontierelor externe;

(b)  analiza riscurilor pentru securitatea internă și analiza amenințărilor susceptibile să afecteze funcționarea sau securitatea frontierelor externe;

(c)  cooperarea interagenții în rândul autorităților naționale din fiecare stat membru care sunt responsabile cu controlul la frontiere sau cu alte sarcini efectuate la frontieră și în rândul instituțiilor, agențiilor, organelor și oficiilor relevante ale Uniunii; inclusiv schimburi regulate de informații prin intermediul instrumentelor existente de schimb de informații și, în special, al Sistemului european de supraveghere a frontierelor („EUROSUR”), instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;39

(c)  cooperarea interagenții în rândul autorităților naționale din fiecare stat membru care sunt responsabile cu controlul la frontiere sau cu alte sarcini efectuate la frontieră și în rândul instituțiilor, agențiilor, organelor și oficiilor relevante ale Uniunii; inclusiv schimburi regulate de informații prin intermediul instrumentelor existente de schimb de informații și, în special, al Sistemului european de supraveghere a frontierelor („EUROSUR”), instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului; 39

(d)  cooperarea cu țările terțe în domeniile acoperite de prezentul regulament, cu un accent special pe țările învecinate și pe țările terțe care, pe baza unei analize de risc, sunt considerate țări de origine și de tranzit pentru imigrația neregulamentară;

(d)  cooperarea cu țările terțe în domeniile acoperite de prezentul regulament, cu un accent special pe țările învecinate și pe țările terțe care, pe baza unei analize de risc, sunt considerate țări de origine și de tranzit pentru migrația neregulamentară, în cooperare cu statele membre, Comisia și SEAE;

(e)  măsuri tehnice și operative în spațiul de liberă circulație care au legătură cu controlul la frontiere și care sunt concepute pentru a preveni imigrația neregulamentară și a combate criminalitatea transfrontalieră;

(e)  măsuri tehnice și operative în spațiul de liberă circulație care au legătură cu controlul la frontiere și care sunt concepute pentru a gestiona mai bine migrația neregulamentară și a combate criminalitatea transfrontalieră;

(f) returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală pe teritoriul statelor membre;

(f)  returnarea resortisanților țărilor terțe care fac obiectul unei decizii de returnare emisă de un stat membru în conformitate cu Directiva 2008/115/CE;

(g)  utilizarea tehnologiilor de ultimă generație, inclusiv a sistemelor informatice la scară largă;

(g)  utilizarea tehnologiilor de ultimă generație, inclusiv a sistemelor informatice la scară largă;

(h)  un mecanism de control al calității pentru a asigura punerea în aplicare a legislației Uniunii în domeniul gestionării frontierelor.

(h)  un mecanism de control al calității pentru a asigura punerea în aplicare a legislației Uniunii în domeniul gestionării frontierelor.

_________

_________

39  Regulamentul (UE) nr. 1052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2013 de instituire a Sistemului european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR) (JO L 295, 6.11.2013, p. 11).

39  Regulamentul (UE) nr. 1052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2013 de instituire a Sistemului european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR) (JO L 295, 6.11.2013, p. 11).

Amendamentul  57

Propunere de regulament

Articolul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.   Paza europeană de frontieră și de coastă pune în aplicare gestionarea integrată europeană a frontierelor ca responsabilitate partajată a Agenției Europene pentru Paza de Frontieră și de Coastă și a autorităților naționale responsabile cu gestionarea frontierelor, inclusiv a serviciilor de pază de coastă, în măsura în care îndeplinesc sarcini de control la frontieră.

1.  Paza europeană de frontieră și de coastă pune în aplicare gestionarea integrată europeană a frontierelor ca responsabilitate partajată a Agenției Europene pentru Paza de Frontieră și de Coastă și a autorităților naționale responsabile cu gestionarea frontierelor, inclusiv a serviciilor de pază de coastă, în măsura în care îndeplinesc operațiuni de supraveghere a frontierelor maritime și orice alte sarcini de control la frontieră. Cu toate acestea, statele membre rămân principalii factori răspunzători în privința gestionării propriei secțiuni a frontierelor externe.

2.   Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă facilitează aplicarea măsurilor Uniunii care au legătură cu gestionarea frontierelor externe consolidând, evaluând și coordonând acțiunile statelor membre în ceea ce privește implementarea măsurilor respective și returnarea. Statele membre asigură gestionarea secțiunii lor de frontiere externe, în interes propriu și în interesul tuturor statelor membre care au eliminat controlul la frontierele interne, cu respectarea deplină a dreptului Uniunii, în conformitate cu strategia operativă și tehnică menționată la articolul 3 alineatul (2) și în strânsă cooperare cu agenția.

2.  Agenția facilitează aplicarea măsurilor Uniunii care au legătură cu gestionarea frontierelor externe ale UE consolidând, evaluând și coordonând acțiunile statelor membre în ceea ce privește implementarea măsurilor respective și returnarea. Statele membre asigură gestionarea secțiunii lor de frontiere externe, în interes propriu și în interesul tuturor statelor membre care au eliminat controlul la frontierele interne, cu respectarea deplină a dreptului Uniunii, în conformitate cu strategia operativă și tehnică menționată la articolul 3 alineatul (2) și în strânsă cooperare cu agenția. Statele membre introduc, la rândul lor, date în bazele de date europene și se îngrijesc ca datele să fie exacte, actualizate și introduse cu respectarea dispozițiilor legale, în propriul lor interes și interesul tuturor statelor membre.

3.  Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă este responsabilă pentru gestionarea frontierelor externe în cazurile prevăzute de prezentul regulament, în special atunci când nu sunt luate măsurile corective necesare bazate pe evaluarea vulnerabilității sau în eventualitatea unei presiuni disproporționate exercitate de migrație care ar afecta eficacitatea controlului la frontierele externe într-o asemenea măsură încât ar exista riscul ca funcționarea spațiului Schengen să fie pusă în pericol.

3.  Agenția este responsabilă pentru gestionarea frontierelor externe ale UE în cazurile prevăzute de prezentul regulament, în special atunci când nu sunt luate măsurile corective necesare bazate pe evaluarea vulnerabilității sau în eventualitatea unei presiuni disproporționate exercitate de migrație care ar afecta eficacitatea controlului la frontierele externe într-o asemenea măsură încât ar exista riscul ca funcționarea spațiului Schengen să fie pusă în pericol.

 

3a.  Dispozițiile prezentului regulament nu aduc atingere mecanismului de evaluare Schengen și competențelor Comisiei, îndeosebi celor ce decurg din articolul 258 din TFUE, pentru a asigura conformitatea cu legislația Uniunii.

Amendamentul  58

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru a asigura coerența gestionării integrate europene a tuturor frontierelor externe, agenția facilitează și eficientizează aplicarea măsurilor existente și viitoare ale Uniunii referitoare la gestionarea frontierelor externe, în special a dispozițiilor din Codul frontierelor Schengen, instituit prin Regulamentul (CE) nr. 562/2006.

1.  Pentru a asigura coerența gestionării integrate europene a tuturor frontierelor externe, agenția facilitează și eficientizează aplicarea măsurilor existente și viitoare ale Uniunii referitoare la gestionarea frontierelor externe, în special a dispozițiilor din Codul frontierelor Schengen, instituit prin Regulamentul (CE) nr. 2016/399. De asemenea, ea contribuie la identificarea, dezvoltarea și schimbul de bune practici și promovează standardele și legislația în materia gestionării frontierelor Uniunii.

Amendamentul  59

Propunere de regulament

Articolul 6 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 6 a

 

Răspunderea

 

Agenția este răspunzătoare în fața Parlamentului European și a Consiliului, în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament.

Amendamentul  60

Propunere de regulament

Articolul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru a contribui la efectuarea unor controale la frontiere și la o politică în materie de returnare eficiente, stricte și uniforme, agenția îndeplinește următoarele sarcini:

1.  Pentru a contribui la efectuarea unor controale la frontiere și la o politică în materie de returnare eficiente, stricte și uniforme, agenția îndeplinește următoarele sarcini:

(a)  instituirea unui centru de monitorizare și de analiză de risc, care să aibă capacitatea de a supraveghea fluxurile migratorii și de a efectua analize de risc cu privire la toate aspectele gestionării integrate a frontierelor;

(a)  monitorizarea fluxurilor migratorii și de efectuarea unor analize de risc cu privire la toate aspectele gestionării integrate a frontierelor;

(b)  efectuarea unei evaluări a vulnerabilității care include analiza capacității statelor membre de a face față amenințărilor și presiunilor exercitate la frontierele externe.

(b)  efectuarea unei evaluări a vulnerabilității care include analiza capacității și a gradului de pregătire a statelor membre de a face față amenințărilor și presiunilor exercitate la frontierele externe.

 

(ba)  asigură monitorizarea regulată a managementului frontierelor externe prin intermediul ofițerilor de legătură ai agenției în statele membre.

(c)  acordă asistență statelor membre în situațiile în care este nevoie de o asistență tehnică și operativă sporită la frontierele externe, prin coordonarea și organizarea de operațiuni comune, ținând seama de faptul că unele situații pot presupune urgențe umanitare și operațiuni de salvare pe mare;

(c)  acordă asistență statelor membre în situațiile în care este nevoie de o asistență tehnică și operativă sporită la frontierele externe, prin coordonarea și organizarea de operațiuni comune, ținând seama de faptul că unele situații pot presupune urgențe umanitare și operațiuni de salvare pe mare în conformitate cu dreptul Uniunii și dreptul internațional;

(d)  acordă asistență statelor membre în situațiile în care este nevoie de o asistență tehnică și operativă sporită la frontierele externe, prin lansarea de intervenții rapide la frontierele externe ale statelor membre care se confruntă cu presiuni specifice și disproporționate, ținând seama de faptul că unele situații pot presupune urgențe umanitare și operațiuni de salvare pe mare;

(d)  acordă asistență statelor membre în situațiile în care este nevoie de o asistență tehnică și operativă sporită la frontierele externe, prin lansarea de intervenții rapide la frontierele externe ale statelor membre care se confruntă cu provocări specifice și disproporționate, ținând seama de faptul că unele situații pot presupune asistarea statelor membre în caz de urgențe umanitare și operațiuni de salvare pe mare în conformitate cu dreptul Uniunii și dreptul internațional;

 

(da)  oferă statelor membre și țărilor terțe asistență tehnică și operativă, în contextul operațiunilor de căutare și salvare a persoanelor aflate în pericol pe mare, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 656/2014;

(e)  constituie și trimite echipe europene de pază de frontieră și de coastă, inclusiv o rezervă disponibilă rapid, care urmează să fie utilizate în cursul operațiunilor comune și al intervențiilor rapide la frontieră, precum și în cadrul echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației;

(e)  constituie și trimite echipe europene de pază de frontieră și de coastă, inclusiv o rezervă de reacție rapidă, care urmează să fie utilizate în cursul operațiunilor comune și al intervențiilor rapide la frontieră, precum și în cadrul echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației;

(f)  constituie o rezervă de echipamente tehnice care urmează să fie utilizată în cadrul operațiunilor comune, al intervențiilor rapide la frontieră și al echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației, precum și în cadrul operațiunilor de returnare și al intervențiilor de returnare;

(f)  constituie o rezervă de echipamente tehnice care urmează să fie utilizată în cadrul operațiunilor comune, al intervențiilor rapide la frontieră și al echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației, precum și în cadrul operațiunilor de returnare și al intervențiilor de returnare;

(g)  trimite echipe europene de pază de frontieră și de coastă și echipamente tehnice pentru a oferi asistență în vederea verificării, a identificării și a prelevării de amprente digitale în cadrul echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației din zonele „hotspot”;

(g)  trimite echipe europene de pază de frontieră și de coastă și echipamente tehnice pentru a oferi asistență în vederea verificării, a identificării și a prelevării de amprente digitale, precum și a instituirii unor mecanisme pentru identificarea, a furnizării de informații inițiale și îndrumarea persoanelor care au nevoie de protecție internațională, sau doresc să o solicite, în cadrul echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației din zonele „hotspot”, în cooperare cu Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) și cu autoritățile naționale;

(h)  sprijină elaborarea de standarde tehnice pentru echipamente, în special pentru echipamentele de comandă, control și comunicații de nivel tactic, precum și pentru supravegherea tehnică, pentru a asigura interoperabilitatea la nivelul Uniunii și la nivel național;

(h)  sprijină elaborarea de standarde tehnice comune pentru echipamente, în special pentru echipamentele de comandă, control și comunicații la nivel tactic, precum și pentru supravegherea tehnică, pentru a asigura interoperabilitatea la nivelul Uniunii și la nivel național;

(i)  trimite echipamentele și personalul necesar pentru rezerva disponibilă rapid în vederea punerii în practică a măsurilor necesare în situații în care se impun acțiuni urgente la frontierele externe;

(i)  trimite echipamentele și personalul necesar pentru rezerva de reacție rapidă în vederea punerii în practică a măsurilor necesare în situații în care se impun acțiuni urgente la frontierele externe;

(j)  acordă asistență statelor membre în situațiile care necesită o asistență tehnică și operativă sporită în vederea îndeplinirii obligației de returnare a resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală, inclusiv prin coordonarea sau organizarea de operațiuni de returnare;

(j)  acordă asistență statelor membre în situațiile care necesită o asistență tehnică și operativă sporită în vederea îndeplinirii obligației de returnare a acelor resortisanți ai țărilor terțe care fac obiectul unor decizii de returnare emise de un stat membru în conformitate cu Directiva 2008/115/CE, inclusiv prin coordonarea sau organizarea de operațiuni de returnare;

 

(ja)  susține statele membre în situații care impun o asistență tehnică și operațională crescută la frontierele externe, pentru a combate criminalitatea organizată transfrontalieră și terorismul, în cooperare cu Europol și Eurojust;

(k)  constituie rezerve de supraveghetori pentru returnările forțate, de escorte pentru returnările forțate și de specialiști în materie de returnare;

(k)  constituie rezerve de supraveghetori pentru returnările forțate, de escorte pentru returnările forțate și de specialiști în materie de returnare;

(l)  constituie și trimite echipe europene pentru intervenții de returnare în cursul intervențiilor de returnare;

(l)  constituie și trimite echipe europene pentru intervenții de returnare în cursul intervențiilor de returnare;

(m)  acordă asistență statelor membre în ceea ce privește formarea polițiștilor de frontieră naționali și a experților în materie de returnare, inclusiv în ceea ce privește stabilirea unor standarde comune de formare;

(m)  acordă asistență statelor membre în ceea ce privește formarea polițiștilor de frontieră naționali și a experților în materie de returnare, inclusiv în ceea ce privește stabilirea unor standarde comune de formare;

(n)  participă la dezvoltarea și gestionarea activităților de cercetare și inovare relevante pentru controlul și supravegherea frontierelor externe, inclusiv în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor avansate de supraveghere, cum ar fi sistemele de aeronave pilotate de la distanță, și dezvoltă proiecte-pilot cu privire la aspectele reglementate de prezentul regulament;

(n)  monitorizează și participă la dezvoltarea și gestionarea activităților de cercetare și inovare relevante pentru controlul și supravegherea frontierelor externe și dezvoltă proiecte-pilot cu privire la aspectele reglementate de prezentul regulament;

(o)  dezvoltarea și operarea, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și cu Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului, a sistemelor de informații care permit schimbul rapid și fiabil de informații referitoare la riscurile emergente în ceea ce privește gestionarea frontierelor externe, migrația neregulamentară și returnarea, în strânsă cooperare cu Comisia, cu agențiile, organismele și oficiile Uniunii, precum și cu Rețeaua europeană de migrație instituită prin Decizia 2008/381/CE a Consiliului.

(o)  dezvoltă și operează, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/200140 și cu Decizia-cadru 2008/977/JAI, sisteme de informații care permit schimbul rapid și fiabil de informații referitoare la riscurile emergente în ceea ce privește gestionarea frontierelor externe, migrația neregulamentară și returnarea, în strânsă cooperare cu Comisia, cu agențiile, organele și oficiile Uniunii, precum și cu Rețeaua europeană de migrație instituită prin Decizia 2008/381/CE a Consiliului;

(p)  furnizează asistența necesară pentru dezvoltarea și operarea unui sistem european de supraveghere a frontierelor și, după caz, pentru dezvoltarea unui mediu comun de schimb de informații, inclusiv pentru interoperabilitatea sistemelor, în special prin dezvoltarea, asigurarea funcționării și coordonarea cadrului EUROSUR în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1052/2013;

(p)  furnizează asistența necesară pentru dezvoltarea și operarea unui sistem european de supraveghere a frontierelor și, după caz, pentru dezvoltarea unui mediu comun de schimb de informații, inclusiv pentru interoperabilitatea sistemelor, în special prin dezvoltarea, asigurarea funcționării și coordonarea cadrului EUROSUR în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1052/2013;

 

(pa)  adoptă și promovează cele mai înalte standarde pentru practicile de management al frontierelor, permițând controlul public și asigurând respectarea, protecția și promovarea drepturilor fundamentale și a statului de drept;

(q)  cooperează cu Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului și cu Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă în vederea sprijinirii autorităților naționale care au sarcini de pază de coastă, prin furnizarea de servicii, informații, echipamente și formare, precum și prin coordonarea operațiunilor cu scopuri multiple;

(q)  cooperează cu Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului și cu Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă, în limitele mandatului lor, în vederea sprijinirii autorităților naționale care au sarcini de pază de coastă, prin furnizarea de servicii, informații, echipamente și formare, precum și prin coordonarea operațiunilor cu scopuri multiple;

(r)  acordă asistență statelor membre și țărilor terțe în contextul cooperării operative între ele în domeniul gestionării frontierelor externe și al returnării.

(r)  acordă asistență statelor membre și țărilor terțe în contextul cooperării tehnice și operative dintre ele în domeniile acoperite de activitățile sale și în măsura necesară pentru îndeplinirea sarcinilor sale;

 

(ra)  acordă asistență în partajarea de informații, echipament și toate celelalte capacități ale Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului și ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă, dacă sprijinul lor este necesar în vederea îndeplinirii unor sarcini specifice, cum ar fi, printre altele, căutarea și salvarea.

2.  Statele membre pot continua cooperarea la nivel operativ cu alte state membre și/sau țări terțe la frontierele externe, inclusiv în ceea ce privește operațiunile militare derulate în cadrul misiunilor de aplicare a legii și în materie de returnare, în cazul în care o astfel de cooperare este compatibilă cu acțiunile întreprinse de Agenție. Statele membre se abțin de la orice acțiune susceptibilă să compromită funcționarea agenției sau realizarea obiectivelor acesteia.

2.  Statele membre pot continua cooperarea la nivel operativ cu alte state membre, în cazul în care o astfel de cooperare este compatibilă cu sarcinile agenției. Statele membre se abțin de la orice acțiune susceptibilă să compromită funcționarea agenției sau realizarea obiectivelor acesteia.

Statele membre transmit agenției rapoarte privind cooperarea lor operativă cu alte state membre și/sau țări terțe la frontierele externe și în materie de returnare. Directorul executiv al agenției (denumit în continuare „directorul executiv”) informează cu regularitate și cel puțin o dată pe an Consiliul de administrație al agenției (denumit în continuare „Consiliul de administrație”) cu privire la aceste aspecte.

Statele membre transmit agenției rapoarte privind cooperarea lor operativă cu alte state membre și/sau țări terțe la frontierele externe și în materie de returnare. Directorul executiv al agenției (denumit în continuare „directorul executiv”) informează cu regularitate și cel puțin o dată pe an Consiliul de administrație al agenției (denumit în continuare „Consiliul de administrație”) cu privire la aceste aspecte.

3.  Agenția poate derula din proprie inițiativă activități de comunicare în domeniile care țin de competența sa. Activitățile de comunicare nu au un impact negativ asupra sarcinilor prevăzute la alineatul (1) și se efectuează în conformitate cu planurile de comunicare și diseminare relevante adoptate de Consiliul de administrație.

3.  Agenția desfășoară activități de comunicare în domeniile care țin de competența sa. Aceasta îi oferă publicului informații exacte și detaliate cu privire la activitățile sale. Activitățile de comunicare nu trebuie să fie în detrimentul atribuțiilor prevăzute la alineatul (1), în special prin dezvăluirea unor informații cu caracter operațional care, dacă devin publice, ar periclita atingerea obiectivului operațiilor. Activitățile de comunicare se efectuează în conformitate cu planurile de comunicare și difuzare relevante adoptate de Consiliul de administrație.

Amendamentul  61

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Agenția și autoritățile naționale responsabile cu gestionarea frontierelor, inclusiv serviciile de pază de coastă, în măsura în care acestea au sarcini de control la frontieră, au obligația de a coopera cu bună credință și de a face schimb de informații.

Agenția și autoritățile naționale responsabile cu gestionarea frontierelor și cu returnările, inclusiv serviciile de pază de coastă, în măsura în care acestea au sarcini de control la frontieră, au obligația de a coopera cu bună credință și de a face schimb de informații.

Amendamentul  62

Propunere de regulament

Articolul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile naționale responsabile cu gestionarea frontierelor, inclusiv serviciile de pază de coastă, în măsura în care acestea au sarcini de control la frontieră, pun la dispoziția agenției, în timp util și cu exactitate, toate informațiile de care are nevoie agenția pentru a-și îndeplini sarcinile care îi sunt atribuite prin prezentul regulament, în special cele referitoare la monitorizarea fluxurilor de migrație către și în interiorul Uniunii, efectuarea de analize de risc și realizarea de evaluări ale vulnerabilității.

În temeiul articolului 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, autoritățile naționale responsabile cu gestionarea frontierelor, inclusiv serviciile de pază de coastă, în măsura în care acestea au sarcini de control la frontieră, pun la dispoziția agenției, în timp util și cu exactitate, toate informațiile de care are nevoie agenția pentru a-și îndeplini sarcinile care îi sunt atribuite prin prezentul regulament, în special cele referitoare la monitorizarea fluxurilor de migrație către și în interiorul Uniunii, efectuarea de analize de risc, în conformitate cu articolul 10 din prezentul regulament, și realizarea de evaluări ale vulnerabilității, în conformitate cu stipulațiile articolului 12 din prezentul regulament.

 

Dacă Agenției nu i se oferă informații exacte și la timp, ea poate lua în considerare acest fapt la efectuarea evaluării vulnerabilității, dacă n u îi sunt furnizate motive justificate pentru care datele nu sunt comunicate.

Amendamentul  63

Propunere de regulament

Articolul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția instituie un centru de monitorizare și de analiză de risc, cu capacitatea de a monitoriza fluxurile de migrație către Uniune și în interiorul Uniunii. În acest scop, agenția elaborează un model comun integrat de analiză de risc, care să fie aplicat și de Agenție, și de statele membre.

1.  Agenția monitorizează fluxurile de migrație înspre și în interiorul Uniunii și prevede situațiile, tendințele și eventualele provocări la frontierele externe ale Uniunii. În acest scop, agenția elaborează un model comun integrat de analiză de risc, care să fie aplicat și de Agenție, și de statele membre și face o evaluare a vulnerabilităților în conformitate cu articolul 12.

2.  Agenția elaborează analize de risc generale și specifice pe care le prezintă Consiliului și Comisiei.

2.  Agenția elaborează analize de risc generale și specifice pe care le prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comisiei. Când este cazul, analizele de risc se realizează în cooperare cu alte agenții relevante ale UE, cum ar fi EASO și Europol.

3.  Analizele de risc realizate de Agenție privesc toate aspectele relevante pentru gestionarea integrată europeană a frontierelor, în special controlul la frontieră, returnarea, deplasările secundare neregulamentare ale resortisanților țărilor terțe în interiorul Uniunii, prevenirea criminalității transfrontaliere, inclusiv a facilitării imigrației neregulamentare, a traficului de persoane și a terorismului, precum și situația din țările terțe vecine, în scopul de a dezvolta un mecanism de preavertizare care analizează fluxurile de migrație către Uniune.

3.  Analizele de risc realizate de agenție privesc toate aspectele relevante pentru gestionarea integrată europeană a frontierelor în scopul de a dezvolta un mecanism de preavertizare.

4.   Statele membre transmit agenției toate informațiile necesare privind situația, tendințele și amenințările posibile la frontierele externe și în materie de returnare. Statele membre transmit agenției, la intervale regulate sau la cererea acesteia din urmă, toate informațiile relevante, de exemplu datele statistice și operaționale colectate în legătură cu punerea în aplicare a acquis-ului Schengen, precum și date și informații provenite din stratul de analiză al tabloului situațional național alcătuit în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1052/2013.

4.  Statele membre transmit agenției toate informațiile necesare privind situația, tendințele și amenințările posibile la frontierele externe și în materie de returnare. Statele membre transmit agenției, la intervale regulate sau la cererea acesteia din urmă, toate informațiile relevante, de exemplu datele statistice și operaționale colectate în legătură cu punerea în aplicare a acquis-ului Schengen, precum și date și informații provenite din stratul de analiză al tabloului situațional național alcătuit în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1052/2013.

5.  Rezultatele analizelor de risc sunt transmise Consiliului de supraveghere și Consiliului de administrație.

5.  Rezultatele analizelor de risc sunt transmise Consiliului consultativ și Consiliului de administrație.

6.  Statele membre țin seama de rezultatele analizelor de risc atunci când își planifică operațiunile și activitățile la frontierele externe, precum și activitățile legate de returnare.

6.  Statele membre țin seama de rezultatele analizelor de risc atunci când își planifică operațiunile și activitățile la frontiera externă, precum și activitățile legate de returnare.

7.  Agenția ține cont de rezultatele unui model comun integrat de analiză de risc în elaborarea programelor comune de bază pentru formarea polițiștilor de frontieră și a personalului implicat în sarcini legate de returnare.

7.  Agenția ține cont de rezultatele unui model comun integrat de analiză de risc în elaborarea programelor comune de bază pentru formarea polițiștilor de frontieră și a personalului implicat.

Amendamentul  64

Propunere de regulament

Articolul 11

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția asigură monitorizarea regulată a gestionării frontierelor externe prin intermediul ofițerilor săi de legătură din statele membre.

1.  Agenția asigură monitorizarea regulată a gestionării frontierelor externe prin intermediul ofițerilor săi de legătură din toate statele membre.

2.  Directorul executiv numește experți din cadrul personalului agenției care urmează să fie utilizați ca ofițeri de legătură. Pe baza analizei de risc și în urma consultării cu Consiliul de administrație, directorul executiv stabilește natura trimiterii ofițerilor de legătură respectivi, statul membru în care pot fi trimiși și durata trimiterii acestora. Directorul executiv informează statul membru în cauză cu privire la numire și stabilește, împreună cu acesta, locul de trimitere.

2.  Directorul executiv numește experți din cadrul personalului agenției care urmează să fie utilizați ca ofițeri de legătură. Pe baza analizei de risc și în urma consultării cu Consiliul de administrație, directorul executiv stabilește natura desfășurării acestora. Directorul executiv informează statul membru în cauză cu privire la numire și stabilește, împreună cu acesta, locul de trimitere.

3.  Ofițerii de legătură acționează în numele agenției și rolul acestora este să promoveze cooperarea și dialogul între Agenție și autoritățile naționale responsabile cu gestionarea frontierelor, inclusiv serviciile de pază de coastă, în măsura în care acestea au sarcini de control la frontieră. Ofițerii de legătură au, în special, următoarele sarcini:

3.  Ofițerii de legătură acționează în numele agenției și rolul acestora este să promoveze cooperarea și dialogul între Agenție și autoritățile naționale responsabile cu gestionarea frontierelor, inclusiv serviciile de pază de coastă, în măsura în care acestea au sarcini de control la frontieră. Ofițerii de legătură au, în special, următoarele sarcini:

(a)   acționează ca interfață între Agenție și autoritățile naționale responsabile cu gestionarea frontierelor, inclusiv serviciile de pază de coastă, în măsura în care acestea au sarcini de control la frontieră;

(a)  acționează ca interfață între Agenție și autoritățile naționale responsabile cu gestionarea frontierelor, inclusiv serviciile de pază de coastă, în măsura în care acestea au sarcini de control la frontieră;

 

(aa)  sprijină colectarea informațiilor de care are nevoie agenția pentru a monitoriza migrația neregulamentară și pentru analizele de risc menționate la articolul 10;

(b)   sprijină colectarea informațiilor de care are nevoie agenția pentru a efectua evaluarea vulnerabilității menționată la articolul 12;

(b)  sprijină colectarea informațiilor de care are nevoie agenția pentru a efectua evaluarea vulnerabilității menționată la articolul 12;

(c)   monitorizează măsurile luate de statul membru cu privire la secțiunile de frontieră cărora li s-a atribuit un nivel de impact ridicat, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1052/2013;

(c)  monitorizează măsurile luate de statul membru cu privire la secțiunile de frontieră cărora li s-a atribuit un nivel de impact ridicat, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1052/2013;

 

(ca)  respectă și promovează aplicarea acquis-ului Uniunii privind gestionarea integrată europeană a frontierelor externe, inclusiv în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale și protecția internațională;

(d)   acordă asistență statelor membre în ceea ce privește elaborarea planurilor lor pentru situații neprevăzute;

(d)  acordă asistență statelor membre în ceea ce privește elaborarea planurilor lor pentru situații neprevăzute;

 

(da)  înlesnește comunicarea între statul membru și agenție, comunică statului membru informațiile relevante primite de la agenție, inclusiv informațiile cu privire la operațiunile în curs de desfășurare;

(e)   raportează cu regularitate directorului executiv cu privire la situația de la frontiera externă și la capacitatea statului membru în cauză de a gestiona cu eficacitate situația de la frontierele externe;

(e)  raportează cu regularitate directorului executiv cu privire la situația de la frontiera externă și la capacitatea statului membru în cauză de a gestiona cu eficacitate situația de la frontierele externe;

(f)   monitorizează măsurile adoptate de statul membru cu privire la o situație care necesită întreprinderea de acțiuni urgente la frontierele externe, astfel cum se menționează la articolul 18.

(f)  monitorizează măsurile adoptate de statul membru cu privire la o situație care necesită întreprinderea de acțiuni urgente la frontierele externe, astfel cum se menționează la articolul 18.

4.  În sensul alineatului (3), ofițerul de legătură are, printre altele:

4.  În sensul alineatului (3), ofițerul de legătură are, printre altele:

(a)   acces nelimitat la centrul național de coordonare și la tabloul situațional național alcătuit în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1052/2013;

(a)  acces la centrul național de coordonare și la tabloul situațional național alcătuit în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1052/2013;

(b)   acces la sistemele de informații naționale și europene disponibile în centrul național de coordonare, cu condiția să respecte normele valabile la nivel național și la nivelul UE în materie de securitate și de protecție a datelor;

(b)  acces, dacă este necesar, la sistemele de informații europene disponibile în centrul național de coordonare, cu condiția să respecte normele valabile la nivel național și la nivelul UE în materie de securitate și de protecție a datelor;

(c)   obligația de a menține contacte regulate cu autoritățile naționale responsabile cu gestionarea frontierelor, inclusiv cu serviciile de pază de coastă, în măsura în care acestea au sarcini de control la frontieră, informându-l asupra situației și pe directorul centrului național de coordonare.

(c)  obligația de a menține contacte regulate cu autoritățile naționale responsabile cu gestionarea frontierelor, inclusiv cu serviciile de pază de coastă, în măsura în care acestea au sarcini de control la frontieră, informându-l asupra situației și pe directorul centrului național de coordonare.

5.  Raportul ofițerului de legătură face parte din evaluarea vulnerabilității menționată la articolul 12.

5.  Raportul ofițerului de legătură face parte din evaluarea vulnerabilității menționată la articolul 12. Raportul se transmite statului membru în cauză.

6.  În îndeplinirea sarcinilor care le revin, ofițerii de legătură nu acceptă instrucțiuni decât din partea agenției.

6.  În îndeplinirea sarcinilor care le revin, ofițerii de legătură nu acceptă instrucțiuni decât din partea agenției.

Amendamentul  65

Propunere de regulament

Articolul 12

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția evaluează echipamentele tehnice, sistemele, capabilitățile, resursele și planurile pentru situații neprevăzute ale statelor membre referitoare la controlul la frontieră. Această evaluare se bazează pe informațiile furnizate de statul membru și de ofițerul de legătură, pe informațiile provenite de la EUROSUR, în special cele legate de nivelurile de impact atribuite secțiunilor de frontiere externe terestre și maritime din fiecare stat membru, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1052/2013, precum și pe rapoartele și evaluările operațiunilor comune, ale proiectelor-pilot, ale intervențiilor rapide la frontieră și ale altor activități ale agenției.

1.  Ca măsură preventivă complementară mecanismului de evaluare Schengen, agenția monitorizează continuu gradul de pregătire și planurile pentru situații neprevăzute ale statelor membre referitoare la controlul la frontieră.

 

Evaluarea vulnerabilității urmărește să permită agenției să evalueze capacitatea și gradul de pregătire al statelor membre pentru a face față provocărilor viitoare, inclusiv amenințărilor și presiunilor prezente și viitoare de la frontierele externe, să identifice, în special pentru statele membre care se confruntă cu presiuni specifice și disproporționate, eventualele consecințe imediate la frontierele externe și consecințele ulterioare pentru funcționarea spațiului Schengen și să evalueze capacitatea acestora de a contribui la contigentul de reacție rapidă menționat la articolul 19 alineatul (5).

 

Elementele ce vor fi monitorizate includ capacitatea de a gestiona sosirea posibilă a unui număr mare de persoane, multe dintre ele putând avea nevoie de protecție internațională, cu omenie și cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale, precum și disponibilitatea echipamentelor tehnice, sistemelor, capabilităților, resurselor, infrastructurii și a personalului calificat, pregătit corespunzător și în număr suficient.

 

Pe baza analizei riscurilor, elaborată în conformitate cu articolul 10 alineatul (3), directorul executiv prezintă Consiliului de administrație o propunere de decizie ce conține criterii obiective pe baza cărora agenția face evaluarea vulnerabilității. Consiliul de administrație decide criteriile pe baza acestei propuneri.

 

1a.  Evaluarea vulnerabilității se bazează pe informațiile furnizate de statul membru și de ofițerul de legătură, pe informațiile provenite de la Eurosur, în special cele legate de nivelurile de impact atribuite secțiunilor de frontiere externe terestre și maritime din fiecare stat membru, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1052/2013, precum și pe rapoartele și evaluările operațiunilor comune, ale proiectelor-pilot, ale intervențiilor rapide la frontieră și ale altor activități ale agenției.

2.  La cererea agenției, statele membre îi furnizează acesteia informații privind echipamentele tehnice și resursele umane și financiare de care dispune la nivel național pentru a efectua controale la frontieră și îi transmit acesteia planurile lor pentru situații neprevăzute.

2.  La cererea agenției, statele membre îi furnizează acesteia informații privind echipamentele tehnice, personalul, resursele financiare și elementele menționate la alineatul 1 al treilea paragraf, de care dispune la nivel național pentru a efectua controale la frontieră și îi transmit acesteia planurile lor pentru situații neprevăzute.

3.  Scopul evaluării vulnerabilității este ca agenția să evalueze capacitatea și pregătirea statelor membre pentru a face față provocărilor viitoare, inclusiv amenințărilor și presiunilor prezente și viitoare la frontierele externe, să identifice, în special pentru statele membre care se confruntă cu presiuni specifice și disproporționate, eventualele consecințe imediate la frontierele externe și consecințele ulterioare pentru funcționarea spațiului Schengen și să evalueze capacitatea acestora de a contribui la contigentul de reacție rapidă menționat la articolul 19 alineatul (5). Evaluarea respectivă nu aduce atingere mecanismului de evaluare Schengen.

 

4.  Rezultatele evaluării vulnerabilității sunt transmise Consiliului de supraveghere, care, pe baza rezultatelor evaluării vulnerabilității și ținând cont de analiza de risc efectuată de Agenție și de rezultatele mecanismului de evaluare Schengen, face recomandări directorului executiv cu privire la măsurile pe care trebuie să le adopte statele membre.

4.  Rezultatele evaluării vulnerabilității sunt transmise Consiliului consultativ, care, pe baza rezultatelor evaluării vulnerabilității și ținând cont de analiza de risc efectuată de Agenție și de rezultatele mecanismului de evaluare Schengen, face recomandări directorului executiv cu privire la măsurile pe care trebuie să le adopte statele membre.

5.  Directorul executiv adoptă o decizie în care stabilește măsurile corective necesare care trebuie luate de statul membru în cauză, inclusiv prin utilizarea resurselor disponibile în cadrul instrumentelor financiare ale Uniunii. Decizia directorului executiv este obligatorie pentru statul membru respectiv și stabilește și termenul în care trebuie luate măsurile.

5.  Directorul executiv adoptă o decizie în care stabilește măsurile corective necesare care trebuie luate de statul membru în cauză, inclusiv prin utilizarea resurselor disponibile în cadrul instrumentelor financiare ale Uniunii. Decizia directorului executiv este obligatorie pentru statul membru respectiv și stabilește și termenul în care trebuie luate măsurile.

6.   În cazul în care un stat membru nu adoptă măsurile corective necesare în termenul stabilit, directorul executiv sesizează Consiliul de administrație și informează Comisia cu privire la acest lucru. Consiliul de administrație adoptă o decizie în care stabilește măsurile corective necesare care trebuie luate de statul membru în cauză, inclusiv termenul în care trebuie luate măsurile respective. În cazul în care statul membru nu ia măsurile prevăzute în termenul stabilit în decizia respectivă, Comisia poate întreprinde acțiuni suplimentare în conformitate cu articolul 18.

6.  În cazul în care un stat membru nu adoptă măsurile corective necesare în termenul stabilit, directorul executiv informează Consiliul de administrație și Comisia. Comisia poate întreprinde acțiuni suplimentare în conformitate cu articolul 18.

 

6a.  Rezultatele evaluării vulnerabilității se transmit periodic Parlamentului European și Consiliului, cel puțin o dată la șase luni.

Amendamentul  66

Propunere de regulament

Articolul 13

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre pot solicita asistență din partea agenției în vederea îndeplinirii obligațiilor care le revin în ceea ce privește controlul frontierelor externe. Agenția execută, de asemenea, măsurile prevăzute la articolul 18.

1.  Statele membre pot solicita asistență din partea agenției în vederea îndeplinirii obligațiilor care le revin în ceea ce privește controlul frontierelor externe. Agenția execută, de asemenea, măsurile prevăzute la articolul 18.

2.   Agenția organizează asistența tehnică și operativă necesară pentru statul membru gazdă și poate lua una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

2.  Agenția organizează asistența tehnică și operativă necesară pentru statul membru gazdă și, acționând în conformitate cu legislația Uniunii și cu legislația internațională aplicabilă, inclusiv principiul nereturnării, poate lua una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

(a)   coordonează operațiuni comune pentru unul sau mai multe state membre și trimite echipe europene de pază de frontieră și de coastă;

(a)  coordonează operațiuni comune pentru unul sau mai multe state membre și trimite echipe europene de pază de frontieră și de coastă;

(b)   organizează intervenții rapide la frontieră și trimite echipe europene de pază de frontieră și de coastă din rezerva disponibilă rapid și echipe europene de pază de frontieră și de coastă suplimentare, după caz;

(b)  organizează intervenții rapide la frontieră și trimite echipe europene de pază de frontieră și de coastă din contingentul de reacție rapidă și echipe europene de pază de frontieră și de coastă suplimentare, după caz;

(c)   coordonarea activităților la frontierele externe pentru unul sau mai multe state membre și țări terțe, inclusiv a operațiunilor comune cu țările terțe vecine;

(c)  coordonarea activităților la frontierele externe pentru unul sau mai multe state membre și țări terțe, inclusiv a operațiunilor comune cu țările terțe vecine;

(d)   trimiterea de echipe europene de pază de frontieră și de coastă în cadrul echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației în zonele „hotspot”;

(d)  trimiterea de echipe europene de pază de frontieră și de coastă în cadrul echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației în zonele „hotspot”;

 

(da)  oferă statelor membre și țărilor terțe asistență tehnică și operativă, în contextul operațiunilor de căutare și salvare a persoanelor aflate în pericol pe mare, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 656/2014 și cu dreptul internațional;

(e)   trimite experți proprii, precum și membri ai echipelor care au fost detașați de statele membre în cadrul agenției pentru a sprijini autoritățile naționale competente din statele membre implicate, pentru o perioadă corespunzătoare;

(e)  trimite experți proprii, precum și membri ai echipelor care au fost detașați de statele membre în cadrul agenției pentru a sprijini autoritățile naționale competente din statele membre implicate, pentru o perioadă corespunzătoare;

(f)   trimite echipamente tehnice.

(f)  trimite echipamente tehnice.

3.   Agenția finanțează sau cofinanțează activitățile menționate la alineatul (2) prin granturi din bugetul său, în conformitate cu normele financiare aplicabile agenției.

3.  Agenția finanțează sau cofinanțează activitățile menționate la alineatul (2) din bugetul său și prin contracte, în conformitate cu normele financiare aplicabile agenției.

 

3a.  În cazul în care situația la frontierele externe determină o creștere a nevoilor financiare, agenția informează fără întârziere Parlamentul European, Consiliul și Comisia.

Amendamentul  67

Propunere de regulament

Articolul 14

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Inițierea unor operațiuni comune și a unor intervenții rapide la frontierele externe

Inițierea unor operațiuni comune la frontierele externe

1.  Statele membre pot solicita agenției să inițieze operațiuni comune pentru a face față provocărilor viitoare, inclusiv amenințărilor prezente sau viitoare la frontierele externe ca urmare a imigrației neregulamentare sau a criminalității transfrontaliere, sau să le ofere asistență tehnică și operativă sporită atunci când își îndeplinesc obligațiile legate de controlul frontierelor externe.

1.  Statele membre pot solicita agenției să inițieze operațiuni comune pentru a face față provocărilor viitoare, inclusiv migrației neregulamentare, amenințărilor prezente sau viitoare la frontierele externe sau criminalității transfrontaliere, cum ar fi introducerea ilegală de persoane, traficul de ființe umane și terorismul sau să le ofere asistență tehnică și operativă sporită atunci când își îndeplinesc obligațiile legate de controlul frontierelor externe.

2.  La cererea unui stat membru care se confruntă cu o situație caracterizată de presiuni specifice și disproporționate, în special sosirea, la punctele de la frontierele externe, a unui număr mare de resortisanți ai unor țări terțe care încearcă să intre ilegal pe teritoriul statului membru respectiv, agenția poate efectua o intervenție rapidă la frontieră, pe o perioadă limitată, pe teritoriul statului membru gazdă respectiv.

 

3.  Directorul executiv evaluează, aprobă și coordonează propunerile de operațiuni comune primite din partea statelor membre. Operațiunile comune și intervențiile rapide la frontieră trebuie să fie precedate de o analiză de risc temeinică, fiabilă și actualizată, în măsură să permită agenției să stabilească o ordine de prioritate pentru propunerile de operațiuni comune și de intervenții rapide la frontieră, ținând seama, pe de o parte, de nivelul de impact atribuit secțiunilor de frontieră externă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1052/2013 și, pe de altă parte, de disponibilitatea resurselor.

3.  Directorul executiv evaluează, aprobă și coordonează propunerile de operațiuni comune primite din partea statelor membre. Operațiunile comune trebuie să fie precedate de o analiză de risc temeinică, fiabilă și actualizată, în măsură să permită agenției să stabilească o ordine de prioritate pentru propunerile de operațiuni comune, ținând seama, pe de o parte, de nivelul de impact atribuit secțiunilor de frontieră externă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1052/2013 și, pe de altă parte, de disponibilitatea resurselor.

4.  La recomandarea Consiliului de supraveghere, pe baza rezultatelor evaluării vulnerabilității și ținând cont de analiza de risc efectuată de Agenție și de stratul de analiză al tabloului situațional european alcătuit în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1052/2013, directorul executiv recomandă statului membru în cauză să inițieze și să desfășoare operațiuni comune sau intervenții rapide la frontieră. Agenția își pune echipamentele tehnice la dispoziția statelor membre gazdă sau participante.

4.  La recomandarea Consiliului consultativ, pe baza rezultatelor evaluării vulnerabilității și ținând cont de analiza de risc efectuată de Agenție și de stratul de analiză al tabloului situațional european alcătuit în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1052/2013, directorul executiv recomandă statului membru în cauză să inițieze și să desfășoare operațiuni comune. Agenția își pune echipamentele tehnice la dispoziția statelor membre gazdă sau participante.

5.  Obiectivele unei operațiuni comune sau ale unei intervenții rapide la frontieră pot fi realizate ca parte a unei operațiuni cu scopuri multiple, care poate implica salvarea persoanelor aflate în pericol pe mare sau alte funcții de pază de coastă, lupta împotriva introducerii ilegale de migranți sau a traficului de persoane, operațiunile de control al traficului de droguri și operațiunile de gestionare a migrației, inclusiv identificarea, înregistrarea, interogarea și returnarea.

5.  Obiectivele unei operațiuni comune pot fi realizate ca parte a unei operațiuni cu scopuri multiple, care poate implica salvarea persoanelor aflate în pericol pe mare sau alte funcții de pază de coastă, combaterea introducerii ilegale de persoane, a traficului de ființe umane, operațiunile de control al traficului de droguri în cooperare cu Europol și gestionarea migrației, inclusiv identificarea, înregistrarea, interogarea și returnarea.

Amendamentul  68

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)   o descriere a sarcinilor și a instrucțiunilor speciale adresate echipelor europene de pază de frontieră și de coastă, inclusiv a instrucțiunilor referitoare la bazele de date pe care membrii echipelor sunt autorizați să le consulte și la armele de serviciu, muniția și echipamentele pe care sunt autorizați să le utilizeze în statul membru gazdă;

(d)  o descriere a sarcinilor, responsabilităților și a instrucțiunilor speciale adresate echipelor europene de pază de frontieră și de coastă, inclusiv a instrucțiunilor referitoare la bazele de date pe care membrii echipelor sunt autorizați să le consulte și la armele de serviciu, muniția și echipamentele pe care sunt autorizați să le utilizeze în statul membru gazdă;

Amendamentul  69

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3 – litera d a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  o descriere a implicațiilor și riscurilor pe care le prezintă operațiunea comună din perspectiva drepturilor fundamentale;

Amendamentul  70

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3 – litera i

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)   o schemă de raportare și de evaluare care conține indicatori pentru raportul de evaluare și data-limită pentru transmiterea raportului final de evaluare;

(i)  o schemă de raportare și de evaluare care conține indicatori pentru raportul de evaluare, inclusiv protecția drepturilor fundamentale, și termenul limită pentru transmiterea raportului final de evaluare;

Amendamentul  71

Propunere de regulament

Articolul 16

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  La cererea unui stat membru care se confruntă cu o situație caracterizată de presiuni specifice și disproporționate, în special sosirea, la punctele de la frontierele externe, a unui număr mare de resortisanți ai unor țări terțe care încearcă să intre neregulamentar pe teritoriul statului membru respectiv, agenția poate efectua o intervenție rapidă la frontieră, pe o perioadă limitată, pe teritoriul statului membru gazdă respectiv.

1.  Cererea unui stat membru de lansare a unei intervenții rapide la frontieră include o descriere a situației, eventualele obiective și o estimare a necesităților. Dacă este necesar, directorul executiv poate trimite imediat experți din cadrul agenției care să evalueze situația de la frontierele externe ale statului membru în cauză.

1.  Cererea unui stat membru de lansare a unei intervenții rapide la frontieră include o descriere a situației, eventualele obiective și o estimare a necesităților. Dacă este necesar, directorul executiv poate trimite imediat experți din cadrul agenției care să evalueze situația de la frontierele externe ale statului membru în cauză.

2.  Directorul executiv informează imediat Consiliul de administrație cu privire la cererea unui stat membru de lansare a unei intervenții rapide la frontieră.

2.  Directorul executiv informează imediat Consiliul de administrație cu privire la cererea unui stat membru de lansare a unei intervenții rapide la frontieră.

3.  Când decide cu privire la cererea formulată de un stat membru, directorul executiv ia în considerare rezultatele analizelor de risc efectuate de Agenție și stratul de analiză al tabloului situațional european alcătuit în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1052/2013, rezultatul evaluării vulnerabilității menționate la articolul 12 și orice altă informație relevantă furnizată de statul membru în cauză sau de un alt stat membru.

3.  Când decide cu privire la cererea formulată de un stat membru, directorul executiv ia în considerare rezultatele analizelor de risc efectuate de Agenție și stratul de analiză al tabloului situațional european alcătuit în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1052/2013, rezultatul evaluării vulnerabilității menționate la articolul 12 și orice altă informație relevantă furnizată de statul membru în cauză sau de un alt stat membru.

4.  Directorul executiv ia o decizie cu privire la cererea de lansare a unei intervenții rapidă la frontieră în termen de două zile lucrătoare de la data primirii acesteia. Directorul executiv informează în scris simultan statul membru în cauză și Consiliul de administrație cu privire la decizia sa. Decizia precizează principalele motivele pe care se întemeiază.

4.  Directorul executiv ia o decizie cu privire la cererea de lansare a unei intervenții rapidă la frontieră în termen de două zile lucrătoare de la data primirii acesteia. Directorul executiv informează în scris simultan statul membru în cauză și Consiliul de administrație cu privire la decizia sa. Decizia precizează principalele motivele pe care se întemeiază.

5.  În cazul în care decide să lanseze o intervenție rapidă la frontieră, directorul executiv trimite echipe europene de pază de frontieră și de coastă din rezerva disponibilă rapid, în conformitate cu articolul 19 alineatul (5), și, în cazul în care este necesar, decide cu privire la acordarea unor întăriri imediate prin recurgerea la una sau mai multe echipe europene de pază de frontieră și de coastă, în conformitate cu articolul 19 alineatul (6).

5.  În cazul în care decide să lanseze o intervenție rapidă la frontieră, directorul executiv trimite echipe europene de pază de frontieră și de coastă din contigentul de reacție rapidă, în conformitate cu articolul 19 alineatul (5), și, în cazul în care este necesar, decide cu privire la acordarea unor întăriri imediate prin recurgerea la una sau mai multe echipe europene de pază de frontieră și de coastă, în conformitate cu articolul 19 alineatul (6).

6.  Directorul executiv, împreună cu statul membru gazdă, întocmește imediat și, în orice caz, nu mai târziu de cinci zile lucrătoare de la data deciziei un plan operativ, astfel cum este menționat la articolul 15 alineatul (3).

6.  Directorul executiv, împreună cu statul membru gazdă, întocmește imediat și, în orice caz, nu mai târziu de cinci zile lucrătoare de la data deciziei un plan operativ, astfel cum este menționat la articolul 15 alineatul (3).

7.  De îndată ce a fost aprobat planul operativ, directorul executiv solicită statelor membre să trimită imediat polițiștii de frontieră care fac parte din rezerva disponibilă rapid. Directorul executiv indică profilurile și numărul polițiștilor de frontieră care trebuie trimiși de fiecare stat membru din rezerva disponibilă rapid existentă.

7.  De îndată ce a fost aprobat planul operativ, directorul executiv solicită statelor membre să trimită imediat polițiștii de frontieră care fac parte din contigentul de reacție rapidă. Directorul executiv indică profilurile și numărul polițiștilor de frontieră care trebuie trimiși de fiecare stat membru din contigentul de reacție rapidă existent.

8.  În paralel, dacă acest lucru este necesar, pentru a asigura întăriri imediate pentru echipele europene de pază de frontieră și de coastă trimise din rezerva disponibilă rapid, directorul executiv informează statele membre cu privire la numărul și profilurile polițiștilor de frontieră suplimentari care trebuie trimiși. Aceste informații se furnizează în scris punctelor de contact naționale și cuprind data la care urmează să se efectueze trimiterea. Acestor puncte de contact li se furnizează și o copie a planului operativ.

8.  În paralel, dacă acest lucru este necesar, pentru a asigura întăriri imediate pentru echipele europene de pază de frontieră și de coastă trimise din contigentul de reacție rapidă, directorul executiv informează statele membre cu privire la numărul și profilurile polițiștilor de frontieră suplimentari care trebuie trimiși. Aceste informații se furnizează în scris punctelor de contact naționale și cuprind data la care urmează să se efectueze trimiterea. Acestor puncte de contact li se furnizează și o copie a planului operativ.

9.  În cazul în care directorul executiv este absent sau se află în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile, deciziile legate de trimiterea de echipe din rezerva disponibilă rapid și orice altă trimitere suplimentară de echipe europene de pază de frontieră și de coastă sunt luate de către directorul executiv adjunct.

9.  În cazul în care directorul executiv este absent sau se află în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile, deciziile legate de trimiterea de echipe din contigentul de reacție rapidă și orice altă trimitere suplimentară de echipe europene de pază de frontieră și de coastă sunt luate de către directorul executiv adjunct.

10.  Statele membre se asigură că polițiștii de frontieră repartizați în cadrul rezervei disponibile rapid sunt imediat și fără excepție puși la dispoziția agenției. La cererea agenției, statele membre pun la dispoziție, de asemenea, efective suplimentare de polițiști de frontieră în vederea trimiterii echipelor europene de pază de frontieră și de coastă, cu excepția cazului în care se confruntă cu o situație excepțională care afectează într-o măsură importantă îndeplinirea sarcinilor naționale.

10.  Statele membre se asigură că polițiștii de frontieră repartizați în contigentul de reacție rapidă sunt puși la dispoziția agenției imediat și fără excepție, pentru a garanta o desfășurare completă, în termen de trei zile lucrătoare de la data la care este convenit planul operațional. La cererea agenției, statele membre pun la dispoziție, de asemenea, efective suplimentare de polițiști de frontieră în vederea trimiterii echipelor europene de pază de frontieră și de coastă, cu excepția cazului în care se confruntă cu o situație excepțională care afectează într-o măsură importantă îndeplinirea sarcinilor naționale.

11.  Trimiterea de echipe din rezerva disponibilă rapid are loc cel târziu la trei zile lucrătoare de la data aprobării planului operativ de către directorul executiv și statul membru gazdă. Trimiterea suplimentară de echipe europene de pază de frontieră și de coastă are loc, dacă este necesar, în termen de cinci zile lucrătoare de la trimiterea de echipe din rezerva disponibilă rapid.

11.  Trimiterea de echipe din contigentul de reacție rapidă are loc cel târziu la trei zile lucrătoare de la data aprobării planului operativ de către directorul executiv și statul membru gazdă. Trimiterea suplimentară de echipe europene de pază de frontieră și de coastă are loc, dacă este necesar, în termen de cinci zile lucrătoare de la trimiterea de echipe din contigentul de reacție rapidă.

Amendamentul  72

Propunere de regulament

Articolul 17

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care un stat membru se confruntă cu o presiune migratorie disproporționată în anumite zone „hotspot” ale frontierelor sale externe, caracterizată de sosiri masive de fluxuri mixte de migrație, statul membru respectiv poate solicita întăriri tehnice și operative din partea echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației. Respectivul stat membru transmite agenției și altor agenții relevante ale Uniunii, în special Biroului European de Sprijin pentru Azil și Europol, o cerere de întăriri și o evaluare a nevoilor sale.

1.  În cazul în care un stat membru se confruntă cu o presiune migratorie disproporționată în anumite zone „hotspot” ale frontierelor sale externe, caracterizată de sosiri masive de fluxuri mixte de migrație, statul membru respectiv poate solicita întăriri tehnice și operative din partea echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației. Respectivul stat membru transmite agenției și altor agenții relevante ale Uniunii, în special EASO și Europol, o cerere de întăriri și o evaluare a nevoilor sale.

2.  Directorul executiv, în coordonare cu alte agenții relevante ale Uniunii, examinează cererea de asistență a unui stat membru și evaluarea nevoilor sale cu scopul de a defini un pachet cuprinzător de întăriri, alcătuit din diferite activități care sunt coordonate de agențiile competente ale Uniunii și care necesită aprobarea statului membru în cauză.

2.  Directorul executiv, în coordonare cu alte agenții relevante ale Uniunii, examinează cererea de asistență a unui stat membru și evaluarea nevoilor sale cu scopul de a defini un pachet cuprinzător de întăriri, alcătuit din diferite activități care sunt coordonate de agențiile competente ale Uniunii și care necesită aprobarea statului membru în cauză.

 

2a.  Comisiei îi incumbă răspunderea coordonării cooperării rapide dintre diversele agenții și echipele de sprijin pentru gestionarea migrației.

3.  Întăririle tehnice și operative furnizate de echipele europene de pază de frontieră și de coastă, de echipele europene pentru intervenții de returnare și de experții proprii ai agenției în cadrul echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației pot consta în:

3.  Întăririle tehnice și operative furnizate de echipele europene de pază de frontieră și de coastă, de echipele europene pentru intervenții de returnare și de experții proprii ai agenției în cadrul echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației pot consta în:

(a)  verificarea resortisanților țărilor terțe care sosesc la frontierele externe, inclusiv identificarea, înregistrarea și interogarea acestora, precum și, la cererea statului membru, prelevarea de amprente digitale de la aceștia;

(a)  oferirea de asistență pentru verificarea resortisanților țărilor terțe care sosesc la frontierele externe, inclusiv identificarea, înregistrarea și interogarea acestora, precum și, la cererea statului membru, prelevarea de amprente digitale de la aceștia, respectând pe deplin drepturile fundamentale și oferind informații privind scopul și rezultatele tuturor procedurilor;

(b)   furnizarea de informații persoanelor care au în mod clar nevoie de protecție internațională sau solicitanților efectivi sau potențiali de relocare;

 

 

(ba)  trimiterea persoanelor care doresc să ceară protecție internațională către experții în azil ai autorităților naționale din statul membru vizat sau din EASO;

(c)   asistență tehnică și operativă în materie de returnare, inclusiv pregătirea și organizarea de operațiuni de returnare.

(c)  asistență tehnică și operativă în materie de returnare, inclusiv pregătirea și organizarea de operațiuni de returnare.

 

3a.  Echipele de sprijin pentru gestionarea migrației sunt compuse din experți în protecția copilului, în traficul de ființe umane, în protecția împotriva persecuției din motive de gen și în drepturile fundamentale.

4.  Agenția acordă asistență Comisiei în ceea ce privește coordonarea activităților echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației, în cooperare cu alte agenții relevante ale Uniunii.

4.  Agenția acordă asistență Comisiei în ceea ce privește coordonarea activităților echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației, în cooperare cu alte agenții relevante ale Uniunii.

 

4a.  Agenția, în cooperare cu EASO, cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale și cu alte agenții relevante ale Uniunii și sub coordonarea Comisiei asigură conformitatea acestor activități cu sistemul european comun de azil și cu drepturile fundamentale. Aceasta include furnizarea de adăpost, asigurarea condițiilor igienice și a facilităților sanitare, respectând nevoile femeilor, bărbaților și copiilor în zonele „hotspot”.

Amendamentul  73

Propunere de regulament

Articolul 18

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care un stat membru nu ia măsurile corective necesare, în conformitate cu decizia Consiliului de administrație menționată la articolul 12 alineatul (6), sau în eventualitatea unei presiuni migratorii disproporționate care ar afecta eficacitatea controlului la frontierele externe într-o asemenea măsură încât ar exista riscul ca funcționarea spațiului Schengen să fie pusă în pericol, Comisia, după consultarea agenției, poate adopta o decizie prin intermediul unui act de punere în aplicare, în care identifică măsurile care urmează să fie puse în aplicare de către Agenție și prin care i se solicită statului membru vizat să coopereze cu agenția în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor respective. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 79 alineatul (2).

1.  În cazul în care un stat membru nu ia măsurile corective necesare, în conformitate cu decizia menționată la articolul 12 alineatul (5), sau în eventualitatea unei presiuni migratorii disproporționate care ar afecta eficacitatea controlului la frontierele externe într-o asemenea măsură încât ar exista riscul ca funcționarea spațiului Schengen să fie pusă în pericol ca spațiu fără control la frontierele interne, Comisia, după consultarea agenției, poate prezenta Consiliului o propunere de decizie de punere în aplicare, în care identifică măsurile care urmează să fie puse în aplicare de către Agenție și prin care i se solicită statului membru vizat să coopereze cu agenția în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor respective. Consiliul adoptă cu majoritate calificată decizia de punere în aplicare.

Din motive imperative de urgență justificate în mod corespunzător, legate de funcționarea spațiului Schengen, Comisia adoptă acte de punere în aplicare imediat aplicabile, în conformitate cu procedura menționată la articolul 79 alineatul (5).

 

 

Consiliul se reunește imediat după primirea propunerii Comisiei.

 

1a.  În cazul în care survine o situație care impune o acțiune urgentă, Parlamentul European este informat fără întârziere de această situație și este informat cu privire la toate măsurile și deciziile subsecvente, luate ca răspuns.

2.  În sensul alineatului (1), Comisia prevede ca agenția să adopte una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

2.  În sensul alineatului (1), Comisia prevede ca agenția să adopte una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

(a)   organizarea și coordonarea intervențiilor rapide la frontieră și trimiterea de echipe europene de pază de frontieră și de coastă din rezerva disponibilă rapid și de echipe europene de pază de frontieră și de coastă suplimentare, după caz;

(a)  organizarea și coordonarea intervențiilor rapide la frontieră și trimiterea de echipe europene de pază de frontieră și de coastă din contigentul de reacție rapidă și de echipe europene de pază de frontieră și de coastă suplimentare, după caz;

(b)   trimiterea de echipe europene de pază de frontieră și de coastă în cadrul echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației în zonele „hotspot”;

(b)  trimiterea de echipe europene de pază de frontieră și de coastă în cadrul echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației în zonele „hotspot”;

(c)   coordonarea activităților la frontierele externe pentru unul sau mai multe state membre și țări terțe, inclusiv a operațiunilor comune cu țările terțe vecine;

(c)  coordonarea activităților la frontierele externe pentru unul sau mai multe state membre și țări terțe, inclusiv a operațiunilor comune cu țările terțe vecine;

(d)   trimiterea de echipamente tehnice;

(d)  trimiterea de echipamente tehnice;

(e)   organizarea de intervenții de returnare.

(e)  organizarea de intervenții de returnare.

3.  În termen de două zile lucrătoare de la data adoptării deciziei Comisiei și la recomandarea Consiliului de supraveghere, directorul executiv stabilește acțiunile necesare care trebuie să fie luate în vederea punerii în practică a măsurilor identificate în decizia Comisiei, inclusiv echipamentele tehnice și numărul și profilurile polițiștilor de frontieră și ale altor tipuri de personal relevant necesare pentru realizarea obiectivelor urmărite prin decizia respectivă.

3.  În termen de două zile lucrătoare de la data adoptării deciziei Consiliului și la recomandarea Consiliului consultativ, directorul executiv:

 

(a)  stabilește acțiunile necesare care trebuie luate pentru transpunerea în practică a măsurilor identificate în decizia Comisiei, inclusiv echipamentele tehnice și numărul și profilurile polițiștilor de frontieră și ale altor tipuri de personal relevant, necesare pentru realizarea obiectivelor urmărite prin decizia respectivă;

 

(b)  prezintă statului membru respectiv un proiect de plan operațional.

4.  În paralel și în același termen de două zile lucrătoare, directorul executiv prezintă statului membru în cauză un proiect de plan operativ. Directorul executiv și statul membru în cauză întocmesc planul operativ în termen de două zile lucrătoare de la data prezentării proiectului.

4.  Directorul executiv și statul membru în cauză cad de acord asupra planului operativ în termen de două zile lucrătoare de la data prezentării proiectului.

5.  Agenția trimite, fără întârziere și, în orice caz, în termen de trei zile lucrătoare de la stabilirea planului operativ, echipamentele tehnice necesare și personalul necesar din rezerva disponibilă rapid menționată la articolul 19 alineatul (5), în vederea punerii în practică a măsurilor prevăzute în decizia Comisiei. Suplimentarea echipamentelor tehnice și a echipelor europene de pază de frontieră și de coastă are loc, dacă este necesar, într-o etapă ulterioară, și, în orice caz, în termen de cinci zile lucrătoare de la trimiterea de echipe din rezerva disponibilă rapid.

5.  Agenția trimite, fără întârziere și, în orice caz, în termen de trei zile lucrătoare de la stabilirea planului operativ, echipamentele tehnice necesare și personalul necesar din contigentul de reacție rapidă menționată la articolul 19, alineatul (5), în vederea punerii în practică a măsurilor prevăzute în decizia Consiliului. Suplimentarea echipamentelor tehnice și a echipelor europene de pază de frontieră și de coastă are loc, dacă este necesar, într-o etapă ulterioară, și, în orice caz, în termen de cinci zile lucrătoare de la trimiterea de echipe din contingentul de reacție rapidă.

6.  Statul membru în cauză se conformează deciziei Comisiei și, în acest scop, cooperează imediat cu agenția și ia măsurile necesare pentru a facilita punerea în aplicare a respectivei decizii și punerea în practică a măsurilor prevăzute în decizie și în planul operativ convenit cu directorul executiv.

6.  Statul membru în cauză se conformează deciziei Consiliului și, în acest scop, cooperează imediat cu agenția și ia măsurile necesare pentru a facilita punerea în aplicare a respectivei decizii și punerea în practică a măsurilor prevăzute în decizie și în planul operativ convenit cu directorul executiv.

7.  Statele membre pun la dispoziție polițiștii de frontieră și alte tipuri de personal relevant stabilite de directorul executiv în conformitate cu alineatul (2). Statele membre nu pot invoca situația excepțională menționată la articolul 19 alineatele (3) și (6).

7.  Statele membre pun la dispoziție polițiștii de frontieră și alte tipuri de personal relevant stabilite de directorul executiv în conformitate cu alineatul (2). Statele membre nu pot invoca situația excepțională menționată la articolul 19 alineatele (3) și (6).

 

7a.  Comisia monitorizează implementarea adecvată a măsurilor identificate în decizia Consiliului și a acțiunilor întreprinse în acest scop de către Agenție și statele membre, pentru a asigura o gestionare corespunzătoare a frontierelor Uniunii.

Amendamentul  74

Propunere de regulament

Articolul 19

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția trimite polițiști de frontieră și alte tipuri de personal relevant în calitate de membri ai echipelor europene de pază de frontieră și de coastă în cadrul operațiunilor comune, al intervențiilor rapide la frontieră și al echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației. Agenția poate, de asemenea, să trimită experți care sunt membri ai personalului propriu.

1.  Agenția trimite polițiști de frontieră și alte tipuri de personal relevant în calitate de membri ai echipelor europene de pază de frontieră și de coastă în cadrul operațiunilor comune, al intervențiilor rapide la frontieră și al echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației. Agenția poate, de asemenea, să trimită experți care sunt membri ai personalului propriu.

2.  La propunerea directorului executiv, Consiliul de administrație decide, cu majoritatea absolută a membrilor săi cu drept de vot, cu privire la profilurile și numărul total de polițiști de frontieră care urmează să fie puși la dispoziția echipelor europene de pază de frontieră și de coastă. Aceeași procedură se aplică și în ceea ce privește eventualele schimbări ulterioare ale profilurilor și numărului total de polițiști de frontieră. Statele membre contribuie la echipele europene de pază de frontieră și de coastă prin intermediul unei rezerve naționale, pe baza diferitelor profiluri definite, desemnând polițiști de frontieră care corespund profilurilor solicitate.

2.  La propunerea directorului executiv, Consiliul de administrație decide, cu majoritatea absolută a membrilor săi cu drept de vot, cu privire la profilurile și numărul total de polițiști de frontieră care urmează să fie puși la dispoziția echipelor europene de pază de frontieră și de coastă. Aceeași procedură se aplică și în ceea ce privește eventualele schimbări ulterioare ale profilurilor și numărului total de polițiști de frontieră. Statele membre contribuie la echipele europene de pază de frontieră și de coastă prin intermediul unei rezerve naționale, pe baza diferitelor profiluri definite, desemnând polițiști de frontieră care corespund profilurilor solicitate.

3.  Contribuția statelor membre în ceea ce privește polițiștii de frontieră desemnați să participe la operațiuni comune specifice în anul următor este planificată pe baza unor negocieri și acorduri bilaterale anuale între Agenție și statele membre. În conformitate cu acordurile respective, statele membre pun la dispoziție polițiști de frontieră în vederea trimiterii lor la cererea agenției, cu excepția cazului în care se confruntă cu o situație excepțională, care afectează într-o măsură importantă îndeplinirea sarcinilor naționale. O astfel de cerere se introduce cu cel puțin 21 de zile lucrătoare înainte de data prevăzută pentru trimitere.

3.  Contribuția statelor membre în ceea ce privește polițiștii de frontieră desemnați să participe la operațiuni comune specifice în anul următor este planificată pe baza unor negocieri și acorduri bilaterale anuale între Agenție și statele membre. În conformitate cu acordurile respective, statele membre pun la dispoziție polițiști de frontieră în vederea trimiterii lor la cererea agenției, cu excepția cazului în care se confruntă cu o situație excepțională, care afectează într-o măsură importantă îndeplinirea sarcinilor naționale. O astfel de cerere se introduce cu cel puțin 21 de zile lucrătoare înainte de data prevăzută pentru trimitere. Dacă un stat membru invocă o astfel de situație excepțională, statul respectiv explică detaliat motivele și informează agenția cu privire la situația invocată printr-o scrisoare al cărei conținut se inserează în raportul menționat la alineatul (9).

4.  În ceea ce privește intervențiile rapide la frontieră, la propunerea directorului executiv al agenției, Consiliul de administrație decide, cu majoritatea a trei sferturi din voturi, cu privire la profilurile și numărul minim de polițiști de frontieră care urmează să fie puși la dispoziția unei rezerve rapide de echipe europene de pază de frontieră și de coastă. Aceeași procedură se aplică și în ceea ce privește eventualele schimbări ulterioare ale profilurilor și ale numărului total de polițiști de frontieră din cadrul rezervei disponibile rapid. Statele membre contribuie la rezerva disponibilă rapid prin intermediul unei rezerve naționale de experți pe baza diferitelor profiluri definite de agenție, desemnând polițiști de frontieră care corespund profilurilor solicitate.

4.  În ceea ce privește intervențiile rapide la frontieră, la propunerea directorului executiv al agenției, Consiliul de administrație decide, cu majoritatea a trei sferturi din voturi, cu privire la profilurile și numărul minim de polițiști de frontieră care urmează să fie puși la dispoziția echipelor europene de pază de frontieră și de coastă pentru un contingent de reacție rapidă . Aceeași procedură se aplică și în ceea ce privește eventualele schimbări ulterioare ale profilurilor și ale numărului total de polițiști de frontieră din cadrul contigentului de reacție rapidă. Statele membre contribuie la contigentul de reacție rapidă prin intermediul unei rezerve naționale de experți pe baza diferitelor profiluri definite de agenție, desemnând polițiști de frontieră care corespund profilurilor solicitate.

5.  Rezerva disponibilă rapid este un corp permanent care este pus la dispoziția imediată a agenției și care poate fi trimis din fiecare stat membru în termen de trei zile lucrătoare de la data aprobării planului operativ de către directorul executiv și statul membru gazdă. În acest scop, fiecare stat membru pune anual la dispoziția agenției un număr de polițiști de frontieră care este echivalent cu cel puțin 3 % din personalul din statele membre fără frontiere externe terestre sau maritime și cu 2 % din personalul din statele membre cu frontiere externe terestre sau maritime și care se ridică la cel puțin 1 500 de polițiști de frontieră ce corespund profilurilor identificate prin decizia Consiliului de administrație.

5.  Contigentul de reacție rapidă este un corp permanent care este pus la dispoziția imediată a agenției și care poate fi trimis din fiecare stat membru în termen de trei zile lucrătoare de la data aprobării planului operativ de către directorul executiv și statul membru gazdă. În acest scop, fiecare stat membru pune anual la dispoziția agenției un număr de polițiști de frontieră care este echivalent cu cel puțin 3 % din personalul din statele membre fără frontiere externe terestre sau maritime și cu 2 % din personalul din statele membre cu frontiere externe terestre sau maritime și care se ridică la cel puțin 1 500 de polițiști de frontieră ce corespund profilurilor identificate prin decizia Consiliului de administrație. Agenția evaluează în ce măsură polițiștii de frontieră propuși de statele membre corespund profilurilor definite și decide care dintre aceștia vor face parte din contigentul de reacție rapidă. Agenția are atribuția de a retrage un polițist de frontieră din acest contigent în cazul unei conduite necorespunzătoare sau al încălcării normelor aplicabile.

6.  Dacă este cazul, trimiterea echipelor europene de pază de frontieră și de coastă din rezerva disponibilă rapid este completată fără întârziere cu echipe europene de pază de frontieră și de coastă suplimentare. În acest scop, statele membre comunică de îndată agenției, la cererea acesteia, numărul, numele și profilurile polițiștilor de frontieră din rezerva lor națională pe care îi pot pune la dispoziție în termen de cinci zile lucrătoare de la începerea intervenției rapide la frontieră. Statele membre pun la dispoziție polițiști de frontieră în vederea trimiterii lor la cererea agenției, cu excepția cazului în care se confruntă cu o situație excepțională, care afectează într-o măsură importantă îndeplinirea sarcinilor naționale.

6.  Dacă este cazul, trimiterea echipelor europene de pază de frontieră și de coastă din contigentul de reacție rapidă este completată fără întârziere cu echipe europene de pază de frontieră și de coastă suplimentare. În acest scop, statele membre comunică de îndată agenției, la cererea acesteia, numărul, numele și profilurile polițiștilor de frontieră din rezerva lor națională pe care îi pot pune la dispoziție în termen de cinci zile lucrătoare de la începerea intervenției rapide la frontieră. Statele membre pun la dispoziție polițiști de frontieră în vederea trimiterii lor la cererea agenției, cu excepția cazului în care se confruntă cu o situație excepțională, care afectează într-o măsură importantă îndeplinirea sarcinilor naționale. Dacă un stat membru invocă o astfel de situație excepțională, acesta explică detaliat motivele și informează agenția cu privire la situația invocată printr-o scrisoare al cărei conținut se inserează în raportul menționat la alineatul (9).

 

6a.  Dacă apare o situație în care sunt necesari mai mulți polițiști de frontieră decât sunt prevăzuți la alineatul 5 și 6, directorul executiv informează imediat Parlamentul European, Consiliul European, Consiliul și Comisia. În astfel de cazuri, Consiliul European încearcă să obțină angajamente din partea statelor membre pentru a face față acestei penurii.

7.  Statele membre se asigură că polițiștii de frontieră și alte tipuri de personal relevant pe care îi pun la dispoziție corespund profilurilor și numărului decise de Consiliul de administrație. Durata trimiterii acestora este stabilită de statul membru de origine, dar în niciun caz nu trebuie să fie mai mică de 30 de zile.

7.  Statele membre se asigură că polițiștii de frontieră și alte tipuri de personal relevant pe care îi pun la dispoziție corespund profilurilor și numărului decise de Consiliul de administrație. Durata trimiterii acestora este stabilită de statul membru de origine, dar în niciun caz nu trebuie să fie mai mică de 30 de zile.

8.  Agenția contribuie, de asemenea, la echipele europene de pază de frontieră și de coastă cu polițiști de frontieră competenți, detașați de statele membre ca experți naționali în cadrul agenției. Contribuția statelor membre în ceea ce privește detașarea de polițiști de frontieră în cadrul agenției în anul următor este planificată pe baza unor negocieri și acorduri bilaterale anuale între Agenție și statele membre. În conformitate cu acordurile respective, statele membre pun la dispoziție polițiști de frontieră în vederea detașării, cu excepția cazului în care detașarea ar afecta într-o măsură importantă îndeplinirea sarcinilor naționale. Într-o astfel de situație, statele membre își pot rechema polițiștii de frontieră detașați.

8.  Agenția contribuie, de asemenea, la echipele europene de pază de frontieră și de coastă cu polițiști de frontieră competenți, detașați de statele membre ca experți naționali în cadrul agenției. Contribuția statelor membre în ceea ce privește detașarea de polițiști de frontieră în cadrul agenției în anul următor este planificată pe baza unor negocieri și acorduri bilaterale anuale între Agenție și statele membre. În conformitate cu acordurile respective, statele membre pun la dispoziție polițiști de frontieră în vederea detașării, cu excepția cazului în care detașarea ar afecta într-o măsură importantă îndeplinirea sarcinilor naționale. Într-o astfel de situație, statele membre își pot rechema polițiștii de frontieră detașați.

Astfel de detașări se pot derula pe perioade de 12 luni sau mai mult, dar în niciun caz nu pot fi mai mici de trei luni. Polițiștii de frontieră detașați sunt considerați membri ai echipelor și au aceleași sarcini și competențe ca membrii echipelor. Statul membru care a detașat polițiștii de frontieră este considerat statul membru de origine.

Astfel de detașări se pot derula pe perioade de 12 luni sau mai mult, dar în niciun caz nu pot fi mai mici de trei luni. Polițiștii de frontieră detașați sunt considerați membri ai echipelor și au aceleași sarcini și competențe ca membrii echipelor. Statul membru care a detașat polițiștii de frontieră este considerat statul membru de origine. Procedura disciplinară a agenției se aplică și polițiștilor de frontieră detașați.

Alți membri ai personalului care sunt angajați de agenție cu titlu temporar și care nu sunt calificați pentru a îndeplini funcții de control la frontieră sunt utilizați în cursul operațiunilor comune numai pentru sarcini de coordonare și nu fac parte din echipele europene de pază de frontieră și de coastă.

Alți membri ai personalului care sunt angajați de agenție cu titlu temporar și care nu sunt calificați pentru a îndeplini funcții de control la frontieră sunt utilizați în cursul operațiunilor comune numai pentru sarcini de coordonare și nu fac parte din echipele europene de pază de frontieră și de coastă.

9.  Agenția informează anual Parlamentul European cu privire la numărul de polițiști de frontieră pe care fiecare stat membru se angajează să îl pună la dispoziția echipelor europene de pază de frontieră și de coastă, în conformitate cu prezentul articol.

9.  Agenția informează anual Parlamentul European cu privire la numărul de polițiști de frontieră pe care fiecare stat membru se angajează și la numărul de polițiști de frontieră care sunt desfășurați real în echipele europene de pază de frontieră și de coastă, în conformitate cu prezentul articol. Raportul cuprinde lista de state membre care au invocat situația excepțională menționată la alineatele 3 și 6 în cursul anului precedent și motivele și informațiile furnizate de statul membru în cauză.

Amendamentul  75

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.   Agenția, prin intermediul ofițerului său coordonator, poate comunica statului membru gazdă punctul său de vedere asupra instrucțiunilor adresate echipelor europene de pază de frontieră și de coastă. În acest caz, statul membru gazdă ține seama de punctul de vedere exprimat și se conformează acestuia, în măsura posibilului.

2.  Agenția, prin intermediul ofițerului său coordonator, poate comunica statului membru gazdă punctul său de vedere asupra instrucțiunilor adresate echipelor europene de pază de frontieră și de coastă. Dacă agenția are nelămuriri în ceea ce privește instrucțiunile echipelor europene de pază de frontieră și de coastă, ea îi comunică opiniile sale statului membru gazdă, care ține seama de punctul de vedere exprimat și se conformează acestuia, în măsura posibilului.

Amendamentul  76

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În îndeplinirea sarcinilor lor și în exercitarea competențelor lor, membrii echipelor au obligația de a respecta pe deplin drepturile fundamentale, printre care accesul la procedurile de azil și demnitatea umană. Orice măsură luată în îndeplinirea sarcinilor lor și în exercitarea competențelor lor trebuie să fie proporțională cu obiectivele urmărite prin măsurile respective. În îndeplinirea sarcinilor lor și în exercitarea competențelor lor, membrii echipelor nu trebuie să facă nicio discriminare pe criterii de sex, rasă sau origine etnică, religie sau credință, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

4.  În îndeplinirea sarcinilor lor și în exercitarea competențelor lor, membrii echipelor au obligația de a respecta pe deplin drepturile fundamentale, printre care accesul la procedurile de azil și demnitatea umană. Orice măsură luată în îndeplinirea sarcinilor lor și în exercitarea competențelor lor trebuie să fie proporțională cu obiectivele urmărite prin măsurile respective. În îndeplinirea sarcinilor lor și în exercitarea competențelor lor, membrii echipelor nu trebuie să facă nicio discriminare pe criterii de gen, rasă sau origine etnică, religie sau credință, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

Amendamentul  77

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  monitorizează punerea corectă în aplicare a planului operativ;

(b)  urmărește punerea corectă în aplicare a planului operativ, inclusiv din perspectiva protejării drepturilor fundamentale;

Amendamentul  78

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  raportează agenției cu privire la aspectele legate de furnizarea de către statul membru gazdă a unor garanții suficiente pentru a asigura protecția drepturilor fundamentale pe întregul parcurs al operațiunii comune sau al intervenției rapide la frontieră;

(d)  respectă și promovează aplicarea măsurilor actuale și viitoare ale Uniunii referitoare la gestionarea frontierelor externe și la respectarea drepturilor fundamentale în contextul activităților de gestionare a frontierelor, raportează agenției cu privire la aspectele legate de furnizarea de către statul membru gazdă a unor garanții suficiente pentru a asigura protecția drepturilor fundamentale pe întreaga durată a operațiunii comune sau a intervenției rapide la frontieră și raportează agenției cu privire la aspectele legate de furnizarea de către statul membru gazdă a unor garanții suficiente pentru a asigura protecția drepturilor fundamentale pe întregul parcurs al operațiunii comune sau al intervenției rapide la frontieră;

Amendamentul  79

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.   Normele detaliate privind plata diurnei membrilor echipelor europene de pază de frontieră și de coastă sunt stabilite și actualizate, dacă este cazul, de către Consiliul de administrație.

2.  Normele detaliate privind plata diurnei membrilor echipelor europene de pază de frontieră și de coastă sunt stabilite și actualizate, dacă este cazul, de către Consiliul de administrație, la propunerea Comisiei.

Amendamentul  80

Propunere de regulament

Articolul 24 - titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Suspendarea sau încetarea operațiunilor comune și a intervențiilor rapide la frontieră

Suspendarea sau încetarea activităților

Amendamentul  81

Propunere de regulament

Articolul 24 - alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Directorul executiv retrage finanțarea unei operațiuni comune sau a unei intervenții rapide la frontieră, suspendă respectiva operațiune comună sau intervenție rapidă la frontieră sau dispune încetarea totală sau parțială a acesteia în cazul în care consideră că există încălcări ale drepturilor fundamentale sau ale obligațiilor de protecție internațională care au un caracter grav sau sunt susceptibile să persiste.

3.  Directorul executiv, în strânsă colaborare cu ofițerul pentru drepturile fundamentale, retrage finanțarea unei operațiuni comune sau a unei intervenții rapide la frontieră, a unui proiect-pilot, a echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației, a unei operațiuni de returnare, a unei intervenții de returnare sau a unui acord de lucru, ori suspendă aceste activități sau dispune încetarea lor totală sau parțială în cazul în care consideră că există încălcări ale drepturilor fundamentale sau ale obligațiilor de protecție internațională care au un caracter grav sau sunt susceptibile să persiste. În acest scop, agenția stabilește și publică criteriile care conduc la o decizie privind suspendarea, încetarea sau retragerea finanțării operațiunilor de returnare și a intervențiilor de returnare.

Amendamentul  82

Propunere de regulament

Articolul 25

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Evaluarea operațiunilor comune și a intervențiilor rapide la frontieră

Evaluarea activităților

Directorul executiv evaluează rezultatele operațiunilor comune și ale intervențiilor rapide la frontieră și transmite Consiliului de administrație rapoarte detaliate de evaluare, însoțite de observațiile ofițerului pentru drepturile fundamentale, în termen de 60 de zile de la data încetării operațiunilor și proiectelor respective. Agenția efectuează o analiză comparativă globală a acestor rezultate în vederea îmbunătățirii calității, coerenței și eficacității viitoarelor operațiuni comune și intervenții rapide la frontieră și include această analiză în raportul său anual de activitate consolidat.

Directorul executiv evaluează rezultatele operațiunilor comune și ale intervențiilor rapide la frontieră, ale proiectelor-pilot, ale echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației, ale operațiunilor de returnare, ale intervențiilor de returnare și ale cooperării operaționale cu țările terțe și transmite Consiliului de administrație rapoarte detaliate de evaluare, însoțite de observațiile ofițerului pentru drepturile fundamentale, în termen de 60 de zile de la data încetării activităților respective. Agenția efectuează o analiză comparativă globală a acestor rezultate în vederea îmbunătățirii calității, coerenței și eficacității viitoarelor activități și include această analiză în raportul său anual de activitate.

Amendamentul  83

Propunere de regulament

Articolul 26

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Biroul de returnare

Returnarea

1.  Biroul de returnare este responsabil pentru desfășurarea activităților legate de returnări ale agenției, cu respectarea drepturilor fundamentale și a principiilor generale ale dreptului Uniunii și ale dreptului internațional, inclusiv protecția refugiaților și obligațiile legate de respectarea drepturilor omului. Biroul de returnare are, în special, următoarele sarcini:

1.  În ceea ce privește returnarea, agenția, cu respectarea drepturilor fundamentale și a principiilor generale ale dreptului Uniunii și ale dreptului internațional, inclusiv protecția refugiaților și a drepturilor fundamentale, inclusiv a drepturilor copilului, are, în special, următoarele sarcini:

(a)   coordonează la nivel tehnic și operativ activitățile de returnare ale statelor membre, în vederea realizării unui sistem integrat de gestionare a returnărilor între autoritățile competente ale statelor membre, cu participarea autorităților competente din țările terțe și a altor părți interesate relevante;

(a)  coordonează la nivel tehnic și operativ activitățile de returnare ale statelor membre, inclusiv returnările voluntare, în vederea realizării unui sistem integrat de gestionare a returnărilor între autoritățile competente ale statelor membre, cu participarea autorităților competente din țările terțe și a altor părți interesate relevante;

(b)   acordă sprijin operativ statelor membre ale căror sisteme de returnare se confruntă cu presiuni deosebite;

(b)  acordă sprijin tehnic și operativ statelor membre ale căror sisteme de returnare se confruntă cu presiuni deosebite;

(c)   coordonează utilizarea sistemelor informatice relevante și furnizează sprijin în materie de cooperare consulară în vederea identificării resortisanților din țări terțe și a obținerii documentelor de călătorie, organizează și coordonează operațiunile de returnare și oferă sprijin pentru plecarea voluntară;

(c)  coordonează utilizarea sistemelor informatice relevante și furnizează sprijin statelor membre în ceea ce privește cooperarea consulară în vederea identificării resortisanților din țări terțe și a obținerii documentelor de călătorie, fără să divulge dacă resortisanții din țările terțe au solicitat azil, organizează și coordonează operațiunile de returnare și oferă sprijin pentru plecarea voluntară în cooperare cu statele membre;

(d)   coordonează activitățile agenției în materie de returnare, astfel cum se prevede în prezentul regulament;

 

(e)   organizează, promovează și coordonează activitățile care permit schimbul de informații, precum și identificarea și punerea în comun a celor mai bune practici în materie de returnare între statele membre;

(e)  organizează, promovează și coordonează activitățile care permit schimbul de informații, precum și identificarea și punerea în comun a celor mai bune practici în materie de returnare între statele membre;

(f)   finanțează sau cofinanțează operațiunile, intervențiile și activitățile menționate în prezentul capitol, prin granturi din bugetul său, în conformitate cu normele financiare aplicabile agenției.

(f)  finanțează sau cofinanțează operațiunile, intervențiile și activitățile menționate în prezentul capitol, prin granturi din bugetul său și prin contracte, în conformitate cu normele financiare aplicabile agenției.

2.   Sprijinul operativ menționat la alineatul 1 litera (b) include măsuri de asistență pentru statele membre în cadrul procedurilor de returnare desfășurate de către autoritățile naționale competente prin furnizarea, în special, de:

2.  Sprijinul operativ menționat la alineatul 1 litera (b) include măsuri de asistență pentru statele membre în cadrul procedurilor de returnare desfășurate de către autoritățile naționale competente prin furnizarea, în special, de:

(a)   servicii de interpretariat;

(a)  servicii de interpretariat;

(b)   informații privind țările terțe de returnare;

(b)  informații privind țările terțe de returnare, în cooperare cu alte organisme, birouri și agenții ale Uniunii, inclusiv EASO;

(c)   consiliere cu privire la tratarea și gestionarea procedurilor de returnare în conformitate cu Directiva 2008/115/CE;

(c)  consiliere cu privire la tratarea și gestionarea procedurilor de returnare în conformitate cu Directiva 2008/115/CE;

(d)   asistență privind măsurile necesare pentru a asigura disponibilitatea de a se întoarce a persoanelor returnate și pentru a evita ca persoanele returnate să se sustragă acestei proceduri.

(d)  asistență privind măsurile necesare pentru a asigura disponibilitatea de a se întoarce a persoanelor returnate și pentru a evita ca persoanele returnate să se sustragă acestei proceduri, în conformitate cu Directiva 2008/115/CE și cu dreptul internațional.

3.  Biroul de returnare vizează crearea de relații de sinergie și stabilirea de legături între rețelele și programele finanțate de Uniune în domeniul returnării, în strânsă cooperare cu Comisia Europeană și cu Rețeaua europeană de migrație.

3.  Agenția vizează crearea de relații de sinergie și stabilirea de legături între rețelele și programele finanțate de Uniune în domeniul returnării, în strânsă cooperare cu Comisia Europeană și cu Rețeaua europeană de migrație.

4.  Agenția poate utiliza, de asemenea, mijloacele financiare de care dispune Uniunea în materie de returnare. Agenția veghează ca, în acordurile de grant încheiate cu statele membre, orice sprijin financiar să fie condiționat de respectarea deplină a Cartei drepturilor fundamentale.

4.  Agenția poate utiliza, de asemenea, mijloacele financiare de care dispune Uniunea în materie de returnare. Agenția veghează ca, în acordurile de grant încheiate cu statele membre, orice sprijin financiar să fie condiționat de respectarea deplină a Cartei.

Amendamentul  84

Propunere de regulament

Articolul 27

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În conformitate cu Directiva 2008/115/CE și fără a intra în aspectele de fond ale deciziilor de returnare, agenția furnizează asistența necesară și, la cererea unuia sau mai multor state membre participante, asigură coordonarea sau organizarea operațiunilor de returnare, inclusiv prin închirierea de avioane pentru astfel de operațiuni. Agenția poate să propună, din proprie inițiativă, statelor membre să coordoneze sau să organizeze operațiuni de returnare.

1.  În conformitate cu Directiva 2008/115/CE și fără a intra în aspectele de fond ale deciziilor de returnare, agenția furnizează asistența necesară și, la cererea unuia sau mai multor state membre participante, asigură coordonarea sau organizarea operațiunilor de returnare, inclusiv prin închirierea de avioane pentru astfel de operațiuni.

2.  Statele membre informează agenția cel puțin o dată pe lună cu privire la operațiunile lor planificate de returnare, precum și cu privire la nevoile lor în materie de asistență sau coordonare de către Agenție. Agenția elaborează un plan operativ continuu pentru a furniza statelor membre solicitante sprijinul operativ necesar, inclusiv echipamentele tehnice. Agenția poate, din proprie inițiativă, să includă în planul operativ continuu datele și destinațiile operațiunilor de returnare pe care le consideră necesare, pe baza unei evaluări a nevoilor. La propunerea directorului executiv, Consiliul de administrație decide cu privire la modul de operare al planului operativ continuu.

2.  Statele membre informează agenția cel puțin o dată pe lună cu privire la operațiunile lor planificate de returnare, precum și cu privire la nevoile lor în materie de asistență sau coordonare de către Agenție. Agenția elaborează un plan operativ continuu pentru a furniza statelor membre solicitante sprijinul operativ necesar, inclusiv echipamentele tehnice. Agenția poate, din proprie inițiativă, să includă în planul operativ continuu datele și destinațiile operațiunilor de returnare pe care le consideră necesare, pe baza unei evaluări a nevoilor. La propunerea directorului executiv, Consiliul de administrație decide cu privire la modul de operare al planului operativ continuu.

3.  Agenția poate să furnizeze asistența necesară și să asigure, la cererea statelor membre participante, sau să propună din proprie inițiativă coordonarea sau organizarea de operațiuni de returnare în cazul cărora mijloacele de transport și escortele pentru returnările forțate sunt puse la dispoziție de o țară terță de returnare („operațiuni de returnare în sarcina destinatarului”). Statele membre participante și agenția veghează la garantarea respectării drepturilor fundamentale și a utilizării proporționale a mijloacelor de constrângere pe durata întregii operațiuni de îndepărtare. Cel puțin un reprezentant al statelor membre și un supraveghetor pentru returnările forțate din rezerva constituită în temeiul articolului 28 trebuie să fie prezenți pe parcursul întregii operațiuni de returnare, până la sosirea în țara terță de returnare.

3.  Agenția poate să furnizeze asistența necesară și să asigure, la cererea statelor membre participante, sau să propună din proprie inițiativă coordonarea sau organizarea de operațiuni de returnare în cazul cărora mijloacele de transport și escortele pentru returnările forțate sunt puse la dispoziție de o țară terță de returnare („operațiuni de returnare în sarcina destinatarului”). Statele membre participante și agenția veghează la garantarea respectării drepturilor fundamentale, a principiului nereturnării și a utilizării proporționale a mijloacelor de constrângere pe durata întregii operațiuni de îndepărtare. Cel puțin un reprezentant al statelor membre și un supraveghetor pentru returnările forțate din rezerva constituită în temeiul articolului 28 trebuie să fie prezenți pe parcursul întregii operațiuni de returnare, până la sosirea în țara terță de returnare.

4.  Agenția poate să furnizeze asistența necesară și să asigure, la cererea statelor membre participante sau a unei țări terțe, sau să propună din proprie inițiativă coordonarea sau organizarea de operațiuni de returnare prin care un număr de persoane returnate care sunt vizate de o decizie de returnare a unei țări terțe sunt direcționate din respectiva țară terță către o altă țară terță de returnare („operațiuni de returnare mixte”), cu condiția ca țara terță care a emis decizia de returnare să respecte Convenția europeană a drepturilor omului. Statele membre participante și agenția veghează la garantarea respectării drepturilor fundamentale și a utilizării proporționale a mijloacelor de constrângere pe durata întregii operațiuni de îndepărtare, în special prin prezența unor supraveghetori pentru returnările forțate și a unor escorte pentru returnările forțate în țările terțe.

 

5.  Toate operațiunile de returnare sunt supravegheate în conformitate cu articolul 8 alineatul (6) din Directiva 2008/115/CE. Supravegherea operațiunilor de returnare se efectuează pe baza unor criterii obiective și transparente și privește ansamblul operațiunii de returnare, din faza premergătoare plecării până la predarea persoanelor returnate în țara terță de returnare.

5.  Toate operațiunile de returnare sunt supravegheate în conformitate cu articolul 8 alineatul (6) din Directiva 2008/115/CE. Supravegherea operațiunilor de returnare forțată se efectuează de supraveghetorul pentru returnările forțate pe baza unor criterii obiective și transparente și privește ansamblul operațiunii de returnare, din faza premergătoare plecării până la predarea persoanelor returnate în țara terță de returnare. Supraveghetorul pentru returnările forțate prezintă un raport privind monitorizarea operațiunii către directorul executiv și autoritățile naționale competente ale tuturor statelor membre implicate în operațiunea respectiva. Orice măsuri ulterioare corespunzătoare sunt asigurate de către directorul executiv și, respectiv, de către autoritățile naționale competente.

6.  Agenția finanțează sau cofinanțează operațiunile de returnare prin granturi din bugetul său, în conformitate cu normele financiare aplicabile agenției, acordând prioritate operațiunilor derulate de cel puțin două state membre sau celor din zonele „hotspot”.

6.  Agenția finanțează sau cofinanțează operațiunile de returnare din bugetul său și prin contracte, în conformitate cu normele financiare aplicabile agenției, acordând prioritate operațiunilor derulate de cel puțin două state membre sau celor din zonele „hotspot”.

 

6a.  Agenția nu coordonează, organizează sau propune operațiuni de returnare sau intervenții de returnare către țări terțe în care au fost identificate riscuri de încălcare a drepturilor fundamentale sau deficiențe grave prin intermediul analizelor de risc sau al rapoartelor elaborate de instituțiile Uniunii, SEAE sau agențiile Uniunii.

Amendamentul  85

Propunere de regulament

Articolul 28

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția constituie o rezervă de escorte pentru returnările forțate, provenite din cadrul autorităților naționale competente, care desfășoară operațiuni de returnare forțată în conformitate cu cerințele menționate la articolul 8 alineatele (4) și (5) din Directiva 2008/115/CE și care au fost instruite în conformitate cu articolul 35.

1.  Agenția, după consultarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale, constituie o rezervă de supraveghetori pentru returnările forțate, proveniți din cadrul autorităților naționale competente, care efectuează activități de supraveghere a returnării forțate în conformitate cu articolul 8 alineatul (6) din Directiva 2008/115/CE și care au fost instruiți în conformitate cu articolul 35.

2.  Directorul executiv stabilește profilul și numărul specialiștilor în materie de returnare care vor fi puși la dispoziție pentru rezervă. Aceeași procedură se aplică și în ceea ce privește eventualele schimbări ulterioare ale profilului și numărului. Statele membre contribuie la rezervă prin numirea escortelor pentru returnările forțate care corespund profilului definit.

2.  Directorul executiv stabilește profilul și numărul supraveghetorilor pentru returnările forțate care vor fi puși la dispoziție pentru rezervă. Aceeași procedură se aplică și în ceea ce privește eventualele schimbări ulterioare ale profilului și numărului. Statele membre contribuie la rezervă prin numirea supraveghetorilor pentru returnările forțate care corespund profilului definit. În această rezervă vor fi incluși supraveghetorii pentru returnările forțate care au o experiență specifică în protecția copilului.

3.  Agenția pune aceste escorte la dispoziția statelor membre participante, la cererea acestora, pentru a escorta persoanele returnate în numele statelor respective și pentru a lua parte la intervențiile de returnare.

3.  Agenția pune supraveghetorii pentru returnările forțate la dispoziția statelor membre participante, la cererea acestora, pentru a supraveghea, în numele lor, derularea corectă a operațiunii de returnare și pentru a lua parte la intervenții de returnare. Pentru toate operațiunile de returnare în care sunt implicați copii, agenția pune la dispoziție supraveghetori pentru returnările forțate care au o experiență specifică în protecția copiilor.

 

3a.  Pe parcursul unei operațiuni sau intervenții de returnare, supraveghetorilor pentru returnările forțate li se aplică în continuare măsurile disciplinare fie ale agenției, fie ale statului membru din care provin.

Amendamentul  86

Propunere de regulament

Articolul 29

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția constituie o rezervă de escorte pentru returnările forțate, provenite din cadrul autorităților naționale competente, care desfășoară operațiuni de returnare forțată în conformitate cu cerințele menționate la articolul 8 alineatele (4) și (5) din Directiva 2008/115/CE și care au fost instruite în conformitate cu articolul 35.

1.  Agenția constituie o rezervă de escorte pentru returnările forțate, provenite din cadrul autorităților naționale competente, care desfășoară operațiuni de returnare forțată în conformitate cu cerințele menționate la articolul 8 alineatele (4) și (5) din Directiva 2008/115/CE și care au fost instruite în conformitate cu articolul 35.

2.  Directorul executiv stabilește profilul și numărul specialiștilor în materie de returnare care vor fi puși la dispoziție pentru rezervă. Aceeași procedură se aplică și în ceea ce privește eventualele schimbări ulterioare ale profilului și numărului. Statele membre contribuie la rezervă prin numirea escortelor pentru returnările forțate care corespund profilului definit.

2.  Directorul executiv stabilește profilul și numărul specialiștilor în materie de returnare care vor fi puși la dispoziție pentru rezervă. Aceeași procedură se aplică și în ceea ce privește eventualele schimbări ulterioare ale profilului și numărului. Statele membre contribuie la rezervă prin numirea escortelor pentru returnările forțate care corespund profilului definit. În această rezervă vor fi incluși specialiști în materie de returnare forțată cu experiență specifică în protecția copilului.

3.  Agenția pune aceste escorte la dispoziția statelor membre participante, la cererea acestora, pentru a escorta persoanele returnate în numele statelor respective și pentru a lua parte la intervențiile de returnare.

3.  Agenția pune aceste escorte la dispoziția statelor membre participante, la cererea acestora, pentru a escorta persoanele returnate în numele statelor respective și pentru a lua parte la operațiunile și la intervențiile de returnare. Pentru toate operațiunile de returnare în care sunt implicați copii, agenția pune la dispoziție specialiști în returnările forțate care au o experiență specifică în protecția copiilor.

 

3a.  Pe parcursul unei operațiuni sau intervenții de returnare, specialiștilor în returnările forțate li se aplică în continuare măsurile disciplinare fie ale agenției, fie ale statului lor membru de origine.

Amendamentul  87

Propunere de regulament

Articolul 30

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția constituie o rezervă de specialiști în materie de returnare, proveniți din cadrul autorităților naționale competente și din cadrul personalului agenției, care dețin competențele și cunoștințele de specialitate necesare pentru a desfășura activități legate de returnare și care au fost instruiți în conformitate cu articolul 35. Acești specialiști sunt puși la dispoziție pentru a îndeplini sarcini specifice, cum ar fi identificarea anumitor categorii de resortisanți ai țărilor terțe, obținerea documentelor de călătorie din țări terțe și facilitarea cooperării consulare.

1.  Agenția constituie o rezervă de specialiști în materie de returnare, proveniți din cadrul autorităților naționale competente și din cadrul personalului agenției, care dețin competențele și cunoștințele de specialitate necesare pentru a desfășura activități legate de returnare și care au fost instruiți în conformitate cu articolul 35. Acești specialiști sunt puși la dispoziție pentru a îndeplini sarcini specifice, cum ar fi identificarea anumitor categorii de resortisanți ai țărilor terțe, obținerea documentelor de călătorie din țări terțe și facilitarea cooperării consulare.

2.  Directorul executiv stabilește profilul și numărul specialiștilor în materie de returnare care vor fi puși la dispoziție pentru rezervă. Aceeași procedură se aplică și în ceea ce privește eventualele schimbări ulterioare ale profilului și numărului. Statele membre contribuie la rezervă prin numirea specialiștilor care corespund profilului definit.

2.  Directorul executiv stabilește profilul și numărul specialiștilor în materie de returnare care vor fi puși la dispoziție pentru rezervă. Aceeași procedură se aplică și în ceea ce privește eventualele schimbări ulterioare ale profilului și numărului. Statele membre contribuie la rezervă prin numirea specialiștilor care corespund profilului definit. În această rezervă vor fi incluși specialiști în returnare care au experiență specifică în protecția copilului.

3.  La cerere, agenția pune acești specialiști la dispoziția statelor membre care participă la operațiuni de returnare și pentru a lua parte la intervenții de returnare.

3.  La cerere, agenția pune aceste informații la dispoziția tuturor statelor membre. Pentru toate operațiunile de returnare în care sunt implicați copii, agenția pune la dispoziție specialiști în returnare care au experiență specifică în protecția copiilor.

 

3a.  Pe parcursul unei operațiuni sau intervenții de returnare, specialiștilor în returnare li se aplică în continuare măsurile disciplinare fie ale agenției, fie ale statului lor membru de origine.

Amendamentul  88

Propunere de regulament

Articolul 32

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În situațiile în care statele membre se confruntă cu sarcini împovărătoare legate de îndeplinirea obligației de returnare a resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală, în conformitate cu Directiva 2008/115/CE, agenția oferă, la cererea unuia sau mai multor state membre, asistența tehnică și operativă necesară sub forma unei intervenții de returnare. O astfel de intervenție poate consta în trimiterea de echipe europene pentru intervenții de returnare în statele membre gazdă și în organizarea de operațiuni de returnare din statele membre gazdă. Statele membre informează periodic agenția cu privire la nevoile lor în materie de asistență tehnică și operativă, iar agenția elaborează pe această bază un plan continuu pentru intervențiile de returnare.

1.  În situațiile în care statele membre se confruntă cu sarcini împovărătoare legate de îndeplinirea obligației de returnare a resortisanților țărilor terțe care sunt vizați de decizii de returnare emise de un stat membru, în conformitate cu Directiva 2008/115/CE, agenția oferă, la cererea unuia sau mai multor state membre, asistența tehnică și operativă necesară sub forma unei intervenții de returnare sau a unei intervenții de returnare rapidă. O astfel de intervenție poate consta în trimiterea sau trimiterea rapidă de echipe europene pentru intervenții de returnare în statele membre gazdă și în organizarea de operațiuni de returnare din statele membre gazdă. Statele membre informează periodic agenția cu privire la nevoile lor în materie de asistență tehnică și operativă, iar agenția elaborează pe această bază un plan continuu pentru intervențiile de returnare.

2.  În situațiile în care statele membre se confruntă cu sarcini împovărătoare legate de îndeplinirea obligației de returnare a resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală în conformitate cu Directiva 2008/115/CE, agenția oferă, la cererea unuia sau mai multor state membre, asistența tehnică și operativă necesară sub forma unei intervenții rapide de returnare. Agenția poate propune, din proprie inițiativă, să ofere statelor membre o astfel de asistență tehnică și operativă. O intervenție rapidă de returnare poate consta în trimiterea rapidă a unor echipe europene pentru intervenții de returnare în statele membre gazdă și în organizarea de operațiuni de returnare din statele membre gazdă.

 

3.  Directorul executiv întocmește fără întârziere un plan operativ, cu acordul statelor membre gazdă și al statelor membre care doresc să participe la o intervenție de returnare.

3.  Directorul executiv întocmește fără întârziere un plan operativ, cu acordul statelor membre gazdă și al statelor membre care doresc să participe la o intervenție de returnare. Articolul 15 se aplică prin analogie.

4.  Planul operativ este obligatoriu pentru Agenție, pentru statele membre gazdă și pentru statele membre participante și acoperă toate aspectele care sunt necesare pentru derularea intervenției de returnare, în special descrierea situației, obiectivele, data începerii și durata previzibilă a intervenției, aria geografică acoperită și eventuala trimitere în țări terțe, componența echipei europene pentru intervenții de returnare, logistica, dispozițiile financiare, modalitățile de cooperare cu țările terțe, cu alte agenții și organe ale Uniunii, cu organizațiile internaționale și organizațiile neguvernamentale relevante. Orice modificare sau adaptare a planului operativ necesită acordul directorului executiv, al statului membru gazdă și al statelor membre participante. O copie a planului operativ modificat sau adaptat este trimisă imediat de către Agenție statelor membre implicate și Consiliului de administrație.

4.  Planul operativ este obligatoriu pentru Agenție, pentru statele membre gazdă și pentru statele membre participante și acoperă toate aspectele care sunt necesare pentru derularea intervenției de returnare, în special descrierea situației, obiectivele, data începerii și durata previzibilă a intervenției, aria geografică acoperită și eventuala trimitere în țări terțe, componența echipei europene pentru intervenții de returnare, logistica, dispozițiile financiare, modalitățile de cooperare cu țările terțe, cu alte agenții și organe ale Uniunii, cu organizațiile internaționale și organizațiile neguvernamentale relevante. Orice modificare sau adaptare a planului operativ necesită acordul directorului executiv, al statului membru gazdă și al statelor membre participante. O copie a planului operativ modificat sau adaptat este trimisă imediat de către Agenție statelor membre implicate și Consiliului de administrație.

5.  Directorul executiv ia o decizie privind planul operativ cât mai repede posibil și, în cazul menționat la alineatul (2), în termen de cinci zile lucrătoare. Decizia este notificată imediat în scris statelor membre în cauză și Consiliului de administrație.

5.  Directorul executiv ia o decizie privind planul operativ cât mai repede posibil și, în cazul menționat la alineatul (2), în termen de cinci zile lucrătoare. Decizia este notificată imediat în scris statelor membre în cauză și Consiliului de administrație.

6.  Agenția finanțează sau cofinanțează intervențiile de returnare prin granturi din bugetul său, în conformitate cu normele financiare aplicabile agenției.

6.  Agenția finanțează sau cofinanțează intervențiile de returnare din bugetul său și prin contracte, în conformitate cu normele financiare aplicabile agenției.

Amendamentul  89

Propunere de regulament

Articolul 33

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Paza europeană de frontieră și de coastă garantează protecția drepturilor fundamentale în cadrul îndeplinirii sarcinilor care îi revin în temeiul prezentului regulament, în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii, în special Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, cu dreptul internațional relevant, inclusiv Convenția privind statutul refugiaților, și cu obligațiile referitoare la accesul la protecție internațională, în special principiul nereturnării. În acest scop, agenția redactează, dezvoltă și pune în aplicare o strategie privind drepturile fundamentale.

1.  Paza europeană de frontieră și de coastă garantează protecția drepturilor fundamentale în cadrul îndeplinirii sarcinilor care îi revin în temeiul prezentului regulament, în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii, în special Carta, Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, dreptul internațional aplicabil, inclusiv Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile copilului, Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei, Convenția din 1951 privind statutul refugiaților și protocolul la aceasta din 1967, precum și obligațiile referitoare la accesul la protecția internațională, în special în ceea ce privește principiul nereturnării.

 

În acest scop, agenția redactează, dezvoltă și implementează o strategie privind drepturile fundamentale, inclusiv un mecanism eficient pentru a monitoriza respectarea drepturilor fundamentale în toate activitățile agenției.

 

Agenția acordă o atenție deosebită drepturilor copilului, astfel încât să se asigure că interesul superior al copilului este respectat în toate activitățile sale.

2.  În cadrul îndeplinirii sarcinilor sale, Paza europeană de frontieră și de coastă se asigură că nicio persoană nu este debarcată, forțată să pătrundă sau condusă într-o țară care încalcă principiul nereturnării sau în care există un risc de expulzare sau de returnare către o altă țară care încalcă respectivul principiu, precum și că nicio persoană nu este predată în alt fel sau returnată autorităților unei astfel de țări.

2.  În cadrul îndeplinirii sarcinilor sale, Paza europeană de frontieră și de coastă se asigură că nicio persoană nu este debarcată, forțată să pătrundă sau condusă într-o țară care încalcă principiul nereturnării sau în care există un risc de expulzare sau de returnare către o altă țară care încalcă respectivul principiu, precum și că nicio persoană nu este predată în alt fel sau returnată autorităților unei astfel de țări.

3.  În cadrul îndeplinirii sarcinilor sale, Paza europeană de frontieră și de coastă ține cont de nevoile speciale ale copiilor, ale victimelor traficului de persoane, ale persoanelor care au nevoie de asistență medicală, ale persoanelor care au nevoie de protecție internațională, ale persoanelor aflate în pericol pe mare și ale altor persoane aflate într-o situație deosebit de vulnerabilă.

3.  În cadrul îndeplinirii sarcinilor sale, Paza europeană de frontieră și de coastă ține cont de nevoile speciale ale copiilor, ale minorilor neînsoțiți, ale persoanelor cu dizabilități, ale victimelor traficului de persoane, ale persoanelor care au nevoie de asistență medicală, ale persoanelor care au nevoie de protecție internațională, ale persoanelor aflate în pericol pe mare și ale altor persoane aflate într-o situație deosebit de vulnerabilă.

4.  În cadrul îndeplinirii sarcinilor sale, al relațiilor cu statele membre și al cooperării cu țările terțe, agenția ține cont de rapoartele forumului consultativ și ale ofițerului pentru drepturile fundamentale.

4.  În cadrul îndeplinirii sarcinilor sale, al relațiilor cu statele membre și al cooperării cu țările terțe, agenția ține cont de rapoartele forumului consultativ și ale ofițerului pentru drepturile fundamentale.

Amendamentul  90

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția elaborează și dezvoltă în continuare un cod de conduită aplicabil tuturor operațiunilor de control la frontiere coordonate de agenție. Codul de conduită stabilește proceduri menite să garanteze principiile statului de drept și respectării drepturilor fundamentale, acordându-se o atenție specială minorilor neînsoțiți și persoanelor aflate într-o situație vulnerabilă, precum și persoanelor care solicită protecție internațională, proceduri care sunt aplicabile tuturor persoanelor care participă la activitățile agenției.

1.  Agenția elaborează și dezvoltă în continuare un cod de conduită aplicabil tuturor operațiunilor de control la frontiere coordonate de agenție. Codul de conduită stabilește proceduri menite să garanteze principiile statului de drept și respectării drepturilor fundamentale, acordându-se o atenție specială persoanelor vulnerabile, inclusiv copiilor, minorilor neînsoțiți și altor persoane aflate într-o situație vulnerabilă, precum și persoanelor care solicită protecție internațională, proceduri care sunt aplicabile tuturor persoanelor care participă la activitățile agenției.

Amendamentul  91

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Agenția elaborează și actualizează periodic un cod de conduită privind returnarea resortisanților țărilor terțe care se află în situație de ședere ilegală, aplicabil în cursul tuturor operațiunilor de returnare și intervențiilor de returnare coordonate și organizate de către agenție. Acest cod de conduită descrie proceduri comune standardizate destinate să simplifice organizarea operațiunilor de returnare și a intervențiilor de returnare și să asigure returnarea în condiții umane și cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale, în special a principiilor demnității umane și interzicerii torturii și a tratamentelor sau a pedepselor inumane ori degradante, a dreptului la libertate și la siguranță, precum și a dreptului la protecția datelor cu caracter personal și a principiului nediscriminării.

2.  Agenția elaborează și actualizează periodic un cod de conduită pentru returnarea resortisanților din țările terțe care sunt vizați de decizii definitive de returnare emise de un stat membru în conformitate cu Directiva 2008/115/CE, cod aplicabil în cursul tuturor operațiunilor de returnare și intervențiilor de returnare coordonate și organizate de către agenție. Acest cod de conduită descrie proceduri comune standardizate destinate să simplifice organizarea operațiunilor de returnare și a intervențiilor de returnare și să asigure returnarea în condiții umane și cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale, în special a principiilor demnității umane și interzicerii torturii și a tratamentelor sau a pedepselor inumane ori degradante, a dreptului la libertate și la siguranță, precum și a dreptului la protecția datelor cu caracter personal și a principiului nediscriminării.

Amendamentul  92

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cooperare cu entitățile de formare responsabile din statele membre, agenția elaborează instrumente de formare specifice și oferă polițiștilor de frontieră și altor tipuri de personal relevant care fac parte din echipele europene de pază de frontieră și de coastă o formare avansată relevantă pentru sarcinile și competențele acestora. Experți care fac parte din personalul agenției desfășoară exerciții periodice cu respectivii polițiști de frontieră, în conformitate cu programul avansat de formare și de exerciții prevăzut în programul anual de lucru al agenției.

1.  În cooperare cu entitățile de formare responsabile din statele membre, EASO și Agenția Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale, agenția elaborează instrumente de formare specifice, inclusiv pregătirea specifică în domeniul protecției copiilor și a altor persoane aflate într-o situație vulnerabilă, inclusiv măsuri specifice în cazul în care sunt implicați copii, și oferă polițiștilor de frontieră și altor tipuri de personal relevant care fac parte din echipele europene de pază de frontieră și de coastă o formare avansată relevantă pentru sarcinile și competențele acestora. Experți care fac parte din personalul agenției desfășoară exerciții periodice cu respectivii polițiști de frontieră, în conformitate cu programul avansat de formare și de exerciții prevăzut în programul anual de lucru al agenției.

Amendamentul  93

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Agenția finanțează integral cursurile de pregătire necesare pentru polițiștii de frontieră incluși în contingentul de reacție rapidă menționat la articolul 19 alineatul (5), în măsura în care această pregătire este necesară pentru a le permite participarea la acest contingent.

Amendamentul  94

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Agenția adoptă inițiativele necesare pentru a asigura formarea personalului implicat în sarcini legate de returnare care urmează să facă parte din rezervele prevăzute la articolele 28, 29 și 30. Agenția se asigură că toți membrii personalului care participă la operațiuni de returnare și la intervenții de returnare, precum și personalul agenției beneficiază, înainte de participarea lor la activități operative organizate de agenție, de formare în domeniul dreptului Uniunii și al dreptului internațional relevant, inclusiv cu privire la drepturile fundamentale și accesul la protecție internațională.

3.  Agenția adoptă inițiativele necesare pentru a asigura formarea personalului implicat în sarcini legate de returnare care urmează să facă parte din rezervele prevăzute la articolele 28, 29 și 30. Agenția se asigură că toți membrii personalului care participă la operațiuni de returnare și la intervenții de returnare, precum și personalul agenției beneficiază, înainte de participarea lor la activități operative organizate de agenție, de formare în domeniul dreptului Uniunii și al dreptului internațional relevant, inclusiv cu privire la drepturile fundamentale, accesul la protecție internațională și accesul la mecanisme de sesizare pentru persoanele vulnerabile.

Amendamentul  95

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Agenția elaborează și dezvoltă programe comune de bază pentru formarea profesională a polițiștilor de frontieră și asigură o formare profesională la nivel european pentru instructorii polițiștilor de frontieră naționali ai statelor membre, inclusiv cu privire la drepturile fundamentale, accesul la protecție internațională și legislația relevantă din domeniul maritim. Agenția elaborează programele comune de bază după consultarea forumului consultativ. Statele membre integrează programele comune de bază în programul de formare profesională a polițiștilor de frontieră naționali și a personalului implicat în sarcini legate de returnare.

4.  Agenția elaborează și dezvoltă programe comune de bază pentru formarea profesională a polițiștilor de frontieră și asigură o formare profesională la nivel european pentru instructorii polițiștilor de frontieră naționali ai statelor membre, inclusiv cu privire la drepturile fundamentale, accesul la protecție internațională și legislația relevantă din domeniul maritim. Programele comune de bază urmăresc promovarea celor mai înalte standarde și a celor mai bune practici în implementarea legislației privind managementul frontierelor. Agenția elaborează programele comune de bază după consultarea forumului consultativ. Statele membre integrează programele comune de bază în programul de formare profesională a polițiștilor de frontieră naționali și a personalului implicat în sarcini legate de returnare.

Amendamentul  96

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția monitorizează în mod proactiv și contribuie la activitățile de cercetare și inovare relevante pentru controlul frontierelor externe, incluzând utilizarea tehnologiilor avansate de supraveghere, cum ar fi sistemele de aeronave pilotate de la distanță, precum și pentru returnare. Agenția comunică rezultatele acestor activități de cercetare Comisiei și statelor membre. Agenția poate utiliza respectivele rezultate, după caz, în operațiuni comune, intervenții rapide la frontieră, operațiuni de returnare și intervenții de returnare.

1.  Agenția monitorizează în mod proactiv activitățile de cercetare și inovare relevante pentru managementul integrat european al frontierelor. Agenția comunică rezultatele acestor activități de cercetare Parlamentului European, statelor membre și Comisiei și statelor membre și le face publice. Agenția poate utiliza respectivele rezultate, după caz, în operațiuni comune, intervenții rapide la frontieră, operațiuni de returnare și intervenții de returnare.

Amendamentul  97

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Agenția asistă statele membre și Comisia la identificarea temelor-cheie pentru cercetare. Agenția asistă Comisia la definirea și realizarea programelor-cadru relevante ale Uniunii dedicate activităților de cercetare și inovare.

2.  Agenția asistă statele membre și Comisia la identificarea temelor-cheie pentru cercetare. Agenția asistă statele membre și Comisia la definirea și realizarea programelor-cadru relevante ale Uniunii dedicate activităților de cercetare și inovare.

Amendamentul  98

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.   Agenția poate achiziționa echipamente tehnice, cum ar fi echipamente pentru prelevarea amprentelor digitale, pe baza unei decizii a directorului executiv, adoptată cu consultarea Consiliului de administrație. Orice achiziție sau închiriere de echipamente care presupune costuri semnificative pentru agenție este precedată de o analiză riguroasă a nevoilor și a raportului dintre costuri și beneficii. Toate cheltuielile de acest tip sunt prevăzute în bugetul agenției, astfel cum a fost adoptat de către Consiliul de administrație.

2.  Agenția poate achiziționa echipamente tehnice, pe baza unei decizii a directorului executiv, adoptată cu consultarea Consiliului de administrație. Orice achiziție sau închiriere de echipamente care presupune costuri semnificative pentru agenție este precedată de o analiză riguroasă a nevoilor și a raportului dintre costuri și beneficii, iar decizia este luată de Consiliul de administrație. Toate cheltuielile de acest tip sunt prevăzute în bugetul agenției, astfel cum a fost adoptat de către Consiliul de administrație.

Amendamentul  99

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 3 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.   În cazul în care agenția achiziționează sau închiriază echipamente tehnice importante, precum navele de patrulare de larg sau de coastă, elicopterele ori alte aeronave sau vehicule, se aplică următoarele condiții:

3.  În cazul în care agenția achiziționează sau închiriază echipamente tehnice importante, se aplică următoarele condiții:

Amendamentul  100

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.   Pe baza unui acord-model redactat de agenție, statul membru de înregistrare și agenția convin asupra modalităților de asigurare a perioadelor în care activele deținute în coproprietate se află integral la dispoziția agenției, precum și asupra condițiilor de utilizare a echipamentelor. Echipamentele tehnice aflate în proprietatea exclusivă a agenției sunt puse la dispoziția acesteia la cerere, iar statul membru de înregistrare nu poate invoca situația excepțională prevăzută la articolul 38 alineatul (4).

4.  Pe baza unui acord-model redactat de agenție, statul membru de înregistrare și agenția convin asupra modalităților de asigurare a perioadelor în care activele deținute în coproprietate se află integral la dispoziția agenției, precum și asupra condițiilor de utilizare a echipamentelor. Echipamentele tehnice aflate în proprietatea exclusivă a agenției sunt puse la dispoziția acesteia în orice moment, la cerere sa, iar statul membru de înregistrare nu poate invoca situația excepțională prevăzută la articolul 38 alineatul (4).

Amendamentul  101

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția creează și întreține o bază de date centralizată cu echipamentele dintr-o rezervă de echipamente tehnice, compusă din echipamentele deținute de statele membre sau de agenție și din echipamentele deținute în coproprietate de statele membre și de agenție în scopul controlului frontierelor externe sau al returnării.

1.  Agenția creează și întreține o bază de date centralizată cu echipamentele dintr-o rezervă de echipamente tehnice, compusă din echipamentele deținute de statele membre sau de agenție și din echipamentele deținute în coproprietate de statele membre și de agenție pentru controlul frontierelor externe, supravegherea frontierelor, misiuni de căutare și salvare sau pentru returnare.

Amendamentul  102

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Echipamentele aflate în proprietatea agenției sunt disponibile în totalitate, în orice moment, pentru a fi desfășurate, conform celor menționate la articolul 37 alineatul (4).

Amendamentul  103

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 1 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  Echipamentele deținute de agenție în coproprietate în proporție de peste 50 % sunt, de asemenea, total disponibile pentru a fi desfășurate în orice moment.

Amendamentul  104

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 1 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1c.  Agenția asigură compatibilitatea și interoperabilitatea echipamentelor enumerate în rezerva de echipamente tehnice.

 

În acest scop, agenția definește standarde tehnice care trebuie îndeplinite de echipamentele ce vor fi achiziționate, total sau parțial, de către agenție și ale echipamentelor deținute de statele membre, care figurează în rezerva de echipamente tehnice.

Amendamentul  105

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Pentru intervenții rapide la frontieră, se pun la dispoziție în orice moment echipamentele incluse în rezerva de echipamente tehnice . Statele membre nu pot invoca situația excepțională menționată la alineatul (4).

Amendamentul  106

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.   Statele membre contribuie la rezerva de echipamente tehnice. Contribuția statelor membre la rezervă și trimiterea echipamentelor tehnice pentru operațiuni specifice se planifică pe baza unor negocieri și acorduri bilaterale anuale între agenție și statele membre. La cererea agenției și în afara cazului în care se confruntă cu o situație excepțională care afectează în mod substanțial executarea sarcinilor naționale, statele membre pun la dispoziție echipamentele lor tehnice pentru trimitere pe teren în conformitate cu aceste acorduri și în măsura în care acestea fac parte din numărul minim de echipamente tehnice pentru un anumit an. O astfel de cerere se introduce cu cel puțin 30 de zile înainte de data prevăzută pentru trimiterea echipamentelor. Contribuțiile la rezerva de echipamente tehnice sunt revizuite anual.

4.  Statele membre contribuie la rezerva de echipamente tehnice. Contribuția statelor membre la rezervă și trimiterea echipamentelor tehnice pentru operațiuni specifice se planifică pe baza unor negocieri și acorduri bilaterale anuale între agenție și statele membre. La cererea agenției și în afara cazului în care se confruntă cu o situație excepțională care afectează în mod substanțial executarea sarcinilor naționale, statele membre pun la dispoziție echipamentele lor tehnice pentru trimitere pe teren în conformitate cu aceste acorduri și în măsura în care acestea fac parte din numărul minim de echipamente tehnice pentru un anumit an. Dacă un stat membru invocă o astfel de situație excepțională, acesta explică detaliat motivele și informează agenția cu privire la situația invocată printr-o scrisoare al cărei conținut se inserează în raportul menționat la alineatul (7). O astfel de cerere se introduce cu cel puțin 30 de zile înainte de data prevăzută pentru trimiterea echipamentelor. Contribuțiile la rezerva de echipamente tehnice sunt revizuite anual.

Amendamentul  107

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Dacă după constituirea minimului necesar de echipamente tehnice apar necesități neașteptate de echipament tehnic pentru o operațiune comună sau o intervenție rapidă la frontieră, iar aceste nevoi nu pot fi acoperite din rezerva de echipamente tehnice, statele membre disponibilizează ah hoc echipamentul tehnic necesar pentru a fi desfășurat de agenție, la cererea acesteia.

Amendamentul  108

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.   Agenția informează anual Parlamentul European cu privire la numărul de echipamente tehnice pe care fiecare stat membru s-a angajat să le afecteze rezervei de echipamente tehnice în conformitate cu prezentul articol.

7.  Agenția înaintează anual un raport către Parlamentul European cu privire la numărul de echipamente tehnice pe care fiecare stat membru s-a angajat să le afecteze rezervei de echipamente tehnice în conformitate cu prezentul articol. Raportul cuprinde lista de state membre care au invocat situația excepțională menționată la alineatul (4) în cursul anului precedent și motivele și informațiile furnizate de statul membru în cauză.

Amendamentul  109

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Membrii echipelor au capacitatea de a executa toate sarcinile și de a exercita toate competențele în materie de control al frontierelor și de returnare, precum și pe cele necesare pentru îndeplinirea obiectivelor Regulamentului (CE) nr. 562/2006 și, respectiv, ale Directivei 2008/115/CE.

1.  Membrii echipelor au capacitatea de a executa toate sarcinile și de a exercita toate competențele în materie de control al frontierelor și de returnare, precum și pe cele necesare pentru îndeplinirea obiectivelor Regulamentului (CE) nr. 2016/399 și, respectiv, ale Directivei 2008/115/CE.

Amendamentul  110

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.   În cursul executării sarcinilor și al exercitării competențelor lor, membrii echipelor își poartă propriile uniforme. Aceștia poartă peste uniformă o banderolă albastră cu însemnele Uniunii și ale agenției, prin care se indică faptul că participă la o operațiune comună, un proiect-pilot, o intervenție rapidă la frontieră, o operațiune de returnare sau o intervenție de returnare. Pentru a se legitima în fața autorităților naționale ale statului membru gazdă, membrii echipelor au în permanență asupra lor un document de acreditare, pe care au obligația să îl prezinte la cerere.

4.  În cursul executării sarcinilor și al exercitării competențelor lor, membrii echipelor își poartă propriile uniforme. Aceștia poartă, de asemenea, peste uniformă un element vizibil de identificare personală și o banderolă albastră cu însemnele Uniunii și ale agenției prin care se indică faptul că participă la o operațiune comună, un proiect-pilot, o intervenție rapidă la frontieră, o operațiune de returnare sau o intervenție de returnare. Pentru a se legitima în fața autorităților naționale ale statului membru gazdă, membrii echipelor au în permanență asupra lor un document de acreditare, pe care au obligația să îl prezinte la cerere.

Amendamentul  111

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 8 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  În scopul prezentului regulament, statul membru gazdă autorizează membrii echipelor să consulte bazele de date naționale și europene ale acestuia a căror consultare este necesară pentru controalele la frontieră, supravegherea frontierelor și returnare. Membrii echipelor consultă numai datele care sunt necesare pentru executarea sarcinilor și exercitarea competențelor lor. Înainte de trimiterea membrilor echipelor, statul membru gazdă informează agenția în privința bazelor de date naționale și europene care pot fi consultate. Comisia pune aceste informații la dispoziția tuturor statelor membre care participă la desfășurare.

8.  În scopul prezentului regulament, statul membru gazdă autorizează membrii echipelor să consulte bazele de date naționale și europene ale acestuia a căror consultare este necesară pentru controalele la frontieră, supravegherea frontierelor și returnare. Statele membre se asigură că oferă acces la aceste baze de date într-un mod eficient și efectiv. Membrii echipelor consultă numai datele care sunt necesare pentru executarea sarcinilor și exercitarea competențelor lor. Înainte de trimiterea membrilor echipelor, statul membru gazdă informează agenția în privința bazelor de date naționale și europene care pot fi consultate. Comisia pune aceste informații la dispoziția tuturor statelor membre care participă la desfășurare.

Amendamentul  112

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.  Deciziile de refuzare a intrării adoptate în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 sunt luate numai de polițiștii de frontieră ai statului membru gazdă sau de membrii echipelor, dacă statul membru gazdă le-a acordat autorizația de a acționa în numele său.

9.  Deciziile de refuzare a intrării adoptate în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 2016/399 sunt luate numai de polițiștii de frontieră ai statului membru gazdă sau de membrii echipelor, dacă statul membru gazdă le-a acordat autorizația de a acționa în numele său.

Amendamentul  113

Propunere de regulament

Articolul 41

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care membrii echipelor desfășoară operațiuni într-un stat membru gazdă, acel stat membru răspunde pentru orice daune provocate de aceștia în cursul operațiunilor, în conformitate cu legislația națională a statului membru gazdă.

1.  În cazul în care membrii echipelor desfășoară operațiuni într-un stat membru gazdă, acel stat membru răspunde pentru orice daune provocate de aceștia în cursul operațiunilor, în conformitate cu legislația națională a statului membru gazdă.

2.  În cazul în care aceste daune sunt cauzate din neglijență gravă sau cu intenție, statul membru gazdă poate contacta statul membru de origine pentru ca acesta să îi ramburseze sumele plătite victimelor sau persoanelor îndreptățite în numele acestora.

2.  În cazul în care aceste daune sunt cauzate din neglijență gravă sau cu intenție sau în urma unui abuz de serviciu, statul membru gazdă poate contacta statul membru de origine sau agenția pentru ca acesta/aceasta să îi ramburseze sumele plătite victimelor sau persoanelor îndreptățite în numele acestora.

3.  Fără a aduce atingere exercitării drepturilor sale față de terți, fiecare stat membru renunță la toate cererile de rambursare de către statul membru gazdă sau de către oricare alt stat membru pentru eventualele daune pe care le-a suferit, cu excepția cazurilor de neglijență gravă sau a abaterilor săvârșite cu intenție.

3.  Fără a aduce atingere exercitării drepturilor sale împotriva terților, fiecare stat membru renunță la orice cereri de rambursare de către statul membru gazdă sau de către oricare alt stat membru pentru orice daune pe care le-a suferit, cu excepția daunelor care au fost provocate din neglijență gravă sau cu intenție.

4.  Orice litigiu între statele membre în legătură cu aplicarea alineatelor (2) și (3) care nu poate fi soluționat prin negocieri între acestea este înaintat de către statele membre Curții de Justiție a Uniunii Europene în conformitate cu articolul 273 din TFUE.

4.  Orice litigiu între statele membre sau între un stat membru și agenție în legătură cu aplicarea alineatelor (1), (2) și (3) care nu poate fi soluționat prin negocieri între acestea este înaintat de către statele membre Curții de Justiție a Uniunii Europene în conformitate cu tratatele.

 

4a.  În cazul în care membrii echipelor desfășoară operațiuni pe teritoriul unei țări terțe, agenția răspunde pentru orice daune provocate de aceștia în cursul operațiunilor. Alineatele (2), (3) și (4) se aplică prin analogie.

5.  Fără a se aduce atingere exercitării drepturilor sale în raport cu părți terțe, agenția suportă costurile ocazionate de daunele provocate echipamentelor agenției în cursul desfășurării, cu excepția cazurilor de neglijență gravă sau a abaterilor săvârșite cu intenție.

5.  Fără a se aduce atingere exercitării drepturilor sale în raport cu părți terțe, agenția suportă costurile ocazionate de daunele provocate echipamentelor agenției în cursul desfășurării, cu excepția cazurilor de neglijență gravă sau a abaterilor săvârșite cu intenție.

Amendamentul  114

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Consiliul de administrație stabilește măsurile de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 de către agenție, inclusiv pe cele referitoare la responsabilul cu protecția datelor din cadrul agenției. Aceste măsuri sunt stabilite după o consultare cu Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

2.  Un responsabil cu protecția datelor este numit în temeiul Regulamentului (CE) nr. 45/2001. Consiliul de administrație stabilește măsurile pentru aplicarea regulamentului de către agenție. Aceste măsuri sunt stabilite după o consultare cu Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

Amendamentul  115

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Fără a se aduce atingere articolului 47, sunt interzise transferul datelor cu caracter personal prelucrate de agenție și transferul în continuare, către autoritățile unor țări terțe sau către părți terțe, al datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul prezentului regulament.

4.  Fără a se aduce atingere articolului 47, sunt interzise transferul datelor cu caracter personal prelucrate de agenție și transferul în continuare, către autoritățile unor țări terțe sau către părți terțe, inclusiv organizații internaționale, al datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul prezentului regulament.

Amendamentul  116

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Un stat membru sau o altă agenție a Uniunii care transmit date cu caracter personal agenției determină scopul sau scopurile pentru care aceste date ar urma să fie prelucrate, conform dispozițiilor alineatului (1). Dacă nu a făcut deja acest lucru, agenția, în consultare cu entitatea care transmite datele cu caracter personal în cauză, prelucrează aceste date pentru a stabili dacă acestea sunt necesare în raport cu scopul sau scopurile menționate la alineatul (1) pentru care ar urma să fie prelucrate în continuare. Agenția poate prelucra informațiile pentru un scop diferit de cele prevăzute la alineatul (1) numai cu autorizarea entității care transmite datele respective.

3.  Un stat membru sau o altă agenție a Uniunii care transmit date cu caracter personal agenției determină scopul sau scopurile pentru care aceste date ar urma să fie prelucrate, conform dispozițiilor alineatului (1). Agenția poate prelucra astfel de date cu caracter personal pentru un scop diferit, de asemenea prevăzut la alineatul (1), numai cu autorizarea entității care transmite datele respective.

Amendamentul  117

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Utilizarea de către agenție a datelor cu caracter personal care au fost colectate și i-au fost transmise de statele membre sau de propriul personal în contextul operațiunilor comune, al proiectelor-pilot și al intervențiilor rapide la frontieră, precum și de echipele de sprijin pentru gestionarea migrației, se limitează la:

1.  Utilizarea de către agenție a datelor cu caracter personal care au fost colectate și i-au fost transmise de statele membre sau de propriul personal în contextul operațiunilor comune, al proiectelor-pilot și al intervențiilor rapide la frontieră, precum și de echipele de sprijin pentru gestionarea migrației, se limitează la:

(a)   datele cu caracter personal referitoare la persoane pe care autoritățile competente ale statelor membre le suspectează, din motive întemeiate, de implicare în activități infracționale transfrontaliere, inclusiv în facilitarea activităților de imigrație neregulamentară și în traficul de persoane sau terorism;

(a)  datele cu caracter personal referitoare la persoane pe care autoritățile competente ale statelor membre le suspectează, din motive întemeiate, de implicare în activități infracționale transfrontaliere, cum ar fi introducerea ilegală de persoane și în traficul de persoane sau terorism;

(b)   datele cu caracter personal referitoare la persoane care trec ilegal frontierele externe și ale căror date sunt colectate de echipele europene de pază de frontieră și de coastă, inclusiv atunci când se acționează în cadrul echipelor europene de pază de frontieră și de coastă;

(b)  datele cu caracter personal referitoare la persoane care trec neregulamentar frontierele externe și ale căror date sunt colectate de echipele europene de pază de frontieră și de coastă, inclusiv atunci când se acționează în cadrul echipelor europene de pază de frontieră și de coastă;

(c)   numerele de înmatriculare, numerele de telefon sau numerele de identificare ale navelor, care sunt necesare pentru investigarea și analizarea rutelor și a metodelor utilizate pentru imigrația neregulamentară și pentru activitățile infracționale transfrontaliere.

(c)  numerele de înmatriculare, numerele de telefon sau numerele de identificare ale navelor, care au legătură cu persoanele menționate la literele (a) și (b) și care sunt necesare pentru investigarea și analizarea rutelor și a metodelor utilizate pentru migrația neregulamentară și pentru activitățile infracționale transfrontaliere.

 

Datele cu caracter personal ce se referă la persoanele menționate la alineatul 1 litera (b) nu pot fi transmise organismelor de aplicare a legii sau prelucrate pentru prevenirea, detectarea, investigarea sau urmărirea unor fapte penale.

Amendamentul  118

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)   dacă transmiterea datelor către Biroul European de Sprijin pentru Azil, Europol sau Eurojust este necesară pentru a fi utilizate în conformitate cu mandatele respective ale acestora și în conformitate cu articolul 51;

(a)  dacă transmiterea datelor către EASO, Europol sau Eurojust este necesară pentru a fi utilizate în conformitate cu mandatele respective ale acestora și în conformitate cu articolul 51;

Amendamentul  119

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)   dacă transmiterea către autoritățile statului membru relevant care sunt responsabile cu controlul frontierelor, migrație, azil sau asigurarea respectării legislației este necesară pentru ca datele în cauză să fie utilizate în conformitate cu legislația națională și cu normele în materie de protecție a datelor cu caracter personal de la nivel național și de la nivelul UE;

(b)  dacă transmiterea către autoritățile statului membru relevant care sunt responsabile cu controlul frontierelor, migrație, azil sau asigurarea respectării legislației este necesară pentru ca datele în cauză să fie utilizate în conformitate cu legislația națională și cu normele în materie de protecție a datelor cu caracter personal de la nivel național și de la nivelul Uniunii;

Amendamentul  120

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Prelucrarea datelor cu caracter personal care indică originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, apartenența sindicală, precum și prelucrarea datelor genetice și biometrice cu scopul identificării unice a unei persoane fizice, prelucrarea datelor privind sănătatea ori viața sexuală a unei persoane sau orientarea sexuală este permisă doar atunci când este strict necesar, cu condiția unor garanții adecvate pentru drepturile și libertățile persoanei vizate și doar pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice.

Amendamentul  121

Propunere de regulament

Articolul 49 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Clasificarea nu împiedică punerea informațiilor la dispoziția Parlamentului European. Transmiterea și manipularea informațiilor și documentelor transmise Parlamentului European în conformitate cu prezentul regulament respectă normele privind transmiterea și manipularea informațiilor clasificate aplicabile între Parlamentul European și Comisie.

Amendamentul  122

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția cooperează cu Comisia, alte instituții ale Uniunii, Serviciul European de Acțiune Externă, Europol, Biroul European de Sprijin pentru Azil, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Eurojust, Centrul Satelitar al Uniunii Europene, Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă și Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului, precum și cu alte agenții, organe și oficii ale Uniunii, în domenii reglementate de prezentul regulament, în particular cele care au drept obiectiv prevenirea și combaterea imigrației neregulamentare și a criminalității transfrontaliere, inclusiv a facilitării imigrației neregulamentare, a traficului de persoane și a terorismului.

1.  Agenția cooperează cu Comisia, alte instituții ale Uniunii, Serviciul European de Acțiune Externă, Europol, EASO, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Eurojust, Centrul Satelitar al Uniunii Europene, Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă și Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului, precum și cu alte agenții, organe și oficii ale Uniunii, în domenii reglementate de prezentul regulament, în particular cele care au drept obiectiv mai buna gestionare a imigrației neregulamentare și prevenirea și detectarea criminalității transfrontaliere, precum introducerea ilegală de persoane, a traficului de persoane și a terorismului.

Amendamentul  123

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Instituțiile, agențiile, organele, oficiile și organizațiile internaționale menționate la alineatul (1) utilizează informațiile primite de agenție exclusiv în limitele propriilor competențe și cu respectarea drepturilor fundamentale, inclusiv a cerințelor privind protecția datelor cu caracter personal. Transmiterea mai departe sau alte metode de comunicare a datelor cu caracter personal prelucrate de către agenție către alte agenții sau organe ale Uniunii fac obiectul unor acorduri de lucru specifice privind schimbul de date cu caracter personal și sunt supuse aprobării prealabile a Autorității Europene pentru Protecția Datelor. În ceea ce privește gestionarea informațiilor clasificate, aceste acorduri prevăd respectarea de către instituția, organul, oficiul sau agenția Uniunii sau de către organizațiile internaționale în cauză a unor norme și standarde de securitate echivalente celor aplicate de agenție.

4.  Instituțiile, agențiile, organele, oficiile și organizațiile internaționale menționate la alineatul (1) utilizează informațiile primite de agenție exclusiv în limitele propriilor competențe și cu respectarea drepturilor fundamentale, inclusiv a cerințelor privind protecția datelor cu caracter personal. Transmiterea mai departe sau alte metode de comunicare a datelor cu caracter personal prelucrate de către agenție către alte agenții sau organe ale Uniunii fac obiectul unor acorduri de lucru specifice privind schimbul de date cu caracter personal și sunt supuse aprobării prealabile a Autorității Europene pentru Protecția Datelor. Orice transmitere de date cu caracter personal respectă dispozițiile în materie prevăzute la articolele 44-48. În ceea ce privește gestionarea informațiilor clasificate, aceste acorduri prevăd respectarea de către instituția, organul, oficiul sau agenția Uniunii sau de către organizațiile internaționale în cauză a unor norme și standarde de securitate echivalente celor aplicate de agenție.

Amendamentul  124

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Cu acordul statelor membre implicate, agenția poate invita, de asemenea, observatori din partea instituțiilor, a agențiilor, a organelor sau a oficiilor Uniunii ori din partea organizațiilor internaționale să participe la activitățile sale, în particular la operațiunile comune și la proiectele-pilot, la analizele de risc și activitățile de formare, în măsura în care prezența lor este în conformitate cu obiectivele acestor activități, poate contribui la îmbunătățirea cooperării și a schimbului de bune practici și nu afectează siguranța și securitatea generală a activităților. Acești observatori pot participa la analizele de risc și activitățile de formare numai cu acordul statelor membre în cauză. În ceea ce privește operațiunile comune și proiectele-pilot, participarea observatorilor este condiționată de acordul statului membru gazdă. Normele detaliate cu privire la participarea observatorilor sunt incluse în planul operativ. Observatorii respectivi sunt formați în mod corespunzător de către agenție înaintea participării la activități.

5.  Cu acordul statelor membre implicate, agenția poate invita, de asemenea, observatori nemilitari din partea instituțiilor, a agențiilor, a organelor sau a oficiilor Uniunii ori din partea organizațiilor internaționale să participe la activitățile sale, în particular la operațiunile comune și la proiectele-pilot, la analizele de risc și activitățile de formare, în măsura în care prezența lor este în conformitate cu obiectivele acestor activități, poate contribui la îmbunătățirea cooperării și a schimbului de bune practici și nu afectează siguranța și securitatea generală a activităților. Acești observatori pot participa la analizele de risc și activitățile de formare numai cu acordul statelor membre în cauză. În ceea ce privește operațiunile comune și proiectele-pilot, participarea observatorilor este condiționată de acordul statului membru gazdă. Normele detaliate cu privire la participarea observatorilor sunt incluse în planul operativ. Observatorii respectivi sunt formați în mod corespunzător de către agenție înaintea participării la activități.

Amendamentul  125

Propunere de regulament

Articolul 52 – alineatul 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)   furnizarea de servicii de supraveghere și comunicare bazate pe tehnologii de ultimă oră, inclusiv tehnologii spațiale, infrastructuri terestre și senzori instalați pe orice tip de platformă, cum ar fi sistemele de aeronave pilotate de la distanță;

(b)  furnizarea de servicii de supraveghere și comunicare pe baza unei tehnologii de ultimă generație, inclusiv infrastructură terestră și spațială și senzori montați pe orice tip de platformă;

Amendamentul  126

Propunere de regulament

Articolul 52 – alineatul 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)   consolidarea capacităților prin elaborarea de orientări, recomandări și bune practici, precum și prin sprijinirea formării și a schimbului de personal, în vederea consolidării schimbului de informații și a cooperării la îndeplinirea funcțiilor de pază de coastă;

(c)  consolidarea capacității prin elaborarea de orientări, recomandări și bune practici, precum și prin oferte de formare și schimb de personal;

Amendamentul  127

Propunere de regulament

Articolul 52 – alineatul 1 – litera c a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  intensificarea schimbului de informații și a cooperării în materie de pază de coastă, inclusiv prin discuții privind provocările operaționale și riscurile emergente din domeniul maritim;

Amendamentul  128

Propunere de regulament

Articolul 52 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Modalitățile prin care Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă cooperează la îndeplinirea funcțiilor de pază de coastă cu Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului și cu Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă sunt stabilite printr-un acord de lucru, în conformitate cu normele financiare aplicabile agențiilor.

2.  Modalitățile prin care agenția cooperează la îndeplinirea funcțiilor de pază de coastă cu Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului și cu Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă sunt stabilite printr-un acord de lucru, în conformitate cu mandatele lor respective și cu normele financiare aplicabile agențiilor.

Amendamentul  129

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În domeniile care fac obiectul activităților sale și în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor sale, agenția facilitează și încurajează cooperarea operativă între statele membre și țările terțe, în cadrul politicii de relații externe a Uniunii, inclusiv în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale. Agenția și statele membre respectă norme și standarde cel puțin echivalente cu cele prevăzute de legislația Uniunii, inclusiv în cazul în care cooperarea cu țările terțe are loc pe teritoriul țărilor respective. Instituirea cooperării cu țările terțe permite promovarea standardelor europene în materie de gestionare a frontierelor și de returnare.

1.  În domeniile care fac obiectul activităților sale și în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor sale, agenția facilitează și încurajează cooperarea tehnică și operativă între statele membre și țările terțe, în cadrul politicii de relații externe a Uniunii, inclusiv în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale și principiul nereturnării. Agenția și statele membre respectă dreptul Uniunii, inclusiv norme și standarde care fac parte din acquis-ul Uniunii, inclusiv în cazul în care cooperarea cu țările terțe are loc pe teritoriul țărilor respective. Instituirea cooperării cu țările terțe permite promovarea standardelor europene în materie de gestionare a frontierelor și de returnare.

Amendamentul  130

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Agenția poate coopera cu autoritățile țărilor terțe competente în domeniile reglementate de prezentul regulament, cu sprijinul delegațiilor Uniunii și în coordonare cu acestea, precum și în cadrul acordurilor de lucru încheiate cu aceste autorități, în conformitate cu legislația și politicile Uniunii. Aceste acorduri de lucru sunt legate de gestionarea cooperării operative. Este necesară aprobarea prealabilă a acestor acorduri de către Comisie.

2.  Agenția poate coopera cu autoritățile țărilor terțe competente în domeniile reglementate de prezentul regulament, cu sprijinul delegațiilor Uniunii și în coordonare cu acestea. În activitatea de cooperare, agenția acționează în cadrul politicii de relații externe a Uniunii, inclusiv în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale și principiul nereturnării, precum și în cadrul acordurilor de lucru încheiate cu aceste autorități, în conformitate cu legislația și politicile Uniunii. Aceste acorduri de lucru prezintă în detaliu domeniul de aplicare, natura și scopul cooperării și sunt legate de gestionarea cooperării operative. Astfel de proiecte de acord sunt trimise Parlamentului European și necesită ulterior aprobarea prealabilă a Comisiei. Agenția respectă legislația Uniunii, inclusiv normele și standardele care fac parte din acquis-ul Uniunii.

Amendamentul  131

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În circumstanțe care impun intensificarea asistenței tehnice și operative, agenția poate coordona cooperarea operativă dintre statele membre și țările terțe în domeniul gestionării frontierelor externe și are posibilitatea de a desfășura operațiuni comune la frontierele externe în care sunt implicate unul sau mai multe state membre și o țară terță care se învecinează cu cel puțin unul dintre aceste state membre, cu condiția obținerii acordului țării terțe în cauză, inclusiv pe teritoriul acestei țări terțe. Comisia este informată în privința acestor activități.

3.  În circumstanțe care impun intensificarea asistenței tehnice și operative, agenția poate coordona cooperarea operativă dintre statele membre și țările terțe în domeniul gestionării frontierelor externe și are posibilitatea de a desfășura operațiuni comune la frontierele externe în care sunt implicate unul sau mai multe state membre și o țară terță care se învecinează cu cel puțin unul dintre aceste state membre, cu condiția obținerii acordului țării terțe în cauză, inclusiv pe teritoriul acestei țări terțe și cu condiția unui acord de plan operativ între agenție, statul membru gazdă și țara terță respectivă. Articolul 15 se aplică prin analogie. Comisia este informată în privința acestor activități.

Amendamentul  132

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Agenția poate invita, de asemenea, cu acordul statelor membre implicate, observatori din țările terțe să participe la activitățile sale de la frontierele externe menționate la articolul 13, la operațiunile de returnare menționate la articolul 27, la intervențiile de returnare menționate la articolul 32 și la formarea menționată la articolul 35, în măsura în care prezența lor este în conformitate cu obiectivele acestor activități, poate contribui la îmbunătățirea cooperării și a schimbului de bune practici și nu afectează securitatea generală a activităților respective. Participarea acestor observatori la activitățile menționate la articolele 13, 27 și 35 poate avea loc doar cu acordul statelor membre implicate, iar participarea acestora la activitățile menționate la articolele 13 și 32 poate avea loc doar cu acordul statului membru gazdă. Normele detaliate cu privire la participarea observatorilor sunt incluse în planul operativ. Observatorii respectivi sunt formați în mod corespunzător de către agenție înaintea participării la activități.

5.  Agenția poate invita, de asemenea, cu acordul statelor membre implicate, observatori nemilitari din țările terțe să participe la activitățile sale de la frontierele externe menționate la articolul 13, la operațiunile de returnare menționate la articolul 27, la intervențiile de returnare menționate la articolul 32 și la formarea menționată la articolul 35, în măsura în care prezența lor este în conformitate cu obiectivele acestor activități, poate contribui la îmbunătățirea cooperării și a schimbului de bune practici și nu afectează securitatea generală a activităților respective. Participarea acestor observatori la activitățile menționate la articolele 13, 18, 27 și 35 poate avea loc doar cu acordul statelor membre implicate, iar participarea acestora la activitățile menționate la articolele 13 și 32 poate avea loc doar cu acordul statului membru gazdă. Normele detaliate cu privire la participarea observatorilor sunt incluse în planul operativ. Observatorii respectivi sunt formați în mod corespunzător de către agenție înaintea participării la activități și li se solicită să respecte codurile de conduită ale agenției atunci când participă la activitățile acesteia.

Amendamentul  133

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 8 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8a.  Statele membre nu sunt obligate să participe la activități desfășurate pe teritoriul unor țări terțe.

Amendamentul  134

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.  Agenția informează Parlamentul European cu privire la activitățile prevăzute la alineatele (2) și (3).

9.  Agenția informează Parlamentul European cu privire la activitățile prevăzute la prezentul articol și includ o evaluare a cooperării cu țări terțe în rapoartele sale anuale.

Amendamentul  135

Propunere de regulament

Articolul 54

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția poate trimite în țări terțe experți din cadrul personalului propriu pentru a servi drept ofițeri de legătură, care ar trebui să beneficieze de cel mai înalt grad de protecție în îndeplinirea sarcinilor lor. Aceștia fac parte din rețelele locale sau regionale de cooperare ale ofițerilor de legătură în materie de imigrare și ale experților în securitate din Uniune și din statele membre, inclusiv din rețeaua creată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 377/2004 al Consiliului.

1.  Agenția poate trimite în țări terțe experți din cadrul personalului propriu pentru a servi drept ofițeri de legătură, care ar trebui să beneficieze de cel mai înalt grad de protecție în îndeplinirea sarcinilor lor. Aceștia fac parte din rețelele locale sau regionale de cooperare ale ofițerilor de legătură în materie de imigrare și ale experților în securitate din Uniune și din statele membre, inclusiv din rețeaua creată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 377/2004 al Consiliului.

 

Ofițerii de legătură sunt detașați doar în țări terțe în care practicile referitoare la gestionarea frontierelor respectă standardele minime de protecție a drepturilor omului.

2.  În cadrul politicii de relații externe a Uniunii, se acordă prioritate trimiterii de ofițeri de legătură în acele țări terțe care, pe baza analizelor de risc, reprezintă țări de origine sau de tranzit în ceea ce privește imigrația neregulamentară. Pe bază de reciprocitate, agenția poate primi ofițeri de legătură detașați de respectivele țări terțe. La propunerea directorului executiv, Consiliul de administrație adoptă anual lista priorităților. Trimiterea ofițerilor de legătură este aprobată de Consiliul de administrație.

2.  În cadrul politicii de relații externe a Uniunii, se acordă prioritate trimiterii de ofițeri de legătură în acele țări terțe care, pe baza analizelor de risc, reprezintă țări de origine sau de tranzit în ceea ce privește migrația neregulamentară. Pe bază de reciprocitate, agenția poate primi ofițeri de legătură detașați de respectivele țări terțe. La propunerea directorului executiv, Consiliul de administrație adoptă anual lista priorităților. Trimiterea ofițerilor de legătură este aprobată de Consiliul de administrație.

3.  Sarcinile ofițerilor de legătură ai agenției includ, în conformitate cu dreptul Uniunii și drepturile fundamentale, crearea și menținerea de contacte cu autoritățile competente din țările terțe în care sunt afectați, pentru a contribui la prevenirea și combaterea imigrației neregulamentare și la returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală. Acești ofițeri de legătură întrețin o relație de coordonare strânsă cu delegațiile Uniunii.

3.  Sarcinile ofițerilor de legătură ai agenției includ, în conformitate cu dreptul Uniunii și drepturile fundamentale, crearea și menținerea de contacte cu autoritățile competente din țările terțe în care sunt afectați, pentru a contribui la prevenirea și combaterea migrației neregulamentare și la returnarea acelor resortisanți ai unor țări terțe care fac obiectul unei hotărâri definitive de returnare emise de un stat membru în conformitate cu Directiva 2008/115/CE. Acești ofițeri de legătură întrețin o relație de coordonare strânsă cu delegațiile Uniunii.

4.  Decizia de a trimite ofițeri de legătură în țări terțe trebuie să primească în prealabil avizul Comisiei, iar Parlamentul European este pe deplin informat, cât mai curând posibil, cu privire la activitățile respective.

4.  Decizia de a trimite ofițeri de legătură în țări terțe trebuie să primească în prealabil avizul Comisiei, iar Parlamentul European este pe deplin informat, fără întârziere, cu privire la activitățile respective.

Amendamentul  136

Propunere de regulament

Articolul 59 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Curtea de Justiție este competentă în litigiile privind repararea prejudiciului menționat la alineatul (3).

4.  Curtea de Justiție este competentă în litigiile privind repararea prejudiciului menționat la alineatul (3) de la prezentul articol și la articolul 41 alineatul (4a).

Amendamentul  137

Propunere de regulament

Articolul 60 – alineatul 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)   un Consiliu de supraveghere;

(c)  un Consiliu consultativ;

Amendamentul  138

Propunere de regulament

Articolul 61 – alineatul 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)   numește directorul executiv la propunerea Comisiei, în conformitate cu articolul 68;

eliminat

Amendamentul  139

Propunere de regulament

Articolul 61 – alineatul 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)   numește membrii Consiliului de supraveghere în conformitate cu articolul 69 alineatul (2);

(b)  numește membrii Consiliului consultativ în conformitate cu articolul 69 alineatul (2);

Amendamentul  140

Propunere de regulament

Articolul 61 – alineatul 1 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)   adoptă raportul anual de lucru consolidat al agenției pentru anul anterior și îl transmite, cel târziu până la 1 iulie, Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi; raportul anual de lucru consolidat este făcut public;

(d)  adoptă un raport anual de lucru al agenției pentru anul anterior și îl transmite, cel târziu până la 1 iulie, Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi; raportul anual de lucru este făcut public;

Amendamentul  141

Propunere de regulament

Articolul 61 – alineatul 1 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)   înainte de data de 30 noiembrie a fiecărui an și după ce a ținut cont de avizul Comisiei, adoptă, prin majoritate de două treimi din membrii cu drept de vot, un document de programare unic care conține programul multianual al agenției și programul de lucru al acesteia pentru următorul an și transmite acest document Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

(e)  înainte de data de 30 noiembrie a fiecărui an și după ce a ținut cont de avizul Comisiei, adoptă, prin majoritate de două treimi din membrii cu drept de vot și programul de lucru al acesteia pentru următorul an și transmite acest document Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

Amendamentul  142

Propunere de regulament

Articolul 61 – alineatul 1 – litera g a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga)  decide cu privire la achiziționarea sau închirierea de echipament costisitor, menționat la articolul 37;

Amendamentul  143

Propunere de regulament

Articolul 61 – alineatul 1 – litera p

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(p)   adoptă și actualizează periodic, pe baza unei analize a necesităților, planurile de comunicare și diseminare menționate la articolul 7 alineatul (3);

(p)  adoptă și actualizează periodic planurile de comunicare și de diseminare menționate la articolul 7 alineatul (3);

Amendamentul  144

Propunere de regulament

Articolul 61 – alineatul 1 – litera a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(qa)  decide cu privire la criteriile obiective de evaluare a vulnerabilității și la monitorizarea și evaluarea amănunțită a unui stat membru menționate la articolul 12 alineatul (1).

Amendamentul  145

Propunere de regulament

Articolul 61 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.   Propunerile de decizii privind activitățile specifice ale agenției care trebuie îndeplinite la frontierele externe ale unui anumit stat membru sau în imediata apropiere a acestora necesită un vot favorabil din partea membrului Consiliului de administrație care reprezintă acel stat membru.

eliminat

Amendamentul  146

Propunere de regulament

Articolul 61 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.   Consiliul de administrație poate institui un consiliu executiv de mici dimensiuni, care este compus din președintele Consiliului de administrație, un reprezentant al Comisiei și trei membri ai Consiliului de administrație și al cărui scop este acela de a acorda sprijin Consiliului de administrație și directorului executiv la pregătirea deciziilor, a programelor și a activităților care trebuie adoptate de Consiliul de administrație și, dacă este cazul, din motive de urgență, adoptarea unor decizii provizorii în numele Consiliului de administrație.

6.  Consiliul de administrație poate institui un consiliu executiv de mici dimensiuni, care este compus din președintele Consiliului de administrație, un reprezentant al Comisiei și trei membri ai Consiliului de administrație și al cărui scop este acela de a acorda sprijin Consiliului de administrație și directorului executiv la pregătirea deciziilor, a programelor și a activităților care trebuie adoptate de Consiliul de administrație și, dacă este cazul, din motive de urgență, adoptarea unor decizii provizorii în numele Consiliului de administrație. Consiliul de administrație poate proceda la delegarea anumitor sarcini, clar definite, către comitetul executiv, în special atunci când astfel se îmbunătățește eficiența agenției.

Amendamentul  147

Propunere de regulament

Articolul 62 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.   Fără a aduce atingere alineatului (3), Consiliul de administrație este format dintr-un reprezentant al fiecărui stat membru și doi reprezentanți ai Comisiei, toți având drept de vot. În acest scop, fiecare stat membru numește un membru al Consiliului de administrație, precum și un supleant care va reprezenta membrul în caz de absență. Comisia numește doi membri și supleanții acestora. Durata mandatului este de patru ani. Mandatul poate fi reînnoit.

1.  Fără a aduce atingere alineatului (3), Consiliul de administrație este format dintr-un reprezentant al fiecărui stat membru, doi reprezentanți ai Comisiei și un reprezentant al Parlamentului European, toți având drept de vot. În acest scop, fiecare stat membru numește un membru al Consiliului de administrație, precum și un supleant care va reprezenta membrul în caz de absență. Comisia numește doi membri și supleanții acestora. Parlamentul European numește un membru și pe supleantul acestuia. Durata mandatului este de patru ani. Mandatul poate fi reînnoit.

Justificare

Declarația comună din 19 iulie 2012 a Parlamentului European, a Consiliului UE și a Comisiei Europene privind agențiile descentralizate afirmă în mod clar că, atunci când este cazul, un membru din Consiliul de administrație este desemnat de Parlamentul European. Având în vedere rolul important al acestei agenții și faptul că acest principiu a fost aplicat recent, de exemplu în ceea ce privește Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, ar fi rezonabil ca principiul respectiv să se aplice și în cazul acestei agenții. Includerea unui membru al Consiliului de administrație desemnat de Parlamentul European ar spori, de asemenea, transparența în ceea ce privește acțiunile consiliului.

Amendamentul  148

Propunere de regulament

Articolul 63 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Programul multianual și programul anual de lucru

Programe de activitate anuale

Amendamentul  149

Propunere de regulament

Articolul 63 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.   Până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, Consiliul de administrație adoptă un document de programare care conține programul multianual și programul anual de lucru ale agenției pentru anul următor, pe baza unui proiect prezentat de directorul executiv, ținând seama de avizul Comisiei și, în ceea ce privește programul multianual, după consultarea Parlamentului European. Consiliul de administrație transmite acest document Parlamentului European, Consiliului și Comisiei.

1.  Consiliul de administrație adoptă programul anual de lucru pe anul următor al agenției până cel târziu la data de 30 noiembrie a fiecărui an, pe baza unui proiect înaintat de directorul executiv, ținând seama de avizul Comisiei. Consiliul de administrație transmite fără întârziere acest document Parlamentului European, Consiliului și Comisiei.

Amendamentul  150

Propunere de regulament

Articolul 63 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.   Programul multianual stabilește programarea strategică globală pe termen mediu și lung, inclusiv obiectivele, rezultatele preconizate și indicatorii de performanță, precum și planificarea resurselor, inclusiv bugetul multianual și personalul. Programul multianual stabilește domeniile strategice pentru intervenții și explică ce trebuie făcut pentru atingerea obiectivelor. Acesta include o strategie privind relațiile cu țările terțe și organizațiile internaționale, precum și acțiuni având legătură cu respectiva strategie.

eliminat

Amendamentul  151

Propunere de regulament

Articolul 63 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.   Programul multianual se pune în aplicare prin intermediul programelor anuale de lucru și, după caz, se actualizează pe baza rezultatelor evaluării prevăzute la articolul 80. Concluziile acestor evaluări se reflectă, dacă este cazul, în programul anual de lucru pentru anul următor.

eliminat

Amendamentul  152

Propunere de regulament

Articolul 63 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.   Programul anual de lucru conține o descriere a activităților care urmează să fie finanțate, conținând obiective detaliate și rezultatele scontate, inclusiv indicatori de performanță. Acesta conține și o indicație a resurselor financiare și umane alocate fiecărei activități, în conformitate cu principiile stabilirii bugetului și gestionării pe activități. Programul anual de lucru este în concordanță cu programul multianual. În acesta sunt indicate în mod clar sarcinile care au fost adăugate, modificate sau eliminate în comparație cu exercițiul financiar precedent.

5.  Programul anual de lucru conține o descriere a activităților care urmează să fie finanțate, conținând obiective detaliate și rezultatele scontate, inclusiv indicatori de performanță. Acesta conține și o indicație a resurselor financiare și umane alocate fiecărei activități, în conformitate cu principiile stabilirii bugetului și gestionării pe activități. În acesta sunt indicate în mod clar sarcinile care au fost adăugate, modificate sau eliminate în comparație cu exercițiul financiar precedent.

Amendamentul  153

Propunere de regulament

Articolul 65 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.   Consiliul de administrație poate invita un reprezentant al Serviciului European de Acțiune Externă.

5.  Consiliul de administrație poate invita un reprezentant al Serviciului European de Acțiune Externă sau al oricărui alt organism, agenție sau instituție a Uniunii.

Amendamentul  154

Propunere de regulament

Articolul 67 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția este administrată de directorul executiv, care beneficiază de o independență totală în îndeplinirea îndatoririlor sale. Fără a aduce atingere competențelor Comisiei și celor ale Consiliului de administrație, directorul executiv nu solicită și nu acceptă nici un fel de instrucțiuni de la vreun guvern sau orice alt organism.

1.  Agenția este administrată de directorul executiv, care beneficiază de o independență totală în îndeplinirea îndatoririlor sale și nu acceptă instrucțiuni din partea niciunui terț. Fără a aduce atingere competențelor Comisiei și celor ale Consiliului de administrație, directorul executiv nu solicită și nu acceptă nici un fel de instrucțiuni de la vreun guvern sau orice alt organism.

Amendamentul  155

Propunere de regulament

Articolul 67 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.   Parlamentul European sau Consiliul pot invita directorul executiv să prezinte un raport cu privire la modul de îndeplinire a sarcinilor sale, în special cu privire la aplicarea și monitorizarea strategiei privind drepturile fundamentale, raportul anual consolidat referitor la activitatea agenției din anul anterior, programul de lucru pentru anul următor și programul multianual al agenției.

2.  Parlamentul European sau Consiliul îl pot invita pe directorul executiv să prezinte un raport cu privire la modul de îndeplinire a sarcinilor sale, inclusiv cu privire la aplicarea și monitorizarea strategiei privind drepturile fundamentale, raportul anual referitor la activitatea agenției din anul anterior, programul de lucru pentru anul următor sau orice alt material în legătură cu activitățile agenției. Directorul executiv face o declarație în fața Parlamentului European și îl informează în mod regulat.

Amendamentul  156

Propunere de regulament

Articolul 67 – alineatul 3 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)   pregătește, în fiecare an, raportul anual consolidat referitor la activitățile agenției și îl transmite Consiliului de administrație;

(d)  pregătește, în fiecare an, raportul anual referitor la activitățile agenției și îl transmite Consiliului de administrație;

Amendamentul  157

Propunere de regulament

Articolul 67 – alineatul 3 – litera k

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k)   asigură punerea în aplicare a deciziei Comisiei menționate la articolul 18;

(k)  asigură punerea în aplicare a deciziei Consiliului menționate la articolul 18;

Amendamentul  158

Propunere de regulament

Articolul 67 – alineatul 3 – litera l

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(l)   retrage finanțarea unei operațiuni comune sau a unei intervenții rapide la frontieră sau suspendă ori dispune încetarea unor astfel de operațiuni, în conformitate cu articolul 24;

(l)  retrage finanțarea activităților în conformitate cu articolul 24;

Amendamentul  159

Propunere de regulament

Articolul 67 – alineatul 3 – litera m

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(m)   evaluează rezultatele operațiunilor comune și ale intervențiilor rapide la frontieră, în conformitate cu articolul 25;

(m)  evaluează rezultatele activităților în conformitate cu articolul 25;

Amendamentul  160

Propunere de regulament

Articolul 68

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia propune candidați pentru posturile de director executiv și director executiv adjunct pe baza unei liste întocmite în urma publicării postului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și, după caz, în alte publicații sau pe alte site-uri web.

1.  Parlamentul European și Consiliul numesc, de comun acord, directorul executiv și directorul executiv adjunct pe baza unei liste întocmite de Comisie în urma publicării postului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și, după caz, în alte publicații sau pe alte site-uri web.

2.  Directorul executiv este numit de Consiliul de administrație pe criterii de merit și pe baza calităților administrative și de conducere de nivel înalt dovedite, precum și a experienței profesionale în posturi de conducere din domeniul gestionării frontierelor externe și al returnării. Consiliul de administrație își adoptă decizia cu o majoritate de două treimi din totalul membrilor cu drept de vot.

2.  Directorul executiv este selecționat pe criterii de merit, de independență și pe baza calităților administrative și de conducere de nivel înalt dovedite, precum și a experienței profesionale în posturi de conducere din domeniul gestionării frontierelor externe și al returnării.

Competența de revocare a directorului executiv îi revine Consiliului de administrație, care acționează la propunerea Comisiei, în conformitate cu aceeași procedură.

 

3.  Directorul executiv este asistat de un director executiv adjunct. În cazul în care directorul executiv este absent sau se află în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile, directorul executiv adjunct îl înlocuiește.

3.  Directorul executiv este asistat de un director executiv adjunct. În cazul în care directorul executiv este absent sau se află în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile, directorul executiv adjunct îl înlocuiește.

4.  Directorul executiv adjunct este numit de Consiliul de administrație, la propunerea Comisiei și după consultarea directorului executiv, pe criterii de merit și pe baza calităților administrative și de conducere adecvate dovedite, precum și a experienței profesionale relevante în domeniul gestionării frontierelor externe și a returnării. Consiliul de administrație își adoptă decizia cu o majoritate de două treimi din totalul membrilor cu drept de vot.

4.  Directorul executiv adjunct este selecționat pe criterii de merit și pe baza calităților administrative și de conducere adecvate dovedite, precum și a experienței profesionale relevante în domeniul gestionării frontierelor externe și a returnării. Directorul executiv adjunct este numit pentru o perioadă de cinci ani.

Competența de revocare a directorului executiv adjunct aparține Consiliului de administrație, în conformitate cu aceeași procedură.

 

5.   Durata mandatului directorului executiv este de cinci ani. Până la sfârșitul acestei perioade, Comisia realizează o evaluare care ia în considerare evaluarea performanțelor directorului executiv, precum și sarcinile și provocările viitoare ale agenției.

5.  Durata mandatului directorului executiv este de cinci ani. Până la sfârșitul acestei perioade, Comisia realizează o evaluare care ia în considerare evaluarea performanțelor directorului executiv, precum și sarcinile și provocările viitoare ale agenției.

6.  La propunerea Comisiei, care ține cont de evaluarea menționată la alineatul (5), Consiliul de administrație poate prelungi mandatul directorului executiv o singură dată, cu cel mult cinci ani.

 

7.  Directorul executiv adjunct este numit pentru un mandat de cinci ani. Acesta poate fi prelungit de către Consiliul de administrație o singură dată, cu cel mult cinci ani.

 

 

7a.  Directorul executiv și directorul executiv adjunct sunt eligibili pentru o nouă numire.

 

7b.  Pe lângă cazurile de înlocuire obișnuită sau de deces, sarcinile directorului executiv și ale directorului executiv adjunct se încheie în eventualitatea demisiei. Directorul executiv și directorul executiv adjunct pot fi revocați de Curtea de Justiție la cererea Parlamentului European, a Consiliului sau a Comisiei, dacă nu mai îndeplinesc condițiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin sau dacă se fac vinovate de abateri disciplinare grave.

Amendamentul  161

Propunere de regulament

Articolul 69

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Consiliul de supraveghere

Consiliul consultativ

1.  Consiliul de supraveghere acordă consiliere directorului executiv:

1.  Consiliul consultativ acordă consiliere directorului executiv:

(a)  în privința recomandărilor, adresate de directorul executiv unui stat membru, de a iniția sau desfășura operațiuni comune sau intervenții rapide la frontieră, în conformitate cu articolul 14 alineatul (4);

(a)  în privința recomandărilor, adresate de directorul executiv unui stat membru, de a iniția sau desfășura operațiuni comune sau intervenții rapide la frontieră, în conformitate cu articolul 14 alineatul (4);

(b)   în privința deciziilor adresate statelor membre pe care trebuie să le adopte directorul executiv în funcție de rezultatul evaluării vulnerabilității efectuate de agenție în conformitate cu articolul 12;

(b)  în privința deciziilor adresate statelor membre pe care trebuie să le adopte directorul executiv în funcție de rezultatul evaluării vulnerabilității efectuate de agenție în conformitate cu articolul 12;

(c)   în privința măsurilor care trebuie luate pentru punerea în practică a unei decizii a Comisiei referitoare la o situație care impune luarea de măsuri urgente la frontierele externe, inclusiv în ceea ce privește echipamentele tehnice și personalul necesare pentru îndeplinirea obiectivelor respectivei decizii, în conformitate cu articolul 18 alineatul (3).

(c)  în privința măsurilor care trebuie luate pentru punerea în practică a unei decizii a Consiliului referitoare la o situație care impune luarea de măsuri urgente la frontierele externe, inclusiv în ceea ce privește echipamentele tehnice și personalul necesare pentru îndeplinirea obiectivelor respectivei decizii, în conformitate cu articolul 18 alineatul (3).

2.  Consiliul de supraveghere este compus din directorul executiv adjunct, alți patru funcționari cu rang înalt ai agenției, care trebuie numiți de Consiliul de administrație, și unul dintre reprezentanții Comisiei în Consiliul de administrație. Consiliul de supraveghere este prezidat de directorul executiv adjunct.

2.  Consiliul consultativ este compus din directorul executiv adjunct, alți trei funcționari cu rang înalt ai agenției, numiți de Consiliul de administrație, ofițerul pentru drepturile fundamentale și unul dintre reprezentanții Comisiei în Consiliul de administrație. Consiliul consultativ este prezidat de directorul executiv adjunct.

3.  Consiliul de supraveghere este subordonat Consiliului de administrație.

3.  Consiliul consultativ este subordonat Consiliului de administrație.

Amendamentul  162

Propunere de regulament

Articolul 70

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția înființează un Forum consultativ pentru a asista directorul executiv și Consiliul de administrație în chestiuni legate de drepturile fundamentale.

1.  Agenția înființează un Forum consultativ independent pentru a asista directorul executiv și Consiliul de administrație în chestiuni legate de drepturile fundamentale.

2.  Agenția invită Biroul European de Sprijin pentru Azil, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Înaltul Comisar al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați și alte organizații relevante să facă parte din Forumul consultativ. La propunerea directorului executiv, Consiliul de administrație decide asupra componenței și metodelor de lucru ale Forumului consultativ, precum și asupra modalităților de transmitere a informațiilor către acesta.

2.  Agenția invită EASO, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Înaltul Comisar al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați și alte organizații relevante să facă parte din Forumul consultativ. La propunerea directorului executiv, Consiliul de administrație decide asupra componenței Forumului consultativ, precum și asupra modalităților de transmitere a informațiilor către acesta. Forumul consultativ își definește metodele de lucru și își elaborează programul de lucru.

3.  Forumul consultativ este consultat cu privire la dezvoltarea și punerea în aplicare a strategiei privind drepturile fundamentale, a Codului de conduită și a programelor de bază comune.

3.  Forumul consultativ este consultat cu privire la dezvoltarea și punerea în aplicare a strategiei privind drepturile fundamentale, a Codului de conduită și a programelor de bază comune și cu privire la instituirea unui mecanism pentru tratarea plângerilor.

 

3a.  Agenția informează forumul consultativ dacă și-a modificat (și în ce măsură) activitățile ca răspuns la rapoartele și recomandările forumului consultativ. Agenția prevede detalii cu privire la astfel de modificări în raportul său anual.

4.  Forumul consultativ pregătește un raport anual privind activitățile sale. Raportul respectiv este făcut public.

4.  Forumul consultativ pregătește un raport anual privind activitățile sale. Raportul respectiv este făcut public.

5.  Forumul consultativ are acces la toate informațiile referitoare la respectarea drepturilor fundamentale, pe care le poate obține inclusiv prin efectuarea de vizite la fața locului ale operațiunilor comune sau ale intervențiilor rapide la frontieră, cu condiția obținerii acordului statului membru gazdă.

5.  Forumul consultativ are acces efectiv la toate informațiile referitoare la respectarea drepturilor fundamentale, pe care le poate obține inclusiv prin efectuarea de vizite la fața locului ale operațiunilor comune sau ale intervențiilor rapide la frontieră, zone de conflict, operații de returnare și intervenții de returnare.

Amendamentul  163

Propunere de regulament

Articolul 71

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Consiliul de administrație desemnează un ofițer pentru drepturile fundamentale, care are experiența și calificările necesare în domeniul drepturilor fundamentale.

1.  Consiliul de administrație desemnează un ofițer pentru drepturile fundamentale, cu responsabilitatea de a monitoriza și promova respectarea drepturilor fundamentale în cadrul agenției, și care are experiența și calificările necesare în domeniul drepturilor fundamentale.

 

1a.  Ofițerul pentru drepturi fundamentale dispune de resursele și resursele umane adecvate pe măsura mandatului și a dimensiunii agenției, precum și de acces la toate informațiile necesare pentru îndeplinirea responsabilităților sale.

2.  Acesta este independent în exercitarea sarcinilor sale de ofițer pentru drepturile fundamentale, este subordonat direct Consiliului de administrație și cooperează cu Forumul consultativ. Ofițerul pentru drepturile fundamentale prezintă rapoarte în mod periodic, contribuind astfel la mecanismul de monitorizare a drepturilor fundamentale.

2.  Acesta este independent în exercitarea sarcinilor sale de ofițer pentru drepturile fundamentale, este subordonat direct Consiliului de administrație și Forumului consultativ. Ofițerul pentru drepturile fundamentale prezintă rapoarte în mod periodic, contribuind astfel la mecanismul de monitorizare a drepturilor fundamentale.

3.  Ofițerul pentru drepturile fundamentale este consultat în privința planurilor operative elaborate în conformitate cu articolul 15, articolul 16 și articolul 32 alineatul (4) și are acces la toate informațiile privind respectarea drepturilor fundamentale, în ceea ce privește toate activitățile agenției.

3.  Ofițerul pentru drepturile fundamentale este consultat în privința planurilor operative elaborate în conformitate cu articolul 15, articolul 16, articolul 27 și articolul 32 alineatul (4) și are acces la toate informațiile privind respectarea drepturilor fundamentale, în ceea ce privește toate activitățile agenției.

Amendamentul  164

Propunere de regulament

Articolul 72

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cooperare cu ofițerul pentru drepturile fundamentale, agenția ia măsurile necesare pentru a institui un mecanism de tratare a plângerilor, în conformitate cu prezentul articol, pentru a monitoriza și a asigura respectarea drepturilor fundamentale în toate activitățile agenției.

1.  În cooperare cu ofițerul pentru drepturile fundamentale, agenția ia măsurile necesare pentru a institui un mecanism de tratare a plângerilor independent, accesibil, transparent și eficace, în conformitate cu prezentul articol, pentru a monitoriza și a asigura respectarea drepturilor fundamentale în toate activitățile agenției.

2.  Orice persoană direct afectată de acțiunile personalului implicat într-o operațiune comună, un proiect-pilot, o intervenție rapidă la frontieră, o operațiune de returnare sau o intervenție de returnare și care consideră că a fost victima unei încălcări a drepturilor sale fundamentale în urma acestor acțiuni poate transmite agenției o plângere scrisă; această plângere poate fi transmisă și de un terț care acționează în numele unei astfel de persoane.

2.  Orice persoană direct afectată de acțiunile personalului implicat într-o operațiune comună, un proiect-pilot, o intervenție rapidă la frontieră, în echipa de sprijin pentru gestionarea migrației, într-o operațiune de returnare sau o intervenție de returnare și care consideră că a fost victima unei încălcări a drepturilor sale fundamentale, protejate de dreptul Uniunii, în urma acestor acțiuni poate transmite agenției o plângere scrisă; această plângere poate fi transmisă și de un terț care acționează în numele unei astfel de persoane.

3.  Sunt admisibile numai plângerile motivate care implică încălcări concrete ale drepturilor fundamentale. Plângerile anonime, răuvoitoare, frivole, insultătoare, ipotetice sau inexacte sunt excluse din mecanismul de tratare a plângerilor.

3.  Sunt admisibile numai plângerile motivate care implică încălcări concrete ale drepturilor fundamentale. Plângerile clar nejustificate, anonime, răuvoitoare, frivole, insultătoare sau ipotetice sunt excluse din mecanismul de tratare a plângerilor. Plângerile pot fi transmise de un terț care acționează cu bună credință în interesul unui reclamant care dorește să nu își dezvăluie identitatea.

4.  Ofițerul pentru drepturile fundamentale este responsabil pentru gestionarea plângerilor primite de agenție în conformitate cu dreptul la bună administrare. În acest scop, ofițerul pentru drepturile fundamentale analizează admisibilitatea unei plângeri, înregistrează plângerile admisibile, transmite directorului executiv toate plângerile înregistrate, transmite plângerile referitoare la polițiștii de frontieră statului membru gazdă și înregistrează măsurile adoptate de agenție sau de statul membru în cauză ca urmare a plângerilor.

4.  Ofițerul pentru drepturile fundamentale este responsabil pentru gestionarea plângerilor primite de agenție în conformitate cu Carta și cu dreptul la bună administrare. În acest scop, ofițerul pentru drepturile fundamentale analizează admisibilitatea unei plângeri, înregistrează plângerile admisibile, transmite directorului executiv toate plângerile înregistrate și transmite plângerile referitoare la polițiștii de frontieră statului membru gazdă, inclusiv autorității relevante sau organismului competent pentru drepturile fundamentale din statul membru, într-o perioadă de timp determinată. Ofițerul pentru drepturile fundamentale înregistrează și asigură măsurile adoptate de agenție sau de statul membru în cauză ca urmare a plângerilor. Toate deciziile sunt transmise în scris și justificate. Ofițerul pentru drepturile fundamentale informează reclamantul în privința deciziei privind admisibilitatea plângerii, precum și în privința autorităților naționale cărora le-a fost transmisă aceasta.

 

Dacă plângerea nu e admisibilă, reclamantului i se transmit informații privind motivele și i se comunică alte modalități de rezolvare a nemulțumirilor sale.

5.  În cazul înregistrării unei plângeri referitoare la un membru al personalului agenției, directorul executiv se asigură că sunt luate măsurile adecvate, inclusiv de natură disciplinară, dacă este cazul. Directorul executiv îl informează pe ofițerul pentru drepturile fundamentale în privința constatărilor la care a ajuns agenția în urma unei plângeri și a măsurilor luate în consecință.

5.  În cazul înregistrării unei plângeri referitoare la un membru al personalului agenției, directorul executiv se asigură că sunt luate măsurile subsecvente adecvate, în consultare cu ofițerul pentru drepturile fundamentale, inclusiv de natură disciplinară, dacă este cazul. Directorul executiv îl informează pe ofițerul pentru drepturile fundamentale în legătură cu punerea în aplicare a măsurilor disciplinare într-o perioadă de timp determinată și, dacă este cazul, la intervale regulate după aceea.

6.  În cazul înregistrării unei plângeri referitoare la un polițist de frontieră al unui stat membru gazdă sau la un membru al echipelor, inclusiv la membri detașați ai echipelor sau la experți naționali detașați, statul membru gazdă se asigură că sunt luate măsurile necesare, inclusiv de natură disciplinară, dacă este cazul, sau de altă natură, în conformitate cu legislația națională. Statul membru în cauză îl informează pe ofițerul pentru drepturile fundamentale în privința constatărilor la care a ajuns în urma unei plângeri și a măsurilor luate în consecință.

6.  În cazul înregistrării unei plângeri referitoare la un polițist de frontieră al unui stat membru gazdă sau la un membru al echipelor, inclusiv la membri detașați ai echipelor sau la experți naționali detașați, statul membru gazdă se asigură că sunt luate măsurile necesare, inclusiv de natură disciplinară, dacă este cazul, sau de altă natură, în conformitate cu legislația națională. Statul membru în cauză îl informează pe ofițerul pentru drepturile fundamentale în privința constatărilor la care a ajuns în urma unei plângeri și a măsurilor luate în consecință, într-o perioadă determinată de timp și, dacă este cazul, la intervale regulate după aceea. În cazul în care statul membru în cauză nu informează agenția, aceasta transmite o scrisoare de avertizare, în care indică posibilele măsuri pe care agenția le poate lua dacă nu se dă curs scrisorii.

 

6a.  În cazul în care un polițist de frontieră sau un expert național detașat este găsit vinovat de încălcarea drepturilor fundamentale sau a obligațiilor privind protecția internațională, agenția solicită statului membru îndepărtarea imediată a polițistului de frontieră sau a expertului național detașat din activitatea agenției sau din rezerva de reacție rapidă.

7.  Ofițerul pentru drepturile fundamentale informează directorul executiv și Consiliul de administrație în privința constatărilor la care au ajuns agenția și statele membre în urma plângerilor, precum și în privința măsurilor luate în consecință.

7.  Ofițerul pentru drepturile fundamentale informează directorul executiv și Consiliul de administrație în privința constatărilor la care au ajuns agenția și statele membre în urma plângerilor, precum și în privința măsurilor luate în consecință. Agenția include în raportul său anual informații privind mecanismul de soluționare a plângerilor, indicând numărul de plângeri primite, tipurile de încălcări ale drepturilor fundamentale, operațiunea în chestiune și măsurile subsecvente luate de agenție și de statele membre.

8.  În conformitate cu dreptul la bună administrare, dacă o plângere este admisibilă, reclamantul trebuie informat că a fost înregistrată o plângere, că s-a inițiat o evaluare și că un răspuns va fi transmis de îndată ce va fi disponibil. Dacă plângere nu e admisibilă, reclamantului i se transmit informații privind motivele și i se comunică alte modalități de rezolvare a nemulțumirilor sale.

 

9.  După consultarea Forumului consultativ, ofițerul pentru drepturile fundamentale întocmește un formular de plângere standardizat prin care se solicită informații detaliate și specifice referitoare la presupusa încălcare a drepturilor fundamentale. Ofițerul pentru drepturile fundamentale transmite acest formular directorului executiv și Consiliului de administrație.

9.  După consultarea Forumului consultativ, ofițerul pentru drepturile fundamentale stabilește procedura de tratare a plângerilor în baza articolului 41 din Cartă și în conformitate cu dispozițiile de mai sus și întocmește un formular de plângere standardizat prin care se solicită informații detaliate și specifice referitoare la presupusa încălcare a drepturilor fundamentale. Ofițerul pentru drepturile fundamentale transmite acest formular și procedurile detaliate directorului executiv și Consiliului de administrație.

Agenția se asigură că formularul de plângere standardizat este disponibil în limbile cele mai utilizate șiacesta este disponibil atât pe site-ul web al agenției, cât și în formă fizică pe parcursul tuturor activităților agenției. Ofițerul pentru drepturile fundamentale ia în considerare plângerile chiar dacă acestea nu sunt transmise cu ajutorul formularului de plângere standardizat.

Agenția se asigură că informațiile legate de posibilitatea și de procedura de depunere a unei plângeri sunt ușor accesibile. Formularul de plângere standardizat este pus la dispoziție în limbi care sunt înțelese sau care se presupune, în mod rezonabil,sunt înțelese de resortisanții țărilor terțe și este disponibil atât pe site-ul web al agenției, cât și în formă fizică pe parcursul tuturor activităților agenției. La cerere, se acordă consiliere și sprijin suplimentare presupuselor victime cu privire la procedura de depunere a unei plângeri. Se furnizează informații adaptate copiilor și altor grupuri vulnerabile pentru a facilita accesul acestora la mecanismul de tratare a plângerilor. Ofițerul pentru drepturile fundamentale ia în considerare plângerile chiar dacă acestea nu sunt transmise cu ajutorul formularului de plângere standardizat.

10.  Datele cu caracter personal incluse într-o plângere sunt tratate și prelucrate de agenție și de ofițerul pentru drepturile fundamentale în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001, iar de statele membre în conformitate cu Directiva 95/46/CE și cu Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului.

10.  Datele cu caracter personal incluse într-o plângere sunt tratate și prelucrate de agenție și de ofițerul pentru drepturile fundamentale în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001, iar de statele membre în conformitate cu Directiva 95/46/CE și cu Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului.

Se consideră că, prin trimiterea unei plângeri, reclamantul consimte la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, în înțelesul articolului 5 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001, de către agenție și ofițerul pentru drepturile fundamentale.

Se consideră că, prin trimiterea unei plângeri, reclamantul consimte la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, în înțelesul articolului 5 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001, de către agenție și ofițerul pentru drepturile fundamentale.

Pentru a proteja interesele reclamantului, plângerile sunt tratate în mod confidențial, cu excepția cazurilor în care reclamantul renunță la dreptul său la confidențialitate. Dacă un reclamant renunță la dreptul său la confidențialitate, se consideră că acesta consimte la divulgarea identității sale, în legătură cu subiectul plângerii, de către ofițerul pentru drepturile fundamentale sau de către agenție.

Pentru a proteja interesele reclamantului, plângerile sunt tratate în mod confidențial, cu excepția cazurilor în care reclamantul renunță la dreptul său la confidențialitate. Dacă un reclamant renunță la dreptul său la confidențialitate, se consideră că acesta consimte la divulgarea identității sale față de autoritatea competentă sau, în cazurile în care este necesar sau relevant, autoritatea relevantă sau organismul competent pentru drepturile fundamentale al statului membru în cauză, în legătură cu subiectul plângerii, de către ofițerul pentru drepturile fundamentale sau de către agenție.

 

10a.  Drepturile privind protecția datelor și plângerile aferente adresate de persoane vizate sunt abordate, în mod separat, de către responsabilul cu protecția datelor, astfel cum se prevede la articolul 44 alineatul (1) din prezentul regulament. Ofițerul pentru drepturile fundamentale și responsabilul cu protecția datelor stabilesc, în scris, un memorandum de înțelegere care să indice repartizarea sarcinilor ce le revin în ceea ce privește plângerile primite.

Amendamentul  165

Propunere de regulament

Articolul 74 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.   Agenția poate desfășura activități de comunicare din proprie inițiativă în domeniile care țin de competența sa. Agenția face public raportul anual de lucru consolidat menționat la articolul 61 alineatul (1) litera (d) și se asigură, în primul rând, că publicul și orice parte interesată primesc informații obiective, fiabile și ușor de înțeles privind activitatea sa.

2.  Agenția desfășoară activități de comunicare din proprie inițiativă în domeniile care țin de competența sa. Agenția face publice informații relevante, cum ar fi raportul anual de lucru consolidat menționat la articolul 61 alineatul (1) litera (d) și se asigură, în primul rând, că publicul și orice parte interesată primesc informații obiective, detaliate, fiabile și ușor de înțeles privind activitatea sa, fără a dezvălui informații operative care, dacă ar fi date publicității, ar periclita atingerea obiectivului operațiunilor.

Amendamentul  166

Propunere de regulament

Articolul 75 – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Veniturile agenției constau, fără a se aduce atingere altor tipuri de resurse, în:

1.  Veniturile agenției constau în:

Amendamentul  167

Propunere de regulament

Articolul 75 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Pentru a asigura o mai mare transparență bugetară, cheltuielile operative trebuie să fie înregistrate în bugetul Uniunii la posturi bugetare separate, în funcție de domeniul de activitate.

Amendamentul  168

Propunere de regulament

Articolul 75 – alineatul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Comisia înaintează estimarea Parlamentului European și Consiliului (denumite în continuare „autoritatea bugetară”) împreună cu proiectul preliminar de buget al Uniunii Europene.

7.  La primirea estimării, Comisia o înaintează Parlamentului European și Consiliului (denumite în continuare „autoritatea bugetară”).

Amendamentul  169

Propunere de regulament

Articolul 75 – alineatul 13

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

13.  În vederea finanțării desfășurării intervențiilor rapide la frontieră și a intervențiilor de returnare, bugetul agenției adoptat de Consiliul de administrație include o rezervă financiară operativă, în cuantum de cel puțin 4 % din alocarea prevăzută pentru activitățile operative. Rezerva trebuie menținută pe parcursul exercițiului financiar.

13.  În vederea finanțării desfășurării intervențiilor rapide la frontieră și a intervențiilor de returnare, bugetul agenției adoptat de Consiliul de administrație include o rezervă financiară operativă, în cuantum de cel puțin 4 % din alocarea prevăzută pentru activitățile operative. La data de 1 octombrie a fiecărui an, cel puțin un sfert din rezerva anuală trebuie să rămână disponibil pentru acoperirea nevoilor care pot apărea până la sfârșitul exercițiului financiar.

Amendamentul  170

Propunere de regulament

Articolul 77 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 77 a

 

Prevenirea conflictelor de interese

 

Agenția adoptă norme interne prin care le solicită membrilor organelor acestora și personalului lor să evite, pe durata raporturilor de muncă cu aceste instituții sau a mandatului lor, orice situație susceptibilă să genereze un conflict de interese și să raporteze astfel de situații.

Amendamentul  171

Propunere de regulament

Articolul 79

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 79

eliminat

Procedura comitetelor

 

1.  Comisia este asistată de comitetul instituit prin articolul 33a din Regulamentul (CE) nr. 562/2006. Comitetul respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

 

2.  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

 

3.  În cazul în care avizul comitetului trebuie obținut prin procedură scrisă, respectiva procedura se încheie fără rezultat dacă, înainte de expirarea termenului de emitere a avizului, acest lucru este hotărât de președintele comitetului sau solicitat de două treimi dintre membrii comitetului.

 

4.  În cazul în care comitetul nu emite niciun aviz, Comisia nu adoptă proiectul de act de punere în aplicare și se aplică articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

 

5.  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, coroborat cu articolul 5 din regulamentul respectiv.

 

Amendamentul  172

Propunere de regulament

Articolul 80

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  La trei ani după data intrării în vigoare a prezentului regulament și ulterior o dată la trei ani, Comisia efectuează o evaluare pentru a analiza, în special, impactul, eficacitatea și eficiența activităților agenției și a practicilor sale de lucru în raport cu obiectivele, mandatul și sarcinile care îi revin. Evaluarea abordează, în special, posibila necesitate de a modifica mandatul agenției, precum și implicațiile financiare ale unei astfel de modificări.

1.  În termen de ... [trei ani după data intrării în vigoare a prezentului regulament] și ulterior o dată la trei ani, Comisia efectuează o evaluare independentă pentru a analiza, în special, rezultatele Agenției în îndeplinirea obiectivelor, mandatului și sarcinilor sale, impactul, eficacitatea și eficiența activităților agenției și a practicilor sale de lucru în raport cu obiectivele, mandatul și sarcinile care îi revin și realizarea cooperării europene în domeniul pazei de coastă. Evaluarea abordează, în special, posibila necesitate de a modifica mandatul agenției, precum și implicațiile financiare ale unei astfel de modificări.

Evaluarea cuprinde o analiză specifică a modului în care Carta drepturilor fundamentale a fost respectată în punerea în aplicare a prezentului regulament.

Evaluarea cuprinde o analiză specifică a modului în care Carta și legislația relevantă a Uniunii a fost respectată în punerea în aplicare a prezentului regulament.

2.  Comisia transmite Parlamentului European, Consiliului și Consiliului de administrație raportul de evaluare împreună cu concluziile sale asupra raportului. Raportul de evaluare și concluziile asupra acestuia sunt făcute publice.

2.  Comisia transmite Parlamentului European, Consiliului și Consiliului de administrație raportul de evaluare împreună cu concluziile sale asupra raportului. Raportul de evaluare și concluziile asupra acestuia sunt făcute publice.

3.  Cu ocazia unei evaluări din două, Comisia evaluează rezultatele obținute de agenție, având în vedere obiectivele, mandatul și sarcinile acesteia.

 

Amendamentul  173

Propunere de regulament

Articolul 82 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 19 alineatul (5) și articolele 28, 29, 30 și 31 se aplică la trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Articolele 28 , 29, 30 și 31 se aplică ... [trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].


EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Spațiul Schengen, ca spațiul constituit din 26 de țări fără control la frontierele interne, în care persoanele se pot deplasa liber, este considerat, de mulți, pe bună dreptate, una dintre realizările cele mai mari și mai vizibile ale integrării europene. În prezent, tocmai ideea, și anume lipsa controalelor la frontierele interne, este însă contestată într-un mod fără precedent: opt state Schengen (Belgia, Danemarca, Germania, Ungaria, Austria, Slovenia, Suedia și Norvegia) au reintrodus controalele de frontieră la frontierele lor, ca reacție la deplasările secundare ale migranților în situație neregulamentară, considerate drept o amenințare gravă pentru securitatea internă și politica publică. În plus, Malta și Franța au reintrodus controlul la frontiera internă din considerente de securitate.

Aceasta arată că instrumentele și mecanismele care au fost dezvoltate de-a lungul timpului pentru ca spațiul Schengen să funcționeze cu eficacitate nu sunt suficiente, dată fiind amploarea actualei crize a migrației și amenințările reprezentate de activitățile teroriste.

Sunt în curs eforturi de soluționare a provocărilor cauzate de criza migrației, de încurajare a unei mai mari solidarități între statele membre și de intensificare a schimbului de informații și a cooperării dintre autoritățile de impunere a ordinii de drept în contextul luptei împotriva terorismului.

Propunerea privind paza europeană de frontieră și de coastă (EBCG) abordează necesitatea asigurării unui control adecvat la frontiera externă a spațiului Schengen ca condiție prealabilă pentru o gestionare eficace a migrației, pentru a asigura un nivel ridicat de securitate în Uniune, salvgardând totodată libera deplasare a persoanelor pe teritoriul acesteia. Astfel, în contextul actual, abordarea slăbiciunilor identificate este un element esențial, însă nu și un remediu universal.

Cadru general

Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale UE (cunoscută sub denumirea „Frontex”) și-a început activitatea la 1 mai 2005. Ideea aflată la baza Frontex a fost aceea de a îmbunătăți gestionarea integrată a frontierelor externe și implementarea unor norme comune, pentru a promova, coordona și dezvolta conceptul de gestionare europeană a frontierelor.

Mandatul Frontex a fost deja revizuit de două ori. Regulamentul nr. 863/2007 a introdus conceptul de intervenții rapide la frontieră, iar Regulamentul nr. 1168/2011 a scos în evidență responsabilitatea Frontex în ceea ce privește protejarea drepturilor fundamentale.

În 2013, Regulamentul nr. 1052/2013 a instituit, de asemenea, Sistemul european de supraveghere a frontierelor (Eurosur), care este administrat de Frontex și poate fi descris ca o hartă a situației de la frontieră care servește pentru schimbul de informații. În plus, în urma unui proces intentat de Parlament, Regulamentul nr. 656/2014 a stabilit norme de supraveghere a frontierelor maritime externe, în contextul cooperării operative coordonate de Frontex.

La data adoptării ultimei revizuiri a Regulamentului Frontex, în 2011, Comisia s-a angajat, printr-o declarație, să lanseze un studiu de fezabilitate privind crearea unui sistem european de polițiști de frontieră(1). De asemenea, în cadrul Programului de la Stockholm, Consiliul European a invitat Comisia „să inițieze o dezbatere privind dezvoltarea pe termen lung a Frontex[inclusiv] [...] fezabilitatea creării unui sistem european de polițiști de frontieră”. Acest studiu a fost pregătit și i-a fost prezentat Comisiei LIBE(2).

Concomitent, Frontex a trecut printr-o evaluare care fusese preconizată în temeiul său juridic, al cărei rezultat a fost dat publicității(3). În Agenda sa privind migrația, Comisia a anunțat că, „pe baza evaluării în curs [...], Comisia va propune modificarea temeiului juridic al Frontex, pentru a consolida rolul acestuia în materie de returnare.”

Parlamentul a pus în discuție dezvoltarea viitoare a Frontex cu mai multe ocazii, inclusiv în cadrul unei dezbateri în plen, desfășurată la 11 februarie 2015, și în cursul pregătirii rezoluției sale din 2 decembrie 2015 referitoare la raportul special al Ombudsmanului European privind ancheta sa din proprie inițiativă OI/5/2012/BEH-MHZ în legătură cu Frontex (2014/2215(INI)). În această rezoluție, Parlamentul a recomandat introducerea unei prevederi referitoare la un mecanism de soluționare individuală a plângerilor atunci când va fi revizuit mandatul Frontex.

Propunerea de față privind o EBCG

Pe baza lucrărilor pregătitoare menționate mai sus și confruntată fiind cu o criză a migrației fără precedent, Comisia a prezentat această propunere în decembrie trecut. Propunerea prevede o revizuite completă a mandatului Frontex, prin extinderea semnificativă a competențelor acesteia.

Comisia propune crearea conceptului de EBCG, care ar fi alcătuită din noua Agenție Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă, în locul Frontex, și din autoritățile naționale ale statelor membre responsabile cu gestionarea frontierelor, inclusiv serviciile de pază de coastă, în măsura în care îndeplinesc sarcini de control la frontieră. De asemenea, Comisia propune includerea pentru prima dată în legislație a conceptului de gestionare europeană integrată a frontierelor.

Printre elementele novatoare ale propunerii se numără introducerea unei evaluări a vulnerabilității ca mecanism preventiv pentru evitarea controlului ineficace la frontiera externă, desfășurarea unor ofițeri de legătură în statele membre, procedura pentru situații la frontieră care reclamă o acțiune urgentă și înființarea unei rezerve de 1500 de polițiști de frontieră care ar urma să fie puși la dispoziție de statele membre pentru a fi desfășurați rapid, fără excepție. Propunerea prevede, de asemenea, un rol mult mai important al agenției în domeniul returnării, consolidarea capacității sale (personal, buget, echipament), o cooperare mai intensă cu țările terțe, instituirea unei cooperări europene în materie de pază de coastă.

Poziția raportorului

Raportorul întâmpină favorabil și sprijină propunerea, ca element suplimentar care, odată adoptat, va intensifica solidaritatea dintre statele membre, va consolida integrarea în ceea ce privește gestionarea frontierelor și va contribui la prevenirea situațiilor de criză la frontiera externă. Propunerea este un răspuns la slăbiciunile identificate, fie ele generate de lipsa de voință sau de incapacitatea statelor membre de a pune la dispoziție polițiști de frontieră și echipament pentru a fi desfășurat de agenție atunci când este necesar, de lipsa unei monitorizări eficace și a unor măsuri preventive sau de faptul că statele membre nu au activat mecanismele create (de când a fost instituit mecanismul, nu au fost decât două intervenții rapide la frontieră). În spațiul de liberă circulație fără frontiere interne, gestionarea frontierelor externe ale Uniunii trebuie să le incumbe, în comun, tuturor statelor membre. Modificările propuse de raportor urmăresc să consolideze în și mai mare măsură propunerea, mărind eficacitatea agenției, ca și eficiența și măsura în care aceasta va da de seamă.

Raportorul propune mai multe amendamente care trebuie să-i permită agenției să-și atingă mai bine obiectivele. Este esențial ca, în viitor, agenția să aibă la dispoziție polițiștii de frontieră și echipamentul necesar, ori de câte ori este nevoie și, în special, să fie în măsură să-i desfășoare în răstimp scurt, atunci când se impune.

Cu privire la procedura propusă pentru situații la frontieră care reclamă acțiuni urgente (articolul 18), raportorul consideră că propunerea respectă suveranitatea statelor membre, deoarece ea prevede, de asemenea, ca statul membru în cauză și agenția să fie de acord cu planul operativ și ca statul membru să fie cel care formulează instrucțiuni pentru echipe. Raportorul consideră, însă, că Consiliul trebuie ia decizii de a acționa pentru a consolida procesul decizional și a pune mai mult în evidență suveranitatea statelor membre. Trebuie, de asemenea, să existe o procedură realistă de a acționa în cazul în care un stat membru nu se conformează unei decizii a Consiliului. În astfel de cazuri, a aștepta pronunțarea unei hotărâri judecătorești nu constituie o opțiune acceptabilă. În loc de aceasta, în circumstanțe bine definite, ar putea fi necesar ca, în ultimă instanță, să fie reintrodus controlul la anumite frontiere interne, cu scopul protejării spațiului Schengen ca atare.

Raportorul consideră, de asemenea, că desfășurarea unor ofițeri de legătură în toate statele membre cu o frontieră externă terestră sau maritimă îi va permite să-și atingă mai bine obiectivele și va facilita schimbul de informații dintre statele membre și agenție. În principiu, ofițerii de legătură trebuie să fie desfășurați în toate statele membre, deoarece toate acestea trebuie să ia parte la edificarea în continuare a unei culturi comune a standardelor ridicate în materie de gestionare a frontierelor. Ca o recunoaștere a faptului că statele membre care nu au decât frontiere aeriene sunt expuse unor riscuri mai reduse, în aceste state nu este necesar să fie desfășurați ofițeri de legătură.

Frontierele externe vor fi monitorizate constant, cu analize periodice a riscurilor și evaluări obligatorii ale vulnerabilității, în vederea soluționării slăbiciunilor la frontierele externe. Raportorul propune prevederi mai ferme cu privire la echipamentul destinat operațiunilor. La dispoziția agenției va fi pusă o forță de reacție rapidă compusă din polițiști de frontieră și o rezervă de echipament tehnic, care să poată fi desfășurate în cadrul operațiunilor rapide la frontieră în răstimp de câteva zile.

Dat fiind rolul sporit al agenției în cazul returnărilor, raportorul clarifică faptul că, în această privință, obiectivul agenției este acela de a asista statele membre la organizarea practică a operațiunilor de returnare, fără a interfera pe fondul deciziilor de returnare luate de statele membre. Mai mult decât atât, dat fiind rolul mai amplu și sarcinile operative mai extinse ale agenției, raportorul sprijină instituirea unui număr de garanții în materie de drepturi fundamentale pentru agenție.

Raportorul consideră, de asemenea, că regulamentul trebuie să constituie o „garanție pentru viitor”. Cu accentul pus în prezent pe contribuția la gestionarea eficace a migrației la frontierele externe ale Uniunii, rolul său implică abordarea amenințărilor potențiale de la frontierele externe ale Uniunii, inclusiv infracționalitatea cu dimensiuni transfrontaliere.

În ceea ce privește eficiența, raportorul propune eliminarea conceptului de consiliu de supraveghere și de exercițiu de programare multianuală, deoarece ambele prezintă riscul inerent de a constitui o piedică pentru acțiunea eficientă. De asemenea, raportorul consideră că, în loc de a funcționa cu granturi, atunci când își finanțează sau cofinanțează activitățile, agenția ar trebui să utilizeze contracte. Sistemele de grant nu sunt flexibile și reclamă timp, pe când raporturile contractuale ar putea fi mai eficiente.

Raportorul consideră, de asemenea, că este necesar să se mărească gradul de responsabilizare al viitoarei agenții, prin majorarea volumului de informații puse la dispoziția Parlamentului și a publicului larg. Este necesară mai multă transparență, pentru a mări legitimitatea și a evita impresiile false cu privire la rolul agenției.

În fine, raportorul sprijină opinia potrivit căreia adoptarea acestui regulament este urgentă pentru a consolida controlul la frontiera externă și, astfel, să se revină la o situație fără controale la frontieră în interiorul spațiului Schengen.

(1)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=RO&reference=P7-TA-2011-344

(2)

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/docs/20141016_home_esbg_frp_001_esbg_final_report_3_00_en.pdf

(3)

http://frontex.europa.eu/assets/Publications/General/Final_Report_on_External_Evaluation_of_Frontex.pdf


AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI EXTERNE (20.5.2016)

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Paza europeană de frontieră și de coastă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004, a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 și a Deciziei 2005/267/CE

(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

Raportor pentru aviz: Javier Nart

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Paza europeană de frontieră și de coastă are ca obiectiv crearea unei Paze europene a frontierelor și a coastelor, pentru a asigura un management integrat al frontierelor externe ale UE.

Propunerea este binevenită și răspunde provocărilor cu care se confruntă Uniunea Europeană în actuala criză a refugiaților și a migrației. Se estimează că numai între ianuarie și noiembrie 2015, aproximativ 1,5 de milioane de persoane au trecut frontiera în mod ilegal.

Articolul 77 din TFUE stabilește ca obiectiv „introducerea treptată a unui sistem integrat de administrare a frontierelor externe”, iar această propunere ar trebui adoptată ca un prim pas important în această direcție.

Cu toate acestea, în desfășurarea activităților practice, agenția europeană propusă pentru paza frontierelor și a coastelor se va baza pe actualul Frontex și pe cooperarea și contribuțiile statelor membre.

Regulamentul are nevoie de o serie de modificări pentru a clarifica conceptul de „responsabilități comune” ale statelor membre și ale Agenției UE pentru Paza Frontierelor și a Coastelor.

Deși competențele adăugate reprezintă un semnificativ pas înainte, aceste etape trebuie văzute ca o primă etapă a unui proces ce are ca finalitate o pază complet independentă, integrată și condusă la nivelul UE a frontierelor și a coastelor UE, finanțată din bugetul UE și cu autonomie operațională. Adoptarea finală a prezentului regulament ar trebui să fie însoțită de un angajament politic clar din partea statelor membre și a instituțiilor UE pentru o astfel de evoluție.

Trebuie remarcate prevederile articolului 18 din propunerea de regulament, care vor permite o intervenție independentă stabilită de către Comisie, chiar împotriva voinței unui stat membru.

Este esențial ca agenția să-și creeze relații bune cu echipele de polițiști de frontieră și de coastă din țările terțe și, de asemenea, să dispună de independență operațională și de capabilități pentru aceste legături externe.

Evaluarea impactului bugetar prevede cel puțin 31,5 de milioane de euro în 2017, dar această sumă, împreună cu o estimare preliminară a personalului necesar, pare oarecum mică.

Printre amendamentele propuse de Comisia pentru afaceri externe sunt, de asemenea, clarificări cu privire la rolul Parlamentului European în supravegherea agenției și a cooperării agenției cu țările terțe.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Se intenționează ca Paza europeană de frontieră și de coastă să înlocuiască Frontex pentru a asigura o administrare europeană integrată a frontierelor externe în scopul gestionării eficiente a migrației și al asigurării unui nivel înalt de securitate internă în Uniune, garantând, în același timp, libera circulație a persoanelor în acest spațiu. În conformitate cu tratatele și cu protocoalele acestora, statele membre în care încă nu se aplică dispozițiile acquis-ului Schengen privind eliminarea controalelor la frontieră ar trebui să poată să participe la toate măsurile adoptate în temeiul prezentului regulament sau să beneficieze de toate aceste măsuri.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Prin urmare, sarcinile Frontex ar trebui extinse și, pentru a reflecta aceste modificări, agenția ar trebui să fie redenumită „Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă”. Rolul de bază al Agenției Europene pentru Paza de Frontieră și de Coastă ar trebui să fie acela de a institui o strategie operativă și tehnică pentru punerea în aplicare a unei gestionări integrate a frontierelor la nivelul Uniunii, de a supraveghea funcționarea efectivă a controlului la frontierele externe, de a oferi statelor membre asistență operativă și tehnică sporită prin intermediul operațiunilor comune și al intervențiilor rapide la frontieră, de a asigura punerea în practică a măsurilor în situații care necesită acțiuni urgente la frontierele externe, precum și de a organiza, a coordona și a desfășura operațiuni de returnare și intervenții de returnare.

(9)  Prin urmare, sarcinile Frontex ar trebui extinse și, pentru a reflecta aceste modificări, agenția ar trebui să fie redenumită „Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă”. Rolul de bază al Agenției Europene pentru Paza de Frontieră și de Coastă ar trebui să fie acela de a institui o strategie operativă și tehnică pentru punerea în aplicare a unei gestionări integrate a frontierelor la nivelul Uniunii, de a supraveghea funcționarea efectivă a controlului la frontierele externe, de a oferi statelor membre asistență operativă și tehnică sporită prin intermediul operațiunilor comune și al intervențiilor rapide la frontieră, de a asigura punerea în practică a măsurilor în situații care necesită acțiuni urgente la frontierele externe, inclusiv în operațiunile de căutare și de salvare pe mare, precum și de a organiza, a coordona și a desfășura operațiuni de returnare și intervenții de returnare.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Într-un spirit de responsabilitate partajată, rolul Agenției Europene pentru Paza de Frontieră și de Coastă ar trebui să fie monitorizarea în mod regulat a gestionării frontierelor externe. Agenția ar trebui să asigure o monitorizare adecvată și eficace nu numai prin analiza de risc, prin schimbul de informații și prin EUROSUR, ci și prin prezența unor experți din propriul său personal în statele membre. Prin urmare, agenția ar trebui să poată trimite ofițeri de legătură în anumite state membre pentru o perioadă de timp în care ofițerul de legătură raportează directorului executiv. Raportul ofițerilor de legătură ar trebui să facă parte din evaluarea vulnerabilității.

(12)  Asumându-și o responsabilitate comună cu statele membre, rolul Agenției Europene pentru Paza de Frontieră și de Coastă ar trebui să fie monitorizarea în mod regulat a gestionării frontierelor externe ale UE. Agenția ar trebui să asigure o monitorizare adecvată și efectivă nu numai prin analiza de risc, prin schimbul de informații și prin EUROSUR, ci și prin prezența experților proprii la fața șocului în cooperare deplină cu statele membre și prin respectarea drepturilor țărilor care nu aparțin spațiului Schengen. Prin urmare, agenția ar trebui să poată trimite ofițeri de legătură în anumite state membre pentru o perioadă de timp în care ofițerul de legătură raportează directorului executiv. Raportul ofițerilor de legătură ar trebui să facă parte din evaluarea vulnerabilității.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă ar trebui să furnizeze statelor membre asistența tehnică și operativă necesară pentru a consolida capacitatea acestora de a-și respecta obligațiile în ceea ce privește controlul frontierelor externe și de a face față provocărilor la frontierele externe apărute ca rezultat al imigrației neregulamentare sau al criminalității transfrontaliere. În acest sens, la cererea unui stat membru sau din proprie inițiativă, Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă ar trebui să organizeze și să coordoneze operațiuni comune pentru unul sau mai multe state membre și să trimită echipe europene de pază de frontieră și de coastă, precum și echipamentele tehnice necesare, și poate trimite experți din propriul său personal.

(14)  Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă ar trebui să organizeze și să ofere statelor membre asistența tehnică și operativă suplimentară necesară pentru a consolida capacitatea acestora de a-și respecta obligațiile în ceea ce privește controlul frontierelor externe și de a face față provocărilor la frontierele externe, inclusiv prin operațiuni de căutare și salvare pe mare, fără a aduce atingere competenței autorităților responsabile la nivel național de a iniția anchete penale. În acest sens, la cererea unui stat membru sau din proprie inițiativă, Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă ar trebui să organizeze și să coordoneze operațiuni comune pentru unul sau mai multe state membre și să trimită echipe europene de pază de frontieră și de coastă, precum și echipamentele tehnice necesare, și poate trimite experți din propriul său personal.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  În anumite zone de la frontierele externe unde statele membre se confruntă cu o presiune disproporționată a migrației, caracterizată de sosiri masive de fluxuri migratorii mixte, denumite zone „hotspot”, statele membre ar trebui să se poată baza pe întăririle tehnice și operative sporite din partea echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației, alcătuite din echipe de experți trimiși din statele membre de Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă și de Biroul European de Sprijin pentru Azil, din cadrul Europol sau de la alte agenții relevante ale Uniunii, precum și din experți din cadrul personalului Agenției Europene pentru Paza de Frontieră și de Coastă. Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă ar trebui să sprijine Comisia în coordonarea activităților diferitelor agenții pe teren.

(16)  În anumite zone de la frontierele externe unde statele membre se confruntă cu o presiune disproporționată a migrației, caracterizată de sosiri masive de fluxuri migratorii mixte, denumite zone „hotspot”, statele membre ar trebui să se poată baza pe întăririle tehnice și operative sporite din partea echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației, alcătuite din echipe de experți trimiși din statele membre de Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă și de Biroul European de Sprijin pentru Azil, din cadrul Europol sau de la alte agenții relevante ale Uniunii, precum și din experți din cadrul personalului Agenției Europene pentru Paza de Frontieră și de Coastă. Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă ar trebui să sprijine Comisia în coordonarea activităților diferitelor agenții pe teren. Agenția are trebui să aibă dreptul autonom de a interveni pentru a-și desfășura agenții și echipamentele în funcție de complexitatea situației de protecție a frontierei și de elementele specifice ale zonelor de la frontierele externe în care statele membre se confruntă cu presiuni migratorii disproporționate.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă ar trebui să dispună de echipamentele și personalul necesare pentru a fi trimise în operațiuni comune sau în intervenții rapide la frontieră. În acest scop, atunci când lansează intervenții rapide la frontieră la cererea unui stat membru sau în contextul unei situații care impune o acțiune urgentă, Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă ar trebui să fie în măsură să trimită echipe europene de pază de frontieră și de coastă dintr-o rezervă disponibilă rapid care ar trebui să fie un corp permanent alcătuit dintr-un mic procent din numărul total al polițiștilor de frontieră din statele membre, iar acest număr ar trebui să fie de cel puțin 1 500 de persoane. Trimiterea echipelor europene de pază de frontieră și de coastă din rezerva disponibilă rapid ar trebui completată fără întârziere cu echipe europene suplimentare de pază de frontieră și de coastă, după caz.

(18)  Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă ar trebui să dispună de echipamentele și personalul necesare pentru a fi trimise în operațiuni comune sau în intervenții rapide la frontieră. În acest scop, atunci când lansează intervenții rapide la frontieră la cererea unui stat membru sau în contextul unei situații care impune o acțiune urgentă, Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă ar trebui să fie în măsură să trimită echipe europene de pază de frontieră și de coastă dintr-o rezervă disponibilă rapid care ar trebui să fie un corp permanent alcătuit dintr-un procent adecvat din numărul total al polițiștilor de frontieră din statele membre, iar acest număr ar trebui să fie de cel puțin 1 500 de persoane. Trimiterea echipelor europene de pază de frontieră și de coastă din rezerva disponibilă rapid ar trebui completată fără întârziere cu echipe europene suplimentare de pază de frontieră și de coastă, după caz.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă ar trebui să își intensifice asistența acordată statelor membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală, sub rezerva politicii Uniunii în materie de returnare și în conformitate cu Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului.1. În special, agenția ar trebui să coordoneze și să organizeze operațiuni de returnare din unul sau mai multe state membre și ar trebui să organizeze și să desfășoare intervenții de returnare pentru a consolida sistemul de returnare al statelor membre care au nevoie de asistență tehnică și operativă sporită atunci când își îndeplinesc obligația de a-i returna pe resortisanții țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală, în conformitate cu directiva menționată.

(21)  Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă ar trebui să își intensifice asistența acordată statelor membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală, sub rezerva politicii Uniunii în materie de returnare și în conformitate cu Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului.1. În special, la cererea unuia sau a mai multor state membre, agenția ar trebui să coordoneze și să organizeze operațiuni de returnare și ar trebui să organizeze și să desfășoare intervenții de returnare pentru a consolida sistemul de returnare al statelor membre care au nevoie de asistență tehnică și operativă sporită atunci când își îndeplinesc obligația de a-i returna pe resortisanții țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală, în conformitate cu directiva menționată.

__________________

__________________

1 Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 348, 21.12.2008, p. 98).

1 Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 348, 21.12.2008, p. 98).

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă ar trebui să faciliteze și să încurajeze cooperarea operativă dintre statele membre și țările terțe în cadrul politicii de relații externe a Uniunii, inclusiv prin coordonarea cooperării operative dintre statele membre și țările terțe în domeniul gestionării frontierelor externe și prin trimiterea de ofițeri de legătură în țări terțe, precum și prin cooperarea cu autoritățile din țările terțe în domeniul returnării, inclusiv în ceea ce privește obținerea documentelor de călătorie. În cadrul cooperării lor cu țările terțe, Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă și statele membre ar trebui să respecte norme și standarde cel puțin echivalente cu cele prevăzute de legislația Uniunii, inclusiv în cazul în care cooperarea cu țările terțe are loc pe teritoriul țărilor respective.

(28)  Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă, de comun acord cu statul (statele) membru(e) în cauză, ar trebui să faciliteze și să încurajeze cooperarea operativă dintre statele membre și țările terțe în cadrul politicii de relații externe a Uniunii, în cooperare cu SEAE și Comisia Europeană, inclusiv prin coordonarea cooperării operative dintre statele membre și țările terțe după evaluarea riscurilor la frontierele externe cu țările terțe învecinate și prin trimiterea de ofițeri de legătură în țări terțe, precum și prin cooperarea cu autoritățile din țările terțe în domeniul returnării, inclusiv în ceea ce privește obținerea documentelor de călătorie. În cadrul cooperării lor cu țările terțe, Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă și statele membre ar trebui să respecte norme și standarde cel puțin echivalente cu cele prevăzute de legislația Uniunii, inclusiv în cazul în care cooperarea cu țările terțe are loc pe teritoriul țărilor respective.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(29a)  Pe parcursul operațiunilor desfășurate de Paza europeană de frontieră și de coastă, nicio persoană nu este, cu încălcarea principiului nereturnării, condusă către autoritățile dintr-o țară terță sau predată în alt mod autorităților într-o țară terță în care există, printre altele, un risc semnificativ că va fi supusă pedepsei cu moartea, torturii, persecuției, sau altor tratamente sau pedepse inumane sau degradante, în care i s-ar pune în pericol viața sau libertatea din motive legate de rasă, religie, naționalitate, orientare sexuală, apartenență la un anumit grup social sau opinie politică, sau din care există un risc serios să fie expulzată, îndepărtată sau extrădată într-o altă țară, cu încălcarea principiului nereturnării.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  Prezentul regulament instituie un mecanism de tratare a plângerilor pentru Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă, în cooperare cu ofițerul pentru drepturile fundamentale, prin care să se monitorizeze și să se asigure respectarea drepturilor fundamentale în toate activitățile agenției. Acesta ar trebui să fie un mecanism administrativ în cadrul căruia ofițerul pentru drepturile fundamentale ar trebuiaibă responsabilitatea de a trata plângerile primite de către agenție, în conformitate cu dreptul la o bună administrare. Ofițerul pentru drepturile fundamentale ar trebui să examineze admisibilitatea unei plângeri, să înregistreze plângerile admisibile, să transmită toate plângerile înregistrate directorului executiv, să transmită plângerile privind polițiștii de frontieră statului membru de origine și să înregistreze acțiunile întreprinse de agenție sau de statul membru respectiv în urma plângerilor. Anchetele penale ar trebui realizate de către statele membre.

(30)  Prezentul regulament instituie un mecanism de tratare a plângerilor pentru Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă, în cooperare cu ofițerul pentru drepturile fundamentale, prin care să se monitorizeze și să se asigure respectarea drepturilor fundamentale în toate activitățile agenției și ale personalului acesteia. Acesta ar trebui să fie un mecanism administrativ eficient și accesibil la careparticipe ofițerul pentru drepturile fundamentale în conformitate cu dreptul la o bună administrare și care să funcționeze independent. Ofițerul pentru drepturi fundamentale ar trebui să examineze admisibilitatea unei plângeri, să înregistreze și să trateze în mod corespunzător toate plângerile admisibile, să transmită toate plângerile înregistrate directorului executiv, să transmită plângerile privind polițiștii de frontieră și de coastă statului membru de origine și să înregistreze acțiunile întreprinse de agenție sau de statul membru respectiv în urma plângerilor. Aceste date ar trebui incluse în raportul anual al agenției. Anchetele penale ar trebui realizate de către statele membre.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  În scopul de a se asigura condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, în special în situațiile care impun acțiuni urgente la frontierele externe, ar trebui să i se confere Comisiei competențe de executare. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului.18

(31)  În scopul de a se asigura condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, în special în situațiile care impun acțiuni urgente la frontierele externe, ar trebui să i se confere Comisiei competențe de executare. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului18 astfel încât să respecte principiul nereturnării și declarațiile și standardele privind drepturile omului.

__________________

__________________

18 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

18 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  Comisia și statele membre ar trebui să fie reprezentate în cadrul Consiliului de administrație pentru a supraveghea politicile Agenției Europene pentru Paza de Frontieră și de Coastă și pentru a-și exercita controlul politic asupra acesteia. În măsura în care este posibil, Consiliul de administrație ar trebui să fie format din șefii de operațiuni din cadrul serviciilor naționale responsabile cu gestionarea polițiștilor de frontieră sau din reprezentanți ai acestora. Consiliului de administrație ar trebui să i se confere competențele necesare pentru întocmirea bugetului, verificarea executării acestuia, adoptarea normelor financiare adecvate, stabilirea unor proceduri de lucru transparente pentru procesul decizional al Agenției Europene pentru Paza de Frontieră și de Coastă și numirea directorului executiv și a directorului executiv adjunct. Agenția ar trebui să fie administrată și să funcționeze în conformitate cu principiile abordării comune referitoare la agențiile descentralizate ale Uniunii care a fost adoptată la 19 iulie 2012 de către Parlamentul European, Consiliu și Comisia Europeană.

(33)  Comisia, statele membre și Parlamentul European ar trebui să fie reprezentate în cadrul Consiliului de administrație pentru a supraveghea politicile Agenției Europene pentru Paza de Frontieră și de Coastă și pentru a-și exercita controlul politic asupra acesteia. În măsura în care este posibil, Consiliul de administrație ar trebui să fie format din șefii de operațiuni din cadrul serviciilor naționale responsabile cu gestionarea polițiștilor de frontieră sau din reprezentanți ai acestora. Consiliului de administrație ar trebui să i se confere competențele necesare pentru întocmirea bugetului, verificarea executării acestuia, adoptarea normelor financiare adecvate, stabilirea unor proceduri de lucru transparente pentru procesul decizional al Agenției Europene pentru Paza de Frontieră și de Coastă și numirea directorului executiv și a directorului executiv adjunct. Agenția ar trebui să fie administrată și să funcționeze în conformitate cu principiile abordării comune referitoare la agențiile descentralizate ale Uniunii care a fost adoptată la 19 iulie 2012 de către Parlamentul European, Consiliu și Comisia Europeană.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  „frontiere externe” înseamnă frontierele terestre și maritime ale statelor membre, precum și aeroporturile și porturile maritime ale acestora, cărora li se aplică dispozițiile titlului II din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului;

(1)  „frontiere externe” înseamnă frontierele terestre și maritime ale statelor membre, precum și aeroporturile și porturile maritime ale acestora, cărora li se aplică dispozițiile titlului II din Regulamentul (CE) nr. 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului1, inclusiv ale statelor membre în care încă nu se aplică acquis-ul Schengen privind eliminarea controalelor la frontierele lor interne;

______________

_______________

1 Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (JO L 105, 13.4.2006, p. 1). 1).

1 Regulamentul (CE) nr. 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 de instituire a unui Cod al Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen)(JO L 77, 23.3.2016, p. 1). 1).

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă stabilește o strategie operativă și tehnică pentru gestionarea integrată europeană a frontierelor. Aceasta promovează și asigură punerea în aplicare a gestionării integrate europene a frontierelor în toate statele membre.

2.  Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă stabilește o strategie operativă și tehnică pentru gestionarea integrată europeană a frontierelor, cu obiective clare și obiective măsurabile pentru o mai bună securitate și gestionare a frontierelor și luând în considerare, dacă se justifică, situația specifică a statelor membre, în special, poziția lor geografică. Această strategie se actualizează periodic pentru a lua în considerare noile evoluții de pe teren. Aceasta promovează și asigură punerea în aplicare a gestionării integrate europene a frontierelor în toate statele membre.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  desfășurarea și coordonarea operațiunilor de căutare și de salvare pe mare și sprijinul pentru organizațiile și inițiativele societății civile care desfășoară operațiuni de căutare și salvare pe mare;

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  analiza riscurilor pentru securitatea internă și analiza amenințărilor susceptibile să afecteze funcționarea sau securitatea frontierelor externe;

(b)  analiza riscurilor pentru securitatea internă și analiza amenințărilor susceptibile să afecteze funcționarea sau securitatea frontierelor externe;

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  cooperarea cu țările terțe în domeniile acoperite de prezentul regulament, cu un accent special pe țările învecinate și pe țările terțe care, pe baza unei analize de risc, sunt considerate țări de origine și de tranzit pentru imigrația neregulamentară;

(d)  cooperarea cu țările terțe în domeniile acoperite de prezentul regulament, cu un accent special pe țările învecinate și pe țările terțe care, pe baza unei analize de risc, sunt considerate țări de origine și de tranzit pentru imigrația neregulamentară, în cooperare cu Comisia, SEAE și statele membre;

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Statele membre ale căror frontiere sunt frontiere externe asigură gestionarea frontierelor lor externe, în interes propriu și în interesul tuturor statelor membre, cu respectarea deplină a dreptului Uniunii, în conformitate cu strategia operativă și tehnică menționată la articolul 3 alineatul (2) și în strânsă cooperare cu agenția.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă facilitează aplicarea măsurilor Uniunii care au legătură cu gestionarea frontierelor externe consolidând, evaluând și coordonând acțiunile statelor membre în ceea ce privește implementarea măsurilor respective și returnarea. Statele membre asigură gestionarea secțiunii lor de frontiere externe, în interes propriu și în interesul tuturor statelor membre care au eliminat controlul la frontierele interne, cu respectarea deplină a dreptului Uniunii, în conformitate cu strategia operativă și tehnică menționată la articolul 3 alineatul (2) și în strânsă cooperare cu agenția.

2.  (Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Statele membre sunt principalele responsabile pentru aplicarea legislației internaționale, europene și naționale relevante și a acțiunilor asigurare a respectării legii întreprinse în contextul operațiunilor comune coordonate de Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă și, prin urmare, sunt, de asemenea, principalele responsabile pentru respectarea drepturilor fundamentale pe parcursul acestor activități. Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă, în calitate de coordonator, este de asemenea responsabilă și răspunde pe deplin pentru toate măsurile și deciziile adoptate pe parcursul mandatului său. Comisia, în cooperare cu agenția, Consiliul și părțile interesate relevante, analizează în profunzime dispozițiile referitoare la asumarea răspunderii și la responsabilitate și remediază orice lacune potențiale sau efective legate de activitățile agenției.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru a asigura coerența gestionării integrate europene a tuturor frontierelor externe, agenția facilitează și eficientizează aplicarea măsurilor existente și viitoare ale Uniunii referitoare la gestionarea frontierelor externe, în special a dispozițiilor din Codul frontierelor Schengen, instituit prin Regulamentul (CE) nr. 562/2006.

1.  Pentru a asigura coerența gestionării integrate europene a tuturor frontierelor externe, agenția facilitează și eficientizează aplicarea măsurilor existente și viitoare ale Uniunii referitoare la gestionarea frontierelor externe, inclusiv a dispozițiilor din Codul frontierelor Schengen, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 2016/399.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru a contribui la efectuarea unor controale la frontiere și la o politică în materie de returnare eficiente, stricte și uniforme, agenția îndeplinește următoarele sarcini:

1.  Pentru a contribui la efectuarea unor controale la frontiere eficiente, stricte și uniforme și la aplicarea uniformă a standardelor internaționale privind returnarea, agenția îndeplinește următoarele sarcini:

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  instituirea unui centru de monitorizare și de analiză de risc, care să aibă capacitatea de a supraveghea fluxurile migratorii și de a efectua analize de risc cu privire la toate aspectele gestionării integrate a frontierelor;

(a)  monitorizează fluxurile de migrație și efectuează analize de risc cu privire la toate aspectele gestionării integrate a frontierelor, folosind resursele disponibile, cum ar fi Centrul satelitar al Uniunii și Centrul de analiză a informațiilor;

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  efectuarea unei evaluări a vulnerabilității care include analiza capacității statelor membre de a face față amenințărilor și presiunilor exercitate la frontierele externe.

(b)  efectuarea unei evaluări periodice a vulnerabilității care include analiza capacității statelor membre de a face față amenințărilor și presiunilor exercitate la frontierele lor externe.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  asistarea statelor membre în situațiile în care este nevoie de o asistență tehnică și operativă sporită la frontierele externe, prin coordonarea și organizarea de operațiuni comune, ținând seama de faptul că unele situații pot presupune urgențe umanitare și operațiuni de salvare pe mare;

(c)  sprijină statele membre în situațiile în care este nevoie de o asistență tehnică și operativă sporită la frontierele externe, prin coordonarea și organizarea de operațiuni comune, ținând seama de faptul că unele situații pot presupune urgențe umanitare și operațiuni de salvare pe mare;

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  constituie o rezervă de echipamente tehnice care urmează să fie utilizată în cadrul operațiunilor comune, al intervențiilor rapide la frontieră și al echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației, precum și în cadrul operațiunilor de returnare și al intervențiilor de returnare;

(f)  constituie o rezervă de echipamente tehnice care urmează să fie utilizată în cadrul operațiunilor comune, al intervențiilor rapide la frontieră, al operațiunilor de căutare și de salvare și al echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației, precum și în cadrul operațiunilor de returnare și al intervențiilor de returnare;

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  sprijină elaborarea de standarde tehnice pentru echipamente, în special pentru echipamentele de comandă, control și comunicații de nivel tactic, precum și pentru supravegherea tehnică, pentru a asigura interoperabilitatea la nivelul Uniunii și la nivel național;

(h)  sprijină elaborarea de standarde tehnice comune pentru echipamente, în special pentru echipamentele de comandă, control și comunicații la nivel tactic, precum și pentru supravegherea tehnică, pentru a asigura interoperabilitatea la nivelul Uniunii și la nivel național;

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera n

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(n)  participă la dezvoltarea și gestionarea activităților de cercetare și inovare relevante pentru controlul și supravegherea frontierelor externe, inclusiv în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor avansate de supraveghere, cum ar fi sistemele de aeronave pilotate de la distanță, și dezvoltă proiecte-pilot cu privire la aspectele reglementate de prezentul regulament;

(n)  monitorizează și participă la dezvoltarea și gestionarea activităților de cercetare și inovare relevante pentru controlul și supravegherea frontierelor externe, inclusiv în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor avansate de supraveghere, cum ar fi sistemele de aeronave pilotate de la distanță, și dezvoltă proiecte-pilot cu privire la aspectele reglementate de prezentul regulament;

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera q

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(q)  cooperează cu Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului și cu Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă în vederea sprijinirii autorităților naționale care au sarcini de pază de coastă, prin furnizarea de servicii, informații, echipamente și formare, precum și prin coordonarea operațiunilor cu scopuri multiple;

(q)  cooperează cu Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului și cu Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă în vederea sprijinirii autorităților naționale care au sarcini de pază de coastă, prin furnizarea de servicii, informații și, dacă este necesar, echipamente și formare, precum și prin coordonarea operațiunilor cu scopuri multiple;

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera r

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(r)  acordă asistență statelor membre și țărilor terțe în contextul cooperării operative între ele în domeniul gestionării frontierelor externe și al returnării.

(r)  acordă asistență și sprijină statele membre și țărilor terțe în cooperarea lor operativă pentru gestionarea frontierelor externe și returnări.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera ra (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ra)  adoptă și promovează cele mai înalte standarde pentru practicile de management al frontierelor, permițând controlul public și asigurând respectarea, protecția și promovarea drepturilor fundamentale și a statului de drept;

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pot continua cooperarea la nivel operativ cu alte state membre și/sau țări terțe la frontierele externe, inclusiv în ceea ce privește operațiunile militare derulate în cadrul misiunilor de aplicare a legii și în materie de returnare, în cazul în care o astfel de cooperare este compatibilă cu acțiunile întreprinse de Agenție. Statele membre se abțin de la orice acțiune susceptibilă să compromită funcționarea agenției sau realizarea obiectivelor acesteia.

Statele membre pot continua cooperarea la nivel operativ cu alte state membre și/sau țări terțe la frontierele externe, inclusiv în ceea ce privește operațiunile militare derulate în cadrul misiunilor de aplicare a legii și în materie de returnare, când o astfel de cooperare nu contrazice acțiunile agenției și, dacă e cazul, misiunile PSAC și NATO. Statele membre se abțin de la orice acțiune susceptibilă să compromită funcționarea agenției sau realizarea obiectivelor acesteia.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția instituie un centru de monitorizare și de analiză de risc, cu capacitatea de a monitoriza fluxurile de migrație către Uniune și în interiorul Uniunii. În acest scop, agenția elaborează un model comun integrat de analiză de risc, care să fie aplicat și de Agenție, și de statele membre.

1.  Agenția instituie un centru de monitorizare și de analiză de risc, cu capacitatea de a monitoriza fluxurile de migrație. Agenția se asigură că resursele de care deja dispune Uniunea (informații, analize de risc, sateliți etc.) sunt utilizate integral și exhaustiv. În acest scop, printr-o decizie adoptată de Consiliul de administrație, agenția elaborează un model comun integrat de analiză de risc, care să fie aplicat și de agenție, și de statele membre.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Analizele de risc realizate de Agenție privesc toate aspectele relevante pentru gestionarea integrată europeană a frontierelor, în special controlul la frontieră, returnarea, deplasările secundare neregulamentare ale resortisanților țărilor terțe în interiorul Uniuni, prevenirea criminalității transfrontaliere, inclusiv a facilitării imigrației neregulamentare, a traficului de persoane și a terorismului, precum și situația din țările terțe vecine, în scopul de a dezvolta un mecanism de preavertizare care analizează fluxurile de migrație către Uniune.

3.  Analizele de risc realizate de agenție privesc toate aspectele relevante pentru gestionarea integrată europeană a frontierelor, în special controlul la frontieră, protecția drepturilor fundamentale, returnarea, deplasările secundare neregulamentare ale resortisanților țărilor terțe în interiorul Uniunii, prevenirea criminalității transfrontaliere, a traficului de persoane și a terorismului, precum și situația din țările terțe și țările de origine și de tranzit pentru migrația nereglementată, pentru a crea un mecanism de preavertizare care analizează fluxurile de migrație către Uniune, precum și respectarea drepturilor fundamentale.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Agenția face publică metodologia și criteriile folosite pentru analiza riscurilor.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  raportează cu regularitate directorului executiv cu privire la situația de la frontiera externă și la capacitatea statului membru în cauză de a gestiona cu eficacitate situația de la frontierele externe;

(e)  raportează periodic directorului executiv și șefului autorității naționale relevante cu privire la situația de la frontiera externă și la capacitatea statului membru în cauză de a gestiona cu eficacitate situația;

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  acces nelimitat la centrul național de coordonare și la tabloul situațional național alcătuit în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1052/2013;

(a)  acces la centrul național de coordonare și la tabloul situațional național alcătuit în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1052/2013;

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Rezultatele evaluării vulnerabilității sunt transmise Consiliului de supraveghere, care, pe baza rezultatelor evaluării vulnerabilității și ținând cont de analiza de risc efectuată de Agenție și de rezultatele mecanismului de evaluare Schengen, face recomandări directorului executiv cu privire la măsurile pe care trebuie să le adopte statele membre.

4.  Rezultatele evaluării vulnerabilității sunt transmise statelor membre în cauză. Statul membru în cauză poate prezenta observații cu privire la evaluare. Directorul executiv stabilește măsurile care urmează să fie recomandate statelor membre în cauză pe baza rezultatelor evaluării vulnerabilității și ținând cont de analiza de risc efectuată de agenție, de observațiile statului membru în cauză și de rezultatele mecanismului de evaluare Schengen.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  face schimb de informații despre fluxurile de migrație cu organizațiile și inițiativele societății civile care desfășoară operațiuni de căutare și de salvare;

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 14 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Inițierea unor operațiuni comune și a unor intervenții rapide la frontierele externe

Inițierea unor operațiuni comune și a unor intervenții rapide la frontierele externe

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Obiectivele unei operațiuni comune sau ale unei intervenții rapide la frontieră pot fi realizate ca parte a unei operațiuni cu scopuri multiple, care poate implica salvarea persoanelor aflate în pericol pe mare sau alte funcții de pază de coastă, lupta împotriva introducerii ilegale de migranți sau a traficului de persoane, operațiunile de control al traficului de droguri și operațiunile de gestionare a migrației, inclusiv identificarea, înregistrarea, interogarea și returnarea.

5.  Obiectivele unei operațiuni comune sau ale unei intervenții rapide la frontieră pot fi realizate ca parte a unei operațiuni cu scopuri multiple, care poate implica salvarea persoanelor aflate în pericol pe mare sau alte funcții de pază de coastă, lupta împotriva introducerii ilegale de migranți sau a traficului de persoane, operațiunile de control al traficului de droguri și operațiunile de gestionare a migrației, inclusiv identificarea, înregistrarea, interogarea și returnarea. Toate operațiunile care implică paza de coastă se desfășoară astfel încât să garanteze, în toate situațiile, siguranța persoanelor interceptate sau salvate, siguranța unităților participante și a părților terțe.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru a pregăti o operațiune comună, directorul executiv, în cooperare cu statul membru gazdă, întocmește o listă a echipamentelor tehnice necesare și a personalului necesar, ținând seama de resursele disponibile ale statului membru gazdă. Pe baza acestor elemente, agenția definește un pachet de întăriri operative și tehnice, precum și activități de consolidare a capacităților care să fie incluse în planul operativ.

1.  Pentru a pregăti o operațiune comună, directorul executiv, în cooperare cu statul membru gazdă sau țara terță, întocmește o listă a echipamentelor tehnice necesare și a personalului necesar, ținând seama de resursele disponibile ale statului membru gazdă. Pe baza acestor elemente, agenția definește un pachet de întăriri operative și tehnice, precum și activități de consolidare a capacităților care să fie incluse în planul operativ.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  dispozițiile privind comanda și controlul, inclusiv numele și gradele polițiștilor de frontieră din statul membru gazdă care sunt responsabili cu cooperarea cu membrii echipelor și cu agenția, în special numele și gradele polițiștilor de frontieră care se află la comandă pe durata trimiterii, precum și poziția membrilor echipelor în lanțul de comandă;

(f)  dispozițiile privind comanda și controlul, inclusiv numele și gradele polițiștilor de frontieră din statul membru gazdă care sunt responsabili cu cooperarea cu membrii echipelor și cu agenția, în special numele și gradele polițiștilor de frontieră și de coastă care se află la comandă pe durata trimiterii, precum și poziția membrilor echipelor în lanțul de comandă;

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j)  în ceea ce privește operațiunile pe mare, informații specifice privind aplicarea jurisdicției și legislației relevante în zona geografică în care are loc operațiunea comună, inclusiv trimiteri la dreptul internațional și la dreptul Uniunii referitor la interceptare, salvarea pe mare și debarcare. În această privință, planul operativ se stabilește în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 656/2014 al Parlamentului European și al Consiliului;42

(j)  în ceea ce privește operațiunile pe mare, informații specifice privind aplicarea jurisdicției și legislației relevante în zona geografică în care are loc operațiunea comună, inclusiv trimiteri la dreptul internațional și la dreptul Uniunii referitor la interceptare, căutare, salvarea pe mare și debarcare. În această privință, planul operativ care definește rolul agenției în activitățile de căutare și de salvare se stabilește în conformitate cu dreptul internațional și cu Regulamentul (UE) nr. 656/2014 al Parlamentului European și al Consiliului;42

__________________

__________________

42 Regulamentul (UE) nr. 656/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de stabilire a unor norme de supraveghere a frontierelor maritime externe în contextul cooperării operative coordonate de Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (JO L 189, 27.6.2014, p. 93).

42 Regulamentul (UE) nr. 656/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de stabilire a unor norme de supraveghere a frontierelor maritime externe în contextul cooperării operative coordonate de Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (JO L 189, 27.6.2014, p. 93).

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3 – litera k

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k)  modalitățile de cooperare cu țările terțe, cu alte agenții, organe și oficii ale Uniunii sau cu organizațiile internaționale;

(k)  modalitățile de cooperare cu țările terțe, cu alte agenții, organe și oficii ale Uniunii sau cu organizațiile internaționale, în strânsă sinergie cu Comisia și SEAE. Parlamentul European este informat periodic cu privire la această cooperare;

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  asistență tehnică și operativă în materie de returnare, inclusiv pregătirea și organizarea de operațiuni de returnare.

(c)  asistență tehnică și operativă în materie de returnare, inclusiv pregătirea și organizarea de operațiuni de returnare, cu respectarea integrală a drepturilor fundamentale, a garanțiilor procedurale și a principiului nereturnării.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  În cooperare cu Biroul European de Sprijin pentru Azil, cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și cu alte agenții relevante ale Uniunii și sub îndrumarea Comisiei, agenția asigură conformitatea acestor activități cu sistemul european comun de azil și cu drepturile fundamentale. Acest lucru include furnizarea de adăpost, asigurarea condițiilor igienice și a facilităților sanitare, respectând nevoile femeilor, bărbaților și copiilor în zonele „hotspot”.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Rezerva disponibilă rapid este un corp permanent care este pus la dispoziția imediată a agenției și care poate fi trimis din fiecare stat membru în termen de trei zile lucrătoare de la data aprobării planului operativ de către directorul executiv și statul membru gazdă. În acest scop, fiecare stat membru pune anual la dispoziția agenției un număr de polițiști de frontieră care este echivalent cu cel puțin 3 % din personalul din statele membre fără frontiere externe terestre sau maritime și cu 2 % din personalul din statele membre cu frontiere externe terestre sau maritime și care se ridică la cel puțin 1 500 de polițiști de frontieră ce corespund profilurilor identificate prin decizia Consiliului de administrație.

5.  Rezerva disponibilă rapid este un corp permanent care este pus la dispoziția imediată a agenției și care poate fi trimis din fiecare stat membru în termen de trei zile lucrătoare de la data aprobării planului operativ de către directorul executiv și statul membru gazdă. În acest scop, fiecare stat membru pune anual la dispoziția agenției un număr de polițiști de frontieră care este echivalent cu cel puțin 3 % din personalul din statele membre fără frontiere externe terestre sau maritime și cu 2 % din personalul din statele membre cu frontiere externe terestre sau maritime și care se ridică la cel puțin 1 500 de polițiști de frontieră ce corespund profilurilor identificate prin decizia Consiliului de administrație. Agenția folosește expertiza Uniunii rezultată în urma misiunilor PSAC și a obiectivelor globale.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Agenția contribuie, de asemenea, la echipele europene de pază de frontieră și de coastă cu polițiști de frontieră competenți, detașați de statele membre ca experți naționali în cadrul agenției. Contribuția statelor membre în ceea ce privește detașarea de polițiști de frontieră în cadrul agenției în anul următor este planificată pe baza unor negocieri și acorduri bilaterale anuale între Agenție și statele membre. În conformitate cu acordurile respective, statele membre pun la dispoziție polițiști de frontieră în vederea detașării, cu excepția cazului în care detașarea ar afecta într-o măsură importantă îndeplinirea sarcinilor naționale. Într-o astfel de situație, statele membre își pot rechema polițiștii de frontieră detașați.

Agenția contribuie, de asemenea, la echipele europene de pază de frontieră și de coastă cu polițiști de frontieră competenți, detașați de statele membre ca experți naționali în cadrul agenției. Contribuția statelor membre în ceea ce privește detașarea de polițiști de frontieră în cadrul agenției în anul următor este planificată pe baza unor negocieri și acorduri bilaterale anuale între Agenție și statele membre. În conformitate cu acordurile respective, statele membre pun la dispoziție polițiști de frontieră în vederea detașării, cu excepția cazului în care detașarea ar afecta într-o măsură importantă îndeplinirea sarcinilor naționale. Într-o astfel de situație, statele membre își pot rechema polițiștii de frontieră detașați. Pentru a răspunde posibilelor deficiențe, agenția poate angaja temporar personal pentru a îndeplini funcția de control la frontieră, în conformitate cu mandatul său.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Astfel de detașări se pot derula pe perioade de 12 luni sau mai mult, dar în niciun caz nu pot fi mai mici de trei luni. Polițiștii de frontieră detașați sunt considerați membri ai echipelor și au aceleași sarcini și competențe ca membrii echipelor. Statul membru care a detașat polițiștii de frontieră este considerat statul membru de origine.

Detașările se pot derula pe perioade de 12 luni sau mai mult, dar în niciun caz nu pot fi mai mici de trei luni. Polițiștii de frontieră detașați sunt considerați membri ai echipelor și au aceleași sarcini și competențe ca membrii echipelor. Statul membru care a detașat polițiștii de frontieră este considerat statul membru de origine.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  coordonează la nivel tehnic și operativ activitățile de returnare ale statelor membre, în vederea realizării unui sistem integrat de gestionare a returnărilor între autoritățile competente ale statelor membre, cu participarea autorităților competente din țările terțe și a altor părți interesate relevante;

(a)  coordonează la nivel tehnic și operativ activitățile de returnare ale statelor membre, inclusiv returnările voluntare, în vederea realizării unui sistem integrat de gestionare a returnărilor între autoritățile competente ale statelor membre, cu participarea autorităților competente din țările terțe și a altor părți interesate relevante;

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  cooperează cu țările terțe pentru a facilita activitățile de returnare ale statelor membre;

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  asistență privind măsurile necesare pentru a asigura disponibilitatea pentru reîntoarcere a persoanelor returnate și pentru a evita ca persoanele returnate să se sustragă acestei proceduri.

(d)  asistență privind măsurile legitime, proporționale și necesare pentru a asigura disponibilitatea pentru reîntoarcere a persoanelor returnate, pentru a evita ca persoanele returnate să se sustragă acestei proceduri și consiliere cu privire la alternative la luarea în custodie publică a imigranților, în conformitate cu Directiva 2008/115/CE și cu dreptul internațional.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Biroul de returnare vizează crearea de relații de sinergie și stabilirea de legături între rețelele și programele finanțate de Uniune în domeniul returnării, în strânsă cooperare cu Comisia Europeană și cu Rețeaua europeană de migrație.43

3.  Biroul de returnare vizează crearea de relații de sinergie și stabilirea de legături între rețelele și programele finanțate de Uniune, în strânsă cooperare cu Comisia Europeană și cu Rețeaua europeană de migrație43,precum și cu alte organizații și state membre vizate.

__________________

__________________

43 JO L 131, 21.5.2008, p. 7.

43 JO L 131, 21.5.2008, p. 7.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Agenția nu coordonează, organizează sau propune operațiuni de returnare niciunei țări terțe în care s-au identificat riscul producerii unor încălcări ale drepturilor fundamentale sau deficiențe grave în legile și procedurile civile și penale respective, prin analize de risc sau prin rapoarte întocmite de ofițerul pentru drepturile fundamentale, a agențiilor Uniunii, a organismelor de protecție a drepturilor omului și a organizațiilor interguvernamentale și neguvernamentale.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Paza europeană de frontieră și de coastă garantează protecția drepturilor fundamentale în cadrul îndeplinirii sarcinilor care îi revin în temeiul prezentului regulament, în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii, în special Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, cu dreptul internațional relevant, inclusiv Convenția privind statutul refugiaților, și cu obligațiile referitoare la accesul la protecție internațională, în special principiul nereturnării. În acest scop, agenția redactează, dezvoltă și pune în aplicare o strategie privind drepturile fundamentale.

1.  Paza europeană de frontieră și de coastă respectă și garantează protecția drepturilor fundamentale în cadrul îndeplinirii sarcinilor care îi revin în temeiul prezentului regulament, în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii, în special Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și cu dreptul internațional relevant, inclusiv Convenția europeană a drepturilor omului, Convenția privind statutul refugiaților, Convenția cu privire la drepturile copilului, și cu obligațiile referitoare la accesul la protecție internațională, în special cu privire la principiul nereturnării. În acest scop, agenția în cooperare cu Agenția UE pentru Drepturi Fundamentale redactează, dezvoltă și pune în aplicare o strategie privind drepturile fundamentale, inclusiv mecanisme eficiente care asigură respectarea drepturilor fundamentale și a statului de drept în toate activitățile desfășurate de agenție. Parlamentul European este informat cu privire la această strategie privind drepturile fundamentale;

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cadrul îndeplinirii sarcinilor sale, Paza europeană de frontieră și de coastă se asigură că nicio persoană nu este debarcată, forțată să pătrundă sau condusă într-o țară care încalcă principiul nereturnării sau în care există un risc de expulzare sau de returnare către o altă țară care încalcă respectivul principiu, precum și că nicio persoană nu este predată în alt fel sau returnată autorităților unei astfel de țări.

2.  În cadrul îndeplinirii sarcinilor sale, Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă se asigură că nicio persoană nu este debarcată, forțată să pătrundă sau condusă într-o țară care încalcă principiul nereturnării sau în care există un risc de expulzare sau de returnare către o altă țară care încalcă principiul nereturnării, precum și că nicio persoană nu este predată în alt fel sau returnată autorităților unei astfel de țări.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cadrul îndeplinirii sarcinilor sale, Paza europeană de frontieră și de coastă ține cont de nevoile speciale ale copiilor, ale victimelor traficului de persoane, ale persoanelor care au nevoie de asistență medicală, ale persoanelor care au nevoie de protecție internațională, ale persoanelor aflate în pericol pe mare și ale altor persoane aflate într-o situație deosebit de vulnerabilă.

3.  În îndeplinirea sarcinilor sale, Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă ține cont de nevoile speciale ale minorilor, mai ales dacă sunt neînsoțiți, ale victimelor traficului de persoane, ale persoanelor care au nevoie de asistență medicală, ale persoanelor care au nevoie de protecție internațională, ale persoanelor aflate în pericol pe mare și ale altor persoane aflate într-o situație deosebit de vulnerabilă.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cadrul îndeplinirii sarcinilor sale, al relațiilor cu statele membre și al cooperării cu țările terțe, agenția ține cont de rapoartele forumului consultativ și ale ofițerului pentru drepturile fundamentale.

4.  În îndeplinirea tuturor sarcinilor sale, inclusiv în dezvoltarea ulterioară și în punerea în aplicare a unui mecanism eficient de monitorizare a respectării drepturilor fundamentale, în relațiile cu statele membre și cooperarea cu țările terțe, agenția se asigură că sunt luate măsurile necesare ca urmare a rapoartelor forumului consultativ și ale ofițerului pentru drepturile fundamentale. Agenția informează forumul consultativ și ofițerul pentru drepturile fundamentale dacă și ce modificări de abordare au avut loc după rapoartele și recomandările acestor organisme, și precizează detalii în raportul său anual.

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Agenția adoptă inițiativele necesare pentru a asigura formarea personalului implicat în sarcini legate de returnare care urmează să facă parte din rezervele prevăzute la articolele 28, 29 și 30. Agenția se asigură că toți membrii personalului care participă la operațiuni de returnare și la intervenții de returnare, precum și personalul agenției beneficiază, înainte de participarea lor la activități operative organizate de agenție, de formare în domeniul dreptului Uniunii și al dreptului internațional relevant, inclusiv cu privire la drepturile fundamentale și accesul la protecție internațională.

3.  Agenția adoptă inițiativele necesare pentru a asigura formarea personalului implicat în sarcini legate de returnare care urmează să facă parte din rezervele prevăzute la articolele 28, 29 și 30. Agenția se asigură că toți membrii personalului care participă la operațiuni de returnare și la intervenții de returnare, precum și personalul agenției beneficiază, înainte de participarea lor la activități operative organizate de agenție, de formare în domeniul dreptului Uniunii și al dreptului internațional relevant, inclusiv cu privire la drepturile fundamentale și accesul la protecție internațională, care le va permite și să identifice posibilele încălcări ale drepturilor omului și să le trateze în mod corespunzător.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care aceste daune sunt cauzate din neglijență gravă sau cu intenție, statul membru gazdă poate contacta statul membru de origine pentru ca acesta să îi ramburseze sumele plătite victimelor sau persoanelor îndreptățite în numele acestora.

2.  În cazul în care aceste daune sunt cauzate din neglijență gravă sau cu intenție, agenția acordă despăgubiri pentru orice daune cauzate, în conformitate cu principiile generale comune legislației statelor membre.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 41 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Curtea de Justiție a Uniunii Europene are jurisdicție pentru diferendele legate de despăgubirile ce se acordă pentru prejudiciile menționate la alineatele (1) și (2).

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Fără a se aduce atingere articolului 47, sunt interzise transferul datelor cu caracter personal prelucrate de agenție și transferul în continuare, către autoritățile unor țări terțe sau către părți terțe, al datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul prezentului regulament.

4.  Fără a se aduce atingere articolului 47, sunt interzise transferul datelor cu caracter personal prelucrate de agenție și transferul în continuare, către autoritățile unor țări terțe, către organizațiile internaționale sau către părți terțe, al datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul prezentului regulament.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Agenția cooperează cu Comisia, alte instituții ale Uniunii, Serviciul European de Acțiune Externă, Europol, Biroul European de Sprijin pentru Azil, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Eurojust, Centrul Satelitar al Uniunii Europene, Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă și Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului, precum și cu alte agenții, organe și oficii ale Uniunii, în domenii reglementate de prezentul regulament, în particular cele care au drept obiectiv prevenirea și combaterea imigrației neregulamentare și a criminalității transfrontaliere, inclusiv a facilitării imigrației neregulamentare, a traficului de persoane și a terorismului.

Agenția cooperează cu Parlamentul European, cu Comisia și cu alte instituții ale Uniunii, Serviciul European de Acțiune Externă, Europol, Biroul European de Sprijin pentru Azil, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Eurojust, Centrul Satelitar al Uniunii Europene, Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă și Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului, precum și cu alte agenții, organe și oficii ale Uniunii, în domenii reglementate de prezentul regulament, în particular cele care au drept obiectiv prevenirea și combaterea imigrației neregulamentare și a criminalității transfrontaliere, inclusiv a facilitării imigrației neregulamentare, a traficului de persoane și a terorismului.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 52 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  consolidarea capacităților prin elaborarea de orientări, recomandări și bune practici, precum și prin sprijinirea formării și a schimbului de personal, în vederea consolidării schimbului de informații și a cooperării la îndeplinirea funcțiilor de pază de coastă;

(c)  consolidarea capacităților prin elaborarea de orientări, recomandări și bune practici, precum și prin sprijinirea formării și a schimbului de personal, în vederea consolidării schimbului de informații și a cooperării la îndeplinirea funcțiilor de pază de coastă, a capabilității operaționale de căutare și de salvare și a respectării drepturilor omului, a obligațiilor și a angajamentelor în materie de migrație și azil;

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 53 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cooperarea cu țări terțe

Cooperarea cu țări terțe și cu organizații neguvernamentale

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În domeniile care fac obiectul activităților sale și în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor sale, agenția facilitează și încurajează cooperarea operativă între statele membre și țările terțe, în cadrul politicii de relații externe a Uniunii, inclusiv în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale. Agenția și statele membre respectă norme și standarde cel puțin echivalente cu cele prevăzute de legislația Uniunii, inclusiv în cazul în care cooperarea cu țările terțe are loc pe teritoriul țărilor respective. Instituirea cooperării cu țările terțe permite promovarea standardelor europene în materie de gestionare a frontierelor și de returnare.

1.  În domeniile care fac obiectul activităților sale și în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor sale, agenția facilitează și încurajează cooperarea operativă între statele membre și țările terțe, în cadrul politicii de relații externe a Uniunii și mai ales al politicii europene de vecinătate și al politicii de dezvoltare, inclusiv în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale. Agenția și statele membre respectă norme și standarde cel puțin echivalente cu cele prevăzute de legislația Uniunii, inclusiv în cazul în care cooperarea cu țările terțe are loc pe teritoriul țărilor respective. Instituirea cooperării cu țările terțe permite promovarea standardelor europene în materie de gestionare a frontierelor și de returnare.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În circumstanțe care impun intensificarea asistenței tehnice și operative, agenția poate coordona cooperarea operativă dintre statele membre și țările terțe în domeniul gestionării frontierelor externe și are posibilitatea de a desfășura operațiuni comune la frontierele externe în care sunt implicate unul sau mai multe state membre și o țară terță care se învecinează cu cel puțin unul dintre aceste state membre, cu condiția obținerii acordului țării terțe în cauză, inclusiv pe teritoriul acestei țări terțe. Comisia este informată în privința acestor activități.

3.  În circumstanțe care impun intensificarea asistenței tehnice și operative, agenția poate coordona cooperarea operativă dintre statele membre și țările terțe în domeniul gestionării frontierelor externe și are posibilitatea de a desfășura operațiuni comune la frontierele externe în care sunt implicate unul sau mai multe state membre și o țară terță care se învecinează cu cel puțin unul dintre aceste state membre, cu respectarea dreptului internațional privind drepturile omului, cu condiția obținerii acordului țării terțe în cauză, inclusiv pe teritoriul acestei țări terțe. Participarea statelor membre la operațiunile comune desfășurate pe teritoriul țărilor terțe are un caracter voluntar. Parlamentul European, Comisia, SEAE, Eurojust și Europol sunt informate în privința acestor activități.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  UE încheie cu țara terță un acord privind statutul pentru trimiterea de membri ai echipelor în operațiunile comune în care membrii echipei vor deține atribuții executive sau, după caz, la alte operațiuni. Acordul acoperă toate aspectele necesare pentru desfășurarea acțiunilor, în special descrierea sferei de aplicare a operațiunii, răspunderea civilă și penală, sarcinile și atribuțiile membrilor echipelor. Acordul asigură respectarea deplină a drepturilor fundamentale pe parcursul operațiunilor.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b.  Comisia elaborează un model de acord privind statutul pentru acțiunile desfășurate pe teritoriul țărilor terțe.

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Agenția poate invita, de asemenea, cu acordul statelor membre implicate, observatori din țările terțe să participe la activitățile sale de la frontierele externe menționate la articolul 13, la operațiunile de returnare menționate la articolul 27, la intervențiile de returnare menționate la articolul 32 și la formarea menționată la articolul 35, în măsura în care prezența lor este în conformitate cu obiectivele acestor activități, poate contribui la îmbunătățirea cooperării și a schimbului de bune practici și nu afectează securitatea generală a activităților respective. Participarea acestor observatori la activitățile menționate la articolele 13, 27 și 35 poate avea loc doar cu acordul statelor membre implicate, iar participarea acestora la activitățile menționate la articolele 13 și 32 poate avea loc doar cu acordul statului membru gazdă. Normele detaliate cu privire la participarea observatorilor sunt incluse în planul operativ. Observatorii respectivi sunt formați în mod corespunzător de către agenție înaintea participării la activități.

5.  Agenția poate invita, de asemenea, cu acordul statelor membre implicate, observatori din țările terțe să participe la activitățile sale de la frontierele externe menționate la articolul 13, la operațiunile de returnare menționate la articolul 27, la intervențiile de returnare menționate la articolul 32 și la formarea menționată la articolul 35, în măsura în care prezența lor este în conformitate cu obiectivele acestor activități, poate contribui la îmbunătățirea cooperării și a schimbului de bune practici și nu afectează siguranța generală a activităților respective sau securitatea persoanelor care urmează să fie returnate. Participarea acestor observatori la activitățile menționate la articolele 13, 27 și 35 poate avea loc doar cu acordul statelor membre implicate, iar participarea acestora la activitățile menționate la articolele 13 și 32 poate avea loc doar cu acordul statului membru gazdă. Normele detaliate cu privire la participarea observatorilor sunt incluse în planul operativ. Observatorii respectivi sunt formați în mod corespunzător de către agenție înaintea participării la activități.

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8a.  Înainte de încheierea unui acord menționat la acest articol, Comisia verifică dacă dispozițiile acordului respectă prezentul regulament și legislația relevantă internațională și a Uniunii cu privire la drepturile fundamentale și protecția internațională, inclusiv Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Convenția europeană a drepturilor omului, Convenția privind statutul refugiaților și Convenția cu privire la drepturile copilului, în special principiul nereturnării și dreptul la o cale de atac eficientă, precum și dispozițiile privind schimbul de informații și protecția datelor menționate în prezentul regulament. Evaluarea se bazează pe informațiile provenite dintr-o gamă largă de surse, care includ statele membre, organele, oficiile și agențiile Uniunii, organizațiile internaționale relevante și ONG-urile. Comisia transmite evaluarea sa Parlamentului European și Consiliului.

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.  Agenția informează Parlamentul European cu privire la activitățile prevăzute la alineatele (2) și (3).

9.  Agenția publică acordurile sale și modalitățile de lucru încheiate cu țările terțe pe pagina sa de internet. Agenția raportează Parlamentului European cel puțin o din trei în trei luni cu privire la cooperarea cu țările terțe. În raportul anual al agenției este inclusă o evaluare detaliată a cooperării cu țările terțe, inclusiv informații detaliate despre respectarea drepturilor fundamentale și protecția internațională.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 54 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția poate trimite în țări terțe experți din cadrul personalului propriu pentru a servi drept ofițeri de legătură, care ar trebui să beneficieze de cel mai înalt grad de protecție în îndeplinirea sarcinilor lor. Aceștia fac parte din rețelele locale sau regionale de cooperare ale ofițerilor de legătură în materie de imigrare și ale experților în securitate din Uniune și din statele membre, inclusiv din rețeaua creată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 377/2004 al Consiliului.49

1.  Agenția poate trimite în țări terțe experți din cadrul personalului propriu pentru a servi drept ofițeri de legătură, care ar trebui să beneficieze de cel mai înalt grad de protecție în îndeplinirea sarcinilor lor. Aceștia fac parte din rețelele locale sau regionale de cooperare ale ofițerilor de legătură în materie de imigrare și ale experților în securitate din Uniune și din statele membre. Agenția coordonează și asigură funcționarea corespunzătoare a rețelei create în temeiul Regulamentului (CE) nr. 377/2004 al Consiliului.49