Postopek : 2015/0310(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0200/2016

Predložena besedila :

A8-0200/2016

Razprave :

PV 05/07/2016 - 11
CRE 05/07/2016 - 11

Glasovanja :

PV 06/07/2016 - 6.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0305

POROČILO     ***I
PDF 1652kWORD 1564k
3.6.2016
PE 578.803v02-00 A8-0200/2016

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mejni in obalni straži ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2007/2004, Uredbe (ES) št. 863/2007 in Odločbe Sveta 2005/267/ES

(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Artis Pabriks

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za zunanje zadeve
 MNENJE Odbora za proračun
 MNENJE Odbora za ribištvo
 POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mejni in obalni straži ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2007/2004, Uredbe (ES) št. 863/2007 in Odločbe Sveta 2005/267/ES (COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2015)0671),

–  ob upoštevanju členov 294(2), 77(2)(b), (d) in 79(2)(c) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0408/2015),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter mnenj Odbora za zunanje zadeve, Odbora za proračun in Odbora za ribištvo (A8-0200/2016),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Evropski svet je na zasedanju 25. in 26. junija 201512 pozval k večjim prizadevanjem za celovito reševanje migracijske krize, vključno z okrepitvijo upravljanja meja za boljše obvladovanje vse večjih mešanih migracijskih tokov. Poleg tega je Evropski svet 23. septembra 201513 poudaril, da je treba reševati dramatično stanje na zunanjih mejah in na njih okrepiti nadzor, zlasti z dodelitvijo dodatnih sredstev Evropski agenciji za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije, Evropskemu azilnemu podpornemu uradu in agenciji Europol ter napotitvijo človeških virov in zagotavljanjem tehničnih prispevkov držav članic.

(1)  Evropski svet je na zasedanju 25. in 26. junija 201512 pozval k večjim prizadevanjem za celovito reševanje doslej najobsežnejših migracijskih tokov, vključno z okrepitvijo upravljanja meja za boljše obvladovanje vse večjih mešanih migracijskih tokov. Poleg tega je Evropski svet 23. septembra 201513 poudaril, da je treba reševati dramatično stanje na zunanjih mejah in na njih okrepiti nadzor, zlasti z dodelitvijo dodatnih sredstev Evropski agenciji za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije, Evropskemu azilnemu podpornemu uradu in agenciji Europol ter napotitvijo človeških virov in zagotavljanjem tehničnih prispevkov držav članic.

__________________

__________________

12  Sklepi Evropskega sveta z zasedanja 25. in 26. junija 2015.

12  Sklepi Evropskega sveta z zasedanja 25. in 26. junija 2015.

13  Neformalno srečanje voditeljev držav ali vlad EU o migraciji, izjava z dne 23. septembra 2015.

13  Neformalno srečanje voditeljev držav ali vlad EU o migraciji, izjava z dne 23. septembra 2015.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Cilj politike Unije na področju upravljanja zunanjih meja je razviti in izvajati evropsko integrirano upravljanje meja na nacionalni ravni in ravni Unije, kar je nujna posledica prostega gibanja oseb znotraj Unije in temeljni sestavni del območja svobode, varnosti in pravice. Evropsko integrirano upravljanje meja je ključno za izboljšanje upravljanja migracij in zagotavljanje visoke stopnje notranje varnosti v Uniji.

(2)  Cilj politike Unije na področju upravljanja zunanjih meja je razviti in izvajati evropsko integrirano upravljanje meja na nacionalni ravni in ravni Unije, kar je nujna posledica prostega gibanja oseb znotraj Unije in temeljni sestavni del območja svobode, varnosti in pravice, da bi učinkovito nadzirali prehajanje zunanjih meja in obravnavali migracijske izzive in morebitne prihodnje grožnje na teh mejah, s tem pa prispevali k boju proti hudim kaznivim dejanjem s čezmejno razsežnostjo in k zagotavljanju visoke stopnje notranje varnosti v Uniji, ob popolnem spoštovanju temeljnih pravic in zagotavljanju prostega gibanja oseb v tem prostoru.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  Pri izvajanju evropskega integriranega upravljanja meja bi bilo treba zagotoviti usklajenost z drugimi političnimi cilji, vključno z nemotenim potekanjem čezmejnega prometa.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Za zagotavljanje učinkovitega izvajanja evropskega integriranega upravljanja meja bi bilo treba vzpostaviti evropsko mejno in obalno stražo. Evropska mejna in obalna straža, ki jo sestavljajo Evropska agencija za mejno in obalno stražo in nacionalni organi, odgovorni za upravljanje meja, vključno z obalnimi stražami v obsegu, v katerem izvajajo naloge, povezane z nadzorom meja, se zanaša na skupno uporabo informacij, zmogljivosti in sistemov na nacionalni ravni in odziv Evropske agencije za mejno in obalno stražo na ravni Unije.

(4)  Za zagotavljanje učinkovitega izvajanja evropskega integriranega upravljanja meja bi bilo treba vzpostaviti evropsko mejno in obalno stražo s potrebnimi finančnimi, človeškimi in materialnimi viri. Evropska mejna in obalna straža, ki jo sestavljajo Evropska agencija za mejno in obalno stražo in nacionalni organi, odgovorni za upravljanje meja, vključno z obalnimi stražami v obsegu, v katerem izvajajo naloge, povezane z nadzorom meja, se zanaša na skupno uporabo informacij, zmogljivosti in sistemov na nacionalni ravni in odziv Evropske agencije za mejno in obalno stražo na ravni Unije.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)   Evropsko integrirano upravljanje meja je skupna odgovornost Evropske agencije za mejno in obalno stražo in nacionalnih organov, odgovornih za upravljanje meja, vključno z obalnimi stražami v obsegu, v katerem izvajajo naloge, povezane z nadzorom meja. Čeprav države članice ohranjajo glavno odgovornost za upravljanje svojega odseka zunanjih meja v svojem interesu in v interesu vseh držav članic, ki so odpravile nadzor notranjih meja, bi morala Evropska agencija za mejno in obalno stražo zagotoviti uporabo ukrepov Unije, ki so povezani z upravljanjem zunanjih meja, in sicer z okrepitvijo, ocenjevanjem in usklajevanjem ukrepov držav članic, ki izvajajo navedene ukrepe.

(5)  Evropsko integrirano upravljanje meja je skupna odgovornost Evropske agencije za mejno in obalno stražo in nacionalnih organov, odgovornih za upravljanje meja, vključno z obalnimi stražami v obsegu, v katerem izvajajo operacije nadzora morskih meja in druge naloge, povezane z nadzorom meja. Čeprav države članice ohranjajo glavno odgovornost za upravljanje svojega odseka zunanjih meja v svojem interesu in v interesu vseh držav članic, ki so odpravile nadzor notranjih meja, bi morala Evropska agencija za mejno in obalno stražo zagotoviti uporabo ukrepov Unije, ki so povezani z upravljanjem zunanjih meja, in sicer z okrepitvijo, ocenjevanjem in usklajevanjem ukrepov držav članic, ki izvajajo navedene ukrepe. Komisija bi morala pripraviti zakonodajni predlog za strategijo evropskega integriranega upravljanja meja, v kateri bi bili določeni širše smernice, cilji in prednostni ukrepi za uvedbo delujočega evropskega integriranega upravljanja meja.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)   Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije, imenovana tudi Frontex, je bila ustanovljena z Uredbo Sveta (ES) št. 2007/2004. 14Odkar je 1. maja 2005 prevzela svoje odgovornosti, državam članicam uspešno pomaga izvajati operativne vidike upravljanja zunanjih meja prek skupnih operacij in hitrih posredovanj na mejah ter z analizami tveganja, izmenjavo informacij, odnosi s tretjimi državami in vračanjem državljanov tretjih držav, ki nezakonito prebivajo na ozemlju držav članic.

(7)  Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije, imenovana tudi Frontex, je bila ustanovljena z Uredbo Sveta (ES) št. 2007/2004. 14 Odkar je 1. maja 2005 prevzela svoje odgovornosti, državam članicam uspešno pomaga izvajati operativne vidike upravljanja zunanjih meja prek skupnih operacij in hitrih posredovanj na mejah ter z analizami tveganja, izmenjavo informacij, odnosi s tretjimi državami in vračanjem državljanov tretjih držav, ki so predmet odločbe o vrnitvi, ki jo je izdala država članica v skladu z Direktivo 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta 14a.

___________________

___________________

14  Uredba Sveta (ES) št. 2007/2004 z dne 26. oktobra 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (UL L 349, 25.11.2004, str. 1).

14  Uredba Sveta (ES) št. 2007/2004 z dne 26. oktobra 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (UL L 349, 25.11.2004, str. 1).

 

14a  Direktiva 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L 348, 21.12.2008, str. 98).

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Zaradi vedno večjih migracijskih pritiskov na zunanje meje, potrebe po zagotavljanju visoke stopnje notranje varnosti v Uniji ter varstva delovanja schengenskega območja in splošnega načela solidarnosti je treba okrepiti upravljanje zunanjih meja na podlagi dela agencije Frontex in jo nadgraditi v Agencijo s skupno odgovornostjo za upravljanje zunanjih meja.

(8)  Treba je učinkovito nadzirati prehajanje zunanjih meja in obravnavati migracijske izzive ter morebitne prihodnje grožnje na zunanjih mejah, zagotoviti visoko stopnjo notranje varnosti v Uniji, varovati delovanje schengenskega območja in spoštovati splošno načelo solidarnosti. V luči tega je treba okrepiti upravljanje zunanjih meja na podlagi dela agencije Frontex in jo nadgraditi v Agencijo s skupno odgovornostjo za upravljanje zunanjih meja.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)   Zato bi bilo treba naloge agencije Frontex razširiti in jo preimenovati v Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo, da se izrazijo navedene spremembe. Ključna vloga Evropske agencije za mejno in obalno stražo bi morala biti oblikovanje operativne in tehnične strategije za izvajanje integriranega upravljanja meja na ravni Unije, nadzorovanje učinkovitega delovanja nadzora zunanjih meja, zagotavljanje večje operativne in tehnične pomoči državam članicam prek skupnih operacij in hitrih posredovanj na mejah ter praktičnega izvajanja ukrepov v razmerah, ko so na zunanjih mejah potrebni nujni ukrepi, in organizacija, usklajevanje ter izvajanje operacij vračanja in posredovanj za vračanje.

(9)  Zato bi bilo treba naloge agencije Frontex razširiti in jo preimenovati v Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo (v nadaljevanju Agencija), da se izrazijo navedene spremembe. Ključna vloga Agencije bi morala biti oblikovanje operativne in tehnične strategije za izvajanje integriranega upravljanja meja na ravni Unije, nadzorovanje učinkovitega delovanja nadzora zunanjih meja, zagotavljanje večje operativne in tehnične pomoči državam članicam prek skupnih operacij in hitrih posredovanj na mejah, zagotavljanje praktičnega izvajanja ukrepov v razmerah, ko so na zunanjih mejah potrebni nujni ukrepi, in tehnične ter operativne pomoči državam članicam in tretjim državam v okviru operacij iskanja in reševanja na morju, ter organizacija, usklajevanje ter izvajanje operacij vračanja in posredovanj za vračanje.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Agencija bi morala glede na svoje dejavnosti na zunanjih mejah prispevati k preprečevanju in odkrivanju hudih kaznivih dejanj s čezmejno razsežnostjo, kot je tihotapljenje ljudi, trgovina z belim blagom in terorizem, v primerih, kjer je njeno delovanje primerno in kjer je pri svojih dejavnostih pridobila ustrezne informacije. Svoje dejavnosti bi morala usklajevati z Europolom, ki je agencija, pristojna za podpiranje in krepitev ukrepov držav članic in sodelovanja med njimi pri preprečevanju hudih kaznivih dejanj, ki prizadenejo dve ali več držav članic, in boju proti njim.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9b)  Agencija bi morala izvajati svoje naloge brez poseganja v pristojnosti držav članic v zvezi z obrambo.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9c)  Razširjene naloge in pristojnosti Agencije bi morali uravnotežiti okrepljeni ukrepi za varstvo temeljnih pravic in večja odgovornost.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Evropska agencija za mejno in obalno stražo bi morala pripraviti splošno in prilagojeno oceno tveganja na podlagi skupne celovite analize tveganja, ki jo uporabljajo Agencija in države članice. Evropska agencija za mejno in obalno stražo bi morala, tudi na podlagi informacij, ki jih predložijo države članice, zagotoviti ustrezne informacije in obveščevalne podatke o vseh vidikih, povezanih z evropskim integriranim upravljanjem meja, zlasti o nadzoru meja, vračanju, nezakonitih sekundarnih gibanjih državljanov tretjih držav znotraj Unije, preprečevanju čezmejnega kriminala, vključno z omogočanjem nezakonitega priseljevanja, trgovine z ljudmi in terorizma, in razmerah v sosednjih tretjih državah, da se lahko sprejmejo ustrezni ukrepi ali obravnavajo odkrite grožnje in tveganja, da se izboljša integrirano upravljanje zunanjih meja.

(11)  Agencija bi morala pripraviti splošno in prilagojeno oceno tveganja na podlagi skupne celovite analize tveganja, ki jo uporabljajo Agencija in države članice. Agencija bi morala, tudi na podlagi informacij, ki jih predložijo države članice, zagotoviti ustrezne informacije in obveščevalne podatke o vseh vidikih, povezanih z evropskim integriranim upravljanjem meja, in razmerah v sosednjih tretjih državah, da se lahko sprejmejo ustrezni ukrepi ali obravnavajo odkrite grožnje in tveganja, da se izboljša integrirano upravljanje zunanjih meja.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  V duhu skupne odgovornosti bi morala biti naloga Evropske agencije za mejno in obalno stražo redno spremljanje upravljanja zunanjih meja. Agencija bi morala zagotoviti pravilno in učinkovito spremljanje ne le prek analize tveganja, izmenjave informacij in sistema EUROSUR, temveč tudi s prisotnostjo strokovnjakov, ki so del njenega osebja, v državah članicah. Agenciji bi se zato moralo omogočiti, da napoti uradnike za zvezo v posamezne države članice za določeno obdobje, med katerim uradnik za zvezo poroča izvršnemu direktorju. Poročilo uradnikov za zvezo bi moralo biti del ocene ranljivosti.

(12)  V duhu skupne odgovornosti bi morala biti naloga Agencije redno spremljanje upravljanja zunanjih meja. Agencija bi morala zagotoviti pravilno in učinkovito spremljanje ne le prek analize tveganja, izmenjave informacij in sistema EUROSUR, temveč tudi s prisotnostjo strokovnjakov, ki so del njenega osebja, v državah članicah. Agenciji bi se zato moralo omogočiti, da napoti uradnike za zvezo v vse države članice za določeno obdobje, med katerim uradnik za zvezo poroča izvršnemu direktorju. Poročilo uradnikov za zvezo bi moralo biti del ocene ranljivosti.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Evropska agencija za mejno in obalno stražo bi morala izvesti oceno ranljivosti, da oceni zmogljivost držav članic za obravnavanje izzivov na njihovih zunanjih mejah, pri čemer oceni tudi opremo in vire držav članic ter načrte izrednih ukrepov za obravnavo morebitnih kriznih razmer na zunanjih mejah. Države članice bi morale sprejeti popravne ukrepe za odpravljanje kakršnih koli pomanjkljivosti, ugotovljenih v navedeni oceni. Izvršni direktor bi moral na podlagi nasveta nadzornega sveta, ustanovljenega v okviru Evropske agencije za mejno in obalno stražo, opredeliti ukrepe, ki naj jih zadevna država članica sprejme, in določiti rok za sprejetje navedenih ukrepov. Ta odločitev bi morala biti za navedeno državo članico zavezujoča, če potrebni ukrepi v določenem roku niso sprejeti, pa se zadeva predloži upravnemu odboru, ki o njej sprejme nadaljnjo odločitev.

(13)  Agencija bi morala na podlagi objektivnih meril izvesti oceno ranljivosti, da oceni zmogljivost držav članic za obravnavanje izzivov na njihovih zunanjih mejah, pri čemer oceni tudi opremo, infrastrukturo, osebje, proračun in finančne vire držav članic ter načrte izrednih ukrepov za obravnavo morebitnih kriznih razmer na zunanjih mejah. Države članice bi morale sprejeti popravne ukrepe za odpravljanje kakršnih koli pomanjkljivosti, ugotovljenih v navedeni oceni. Izvršni direktor bi moral na podlagi nasveta svetovalnega odbora, ustanovljenega v okviru Agencije, opredeliti ukrepe, ki naj jih zadevna država članica sprejme, in določiti rok za sprejetje navedenih ukrepov. Ta odločitev bi morala biti za navedeno državo članico zavezujoča, če potrebni ukrepi v določenem roku niso sprejeti, pa se zadeva predloži upravnemu odboru in Komisiji.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  Agencija bi morala redno opravljati oceno ranljivosti kot preventiven ukrep, ki bi dopolnjeval schengenski ocenjevalni in spremljevalni mehanizem, vzpostavljen z Uredbo Sveta (EU) št. 1053/20131a. Podatke, pridobljene pri pripravi ocene ranljivosti, bi bilo treba uporabiti tudi pri mehanizmu, zlasti pri odločanju o večletnem in letnem ocenjevalnem programu.

 

_____________

 

1a  Uredba Sveta (ES) št. 1053/2013 z dne 7. oktobra 2013 o vzpostavitvi ocenjevalnega in spremljevalnega mehanizma za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda in razveljavitvi Sklepa Izvršnega odbora z dne 16. septembra 1998 o ustanovitvi stalnega odbora o ocenjevanju in izvajanju Schengenskega sporazuma (UL L 295, 6.11.2013, str. 27).

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)   Evropska agencija za mejno in obalno stražo bi morala organizirati ustrezno tehnično in operativno pomoč za države članice, da se okrepi njihova zmogljivost izpolnjevanja obveznosti glede nadzora zunanjih meja in da se obravnavajo izzivi na zunanji meji, ki so posledica nezakonitega priseljevanja ali čezmejnega kriminala. Zato bi morala Evropska agencija za mejno in obalno stražo na zahtevo države članice ali na lastno pobudo organizirati in usklajevati skupne operacije za eno ali več držav članic ter napotiti evropske skupine mejne in obalne straže ter potrebno tehnično opremo, lahko pa napoti tudi strokovnjake, ki so del njenega osebja.

(14)  Agencija bi morala organizirati ustrezno tehnično in operativno pomoč za države članice, da se okrepi njihova zmogljivost izpolnjevanja obveznosti glede nadzora zunanjih meja in da se obravnavajo izzivi na zunanji meji, ki so posledica nedovoljene migracije ali čezmejnega kriminala. Zato bi morala Agencija na zahtevo države članice ali na lastno pobudo organizirati in usklajevati skupne operacije za eno ali več držav članic ter napotiti evropske skupine mejne in obalne straže ter potrebno tehnično opremo, lahko pa napoti tudi strokovnjake, ki so del njenega osebja.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)   V primerih posebnega in nesorazmernega pritiska na zunanje meje bi morala Evropska agencija za mejno in obalno stražo na zahtevo države članice ali na lastno pobudo organizirati in usklajevati hitra posredovanja na mejah ter napotiti evropske skupine mejne in obalne straže iz hitre rezervne sestave in dati na voljo tehnično opremo. S hitrimi posredovanji na mejah bi se morala zagotoviti okrepitev v primerih, v katerih se je treba takoj odzvati in je tako posredovanje učinkovit odziv. Da se zagotovi učinkovito delovanje takega posredovanja, bi morale države članice hitri rezervni sestavi zagotoviti mejne policiste in drugo osebje.

(15)  V primerih posebnega in nesorazmernega pritiska na zunanje meje bi morala Agencija na zahtevo države članice ali na lastno pobudo organizirati in usklajevati hitra posredovanja na mejah ter napotiti evropske skupine mejne in obalne straže iz sestave za hiter odziv in dati na voljo tehnično opremo. S hitrimi posredovanji na mejah bi se morala zagotoviti okrepitev v primerih, v katerih se je treba takoj odzvati in je tako posredovanje učinkovit odziv. Da se zagotovi učinkovito delovanje takega posredovanja, bi morale države članice sestavi za hiter odziv zagotoviti mejne policiste in drugo osebje in potrebno tehnično opremo. Agencija in zadevna država članica bi se morali dogovoriti glede operativnega načrta.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)   Državam članicam bi se moralo omogočiti, da se lahko na posebnih območjih zunanjih meja, na katerih se države članice srečujejo z nesorazmernimi migracijskimi pritiski, za katere je značilen velik dotok mešanih migracijskih tokov in ki se imenujejo žariščne točke, zanesejo na večjo operativno in tehnično okrepitev podpornih skupin za upravljanje migracij, ki jih sestavljajo skupine strokovnjakov, ki jih Evropska agencija za mejno in obalno stražo, Evropski azilni podporni urad, Europol ali druge ustrezne agencije Unije napotijo iz držav članic, in strokovnjakov, ki so del osebja Evropske agencije za mejno in obalno stražo. Evropska agencija za mejno in obalno stražo bi morala Komisiji pomagati pri usklajevanju različnih agencij na terenu.

(16)  Kadar se države članice srečujejo z nesorazmernimi migracijskimi izzivi, za katere je značilen velik dotok mešanih migracijskih tokov, bi se jim moralo omogočiti, da se na žariščnih točkah zanesejo na večjo operativno in tehnično okrepitev podpornih skupin za upravljanje migracij, ki jih sestavljajo skupine strokovnjakov, ki jih Agencija, Evropski azilni podporni urad, Europol ali druge ustrezne agencije Unije napotijo iz držav članic, in strokovnjakov, ki so del osebja Agencije. Agencija bi morala Komisiji pomagati pri usklajevanju različnih agencij na terenu.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a)  Različne agencije in države članice bi morale na žariščnih točkah delovati v okviru svojih mandatov in pristojnosti. Agencija bi morala olajšati izvajanje ukrepov Unije v zvezi z upravljanjem zunanjih meja in vračanja, Evropski azilni podporni urad bi moral pomagati pri izboljšanju izvajanja skupnega evropskega azilnega sistema in podpirati države članice pri zadevah, povezanih z azilom, Europol bi moral zagotavljati strokovno znanje ter strateško in operativno analizo v zvezi z čezmejnim organiziranim kriminalom in uničenjem tihotapskih mrež, Eurojust pa bi moral podpirati sodelovanje državnih preiskovalnih organov in organov pregona. Države članice ostajajo odgovorne za sprejemanje vsebinskih odločitev v zvezi s prošnjami za azil in vračanjem.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)   Če država članica ne sprejme potrebnega popravnega ukrepa v skladu z oceno ranljivosti ali če obstaja nesorazmeren migracijski pritisk na zunanje meje, zaradi česar je nadzor zunanjih meja tako neučinkovit, da lahko ogrozi delovanje schengenskega območja, bi se moral na ravni Unije zagotoviti enoten, hiter in učinkovit odziv. Za ta namen in za zagotavljanje boljšega usklajevanja na ravni Unije bi morala Komisija opredeliti ukrepe, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo, in zahtevati od zadevne države članice, naj z Agencijo sodeluje pri izvajanju navedenih ukrepov. Evropska agencija za mejno in obalno stražo bi morala nato določiti ukrepe, ki se sprejmejo za praktično izvajanje ukrepov iz sklepa Komisije, v sodelovanju z zadevno državo članico pa bi se moral pripraviti operativni načrt.

(17)  Če država članica ne sprejme potrebnega popravnega ukrepa v skladu z oceno ranljivosti ali če obstaja nesorazmeren migracijski pritisk na zunanje meje, zaradi česar je nadzor zunanjih meja tako neučinkovit, da lahko ogrozi delovanje schengenskega območja kot območja brez nadzora notranjih meja, bi se moral na ravni Unije zagotoviti enoten, hiter in učinkovit odziv. Za ta namen in za zagotavljanje boljšega usklajevanja na ravni Unije bi morala Komisija opredeliti ukrepe, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo. Za sprejetje takšnih ukrepov bi bilo treba zaradi vidikov, povezanih s suverenostjo, in politične občutljivosti ukrepov, ki zadevajo nacionalne izvršne in izvršilne pristojnosti, izvedbena pooblastila prenesti na Svet, ki ukrepa na predlog Komisije. Zadevna država članica bi morala z Agencijo sodelovati pri izvajanju navedenih ukrepov. Agencija bi morala nato določiti ukrepe, ki se sprejmejo za praktično izvajanje ukrepov iz sklepa Sveta, z zadevno državo članico pa bi se morali dogovoriti o operativnem načrtu.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)   Evropska agencija za mejno in obalno stražo bi morala imeti na voljo potrebno opremo in osebje, ki jih lahko da na voljo in napoti pri skupnih operacijah ali hitrih posredovanjih na mejah. Zato bi bilo treba Evropski agenciji za mejno in obalno stražo omogočiti, da pri začetku izvajanja hitrih posredovanj na mejah na zahtevo države članice ali v okviru razmer, ko so potrebni nujni ukrepi, napoti evropske skupine mejne in obalne straže iz hitre rezervne sestave, ki bi morala biti stalna enota, sestavljena iz majhnega deleža vseh mejnih policistov v državah članicah, ki bi morala obsegati najmanj 1 500 mejnih policistov. Napotitev evropskih skupin mejne in obalne straže iz hitre rezervne sestave bi morala po potrebi takoj spremljati napotitev dodatnih evropskih skupin mejne in obalne straže.

(18)  Agencija bi morala imeti na voljo potrebno opremo in osebje, ki jih lahko da na voljo in napoti pri skupnih operacijah ali hitrih posredovanjih na mejah. Zato bi bilo treba Agenciji omogočiti, da pri začetku izvajanja hitrih posredovanj na mejah na zahtevo države članice ali v okviru razmer, ko so potrebni nujni ukrepi, napoti evropske skupine mejne in obalne straže iz sestave za hiter odziv, ki bi morala biti stalna enota, sestavljena iz deleža vseh mejnih policistov v državah članicah, ki bi morala obsegati najmanj 1 500 mejnih policistov. Napotitev evropskih skupin mejne in obalne straže iz sestave za hiter odziv bi morala takoj spremljati napotitev dodatnih evropskih skupin mejne in obalne straže, kjer je to potrebno.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Evropski svet je 8. oktobra 2015 pozval k razširitvi pooblastil Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije, da se zagotovi pomoč državam članicam pri zagotavljanju učinkovite vrnitve nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav, vključno z organizacijo operacij vračanja na njeno lastno pobudo in povečanjem njene vloge pri pridobivanju potovalnih dokumentov. Zato je Evropski svet pozval, naj se v okviru Evropske agencije za mejno in obalno stražo vzpostavi urad za vračanje, katerega naloga je usklajevanje dejavnosti Agencije na področju vrnitve.

črtano

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Evropska agencija za mejno in obalno stražo bi morala povečati svojo pomoč državam članicam za vrnitev nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav v skladu s politiko vračanja Unije in Direktivo 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta15 Zlasti bi morala usklajevati in organizirati operacije vračanja iz ene ali več držav članic ter organizirati in izvajati posredovanja za vračanje, da se okrepijo sistemi vračanja tistih držav članic, ki potrebujejo večjo tehnično in operativno pomoč pri izpolnjevanju njihove obveznosti vrnitve nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav v skladu z navedeno direktivo.

(21)  Agencija bi morala povečati svojo pomoč državam članicam za vrnitev državljanov tretjih držav brez urejenega statusa v skladu s politiko vračanja Unije in Direktivo 2008/115/ES. Zlasti bi morala usklajevati in organizirati operacije vračanja iz ene ali več držav članic ter organizirati in izvajati posredovanja za vračanje, da se okrepijo sistemi vračanja tistih držav članic, ki potrebujejo večjo tehnično in operativno pomoč pri izpolnjevanju njihove obveznosti vrnitve državljanov tretjih držav brez urejenega statusa v skladu z navedeno direktivo.

___________

 

15Direktiva 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L 348, 21.12.2008, str. 98).

 

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21a)  Agencija bi morala državam članicam zagotoviti potrebno pomoč pri organizaciji skupnih operacij vračanja in posredovanj za vračanje migrantov brez urejenega statusa, in to brez pregledovanja utemeljenosti odločb o vrnitvi, ki so jih sprejele države članice, ter ob polnem spoštovanju temeljnih pravic. Poleg tega bi morala Agencija v sodelovanju z organi zadevnih tretjih držav pomagati državam članicam pri pridobitvi potnih listin za vračanje.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21b)  Če so države članice seznanjene ali bi morale biti seznanjene, da so sistematične pomanjkljivosti azilnega postopka in pogojev za sprejem prosilcev za azil v tej tretji državi tolikšne, da je utemeljeno domnevati, da bi bil prosilec za azil izpostavljen resni nevarnosti, da se bo z njim ravnalo nečloveško ali ponižujoče, ali če so države članice seznanjene ali bi morale biti seznanjene, da ta tretja država izvaja prakse v nasprotju z načelom nevračanja, Agencija ali države članice niso odvezane svojih obveznosti po pravu Unije in mednarodnem pravu, zlasti obveznosti spoštovanja načela nevračanja, četudi med državo članico in to tretjo državo morda obstaja določen dogovor.

Obrazložitev

V zvezi z operacijami vračanja in posredovanji je nujno ponoviti vodilna načela, ki jih je treba spoštovati pri vsakem izvajanju vračanja državljanov tretjih držav. Na podlagi uvodne izjave 13 iz Uredbe (EU) št. 656/2014 o določitvi pravil za varovanje zunanjih meja na morju v okviru operativnega sodelovanja, ki ga usklajuje Frontex.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Evropska agencija za mejno in obalno stražo bi morala oblikovati skupine nadzornikov za prisilno vrnitev, spremljevalce pri prisilni vrnitvi, strokovnjake za prisilno vrnitev in specialiste za vrnitev, ki jih zagotovijo države članice in bi se morali napotiti med operacijami vračanja ter sestavljati prilagojene evropske skupine mejne in obalne straže, ki se napotijo pri posredovanjih za vračanje. Evropska agencija za mejno in obalno stražo bi jim morala zagotoviti potrebno usposabljanje.

(22)  Agencija bi morala oblikovati skupine nadzornikov za prisilno vrnitev, spremljevalce pri prisilni vrnitvi, strokovnjake za prisilno vrnitev in specialiste za vrnitev, ki jih zagotovijo države članice in bi se morali napotiti med operacijami vračanja ter sestavljati prilagojene evropske skupine mejne in obalne straže, ki se napotijo pri posredovanjih za vračanje. V skupino bi bilo treba vključiti osebje s posebno strokovno usposobljenostjo na področju zaščite otrok. Agencija bi jim morala zagotoviti potrebno usposabljanje.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(22a)  Potrebna bi bila posebna določba za osebje, vključeno v dejavnosti v zvezi z vračanjem, ki bi podrobno določala njegove naloge, pooblastila in odgovornosti. Posebna navodila bi bilo treba določiti tudi za pooblastila vodij zrakoplovov in za razširitev kazenskega prava s strani države registracije zrakoplova skladno z mednarodnim pravom zračnega prometa.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Evropska agencija za mejno in obalno stražo bi morala razviti posebna orodja za usposabljanje in zagotavljati usposabljanje nacionalnim inštruktorjem mejnih policistov na ravni Unije ter dodatna usposabljanja in seminarje uradnikom nacionalnih pristojnih organov, povezana z nadzorom zunanjih meja in vrnitvijo državljanov tretjih držav, ki nezakonito prebivajo na ozemlju držav članic. Agencija bi morala biti pooblaščena za organizacijo dejavnosti usposabljanja v sodelovanju z državami članicami in tretjimi državami na njihovem ozemlju.

(23)  Agencija bi morala razviti posebna orodja za usposabljanje, vključno s posebnim usposabljanjem na področju zaščite otrok, in zagotavljati usposabljanje nacionalnim inštruktorjem mejnih policistov na ravni Unije ter dodatna usposabljanja in seminarje, povezane z nalogami integriranega upravljanja meja, tudi za uradnike nacionalnih pristojnih organov. Agencija bi morala biti pooblaščena za organizacijo dejavnosti usposabljanja v sodelovanju z državami članicami in tretjimi državami na njihovem ozemlju.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Evropska agencija za mejno in obalno stražo bi morala spremljati razvoj na področju raziskav, ki se nanašajo na nadzor zunanjih meja, vključno z uporabo napredne nadzorne tehnologije, in prispevati k njemu ter posredovati te informacije državam članicam in Komisiji.

(24)  Agencija bi morala spremljati razvoj na področju raziskav, ki se nanašajo na evropsko integrirano upravljanje meja, in prispevati k njemu ter posredovati te informacije Evropskemu parlamentu, državam članicam, Komisiji, ustreznim agencijam, organom in uradom Unije ter javnosti.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Za učinkovito izvajanje integriranega upravljanja zunanjih meja si morajo države članice redno, hitro in zanesljivo izmenjevati informacije o upravljanju zunanjih meja, nezakonitem priseljevanju in vrnitvi. Evropska agencija za mejno in obalno stražo bi morala razviti in upravljati informacijske sisteme, ki omogočajo tako izmenjavo v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov Unije.

(25)  Za učinkovito izvajanje integriranega upravljanja zunanjih meja si morajo države članice redno, hitro in zanesljivo izmenjevati informacije o upravljanju zunanjih meja, nedovoljenih migracijah in vrnitvi. Agencija bi morala razviti in upravljati informacijske sisteme, ki omogočajo tako izmenjavo v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov Unije. Pomembno je, da države članice Agenciji pravočasno zagotavljajo celovite in točne podatke, ki jih Agencija potrebuje za opravljanje svojih nalog.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27)  Nacionalni organi, ki opravljajo funkcije obalne straže, so odgovorni za številne naloge, med drugim za pomorsko varnost in pomorski nadzor, iskanje in reševanje, nadzor meja, nadzor ribištva, carinsko kontrolo, splošni kazenski pregon in varstvo okolja. Evropska agencija za mejno in obalno stražo, Evropska agencija za nadzor ribištva, ustanovljena z Uredbo Sveta (ES) št. 768/2005, in Evropska agencija za pomorsko varnost, ustanovljena z Uredbo (ES) št. 1406/2002 Evropskega parlamenta in Sveta, bi morale zato okrepiti medsebojno sodelovanje in sodelovanje z nacionalnimi organi, ki opravljajo funkcije obalne straže, da se poveča ozaveščenost o pomorskih razmerah ter podpira usklajeno in stroškovno učinkovito ukrepanje.

(27)  Nacionalni organi, ki opravljajo funkcije obalne straže, so odgovorni za številne naloge, med drugim za pomorsko varnost in pomorski nadzor, iskanje in reševanje, nadzor meja, nadzor ribištva, carinsko kontrolo, splošni kazenski pregon in varstvo okolja. Agencija, Evropska agencija za nadzor ribištva, ustanovljena z Uredbo Sveta (ES) št. 768/200516, in Evropska agencija za pomorsko varnost, ustanovljena z Uredbo (ES) št. 1406/2002 Evropskega parlamenta in Sveta17, bi morale zato okrepiti medsebojno sodelovanje in sodelovanje z nacionalnimi organi, ki opravljajo funkcije obalne straže, da se poveča ozaveščenost o pomorskih razmerah ter podpira usklajeno in stroškovno učinkovito ukrepanje. Sinergije med različnimi akterji v pomorskem okolju bi morale biti skladne z evropskim integriranim upravljanjem meja in strategijo EU za pomorsko varnost.

__________________

__________________

16Uredba Sveta (ES) št. 768/2005 z dne 26. aprila 2005 o ustanovitvi Agencije Skupnosti za nadzor ribištva in o spremembi Uredbe (ES) št. 2847/93 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (UL L 128, 21.5.2005, str. 1).

16Uredba Sveta (ES) št. 768/2005 z dne 26. aprila 2005 o ustanovitvi Agencije Skupnosti za nadzor ribištva in o spremembi Uredbe (ES) št. 2847/93 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (UL L 128, 21.5.2005, str. 1).

17 Uredba (ES) št. 1406/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost (UL L 208, 5.8.2002, str. 1).

17 Uredba (ES) št. 1406/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost (UL L 208, 5.8.2002, str. 1).

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(27a)  Sodelovanje na področju funkcij obalne straže, ki temelji zlasti na krepitvi sodelovanja med nacionalnimi organi, Agencijo, Evropsko agencijo za nadzor ribištva in Evropsko agencijo za pomorsko varnost, ne bi smelo vplivati na delitev pristojnosti med navedenimi agencijami, kar zadeva opredelitev njihovih nalog, ter ne posegati v njihovo avtonomijo ali neodvisnost pri opravljanju nalog, ki so jim bile prvotno dodeljene. Poleg tega je tako sodelovanje namenjeno tudi ustvarjanju sinergij med tremi agencijami, ne da bi se spremenil opis njihovih nalog.

Obrazložitev

Namen evropskega sodelovanja na področju funkcij obalne straže ni okrniti mandat Evropske agencije za pomorsko varnost in Evropske agencije za nadzor ribištva. Namen sodelovanja je okrepiti prvotne cilje agencij z ustvarjanjem sinergij za boljše razumevanje pomorske problematike in za večjo zmogljivost posredovanja na morju.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  Evropska agencija za mejno in obalno stražo bi morala olajševati in spodbujati operativno sodelovanje med državami članicami in tretjimi državami v okviru politike zunanjih odnosov Unije, vključno z usklajevanjem operativnega sodelovanja na področju upravljanja zunanjih meja in napotitvijo uradnikov za zvezo v tretje države ter sodelovanjem z organi tretjih držav pri vrnitvi, tudi v zvezi s pridobivanjem potovalnih dokumentov. Evropska agencija za mejno in obalno stražo in države članice bi morale pri sodelovanju s tretjimi državami izpolnjevati norme in standarde, ki so vsaj enakovredni normam in standardom, ki jih določa zakonodaja Unije, tudi če sodelovanje s tretjimi državami poteka na ozemlju navedenih držav.

(28)  Agencija bi morala olajševati in spodbujati tehnično in operativno sodelovanje med državami članicami in tretjimi državami v okviru politike zunanjih odnosov Unije, vključno z usklajevanjem operativnega sodelovanja na področju upravljanja zunanjih meja in napotitvijo uradnikov za zvezo v tretje države ter sodelovanjem z organi tretjih držav pri vrnitvi, tudi v zvezi s pridobivanjem potovalnih dokumentov. Agencija in države članice bi morale pri sodelovanju s tretjimi državami vedno izpolnjevati zakonodajo Unije, vključno glede varstva temeljnih pravic in načela nevračanja, tudi če sodelovanje s tretjimi državami poteka na ozemlju navedenih držav. Zavoljo večje preglednosti in odgovornosti bi morala Agencija o sodelovanju s tretjimi državami poročati v svojem letnem poročilu.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(28a)  Evropska mejna in obalna straža in Agencija bi morali pri izpolnjevanju svojih nalog v celoti spoštovati temeljne pravice, zlasti Listino Evropske unije o temeljnih pravicah (Listino), Konvencijo o statusu beguncev in obveznosti v zvezi z dostopom do mednarodne zaščite, zlasti načelo nevračanja, Konvencijo OZN o pomorskem mednarodnem pravu, Mednarodno konvencijo o varstvu človeškega življenja na morju in Mednarodno konvencijo o iskanju in reševanju na morju. V skladu s zakonodajo Unije in omenjenimi določbami bi morala Agencija pomagati državam članicam pri izvajanju operacij iskanja in reševanja, da bi zaščitili in reševali življenja, kadarkoli in kjerkoli je to potrebno.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(28b)  Agencija bi morala glede na to, da se je število nalog povečalo, nadalje razvijati in izvajati strategijo, da bi spremljala in zagotavljala varstvo temeljnih pravic. S tem namenom bi morala svojemu uradniku za temeljne pravice dati na voljo ustrezna sredstva in osebje, ki ustrezajo njenemu mandatu in velikosti. Agencija bi morala svojo vlogo uporabiti za dejavno spodbujanje izvajanja pravnega reda Unije v zvezi z upravljanjem zunanjih meja, tudi glede spoštovanja temeljnih pravic in mednarodne zaščite.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(28c)  V skladu s Konvencijo OZN o otrokovih pravicah iz leta 1989 in Listino mora biti največja korist otroka primarna skrb v dejavnostih Agencije.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Uvodna izjava 30

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30)   Ta uredba vzpostavlja pritožbeni mehanizem Evropske agencije za mejno in obalno stražo v sodelovanju z uradnikom za temeljne pravice, da se spremlja in zagotovi spoštovanje temeljnih pravic pri vseh dejavnostih Agencije. Pritožbeni mehanizem bi moral biti upravni mehanizem, pri katerem bi bil uradnik za temeljne pravice odgovoren za obravnavo pritožb, ki jih prejme Agencija, v skladu s pravico do dobrega upravljanja. Uradnik za temeljne pravice bi moral pregledati dopustnost pritožbe, evidentirati dopustne pritožbe, posredovati vse evidentirane pritožbe izvršnemu direktorju, posredovati pritožbe o mejnih policistih matični državi članici in evidentirati nadaljnje spremljanje Agencije ali navedene države članice. Kazenske preiskave bi morale izvajati države članice.

(30)  Ta uredba vzpostavlja neodvisni pritožbeni mehanizem Agencije v sodelovanju z uradnikom za temeljne pravice, da se spremlja in zagotovi spoštovanje temeljnih pravic pri vseh dejavnostih Agencije. Pritožbeni mehanizem bi moral biti upravni mehanizem, pri katerem bi bil uradnik za temeljne pravice odgovoren za obravnavo pritožb, ki jih prejme Agencija, v skladu s pravico do dobrega upravljanja. Uradnik za temeljne pravice bi moral pregledati dopustnost pritožbe, evidentirati dopustne pritožbe, posredovati vse evidentirane pritožbe izvršnemu direktorju, posredovati pritožbe o mejnih policistih matični državi članici in evidentirati nadaljnje spremljanje Agencije ali navedene države članice. Kazenske preiskave bi morale izvajati države članice. Mehanizem bi moral biti učinkovit in zagotavljati, da se pritožbe ustrezno obravnavajo in pripeljejo do kazni v primerih kršitev temeljnih pravic. Zavoljo večje preglednosti in odgovornosti bi morala Agencija o pritožbenem mehanizmu poročati v svojem letnem poročilu.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31)  Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje te uredbe, zlasti v zvezi z razmerami, ko so na zunanjih mejah potrebni nujni ukrepi, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta.

črtano

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33)  Komisija in države članice bi morale biti zastopane v upravnem odboru, da lahko izvajajo politiko in imajo politični nadzor nad Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo. Odbor bi morali sestavljati operativni vodje nacionalnih služb, odgovornih za upravljanje mejnih policistov, ali njihovi predstavniki, kjer je to mogoče. Ta odbor bi moral imeti pooblastila, ki jih potrebuje za določitev proračuna, preverjanje njegovega izvajanja, sprejemanje ustreznih finančnih pravil, vzpostavitev preglednih delovnih postopkov za sprejemanje odločitev Evropske agencije za mejno in obalno stražo ter imenovanje izvršnega direktorja in namestnika izvršnega direktorja. Agencija bi se morala voditi in delovati v skladu z načeli skupnega pristopa k decentraliziranim agencijam Unije, ki so ga 19. julija 2012 sprejeli Evropski parlament, Svet in Evropska komisija.

(33)  Upravni odbor bi moral izvajati nadzor nad Agencijo. Odbor bi morali sestavljati operativni vodje nacionalnih služb, odgovornih za upravljanje mejnih policistov, ali njihovi predstavniki, kjer je to mogoče. Ta odbor bi moral imeti pooblastila, ki jih potrebuje za določitev proračuna, preverjanje njegovega izvajanja, sprejemanje ustreznih finančnih pravil, vzpostavitev preglednih delovnih postopkov za sprejemanje odločitev Agencije. Agencija bi se morala voditi in delovati ob upoštevanju načel skupnega pristopa k decentraliziranim agencijam Unije, ki so ga 19. julija 2012 sprejeli Evropski parlament, Svet in Evropska komisija. To bi moralo vključevati tudi sklenitev sporazuma o sedežu med agencijo in državo, v kateri je sedež.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34)  Za zagotavljanje avtonomije Evropske agencije za mejno in obalno stražo bi ji bilo treba dodeliti samostojni proračun, katerega prihodki izhajajo zlasti iz prispevka Unije. Za prispevek Unije in morebitne druge subvencije v breme splošnega proračuna Evropske unije bi bilo treba uporabiti proračunski postopek Unije. Revizijo računovodskih izkazov bi moralo izvajati Računsko sodišče.

(34)  Za zagotavljanje avtonomije Agencije bi ji bilo treba dodeliti samostojni proračun, katerega prihodki izhajajo zlasti iz prispevka Unije. Za prispevek Unije in morebitne druge subvencije v breme splošnega proračuna Evropske unije bi bilo treba uporabiti proračunski postopek Unije. Revizijo računovodskih izkazov bi moralo izvajati Računsko sodišče. Proračun, ki ga sprejme upravni odbor, bi moral biti uravnotežen z vidika različnih področij dejavnosti agencije, vključno z zagotavljanjem spoštovanja temeljnih pravic.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(36)  Za Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo bi se morala uporabljati Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov21 Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije.

(36)  Za Agencijo bi se morala uporabljati Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov21 Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije. Agencija bi morala biti glede svojih dejavnosti čim bolj pregledna, pri čemer pa ne bi smela ogroziti doseganja cilja operacij. Objaviti bi morala vse ustrezne informacije o vseh svojih dejavnostih ter zagotoviti, da bi lahko javnost in vse druge zainteresirane strani hitro pridobile informacije o njenem delu.

__________________

__________________

21  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).

21  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Uvodna izjava 39

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(39)   Ker ciljev te uredbe, in sicer razvoja in izvajanja sistema integriranega upravljanja zunanjih meja, s čimer se zagotovi pravilno delovanje schengenskega območja, države članice, ki delujejo neusklajeno, ne morejo v zadostni meri doseči in ker se zaradi pomanjkanja nadzora na notranjih mejah, velikih migracijskih pritiskov na zunanje meje in potrebe po zagotavljanju visoke stopnje notranje varnosti v Uniji lahko lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom sorazmernosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

(39)  Ker ciljev te uredbe, in sicer razvoja in izvajanja sistema integriranega upravljanja zunanjih meja, s čimer se zagotovi pravilno delovanje schengenskega območja, države članice, ki delujejo neusklajeno, ne morejo v zadostni meri doseči in ker se zaradi pomanjkanja nadzora na notranjih mejah, velikih migracijskih izzivov na zunanjih mejah in potrebe po učinkovitem nadzoru prehajanja teh meja in s tem prispevanju k visoki stopnji notranje varnosti v Uniji lahko lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom sorazmernosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Uvodna izjava 46 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(46a)  Ta uredba za Bolgarijo in Romunijo predstavlja akt, ki temelji na schengenskem pravnem redu oziroma je z njim kako drugače povezan v smislu člena 4(1) Akta o pristopu iz leta 2005.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Uvodna izjava 46 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(46b)  Ta uredba za Hrvaško predstavlja akt, ki temelji na schengenskem pravnem redu oziroma je z njim kako drugače povezan v smislu člena 4(1) Akta o pristopu iz leta 2011.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Uvodna izjava 46 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(46c)  Ta uredba za Ciper predstavlja akt, ki temelji na schengenskem pravnem redu oziroma je z njim kako drugače povezan v smislu člena 3(1) Akta o pristopu iz leta 2003.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vzpostavi se evropska mejna in obalna straža, da se zagotovi evropsko integrirano upravljanje zunanjih meja z namenom učinkovitega upravljanja migracij in zagotavljanja visoke stopnje notranje varnosti v Uniji ob varstvu prostega gibanja oseb znotraj Unije.

Ta uredba vzpostavlja evropsko mejno in obalno stražo, da se zagotovi evropsko integrirano upravljanje zunanjih meja z namenom učinkovitega nadzora pri prehajanju zunanjih meja in obravnavanju migracijskih izzivov in potencialne prihodnje grožnje na teh mejah, s čimer prispeva k obravnavanju hudih kaznivih dejanj s čezmejno razsežnostjo in zagotavljanju visoke stopnje notranje varnosti v Uniji, pri čemer se dosledno spoštujejo temeljne pravice in hkrati varuje prosto gibanje oseb znotraj Unije.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  „zunanje meje“ pomenijo kopenske in morske meje držav članic ter njihova letališča in pristanišča, za katera se uporabljajo določbe iz naslova II Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta38 ;

(1)  „zunanje meje“ pomenijo zunanje meje, kakor so opredeljene v točki (2) člena 2 Uredbe (EU) št. 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta in za katere se uporablja naslov II navedene uredbe38;

__________

__________

38  Uredba (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15.marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (UL L 105, 13.4.2006, str. 1). 1).

38  Uredba (EU) št. 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (UL L 77, 23.3.2016, str. 1).

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 9 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  „žariščno območje“ pomeni območje zunanje meje, na katerem se država članica srečuje z nesorazmernimi migracijskimi pritiski in a katerem ustrezne agencije Unije državi članici nudijo celovito pomoč;

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 12

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  „povratnik“ pomeni nezakonito prebivajočega državljana tretje države, ki je predmet odločbe o vrnitvi;

(12)  „povratnik“ pomeni nedovoljeno prebivajočega državljana tretje države, ki je v skladu z Direktivo 2008/115/ES predmet odločbe o vrnitvi, ki jo izda država članica v skladu z Direktivo 2008/115/ES;

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 13

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  „operacija vračanja“ pomeni operacijo vrnitve nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav, ki jo usklajuje Agencija in ki vključuje tehnične ter operativne okrepitve, ki jih zagotovi ena ali več držav članic, v okviru katere se povratniki iz ene ali več držav članic vrnejo bodisi s prisilno vrnitvijo bodisi prostovoljno v skladu z obveznostjo vrnitve;

(13)  „operacija vračanja“ pomeni operacijo vrnitve državljanov tretjih držav, ki so v skladu z Direktivo 2008/115/ES predmet odločbe o vrnitvi, ki jo izda država članica; operacijo usklajuje Agencija in vključuje tehnične ter operativne okrepitve, ki jih zagotovi ena ali več držav članic, v okviru katere se povratniki iz ene ali več držav članic vrnejo bodisi s prisilno vrnitvijo bodisi prostovoljno v skladu z obveznostjo vrnitve;

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 14

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  „posredovanje za vračanje“ pomeni operacijo za vrnitev nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav z zagotovitvijo okrepljene tehnične in operativne pomoči, ki jo sestavljata napotitev evropskih intervencijskih skupin za vračanje v države članice in organizacija operacij vračanja.

(14)  „posredovanje za vračanje“ pomeni operacijo za vrnitev državljanov tretjih držav, ki so v skladu z Direktivo 2008/115/ES predmet odločbe o vrnitvi, ki jo izda država članica; z operacijo se zagotovita okrepljena tehnična in operativna pomoč, ki jo sestavljata napotitev evropskih intervencijskih skupin za vračanje v države članice in organizacija operacij vračanja.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 14 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a)  „funkcije obalne straže“ pomenijo zbiranje informacij, spremljanje, načrtovanje in organizacijo misij in operacij, za katere se zadolži lokalni, regionalni ali nacionalni organ ali organ Unije, ki ima potrebne pristojnosti za izvajanje pomorskega nadzora, ki zajemajo zlasti varnost, nadzor, iskanje in reševanje, nadzor in varovanje meja, nadzor ribištva, carinsko kontrolo, splošni kazenski pregon in varstvo okolja;

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 14 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14b)  „otrok“ pomeni fizično osebo, mlajšo od 18 let, razen če je v skladu z zakonodajo, ki se uporablja za otroke, polnoletnost dosežena pred tem;

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 14 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14c)  „tretja stran“ pomeni pravni subjekt, ki ga kot takega priznava država članica ali mednarodna organizacija.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Evropska agencija za mejno in obalno stražo ter nacionalni organi držav članic, odgovorni za upravljanje meja, vključno z obalnimi stražami v obsegu, v katerem izvajajo naloge, povezane z nadzorom meja, sestavljajo evropsko mejno in obalno stražo.

1.  Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Agencija) ter nacionalni organi držav članic, odgovorni za upravljanje meja, vključno z obalnimi stražami v obsegu, v katerem izvajajo naloge, povezane z nadzorom meja, sestavljajo evropsko mejno in obalno stražo.

 

1a.  Če je to primerno, Komisija po posvetovanju z Agencijo predstavi zakonodajni predlog za oblikovanje strategije za evropsko integrirano upravljanje meja. V tej strategiji so določeni splošne smernice, cilji, ki jih je treba doseči, in prednostni ukrepi za vzpostavitev v celoti delujočega sistema evropskega integriranega upravljanja zunanjih meja. Strategija za evropsko integrirano upravljanje meja se pregleda, kadar je to potrebno.

2.  Evropska agencija za mejno in obalno stražo oblikuje operativno in tehnično strategijo za evropsko integrirano upravljanje meja. Spodbuja in zagotavlja izvajanje evropskega integriranega upravljanja meja v vseh državah članicah.

2.  Agencija oblikuje operativno in tehnično strategijo za evropsko integrirano upravljanje meja, pri čemer po potrebi upošteva poseben položaj držav članic. Spodbuja in zagotavlja izvajanje evropskega integriranega upravljanja meja v vseh državah članicah.

 

2a.  Evropska agencija za mejno in obalno stražo zagotavlja stalno in enotno uporabo prava Unije, vključno s pravnim redom Unije na področju temeljnih pravic, na vseh zunanjih mejah.

3.  Nacionalni organi držav članic, odgovorni za upravljanje meja, vključno z obalnimi stražami v obsegu, v katerem izvajajo naloge, povezane z nadzorom meja, oblikujejo nacionalne strategije za integrirano upravljanje meja. Te nacionalne strategije so usklajene s strategijo iz odstavka 2.

3.  Nacionalni organi, odgovorni za upravljanje meja, vključno z obalnimi stražami v obsegu, v katerem izvajajo naloge, povezane z nadzorom meja, oblikujejo nacionalne strategije za integrirano upravljanje meja. Te nacionalne strategije so usklajene s strategijo iz odstavkov 1a in 2.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Evropsko integrirano upravljanje meja sestavljajo naslednji elementi:

Evropsko integrirano upravljanje meja sestavljajo naslednji elementi:

(a)  nadzor meja, po potrebi vključno z ukrepi, povezanimi s preprečevanjem, odkrivanjem in preiskovanjem čezmejnega kriminala;

(a)  nadzor meja, po potrebi vključno z ukrepi za olajšanje zakonitih prehodov meje in ukrepi, povezanimi s preprečevanjem in odkrivanjem čezmejnega kriminala, med drugim tihotapljenja ljudi, trgovine z ljudmi in terorizma;

 

(aa)  operacije iskanja in reševanja za ljudi v nevarnosti na morju v skladu z Uredbo (EU) št. 656/2014 in mednarodnim pravom;

 

(ab)  identifikacija oseb, ki prispejo na zunanje meje in potrebujejo mednarodno zaščito ali želijo zanjo zaprositi, zagotavljanje začetnih informacij tem osebam in njihova nadaljnja napotitev;

(b)  analiza tveganj za notranjo varnost in analiza groženj, ki lahko vplivajo na delovanje ali varnost zunanjih meja;

(b)  analiza tveganj za notranjo varnost in analiza groženj, ki lahko vplivajo na delovanje ali varnost zunanjih meja;

(c)  medagencijsko sodelovanje med nacionalnimi organi v vsaki državi članici, odgovornimi za nadzor meja ali druge naloge, ki se izvajajo na meji, in med ustreznimi institucijami, agencijami, organi in uradi Unije, vključno z redno izmenjavo informacij prek obstoječih orodij za izmenjavo informacij in zlasti Evropskega sistema varovanja meja (v nadaljnjem besedilu: EUROSUR), vzpostavljenega z Uredbo (EU) št. 1052/2013 Evropskega parlamenta in Sveta39;

(c)  medagencijsko sodelovanje med nacionalnimi organi v vsaki državi članici, odgovornimi za nadzor meja ali druge naloge, ki se izvajajo na meji, in med ustreznimi institucijami, agencijami, organi in uradi Unije, vključno z redno izmenjavo informacij prek obstoječih orodij za izmenjavo informacij in zlasti Evropskega sistema varovanja meja (v nadaljnjem besedilu: EUROSUR), vzpostavljenega z Uredbo (EU) št. 1052/2013 Evropskega parlamenta in Sveta39; 39

(d)  sodelovanje s tretjimi državami na področjih, ki jih zajema ta uredba, osredotočeno zlasti na sosednje države in na tretje države, za katere je bilo na podlagi analize tveganja ugotovljeno, da so države izvora in države tranzita za nezakonito priseljevanje;

(d)  sodelovanje s tretjimi državami na področjih, ki jih zajema ta uredba, osredotočeno zlasti na sosednje države in na tretje države, za katere je bilo na podlagi analize tveganja ugotovljeno, da so države izvora in države tranzita za nedovoljene migracije, v sodelovanju z državami članicami, Komisijo in ESZD;

(e)  tehnični in operativni ukrepi znotraj območja prostega gibanja, ki so povezani z nadzorom meja ter namenjeni preprečevanju nezakonitega priseljevanja in čezmejnega kriminala;

(e)  tehnični in operativni ukrepi znotraj območja prostega gibanja, ki so povezani z nadzorom meja ter namenjeni boljšemu upravljanju nedovoljenih migracij in preprečevanju čezmejnega kriminala;

(f) vrnitev državljanov tretjih držav, ki nezakonito prebivajo na ozemlju držav članic;

(f)  vrnitev državljanov tretjih držav, ki so v skladu z Direktivo 2008/115/ES predmet odločbe o vrnitvi, ki jo izda država članica;

(g)  uporaba najsodobnejše tehnologije, vključno z obsežnimi informacijskimi sistemi;

(g)  uporaba najsodobnejše tehnologije, vključno z obsežnimi informacijskimi sistemi;

(h)  mehanizem za nadzor kakovosti, da se zagotovi izvajanje zakonodaje Unije na področju upravljanja meja.

(h)  mehanizem za nadzor kakovosti, da se zagotovi izvajanje zakonodaje Unije na področju upravljanja meja.

_________

_________

39  Uredba (EU) št. 1052/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o vzpostavitvi Evropskega sistema varovanja meja (EUROSUR) (UL L 295, 6.11.2013, str. 11).

39  Uredba (EU) št. 1052/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o vzpostavitvi Evropskega sistema varovanja meja (EUROSUR) (UL L 295, 6.11.2013, str. 11).

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.   Evropska mejna in obalna straža izvaja evropsko integrirano upravljanje meja kot skupno odgovornost Evropske agencije za mejno in obalno stražo in nacionalnih organov, odgovornih za upravljanje meja, vključno z obalnimi stražami v obsegu, v katerem izvajajo naloge, povezane z nadzorom meja.

1.  Evropska mejna in obalna straža izvaja evropsko integrirano upravljanje meja kot skupno odgovornost Agencije in nacionalnih organov, odgovornih za upravljanje meja, vključno z obalnimi stražami v obsegu, v katerem izvajajo operacije nadzora morskih meja in vse druge naloge, povezane z nadzorom meja. Kljub temu pa države članice ohranjajo primarno odgovornost za upravljanje svojega odseka zunanje meje.

2.   Evropska agencija za mejno in obalno stražo olajšuje izvajanje ukrepov Unije, povezanih z upravljanjem zunanjih meja, s krepitvijo, ocenjevanjem in usklajevanjem ukrepanja držav članic pri izvajanju navedenih ukrepov in na področju vrnitve. Države članice zagotovijo upravljanje svojega odseka zunanjih meja, kar je v njihovem interesu in interesu vseh držav članic, ki so odpravile nadzor notranjih meja, in sicer ob doslednem spoštovanju prava Unije ter tehnične in operativne strategije iz člena 3(2) in v tesnem sodelovanju z Agencijo.

2.  Agencija olajšuje izvajanje ukrepov Unije, povezanih z upravljanjem zunanjih meja, s krepitvijo, ocenjevanjem in usklajevanjem ukrepanja držav članic pri izvajanju navedenih ukrepov in na področju vrnitve. Države članice zagotovijo upravljanje svojega odseka zunanjih meja, kar je v njihovem interesu in interesu vseh držav članic, ki so odpravile nadzor notranjih meja, in sicer ob doslednem spoštovanju prava Unije ter tehnične in operativne strategije iz člena 3(2) in v tesnem sodelovanju z Agencijo. Poleg tega v svojem interesu in v interesu vseh držav članic vnesejo podatke v evropske zbirke podatkov ter zagotovijo, da so podatki točni, posodobljeni ter zakonito pridobljeni in vneseni.

3.  Evropska agencija za mejno in obalno stražo je odgovorna za upravljanje zunanjih meja v primerih, ki jih določa ta uredba, zlasti če se ne sprejmejo popravni ukrepi, ki so se na podlagi ocene ranljivosti izkazali za potrebne, ali če obstaja nesorazmeren migracijski pritisk, zaradi česar je nadzor zunanjih meja tako neučinkovit, da lahko ogrozi delovanje schengenskega območja.

3.  Agencija je odgovorna za upravljanje zunanjih meja v primerih, ki jih določa ta uredba, zlasti če se ne sprejmejo popravni ukrepi, ki so se na podlagi ocene ranljivosti izkazali za potrebne, ali če obstaja nesorazmeren migracijski pritisk, zaradi česar je nadzor zunanjih meja tako neučinkovit, da lahko ogrozi delovanje schengenskega območja.

 

3a.  Ta uredba ne posega v schengenski ocenjevalni mehanizem in pooblastila Komisije, zlasti v skladu s členom 258 PDEU, da bi zagotovili skladnost s pravom Unije.

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Da se zagotovi usklajeno evropsko integrirano upravljanje meja na vseh zunanjih mejah, Agencija olajšuje izvajanje obstoječih in prihodnjih ukrepov Unije, povezanih z upravljanjem zunanjih meja, zlasti Zakonika o schengenskih mejah, uvedenega z Uredbo (ES) št. 562/2006, ter povečuje njegovo učinkovitost.

1.  Da se zagotovi usklajeno evropsko integrirano upravljanje meja na vseh zunanjih mejah, Agencija olajšuje izvajanje obstoječih in prihodnjih ukrepov Unije, povezanih z upravljanjem zunanjih meja, zlasti Zakonika o schengenskih mejah, uvedenega z Uredbo (EU) št. 2016/399, ter povečuje njegovo učinkovitost. Poleg tega pa prispeva tudi k opredelitvi, razvoju in izmenjavi primerov dobre prakse ter spodbuja zakonodajo in standarde Unije na področju upravljanja meja.

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 6 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 6a

 

Odgovornost

 

Agencija je v skladu s to uredbo odgovorna Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za prispevanje k učinkoviti, visoki in enotni ravni nadzora meja in vrnitve Agencija opravlja naslednje naloge:

1.  Za prispevanje k učinkoviti, visoki in enotni ravni nadzora meja in vrnitve Agencija opravlja naslednje naloge:

(a)  vzpostavitev centra za spremljanje in analizo tveganja, ki lahko spremlja migracijske tokove in izvaja analizo tveganja v zvezi z vsemi vidiki integriranega upravljanja meja;

(a)  spremlja migracijske tokove in izvaja analizo tveganja v zvezi z vsemi vidiki integriranega upravljanja meja;

(b)  izvedba ocene ranljivosti, vključno z oceno zmogljivosti držav članic za obravnavanje groženj in pritiskov na zunanjih mejah.

(b)  izvedba ocene ranljivosti, vključno z oceno zmogljivosti in pripravljenosti držav članic za obravnavanje groženj in izzivov na zunanjih mejah;

 

(ba)  prek uradnikov za zvezo Agencije v državah članicah zagotovi redno spremljanje upravljanja zunanjih meja;

(c)  pomaga državam članicam v okoliščinah, v katerih je potrebna povečana tehnična in operativna pomoč na zunanjih mejah, in sicer z usklajevanjem in organizacijo skupnih operacij, pri čemer se upošteva, da lahko v nekaterih primerih to vključuje izredne humanitarne razmere in reševanje na morju;

(c)  pomaga državam članicam v okoliščinah, v katerih je potrebna povečana tehnična in operativna pomoč na zunanjih mejah, in sicer z usklajevanjem in organizacijo skupnih operacij, pri čemer se upošteva, da lahko v nekaterih primerih to v skladu s pravom Unije in mednarodnim pravom vključuje izredne humanitarne razmere in reševanje na morju;

(d)  pomaga državam članicam v okoliščinah, v katerih je potrebna povečana tehnična in operativna pomoč na zunanjih mejah, in sicer z začetkom izvajanja hitrih posredovanj na zunanjih mejah držav članic, ki se srečujejo s posebnimi in nesorazmernimi pritiski, pri čemer se upošteva, da lahko v nekaterih primerih to vključuje izredne humanitarne razmere in reševanje na morju;

(d)  pomaga državam članicam v okoliščinah, v katerih je potrebna povečana tehnična in operativna pomoč na zunanjih mejah, in sicer z začetkom izvajanja hitrih posredovanj na zunanjih mejah držav članic, ki se srečujejo s posebnimi in nesorazmernimi izzivi, pri čemer se upošteva, da lahko v nekaterih primerih to v skladu s pravom Unije in mednarodnim pravom vključuje izredne humanitarne razmere in reševanje na morju;

 

(da)  v okviru operacij iskanja in reševanja za ljudi v nevarnosti na morju v skladu z Uredbo (EU) št. 656/2014 in mednarodnim pravom nudi tehnično in operativno pomoč državam članicam in tretjim državam;

(e)  oblikuje in napoti evropske skupine mejne in obalne straže, vključno s hitro rezervno sestavi, ki se napotijo med skupnimi operacijami in hitrimi posredovanji na mejah ter v okviru podpornih skupin za upravljanje migracij;

(e)  oblikuje in napoti evropske skupine mejne in obalne straže, vključno s sestavo za hitri odziv, ki se napotijo med skupnimi operacijami in hitrimi posredovanji na mejah ter v okviru podpornih skupin za upravljanje migracij;

(f)  oblikuje nabor tehnične opreme, ki se da na voljo pri skupnih operacijah, hitrih posredovanjih na mejah in v okviru podpornih skupin za upravljanje migracij ter pri operacijah vračanja in posredovanjih za vračanje;

(f)  oblikuje nabor tehnične opreme, ki se da na voljo pri skupnih operacijah, hitrih posredovanjih na mejah in v okviru podpornih skupin za upravljanje migracij ter pri operacijah vračanja in posredovanjih za vračanje;

(g)  napoti evropske skupine mejne in obalne straže ter da na voljo tehnično opremo za zagotavljanje pomoči pri pregledovanju, identifikaciji in odvzemu prstnih odtisov v okviru podpornih skupin za upravljanje migracij na žariščnih točkah;

(g)  napoti evropske skupine mejne in obalne straže ter da na voljo tehnično opremo za zagotavljanje pomoči pri pregledovanju, identifikaciji in odvzemu prstnih odtisov ter v sodelovanju z Evropskim azilnim podpornim uradom (EASO) in nacionalnimi organi v okviru podpornih skupin za upravljanje migracij na žariščnih točkah vzpostavi mehanizme za identifikacijo oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito ali želijo zanjo zaprositi, zagotavljanje začetnih informacij tem osebam in njihovo nadaljnjo napotitev;

(h)  podpira razvoj tehničnih standardov za opremo, zlasti za poveljstvo, nadzor in komunikacijo na taktični ravni, in tehnični nadzor za zagotavljanje interoperabilnosti na ravni Unije in nacionalni ravni;

(h)  podpira razvoj skupnih tehničnih standardov za opremo, zlasti za poveljstvo, nadzor in komunikacijo na taktični ravni, in tehnični nadzor za zagotavljanje interoperabilnosti na ravni Unije in nacionalni ravni;

(i)  da na voljo potrebno opremo in napoti osebje za hitro rezervno sestavo za praktično izvajanje ukrepov, ki jih je treba sprejeti v razmerah, ko so na zunanjih mejah potrebni nujni ukrepi;

(i)  da na voljo potrebno opremo in napoti osebje za sestavo za hitri odziv za praktično izvajanje ukrepov, ki jih je treba sprejeti v razmerah, ko so na zunanjih mejah potrebni nujni ukrepi;

(j)  pomaga državam članicam v okoliščinah, v katerih je potrebna povečana tehnična in operativna pomoč, pri izpolnjevanju obveznosti vrnitve nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav, vključno z usklajevanjem ali organizacijo operacij vračanja;

(j)  pomaga državam članicam v okoliščinah, v katerih je potrebna povečana tehnična in operativna pomoč, pri izpolnjevanju obveznosti vrnitve tistih državljanov tretjih držav, ki so v skladu z Direktivo 2008/115/ES predmet odločbe o vrnitvi, ki jo izda država članica, vključno z usklajevanjem ali organizacijo operacij vračanja;

 

(ja)  v sodelovanju z Europolom in Eurojustom podpira države članice v okoliščinah, v katerih je pri boju proti organiziranemu čezmejnemu kriminalu in terorizmu potrebna povečana tehnična in operativna pomoč na zunanjih mejah;

(k)  vzpostavi skupine nadzornikov za prisilno vrnitev, spremljevalcev pri prisilni vrnitvi in specialistov za vrnitev;

(k)  vzpostavi skupine nadzornikov za prisilno vrnitev, spremljevalcev pri prisilni vrnitvi in specialistov za vrnitev;

(l)  oblikuje evropske intervencijske skupine za vračanje in jih napoti med posredovanji za vračanje;

(l)  oblikuje evropske intervencijske skupine za vračanje in jih napoti med posredovanji za vračanje;

(m)  pomaga državam članicam pri usposabljanju nacionalnih mejnih policistov in strokovnjakov za vrnitev, vključno z oblikovanjem skupnih standardov za usposabljanje;

(m)  pomaga državam članicam pri usposabljanju nacionalnih mejnih policistov in strokovnjakov za vrnitev, vključno z oblikovanjem skupnih standardov za usposabljanje;

(n)  sodeluje pri razvoju in upravljanju raziskovalnih dejavnosti in dejavnosti v zvezi z inovacijami, ki so povezane z nadzorom in varovanjem zunanjih meja, kar vključuje uporabo napredne nadzorne tehnologije, kot so sistemi za daljinsko vodenje zrakoplovov, in razvija pilotne projekte, povezane z zadevami, ki jih zajema ta uredba;

(n)  spremlja in sodeluje pri razvoju in upravljanju raziskovalnih dejavnosti in dejavnosti v zvezi z inovacijami, ki so povezane z nadzorom in varovanjem zunanjih meja, in razvija pilotne projekte, povezane z zadevami, ki jih zajema ta uredba;

(o)  razvijanje in upravljanje informacijskih sistemov, ki omogočajo hitro in zanesljivo izmenjavo informacij o nastajajočih tveganjih pri upravljanju zunanjih meja, nezakonitem priseljevanju in vrnitvi, v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 in Okvirnim sklepom Sveta 2008/977/PNZ in v tesnem sodelovanju s Komisijo ter agencijami, organi in uradi Unije in Evropsko migracijsko mrežo, ustanovljeno z Odločbo Sveta 2008/381/ES.

(o)  v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 in Okvirnim sklepom 2008/977/PNZ razvija in upravlja informacijske sisteme, ki omogočajo hitro in zanesljivo izmenjavo informacij o nastajajočih tveganjih pri upravljanju zunanjih meja, nedovoljenih migracijah in vrnitvi, pri čemer tesno sodeluje s Komisijo ter agencijami, organi in uradi Unije in Evropsko migracijsko mrežo, ustanovljeno z Odločbo Sveta 2008/381/ES;

(p)  zagotavlja potrebno pomoč pri razvoju in delovanju Evropskega sistema varovanja meja in po potrebi razvoju skupnega okolja za izmenjavo podatkov, vključno v zvezi z interoperabilnostjo sistemov, zlasti z razvojem, vzdrževanjem in usklajevanjem okvira EUROSUR v skladu z Uredbo (EU) št. 1052/2013;

(p)  zagotavlja potrebno pomoč pri razvoju in delovanju Evropskega sistema varovanja meja in po potrebi razvoju skupnega okolja za izmenjavo podatkov, vključno v zvezi z interoperabilnostjo sistemov, zlasti z razvojem, vzdrževanjem in usklajevanjem okvira EUROSUR v skladu z Uredbo (EU) št. 1052/2013;

 

(pa)  sprejme in spodbuja najvišje standarde za prakse upravljanja meja, ki zagotavljajo preglednost in javni nadzor ter spoštovanje, varstvo in spodbujanje temeljnih pravic in pravne države;

(q)  sodeluje z Evropsko agencijo za nadzor ribištva in Evropsko agencijo za pomorsko varnosti, da se zagotovi podpora nacionalnim organom, ki opravljajo funkcije obalne straže, z zagotavljanjem storitev, informacij, opreme in usposabljanja ter z usklajevanjem večnamenskih operacij;

(q)  sodeluje z Evropsko agencijo za nadzor ribištva in Evropsko agencijo za pomorsko varnosti, z vsako glede na pristojnosti, da se zagotovi podpora nacionalnim organom, ki opravljajo funkcije obalne straže, z zagotavljanjem storitev, informacij, opreme in usposabljanja ter z usklajevanjem večnamenskih operacij;

(r)  pomaga državam članicam in tretjim državam v okviru medsebojnega operativnega sodelovanja na področju upravljanja zunanjih meja in vrnitve.

(r)  pomaga državam članicam in tretjim državam v okviru medsebojnega tehničnega in operativnega sodelovanja pri vprašanjih, ki so zajeta v njenih dejavnostih, in kolikor je to potrebno za izpolnitev njenih nalog;

 

(ra)  pomaga pri izmenjavi informacij, opreme in vseh drugih zmogljivosti Evropske agencije za nadzor ribištva ter Evropske agencije za pomorsko varnost, če je njuna pomoč potrebna za izvedbo posebnih nalog, kot sta na primer iskanje in reševanje.

2.  Države članice lahko na zunanjih mejah na operativni ravni še naprej sodelujejo z drugimi državami članicami in/ali tretjimi državami, kar vključuje vojaške operacije pri misijah v zvezi s kazenskim pregonom in na področju vrnitve, če je tako sodelovanje združljivo z delovanjem Agencije. Države članice ne izvajajo dejavnosti, ki bi lahko ogrozile delovanje Agencije ali doseganje njenih ciljev.

2.  Države članice lahko na zunanjih mejah na operativni ravni še naprej sodelujejo z drugimi državami članicami, če je tako sodelovanje združljivo z nalogami Agencije. Države članice ne izvajajo dejavnosti, ki bi lahko ogrozile delovanje Agencije ali doseganje njenih ciljev.

Države članice Agenciji poročajo o navedenem operativnem sodelovanju z drugimi državami članicami in/ali tretjimi državami na zunanjih mejah in na področju vrnitve. Izvršni direktor Agencije (v nadaljnjem besedilu: izvršni direktor) o navedenih zadevah upravni odbor Agencije (v nadaljnjem besedilu: upravni odbor) obvešča redno in vsaj enkrat na leto.

Države članice Agenciji poročajo o navedenem operativnem sodelovanju z drugimi državami članicami in/ali tretjimi državami na zunanjih mejah in na področju vrnitve. Izvršni direktor Agencije (v nadaljnjem besedilu: izvršni direktor) o navedenih zadevah upravni odbor Agencije (v nadaljnjem besedilu: upravni odbor) obvešča redno in vsaj enkrat na leto.

3.  Agencija lahko na lastno pobudo sodeluje pri dejavnostih obveščanja na področjih v njeni pristojnosti. Dejavnosti obveščanja nimajo škodljivega učinka na naloge iz odstavka 1 in se izvajajo v skladu z ustreznimi načrti za obveščanje in razširjanje informacij, ki jih sprejme upravni odbor.

3.  Agencija sodeluje pri dejavnostih obveščanja na področjih v njeni pristojnosti. Javnost točno in podrobno obvešča o svojih dejavnostih. Dejavnosti obveščanja nimajo škodljivega učinka na naloge iz odstavka 1, zlasti ne z razkritjem operativnih informacij, ki bi, če bi bile objavljene, ogrozile izpolnitev cilja operacij. Dejavnosti obveščanja se izvajajo v skladu z ustreznimi načrti za obveščanje in razširjanje informacij, ki jih sprejme upravni odbor.

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za Agencijo in nacionalne organe, odgovorne za upravljanje meja, vključno z obalnimi stražami v obsegu, v katerem izvajajo naloge, povezane z nadzorom meja, veljata dolžnost sodelovanja v dobri veri in obveznost izmenjave informacij.

Za Agencijo in nacionalne organe, odgovorne za upravljanje meja in vrnitev, vključno z obalnimi stražami v obsegu, v katerem izvajajo naloge, povezane z nadzorom meja, veljata dolžnost sodelovanja v dobri veri in obveznost izmenjave informacij.

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Nacionalni organi, odgovorni za upravljanje meja, vključno z obalnimi stražami v obsegu, v katerem izvajajo naloge, povezane z nadzorom meja, Agenciji pravočasno in točno zagotovijo vse informacije, ki jih Agencija potrebuje za opravljanje nalog, ki ji jih podeljuje ta uredba, zlasti za spremljanje migracijskih tokov proti Uniji in znotraj Unije ter izvajanje analize tveganja in analize ranljivosti.

V skladu s členom 4(3) Pogodbe o Evropski uniji nacionalni organi, odgovorni za upravljanje meja, vključno z obalnimi stražami v obsegu, v katerem izvajajo naloge, povezane z nadzorom meja, Agenciji pravočasno in točno zagotovijo vse informacije, ki jih Agencija potrebuje za opravljanje nalog, ki ji jih podeljuje ta uredba, zlasti za spremljanje migracijskih tokov proti Uniji in znotraj Unije ter izvajanje analize tveganja v skladu s členom 10 te uredbe in ocene ranljivosti v skladu s členom 12 te uredbe.

 

Če te informacije Agenciji niso točno in pravočasno zagotovljene, lahko to upošteva pri izvedbi ocene ranljivosti, razen v primeru utemeljenih razlogov za zadržanje podatkov.

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 10

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija vzpostavi center za spremljanje in analizo tveganja, ki lahko spremlja migracijske tokove proti Uniji in znotraj Unije. Za ta namen Agencija razvije skupno celovito analizo tveganja, ki jo uporabljajo Agencija in države članice.

1.  Agencija spremlja migracijske tokove proti Uniji in znotraj Unije in napoveduje razmere, trende in druge morebitne izzive na zunanji meji Unije. Za ta namen Agencija razvije skupno celovito analizo tveganja, ki jo uporabljajo Agencija in države članice, in izvede oceno ranljivosti v skladu s členom 12.

2.  Agencija pripravi splošno in prilagojeno analizo tveganja ter jo predloži Svetu in Komisiji.

2.  Agencija pripravi splošne in prilagojene analize tveganja ter jih predloži Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji. Kadar je to ustrezno, se te analize tveganja izvedejo v sodelovanju z drugimi ustreznimi agencijami Unije, kot sta urad EASO in Europol.

3.  Analiza tveganja, ki jo pripravi Agencija, zajema vse vidike, povezane z evropskim integriranim upravljanjem meja, zlasti nadzor meja, vrnitev, nezakonita sekundarna gibanja državljanov tretjih držav znotraj Unije, preprečevanje čezmejnega kriminala, vključno z omogočanjem nezakonitega priseljevanja, trgovine z ljudmi in terorizma, ter razmere v sosednjih tretjih državah, da se razvije vnaprejšnji opozorilni mehanizem, s katerim se analizirajo migracijski tokovi proti Uniji.

3.  Analiza tveganja, ki jo pripravi Agencija, zajema vse vidike, povezane z evropskim integriranim upravljanjem meja, da se razvije vnaprejšnji opozorilni mehanizem.

4.   Države članice Agenciji zagotovijo vse potrebne informacije o razmerah, trendih in morebitnih grožnjah na zunanjih mejah in na področju vrnitve. Države članice Agenciji redno ali na njeno zahtevo zagotavljajo vse ustrezne informacije, kot so statistični in operativni podatki, zbrani v zvezi z izvajanjem schengenskega pravnega reda, ter informacije in obveščevalni podatki, ki izhajajo iz analitske plasti nacionalne slike razmer, pripravljene v skladu z Uredbo (EU) št. 1052/2013.

4.  Države članice Agenciji zagotovijo vse potrebne informacije o razmerah, trendih in morebitnih grožnjah na zunanjih mejah in na področju vrnitve. Države članice Agenciji redno ali na njeno zahtevo zagotavljajo vse ustrezne informacije, kot so statistični in operativni podatki, zbrani v zvezi z izvajanjem schengenskega pravnega reda, ter informacije in obveščevalne podatke, ki izhajajo iz analitske plasti nacionalne slike razmer, pripravljene v skladu z Uredbo (EU) št. 1052/2013.

5.  Rezultati ocene tveganja se predložijo nadzornemu svetu in upravnemu odboru.

5.  Rezultati analize tveganja se predložijo svetovalnemu in upravnemu odboru.

6.  Države članice upoštevajo rezultate analize tveganja pri načrtovanju operacij in dejavnosti na zunanjih mejah in dejavnosti v zvezi z vrnitvijo.

6.  Države članice upoštevajo rezultate analize tveganja pri načrtovanju operacij in dejavnosti na zunanji meji in dejavnosti v zvezi z vrnitvijo.

7.  Agencija vključi rezultate skupne celovite analize tveganja v razvoj skupnih osnovnih učnih načrtov za usposabljanje mejnih policistov ali osebja, ki opravlja naloge v zvezi z vrnitvijo.

7.  Agencija vključi rezultate skupne celovite analize tveganja v razvoj skupnih osnovnih učnih načrtov za usposabljanje mejnih policistov ali sodelujočega osebja.

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 11

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija prek uradnikov za zvezo Agencije v državah članicah zagotovi redno spremljanje upravljanja zunanjih meja.

1.  Agencija prek uradnikov za zvezo Agencije v vseh državah članicah zagotovi redno spremljanje upravljanja zunanjih meja.

2.  Izvršni direktor imenuje strokovnjake iz osebja Agencije, ki se napotijo kot uradniki za zvezo. Izvršni direktor na podlagi ocene tveganja in posvetovanja z upravnim odborom določi naravo napotitve, državo članico, v katero se lahko napoti uradnik za zvezo, in trajanje napotitve. Izvršni direktor uradno obvesti zadevno državo članico o imenovanju in skupaj z njo določi kraj napotitve.

2.  Izvršni direktor imenuje strokovnjake iz osebja Agencije, ki se napotijo kot uradniki za zvezo. Izvršni direktor na podlagi analize tveganja in posvetovanja z upravnim odborom določi naravo napotitve. Izvršni direktor uradno obvesti zadevno državo članico o imenovanju in skupaj z njo določi kraj napotitve.

3.  Uradniki za zvezo delujejo v imenu Agencije, njihova naloga pa je spodbujati sodelovanje in dialog med Agencijo in nacionalnimi organi, odgovornimi za upravljanje meja, vključno z obalnimi stražami v obsegu, v katerem izvajajo naloge, povezane z nadzorom meja. Uradniki za zvezo zlasti:

3.  Uradniki za zvezo delujejo v imenu Agencije, njihova naloga pa je spodbujati sodelovanje in dialog med Agencijo in nacionalnimi organi, odgovornimi za upravljanje meja, vključno z obalnimi stražami v obsegu, v katerem izvajajo naloge, povezane z nadzorom meja. Uradniki za zvezo zlasti:

(a)   delujejo kot posredniki med Agencijo in nacionalnimi organi, odgovornimi za upravljanje meja, vključno z obalnimi stražami v obsegu, v katerem izvajajo naloge, povezane z nadzorom meja;

(a)  delujejo kot posredniki med Agencijo in nacionalnimi organi, odgovornimi za upravljanje meja, vključno z obalnimi stražami v obsegu, v katerem izvajajo naloge, povezane z nadzorom meja;

 

(aa)  podpirajo zbiranje informacij, ki jih Agencija potrebuje za spremljanje nedovoljenih migracij in analize tveganja iz člena 10;

(b)   podpirajo zbiranje informacij, ki jih Agencija potrebuje za izvajanje ocene ranljivosti iz člena 12;

(b)  podpirajo zbiranje informacij, ki jih Agencija potrebuje za izvajanje ocene ranljivosti iz člena 12;

(c)   spremljajo ukrepe, ki jih država članica sprejme na mejnih odsekih in katerim je bila pripisana visoka stopnja vpliva v skladu z Uredbo (EU) št. 1052/2013;

(c)  spremljajo ukrepe, ki jih država članica sprejme na mejnih odsekih in katerim je bila pripisana visoka stopnja vpliva v skladu z Uredbo (EU) št. 1052/2013;

 

(ca)  spremljajo in spodbujajo izvajanje pravnega reda Unije v zvezi z upravljanjem zunanjih meja, tudi glede spoštovanja temeljnih pravic in mednarodne zaščite;

(d)   pomagajo državam članicam pri pripravi načrtov izrednih razmer;

(d)  pomagajo državam članicam pri pripravi načrtov izrednih razmer;

 

(da)  lajšajo komunikacijo med državo članico in Agencijo, državi članici posredujejo ustrezne informacije Agencije, vključno z informacijami o potekajočih operacijah;

(e)   izvršnemu direktorju redno poročajo o razmerah na zunanji meji in zmogljivosti zadevne države članice, da učinkovito ukrepa na podlagi razmer na zunanjih mejah;

(e)  izvršnemu direktorju redno poročajo o razmerah na zunanji meji in zmogljivosti zadevne države članice, da učinkovito ukrepa na podlagi razmer na zunanjih mejah;

(f)   spremljajo ukrepe, ki jih država članica sprejme v zvezi z razmerami, ko so na zunanjih mejah potrebni nujni ukrepi, kot je določeno v členu 18.

(f)  spremljajo ukrepe, ki jih država članica sprejme v zvezi z razmerami, ko so na zunanjih mejah potrebni nujni ukrepi, kot je določeno v členu 18.

4.  Za namene odstavka 3 ima uradnik za zvezo med drugim:

4.  Za namene odstavka 3 ima uradnik za zvezo med drugim:

(a)   neomejen dostop do nacionalnega koordinacijskega centra in nacionalne slike razmer, ki sta vzpostavljena v skladu z Uredbo (EU) št. 1052/2013;

(a)  dostop do nacionalnega koordinacijskega centra in nacionalne slike razmer, ki sta vzpostavljena v skladu z Uredbo (EU) št. 1052/2013;

(b)   dostop do nacionalnih in evropskih informacijskih sistemov, ki so na voljo v nacionalnem koordinacijskem centru, če izpolnjuje nacionalna varnostna pravila in pravila o varstvu podatkov ter varnostna pravila in pravila o varstvu podatkov EU;

(b)  po potrebi dostop do evropskih informacijskih sistemov, ki so na voljo v nacionalnem koordinacijskem centru, če izpolnjuje nacionalna varnostna pravila in pravila o varstvu podatkov ter varnostna pravila in pravila o varstvu podatkov EU;

(c)   redne stike z nacionalnimi organi, odgovornimi za upravljanje meja, vključno z obalnimi stražami v obsegu, v katerem izvajajo naloge, povezane z nadzorom meja, pri čemer obvešča vodjo nacionalnega koordinacijskega centra.

(c)  redne stike z nacionalnimi organi, odgovornimi za upravljanje meja, vključno z obalnimi stražami v obsegu, v katerem izvajajo naloge, povezane z nadzorom meja, pri čemer obvešča vodjo nacionalnega koordinacijskega centra.

5.  Poročilo uradnika za zvezo je del ocene ranljivosti iz člena 12.

5.  Poročilo uradnika za zvezo je del ocene ranljivosti iz člena 12. Poročilo se posreduje zadevni državi članici.

6.  Uradniki za zvezo pri opravljanju svojih dolžnosti upoštevajo le navodila Agencije.

6.  Uradniki za zvezo pri opravljanju svojih dolžnosti upoštevajo le navodila Agencije.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 12

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija oceni tehnično opremo, sisteme, zmogljivosti, vire in načrte izrednih ukrepov držav članic v zvezi z nadzorom meja. Ta ocena temelji na informacijah držav članic in uradnika za zvezo, informacijah iz sistema EUROSUR, zlasti glede stopenj vpliva, ki se pripišejo odsekom zunanjih kopenskih ali morskih meja vsake države članice v skladu z Uredbo (EU) št. 1052/2013, ter poročilih in vrednotenjih skupnih operacij, pilotnih projektov, hitrih posredovanj na mejah in drugih dejavnosti Agencije.

1.  Kot preventivni ukrep, ki dopolnjuje schengenski ocenjevalni mehanizem, Agencija stalno spremlja pripravljenost in načrte izrednih ukrepov držav članic v zvezi z nadzorom meja.

 

Cilj ocene ranljivosti je Agenciji omogočiti oceno zmogljivosti in pripravljenosti držav članic za soočanje s prihodnjimi izzivi v prihodnosti, vključno s trenutnimi in prihodnjimi grožnjami in pritiski na zunanjih mejah, da se zlasti za države članice, ki se srečujejo s posebnimi in nesorazmernimi pritiski, opredelijo možne takojšne posledice na zunanjih mejah in naknadne posledice, ki bodo vplivale na delovanje schengenskega območja, ter da se oceni njihova zmogljivost za prispevanje k sestavi za hitri odziv iz člena 19(5).

 

Elemente, ki jih je treba spremljati, vključujejo zmogljivost obvladovanja morebitnega prihoda velikega števila oseb, od katerih bi lahko številne potrebovale mednarodno zaščito, na human način in ob doslednem spoštovanju temeljnih pravic, ter razpoložljivost tehnične opreme, sistemov, zmogljivosti, virov, infrastrukture in zadostnega števila ustrezno kvalificiranega in usposobljenega osebja.

 

Izvršni direktor na podlagi analize tveganja, pripravljene v skladu s členom 10(3), upravnemu odboru predstavi predlog sklepa o določitvi objektivnih meril, na podlagi katerih Agencija opravi oceno ranljivosti. Ta merila na podlagi tega predloga določi upravni odbor.

 

1a.  Ocena ranljivosti temelji na informacijah držav članic in uradnika za zvezo, informacijah iz sistema EUROSUR, zlasti glede stopenj vpliva, ki se za posamezne odseke kopenskih ali morskih odsekov zunanjih meja posamezne države članice določijo v skladu z Uredbo (EU) št.1052/2013, ter na poročilih in vrednotenjih skupnih operacij, pilotnih projektov, hitrih posredovanj na mejah in drugih dejavnosti Agencije.

2.  Države članice na zahtevo Agencije zagotovijo informacije o tehnični opremi, osebju in finančnih virih, ki so na voljo na nacionalni ravni za izvajanje nadzora meja, ter predložijo načrte izrednih ukrepov.

2.  Države članice na zahtevo Agencije zagotovijo informacije o tehnični opremi, osebju, finančnih virih in elementih iz tretjega pododstavka odstavka 1, ki so na voljo na nacionalni ravni za izvajanje nadzora meja, ter predložijo načrte izrednih ukrepov.

3.  Cilj ocene ranljivosti je, da Agencija oceni zmogljivost in pripravljenost držav članic za soočanje z izzivi v prihodnosti, vključno s trenutnimi in prihodnjimi grožnjami in pritiski na zunanjih mejah, da se zlasti za države članice, ki se srečujejo s posebnimi in nesorazmernimi pritiski, opredelijo morebitne takojšne posledice na zunanjih mejah in naknadne posledice, ki bodo vplivale na delovanje schengenskega območja, ter da se oceni njihova zmogljivost v zvezi z zagotavljanjem prispevka k hitri rezervni sestavi iz člena 19(5). Ta ocena ne posega v schengenski ocenjevalni mehanizem.

 

4.  Rezultati ocene ranljivosti se predložijo nadzornemu svetu, ki izvršnemu direktorju svetuje o ukrepih, ki jih države članice sprejmejo na podlagi rezultatov ocene ranljivosti, pri čemer upošteva analizo tveganja Agencije in rezultate schengenskega ocenjevalnega mehanizma.

4.  Rezultati ocene ranljivosti se predložijo svetovalnemu odboru, ki izvršnemu direktorju svetuje o ukrepih, ki jih države članice sprejmejo na podlagi rezultatov ocene ranljivosti, pri čemer upošteva analizo tveganja Agencije in rezultate schengenskega ocenjevalnega mehanizma.

5.  Izvršni direktor sprejme odločitev, v kateri so določeni popravni ukrepi, ki jih mora sprejeti zadevna država članica, vključno z uporabo virov, ki jih zagotavljajo finančni instrumenti Unije. Odločitev izvršnega direktorja je za državo članico zavezujoča in določa rok za sprejetje ukrepov.

5.  Izvršni direktor sprejme odločitev, v kateri so določeni popravni ukrepi, ki jih mora sprejeti zadevna država članica, vključno z uporabo virov, ki jih zagotavljajo finančni instrumenti Unije. Odločitev izvršnega direktorja je za državo članico zavezujoča in določa rok za sprejetje ukrepov.

6.   Če država članica ne sprejeme potrebnih popravnih ukrepov v določenem roku, izvršni direktor zadevo preda upravnemu odboru in o tem uradno obvesti Komisijo. Upravni odbor sprejme odločitev, v kateri so določeni popravni ukrepi, ki jih mora sprejeti zadevna država članica, in rok za sprejetje takih ukrepov. Če država članica ne sprejme ukrepov v roku, določenem v navedeni odločitvi, lahko Komisija sprejme dodatne ukrepe v skladu s členom 18.

6.  Če država članica ne sprejeme potrebnih popravnih ukrepov v določenem roku, izvršni direktor o tem uradno obvesti upravni odbor in Komisijo, ki lahko sprejme dodatne ukrepe v skladu s členom 18.

 

6a.  Rezultati ocene ranljivosti se redno in vsaj vsakih šest mesecev posredujejo Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 13

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice lahko Agencijo zaprosijo za pomoč pri izpolnjevanju svojih obveznosti v zvezi z nadzorom zunanjih meja. Agencija izvaja tudi ukrepe iz člena 18.

1.  Države članice lahko Agencijo zaprosijo za pomoč pri izpolnjevanju svojih obveznosti v zvezi z nadzorom zunanjih meja. Agencija izvaja tudi ukrepe iz člena 18.

2.   Agencija organizira ustrezno tehnično in operativno pomoč za državo članico gostiteljico ter lahko sprejme enega ali več od naslednjih ukrepov:

2.  Agencija organizira ustrezno tehnično in operativno pomoč za državo članico gostiteljico ter v skladu z ustreznim pravom Unije in mednarodnim pravom, vključno z načelom nevračanja, lahko sprejme enega ali več od naslednjih ukrepov:

(a)   usklajuje skupne operacije za eno ali več držav članic in napoti evropske skupine mejne in obalne straže;

(a)  usklajuje skupne operacije za eno ali več držav članic in napoti evropske skupine mejne in obalne straže;

(b)   organizira hitra posredovanja na mejah in napoti evropske skupine mejne in obalne straže iz hitre rezervne sestave ter po potrebi dodatne evropske skupine mejne in obalne straže;

(b)  organizira hitra posredovanja na mejah in napoti evropske skupine mejne in obalne straže iz sestave za hitri odziv ter po potrebi dodatne evropske skupine mejne in obalne straže;

(c)   usklajuje dejavnosti ene ali več držav članic in tretjih držav na zunanjih mejah, vključno s skupnimi operacijami s sosednjimi tretjimi državami;

(c)  usklajuje dejavnosti ene ali več držav članic in tretjih držav na zunanjih mejah, vključno s skupnimi operacijami s sosednjimi tretjimi državami;

(d)   napoti evropske skupine mejne in obalne straže v okviru podpornih skupin za upravljanje migracij na žariščnih točkah;

(d)  napoti evropske skupine mejne in obalne straže v okviru podpornih skupin za upravljanje migracij na žariščnih točkah;

 

(da)  državam članicam in tretjim državam v okviru operacij iskanja in reševanja za ljudi v nevarnosti na morju v skladu z Uredbo (EU) št. 656/2014 in mednarodnim pravom nudi tehnično in operativno pomoč;

(e)   napoti lastne strokovnjake in člane skupin, ki so jih države članice napotile Agenciji, za zagotavljanje podpore nacionalnim pristojnim organom sodelujočih držav članic za ustrezno obdobje;

(e)  napoti lastne strokovnjake in člane skupin, ki so jih države članice napotile Agenciji, za zagotavljanje podpore nacionalnim pristojnim organom sodelujočih držav članic za ustrezno obdobje;

(f)   da na voljo tehnično opremo.

(f)  da na voljo tehnično opremo.

3.   Agencija financira ali sofinancira dejavnosti iz odstavka 2 z nepovratnimi sredstvi iz svojega proračuna v skladu s finančnimi pravili, ki se uporabljajo za Agencijo.

3.  Agencija financira ali sofinancira dejavnosti iz odstavka 2 iz svojega proračuna in prek pogodb v skladu s finančnimi pravili, ki se uporabljajo za Agencijo.

 

3a.  V primeru povečanih potreb po financiranju zaradi razmer na zunanjih mejah Agencija o tem nemudoma obvesti Evropski parlament, Svet in Komisijo.

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 14

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Začetek izvajanja skupnih operacij in hitrih posredovanj na zunanjih mejah

Začetek izvajanja skupnih operacij na zunanjih mejah

1.  Države članice lahko Agencijo zaprosijo za začetek izvajanja skupnih operacij za obravnavanje prihodnjih izzivov, vključno s sedanjimi ali prihodnjimi grožnjami na zunanjih mejah, ki so posledica nezakonitega priseljevanja ali čezmejnega kriminala, ali za zagotavljanje večje tehnične in operativne pomoči pri izpolnjevanju svojih obveznosti v zvezi z nadzorom zunanjih meja.

1.  Države članice lahko Agencijo zaprosijo za začetek izvajanja skupnih operacij za obravnavanje prihodnjih izzivov, vključno z nedovoljenimi migracijami, s sedanjimi ali prihodnjimi grožnjami na zunanjih mejah ali čezmejnim kriminalom, kot so tihotapljenje ljudi, trgovina z ljudmi in terorizem, ali za zagotavljanje večje tehnične in operativne pomoči pri izpolnjevanju svojih obveznosti v zvezi z nadzorom zunanjih meja.

2.  Na zahtevo države članice, ki se srečuje s posebnimi in nesorazmernimi pritiski, zlasti s prihodom velikega števila državljanov tretjih držav, ki želijo na točkah zunanjih meja nezakonito vstopiti na ozemlje navedene države članice, lahko Agencija na ozemlju navedene države članice gostiteljice izvede hitro posredovanje na mejah za omejeno obdobje.

 

3.  Izvršni direktor oceni, odobri in uskladi predloge za skupne operacije, ki jih predložijo države članice. Pred skupnimi operacijami in hitrimi posredovanji na mejah se opravi podrobna, zanesljiva in aktualna analiza tveganj, s čimer se Agenciji omogoči, da prednostno razvrsti predlagane skupne operacije in hitra posredovanja na mejah, pri čemer upošteva stopnjo vpliva na odseke zunanjih meja v skladu z Uredbo (EU) št. 1052/2013 in razpoložljivost virov.

3.  Izvršni direktor oceni, odobri in uskladi predloge za skupne operacije, ki jih predložijo države članice. Pred skupnimi operacijami se opravi podrobna, zanesljiva in aktualna analiza tveganj, s čimer se Agenciji omogoči, da prednostno razvrsti predlagane skupne operacije, pri čemer upošteva stopnjo vpliva na odseke zunanjih meja v skladu z Uredbo (EU) št. 1052/2013 in razpoložljivost virov.

4.  Izvršni direktor na podlagi nasveta nadzornega sveta, ki temelji na rezultatih ocene ranljivosti, in ob upoštevanju analize tveganja Agencije ter analitske plasti evropske slike razmer, pripravljene v skladu z Uredbo (EU) št. 1052/2013, zadevni državi članici predlaga, naj začne in izvaja skupne operacije ali hitra posredovanja na mejah. Agencija državi članici gostiteljici ali sodelujočim državam članicam da na voljo svojo tehnično opremo.

4.  Izvršni direktor na podlagi nasveta svetovalnega odbora, ki temelji na rezultatih ocene ranljivosti, in ob upoštevanju analize tveganja Agencije ter analitske plasti evropske slike razmer, pripravljene v skladu z Uredbo (EU) št. 1052/2013, zadevni državi članici predlaga, naj začne in izvaja skupne operacije. Agencija državi članici gostiteljici ali sodelujočim državam članicam da na voljo svojo tehnično opremo.

5.  Cilji skupne operacije ali hitrega posredovanja na mejah se lahko dosežejo kot del večnamenske operacije, ki lahko vključuje reševanje oseb v stiski na morju ali druge funkcije obalne straže, boj proti tihotapljenju migrantov ali trgovini z ljudmi, operacije za nadzor nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami in upravljanje migracij, vključno z identifikacijo, registracijo, operativnim razgovorom in vrnitvijo.

5.  Cilji skupne operacije se lahko dosežejo kot del večnamenske operacije, ki lahko vključuje reševanje oseb v stiski na morju ali druge funkcije obalne straže, boj proti tihotapljenju ljudi ali trgovini z ljudmi, operacije, ki se izvedejo v sodelovanju z Europolom, za nadzor nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami in upravljanje migracij, vključno z identifikacijo, registracijo, operativnim razgovorom in vrnitvijo.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)   opis nalog in posebna navodila za evropske skupine mejne in obalne straže, tudi v zvezi z dovoljenimi vpogledom v zbirke podatkov in dovoljenim službenim orožjem, strelivom in opremo v državi članici gostiteljici;

(d)  opis nalog, pristojnosti in posebnih navodil za evropske skupine mejne in obalne straže, tudi v zvezi z dovoljenim vpogledom v zbirke podatkov in dovoljenim službenim orožjem, strelivom in opremo v državi članici gostiteljici;

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3 – točka d a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  opis posledic in tveganj, ki jih lahko imajo skupne operacije za temeljne pravice;

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3 – točka i

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)   shemo poročanja in vrednotenja, ki vsebuje referenčna merila za poročilo o vrednotenju in končni datum predložitve končnega poročila o vrednotenju;

(i)  shemo poročanja in vrednotenja, ki vsebuje referenčna merila za poročilo o vrednotenju, tudi glede varstva temeljnih pravic, in končni datum predložitve končnega poročila o vrednotenju;

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 16

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.  Na zahtevo države članice, ki se srečuje s posebnimi in nesorazmernimi pritiski, zlasti s prihodom velikega števila državljanov tretjih držav, ki želijo na točkah zunanjih meja nedovoljeno vstopiti na ozemlje navedene države članice, lahko Agencija na ozemlju navedene države članice gostiteljice izvede hitro posredovanje na mejah za omejeno obdobje.

1.  Zahteva države članice za začetek hitrega posredovanja na mejah vključuje opis razmer, možne cilje in predvidene potrebe. Po potrebi lahko izvršni direktor takoj pošlje strokovnjake iz Agencije, da ocenijo razmere na zunanjih mejah zadevne države članice.

1.  Zahteva države članice za začetek hitrega posredovanja na mejah vključuje opis razmer, možne cilje in predvidene potrebe. Po potrebi lahko izvršni direktor takoj pošlje strokovnjake iz Agencije, da ocenijo razmere na zunanjih mejah zadevne države članice.

2.  Izvršni direktor o zahtevi države članice za začetek hitrega posredovanja na mejah takoj obvesti upravni odbor.

2.  Izvršni direktor o zahtevi države članice za začetek hitrega posredovanja na mejah takoj obvesti upravni odbor.

3.  Izvršni direktor pri sprejemanju odločitve o zahtevi države članice upošteva ugotovitve analiz tveganja Agencije in analitske plasti evropske slike razmer, pripravljene v skladu z Uredbo (EU) št. 1052/2013, ter rezultat ocene ranljivosti iz člena 12 in vse druge ustrezne informacije, ki jih zagotovi zadevna država članica ali druga država članica.

3.  Izvršni direktor pri sprejemanju odločitve o zahtevi države članice upošteva ugotovitve analiz tveganja Agencije in analitske plasti evropske slike razmer, pripravljene v skladu z Uredbo (EU) št. 1052/2013, ter rezultat ocene ranljivosti iz člena 12 in vse druge ustrezne informacije, ki jih zagotovi zadevna država članica ali druga država članica.

4.  Izvršni direktor sprejme odločitev o zahtevi za začetek hitrega posredovanja na mejah v dveh delovnih dneh od prejema zahteve. Izvršni direktor o odločitvi sočasno uradno pisno obvesti zadevno državo članico in upravni odbor. V odločitvi so navedeni glavni razlogi zanjo.

4.  Izvršni direktor sprejme odločitev o zahtevi za začetek hitrega posredovanja na mejah v dveh delovnih dneh od prejema zahteve. Izvršni direktor o odločitvi sočasno uradno pisno obvesti zadevno državo članico in upravni odbor. V odločitvi so navedeni glavni razlogi zanjo.

5.  Če izvršni direktor sprejme odločitev o začetku hitrega posredovanja na mejah, napoti evropske skupine mejne in obalne straže iz hitre rezervne sestave v skladu s členom 19(5) in po potrebi sprejme odločitev o takojšni okrepitvi v obliki ene ali več evropskih skupin mejne in obalne straže v skladu s členom 19(6).

5.  Če izvršni direktor sprejme odločitev o začetku hitrega posredovanja na mejah, napoti evropske skupine mejne in obalne straže iz sestave za hitri odziv v skladu s členom 19(5) in po potrebi sprejme odločitev o takojšni okrepitvi v obliki ene ali več evropskih skupin mejne in obalne straže v skladu s členom 19(6).

6.  Izvršni direktor skupaj z državo članico gostiteljico takoj pripravi operativni načrt iz člena 15(3), v vsakem primeru pa najpozneje v treh delovnih dneh od datuma sprejetja odločitve.

6.  Izvršni direktor skupaj z državo članico gostiteljico takoj pripravi operativni načrt iz člena 15(3), v vsakem primeru pa najpozneje v treh delovnih dneh od datuma sprejetja odločitve.

7.  Izvršni direktor takoj po sprejetju dogovora o operativnem načrtu zahteva od držav članic, naj takoj napotijo mejne policiste, ki so del hitre rezervne sestave. Izvršni direktor določi profile in število mejnih policistov, ki jih mora napotiti vsaka država članica iz obstoječe hitre rezervne sestave.

7.  Izvršni direktor takoj po sprejetju dogovora o operativnem načrtu zahteva od držav članic, naj takoj napotijo mejne policiste, ki so del sestave za hitri odziv. Izvršni direktor določi profile in število mejnih policistov, ki jih mora napotiti vsaka država članica iz obstoječe sestave za hitri odziv.

8.  Če je treba takoj okrepiti evropske skupine mejne in obalne straže, ki so se napotile iz hitre rezervne sestave, izvršni direktor istočasno obvesti države članice o zahtevanem številu in profilih mejnih policistov, ki se dodatno napotijo. Te informacije se pisno posredujejo nacionalnim kontaktnim točkam in vsebujejo datum izvedbe napotitve. Posreduje se jim tudi izvod operativnega načrta.

8.  Če je treba takoj okrepiti evropske skupine mejne in obalne straže, ki so se napotile iz sestave za hitri odziv, izvršni direktor istočasno obvesti države članice o zahtevanem številu in profilih mejnih policistov, ki se dodatno napotijo. Te informacije se pisno posredujejo nacionalnim kontaktnim točkam in vsebujejo datum izvedbe napotitve. Posreduje se jim tudi izvod operativnega načrta.

9.  Če je izvršni direktor odsoten ali zadržan, odločitve o napotitvi hitre rezervne sestave in vseh dodatnih napotitvah evropskih skupin mejne in obalne straže sprejme namestnik izvršnega direktorja.

9.  Če je izvršni direktor odsoten ali zadržan, odločitve o napotitvi sestave za hitri odziv in vseh dodatnih napotitvah evropskih skupin mejne in obalne straže sprejme namestnik izvršnega direktorja.

10.  Države članice zagotovijo, da so mejni policisti, dodeljeni hitri rezervni sestavi, takoj in brez izjeme na voljo Agenciji. Države članice dajo na zahtevo Agencije na voljo še dodatne mejne policiste za napotitev evropskih skupin mejne in obalne straže, razen če se srečujejo z izjemnimi razmerami, ki bistveno vplivajo na opravljanje nacionalnih nalog.

10.  Države članice zagotovijo, da so mejni policisti, dodeljeni sestavi za hitri odziv, takoj in brez izjeme na voljo Agenciji, da tako zagotovijo, da bodo vsi napoteni v treh delovnih dneh po sprejetju dogovora o operativnem načrtu. Države članice dajo na zahtevo Agencije na voljo še dodatne mejne policiste za napotitev evropskih skupin mejne in obalne straže, razen če se srečujejo z izjemnimi razmerami, ki bistveno vplivajo na opravljanje nacionalnih nalog.

11.  Napotitev hitre rezervne sestave se izvede najpozneje v treh delovnih dneh po tem, ko izvršni direktor in država članica gostiteljica sprejmeta dogovor o operativnem načrtu. Po potrebi se v petih delovnih dneh od napotitve hitre rezervne sestave izvede dodatna napotitev evropskih skupin mejne in obalne straže.

11.  Napotitev sestave za hitri odziv se izvede najpozneje v treh delovnih dneh po tem, ko izvršni direktor in država članica gostiteljica sprejmeta dogovor o operativnem načrtu. Po potrebi se v petih delovnih dneh od napotitve sestave za hitri odziv izvede dodatna napotitev evropskih skupin mejne in obalne straže.

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 17

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Če se država članica srečuje z nesorazmernimi migracijskimi pritiski na določenih žariščnih točkah na zunanji meji, za katere je značilen velik dotok mešanih migracijskih tokov, lahko navedena država članica zaprosi za operativno in tehnično okrepitev podpornih skupin za upravljanje migracij. Navedena država članica Agenciji in drugim ustreznim agencijam Unije, zlasti Evropskemu azilnemu podpornemu uradu in agenciji Europol, predloži zahtevek za okrepitev in oceno svojih potreb.

1.  Če se država članica srečuje z nesorazmernimi migracijskimi pritiski na določenih žariščnih točkah na zunanjih mejah, za katere je značilen velik dotok mešanih migracijskih tokov, lahko navedena država članica zaprosi za operativno in tehnično okrepitev podpornih skupin za upravljanje migracij. Navedena država članica Agenciji in drugim ustreznim agencijam Unije, zlasti uradu EASO in agenciji Europol, predloži zahtevek za okrepitev in oceno svojih potreb.

2.  Izvršni direktor v sodelovanju z drugimi zadevnimi agencijami Unije oceni zahtevo za pomoč države članice in oceno njenih potreb, da določi obsežen sveženj okrepitev, ki ga sestavljajo različne dejavnosti, ki jih usklajujejo ustrezne agencije Unije in o katerih se sprejme dogovor z zadevno državo članico.

2.  Izvršni direktor v sodelovanju z drugimi zadevnimi agencijami Unije oceni zahtevo za pomoč države članice in oceno njenih potreb, da določi obsežen sveženj okrepitev, ki ga sestavljajo različne dejavnosti, ki jih usklajujejo ustrezne agencije Unije in o katerih se sprejme dogovor z zadevno državo članico.

 

2a.  Komisija je pristojna za usklajevanje nemotenega sodelovanja med različnimi agencijami in podpornimi skupinami za upravljanje migracij.

3.  Operativna in tehnična okrepitev, ki jo v okviru podpornih skupin za upravljanje migracij zagotavljajo evropske skupine mejne in obalne straže, evropske intervencijske skupine za vračanje in strokovnjaki, ki so del osebja Agencije, lahko vključuje:

3.  Operativna in tehnična okrepitev, ki jo v okviru podpornih skupin za upravljanje migracij zagotavljajo evropske skupine mejne in obalne straže, evropske intervencijske skupine za vračanje in strokovnjaki, ki so del osebja Agencije, lahko vključuje:

(a)  pregledovanje državljanov tretjih držav, ki prihajajo na zunanje meje, vključno z identifikacijo, registracijo in operativnim razgovorom z navedenimi državljani tretjih držav ter odvzemom prstnih odtisov državljanov tretjih držav, če to zahteva država članica;

(a)  zagotavljanje pomoči pri pregledovanju državljanov tretjih držav, ki prihajajo na zunanje meje, vključno z identifikacijo, registracijo in operativnim razgovorom z navedenimi državljani tretjih držav ter odvzemom prstnih odtisov državljanov tretjih držav, če to zahteva država članica, pri čemer se dosledno spoštujejo temeljne pravice ter zagotavljajo informacije o namenu in rezultatih vseh postopkov;

(b)   zagotavljanje informacij osebam, za katere je jasno, da potrebujejo mednarodno zaščito, ali prosilcem oziroma potencialnim prosilcem, ki bi se lahko premestili;

 

 

(ba)  napotitev oseb, ki želijo zaprositi za mednarodno zaščito, k strokovnjakom za azil v okviru nacionalnih organov zadevne države članice ali urada EASO;

(c)   tehnično in operativno pomoč na področju vrnitve, vključno s pripravo in organizacijo operacij za vračanje.

(c)  tehnično in operativno pomoč na področju vrnitve, vključno s pripravo in organizacijo operacij za vračanje.

 

3a.  Podporne skupine za upravljanje migracij vključujejo strokovnjake s področja zaščite otrok, trgovine z ljudmi, zaščite zoper preganjanje na podlagi spola in temeljnih pravic.

4.  Agencija pomaga Komisiji pri usklajevanju dejavnosti podpornih skupin za upravljanje migracij, pri čemer sodeluje z drugimi ustreznimi agencijami Unije.

4.  Agencija pomaga Komisiji pri usklajevanju dejavnosti podpornih skupin za upravljanje migracij, pri čemer sodeluje z drugimi ustreznimi agencijami Unije.

 

4a.  Agencija v sodelovanju z uradom EASO, Agencijo Evropske unije za temeljne pravice in drugimi zadevnimi agencijami Unije ter pod vodstvom Komisije zagotovi skladnost teh dejavnosti s skupnim evropskim azilnim sistemom in temeljnimi pravicami. To vključuje zagotavljanje zatočišča, higienskih pogojev in prostorov na žariščnih točkah ob spoštovanju potreb žensk in otrok.

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 18

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Če država članica ne sprejme potrebnih popravnih ukrepov v skladu z odločitvijo upravnega odbora iz člena 12(6) ali če obstaja nesorazmeren migracijski pritisk na zunanjo mejo, zaradi česar je nadzor zunanjih meja tako neučinkovit, da lahko ogrozi delovanje schengenskega območja, lahko Komisija po posvetovanju z Agencijo z izvedbenim aktom priporoči, katere ukrepe naj izvede Agencija, in priporoči, da mora zadevna država članica pri izvajanju navedenih ukrepov sodelovati z Agencijo. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 79(2).

1.  Če država članica ne sprejme potrebnih popravnih ukrepov v skladu z odločitvijo iz člena 12(5) ali če obstaja nesorazmeren migracijski pritisk na zunanjo mejo, zaradi česar je nadzor zunanjih meja tako neučinkovit, da lahko ogrozi delovanje schengenskega območja kot območja brez nadzora notranjih meja, lahko Komisija po posvetovanju z Agencijo Svetu predstavi predlog izvedbenega sklepa, v katerem so opredeljeni ukrepi, ki naj jih izvede Agencija, in je določeno, da mora zadevna država članica pri izvajanju navedenih ukrepov sodelovati z Agencijo. Ta izvedbeni sklep sprejme Svet s kvalificirano večino glasov.

Komisija na podlagi ustrezno utemeljenih nujnih razlogov, povezanih z delovanjem schengenskega območja, sprejme izvedbene akte v skladu s postopkom iz člena 79(5), ki takoj začnejo veljati.

 

 

Svet se sestane takoj, ko prejme predlog Komisije.

 

1a.  Če se pojavijo razmere, ko so potrebni nujni ukrepi, se o teh razmerah nemudoma obvesti Evropski parlament, ki se ga obvesti tudi o vseh nadaljnjih ukrepih in odločitvah, sprejetih v odziv.

2.  Za namene odstavka 1 Komisija zagotovi, da Agencija sprejme enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov:

2.  Za namene odstavka 1 Komisija zagotovi, da Agencija sprejme enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov:

(a)   organizira in usklajuje hitra posredovanja na mejah in napoti evropske skupine mejne in obalne straže iz hitre rezervne sestave ter po potrebi dodatne evropske skupine mejne in obalne straže;

(a)  organizira in usklajuje hitra posredovanja na mejah in napoti evropske skupine mejne in obalne straže iz sestave za hitri odziv ter po potrebi dodatne evropske skupine mejne in obalne straže;

(b)   napoti evropske skupine mejne in obalne straže v okviru podpornih skupin za upravljanje migracij na žariščnih točkah;

(b)  napoti evropske skupine mejne in obalne straže v okviru podpornih skupin za upravljanje migracij na žariščnih točkah;

(c)   usklajuje dejavnosti ene ali več držav članic in tretjih držav na zunanjih mejah, vključno s skupnimi operacijami s sosednjimi tretjimi državami;

(c)  usklajuje dejavnosti ene ali več držav članic in tretjih držav na zunanjih mejah, vključno s skupnimi operacijami s sosednjimi tretjimi državami;

(d)   da na voljo tehnično opremo;

(d)  da na voljo tehnično opremo;

(e)   organizira posredovanja za vračanje.

(e)  organizira posredovanja za vračanje.

3.  Izvršni direktor v dveh delovnih dneh od sprejetja sklepa Komisije in na podlagi nasveta nadzornega sveta določi ukrepe, ki jih je treba sprejeti za praktično izvajanje ukrepov, opredeljenih v sklepu Komisije, vključno s tehnično opremo ter številom in profili mejnih policistov in drugega ustreznega osebja, ki so potrebni za doseganje ciljev iz navedenega sklepa.

3.  Izvršni direktor v dveh delovnih dneh od datuma sprejetja sklepa Sveta in po posvetovanju s svetovalnim odborom:

 

(a)  določi ukrepe, ki jih je treba sprejeti za praktično izvajanje ukrepov, opredeljenih v sklepu Komisije, vključno s tehnično opremo ter številom in profili mejnih policistov in drugega ustreznega osebja, ki so potrebni za uresničitev ciljev iz navedenega sklepa;

 

(b)  zadevni državi članici predloži osnutek operativnega načrta.

4.  Izvršni direktor obenem in v istih dveh delovnih dneh predloži osnutek operativnega načrta zadevni državi članici. Izvršni direktor in zadevna država članica pripravita operativni načrt v dveh delovnih dneh od njegove predložitve.

4.  Izvršni direktor in zadevna država članica se dogovorita o operativnem načrtu v dveh delovnih dneh od njegove predložitve.

5.  Agencija nemudoma in v vsakem primeru v treh delovnih dneh od priprave operativnega načrta da na voljo potrebno tehnično opremo in napoti osebje iz hitre rezervne sestave iz člena 19(5) za praktično izvajanje ukrepov iz sklepa Komisije. Po potrebi se v drugi fazi da na voljo dodatna tehnična oprema in napotijo dodatne evropske skupine mejne in obalne straže, v vsakem primeru pa v petih delovnih dneh od napotitve hitre rezervne sestave.

5.  Agencija nemudoma in v vsakem primeru v treh delovnih dneh od priprave operativnega načrta da na voljo potrebno tehnično opremo in napoti osebje iz sestave za hitri odziv iz člena 19(5) za praktično izvajanje ukrepov iz sklepa Sveta. Po potrebi se v drugi fazi da na voljo dodatna tehnična oprema in napotijo dodatne evropske skupine mejne in obalne straže, v vsakem primeru pa v petih delovnih dneh od napotitve sestave za hitri odziv.

6.  Zadevna država članica zagotovi skladnost z določbami iz sklepa Komisije ter za ta namen takoj začne sodelovati z Agencijo in sprejme potrebne ukrepe za olajševanje izvajanja navedenega sklepa in praktično izvajanje ukrepov iz navedenega sklepa in operativnega načrta, o katerem je bil sprejet dogovor z izvršnim direktorjem.

6.  Zadevna država članica zagotovi skladnost z določbami iz sklepa Sveta ter za ta namen takoj začne sodelovati z Agencijo in sprejme potrebne ukrepe za olajševanje izvajanja navedenega sklepa in praktično izvajanje ukrepov iz navedenega sklepa in operativnega načrta, o katerem je bil sprejet dogovor z izvršnim direktorjem.

7.  Države članice zagotovijo mejne policiste in drugo ustrezno osebje, ki ga določi izvršni direktor v skladu z odstavkom 2. Države članice se ne smejo sklicevati na izjemne razmere iz člena 19(3) in (6).

7.  Države članice zagotovijo mejne policiste in drugo ustrezno osebje, ki ga določi izvršni direktor v skladu z odstavkom 2. Države članice se ne smejo sklicevati na izjemne razmere iz člena 19(3) in (6).

 

7a.  Komisija spremlja ustrezno izvajanje ukrepov, opredeljenih v sklepu Sveta, in ukrepov, ki so jih v ta namen sprejele Agencija in države članice, da se zagotovi ustrezno evropsko upravljanje meja.

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 19

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija napoti mejne policiste in drugo ustrezno osebje kot člane evropskih skupin mejne in obalne straže za skupne operacije, hitra posredovanja na mejah in v okviru podpornih skupin za upravljanje migracij. Agencija lahko napoti tudi strokovnjake, ki so del njenega osebja.

1.  Agencija napoti mejne policiste in drugo ustrezno osebje kot člane evropskih skupin mejne in obalne straže za skupne operacije, hitra posredovanja na mejah in v okviru podpornih skupin za upravljanje migracij. Agencija lahko napoti tudi strokovnjake, ki so del njenega osebja.

2.  Upravni odbor na predlog izvršnega direktorja z absolutno večino svojih članov z glasovalno pravico sprejme odločitev o profilih in skupnem številu mejnih policistov, ki se dajo na voljo evropskim skupinam mejne in obalne straže. Enak postopek se uporablja za vse naknadne spremembe profilov in skupnega števila. Države članice z imenovanjem mejnih policistov iz nacionalnega nabora, ki ustrezajo zahtevanim profilom, prispevajo k evropskim skupinam mejne in obalne straže na podlagi različnih določenih profilov.

2.  Upravni odbor na predlog izvršnega direktorja z absolutno večino svojih članov z glasovalno pravico sprejme odločitev o profilih in skupnem številu mejnih policistov, ki se dajo na voljo evropskim skupinam mejne in obalne straže. Enak postopek se uporablja za vse naknadne spremembe profilov in skupnega števila. Države članice z imenovanjem mejnih policistov iz nacionalnega nabora, ki ustrezajo zahtevanim profilom, prispevajo k evropskim skupinam mejne in obalne straže na podlagi različnih določenih profilov.

3.  Prispevek mejnih policistov držav članic k posebnim skupnim operacijam za naslednje leto se načrtuje na podlagi letnih dvostranskih pogajanj in sporazumov med Agencijo in državami članicami. V skladu z navedenimi sporazumi dajo države članice na voljo mejne policiste, ki se napotijo na zahtevo Agencije, razen če se srečujejo z izjemnimi razmerami, ki bistveno vplivajo na opravljanje nacionalnih nalog. Taka zahteva se predloži vsaj 21 delovnih dni pred načrtovano napotitvijo.

3.  Prispevek mejnih policistov držav članic k posebnim skupnim operacijam za naslednje leto se načrtuje na podlagi letnih dvostranskih pogajanj in sporazumov med Agencijo in državami članicami. V skladu z navedenimi sporazumi dajo države članice na voljo mejne policiste, ki se napotijo na zahtevo Agencije, razen če se srečujejo z izjemnimi razmerami, ki bistveno vplivajo na opravljanje nacionalnih nalog. Taka zahteva se predloži vsaj 21 delovnih dni pred načrtovano napotitvijo. Če se država članica sklicuje na take izjemne razmere, mora v pismu Agenciji navesti natančne razloge in informacije o razmerah, vsebina tega pisma pa se vključi v poročilo iz odstavka 9.

4.  V zvezi s hitrimi posredovanji na mejah upravni odbor na predlog izvršnega direktorja Agencije s tričetrtinsko večino sprejme odločitev o profilih in najmanjšem številu mejnih policistov, ki se zagotovijo za hitro rezervno sestavo evropskih skupin mejne in obalne straže. Enak postopek se uporablja za vse naknadne spremembe profilov in skupnega števila mejnih policistov v hitri rezervni sestavi. Države članice z imenovanjem mejnih policistov prek strokovnjakov iz nacionalnega nabora, ki ustrezajo zahtevanim profilom, prispevajo k hitri rezervni sestavi na podlagi različnih določenih profilov.

4.  V zvezi s hitrimi posredovanji na mejah upravni odbor na predlog izvršnega direktorja Agencije s tričetrtinsko večino sprejme odločitev o profilih in najmanjšem številu mejnih policistov, ki se zagotovijo za sestavo za hitri odziv evropskih skupin mejne in obalne straže. Enak postopek se uporablja za vse naknadne spremembe profilov in skupnega števila mejnih policistov v sestavi za hitri odziv. Države članice z imenovanjem mejnih policistov prek strokovnjakov iz nacionalnega nabora, ki ustrezajo zahtevanim profilom, prispevajo k sestavi za hitri odziv na podlagi različnih določenih profilov.

5.  Hitra rezervna sestava je stalna enota, ki je vedno takoj na voljo Agenciji in ki se lahko napoti iz vsake države članice v treh delovnih dneh od sprejetja dogovora o operativnem načrtu med izvršnim direktorjem in državo članico gostiteljico. Za ta namen vsaka država članica vsako leto Agenciji da na voljo določeno število mejnih policistov, ki ustreza vsaj 3 % osebja držav članic brez zunanjih kopenskih ali morskih meja in 2 % osebja držav članic z zunanjimi kopenskimi in morskimi mejami; to obsega vsaj 1 500 mejnih policistov, ki ustrezajo profilom, ki so bili določeni z odločitvijo upravnega odbora.

5.  Sestava za hitri odziv je stalna enota, ki je vedno takoj na voljo Agenciji in ki se lahko napoti iz vsake države članice v treh delovnih dneh od sprejetja dogovora o operativnem načrtu med izvršnim direktorjem in državo članico gostiteljico. Za ta namen vsaka država članica vsako leto Agenciji da na voljo določeno število mejnih policistov, ki ustreza vsaj 3 % osebja držav članic brez zunanjih kopenskih ali morskih meja in 2 % osebja držav članic z zunanjimi kopenskimi in morskimi mejami; to obsega vsaj 1 500 mejnih policistov, ki ustrezajo profilom, ki so bili določeni z odločitvijo upravnega odbora. Agencija oceni, ali mejni policisti, ki so jih predlagale države članice, ustrezajo določenim profilom, in odloči o tem, kateri mejni policisti se izberejo za sestavo za hitri odziv. Agencija je pooblaščena, da mejnega policista iz sestave odstrani, če se neustrezno vede ali krši veljavna pravila.

6.  Napotitev evropskih skupin mejne in obalne straže iz hitre rezervne sestave bi morala po potrebi takoj spremljati napotitev dodatnih evropskih skupin mejne in obalne straže. Za ta namen države članice na zahtevo Agencije takoj sporočijo število, imena in profile mejnih policistov iz nacionalnega nabora, ki jih lahko zagotovijo v petih delovnih dneh od začetka hitrega posredovanja na mejah. Države članice na zahtevo Agencije zagotovijo mejne policiste za napotitev, razen če se srečujejo z izjemnimi razmerami, ki bistveno vplivajo na opravljanje nacionalnih nalog.

6.  Napotitev evropskih skupin mejne in obalne straže iz sestave za hitri odziv bi morala po potrebi takoj spremljati napotitev dodatnih evropskih skupin mejne in obalne straže. Za ta namen države članice na zahtevo Agencije takoj sporočijo število, imena in profile mejnih policistov iz nacionalnega nabora, ki jih lahko zagotovijo v petih delovnih dneh od začetka hitrega posredovanja na mejah. Države članice na zahtevo Agencije zagotovijo mejne policiste za napotitev, razen če se srečujejo z izjemnimi razmerami, ki bistveno vplivajo na opravljanje nacionalnih nalog. Če se država članica sklicuje na take izjemne razmere, mora v pismu Agenciji navesti natančne razloge in informacije o razmerah, vsebina tega pisma pa se vključi v poročilo iz odstavka 9.

 

6a.  Če bi se pojavile okoliščine, ko bi bilo potrebnih več pripadnikov mejne policije, kot je predvideno v odstavkih 5 in 6, izvršni direktor o tem nemudoma obvesti Evropski parlament, Evropski svet, Svet in Komisijo. V takih primerih si Evropski svet prizadeva za to, da se države članice zavežejo k zapolnitvi te vrzeli.

7.  Države članice zagotovijo, da profili in število mejnih policistov in drugega ustreznega osebja, ki jih prispevajo, izpolnjujejo zahteve iz odločitve upravnega odbora. Trajanje napotitve določi matična država članica, vendar v vsakem primeru napotitev traja vsaj 30 dni.

7.  Države članice zagotovijo, da profili in število mejnih policistov in drugega ustreznega osebja, ki jih prispevajo, izpolnjujejo zahteve iz odločitve upravnega odbora. Trajanje napotitve določi matična država članica, vendar v vsakem primeru napotitev traja vsaj 30 dni.

8.  Agencija prispeva k evropskim skupinam mejne in obalne straže usposobljene mejne policiste, ki jih Agenciji napotijo države članice kot nacionalne strokovnjake. Prispevek držav članic v zvezi z napotitvijo mejnih policistov Agenciji za naslednje leto se načrtuje na podlagi letnih dvostranskih pogajanj in sporazumov med Agencijo in državami članicami. V skladu z navedenimi sporazumi države članice zagotovijo mejne policiste za napotitev, razen če bi to resno vplivalo na opravljanje nacionalnih nalog. V takih razmerah lahko države članice odpokličejo svoje napotene mejne policiste.

8.  Agencija prispeva k evropskim skupinam mejne in obalne straže usposobljene mejne policiste, ki jih Agenciji napotijo države članice kot nacionalne strokovnjake. Prispevek držav članic v zvezi z napotitvijo mejnih policistov Agenciji za naslednje leto se načrtuje na podlagi letnih dvostranskih pogajanj in sporazumov med Agencijo in državami članicami. V skladu z navedenimi sporazumi države članice zagotovijo mejne policiste za napotitev, razen če bi to resno vplivalo na opravljanje nacionalnih nalog. V takih razmerah lahko države članice odpokličejo svoje napotene mejne policiste.

Take napotitve lahko trajajo 12 mesecev ali več, vendar v vsakem primeru trajajo vsaj tri mesece. Napoteni mejni policisti se štejejo za člane skupin in dodelijo se jim naloge in pooblastila članov skupin. Država članica, ki je napotila mejne policiste, se šteje za matično državo članico.

Take napotitve lahko trajajo 12 mesecev ali več, vendar v vsakem primeru trajajo vsaj tri mesece. Napoteni mejni policisti se štejejo za člane skupin in dodelijo se jim naloge in pooblastila članov skupin. Država članica, ki je napotila mejne policiste, se šteje za matično državo članico. Disciplinski postopek Agencije se uporablja tudi za napotene mejne policiste.

Drugo osebje, ki je začasno zaposleno v Agenciji in ni usposobljeno za opravljanje funkcij nadzora meja, se napoti le med skupnimi operacijami za naloge usklajevanja in ni del evropskih skupin mejne in obalne straže.

Drugo osebje, ki je začasno zaposleno v Agenciji in ni usposobljeno za opravljanje funkcij nadzora meja, se napoti le med skupnimi operacijami za naloge usklajevanja in ni del evropskih skupin mejne in obalne straže.

9.  Agencija vsako leto obvesti Evropski parlament o številu mejnih policistov, ki jih je vsaka država članica dodelila evropskim skupinam mejne in obalne straže v skladu s tem členom.

9.  Agencija vsako leto obvesti Evropski parlament o številu mejnih policistov, ki jih je vsaka država članica dodelila, in o številu mejnih policistov, ki so bili dejansko dani na razpolago evropskim skupinam mejne in obalne straže v skladu s tem členom. To poročilo vsebuje seznam držav članic, ki so se v preteklem letu sklicevale na izjemne razmere iz odstavkov 3 in 6 in vključuje razloge in informacije, ki jih je navedla posamezna država članica.

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.   Agencija lahko prek uradnika za usklajevanje državi članici gostiteljici sporoči svoja stališča o navodilih za evropske skupine mejne in obalne straže. V tem primeru država članica gostiteljica v največji možni meri upošteva navedena stališča.

2.  Agencija lahko prek uradnika za usklajevanje državi članici gostiteljici sporoči svoja stališča o navodilih za evropske skupine mejne in obalne straže. Če ima Agencija pomisleke glede navodil za evropske skupine mejne in obalne straže, sporoči svoje stališče, ki ga država članica gostiteljica v največji možni meri upošteva.

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Člani skupin pri opravljanju svojih nalog in izvajanju svojih pooblastil v celoti spoštujejo temeljne pravice, vključno z dostopom do azilnih postopkov, in človekovo dostojanstvo. Vsi ukrepi, ki se sprejmejo pri opravljanju nalog ali izvajanju pooblastil, so sorazmerni s cilji navedenih ukrepov. Pri opravljanju nalog in izvajanju pooblastil ne diskriminirajo oseb na podlagi njihovega spola, rasnega ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti.

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  spremlja pravilno izvajanje operativnega načrta;

(b)  spremlja pravilno izvajanje operativnega načrta, vključno z varstvom temeljnih pravic;

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  poroča Agenciji o vidikih, povezanih z zagotavljanjem zadostnih jamstev države članice gostiteljice, da se zagotovi varstvo temeljnih pravic med skupno operacijo ali hitrim posredovanjem na mejah;

(d)  opazuje in spodbuja uporabo obstoječih in prihodnjih ukrepov Unije, povezanih z upravljanjem zunanjih meja in spoštovanjem temeljnih pravic pri dejavnostih upravljanja meja, ter Agenciji poroča o vidikih, povezanih z zagotavljanjem zadostnih jamstev države članice gostiteljice, da se zagotovi varstvo temeljnih pravic med skupno operacijo ali hitrim posredovanjem na mejah;

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.   Upravni odbor oblikuje in po potrebi posodablja podrobna pravila o plačilu hranarine za člane evropskih skupin mejne in obalne straže.

2.  Upravni odbor na predlog Komisije oblikuje in po potrebi posodablja podrobna pravila o plačilu hranarine za člane evropskih skupin mejne in obalne straže.

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 24 – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Odlog ali prekinitev skupnih operacij in hitrih posredovanj na mejah

Odlog ali prekinitev dejavnosti

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Izvršni direktor delno ali v celoti umakne financiranje skupne operacije ali hitrega posredovanja na mejah oziroma ga odloži ali prekine, če meni, da se resno kršijo temeljne pravice ali obveznosti zagotavljanja mednarodne zaščite ali da se bodo verjetno kršile tudi v prihodnosti.

3.  Izvršni direktor v tesnem sodelovanju z uradnikom za temeljne pravice delno ali v celoti umakne financiranje skupne operacije ali hitrega posredovanja na mejah, pilotskega projekta, podpornih skupin za upravljanje migracij, operacij vračanja, posredovanja za vračanje ali delovnega dogovora, oziroma ga odloži ali prekine takšne dejavnosti, če meni, da se resno kršijo temeljne pravice ali obveznosti zagotavljanja mednarodne zaščite ali da se bodo verjetno kršile tudi v prihodnosti. Agencija v ta namen določi in objavi merila, na podlagi katerih se sprejme odločitev o odlogu, prekinitvi ali umiku financiranja operacij vračanja in posredovanj za vračanje.

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 25

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vrednotenje skupnih operacij in hitrih posredovanj na mejah

Vrednotenje dejavnosti

Izvršni direktor ovrednoti rezultate skupnih operacij in hitrih posredovanj na mejah ter upravnemu odboru v 60 dneh po zaključku navedenih operacij in projektov posreduje podrobna poročila o vrednotenju skupaj z opažanji uradnika za temeljne pravice. Agencija opravi obsežno primerjalno analizo navedenih rezultatov za povečanje kakovosti, usklajenosti in učinkovitosti prihodnjih skupnih operacij in hitrih posredovanj na mejah ter jo vključi v konsolidirano letno poročilo o dejavnostih.

Izvršni direktor ovrednoti rezultate skupnih operacij in hitrih posredovanj na mejah, pilotnih projektov, podpornih skupin za upravljanje migracij, operacij vračanja, posredovanj za vračanje in operativnega sodelovanja s tretjimi državami ter upravnemu odboru v 60 dneh po zaključku navedenih dejavnosti posreduje podrobna poročila o vrednotenju skupaj z opažanji uradnika za temeljne pravice. Agencija opravi obsežno primerjalno analizo navedenih rezultatov za povečanje kakovosti, usklajenosti in učinkovitosti prihodnjih dejavnosti ter jo vključi v konsolidirano letno poročilo o dejavnostih.

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 26

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Urad za vračanje

Vrnitve

1.  Urad za vračanje je odgovoren za izvajanje dejavnosti Agencije v zvezi z vrnitvijo, in sicer v skladu s temeljnimi pravicami in splošnimi načeli prava Unije ter mednarodnega prava, vključno z zaščito beguncev in obveznostmi glede človekovih pravic. Urad za vračanje zlasti:

1.  Kar zadeva vrnitve, Agencija v skladu s temeljnimi pravicami in splošnimi načeli prava Unije in mednarodnega prava, vključno z zaščito beguncev in varstvom temeljnih pravic, tudi pravic otrok, zlasti:

(a)   na tehnični in operativni ravni ter v sodelovanju z ustreznimi organi tretjih držav in drugimi ustreznimi deležniki usklajuje dejavnosti držav članic v zvezi v vrnitvijo, da se zagotovi integrirani sistem upravljanja vrnitve med pristojnimi organi držav članic;

(a)  na tehnični in operativni ravni ter v sodelovanju z ustreznimi organi tretjih držav in drugimi ustreznimi deležniki usklajuje dejavnosti držav članic v zvezi v vrnitvijo, vključno s prostovoljnimi vrnitvami, da se zagotovi integrirani sistem upravljanja vrnitve med pristojnimi organi držav članic;

(b)   zagotavlja operativno podporo državam članicam, katerih sistemi vrnitve so pod posebnim pritiskom;

(b)  zagotavlja tehnično in operativno podporo državam članicam, katerih sistemi vrnitve so pod posebnim pritiskom;

(c)   usklajuje uporabo ustreznih informacijskih sistemov in zagotavlja podporo konzularnemu sodelovanju pri identifikaciji državljanov tretjih držav ter pridobitvi potovalnih dokumentov, organizira in usklajuje operacije vračanja ter zagotavlja podporo pri prostovoljni zapustitvi;

(c)  usklajuje uporabo ustreznih informacijskih sistemov in zagotavlja podporo državam članicam pri konzularnem sodelovanju pri identifikaciji državljanov tretjih držav ter pridobitvi potovalnih dokumentov, ne da bi razkrila, ali je državljan tretje države zaprosil za azil, v sodelovanju z državami članicami organizira in usklajuje operacije vračanja ter zagotavlja podporo pri prostovoljni zapustitvi;

(d)   usklajuje dejavnosti Agencije v zvezi z vrnitvijo, kot je določeno v tej uredbi;

 

(e)   organizira, spodbuja in usklajuje dejavnosti, ki omogočajo izmenjavo informacij ter prepoznavanje in združevanje najboljših praks v zadevah v zvezi z vrnitvijo med državami članicami;

(e)  organizira, spodbuja in usklajuje dejavnosti, ki omogočajo izmenjavo informacij ter prepoznavanje in združevanje najboljših praks v zadevah v zvezi z vrnitvijo med državami članicami;

(f)   financira ali sofinancira operacije, posredovanja in dejavnosti iz tega poglavja s sredstvi iz svojega proračuna v skladu s finančnimi pravili, ki se uporabljajo za Agencijo.

(f)   iz svojega proračuna in s pogodbami v skladu s finančnimi pravili, ki se uporabljajo za Agencijo, financira ali sofinancira operacije, posredovanja in dejavnosti iz tega poglavja.

2.   Operativna podpora iz točke (b) odstavka 1 vključuje ukrep za pomoč državam članicam pri postopkih vračanja, ki jih izvajajo pristojni nacionalni organi, pri čemer se zagotavljajo zlasti:

2.  Operativna podpora iz točke (b) odstavka 1 vključuje ukrep za pomoč državam članicam pri postopkih vračanja, ki jih izvajajo pristojni nacionalni organi, pri čemer se zagotavljajo zlasti:

(a)   tolmačenje;

(a)  tolmačenje;

(b)   informacije o tretjih državah vrnitve;

(b)  informacije o tretjih državah vrnitve, in sicer v sodelovanju z drugimi organi, uradi in agencijami Unije, vključno z Evropskim azilnim podpornim uradom;

(c)   svetovanje v zvezi z obvladovanjem in upravljanjem postopkov vračanja v skladu z Direktivo 2008/115/ES;

(c)  svetovanje v zvezi z obvladovanjem in upravljanjem postopkov vračanja v skladu z Direktivo 2008/115/ES;

(d)   pomoč pri ukrepih, potrebnih za zagotovitev razpoložljivosti povratnikov za namene vrnitve in preprečitev njihovega pobega.

(d)  pomoč pri ukrepih, potrebnih za zagotovitev razpoložljivosti povratnikov za namene vrnitve in preprečitev njihovega pobega, v skladu z Direktivo 2008/115/ES in mednarodnim pravom.

3.  Urad za vračanje si prizadeva za vzpostavitev medsebojnega sodelovanja ter povezovanja mrež in programov na področju vrnitve, ki jih financira Unija, in sicer v tesnem sodelovanju z Evropsko komisijo in Evropsko migracijsko mrežo.

3.  Agencija si prizadeva za vzpostavitev medsebojnega sodelovanja ter povezovanja mrež in programov na področju vrnitve, ki jih financira Unija, in sicer v tesnem sodelovanju z Evropsko komisijo in Evropsko migracijsko mrežo.

4.  Agencija lahko uporabi finančna sredstva Unije, ki so na voljo za področje vrnitve. Agencija zagotovi, da je v njenih sporazumih o dodelitvi sredstev z državami članicami vsa finančna podpora pogojena s popolnim upoštevanjem Listine o temeljnih pravicah.

4.  Agencija lahko uporabi finančna sredstva Unije, ki so na voljo za področje vrnitve. Agencija zagotovi, da je v njenih sporazumih o dodelitvi sredstev z državami članicami vsa finančna podpora pogojena s popolnim upoštevanjem Listine.

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 27

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija v skladu z Direktivo 2008/115/ES in ne glede na vsebino odločb o vrnitvi zagotovi potrebno pomoč ter na zahtevo ene ali več sodelujočih držav članic uskladi ali organizira operacije vračanja, vključno z zakupom zrakoplova za namen takih operacij. Agencija lahko na lastno pobudo državam članicam predlaga uskladitev ali organizacijo operacij vračanja.

1.  Agencija v skladu z Direktivo 2008/115/ES in ne glede na vsebino odločb o vrnitvi zagotovi potrebno pomoč ter na zahtevo ene ali več sodelujočih držav članic uskladi ali organizira operacije vračanja, vključno z zakupom zrakoplova za namen takih operacij.

2.  Države članice najmanj enkrat na mesec obvestijo Agencijo o svojih načrtovanih nacionalnih operacijah vračanja ter o svojih potrebah po pomoči ali usklajevanju, ki ga zagotovi Agencija. Agencija pripravi osveževani operativni načrt, da bi državam članicam, ki to zahtevajo, zagotovila potrebno operativno okrepitev, vključno s tehnično opremo. Agencija lahko na lastno pobudo v osveževani operativni načrt vključi datume in namembne kraje vrnitve, ki se ji zdijo potrebni, in sicer na podlagi ocene potreb. Upravni odbor o načinu delovanja osveževanega operativnega načrta odloči na predlog izvršnega direktorja.

2.  Države članice najmanj enkrat na mesec obvestijo Agencijo o svojih načrtovanih nacionalnih operacijah vračanja ter o svojih potrebah po pomoči ali usklajevanju, ki ga zagotovi Agencija. Agencija pripravi osveževani operativni načrt, da bi državam članicam, ki to zahtevajo, zagotovila potrebno operativno okrepitev, vključno s tehnično opremo. Agencija lahko na lastno pobudo v osveževani operativni načrt vključi datume in namembne kraje vrnitve, ki se ji zdijo potrebni, in sicer na podlagi ocene potreb. Upravni odbor o načinu delovanja osveževanega operativnega načrta odloči na predlog izvršnega direktorja.

3.  Agencija lahko daje potrebno pomoč in na zahtevo sodelujočih držav članic zagotovi ali na lastno pobudo predlaga uskladitev ali organizacijo operacij vračanja, pri čemer prevozna sredstva in spremljevalce pri prisilni vrnitvi zagotovi tretja država vrnitve („zbirne operacije vračanja“). Sodelujoče države članice in Agencija zagotovijo spoštovanje temeljnih pravic in sorazmerno uporabo sredstev omejevanja med celotno operacijo odstranitve. Med celotno operacijo vračanja in do prihoda v tretjo državo vrnitve sta prisotna vsaj en predstavnik države članice in en nadzornik prisilne vrnitve iz skupine iz člena 28.

3.  Agencija lahko daje potrebno pomoč in na zahtevo sodelujočih držav članic zagotovi ali na lastno pobudo predlaga uskladitev ali organizacijo operacij vračanja, pri čemer prevozna sredstva in spremljevalce pri prisilni vrnitvi zagotovi tretja država vrnitve („zbirne operacije vračanja“). Sodelujoče države članice in Agencija zagotovijo spoštovanje temeljnih pravic in načela nevračanja ter sorazmerno uporabo sredstev omejevanja med celotno operacijo odstranitve. Med celotno operacijo vračanja in do prihoda v tretjo državo vrnitve sta prisotna vsaj en predstavnik države članice in en nadzornik prisilne vrnitve iz skupine iz člena 28.

4.  Agencija lahko daje potrebno pomoč in na zahtevo sodelujočih držav članic oziroma tretje države zagotovi ali na lastno pobudo predlaga uskladitev ali organizacijo operacij vračanja, med katerimi se številni povratniki v skladu z odločbo tretje države o vrnitvi pošljejo iz te tretje države v drugo tretjo državo vrnitve („mešane operacije vračanja“), če tretjo državo, ki je izdala odločbo o vrnitvi, zavezuje evropska Konvencija o človekovih pravicah. Sodelujoče države članice in Agencija morajo zagotoviti spoštovanje temeljnih pravic in sorazmerno uporabo sredstev omejevanja med celotno operacijo odstranitve ter predvsem prisotnost nadzornikov prisilne vrnitve in spremljevalcev pri prisilni vrnitvi, ki jih zagotovi tretja država.

 

5.  Vsaka operacija vračanja se spremlja v skladu s členom 8(6) Direktive 2008/115/ES. Spremljanje operacij vračanja se opravi na podlagi objektivnih in preglednih meril ter za celotno operacijo vračanja od faze pred odhodom do predaje povratnikov tretji državi vrnitve.

5.  Vsaka operacija vračanja se spremlja v skladu s členom 8(6) Direktive 2008/115/ES. Spremljanje operacij prisilnega vračanja izvaja nadzornik za prisilno vrnitev na podlagi objektivnih in preglednih meril ter za celotno operacijo vračanja od faze pred odhodom do predaje povratnikov tretji državi vrnitve. Nadzornik za prisilno vrnitev predloži poročilo o operaciji izvršnemu direktorju in pristojnim nacionalnim organom vseh držav članic, ki sodelujejo pri tej operaciji. Izvršni direktor oziroma pristojni nacionalni organi zagotovijo morebitno ustrezno naknadno spremljanje.

6.  Agencija financira ali sofinancira operacije vračanja z nepovratnimi sredstvi iz svojega proračuna v skladu s finančnimi pravili, ki se uporabljajo zanjo, pri čemer imajo prednost tiste operacije, ki jih izvaja več kot ena država članica ali ki se izvajajo z žariščnih točk.

6.  Agencija financira ali sofinancira operacije vračanja iz svojega proračuna in s pogodbami v skladu s finančnimi pravili, ki se uporabljajo zanjo, pri čemer imajo prednost tiste operacije, ki jih izvaja več kot ena država članica ali ki se izvajajo z žariščnih točk.

 

6a.  Agencija ne usklajuje, organizira ali predlaga operacij vračanja ali posredovanj za vračanje v katero koli tretjo državo, za katero so bila z analizo tveganja ali poročili institucij EU, ESZD ali agencij EU ugotovljena tveganja kršitev temeljnih pravic ali tveganja hudih pomanjkljivosti.

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 28

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija oblikuje skupino spremljevalcev pri prisilni vrnitvi, sestavljeno iz nacionalnih pristojnih organov, ki opravljajo dejavnosti vračanja v skladu s členom 8(4) in (5) Direktive 2008/115/ES ter ki so usposobljeni v skladu s členom 35.

1.  Agencija po posvetovanju z Agencijo Evropske unije za temeljne pravice oblikuje skupino nadzornikov prisilne vrnitve, sestavljeno iz nacionalnih pristojnih organov, ki opravljajo dejavnosti spremljanja prisilne vrnitve v skladu s členom 8(6) Direktive 2008/115/ES in ki so usposobljeni v skladu s členom 35.

2.  Izvršni direktor določi profil in število spremljevalcev pri prisilni vrnitvi, ki jih je treba zagotoviti navedeni skupini. Enak postopek se uporabi za morebitne naknadne spremembe njihovega profila in števila. Države članice prispevajo k skupini, tako da predlagajo spremljevalce pri prisilni vrnitvi, ki ustrezajo opredeljenemu profilu.

2.  Izvršni direktor določi profil in število nadzornikov prisilne vrnitve, ki jih je treba zagotoviti navedeni skupini. Enak postopek se uporabi za morebitne naknadne spremembe njihovega profila in števila. Države članice prispevajo k skupini, tako da predlagajo nadzornike prisilne vrnitve, ki ustrezajo opredeljenemu profilu. V skupino se vključijo nadzorniki prisilne vrnitve s posebno strokovno usposobljenostjo na področju zaščite otrok.

3.  Agencija na zahtevo sodelujočim državam članicam zagotovi te spremljevalce, ki bodo v njihovem imenu spremljali povratnike in sodelovali pri posredovanjih za vračanje.

3.  Agencija na zahtevo sodelujočim državam članicam zagotovi nadzornike prisilne vrnitve, ki bodo v njihovem imenu spremljali ustrezno izvajanje operacije vračanja in sodelovali pri posredovanjih za vračanje. Pri vseh operacijah vračanja, ki vključujejo otroke, zagotovi nadzornike prisilne vrnitve s posebno strokovno usposobljenostjo na področju zaščite otrok.

 

3a.  Za nadzornike prisilne vrnitve se med operacijo vračanja ali posredovanjem za vračanje še naprej uporabljajo disciplinski ukrepi matične države članice.

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 29

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija oblikuje skupino spremljevalcev pri prisilni vrnitvi, sestavljeno iz nacionalnih pristojnih organov, ki opravljajo dejavnosti vračanja v skladu s členom 8(4) in (5) Direktive 2008/115/ES ter ki so usposobljeni v skladu s členom 35.

1.  Agencija oblikuje skupino spremljevalcev pri prisilni vrnitvi, sestavljeno iz nacionalnih pristojnih organov, ki opravljajo dejavnosti vračanja v skladu s členom 8(4) in (5) Direktive 2008/115/ES ter ki so usposobljeni v skladu s členom 35.

2.  Izvršni direktor določi profil in število spremljevalcev pri prisilni vrnitvi, ki jih je treba zagotoviti navedeni skupini. Enak postopek se uporabi za morebitne naknadne spremembe njihovega profila in števila. Države članice prispevajo k skupini, tako da predlagajo spremljevalce pri prisilni vrnitvi, ki ustrezajo opredeljenemu profilu.

2.  Izvršni direktor določi profil in število spremljevalcev pri prisilni vrnitvi, ki jih je treba zagotoviti navedeni skupini. Enak postopek se uporabi za morebitne naknadne spremembe njihovega profila in števila. Države članice prispevajo k skupini, tako da predlagajo spremljevalce pri prisilni vrnitvi, ki ustrezajo opredeljenemu profilu. V skupino se vključijo spremljevalci pri prisilni vrnitvi s posebno strokovno usposobljenostjo na področju zaščite otrok.

3.  Agencija na zahtevo sodelujočim državam članicam zagotovi te spremljevalce, ki bodo v njihovem imenu spremljali povratnike in sodelovali pri posredovanjih za vračanje.

3.  Agencija na zahtevo sodelujočim državam članicam zagotovi te spremljevalce, ki bodo v njihovem imenu spremljali povratnike in sodelovali pri operacijah in posredovanjih za vračanje. Pri vseh operacijah vračanja, ki vključujejo otroke, zagotovi spremljevalce pri prisilni vrnitvi s posebno strokovno usposobljenostjo na področju zaščite otrok.

 

3a.  Za spremljevalce pri prisilni vrnitvi se med operacijo vračanja ali posredovanjem za vračanje še naprej uporabljajo disciplinski ukrepi matične države članice.

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 30

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija oblikuje skupino specialistov za vrnitev, sestavljeno iz nacionalnih pristojnih organov ter osebja Agencije, ki imajo znanje in izkušnje, potrebne za izvajanje dejavnosti v zvezi z vrnitvijo, ter so usposobljeni v skladu s členom 35. Ti specialisti so na voljo za opravljanje posebnih nalog, kot je identifikacija posebnih skupin državljanov tretjih držav, pridobitev potovalnih dokumentov v tretjih državah in olajšanje konzularnega sodelovanja.

1.  Agencija oblikuje skupino specialistov za vrnitev, sestavljeno iz nacionalnih pristojnih organov ter osebja Agencije, ki imajo znanje in izkušnje, potrebne za izvajanje dejavnosti v zvezi z vrnitvijo, ter so usposobljeni v skladu s členom 35. Ti specialisti so na voljo za opravljanje posebnih nalog, kot je identifikacija posebnih skupin državljanov tretjih držav, pridobitev potovalnih dokumentov v tretjih državah in olajšanje konzularnega sodelovanja.

2.  Izvršni direktor določi profil in število spremljevalcev pri prisilni vrnitvi, ki jih je treba zagotoviti navedeni skupini. Enak postopek se uporabi za morebitne naknadne spremembe njihovega profila in števila. Države članice prispevajo k skupini, tako da predlagajo specialiste, ki ustrezajo opredeljenemu profilu.

2.  Izvršni direktor določi profil in število spremljevalcev pri prisilni vrnitvi, ki jih je treba zagotoviti navedeni skupini. Enak postopek se uporabi za morebitne naknadne spremembe njihovega profila in števila. Države članice prispevajo k skupini, tako da predlagajo specialiste, ki ustrezajo opredeljenemu profilu. V skupino se vključijo specialisti za vrnitev s posebno strokovno usposobljenostjo na področju zaščite otrok.

3.  Agencija na zahtevo državam članicam, ki sodelujejo v operacijah vračanja, zagotovi specialiste, ki bodo sodelovali pri posredovanjih za vračanje.

3.  Agencija na zahtevo državam članicam zagotovi specialiste. Pri vseh operacijah vračanja, ki vključujejo otroke, zagotovi specialiste za vrnitev s posebno strokovno usposobljenostjo na področju zaščite otrok.

 

3a.  Za specialiste za vrnitev se med operacijo vračanja ali posredovanjem za vračanje še naprej uporabljajo disciplinski ukrepi matične države članice.

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 32

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kadar so države članice pri izvajanju obveznosti vrnitve nezakonito prebivajočih državljanov tretje države v skladu z Direktivo 2008/115/ES preobremenjene, Agencija na zahtevo ene ali več držav članic zagotovi ustrezno tehnično in operativno pomoč v obliki posredovanja za vračanje. Tako posredovanje lahko vključuje napotitev evropskih intervencijskih skupin za vračanje v države članice gostiteljice in organizacijo operacij vračanja iz držav članic gostiteljic. Države članice redno obveščajo Agencijo o svojih potrebah po tehnični in operativni pomoči, Agencija pa na podlagi tega pripravi osveževani načrt za posredovanja za vračanje.

1.  Kadar so države članice pri izvajanju obveznosti vrnitve državljanov tretje države, na katere se nanaša končna odločba o vrnitvi, ki jo je izdala država članica, v skladu z Direktivo 2008/115/ES preobremenjene, Agencija na zahtevo ene ali več držav članic zagotovi ustrezno tehnično in operativno pomoč v obliki posredovanja za vračanje ali hitrega posredovanja za vračanje. Tako posredovanje lahko vključuje napotitev ali hitro napotitev evropskih intervencijskih skupin za vračanje v države članice gostiteljice in organizacijo operacij vračanja iz držav članic gostiteljic. Države članice redno obveščajo Agencijo o svojih potrebah po tehnični in operativni pomoči, Agencija pa na podlagi tega pripravi osveževani načrt za posredovanja za vračanje.

2.  Kadar so države članice pri izpolnjevanju svoje obveznosti vrnitve nezakonito prebivajočih državljanov tretje države v skladu z Direktivo 2008/115/ES pod posebnim in nesorazmernim pritiskom, Agencija na zahtevo ene ali več držav članic zagotovi ustrezno tehnično in operativno pomoč v obliki hitrega posredovanja za vračanje. Agencija lahko na lastno pobudo državam članicam predlaga zagotovitev take tehnične in operativne pomoči. Hitro posredovanje za vračanje lahko vključuje hitro napotitev evropskih intervencijskih skupin za vračanje v države članice gostiteljice in organizacijo operacij vračanja iz držav članic gostiteljic.

 

3.  Izvršni direktor v dogovoru z državami članicami gostiteljicami in državami članicami, ki želijo sodelovati pri posredovanju za vračanje, brez odlašanja pripravi operativni načrt.

3.  Izvršni direktor v dogovoru z državami članicami gostiteljicami in državami članicami, ki želijo sodelovati pri posredovanju za vračanje, brez odlašanja pripravi operativni načrt. Smiselno se uporablja člen 15.

4.  Operativni načrt je zavezujoč za Agencijo, države članice gostiteljice in sodelujoče države članice ter zajema vse vidike, potrebne za izvedbo posredovanja za vračanje, zlasti opis razmer, cilje, začetek in predvideno trajanje posredovanja, geografsko pokritost in morebitno napotitev v tretje države, sestavo evropske intervencijske skupine za vračanje, logistiko, določbe o financiranju, načine sodelovanja s tretjimi državami, drugimi agencijami in organi Unije ter ustreznimi mednarodnimi in nevladnimi organizacijami. Pri vsaki spremembi ali prilagoditvi operativnega načrta se zahteva soglasje izvršnega direktorja, države članice gostiteljice in sodelujoče države članice. Agencija nemudoma pošlje izvod spremenjenega ali prilagojenega operativnega načrta zadevnim državam članicam in upravnemu odboru.

4.  Operativni načrt je zavezujoč za Agencijo, države članice gostiteljice in sodelujoče države članice ter zajema vse vidike, potrebne za izvedbo posredovanja za vračanje, zlasti opis razmer, cilje, začetek in predvideno trajanje posredovanja, geografsko pokritost in morebitno napotitev v tretje države, sestavo evropske intervencijske skupine za vračanje, logistiko, določbe o financiranju, načine sodelovanja s tretjimi državami, drugimi agencijami in organi Unije ter ustreznimi mednarodnimi in nevladnimi organizacijami. Pri vsaki spremembi ali prilagoditvi operativnega načrta se zahteva soglasje izvršnega direktorja, države članice gostiteljice in sodelujoče države članice. Agencija nemudoma pošlje izvod spremenjenega ali prilagojenega operativnega načrta zadevnim državam članicam in upravnemu odboru.

5.  Izvršni direktor se o operativnem načrtu odloči čim prej, v primeru iz odstavka 2 pa v petih delovnih dneh. Zadevne države članice in upravni odbor nemudoma pisno obvesti o odločitvi.

5.  Izvršni direktor se o operativnem načrtu odloči čim prej, v primeru iz odstavka 2 pa v petih delovnih dneh. Zadevne države članice in upravni odbor nemudoma pisno obvesti o odločitvi.

6.  Agencija financira ali sofinancira posredovanja za vračanje z nepovratnimi sredstvi iz svojega proračuna v skladu s finančnimi pravili, ki se uporabljajo zanjo.

6.  Agencija financira ali sofinancira posredovanja za vračanje iz svojega proračuna in s pogodbami v skladu s finančnimi pravili, ki se uporabljajo zanjo.

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 33

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Evropska agencija za mejno in obalno stražo pri opravljanju svojih nalog iz te uredbe zagotovi varstvo temeljnih pravic v skladu z ustreznim pravom Unije, zlasti z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, ter v skladu z ustreznim mednarodnim pravom, vključno z Ženevsko konvencijo o statusu beguncev in obveznostmi v zvezi z dostopom do mednarodne zaščite, zlasti z načelom nevračanja. Za ta namen Agencija pripravi in nadalje razvija ter izvaja strategijo za temeljne pravice.

1.  Evropska agencija za mejno in obalno stražo pri opravljanju svojih nalog iz te uredbe zagotovi varstvo temeljnih pravic v skladu z ustreznim pravom Unije, zlasti z Listino in Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ter v skladu z ustreznim mednarodnim pravom, vključno s Konvencijo OZN o otrokovih pravicah, Konvencijo o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, Ženevsko konvencijo o statusu beguncev iz leta 1951 in njenim protokolom iz leta 1967 ter obveznostmi v zvezi z dostopom do mednarodne zaščite, zlasti glede načela nevračanja.

 

Za ta namen Agencija pripravi in nadalje razvija ter izvaja strategijo za temeljne pravice, vključno z učinkovitim mehanizmom za spremljanje spoštovanja temeljnih pravic pri vseh dejavnostih Agencije.

 

Posebno pozornost namenja otrokovim pravicam, da zagotovi, da se pri vseh njenih dejavnostih spoštuje korist otroka.

2.  Evropska agencija za mejno in obalno stražo pri opravljanju svojih nalog zagotovi, da se nobena oseba ne izkrca v državo, ki krši načelo nevračanja, prisili k vstopu vanjo, vodi ali kako drugače preda oziroma vrne organom take države, v kateri obstaja tveganje izgona ali vrnitve v drugo državo, ki krši navedeno načelo.

2.  Evropska agencija za mejno in obalno stražo pri opravljanju svojih nalog zagotovi, da se nobena oseba ne izkrca v državo, ki krši načelo nevračanja, prisili k vstopu vanjo, vodi ali kako drugače preda oziroma vrne organom take države, v kateri obstaja tveganje izgona ali vrnitve v drugo državo, ki krši navedeno načelo.

3.  Evropska agencija za mejno in obalno stražo pri opravljanju svojih nalog upošteva posebne potrebe otrok, žrtev trgovine z ljudmi, oseb, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo, oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, oseb v stiski na morju in drugih oseb v posebej ranljivem položaju.

3.  Evropska agencija za mejno in obalno stražo pri opravljanju svojih nalog upošteva posebne potrebe otrok, mladoletnikov brez spremstva, invalidov, žrtev trgovine z ljudmi, oseb, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo, oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, oseb v stiski na morju in drugih oseb v posebej ranljivem položaju.

4.  Agencija pri opravljanju svojih nalog, odnosih z državami članicami in sodelovanju s tretjimi državami upošteva poročila svetovalnega foruma in uradnika za temeljne pravice.

4.  Agencija pri opravljanju svojih nalog, odnosih z državami članicami in sodelovanju s tretjimi državami upošteva poročila svetovalnega foruma in uradnika za temeljne pravice.

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija pripravi in nadalje razvija kodeks ravnanja, ki se uporablja za vse operacije v zvezi z nadzorom meje, ki jih usklajuje Agencija. Kodeks ravnanja določa postopke, ki so namenjeni zagotavljanju načel vladavine prava in spoštovanju temeljnih pravic, pri čemer je posebna pozornost namenjena mladoletnikom brez spremstva in osebam v ranljivem položaju ter osebam, ki zaprosijo za mednarodno zaščito, uporabljajo pa se za vse osebe, ki sodelujejo v dejavnostih Agencije.

1.  Agencija pripravi in nadalje razvija kodeks ravnanja, ki se uporablja za vse operacije v zvezi z nadzorom meje, ki jih usklajuje Agencija. Kodeks ravnanja določa postopke, ki so namenjeni zagotavljanju načel vladavine prava in spoštovanju temeljnih pravic, pri čemer je posebna pozornost namenjena ranljivim osebam, tudi otrokom, mladoletnikom brez spremstva in osebam v ranljivem položaju ter osebam, ki zaprosijo za mednarodno zaščito, uporabljajo pa se za vse osebe, ki sodelujejo v dejavnostih Agencije.

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Agencija razvije in redno posodablja kodeks ravnanja za vrnitev nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav, ki se uporablja med vsemi operacijami vračanja in posredovanji za vračanje, ki jih usklajuje ali organizira Agencija. Navedeni kodeks ravnanja vsebuje opis skupnih standardiziranih postopkov, da se poenostavi organizacija operacij vračanja in posredovanj za vračanje ter zagotovi vrnitev na human način in ob popolnem spoštovanju temeljnih pravic, zlasti načel človekovega dostojanstva, prepovedi mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja oziroma kaznovanja, pravice do svobode in varnosti ter pravice do varstva osebnih podatkov in do nediskriminacije.

2.  Agencija razvije in redno posodablja kodeks ravnanja za vrnitev državljanov tretjih držav, na katere se nanašajo končne odločbe o vrnitvi, ki jih je v skladu z Direktivo 2008/115/ES izdala država članica, pri čemer se ta kodeks uporablja med vsemi operacijami vračanja in posredovanji za vračanje, ki jih usklajuje ali organizira Agencija. Navedeni kodeks ravnanja vsebuje opis skupnih standardiziranih postopkov, da se poenostavi organizacija operacij vračanja in posredovanj za vračanje ter zagotovi vrnitev na human način in ob popolnem spoštovanju temeljnih pravic, zlasti načel človekovega dostojanstva, prepovedi mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja oziroma kaznovanja, pravice do svobode in varnosti ter pravice do varstva osebnih podatkov in do nediskriminacije.

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija v sodelovanju z ustreznimi organizacijami držav članic za usposabljanje razvije posebna orodja za usposabljanje ter mejnim policistom in drugemu ustreznemu osebju, ki so člani evropskih skupin mejne in obalne straže, zagotovi nadaljevalno usposabljanje, povezano z njihovimi nalogami in pooblastili. Strokovnjaki osebja Agencije s temi mejnimi policisti izvajajo redne vaje v skladu s programom nadaljevalnega usposabljanja in vaj iz letnega delovnega programa Agencije.

1.  Agencija v sodelovanju z ustreznimi organizacijami držav članic za usposabljanje, Evropskim azilnim podpornim uradom in Agencijo Evropske unije za temeljne pravice razvije posebna orodja za usposabljanje, vključno s posebnim usposabljanjem na področju zaščite otrok in drugih oseb v ranljivem položaju, ter mejnim policistom in drugemu ustreznemu osebju, ki so člani evropskih skupin mejne in obalne straže, zagotovi nadaljevalno usposabljanje, povezano z njihovimi nalogami in pooblastili. Strokovnjaki osebja Agencije s temi mejnimi policisti izvajajo redne vaje v skladu s programom nadaljevalnega usposabljanja in vaj iz letnega delovnega programa Agencije.

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Agencija v celoti financira potrebno usposabljanje za mejne policiste, vključene v sestavo za hitri odziv iz člena 19(5), če se za njihovo udeležbo v tej sestavi zahteva usposabljanje.

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Agencija stori vse potrebno, da se usposabljanje osebja, ki opravlja naloge v zvezi z vrnitvijo, vključi v skupine iz členov 28, 29 in 30. Agencija zagotovi, da se vse osebje, ki sodeluje pri operacijah vračanja in posredovanjih za vračanje, pa tudi osebje Agencije pred sodelovanjem pri operativnih dejavnostih, ki jih organizira Agencija, udeleži usposabljanj na področju zadevnega prava Unije in mednarodnega prava, vključno v zvezi s temeljnimi pravicami in dostopom do mednarodne zaščite.

3.  Agencija stori vse potrebno, da se usposabljanje osebja, ki opravlja naloge v zvezi z vrnitvijo, vključi v skupine iz členov 28, 29 in 30. Agencija zagotovi, da se vse osebje, ki sodeluje pri operacijah vračanja in posredovanjih za vračanje, pa tudi osebje Agencije pred sodelovanjem pri operativnih dejavnostih, ki jih organizira Agencija, udeleži usposabljanj na področju zadevnega prava Unije in mednarodnega prava, vključno v zvezi s temeljnimi pravicami, dostopom do mednarodne zaščite in dostopom do mehanizmov za napotitev ranljivih oseb.

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Agencija vzpostavi in nadalje razvija skupne osnovne učne načrte za usposabljanje mejnih policistov in inštruktorjem nacionalnih mejnih policistov držav članic zagotovi usposabljanje na evropski ravni, vključno v zvezi s temeljnimi pravicami, dostopom do mednarodne zaščite in ustreznim pomorskim pravom. Agencija po posvetovanju s svetovalnim forumom pripravi skupne osnovne učne načrte. Države članice skupne osnovne učne načrte vključijo v usposabljanje svojih mejnih policistov in osebja, ki opravlja naloge v zvezi z vrnitvijo.

4.  Agencija vzpostavi in nadalje razvija skupne osnovne učne načrte za usposabljanje mejnih policistov in inštruktorjem nacionalnih mejnih policistov držav članic zagotovi usposabljanje na evropski ravni, vključno v zvezi s temeljnimi pravicami, dostopom do mednarodne zaščite in ustreznim pomorskim pravom. Osnovni učni načrti so namenjeni spodbujanju najvišjih standardov in najboljše prakse pri izvajanju zakonodaje Unije na področju upravljanja meja. Agencija po posvetovanju s svetovalnim forumom pripravi skupne osnovne učne načrte. Države članice skupne osnovne učne načrte vključijo v usposabljanje svojih mejnih policistov in osebja, ki opravlja naloge v zvezi z vrnitvijo.

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija proaktivno spremlja raziskovalne dejavnosti in dejavnosti v zvezi z inovacijami, ki so pomembne za nadzor zunanjih meja, vključno z uporabo napredne nadzorne tehnologije, kot so sistemi za daljinsko vodenje zrakoplovov, pa tudi za vrnitev, ter prispeva k njim. Rezultate navedene raziskave posreduje Komisiji in državam članicam. Te rezultate lahko uporablja v skupnih operacijah, hitrih posredovanjih na mejah, operacijah vračanja in posredovanjih za vračanje, če je to primerno.

1.  Agencija proaktivno spremlja raziskovalne dejavnosti in dejavnosti v zvezi z inovacijami, ki so pomembne za evropsko integrirano upravljanje meja. Rezultate navedene raziskave posreduje Evropskemu parlamentu, državam članicam in Komisiji ter jih objavi. Te rezultate lahko uporablja v skupnih operacijah, hitrih posredovanjih na mejah, operacijah vračanja in posredovanjih za vračanje, če je to primerno.

Predlog spremembe    97

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Agencija pomaga državam članicam in Komisiji pri opredelitvi ključnih raziskovalnih tem. Agencija pomaga Komisiji pri opredelitvi in izvajanju pomembnih okvirnih programov Unije za raziskovalne dejavnosti in dejavnosti v zvezi z inovacijami.

2.  Agencija pomaga državam članicam in Komisiji pri opredelitvi ključnih raziskovalnih tem. Agencija pomaga državam članicam in Komisiji pri opredelitvi in izvajanju pomembnih okvirnih programov Unije za raziskovalne dejavnosti in dejavnosti v zvezi z inovacijami.

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.   Agencija lahko na podlagi odločitve, ki jo izvršni direktor sprejme ob posvetovanju z upravnim odborom, pridobi tehnično opremo, kot je oprema za odvzem prstnih odtisov. Vsaka pridobitev ali zakup opreme, ki Agenciji povzroči znatne stroške, se izvede na podlagi predhodne temeljite analize potreb ter stroškov in koristi. Vsak tak odhodek se predvidi v proračunu Agencije, kot ga sprejme upravni odbor.

2.  Agencija lahko na podlagi odločitve, ki jo izvršni direktor sprejme ob posvetovanju z upravnim odborom, pridobi tehnično opremo. Vsaka pridobitev ali zakup opreme, ki Agenciji povzroči znatne stroške, se izvede na podlagi predhodne temeljite analize potreb ter stroškov in koristi, o njej pa odloči upravni odbor. Vsak tak odhodek se predvidi v proračunu Agencije, kot ga sprejme upravni odbor.

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 3 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.   Kadar Agencija pridobi ali zakupi večjo tehnično opremo, kot so patruljna plovila za uporabo na odprtem morju ali ob obali, helikopterji ali drugi zrakoplovi oziroma vozila, veljajo naslednji pogoji:

3.  Kadar Agencija pridobi ali zakupi večjo tehnično opremo, veljajo naslednji pogoji:

Predlog spremembe    100

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.   Na podlagi vzorčnega dogovora, ki ga pripravi Agencija, se država članica, v kateri se oprema registrira, in Agencija dogovorita o načinu, ki slednji zagotavlja obdobja popolne razpoložljivosti sredstev v skupnem lastništvu, in o pogojih za uporabo opreme. Tehnična oprema, ki je izključno v lasti Agencije, mora biti slednji na voljo, če jo zahteva, pri čemer se država članica, v kateri se oprema registrira, ne sme sklicevati na izjemne razmere iz člena 38(4).

4.  Na podlagi vzorčnega dogovora, ki ga pripravi Agencija, se država članica, v kateri se oprema registrira, in Agencija dogovorita o načinu, ki slednji zagotavlja obdobja popolne razpoložljivosti sredstev v skupnem lastništvu, in o pogojih za uporabo opreme. Tehnična oprema, ki je izključno v lasti Agencije, mora biti slednji na voljo v vsakem trenutku, če jo zahteva, pri čemer se država članica, v kateri se oprema registrira, ne sme sklicevati na izjemne razmere iz člena 38(4).

Predlog spremembe    101

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija za namene nadzora zunanjih meja ali vrnitve vzpostavi in vodi osrednjo evidenco opreme v naboru tehnične opreme, ki je sestavljena iz opreme v lasti držav članic ali Agencije in opreme, nad katero si države članice in Agencija delijo lastništvo.

1.  Agencija za namene nadzora zunanjih meja, iskanja in reševanja ali vrnitve vzpostavi in vodi osrednjo evidenco opreme v naboru tehnične opreme, ki je sestavljena iz opreme v lasti držav članic ali Agencije in opreme, nad katero si države članice in Agencija delijo lastništvo.

Predlog spremembe    102

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Oprema v lasti Agencije je v celoti na voljo za uporabo v vsakem trenutku, kot je določeno v členu 37(4).

Predlog spremembe    103

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 1 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  Oprema, ki je v vsaj 50 % v solastništvu Agencije, je prav tako v celoti na voljo za uporabo v vsakem trenutku.

Predlog spremembe    104

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 1 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1c.  Agencija zagotovi združljivost in interoperabilnost opreme v naboru tehnične opreme.

 

V ta namen določi tehnične standarde za opremo, ki jo v celoti ali delno pridobi, ter za opremo, ki je v lasti držav članic in je vključena v nabor tehnične opreme.

Predlog spremembe    105

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Oprema iz nabora tehnične opreme je na voljo v vsakem trenutku za hitra posredovanja na meji. Država članica se ne sme sklicevati na izjemne razmere iz odstavka 4.

Predlog spremembe    106

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.   Države članice prispevajo v nabor tehnične opreme. Prispevek držav članic v nabor tehnične opreme in njena uporaba za posebne operacije se načrtujeta na podlagi letnih dvostranskih pogajanj in dogovorov med Agencijo in državami članicami. V skladu z navedenimi dogovori in če to ne presega minimalne količine tehnične opreme za zadevno leto, države članice na zahtevo Agencije dajo svojo tehnično opremo na voljo za uporabo, razen v izjemnih razmerah, ki znatno vplivajo na opravljanje nacionalnih nalog. Taka zahteva se predloži vsaj 30 dni pred predvideno uporabo. Prispevki v nabor tehnične opreme se pregledujejo vsako leto.

4.  Države članice prispevajo v nabor tehnične opreme. Prispevek držav članic v nabor tehnične opreme in njena uporaba za posebne operacije se načrtujeta na podlagi letnih dvostranskih pogajanj in dogovorov med Agencijo in državami članicami. V skladu z navedenimi dogovori in če to ne presega minimalne količine tehnične opreme za zadevno leto, države članice na zahtevo Agencije dajo svojo tehnično opremo na voljo za uporabo, razen v izjemnih razmerah, ki znatno vplivajo na opravljanje nacionalnih nalog. Če se država članica sklicuje na take izjemne razmere, mora v pismu Agenciji navesti natančne razloge in informacije o razmerah, vsebina tega pisma pa se vključi v poročilo iz odstavka 7. Taka zahteva se predloži vsaj 30 dni pred predvideno uporabo. Prispevki v nabor tehnične opreme se pregledujejo vsako leto.

Predlog spremembe    107

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Če se po tem, ko je bila določena minimalna količina tehnične opreme, nepričakovano pojavijo potrebe po tehnični opremi za skupno operacijo ali hitro posredovanje na mejah in tem potrebam ni mogoče zadostiti iz nabora tehnične opreme, dajo države članice Agenciji na zahtevo namensko na voljo potrebno tehnično opremo v uporabo.

Predlog spremembe    108

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.   Agencija vsako leto obvesti Evropski parlament o količini tehnične opreme, ki jo posamezna država članica dodeli naboru tehnične opreme v skladu s tem členom.

7.  Agencija vsako leto Evropskemu parlamentu predloži poročilo o količini tehnične opreme, ki jo posamezna država članica dodeli naboru tehnične opreme v skladu s tem členom. To poročilo vsebuje seznam držav članic, ki so se v preteklem letu sklicevale na izjemne razmere iz odstavka 4 in vključuje razloge in informacije, ki jih je navedla posamezna država članica.

Predlog spremembe    109

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Članom skupin se omogoči opravljanje vseh nalog in izvajanje vseh pooblastil v zvezi z nadzorom meje in vrnitvijo ter vseh nalog in pooblastil, potrebnih za uresničevanje ciljev Uredbe (EC) št. 562/2006 in Direktive 2008/115/ES.

1.  Članom skupin se omogoči opravljanje vseh nalog in izvajanje vseh pooblastil v zvezi z nadzorom meje in vrnitvijo ter vseh nalog in pooblastil, potrebnih za uresničevanje ciljev Uredbe (EU) št. 2016/399 in Direktive 2008/115/ES.

Predlog spremembe    110

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.   Člani skupin med opravljanjem nalog in izvajanjem pooblastil nosijo lastne uniforme. Na rokavu uniforme nosijo moder trak z oznakama Unije in Agencije, ki označujeta njihovo sodelovanje pri skupni operaciji, pilotnem projektu, hitrem posredovanju na mejah, operaciji vračanja ali posredovanju za vračanje. Da se omogoči identifikacija članov skupin, imajo slednji vedno pri sebi akreditacijsko listino, ki jo na zahtevo predložijo nacionalnim organom države članice gostiteljice.

4.  Člani skupin med opravljanjem nalog in izvajanjem pooblastil nosijo lastne uniforme. Na rokavu uniforme nosijo tudi vidno osebno identifikacijo in moder trak z oznakama Unije in Agencije, ki označujeta njihovo sodelovanje pri skupni operaciji, pilotnem projektu, hitrem posredovanju na mejah, operaciji vračanja ali posredovanju za vračanje. Da se omogoči identifikacija članov skupin, imajo slednji vedno pri sebi akreditacijsko listino, ki jo na zahtevo predložijo nacionalnim organom države članice gostiteljice.

Predlog spremembe    111

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 8 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Za namene te uredbe država članica gostiteljica članom skupin dovoli vpogled v svoje nacionalne in evropske zbirke podatkov, če je to potrebno za mejno kontrolo, varovanje meje in vrnitev. Člani skupin imajo vpogled samo v tiste podatke, ki jih potrebujejo za opravljanje svojih nalog in izvajanje svojih pooblastil. Država članica gostiteljica pred napotitvijo članov skupin Agencijo obvesti o nacionalnih in evropskih zbirkah podatkov, katerih uporaba je dovoljena. Agencija zagotovi dostopnost teh informacij vsem državam članicam, ki sodelujejo pri napotitvi.

8.  Za namene te uredbe država članica gostiteljica članom skupin dovoli vpogled v svoje nacionalne in evropske zbirke podatkov, če je to potrebno za mejno kontrolo, varovanje meje in vrnitev. Države članice poskrbijo za to, da dejansko in učinkovito omogočijo dostop do teh zbirk podatkov, Člani skupin imajo vpogled samo v tiste podatke, ki jih potrebujejo za opravljanje svojih nalog in izvajanje svojih pooblastil. Država članica gostiteljica pred napotitvijo članov skupin Agencijo obvesti o nacionalnih in evropskih zbirkah podatkov, katerih uporaba je dovoljena. Agencija zagotovi dostopnost teh informacij vsem državam članicam, ki sodelujejo pri napotitvi.

Predlog spremembe    112

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.  O zavrnitvi vstopa v skladu s členom 13 Uredbe (ES) št. 562/2006 odločajo samo mejni policisti države članice gostiteljice ali člani skupin, če jih je država članica gostiteljica pooblastila, da delujejo v njenem imenu.

9.  O zavrnitvi vstopa v skladu s členom 14 Uredbe (EU) št. 2016/399 odločajo samo mejni policisti države članice gostiteljice ali člani skupin, če jih je država članica gostiteljica pooblastila, da delujejo v njenem imenu.

Predlog spremembe    113

Predlog uredbe

Člen 41

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kadar člani skupin delujejo v državi članici gostiteljici, je ta država članica v skladu s svojim nacionalnim pravom odgovorna za vso škodo, ki jo ti povzročijo pri izvajanju operacij.

1.  Kadar člani skupin delujejo v državi članici gostiteljici, je ta država članica v skladu s svojim nacionalnim pravom odgovorna za vso škodo, ki jo ti povzročijo pri izvajanju operacij.

2.  Če je bila škoda povzročena zaradi hude malomarnosti ali namernega neustreznega vedenja, lahko država članica gostiteljica od matične države članice zahteva povračilo zneska, ki ga je morala plačati žrtvam ali osebam, ki so do tega upravičene.

2.  Če je bila škoda povzročena zaradi hude malomarnosti ali namernega neustreznega vedenja ali prekoračitve službenih pooblastil, lahko država članica gostiteljica od matične države članice ali Agencije zahteva povračilo zneska, ki ga je morala plačati žrtvam ali osebam, ki so do tega upravičene.

3.  Brez poseganja v uveljavljanje svojih pravic do tretjih strani se vsaka država zaveže, da od države članice gostiteljice ali druge države članice ne bo terjala povračila za škodo, ki jo je utrpela, razen v primerih hude malomarnosti ali namernega neustreznega vedenja.

3.  Brez poseganja v uveljavljanje svojih pravic do tretjih strani se vsaka država zaveže, da od države članice gostiteljice ali druge države članice ne bo terjala povračila za škodo, ki jo je utrpela, razen v primerih hude malomarnosti ali namernega neustreznega vedenja.

4.  Države članice vse medsebojne spore v zvezi z izvajanjem odstavkov 2 in 3, ki jih ne bodo mogle rešiti s pogajanji, predložijo Sodišču Evropske unije v skladu s členom 273 PDEU.

4.  Države članice vse medsebojne spore ali spore med njimi in Agencijo v zvezi z izvajanjem odstavkov 1, 2 in 3, ki jih ne bodo mogle rešiti s pogajanji, predložijo Sodišču Evropske unije v skladu s Pogodbama.

 

4a.  Kadar člani skupin delujejo na ozemlju tretje države, je Agencija odgovorna za vso škodo, ki jo ti povzročijo pri izvajanju operacij. Odstavki 2, 3 in 4 se uporabljajo smiselno.

5.  Brez poseganja v uveljavljanje svojih pravic do tretjih oseb Agencija krije stroške v zvezi s škodo, povzročeno na njeni opremi med uporabo, razen v primerih hude malomarnosti ali namernega neustreznega vedenja.

5.  Brez poseganja v uveljavljanje svojih pravic do tretjih oseb Agencija krije stroške v zvezi s škodo, povzročeno na njeni opremi med uporabo, razen v primerih hude malomarnosti ali namernega neustreznega vedenja.

Predlog spremembe    114

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Upravni odbor določi ukrepe, na podlagi katerih Agencija uporablja Uredbo (ES) št. 45/2001, vključno z ukrepi v zvezi z uradno osebo za varstvo podatkov v Agenciji. Ti ukrepi se sprejmejo po posvetovanju z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov.

2.  Skladno z Uredbo (ES) št. 45/2001 se imenuje uradna oseba za varstvo podatkov. Upravni odbor določi ukrepe, na podlagi katerih Agencija izvaja navedeno uredbo. Ti ukrepi se sprejmejo po posvetovanju z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov.

Predlog spremembe    115

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Brez poseganja v člen 47 sta posredovanje osebnih podatkov, ki jih obdela Agencija, in nadaljnje posredovanje osebnih podatkov, obdelanih v okviru te uredbe, s strani držav članic organom tretjih držav ali tretjim osebam, prepovedana.

4.  Brez poseganja v člen 47 sta posredovanje osebnih podatkov, ki jih obdela Agencija, in nadaljnje posredovanje osebnih podatkov, obdelanih v okviru te uredbe, s strani držav članic organom tretjih držav ali tretjim osebam, vključno z mednarodnimi organizacijami, prepovedana.

Predlog spremembe    116

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Država članica ali druga agencija Unije, ki Agenciji zagotavlja osebne podatke, določi namen ali namene, za katere se ti podatki obdelajo, kot je navedeno v odstavku 1. Če tega ne stori, Agencija v posvetovanju s ponudnikom zadevnih osebnih podatkov slednje obdela, da ugotovi, ali so potrebni za namen ali namene iz odstavka 1, za katere se nadalje obdelajo. Agencija lahko informacije obdela za namen, ki ni namen iz odstavka 1, samo če jo ponudnik podatkov za to pooblasti.

3.  Država članica ali druga agencija Unije, ki Agenciji zagotavlja osebne podatke, določi namen ali namene, za katere se ti podatki obdelajo, kot je navedeno v odstavku 1. Agencija lahko te osebne podatke obdeluje za druge namene, ki sodijo tudi v odstavek 1, le, če jo ponudnik podatkov za to pooblasti.

Predlog spremembe    117

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Osebni podatki, ki jih Agencija uporablja ter ki jih zberejo in Agenciji posredujejo države članice ali njeno osebje v okviru skupnih operacij, pilotnih projektov in hitrih posredovanj na mejah ter podporne skupine za upravljanje migracij, so omejeni na:

1.  Osebni podatki, ki jih Agencija uporablja ter ki jih zberejo in Agenciji posredujejo države članice ali njeno osebje v okviru skupnih operacij, pilotnih projektov in hitrih posredovanj na mejah ter podporne skupine za upravljanje migracij, so omejeni na:

(a)   osebne podatke o ljudeh, za katere pristojni organi držav članic utemeljeno sumijo, da so vpleteni v čezmejne kriminalne dejavnosti, vključno z omogočanjem dejavnosti nezakonitega priseljevanja, trgovine z ljudmi ali terorizma;

(a)  osebne podatke o ljudeh, za katere pristojni organi držav članic utemeljeno sumijo, da so vpleteni v čezmejne kriminalne dejavnosti, vključno s tihotapljenjem priseljencev, trgovino z ljudmi ali terorizmom;

(b)   osebne podatke o ljudeh, ki nezakonito prečkajo zunanje meje in katerih podatke zberejo evropske skupine mejne in obalne straže, vključno med delovanjem v okviru podpornih skupin za upravljanje migracij;

(b)  osebne podatke o ljudeh, ki nedovoljeno prečkajo zunanje meje in katerih podatke zberejo evropske skupine mejne in obalne straže, vključno med delovanjem v okviru podpornih skupin za upravljanje migracij;

(c)   številke registrskih tablic, telefonske številke ali identifikacijske številke ladij, ki so nujne za preiskovanje in analiziranje poti in metod, uporabljenih pri nezakonitem priseljevanju in čezmejnih kriminalnih dejavnostih.

(c)  številke registrskih tablic, telefonske številke ali identifikacijske številke ladij, ki so povezane z osebami, omenjenimi v točkah (a) in (b) in ki so nujne za preiskovanje in analiziranje poti in metod, uporabljenih pri nedovoljenih migracijah in čezmejnih kriminalnih dejavnostih;

 

osebni podatki o ljudeh iz odstavka 1(b) se ne posredujejo organom kazenskega pregona ali obdelujejo za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona kaznivih dejanj;

Predlog spremembe    118

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)   kadar je treba podatke posredovati Evropskemu azilnemu podpornemu uradu ali agencijama Europol in Eurojust, ki jih uporabijo v skladu s svojimi pooblastili in s členom 51;

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    119

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)   kadar je treba podatke posredovati organom ustreznih držav članic, odgovornih za nadzor meje, migracije, azil ali kazenski pregon, ki jih uporabijo v skladu z nacionalno zakonodajo ter nacionalnimi pravili o varstvu podatkov in pravili EU o varstvu podatkov;

(b)  kadar je treba podatke posredovati organom ustreznih držav članic, odgovornih za nadzor meje, migracije, azil ali kazenski pregon, ki jih uporabijo v skladu z nacionalno zakonodajo ter nacionalnimi pravili o varstvu podatkov in pravili Unije o varstvu podatkov;

Predlog spremembe    120

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Obdelava osebnih podatkov, ki razkrivajo rasno ali etnično pripadnost, politično mnenje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu, in obdelava genskih podatkov, biometričnih podatkov za namen nedvoumne identifikacije fizične osebe ter podatkov o zdravju ali spolnem življenju oziroma spolni usmerjenosti je dovoljena samo, če je nujno potrebna in zanjo veljajo ustrezni zaščitni ukrepi za pravice in svobode posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, in samo, če gre za zaščito bistvenih interesov tega posameznika ali druge fizične osebe.

Predlog spremembe    121

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Oznaka ne pomeni, da poročil ni mogoče dati na voljo Evropskemu parlamentu. Posredovanje informacij in dokumentov, ki se Evropskemu parlamentu pošljejo v skladu s to uredbo, ter ravnanje z njimi se obravnavata v skladu s pravili o pošiljanju tajnih podatkov in ravnanju z njimi, ki se uporabljajo za izmenjavo podatkov med Evropskim parlamentom in Komisijo.

Predlog spremembe    122

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija sodeluje s Komisijo, drugimi institucijami Unije, Evropsko službo za zunanje delovanje, agencijo Europol, Evropskim azilnim podpornim uradom, Agencijo Evropske unije za temeljne pravice, agencijo Eurojust, Satelitskim centrom Evropske unije, Evropsko agencijo za pomorsko varnost in Evropsko agencijo za nadzor ribištva pa tudi z drugimi agencijami, organi in uradi Unije, in sicer pri zadevah, ki jih zajema ta uredba, zlasti z namenom preprečevanja nezakonitega priseljevanja in čezmejnega kriminala ter boja proti njima, vključno z omogočanjem nezakonitega priseljevanja, trgovine z ljudmi in terorizma.

1.  Agencija sodeluje s Komisijo, drugimi institucijami Unije, Evropsko službo za zunanje delovanje, Evropskim azilnim podpornim uradom, agencijo Europol, Agencijo Evropske unije za temeljne pravice, agencijo Eurojust, Satelitskim centrom Evropske unije, Evropsko agencijo za pomorsko varnost in Evropsko agencijo za nadzor ribištva pa tudi z drugimi agencijami, organi in uradi Unije, in sicer pri zadevah, ki jih zajema ta uredba, zlasti z namenom boljšega obvladovanja nezakonitega priseljevanja ter preprečevanja in odkrivanja čezmejnega kriminala, na primer tihotapljenja ljudi, trgovine z ljudmi in terorizma.

Predlog spremembe    123

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Institucije, agencije, organi in uradi Unije ter mednarodne organizacije iz odstavka 1 lahko informacije, ki jih prejmejo od Agencije, uporabljajo samo v okviru svojih pristojnosti in v skladu s temeljnimi pravicami, vključno z zahtevami o varstvu podatkov. Osebni podatki, ki jih obdela Agencija, se posredujejo ali drugače sporočijo drugim agencijam ali organom Unije ob upoštevanju posebnih delovnih dogovorov o izmenjavi osebnih podatkov in na podlagi predhodne odobritve Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Kar zadeva ravnanje s tajnimi podatki, ti dogovori določajo, da institucija, organ, urad ali agencija Unije ali mednarodna organizacija izpolnjuje varnostna pravila in standarde, enakovredne tistim, ki jih uporablja Agencija.

4.  Institucije, agencije, organi in uradi Unije ter mednarodne organizacije iz odstavka 1 lahko informacije, ki jih prejmejo od Agencije, uporabljajo samo v okviru svojih pristojnosti in v skladu s temeljnimi pravicami, vključno z zahtevami o varstvu podatkov. Osebni podatki, ki jih obdela Agencija, se posredujejo ali drugače sporočijo drugim agencijam ali organom Unije ob upoštevanju posebnih delovnih dogovorov o izmenjavi osebnih podatkov in na podlagi predhodne odobritve Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Vso posredovanje osebnih podatkov mora biti skladno z določbami o varstvu podatkov iz členov 44 do 48. Kar zadeva ravnanje s tajnimi podatki, ti dogovori določajo, da institucija, organ, urad ali agencija Unije ali mednarodna organizacija izpolnjuje varnostna pravila in standarde, enakovredne tistim, ki jih uporablja Agencija.

Predlog spremembe    124

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Agencija lahko poleg tega ob soglasju zadevnih držav članic povabi opazovalce iz institucij, agencij, organov ali uradov Unije ali mednarodnih organizacij, da sodelujejo pri njenih dejavnostih, zlasti pri skupnih operacijah, pilotnih projektih, analizi tveganja in usposabljanju, če je njihova prisotnost v skladu s cilji teh dejavnosti ter lahko prispeva k izboljšanju sodelovanja in izmenjavi najboljših praks, ne da bi vplivala na splošno varnost teh dejavnosti. Opazovalci lahko sodelujejo pri analizi tveganja in usposabljanju samo na podlagi soglasja zadevnih držav članic. Kar zadeva skupne operacije in pilotne projekte, je sodelovanje opazovalcev mogoče samo ob soglasju države članice gostiteljice. Podrobna pravila o sodelovanju opazovalcev se vključijo v operativni načrt. Ti opazovalci se pred sodelovanjem pri dejavnostih Agencije udeležijo ustreznih usposabljanj, ki jih organizira Agencija.

5.  Agencija lahko poleg tega ob soglasju zadevnih držav članic povabi nevojaške opazovalce iz institucij, agencij, organov ali uradov Unije ali mednarodnih organizacij, da sodelujejo pri njenih dejavnostih, zlasti pri skupnih operacijah, pilotnih projektih, analizi tveganja in usposabljanju, če je njihova prisotnost v skladu s cilji teh dejavnosti ter lahko prispeva k izboljšanju sodelovanja in izmenjavi najboljših praks, ne da bi vplivala na splošno varnost teh dejavnosti. Opazovalci lahko sodelujejo pri analizi tveganja in usposabljanju samo na podlagi soglasja zadevnih držav članic. Kar zadeva skupne operacije in pilotne projekte, je sodelovanje opazovalcev mogoče samo ob soglasju države članice gostiteljice. Podrobna pravila o sodelovanju opazovalcev se vključijo v operativni načrt. Ti opazovalci se pred sodelovanjem pri dejavnostih Agencije udeležijo ustreznih usposabljanj, ki jih organizira Agencija.

Predlog spremembe    125

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)   z zagotavljanjem nadzornih in komunikacijskih storitev, ki temeljijo na najsodobnejši tehnologiji, vključno z vesoljsko in zemeljsko infrastrukturo ter senzorji, nameščenimi na katero koli vrsto platforme, kot so sistemi za daljinsko vodenje zrakoplovov;

(b)  z zagotavljanjem nadzornih in komunikacijskih storitev, ki temeljijo na najsodobnejši tehnologiji, vključno z vesoljsko in zemeljsko infrastrukturo ter senzorji, nameščenimi na katero koli vrsto platforme;

Predlog spremembe    126

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)   s krepitvijo zmogljivosti, tako da se natančno opredelijo smernice, priporočila in najboljše prakse ter podpreta usposabljanje in izmenjava osebja z namenom povečanja izmenjave informacij in sodelovanja na področju funkcij obalne straže;

(c)  s krepitvijo zmogljivosti, tako da se natančno opredelijo smernice, priporočila in najboljše prakse ter zagotovita usposabljanje in izmenjava osebja;

Predlog spremembe    127

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1 – točka c a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  s povečanjem izmenjave informacij in sodelovanja na področju funkcij obalne straže, tudi z razpravami o operativnih izzivih in porajajočih se tveganjih na področju pomorstva;

Predlog spremembe    128

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Načini sodelovanja Evropske agencije za mejno in obalno stražo z Evropsko agencijo za nadzor ribištva in Evropsko agencijo za pomorsko varnost na področju funkcij obalne straže se določijo v delovnem dogovoru v skladu s finančnimi pravili, ki se uporabljajo zanje.

2.  Načini sodelovanja Agencije z Evropsko agencijo za nadzor ribištva in Evropsko agencijo za pomorsko varnost na področju funkcij obalne straže se določijo v delovnem dogovoru v skladu z njihovimi pooblastili in s finančnimi pravili, ki se uporabljajo zanje.

Predlog spremembe    129

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija v okviru politike zunanjih odnosov Unije pri vprašanjih, ki so zajeta v njenih dejavnostih, in kolikor je to potrebno za izpolnitev njenih nalog, olajšuje in spodbuja operativno sodelovanje med državami članicami in tretjimi državami, vključno v zvezi z varstvom temeljnih pravic. Agencija in države članice izpolnjujejo normative in standarde, ki so vsaj enakovredni tistim iz zakonodaje Unije, tudi kadar sodelovanje s tretjimi državami poteka na ozemlju teh držav. Z vzpostavitvijo sodelovanja s tretjimi državami se prispeva k spodbujanju standardov v zvezi z evropskim upravljanjem meja in vrnitvijo.

1.  Agencija v okviru politike zunanjih odnosov Unije pri vprašanjih, ki so zajeta v njenih dejavnostih, in kolikor je to potrebno za izpolnitev njenih nalog, olajšuje in spodbuja tehnično in operativno sodelovanje med državami članicami in tretjimi državami, vključno v zvezi z varstvom temeljnih pravic in načelom nevračanja. Agencija in države članice spoštujejo pravo Unije, vključno z normativi in standardi, ki so del pravnega reda Unije, tudi kadar sodelovanje s tretjimi državami poteka na ozemlju teh držav. Z vzpostavitvijo sodelovanja s tretjimi državami se prispeva k spodbujanju standardov v zvezi z evropskim upravljanjem meja in vrnitvijo.

Predlog spremembe    130

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Agencija lahko sodeluje z organi tretjih držav, ki so pristojni za zadeve, zajete v tej uredbi, s podporo delegacij Unije in na podlagi usklajevanja z njimi ter v okviru delovnih dogovorov, sklenjenih s temi organi v skladu s pravom in politiko Unije. Ti delovni dogovori se nanašajo na upravljanje operativnega sodelovanja. Komisija mora take dogovore predhodno odobriti.

2.  Agencija lahko sodeluje z organi tretjih držav, ki so pristojni za zadeve, zajete v tej uredbi, s podporo delegacij Unije in na podlagi usklajevanja z njimi. Pri tem deluje v skladu s politiko zunanjih odnosov Unije, vključno v zvezi z varstvom temeljnih pravic in načelom nevračanja, pa tudi v okviru delovnih dogovorov, sklenjenih s temi organi v skladu s pravom in politiko Unije. Ti delovni dogovori podrobno navajajo obseg, naravo in namen sodelovanja ter se nanašajo na upravljanje operativnega sodelovanja. Osnutki teh dogovorov se pošljejo Evropskemu parlamentu, Komisija pa jih mora potem predhodno odobriti. Agencija spoštuje pravo Unije, vključno z normativi in standardi, ki so del pravnega reda Unije.

Predlog spremembe    131

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Agencija lahko v okoliščinah, v katerih je potrebna povečana tehnična in operativna pomoč, usklajuje operativno sodelovanje med državami članicami in tretjimi državami na področju upravljanja zunanjih meja, ima pa tudi možnost izvajanja skupnih operacij na zunanjih mejah, ki vključujejo eno ali več držav članic in tretjo državo, ki meji vsaj na eno od teh držav članic, ob soglasju navedene sosednje tretje države, vključno na ozemlju navedene tretje države. Komisija se obvesti o takih dejavnostih.

3.  Agencija lahko v okoliščinah, v katerih je potrebna povečana tehnična in operativna pomoč, usklajuje operativno sodelovanje med državami članicami in tretjimi državami na področju upravljanja zunanjih meja, ima pa tudi možnost izvajanja skupnih operacij na zunanjih mejah, ki vključujejo eno ali več držav članic in tretjo državo, ki meji vsaj na eno od teh držav članic, ob soglasju navedene sosednje tretje države, vključno na ozemlju navedene tretje države na podlagi soglasja o operativnem načrtu med Agencijo, državo članico gostiteljico in zadevno tretjo državo. Smiselno se uporablja člen 15. Komisija se obvesti o takih dejavnostih.

Predlog spremembe    132

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Poleg tega lahko Agencija v dogovoru z zadevnimi državami članicami povabi opazovalce iz tretjih držav, da sodelujejo pri njenih dejavnostih na zunanjih mejah iz člena 13, operacijah vračanja iz člena 27, posredovanjih za vračanje iz člena 32 in usposabljanju iz člena 35, če je njihova prisotnost v skladu s cilji teh dejavnosti ter z njo lahko prispevajo k izboljšanju sodelovanja in izmenjavi najboljših praks, ne da bi vplivali na splošno varnost teh dejavnosti. Sodelovanje teh opazovalcev pri dejavnostih iz členov 13, 27 in 35 je mogoče samo ob soglasju zadevnih držav članic, pri dejavnostih iz členov 13 in 32 pa samo ob soglasju države članice gostiteljice. Podrobna pravila o sodelovanju opazovalcev se vključijo v operativni načrt. Ti opazovalci se pred sodelovanjem pri dejavnostih Agencije udeležijo ustreznih usposabljanj, ki jih organizira Agencija.

5.  Poleg tega lahko Agencija v dogovoru z zadevnimi državami članicami povabi nevojaške opazovalce iz tretjih držav, da sodelujejo pri njenih dejavnostih na zunanjih mejah iz člena 13, operacijah vračanja iz člena 27, posredovanjih za vračanje iz člena 32 in usposabljanju iz člena 35, če je njihova prisotnost v skladu s cilji teh dejavnosti ter z njo lahko prispevajo k izboljšanju sodelovanja in izmenjavi najboljših praks, ne da bi vplivali na splošno varnost teh dejavnosti. Sodelovanje teh opazovalcev pri dejavnostih iz členov 13, 18, 27 in 35 je mogoče samo ob soglasju zadevnih držav članic, pri dejavnostih iz členov 13 in 32 pa samo ob soglasju države članice gostiteljice. Podrobna pravila o sodelovanju opazovalcev se vključijo v operativni načrt. Ti opazovalci se pred sodelovanjem pri dejavnostih Agencije udeležijo ustreznih usposabljanj, ki jih organizira Agencija in med sodelovanjem v teh dejavnostih spoštujejo kodekse ravnanja Agencije.

Predlog spremembe    133

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 8 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8a.  Države članice niso zavezane, da sodelujejo pri dejavnostih na ozemlju tretjih držav.

Predlog spremembe    134

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.  Agencija obvesti Evropski parlament o dejavnostih iz odstavkov 2 in 3.

9.  Agencija obvesti Evropski parlament o dejavnostih iz tega člena in v svoja letna poročila vključi oceno sodelovanja s tretjimi državami.

Predlog spremembe    135

Predlog uredbe

Člen 54

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija lahko v tretje države napoti strokovnjake iz svojega osebja kot uradnike za zvezo, ki jim mora biti pri opravljanju svojih dolžnosti zagotovljena najboljša možna zaščita. Ti so del krajevnih ali regionalnih mrež za sodelovanje uradnikov za zvezo za priseljevanje in strokovnjakov za varnost, ki jih zagotovijo Unija in države članice, vključno z mrežo, vzpostavljeno v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 377/2004.

1.  Agencija lahko v tretje države napoti strokovnjake iz svojega osebja kot uradnike za zvezo, ki jim mora biti pri opravljanju svojih dolžnosti zagotovljena najboljša možna zaščita. Ti so del krajevnih ali regionalnih mrež za sodelovanje uradnikov za zvezo za priseljevanje in strokovnjakov za varnost, ki jih zagotovijo Unija in države članice, vključno z mrežo, vzpostavljeno v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 377/2004.

 

Uradniki za zvezo se napotijo le v tiste tretje države, v katerih so prakse upravljanja meja v skladu z minimalnimi standardi človekovih pravic.

2.  V okviru politike zunanjih odnosov Unije imajo pri napotitvi uradnikov za zvezo prednost tretje države, ki v skladu z analizo tveganja predstavljajo državo izvora ali državo tranzita v zvezi z nezakonitim priseljevanjem. Agencija lahko po načelu vzajemnosti sprejme uradnike za zvezo, ki jih napotijo te tretje države. Upravni odbor na predlog izvršnega direktorja vsako leto sprejme seznam prednostnih nalog. Napotitev uradnikov za zvezo potrdi upravni odbor.

2.  V okviru politike zunanjih odnosov Unije imajo pri napotitvi uradnikov za zvezo prednost tretje države, ki v skladu z analizo tveganja predstavljajo državo izvora ali državo tranzita v zvezi z nedovoljeno migracijo. Agencija lahko po načelu vzajemnosti sprejme uradnike za zvezo, ki jih napotijo te tretje države. Upravni odbor na predlog izvršnega direktorja vsako leto sprejme seznam prednostnih nalog. Napotitev uradnikov za zvezo potrdi upravni odbor.

3.  V skladu s pravom Unije in temeljnimi pravicami so naloge uradnikov za zvezo Agencije vzpostavitev in vzdrževanje stikov s pristojnimi organi tretje države, v katero so napoteni, da bi prispevali k preprečevanju in boju zoper nezakonito priseljevanje ter k vrnitvi nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav. Ti uradniki za zvezo se tesno usklajujejo z delegacijami Unije.

3.  V skladu s pravom Unije in temeljnimi pravicami so naloge uradnikov za zvezo Agencije vzpostavitev in vzdrževanje stikov s pristojnimi organi tretje države, v katero so napoteni, da bi prispevali k preprečevanju in boju zoper nedovoljeno migracijo ter k vračanju državljanov tretjih držav, za katere veljajo odločbe o vrnitvi, ki jih izdajo države članice v skladu z Direktivo 2008/115/ES. Ti uradniki za zvezo se tesno usklajujejo z delegacijami Unije.

4.  Odločitev o napotitvi uradnikov za zvezo v tretje države je pogojena s predhodnim mnenjem Komisije, Evropski parlament pa je o teh dejavnostih čim prej in v celoti obveščen.

4.  Odločitev o napotitvi uradnikov za zvezo v tretje države je pogojena s predhodnim mnenjem Komisije, Evropski parlament pa je o teh dejavnostih nemudoma in v celoti obveščen.

Predlog spremembe    136

Predlog uredbe

Člen 59 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Za reševanje sporov v zvezi z nadomestilom škode iz odstavka 3 je pristojno Sodišče.

4.  Za reševanje sporov v zvezi z nadomestilom škode iz odstavka 3 tega člena in člena 41(4a) je pristojno Sodišče.

Predlog spremembe    137

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)   nadzorni svet;

(c)  svetovalni odbor;

Predlog spremembe    138

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)   imenuje izvršnega direktorja na predlog Komisije in v skladu s členom 68;

črtano

Predlog spremembe    139

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)   imenuje člane nadzornega sveta v skladu s členom 69(2);

(b)  imenuje člane svetovalnega odbora v skladu s členom 69(2);

Predlog spremembe    140

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 1 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)   sprejme konsolidirano letno poročilo o dejavnostih Agencije za preteklo leto in ga najpozneje do 1. julija posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču; konsolidirano letno poročilo o dejavnostih se objavi;

(d)  sprejme letno poročilo o dejavnostih Agencije za preteklo leto in ga najpozneje do 1. julija posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču; letno poročilo o dejavnostih se objavi;

Predlog spremembe    141

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 1 – točka e

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)   vsako leto do 30. novembra in po upoštevanju mnenja Komisije z dvotretjinsko večino članov, upravičenih do glasovanja, sprejme enotni programski dokument, ki vsebuje večletno načrtovanje Agencije in njen delovni program za naslednje leto, ter ga posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji;

(e)  vsako leto do 30. novembra in po upoštevanju mnenja Komisije z dvotretjinsko večino članov, upravičenih do glasovanja, sprejme njen delovni program za naslednje leto, ter ga posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji;

Predlog spremembe    142

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 1 – točka g a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ga)  odloča o posameznih pridobitvah ali zakupih opreme, ki Agenciji povzroči znatne stroške iz člena 37;

Predlog spremembe    143

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 1 – točka p

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(p)   na podlagi analize potreb sprejme in redno posodablja načrte za obveščanje in razširjanje informacij iz člena 7(3);

(p)  sprejme in redno posodablja načrte za obveščanje in razširjanje informacij iz člena 7(3);

Predlog spremembe    144

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 1 – točka q a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(qa)  odloča o objektivnih merilih ocene ranljivosti in o poglobljeni oceni in spremljanju države članice iz člena 12(1).

Predlog spremembe    145

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.   Za predloge odločitev o izvajanju nekaterih dejavnosti Agencije na zunanji meji katere koli države članice ali v njeni neposredni bližini se zahteva, da član upravnega odbora, ki zastopa navedeno državo članico, z glasovanjem potrdi njihovo sprejetje.

črtano

Predlog spremembe    146

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.   Upravni odbor lahko ustanovi manjši izvršni odbor, sestavljen iz predsednika upravnega odbora, enega predstavnika Komisije in treh članov upravnega odbora, ki bo njemu in izvršnemu direktorju pomagal pri pripravi odločitev, programov in dejavnosti, ki jih sprejme upravni odbor, in ki bo po potrebi zaradi nujnosti sprejel nekatere začasne odločitve v imenu upravnega odbora.

6.  Upravni odbor lahko ustanovi manjši izvršni odbor, sestavljen iz predsednika upravnega odbora, enega predstavnika Komisije in treh članov upravnega odbora, ki bo njemu in izvršnemu direktorju pomagal pri pripravi odločitev, programov in dejavnosti, ki jih sprejme upravni odbor, in ki bo po potrebi zaradi nujnosti sprejel nekatere začasne odločitve v imenu upravnega odbora. Upravni odbor lahko predvidi prenos nekaterih jasno opredeljenih nalog na izvršni odbor, zlasti kadar to izboljša učinkovitost Agencije.

Predlog spremembe    147

Predlog uredbe

Člen 62 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.   Brez poseganja v odstavek 3 sestavljajo upravni odbor po en predstavnik vsake države članice in dva predstavnika Komisije, ki imajo vsi glasovalno pravico. V ta namen vsaka država članica imenuje člana upravnega odbora in namestnika, ki bo člana zastopal v njegovi odsotnosti. Komisija imenuje dva člana in njuna namestnika. Mandat traja štiri leta. Lahko se podaljša.

1.  Brez poseganja v odstavek 3 sestavljajo upravni odbor po en predstavnik vsake države članice, dva predstavnika Komisije in en predstavnik Evropskega parlamenta, ki imajo vsi glasovalno pravico. V ta namen vsaka država članica imenuje člana upravnega odbora in namestnika, ki bo člana zastopal v njegovi odsotnosti. Komisija imenuje dva člana in njuna namestnika, Evropski parlament pa enega člana in njegovega namestnika. Mandat traja štiri leta. Lahko se podaljša.

Obrazložitev

V skupni izjavi Evropskega parlamenta, Sveta EU in Evropske komisije z dne 19. julija 2012 o decentraliziranih agencijah je jasno določeno, da enega člana uprave imenuje Evropski parlament. Ker ima ta agencija pomembno vlogo, to načelo pa je bilo denimo nedavno uporabljeno za Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, bi bilo razumno, da se uporabi tudi za to agencijo. Z vključitvijo člana upravnega odbora, ki ga imenuje Evropski parlament, bi tudi izboljšali preglednost v zvezi s postopki v odboru.

Predlog spremembe    148

Predlog uredbe

Člen 63 – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Večletno načrtovanje in letni delovni programi

Letni delovni programi

Predlog spremembe    149

Predlog uredbe

Člen 63 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.   Upravni odbor vsako leto do 30. novembra sprejme programski dokument, ki vsebuje večletni program Agencije in njen letni program za naslednje leto, in sicer na podlagi osnutka, ki ga predloži izvršni direktor, in ob upoštevanju mnenja Komisije, v primeru večletnega programa pa po posvetovanju z Evropskim parlamentom. Upravni odbor navedeni dokument posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji.

1.  Upravni odbor vsako leto do 30. novembra sprejme letni program Agencije za naslednje leto, in sicer na podlagi osnutka, ki ga predloži izvršni direktor, in ob upoštevanju mnenja Komisije. Upravni odbor navedeni dokument nemudoma posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe    150

Predlog uredbe

Člen 63 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.   V večletnem programu se določita splošni srednje- in dolgoročni strateški program, vključno s cilji, pričakovanimi rezultati in kazalniki uspešnosti, ter načrtovanje virov, vključno z večletnim proračunom in osebjem. Opredelijo se strateška področja posredovanj in pojasni, kaj je treba storiti za dosego ciljev. Vanj se vključijo strategija za odnose s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami ter z njo povezani ukrepi.

črtano

Predlog spremembe    151

Predlog uredbe

Člen 63 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.   Večletni program se izvede prek letnih delovnih programov in se, kadar je primerno, posodobi ob upoštevanju rezultatov vrednotenja iz člena 80. Ugotovitve teh vrednotenj se po potrebi upoštevajo tudi v letnem delovnem programu za naslednje leto.

črtano

Predlog spremembe    152

Predlog uredbe

Člen 63 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.   Letni delovni program vsebuje opis dejavnosti, ki se bodo financirale, vključno s podrobnimi cilji, pričakovanimi rezultati in kazalniki uspešnosti. Vsebuje tudi navedbo finančnih in človeških virov, dodeljenih za posamezno dejavnost, v skladu z načeli oblikovanja proračuna po dejavnostih in upravljanja po dejavnostih. Letni delovni program mora biti skladen z večletnim programom. V njem so jasno navedene naloge, ki so bile v primerjavi s predhodnim poslovnim letom dodane, spremenjene ali črtane.

5.  Letni delovni program vsebuje opis dejavnosti, ki se bodo financirale, vključno s podrobnimi cilji, pričakovanimi rezultati in kazalniki uspešnosti. Vsebuje tudi navedbo finančnih in človeških virov, dodeljenih za posamezno dejavnost, v skladu z načeli oblikovanja proračuna po dejavnostih in upravljanja po dejavnostih. V njem so jasno navedene naloge, ki so bile v primerjavi s predhodnim poslovnim letom dodane, spremenjene ali črtane.

Predlog spremembe    153

Predlog uredbe

Člen 65 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.   Upravni odbor lahko povabi predstavnika Evropske službe za zunanje delovanje.

5.  Upravni odbor lahko povabi predstavnika Evropske službe za zunanje delovanje ali drugega organa, agencije ali institucije Unije.

Predlog spremembe    154

Predlog uredbe

Člen 67 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencijo vodi njen izvršni direktor, ki je pri opravljanju svojih dolžnosti popolnoma neodvisen. Brez poseganja v ločene pristojnosti Komisije in upravnega odbora izvršni direktor ne sme zahtevati ali sprejemati nobenih navodil vlade ali drugega organa.

1.  Agencijo vodi njen izvršni direktor, ki je pri opravljanju svojih dolžnosti popolnoma neodvisen ter ne zahteva oziroma ne sprejema nikakršnih navodil. Brez poseganja v ločene pristojnosti Komisije in upravnega odbora izvršni direktor ne sme zahtevati ali sprejemati nobenih navodil vlade ali drugega organa.

Predlog spremembe    155

Predlog uredbe

Člen 67 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.   Evropski parlament ali Svet lahko izvršnega direktorja pozove, da poroča o opravljanju svojih nalog, zlasti v zvezi z izvajanjem in spremljanjem strategije za temeljne pravice, konsolidiranim letnim poročilom o dejavnostih Agencije za preteklo leto, delovnim programom za naslednje leto in večletnim programom Agencije.

2.  Evropski parlament ali Svet lahko izvršnega direktorja pozove, da poroča o opravljanju svojih nalog, vključno v zvezi z izvajanjem in spremljanjem strategije za temeljne pravice, letnim poročilom o dejavnostih Agencije za preteklo leto, delovnim programom za naslednje leto ali katerim koli drugim vprašanjem v zvezi z dejavnostmi Agencije. Izvršni direktor podaja izjave pred Evropskim parlamentom in mu redno poroča.

Predlog spremembe    156

Predlog uredbe

Člen 67 – odstavek 3 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)   vsako leto pripravi konsolidirano letno poročilo o dejavnostih Agencije in ga predloži upravnemu odboru;

(d)  vsako leto pripravi letno poročilo o dejavnostih Agencije in ga predloži upravnemu odboru;

Predlog spremembe    157

Predlog uredbe

Člen 67 – odstavek 3 – točka k

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k)   zagotovi izvajanje sklepa Komisije iz člena 18;

(k)  zagotovi izvajanje sklepa Sveta iz člena 18;

Predlog spremembe    158

Predlog uredbe

Člen 67 – odstavek 3 – točka l

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(l)   umakne financiranje skupne operacije ali hitrega posredovanja na mejah oziroma ga odloži ali prekine v skladu s členom 24;

(l)  umakne financiranje dejavnosti v skladu s členom 24;

Predlog spremembe    159

Predlog uredbe

Člen 67 – odstavek 3 – točka m

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(m)   ovrednoti rezultate skupnih operacij in hitrih posredovanj na mejah v skladu s členom 25;

(m)  ovrednoti rezultate dejavnosti v skladu s členom 25;

Predlog spremembe    160

Predlog uredbe

Člen 68

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija predlaga kandidate za mesto izvršnega direktorja in namestnika izvršnega direktorja na podlagi seznama, nastalega po objavi mesta v Uradnem listu Evropske unije in po potrebi v drugih tiskanih medijih ali na spletnih mestih.

1.  Evropski parlament in Svet sporazumno imenujeta izvršnega direktorja in namestnika izvršnega direktorja na podlagi seznama, ki ga po objavi mesta v Uradnem listu Evropske unije in po potrebi v drugih tiskanih medijih ali na spletnih mestih pripravi Komisija.

2.  Izvršnega direktorja imenuje upravni odbor na podlagi zaslug ter dokazanih visokih upravnih in vodstvenih sposobnosti, pa tudi poklicnih izkušenj, pridobljenih na visokem vodstvenem položaju na področju upravljanja zunanjih meja in vrnitve. Upravni odbor odloča z dvotretjinsko večino vseh članov, ki imajo glasovalno pravico.

2.  Izvršni direktor se izbere na podlagi zaslug, neodvisnosti ter dokazanih visokih upravnih in vodstvenih sposobnosti, pa tudi poklicnih izkušenj, pridobljenih na visokem vodstvenem položaju na področju upravljanja zunanjih meja in vračanja.

Izvršnega direktorja lahko na podlagi predloga Komisije razreši upravni odbor po istem postopku.

 

3.  Izvršnemu direktorju pomaga namestnik izvršnega direktorja. Če je izvršni direktor odsoten ali zadržan, ga nadomesti njegov namestnik.

3.  Izvršnemu direktorju pomaga namestnik izvršnega direktorja. Če je izvršni direktor odsoten ali zadržan, ga nadomesti njegov namestnik.

4.  Namestnika izvršnega direktorja imenuje upravni odbor na podlagi zaslug ter dokazanih ustreznih upravnih in vodstvenih sposobnosti, pa tudi ustreznih poklicnih izkušenj na področju upravljanja zunanjih meja in vrnitve, in sicer na predlog Komisije ter po posvetovanju z izvršnim direktorjem. Upravni odbor odloča z dvotretjinsko večino vseh članov, ki imajo glasovalno pravico.

4.  Namestnik izvršnega direktorja se izbere na podlagi zaslug ter dokazanih ustreznih upravnih in vodstvenih sposobnosti, pa tudi ustreznih poklicnih izkušenj na področju upravljanja zunanjih meja in vračanj. Izvršni direktor je imenovan za obdobje petih let.

Namestnika izvršnega direktorja lahko razreši upravni odbor po istem postopku.

 

5.   Mandat izvršnega direktorja traja pet let. Do konca tega obdobja Komisija izvede oceno, v kateri upošteva vrednotenje delovne uspešnosti izvršnega direktorja ter prihodnje naloge in izzive Agencije.

5.  Mandat izvršnega direktorja traja pet let. Do konca tega obdobja Komisija izvede oceno, v kateri upošteva vrednotenje delovne uspešnosti izvršnega direktorja ter prihodnje naloge in izzive Agencije.

6.  Upravni odbor lahko na predlog Komisije, ki upošteva oceno iz odstavka 5, izvršnemu direktorju enkrat podaljša mandat, in sicer za največ pet let.

 

7.  Mandat namestnika izvršnega direktorja traja pet let. Upravni odbor ga lahko enkrat podaljša za nadaljnjih pet let.

 

 

7a.  Izvršni direktor in namestnik izvršnega direktorja sta lahko ponovno imenovana.

 

7b.  Poleg redne zamenjave in smrti se mandat izvršnega direktorja konča tudi v primeru odstopa. Izvršnega direktorja in namestnika izvršnega direktorja lahko odpusti Sodišče Evropske unije na zahtevo Evropskega parlamenta, Sveta ali Komisije, če ne izpolnjujeta več zahtevanih pogojev za izvajanje njunih dolžnosti ali v primeru hujših kršitev.

Predlog spremembe    161

Predlog uredbe

Člen 69

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Nadzorni svet

Svetovalni odbor

1.  Nadzorni svet svetuje izvršnemu direktorju:

1.  Svetovalni odbor svetuje izvršnemu direktorju:

(a)  o priporočilih, ki jih izvršni direktor da zadevni državi članici glede začetka in izvajanja skupnih operacij ali hitrih posredovanj na mejah v skladu s členom 14(4);

(a)  o priporočilih, ki jih izvršni direktor da zadevni državi članici glede začetka in izvajanja skupnih operacij ali hitrih posredovanj na mejah v skladu s členom 14(4);

(b)   o odločitvah, ki jih izvršni direktor sprejme za države članice na podlagi rezultata ocene ranljivosti, ki jo izvede Agencija v skladu s členom 12;

(b)  o odločitvah, ki jih izvršni direktor sprejme za države članice na podlagi rezultata ocene ranljivosti, ki jo izvede Agencija v skladu s členom 12;

(c)   o ukrepih, ki jih je treba sprejeti za praktično izvajanje sklepa Komisije v zvezi z razmerami, ko so na zunanjih mejah potrebni nujni ukrepi, vključno v zvezi s tehnično opremo in osebjem, potrebnim za dosego ciljev navedenega sklepa, v skladu s členom 18(3).

(c)  o ukrepih, ki jih je treba sprejeti za praktično izvajanje sklepa Sveta v zvezi z razmerami, ko so na zunanjih mejah potrebni nujni ukrepi, vključno v zvezi s tehnično opremo in osebjem, potrebnim za dosego ciljev navedenega sklepa, v skladu s členom 18(3).

2.  Nadzorni svet je sestavljen iz namestnika izvršnega direktorja, štirih drugih visokih uradnikov Agencije, ki jih imenuje upravni odbor, in enega od predstavnikov Komisije v upravnem odboru. Nadzornemu svetu predseduje namestnik izvršnega direktorja.

2.  Svetovalni odbor je sestavljen iz namestnika izvršnega direktorja, treh drugih visokih uradnikov Agencije, ki jih imenuje upravni odbor, uradnika za temeljne pravice in enega od predstavnikov Komisije v upravnem odboru. Predseduje mu namestnik izvršnega direktorja.

3.  Nadzorni svet poroča upravnemu odboru.

3.  Svetovalni odbor poroča upravnemu odboru.

Predlog spremembe    162

Predlog uredbe

Člen 70

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija ustanovi svetovalni forum, ki pomaga izvršnemu direktorju in upravnemu odboru v zadevah v zvezi s temeljnimi pravicami.

1.  Agencija ustanovi neodvisen svetovalni forum, ki pomaga izvršnemu direktorju in upravnemu odboru v zadevah v zvezi s temeljnimi pravicami.

2.  Agencija k sodelovanju v svetovalnem forumu povabi Evropski azilni podporni urad, Agencijo Evropske unije za temeljne pravice, Visokega komisarja Združenih narodov za begunce in druge ustrezne organizacije. Upravni odbor na predlog izvršnega direktorja odloči o sestavi in načinu dela svetovalnega foruma ter obliki posredovanja podatkov svetovalnemu forumu.

2.  Agencija k sodelovanju v svetovalnem forumu povabi EASO, Agencijo Evropske unije za temeljne pravice, Visokega komisarja Združenih narodov za begunce in druge ustrezne organizacije. Upravni odbor na predlog izvršnega direktorja odloči o sestavi in obliki posredovanja podatkov svetovalnemu forumu. Svetovalni forum opredeli svoj način dela in oblikuje svoj program dela.

3.  S svetovalnim forumom se je treba posvetovati o nadaljnjem razvoju in izvajanju strategije za temeljne pravice, kodeksov ravnanja in skupnih osnovnih učnih načrtov.

3.  S svetovalnim forumom se je treba posvetovati o nadaljnjem razvoju in izvajanju strategije za temeljne pravice, vzpostavitvi mehanizmov za pritožbe, kodeksov ravnanja in skupnih osnovnih učnih načrtov.

 

3a.  Agencija obvesti svetovalni forum o tem, ali in kako je na podlagi njegovih poročil in priporočil spremenila svoje dejavnosti. Podrobnosti v zvezi s temi spremembami vključi v svoje letno poročilo.

4.  Svetovalni forum pripravi letno poročilo o svojih dejavnostih. Navedeno poročilo se da na voljo javnosti.

4.  Svetovalni forum pripravi letno poročilo o svojih dejavnostih. Navedeno poročilo se da na voljo javnosti.

5.  Svetovalni forum ima dostop do vseh informacij v zvezi s spoštovanjem temeljnih pravic, vključno s tistimi, ki jih pridobi med obiski skupnih operacij ali hitrih posredovanj na mejah, ki jih opravi na kraju samem na podlagi soglasja države članice gostiteljice.

5.  Svetovalni forum ima dejanski dostop do vseh informacij v zvezi s spoštovanjem temeljnih pravic, vključno s tistimi, ki jih pridobi med obiski skupnih operacij, hitrih posredovanj na mejah, ki jih opravi na kraju samem, na žariščnih točkah, operacijah vračanja in posredovanjih za vračanje.

Predlog spremembe    163

Predlog uredbe

Člen 71

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Upravni odbor imenuje uradnika za temeljne pravice, ki ima potrebne kvalifikacije in izkušnje na področju temeljnih pravic.

1.  Upravni odbor imenuje uradnika za temeljne pravice, ki nadzoruje in spodbuja spoštovanje temeljnih pravic v Agenciji in ima potrebne kvalifikacije in izkušnje na področju temeljnih pravic.

 

1a.  Uradnik za temeljne pravice ima na razpolago ustrezna sredstva in osebje, ki ustrezajo mandatu in velikosti Agencije, in ima dostop do vseh potrebnih informacij za opravljanje svoje naloge.

2.  Uradnik za temeljne pravice je pri opravljanju svojih dolžnosti neodvisen, neposredno poroča upravnemu odboru in sodeluje s svetovalnim forumom. Uradnik za temeljne pravice poročila oddaja redno in s tem prispeva k mehanizmu za spremljanje spoštovanja temeljnih pravic.

2.  Uradnik za temeljne pravice je pri opravljanju svojih dolžnosti neodvisen in neposredno poroča upravnemu odboru in svetovalnemu forumu. Uradnik za temeljne pravice poročila oddaja redno in s tem prispeva k mehanizmu za spremljanje spoštovanja temeljnih pravic.

3.  Z uradnikom za temeljne pravice se je treba posvetovati o operativnih načrtih, pripravljenih v skladu s členoma 15 in 16 ter členom 32(4), in mu omogočiti dostop do vseh informacij o spoštovanju temeljnih pravic, in sicer v povezavi z vsemi dejavnostmi Agencije.

3.  Z uradnikom za temeljne pravice se je treba posvetovati o operativnih načrtih, pripravljenih v skladu s členoma 15, 16, 27 in členom 32(4), in mu omogočiti dostop do vseh informacij o spoštovanju temeljnih pravic, in sicer v povezavi z vsemi dejavnostmi Agencije.

Predlog spremembe    164

Predlog uredbe

Člen 72

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija v sodelovanju z uradnikom za temeljne pravice sprejme potrebne ukrepe za vzpostavitev pritožbenega mehanizma v skladu s tem členom, da se zagotovita spremljanje in spoštovanje temeljnih pravic pri vseh dejavnostih Agencije.

1.  Agencija v sodelovanju z uradnikom za temeljne pravice sprejme potrebne ukrepe za vzpostavitev neodvisnega, dostopnega, preglednega in učinkovitega pritožbenega mehanizma v skladu s tem členom, da se zagotovita spremljanje in spoštovanje temeljnih pravic pri vseh dejavnostih Agencije.

2.  Vsaka oseba, ki jo neposredno prizadenejo ukrepi osebja, ki izvaja skupno operacijo, pilotni projekt, hitro posredovanje na mejah, operacijo vračanja ali posredovanje za vračanje, in ki meni, da so ji bile zaradi teh ukrepov kršene temeljne pravice, ali katere koli tretje osebe, ki posredujejo v imenu take osebe, lahko pri Agenciji vložijo pisno pritožbo.

2.  Vsaka oseba, ki jo neposredno zadevajo ukrepi osebja, ki izvaja skupno operacijo, pilotni projekt, hitro posredovanje na mejah, podporno skupino za upravljanje migracij, operacijo vračanja ali posredovanje za vračanje, in ki meni, da so ji bile zaradi teh ukrepov kršene temeljne pravice, ki jih ščiti pravo Unije, ali katere koli tretje osebe, ki posredujejo v imenu take osebe, lahko pri Agenciji vložijo pisno pritožbo.

3.  Sprejmejo se samo utemeljene pritožbe glede konkretnih kršitev temeljnih pravic. Anonimne, zlonamerne, neresne, nadležne, hipotetične ali nenatančne pritožbe se izločijo iz pritožbenega mehanizma.

3.  Sprejmejo se samo utemeljene pritožbe glede konkretnih kršitev temeljnih pravic. Očitno neutemeljene, anonimne, zlonamerne, neresne, nadležne ali hipotetične pritožbe se izločijo iz pritožbenega mehanizma. Dopustne so pritožbe, ki jih vložijo tretje strani, ki ravnajo v dobri veri v interesu pritožnika, ki morda ne želi razkriti svoje identitete.

4.  Uradnik za temeljne pravice je odgovoren za obravnavo pritožb, ki jih prejme Agencija, v skladu s pravico do dobrega upravljanja. V ta namen uradnik za temeljne pravice pregleda sprejemljivost pritožbe, evidentira sprejemljive pritožbe, posreduje vse evidentirane pritožbe izvršnemu direktorju, posreduje pritožbe o mejnih policistih matični državi članici in evidentira nadaljnje spremljanje, ki ga izvede Agencija ali navedena država članica.

4.  Uradnik za temeljne pravice je odgovoren za obravnavo pritožb, ki jih prejme Agencija, v skladu z Listino, vključno s pravico do dobrega upravljanja. V ta namen uradnik za temeljne pravice pregleda dopustnost pritožbe, evidentira dopustne pritožbe, posreduje vse evidentirane pritožbe izvršnemu direktorju in v določenem časovnem obdobju posreduje pritožbe o mejnih policistih matični državi članici, tudi ustreznim organom ali telesom države članice, pristojnim za področje človekovih pravic. Uradnik za temeljne pravice tudi evidentira in zagotavlja spremljanje, ki ga izvede Agencija ali zadevna država članica. Odločitev je v pisni obliki in obrazložena. Uradnik za temeljne pravice obvesti pritožnika o odločitvi o dopustnosti pritožbe in katerim nacionalnim organom je bila posredovana njegova pritožba.

 

Če pritožba ni sprejemljiva, so pritožniki obveščeni o razlogih za to, pri čemer se jim zagotovijo dodatne možnosti obravnave njihovih vprašanj.

5.  Izvršni direktor v primeru evidentirane pritožbe o članu osebja Agencije zagotovi ustrezno nadaljnje spremljanje, vključno z disciplinskimi ukrepi, kadar je to potrebno. Izvršni direktor poroča uradniku za temeljne pravice o ugotovitvah v zvezi s pritožbo in njenem nadaljnjem spremljanju, ki ga izvede Agencija.

5.  Izvršni direktor v primeru evidentirane pritožbe o članu osebja Agencije na podlagi posvetovanja z uradnikom za temeljne pravice zagotovi ustrezno nadaljnje spremljanje, vključno z disciplinskimi ukrepi, kadar je to potrebno. Izvršni direktor uradniku za temeljne pravice v določenem roku in nato po potrebi v rednih intervalih poroča o izvajanju disciplinskih ukrepov.

6.  Matična država članica v primeru evidentirane pritožbe o mejnem policistu države članice gostiteljice ali članu skupin, vključno z napotenimi člani skupin ali napotenimi nacionalnimi strokovnjaki, zagotovi ustrezno nadaljnje spremljanje, tudi disciplinske ukrepe, kadar je to potrebno, ali druge ukrepe v skladu z nacionalnim pravom. Zadevna država članica poroča uradniku za temeljne pravice o ugotovitvah v zvezi s pritožbo in njenem nadaljnjem spremljanju.

6.  Matična država članica v primeru evidentirane pritožbe o mejnem policistu države članice gostiteljice ali članu skupin, vključno z napotenimi člani skupin ali napotenimi nacionalnimi strokovnjaki, zagotovi ustrezno nadaljnje spremljanje, tudi disciplinske ukrepe, kadar je to potrebno, ali druge ukrepe v skladu z nacionalnim pravom. Zadevna država članica v določenem roku po prejemu pritožbe in nato po potrebi v rednih intervalih poroča uradniku za temeljne pravice o ugotovitvah v zvezi s pritožbo in njenem nadaljnjem spremljanju. Če zadevna država članica uradniku ne poroča, ji Agencija pošlje opomin, v katerem jo opozori na morebitne ukrepe, ki jih lahko Agencija sprejme, če se po opominu ne izvede nadaljnje spremljanje.

 

6a.  Če se ugotovi, da je mejni policist ali napoteni nacionalni strokovnjak kršil temeljne pravice ali obveznosti v okviru zagotavljanja mednarodne zaščite, Agencija od države članice zahteva, da zadevnega mejnega policista ali napotenega nacionalnega strokovnjaka takoj umakne iz dejavnosti Agencije ali sestave za hitri odziv.

7.  Uradnik za temeljne pravice poroča izvršnemu direktorju in upravnemu odboru o ugotovitvah v zvezi s pritožbo in njenem nadaljnjem spremljanju, ki ga izvedejo Agencija in države članice.

7.  Uradnik za temeljne pravice poroča izvršnemu direktorju in upravnemu odboru o ugotovitvah v zvezi s pritožbo in njenem nadaljnjem spremljanju, ki ga izvedejo Agencija in države članice. Agencija v svoje letno poročilo vključi informacije o pritožbenem mehanizmu, pri tem pa navede število prejetih pritožb, vrsto kršitev temeljnih pravic, operacijo, na katero se nanaša pritožba, in nadaljnje ukrepe, ki jih je sprejela Agencija in države članice.

8.  Če je pritožba sprejemljiva, so pritožniki v skladu s pravico do dobrega upravljanja obveščeni, da je bila pritožba evidentirana, da se je začel postopek ocenjevanja in da lahko odgovor pričakujejo takoj, ko bo na voljo. Če pritožba ni sprejemljiva, so pritožniki obveščeni o razlogih za to, pri čemer se jim zagotovijo dodatne možnosti obravnave njihovih vprašanj.

 

9.  Uradnik za temeljne pravice po posvetovanju s svetovalnim forumom pripravi standardni pritožbeni obrazec, v katerega se vnesejo podrobne in posebne informacije o domnevni kršitvi temeljnih pravic. Uradnik za temeljne pravice navedeni obrazec predloži izvršnemu direktorju in upravnemu odboru.

9.  Uradnik za temeljne pravice po posvetovanju s svetovalnim forumom določi postopek za pritožbeni mehanizem na podlagi člena 41 Listine in v skladu z zgoraj navedenimi določbami ter pripravi standardni pritožbeni obrazec, v katerega se vnesejo podrobne in posebne informacije o domnevni kršitvi temeljnih pravic. Uradnik za temeljne pravice navedeni obrazec in vse druge podrobne postopke predloži izvršnemu direktorju in upravnemu odboru.

Agencija zagotovi, da je standardni pritožbeni obrazec na voljo v najpogosteje uporabljenih jezikih ter da je med vsemi dejavnostmi Agencije dostopen na spletnem mestu Agencije in v tiskani obliki. Uradnik za temeljne pravice obravnava tudi pritožbe, ki niso vložene na standardnem pritožbenem obrazcu.

Agencija zagotovi, da so informacije o možnosti in postopku za pritožbe zlahka dostopne. Standardni pritožbeni obrazec je v času vseh dejavnosti Agencije na voljo na spletnem mestu Agencije in v tiskani obliki v jezikih, ki jih razumejo ali za katere se upravičeno domneva, da jih razumejo. Domnevnim žrtvam in na zahtevo se zagotovijo dodatne informacije in pomoč v zvezi s postopkom za pritožbe. Zagotovijo se tudi otrokom in drugim ranljivim skupinam prilagojene informacije, da se jim olajša dostop do pritožbenega mehanizma. Uradnik za temeljne pravice obravnava tudi pritožbe, ki niso vložene na standardnem pritožbenem obrazcu.

10.  Agencija in uradnik za temeljne pravice vse osebne podatke v pritožbi obravnavata in obdelata v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001, države članice pa v skladu z Direktivo 95/46/ES in Okvirnim sklepom Sveta 2008/977/PNZ.

10.  Agencija in uradnik za temeljne pravice vse osebne podatke v pritožbi obravnavata in obdelata v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001, države članice pa v skladu z Direktivo 95/46/ES in Okvirnim sklepom Sveta 2008/977/PNZ.

Šteje se, da pritožniki, ki vložijo pritožbo, v smislu točke (d) člena 5 Uredbe (ES) št. 45/2001 privolijo, da Agencija in uradnik za temeljne pravice obdelata njihove osebne podatke.

Šteje se, da pritožniki, ki vložijo pritožbo, v smislu točke (d) člena 5 Uredbe (ES) št. 45/2001 privolijo, da Agencija in uradnik za temeljne pravice obdelata njihove osebne podatke.

Da se zaščiti interes pritožnikov, se pritožbe obravnavajo zaupno, razen če se pritožnik odpove svoji pravici do zaupnosti. Šteje se, da pritožniki, ki se odpovejo pravici do zaupnosti, privolijo, da uradnik za temeljne pravice ali Agencija razkrije njihovo identiteto v zvezi z zadevo iz pritožbe.

Da se zaščiti interes pritožnikov, se pritožbe obravnavajo zaupno, razen če se pritožnik odpove svoji pravici do zaupnosti. Šteje se, da pritožniki, ki se odpovejo pravici do zaupnosti, privolijo, da uradnik za temeljne pravice ali Agencija razkrije njihovo identiteto v zvezi z zadevo iz pritožbe pristojnemu organu, po potrebi pa tudi ustreznemu organu zadevne države članice, pristojnemu za temeljne pravice.

 

10a.  Pravice v zvezi z varstvom podatkov ter z njimi povezane pritožbe ločeno obravnava uradna oseba za varstvo podatkov, vzpostavljena v skladu s členom 44(1) te uredbe. Uradnik za temeljne pravice in uradna oseba za varstvo podatkov pisno skleneta memorandum o soglasju, v katerem opredelita porazdelitev nalog pri obravnavanju prejetih pritožb.

Predlog spremembe    165

Predlog uredbe

Člen 74 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.   Agencija lahko na lastno pobudo objavi sporočila s področja svojih nalog. Objavi konsolidirano letno poročilo o dejavnostih iz člena 61(1)(d) in zlasti javnosti in vsem zainteresiranim stranem zagotovi dostop do hitrih objektivnih, zanesljivih in razumljivih informacij o njenem delu.

2.  Agencija na lastno pobudo objavi sporočila s področja svojih nalog. Objavi ustrezne informacije, vključno z letnim poročilom o dejavnostih iz člena 61(1)(d), in zlasti javnosti in vsem zainteresiranim stranem zagotovi hiter dostop do objektivnih, podrobnih, zanesljivih in razumljivih informacij o svojem delu, ne da bi pri tem razkrila operativne informacije, s čimer bi v primeru objave ogrozila dosego cilja dejavnosti.

Predlog spremembe    166

Predlog uredbe

Člen 75 – odstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ne glede na druge vrste prihodkov so prihodki agencije sestavljeni iz:

1.  Prihodke agencije sestavljajo:

Predlog spremembe    167

Predlog uredbe

Člen 75 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Da bi povečali preglednost proračuna, se operativni odhodki v proračunu Unije predstavijo v ločenih proračunskih postavkah glede na področje dejavnosti.

Predlog spremembe    168

Predlog uredbe

Člen 75 – odstavek 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Komisija pošlje načrt Evropskemu parlamentu in Svetu (v nadaljnjem besedilu: proračunski organ) skupaj s predhodnim predlogom proračuna Evropske unije.

7.  Komisija po prejetju pošlje oceno Evropskemu parlamentu in Svetu (v nadaljnjem besedilu: proračunski organ).

Predlog spremembe    169

Predlog uredbe

Člen 75 – odstavek 13

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

13.  Proračun Agencije, ki ga sprejme upravni odbor, zaradi financiranja zagotovitve hitrih posredovanj na mejah in posredovanj za vračanje vključuje finančno operativno rezervo, ki znaša najmanj 4 % odobritve, predvidene za operativne dejavnosti. Rezerva mora biti zagotovljena vse leto.

13.  Proračun Agencije, ki ga sprejme upravni odbor, zaradi financiranja zagotovitve hitrih posredovanj na mejah in posredovanj za vračanje vključuje finančno operativno rezervo, ki znaša najmanj 4 % odobritve, predvidene za operativne dejavnosti. 1. oktobra vsako leto mora biti še vedno na voljo najmanj ena četrtina rezerve, da bi se lahko krile potrebe, ki bi nastale do konca leta.

Predlog spremembe    170

Predlog uredbe

Člen 77 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 77a

 

Preprečevanje nasprotja interesov

 

Agencija sprejme notranja pravila, s katerimi od članov svojih organov in svojega osebja zahteva, da se v času zaposlitve ali mandata izogibajo vsem situacijam, ki bi lahko povzročile nasprotje interesov, in da o takšnih situacijah poročajo.

Predlog spremembe    171

Predlog uredbe

Člen 79

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 79

črtano

Postopek v odboru

 

1.  Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s členom 33a Uredbe (ES) št. 562/2006. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

3.  Kadar je treba mnenje odbora pridobiti s pisnim postopkom, se navedeni postopek zaključi brez izida, če v roku za predložitev mnenja tako odloči predsednik odbora ali če to zahteva dve tretjini članov odbora.

 

4.  Kadar odbor ne predloži mnenja, Komisija ne sprejme osnutka izvedbenega akta in se uporabi tretji pododstavek člena 5(4) Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

5.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 8 Uredbe (EU) št. 182/2011 v povezavi s členom 5 Uredbe.

 

Predlog spremembe    172

Predlog uredbe

Člen 80

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija v treh letih od začetka veljavnosti te uredbe in vsake tri leta zatem opravi vrednotenje, da oceni zlasti učinek, učinkovitost in uspešnost delovanja Agencije ter njen način dela v zvezi s cilji, pooblastili in nalogami, ki jih ima. Pri vrednotenju se obravnavajo zlasti morebitna potreba po spremembi pooblastil Agencije in finančne posledice takšnih sprememb.

1.  Komisija ... [ v treh letih od začetka veljavnosti te uredbe] in vsaka tri leta zatem opravi neodvisno vrednotenje, da oceni zlasti rezultate, ki jih je dosegla Agencija na podlagi svojih ciljev, mandat in naloge, učinek, učinkovitost in uspešnost delovanja Agencije ter njen način dela v zvezi s cilji, pooblastili in nalogami, ki jih ima, ter izvajanje evropskega sodelovanja na področju funkcij obalne straže. Pri vrednotenju se obravnavajo zlasti morebitna potreba po spremembi pooblastil Agencije in finančne posledice takšnih sprememb.

V vrednotenju je zajeta tudi posebna analiza o tem, kako je bila pri uporabi te uredbe upoštevana Listina o temeljnih pravicah.

V vrednotenju je zajeta tudi posebna analiza o tem, kako je bila pri uporabi te uredbe upoštevana Listina o temeljnih pravicah in ustrezno pravo Unije.

2.  Komisija poročilo o vrednotenju skupaj s svojimi sklepi o njem pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu in upravnemu odboru. Poročilo o vrednotenju in sklepi o njem se objavijo.

2.  Komisija poročilo o vrednotenju skupaj s svojimi sklepi o njem pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu in upravnemu odboru. Poročilo o vrednotenju in sklepi o njem se objavijo.

3.  Komisija pri vsakem nadaljnjem vrednotenju oceni rezultate, ki jih je Agencija dosegla v zvezi s svojimi cilji, pooblastili in nalogami.

 

Predlog spremembe    173

Predlog uredbe

Člen 82 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 19(5) ter členi 28, 29, 30 in 31 se začnejo uporabljati tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Členi 28, 29, 30 in 31 se začnejo uporabljati ... [tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe].


OBRAZLOŽITEV

Uvod

Mnogi upravičeno menijo, da je schengensko območje, ki zajema območje 26 držav brez nadzora notranjih meja, na katerem se lahko osebe prosto gibljejo, med največjimi in najvidnejšimi dosežki evropskega vključevanja. Toda prav dejstvo, da ni nadzora na notranjih mejah je na hudi preiskušnji, saj je osem schengenskih držav (Belgija, Danska, Nemčija, Madžarska, Avstrija, Slovenija, Švedska in Norveška) ponovno uvedlo mejni nadzor na notranjih mejah kot odgovor na sekundarno gibanje migrantov z neurejenim statusom, za katere menijo, da resno ogrožajo notranjo varnost in javni red. Ponovni nadzor notranjih meja sta iz varnostnih razlogov znova uvedli tudi Malta in Francija .

To dokazuje, da orodja in mehanizmi, ki so se sčasoma razvili za učinkovito delovanje schengenskega območja, niso dovolj glede na obseg trenutne migracijske krize ter grožnje, ki jih predstavljajo teroristične dejavnosti.

Nadaljujejo se prizadevanja za obravnavo izzivov, ki jih prinaša migracijska kriza, za spodbujanje večje solidarnost med državami članicami, boljšo izmenjavo informacij in tesnejše sodelovanje organov pregona v boju proti terorizmu.

Predlog o evropski mejni in obalni straži (v nadaljnjem besedilu: EBCG) obravnava potrebo po ustreznem nadzoru zunanjih meja schengenskega območja kot pogoju za učinkovito upravljanje migracij in zagotavljanje visoke stopnje notranje varnosti ob hkratnem zagotavljanju prostega gibanja oseb v Uniji. V sedanjih razmerah je zato ključni element za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti, ni pa odgovor na vsa druga vprašanja.

Ozadje

Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (poznana kot Frontex), je začela delovati 1. maja 2005. Osnovna zamisel o agenciji Frontex je bila izboljšati integrirano upravljanje zunanjih meja in izvajanje skupnih pravil za spodbujanje, usklajevanje in razvoj koncepta evropskega upravljanja meja.

Mandat agencije FRONTEX je bil spremenjen že dvakrat. Z Uredbo št. 863/2007 je bil uveden koncept hitrega posredovanja na mejah, z Uredbo št. 1168/2011 pa poudarjena odgovornost agencije Frontex pri varovanju temeljnih pravic.

Leta 2013 je bil z Uredbo št. 1052/2013 vzpostavljen evropski sistem varovanja meja (EUROSUR), s katerim upravlja agencija Frontex, in ki bi ga lahko opisali kot načrt pregleda nad razmerami na meji, ki služi izmenjavi informacij. Poleg tega so bila po sodnem postopku, začetem na predlog Parlamenta, z Uredbo št. 656/2014 določena pravila za varovanje zunanjih morskih meja v okviru operacij na morju, ki jih usklajuje agencija Frontex.

Komisija se je med sprejemanjem zadnjega pregleda uredbe o agenciji Frontex leta 2011 v posebni izjavi zavezala, da bo izvedla študijo izvedljivosti vzpostavitve evropskega sistema enot mejne policije za nadzor zunanjih meja Unije.(1) Tudi Evropski svet je v stockholmskem programu Komisijo pozval, naj začne razpravo o dolgoročnem razvoju agencije Frontex, vključno s študijo izvedljivosti vzpostavitve evropskega sistema mejnih straž. Ta študija je bila pripravljena in predstavljena odboru LIBE.(2)

Obenem je v agenciji Frontex potekala ocena, predvidena v njeni pravni podlagi, rezultat ocene pa je bil objavljen.(3) Komisija je v svoji agendi o migracijah objavila, da bo na podlagi opravljene ocene predlagala spremembo pravne podlage agencije Frontex, da bi okrepila njeno vlogo na področju vračanja.

Parlament je že večkrat razpravljal o prihodnjem razvoju agencije Frontex, tudi med razpravo na plenarnem zasedanju 11. februarja 2015 in pri pripravi resolucije z dne 2. decembra 2015 o posebnem poročilu Evropskega varuha človekovih pravic o preiskavi na lastno pobudo OI/5/2012/BEH-MHZ v zvezi z agencijo Frontex (2014/2215(INI)). V tej resoluciji predlaga, da se v pregled pooblastil agencije Frontex vključijo določbe o mehanizmu za posamezne pritožbe.

Ta predlog o EBCG

Komisija je sedanji predlog predstavila lani decembra, osnovala pa ga je na omenjenem pripravljalnem delu, soočena z migracijsko krizo brez primere. V njem predlaga popolno revizijo pooblastil agencije Frontex in občutno okrepitev njenih pristojnosti.

Predlaga uvedbo koncepta evropske mejne in obalne straže, ki bi jo sestavljali nova agencija EBCG, ki bi nadomestila agencijo Frontex, ter nacionalni organi držav članic, odgovorni za upravljanje meja, vključno z obalnimi stražami v obsegu, v katerem izvajajo naloge, povezane z nadzorom meja. Predlaga tudi, da bi v zakonodajo prvič vključili koncept celovitega upravljanja zunanjih meja.

Med inovativne elemente predloga spadajo uvedba ocene ranljivosti kot preventivnega mehanizma za preprečevanje neučinkovitega nadzora zunanjih meja, napotitev uradnikov za zvezo v države članice, postopek za primere, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje na meji in oblikovanje skupine 1500 mejnih policistov, ki bi jih države članice brez izjeme dale na voljo za hitro napotitev. V predlogu je predvidena tudi dosti večja vloga agencije na področju vračanja, krepitev njenih zmogljivosti (osebje, proračun, oprema), boljše sodelovanje s tretjimi državami, vzpostavitev evropskega sodelovanja na področju obalne straže.

Stališče poročevalca

Poročevalec pozdravlja in podpira predlog kot dodatni element, ki bo po sprejetju okrepil solidarnost med državami članicami, spodbudil integrirano upravljanje meja in prispeval k preprečevanju kriznih razmer na zunanjih mejah. Predlog je odgovor na ugotovljene pomanjkljivosti, kot so nezmožnost ali nepripravljenost držav članic, da agenciji na njeno zahtevo odstopijo mejne policiste in opremo za uporabo, precej neučinkovito spremljanje in pomanjkanje preventivnih ukrepov, ali dejstvo, da države članice niso uporabile vzpostavljenih mehanizmov (od vzpostavitve mehanizma sta bili opravljeni le dve operaciji hitrega posredovanja na mejah). Upravljanje zunanjih meja Unije na območju prostega gibanja brez notranjih meja mora biti skupna odgovornost vseh držav članic. Cilj sprememb, ki jih predlaga poročevalec, je, da bi dodatno okrepile predlog in povečale uspešnost, učinkovitost in odgovornost agencije.

Poročevalec predlaga številne spremembe, na podlagi osnovi katerih naj bi agencija lažje uresničevala svoje cilje. Ključnega pomena je, da bo agencija v bodoče imela na razpolago potrebne mejne policiste in opremo, zlasti pa, da jih bo lahko po potrebi v kratkem času uporabila.

V zvezi s predlaganim postopkom za primere, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje na meji (člen 18), poročevalec meni, da predlog spoštuje suverenost držav članic, saj določa tudi, da se mora zadevna država članica strinjati z agencijo o operativnem načrtu in sama tudi izdati navodila skupinam. Vseeno poročevalec pa meni, da bi moral odločitev za ukrepanje sprejeti Svet, saj bi s tem okrepili proces odločanja ter dodatno poudarili suverenost držav članic. Obstajati bi moral tudi bolj realističen postopek za ukrepanje v primeru, ko države članice ne upoštevajo sklepov Sveta. V takšnih primerih ni mogoče čakati na izid sodnega postopka. Nasprotno bi bila lahko v nekaterih dobro opredeljenih primerih za zaščito schengenskega območja kot takega potrebna ponovna uvedba nadzora na določenih notranjih mejah.

Poročevalec tudi meni, da bi napotitev uradnikov za zvezo v vse države članice z zunanjo kopensko ali morsko mejo agenciji omogočila boljše uresničevanje ciljev ter lažjo izmenjavo informacij med državo članico in agencijo. Načeloma bi bilo treba napotiti uradnike za zvezo za vse države članice, saj bi morale vse države članice sodelovati pri nadaljnjem razvoju skupne kulture visokih standardov v zvezi z upravljanjem meja. Glede na to , da so države članice s zgolj zračno mejo izpostavljene manjšemu tveganju, pa ni nujno, da bi uradnike za zvezo napotili v te države članice.

Izvajalo se bo stalno spremljanje razmer na zunanjih mejah, z rednimi analizami tveganj in obveznimi ocenami ranljivosti za odkrivanje in odpravljanje slabosti na zunanjih mejah. Poročevalec predlaga, da bi okrepili določbe o opremi za operacije. Agenciji bo za hitro posredovanje na mejah v nekaj dneh na voljo sestava mejnih policistov za hiter odziv in nabor tehnične opreme.

Glede na večjo vlogo agencije pri vračanju, poročevalec pojasnjuje, da je tu cilj agencije pomagati državam članicam pri praktični organizaciji operacij vračanja, ne da bi posegala v vsebino odločb o vrnitvi, ki jih izdajo države članice. Ob upoštevanju večje vloge in okrepljenih operativnih nalog agencije, poročevalec podpira tudi vzpostavitev številnih zaščitnih ukrepov za agencijo na področju temeljnih pravic.

Poročevalec tudi meni, da bi morala biti uredba ustrezna za prihodnost. Ker je poudarek trenutno na prispevanju k učinkovitemu upravljanju migracij na zunanjih mejah Unije, njena vloga vključuje obravnavo morebitnih groženj na zunanjih mejah Unije, tudi kaznivih dejanj s čezmejno razsežnostjo.

Kar zadeva učinkovitost, poročevalec predlaga, naj se črtata pojma nadzornega odbora in večletnega načrtovanja programov, saj oba ogrožata učinkovito ukrepanje. Poročevalec tudi meni, da bi morala agencija namesto delovanja na podlagi nepovratnih sredstev za financiranje ali sofinanciranje dejavnosti uporabljati pogodbe. Sheme nepovratnih sredstev so premalo prilagodljive in dolgotrajne, medtem ko bi lahko bilo pogodbeno razmerje učinkovitejše.

Poročevalec tudi meni, da je treba v okrepiti odgovornost prihodnje agencije in bolje obveščati Evropski parlament in javnost. Večja preglednost je potrebna zaradi večje legitimnosti in za preprečitev napačne predstave o vlogi agencije.

Poročevalec se na koncu strinja, da je sprejetje te uredbe nujno za okrepitev nadzora zunanjih mejah in s tem za ponovno vzpostavitev stanja brez nadzora notranjih mejah znotraj schengenskega območja.

(1)

lhttp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SL&reference=P7-TA-2011-344

(2)

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/docs/20141016_home_esbg_frp_001_esbg_final_report_3_00_en.pdf

(3)

http://frontex.europa.eu/assets/Publications/General/Final_Report_on_External_Evaluation_of_Frontex.pdf


MNENJE Odbora za zunanje zadeve (20.5.2016)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mejni in obalni straži ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2007/2004, Uredbe (ES) št. 863/2007 in Odločbe Sveta 2005/267/ES

(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

Pripravljavec mnenja: Javier Nart

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Cilj predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta je vzpostaviti evropsko mejno in obalno stražo za zagotovitev integriranega upravljanja zunanjih meja EU.

Predlog je dobrodošel in ustreza izzivom, s katerimi se Evropska unija sooča pri begunski in migracijski krizi. Po ocenah naj bi samo med januarjem in novembrom 2015 meje nezakonito prečkalo okoli 1,5 milijona oseb.

V skladu s členom 77 PDEU naj bi „se postopno uvedel integriran sistem upravljanja zunanjih meja“, ta predlog pa bi morali sprejeti, saj gre za prvi pomembnejši korak v tej smeri.

Vendar pa bo predlagana Evropska agencija za mejno in obalno stražo temeljila na Frontexu in se bo morala pri opravljanju svojih nalog zanašati na sodelovanje in prispevke držav članic.

Uredbo bi morali dopolniti z določbami, ki bi razjasnile koncept „skupne odgovornosti“ med državami članicami in Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo.

Dodatne pristojnosti so pomemben korak naprej, vendar jih je treba jemati kot prvi korak do povsem neodvisne, integrirane in operativno avtonomne mejne in obalne straže, ki jo bo vodila EU in bo prisotna v celotni EU, financirala pa se bo iz njenega proračuna. Končno sprejetje te uredbe bi morala spremljati tudi jasna politična zaveza držav članic in vseh institucij EU takemu razvoju.

Vredno je omeniti določbe člena 18 predlagane uredbe, ki dovoljujejo neodvisno intervencijo na podlagi odločitve Komisije, tudi zoper voljo države članice.

Agencija mora nujno vzpostaviti dobre odnose z mejnimi in obalnimi stražami v tretjih državah, obenem pa mora imeti agencija tudi operativno neodvisnost in zmogljivosti za takšno zunanje povezovanje.

Ocena proračunskega vpliva predvideva 31,5 milijona EUR za leto 2017, vendar se zdi ta znesek, skupaj s predhodno oceno števila zaposlenih, nekoliko prenizek.

Med predlogi sprememb Odbora za zunanje zadeve so tudi pojasnila glede vloge Evropskega parlamenta pri nadzoru agencije in glede sodelovanja agencije s tretjimi državami.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da obravnava naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Evropska mejna in obalna straža naj bi nadomestila agencijo Frontex in zagotovila evropsko integrirano upravljanje zunanjih meja, da bi učinkovito upravljali migracije in zagotovili visoko stopnjo notranje varnosti v Uniji, hkrati pa ohranili prosto gibanje oseb znotraj Unije. V skladu s Pogodbama in njunimi protokoli bi morale imeti države članice, za katere še ne veljajo določbe schengenskega pravnega reda o odpravi mejnega nadzora, možnost, da sodelujejo in/ali imajo koristi od vseh ukrepov iz te uredbe.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Zato bi bilo treba naloge agencije Frontex razširiti in jo preimenovati v Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo, da se izrazijo navedene spremembe. Ključna vloga Evropske agencije za mejno in obalno stražo bi morala biti oblikovanje operativne in tehnične strategije za izvajanje integriranega upravljanja meja na ravni Unije, nadzorovanje učinkovitega delovanja nadzora zunanjih meja, zagotavljanje večje operativne in tehnične pomoči državam članicam prek skupnih operacij in hitrih posredovanj na mejah ter praktičnega izvajanja ukrepov v razmerah, ko so na zunanjih mejah potrebni nujni ukrepi, in organizacija, usklajevanje ter izvajanje operacij vračanja in posredovanj za vračanje.

(9)  Zato bi bilo treba naloge agencije Frontex razširiti in jo preimenovati v Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo, da se izrazijo navedene spremembe. Ključna vloga Evropske agencije za mejno in obalno stražo bi morala biti oblikovanje operativne in tehnične strategije za izvajanje integriranega upravljanja meja na ravni Unije, nadzorovanje učinkovitega delovanja nadzora zunanjih meja, zagotavljanje večje operativne in tehnične pomoči državam članicam prek skupnih operacij in hitrih posredovanj na mejah ter praktičnega izvajanja ukrepov v razmerah, ko so na zunanjih mejah potrebni nujni ukrepi, vključno z operacijami iskanja in reševanja na morju, in organizacija, usklajevanje ter izvajanje operacij vračanja in posredovanj za vračanje.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  V duhu skupne odgovornosti bi morala biti naloga Evropske agencije za mejno in obalno stražo redno spremljanje upravljanja zunanjih meja. Agencija bi morala zagotoviti pravilno in učinkovito spremljanje ne le prek analize tveganja, izmenjave informacij in sistema EUROSUR, temveč tudi s prisotnostjo strokovnjakov, ki so del njenega osebja, v državah članicah. Agenciji bi se zato moralo omogočiti, da napoti uradnike za zvezo v posamezne države članice za določeno obdobje, med katerim uradnik za zvezo poroča izvršnemu direktorju. Poročilo uradnikov za zvezo bi moralo biti del ocene ranljivosti.

(12)  Ob prevzemanju skupne odgovornosti z državami članicami bi morala biti naloga Evropske agencije za mejno in obalno stražo redno spremljanje upravljanja zunanjih meja EU. Agencija bi morala zagotoviti pravilno in učinkovito spremljanje ne le prek analize tveganja, izmenjave informacij in sistema EUROSUR, temveč tudi s prisotnostjo strokovnjakov, ki so del njenega osebja, na terenu, ob polnem sodelovanju držav članic in spoštovanju pravic držav, ki niso vključene v schengensko območje. Agenciji bi se zato moralo omogočiti, da napoti uradnike za zvezo v posamezne države članice za določeno obdobje, med katerim uradnik za zvezo poroča izvršnemu direktorju. Poročilo uradnikov za zvezo bi moralo biti del ocene ranljivosti.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Evropska agencija za mejno in obalno stražo bi morala organizirati ustrezno tehnično in operativno pomoč za države članice, da se okrepi njihova zmogljivost izpolnjevanja obveznosti glede nadzora zunanjih meja in da se obravnavajo izzivi na zunanji meji, ki so posledica nezakonitega priseljevanja ali čezmejnega kriminala. Zato bi morala Evropska agencija za mejno in obalno stražo na zahtevo države članice ali na lastno pobudo organizirati in usklajevati skupne operacije za eno ali več držav članic ter napotiti evropske skupine mejne in obalne straže ter potrebno tehnično opremo, lahko pa napoti tudi strokovnjake, ki so del njenega osebja.

(14)  Evropska agencija za mejno in obalno stražo bi morala organizirati in nuditi ustrezno dodatno tehnično in operativno pomoč za države članice, da se okrepi njihova zmogljivost izpolnjevanja obveznosti glede nadzora zunanjih meja in da se obravnavajo izzivi na zunanji meji, tudi z operacijami iskanja in reševanja na morju, in sicer brez poseganja v pristojnost nacionalnih pristojnih organov, da uvedejo kazensko preiskavo. Zato bi morala Evropska agencija za mejno in obalno stražo na zahtevo države članice ali na lastno pobudo organizirati in usklajevati skupne operacije za eno ali več držav članic ter napotiti evropske skupine mejne in obalne straže ter potrebno tehnično opremo, lahko pa napoti tudi strokovnjake, ki so del njenega osebja.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Državam članicam bi se moralo omogočiti, da se lahko na posebnih območjih zunanjih meja, na katerih se države članice srečujejo z nesorazmernimi migracijskimi pritiski, za katere je značilen velik dotok mešanih migracijskih tokov in ki se imenujejo žariščne točke, zanesejo na večjo operativno in tehnično okrepitev podpornih skupin za upravljanje migracij, ki jih sestavljajo skupine strokovnjakov, ki jih Evropska agencija za mejno in obalno stražo, Evropski azilni podporni urad, Europol ali druge ustrezne agencije Unije napotijo iz držav članic, in strokovnjakov, ki so del osebja Evropske agencije za mejno in obalno stražo. Evropska agencija za mejno in obalno stražo bi morala Komisiji pomagati pri usklajevanju različnih agencij na terenu.

(16)  Državam članicam bi se moralo omogočiti, da se lahko na posebnih območjih zunanjih meja, na katerih se države članice srečujejo z nesorazmernimi migracijskimi pritiski, za katere je značilen velik dotok mešanih migracijskih tokov in ki se imenujejo žariščne točke, zanesejo na večjo operativno in tehnično okrepitev podpornih skupin za upravljanje migracij, ki jih sestavljajo skupine strokovnjakov, ki jih Evropska agencija za mejno in obalno stražo, Evropski azilni podporni urad, Europol ali druge ustrezne agencije Unije napotijo iz držav članic, in strokovnjakov, ki so del osebja Evropske agencije za mejno in obalno stražo. Evropska agencija za mejno in obalno stražo bi morala Komisiji pomagati pri usklajevanju različnih agencij na terenu. Agencija bi morala imeti avtonomno pravico do posredovanja, da bi lahko svoje agente in opremo razporejala glede na zahtevnost razmer glede mejne zaščite in značilnosti območij ob zunanjih mejah, kjer se države članice srečujejo z nesorazmernimi migracijskimi pritiski.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Evropska agencija za mejno in obalno stražo bi morala imeti na voljo potrebno opremo in osebje, ki jih lahko da na voljo in napoti pri skupnih operacijah ali hitrih posredovanjih na mejah. Zato bi bilo treba Evropski agenciji za mejno in obalno stražo omogočiti, da pri začetku izvajanja hitrih posredovanj na mejah na zahtevo države članice ali v okviru razmer, ko so potrebni nujni ukrepi, napoti evropske skupine mejne in obalne straže iz hitre rezervne sestave, ki bi morala biti stalna enota, sestavljena iz majhnega deleža vseh mejnih policistov v državah članicah, ki bi morala obsegati najmanj 1 500 mejnih policistov. Napotitev evropskih skupin mejne in obalne straže iz hitre rezervne sestave bi morala po potrebi takoj spremljati napotitev dodatnih evropskih skupin mejne in obalne straže.

(18)  Evropska agencija za mejno in obalno stražo bi morala imeti na voljo potrebno opremo in osebje, ki jih lahko da na voljo in napoti pri skupnih operacijah ali hitrih posredovanjih na mejah. Zato bi bilo treba Evropski agenciji za mejno in obalno stražo omogočiti, da pri začetku izvajanja hitrih posredovanj na mejah na zahtevo države članice ali v okviru razmer, ko so potrebni nujni ukrepi, napoti evropske skupine mejne in obalne straže iz hitre rezervne sestave, ki bi morala biti stalna enota, sestavljena iz ustreznega deleža vseh mejnih policistov v državah članicah, ki bi morala obsegati najmanj 1 500 mejnih policistov. Napotitev evropskih skupin mejne in obalne straže iz hitre rezervne sestave bi morala po potrebi takoj spremljati napotitev dodatnih evropskih skupin mejne in obalne straže.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Evropska agencija za mejno in obalno stražo bi morala povečati svojo pomoč državam članicam za vrnitev nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav v skladu s politiko vračanja Unije in Direktivo 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta1. Zlasti bi morala usklajevati in organizirati operacije vračanja iz ene ali več držav članic ter organizirati in izvajati posredovanja za vračanje, da se okrepijo sistemi vračanja tistih držav članic, ki potrebujejo večjo tehnično in operativno pomoč pri izpolnjevanju njihove obveznosti vrnitve nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav v skladu z navedeno direktivo.

(21)  Evropska agencija za mejno in obalno stražo bi morala povečati svojo pomoč državam članicam za vrnitev nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav v skladu s politiko vračanja Unije in Direktivo 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta1. Zlasti bi morala na podlagi zahteve ene ali več držav članic usklajevati in organizirati operacije vračanja ter organizirati in izvajati posredovanja za vračanje, da se okrepijo sistemi vračanja tistih držav članic, ki potrebujejo večjo tehnično in operativno pomoč pri izpolnjevanju njihove obveznosti vrnitve nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav v skladu z navedeno direktivo.

__________________

__________________

1Direktiva 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L 348, 21.12.2008, str. 98).

1Direktiva 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L 348, 21.12.2008, str. 98).

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  Evropska agencija za mejno in obalno stražo bi morala olajševati in spodbujati operativno sodelovanje med državami članicami in tretjimi državami v okviru politike zunanjih odnosov Unije, vključno z usklajevanjem operativnega sodelovanja na področju upravljanja zunanjih meja in napotitvijo uradnikov za zvezo v tretje države ter sodelovanjem z organi tretjih držav pri vrnitvi, tudi v zvezi s pridobivanjem potovalnih dokumentov. Evropska agencija za mejno in obalno stražo in države članice bi morale pri sodelovanju s tretjimi državami izpolnjevati norme in standarde, ki so vsaj enakovredni normam in standardom, ki jih določa zakonodaja Unije, tudi če sodelovanje s tretjimi državami poteka na ozemlju navedenih držav.

(28)  Evropska agencija za mejno in obalno stražo bi morala ob soglasju zadevne države članice oziroma zadevnih držav članic in v sodelovanju s Komisijo in ESZD olajševati in spodbujati operativno sodelovanje med državami članicami in tretjimi državami v okviru politike zunanjih odnosov Unije, vključno z usklajevanjem operativnega sodelovanja med državami članicami in tretjimi državami po oceni tveganja na zunanjih mejah s sosednjimi tretjimi državami in napotitvijo uradnikov za zvezo v tretje države ter sodelovanjem z organi tretjih držav pri vrnitvi, tudi v zvezi s pridobivanjem potovalnih dokumentov. Evropska agencija za mejno in obalno stražo in države članice bi morale pri sodelovanju s tretjimi državami izpolnjevati norme in standarde, ki so vsaj enakovredni normam in standardom, ki jih določa zakonodaja Unije, tudi če sodelovanje s tretjimi državami poteka na ozemlju navedenih držav.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(29a)  Med operacijami, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo, se nikogar ne privede v tretjo državo v nasprotju z načelom nevračanja ali kako drugače izroči organom te tretje države, če v njej med drugim obstaja resna nevarnost, da bo ta oseba podvržena smrtni kazni, mučenju, pregonu ali drugemu nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju, ali v kateri bi bilo njeno življenje ali svoboda ogrožena zaradi rase, vere, državljanstva, spolne usmerjenosti, pripadnosti določeni družbeni skupini ali zaradi političnega prepričanja, ali v kateri obstaja resno tveganje izgona, odstranitve ali izročitve drugi državi, ki krši načelo nevračanja.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30)  Ta uredba vzpostavlja pritožbeni mehanizem Evropske agencije za mejno in obalno stražo v sodelovanju z uradnikom za temeljne pravice, da se spremlja in zagotovi spoštovanje temeljnih pravic pri vseh dejavnostih Agencije. Pritožbeni mehanizem bi moral biti upravni mehanizem, pri katerem bi bil uradnik za temeljne pravice odgovoren za obravnavo pritožb, ki jih prejme Agencija, v skladu s pravico do dobrega upravljanja. Uradnik za temeljne pravice bi moral pregledati dopustnost pritožbe, evidentirati dopustne pritožbe, posredovati vse evidentirane pritožbe izvršnemu direktorju, posredovati pritožbe o mejnih policistih matični državi članici in evidentirati nadaljnje spremljanje Agencije ali navedene države članice. Kazenske preiskave bi morale izvajati države članice.

(30)  Ta uredba vzpostavlja pritožbeni mehanizem Evropske agencije za mejno in obalno stražo v sodelovanju z uradnikom za temeljne pravice, da se spremlja in zagotovi spoštovanje temeljnih pravic pri vseh dejavnostih Agencije in njenega osebja. Ta mehanizem bi moral biti učinkovit in dostopen upravni mehanizem, pri katerem bi uradnik Agencije za temeljne pravice sodeloval v skladu s pravico do dobrega upravljanja in bi deloval neodvisno. Uradnik za temeljne pravice bi moral pregledati dopustnost pritožbe, evidentirati in ustrezno obravnavati vse dopustne pritožbe, posredovati vse evidentirane pritožbe izvršnemu direktorju, posredovati pritožbe o mejnih policistih in policistih obalne straže matični državi članici in evidentirati nadaljnje spremljanje Agencije ali navedene države članice. Ti podatki bi morali biti vključeni v letno poročilo Agencije. Kazenske preiskave bi morale izvajati države članice.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31)  Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje te uredbe, zlasti v zvezi z razmerami, ko so na zunanjih mejah potrebni nujni ukrepi, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta.18

(31)  Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje te uredbe, zlasti v zvezi z razmerami, ko so na zunanjih mejah potrebni nujni ukrepi, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta18, da se spoštuje načelo nevračanja in ob spoštovanju deklaracij in standardov s področja človekovih pravic.

__________________

__________________

18Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

18Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33)  Komisija in države članice bi morale biti zastopane v upravnem odboru, da lahko izvajajo politiko in imajo politični nadzor nad Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo. Odbor bi morali sestavljati operativni vodje nacionalnih služb, odgovornih za upravljanje mejnih policistov, ali njihovi predstavniki, kjer je to mogoče. Ta odbor bi moral imeti pooblastila, ki jih potrebuje za določitev proračuna, preverjanje njegovega izvajanja, sprejemanje ustreznih finančnih pravil, vzpostavitev preglednih delovnih postopkov za sprejemanje odločitev Evropske agencije za mejno in obalno stražo ter imenovanje izvršnega direktorja in namestnika izvršnega direktorja. Agencija bi se morala voditi in delovati v skladu z načeli skupnega pristopa k decentraliziranim agencijam Unije, ki so ga 19. julija 2012 sprejeli Evropski parlament, Svet in Evropska komisija.

(33)  Komisija, države članice in Evropski parlament bi morali biti zastopani v upravnem odboru, da lahko izvajajo politiko in imajo politični nadzor nad Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo. Odbor bi morali sestavljati operativni vodje nacionalnih služb, odgovornih za upravljanje mejnih policistov, ali njihovi predstavniki, kjer je to mogoče. Ta odbor bi moral imeti pooblastila, ki jih potrebuje za določitev proračuna, preverjanje njegovega izvajanja, sprejemanje ustreznih finančnih pravil, vzpostavitev preglednih delovnih postopkov za sprejemanje odločitev Evropske agencije za mejno in obalno stražo ter imenovanje izvršnega direktorja in namestnika izvršnega direktorja. Agencija bi se morala voditi in delovati v skladu z načeli skupnega pristopa k decentraliziranim agencijam Unije, ki so ga 19. julija 2012 sprejeli Evropski parlament, Svet in Evropska komisija.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  „zunanje meje“ pomenijo kopenske in morske meje držav članic ter njihova letališča in pristanišča, za katera se uporabljajo določbe iz naslova II Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta1;

(1)  „zunanje meje“ pomenijo kopenske in morske meje držav članic ter njihova letališča in pristanišča, za katera se uporabljajo določbe iz naslova II Uredbe (ES) št. 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta1, pri čemer so zajete tudi države članice, za katere se bodo določbe schengenskega pravnega reda glede odprave nadzora notranjih meja šele začele uporabljati;

______________

_______________

1Uredba (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (UL L 105, 13.4.2006, str. 1).

1 Uredba (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (UL L 77, 23.3.2016, str. 1).

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Evropska agencija za mejno in obalno stražo oblikuje operativno in tehnično strategijo za evropsko integrirano upravljanje meja. Spodbuja in zagotavlja izvajanje evropskega integriranega upravljanja meja v vseh državah članicah.

2.  Evropska agencija za mejno in obalno stražo oblikuje operativno in tehnično strategijo za evropsko integrirano upravljanje meja, z jasnimi in merljivimi cilji za izboljšano varnost in upravljanje meja, pri čemer v utemeljenih primerih upošteva posebne razmere držav članic, zlasti njihovo geografsko lego. To strategijo se redno posodablja, da se upošteva nov razvoj razmer na terenu. Spodbuja in zagotavlja izvajanje evropskega integriranega upravljanja meja v vseh državah članicah.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  izvajanje in usklajevanje operacij iskanja in reševanja na morju ter podpora organizacijam in pobudam civilne družbe, ki izvajajo operacije iskanja in reševanja na morju;

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  analiza tveganj za notranjo varnost in analiza groženj, ki lahko vplivajo na delovanje ali varnost zunanjih meja;

(b)  analiza tveganj za notranjo varnost in analiza groženj, ki lahko vplivajo na delovanje ali varnost zunanjih meja;

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  sodelovanje s tretjimi državami na področjih, ki jih zajema ta uredba, osredotočeno zlasti na sosednje države in na tretje države, za katere je bilo na podlagi analize tveganja ugotovljeno, da so države izvora in države tranzita za nezakonito priseljevanje;

(d)  sodelovanje s tretjimi državami na področjih, ki jih zajema ta uredba, osredotočeno zlasti na sosednje države in na tretje države, za katere je bilo na podlagi analize tveganja ugotovljeno, da so države izvora in države tranzita za nezakonito priseljevanje, v sodelovanju s Komisijo, ESZD in državami članicami;

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Države članice, katerih meje predstavljajo zunanje meje, zagotovijo v lastnem interesu in interesu vseh držav članic upravljanje zunanjih meja, in sicer ob doslednem spoštovanju prava Unije ter tehnične in operativne strategije iz člena 3(2) ter v tesnem sodelovanju z Agencijo.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Evropska agencija za mejno in obalno stražo olajšuje izvajanje ukrepov Unije, povezanih z upravljanjem zunanjih meja EU, s krepitvijo, ocenjevanjem in usklajevanjem ukrepanja držav članic pri izvajanju navedenih ukrepov in na področju vrnitve. Države članice zagotovijo upravljanje svojega odseka zunanjih meja, kar je v njihovem interesu in interesu vseh držav članic, ki so odpravile nadzor notranjih meja, in sicer ob doslednem spoštovanju prava Unije ter tehnične in operativne strategije iz člena 3(2) in v tesnem sodelovanju z Agencijo.

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Države članice nosijo glavno odgovornost za izvajanje ustrezne mednarodne zakonodaje, zakonodaje Unije in nacionalne zakonodaje ter ukrepov kazenskega pregona, ki se sprejmejo v okviru skupnih operacij pod vodstvom Evropske agencije za mejno in obalno stražo, in posledično tudi za spoštovanje temeljnih pravic med izvajanjem teh dejavnosti. Evropska agencija za mejno in obalno stražo je kot koordinatorica tudi pristojna in še naprej v celoti odgovorna za vse ukrepe in odločitve, sprejete v okviru njenih pooblastil. Komisija v sodelovanju z Agencijo, Svetom in ustreznimi deležniki nadalje preuči določbe, povezane z odgovornostjo, in odpravi vse morebitne in dejanske vrzeli v zvezi z dejavnostmi Agencije.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Da se zagotovi usklajeno evropsko integrirano upravljanje meja na vseh zunanjih mejah, Agencija olajšuje izvajanje obstoječih in prihodnjih ukrepov Unije, povezanih z upravljanjem zunanjih meja, zlasti Zakonika o schengenskih mejah, uvedenega z Uredbo (ES) št. 562/2006, ter povečuje njegovo učinkovitost.

1.  Da se zagotovi usklajeno evropsko integrirano upravljanje meja na vseh zunanjih mejah, Agencija olajšuje izvajanje obstoječih in prihodnjih ukrepov Unije, povezanih z upravljanjem zunanjih meja, tudi Zakonika o schengenskih mejah, uvedenega z Uredbo (EU) št. 2016/399, ter povečuje njegovo učinkovitost.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za prispevanje k učinkoviti, visoki in enotni ravni nadzora meja in vrnitve Agencija opravlja naslednje naloge:

1.  Za prispevanje k učinkoviti, visoki in enotni ravni nadzora meja in enotni uporabi mednarodnih standardov za vračanje Agencija opravlja naslednje naloge:

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  vzpostavitev centra za spremljanje in analizo tveganja, ki lahko spremlja migracijske tokove in izvaja analizo tveganja v zvezi z vsemi vidiki integriranega upravljanja meja;

(a)  spremlja migracijske tokove in izvaja analizo tveganja v zvezi z vsemi vidiki integriranega upravljanja meja, in sicer z uporabo razpoložljivih virov, kot sta Satcen in EU Intcen;

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  izvedba ocene ranljivosti, vključno z oceno zmogljivosti držav članic za obravnavanje groženj in pritiskov na zunanjih mejah.

(b)  izvaja redno oceno ranljivosti, vključno z oceno zmogljivosti držav članic za obravnavanje groženj in pritiskov na njihovih zunanjih mejah;

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  pomoč državam članicam v okoliščinah, v katerih je potrebna povečana tehnična in operativna pomoč na zunanjih mejah, in sicer z usklajevanjem in organizacijo skupnih operacij, pri čemer se upošteva, da lahko v nekaterih primerih to vključuje izredne humanitarne razmere in reševanje na morju;

(c)  nudi podporo državam članicam v okoliščinah, v katerih je potrebna povečana tehnična in operativna pomoč na zunanjih mejah, in sicer z usklajevanjem in organizacijo skupnih operacij, pri čemer se upošteva, da lahko v nekaterih primerih to vključuje izredne humanitarne razmere in reševanje na morju;

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  oblikuje nabor tehnične opreme, ki se da na voljo pri skupnih operacijah, hitrih posredovanjih na mejah in v okviru podpornih skupin za upravljanje migracij ter pri operacijah vračanja in posredovanjih za vračanje;

(f)  oblikuje nabor tehnične opreme, ki se da na voljo pri skupnih operacijah, hitrih posredovanjih na mejah, operacijah iskanja in reševanja in v okviru podpornih skupin za upravljanje migracij ter pri operacijah vračanja in posredovanjih za vračanje;

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  podpira razvoj tehničnih standardov za opremo, zlasti za poveljstvo, nadzor in komunikacijo na taktični ravni, in tehnični nadzor za zagotavljanje interoperabilnosti na ravni Unije in nacionalni ravni;

(h)  podpira razvoj skupnih tehničnih standardov za opremo, zlasti za poveljstvo, nadzor in komunikacijo na taktični ravni, in tehnični nadzor za zagotavljanje interoperabilnosti na ravni Unije in nacionalni ravni;

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka n

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(n)  sodeluje pri razvoju in upravljanju raziskovalnih dejavnosti in dejavnosti v zvezi z inovacijami, ki so povezane z nadzorom in varovanjem zunanjih meja, kar vključuje uporabo napredne nadzorne tehnologije, kot so sistemi za daljinsko vodenje zrakoplovov, in razvija pilotne projekte, povezane z zadevami, ki jih zajema ta uredba;

(n)  spremlja in sodeluje pri razvoju in upravljanju raziskovalnih dejavnosti in dejavnosti v zvezi z inovacijami, ki so povezane z nadzorom in varovanjem zunanjih meja, kar vključuje uporabo napredne nadzorne tehnologije, kot so sistemi za daljinsko vodenje zrakoplovov, in razvija pilotne projekte, povezane z zadevami, ki jih zajema ta uredba;

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka q

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(q)  sodeluje z Evropsko agencijo za nadzor ribištva in Evropsko agencijo za pomorsko varnosti, da se zagotovi podpora nacionalnim organom, ki opravljajo funkcije obalne straže, z zagotavljanjem storitev, informacij, opreme in usposabljanja ter z usklajevanjem večnamenskih operacij;

(q)  sodeluje z Evropsko agencijo za nadzor ribištva in Evropsko agencijo za pomorsko varnosti, da se zagotovi podpora nacionalnim organom, ki opravljajo funkcije obalne straže, z zagotavljanjem storitev, informacij in po potrebi opreme in usposabljanja, ter z usklajevanjem večnamenskih operacij;

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka r

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(r)  pomaga državam članicam in tretjim državam v okviru medsebojnega operativnega sodelovanja na področju upravljanja zunanjih meja in vrnitve.

(r)  pomaga in nudi podporo državam članicam in tretjim državam pri njihovem operativnem sodelovanju na področju upravljanja zunanjih meja in vračanja.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka r a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ra)  sprejme in spodbuja najvišje standarde za prakso upravljanja meja, ki omogočajo preglednost in javni nadzor ter zagotavljajo spoštovanje in spodbujanje temeljnih pravic in načela pravne države;

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice lahko na zunanjih mejah na operativni ravni še naprej sodelujejo z drugimi državami članicami in/ali tretjimi državami, kar vključuje vojaške operacije pri misijah v zvezi s kazenskim pregonom in na področju vrnitve, če je tako sodelovanje združljivo z delovanjem Agencije. Države članice ne izvajajo dejavnosti, ki bi lahko ogrozile delovanje Agencije ali doseganje njenih ciljev.

Države članice lahko na zunanjih mejah na operativni ravni še naprej sodelujejo z drugimi državami članicami in/ali tretjimi državami, kar vključuje vojaške operacije pri misijah v zvezi s kazenskim pregonom in na področju vrnitve, če tako sodelovanje ni v nasprotju z delovanjem Agencije in kjer je to primerno, misijami skupne varnostne in obrambne politike in zveze NATO. Države članice ne izvajajo dejavnosti, ki bi lahko ogrozile delovanje Agencije ali doseganje njenih ciljev.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija vzpostavi center za spremljanje in analizo tveganja, ki lahko spremlja migracijske tokove proti Uniji in znotraj Unije. Za ta namen Agencija razvije skupno celovito analizo tveganja, ki jo uporabljajo Agencija in države članice.

1.  Agencija vzpostavi center za spremljanje in analizo tveganja, ki lahko spremlja migracijske tokove. Zagotovi, da so vsi viri Unije, ki so že na voljo (obveščevalni podatki, analize tveganja, satelitski posnetki itd.), povsem in v celoti izkoriščeni. Za ta namen Agencija s sklepom upravnega odbora razvije skupno celovito analizo tveganja, ki jo uporabljajo Agencija in države članice.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Analiza tveganja, ki jo pripravi Agencija, zajema vse vidike, povezane z evropskim integriranim upravljanjem meja, zlasti nadzor meja, vrnitev, nezakonita sekundarna gibanja državljanov tretjih držav znotraj Unije, preprečevanje čezmejnega kriminala, vključno z omogočanjem nezakonitega priseljevanja, trgovine z ljudmi in terorizma, ter razmere v sosednjih tretjih državah, da se razvije vnaprejšnji opozorilni mehanizem, s katerim se analizirajo migracijski tokovi proti Uniji.

3.  Analiza tveganja, ki jo pripravi Agencija, zajema vse vidike, povezane z evropskim integriranim upravljanjem meja, zlasti nadzor meja, varstvo temeljnih pravic, vrnitev, nezakonita sekundarna gibanja državljanov tretjih držav znotraj Unije, preprečevanje čezmejnega kriminala, trgovine z ljudmi in terorizma, ter razmere v sosednjih tretjih državah, državah izvora in državah tranzita za nezakonito priseljevanje, da se razvije vnaprejšnji opozorilni mehanizem, s katerim se analizirajo migracijski tokovi proti Uniji in spoštovanje temeljnih pravic.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Agencija objavi metodologijo in merila za analizo tveganja.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  izvršnemu direktorju redno poročajo o razmerah na zunanji meji in zmogljivosti zadevne države članice, da učinkovito ukrepa na podlagi razmer na zunanjih mejah;

(e)  izvršnemu direktorju in vodji pristojnega nacionalnega organa redno poročajo o razmerah na zunanji meji in zmogljivosti zadevne države članice, da učinkovito ukrepa na podlagi razmer;

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  neomejen dostop do nacionalnega koordinacijskega centra in nacionalne slike razmer, ki sta vzpostavljena v skladu z Uredbo (EU) št. 1052/2013;

(a)  dostop do nacionalnega koordinacijskega centra in nacionalne slike razmer, ki sta vzpostavljena v skladu z Uredbo (EU) št. 1052/2013;

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Rezultati ocene ranljivosti se predložijo nadzornemu svetu, ki izvršnemu direktorju svetuje o ukrepih, ki jih države članice sprejmejo na podlagi rezultatov ocene ranljivosti, pri čemer upošteva analizo tveganja Agencije in rezultate schengenskega ocenjevalnega mehanizma.

4.  Rezultati ocene ranljivosti se predložijo zadevni državi članici, ki lahko k njej poda pripombe. Izvršni direktor ukrepe, ki se priporočijo tej državi članici, utemelji na rezultatih ocene ranljivosti, pri čemer upošteva analizo Agencije, pripombe same države članice in rezultate schengenskega ocenjevalnega mehanizma.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  izmenjava informacij o migracijskih tokovih z organizacijami in pobudami civilne družbe, ki izvajajo iskalne in reševalne operacije;

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 14 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Začetek izvajanja skupnih operacij in hitrih posredovanj na zunanjih mejah

Začetek izvajanja skupnih operacij in hitrih posredovanj na zunanjih mejah

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Cilji skupne operacije ali hitrega posredovanja na mejah se lahko dosežejo kot del večnamenske operacije, ki lahko vključuje reševanje oseb v stiski na morju ali druge funkcije obalne straže, boj proti tihotapljenju migrantov ali trgovini z ljudmi, operacije za nadzor nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami in upravljanje migracij, vključno z identifikacijo, registracijo, operativnim razgovorom in vrnitvijo.

5.  Cilji skupne operacije ali hitrega posredovanja na mejah se lahko dosežejo kot del večnamenske operacije, ki lahko vključuje reševanje oseb v stiski na morju ali druge funkcije obalne straže, boj proti tihotapljenju migrantov ali trgovini z ljudmi, operacije za nadzor nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami in upravljanje migracij, vključno z identifikacijo, registracijo, operativnim razgovorom in vrnitvijo. Ukrepi, ki vključujejo funkcije obalne straže, se izvajajo tako, da je v vsakem primeru zagotovljena varnost prestreženih ali rešenih oseb, sodelujočih enot in tretjih oseb.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pri pripravi skupne operacije izvršni direktor v sodelovanju z državo članico gostiteljico pripravi seznam potrebne tehnične opreme in osebja, pri čemer upošteva razpoložljive vire države članice gostiteljice. Na podlagi teh elementov Agencija opredeli sveženj operativnih in tehničnih okrepitev ter dejavnosti krepitve zmogljivosti, ki se vključijo v operativni načrt.

1.  Pri pripravi skupne operacije izvršni direktor v sodelovanju z državo članico ali tretjo državo gostiteljico pripravi seznam potrebne tehnične opreme in osebja, pri čemer upošteva razpoložljive vire države članice gostiteljice. Na podlagi teh elementov Agencija opredeli sveženj operativnih in tehničnih okrepitev ter dejavnosti krepitve zmogljivosti, ki se vključijo v operativni načrt.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  določbe o poveljstvu in nadzoru, vključno z imeni in čini mejnih policistov države članice gostiteljice, odgovornih za sodelovanje s člani skupin in Agencijo, zlasti imena in čine mejnih policistov, ki poveljujejo med obdobjem napotitve, in položaj članov ekip v liniji poveljevanja;

(f)  določbe o poveljstvu in nadzoru, vključno z imeni in čini mejnih policistov države članice gostiteljice, odgovornih za sodelovanje s člani skupin in Agencijo, zlasti imena in čine mejnih policistov in obalne straže, ki poveljujejo med obdobjem napotitve, in položaj članov ekip v liniji poveljevanja;

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j)  v zvezi z operacijami na morju posebne podatke o uporabi ustrezne pristojnosti in zakonodaje na geografskem območju, na katerem poteka skupna operacija, vključno s sklici na mednarodno pravo in pravo Unije glede prestrezanja, reševanja na morju in izkrcanja. V zvezi s tem se pripravi operativni načrt v skladu z Uredbo (EU) št. 656/2014 Evropskega parlamenta in Sveta42;

(j)  v zvezi z operacijami na morju posebne podatke o uporabi ustrezne pristojnosti in zakonodaje na geografskem območju, na katerem poteka skupna operacija, vključno s sklici na mednarodno pravo in pravo Unije glede prestrezanja, iskanja, reševanja na morju in izkrcanja. V zvezi s tem se pripravi operativni načrt, v katerem je vloga Agencije pri iskalnih in reševalnih dejavnostih opredeljena v skladu z mednarodnim pravom in Uredbo (EU) št. 656/2014 Evropskega parlamenta in Sveta;42

__________________

__________________

42Uredba (EU) št. 656/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določitvi pravil za varovanje zunanjih morskih meja v okviru operativnega sodelovanja, ki ga usklajuje Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (UL L 189, 27.6.2014, str. 93).

42Uredba (EU) št. 656/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določitvi pravil za varovanje zunanjih morskih meja v okviru operativnega sodelovanja, ki ga usklajuje Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (UL L 189, 27.6.2014, str. 93).

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k)  podrobnosti o načinu sodelovanja s tretjimi državami, drugimi agencijami, organi in uradi Unije ali mednarodnimi organizacijami;

(k)  podrobnosti o načinu sodelovanja s tretjimi državami, drugimi agencijami, organi in uradi Unije ali mednarodnimi organizacijami v tesni sinergiji s Komisijo in ESZD; Evropski parlament je redno obveščen o tem sodelovanju;

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  tehnično in operativno pomoč na področju vrnitve, vključno s pripravo in organizacijo operacij za vračanje.

(c)  tehnično in operativno pomoč na področju vrnitve, vključno s pripravo in organizacijo operacij za vračanje in ob polnem spoštovanju temeljnih pravic, dolžnega pravnega postopanja in načela nevračanja.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Agencija v sodelovanju z Evropskim azilnim podpornim uradom, Agencijo za temeljne pravice in drugimi ustreznimi agencijami Unije ter pod vodstvom Komisije zagotovi skladnost teh dejavnosti s skupnim evropskim azilnim sistemom in temeljnimi pravicami, kar vključuje zagotavljanje zatočišča, higienskih pogojev in prostorov, pri katerih se na žariščnih točkah spoštujejo potrebe na podlagi spola in otrok.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Hitra rezervna sestava je stalna enota, ki je vedno takoj na voljo Agenciji in ki se lahko napoti iz vsake države članice v treh delovnih dneh od sprejetja dogovora o operativnem načrtu med izvršnim direktorjem in državo članico gostiteljico. Za ta namen vsaka država članica vsako leto Agenciji da na voljo določeno število mejnih policistov, ki ustreza vsaj 3 % osebja držav članic brez zunanjih kopenskih ali morskih meja in 2 % osebja držav članic z zunanjimi kopenskimi in morskimi mejami; to obsega vsaj 1 500 mejnih policistov, ki ustrezajo profilom, ki so bili določeni z odločitvijo upravnega odbora.

5.  Hitra rezervna sestava je stalna enota, ki je vedno takoj na voljo Agenciji in ki se lahko napoti iz vsake države članice v treh delovnih dneh od sprejetja dogovora o operativnem načrtu med izvršnim direktorjem in državo članico gostiteljico. Za ta namen vsaka država članica vsako leto Agenciji da na voljo določeno število mejnih policistov, ki ustreza vsaj 3 % osebja držav članic brez zunanjih kopenskih ali morskih meja in 2 % osebja držav članic z zunanjimi kopenskimi in morskimi mejami; to obsega vsaj 1 500 mejnih policistov, ki ustrezajo profilom, ki so bili določeni z odločitvijo upravnega odbora. Agencija se opre na strokovno znanje Unije, ki izhaja iz misij v okviru skupne varnostne in obrambne politike ter iz glavnih ciljev.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 8 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija prispeva k evropskim skupinam mejne in obalne straže usposobljene mejne policiste, ki jih Agenciji napotijo države članice kot nacionalne strokovnjake. Prispevek držav članic v zvezi z napotitvijo mejnih policistov Agenciji za naslednje leto se načrtuje na podlagi letnih dvostranskih pogajanj in sporazumov med Agencijo in državami članicami. V skladu z navedenimi sporazumi države članice zagotovijo mejne policiste za napotitev, razen če bi to resno vplivalo na opravljanje nacionalnih nalog. V takih razmerah lahko države članice odpokličejo svoje napotene mejne policiste.

Agencija prispeva k evropskim skupinam mejne in obalne straže usposobljene mejne policiste, ki jih Agenciji napotijo države članice kot nacionalne strokovnjake. Prispevek držav članic v zvezi z napotitvijo mejnih policistov Agenciji za naslednje leto se načrtuje na podlagi letnih dvostranskih pogajanj in sporazumov med Agencijo in državami članicami. V skladu z navedenimi sporazumi države članice zagotovijo mejne policiste za napotitev, razen če bi to resno vplivalo na opravljanje nacionalnih nalog. V takih razmerah lahko države članice odpokličejo svoje napotene mejne policiste. V odziv na morebitno pomanjkanje lahko Agencija začasno zaposli osebje, da lahko v skladu s svojimi pristojnostmi izvaja funkcijo nadzora meje.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 8 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Take napotitve lahko trajajo 12 mesecev ali več, vendar v vsakem primeru trajajo vsaj tri mesece. Napoteni mejni policisti se štejejo za člane skupin in dodelijo se jim naloge in pooblastila članov skupin. Država članica, ki je napotila mejne policiste, se šteje za matično državo članico.

Napotitve lahko trajajo 12 mesecev ali več, vendar v vsakem primeru trajajo vsaj tri mesece. Napoteni mejni policisti se štejejo za člane skupin in dodelijo se jim naloge in pooblastila članov skupin. Država članica, ki je napotila mejne policiste, se šteje za matično državo članico.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  na tehnični in operativni ravni ter v sodelovanju z ustreznimi organi tretjih držav in drugimi ustreznimi deležniki usklajuje dejavnosti držav članic v zvezi v vrnitvijo, da se zagotovi integrirani sistem upravljanja vrnitve med pristojnimi organi držav članic;

(a)  na tehnični in operativni ravni ter v sodelovanju z ustreznimi organi tretjih držav in drugimi ustreznimi deležniki usklajuje dejavnosti držav članic v zvezi z vračanjem, vključno s prostovoljnimi vrnitvami, da se zagotovi integrirani sistem upravljanja vrnitve med pristojnimi organi držav članic;

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  sodeluje s tretjimi državami za lažje izvajanje dejavnosti držav članic v zvezi z vračanjem;

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  pomoč pri ukrepih, potrebnih za zagotovitev razpoložljivosti povratnikov za namene vrnitve in preprečitev njihovega pobega.

(d)  pomoč pri ukrepih, ki so legitimni, sorazmerni in potrebni za zagotovitev razpoložljivosti povratnikov za namene vrnitve, preprečitev njihovega pobega in svetovanje o alternativnih možnostih pridržanju, v skladu z Direktivo 2008/115/ES in mednarodnim pravom.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Urad za vračanje si prizadeva za vzpostavitev medsebojnega sodelovanja ter povezovanja mrež in programov na področju vrnitve, ki jih financira Unija, in sicer v tesnem sodelovanju z Evropsko komisijo in Evropsko migracijsko mrežo.43

3.  Urad za vračanje si prizadeva za vzpostavitev medsebojnega sodelovanja ter povezovanja mrež in programov, ki jih financira Unija, in sicer v tesnem sodelovanju z Evropsko komisijo in Evropsko migracijsko mrežo43, pa tudi z drugimi zadevnimi organizacijami in državami članicami.

__________________

__________________

43UL L 131, 21.5.2008, str. 7.

43UL L 131, 21.5.2008, str. 7.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Agencija ne usklajuje, organizira ali predlaga nobene operacije vračanja v tretjo državo, v kateri je bilo na podlagi analize tveganja ali poročil uradnika za temeljne pravice, agencij Unije, organov za človekove pravice, medvladnih in nevladnih organizacij ugotovljeno tveganje za kršitev temeljnih pravic ali resne pomanjkljivosti v ustreznem civilnem in kazenskem pravu in postopkih.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Evropska agencija za mejno in obalno stražo pri opravljanju svojih nalog iz te uredbe zagotovi varstvo temeljnih pravic v skladu z ustreznim pravom Unije, zlasti z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, ter v skladu z ustreznim mednarodnim pravom, vključno z Ženevsko konvencijo o statusu beguncev in obveznostmi v zvezi z dostopom do mednarodne zaščite, zlasti z načelom nevračanja. Za ta namen Agencija pripravi in nadalje razvija ter izvaja strategijo za temeljne pravice.

1.  Evropska agencija za mejno in obalno stražo pri opravljanju svojih nalog iz te uredbe spoštuje in zagotovi varstvo temeljnih pravic v skladu z ustreznim pravom Unije, zlasti z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, in z ustreznim mednarodnim pravom, vključno z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, Konvencijo o statusu beguncev in Konvencijo o otrokovih pravicah ter obveznostmi v zvezi z dostopom do mednarodne zaščite, zlasti v zvezi z načelom nevračanja. Za ta namen Agencija v sodelovanju z Agencijo Evropske unije za temeljne pravice pripravi in nadalje razvija ter izvaja strategijo za temeljne pravice, vključno z učinkovitimi mehanizmi za spremljanje in zagotavljanje spoštovanja temeljnih pravic in načela pravne države pri vseh dejavnostih Agencije. Evropski parlament je ustrezno obveščen o tej strategiji za temeljne pravice;

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Evropska agencija za mejno in obalno stražo pri opravljanju svojih nalog zagotovi, da se nobena oseba ne izkrca v državo, ki krši načelo nevračanja, prisili k vstopu vanjo, vodi ali kako drugače preda oziroma vrne organom take države, v kateri obstaja tveganje izgona ali vrnitve v drugo državo, ki krši navedeno načelo.

2.  Evropska agencija za mejno in obalno stražo pri opravljanju svojih nalog zagotovi, da se nobena oseba ne izkrca v neki državi ter se je ne prisili k vstopu vanjo, odpelje ali kako drugače preda oziroma vrne organom te države, če je to v nasprotju z načelom nevračanja ali če obstaja tveganje izgona ali vrnitve v drugo državo v nasprotju z navedenim načelom.

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Evropska agencija za mejno in obalno stražo pri opravljanju svojih nalog upošteva posebne potrebe otrok, žrtev trgovine z ljudmi, oseb, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo, oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, oseb v stiski na morju in drugih oseb v posebej ranljivem položaju.

3.  Evropska agencija za mejno in obalno stražo pri opravljanju svojih nalog upošteva posebne potrebe mladoletnikov, zlasti tistih brez spremstva, žrtev trgovine z ljudmi, oseb, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo, oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, oseb v stiski na morju in drugih oseb v posebej ranljivem položaju.

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Agencija pri opravljanju svojih nalog, odnosih z državami članicami in sodelovanju s tretjimi državami upošteva poročila svetovalnega foruma in uradnika za temeljne pravice.

4.  Agencija pri opravljanju vseh svojih nalog, vključno z nadaljnjim razvojem in izvajanjem učinkovitega mehanizma za spremljanje spoštovanja temeljnih pravic, v svojih odnosih z državami članicami in pri sodelovanju s tretjimi državami, zagotovi ustrezno nadaljnje ukrepanje na podlagi poročil svetovalnega foruma in uradnika za temeljne pravice. Agencija obvesti svetovalni forum in uradnika za temeljne pravice o tem, kako je na podlagi njunih poročil in priporočil spremenila svoje dejavnosti ali jih ni spremenila, ter podrobnosti o tem vključi v svoje letno poročilo.

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Agencija stori vse potrebno, da se usposabljanje osebja, ki opravlja naloge v zvezi z vrnitvijo, vključi v skupine iz členov 28, 29 in 30. Agencija zagotovi, da se vse osebje, ki sodeluje pri operacijah vračanja in posredovanjih za vračanje, pa tudi osebje Agencije pred sodelovanjem pri operativnih dejavnostih, ki jih organizira Agencija, udeleži usposabljanj na področju zadevnega prava Unije in mednarodnega prava, vključno v zvezi s temeljnimi pravicami in dostopom do mednarodne zaščite.

3.  Agencija stori vse potrebno, da se usposabljanje osebja, ki opravlja naloge v zvezi z vrnitvijo, vključi v skupine iz členov 28, 29 in 30. Agencija zagotovi, da se vse osebje, ki sodeluje pri operacijah vračanja in posredovanjih za vračanje, pa tudi osebje Agencije pred sodelovanjem pri operativnih dejavnostih, ki jih organizira Agencija, udeleži usposabljanj na področju zadevnega prava Unije in mednarodnega prava, vključno v zvezi s temeljnimi pravicami in dostopom do mednarodne zaščite. S pomočjo teh usposabljanj bodo poleg tega lahko prepoznali morebitne kršitve človekovih pravic in jih ustrezno obravnavali.

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če je bila škoda povzročena zaradi hude malomarnosti ali namernega neustreznega vedenja, lahko država članica gostiteljica od matične države članice zahteva povračilo zneska, ki ga je morala plačati žrtvam ali osebam, ki so do tega upravičene.

2.  Če je bila škoda povzročena zaradi hude malomarnosti ali namernega neustreznega vedenja, Agencija v skladu s splošnimi načeli prava držav članic nadomesti vso povzročeno škodo.

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Sodišče Evropske unije je pristojno za reševanje sporov v zvezi s povrnitvijo škode iz odstavkov 1 in 2.

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Brez poseganja v člen 47 sta posredovanje osebnih podatkov, ki jih obdela Agencija, in nadaljnje posredovanje osebnih podatkov, obdelanih v okviru te uredbe, s strani držav članic organom tretjih držav ali tretjim osebam, prepovedana.

4.  Brez poseganja v člen 47 sta posredovanje osebnih podatkov, ki jih obdela Agencija, in nadaljnje posredovanje osebnih podatkov, obdelanih v okviru te uredbe, s strani držav članic organom tretjih držav, mednarodnim organizacijam ali tretjim osebam, prepovedana.

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija sodeluje s Komisijo, drugimi institucijami Unije, Evropsko službo za zunanje delovanje, agencijo Europol, Evropskim azilnim podpornim uradom, Agencijo Evropske unije za temeljne pravice, agencijo Eurojust, Satelitskim centrom Evropske unije, Evropsko agencijo za pomorsko varnost in Evropsko agencijo za nadzor ribištva pa tudi z drugimi agencijami, organi in uradi Unije, in sicer pri zadevah, ki jih zajema ta uredba, zlasti z namenom preprečevanja nezakonitega priseljevanja in čezmejnega kriminala ter boja proti njima, vključno z omogočanjem nezakonitega priseljevanja, trgovine z ljudmi in terorizma.

Agencija sodeluje z Evropskim parlamentom, Komisijo in drugimi institucijami Unije, Evropsko službo za zunanje delovanje, agencijo Europol, Evropskim azilnim podpornim uradom, Agencijo Evropske unije za temeljne pravice, agencijo Eurojust, Satelitskim centrom Evropske unije, Evropsko agencijo za pomorsko varnost in Evropsko agencijo za nadzor ribištva pa tudi z drugimi agencijami, organi in uradi Unije, in sicer pri zadevah, ki jih zajema ta uredba, zlasti z namenom preprečevanja nezakonitega priseljevanja in čezmejnega kriminala ter boja proti njima, vključno z omogočanjem nezakonitega priseljevanja, trgovine z ljudmi in terorizma.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  s krepitvijo zmogljivosti, tako da se natančno opredelijo smernice, priporočila in najboljše prakse ter podpreta usposabljanje in izmenjava osebja z namenom povečanja izmenjave informacij in sodelovanja na področju funkcij obalne straže;

(c)  s krepitvijo zmogljivosti, tako da se natančno opredelijo smernice, priporočila in primeri dobre prakse ter podpreta usposabljanje in izmenjava osebja z namenom povečanja izmenjave informacij in sodelovanja na področju funkcij obalne straže, operativnih zmogljivosti iskanja in reševanja, spoštovanja človekovih pravic ter izpolnjevanja obveznosti in zavez na področju migracij in azila.

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 53 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Sodelovanje s tretjimi državami

Sodelovanje s tretjimi državami in nevladnimi organizacijami

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija v okviru politike zunanjih odnosov Unije pri vprašanjih, ki so zajeta v njenih dejavnostih, in kolikor je to potrebno za izpolnitev njenih nalog, olajšuje in spodbuja operativno sodelovanje med državami članicami in tretjimi državami, vključno v zvezi z varstvom temeljnih pravic. Agencija in države članice izpolnjujejo normative in standarde, ki so vsaj enakovredni tistim iz zakonodaje Unije, tudi kadar sodelovanje s tretjimi državami poteka na ozemlju teh držav. Z vzpostavitvijo sodelovanja s tretjimi državami se prispeva k spodbujanju standardov v zvezi z evropskim upravljanjem meja in vrnitvijo.

1.  Agencija v okviru politike zunanjih odnosov Unije ter zlasti evropske sosedske in razvojne politike pri vprašanjih, ki so zajeta v njenih dejavnostih, in kolikor je to potrebno za izpolnitev njenih nalog, olajšuje in spodbuja operativno sodelovanje med državami članicami in tretjimi državami, vključno v zvezi z varstvom temeljnih pravic. Agencija in države članice izpolnjujejo normative in standarde, ki so vsaj enakovredni tistim iz zakonodaje Unije, tudi kadar sodelovanje s tretjimi državami poteka na ozemlju teh držav. Z vzpostavitvijo sodelovanja s tretjimi državami se prispeva k spodbujanju standardov v zvezi z evropskim upravljanjem meja in vrnitvijo.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Agencija lahko v okoliščinah, v katerih je potrebna povečana tehnična in operativna pomoč, usklajuje operativno sodelovanje med državami članicami in tretjimi državami na področju upravljanja zunanjih meja, ima pa tudi možnost izvajanja skupnih operacij na zunanjih mejah, ki vključujejo eno ali več držav članic in tretjo državo, ki meji vsaj na eno od teh držav članic, ob soglasju navedene sosednje tretje države, vključno na ozemlju navedene tretje države. Komisija se obvesti o takih dejavnostih.

3.  Agencija lahko v okoliščinah, v katerih je potrebna povečana tehnična in operativna pomoč, usklajuje operativno sodelovanje med državami članicami in tretjimi državami na področju upravljanja zunanjih meja, ima pa tudi možnost izvajanja skupnih operacij na zunanjih mejah, ki vključujejo eno ali več držav članic in tretjo državo, ki meji vsaj na eno od teh držav članic, ob polnem spoštovanju mednarodnega prava človekovih pravic in ob soglasju navedene sosednje tretje države, vključno na ozemlju navedene tretje države. Sodelovanje držav članic pri skupnih operacijah na ozemlju tretjih držav poteka na prostovoljni podlagi. O teh dejavnostih se obvestijo Evropski parlament, Komisijo, EZSD ter agenciji Eurojust in Europol.

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Evropska unija s tretjo državo sklene sporazum o statusu za napotitev članov skupin v skupnih operacijah, kjer bodo člani skupine imeli izvršilna pooblastila, ali po potrebi pri drugih ukrepih. Ta sporazum zajema vse vidike, potrebne za izvajanje teh ukrepov, zlasti opis obsega operacije, civilno in kazensko odgovornost ter naloge in pooblastila članov skupin. Sporazum zagotavlja celovito spoštovanje temeljnih pravic med operacijami.

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b.  Komisija pripravi model sporazuma o statusu za ukrepe na ozemlju tretjih držav.

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Poleg tega lahko Agencija v dogovoru z zadevnimi državami članicami povabi opazovalce iz tretjih držav, da sodelujejo pri njenih dejavnostih na zunanjih mejah iz člena 13, operacijah vračanja iz člena 27, posredovanjih za vračanje iz člena 32 in usposabljanju iz člena 35, če je njihova prisotnost v skladu s cilji teh dejavnosti ter z njo lahko prispevajo k izboljšanju sodelovanja in izmenjavi najboljših praks, ne da bi vplivali na splošno varnost teh dejavnosti. Sodelovanje teh opazovalcev pri dejavnostih iz členov 13, 27 in 35 je mogoče samo ob soglasju zadevnih držav članic, pri dejavnostih iz členov 13 in 32 pa samo ob soglasju države članice gostiteljice. Podrobna pravila o sodelovanju opazovalcev se vključijo v operativni načrt. Ti opazovalci se pred sodelovanjem pri dejavnostih Agencije udeležijo ustreznih usposabljanj, ki jih organizira Agencija.

5.  Poleg tega lahko Agencija v dogovoru z zadevnimi državami članicami povabi opazovalce iz tretjih držav, da sodelujejo pri njenih dejavnostih na zunanjih mejah iz člena 13, operacijah vračanja iz člena 27, posredovanjih za vračanje iz člena 32 in usposabljanju iz člena 35, če je njihova prisotnost v skladu s cilji teh dejavnosti ter z njo lahko prispevajo k izboljšanju sodelovanja in izmenjavi primerov dobre prakse, ne da bi vplivali na splošno varnost teh dejavnosti ali na varnost oseb, ki bodo vrnjene. Sodelovanje teh opazovalcev pri dejavnostih iz členov 13, 27 in 35 je mogoče samo ob soglasju zadevnih držav članic, pri dejavnostih iz členov 13 in 32 pa samo ob soglasju države članice gostiteljice. Podrobna pravila o sodelovanju opazovalcev se vključijo v operativni načrt. Ti opazovalci se pred sodelovanjem pri dejavnostih Agencije udeležijo ustreznih usposabljanj, ki jih organizira Agencija.

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8a.  Komisija pred sklenitvijo sporazumov iz tega člena preveri, ali so njihove določbe v skladu s to uredbo in ustreznim pravom Unije in mednarodnim pravom o temeljnih pravicah in mednarodni zaščiti, vključno z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, Konvencijo o statusu beguncev in Konvencijo o otrokovih pravicah, zlasti z načelom nevračanja in pravico do učinkovitega pravnega sredstva, ter z določbami o izmenjavi informacij in varstvu podatkov v tej uredbi. Ocena temelji na informacijah, pridobljenih iz velikega nabora virov, ki vključujejo države članice, organe, urade in agencije Unije, ustrezne mednarodne organizacije in nevladne organizacije. Komisija svojo oceno posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.  Agencija obvesti Evropski parlament o dejavnostih iz odstavkov 2 in 3.

9.  Agencija na svojem spletnem mestu objavi svoje sporazume in delovne dogovore s tretjimi državami. Evropskemu parlamentu najmanj vsake tri mesece poroča o svojem sodelovanju s tretjimi državami. Letno poročilo Agencije vsebuje podrobno oceno sodelovanja s tretjimi državami, vključno s podrobnimi informacijami o spoštovanju temeljnih pravic in mednarodne zaščite.

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija lahko v tretje države napoti strokovnjake iz svojega osebja kot uradnike za zvezo, ki jim mora biti pri opravljanju svojih dolžnosti zagotovljena najboljša možna zaščita. Ti so del krajevnih ali regionalnih mrež za sodelovanje uradnikov za zvezo za priseljevanje in strokovnjakov za varnost, ki jih zagotovijo Unija in države članice, vključno z mrežo, vzpostavljeno v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 377/2004.49

1.  Agencija lahko v tretje države napoti strokovnjake iz svojega osebja kot uradnike za zvezo, ki jim mora biti pri opravljanju svojih dolžnosti zagotovljena najboljša možna zaščita. Ti so del krajevnih ali regionalnih mrež za sodelovanje uradnikov za zvezo za priseljevanje in strokovnjakov za varnost, ki jih zagotovijo Unija in države članice. Agencija usklajuje in zagotavlja pravilno delovanje mreže, vzpostavljene v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 377/200449.

__________________

__________________

49Uredba Sveta (ES) št. 377/2004 z dne 19. februarja 2004 o vzpostavitvi mreže uradnikov za zvezo za priseljevanje (UL L 64, 2.3.2004, str. 1).

49Uredba Sveta (ES) št. 377/2004 z dne 19. februarja 2004 o vzpostavitvi mreže uradnikov za zvezo za priseljevanje (UL L 64, 2.3.2004, str. 1).

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Upravni odbor lahko ustanovi manjši izvršni odbor, sestavljen iz predsednika upravnega odbora, enega predstavnika Komisije in treh članov upravnega odbora, ki bo njemu in izvršnemu direktorju pomagal pri pripravi odločitev, programov in dejavnosti, ki jih sprejme upravni odbor, in ki bo po potrebi zaradi nujnosti sprejel nekatere začasne odločitve v imenu upravnega odbora.

6.  Upravni odbor lahko ustanovi manjši izvršni odbor, sestavljen iz predsednika upravnega odbora, enega predstavnika Komisije in treh članov upravnega odbora ter enega predstavnika države članice, ki potrebuje pomoč, ki bo njemu in izvršnemu direktorju pomagal pri pripravi odločitev, programov in dejavnosti, ki jih sprejme upravni odbor, in ki bo po potrebi zaradi nujnosti sprejel nekatere začasne odločitve v imenu upravnega odbora.

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 62 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Brez poseganja v odstavek 3 sestavljajo upravni odbor po en predstavnik vsake države članice in dva predstavnika Komisije, ki imajo vsi glasovalno pravico. V ta namen vsaka država članica imenuje člana upravnega odbora in namestnika, ki bo člana zastopal v njegovi odsotnosti. Komisija imenuje dva člana in njuna namestnika. Mandat traja štiri leta. Lahko se podaljša.

1.  Brez poseganja v odstavek 3 upravni odbor sestavljajo po en predstavnik vsake države članice, dva predstavnika Komisije in dva predstavnika Evropskega parlamenta, ki imajo vsi glasovalno pravico. V ta namen vsaka država članica imenuje člana upravnega odbora in namestnika, ki bo člana zastopal v njegovi odsotnosti. Komisija imenuje dva člana in njuna namestnika. Evropski parlament med svojimi poslanci izbere dva, pri čemer mora biti vsaj eden od njiju član njegovega Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Mandat traja štiri leta in se lahko podaljša.

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija predlaga kandidate za mesto izvršnega direktorja in namestnika izvršnega direktorja na podlagi seznama, nastalega po objavi mesta v Uradnem listu Evropske unije in po potrebi v drugih tiskanih medijih ali na spletnih mestih.

1.  Komisija po posvetovanju z Evropskim parlamentom predlaga kandidate za mesto izvršnega direktorja in namestnika izvršnega direktorja na podlagi seznama, nastalega po objavi mesta v Uradnem listu Evropske unije in po potrebi v drugih tiskanih medijih ali na spletnih mestih.

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Izvršnega direktorja imenuje upravni odbor na podlagi zaslug ter dokazanih visokih upravnih in vodstvenih sposobnosti, pa tudi poklicnih izkušenj, pridobljenih na visokem vodstvenem položaju na področju upravljanja zunanjih meja in vrnitve. Upravni odbor odloča z dvotretjinsko večino vseh članov, ki imajo glasovalno pravico.

2.  Preden upravni odbor imenuje izvršnega direktorja na podlagi zaslug ter dokazanih visokih upravnih in vodstvenih sposobnosti, pa tudi poklicnih izkušenj, pridobljenih na visokem vodstvenem položaju na področju upravljanja zunanjih meja in vračanja, se izvršni direktor predstavi pred ustreznimi organi Evropskega parlamenta. Upravni odbor odloča z dvotretjinsko večino vseh članov, ki imajo glasovalno pravico.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Uradnik za temeljne pravice je pri opravljanju svojih dolžnosti neodvisen, neposredno poroča upravnemu odboru in sodeluje s svetovalnim forumom. Uradnik za temeljne pravice poročila oddaja redno in s tem prispeva k mehanizmu za spremljanje spoštovanja temeljnih pravic.

2.  Uradnik za temeljne pravice je pri opravljanju svojih dolžnosti popolnoma neodvisen in neposredno poroča upravnemu odboru in Evropskemu parlamentu ter sodeluje s svetovalnim forumom. Uradnik za temeljne pravice poročila oddaja redno in s tem prispeva k mehanizmu za spremljanje spoštovanja temeljnih pravic.

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 2 – točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Uradnik za temeljne pravice redno izmenjuje mnenja s pristojnimi organi Evropskega parlamenta ter poroča o pritožbah in njihovem nadaljnjem spremljanju.

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 72 – odstavek 5 – točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Izvršni direktor poroča uradniku za temeljne pravice o ugotovitvah v zvezi s pritožbo in njenem nadaljnjem spremljanju, ki ga izvede Agencija.

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 72 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Uradnik za temeljne pravice poroča izvršnemu direktorju in upravnemu odboru o ugotovitvah v zvezi s pritožbo in njenem nadaljnjem spremljanju, ki ga izvedejo Agencija in države članice.

7.  Uradnik za temeljne pravice obvesti izvršnega direktorja in upravni odbor o ugotovitvah v zvezi z upravičenimi pritožbami. Izvršni direktor in upravni odbor nato poročata o nadaljnjem spremljanju pritožb, ki ga izvedejo Agencija in države članice.

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 72 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a.  Poročilo o prejetih pritožbah, vrstah kršitev temeljnih pravic, dejavnostih Agencije, na katere se nanaša pritožba, državi članici ali tretji državi, na katero se nanaša pritožba, in nadaljnjem spremljanju se vključi v letno poročilo o dejavnostih Agencije.

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 72 – odstavek 9 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija zagotovi, da je standardni pritožbeni obrazec na voljo v najpogosteje uporabljenih jezikih ter da je med vsemi dejavnostmi Agencije dostopen na spletnem mestu Agencije in v tiskani obliki. Uradnik za temeljne pravice obravnava tudi pritožbe, ki niso vložene na standardnem pritožbenem obrazcu.

Agencija zagotovi, da sta standardni pritožbeni obrazec in informacijski list na voljo v najpogosteje uporabljenih jezikih, zlasti tistih, ki jih migranti in prosilci za azil razumejo ali za katere se upravičeno domneva, da jih razumejo, ter da je med vsemi dejavnostmi Agencije dostopen na spletnem mestu Agencije in v tiskani obliki. Uradnik za temeljne pravice obravnava tudi pritožbe, ki niso vložene na standardnem pritožbenem obrazcu. Domnevnim žrtvam se na zahtevo zagotovijo dodatne informacije in pomoč v zvezi s postopkom za pritožbe. Zagotovijo se tudi mladoletnikom prilagojene informacije, da se jim olajša dostop do pritožbenega mehanizma.

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 74 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 74a

 

Poročanje in zagotavljanje informacij Evropskemu parlamentu

 

1.  Evropski parlament ali Svet lahko izvršnega direktorja pozoveta, naj poroča o opravljanju svojih nalog, zlasti v zvezi z izvajanjem in spremljanjem strategije za temeljne pravice, konsolidiranim letnim poročilom o dejavnostih Agencije za preteklo leto, delovnim programom za naslednje leto in večletnim programom Agencije. Izvršni direktor poroča Evropskemu parlamentu in na zahtevo odgovori na vsa vprašanja njegovih poslancev.

 

2.  Poročilo poleg informacij iz odstavka 1 vsebuje tudi vse druge ustrezne informacije, ki jih namensko zahteva Evropski parlament.

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 80 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija v treh letih od začetka veljavnosti te uredbe in vsake tri leta zatem opravi vrednotenje, da oceni zlasti učinek, učinkovitost in uspešnost delovanja Agencije ter njen način dela v zvezi s cilji, pooblastili in nalogami, ki jih ima. Pri vrednotenju se obravnavajo zlasti morebitna potreba po spremembi pooblastil Agencije in finančne posledice takšnih sprememb.

1.  Komisija v enem letu od začetka veljavnosti te uredbe in nato vsaki dve leti opravi vrednotenje, da oceni zlasti učinek, učinkovitost in uspešnost delovanja Agencije ter njen način dela v zvezi s cilji, pooblastili in nalogami, ki jih ima. Pri vrednotenju se obravnavajo zlasti morebitna potreba po spremembi uredbe, pooblastil Agencije in finančne posledice takšnih sprememb.

V vrednotenju je zajeta tudi posebna analiza o tem, kako je bila pri uporabi te uredbe upoštevana Listina o temeljnih pravicah.

V vrednotenju je zajeta tudi posebna analiza o tem, kako je bila pri uporabi te uredbe upoštevana Listina o temeljnih pravicah ter primeri pritožb in njihovo reševanje.

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 80 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Pri prvem vrednotenju po začetku veljavnosti te uredbe se preuči, ali je treba Agenciji zagotoviti dostop do ustreznih evropskih podatkovnih zbirk.

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 80 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Izvršni direktor redno izmenjuje mnenja z ustreznimi organi Evropskega parlamenta, zlasti glede konkretnega sodelovanja s tretjimi državami, in predstavlja letna poročila Agencije.

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 80 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija pri vsakem nadaljnjem vrednotenju oceni rezultate, ki jih je Agencija dosegla v zvezi s svojimi cilji, pooblastili in nalogami.

3.  Komisija pri vsakem vrednotenju oceni rezultate, ki jih je Agencija dosegla v zvezi s svojimi cilji, pooblastili in nalogami.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Evropska mejna in obalna straža

Referenčni dokumenti

COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

AFET

21.1.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Javier Nart

16.2.2016

Datum sprejetja

12.5.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

42

8

9

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Eduard Kukan, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Ryszard Czarnecki, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Andrzej Grzyb, András Gyürk, Soraya Post, Jean-Luc Schaffhauser, Dubravka Šuica, Bodil Valero

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Michel Dantin, Raymond Finch, Heidi Hautala, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta


MNENJE Odbora za proračun (26.4.2016)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mejni in obalni straži ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2007/2004, Uredbe (ES) št. 863/2007 in Odločbe Sveta 2005/267/ES

(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

Pripravljavka mnenja: Eider Gardiazabal Rubial

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija je to uredbo predložila v večjem svežnju mejne in obalne straže, ki vsebuje tudi predloge za spremembo uredb, s katerima sta bili ustanovljeni Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) in Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA). Za ti dve agenciji Komisija predlaga razširitev njunih nalog z dodatnim členom o evropskem sodelovanju na področju funkcij obalne straže, medtem ko naj bi Evropska agencija za mejno in obalno stražo nastala iz obstoječe agencije Frontex.

Iz proračunskega vidika bi bilo treba podpreti ta poskus ustvarjanja sinergij med agencijami, ki delujejo na sorodnih področjih, tudi z ozirom na omejene finančne vire, ki so na voljo v razdelku 3.

Komisija v svoji oceni finančnih posledic zakonodajnega predloga predlaga splošni proračun Evropske agencije za mejno in obalno stražo v višini 1212 milijonov EUR za preostanek sedanjega večletnega finančnega okvira, bolj konkretno 281 milijonov EU v letu 2017, 298 milijonov EUR v letu 2018, 310 milijonov EUR v letu 2019 in 322 milijonov v letu 2020.

Glede na omejene vire, ki so na voljo v razdelku 3 sedanjega večletnega finančnega okvira, pripravljavka mnenja resno dvomi, da bi bilo mogoče ta predvidena zvišanja sredstev financirati v okviru veljavne zgornje meje. Pripravljavka mnenja zato meni, da mora Komisija čim prej predlagati povišanje zgornje meje za razdelek 3, da bi bilo mogoče financirati dodatne potrebe, povezane s trenutno migracijsko krizo, ki se do leta 2020 najverjetneje še ne bo polegla.

Funkcijo obalne straže bo poleg tega okrepilo dodatnih 87,2 milijona EUR za EMSA in 30,1 milijona EUR za EFCA, ki jih bosta ti agenciji med leti 2017–2020 prejeli za financiranje njunih novih funkcij. Funkcija obalne straže se bo tako deloma financirala tudi iz razdelkov 1a in 2.

Vzporedno z dodatnimi odobrenimi sredstvi se bo znatno povišalo tudi število osebja v Evropski agenciji za mejno in obalno stražo. V proračunu za leto 2016 je bilo po kadrovskem načrtu za agencijo Frontex odobrenih 225 delovnih mest. Do leta 2020 bo po kadrovskem načrtu to število naraslo na 550 delovnih mest. Poleg tega bo naraslo tudi število zunanjega osebja, kot so pogodbeni uslužbenci in napoteni nacionalni strokovnjaki, s ciljem doseči 1000 zaposlenih do leta 2020.

Treba pa je poudariti, da Komisija v svoji oceni finančnih posledic zakonodajnega predloga kot temelj še vedno navaja program, kot je bil določen v sporočilu COM(2013)0519, kjer se postopoma znižuje število „starih“ delovnih mest na agenciji Frontex (razen dodatnih delovnih mest, odobrenih s spremembama proračuna 5/2015 in 7/2015 in s proračunom 2016) z 149 mest v letu 2016 na 145 mest v letu 2020. Pripravljavki mnenja se glede na razvoj politike v zadnjih dveh letih to stališče ne zdi več aktualno in poziva Komisijo, naj vsa delovna mesta vseh agencij, ki se ubadajo z migracijsko krizo, izvzame iz cilja 5-odstotnega zmanjšanja števila delovnih mest.

Pripravljavka mnenja sicer ne dvomi v potrebo po znatnem povečanju odobrenih sredstev in osebja, kar predlaga Komisija, vendar bi rada poudarila, da bi se bilo treba izogniti oblikovanju super agencije, ki bi lahko dominirala vse ostale agencije na področju notranjih zadev. Zato od Komisije pričakuje podobno smelo zastavljen predlog za nadaljnji razvoj Evropskega azilnega podpornega urada v bližnji prihodnosti.

Glede na to, da se je v zadnjih letih proračun Frontexa znatno povečal in da se bo v naslednjih letih do leta 2020 še povečeval, pripravljavka mnenja meni, da bi bilo primerno spremeniti proračunsko nomenklaturo za agencijo, kar zadeva njene operativne odhodke. Treba bi bilo zagotoviti, da bo lahko proračunski organ vplival na operativne prednostne naloge agencije. Pripravljavka mnenja poziva Komisijo, naj te spremembe nomenklature uvede že pri predstavitvi predloga proračuna za proračunsko leto 2017.

Nadalje meni, da si Evropski parlament zasluži večjo vlogo v postopku imenovanja izvršnega direktorja, in je s tem v zvezi tudi predlagala spremembe, ob tem pa se oprla na zgled Agencije Evropske unije za temeljne pravice.

Pripravljavka mnenja je tudi zaskrbljena, da po več kot 10 letih agencija Frontex in Republika Poljska še vedno nista sklenili sporazuma o sedežu, in poziva pristojne organe, naj čim prej dokončajo ta sporazum.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da obravnava naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33) Komisija in države članice bi morale biti zastopane v upravnem odboru, da lahko izvajajo politiko in imajo politični nadzor nad Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo. Odbor bi morali sestavljati operativni vodje nacionalnih služb, odgovornih za upravljanje mejnih policistov, ali njihovi predstavniki, kjer je to mogoče. Ta odbor bi moral imeti pooblastila, ki jih potrebuje za določitev proračuna, preverjanje njegovega izvajanja, sprejemanje ustreznih finančnih pravil, vzpostavitev preglednih delovnih postopkov za sprejemanje odločitev Evropske agencije za mejno in obalno stražo ter imenovanje izvršnega direktorja in namestnika izvršnega direktorja. Agencija bi se morala voditi in delovati v skladu z načeli skupnega pristopa k decentraliziranim agencijam Unije, ki so ga 19. julija 2012 sprejeli Evropski parlament, Svet in Evropska komisija.

(33) Komisija in države članice bi morale biti zastopane v upravnem odboru, da lahko izvajajo politiko in imajo politični nadzor nad Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo. Odbor bi morali sestavljati operativni vodje nacionalnih služb, odgovornih za upravljanje mejnih policistov, ali njihovi predstavniki, kjer je to mogoče. Ta odbor bi moral imeti pooblastila, ki jih potrebuje za določitev proračuna, preverjanje njegovega izvajanja, sprejemanje ustreznih finančnih pravil, vzpostavitev preglednih delovnih postopkov za sprejemanje odločitev Evropske agencije za mejno in obalno stražo ter imenovanje izvršnega direktorja in namestnika izvršnega direktorja. Agencija bi se morala voditi in delovati v skladu z načeli skupnega pristopa k decentraliziranim agencijam Unije, ki so ga 19. julija 2012 sprejeli Evropski parlament, Svet in Evropska komisija. To vključuje sklenitev sporazuma o sedežu med agencijo in državo gostiteljico.

Obrazložitev

Agencija Frontex in Republika Poljska še vedno nista sklenili sporazuma o sedežu, čeprav Frontex obstaja že več kot 10 let. Tak sporazum je treba skleniti čim prej in najpozneje tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34) Za zagotavljanje avtonomije Evropske agencije za mejno in obalno stražo bi ji bilo treba dodeliti samostojni proračun, katerega prihodki izhajajo zlasti iz prispevka Unije. Za prispevek Unije in morebitne druge subvencije v breme splošnega proračuna Evropske unije bi bilo treba uporabiti proračunski postopek Unije. Revizijo računovodskih izkazov bi moralo izvajati Računsko sodišče.

(34) Za zagotavljanje avtonomije Evropske agencije za mejno in obalno stražo bi ji bilo treba dodeliti samostojni proračun, katerega prihodki izhajajo zlasti iz prispevka Unije. Za prispevek Unije in morebitne druge subvencije v breme splošnega proračuna Evropske unije bi bilo treba uporabiti proračunski postopek Unije. Revizijo računovodskih izkazov bi moralo izvajati Računsko sodišče. Proračun, ki ga sprejme upravni odbor, bi moral biti uravnotežen z vidika različnih področij dejavnosti agencije, vključno z zagotavljanjem temeljnih pravic.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka m a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ma) pomaga pri vzpostavitvi infrastrukture ob ustreznem upoštevanju spolne in starostne sestave migrantov, pri čemer je treba zlasti upoštevati poseben položaj žensk in mladoletnikov brez spremstva;

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Upravni odbor oblikuje in po potrebi posodablja podrobna pravila o plačilu hranarine za člane evropskih skupin mejne in obalne straže.

2. Upravni odbor na predlog Komisije oblikuje in po potrebi posodablja podrobna pravila o plačilu hranarine za člane evropskih skupin mejne in obalne straže.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. V zvezi z omenjenimi nastalimi stroški je DDV upravičen, če je neodbiten.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Evropska agencija za mejno in obalno stražo pri opravljanju svojih nalog upošteva posebne potrebe otrok, žrtev trgovine z ljudmi, oseb, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo, oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, oseb v stiski na morju in drugih oseb v posebej ranljivem položaju.

3. Evropska agencija za mejno in obalno stražo pri opravljanju svojih nalog upošteva posebne potrebe otrok, žensk, žrtev trgovine z ljudmi, oseb, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo, oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, oseb v stiski na morju in drugih oseb v posebej ranljivem položaju.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. V skladu s pravom Unije in temeljnimi pravicami so naloge uradnikov za zvezo Agencije vzpostavitev in vzdrževanje stikov s pristojnimi organi tretje države, v katero so napoteni, da bi prispevali k preprečevanju in boju zoper nezakonito priseljevanje ter k vrnitvi nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav. Ti uradniki za zvezo se tesno usklajujejo z delegacijami Unije.

3. V skladu s pravom Unije in temeljnimi pravicami so naloge uradnikov za zvezo Agencije vzpostavitev in vzdrževanje stikov s pristojnimi organi tretje države, v katero so napoteni, da bi prispevali k preprečevanju in boju zoper nezakonito priseljevanje ter k vrnitvi nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav. Ti uradniki za zvezo se tesno usklajujejo z delegacijami unije in imajo svoje pisarne v isti zgradbi, če je to mogoče.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Odločitev o napotitvi uradnikov za zvezo v tretje države je pogojena s predhodnim mnenjem Komisije, Evropski parlament pa je o teh dejavnostih čim prej in v celoti obveščen.

4. Odločitev o napotitvi uradnikov za zvezo v tretje države je pogojena s predhodnim mnenjem Komisije, Evropski parlament pa je o teh dejavnostih in njihovih finančnih posledicah čim prej in v celoti obveščen.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Država članica, v kateri ima Agencija sedež, zagotovi najboljše možne pogoje za ustrezno delovanje Agencije, vključno z večjezičnim in evropsko usmerjenim izobraževanjem ter ustreznimi prometnimi povezavami.

3. Država članica, v kateri ima Agencija sedež, zagotovi najboljše možne pogoje za ustrezno delovanje Agencije, vključno z večjezičnim in evropsko usmerjenim izobraževanjem ter ustreznimi prometnimi povezavami, zagotovi pa tudi ustrezne varnostne ukrepe za osebje in zgradbe Agencije.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Kandidati, ki jih predlaga Komisija, se nato predstavijo pred Svetom in pristojnim odborom Evropskega parlamenta ter odgovarjajo na vprašanja, po tem pa Evropski parlament in Svet podata vsak svoje mnenje in prednostni vrstni red kandidatov, ki ga posredujeta upravnem odboru.

Obrazložitev

Postopek izbora bi moral obsegati predstavitev pred pristojnimi organi Parlamenta in Sveta.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Izvršnega direktorja imenuje upravni odbor na podlagi zaslug ter dokazanih visokih upravnih in vodstvenih sposobnosti, pa tudi poklicnih izkušenj, pridobljenih na visokem vodstvenem položaju na področju upravljanja zunanjih meja in vrnitve. Upravni odbor odloča z dvotretjinsko večino vseh članov, ki imajo glasovalno pravico.

2. Izvršnega direktorja imenuje upravni odbor ob upoštevanju teh mnenj in na podlagi zaslug ter dokazanih visokih upravnih in vodstvenih sposobnosti, pa tudi poklicnih izkušenj, pridobljenih na visokem vodstvenem položaju na področju upravljanja zunanjih meja in vrnitve. Upravni odbor odloča z dvotretjinsko večino vseh članov, ki imajo glasovalno pravico.

Obrazložitev

Upravni odbor mora pri svoji odločitvi o imenovanju upoštevati zgoraj omenjene predstavitve.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 75 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Ne glede na druge vrste prihodkov so prihodki agencije sestavljeni iz:

1. Prihodke agencije sestavljajo:

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 75 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Da bi povečali preglednost proračuna, se operativni odhodki v proračunu Unije predstavijo v ločenih proračunskih postavkah glede na področje dejavnosti.

Obrazložitev

To je potrebno zaradi večjega proračuna, ki je na voljo za novo agencijo in za njene obsežnejše operativne funkcije.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 75 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Komisija pošlje načrt Evropskemu parlamentu in Svetu (v nadaljnjem besedilu: proračunski organ) skupaj s predhodnim predlogom proračuna Evropske unije.

7. Komisija po prejetju pošlje oceno Evropskemu parlamentu in Svetu (v nadaljnjem besedilu: proračunski organ).

Obrazložitev

a. Oceno bi bilo treba nemudoma poslati naprej.

b. Predhodni predlog proračuna Evropske unije ne obstaja.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 75 – odstavek 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

13. Proračun Agencije, ki ga sprejme upravni odbor, zaradi financiranja zagotovitve hitrih posredovanj na mejah in posredovanj za vračanje vključuje finančno operativno rezervo, ki znaša najmanj 4 % odobritve, predvidene za operativne dejavnosti. Rezerva mora biti zagotovljena vse leto.

13. Proračun Agencije, ki ga sprejme upravni odbor, zaradi financiranja zagotovitve hitrih posredovanj na mejah in posredovanj za vračanje vključuje finančno operativno rezervo, ki znaša najmanj 4 % odobritve, predvidene za operativne dejavnosti. 1. oktobra vsako leto mora biti še vedno na voljo najmanj ena četrtina rezerve, da bi se lahko krile potrebe, ki bi nastale do konca leta.

Obrazložitev

Zagotavljanje rezerve vse leto nima smisla, saj je ideja rezerve ta, da jo je mogoče uporabiti. Da pa bi zagotovili, da je tudi na koncu proračunskega leta še vedno na voljo del rezerve, bi predlagali opredelitev minimalnega odstotka, ki mora biti na voljo 1. oktobra, podobno kot v določbah Solidarnostnega sklada EU.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 80 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija pri vsakem nadaljnjem vrednotenju oceni rezultate, ki jih je Agencija dosegla v zvezi s svojimi cilji, pooblastili in nalogami.

črtano

Obrazložitev

Vsebino tega odstavka večinoma pokriva odstavek 1. Poleg tega je treba celovito oceno glede na spremenljivost razmer na tem področju opraviti vsaka tri leta.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Sveženj o evropski mejni in obalni straži

Referenčni dokumenti

COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

21.1.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Eider Gardiazabal Rubial

3.2.2016

Datum sprejetja

26.4.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

25

2

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Andrej Novakov (Andrey Novakov), Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Isabella Adinolfi, Anders Primdahl Vistisen


MNENJE Odbora za ribištvo (20.4.2016)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mejni in obalni straži ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2007/2004, Uredbe (ES) št. 863/2007 in Odločbe Sveta 2005/267/ES

(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

Pripravljavec mnenja: Alain Cadec

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija v okviru ustanavljanja Evropske agencije za mejno in obalno stražo predlaga evropsko sodelovanje na področju funkcij obalne straže (člen 52). Besedilo tega člena je že bilo vključeno v mandat Evropske agencije za pomorsko varnost in Evropske agencije za nadzor ribištva. Taka prilagoditev mandata za navedene tri agencije je nujen pravni instrument za okrepitev sodelovanja med njimi in sodelovanje z nacionalnimi organi, ki opravljajo funkcije obalne straže.

Odbor za ribištvo želi podkrepiti predlog Komisije zgolj v delu, ki zadeva sodelovanje na področju „funkcij obalne straže“, pri katerem je udeležena Agencija za nadzor ribištva. Funkcije obalne straže bi bilo smiselno opredeliti, da bi preprečili zmedo glede drugih funkcij navedenih treh agencij in določili obseg sodelovanja. Sedanji sistem sodelovanja na področju funkcij obalne straže zaznamujejo zamude in pomanjkljivosti, zlasti zaradi pomanjkanja informacij o zmogljivostih, pristojnostih in pooblastilih drugih organov, zaradi omejenih operativnih sredstev, pomanjkanja interoperabilnosti sistemov in sredstev ter zaradi pomanjkljivosti pri načrtovanju in skupnih operacijah.

Predlog na evropski ravni usklajuje operacije spremljanja, preprečevanja in nadzora na morju za boljše razumevanja razmer v pomorstvu, hkrati pa bo podprl usklajene in stroškovno učinkovite ukrepe. To sodelovanje bo okrepilo zmogljivosti EU za odzivanje na nevarnosti in tveganja na področju pomorstva v Uniji, tudi z izboljšanjem sodelovanja med evropskimi agencijami in med vsemi drugimi relevantnimi akterji. Poleg tega bo preprečilo podvajanje prizadevanj, saj bo zagotovilo usklajeno in učinkovito delovanje akterjev, zlasti evropskih agencij, s ciljem razviti sinergije.

Na podlagi tega predloga bodo tri agencije lahko podpirale nacionalne organe in delovale skupaj in učinkovito ter nacionalnim organom tako pomagale pri izvajanju operacij spremljanja ter varnostnih in nadzornih operacij, tako da bodo nudile opremo in usposabljanje, omogočale izmenjavo informacij ter zagotavljale potrebno usklajevanje večdimenzionalnih operacij. V zdajšnjem okviru velikih čezmejnih migracijskih tokov, zaradi katerih je potrebna večja materialna in človeška solidarnost EU, je to sodelovanje bistvenega pomena.

Pripravljavec mnenja toplo pozdravlja ta predlog, s katerimi bodo pooblastila Evropske agencije za nadzor ribištva usklajena s pooblastili Evropske agencije za pomorsko varnost in Evropske agencije za mejno in obalno stražo zgolj pri sodelovanju na področju funkcij obalne straže. Tudi v primeru zmogljivosti na nacionalni ravni je treba le-te nujno usklajevati na ravni EU.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ribištvo poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da obravnava naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18) Evropska agencija za mejno in obalno stražo bi morala imeti na voljo potrebno opremo in osebje, ki jih lahko da na voljo in napoti pri skupnih operacijah ali hitrih posredovanjih na mejah. Zato bi bilo treba Evropski agenciji za mejno in obalno stražo omogočiti, da pri začetku izvajanja hitrih posredovanj na mejah na zahtevo države članice ali v okviru razmer, ko so potrebni nujni ukrepi, napoti evropske skupine mejne in obalne straže iz hitre rezervne sestave, ki bi morala biti stalna enota, sestavljena iz majhnega deleža vseh mejnih policistov v državah članicah, ki bi morala obsegati najmanj 1 500 mejnih policistov. Napotitev evropskih skupin mejne in obalne straže iz hitre rezervne sestave bi morala po potrebi takoj spremljati napotitev dodatnih evropskih skupin mejne in obalne straže.

(18) Evropska agencija za mejno in obalno stražo bi morala imeti na voljo potrebno opremo in osebje, ki jih lahko da na voljo in napoti pri skupnih operacijah ali hitrih posredovanjih na mejah. Zato bi bilo treba Evropski agenciji za mejno in obalno stražo omogočiti, da pri začetku izvajanja hitrih posredovanj na mejah na zahtevo države članice ali v okviru razmer, ko so potrebni nujni ukrepi, napoti evropske skupine mejne in obalne straže iz hitre rezervne sestave, ki bi morala biti stalna enota, sestavljena iz majhnega deleža vseh mejnih policistov v državah članicah, ki bi morala obsegati najmanj 1 500 mejnih policistov. Osebje teh ekip bi moralo vključevati tudi tolmače ali osebe, ki tekoče govorijo oba jezika, to je jezik države članice gostiteljice in jezik, ki ga pretežno govorijo tisti, ki jih morajo obravnavati. Napotitev evropskih skupin mejne in obalne straže iz hitre rezervne sestave bi morala po potrebi takoj spremljati napotitev dodatnih evropskih skupin mejne in obalne straže.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19a) Prevoz v majhnih plovilih, ki niso primerna za plovbo po morju, je privedel do velikega porasta števila smrtnih žrtev med migranti na zunanjih morskih mejah Unije. S sodelovanjem med agencijami Unije na področju funkcij obalne straže bi se morale okrepiti operativne in tehnične zmogljivosti Evropske agencije za mejno in obalno stražo in držav članic za odkrivanje takih majhnih plovil ter zmogljivost Unije za odzivanje.