Förfarande : 2015/0310(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0200/2016

Ingivna texter :

A8-0200/2016

Debatter :

PV 05/07/2016 - 11
CRE 05/07/2016 - 11

Omröstningar :

PV 06/07/2016 - 6.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0305

BETÄNKANDE     ***I
PDF 1412kWORD 1221k
3.6.2016
PE 578.803v02-00 A8-0200/2016

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning och om upphävande av förordning (EG) nr 2007/2004, förordning (EG) nr 863/2007 och rådets beslut 2005/267/EG

(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Artis Pabriks

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor
 YTTRANDE från budgetutskottet
 YTTRANDE från fiskeriutskottet
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning och om upphävande av förordning (EG) nr 2007/2004, förordning (EG) nr 863/2007 och rådets beslut 2005/267/EG

(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0671),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 77.2 b och d samt 79.2 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0408/2015),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandena från utskottet för utrikesfrågor, budgetutskottet och fiskeriutskottet (A8-0200/2016),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Den 25 och 26 juni 201512 efterlyste Europeiska rådet större ansträngningar för att lösa migrationskrisen på ett sammanhållet sätt, bland annat genom en förstärkt gränsförvaltning för att bättre hantera alltmer blandade migrationsflöden. Den 23 september 13 betonade Europeiska rådet behovet av att ta itu med den dramatiska situationen vid de yttre gränserna och stärka kontrollerna där, bland annat genom ytterligare anslag till Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser, Europeiska stödkontoret för asylfrågor och Europol, både med personal och tekniska bidrag från medlemsstaterna.

(1)  Den 25 och 26 juni 201512 efterlyste Europeiska rådet större ansträngningar för att hantera de exempellösa migrationsflödena på ett sammanhållet sätt, bland annat genom en förstärkt gränsförvaltning för att bättre hantera alltmer blandade migrationsflöden. Den 23 september 201513 betonade Europeiska rådet behovet av att ta itu med den dramatiska situationen vid de yttre gränserna och stärka kontrollerna där, särskilt genom ytterligare resurser till Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser, Europeiska stödkontoret för asylfrågor och Europol, i form av personal och tekniska bidrag från medlemsstaterna.

__________________

__________________

12  Europeiska rådets möte, slutsatser av den 25 och 26 juni 2015.

12  Europeiska rådets möte, slutsatser av den 25 och 26 juni 2015.

13  Uttalande av den 23 september 2015 från det informella migrationsmötet mellan stats- och regeringschefer.

13  Uttalande av den 23 september 2015 från det informella migrationsmötet mellan EU:s stats- och regeringschefer.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Syftet med unionens politik rörande de yttre gränserna är att utveckla och genomföra en europeisk integrerad gränsförvaltning på nationell nivå och unionsnivå, vilket är en förutsättning för den fria rörligheten för personer inom unionen och ett grundläggande inslag i ett område med frihet, säkerhet och rättvisa. Europeisk integrerad förvaltning av de yttre gränserna är viktig för att förbättra hanteringen av migration och åstadkomma god säkerhet inom unionen.

(2)  Syftet med unionens politik rörande de yttre gränserna är att utveckla och genomföra en europeisk integrerad gränsförvaltning på nationell nivå och unionsnivå, vilket är en förutsättning för den fria rörligheten för personer inom unionen och ett grundläggande inslag i ett område med frihet, säkerhet och rättvisa. Tanken är att få till stånd en effektiv övervakning av gränspassagerna vid de yttre gränserna och ta itu med eventuella framtida hot vid dessa gränser och därigenom bidra till att motverka allvarlig brottslighet med gränsöverskridande inslag och till att säkerställa god säkerhet inom unionen, med full respekt för de grundläggande rättigheterna och skydd för den fria rörligheten för personer.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Vid genomförandet av den europeiska integrerade gränsförvaltningen bör överensstämmelse med andra politiska mål, däribland korrekt fungerande gränsöverskridande transporter, säkerställas.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  För att garantera ett effektivt genomförande av en europeisk integrerad gränsförvaltning bör en europeisk gräns- och kustbevakning inrättas. De europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna omfattar Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån samt nationella myndigheter med ansvar för gränsförvaltning, däribland kustbevakningen i den mån den utför gränskontroller, och förlitar sig på gemensamma upplysningar, kapacitet och system på nationell nivå och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns insatser på unionsnivå.

(4)  För att säkerställa ett effektivt genomförande av den europeiska integrerade gränsförvaltningen bör en europeisk gräns- och kustbevakning inrättas och tilldelas de finansiella resurser och den personal och utrustning som krävs. Den europeiska gräns- och kustbevakningen – som omfattar Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån samt nationella myndigheter med ansvar för gränsförvaltning, däribland kustbevakningen i den mån den utför gränskontroller förlitar sig på gemensam användning av upplysningar, kapacitet och system på nationell nivå och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns insatser på unionsnivå.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)   Ansvaret för den europeiska integrerade gränsförvaltningen delas mellan Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och nationella myndigheter med ansvar för gränsförvaltning, däribland kustbevakningen i den mån den utför gränskontroller. Medlemsstaterna behåller det främsta ansvaret för förvaltningen av sina avsnitt av de yttre gränserna i landets eget intresse och på ett sätt som gynnar alla medlemsstater som avskaffat intern gränskontroll, men Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska underlätta tillämpningen av unionsåtgärder rörande förvaltningen av de yttre gränserna genom att stärka, bedöma och samordna medlemsstaternas arbete för att genomföra dessa åtgärder.

(5)  Ansvaret för den europeiska integrerade gränsförvaltningen delas mellan Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och nationella myndigheter med ansvar för gränsförvaltning, däribland kustbevakningen i den mån den utför gränsövervakningsinsatser till sjöss och andra gränskontroller. Medlemsstaterna behåller det främsta ansvaret för förvaltningen av sina avsnitt av de yttre gränserna i medlemsstaternas eget intresse och på ett sätt som gynnar alla medlemsstater som avskaffat kontrollerna vid de inre gränserna, men Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån bör säkerställa tillämpningen av unionsåtgärder rörande förvaltningen av de yttre gränserna genom att stärka, bedöma och samordna insatserna i de medlemsstater som genomför dessa åtgärder. Kommissionen bör lägga fram ett lagstiftningsförslag om en strategi för en europeisk integrerad gränsförvaltning. Denna strategi bör innehålla allmänna riktlinjer, de mål som ska uppnås och de viktigaste åtgärderna för att skapa en fullt fungerande europeisk integrerad förvaltning av de yttre gränserna.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)   Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) inrättades genom rådets förordning (EG) nr 2007/2004.14 Alltsedan byrån inledde sitt arbete den 1 maj 2005 har den framgångsrikt hjälpt medlemsstaterna med operativa aspekter av förvaltningen av de yttre gränserna, med hjälp av gemensamma insatser och snabba gränsinsatser, riskanalys, informationsutbyte, förbindelser med tredjeland och återsändande av tredjelandsmedborgare som olagligen uppehåller sig på medlemsstaternas territorium.

(7)  Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) inrättades genom rådets förordning (EG) nr 2007/2004. 14 Alltsedan byrån inledde sitt arbete den 1 maj 2005 har den framgångsrikt hjälpt medlemsstaterna med att genomföra operativa aspekter av förvaltningen av de yttre gränserna, med hjälp av gemensamma insatser och snabba gränsinsatser, riskanalys, informationsutbyte, förbindelser med tredjeländer och återvändande av tredjelandsmedborgare som är föremål för ett beslut om återvändande utfärdat av en medlemsstat i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG14a.

 

___________________

___________________

14  Rådets förordning (EG) nr 2007/2004 av den 26 oktober 2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (EUT L 349, 25.11.2004, s. 1).

14  Rådets förordning (EG) nr 2007/2004 av den 26 oktober 2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (EUT L 349, 25.11.2004, s. 1).

 

14a  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 348, 21.12.2008, s. 98).

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Det ökande migrationstrycket vid de yttre gränserna, behovet av god säkerhet inom unionen och bevarandet av Schengenområdets funktion samt den övergripande solidaritetsprincipen gör det nödvändigt att stärka förvaltningen av de yttre gränserna genom att bygga vidare på Frontex arbete och vidareutveckla en byrå som har delat ansvar för förvaltningen av de yttre gränserna.

(8)  Det är nödvändigt att effektivt övervaka gränspassagerna vid de yttre gränserna, ta itu med migrationsutmaningarna och eventuella framtida hot vid de yttre gränserna, säkerställa god säkerhet inom unionen, värna Schengenområdets funktion och respektera den övergripande solidaritetsprincipen. Mot denna bakgrund är det nödvändigt att stärka förvaltningen av de yttre gränserna genom att bygga vidare på Frontex arbete och vidareutveckla Frontex till en byrå med delat ansvar för förvaltningen av de yttre gränserna.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)   Frontex uppgifter bör därför utvidgas och med tanke på dessa ändringar bör namnet ändras till Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån. Huvuduppgifterna för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån bör vara att upprätta en operativ och teknisk strategi för att genomföra en integrerad gränsförvaltning på unionsnivå, utöva tillsyn över hur gränskontrollen vid de yttre gränserna faktiskt fungerar, lämna ökat operativt och tekniskt stöd till medlemsstaterna med hjälp av gemensamma insatser och snabba gränsinsatser, se till att åtgärder vidtas i situationer som kräver akuta åtgärder vid de yttre gränserna samt organisera, samordna och genomföra återsändandeinsatser och återsändandeinterventioner.

(9)  Frontex uppgifter bör därför utvidgas och med tanke på dessa ändringar bör namnet ändras till Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (byrån). Huvuduppgifterna för byrån bör vara att upprätta en operativ och teknisk strategi för att genomföra en integrerad gränsförvaltning på unionsnivå, utöva tillsyn över hur gränskontrollen vid de yttre gränserna faktiskt fungerar, lämna ökat operativt och tekniskt stöd till medlemsstaterna med hjälp av gemensamma insatser och snabba gränsinsatser, säkerställa att åtgärder verkligen vidtas i situationer som kräver akuta åtgärder vid de yttre gränserna och säkerställa tekniskt och operativt stöd till medlemsstater och tredjeländer i samband med sök- och räddningsinsatser för personer i sjönöd samt organisera, samordna och genomföra återvändandeinsatser och återvändandeinterventioner.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  Byrån bör, med tanke på sin verksamhet vid de yttre gränserna, bidra till att förhindra och upptäcka allvarlig brottslighet med gränsöverskridande inslag – såsom kriminell människosmuggling, människohandel och terrorism – om det är lämpligt för byrån att agera och om den har fått relevant information genom sin verksamhet. Byrån bör samordna sin verksamhet med Europol, som är ansvarigt för att stödja och stärka medlemsstaternas insatser och deras samarbete när det gäller att förhindra och bekämpa allvarlig brottslighet som berör två eller fler medlemsstater.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9b)  Byrån bör utföra sina uppgifter utan att det påverkar medlemsstaternas befogenheter på försvarsområdet.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 9c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9c)  Som motvikt till byråns utökade uppgifter och befogenheter bör det införas ett stärkt skydd av de grundläggande rättigheterna och ökade möjligheter att utkräva ansvar.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån bör utveckla en allmän och individuellt anpassad riskanalys som bygger på en gemensam integrerad modell för riskanalys, som ska användas av byrån och medlemsstaterna. Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån bör med utgångspunkt i uppgifter från medlemsstaterna tillhandahålla lämpliga upplysningar och underrättelser om alla aspekter av en europeisk integrerad gränsförvaltning, i synnerhet gränskontroller, återsändande, irreguljär sekundär förflyttning av tredjelandsmedborgare inom unionen, förebyggande av gränsöverskridande brottslighet – däribland sådan som avser underlättande av irreguljär invandring, människohandel och terrorism – samt situationen i angränsande tredjeländer så att det blir möjligt att vidta lämpliga åtgärder eller att hantera risker för att kunna förbättra den integrerade förvaltningen av de yttre gränserna.

(11)  Byrån bör utveckla en allmän och individuellt anpassad riskanalys som bygger på en gemensam integrerad modell för riskanalys, som bör användas av byrån och medlemsstaterna. Byrån bör med utgångspunkt i uppgifter från medlemsstaterna tillhandahålla lämpliga upplysningar och underrättelser om alla aspekter av en europeisk integrerad gränsförvaltning samt om situationen i angränsande tredjeländer så att det blir möjligt att vidta lämpliga åtgärder eller att hantera identifierade hot och risker för att kunna förbättra den integrerade förvaltningen av de yttre gränserna.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 12

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  I en anda av delat ansvar bör Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån vara i stånd att regelbundet övervaka förvaltningen av de yttre gränserna. Byrån bör kunna garantera lämplig och effektiv övervakning inte bara genom riskanalys, informationsutbyte och Eurosurs insatser, utan även genom att experter från dess egen personal är närvarande i medlemsstaterna. Byrån bör därför få utplacera sambandsmän i enskilda medlemsstater under en viss period, då sambandsmännen ska rapportera till den verkställande direktören. Sambandsmännens rapport ska ingå i sårbarhetsanalysen.

(12)  I en anda av delat ansvar bör byrån ha till uppgift att regelbundet övervaka förvaltningen av de yttre gränserna. Byrån bör säkerställa lämplig och effektiv övervakning inte bara genom riskanalys, informationsutbyte och Eurosurs insatser, utan även genom att experter från dess egen personal är närvarande i medlemsstaterna. Byrån bör därför få utplacera sambandsmän i samtliga medlemsstater under en period då sambandsmännen rapporterar till den verkställande direktören. Sambandsmännens rapport bör ingå i sårbarhetsanalysen.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 13

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån bör utföra en sårbarhetsbedömning för att utvärdera medlemsstaternas kapacitet att hantera de utmaningar som uppkommer vid de yttre gränserna, däribland en bedömning av medlemsstatens utrustning och resurser samt dess beredskapsplanering för eventuella kriser vid de yttre gränserna. Medlemsstaterna bör vidta korrigerande åtgärder för att avhjälpa alla eventuella brister som fastställts i samband med bedömningen. På inrådan av den styrelse som inrättas inom ramen för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån bör den verkställande direktören fastställa vilka åtgärder som bör vidtas av den berörda medlemsstaten och ange inom vilken tid åtgärderna ska vidtas. Beslutet bör vara bindande för medlemsstaten och vidtas inte de nödvändiga åtgärderna inom utsatt tid bör ärendet överlämnas till styrelsen för vidare beslut.

(13)  Byrån bör utföra en sårbarhetsanalys, baserad på objektiva kriterier, för att bedöma medlemsstaternas kapacitet att hantera de utmaningar som uppkommer vid de yttre gränserna, bland annat genom att bedöma medlemsstaternas utrustning, infrastruktur, personal, budget och finansiella resurser samt deras beredskapsplanering för eventuella kriser vid de yttre gränserna. Medlemsstaterna bör vidta korrigerande åtgärder för att avhjälpa alla eventuella brister som fastställts i samband med bedömningen. På inrådan av en rådgivande nämnd som inrättas inom ramen för byrån bör den verkställande direktören fastställa vilka åtgärder som bör vidtas av den berörda medlemsstaten och ange inom vilken tid åtgärderna bör vidtas. Beslutet bör vara bindande för medlemsstaten, och vidtas inte de nödvändiga åtgärderna inom utsatt tid bör ärendet överlämnas till styrelsen och kommissionen.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  Sårbarhetsanalysen bör vara en förebyggande åtgärd som löpande vidtas av byrån, som ett komplement till den utvärderings- och övervakningsmekanism för Schengen som inrättades genom rådets förordning (EU) nr 1053/20131a. Den information som erhålls i samband med sårbarhetsanalysen bör även användas för mekanismens syften, i synnerhet vid beslut rörande det fleråriga och årliga utvärderingsprogrammet.

 

_____________

 

1a  Rådets förordning (EU) nr 1053/2013 av den 7 oktober 2013 om inrättande av en utvärderings- och övervakningsmekanism för kontroll av tillämpningen av Schengenregelverket och om upphävande av verkställande kommitténs beslut av den 16 september 1998 om inrättande av Ständiga kommittén för utvärdering och genomförande av Schengenkonventionen (EUT L 295, 6.11.2013, s. 27).

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 14

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)   Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån bör organisera lämpligt tekniskt och operativ stöd till medlemsstaterna, för att stärka deras kapacitet att fullgöra sina skyldigheter med avseende på kontrollen av de yttre gränserna och hantera utmaningar som uppkommer vid de yttre gränserna till följd av irreguljär invandring eller gränsöverskridande brottslighet. Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån bör därför på begäran från en medlemsstat eller på eget initiativ organisera och samordna gemensamma insatser för en eller flera medlemsstater och utplacera europeiska gräns- och kustbevakningsenheter, nödvändig teknisk utrustning och experter ur sin egen personal.

(14)  Byrån bör organisera lämpligt tekniskt och operativ stöd till medlemsstaterna, för att stärka deras kapacitet att fullgöra sina skyldigheter med avseende på kontrollen av de yttre gränserna och hantera utmaningar som uppkommer vid de yttre gränserna till följd av irreguljär migration eller gränsöverskridande brottslighet. Byrån bör därför på begäran från en medlemsstat eller på eget initiativ organisera och samordna gemensamma insatser för en eller flera medlemsstater och utplacera europeiska gräns- och kustbevakningsenheter, nödvändig teknisk utrustning och experter ur sin egen personal.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 15

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)   I situationer med särskilt och oproportionerligt tryck vid de yttre gränserna bör Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån på begäran från en medlemsstat eller på eget initiativ organisera och samordna snabba gränsinsatser och utplacera europeiska gräns- och kustbevakningsenheter från en snabbreserv samt nödvändig teknisk utrustning. Snabba gränsinsatser ska tillhandahålla förstärkning i situationer som kräver omedelbara åtgärder och det en sådan insats skulle bidra till att göra reaktionen verkningsfull. För att sådana insatser ska fungera effektivt bör medlemsstaterna ställa ett lämpligt antal gränsbevakningstjänstemän och annan personal till snabbreservens förfogande.

(15)  I situationer med särskilt och oproportionerligt tryck vid de yttre gränserna bör byrån på begäran från en medlemsstat eller på eget initiativ organisera och samordna snabba gränsinsatser och utplacera europeiska gräns- och kustbevakningsenheter från en reserv för snabba insatser samt nödvändig teknisk utrustning. Snabba gränsinsatser bör tillhandahålla förstärkning i situationer som kräver omedelbara åtgärder och där en sådan insats skulle bidra till att göra reaktionen verkningsfull. För att sådana insatser ska fungera effektivt bör medlemsstaterna ställa ett lämpligt antal gränsbevakningstjänstemän och annan relevant personal till förfogande för reserven för snabba insatser och tillhandahålla nödvändig teknisk utrustning. Byrån och den berörda medlemsstaten bör komma överens om en operativ plan.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 16

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)   I särskilda områden vid de yttre gränserna, där medlemsstaterna står inför ett oproportionerligt högt migrationstryck som kännetecknas av stora blandade migrationsinflöden, bör medlemsstaterna kunna förlita sig på ett ökat operativt och tekniskt bistånd från stödgrupperna för migrationshantering som består av experter från medlemsstaterna som utplaceras av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån tillsammans med Europeiska stödkontoret för asylfrågor, Europol och unionens övriga berörda organ och byråer samt experter från Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån. Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån bör bistå kommissionen med samordningen mellan de olika aktörerna på plats.

(16)  Om medlemsstaterna står inför oproportionerligt stora migrationsutmaningar som kännetecknas av stora blandade migrationsinflöden, bör medlemsstaterna kunna förlita sig på ett ökat operativt och tekniskt stöd i hotspot-områden från stödgrupperna för migrationshantering som består av experter från medlemsstaterna som utplaceras av byrån tillsammans med Europeiska stödkontoret för asylfrågor, Europol och unionens övriga berörda organ och byråer samt experter från byråns personal. Byrån bör bistå kommissionen med samordningen mellan de olika aktörerna på plats.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 16a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a)  I hotspot-områden bör de olika organen och byråerna och medlemsstaterna verka inom ramen för sina respektive uppdrag och befogenheter. Byrån bör underlätta tillämpningen av unionsåtgärder rörande förvaltningen av de yttre gränserna och återvändande, medan Europeiska stödkontoret för asylfrågor bör hjälpa till att förbättra genomförandet av det gemensamma europeiska asylsystemet och bistå medlemsstaterna i asylrelaterade ärenden, och Europol bör tillhandahålla sakkunskap, strategiska och operativa analyser av gränsöverskridande organiserad brottslighet och sprängning av människosmugglingsligor, medan Eurojust bör stödja samarbetet mellan nationella utredande organ och åklagarmyndigheter. Medlemsstaterna är fortsatt ansvariga för att fatta konkreta beslut om asylansökningar och återvändande.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 17

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)   När en medlemsstat inte vidtar nödvändiga korrigerande åtgärder i enlighet med sårbarhetsbedömningen eller vid oproportionerligt stort migrationstryck vid de yttre gränserna som försvårar kontrollen av de yttre gränserna så mycket att Schengenområdets funktion äventyras bör unionen reagera enhetligt, snabbt och effektivt. I detta syfte och för att åstadkomma bättre samordning på unionsnivå bör kommissionen fastställa åtgärder som ska vidtas av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och krav på att de berörda medlemsstaterna ska samarbeta med byrån vid genomförandet av dessa åtgärder. Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån bör därefter fastställa vilka insatser som krävs för att i praktiken genomföra de åtgärder som anges i kommissionens beslut, och utarbeta en operativ plan tillsammans med den berörda medlemsstaten.

(17)  När en medlemsstat inte vidtar nödvändiga korrigerande åtgärder i enlighet med sårbarhetsanalysen eller vid oproportionerligt stort migrationstryck vid de yttre gränserna som försvårar kontrollen av de yttre gränserna så mycket att Schengenområdets funktion som ett område utan inre gränskontroller äventyras bör unionen reagera enhetligt, snabbt och effektivt. I detta syfte och för att säkerställa bättre samordning på unionsnivå bör kommissionen fastställa åtgärder som ska vidtas av byrån. Vid antagandet av sådana åtgärder är det – med tanke på suveränitetsrelaterade aspekter och deras politiskt känsliga natur, som berör nationella verkställighets- och ingripandebefogenheter – lämpligt att rådet, som bör agera på förslag av kommissionen, tilldelas genomförandebefogenheter. Den berörda medlemsstaten bör samarbeta med byrån vid genomförandet av dessa åtgärder. Byrån bör därefter fastställa vilka insatser som krävs för att i praktiken genomföra de åtgärder som anges i rådets beslut, och komma överens om en operativ plan tillsammans med den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 18

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)   Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån bör förfoga över den utrustning och personal som behövs för gemensamma insatser eller snabba gränsinsatser. När snabba gränsinsatser inleds på begäran av en medlemsstat eller i en situation som kräver akuta åtgärder bör Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån kunna utplacera europeiska gräns- och kustbevakningsenheter från en snabbreserv som bör vara en fast styrka på minst 1 500 personer, vilket motsvarar en liten del av alla gränsbevakningstjänstemän i medlemsstaterna. Utplaceringen av europeiska gräns- och kustbevakningsenheter från snabbreserven bör vid behov omedelbart kompletteras med ytterligare europeiska gräns- och kustbevakningsenheter.

(18)  Byrån bör förfoga över den utrustning och personal som behövs för gemensamma insatser eller snabba gränsinsatser. När snabba gränsinsatser inleds på begäran av en medlemsstat eller i en situation som kräver akuta åtgärder bör byrån kunna utplacera europeiska gräns- och kustbevakningsenheter från en reserv för snabba insatser som bör vara en fast styrka på minst 1 500 personer, vilket motsvarar en del av alla gränsbevakningstjänstemän i medlemsstaterna. Utplaceringen av europeiska gräns- och kustbevakningsenheter från reserven för snabba insatser bör när så är nödvändigt omedelbart kompletteras med ytterligare europeiska gräns- och kustbevakningsenheter.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 20

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Den 8 oktober 2015 begärde Europeiska rådet att man skulle utvidga mandatet för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser så att byrån kan bistå medlemsstaterna med att återsända tredjelandsmedborgare som olagligen uppehålla sig på medlemsstaternas territorium däribland genom att organisera gemensamma återsändandeinsatser på eget initiativ och stärka dess roll i samband med framskaffandet av resehandlingar. I detta syfte begärde Europeiska rådet inrättande av en särskild återsändandeenhet inom Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån med uppdrag att samordna byråns verksamhet i fråga om återsändande.

utgår

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 21

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån bör öka stödet till medlemsstaterna för att återsända tredjelandsmedborgare som olagligen uppehåller sig på unionens territorium i enlighet med unionens återvändandepolitik och med hänsyn till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG. 15 Byrån bör i synnerhet samordna och organisera återsändandeinsatser från en eller flera medlemsstater samt organisera och genomföra återsändandeingripanden för att stärka systemet för återsändande i medlemsstater som behöver ökat tekniskt och operativ bistånd för att kunna fullgöra sina skyldigheter i enlighet med det direktivet att återsända tredjelandsmedborgare som olagligen uppehåller sig på unionens territorium.

(21)  Byrån bör öka stödet till medlemsstaterna för att återbörda tredjelandsmedborgare som irreguljärt uppehåller sig på unionens territorium i enlighet med unionens återvändandepolitik och med hänsyn till direktiv 2008/115/EG. Byrån bör i synnerhet samordna och organisera återvändandeinsatser från en eller flera medlemsstater samt organisera och genomföra återvändandeinterventioner för att stärka systemet för återvändande i medlemsstater som behöver ökat tekniskt och operativt stöd för att kunna fullgöra sina skyldigheter i enlighet med det direktivet att återbörda tredjelandsmedborgare som irreguljärt uppehåller sig på unionens territorium.

___________

 

15Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 348, 24.12.2008, s. 98).

 

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 21a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a)  Byrån bör tillhandahålla medlemsstaterna nödvändigt stöd när det gäller att organisera gemensamma återvändandeinsatser och återvändandeinterventioner som avser irreguljära migranter utan att ifrågasätta skälen till medlemsstaternas beslut om återvändande och utan att på något sätt urholka respekten för de grundläggande rättigheterna. Byrån bör även, i samarbete med myndigheterna i de berörda tredjeländerna, bistå medlemsstaterna i att skaffa fram resehandlingar för återvändande.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 21b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21b)  En eventuell överenskommelse mellan en medlemsstat och ett tredjeland fritar inte byrån eller medlemsstaterna från deras skyldigheter enligt unionsrätten eller folkrätten, särskilt inte från skyldigheten att iaktta principen om non-refoulement, om de känner till eller borde känna till att systembrister i asylförfarandet och mottagningsvillkoren för asylsökande i det tredjelandet gör att det finns konkreta skäl att anta att den asylsökande skulle löpa allvarlig risk för att utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling, eller om de känner till eller borde känna till att detta tredjeland tillämpar en praxis som strider mot principen om non-refoulement.

Motivering

I samband med återvändandeinsatser för återvändandeinterventioner är det av yttersta vikt att upprepa de vägledande principer som ska ligga till grund för varje återvändande av en tredjelandsmedborgare. Ändringsförslaget är baserat på skäl 13 i förordning (EU) nr 656/2014 om fastställande av regler för övervakningen av de yttre sjögränserna inom ramen för det operativa samarbete som samordnas av Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex).

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 22

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån bör inrätta en reserv av återsändningsövervakare, återsändningsledsagare och återsändningsexperter som ska ställas till förfogande av medlemsstaterna och som ska delta i återsändandeinsatser och som ska utgöra en del av särskilt anpassade europeiska interventionsenheter för återsändande som deltar i återsändandeinterventioner. Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån bör ge dem nödvändig utbildning.

(22)  Byrån bör inrätta en reserv av övervakare av påtvingat återvändande, experter på påtvingat återvändande och återvändandespecialister som ska ställas till förfogande av medlemsstaterna och som ska delta i återvändandeinsatser och som ska utgöra en del av särskilt anpassade europeiska interventionsenheter för återvändande som deltar i återvändandeinterventioner. Reserverna bör omfatta personal med specifik expertis när det gäller skydd av barn. Byrån bör ge denna personal nödvändig utbildning.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a)  Särskilda bestämmelser bör gälla för den personal som är inblandad i återvändanderelaterad verksamhet, med angivande av deras uppgifter, befogenheter och ansvarsområden. Särskilda anvisningar bör också utarbetas beträffande chefspiloternas befogenhet och utvidgningen av den straffrättsliga jurisdiktionen för det land där flygplanet är registrerat i enlighet med internationell luftfartslag.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 23

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån bör ta fram särskilda utbildningsverktyg och tillhandahålla utbildning på unionsnivå för nationella utbildare av gränsbevakningspersonal samt, för tjänstemän vid de behöriga nationella myndigheterna, kompletterande utbildning och seminarier rörande kontroll av de yttre gränserna och återsändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna. Byrån bör få anordna utbildning i samarbete med medlemsstaterna och tredjeland på deras territorium.

(23)  Byrån bör ta fram särskilda utbildningsverktyg, bland annat särskild utbildning i skydd av barn, och tillhandahålla utbildning på unionsnivå för nationella utbildare av gränsbevakningspersonal samt, för bl.a. tjänstemän vid de behöriga nationella myndigheterna, kompletterande utbildning och seminarier rörande uppgifter i samband med integrerad gränsförvaltning. Byrån bör få anordna utbildning i samarbete med medlemsstaterna och tredjeländer på deras territorium.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 24

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån bör följa och bidra till den utveckling inom forskningen som är av betydelse för kontrollen av de yttre gränserna, däribland användningen av avancerad övervakningsteknik och sprida denna information till medlemsstaterna och kommissionen.

(24)  Byrån bör följa och bidra till den utveckling inom forskningen som är av betydelse för en europeisk integrerad gränsförvaltning och sprida denna information till Europaparlamentet, medlemsstaterna och kommissionen och till EU:s berörda institutioner, organ och byråer samt till allmänheten.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 25

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Ett faktiskt genomförande av en integrerad förvaltning av de yttre gränserna kräver att medlemsstaterna regelbundet, snabbt och på ett tillförlitligt sätt utbyter upplysningar om förvaltningen av de yttre gränserna, irreguljär invandring samt återsändande. Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån bör utveckla och driva informationssystem för sådant utbyte som är tillåtet enligt unionens bestämmelser om uppgiftsskydd.

(25)  Ett faktiskt genomförande av en integrerad förvaltning av de yttre gränserna kräver att medlemsstaterna regelbundet, snabbt och på ett tillförlitligt sätt utbyter upplysningar om förvaltningen av de yttre gränserna, irreguljär migration samt återvändande. Byrån bör utveckla och driva informationssystem som underlättar ett sådant utbyte i enlighet med unionens bestämmelser om uppgiftsskydd. Det är viktigt att medlemsstaterna utan dröjsmål förser byrån med den fullständig och korrekt information som är nödvändig för att byrån ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  Nationella myndigheter som utför kustbevakning är ansvariga för en lång rad uppgifter som omfattar men inte begränsas till sjösäkerhet, sjöfartsskydd, sök- och räddningsinsatser, gränskontroll, fiskerikontroller, tullkontroller, allmän brottsbekämpning samt miljöskydd. Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, Europeiska fiskerikontrollbyrån som inrättas genom rådets förordning (EG) nr 768/200516 och Europeiska sjösäkerhetsbyrån som inrättas genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/200217 bör därför stärka sitt samarbete såväl med varandra som med nationella myndigheter som genomför kustbevakning för att öka kunskaperna om den maritima lägesbilden och främja konsekventa och kostnadseffektiva åtgärder.

(27)  Nationella myndigheter som utför kustbevakning är ansvariga för en lång rad uppgifter som omfattar men inte begränsas till sjösäkerhet, sjöfartsskydd, sök- och räddningsinsatser, gränskontroll, fiskerikontroller, tullkontroller, allmän brottsbekämpning samt miljöskydd. Byrån, Europeiska fiskerikontrollbyrån som inrättats genom rådets förordning (EG) nr 768/200516 och Europeiska sjösäkerhetsbyrån som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/200217 bör därför stärka sitt samarbete såväl med varandra som med nationella myndigheter som genomför kustbevakning för att öka kunskaperna om den maritima lägesbilden och främja konsekventa och kostnadseffektiva åtgärder. Synergierna mellan de olika aktörerna i havsmiljön bör vara i linje med den europeiska strategin för integrerad gränsförvaltning och sjöfartsskydd.

__________________

__________________

16Rådets förordning (EG) nr 768/2005 av den 26 april 2005 om inrättande av Gemenskapens kontrollorgan för fiske och om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (EUT L 128, 21.5.2005, s. 1).

16Rådets förordning (EG) nr 768/2005 av den 26 april 2005 om inrättande av Gemenskapens kontrollorgan för fiske och om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (EUT L 128, 21.5.2005, s. 1).

17Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002 av den 27 juni 2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå (EUT L 208, 5.8.2002, s.1).

17Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002 av den 27 juni 2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå (EUT L 208, 5.8.2002, s.1).

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(27a)  Samarbetet om kustbevakningstjänster – som främst bör åstadkommas genom en förstärkning av samarbetet mellan de nationella myndigheterna, byrån, Europeiska fiskerikontrollbyrån och Europeiska sjösäkerhetsbyrån – bör inte påverka ansvarsfördelningen mellan byråerna i fråga om uppgiftsbeskrivningen, och bör inte heller påverka deras självständighet eller oberoende inom ramen för deras ursprungliga uppgifter. Detta samarbete är också avsett att möjliggöra skapandet av synergier mellan byråerna, utan någon ändring av deras uppgiftsbeskrivningar.

Motivering

Det europeiska samarbetet om kustbevakningstjänster syftar inte till att inskränka Emsas eller Europeiska fiskerikontrollbyråns uppdrag. Samarbetet ska både stärka byråernas främsta uppdrag och ge upphov till synergier som gör det möjligt att förbättra kunskapen om den maritima lägesbilden samt EU:s förmåga att ingripa till havs.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Skäl 28

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska underlätta och främja det operativa samarbetet mellan medlemsstater och tredjeländer inom ramen för unionens politik för yttre förbindelser, även genom att samordna operativt samarbete mellan medlemsstater och tredjeländer i fråga om förvaltningen av de yttre gränserna och genom utplacering av sambandsmän i tredjeland, samt samarbeta med myndigheterna i tredjeland i samband med återvändande, även i fråga om erhållande av resehandlingar. I samarbetet med tredjeland bör Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och medlemsstaterna iaktta normer och standarder som minst motsvarar dem som fastställs i unionslagstiftningen även när samarbetet med tredjeländer äger rum på dessa länders territorier.

(28)  Byrån bör underlätta och främja det tekniska och operativa samarbetet mellan medlemsstater och tredjeländer inom ramen för unionens politik för yttre förbindelser, även genom att samordna operativt samarbete mellan medlemsstater och tredjeländer i fråga om förvaltningen av de yttre gränserna och genom utplacering av sambandsmän i tredjeländer, samt genom att samarbeta med myndigheterna i tredjeländer i samband med återvändande, även i fråga om erhållande av resehandlingar. I samarbetet med tredjeland bör byrån och medlemsstaterna iaktta unionslagstiftningen även när det gäller att i alla lägen skydda de grundläggande rättigheterna och principen om non-refoulement, och även när samarbetet med tredjeländer äger rum på dessa länders territorier. För att öka insynen och möjligheterna att utkräva ansvar bör byrån i sin årsrapport redogöra för samarbetet med tredjeländer.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Skäl 28a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28a)  Den europeiska gräns- och kustbevakningen och byrån bör fullgöra sina uppgifter med full respekt för de grundläggande rättigheterna, särskilt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (stadgan), konventionen angående flyktingars rättsliga ställning samt skyldigheterna avseende tillgången till internationellt skydd, i synnerhet principen om non-refoulement, FN:s havsrättskonvention, den internationella konventionen om säkerheten för människoliv till sjöss och den internationella sjöräddningskonventionen. I enlighet med unionslagstiftningen och de ovannämnda bestämmelserna bör byrån bistå medlemsstaterna vid sök- och räddningsinsatser för att skydda och rädda liv närhelst och varhelst det krävs.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Skäl 28b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28b)  Med tanke på att byrån har fått fler uppgifter bör den vidareutveckla och genomföra en strategi för att övervaka och säkerställa skyddet för de grundläggande rättigheterna. I detta syfte bör byrån se till att ombudet för grundläggande rättigheter får tillräckliga resurser och den personal som svarar mot byråns uppgift och storlek. Byrån bör använda sin roll för att aktivt främja tillämpning av unionens regelverk i samband med förvaltningen av de yttre gränserna, bland annat när det gäller respekten för grundläggande rättigheter och internationellt skydd.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Skäl 28c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28c)  I enlighet med stadgan och 1989 års FN-konvention om barnets rättigheter ska byrån i sin verksamhet sätta barnets bästa i främsta rummet.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Skäl 30

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)   Denna förordning inrättar ett system för klagomål till Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i samarbete med ombudet för grundläggande rättigheter, för att övervaka att de grundläggande rättigheterna respekteras i all verksamhet vid byrån. Detta bör utformas som ett administrativt system där ombudet för grundläggande rättigheter ansvarar för att pröva klagomål till byrån i enlighet med rätten till god förvaltning. Ombudet för grundläggande rättigheter bör bedöma om klagomålet kan tas upp till prövning, registrera prövningsbara klagomål, överlämna alla registrerade klagomål till den verkställande direktören, överlämna klagomål som avser gränsbevakningstjänstemän till hemmedlemsstaten samt registrera byråns eller medlemsstatens uppföljning. Brottsutredningar gör utföras av medlemsstaterna.

(30)  Denna förordning inrättar ett oberoende system för klagomål till byrån i samarbete med ombudet för grundläggande rättigheter, för att övervaka att de grundläggande rättigheterna respekteras i all verksamhet vid byrån. Detta bör utformas som ett administrativt system där ombudet för grundläggande rättigheter ansvarar för att pröva klagomål till byrån i enlighet med rätten till god förvaltning. Ombudet för grundläggande rättigheter bör bedöma om klagomålet kan tas upp till prövning, registrera prövningsbara klagomål, överlämna alla registrerade klagomål till den verkställande direktören, överlämna klagomål som avser gränsbevakningstjänstemän till hemmedlemsstaten samt registrera byråns eller medlemsstatens uppföljning. Brottsutredningar bör utföras av medlemsstaterna. Detta system bör vara ändamålsenligt och säkerställa att klagomål följs upp på rätt sätt och leder till påföljder vid kränkningar av de grundläggande rättigheterna. För att öka öppenheten och möjligheterna att utkräva ansvar bör byrån i sin årsrapport redogöra för systemet för klagomål.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Skäl 31

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning, synnerhet med avseende på situationer som kräver akuta åtgärder vid de yttre gränserna bör kommissionen få genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011.

utgår

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Skäl 33

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33)  Kommissionen och medlemsstaterna bör vara företrädda i styrelsen för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån för att kunna utöva praktisk och politisk kontroll av hur byrån fungerar. Styrelsen bör, om möjligt, vara sammansatt av operativa chefer för de nationella myndigheter som har ledningsansvar för gränsbevakningstjänstemän eller deras företrädare. Styrelsen bör ha de befogenheter som krävs för att kunna fastställa budgeten, kontrollera budgetens genomförande, anta relevanta finansiella bestämmelser, utarbeta öppna förfaranden för Europeiska gränskontroll- och kustbevakningsbyråns beslutsfattande samt utse den verkställande direktören och den vice verkställande direktören. Byrån bör styras och arbeta enligt principerna i den gemensamma strategin för EU:s decentraliserade organ som godkändes av Europaparlamentet, rådet och kommissionen i juli 2012.

(33)  Styrelsen bör utöva kontroll av hur byrån fungerar. Styrelsen bör, om möjligt, vara sammansatt av operativa chefer för de nationella myndigheter som har ledningsansvar för gränsbevakningstjänstemän eller deras företrädare. Styrelsen bör ha de befogenheter som krävs för att kunna fastställa budgeten, kontrollera budgetens genomförande, anta relevanta finansiella bestämmelser och utarbeta öppna förfaranden för byråns beslutsfattande. Byrån bör styras och arbeta med beaktande av principerna i den gemensamma strategin för EU:s decentraliserade organ som godkändes av Europaparlamentet, rådet och kommissionen den 19 juli 2012. Detta bör omfatta ingående av en överenskommelse om sätet mellan byrån och den medlemsstat där den har sitt säte.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  För att garantera fullständigt oberoende och självständighet för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån bör myndigheten ha en egen budget, med inkomster som främst består av ett bidrag från unionen. Unionens budgetförfarande bör gälla för unionens bidrag och för alla andra anslag från Europeiska unionens allmänna budget. Revisionen av räkenskaperna bör göras av revisionsrätten.

(34)  För att garantera att byrån är oberoende bör den ha en egen budget, där intäkterna främst kommer från bidrag från unionen. Unionens budgetförfarande bör gälla för unionens bidrag och för alla andra anslag från Europeiska unionens allmänna budget. Revisionen av räkenskaperna bör göras av revisionsrätten. Den budget som antas av styrelsen bör vara balanserad i fråga om de olika aspekter som rör byråns verksamhet, bland annat säkerställandet av respekten för grundläggande rättigheter.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar21 ska tillämpas på de handlingar som Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån förfogar över.

(36)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar21 bör tillämpas på byrån. Byrån bör vara så öppen som möjligt med sin verksamhet, utan att det blir svårare att nå målen med insatserna. Byrån bör offentliggöra all relevant information om hela sin verksamhet, och bör se till att allmänheten och alla berörda parter snabbt får information om dess arbete.

__________________

__________________

21  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EUT L 145, 31.5.2001, s. 43).

21  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EUT L 145, 31.5.2001, s. 43).

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Skäl 39

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39)   Eftersom målen för denna förordning, nämligen att utveckla och genomföra ett system med integrerad förvaltning av de yttre gränserna och därmed säkerställa Schengenområdets funktion inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan samordning utan snarare, på grund av avsaknaden av kontroller vid de interna gränserna och med tanke på de stora migrationstrycket vid de yttre gränserna och behovet av att garantera god säkerhet inom unionen, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i EU-fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(39)  Eftersom målen för denna förordning, nämligen att utveckla och genomföra ett system med integrerad förvaltning av de yttre gränserna och därmed säkerställa Schengenområdets funktion inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan samordning utan snarare, på grund av avsaknaden av kontroller vid de interna gränserna och med tanke på de stora migrationsutmaningarna vid de yttre gränserna och behovet av att effektivt övervaka dessa gränspassager och därigenom bidra till god säkerhet inom unionen, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i EU-fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Skäl 46a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(46a)  När det gäller Bulgarien och Rumänien utgör denna förordning en akt som utvecklar Schengenregelverket eller som på annat sätt har samband med detta i den mening som avses i artikel 4.1 i 2005 års anslutningsakt.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Skäl 46b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(46b)  När det gäller Kroatien utgör denna förordning en akt som utvecklar Schengenregelverket eller som på annat sätt har samband med detta i den mening som avses i artikel 4.1 i 2011 års anslutningsakt.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Skäl 46c (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(46c)  När det gäller Cypern utgör denna förordning en akt som utvecklar Schengenregelverket eller som på annat sätt har samband med detta i den mening som avses i artikel 3.1 i 2003 års anslutningsakt.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Härmed inrättas Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån för att säkerställa en europeisk integrerad förvaltning av de yttre gränserna för att hantera migration effektivt och god säkerhet inom unionen, med samtidig hänsyn till den fria rörligheten för personer i unionen.

Genom denna förordning inrättas en europeisk gräns- och kustbevakning som ska säkerställa en europeisk integrerad förvaltning av de yttre gränserna för att få till stånd en effektiv övervakning av gränspassagerna vid de yttre gränserna och ta itu med eventuella framtida hot vid dessa gränser och därigenom bidra till att motverka allvarlig brottslighet med gränsöverskridande inslag och för att åstadkomma god säkerhet inom unionen, med full respekt för de grundläggande rättigheterna och med skydd för den fria rörligheten för personer.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  yttre gränser: de av medlemsstaternas land- och sjögränser och deras flygplatser och kusthamnar på vilka bestämmelserna i avdelning II i Europaparlaments och rådets förordning (EG) nr 562/200638 är tillämpliga.

(1)  yttre gränser: de yttre gränser som definieras i artikel 2.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och på vilka avdelning II i förordningen38 är tillämplig.

__________

__________

38  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), (EUT L 105, 13.4.2006, s. 1).

38  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (EUT L 77, 23.3.2016, s. 1).

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 9a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  hotspot-område: ett område vid den yttre gränsen där en medlemsstat står inför ett oproportionerligt stort migrationstryck och där unionens berörda byråer bistår medlemsstaterna på ett integrerat sätt.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 12

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  person som ska återsändas: tredjelandsmedborgare som olagligen vistas på unionens territorium för vilken beslut om återsändande utfärdats.

(12)  återvändande person: tredjelandsmedborgare som irreguljärt vistas på unionens territorium och som är föremål för ett beslut om återvändande som utfärdats av en medlemsstat i enlighet med direktiv 2008/115/EG.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 13

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  återsändandeinsats: en åtgärd som vidtas för att återsända tredjelandsmedborgare som olagligen uppehåller sig på unionens territorium och som samordnas av byrån med tekniskt och operativ stöd från en eller flera medlemsstater, varigenom personer som ska återsändas från en eller flera medlemsstater återbördas till ursprungslandet genom tvång eller frivilligt efterkommande av en skyldighet att återvända.

(13)  återvändandeinsats: en insats som görs för att återbörda tredjelandsmedborgare som är föremål för beslut om återvändande utfärdade av en medlemsstat i enlighet med direktiv 2008/115/EG; insatsen samordnas av byrån med tekniskt och operativt stöd från en eller flera medlemsstater, varigenom återvändande personer från en eller flera medlemsstater återbördas till ursprungslandet med tvång eller frivilligt i överensstämmelse med en skyldighet att återvända.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 14

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  återsändandeintervention: en åtgärd som vidtas för att återsända tredjelandsmedborgare som olagligen uppehåller sig på unionens territorium och som kräver ökat tekniskt och operativt stöd genom utplacering av europeiska interventionsenheter för återsändande i medlemsstaterna samt organisation av återsändandeinsatser.

(14)  återvändandeintervention: en insats som görs för att återbörda tredjelandsmedborgare som är föremål för beslut om återvändande utfärdade av en medlemsstat i enlighet med direktiv 2008/115/EG; insatsen kräver ökat tekniskt och operativt stöd genom utplacering av europeiska interventionsenheter för återvändande i medlemsstaterna samt organisation av återvändandeinsatser.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 14a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a)  kustbevakningstjänster: uppdrag och insatser på områdena information, övervakning, planering, organisation och operativ verksamhet som anförtros en lokal, regional eller nationell myndighet eller EU-myndighet med den befogenhet som krävs för att utföra övervakning till sjöss, i synnerhet sjösäkerhet, sjöfartsskydd, sök- och räddningsinsatser, gränskontroll, gränsövervakning, fiskerikontroller, tullkontroller, allmän brottsbekämpning samt miljöskydd.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 14b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14b)  barn: en fysisk person under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt tillämplig lagstiftning för barnet.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 14c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14c)  tredje man: den juridiska person som erkänns som sådan av en medlemsstat eller en internationell organisation.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och medlemsstaternas nationella myndigheter med ansvar för gränsförvaltning, däribland kustbevakningen i den mån den utför gränskontroller, ska utgöra den europeiska gräns- och kustbevakningen.

1.  Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (byrån) och medlemsstaternas nationella myndigheter med ansvar för gränsförvaltning, däribland kustbevakningen i den mån den utför gränskontroller, ska utgöra den europeiska gräns- och kustbevakningen.

 

1a.  Kommissionen ska i förekommande fall, efter att ha samrått med byrån, lägga fram ett lagstiftningsförslag om en strategi för en europeisk integrerad gränsförvaltning. Denna strategi ska innehålla allmänna riktlinjer, de mål som ska uppnås och de viktigaste åtgärderna för att säkerställa en fullt fungerande europeisk integrerad förvaltning av de yttre gränserna. Strategin för en europeisk integrerad gränsförvaltning ska ses över när omständigheterna så kräver.

2.  Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska fastställa en operativ och teknisk strategi för den europeiska integrerade gränsförvaltningen. Den ska främja och verka för genomförandet av en europeisk integrerad gränsförvaltning i samtliga medlemsstater.

2.  Byrån ska fastställa en operativ och teknisk strategi för den europeiska integrerade gränsförvaltningen och i förekommande fall beakta medlemsstaternas specifika situation. Den ska främja och säkerställa genomförandet av en europeisk integrerad gränsförvaltning i samtliga medlemsstater.

 

2a.  Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska säkerställa att unionsrätten, däribland unionens regelverk avseende grundläggande rättigheter, tillämpas löpande och enhetligt överallt längs de yttre gränserna.

3.  De nationella myndigheter med ansvar för gränsförvaltning, däribland kustbevakningen i den mån den utför gränskontroller, ska fastställa sina nationella strategier för integrerad gränsförvaltning. De nationella strategierna ska vara förenliga med den strategi som avses i punkt 2.

3.  De nationella myndigheterna med ansvar för gränsförvaltning, däribland kustbevakningen i den mån den utför gränskontroller, ska fastställa sina nationella strategier för integrerad gränsförvaltning. De nationella strategierna ska vara förenliga med den strategi som avses i punkterna 1a och 2.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den europeiska integrerade gränsförvaltningen ska bestå av följande:

Den europeiska integrerade gränsförvaltningen ska bestå av följande:

a)  Gränskontroller, däribland åtgärder för att förebygga, upptäcka och utreda gränsöverskridande brottslighet vid behov.

a)  Gränskontroller, däribland åtgärder för att underlätta laglig gränspassage och åtgärder för att vid behov förebygga och upptäcka gränsöverskridande brottslighet, såsom kriminell människosmuggling, människohandel och terrorism.

 

aa)  Sök- och räddningsinsatser för personer i sjönöd i enlighet med förordning (EU) nr 656/2014 och internationell rätt.

 

ab)  Identifiering av, tillhandahållande av inledande information till och efterföljande hänvisning av personer som anländer till de yttre gränserna och som är i behov av, eller önskar ansöka om, internationellt skydd.

b)  Analys av risker för den inre säkerheten och analys av hot som kan påverka funktionen eller säkerheten vid de yttre gränserna.

b)  Analys av risker för den inre säkerheten och analys av hot som kan påverka funktionen eller säkerheten vid de yttre gränserna.

c)  Samarbete mellan medlemsstaternas nationella myndigheter med ansvar för gränskontroller eller andra uppgifter som utförs vid gränsen samt mellan EU:s berörda institutioner, organ och byråer. Detta omfattar även regelbundet informationsutbyte med hjälp av befintliga verktyg, i synnerhet det europeiska gränsövervakningssystemet (Eurosur) som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1052/2013. 39

c)  Samarbete mellan medlemsstaternas nationella myndigheter med ansvar för gränskontroller eller andra uppgifter som utförs vid gränsen samt mellan EU:s berörda institutioner, organ och byråer; detta omfattar även regelbundet informationsutbyte med hjälp av befintliga verktyg för informationsutbyte, i synnerhet det europeiska gränsövervakningssystemet (Eurosur), som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1052/2013. 39

d)  Samarbete med tredjeland på de områden som omfattas av denna förordning, med särskild inriktning på grannländer och sådana tredjeländer som enligt riskanalyserna kan utgöra ursprungsländer eller transiteringsländer för irreguljär invandring.

d)  Samarbete med tredjeländer på de områden som omfattas av den här förordningen, med särskild inriktning på grannländer och sådana tredjeländer som enligt riskanalyserna kan utgöra ursprungsländer eller transiteringsländer för irreguljär migration, i samarbete med medlemsstaterna, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten.

e)  Sådana tekniska och operativa åtgärder inom området för fri rörlighet som har anknytning till gränskontroll och som utformats för att förebygga irreguljär invandring och motverka gränsöverskridande brottslighet.

e)  Sådana tekniska och operativa åtgärder inom området för fri rörlighet som har anknytning till gränskontroll och som utformats för att bättre hantera irreguljär migration och motverka gränsöverskridande brottslighet.

f) Återsändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligen på medlemsstaternas territorium.

f)  Återvändande av tredjelandsmedborgare som är föremål för en medlemsstats beslut om återvändande i enlighet med direktiv 2008/115/EG.

g)  Användning av den senaste tekniken, däribland stora it-system.

g)  Användning av den senaste tekniken, däribland stora it-system.

h)  Ett system för kvalitetskontroll för att se till att unionslagstiftningen om gränsförvaltning genomförs.

h)  Ett system för kvalitetskontroll för att se till att unionslagstiftningen om gränsförvaltning genomförs.

_________

_________

39  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1052/2013 av den 22 oktober 2013 om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur), (EUT L 295, 6.11.2013, s. 11).

39  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1052/2013 av den 22 oktober 2013 om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur), (EUT L 295, 6.11.2013, s. 11).

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.   Den europeiska gräns- och kustbevakningen ska genomföra den europeiska integrerade gränsförvaltningen med delat ansvar mellan Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån samt nationella myndigheter med ansvar för gränsförvaltning, däribland kustbevakningen i den mån den utför gränskontroller.

1.  Den europeiska gräns- och kustbevakningen ska genomföra den europeiska integrerade gränsförvaltningen med delat ansvar mellan byrån samt nationella myndigheter med ansvar för gränsförvaltning, däribland kustbevakningen i den mån den utför insatser för sjögränsövervakning eller eventuella andra gränskontrolluppgifter. Likväl ska medlemsstaterna alltjämt vara huvudansvariga för att förvalta sina avsnitt av den yttre gränsen.

2.   Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska underlätta tillämpningen av unionsåtgärder rörande förvaltningen av de yttre gränserna genom att stärka, bedöma och samordna medlemsstaternas arbete för att genomföra dessa åtgärder samt åtgärder som gäller återsändande. Medlemsstaterna ansvarar för förvaltningen av sina avsnitt av de yttre gränserna i landets eget intresse och på ett sätt som gynnar alla medlemsstater som avskaffat kontroller vid de inre gränserna, in full överensstämmelse med unionslagstiftningen och i enlighet med den tekniska och operativa strategi som avses i artikel 3.2 samt i nära samarbete med byrån.

2.  Byrån ska underlätta tillämpningen av unionsåtgärder rörande förvaltningen av de yttre gränserna genom att stärka, bedöma och samordna medlemsstaternas arbete för att genomföra dessa åtgärder samt åtgärder som gäller återvändande. Medlemsstaterna ska säkerställa förvaltningen av sina avsnitt av de yttre gränserna i medlemsstaternas eget intresse och på ett sätt som gynnar alla medlemsstater som avskaffat kontroller vid de inre gränserna, i full överensstämmelse med unionslagstiftningen och i enlighet med den tekniska och operativa strategi som avses i artikel 3.2 samt i nära samarbete med byrån. Medlemsstaterna ska också, i sitt eget och alla andra medlemsstaters intresse, föra in data i de europeiska databaserna och säkerställa att alla data är korrekta och uppdaterade och erhållna och registrerade på ett lagenligt sätt.

3.  Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska vara ansvarig för förvaltningen av de yttre gränserna i de fall som föreskrivs i denna förordning, i synnerhet när nödvändiga korrigerande som krävs enligt sårbarhetsbedömningen inte vidtas eller vid oproportionerligt stort migrationstryck som försvårar kontrollen av de yttre gränserna så mycket att detta äventyrar Schengenområdets funktion.

3.  Byrån ska vara ansvarig för förvaltningen av de yttre gränserna i de fall som anges i denna förordning, i synnerhet när nödvändiga korrigerande åtgärder enligt sårbarhetsanalysen inte vidtas eller vid oproportionerligt stort migrationstryck som försvårar kontrollen av de yttre gränserna så mycket att detta äventyrar Schengenområdets funktion.

 

3a.  Denna förordning ska inte påverka tillämpningen av utvärderingsmekanismen för Schengen eller kommissionens befogenheter, särskilt inte de som anges i artikel 258 i EUF-fördraget, för att säkerställa överensstämmelse med unionslagstiftningen.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  För att säkerställa en konsekvent europeisk integrerad gränsförvaltning vid alla yttre gränser ska byrån, i egenskap av ett unionsorgan enligt definitionen i artikel 15 och i enlighet med artikel 19 i denna förordning, underlätta och effektivisera tillämpningen av befintliga och framtida unionsåtgärder rörande förvaltningen av de yttre gränserna, i synnerhet kodexen om Schengengränserna, som inrättades genom förordning (EG) nr 562/2006.

1.  För att säkerställa en konsekvent europeisk integrerad gränsförvaltning vid alla yttre gränser ska byrån underlätta och effektivisera tillämpningen av befintliga och framtida unionsåtgärder rörande förvaltningen av de yttre gränserna, i synnerhet kodexen om Schengengränserna, som inrättades genom förordning (EG) nr 2016/399. Den ska också bidra till att identifiera, utveckla och utbyta bästa praxis och främja unionens lagstiftning och standarder i samband med gränsförvaltning.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 6a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6a

 

Ansvarighet

 

Byrån ska vara ansvarig inför Europaparlamentet och rådet i enlighet med denna förordning.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  För att bidra till att gränskontrollerna och återvändandepolitiken håller en effektiv, hög och enhetlig nivå, ska byrån utföra följande uppgifter:

1.  För att bidra till att gränskontrollerna och återvändandepolitiken håller en effektiv, hög och enhetlig nivå, ska byrån utföra följande uppgifter:

a)  Inrätta ett centrum för övervakning och riskanalys för att övervaka migrationsflödenna och utföra riskanalyser i alla frågor som rör integrerad gränsförvaltning.

a)  Övervaka migrationsflödena och utföra riskanalyser i alla frågor som rör integrerad gränsförvaltning.

b)  Utföra sårbarhetsanalyser, däribland en bedömning av vilken kapacitet medlemsstaterna har att hantera hot och tryck vid sina yttre gränser.

b)  Utföra en sårbarhetsanalys, däribland en bedömning av vilken kapacitet och beredskap medlemsstaterna har för att hantera hot och utmaningar vid sina yttre gränser.

 

ba)  Säkerställa regelbunden övervakning av förvaltningen av de yttre gränserna genom byråns sambandsmän i medlemsstaterna.

c)  Bistå medlemsstaterna i de situationer som kräver ökat tekniskt och operativt bistånd vid de yttre gränserna, genom att samordna och organisera gemensamma insatser, med beaktande av att vissa situationer kan inbegripa humanitära krissituationer och sjöräddning.

c)  Bistå medlemsstaterna i de situationer som kräver ökat tekniskt och operativt stöd vid de yttre gränserna, genom att samordna och organisera gemensamma insatser, med beaktande av att vissa situationer kan inbegripa humanitära krissituationer och sjöräddning i enlighet med unionsrätten och internationell rätt.

d)  Bistå medlemsstaterna i de situationer som kräver ökat tekniskt och operativt bistånd vid de yttre gränserna, genom att inleda snabba gränsinsatser vid de yttre gränserna i medlemsstater som utsätts för särskilt och oproportionerligt tryck, med beaktande av att vissa situationer kan inbegripa humanitära krissituationer och sjöräddning.

d)  Bistå medlemsstaterna i de situationer som kräver ökat tekniskt och operativt stöd vid de yttre gränserna, genom att inleda snabba gränsinsatser vid de yttre gränserna i medlemsstater som utsätts för särskilda och oproportionerligt stora utmaningar, med beaktande av att vissa situationer kan inbegripa humanitära krissituationer och sjöräddning i enlighet med unionsrätten och internationell rätt.

 

da)  Tillhandahålla medlemsstaterna och tredjeländer tekniskt och operativt stöd i samband med sök- och räddningsinsatser för personer i sjönöd i enlighet med förordning (EU) nr 656/2014 och internationell rätt.

e)  Upprätta och utplacera europeiska gräns- och kustbevakningsenheter, däribland en snabbreserv, vid gemensamma insatser, snabba gränsinsatser och inom ramen för stödgrupper för migrationshantering.

e)  Upprätta och utplacera europeiska gräns- och kustbevakningsenheter, däribland en reserv för snabba insatser, vid gemensamma insatser, snabba gränsinsatser och inom ramen för stödgrupper för migrationshantering.

f)  Inrätta en reserv för teknisk utrustning som ska användas vid gemensamma insatser, snabba gränsinsatser, inom ramen för stödgrupper för migrationshantering samt vid återsändandeinsatser eller återsändandeinterventioner.

f)  Inrätta en reserv för teknisk utrustning som ska användas vid gemensamma insatser, snabba gränsinsatser, inom ramen för stödgrupper för migrationshantering samt vid återvändandeinsatser eller återvändandeinterventioner.

g)  Upprätta och utplacera europeiska gräns- och kustbevakningsenheter, däribland en snabbreserv, vid gemensamma insatser, snabba gränsinsatser och inom ramen för stödgrupper för migrationshantering i hotspot-områden.

g)  Utplacera europeiska gräns- och kustbevakningsenheter samt teknisk utrustning för screening, identifiering och upptagande av fingeravtryck och fastställa mekanismer för identifiering av, tillhandahållande av inledande information till och efterföljande hänvisning av personer som anländer till de yttre gränserna och som är i behov av, eller önskar ansöka om, internationellt skydd inom ramen för stödgrupper för migrationshantering i hotspot-områden, i samarbete med Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) och nationella myndigheter.

h)  Stödja utvecklingen av tekniska normer för utrustning, i synnerhet för taktisk befälsnivå, kontroll och kommunikation samt teknisk övervakning för att säkra kompatibilitet inom unionen och nationellt.

h)  Stödja utvecklingen av gemensamma tekniska normer för utrustning, i synnerhet för taktisk befälsnivå, kontroll och kommunikation samt teknisk övervakning för att säkerställa kompatibilitet inom unionen och nationellt.

i)  Stationera ut nödvändig utrustning och personal för snabbreserven för att i praktiken genomföra de åtgärder som krävs i situationer som kräver akuta åtgärder vid de yttre gränserna.

i)  Stationera ut nödvändig utrustning och personal för reserven för snabba insatser för att i praktiken genomföra de åtgärder som krävs i situationer som kräver akuta åtgärder vid de yttre gränserna.

j)  Bistå medlemsstaterna i de situationer som kräver ökat tekniskt och operativt bistånd gör att fullgöra skyldigheten att återsända tredjelandsmedborgare som olagligen vistas på unionens territorium, däribland genom att samordna eller anordna återsändandeinsatser.

j)  Bistå medlemsstaterna i de situationer som kräver ökat tekniskt och operativt stöd för att de ska kunna fullgöra skyldigheten att återbörda de tredjelandsmedborgare som är föremål för ett beslut om återvändande utfärdat av en medlemsstat i enlighet med direktiv 2008/115/EG, däribland genom att samordna eller anordna återvändandeinsatser.

 

ja)  Bistå medlemsstaterna i de situationer som kräver ökat tekniskt och operativt stöd vid de yttre gränserna i kampen mot organiserad gränsöverskridande brottslighet och terrorism, i samarbete med Europol och Eurojust.

k)  Inrätta reserver med återsändningsövervakare, återsändningsledsagare och återsändningsexperter.

k)  Inrätta reserver med övervakare av påtvingat återvändande, ledsagare vid påtvingat återvändande och återvändandespecialister.

l)  Upprätta och utplacera europeiska interventionsenheter för återsändande vid återsändandeinterventioner.

l)  Upprätta och utplacera europeiska interventionsenheter för återvändande vid återvändandeinterventioner.

m)  Bistå medlemsstaterna med utbildning av nationella gränsbevakningstjänstemän och återsändningsexperter, till exempel genom att fastställa gemensamma utbildningsnormer.

m)  Bistå medlemsstaterna med utbildning av nationella gränsbevakningstjänstemän och återvändandeexperter, till exempel genom att fastställa gemensamma utbildningsnormer.

n)  Delta utveckling och förvaltning av forskning och innovation som är av betydelse för kontroll och övervakning av de yttre gränserna, däribland användning av avancerad övervakningsteknik såsom fjärrstyrda luftfartygssystem, samt utveckla pilotprojekt i frågor som omfattas av denna förordning.

n)  Övervaka och delta i utveckling och förvaltning av forskning och innovation som är av betydelse för kontroll och övervakning av de yttre gränserna, samt utveckla pilotprojekt i frågor som omfattas av denna förordning.

o)  I enlighet med förordning (EG) nr 45/2001 och rambeslut 2008/977/RIF utveckla och hantera informationssystem som gör det möjligt att snabbt och säkert utbyta uppgifter om framväxande risker för förvaltningen av de yttre gränserna, irreguljär invandring samt återsändande, i nära samarbete med kommissionen, EU:s institutioner, organ och byråer samt det europeiska migrationsnätverk som inrättades genom rådets beslut 2008/381/EG.

o)  I enlighet med förordning (EG) nr 45/2001 och rambeslut 2008/977/RIF utveckla och hantera informationssystem som gör det möjligt att snabbt och säkert utbyta upplysningar om framväxande risker för förvaltningen av de yttre gränserna, irreguljär migration samt återvändande, i nära samarbete med kommissionen, EU:s institutioner, organ och byråer samt det europeiska migrationsnätverk som inrättades genom rådets beslut 2008/381/EG.

p)  Tillhandahålla nödvändigt bistånd för att utveckla och driva ett europeiskt gränsövervakningssystem och, när så är lämpligt, för att utveckla ett gemensamt gränssnitt för informationsutbyte och systemens kompatibilitet, särskilt genom att utveckla, upprätthålla och samordna Eurosurramverket i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1052/2013.

p)  Tillhandahålla nödvändigt bistånd för att utveckla och driva ett europeiskt gränsövervakningssystem och, när så är lämpligt, för att utveckla ett gemensamt gränssnitt för informationsutbyte och systemens kompatibilitet, särskilt genom att utveckla, upprätthålla och samordna Eurosur-ramverket i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1052/2013.

 

pa)  Anta och främja högsta tänkbara gränsförvaltningsnormer, som möjliggör öppenhet och offentlig kontroll och som säkerställer att grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen respekteras, skyddas och främjas.

q)  Samarbeta med Europeiska fiskerikontrollbyrån och Europeiska sjösäkerhetsbyrån för att hjälpa de nationella myndigheterna att genomföra kustbevakning genom att tillhandahålla tjänster, upplysningar, utrustning och utbildning samt genom att samordna multifunktionella insatser.

q)  Samarbeta med Europeiska fiskerikontrollbyrån och Europeiska sjösäkerhetsbyrån inom deras respektive mandat för att hjälpa de nationella myndigheterna att genomföra kustbevakningstjänster genom att tillhandahålla tjänster, upplysningar, utrustning och utbildning samt genom att samordna multifunktionella insatser.

r)  Bistå medlemsstaterna och tredjeland i deras operativa samarbete i fråga om förvaltningen av de yttre gränserna och återsändande.

r)  Bistå medlemsstaterna och tredjeländer i deras tekniska och operativa samarbete i frågor som omfattas av byråns verksamhet, och i den omfattning som krävs för fullgörandet av dess uppgifter.

 

ra)  Bidra till att dela Europeiska fiskerikontrollbyråns och Europeiska sjösäkerhetsbyråns information, utrustning och alla andra resurser, om byråernas stöd behövs för specifika uppgifter såsom, men inte enbart, sök- och räddningsinsatser.

2.  Medlemsstaterna får fortsätta det operativa samarbetet med andra medlemsstater och/eller tredjeland vid de yttre gränserna, däribland militära insatser i brottsbekämpande syfte och återvändandepolitik, när detta samarbete är förenligt med byråns åtgärder. Medlemsstaterna ska avhålla sig från alla åtgärder som kan äventyra byråns arbete eller dess mål.

2.  Medlemsstaterna får fortsätta det operativa samarbetet med andra medlemsstater, när detta samarbete är förenligt med byråns uppgifter. Medlemsstaterna ska avhålla sig från alla åtgärder som kan äventyra byråns arbete eller dess mål.

Medlemsstaterna ska underrätta byrån om det operativa samarbetet med övriga medlemsstater och/eller tredjeland vid de yttre gränserna samt i fråga om återsändande. Byråns verkställande direktör (nedan kallad den verkställande direktören) ska regelbundet underrätta byråns styrelse (nedan kallad styrelsen) om dessa frågor, minst en gång om året

Medlemsstaterna ska underrätta byrån om det operativa samarbetet med övriga medlemsstater och/eller tredjeländer vid de yttre gränserna samt i fråga om återvändande. Byråns verkställande direktör (nedan kallad den verkställande direktören) ska regelbundet underrätta byråns styrelse (nedan kallad styrelsen) om dessa frågor, minst en gång om året

3.  Byrån får på eget initiativ kommunicera inom ramen för sitt uppdrag. Kommunikationen får inte skada de uppdrag som avses i punkt 1 och ska följa de relevanta planer för kommunikation och informationsspridning som antagits av styrelsen.

3.  Byrån ska bedriva kommunikation inom ramen för sitt uppdrag. Den ska tillhandahålla allmänheten korrekta och detaljerade upplysningar om sin verksamhet. Kommunikationen får inte skada de uppdrag som avses i punkt 1, särskilt inte genom att avslöja operativa upplysningar som, om de offentliggörs, skulle äventyra målen med insatserna. Kommunikationen ska följa de relevanta planer för kommunikation och informationsspridning som antagits av styrelsen.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Byrån och medlemsstaternas nationella myndigheter med ansvar för gränsförvaltning, däribland kustbevakningen i den mån den utför gränskontroller, ska vara skyldiga att samarbeta lojalt och utbyta information.

Byrån och medlemsstaternas nationella myndigheter med ansvar för gränsförvaltning och återvändande, däribland kustbevakningen i den mån den utför gränskontroller, ska vara skyldiga att samarbeta lojalt och utbyta information.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De nationella myndigheterna med ansvar för gränsförvaltning, däribland kustbevakningen i den mån den utför gränskontroller, ska i god tid och på korrekt sätt förse byrån med alla upplysningar som krävs för att byrån ska kunna utföra sina uppgifter enligt denna förordning, i synnerhet att övervaka migrationsflöden till och inom unionen, göra riskanalyser och sårbarhetsanalyser.

I enlighet med artikel 4.3 i fördraget om Europeiska unionen ska de nationella myndigheterna med ansvar för gränsförvaltning, däribland kustbevakningen i den mån den utför gränskontroller, i god tid och på korrekt sätt förse byrån med alla upplysningar som krävs för att byrån ska kunna utföra sina uppgifter enligt denna förordning, i synnerhet för att byrån ska kunna övervaka migrationsflöden till och inom unionen, göra riskanalyser i enlighet med artikel 10 i denna förordning och sårbarhetsanalyser i enlighet med artikel 12 i denna förordning.

 

Om byrån inte erhåller korrekta upplysningar i god tid kan den beakta detta vid sårbarhetsanalysen, såvida det inte finns vederbörligen motiverade skäl att hålla inne informationen.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån ska inrätta ett centrum för övervakning och riskanalys för att övervaka migrationsflödenna till och inom unionen. I detta syfte ska byrån utveckla en gemensam integrerad modell för riskanalys, som ska användas av byrån och medlemsstaterna.

1.  Byrån ska övervaka migrationsflödena till och inom unionen och förutspå situationer, utvecklingar och andra eventuella utmaningar vid unionens yttre gränser. I detta syfte ska byrån utveckla en gemensam integrerad modell för riskanalys, som ska användas av byrån och medlemsstaterna, och genomföra en sårbarhetsanalys i enlighet med artikel 12.

2.  Byrån ska utarbeta både allmänna och särskilt anpassade riskanalyser, som ska överlämnas till rådet och kommissionen.

2.  Byrån ska utarbeta både allmänna och särskilt anpassade riskanalyser och överlämna dem till Europaparlamentet, rådet och kommissionen. I förekommande fall ska dessa riskanalyser genomföras i samarbete med unionens övriga berörda organ och byråer, såsom Easo och Europol.

3.  Byråns riskanalyser ska omfatta alla aspekter på en europeisk integrerad gränsförvaltning, i synnerhet gränskontroller, återsändande, irreguljär sekundär förflyttning av tredjelandsmedborgare inom unionen, förebyggande av gränsöverskridande brottslighet – däribland sådan som avser underlättande av irreguljär invandring, människohandel och terrorism – samt situationen i angränsande tredjeländer för att utveckla ett förvarningssystem som bygger på analys av migrationsflödena till unionen.

3.  Byråns riskanalyser ska omfatta alla aspekter på en europeisk integrerad gränsförvaltning för att utveckla ett förvarningssystem.

4.   Medlemsstaterna ska förse byrån med alla nödvändiga upplysningar om situationen, utvecklingen och eventuella hot vid de yttre gränserna samt i fråga om återsändande. Medlemsstaterna ska regelbundet eller på begäran förse byrån med alla relevanta upplysningar, såsom statistiska och operativa uppgifter som samlats in i samband med genomförandet av Schengenregelverket samt upplysningar och underrättelser som hämtats från analysskiktet i den europeiska situationsbild som upprättas i enlighet med förordning (EU) nr 1052/2013.

4.  Medlemsstaterna ska förse byrån med alla nödvändiga upplysningar om situationen, utvecklingen och eventuella hot vid de yttre gränserna samt i fråga om återvändande. Medlemsstaterna ska regelbundet eller på byråns begäran förse byrån med alla relevanta upplysningar, såsom statistiska och operativa uppgifter som samlats in i samband med genomförandet av Schengenregelverket samt upplysningar och underrättelser som hämtats från analysskiktet i den europeiska situationsbild som upprättas i enlighet med förordning (EU) nr 1052/2013.

5.  Resultaten av riskanalysen ska överlämnas till den rådgivande nämnden och styrelsen.

5.  Resultaten av riskanalysen ska överlämnas till den rådgivande nämnden och styrelsen.

6.  Medlemsstaterna ska ta hänsyn till riskanalyserna när det planerar sina insatser och verksamheten vid de yttre gränserna samt sin verksamhet i fråga om återsändande.

6.  Medlemsstaterna ska ta hänsyn till riskanalysen när de planerar sina insatser och sin verksamhet vid den yttre gränsen samt sin verksamhet i fråga om återvändande.

7.  Byrån ska ta hänsyn till resultaten av den gemensamma integrerade modellen för riskanalys när den utarbetar sin gemensamma grundplan för utbildningen av gränsbevakningstjänstemän och personal som arbetar med återsändande.

7.  Byrån ska ta hänsyn till resultaten av den gemensamma integrerade modellen för riskanalys när den utarbetar sin gemensamma grundplan för utbildningen av gränsbevakningstjänstemän och berörd personal.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 11

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån ska säkerställa regelbunden övervakning av förvaltningen av de yttre gränserna genom byråns sambandsmän i medlemsstaterna.

1.  Byrån ska säkerställa regelbunden övervakning av förvaltningen av de yttre gränserna genom byråns sambandsmän i samtliga medlemsstater.

2.  Den verkställande direktören ska bland byråns personal utse en eller flera experter som ska utplaceras som sambandsmän. Med utgångspunkt i riskanalysen och i samförstånd med styrelsen ska den verkställande direktören fastställa vilken typ av utplacering som krävs, i vilken medlemsstat en sambandsman ska utplaceras och för hur lång tid. Den verkställande direktören ska underrätta den berörda medlemsstaten om utnämningen och ska tillsammans med medlemsstaten fastställa var utplaceringen ska ske.

2.  Den verkställande direktören ska bland byråns personal utse experter som ska utplaceras som sambandsmän. Med utgångspunkt i riskanalysen och i samförstånd med styrelsen ska den verkställande direktören fastställa vilken typ av utplacering som krävs. Den verkställande direktören ska underrätta den berörda medlemsstaten om utnämningen och ska tillsammans med medlemsstaten fastställa var utplaceringen ska ske.

3.  Sambandsmännen ska agera för byråns räkning och ska främja samarbete och dialog mellan byrån och nationella myndigheter med ansvar för gränsförvaltning, däribland kustbevakningen i den mån den utför gränskontroller. Sambandsmännen ska särskilt göra följande:

3.  Sambandsmännen ska agera för byråns räkning och ska främja samarbete och dialog mellan byrån och nationella myndigheter med ansvar för gränsförvaltning, däribland kustbevakningen i den mån den utför gränskontroller. Sambandsmännen ska särskilt göra följande:

a)   Fungera som förbindelselänk mellan byrån och nationella myndigheter med ansvar för gränsförvaltning, däribland kustbevakningen i den mån den utför gränskontroller.

a)  Fungera som förbindelselänk mellan byrån och nationella myndigheter med ansvar för gränsförvaltning, däribland kustbevakningen i den mån den utför gränskontroller.

 

aa)  Stödja insamlingen av sådana upplysningar som byrån behöver för att övervaka irreguljär migration och genomföra riskanalyser enligt artikel 10.

b)   Stödja insamlingen av sådana upplysningar som byrån behöver för att göra den sårbarhetsanalys som avses i artikel 12.

b)  Stödja insamlingen av sådana upplysningar som byrån behöver för att göra den sårbarhetsanalys som avses i artikel 12.

c)   Övervaka de åtgärder som medlemsstaterna vidtar vid gränsavsnitt med hög påverkansgrad enligt förordning (EU) nr 1052/2013.

c)  Övervaka de åtgärder som medlemsstaterna vidtar vid gränsavsnitt med hög påverkansgrad enligt förordning (EU) nr 1052/2013.

 

ca)  Iaktta och främja tillämpning av unionens regelverk för förvaltningen av de yttre gränserna, bland annat när det gäller respekten för grundläggande rättigheter och internationellt skydd.

d)   Hjälpa medlemsstaterna att utarbeta sina beredskapsplaner.

d)  Hjälpa medlemsstaterna att utarbeta sina beredskapsplaner.

 

da)  Underlätta kommunikationen mellan medlemsstaten och byrån och dela relevanta upplysningar från byrån med medlemsstaten, inklusive upplysningar om pågående insatser.

e)   Regelbundet rapportera till den verkställande direktören om situationen vid de yttre gränserna och den berörda medlemsstatens kapacitet att effektivt hantera situationen vid de yttre gränserna.

e)  Regelbundet rapportera till den verkställande direktören om situationen vid den yttre gränsen och den berörda medlemsstatens kapacitet att effektivt hantera situationen vid de yttre gränserna.

f)   Övervaka de åtgärder som medlemsstaterna vidtar i situationer som kräver akuta åtgärder vid de yttre gränserna, i enlighet med artikel 18

f)  Övervaka de åtgärder som medlemsstaten vidtar i situationer som kräver akuta åtgärder vid de yttre gränserna, i enlighet med artikel 18

4.  I de syften som avses i punkt 3 ska sambandsmannen bland annat följande:

4.  I de syften som avses i punkt 3 ska sambandsmannen bland annat

a)   Ha obegränsad tillgång till den nationella samordningscentralen och den nationella situationsbild som upprättas enligt förordning (EU) nr 1052/2013.

a)  ha tillgång till den nationella samordningscentralen och den nationella situationsbild som upprättats enligt förordning (EU) nr 1052/2013,

b)   Ha tillgång till nationella och europeiska informationssystem som är tillgängliga för nationella samordningscentra, under förutsättning att han eller hon uppfyller kraven i landets och EU:s säkerhetsbestämmelser och bestämmelser om uppgiftsskydd.

b)  ha tillgång, där så krävs, till europeiska informationssystem som är tillgängliga för det nationella samordningscentrumet, under förutsättning att han eller hon uppfyller kraven i landets och EU:s säkerhetsbestämmelser och bestämmelser om uppgiftsskydd,

c)   Hålla regelbunden kontakt med nationella myndigheter med ansvar för gränsförvaltning, däribland kustbevakningen i den mån den utför gränskontroller, och underrätta chefen för den nationella samordningscentralen.

c)  hålla regelbunden kontakt med nationella myndigheter med ansvar för gränsförvaltning, däribland kustbevakningen i den mån den utför gränskontroller, och underrätta chefen för den nationella samordningscentralen.

5.  Sambandsmannens rapport ska ingå i den sårbarhetsanalys som avses i artikel 12.

5.  Sambandsmannens rapport ska ingå i sårbarhetsanalysen enligt artikel 12. Rapporten ska översändas till den berörda medlemsstaten.

6.  Sambandsmännen ska vid utförandet av sina uppgifter endast ta emot anvisningar från byrån.

6.  Sambandsmännen ska vid utförandet av sina uppgifter endast ta emot anvisningar från byrån.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 12

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån ska göra en bedömning av medlemsstaternas tekniska utrustning, system, kapacitet, resurser och beredskapsplaner i fråga om gränskontroll. Bedömningen ska bygga på uppgifter från medlemsstaten och sambandsmannen samt uppgifter från Eurosur, i synnerhet påverkansgraden på yttre landgränser och yttre sjögränser i varje medlemsstat i enlighet med förordning (EU) nr 1052/2013, samt på rapporter och utvärderingar från gemensamma insatser, pilotprojekt, snabba gränsinsatser och annan verksamhet vid byrån.

1.  I förebyggande syfte ska byrån, som komplement till utvärderingsmekanismen för Schengen, löpande övervaka medlemsstaternas förberedelser och beredskapsplaner i fråga om gränskontroll.

 

Syftet med sårbarhetsanalysen är att byrån ska kunna bedöma medlemsstaterna kapacitet och beredskap att möta framtida utmaningar, bland annat befintliga eller kommande hot och påfrestningar vid de yttre gränserna, att kartlägga eventuella omedelbara konsekvenser vid de yttre gränserna och därefter för Schengenområdets funktion, särskilt för de medlemsstater som är utsatta för ett särskilt och oproportionerligt stort tryck, samt bedöma deras kapacitet att bidra till den reserv för snabba insatser som avses i artikel 19.5.

 

De inslag som ska övervakas är bland annat förmågan att på ett humant sätt och med full respekt för de grundläggande rättigheterna hantera ett potentiellt inflöde av ett stort antal människor, av vilka många kan vara i behov av internationellt skydd, liksom även tillgången till teknisk utrustning, system, kapacitet, resurser, infrastruktur och tillräcklig personal med lämplig kompetens och utbildning.

 

På grundval av den riskanalys som utarbetats i enlighet med artikel 10.3 ska den verkställande direktören förelägga styrelsen ett förslag till beslut om objektiva kriterier utifrån vilka byrån ska genomföra sårbarhetsanalysen. Styrelsen ska besluta om kriterierna på grundval av detta förslag.

 

1a.  Sårbarhetsanalysen ska bygga på upplysningar från medlemsstaten och sambandsmannen och på upplysningar från Eurosur, i synnerhet påverkansgraden på yttre landgränser och yttre sjögränser i varje medlemsstat i enlighet med förordning (EU) nr 1052/2013, samt på rapporter och utvärderingar från gemensamma insatser, pilotprojekt, snabba gränsinsatser och annan verksamhet vid byrån.

2.  På begäran ska medlemsstaterna lämna upplysningar om teknisk utrustning, personal och ekonomiska resurser som är tillgängliga på nationell nivå för gränskontroller och även lämna in sina beredskapsplaner.

2.  På byråns begäran ska medlemsstaterna lämna upplysningar om teknisk utrustning, personal, ekonomiska resurser och inslag enligt punkt 1 tredje stycket som är tillgängliga på nationell nivå för gränskontroller och även lämna in sina beredskapsplaner.

3.  Syftet med sårbarhetsanalysen är att byrån ska kunna bedöma medlemsstaterna kapacitet och beredskap att hantera de utmaningar som uppkommer, däribland befintliga eller kommande hot och tryck vid de yttre gränserna, att kartlägga eventuella omedelbara följder vid de yttre gränserna och för Schengenområdets funktion, särskilt för de medlemsstater som är utsatta för särskilt och oproportionerligt tryck, samt bedöma medlemsstaternas kapacitet att bidra till den snabbreserv som avses i artikel 19.5 Denna analys hindrar inte tillämpningen av utvärderingsmekanismen för Schengen.

 

4.  Resultatet av sårbarhetsanalysen ska överlämnas till tillsynsnämnden , som ska lämna råd till den verkställande direktören om vilka åtgärder medlemsstaterna bör vidta med tanke på sårbarhetsanalysen, byråns riskanalys och resultaten av Schengenutvärderingen.

4.  Resultatet av sårbarhetsanalysen ska överlämnas till den rådgivande nämnden, som ska lämna råd till den verkställande direktören om vilka åtgärder medlemsstaterna bör vidta med tanke på sårbarhetsanalysen, byråns riskanalys och resultaten av Schengenutvärderingen.

5.  Den verkställande direktörer ska fatta beslut om nödvändiga korrigerande åtgärder som ska vidtas av den berörda medlemsstaten, även med hjälp av resurser från EU:s finansieringsinstrument. Den verkställande direktörens beslut ska vara bindande för medlemsstaten och ska fastställa inom vilken tid åtgärderna ska vidtas.

5.  Den verkställande direktören ska fatta beslut om nödvändiga korrigerande åtgärder som ska vidtas av den berörda medlemsstaten, även med hjälp av resurser från EU:s finansieringsinstrument. Den verkställande direktörens beslut ska vara bindande för medlemsstaten och ska fastställa inom vilken tidsfrist åtgärderna ska vidtas.

6.   Om medlemsstaten inte vidtar nödvändiga korrigerande åtgärder inom utsatt tid ska den verkställande direktören överlämna ärendet till styrelsen och underrätta kommissionen. Styrelsen ska fatta beslut om nödvändiga korrigerande åtgärder som ska vidtas av den berörda medlemsstaten, och fastställa inom vilken tid åtgärderna ska vidtas. Om medlemsstaterna inte vidtar åtgärder inom den tid som utsatts i beslutet kan ytterligare åtgärder vidtas av kommissionen i enlighet med artikel 18.

6.  Om medlemsstaten inte vidtar nödvändiga korrigerande åtgärder inom utsatt tid ska den verkställande direktören underrätta styrelsen och kommissionen. Ytterligare åtgärder kan vidtas av kommissionen i enlighet med artikel 18.

 

6a.  Resultaten av sårbarhetsanalysen ska regelbundet, dock minst var sjätte månad, översändas till Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 13

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna får be byrån om bistånd med att fullgöra sina skyldigheter i fråga om kontrollen av de yttre gränserna. Byrån ska även vidta de åtgärder som avses i artikel 18.

1.  Medlemsstaterna får be byrån om bistånd med att fullgöra sina skyldigheter i fråga om kontrollen av de yttre gränserna. Byrån ska även vidta de åtgärder som avses i artikel 18.

2.   Byrån ska får organisera lämpligt tekniskt och operativt bistånd till värdmedlemsstaten och får vidta en eller flera av följande åtgärder:

2.  Byrån ska organisera lämpligt tekniskt och operativt stöd till värdmedlemsstaten och får, i enlighet med relevant unionsrätt och internationell rätt, däribland principen om non-refoulement, vidta en eller flera av följande åtgärder:

a)   Samordna gemensamma insatser för en eller flera medlemsstater och utplacera europeiska gräns- och kustbevakningsenheter.

a)  Samordna gemensamma insatser för en eller flera medlemsstater och utplacera europeiska gräns- och kustbevakningsenheter.

b)   Utplaceringen av europeiska gräns- och kustbevakningsenheter från snabbreserven bör omedelbart kompletteras av ytterligare europeiska gräns- och kustbevakningsenheter vid behov.

b)  Organisera snabba gränsinsatser och utplacera europeiska gräns- och kustbevakningsenheter från reserven för snabba insatser, samt ytterligare europeiska gräns- och kustbevakningsenheter vid behov.

c)   Samordna verksamhet i en eller flera medlemsstater och tredjeländer vid de yttre gränserna, däribland gemensamma insatser tillsammans med tredjeland.

c)  Samordna verksamhet i en eller flera medlemsstater och tredjeländer vid de yttre gränserna, däribland gemensamma insatser tillsammans med angränsande tredjeländer.

d)   Utplacera europeiska gräns- och kustbevakningsenheter inom ramen för stödgrupper för migrationshantering i hotspot-områden.

d)  Utplacera europeiska gräns- och kustbevakningsenheter inom ramen för stödgrupper för migrationshantering i hotspot-områden.

 

da)  Tillhandahålla medlemsstaterna och tredjeländer tekniskt och operativt stöd i samband med sök- och räddningsinsatser för personer i sjönöd i enlighet med förordning (EU) nr 656/2014 och internationell rätt.

e)   Utplacera egna experter och deltagare i de enheter som utplacerats av medlemsstaterna vid byrån för att stödja de behöriga nationella myndigheterna i den eller de berörda medlemsstaterna under lämplig tid.

e)  Utplacera egna experter och deltagare i de enheter som utplacerats av medlemsstaterna vid byrån för att stödja de behöriga nationella myndigheterna i den eller de berörda medlemsstaterna under lämplig tid.

f)   Avdela teknisk utrustning.

f)  Avdela teknisk utrustning.

3.   Byrån ska finansiera eller samfinansiera den verksamhet som beskrivs i punkt 2 med anslag ur sin egen budget i enlighet med de finansiella bestämmelser som gäller för byrån.

3.  Byrån ska finansiera eller samfinansiera den verksamhet som beskrivs i punkt 2 ur sin egen budget och genom avtal i enlighet med de finansiella bestämmelser som gäller för byrån.

 

3a.  Om ett ökat finansiellt behov föreligger på grund av situationen vid de yttre gränserna ska byrån utan dröjsmål underrätta Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 14

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Inleda gemensamma insatser och snabba gränsinsatser vid de yttre gränserna

Inleda gemensamma insatser vid de yttre gränserna

1.  Medlemsstaterna kan begära att byrån ska inleda gemensamma insatser för att stärka deras kapacitet att hantera utmaningar, däribland befintliga eller kommande hot vid de yttre gränserna som uppkommer till följd av irreguljär invandring eller gränsöverskridande brottslighet, eller lämna ökat tekniskt och operativt bistånd när de fullgör sina skyldigheter i fråga om kontroll av de yttre gränserna.

1.  Medlemsstaterna kan begära att byrån ska inleda gemensamma insatser för att stärka deras kapacitet att hantera utmaningar, däribland irreguljär migration, befintliga eller kommande hot vid de yttre gränserna eller gränsöverskridande brottslighet, såsom kriminell människosmuggling, människohandel och terrorism, eller lämna ökat tekniskt och operativt stöd när de fullgör sina skyldigheter i fråga om kontroll av de yttre gränserna.

2.  På begäran av en medlemsstat som står inför en situation med ett särskilt och oproportionerligt tryck, särskilt om ett stort antal tredjelandsmedborgare kommer till vissa punkter vid den yttre gränsen och olagligen försöker ta sig in på medlemsstatens territorium, får byrån inom ramen göra en snabb gränsinsats under begränsad tid på värdmedlemsstatens territorium.

 

3.  Den verkställande direktören ska utvärdera, godkänna och samordna förslag till gemensamma insatser som läggs fram av medlemsstaterna. Gemensamma insatser och snabba gränsinsatser ska föregås av en uttömmande, tillförlitlig och aktuell riskanalys för att byrån ska kunna fastställa en prioritetsordning för de planerade insatserna, med hänsyn till påverkansgraden på de yttre gränserna i enlighet med förordning (EU) nr 1052/2013 och tillgängliga resurser.

3.  Den verkställande direktören ska utvärdera, godkänna och samordna förslag till gemensamma insatser som läggs fram av medlemsstaterna. Gemensamma insatser ska föregås av en uttömmande, tillförlitlig och aktuell riskanalys för att byrån ska kunna fastställa en prioritetsordning för de planerade insatserna, med hänsyn till påverkansgraden på de yttre gränserna i enlighet med förordning (EU) nr 1052/2013 och tillgängliga resurser.

4.  Den verkställande direktören ska rekommendera den berörda medlemsstaten att inleda och genomföra gemensamma insatser eller snabba gränsinsatser, på inrådan från tillsynsnämnden med utgångspunkt i sårbarhetsanalysen och med hänsyn till byråns riskanalyser, analysskiktet i den europeiska situationsbild som upprättas i enlighet med förordning (EU) nr 1052/2013. Byrån ska ställa sin tekniska utrustning till förfogande för värdmedlemsstaten eller deltagande medlemsstater.

4.  Den verkställande direktören ska rekommendera den berörda medlemsstaten att inleda och genomföra gemensamma insatser, på inrådan från den rådgivande nämnden med utgångspunkt i sårbarhetsanalysen och med hänsyn till byråns riskanalyser och analysskiktet i den europeiska situationsbild som upprättats i enlighet med förordning (EU) nr 1052/2013. Byrån ska ställa sin tekniska utrustning till förfogande för värdmedlemsstaten eller deltagande medlemsstater.

5.  Syftet med en gemensam insats eller snabb gränsinsats kan nås inom ramen för en multifunktionell insats, som kan omfatta undsättning av personer i sjönöd eller annan kustbevakningsverksamhet, kamp mot smuggling av migranter eller människohandel, kontroller av narkotikahandel samt migrationsförvaltning, däribland identifiering, registrering, debriefing och återsändande.

5.  Syftet med en gemensam insats kan nås inom ramen för en multifunktionell insats, som kan omfatta undsättning av personer i sjönöd eller annan kustbevakningsverksamhet, kamp mot kriminell människosmuggling eller människohandel, kontroller av narkotikahandel i samarbete med Europol samt migrationsförvaltning, däribland identifiering, registrering, debriefing och återvändande.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)   En beskrivning av uppgifterna och speciella anvisningar för europeiska gräns- och kustbevakningsenheter, bland annat om vilka sökningar som får göras i databaser och om tillåtna tjänstevapen samt tillåten ammunition och utrustning i värdmedlemsstaten.

d)  En beskrivning av uppgifterna och ansvarsområdena och speciella anvisningar för europeiska gräns- och kustbevakningsenheter, bland annat om vilka sökningar som får göras i databaser och om tillåtna tjänstevapen samt tillåten ammunition och utrustning i värdmedlemsstaten.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3 – led da (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da)  En beskrivning av den gemensamma insatsens konsekvenser och risker för de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3 – led i

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)   Metoder för rapportering och utvärdering med riktlinjer för utvärderingsrapporten och sista datum för inlämnande av den slutliga utvärderingsrapporten.

i)  Metoder för rapportering och utvärdering med riktlinjer för utvärderingsrapporten, bland annat när det gäller skyddet av de grundläggande rättigheterna, och sista datum för inlämnande av den slutliga utvärderingsrapporten.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 16

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  På begäran av en medlemsstat som står inför en situation med ett särskilt och oproportionerligt stort tryck, särskilt i de fall då ett stort antal tredjelandsmedborgare kommer till vissa punkter vid den yttre gränsen och irreguljärt försöker ta sig in på medlemsstatens territorium, får byrån utplacera en snabb gränsinsats under begränsad tid på värdmedlemsstatens territorium.

1.  En begäran om snabba gränsinsatser från en medlemsstat ska innehålla en beskrivning av situationen, eventuella mål och beräknade behov. Den verkställande direktören får vid behov omedelbart skicka experter från byrån för att bedöma situationen vid den berörda medlemsstatens yttre gränser.

1.  En begäran om snabba gränsinsatser från en medlemsstat ska innehålla en beskrivning av situationen, eventuella mål och beräknade behov. Den verkställande direktören får vid behov omedelbart skicka experter från byrån för att bedöma situationen vid den berörda medlemsstatens yttre gränser.

2.  Den verkställande direktören ska omedelbart underrätta styrelsen om en medlemsstat begär att snabba gränsinsatser ska inledas.

2.  Den verkställande direktören ska omedelbart underrätta styrelsen om en medlemsstat begär att snabba gränsinsatser ska inledas.

3.  När den verkställande direktören beslutar om begäran ska denne ta hänsyn till byråns riskanalyser, analysskiktet i den europeiska situationsbild som upprättas i enlighet med förordning (EU) nr 1052/2013 samt resultatet av den sårbarhetsanalys som avses i artikel 12 samt alla andra relevanta uppgifter som den berörda medlemsstaten eller någon annan medlemsstat lämnat.

3.  När den verkställande direktören beslutar om begäran ska denne ta hänsyn till byråns riskanalyser, analysskiktet i den europeiska situationsbild som upprättats i enlighet med förordning (EU) nr 1052/2013 och resultatet av den sårbarhetsanalys som avses i artikel 12 samt alla andra relevanta uppgifter som den berörda medlemsstaten eller någon annan medlemsstat lämnat.

4.  Den verkställande direktören ska fatta beslut om begäran om inledande av snabba gränsinsatser inom två arbetsdagar från den dag då begäran inkom. Den verkställande direktören ska samtidigt skriftligen underrätta den berörda medlemsstaten och styrelsen om beslutet. I beslutet ska anges på vilka huvudsakliga skäl det grundar sig.

4.  Den verkställande direktören ska fatta beslut om begäran om inledande av snabba gränsinsatser inom två arbetsdagar från den dag då begäran inkom. Den verkställande direktören ska samtidigt skriftligen underrätta den berörda medlemsstaten och styrelsen om beslutet. I beslutet ska anges på vilka huvudsakliga skäl det grundar sig.

5.  Om den verkställande direktören beslutar att inleda en snabb gränsinsats ska denne utplacera europeiska gräns- och kustbevakningsenheter från snabbreserven i enlighet med artikel 19.5, samt vid behov besluta om omedelbar förstärkning via en eller flera europeiska gräns- och kustbevakningsenheter i enlighet med artikel 19.6.

5.  Om den verkställande direktören beslutar att inleda en snabb gränsinsats ska denne utplacera europeiska gräns- och kustbevakningsenheter från reserven för snabba insatser i enlighet med artikel 19.5, samt vid behov besluta om omedelbar förstärkning via en eller flera europeiska gräns- och kustbevakningsenheter i enlighet med artikel 19.6.

6.  Den verkställande direktören ska tillsammans med värdmedlemsstaten upprätta en sådan operativ plan som avses i artikel 15.3 utan dröjsmål och i vart fall senast tre arbetsdagar efter beslutsdatumet.

6.  Den verkställande direktören ska tillsammans med värdmedlemsstaten upprätta en sådan operativ plan som avses i artikel 15.3 utan dröjsmål och i vart fall senast tre arbetsdagar efter beslutsdatumet.

7.  Så snart den operativa planen godkänts ska den verkställande direktören uppmana medlemsstaterna att omedelbart utplacera de gränsbevakningstjänstemän som ingår i snabbreserven. Den verkställande direktören ska ange krav på antal och bakgrund för de gränsbevakningstjänstemän som varje medlemsstat ska ställa till förfogande ur den befintliga snabbreserven.

7.  Så snart den operativa planen godkänts ska den verkställande direktören uppmana medlemsstaterna att omedelbart utplacera de gränsbevakningstjänstemän som ingår i reserven för snabba insatser. Den verkställande direktören ska ange krav på antal och bakgrund för de gränsbevakningstjänstemän som varje medlemsstat ska ställa till förfogande ur den befintliga reserven för snabba insatser.

8.  För att garantera omedelbar förstärkning av de europeiska gräns- och kustbevakningsenheter som utplacerats ur snabbreserven ska den verkställande direktören samtidigt vid behov underrätta medlemsstaterna om hur många och vilken typ av bakgrund som krävs för de ytterligare gränsbevakningstjänstemän som ska utplaceras. Denna underrättelse ska göras skriftligen till de nationella kontaktpunkterna och ska även ange när utplaceringen ska äga rum. De ska även erhålla ett exemplar av den operativa planen.

8.  För att garantera omedelbar förstärkning av de europeiska gräns- och kustbevakningsenheter som utplacerats ur reserven för snabba insatser ska den verkställande direktören samtidigt vid behov underrätta medlemsstaterna om hur många ytterligare gränsbevakningstjänstemän som ska utplaceras och vilken bakgrund de ska ha. Denna underrättelse ska göras skriftligen till de nationella kontaktpunkterna och ska även ange när utplaceringen ska äga rum. De ska även erhålla ett exemplar av den operativa planen.

9.  Om den verkställande direktören är frånvarande eller har förhinder ska den vice verkställande direktören besluta om utplacering av snabbreserven och ytterligare utplacering av europeiska gräns- och kustbevakningsenheter.

9.  Om den verkställande direktören är frånvarande eller har förhinder ska vice verkställande direktören besluta om utplacering av reserven för snabba insatser och ytterligare utplacering av europeiska gräns- och kustbevakningsenheter.

10.  Medlemsstaterna ska se till att gränsbevakningstjänstemän som ingår i snabbreserven omedelbart och utan undantag ställs till byråns förfogande. Medlemsstaterna ska ställa ytterligare gränsbevakningstjänstemän till förfogande för utplacering av europeiska gräns- och kustbevakningsenheter på byråns begäran, såvida de inte befinner sig i en exceptionell situation som i hög grad påverkar fullgörandet av nationella uppgifter.

10.  Medlemsstaterna ska se till att gränsbevakningstjänstemän som ingår i reserven för snabba insatser omedelbart och utan undantag ställs till byråns förfogande för att säkerställa att utplaceringen utförs fullt ut inom tre arbetsdagar från det datum då den operativa planen antagits. Medlemsstaterna ska ställa ytterligare gränsbevakningstjänstemän till förfogande för utplacering av europeiska gräns- och kustbevakningsenheter på byråns begäran, såvida de inte befinner sig i en exceptionell situation som i hög grad påverkar fullgörandet av nationella uppgifter.

11.  Utplaceringen av snabbreserven ska äga rum senast tre arbetsdagar efter den dag då den verkställande direktören och värdmedlemsstaten enades om den operativa planen. Utplacering av ytterligare europeiska enheter för gränskontroll och kustbevakning vid behov ska ske inom fem arbetsdagar från den dag då snabbreserven placerades ut.

11.  Utplaceringen av reserven för snabba insatser ska äga rum senast tre arbetsdagar efter den dag då den verkställande direktören och värdmedlemsstaten enades om den operativa planen. Utplacering av ytterligare europeiska gräns- och kustbevakningsenheter vid behov ska ske inom fem arbetsdagar från den dag då reserven för snabba insatser placerades ut.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 17

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstater som står inför ett oproportionerligt stort migrationstryck i vissa hotspot-områden vid de yttre gränserna, som kännetecknas av stora blandade migrationsinflöden kan begära ökat operativt och tekniskt bistånd från stödgrupper för migrationshantering. Medlemsstaten ska lämna in en begäran om förstärkning och en behovsbedömning till byrån och EU:s övriga berörda organ och byråer i synnerhet Europeiska stödkontoret för asylfrågor och Europol.

1.  En medlemsstat som står inför ett oproportionerligt stort migrationstryck i vissa hotspot-områden vid sina yttre gränser, som kännetecknas av stora blandade migrationsinflöden kan begära ökat operativt och tekniskt stöd från stödgrupper för migrationshantering. Medlemsstaten ska lämna in en begäran om förstärkning och en behovsbedömning till byrån och EU:s övriga berörda organ och byråer, i synnerhet Easo och Europol.

2.  I samförstånd med EU:s övriga berörda organ och byråer ska av den verkställande direktören bedöma medlemsstatens begäran om bistånd och dess behovsbedömning för att upprätta ett komplett förstärkningspaket för olika verksamheter som samordnas av EU:s berörda organ och byråer med den berörda medlemsstatens samtycke.

2.  I samförstånd med EU:s övriga berörda organ och byråer ska den verkställande direktören bedöma medlemsstatens begäran om bistånd och dess behovsbedömning för att upprätta ett komplett förstärkningspaket för olika verksamheter som samordnas av EU:s berörda organ och byråer med den berörda medlemsstatens samtycke.

 

2a.  Kommissionen ska ansvara för samordningen av ett snabbt samarbete mellan de olika byråerna och stödgrupperna för migrationshantering.

3.  Det operativa och tekniska stödet från de europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna, europeiska interventionsenheter för återsändande och experter från byråns personal till stödgrupper för migrationshantering kan omfatta följande:

3.  Den operativa och tekniska förstärkningen från de europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna, europeiska interventionsenheter för återvändande och experter från byråns personal till stödgrupper för migrationshantering kan omfatta följande:

a)  Screening av tredjelandsmedborgare som anländer till de yttre gränserna, bland annat genom identifiering, registrering och debriefing samt på medlemsstatens begäran upptagande av fingeravtryck.

a)  Tillhandahållande av stöd i samband med screening av tredjelandsmedborgare som anländer till de yttre gränserna, bland annat genom identifiering, registrering och debriefing samt på medlemsstatens begäran upptagande av tredjelandsmedborgares fingeravtryck med full respekt för grundläggande rättigheter och med information om syftet med och resultaten av alla förfaranden.

b)   Informera personer i tydligt behov av internationellt skydd, personer som söker eller kan tänkas ansöka om omplacering.

 

 

ba)  Hänvisning av personer som önskar ansöka om internationellt skydd till asylexperter vid den berörda medlemsstatens nationella myndigheter eller vid Easo.

c)   Tekniskt och operativt bistånd i samband med återsändande, däribland förberedelse och organisation av återsändandeinsatser.

c)  Tekniskt och operativt stöd i samband med återvändande, däribland förberedelse och organisation av återvändandeinsatser.

 

3a.  Stödgrupperna för migrationshantering ska omfatta expertis när det gäller skydd av barn, människohandel, skydd mot könsrelaterad förföljelse samt grundläggande rättigheter.

4.  Byrån ska bistå kommissionen med samordning av stödgrupper för migrationshantering, i samarbete med EU:s övriga berörda organ och byråer.

4.  Byrån ska bistå kommissionen med samordning av stödgrupper för migrationshantering, i samarbete med EU:s övriga berörda organ och byråer.

 

4a.  Byrån ska i samarbete med Easo, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och EU:s övriga relevanta organ och byråer och under kommissionens samordning säkerställa att denna verksamhet är förenlig med det gemensamma europeiska asylsystemet och de grundläggande rättigheterna. Detta inkluderar tillhandahållande av skydd, hygieniska förhållanden och anläggningar med respekt för kvinnors och barns behov i hotspot-områden.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 18

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När en medlemsstat inte vidtar nödvändiga korrigerande åtgärder i enlighet med ett sådant beslut av styrelsen som avses i artikel 12.6, eller vid oproportionerligt stort migrationstryck som försvårar kontrollen av de yttre gränserna så mycket att detta äventyrar Schengenområdets funktion, får kommissionen, efter att ha hört byrån, genom en genomförandeakt fastställa åtgärder som ska vidtas av byrån och krav på att den berörda medlemsstaten ska samarbeta med byrån vid genomförandet av dessa åtgärder. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 79.2.

1.  När en medlemsstat inte vidtar nödvändiga korrigerande åtgärder i enlighet med ett sådant beslut som avses i artikel 12.5, eller vid oproportionerligt stort migrationstryck vid den yttre gränsen som försvårar kontrollen av de yttre gränserna så mycket att detta äventyrar Schengenområdets funktion såsom ett område utan inre gränskontroller, får kommissionen, efter att ha hört byrån, lägga fram ett förslag för rådet om att genom ett genomförandebeslut fastställa åtgärder som ska vidtas av byrån och krav på att den berörda medlemsstaten ska samarbeta med byrån vid genomförandet av dessa åtgärder. Detta genomförandebeslut ska antas av rådet med kvalificerad majoritet.

Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet med avseende på ett väl fungerande Schengenområde, ska kommissionen anta genomförandeakter med omedelbar verkan i enlighet med det förfarande som avses i artikel 79.5.

 

 

Rådet ska sammanträda omedelbart efter det att kommissionens förslag mottagits.

 

1a.  Om det uppstår en situation då brådskande åtgärder krävs ska Europaparlamentet underrättas utan dröjsmål om den situationen och underrättas om alla efterföljande åtgärder och beslut.

2.  Vad gäller punkt 1 ska kommissionen fastställa en eller flera av följande åtgärder som ska vidtas av byrån:

2.  Vad gäller punkt 1 ska kommissionen fastställa en eller flera av följande åtgärder som ska vidtas av byrån:

a)   Utplaceringen av europeiska gräns- och kustbevakningsenheter från snabbreserven bör omedelbart kompletteras av ytterligare europeiska gräns- och kustbevakningsenheter vid behov.

a)  Organisera snabba gränsinsatser och utplacera europeiska gräns- och kustbevakningsenheter från reserven för snabba insatser, samt ytterligare europeiska gräns- och kustbevakningsenheter vid behov.

b)   Utplacera europeiska gräns- och kustbevakningsenheter inom ramen för stödgrupper för migrationshantering i hotspot-områden.

b)  Utplacera europeiska gräns- och kustbevakningsenheter inom ramen för stödgrupper för migrationshantering i hotspot-områden.

c)   Samordna verksamhet i en eller flera medlemsstater och tredjeländer vid de yttre gränserna, däribland gemensamma insatser tillsammans med tredjeland.

c)  Samordna verksamhet i en eller flera medlemsstater och tredjeländer vid de yttre gränserna, däribland gemensamma insatser tillsammans med angränsande tredjeländer.

d)   Avdela av teknisk utrustning.

d)  Avdela teknisk utrustning.

e)   Organisera återsändandeinterventioner.

e)  Organisera återvändandeinterventioner.

3.  Inom två arbetsdagar från den dag då kommissionens beslut antogs ska den verkställande direktören på styrelsens inrådan fastställa vilka åtgärder som krävs för att i praktiken genomföra de mål som anges i kommissionens beslut, däribland vilken teknisk utrustning samt hur många och vilken typ av gränsbevakningstjänstemän och annan personal som behövs för att uppnå målen med kommissionens beslut.

3.  Inom två arbetsdagar från den dag då rådets beslut antogs ska den verkställande direktören på den rådgivande nämndens inrådan

 

a)  fastställa vilka åtgärder som krävs för att i praktiken genomföra de åtgärder som anges i rådets beslut, och bland annat bestämma vilken teknisk utrustning som krävs och hur många gränsbevakningstjänstemän och andra relevanta personalmedlemmar som behövs för att uppnå målen med detta beslut och vilken bakgrund dessa personer ska ha,

 

b)  lämna in ett utkast till operativ plan till den berörda medlemsstaten.

4.  Inom samma två arbetsdagar ska den verkställande direktören även lämna in ett utkast till operativ plan till den berörda medlemsstaten. Den verkställande direktören och den berörda medlemsstaten ska utarbeta en operativ plan inom två arbetsdagar från det att ansökan gjorts.

4.  Den verkställande direktören och den berörda medlemsstaten ska komma överens om en operativ plan inom två arbetsdagar från det att utkastet lagts fram.

5.  Byrån ska utan dröjsmål och i vart fall inom tre arbetsdagar från den dag då den operativa planen antogs utplacera nödvändig teknisk utrustning och personal från den snabbreserv som avses i artikel 19.5 för att i praktiken genomföra de mål som anges i kommissionens beslut. Utplacering av ytterligare europeiska gräns- och kustbevakningsenheter vid behov ska ske inom fem arbetsdagar från den dag då snabbreserven placerdes ut.

5.  Byrån ska utan dröjsmål och i vart fall inom tre arbetsdagar från den dag då den operativa planen antogs utplacera nödvändig teknisk utrustning och personal från den reserv för snabba insatser som avses i artikel 19.5 för att i praktiken genomföra de mål som anges i rådets beslut. Utplacering av ytterligare europeiska gräns- och kustbevakningsenheter vid behov ska ske inom fem arbetsdagar från den dag då reserven för snabba insatser placerades ut.

6.  Den berörda medlemsstaten ska rätta sig efter kommissionens beslut och därför omedelbart samarbeta med byrån och vidta de åtgärder som krävs för att underlätta genomförandet av beslutet samt den praktiska tillämpningen av de åtgärder som anges i beslutet samt i den operativa plan som överenskommits med den verkställande direktören.

6.  Den berörda medlemsstaten ska rätta sig efter rådets beslut och därför omedelbart samarbeta med byrån och vidta de åtgärder som krävs för att underlätta genomförandet av beslutet samt den praktiska tillämpningen av de åtgärder som anges i beslutet samt i den operativa plan som överenskommits med den verkställande direktören.

7.  Medlemsstaterna ska ställa gränsbevakningstjänstemän och övrig relevant personal som utsetts av den verkställande direktören till förfogande i enlighet med artikel 2. Medlemsstaterna får inte åberopa sådana exceptionella situationer som avses i artikel 19.3 och 19.6.

7.  Medlemsstaterna ska ställa gränsbevakningstjänstemän och övrig relevant personal som utsetts av den verkställande direktören till förfogande i enlighet med artikel 2. Medlemsstaterna får inte åberopa sådana exceptionella situationer som avses i artikel 19.3 och 19.6.

 

7a.  Kommissionen ska övervaka ett korrekt genomförande av de åtgärder som fastställs i rådets beslut och av de åtgärder som för det ändamålet vidtas av byrån och medlemsstaterna, i syfte att säkerställa en lämplig europeisk gränsförvaltning.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 19

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån ska utplacera gränsbevakningstjänstemän och annan personal som deltar i de europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna vid gemensamma insatser, snabba gränsinsatser och stödgrupper för migrationshantering. Byrån får även utplacera experter ur sin egen personal.

1.  Byrån ska utplacera gränsbevakningstjänstemän och annan relevant personal för att delta i de europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna vid gemensamma insatser, snabba gränsinsatser och stödgrupper för migrationshantering. Byrån får även utplacera experter ur sin egen personal.

2.  På förslag från den verkställande direktören ska styrelsen med en absolut majoritet bland sina röstberättigade ledamöter besluta om hur många och vilken typ av bakgrund som krävs för de gränsbevakningstjänstemän som ska ställas till förfogande för de europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna. Samma förfarande ska tillämpas på alla efterföljande ändringar av kraven på gränsbevakningstjänstemännens bakgrund och antal. Medlemsstaterna ska bidra till de europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna genom en nationell reserv som bygger på de olika kraven genom att utse gränsbevakningstjänstemän med den bakgrund som krävs.

2.  På förslag från den verkställande direktören ska styrelsen med en absolut majoritet bland sina röstberättigade ledamöter besluta om hur många gränsbevakningstjänstemän som ska ställas till förfogande för de europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna och vilken bakgrund dessa tjänstemän ska ha. Samma förfarande ska tillämpas på alla efterföljande ändringar av kraven på gränsbevakningstjänstemännens bakgrund och antal. Medlemsstaterna ska bidra till de europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna genom en nationell reserv som bygger på de olika kraven genom att utse gränsbevakningstjänstemän med den bakgrund som krävs.

3.  Medlemsstaternas bidrag i form av gränsbevakningstjänstemän till särskilda gemensamma insatser för det kommande året ska planeras på grundval av årliga bilaterala förhandlingar och avtal mellan byrån och medlemsstaterna. I enlighet med dessa avtal ska medlemsstaterna ställa gränsbevakningstjänstemän till förfogande för utplacering på begäran av byrån, såvida de inte befinner sig i en exceptionell situation som i hög grad påverkar fullgörandet av nationella uppgifter. Begäran ska göras minst 21 arbetsdagar före den planerade utplaceringen.

3.  Medlemsstaternas bidrag i form av gränsbevakningstjänstemän till särskilda gemensamma insatser för det kommande året ska planeras på grundval av årliga bilaterala förhandlingar och avtal mellan byrån och medlemsstaterna. I enlighet med dessa avtal ska medlemsstaterna ställa gränsbevakningstjänstemän till förfogande för utplacering på begäran av byrån, såvida de inte befinner sig i en exceptionell situation som i hög grad påverkar fullgörandet av nationella uppgifter. Begäran ska göras minst 21 arbetsdagar före den planerade utplaceringen. Om en medlemsstat åberopar en sådan exceptionell situation ska den tillhandahålla utförliga skäl och information om situationen i en skrivelse till byrån vars innehåll ska ingå i den rapport som avses i punkt 9.

4.  Vid snabba gränsinsatser ska styrelsen, på förslag av byråns verkställande direktör med tre fjärdedels majoritet fatta beslut om hur många och vilken typ av bakgrund som krävs för de gränsbevakningstjänstemän som ska ställas till förfogande för de europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna (snabbreserven). Samma förfarande ska tillämpas i fråga om alla efterföljande ändringar av kraven på den bakgrund och det antal gränsbevakningstjänstemän som ingår i snabbreserven. Medlemsstaterna ska bidra till snabbreserven genom en nationell expertreserv som bygger på de olika kraven genom att utse gränsbevakningstjänstemän med den bakgrund som krävs.

4.  Vid snabba gränsinsatser ska styrelsen, på förslag av byråns verkställande direktör med tre fjärdedels majoritet fatta beslut om hur många gränsbevakningstjänstemän som ska ställas till förfogande för de europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna (reserven för snabba insatser) och vilken bakgrund som dessa tjänstemän ska ha. Samma förfarande ska tillämpas i fråga om alla efterföljande ändringar av kraven på den bakgrund och det antal gränsbevakningstjänstemän som ingår i reserven för snabba insatser. Medlemsstaterna ska bidra till reserven för snabba insatser genom en nationell expertreserv som bygger på de olika kraven genom att utse gränsbevakningstjänstemän med den bakgrund som krävs.

5.  Snabbreserven ska vara en fast styrka som är omedelbart tillgänglig för byrån och kan utplaceras från varje medlemsstat inom tre arbetsdagar från den dag då den operativa planen godkändes av den verkställande direktören och värdmedlemsstaten. Därför ska varje medlemsstat årligen ställa ett antal gränsbevakningstjänstemän till förfogande för byrån, som tillsammans ska uppgå till minst 1 500 personer, motsvarande minst 3 % av sådan personal i medlemsstater utan yttre landgränser eller sjögränser samt minst 2 % av sådan personal i medlemsstater med yttre landgränser eller sjögränser, och med den bakgrund som begärts i styrelsens beslut.

5.  Reserven för snabba insatser ska vara en fast styrka som är omedelbart tillgänglig för byrån och kan utplaceras från varje medlemsstat inom tre arbetsdagar från den dag då den operativa planen godkänns av den verkställande direktören och värdmedlemsstaten. Därför ska varje medlemsstat årligen ställa ett antal gränsbevakningstjänstemän till förfogande för byrån, som tillsammans ska uppgå till minst 1 500 personer, motsvarande minst 3 % av sådan personal i medlemsstater utan yttre landgränser eller sjögränser samt minst 2 % av sådan personal i medlemsstater med yttre landgränser eller sjögränser, och med den bakgrund som begärts i styrelsens beslut. Byrån ska utvärdera om de gränsbevakningstjänstemän som föreslås av medlemsstaterna har den begärda bakgrunden och ska välja ut gränsbevakningstjänstemän till reserven för snabba insatser. Byrån ska ha befogenhet att avlägsna en gränsbevakningstjänsteman från reserven vid försummelse eller överträdelse av tillämpliga regler.

6.  Vid behov ska utplaceringen av europeiska enheter för gränskontroll och kustbevakning från snabbreserven omedelbart kompletteras av ytterligare europeiska enheter för gränskontroll och kustbevakning. I detta syfte ska medlemsstaterna på byråns begäran omedelbart meddela antal, namn och bakgrund för de gränsbevakningstjänstemän från deras nationella reserv som de kan ställa till förfogande som deltagare i en enhet, inom fem arbetsdagar från den snabba gränsinsatsen. Medlemsstaterna ska på byråns begäran ställa gränsbevakningstjänstemännen till förfogande för utplacering, såvida de inte befinner sig i en exceptionell situation som i hög grad påverkar fullgörandet av nationella uppgifter.

6.  Vid behov ska utplaceringen av europeiska gräns- och kustbevakningsenheter från reserven för snabba insatser omedelbart kompletteras av ytterligare europeiska gräns- och kustbevakningsenheter. I detta syfte ska medlemsstaterna på byråns begäran omedelbart meddela antal, namn och bakgrund för de gränsbevakningstjänstemän från deras nationella reserv som de kan ställa till förfogande som deltagare i en enhet, inom fem arbetsdagar från den snabba gränsinsatsen. Medlemsstaterna ska på byråns begäran ställa gränsbevakningstjänstemännen till förfogande för utplacering, såvida de inte befinner sig i en exceptionell situation som i hög grad påverkar fullgörandet av nationella uppgifter. Om en medlemsstat åberopar en sådan exceptionell situation ska den tillhandahålla utförliga skäl och information om situationen i en skrivelse till byrån vars innehåll ska ingå i den rapport som avses i punkt 9.

 

6a.  Om det uppstår en situation där det krävs fler gränsbevakningstjänstemän än vad som föreskrivs enligt punkterna 5 och 6 ska den verkställande direktören omedelbart underrätta Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet och kommissionen. I sådana fall ska Europaparlamentet se till att medlemsstaterna åtar sig att komma tillrätta med underskottet.

7.  Medlemsstaterna ska se till att gränsbevakningstjänstemän och övrig personal som ställs till förfogande uppfyller kraven på bakgrund och antal enligt styrelsens beslut. Utplaceringens längd ska fastställas av hemmedlemsstaten, men ska i vart fall inte understiga 30 dagar.

7.  Medlemsstaterna ska säkerställa att gränsbevakningstjänstemän och övrig relevant personal som ställs till förfogande uppfyller kraven på bakgrund och antal enligt styrelsens beslut. Utplaceringens längd ska fastställas av hemmedlemsstaten, men ska i vart fall inte understiga 30 dagar.

8.  Byrån ska även bidra till de europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna med kompetenta gränsbevakningstjänstemän som placerats ut av medlemsstaterna som nationella experter vid byrån. Medlemsstaternas bidrag till byrån för utplacering av gränsbevakningstjänstemän för det kommande året ska planeras på grundval av årliga bilaterala förhandlingar och avtal mellan byrån och medlemsstaterna. I enlighet med dessa avtal ska medlemsstaterna ställa gränsbevakningstjänstemän till förfogande för utplacering, såvida detta inte allvarligt skulle påverka fullgörandet av nationella uppgifter. I sådana situationer får medlemsstaterna återkalla sina utplacerade gränsbevakningstjänstemän.

8.  Byrån ska även bidra till de europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna med kompetenta gränsbevakningstjänstemän som placerats ut av medlemsstaterna som nationella experter vid byrån. Medlemsstaternas bidrag till byrån för utplacering av gränsbevakningstjänstemän för det kommande året ska planeras på grundval av årliga bilaterala förhandlingar och avtal mellan byrån och medlemsstaterna. I enlighet med dessa avtal ska medlemsstaterna ställa gränsbevakningstjänstemän till förfogande för utplacering, såvida detta inte allvarligt skulle påverka fullgörandet av nationella uppgifter. I sådana situationer får medlemsstaterna återkalla sina utplacerade gränsbevakningstjänstemän.

Utplaceringen kan vara i 12 månader eller mer, men ska i vart fall inte understiga tre månader. De utplacerade gränsbevakningstjänstemännen ska betraktas som deltagare i enheterna och ska ha samma uppgifter och befogenheter som övriga deltagare. Den medlemsstat som har placerat ut gränsbevakningstjänstemännen ska betraktas som hemmedlemsstat.

Utplaceringen kan vara i 12 månader eller mer, men ska i vart fall inte understiga tre månader. De utplacerade gränsbevakningstjänstemännen ska betraktas som deltagare i enheterna och ska ha samma uppgifter och befogenheter som övriga deltagare. Den medlemsstat som har placerat ut gränsbevakningstjänstemännen ska betraktas som hemmedlemsstat. Byråns disciplinära förfarande ska även gälla utplacerade gränsbevakningstjänstemän.

Annan personal vid byrån med tillfällig anställning som inte är behörig att utföra gränskontroller ska bara delta i gemensamma insatser för samordnande uppgifter och ska inte ingå i de europeiska enheterna för gränskontroll och kustbevakning.

Annan personal vid byrån med tillfällig anställning som inte är behörig att utföra gränskontroller ska bara delta i gemensamma insatser för samordnande uppgifter och ska inte ingå i de europeiska enheterna för gränskontroll och kustbevakning.

9.  Byrån ska varje år underrätta Europaparlamentet om hur många gränsbevakningstjänstemän som varje medlemsstat har avdelat till de europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna i enlighet med denna artikel.

9.  Byrån ska varje år underrätta Europaparlamentet om hur många gränsbevakningstjänstemän som varje medlemsstat har avdelat och hur många gränsbevakningstjänstemän som verkligen utplacerats till de europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna i enlighet med denna artikel. Denna rapport ska ange vilka medlemsstater som åberopade den exceptionella situation som avses i punkterna 3 och 6 under föregående år med de skäl och den information som den berörda medlemsstaten tillhandahållit.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.   Byrån ska via samordnaren meddela värdmedlemsstaten sina synpunkter anvisningarna för de europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna. Om så sker ska värdmedlemsstaten beakta dessa synpunkter och rätta sig efter dem i möjligaste mån.

2.  Byrån ska via samordnaren meddela värdmedlemsstaten sina synpunkter om anvisningarna för de europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna. Om byrån är oroad över anvisningarna för de europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna ska den meddela sina synpunkter, som värdmedlemsstaten ska beakta och rätta sig efter i möjligaste mån.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Deltagare i de europeiska enheterna för gränskontroll och kustbevakning ska, när de utför sina uppgifter och utövar sina befogenheter, till fullo respektera de grundläggande rättigheterna, däribland rätten att få tillträde till asylförfaranden, samt den mänskliga värdigheten. Alla åtgärder som vidtas vid utförandet av uppgifterna och utövandet av befogenheterna ska stå i proportion till de syften som eftersträvas genom sådana åtgärder. När deltagare i enheterna utför sina uppgifter och utövar sina befogenheter ska de inte diskriminera personer på grund av kön, ras eller etnisk tillhörighet, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

4.  Deltagare i de europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna ska, när de utför sina uppgifter och utövar sina befogenheter, till fullo respektera de grundläggande rättigheterna, däribland rätten att få tillträde till asylförfaranden, samt den mänskliga värdigheten. Alla åtgärder som vidtas vid utförandet av uppgifterna och utövandet av befogenheterna ska stå i proportion till de syften som eftersträvas genom sådana åtgärder. När deltagare i enheterna utför sina uppgifter och utövar sina befogenheter ska de inte diskriminera personer på grund av kön, ras eller etnisk tillhörighet, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  övervaka att den operativa planen genomförs på ett korrekt sätt,

b)  övervaka att den operativa planen genomförs på ett korrekt sätt, bland annat med avseende på skyddet av de grundläggande rättigheterna,

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  rapportera till byrån om tillräckliga garantier från värdmedlemsstaten med avseende på skyddet av de grundläggande rättigheterna under hela den gemensamma insatsen eller snabba gränsinsatsen,

d)  iaktta och främja tillämpningen av befintliga och framtida EU-åtgärder som rör förvaltningen av de yttre gränserna och respekten för de grundläggande rättigheterna vid gränsförvaltning, och rapportera till byrån om tillräckliga garantier från värdmedlemsstaten med avseende på skyddet av de grundläggande rättigheterna under hela den gemensamma insatsen eller snabba gränsinsatsen samt rapportera till byrån om tillräckliga garantier från värdmedlemsstaten med avseende på skyddet av de grundläggande rättigheterna under hela den gemensamma insatsen eller snabba gränsinsatsen,

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.   Byråns styrelse ska fastsälla och vid behov uppdatera närmare bestämmelser för utbetalning av dagtraktamenten till deltagare i de europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna.

2.  Byråns styrelse ska på förslag från kommissionen fastställa och vid behov uppdatera närmare bestämmelser för utbetalning av dagtraktamenten till deltagare i de europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 24 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tillfälligt upphävande eller avslutande av gemensamma insatser och snabba gränsinsatser

Tillfälligt upphävande eller avslutande av verksamhet

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den verkställande direktören ska dra tillbaka finansiering av gemensamma insatser eller snabba gränsinsatser, eller helt eller delvis tillfälligt upphäva eller avsluta dem om denne anser att det förekommit allvarliga eller sannolikt fortgående kränkningar av de grundläggande rättigheterna eller rätten att söka internationellt skydd.

3.  Den verkställande direktören ska i nära samarbete med ombudet för grundläggande rättigheter dra tillbaka finansiering av en gemensam insats eller en snabb gränsinsats, ett pilotprojekt, stödgrupper för migrationshantering, en återvändandeinsats, en återvändandeintervention eller ett samarbetsavtal, eller helt eller delvis tillfälligt upphäva eller avsluta sådan verksamhet om denne anser att det förekommit allvarliga eller sannolikt fortgående kränkningar av de grundläggande rättigheterna eller rätten att söka internationellt skydd. I detta syfte ska byrån upprätta och publicera de kriterier som lett fram till ett beslut om att tillfälligt upphäva, avsluta eller dra tillbaka finansiering av ovannämnda verksamhet.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 25

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utvärdering av gemensamma insatser och snabba gränsinsatser

Utvärdering av verksamhet

Den verkställande direktören ska utvärdera resultatet av gemensamma insatser och snabba gränsinsatser och till styrelsen överlämna den ingående utvärderingsrapporten inom 60 dagar efter det att insatserna eller projekten avslutats, tillsammans med de anmärkningar som gjorts av ombudet för de grundläggande rättigheterna. I syfte att förbättra framtida gemensamma insatsers och snabba gränsinsatsers kvalitet, konsekvens och effektivitet ska byrån göra en övergripande och jämförande analys av dessa resultat, vilken ska tas med i den konsoliderade årliga verksamhetsrapporten.

Den verkställande direktören ska utvärdera resultatet av gemensamma insatser och snabba gränsinsatser, pilotprojekt, stödgrupper för migrationshantering, återvändandeinsatser, återvändandeinterventioner och operativt samarbete med tredjeländer, och till styrelsen överlämna de ingående utvärderingsrapporterna inom 60 dagar efter det att verksamheten avslutats, tillsammans med de anmärkningar som gjorts av ombudet för grundläggande rättigheter. I syfte att förbättra den framtida verksamhetens kvalitet, konsekvens och effektivitet ska byrån göra en övergripande och jämförande analys av dessa resultat, vilken ska tas med i den årliga verksamhetsrapporten.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 26

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Återsändandeenhet

Återvändande

1.  Återsändandeenheten ska ha ansvar för att verkställa byråns uppgifter i fråga om återsändande, med hänsyn till de grundläggande rättigheterna samt de allmänna rättsprinciperna i unionsrätten och internationell rätt, däribland skyldigheter i fråga om skydd av flyktingar och mänskliga rättigheter. Återsändandeenheten ska särskilt göra följande:

1.  När det gäller återvändande ska byrån, med hänsyn till de grundläggande rättigheterna samt de allmänna rättsprinciperna i unionsrätten och internationell rätt, däribland principerna om skydd av flyktingar och grundläggande rättigheter, däribland barnets rättigheter, särskilt göra följande:

a)   På teknisk och operativ nivå samordna medlemsstaternas återsändandeverksamhet för att uppnå ett integrerat system för förvaltning av återsändande mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter, med deltagande av berörda myndigheter i tredjeland och övriga berörda aktörer.

a)  På teknisk och operativ nivå samordna medlemsstaternas återvändandeverksamhet, inbegripet avseende frivilligt återvändande, för att uppnå ett integrerat system för förvaltning av återvändande mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter, med deltagande av berörda myndigheter i tredjeländer och övriga berörda aktörer.

b)   Tillhandahålla operativt stöd till medlemsstater som är utsatta för särskilt högt tryck på sina system för återsändande.

b)  Tillhandahålla tekniskt och operativt stöd till medlemsstater som är utsatta för särskilt högt tryck på sina system för återvändande.

c)   Samordna användningen av relevanta it-system, lämna stöd avseende konsulärt samarbete vid identifiering av tredjelandsmedborgare och införskaffande av resehandlingar, organisera och samordna återsändandeinsatser samt lämna stöd för frivilligt återvändande.

c)  Samordna användningen av relevanta it-system, lämna stöd till medlemsstaterna avseende konsulärt samarbete vid identifiering av tredjelandsmedborgare och införskaffande av resehandlingar, utan att avslöja om tredjelandsmedborgaren har sökt asyl, organisera och samordna återvändandeinsatser samt lämna stöd för frivilligt återvändande i samarbete med medlemsstaterna.

d)   Samordna byråns verksamhet i fråga om återsändande i enlighet med denna förordning.

 

e)   Organisera, främja och samordna verksamhet som möjliggör informationsutbyte samt kartläggning och sammanställning av goda metoder som används i medlemsstaterna i fråga om återsändande.

e)  Organisera, främja och samordna verksamhet som möjliggör informationsutbyte samt kartläggning och sammanställning av goda metoder som används i medlemsstaterna i fråga om återvändande.

f)   Finansiera eller samfinansiera insatser, interventioner och verksamhet som avses i detta kapitel med anslag ur sin egen budget i enlighet med de finansiella bestämmelser som gäller för byrån.

f)  Finansiera eller samfinansiera insatser, interventioner och verksamhet som avses i detta kapitel ur sin egen budget och genom avtal i enlighet med de finansiella bestämmelser som gäller för byrån.

2.   Det operativa stöd som avses i punkt 1b ska omfatta åtgärder för att hjälpa medlemsstaternas behöriga myndigheter att genomföra återsändanden, bland annat genom att tillhandahålla följande:

2.  Det operativa stöd som avses i punkt 1 b ska omfatta åtgärder för att hjälpa medlemsstaternas behöriga myndigheter att genomföra återvändanden, bland annat genom att tillhandahålla följande:

a)   Tolktjänster.

a)  Tolktjänster.

b)   Information om mottagande tredjeland.

b)  Information om mottagande tredjeland i samarbete med EU:s övriga organ och byråer, däribland Easo.

c)   Råd om hantering och förvaltning av återsändande i enlighet med direktiv 2008/115/EG.

c)  Råd om hantering och förvaltning av återvändande i enlighet med direktiv 2008/115/EG.

d)   Bistånd med åtgärder som krävs för att se till att personer som ska återsändas är närvarande och inte avviker.

d)  Bistånd med åtgärder som krävs för att säkerställa att återvändande personer är närvarande och inte avviker i samband med ett återvändande, i enlighet med direktiv 2008/115/EG och internationell rätt.

3.  Återsändandeenheten ska sträva efter att skapa synergi och föra samman EU-finansierade nätverk och program avseende återvändande/återsändande i nära samarbete med Europeiska kommissionen och det europeiska migrationsnätverket.

3.  Byrån ska sträva efter att skapa synergi och föra samman EU-finansierade nätverk och program avseende återvändande i nära samarbete med Europeiska kommissionen och det europeiska migrationsnätverket.

4.  Byrån får också använda unionsmedel som är tillgängliga för återsändande. Byrån ska se till att det i bidragsavtalen med medlemsstaterna stipuleras att det ekonomiska bidraget betalas ut under förutsättning att stadgan om de grundläggande rättigheterna följs.

4.  Byrån får också använda unionsmedel som är tillgängliga för återvändande. Byrån ska se till att det i bidragsavtalen med medlemsstaterna stipuleras att det ekonomiska bidraget betalas ut under förutsättning att stadgan följs till fullo.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 27

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån ska lämna nödvändigt bistånd i enlighet med direktiv 2008/115/EG och utan att ifrågasätta skälen till beslut om återsändande, och på begäran från en eller flera deltagande medlemsstater samordna eller organisera återsändandeinsatser, däribland genom att chartra flygplan för insatserna. Byrån får på eget initiativ föreslå sådan samordning eller organissation för medlemsstaterna.

1.  Byrån ska lämna nödvändigt bistånd i enlighet med direktiv 2008/115/EG och utan att ifrågasätta skälen till beslut om återvändande, och på begäran från en eller flera deltagande medlemsstater säkerställa samordning eller organisation av återvändandeinsatser, däribland genom att chartra flygplan för insatserna.

2.  Medlemsstaterna ska åtminstone månatligen underrätta byrån om sina planerade nationella återsändandeinsatser, samt om behovet av byråns bistånd eller samordning. Byrån ska upprätta en löpande operativ plan för att lämna de biståndssökande medlemsstaterna nödvändigt operativ förstärkning, däribland teknisk utrustning. Byrån får på eget initiativ i den löpande operativa planen ta med datum och destinationsorter för återsändandeinsatser som byrån anser nödvändiga efter behovsbedömning. Styrelsen ska på förslag från den verkställande direktören besluta om upplägget av den löpande operativa planen.

2.  Medlemsstaterna ska åtminstone månatligen underrätta byrån om sina planerade nationella återvändandeinsatser, samt om behovet av byråns bistånd eller samordning. Byrån ska upprätta en löpande operativ plan för att lämna de biståndssökande medlemsstaterna nödvändig operativ förstärkning, däribland teknisk utrustning. Byrån får på eget initiativ i den löpande operativa planen ta med datum och destinationsorter för återvändandeinsatser som byrån anser nödvändiga efter behovsbedömning. Styrelsen ska på förslag från den verkställande direktören besluta om upplägget av den löpande operativa planen.

3.  Byrån får tillhandahålla nödvändigt bistånd och på begäran från deltagande medlemsstater eller på eget initiativ samordna eller organisera sådana återsändandeinsatser för vilka transportmedel och ledsagare tillhandahålls av det mottagande tredjelandet (ˮuppsamlande återvändandeinsatserˮ). De deltagande medlemsstaterna och byrån ska se till att grundläggande rättigheter respekteras och att tvångsmedel används på ett proportionerligt sätt under hela avlägsnandet. Minst en företrädare för medlemsstaterna och en återsändningsövervakare från den reserv som upprättats enligt artikel 28 ska vara närvarande under hela återsändandeförfarandet fram till ankomsten i det mottagande tredjelandet.

3.  Byrån får tillhandahålla nödvändigt bistånd och på begäran från deltagande medlemsstater eller på eget initiativ säkerställa samordning eller organisation av sådana återvändandeinsatser för vilka transportmedel och ledsagare vid påtvingat återvändande tillhandahålls av det mottagande tredjelandet (ˮuppsamlande återvändandeinsatserˮ). De deltagande medlemsstaterna och byrån ska säkerställa att grundläggande rättigheter och principen om non-refoulement respekteras och att tvångsmedel används på ett proportionerligt sätt under hela avlägsnandet. Minst en företrädare för medlemsstaterna och en övervakare av påtvingat återvändande från den reserv som upprättats enligt artikel 28 ska vara närvarande under hela återvändandeförfarandet fram till ankomsten i det mottagande tredjelandet.

4.  Byrån får tillhandahålla nödvändigt bistånd och på begäran från deltagande medlemsstater, tredjeland eller på eget initiativ samordna eller organisera återsändandeinsatser där personer för vilka tredjeland beslutat om återsändande förs från det beslutande tredjelandet till ett annat mottagande tredjeland (ˮblandade återvändandeinsatserˮ), förutsatt att det tredjeland som utfärdat beslutet om återsändande är bundet av europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. De deltagande medlemsstaterna och byrån ska se till att grundläggande rättigheter respekteras och att tvångsmedel används på ett proportionerligt sätt under hela avlägsnandet, särskilt genom att övervakare och ledsagare från tredjeland är närvarande.

 

5.  Alla återsändandeinsatser ska övervakas i enlighet med artikel 8.6 i direktiv 2008/115/EG. Övervakning av återsändandeinterventioner ska utföras på grundval av objektiva och transparenta kriterier och ska omfatta hela återsändandeinsatsen, från förberedelserna av avresan fram till dess att de personer som ska återsändas överlämnas till det mottagande tredjelandet.

5.  Alla återvändandeinsatser ska övervakas i enlighet med artikel 8.6 i direktiv 2008/115/EG. Övervakning av insatser för påtvingat återvändande ska utföras av övervakaren för påtvingat återvändande på grundval av objektiva och transparenta kriterier och ska omfatta hela återvändandeinsatsen, från förberedelserna av avresan fram till dess att de återvändande personerna överlämnas till det mottagande tredjelandet. Övervakaren av påtvingat återvändande ska lämna in en rapport om insatsen till den verkställande direktören och ombudet för grundläggande rättigheter och till behöriga nationella myndigheter i alla medlemsstater som är inblandade i insatsen. Varje lämplig uppföljning ska säkerställas av den verkställande direktören respektive behöriga nationella myndigheter.

6.  Byrån ska finansiera eller samfinansiera återsändandeinsatser med anslag ur sin egen budget i enlighet med de finansiella bestämmelser som gäller för byrån, och därvid prioritera insatser som avser mer än en medlemsstat eller som sker från hotspot-områden.

6.  Byrån ska finansiera eller samfinansiera återvändandeinsatser ur sin egen budget och genom avtal i enlighet med de finansiella bestämmelser som gäller för byrån, och därvid prioritera insatser som avser mer än en medlemsstat eller som sker från hotspot-områden.

 

6a.  Byrån får inte samordna, organisera eller föreslå återvändandeinsatser eller återvändandeinterventioner till tredjeländer där risker för brott mot de grundläggande rättigheterna eller allvarliga brister har konstaterats genom riskanalys eller rapporter från EU:s institutioner, Europeiska utrikestjänsten eller EU:s organ och byråer.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 28

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån ska inrätta en reserv med återsändningsledsagare som består av personal från sådana nationella myndigheter som är behöriga att utföra återsändning, i enlighet med de krav som avses i artikel 8.4 och 8.5 i direktiv 2008/115/EG, och som fått den utbildning som avses i artikel 35.

1.  Byrån ska, efter att ha hört Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, inrätta en reserv med övervakare av påtvingat återvändande sammansatt av personal från nationella myndigheter med behörighet att övervaka återvändandeverksamhet, i enlighet med artikel 8.6 i direktiv 2008/115/EG, och som fått den utbildning som avses i artikel 35.

2.  Den verkställande direktören ska fastställa hur många och vilken typ av bakgrund som krävs för de ledsagare som ska ställas till förfogande. Samma förfarande ska tillämpas på alla efterföljande ändringar av kraven på deras antal och bakgrund. Medlemsstaterna ska bidra till reserven genom att utse återsändningsledsagare med den bakgrund som krävs.

2.  Den verkställande direktören ska fastställa hur många övervakare av påtvingat återvändande som ska ställas till förfogande och vilken bakgrund de ska ha. Samma förfarande ska tillämpas på alla efterföljande ändringar av kraven på deras antal och bakgrund. Medlemsstaterna ska bidra till reserven genom att utse övervakare med den bakgrund som krävs. Övervakare av påtvingat återvändande med särskild expertis inom skydd av barn ska ingå i reserven.

3.  Byrån ska på begäran ställa ledsagarna till förfogande för deltagande medlemsstater för att delta i återsändandeinsatsen och på deras vägnar ledsaga personer som ska återsändas.

3.  Byrån ska på begäran ställa övervakarna till förfogande för deltagande medlemsstater för att delta i återvändandeinterventionen och på deras vägnar kontrollera att insatsen går rätt till. Byrån ska tillhandahålla övervakare av påtvingat återvändande med särskild expertis inom skydd av barn vid alla återvändandeinsatser som innefattar barn.

 

3a.  Övervakare av påtvingat återvändande ska fortsätta att omfattas av hemmedlemsstatens disciplinära bestämmelser i samband med en återvändandeinsats eller återvändandeintervention.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 29

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån ska inrätta en reserv med återsändningsledsagare som består av personal från sådana nationella myndigheter som är behöriga att utföra återsändning, i enlighet med de krav som avses i artikel 8.4 och 8.5 i direktiv 2008/115/EG, och som fått den utbildning som avses i artikel 35.

1.  Byrån ska inrätta en reserv med ledsagare vid påtvingat återvändande som består av personal från sådana nationella myndigheter som är behöriga att utföra återvändandeinsatser, i enlighet med de krav som avses i artikel 8.4 och 8.5 i direktiv 2008/115/EG, och som fått den utbildning som avses i artikel 35.

2.  Den verkställande direktören ska fastställa hur många och vilken typ av bakgrund som krävs för de ledsagare som ska ställas till förfogande. Samma förfarande ska tillämpas på alla efterföljande ändringar av kraven på deras antal och bakgrund. Medlemsstaterna ska bidra till reserven genom att utse återsändningsledsagare med den bakgrund som krävs.

2.  Den verkställande direktören ska fastställa hur många ledsagare som ska ställas till förfogande och vilken bakgrund de ska ha. Samma förfarande ska tillämpas på alla efterföljande ändringar av kraven på deras antal och bakgrund. Medlemsstaterna ska bidra till reserven genom att utse ledsagare med den bakgrund som krävs. Ledsagare vid påtvingat återvändande med särskild expertis inom skydd av barn ska ingå i reserven.

3.  Byrån ska på begäran ställa ledsagarna till förfogande för deltagande medlemsstater för att delta i återsändandeinsatsen och på deras vägnar ledsaga personer som ska återsändas.

3.  Byrån ska på begäran ställa ledsagarna till förfogande för deltagande medlemsstater för att delta i återvändandeinsatser och återvändandeinterventioner och på deras vägnar ledsaga återvändande personer. Byrån ska tillhandahålla ledsagare vid påtvingat återvändande med särskild expertis inom skydd av barn vid alla återvändandeinsatser som innefattar barn.

 

3a.  Ledsagare vid påtvingat återvändande ska fortsätta att omfattas av hemmedlemsstatens disciplinära bestämmelser i samband med en återvändandeinsats eller återvändandeintervention.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 30

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån ska inrätta en reserv med återsändningsexperter som består av personal från nationella behöriga myndigheter och byrån som har de kunskaper och färdigheter som krävs för återsändandeverksamhet, och som fått den utbildning som avses i artikel 35. Experterna ska ställas till förfogande för särskilda arbetsuppgifter, till exempel identifiera vissa grupper av tredjelandsmedborgare, införskaffande av resehandlingar från tredjeland och underlättande av det konsulära samarbetet.

1.  Byrån ska inrätta en reserv med återvändandespecialister som består av personal från nationella behöriga myndigheter och byrån som har de kunskaper och färdigheter som krävs för återvändandeverksamhet, och som fått den utbildning som avses i artikel 35. Specialisterna ska ställas till förfogande för särskilda arbetsuppgifter, till exempel identifiering av vissa grupper av tredjelandsmedborgare, införskaffande av resehandlingar från tredjeland och underlättande av det konsulära samarbetet.

2.  Den verkställande direktören ska fastställa hur många och vilken typ av bakgrund som krävs för de ledsagare som ska ställas till förfogande. Samma förfarande ska tillämpas på alla efterföljande ändringar av kraven på deras antal och bakgrund. Medlemsstaterna ska bidra till reserven genom att utse experter med den bakgrund som krävs.

2.  Den verkställande direktören ska fastställa hur många ledsagare vid påtvingat återvändande som ska ställas till förfogande och vilken bakgrund de ska ha. Samma förfarande ska tillämpas på alla efterföljande ändringar av kraven på deras antal och bakgrund. Medlemsstaterna ska bidra till reserven genom att utse specialister med den bakgrund som krävs. Återvändandespecialister med särskild expertis inom skydd av barn ska ingå i reserven.

3.  Byrån ska på begäran ställa experterna till förfogande för de medlemsstater som deltar i återsändandeinsatsen och låta experterna delta i insatsen.

3.  Byrån ska på begäran ställa experterna till förfogande för medlemsstaterna. Byrån ska tillhandahålla återvändandespecialister med särskild expertis inom skydd av barn vid alla återvändandeinsatser som innefattar barn.

 

3a.  Återvändandespecialisterna ska fortsätta att omfattas av antingen byråns eller hemmedlemsstatens disciplinära bestämmelser i samband med en återvändandeinsats eller återvändandeintervention.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 32

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I situationer där medlemsstaterna belastas kraftigt av skyldigheten enligt direktiv 2008/115/EG att återsända tredjelandsmedborgare som olagligen uppehåller sig på unionens territorium ska byrån på begäran från en eller flera medlemsstater tillhandahålla lämpligt tekniskt och operativt stöd i form av en återsändandeintervention. Interventionen kan bestå i utplacering av europeiska interventionsenheter för återsändande i värdmedlemsstaten och organisation av återsändandeinsatser från värdmedlemsstaten. Medlemsstaterna ska regelbundet informera byrån om sina behov av tekniskt och operativt bistånd och byrån ska på denna grund upprätta en löpande handlingsplan för återsändandeinterventioner.

1.  I situationer där medlemsstaterna belastas kraftigt av skyldigheten enligt direktiv 2008/115/EG att återbörda tredjelandsmedborgare som är föremål för återvändandebeslut utfärdade av en medlemsstat ska byrån på begäran från en eller flera medlemsstater tillhandahålla lämpligt tekniskt och operativt stöd i form av en återvändandeinsats eller återvändandeintervention. Interventionen kan bestå i utplacering eller snabb utplacering av europeiska interventionsenheter för återvändande till värdmedlemsstaterna och organisation av återvändandeinsatser från värdmedlemsstaterna. Medlemsstaterna ska regelbundet informera byrån om sina behov av tekniskt och operativt stöd och byrån ska på denna grund upprätta en löpande handlingsplan för återvändandeinterventioner.

2.  I situationer där medlemsstaterna utsätts för särskilt och oproportionerligt tryck i samband med skyldigheten enligt direktiv 2008/115/EG att återsända tredjelandsmedborgare som olagligen uppehåller sig på unionens territorium ska byrån på begäran från en eller flera medlemsstater tillhandahålla lämpligt tekniskt och operativt stöd i form av en brådskande återsändandeintervention. Byrån får på eget initiativ föreslå sådant tekniskt och operativt stöd för medlemsstaterna. En brådskande återsändandeintervention kan bestå i snabb utplacering av europeiska interventionsenheter för återsändande i värdmedlemsstaten och organisation av återsändandeinsatser från värdmedlemsstaten.

 

3.  Den verkställande direktören ska snarast utarbeta en operativ plan, i samförstånd med värdmedlemsstaten och de medlemsstater som är villiga att delta i återsändandeinterventioner.

3.  Den verkställande direktören ska snarast utarbeta en operativ plan, i samförstånd med värdmedlemsstaterna och de medlemsstater som är villiga att delta i en återvändandeintervention. Artikel 15 ska gälla i tillämpliga delar.

4.  Den operativa planen ska vara bindande för byrån, värdmedlemsstaten och de deltagande medlemsstaterna och ska omfatta alla frågor av vikt för återsändandeinterventionen, i synnerhet en beskrivning av situationen, mål, start och planerat slutförande av interventionen, dess geografiska omfattning och eventuella utvidgning till tredjeländer, sammansättningen på de europeiska interventionsenheterna för återsändande, logistik, ekonomiska bestämmelser, samarbetsformer med tredjeland, EU:s andra organ och byråer, berörda internationella organisationer och icke-statliga organisationer. Den operativa planen får ändras eller anpassas endast efter godkännande från den verkställande direktören, värdmedlemsstaten och de deltagande medlemsstaterna. Byrån ska omedelbart skicka en kopia av den ändrade eller anpassade operativa planen till de berörda medlemsstaterna och styrelsen.

4.  Den operativa planen ska vara bindande för byrån, värdmedlemsstaterna och de deltagande medlemsstaterna och ska omfatta alla frågor av vikt för återvändandeinterventionen, i synnerhet en beskrivning av situationen, mål, start och planerat slutförande av interventionen, dess geografiska omfattning och eventuella utvidgning till tredjeländer, sammansättningen på de europeiska interventionsenheterna för återvändande, logistik, ekonomiska bestämmelser, samarbetsformer med tredjeländer, EU:s andra organ och byråer, berörda internationella organisationer och icke-statliga organisationer. Den operativa planen får ändras eller anpassas endast efter godkännande från den verkställande direktören, värdmedlemsstaten och de deltagande medlemsstaterna. Byrån ska omedelbart skicka en kopia av den ändrade eller anpassade operativa planen till de berörda medlemsstaterna och styrelsen.

5.  Den verkställande direktören ska fatta beslut om den operativa planen snarast möjligt och, i det fall som avses i punkt 2, inom fem arbetsdagar. Beslutet ska omedelbart skriftligen meddelas den berörda medlemsstaten och styrelsen.

5.  Den verkställande direktören ska fatta beslut om den operativa planen snarast möjligt och, i det fall som avses i punkt 2, inom fem arbetsdagar. Beslutet ska omedelbart skriftligen meddelas de berörda medlemsstaterna och styrelsen.

6.  Byrån ska finansiera eller samfinansiera återsändandeinsatser med anslag ur sin egen budget i enlighet med de finansiella bestämmelser som gäller för byrån.

6.  Byrån ska finansiera eller samfinansiera återvändandeinterventioner ur sin egen budget och genom avtal i enlighet med de finansiella bestämmelser som gäller för byrån.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 33

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska garantera skyddet av de grundläggande rättigheterna när den utför sitt uppdrag enligt förordningen i enlighet med tillämplig unionslagstiftning, däribland Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, relevant internationell rätt bland annat bland annat flyktingkonventionen och skyldigheter avseende tillgången till internationellt skydd, i synnerhet principen om non-refoulement. I detta syfte ska byrån utarbeta, vidareutveckla och genomföra sin strategi för grundläggande rättigheter.

1.  Den europeiska gräns- och kustbevakningen ska garantera skyddet av de grundläggande rättigheterna när den utför sitt uppdrag enligt förordningen i enlighet med tillämplig unionslagstiftning, särskilt stadgan, den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, relevant internationell rätt, bland annat Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, 1951 års flyktingkonvention, det tillhörande protokollet från 1967 och skyldigheter avseende tillgången till internationellt skydd, i synnerhet principen om non-refoulement.

 

I detta syfte ska byrån utarbeta, vidareutveckla och genomföra en strategi för grundläggande rättigheter, inklusive en effektiv mekanism för att övervaka att de grundläggande rättigheterna respekteras i all verksamhet vid byrån.

 

Byrån ska särskilt fokusera på barns rättigheter så att barnets bästa respekteras i all verksamhet vid byrån.

2.  De europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna ska i sin verksamhet se till att ingen människa landsätts, tvingas att resa till, förs till eller på annat sätt överlämnas till myndigheterna i ett land i strid med principen om non-refoulement, eller från vilket personen riskerar att utvisas eller återsändas till ett annat land i strid med den principen.

2.  Den europeiska gräns- och kustbevakningen ska i sin verksamhet se till att ingen människa landsätts, tvingas att resa till, förs till eller på annat sätt överlämnas till myndigheterna i ett land i strid med principen om non-refoulement, eller från vilket personen riskerar att utvisas eller återbördas till ett annat land i strid med den principen.

3.  De europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna ska under arbetet ta hänsyn till de särskilda behoven hos barn, offer för människohandel, personer i behov av läkarvård, personer i behov av internationellt skydd, personer i sjönöd och andra personer i särskilt utsatta situationer.

3.  Den europeiska gräns- och kustbevakningen ska under arbetet ta hänsyn till de särskilda behoven hos barn, ensamkommande barn, personer med funktionsnedsättning, offer för människohandel, personer i behov av läkarvård, personer i behov av internationellt skydd, personer i sjönöd och andra personer i särskilt utsatta situationer.

4.  När byrån utför sina uppgifter ska den i förbindelserna med medlemsstaterna och samarbetet med tredjeländer beakta rapporterna från det rådgivande forumet och ombudet för grundläggande rättigheter.

4.  När byrån utför sina uppgifter ska den i förbindelserna med medlemsstaterna och samarbetet med tredjeländer beakta rapporterna från det rådgivande forumet och ombudet för grundläggande rättigheter.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån ska utarbeta och vidareutveckla en uppförandekod som ska vara tillämplig på alla gränskontrollinsatser som samordnas av byrån. Uppförandekoden ska fastställa förfaranden som syftar till att garantera rättsstatsprincipen och principen om respekt för grundläggande rättigheter, med särskilt fokus på ensamkommande barn och personer i utsatta situationer samt personer som söker internationellt skydd, och den ska gälla för alla personer som deltar i byråns verksamhet.

1.  Byrån ska utarbeta och vidareutveckla en uppförandekod som ska vara tillämplig på alla gränskontrollinsatser som samordnas av byrån. Uppförandekoden ska fastställa förfaranden som syftar till att garantera rättsstatsprincipen och principen om respekt för grundläggande rättigheter, med särskilt fokus på utsatta personer, däribland barn, ensamkommande barn och andra personer i utsatta situationer samt personer som söker internationellt skydd, och den ska gälla för alla personer som deltar i byråns verksamhet.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Byrån ska utveckla och regelbundet uppdatera en uppförandekod för återsändande av tredjelandsmedborgare som olagligen uppehåller sig på unionens territorium och koden ska tillämpas på alla återsändandeinsatser och återsändandeinterventioner som samordnas eller organiseras av byrån. Uppförandekoden ska beskriva gemensamma standardmetoder för att underlätta organisationen av återsändandeinsatser och återsändandeinterventioner, så att dessa genomförs humant och med full respekt för de grundläggande rättigheterna, i synnerhet principen om den mänskliga värdigheten, förbudet mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, rätten till frihet och säkerhet och rätten till skydd av personuppgifter och icke-diskrimineringsprincipen.

2.  Byrån ska utveckla och regelbundet uppdatera en uppförandekod för återvändande av tredjelandsmedborgare som är föremål för återvändandebeslut utfärdade av en medlemsstat i enlighet med direktiv 2008/115/EG, som ska tillämpas på alla återvändandeinsatser och återvändandeinterventioner som samordnas eller organiseras av byrån. Uppförandekoden ska beskriva gemensamma standardmetoder för att underlätta organisationen av återvändandeinsatser och återvändandeinterventioner, så att dessa genomförs humant och med full respekt för de grundläggande rättigheterna, i synnerhet principen om den mänskliga värdigheten, förbudet mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, rätten till frihet och säkerhet och rätten till skydd av personuppgifter och icke-diskrimineringsprincipen.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån ska i samarbete med lämpliga utbildningsorgan i medlemsstaterna ta fram särskilda utbildningsverktyg och ge gränsbevakningstjänstemän och annan berörd personal som ingår i de europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna avancerad utbildning som är relevant för deras uppgifter och befogenheter. Experter från byråns personal ska genomföra regelbundna övningar med gränsbevakningstjänstemännen enligt planen för avancerad utbildning och övningar i byråns årliga arbetsprogram.

1.  Byrån ska i samarbete med lämpliga utbildningsorgan i medlemsstaterna, Easo och Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter ta fram särskilda utbildningsverktyg, inklusive särskild utbildning i skydd av barn och andra utsatta personer, och ge gränsbevakningstjänstemän och annan berörd personal som ingår i de europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna avancerad utbildning som är relevant för deras uppgifter och befogenheter. Experter från byråns personal ska genomföra regelbundna övningar med gränsbevakningstjänstemännen enligt planen för avancerad utbildning och övningar i byråns årliga arbetsprogram.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Byrån ska finansiera 100 procent av den nödvändiga utbildningen av de gränsbevakningstjänstemän som ingår i den reserv för snabba insatser som avses i artikel 19.5, förutsatt att denna utbildning är nödvändig för deras deltagande i denna reserv.

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Byrån ska vidta nödvändiga åtgärder för att utbilda personal som deltar i återsändande och som ska ingå i de reserver som avses i artiklarna 28, 29 och 30. Byrån ska se till att personal som deltar i återsändandeinsatser och byråns personal, innan de deltar i den operativa verksamhet som byrån organiserar, får utbilning om relevant unionsrätt och internationell rätt, däribland grundläggande rättigheter och internationellt skydd.

3.  Byrån ska vidta nödvändiga åtgärder för att utbilda personal som deltar i återvändandeverksamhet och som ska ingå i de reserver som avses i artiklarna 28, 29 och 30. Byrån ska se till att personal som deltar i återvändandeinsatser och återvändandeinterventioner och byråns personal, innan de deltar i den operativa verksamhet som byrån organiserar, får utbildning om relevant unionsrätt och internationell rätt, däribland grundläggande rättigheter, tillgång till internationellt skydd och tillgång till hänvisningsmekanismer för utsatta personer.

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Byrån ska utarbeta och vidareutveckla en gemensam grundplan för utbildning av gränsbevakningstjänstemän och tillhandahålla utbildning på europeisk nivå för utbildare av medlemsstaternas nationella gränsbevakningstjänstemän, även i fråga om grundläggande rättigheter, rätten till internationellt skydd och relevant sjörätt. Byrån ska upprätta den gemensamma grundplanen efter samråd med det rådgivande forumet. Medlemsstaterna ska införliva den gemensamma grundplanen med sin utbildning av nationella gränsbevakningstjänstemän och personal som arbetar med återsändande.

4.  Byrån ska utarbeta och vidareutveckla en gemensam grundplan för utbildning av gränsbevakningstjänstemän och tillhandahålla utbildning på europeisk nivå för utbildare av medlemsstaternas nationella gränsbevakningstjänstemän, även i fråga om grundläggande rättigheter, rätten till internationellt skydd och relevant sjörätt. Grundplanen ska syfta till att främja högsta standarder och bästa praxis i genomförandet av unionens lagstiftning om gränsförvaltning. Byrån ska upprätta den gemensamma grundplanen efter samråd med det rådgivande forumet. Medlemsstaterna ska införliva den gemensamma grundplanen med sin utbildning av nationella gränsbevakningstjänstemän och personal som arbetar med återvändande.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån ska proaktivt följa och bidra till forskningen och innovation som är av betydelse för kontrollen av de yttre gränserna, däribland användning av avancerad övervakningsteknik såsom fjärrstyrda luftfartygssystem, eller som är av betydelse för återsändande. Byrån ska sprida resultaten av forskningen till kommissionen och medlemsstaterna. Dessa resultat får användas på lämpligt sätt vid gemensamma insatser, pilotprojekt, snabba gränsinsatser, återsändandeinsatser eller återsändandeinterventioner.

1.  Byrån ska proaktivt följa och bidra till forskningen och innovation som är av betydelse för en europeisk integrerad gränsförvaltning. Byrån ska sprida resultaten av forskningen till Europaparlamentet, medlemsstaterna och kommissionen och göra dem offentligt tillgängliga. Dessa resultat får användas på lämpligt sätt vid gemensamma insatser, pilotprojekt, snabba gränsinsatser, återvändandeinsatser eller återvändandeinterventioner.

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Byrån ska bistå medlemsstaterna och kommissionen med att kartlägga viktiga forskningsområden. Byrån ska bistå kommissionen med kartläggning och genomförande av unionens relevanta ramprogram för forskning och innovation.

2.  Byrån ska bistå medlemsstaterna och kommissionen med att kartlägga viktiga forskningsområden. Byrån ska bistå medlemsstaterna och kommissionen med kartläggning och genomförande av unionens relevanta ramprogram för forskning och innovation.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.   Byrån får förvärva teknisk utrustning, till exempel fingeravtrycksutrustning, på beslut av den verkställande direktören i samråd med styrelsen. Förvärv eller hyra av utrustning som medför väsentliga kostnader för byrån ska föregås av en uttömmande behovsanalys och analys av kostnadseffektiviteten. För sådana utgifter ska medel avsättas i byråns budget som styrelsen antar.

2.  Byrån får förvärva teknisk utrustning på beslut av den verkställande direktören i samråd med styrelsen. Förvärv eller hyra av utrustning som medför väsentliga kostnader för byrån ska föregås av en uttömmande behovsanalys och analys av kostnadseffektiviteten på beslut av styrelsen. För sådana utgifter ska medel avsättas i byråns budget som styrelsen antar.

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 3 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.   Om byrån förvärvar eller hyr större teknisk utrustning som till exempel havs- och kustpatrullfartyg, helikoptrar och andra luftfartyg, eller fordon ska följande villkor gälla:

3.  Om byrån förvärvar eller hyr större teknisk utrustning ska följande villkor gälla:

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.   Registreringsmedlemsstaten och byrån ska komma överens om formerna för att säkerställa perioder då byrån har full tillgång till de samägda tillgångarna och om villkoren för utrustningens användning, på basis av en avtalsmall som byrån utarbetat. Tekniska utrustning som ägs endast av byrån ska ställas till förfogande för byrån på dennes begäran, och får inte åberopa sådana exceptionella situationer som avses i punkt 38.4.

4.  Registreringsmedlemsstaten och byrån ska komma överens om formerna för att säkerställa perioder då byrån har full tillgång till de samägda tillgångarna och om villkoren för utrustningens användning, på basis av en avtalsmall som byrån utarbetat. Teknisk utrustning som ägs endast av byrån ska när som helst ställas till förfogande för byrån på dess begäran, och registreringsmedlemsstaten får inte åberopa sådana exceptionella situationer som avses i punkt 38.4.

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån ska upprätta och föra centraliserade register över vilken utrustning för kontroll av de yttre gränserna eller återsändande som finns i en reserv för teknisk utrustning och som ägs antingen av medlemsstaterna eller av byrån, respektive utrustning som samägs av medlemsstaterna och byrån.

1.  Byrån ska upprätta och föra centraliserade register över vilken utrustning för kontroll av de yttre gränserna, gränsövervakning, sök- och räddningsinsatser eller återvändande som finns i en reserv för teknisk utrustning och som ägs antingen av medlemsstaterna eller av byrån, respektive utrustning som samägs av medlemsstaterna och byrån.

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Utrustning som ägs av byrån ska när som helst ställas helt till förfogande för utplacering i enlighet med artikel 37.4.

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 1b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Utrustning som till mer än 50 procent samägs av byrån ska när som helst ställas helt till förfogande för utplacering.

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 1c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1c.  Byrån ska säkerställa kompatibiliteten och samverkansförmågan hos den utrustning som anges i reserven för teknisk utrustning.

 

I detta syfte ska den definiera tekniska standarder som ska uppfyllas av utrustning som helt eller delvis förvärvas av byrån och av den utrustning som ägs av medlemsstater som anges i reserven för teknisk utrustning.

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Utrustning som finns i reserven för teknisk utrustning ska när som helst ställas till förfogande vid snabba gränsinsatser. Medlemsstaterna får inte åberopa sådana exceptionella situationer som avses i punkt 4.

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.   Medlemsstaterna ska bidra till reserven för teknisk utrustning. Medlemsstaternas bidrag till reserven och utplaceringen av teknisk utrustning för vissa insatser ska planeras på grundval av årliga bilaterala förhandlingar och avtal mellan byrån och medlemsstaterna. I enlighet med dessa avtal och i den mån den tekniska utrustningen ingår i den lägsta fastställda mängden teknisk utrustning för ett visst år, ska medlemsstaterna på byråns begäran ställa den till förfogande för utplacering, såvida de inte befinner sig i en exceptionell situation som i hög grad påverkar fullgörandet av nationella uppgifter. En sådan begäran ska göras minst 30 dagar före den planerade utplaceringen. Medlemsstaternas bidrag till reserven för teknisk utrustning ska ses över årligen.

4.  Medlemsstaterna ska bidra till reserven för teknisk utrustning. Medlemsstaternas bidrag till reserven och utplaceringen av teknisk utrustning för vissa insatser ska planeras på grundval av årliga bilaterala förhandlingar och avtal mellan byrån och medlemsstaterna. I enlighet med dessa avtal och i den mån den tekniska utrustningen ingår i den lägsta fastställda mängden teknisk utrustning för ett visst år, ska medlemsstaterna på byråns begäran ställa den till förfogande för utplacering, såvida de inte befinner sig i en exceptionell situation som i hög grad påverkar fullgörandet av nationella uppgifter. Om en medlemsstat åberopar en sådan exceptionell situation ska den tillhandahålla utförliga skäl och information om situationen i en skrivelse till byrån vars innehåll ska ingå i den rapport som avses i punkt 7. En sådan begäran ska göras minst 30 dagar före den planerade utplaceringen. Medlemsstaternas bidrag till reserven för teknisk utrustning ska ses över årligen.

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Om det uppstår oväntade behov av teknisk utrustning för en gemensam insats eller en snabb gränsinsats, efter det att den minsta mängden teknisk utrustning har fastställts eller sådana behov inte kan tillgodoses från reserven för teknisk utrustning, ska medlemsstaterna från fall till fall, på byråns begäran, tillhandahålla denna nödvändiga tekniska utrustning för utplacering.

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.   Byrån ska varje år underrätta Europaparlamentet om mängden teknisk utrustning som varje medlemsstat har avsatt till reserven för teknisk utrustning i enlighet med denna artikel.

7.  Byrån ska varje år lägga fram en rapport för Europaparlamentet om mängden teknisk utrustning som varje medlemsstat har avsatt till reserven för teknisk utrustning i enlighet med denna artikel. Denna rapport ska ange vilka medlemsstater som åberopade den exceptionella situation som avses i punkt 4 under föregående år med de skäl och den information som den berörda medlemsstaten tillhandahållit.

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Deltagare i enheterna ska ha kapacitet att utföra alla uppgifter och utöva alla befogenheter för gränskontroler och återsändande samt uppgifter som är nödvändiga för att uppnå syftet med förordning (EG) nr 562/2006 respektive direktiv 2008/115/EG.

1.  Deltagare i enheterna ska ha kapacitet att utföra alla uppgifter och utöva alla befogenheter för gränskontroller och återvändande samt uppgifter som är nödvändiga för att uppnå syftet med förordning (EG) nr 2016/399 respektive direktiv 2008/115/EG.

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.   Deltagare i enheterna ska bära sina egna uniformer när de utför sina uppgifter och utövar sina befogenheter. De ska bära en blå armbindel med unionens och byråns insignier på uniformen för att de ska kunna identifieras som deltagare i gemensamma insatser, pilotprojekt, snabba gränsinsatser, återsändandeinsatser eller återsändandeinterventioner För att deltagare i enheterna ska kunna identifiera sig för värdmedlemsstatens nationella myndigheter ska de alltid ha ett ackrediteringshandling med sig, som de ska visa upp på begäran.

4.  Deltagare i enheterna ska bära sina egna uniformer när de utför sina uppgifter och utövar sina befogenheter. De ska också bära synlig identifikation och en blå armbindel med unionens och byråns insignier på uniformen för att de ska kunna identifieras som deltagare i gemensamma insatser, pilotprojekt, snabba gränsinsatser, återvändandeinsatser eller återvändandeinterventioner. För att deltagare i enheterna ska kunna identifiera sig för värdmedlemsstatens nationella myndigheter ska de alltid ha ett ackrediteringshandling med sig, som de ska visa upp på begäran.

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 8 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Vid tillämpning av denna förordning ska värdmedlemsstaten tillåta deltagare i enheterna att göra sökningar i de nationella och europeiska databaser som är nödvändiga gränskontroller, gränsbevakning och återsändande. Deltagare i enheterna ska endast söka uppgifter som krävs för utförandet av sina uppgifter och utövandet av sina befogenheter. Medlemsstaterna ska före utplaceringen av deltagarna i enheterna underrätta byrån om vilka nationella och europeiska databaser som får användas. Byrån ska göra denna information tillgänglig för alla medlemsstater som deltar i utplaceringen.

8.  Vid tillämpning av denna förordning ska värdmedlemsstaten tillåta deltagare i enheterna att göra sökningar i de nationella och europeiska databaser som är nödvändiga gränskontroller, gränsbevakning och återvändande. Medlemsstaterna ska säkerställa att de bereder tillgång till dessa databaser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Deltagare i enheterna ska endast söka uppgifter som krävs för utförandet av sina uppgifter och utövandet av sina befogenheter. Värdmedlemsstaten ska före utplaceringen av deltagarna i enheterna underrätta byrån om vilka nationella och europeiska databaser som får användas. Byrån ska göra denna information tillgänglig för alla medlemsstater som deltar i utplaceringen.

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Beslut om nekad inresa enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 562/2006 får endast fattas av värdmedlemsstatens gränsbevakningstjänstemän eller deltagare i enheterna om värdmedlemsstaten lämnat dem tillstånd att agera för dess räkning.

9.  Beslut om nekad inresa enligt artikel 14 i förordning (EG) nr 2016/399 får endast fattas av värdmedlemsstatens gränsbevakningstjänstemän eller deltagare i enheterna om värdmedlemsstaten lämnat dem tillstånd att agera för dess räkning.

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Artikel 41

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När deltagare i enheterna tjänstgör i en värdmedlemsstat ska den värdmedlemsstaten i enlighet med sin nationella lagstiftning ansvara för sådan skada som orsakas av dem under tjänsteutövningen.

1.  När deltagare i enheterna tjänstgör i en värdmedlemsstat ska den värdmedlemsstaten i enlighet med sin nationella lagstiftning ansvara för sådan skada som orsakas av dem under tjänsteutövningen.

2.  Om sådan skada orsakats av grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse får värdmedlemsstaten begära att hemmedlemsstaten ersätter värdmedlemsstaten för belopp som den har betalat ut för att gottgöra offren eller de personer som på offrens vägnar har rätt till ersättning.

2.  Om sådan skada orsakats av grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse eller utöver det som följer av arbetsuppgifterna får värdmedlemsstaten begära att hemmedlemsstaten eller byrån ersätter värdmedlemsstaten eller byrån för belopp som den har betalat ut för att gottgöra offren eller de personer som på offrens vägnar har rätt till ersättning.

3.  Utan att det hindrar tillämpningen av medlemsstatens rättigheter gentemot tredje man ska ingen medlemsstat begära gottgörelse från värdmedlemsstaten eller någon annan medlemsstat för åsamkad skada, om inte skadan orsakats av grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse.

3.  Utan att det hindrar tillämpningen av medlemsstatens rättigheter gentemot tredje man ska ingen medlemsstat begära gottgörelse från värdmedlemsstaten eller någon annan medlemsstat för åsamkad skada, om inte skadan orsakats av grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse.

4.  Varje tvist mellan medlemsstater som rör tillämpningen av punkterna 2 och 3 och som inte kan regleras genom förhandlingar mellan dem ska hänskjutas till Europeiska unionens domstol i enlighet med artikel 273 i EUF-fördraget.

4.  Varje tvist mellan medlemsstater eller mellan en medlemsstat och byrån som rör tillämpningen av punkterna 1, 2 och 3 och som inte kan regleras genom förhandlingar mellan dem ska hänskjutas till Europeiska unionens domstol i enlighet med fördragen.

 

4a.  När deltagare i enheterna tjänstgör på ett tredjelands territorium ska byrån ansvara för sådan skada som orsakas av dem under tjänsteutövningen. Punkterna 2, 3 och 4 ska gälla i tillämpliga delar.

5.  Utan att det hindrar tillämpningen av byråns rättigheter gentemot tredje man ska byrån ersätta kostnader för skador på byråns utrustning som uppkommit under utplaceringen, utom om skadan orsakats av grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse.

5.  Utan att det hindrar tillämpningen av byråns rättigheter gentemot tredje man ska byrån ersätta kostnader för skador på byråns utrustning som uppkommit under utplaceringen, utom om skadan orsakats av grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse.

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Styrelsen ska fastställa bestämmelser för byråns tillämpning av förordning (EG) nr 45/2001, även bestämmelser som rör byråns uppgiftsskyddsombud. Bestämmelserna ska fastställas efter samråd med Europeiska datatillsynsmannen.

2.  Ett uppgiftsskyddsombud ska utses i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001. Styrelsen ska fastställa bestämmelser för byråns genomförande av den förordningen. Bestämmelserna ska fastställas efter samråd med Europeiska datatillsynsmannen.

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Utan att det hindrar tillämpningen av artikel 47 ska det vara förbjudet för medlemsstaterna att till myndigheter i tredjeland eller till tredje man vidarebefordra personuppgifter som behandlats av byrån inom ramen för denna förordning.

4.  Utan att det hindrar tillämpningen av artikel 47 ska det vara förbjudet för medlemsstaterna att till myndigheter i tredjeland eller till tredje man, inbegripet internationella organisationer, vidarebefordra personuppgifter som behandlats av byrån inom ramen för denna förordning.

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den medlemsstat eller EU:s organ eller byråer som lämnar personuppgifter till byrån ska fastställa i vilket syfte eller vilka syften uppgifterna får behandlas i enlighet med punkt 1. Om detta inte gjorts ska byrån i samråd med den person som lämnat ut personuppgifterna behandla dessa för att avgöra om de är nödvändiga för det syfte eller de syften som anges i punkt 1 och som tillåter vidarebehandling. Byrån får bara behandla uppgifter i annat syfte än det som avses i punkt 1 om uppgiftslämnaren lämnat samtycke därtill.

3.  En medlemsstat eller ett EU-organ eller en EU-byrå som lämnar personuppgifter till byrån ska fastställa i vilket syfte eller vilka syften uppgifterna får behandlas i enlighet med punkt 1. Byrån får bara behandla sådana personuppgifter i annat syfte som också omfattas av punkt 1 om uppgiftslämnaren lämnat samtycke därtill.

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byråns användning ska begränsas till följande med avseende på personuppgifter som samlats in och överlämnats till den av medlemsstaterna eller av den egna personalen i samband med gemensamma insatser pilotprojekt och snabba gränsinsatser eller av stödgrupper för migrationshantering:

1.  Byråns användning ska begränsas till följande med avseende på personuppgifter som samlats in och överlämnats till den av medlemsstaterna eller av den egna personalen i samband med gemensamma insatser, pilotprojekt och snabba gränsinsatser eller av stödgrupper för migrationshantering:

a)   Personuppgifter om personer som av medlemsstaternas behöriga myndigheter på goda grunder misstänks för att vara inblandade i gränsöverskridande brottslig verksamhet, däribland underlättande av irreguljär invandring, människohandel eller terrorism.

a)  Personuppgifter om personer som av medlemsstaternas behöriga myndigheter på goda grunder misstänks för att vara inblandade i gränsöverskridande brottslig verksamhet, såsom kriminell människosmuggling, människohandel eller terrorism.

b)   Personuppgifter om personer som olagligen passerat de yttre gränserna och som samlatas in av de europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna, även när de agerar inom ramen för stödgrupper för migrationshantering.

b)  Personuppgifter om personer som irreguljärt passerat de yttre gränserna och som samlats in av de europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna, även när de agerar inom ramen för stödgrupper för migrationshantering.

c)   Nummer på fordonsregistreringsskyltar, telefonnummer eller identifieringsnummer för fartyg som krävs för att utreda och analysera rutter och metoder som används för irreguljär invandring och gränsöverskridande brottslighet.

c)  Nummer på fordonsregistreringsskyltar, telefonnummer eller identifieringsnummer för fartyg som kopplas till de personer till vilka hänvisas i led a och b och som krävs för att utreda och analysera rutter och metoder som används för irreguljär migration och gränsöverskridande brottslighet.

 

Personuppgifter som rör personer enligt punkt 1 b ska inte överföras till brottsbekämpande myndigheter eller behandlas i syfte att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott.

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 2 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)   När överföring krävs till Europeiska stödkontoret för asylfrågor, Europol eller Eurojust för användning inom ramen för deras respektive uppdrag och i enlighet med artikel 51.

a)  När överföring krävs till Easo, Europol eller Eurojust för användning inom ramen för deras respektive uppdrag och i enlighet med artikel 51.

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)   När överföring krävs till sådana myndigheter i de berörda medlemsstaterna som är ansvariga för gränskontroll, migration, asyl eller brottsbekämpning.

b)  När överföring till sådana myndigheter i de berörda medlemsstaterna som är ansvariga för gränskontroll, migration, asyl eller brottsbekämpning krävs för användning i enlighet med nationell lagstiftning och uppgiftsskyddsbestämmelser på nationell nivå och unionsnivå.

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Behandling av personuppgifter som avslöjar ras eller etnisk tillhörighet, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i en fackförening, och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter i uttryckligt syfte att identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller om en persons sexualliv eller sexuella läggning ska endast tillåtas om det är absolut nödvändigt, omfattas av lämpligt skydd av den registrerade personens rättigheter och friheter, och endast i syfte att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller en annan fysisk person.

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Klassificeringen ska inte utesluta att information görs tillgänglig för Europaparlamentet. Översändningen och behandlingen av uppgifter och handlingar som översänts till Europaparlamentet i enlighet med denna förordning ska vara förenlig med de regler om översändning och hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som är tillämpliga mellan Europaparlamentet och kommissionen.

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån ska samarbeta med kommissionen, EU:s övriga institutioner, Europeiska utrikestjänsten, Europol, Europeiska stödkontoret för asylfrågor, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, Eurojust, Europeiska unionens satellitcentrum, Europeiska sjösäkerhetsbyrån och Europeiska fiskerikontrollbyrån samt EU:s övriga organ och byråer i frågor som omfattas av denna förordning, och i synnerhet i syfte att förebygga och bekämpa irreguljär invandring och gränsöverskridande brottslighet, däribland underlättande av irreguljär invandring, människohandel eller terrorism.

1.  Byrån ska samarbeta med kommissionen, EU:s övriga institutioner, Europeiska utrikestjänsten, Europol, Easo, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, Eurojust, Europeiska unionens satellitcentrum, Europeiska sjösäkerhetsbyrån och Europeiska fiskerikontrollbyrån samt EU:s övriga organ och byråer i frågor som omfattas av denna förordning, och i synnerhet i syfte att bättre hantera irreguljär invandring och förebygga och upptäcka gränsöverskridande brottslighet, såsom kriminell människosmuggling, människohandel eller terrorism.

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  EU:s institution, organ och byråer samt internationella organisationer som avses i punkt 1 ska använda uppgifter som erhållits från byrån endast inom ramen för sin behörighet och på ett sätt som är förenligt med skyddet av de grundläggande rättigheterna, däribland kraven på uppgiftsskydd. För att det ska vara möjligt att till andra av unionens organ eller byråer vidarebefordra de personuppgifter som behandlats av byrån eller på annat sätt tillkännage dem, krävs särskilda arrangemang för utbytet av personuppgifter och ett förhandsgodkännande av Europeiska datatillsynsmannen. Beträffande hanteringen av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska samarbetsavtalen innehålla bestämmelser om EU:s berörda institutioner, organ och byråer eller internationella organisationer ska uppfylla säkerhetsbestämmelser och standarder som är likvärdiga med de som tillämpas av byrån.

4.  EU:s institutioner, organ och byråer samt internationella organisationer som avses i punkt 1 ska använda uppgifter som erhållits från byrån endast inom ramen för sin behörighet och på ett sätt som är förenligt med skyddet av de grundläggande rättigheterna, däribland kraven på uppgiftsskydd. För att det ska vara möjligt att till andra av unionens organ eller byråer vidarebefordra de personuppgifter som behandlats av byrån eller på annat sätt tillkännage dem, krävs särskilda arrangemang för utbytet av personuppgifter och ett förhandsgodkännande av Europeiska datatillsynsmannen. Varje överföring av personuppgifter ska ske i enlighet med uppgiftsskyddsbestämmelserna i artiklarna 44–48. Beträffande hanteringen av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska samarbetsavtalen innehålla bestämmelser om att EU:s berörda institutioner, organ och byråer eller internationella organisationer ska uppfylla säkerhetsbestämmelser och standarder som är likvärdiga med de som tillämpas av byrån.

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Byrån får även, med berörda medlemsstaters samtycke, bjuda in observatörer från övriga unionsorgan och byråer eller internationella organisationer att delta i den verksamhet som avses i artiklarna 3, 4 och 5, i den utsträckning observatörernas närvaro överensstämmer med målen för verksamheten, kan bidra till att förbättra samarbetet och utbytet av bästa praxis och inte påverkar den övergripande säkerheten för verksamheten. Observatörernas deltagande i riskanalys och utbildning får endast äga rum med de berörda medlemsstaternas samtycke. Vid gemensamma insatser och pilotprojekt krävs värdmedlemsstatens samtycke för att observatörerna ska få delta. Närmare bestämmelser om observatörernas deltagande ska fastställas i den operativa planen. Observatörerna ska erhålla lämplig utbildning via byrån innan de deltar.

5.  Byrån får även, med berörda medlemsstaters samtycke, bjuda in icke-militära observatörer från unionens institutioner, organ och byråer eller internationella organisationer att delta i dess verksamhet, särskilt gemensamma insatser och pilotprojekt, riskanalys och utbildning, i den utsträckning observatörernas närvaro överensstämmer med målen för verksamheten, kan bidra till att förbättra samarbetet och utbytet av bästa praxis och inte påverkar den övergripande säkerheten för verksamheten. Observatörernas deltagande i riskanalys och utbildning får endast äga rum med de berörda medlemsstaternas samtycke. Vid gemensamma insatser och pilotprojekt krävs värdmedlemsstatens samtycke för att observatörerna ska få delta. Närmare bestämmelser om observatörernas deltagande ska fastställas i den operativa planen. Observatörerna ska erhålla lämplig utbildning via byrån innan de deltar.

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)   tillhandahållande av övervaknings- och kommunikationstjänster baserade på spjutspetsteknik, inbegripet rymdbaserad och markbaserad infrastruktur och sensorer som monteras på alla typer av plattformar, som till exempel fjärrstyrda luftfartygssystem,

b)  tillhandahållande av övervaknings- och kommunikationstjänster baserade på spjutspetsteknik, inbegripet rymdbaserad och markbaserad infrastruktur och sensorer som monteras på alla typer av plattformar,

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)   kapacitetsuppbyggnad genom utarbetande av riktlinjer, rekommendationer och bästa praxis samt genom stöd till utbildning och utbyte av personal i syfte att förbättra informationsutbytet och samarbetet om kustbevakningstjänster,

c)  kapacitetsuppbyggnad genom utarbetande av riktlinjer, rekommendationer och bästa praxis samt genom tillhandahållande av utbildning och utbyte av personal,

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 1 – led ca (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca)  bättre informationsutbyte och samarbete om kustbevakningstjänster, bland annat genom att diskutera operativa utmaningar och framväxande risker på sjöfartsområdet,

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Formerna för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns samarbete om kustbevakningstjänster med Europeiska fiskerikontrollbyrån och Europeiska sjösäkerhetsbyrån ska fastställas i ett samarbetsavtal, i enlighet med de finansiella regler som är tillämpliga för byråerna.

2.  Formerna för byråns samarbete om kustbevakningstjänster med Europeiska fiskerikontrollbyrån och Europeiska sjösäkerhetsbyrån ska fastställas i ett samarbetsavtal, i enlighet med deras respektive mandat och de finansiella regler som är tillämpliga för byråerna.

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I frågor som omfattas av byråns verksamhet, och i den omfattning som krävs för fullgörandet av dess uppgifter, ska byrån underlätta det operativa samarbetet mellan medlemsstater och tredjeländer inom ramen för unionens politik för yttre förbindelser, även med avseende på de mänskliga rättigheterna. Byrån och medlemsstaterna ska iaktta normer och standarder som minst motsvarar dem som fastställs i unionslagstiftningen även när samarbetet med tredjeländer äger rum på dessa länders territorier. Samarbetet med tredjeländer ska göra det möjligt att främja europeiska normer för gränsförvaltning och återsändande.

1.  I frågor som omfattas av byråns verksamhet, och i den omfattning som krävs för fullgörandet av dess uppgifter, ska byrån underlätta det tekniska och operativa samarbetet mellan medlemsstater och tredjeländer inom ramen för unionens politik för yttre förbindelser, även med avseende på de mänskliga rättigheterna och principen om non-refoulement. Byrån och medlemsstaterna ska iaktta unionens lagstiftning, inbegripet normer och standarder som utgör en del av unionens regelverk när samarbetet med tredjeländer äger rum på dessa länders territorier. Samarbetet med tredjeländer ska göra det möjligt att främja europeiska normer för gränsförvaltning och återvändande.

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Byrån får med stöd från och i samförstånd med unionens delegationer samarbeta med de myndigheter i tredjeländer som är behöriga i frågor som omfattas av denna förordning inom ramen för vad som avtalats med dessa myndigheter i enlighet med unionens lagstiftning och politik. Arbetsformerna ska gälla förvaltningen av det operativa samarbetet. Dessa avtal ska ha förhandsgodkänts av kommissionen.

2.  Byrån får med stöd från och i samförstånd med unionens delegationer samarbeta med de myndigheter i tredjeländer som är behöriga i frågor som omfattas av denna förordning. När byrån gör detta ska den agera inom ramen för unionens politik för yttre förbindelser, även när det gäller skyddet av grundläggande rättigheter och principen om non-refoulement, och inom ramen för vad som avtalats med dessa myndigheter i enlighet med unionens lagstiftning och politik Arbetsarrangemangen ska innehålla detaljer om tillämpningsområdet för, karaktären hos och syftet med samarbetet och gälla förvaltningen av det operativa samarbetet. Dessa utkast till arrangemang ska skickas till Europaparlamentet och därefter förhandsgodkännas av kommissionen. Byrån ska iaktta unionslagstiftningen, inbegripet normer och standarder som utgör en del av unionens regelverk.

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Under omständigheter som kräver ökat tekniskt och kooperativ bistånd får byrån samordna det operativa samarbetet mellan medlemsstaterna och tredjeland om förvaltningen av de yttre gränserna och får genomföra sådana gemensamma insatser vid de yttre gränserna som omfattar en eller flera medlemsstater och ett tredjeland med gräns mot minst en av dessa medlemsstater, förutsatt att detta tredjeland lämnat sitt samtycke; detta gäller även på det tredjelandets territorium. Kommissionen ska underrättas om sådan verksamhet.

3.  Under omständigheter som kräver ökat tekniskt och operativt stöd får byrån samordna det operativa samarbetet mellan medlemsstaterna och tredjeländer om förvaltningen av de yttre gränserna och får genomföra sådana gemensamma insatser vid de yttre gränserna som omfattar en eller flera medlemsstater och ett tredjeland med gräns mot minst en av dessa medlemsstater, förutsatt att detta angränsande tredjeland lämnat sitt samtycke; detta gäller även på det tredjelandets territorium, förutsatt att byrån, värdmedlemsstaten och det berörda tredjelandet kommit överens om en operativ plan. Artikel 15 ska gälla i tillämpliga delar. Kommissionen ska underrättas om sådan verksamhet.

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Byrån får även, med berörda medlemsstaters samtycke, bjuda in observatörer från tredjeländer att delta i den verksamhet som avses i artiklarna 27, 32 och 35, i den utsträckning deras närvaro överensstämmer med målen för denna verksamhet, kan bidra till att förbättra samarbetet och utbytet av bästa praxis och inte påverkar den övergripande säkerheten för verksamheten. Observatörernas deltagande får endast äga rum med de berörda medlemsstaternas samtycke, när det gäller den verksamhet som avses i artiklarna 13 och 35, och endast med värdmedlemsstatens samtycke, när det gäller den verksamhet som avses i artikel 32. Närmare bestämmelser om observatörernas deltagande ska fastställas i den operativa planen. Observatörerna ska erhålla lämplig utbildning via byrån innan de deltar.

5.  Byrån får även, med berörda medlemsstaters samtycke, bjuda in icke-militära observatörer från tredjeländer att delta i verksamhet vid de yttre gränserna som avses i artikel 13, återvändandeinsatser som avses i artikel 27, återvändandeinterventioner som avses i artikel 32 och utbildning som avses i artikel 35, i den utsträckning deras närvaro överensstämmer med målen för denna verksamhet, kan bidra till att förbättra samarbetet och utbytet av bästa praxis och inte påverkar den övergripande säkerheten för verksamheten. Observatörernas deltagande får endast äga rum med de berörda medlemsstaternas samtycke, när det gäller den verksamhet som avses i artiklarna 13, 18, 27 och 35, och endast med värdmedlemsstatens samtycke, när det gäller den verksamhet som avses i artiklarna 13 och 32. Närmare bestämmelser om observatörernas deltagande ska fastställas i den operativa planen. Dessa observatörer ska via byrån få lämplig utbildning innan de deltar, och ska vara skyldiga att under sitt deltagande i verksamheten följa byråns uppförandekoder.

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 8a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8a.  Medlemsstaterna ska inte vara skyldiga att delta i verksamhet på tredjeländers territorium.

Ändringsförslag    134

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Byrån ska underrätta Europaparlamentet om den verksamhet som avses i punkterna 2 och 3.

9.  Byrån ska underrätta Europaparlamentet om den verksamhet som avses i denna artikel och ska i sina årsrapporter ta med en bedömning av samarbetet med tredjeländer.

Ändringsförslag    135

Förslag till förordning

Artikel 54

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån har rätt att utplacera experter ur sin egen personal som sambandsmän, vilka bör åtnjuta högsta möjliga skydd när de utför sina uppgifter, i tredjeland. De ska ingå i unionens och medlemsstaternas lokala eller regionala nätverk av sambandsmän för invandring och säkerhetsexperter, däribland det nätverk som inrättades genom rådets förordning (EG) nr 377/2004.

1.  Byrån har rätt att utplacera experter ur sin egen personal som sambandsmän, vilka bör åtnjuta högsta möjliga skydd när de utför sina uppgifter, i tredjeländer. De ska ingå i unionens och medlemsstaternas lokala eller regionala nätverk av sambandsmän för invandring och säkerhetsexperter, däribland det nätverk som inrättades genom rådets förordning (EG) nr 377/2004.

 

Sambandsmän ska endast utplaceras i tredjeländer vars gränsförvaltningsmetoder följer miniminormer för mänskliga rättigheter.

2.  Inom ramen för unionens politik för yttre förbindelser, bör utplacering av sambandsmän i första hand ske i sådana tredjeländer som enligt riskanalyserna kan utgöra ursprungsländer eller transiteringsländer för irreguljär invandring. Byrån får även i utbyte ta emot sambandsmän från dessa tredjeländer. Styrelsen ska på förslag från den verkställande direktören årligen besluta om prioriteringarna. Utplacering en av sambands män ska godkännas av styrelsen.

2.  Inom ramen för unionens politik för yttre förbindelser bör utplacering av sambandsmän i första hand ske i sådana tredjeländer som enligt riskanalyserna kan utgöra ursprungsländer eller transiteringsländer för irreguljär migration. Byrån får även i utbyte ta emot sambandsmän från dessa tredjeländer. Styrelsen ska på förslag från den verkställande direktören årligen besluta om prioriteringarna. Utplaceringen av sambandsmän ska godkännas av styrelsen.

3.  Byråns sambandsmän ska i enlighet med unionsrätten och med full respekt för de grundläggande rättigheterna upprätta och underhålla kontakter med behöriga myndigheter i det tredjeland där de är placerade för att bidra till att förebygga och bekämpa irreguljär invandring och främja återsändande av tredjelandsmedborgare som olagligen uppehåller sig på unionens territorium. Sambandsmännen ska nära samordna sig med unionens delegationer.

3.  Byråns sambandsmän ska i enlighet med unionsrätten och med full respekt för de grundläggande rättigheterna upprätta och underhålla kontakter med behöriga myndigheter i det tredjeland där de är placerade för att bidra till att förebygga och bekämpa irreguljär migration och främja återvändande av tredjelandsmedborgare som är föremål för återvändandebeslut utfärdade av en medlemsstat i enlighet med direktiv 2008/115/EG. Sambandsmännen ska nära samordna sig med unionens delegationer.

4.  Beslutet om utplacering av sambandsmän i tredjeland kräver ett förhandsyttrande från kommissionen och Europaparlamentet ska så snart som möjligt ges fullständig information om denna verksamhet.

4.  Beslutet om utplacering av sambandsmän i tredjeland kräver ett förhandsyttrande från kommissionen, och Europaparlamentet ska utan dröjsmål ges fullständig information om denna verksamhet.

Ändringsförslag    136

Förslag till förordning

Artikel 59 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Europeiska unionens domstol ska vara behörig i tvister om ersättning för sådana skador som avses i punkt 3.

4.  Europeiska unionens domstol ska vara behörig i tvister om ersättning för sådana skador som avses i punkt 3 i denna artikel och i artikel 41.4a.

Ändringsförslag    137

Förslag till förordning

Artikel 60 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)   Tillsynsnämnd

c)  En rådgivande nämnd

Ändringsförslag    138

Förslag till förordning

Artikel 61 – punkt 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)   Utnämna den verkställande direktören på förslag från kommissionen enligt artikel 68.

utgår

Ändringsförslag    139

Förslag till förordning

Artikel 61 – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)   Utnämna styrelseledamöterna enligt artikel 69.2.

b)  Utnämna ledamöterna i den rådgivande nämnden enligt artikel 69.2.

Ändringsförslag    140

Förslag till förordning

Artikel 61 – punkt 1 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)   Anta en konsoliderad årlig verksamhetsrapport om byråns verksamhet, och senast den 1 juli följande år översända den till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och revisionsrätten. Den konsoliderade årliga verksamhetsrapporten ska offentliggöras.

d)  Anta en årlig verksamhetsrapport om byråns verksamhet, och senast den 1 juli följande år översända den till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och revisionsrätten; den årliga verksamhetsrapporten ska offentliggöras.

Ändringsförslag    141

Förslag till förordning

Artikel 61 – punkt 1 – led e

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)   Före den 30 november varje år anta ett samlat programdokument med byråns fleråriga program och dess årliga arbetsprogram för påföljande år med två tredjedels majoritet av de röstberättigade ledamöterna efter att ha hört kommissionen, och översända dessa till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

e)  Före den 30 november varje år anta dess årliga arbetsprogram för påföljande år med två tredjedels majoritet av de röstberättigade ledamöterna efter att ha hört kommissionen, och översända det till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

Ändringsförslag    142

Förslag till förordning

Artikel 61 – punkt 1 – led ga (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ga)  Fatta beslut om förvärv eller hyra av utrustning som medför väsentliga kostnader för byrån enligt artikel 37.

Ändringsförslag    143

Förslag till förordning

Artikel 61 – punkt 1 – led p

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

p)   Anta och regelbundet uppdatera de planer för kommunikation och informationsspridning som avses i artikel 7.3, efter behovsanalys.

p)  Anta och regelbundet uppdatera de planer för kommunikation och informationsspridning som avses i artikel 7.3.

Ändringsförslag    144

Förslag till förordning

Artikel 61 – punkt 1 – led qa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

qa)  Fatta beslut om de objektiva kriterierna för sårbarhetsanalysen och om utökad analys och övervakning av en medlemsstat enligt artikel 12.1.

Ändringsförslag    145

Förslag till förordning

Artikel 61 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.   För att förslag till beslut om byråns särskilda åtgärder vid eller i omedelbar närhet av en viss medlemsstats yttre gräns ska antas, krävs att den ledamot av styrelsen som företräder medlemsstaten i fråga röstar för förslaget.

utgår

Ändringsförslag    146

Förslag till förordning

Artikel 61 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.   Styrelsen får upprätta ett litet verkställande organ som ska vara sammansatt av styrelsens ordfröande, en företrädare för kommissionen och tre styrelseledamöter för att bistå styrelsen och verkställande direktören vid utarbetandet av beslut, program och verksamhet som ska antas av styrelsen, och som när så krävs i brådskande fall fattar beslut på styrelsens vägnar.

6.  Styrelsen får upprätta ett litet verkställande organ som ska vara sammansatt av styrelsens ordförande, en företrädare för kommissionen och tre styrelseledamöter för att bistå styrelsen och verkställande direktören vid utarbetandet av beslut, program och verksamhet som ska antas av styrelsen, och som när så krävs i brådskande fall fattar beslut på styrelsens vägnar. Styrelsen får delegera vissa klart fastställda uppgifter till det verkställande organet, särskilt om detta förbättrar byråns effektivitet.

Ändringsförslag    147

Förslag till förordning

Artikel 62 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.   Utan att det hindrar tillämpningen av punkt 3 ska styrelsen bestå av en företrädare för varje medlemsstat och två företrädare för kommissionen, alla med rösträtt. Varje medlemsstat ska därför utse en ledamot av styrelsen samt en suppleant som ska företräda ledamoten i dennes frånvaro. Kommissionen ska utse två ledamöter och deras suppleanter. Mandatperioden ska vara fyra år. Mandatperioden ska kunna förlängas.

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3 ska styrelsen bestå av en företrädare för varje medlemsstat, två företrädare för kommissionen och en företrädare för Europaparlamentet, alla med rösträtt. Varje medlemsstat ska därför utse en ledamot av styrelsen samt en suppleant som ska företräda ledamoten i dennes frånvaro. Kommissionen ska utse två ledamöter och deras suppleanter. Europaparlamentet skall utse en ledamot och hans eller hennes suppleant. Mandatperioden ska vara fyra år. Mandatperioden ska kunna förlängas.

Motivering

I ett gemensamt uttalande från Europaparlamentet, rådet och kommissionen om decentraliserade byråer av den 19 juli 2012 anges klart och tydligt att en styrelseledamot där så är lämpligt bör utses av Europaparlamentet. Med tanke på denna byrås viktiga roll, och med tanke på att denna princip nyligen har tillämpats till exempel i fråga om Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, vore det vettigt att tillämpa denna princip även på denna byrå. Om man inkluderar en styrelseledamot som utsetts av Europaparlamentet ökar man dessutom insynen i styrelsearbetet.

Ändringsförslag    148

Förslag till förordning

Artikel 63 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Flerårig programplanering och årliga arbetsprogram

Årliga arbetsprogram

Ändringsförslag    149

Förslag till förordning

Artikel 63 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.   Styrelsen ska före den 30 november varje år anta ett programdokument med byråns fleråriga program och dess årliga arbetsprogram för påföljande år på förslag från den verkställande direktören och efter att ha hört kommissionen, och i fråga om den fleråriga programplaneringen, efter samråd med Europaparlamentet. Styrelsen ska vidarebefordra handlingen till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

1.  Styrelsen ska, senast den 30 november varje år, anta byråns årliga arbetsprogram för påföljande år på förslag av den verkställande direktören och efter att ha hört kommissionen. Styrelsen ska utan dröjsmål vidarebefordra handlingen till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

Ändringsförslag    150

Förslag till förordning

Artikel 63 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.   Den fleråriga programplaneringen ska fastställa en övergripande strategisk plan på lång och medellång sikt med mål, förväntade resultat och resultatindikatorer, samt resursplanering, däribland en flerårig budget och personalbehov. Den fleråriga programplaneringen ska fastställa de strategiska områden som kräver insatser och förklara vad som behöver göras för att nå målen. Den ska innehålla en strategi för förbindelserna med tredjeland och internationella organisation samt åtgärder som hänger samman med denna strategi.

utgår

Ändringsförslag    151

Förslag till förordning

Artikel 63 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.   Det fleråriga programmet ska genomföras med hjälp av årliga arbetsprogram, och ska vid behov uppdateras för att följa upp resultaten från den utvärdering som avses i artikel 80. Slutsatserna av utvärderingarna ska också, när så är lämpligt, avspeglas i det årliga arbetsprogrammet för följande år.

utgår

Ändringsförslag    152

Förslag till förordning

Artikel 63 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.   Det årliga arbetsprogrammet ska innehålla en beskrivning av den verksamhet som ska finansieras inklusive detaljerade målsättningar och förväntade resultat som resultatindikatorer. Programmet ska också innehålla en indikation på de ekonomiska och mänskliga resurser som anslagits för varje verksamhet, i enlighet med principerna om verksamhetsbaserad budgetering och förvaltning. Det årliga arbetsprogrammet ska överensstämma med den fleråriga programplaneringen. Det ska tydligt framgå vilka uppgifter som lagts till, ändrats eller strukits jämfört med föregående budgetår.

5.  Det årliga arbetsprogrammet ska innehålla en beskrivning av den verksamhet som ska finansieras, inklusive detaljerade målsättningar och förväntade resultat, bland annat resultatindikatorer. Programmet ska också innehålla en indikation på de ekonomiska och mänskliga resurser som anslagits för varje verksamhet, i enlighet med principerna om verksamhetsbaserad budgetering och förvaltning. Det ska tydligt framgå vilka uppgifter som lagts till, ändrats eller strukits jämfört med föregående budgetår.

Ändringsförslag    153

Förslag till förordning

Artikel 65 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.   Styrelsen får bjuda in en företrädare för Europeiska utrikestjänsten.

5.  Styrelsen får bjuda in en företrädare för Europeiska utrikestjänsten eller för något av unionens andra organ och någon av dess byråer eller institutioner.

Ändringsförslag    154

Förslag till förordning

Artikel 67 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån ska ledas av den verkställande direktören, som ska vara fullständigt oavhängig i sin ämbetsutövning. Utan att det hindrar tillämpningen av kommissionens eller styrelsens befogenheter ska den verkställande direktören varken begära eller ta emot anvisningar från någon regering eller något organ.

1.  Byrån ska ledas av den verkställande direktören, som ska vara fullständigt oavhängig i sin ämbetsutövning och varken får begära eller ta emot anvisningar från någon. Utan att det påverkar tillämpningen av kommissionens eller styrelsens befogenheter ska den verkställande direktören varken begära eller ta emot anvisningar från någon regering eller något organ.

Ändringsförslag    155

Förslag till förordning

Artikel 67 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.   Europaparlamentet eller rådet får uppmana den verkställande direktören att rapportera om utförandet av sina arbetsuppgifter, särskilt med avseende på genomförandet och övervakningen av strategin för de grundläggande rättigheterna, de konsoliderade årliga verksamhetsrapporterna för föregående år, arbetsprogrammet för kommande år och den fleråriga programplanen.

2.  Europaparlamentet eller rådet får uppmana den verkställande direktören att rapportera om utförandet av sina arbetsuppgifter, även med avseende på genomförandet och övervakningen av strategin för de grundläggande rättigheterna, byråns årliga verksamhetsrapport för föregående år, arbetsprogrammet för följande år och varje annat ärende som avser byråns verksamhet. Den verkställande direktören ska göra ett uttalande inför Europaparlamentet och regelbundet rapportera till denna institution.

Ändringsförslag    156

Förslag till förordning

Artikel 67 – punkt 3 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)   Varje år utarbeta en konsoliderad årlig verksamhetsrapport om byråns verksamhet och lägga fram dem för styrelsen.

d)  Varje år utarbeta en årlig verksamhetsrapport om byråns verksamhet och lägga fram den för styrelsen.

Ändringsförslag    157

Förslag till förordning

Artikel 67 – punkt 3 – led k

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

k)   Sörja för att det kommissionsbeslut som avses i artikel 18 genomfrös.

k)  Säkerställa att det rådsbeslut som avses i artikel 18 genomförs.

Ändringsförslag    158

Förslag till förordning

Artikel 67 – punkt 3 – led l

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

l)   Dra tillbaka finansiering av gemensamma insatser eller snabba gränsinsatser, tillfälligt upphäva eller avsluta sådana insatser i enlighet med artikel 24.

l)  Dra tillbaka finansiering av verksamhet i enlighet med artikel 24.

Ändringsförslag    159

Förslag till förordning

Artikel 67 – punkt 3 – led m

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

m)   Utvärdera resultaten av gemensamma insatser eller snabba gränsinsatser i enlighet med artikel 25.

m)  Utvärdera resultaten av verksamhet i enlighet med artikel 25.

Ändringsförslag    160

Förslag till förordning

Artikel 68

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska föreslå kandidater till tjänsten som verkställande direktör och vice verkställande direktör på grundval av en förteckning som upprättats efter det att tjänsten har utannonserats i Europeiska unionens officiella tidning samt, om det bedöms som lämpligt, i pressen eller på Internet.

1.  Europaparlamentet och rådet ska i samförstånd utse den verkställande direktören och vice verkställande direktören på grundval av en förteckning som upprättats av kommissionen efter det att tjänsten har utannonserats i Europeiska unionens officiella tidning samt, om det bedöms som lämpligt, i pressen eller på internet.

2.  Den verkställande direktören ska utnämnas av styrelsen på grundval av meriter och dokumenterad förvaltnings- och ledningskompetens på hög nivå samt relevant yrkeserfarenhet i chefsställning av förvaltning av de yttre gränserna och återsändande. Styrelsen ska fatta sitt beslut med två tredjedels majoritet av sina röstberättigade ledamöter.

2.  Den verkställande direktören ska väljas på grundval av meriter, oavhängighet och dokumenterad förvaltnings- och ledningskompetens på hög nivå samt relevant yrkeserfarenhet i chefsställning av förvaltning av de yttre gränserna och återvändande.

Befogenheten att avsätta den verkställande direktören ska ligga hos styrelsen, på kommissionens förslag, i enlighet med samma förfarande.

 

3.  Den verkställande direktören ska biträdas av en vice verkställande direktör. Om den verkställande direktören är frånvarande eller har förhinder ska denne ersättas av vice verkställande direktören.

3.  Den verkställande direktören ska biträdas av en vice verkställande direktör. Om den verkställande direktören är frånvarande eller har förhinder ska denne ersättas av vice verkställande direktören.

4.  Byråns vice verkställande direktör ska utnämnas av styrelsen på förslag av kommissionen efter att ha hört den verkställande direktören, på grundval av meriter och dokumenterad lämplig förvaltnings- och ledningskompetens samt relevant yrkeserfarenhet av förvaltning av de yttre gränserna eller återsändande. Styrelsen ska fatta sitt beslut med två tredjedels majoritet av sina röstberättigade ledamöter.

4.  Byråns vice verkställande direktör ska väljas på grundval av meriter och dokumenterad lämplig förvaltnings- och ledningskompetens samt relevant yrkeserfarenhet av förvaltning av de yttre gränserna och återvändande. Vice verkställande direktören ska utses för en period på fem år.

Befogenheten att avsätta den vice verkställande direktören ska ligga hos styrelsen i enlighet med samma förfarande.

 

5.   Den verkställande direktörens mandatperiod ska vara fem år. Vid periodens utgång ska kommissionen göra en utvärdering. I utvärderingen ska kommissionen särskilt bedöma den verkställande direktörens arbetsinsats och byråns framtida uppgifter och utmaningar.

5.  Den verkställande direktörens mandatperiod ska vara fem år. Vid periodens utgång ska kommissionen göra en utvärdering som tar hänsyn till en bedömning av den verkställande direktörens arbetsinsats och byråns framtida uppgifter och utmaningar.

6.  Styrelsen får på förslag av kommissionen, med beaktande av den utvärderingsrapport som avses i punkt 5, förlänga den verkställande direktörens mandatperiod en gång med högst fem år.

 

7.  Den vice verkställande direktörens mandatperiod ska vara fem år. På styrelsens förslag får mandatperioden förlängas med ytterligare högst fem år.

 

 

7a.  Den verkställande direktören och vice verkställande direktören ska kunna omväljas.

 

7b.  Frånsett vid normala nytillsättningar och vid dödsfall ska de uppgifter som åligger den verkställande direktören och vice verkställande direktören upphöra då han eller hon avgår. Den verkställande direktören och vice verkställande direktören kan avsättas av Europeiska unionens domstol på Europaparlamentets, rådets eller kommissionens begäran om han eller hon inte längre uppfyller villkoren som krävs för att hans eller hennes uppgifter ska kunna fullgöras eller om han eller hon har gjort sig skyldig till allvarlig försummelse i yrkesutövningen.

Ändringsförslag    161

Förslag till förordning

Artikel 69

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tillsynsnämnd

Rådgivande nämnd

1.  Tillsynsnämnden ska bistå den verkställande direktören med rådgivning i fråga om följande:

1.  Den rådgivande nämnden ska bistå den verkställande direktören med rådgivning i fråga om följande:

a)  Rekommendationer från den verkställande direktören till en berörd medlemsstat om att inleda och genomföra gemensamma insatser eller snabba gränsinsatser i enlighet med artikel 14.4.

a)  Rekommendationer från den verkställande direktören till en berörd medlemsstat om att inleda och genomföra gemensamma insatser eller snabba gränsinsatser i enlighet med artikel 14.4.

b)   Beslut av den verkställande direktören i fråga om medlemsstater med grund i den sårbarhetsanalys som byrån gjort enligt artikel 12.

b)  Beslut av den verkställande direktören i fråga om medlemsstater med grund i den sårbarhetsanalys som byrån gjort i enlighet med artikel 12.

c)   Åtgärder som måste vidtas för att i praktiken verkställa kommissionens beslut om situationer som kräver akuta åtgärder vid de yttre gränserna, däribland i fråga om teknisk utrustning och personal som behövs för att uppnå målen med beslutet i enlighet med artikel 18.3.

c)  Åtgärder som måste vidtas för att i praktiken verkställa rådets beslut om situationer som kräver akuta åtgärder vid de yttre gränserna, däribland i fråga om teknisk utrustning och personal som behövs för att uppnå målen med beslutet i enlighet med artikel 18.3.

2.  Tillsynsnämnden ska bestå av den vice verkställande direktören, fyra andra högre tjänstemän vid byrån som ska utses av styrelsen och en företrädare för kommissionen från styrelsen. Den vice verkställande direktören ska vara ordförande i tillsynsnämnden.

2.  Den rådgivande nämnden ska bestå av vice verkställande direktören, tre andra högre tjänstemän vid byrån som ska utses av styrelsen, ombudet för grundläggande rättigheter och en företrädare för kommissionen i styrelsen. Vice verkställande direktören ska vara ordförande i den rådgivande nämnden.

3.  Tillsynsnämnden ska rapportera till styrelsen.

3.  Den rådgivande nämnden ska rapportera till styrelsen.

Ändringsförslag    162

Förslag till förordning

Artikel 70

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån ska inrätta ett rådgivande forum för att bistå den verkställande direktören och styrelsen i frågor om grundläggande rättigheter.

1.  Byrån ska inrätta ett oberoende rådgivande forum för att bistå den verkställande direktören och styrelsen i frågor om grundläggande rättigheter.

2.  Byrån ska uppmana Europeiska stödkontoret för asylfrågor, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, Förenta nationernas höga flyktingkommissariat och andra relevanta organisationer att delta i det rådgivande forumet. På den verkställande direktörens förslag ska styrelsen besluta om sammansättningen och arbetsmetoderna för det rådgivande forumet samt om formerna för utlämning av uppgifter till det rådgivande forumet.

2.  Byrån ska uppmana Easo, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, Förenta nationernas flyktingkommissarie och andra relevanta organisationer att delta i det rådgivande forumet. På den verkställande direktörens förslag ska styrelsen besluta om sammansättningen samt om formerna för utlämning av uppgifter till det rådgivande forumet. Det rådgivande forumet ska fastställa sina arbetsmetoder och inrätta sitt arbetsprogram.

3.  Det rådgivande forumet ska höras om vidareutvecklingen och genomförandet av strategin för grundläggande rättigheter, uppförandekoden och den gemensamma grundplanen.

3.  Det rådgivande forumet ska höras om vidareutvecklingen och genomförandet av strategin för grundläggande rättigheter, införandet av systemet för klagomål, uppförandekoden och den gemensamma grundplanen.

 

3a.  Byrån ska informera det rådgivande forumet om huruvida den har ändrat sin verksamhet, och i så fall hur, till följd av rapporter och rekommendationer från det rådgivande forumet. Byrån ska i sin årsrapport ta med närmare uppgifter om sådana ändringar.

4.  Det rådgivande forumet ska utarbeta en årsrapport om sin verksamhet. Den rapporten ska vara offentlig.

4.  Det rådgivande forumet ska utarbeta en årsrapport om sin verksamhet. Den rapporten ska vara offentlig.

5.  Det rådgivande forumet ska ha tillgång till alla uppgifter om respekten för de grundläggande rättigheterna, även med hjälp av besök på platsen vid gemensamma insattser eller snabba gränsinsatser om värdmedlemsstaten lämnar sitt samtycke.

5.  Det rådgivande forumet ska ha verklig tillgång till alla uppgifter om respekten för de grundläggande rättigheterna, även med hjälp av besök på platsen vid gemensamma insatser, snabba gränsinsatser, hotspot-områden, återvändandeinsatser och återvändandeinterventioner.

Ändringsförslag    163

Förslag till förordning

Artikel 71

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Styrelsen ska utse ett ombud för grundläggande rättigheter, och detta ombud ska ha erforderlig kompetens och erfarenhet på området grundläggande rättigheter.

1.  Styrelsen ska utse ett ombud för grundläggande rättigheter med uppgiften att övervaka och främja respekten för grundläggande rättigheter inom byrån, och detta ombud ska ha erforderlig kompetens och erfarenhet på området grundläggande rättigheter.

 

1a.  Ombudet för grundläggande rättigheter ska förfoga över adekvata resurser och tillräcklig personal motsvarande byråns uppgift och storlek och ska ha tillgång till all information som är nödvändig för att ombudet ska kunna fullgöra sin uppgift.

2.  Ombudet för grundläggande rättigheter ska utöva sitt uppdrag på ett oberoende sätt och rapportera direkt till styrelsen och samarbeta med det rådgivande forumet. Ombudet för grundläggande rättigheter ska regelbundet rapportera och därigenom bidra till mekanismen för övervakning av de grundläggande rättigheterna.

2.  Ombudet för grundläggande rättigheter ska utöva sitt uppdrag på ett oberoende sätt och rapportera direkt till styrelsen och till det rådgivande forumet. Ombudet för grundläggande rättigheter ska regelbundet rapportera och därigenom bidra till mekanismen för övervakning av de grundläggande rättigheterna.

3.  Ombudet för grundläggande rättigheter ska höras om den operativa plan som utarbetas i enlighet med artiklarna 15, 16 och 32.4 och ska ha tillgång till alla uppgifter om respekten för de grundläggande rättigheterna i samband med hela byråns verksamhet.

3.  Ombudet för grundläggande rättigheter ska höras om den operativa plan som utarbetas i enlighet med artiklarna 15, 16, 27 och 32.4 och ska ha tillgång till alla uppgifter om respekten för de grundläggande rättigheterna i samband med hela byråns verksamhet.

Ändringsförslag    164

Förslag till förordning

Artikel 72

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Denna förordning inrättar ett system för klagomål till Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i samarbete med ombudet för grundläggande rättigheter för att övervaka att de grundläggande rättigheterna respekteras i all verksamhet vid byrån.

1.  Byrån ska, i samarbete med ombudet för grundläggande rättigheter, vidta nödvändiga åtgärder för att inrätta ett oberoende, tillgängligt, transparent och ändamålsenligt system för klagomål i enlighet med denna artikel, i syfte att övervaka och säkerställa respekten för grundläggande rättigheter i all verksamhet vid byrån.

2.  Var och en som direkt påverkas av personalens agerande i samband med gemensamma insatser, pilotprojekt, snabba gränsinsatser, återsändandeinsatser eller återsändandeinterventioner och som anser att de egna grundläggande rättigheterna kränkts vid dessa åtgärder, samt tredje man som agerar för personens räkning, får lämna in skriftligt klagomål till byrån.

2.  Var och en som direkt påverkas av personalens agerande i samband med gemensamma insatser, pilotprojekt, snabba gränsinsatser, stödgrupper för migrationshantering, återvändandeinsatser eller återvändandeinterventioner och som anser att de egna unionsrättsligt skyddade grundläggande rättigheterna kränkts vid dessa åtgärder, samt tredje man som agerar för personens räkning, får lämna in skriftligt klagomål till byrån.

3.  Endast motiverade klagomål som avser konkreta kränkningar av de grundläggande rättigheterna tas upp till prövning. Klagomål som är anonyma, försåtliga, av okynneskaraktär, förargelseväckande, hypotetiska eller felaktiga ska avvisas.

3.  Endast motiverade klagomål som avser konkreta kränkningar av de grundläggande rättigheterna tas upp till prövning. Klagomål som är uppenbart ogrundade, anonyma, försåtliga, av okynneskaraktär, förargelseväckande eller hypotetiska ska inte tas upp i systemet för klagomål. Klagomål får inges av tredje part som handlar med ärligt uppsåt till förmån för en klagande som kanske önskar behålla sin identitet hemlig.

4.  Ombudet för grundläggande rättigheter ansvarar för att pröva klagomål till byrån i enlighet med rätten till god förvaltning. Ombudet för grundläggande rättigheter ska därför bedöma om klagomålet kan tas upp till prövning, registrera prövningsbara klagomål, överlämna alla registrerade klagomål till den verkställande direktören, överlämna klagomål som avser gränsbevakningstjänstemän till hemmedlemsstaten samt registrera byråns eller medlemsstatens uppföljning.

4.  Ombudet för grundläggande rättigheter ansvarar för att hantera klagomål till byrån i enlighet med stadgan, inklusive rätten till god förvaltning. Ombudet för grundläggande rättigheter ska därför bedöma om klagomålet kan tas upp till prövning, registrera prövningsbara klagomål, överlämna alla registrerade klagomål till den verkställande direktören och klagomål som avser gränsbevakningstjänstemän till hemmedlemsstaten, inklusive behörig myndighet eller behörigt organ för de grundläggande rättigheterna i medlemsstaterna, inom en bestämd tidsperiod. Ombudet för grundläggande rättigheter ska även registrera och säkerställa byråns eller medlemsstatens uppföljning. Varje beslut ska meddelas i skriftlig form och åtföljas av en motivering. Ombudet för grundläggande rättigheter ska informera klaganden om beslutet om prövningsbarhet, och om de nationella myndigheter som hans eller hennes klagomål vidarebefordrats till.

 

Om klagomålet inte är prövningsbart ska klaganden underrättas om skälen till detta och om andra sätt att hantera frågan.

5.  När ett registrerat klagomål avser personal vid byrån ska den verkställande direktören garantera lämplig uppföljning, däribland disciplinära åtgärder vid behov. Den verkställande direktören ska rapportera tillbaka till ombudet för grundläggande rättigheter om resultaten och den uppföljning byrån gör av klagomål.

5.  När ett registrerat klagomål avser personal vid byrån ska den verkställande direktören säkerställa lämplig uppföljning i samråd med ombudet för grundläggande rättigheter, däribland disciplinära åtgärder vid behov. Den verkställande direktören ska rapportera tillbaka till ombudet för grundläggande rättigheter om genomförandet av disciplinära åtgärder inom en bestämd tidsperiod och, om nödvändigt, därefter med jämna mellanrum.

6.  När ett registrerat klagomål avser gränsbevakningstjänstemän i en värdmedlemsstat eller en deltagare i enheterna, däribland utplacerade deltagare eller nationella experter ska värdmedlemsstaten garantera lämplig uppföljning, däribland disciplinära åtgärder vid behov eller andra åtgärder i enlighet med nationell lagstiftning. Den berörda medlemsstaten ska rapportera tillbaka till ombudet för grundläggande rättigheter om resultaten och uppföljningen av klagomål.

6.  När ett registrerat klagomål avser en gränsbevakningstjänsteman i en värdmedlemsstat eller en deltagare i enheterna, däribland utplacerade deltagare eller nationella experter ska hemmedlemsstaten säkerställa lämplig uppföljning, däribland disciplinära åtgärder vid behov eller andra åtgärder i enlighet med nationell lagstiftning. Den berörda medlemsstaten ska rapportera tillbaka till ombudet för grundläggande rättigheter om resultatet och uppföljningen av klagomål inom en fastställd tidsperiod och, om nödvändigt, därefter med jämna mellanrum. Om den berörda medlemsstaten inte rapporterar tillbaka ska byrån skicka ett varningsbrev där det anges vilka åtgärder som byrån kan vidta om ingen uppföljning tas emot som svar på brevet.

 

6a.  Om en gränsvakt eller en utplacerad nationell expert visar sig ha brutit mot grundläggande rättigheter eller skyldigheter i fråga om internationellt skydd ska byrån begära att medlemsstaten omedelbart avlägsnar gränsvakten eller den utplacerade nationella experten från verksamheten vid byrån eller reserven för snabba insatser.

7.  Ombudet för grundläggande rättigheter ska rapportera till den verkställande direktören och styrelsen om byråns och medlemsstaternas prövning och uppföljning av klagomål.

7.  Ombudet för grundläggande rättigheter ska rapportera till den verkställande direktören och styrelsen om byråns och medlemsstaternas prövning och uppföljning av klagomål. Byrån ska i sin årsrapport ta med information om systemet för klagomål och ange antalet mottagna klagomål, typer av kränkningar av grundläggande rättigheter, berörd insats och de uppföljningsåtgärder som byrån och medlemsstaterna vidtagit.

8.  I enlighet med rätten till god förvaltning ska den klagande som inlämnat prövningsbart klagomål underrättas om att klagomålet registrerats, att en bedömning inletts och att ett svar kan väntas så snart arbetet slutförts. Om klagomålet inte är prövningsbart ska den klagande underrättas om skälen till detta och om andra sätt att hantera frågan.

 

  Ombudet för grundläggande rättigheter ska efter att ha hört det rådgivande forumet upprätta ett formulär för klagomål med närmare särskilda uppgifter om den påstådda kränkningen av de grundläggande rättigheterna. Ombudet för grundläggande rättigheter ska lämna in formuläret till den verkställande direktören och styrelsen.

9.  Ombudet för grundläggande rättigheter ska fastställa förfarandet för systemet för klagomål på grundval av artikel 41 i stadgan och i enlighet med de ovannämnda bestämmelserna efter att ha hört det rådgivande forumet, och upprätta ett formulär för klagomål med närmare särskilda uppgifter om den påstådda kränkningen av de grundläggande rättigheterna. Ombudet för grundläggande rättigheter ska lämna in formuläret och meddela alla andra detaljerade förfaranden till den verkställande direktören och styrelsen.

Byrån ska se till att formuläret för klagomål finns på de vanligaste språken och att det är tillgängligt på byråns webbsida och på papper i samband med byråns verksamhet. Klagomål ska prövas av ombudet för grundläggande rättigheter även om de inte lämnats in på formuläret för klagomål.

Byrån ska säkerställa att information om möjligheten och förfarandet för att framföra ett klagomål är lättillgänglig. Formuläret för klagomål ska finnas på språk som tredjelandsmedborgare förstår eller rimligen kan förväntas förstå och ska vara tillgängligt på byråns webbplats och på papper i samband med byråns verksamhet. Ytterligare vägledning och stöd om systemet för klagomål ska tillhandahållas påstådda offer och på begäran. Information anpassad till barn och andra utsatta grupper ska tillhandahållas för att underlätta deras tillgång till systemet för klagomål. Klagomål ska prövas av ombudet för grundläggande rättigheter även om de inte lämnats in på formuläret för klagomål.

10.  Alla personuppgifter i klagomål ska handläggas och behandlas av byrån och ombudet för grundläggande rättigheter i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001 och av medlemsstaterna i enlighet med direktiv 95/46/EG och rådets rambeslut 2008/977/RIF.

10.  Alla personuppgifter i klagomål ska handläggas och behandlas av byrån och ombudet för grundläggande rättigheter i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001 och av medlemsstaterna i enlighet med direktiv 95/46/EG och rådets rambeslut 2008/977/RIF.

Att klagomål lämnas in innebär att den klagande lämnar sådant samtycke som avses i artikel 5 d i förordning (EG) nr 45/2001 till att byrån och ombudet för grundläggande rättigheter behandlar personuppgifterna.

Att klagomål lämnas in innebär att klaganden lämnar sådant samtycke som avses i artikel 5 d i förordning (EG) nr 45/2001 till att byrån och ombudet för grundläggande rättigheter behandlar personuppgifterna.

I den klagandes intresse ska klagomål behandlas med sekretess, om inte klaganden avstår från denna rätt. Om klaganden avstår från rätten till sekretess ska denne anses ha lämnat sitt samtycke till att ombudet för grundläggande rättigheter röjer den klagandes identitet i ärendet.

I klagandens intresse ska klagomål behandlas med sekretess, om inte klaganden avstår från denna rätt. Om klaganden avstår från rätten till sekretess ska denne anses ha lämnat sitt samtycke till att ombudet för grundläggande rättigheter eller byrån röjer klagandens identitet till den behöriga myndigheten och, där så är relevant eller nödvändigt, den berörda myndigheten eller till den berörda medlemsstatens behöriga organ för grundläggande rättigheter i ärendet.

 

10a.  Klagomål rörande dataskyddsrättigheter och liknande klagomål från registrerade användare ska behandlas separat av det uppgiftsskyddsombud som inrättas i enlighet med artikel 44.1 i denna förordning. Ombudet för grundläggande rättigheter och uppgiftsskyddsombudet ska skriftligen upprätta ett samförståndsavtal som anger deras arbetsfördelning när det gäller mottagna klagomål.

Ändringsförslag    165

Förslag till förordning

Artikel 74 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.   Byrån får på eget initiativ kommunicera på de områden som ingår i dess uppdrag. Den ska offentliggöra den konsoliderade årliga verksamhetsrapport som avses i artikel 61.1 d och särskilt se till att allmänheten och alla intresserade snabbt får objektiv, tillförlitlig och lättbegriplig information om dess arbete.

2.  Byrån ska på eget initiativ informera om de områden som ingår i dess uppdrag. Den ska offentliggöra relevant information, bland annat den årliga verksamhetsrapport som avses i artikel 61.1 d och särskilt säkerställa att allmänheten och alla intresserade snabbt får objektiv, detaljerad, tillförlitlig och lättbegriplig information om dess arbete utan att avslöja operativ information som, om den offentliggjordes, skulle äventyra målen med insatserna.

Ändringsförslag    166

Förslag till förordning

Artikel 75 – punkt 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byråns inkomster ska, utan att det hindrar tillämpningen av andra typer av inkomster, bestå av följande:

1.  Byråns inkomster ska bestå av följande:

Ändringsförslag    167

Förslag till förordning

Artikel 75 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  För att förbättra insynen i budgeten ska driftsutgifterna läggas fram i unionens budget genom separata budgetposter för varje verksamhetsområde.

Ändringsförslag    168

Förslag till förordning

Artikel 75 – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Kommissionen ska skicka beräkningen av inkomster och utgifter till Europaparlamentet och rådet (nedan kallade budgetmyndigheten) tillsammans med det preliminära budgetförslaget till Europeiska unionens allmänna budget.

7.  När kommissionen tagit emot beräkningen av inkomster och utgifter ska den skicka den vidare till Europaparlamentet och rådet (nedan kallade budgetmyndigheten).

Ändringsförslag    169

Förslag till förordning

Artikel 75 – punkt 13

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

13.  För att kunna finanseria snabba gränsinsatser och återsändandeinterventioner ska styrelsen anta en budget för byrån som innehåller en ekonomisk operativ reserv som uppgår till minst 4 % av anslaget till den operativa verksamheten. Reserven ska hållas på samma nivå under hela året.

13.  För att kunna finansiera snabba gränsinsatser och återvändandeinterventioner ska styrelsen anta en budget för byrån som innehåller en ekonomisk operativ reserv som uppgår till minst 4 % av anslaget till den operativa verksamheten. Minst en fjärdedel av reserven ska den 1 oktober varje år vara tillgänglig för att täcka behov som uppkommer fram till årets slut.

Ändringsförslag    170

Förslag till förordning

Artikel 77a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 77a

 

Förebyggande av intressekonflikter

 

Byrån ska anta interna regler som ålägger medlemmar i dess organ och deras personal att under sin anställning eller tjänsteperiod undvika alla situationer som kan ge upphov till en intressekonflikt samt att rapportera sådana situationer.

Ändringsförslag    171

Förslag till förordning

Artikel 79

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 79

utgår

Kommittéförfarande

 

1.  Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 33a i förordning (EU) nr 562/2006. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

 

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

 

3.  Om kommitténs yttrande ska inhämtas genom skriftligt förfarande, ska det förfarandet avslutas utan resultat om, inom tidsfristen för att avge yttrandet, kommitténs ordförande så beslutar eller två tredjedels majoritet av kommittéledamöterna så begär.

 

4.  Om kommittén inte avger något yttrande, ska kommissionen inte anta utkastet till genomförandeakt och artikel 5.4 tredje stycket i förordning (EU) nr 182/2011 ska tillämpas.

 

5.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011 jämförd med artikel 5 i den förordningen tillämpas.

 

Ändringsförslag    172

Förslag till förordning

Artikel 80

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Inom tre år efter det att denna förordning trätt i kraft och vart tredje år därefter ska kommissionen göra en utvärdering, för att granska vilken verkan, ändamålsenlighet och effektivitet byråns arbete haft samt byråns arbetsmetoder i förhållande till dess mål, uppdrag och arbetsuppgifter. Utvärderingen ska särskilt omfatta eventuella behov av att ändra byråns uppdrag samt de finansiella följderna av sådana ändringar.

1.  Inom ... [tre år efter det att denna förordning trätt i kraft] och vart tredje år därefter ska kommissionen göra en oberoende utvärdering, för att i synnerhet granska byråns resultat med avseende på dess mål, uppdrag och uppgifter och för att granska vilken verkan, ändamålsenlighet och effektivitet byråns arbete haft och titta närmare på byråns arbetsmetoder i förhållande till dess mål, uppdrag och arbetsuppgifter samt genomförandet av det europeiska samarbetet om kustbevakningstjänster. Utvärderingen ska särskilt omfatta eventuella behov av att ändra byråns uppdrag samt de finansiella följderna av sådana ändringar.

Utvärderingen ska innehålla en särskild analys av hur stadgan om de grundläggande rättigheterna följts vid tillämpningen av den här förordningen.

Utvärderingen ska innehålla en särskild analys av hur stadgan och relevant unionsrätt följts vid tillämpningen av den här förordningen.

2.  Kommissionen ska översända utvärderingsrapporten och sina slutsatser om denna till Europaparlamentet, rådet och byråns styrelse. Både utvärderingsrapporten och slutsatserna ska offentliggöras.

2.  Kommissionen ska översända utvärderingsrapporten och sina slutsatser om denna till Europaparlamentet, rådet och styrelsen. Både utvärderingsrapporten och slutsatserna ska offentliggöras.

3.  I varannan utvärderingsrapport ska kommissionen granska byråns resultat med avseende på dess mål, uppdrag och arbetsuppgifter.

 

Ändringsförslag    173

Förslag till förordning

Artikel 82 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 19.5 och artiklarna 28, 29, 30 och 31 ska tillämpas tre månader efter den dag då förordningen trädde i kraft.

Artiklarna 28, 29, 30 och 31 ska tillämpas ... [tre månader efter den dag då förordningen trädde i kraft].


MOTIVERING

Inledning

Många människor anser med rätta att Schengenområdet, ett område bestående av 26 länder utan inre gränskontroll där personer får röra sig fritt, är en av den europeiska integrationens största och mest synliga framgångar. Själva idén bakom detta område, nämligen att det inte finns några kontroller vid de inre gränserna, är för närvarande dock hotad på ett sätt utan tidigare motstycke: åtta Schengenstater (Belgien, Danmark, Tyskland, Ungern, Österrike, Slovenien, Sverige och Norge) har återinfört kontrollerna vid de inre gränserna som svar på de sekundära förflyttningarna av irreguljära migranter – förflyttningar som betraktas som ett allvarligt hot mot den inre säkerheten och den allmänna ordningen. Malta och Frankrike har dessutom återinfört inre gränskontroller av säkerhetsskäl.

Detta visar att de verktyg och mekanismer som utvecklats under årens lopp för att Schengenområdet ska fungera effektivt inte är tillräckliga med tanke på den aktuella migrationskrisens omfattning och de hot som terroristverksamheten medför.

Arbete pågår för att ta itu med de utmaningar migrationskrisen medför, uppmuntra ökad solidaritet mellan medlemsstater och stärka informationsutbytet och samarbetet mellan de brottsbekämpande myndigheterna i kampen mot terrorismen.

Förslaget om inrättande av en europeisk gräns- och kustbevakning tar itu med nödvändigheten att se till att Schengenområdets yttre gräns kontrolleras på vederbörligt sätt för att man ska kunna hantera migrationen effektivt, garantera en hög nivå av säkerhet och samtidigt värna om den fria rörligheten för personer inom unionen. I det aktuella sammanhanget är förslaget alltså en central beståndsdel för att man ska kunna åtgärda de svagheter som fastställts, även om det inte utgör någon allmängiltig lösning.

Bakgrund

Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) inledde verksamheten den 1 maj 2005. Tanken bakom Frontex var att förbättra den integrerade förvaltningen av de yttre gränserna och genomförandet av de gemensamma reglerna för att främja, samordna och utveckla konceptet europeisk gränsförvaltning.

Frontex mandat har redan setts över två gånger. Genom förordning (EG) nr 863/2007 infördes begreppet snabba gränsinsatser och genom förordning (EU) nr 1168/2011 betonades Frontex ansvar i fråga om skyddet av de grundläggande rättigheterna.

Genom förordning (EU) nr 1052/2013 inrättades dessutom det europeiska gränsövervakningssystemet Eurosur, som för närvarande förvaltas av Frontex och kan beskrivas som en karta över situationsbilden vid gränsen, vilken behövs för informationsutbytet. Efter en talan som väckts av parlamentet fastställdes dessutom genom förordning (EU) nr 656/2014 regler för övervakningen av de yttre sjögränserna inom ramen för de operativa insatser till havs som samordnas av Frontex.

När den senaste översynen av Frontexförordningen antogs 2011 åtog sig kommissionen i en förklaring att ta fram en studie om genomförbarheten av ett europeiskt system av gränsbevakningstjänstemän(1). I Stockholmsprogrammet uppmanade Europeiska rådet också kommissionen att ”inleda en debatt om den långfristiga utvecklingen av Frontex. Denna debatt bör [...] [inbegripa] möjligheten att inrätta ett europeiskt system med gränskontrolltjänstemän”. Studien har utarbetats och lagts fram för LIBE-utskottet(2).

Parallellt med detta utvärderades Frontex i enlighet med dess rättsliga grund, och resultatet av utvärderingen har offentliggjorts(3). I sin migrationsagenda aviserade kommissionen att den ”på grundval av den pågående [utvärderingen] kommer [...] att föreslå en ändring av den rättsliga grunden för Frontex för att stärka dess roll i fråga om återvändanden”.

Parlamentet har vid flera tillfällen diskuterat Frontex framtida utveckling, bland annat under en plenardebatt den 11 februari 2015 och i samband med utarbetandet av sin resolution av den 2 december 2015 om Europeiska ombudsmannens särskilda rapport om undersökningen på eget initiativ OI/5/2012/BEH-MHZ angående Frontex (2014/2215(INI)). I denna resolution rekommenderade parlamentet inrättandet av en mekanism för enskilda klagomål i samband med översynen av Frontex mandat.

Föreliggande förslag om inrättande av en europeisk gräns- och kustbevakning

Mot bakgrund av det förberedande arbete som anges ovan och konfronterad med en migrationskris utan tidigare motstycke lade kommissionen i december 2015 fram detta förslag. Det omfattar en fullständig översyn av Frontex mandat genom att byråns befogenheter utvidgas avsevärt.

Kommissionen föreslår upprättande av konceptet en europeisk gräns- och kustbevakning, som skulle bestå av den nya europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, som ersätter Frontex, och av nationella myndigheter med ansvar för gränsförvaltning, däribland kustbevakningen i den mån den utför gränskontroller. Kommissionen föreslår också att begreppet europeisk integrerad gränsförvaltning för första gången ska inlemmas i lagstiftningen.

Till förslagets nyskapande delar hör sårbarhetsanalysen som förebyggande mekanism för att undvika ineffektiv kontroll av den yttre gränsen, utplaceringen av sambandsmän i medlemsstaterna, förfarandet för situationer vid gränsen som kräver akuta åtgärder samt inrättandet av en reserv bestående av 1 500 gränsbevakningstjänstemän, som medlemsstaterna utan undantag måste göra tillgängliga för brådskande utplacering. I förslaget ges byrån också en mycket starkare roll på området för återvändande samtidigt som dess kapacitet (personal, budget, utrustning) stärks, samarbetet med tredjeländer utökas och ett europeiskt samarbete om kustbevakningstjänster inrättas.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden välkomnar och stöder förslaget som ytterligare en rättsakt som, då den en gång antagits, kommer att främja solidariteten mellan medlemsstaterna, stärka integreringen med avseende på gränsförvaltning samt bidra till att förebygga krissituationer vid den yttre gränsen. Förslaget är ett svar på de svagheter som fastställts, oavsett om det är fråga om medlemsstaternas ovilja eller oförmåga att göra gränsbevakningstjänstemän och utrustning tillgängliga för utplacering från byråns sida när detta krävs, bristen på effektiv övervakning och förebyggande åtgärder, eller att de mekanismer som inrättats inte har aktiverats av medlemsstaterna (endast två snabba gränsinsatser har förekommit efter det att mekanismen inrättades). Inom ett område med fri rörlighet utan inre gränser måste förvaltningen av unionens yttre gränser innebära delat ansvar för samtliga medlemsstater. De ändringsförslag som föredraganden lagt fram syftar till att ytterligare stärka förslaget genom att effektivisera byrån samt göra den mer ändamålsenlig och ansvarsskyldig.

Föredraganden föreslår ett antal ändringsförslag som borde göra det möjligt för byrån att uppnå sina mål på ett bättre sätt. Det är avgörande att byrån i framtiden vid behov alltid har tillgång till de gränsbevakningstjänstemän och den utrustning som krävs och framför allt kan utplacera dem med kort varsel när det är nödvändigt.

När det gäller det förfarande som föreslås i situationer vid gränsen som kräver akuta åtgärder (artikel 18) anser föredraganden att förslaget respekterar medlemsstaternas oberoende i och med att det även föreskriver att den berörda medlemsstaten ska komma överens om den operativa planen med byrån, liksom att det är medlemsstaten som ska utarbeta anvisningar till enheterna. Föredraganden anser dock att beslut om åtgärder bör fattas av rådet för att beslutsprocessen ska stärkas och ytterligare tonvikt läggas vid medlemsstaternas oberoende. Det måste också finnas ett realistiskt förfarande för åtgärder om en medlemsstat inte följer ett rådsbeslut. I sådana fall är det inte något alternativ att vänta på utfallet av ett domstolsförfarande. I stället kan det som en sista utväg, under ingående beskrivna förhållanden, vara nödvändigt att återinföra kontroller vid vissa inre gränser för att skydda själva Schengenområdet.

Föredraganden anser också att utplacering av sambandsmän i alla medlemsstater som har en yttre landgräns eller sjögräns kommer att göra det möjligt för byrån att bättre uppnå sina mål och underlätta informationsutbytet mellan medlemsstaten och byrån. Sambandsmän bör i princip utplaceras i samtliga medlemsstater, eftersom alla stater bör delta i den fortsatta uppbyggnaden av en gemensam kultur med höga krav på gränsförvaltning. Medlemsstater som endast har luftgränser utsätts för färre risker och därför behöver sambandsmän inte nödvändigtvis utplaceras i dessa medlemsstater.

De yttre gränserna kommer att övervakas konstant, med regelbundna riskanalyser och obligatoriska sårbarhetsanalyser för att man ska kunna fastställa och åtgärda svagheterna vid dessa gränser. Föredraganden föreslår att bestämmelserna om utrustning för insatser ska stärkas. En snabbreserv bestående av gränsbevakningstjänstemän och en reserv av teknisk utrustning kommer att finnas tillgänglig för byrån för att resurserna ska kunna utplaceras vid snabba gränsinsatser inom några dagar.

Med tanke på byråns utökade uppgift i samband med återvändande klargör föredraganden att byråns mål i detta avseende är att bistå medlemsstaterna med den praktiska organisationen av återvändandeinsatser utan att ifrågasätta skälen till medlemsstaternas beslut om återvändande. Vidare stöder föredraganden inrättandet av ett antal skyddsåtgärder med avseende på grundläggande rättigheter för byrån, med beaktande av att den fått en mer framträdande roll och utökade operativa uppgifter.

Föredraganden anser också att förordningen bör vara framtidssäkrad. För närvarande fokuserar man på att bidra till effektiv migrationsförvaltning vid unionens yttre gränser, men det är också byråns uppgift att ta itu med eventuella hot vid unionens yttre gränser, bland annat gränsöverskridande brottslighet.

För effektivitetens skull föreslår föredraganden att begreppet tillsynsnämnd och den fleråriga programplaneringen ska strykas, eftersom bägge riskerar att lägga hinder i vägen för effektiva åtgärder. Föredraganden anser också att byrån inte bör vara verksam genom anslag utan i stället tillämpa kontrakt för finansiering eller medfinansiering av olika verksamheter. Anslagsordningar saknar flexibilitet och är långdragna medan kontrakt skulle kunna vara mer effektiva.

Föredraganden anser det också nödvändigt att den framtida byråns ansvarsskyldighet utökas genom att parlamentet och allmänheten tillhandahålls ytterligare information. Det behövs ökad insyn för att man ska kunna stärka byråns legitimitet och undvika felaktiga uppfattningar om dess uppgift.

Slutligen ansluter föredraganden sig till uppfattningen att den berörda förordningen bör antas utan dröjsmål för att man ska kunna stärka kontrollen av den yttre gränsen och därmed återgå till ett Schengenområde utan gränskontroller.

(1)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SV&reference=P7-TA-2011-344

(2)

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/docs/20141016_home_esbg_frp_001_esbg_final_report_3_00_en.pdf

(3)

http://frontex.europa.eu/assets/Publications/General/Final_Report_on_External_Evaluation_of_Frontex.pdf


YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor (20.5.2016)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning och om upphävande av förordning (EG) nr 2007/2004, förordning (EG) nr 863/2007 och rådets beslut 2005/267/EG

(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

Föredragande av yttrande: Javier Nart

KORTFATTAD MOTIVERING

Syftet med förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning är att inrätta en europeisk gräns- och kustbevakning för att säkerställa integrerad förvaltning av EU:s yttre gränser.

Det är ett välkommet förslag och svarar mot de utmaningar som Europeiska unionen har ställts inför under den pågående flykting- och migrationskrisen. Uppskattningsvis har cirka 1,5 miljoner personer passerat gränsen olagligen bara mellan januari och november 2015.

I artikel 77 i EUF-fördraget fastställs målet att ”stegvis införa ett integrerat system för förvaltning av de yttre gränserna”, och detta förslag bör antas som ett första och viktigt steg i denna riktning.

Den föreslagna Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån kommer dock att baseras på befintliga Frontex och bygga på samarbete och bidrag från medlemsstaterna när det praktiska arbetet utförs.

Det krävs ytterligare ändringar i förordningen för att förtydliga begreppet ”delat ansvar” mellan medlemsstaterna och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån.

De ytterligare befogenheterna utgör visserligen ett viktigt steg framåt, men dessa steg ska ses som de första i en process mot en fullständigt oberoende, integrerad samt EU-ledd och EU-omfattande gräns- och kustbevakning som finansieras från EU:s budget och är operativt oberoende. Det slutliga antagandet av denna förordning bör åtföljas av ett tydligt politiskt åtagande i riktning mot en sådan utveckling från medlemsstaternas och samtliga EU-institutioners sida.

Något som är värt att lägga märke till är bestämmelserna i artikel 18 i den föreslagna förordningen som kommer att tillåta oberoende interventioner genom ett beslut av kommissionen även om det skulle strida mot en medlemsstats vilja.

Det är absolut nödvändigt att byrån upprättar goda förbindelser med gräns- och kustbevakningen i tredjeländer och att byrån är operativt oberoende och har den operativa kapacitet som behövs för sådana externa förbindelser.

De budgetmässiga konsekvenserna bedöms uppgå till åtminstone 31,5 miljoner euro för 2017, men denna summa samt en preliminär personaluppskattning verkar var något för lågt skattad.

De föreslagna ändringsförslagen från utskottet för utrikesfrågor innehåller även förtydliganden om Europaparlamentets roll i granskningen av byrån och om byråns samarbete med tredjeländer.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  Meningen är att den europeiska gräns- och kustbevakningen ska ersätta Frontex i syfte att säkerställa en europeisk integrerad förvaltning av de yttre gränserna för att hantera migration effektivt och säkerställa en hög nivå av inre säkerhet i unionen, med samtidig hänsyn till den fria rörligheten för personer i unionen. Enligt fördragen och protokollen till dessa bör de medlemsstater i vilka bestämmelserna i Schengenregelverket om upphävda gränskontroller ännu inte gäller kunna delta i och/eller gynnas av alla åtgärder i denna förordning.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Frontex uppgifter bör därför utvidgas och med tanke på dessa ändringar bör namnet ändras till Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån. Huvuduppgifterna för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån bör vara att upprätta en operativ och teknisk strategi för att genomföra en integrerad gränsförvaltning på unionsnivå, utöva tillsyn över hur gränskontrollen vid de yttre gränserna faktiskt fungerar, lämna ökat operativt och tekniskt stöd till medlemsstaterna med hjälp av gemensamma insatser och snabba gränsinsatser, se till att åtgärder vidtas i situationer som kräver akuta åtgärder vid de yttre gränserna samt organisera, samordna och genomföra återsändandeinsatser och återsändandeinterventioner.

(9)  Frontex uppgifter bör därför utvidgas och med tanke på dessa ändringar bör namnet ändras till Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån. Huvuduppgifterna för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån bör vara att upprätta en operativ och teknisk strategi för att genomföra en integrerad gränsförvaltning på unionsnivå, utöva tillsyn över hur gränskontrollen vid de yttre gränserna faktiskt fungerar, lämna ökat operativt och tekniskt stöd till medlemsstaterna med hjälp av gemensamma insatser och snabba gränsinsatser, se till att åtgärder vidtas i situationer som kräver akuta åtgärder vid de yttre gränserna, inbegripet sök- och räddningsinsatser till sjöss, samt organisera, samordna och genomföra återvändandeinsatser och återvändandeinterventioner.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  I en anda av delat ansvar bör Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån vara i stånd att regelbundet övervaka förvaltningen av de yttre gränserna. Byrån bör kunna garantera lämplig och effektiv övervakning inte bara genom riskanalys, informationsutbyte och Eurosurs insatser, utan även genom att experter från dess egen personal är närvarande i medlemsstaterna. Byrån bör därför få utplacera sambandsmän i enskilda medlemsstater under en viss period, då sambandsmännen ska rapportera till den verkställande direktören. Sambandsmännens rapport ska ingå i sårbarhetsanalysen.

(12)  Genom att dela ansvaret med medlemsstaterna bör Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån vara i stånd att regelbundet övervaka förvaltningen av EU:s yttre gränser. Byrån bör kunna garantera lämplig och effektiv övervakning inte bara genom riskanalys, informationsutbyte och Eurosurs insatser, utan även genom att experter från dess egen personal är närvarande på plats, i fullt samarbete med medlemsstaterna och med respekt för de rättigheter som länder som inte hör till Schengenområdet har. Byrån bör därför få utplacera sambandsmän i enskilda medlemsstater under en viss period, då sambandsmännen ska rapportera till den verkställande direktören. Sambandsmännens rapport ska ingå i sårbarhetsanalysen.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån bör organisera lämpligt tekniskt och operativ stöd till medlemsstaterna, för att stärka deras kapacitet att fullgöra sina skyldigheter med avseende på kontrollen av de yttre gränserna och hantera utmaningar som uppkommer vid de yttre gränserna till följd av irreguljär invandring eller gränsöverskridande brottslighet. Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån bör därför på begäran från en medlemsstat eller på eget initiativ organisera och samordna gemensamma insatser för en eller flera medlemsstater och utplacera europeiska gräns- och kustbevakningsenheter, nödvändig teknisk utrustning och experter ur sin egen personal.

(14)  Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån bör organisera och erbjuda ytterligare lämpligt tekniskt och operativ stöd till medlemsstaterna, för att stärka deras kapacitet att fullgöra sina skyldigheter med avseende på kontrollen av de yttre gränserna och hantera utmaningar som uppkommer vid de yttre gränserna, inbegripet genom sök- och räddningsinsatser till sjöss, utan att det påverkar de ansvariga nationella myndigheternas behörighet att inleda brottsutredningar. Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån bör därför på begäran från en medlemsstat eller på eget initiativ organisera och samordna gemensamma insatser för en eller flera medlemsstater och utplacera europeiska gräns- och kustbevakningsenheter, nödvändig teknisk utrustning och experter ur sin egen personal.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  I särskilda områden vid de yttre gränserna, där medlemsstaterna står inför ett oproportionerligt högt migrationstryck som kännetecknas av stora blandade migrationsinflöden, bör medlemsstaterna kunna förlita sig på ett ökat operativt och tekniskt bistånd från stödgrupperna för migrationshantering som består av experter från medlemsstaterna som utplaceras av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån tillsammans med Europeiska stödkontoret för asylfrågor, Europol och unionens övriga berörda organ och byråer samt experter från Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån. Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån bör bistå kommissionen med samordningen mellan de olika aktörerna på plats.

(16)  I särskilda områden vid de yttre gränserna, där medlemsstaterna står inför ett oproportionerligt högt migrationstryck som kännetecknas av stora blandade migrationsinflöden, bör medlemsstaterna kunna förlita sig på ett ökat operativt och tekniskt bistånd från stödgrupperna för migrationshantering som består av experter från medlemsstaterna som utplaceras av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån tillsammans med Europeiska stödkontoret för asylfrågor, Europol och unionens övriga berörda organ och byråer samt experter från Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån. Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån bör bistå kommissionen med samordningen mellan de olika aktörerna på plats. Byrån bör ha autonom rätt att ingripa så att den får utplacera sina anställda och sin utrustning utifrån hur komplicerad en situation är i fråga om gränsskydd samt utifrån särdragen för de yttre gränsområden där medlemsstater möter oproportionerliga migrationstryck.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån bör förfoga över den utrustning och personal som behövs för gemensamma insatser eller snabba gränsinsatser. När snabba gränsinsatser inleds på begäran av en medlemsstat eller i en situation som kräver akuta åtgärder bör Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån kunna utplacera europeiska gräns- och kustbevakningsenheter från en snabbreserv som bör vara en fast styrka på minst 1 500 personer, vilket motsvarar en liten del av alla gränsbevakningstjänstemän i medlemsstaterna. Utplaceringen av europeiska gräns- och kustbevakningsenheter från snabbreserven bör vid behov omedelbart kompletteras med ytterligare europeiska gräns- och kustbevakningsenheter.

(18)  Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån bör förfoga över den utrustning och personal som behövs för gemensamma insatser eller snabba gränsinsatser. När snabba gränsinsatser inleds på begäran av en medlemsstat eller i en situation som kräver akuta åtgärder bör Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån kunna utplacera europeiska gräns- och kustbevakningsenheter från en snabbreserv som bör vara en fast styrka på minst 1 500 personer, vilket motsvarar en lämplig del av alla gränsbevakningstjänstemän i medlemsstaterna. Utplaceringen av europeiska gräns- och kustbevakningsenheter från snabbreserven bör vid behov omedelbart kompletteras med ytterligare europeiska gräns- och kustbevakningsenheter.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån bör öka stödet till medlemsstaterna för att återsända tredjelandsmedborgare som olagligen uppehåller sig på unionens territorium i enlighet med unionens återvändandepolitik och med hänsyn till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG1. Byrån bör i synnerhet samordna och organisera återsändandeinsatser från en eller flera medlemsstater samt organisera och genomföra återsändandeingripanden för att stärka systemet för återsändande i medlemsstater som behöver ökat tekniskt och operativ bistånd för att kunna fullgöra sina skyldigheter i enlighet med det direktivet att återsända tredjelandsmedborgare som olagligen uppehåller sig på unionens territorium.

(21)  Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån bör öka stödet till medlemsstaterna för att återbörda tredjelandsmedborgare som olagligen uppehåller sig på unionens territorium i enlighet med unionens återvändandepolitik och med hänsyn till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG1. Byrån bör, på en eller flera medlemsstaters begäran, i synnerhet samordna och organisera återvändandeinsatser från en eller flera medlemsstater samt organisera och genomföra återvändandeinventioner för att stärka systemet för återvändande i medlemsstater som behöver ökat tekniskt och operativ bistånd för att kunna fullgöra sina skyldigheter i enlighet med det direktivet att återbörda tredjelandsmedborgare som olagligen uppehåller sig på unionens territorium.

__________________

__________________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 348, 24.12.2008, s. 98).

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 348, 24.12.2008, s. 98).

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska underlätta och främja det operativa samarbetet mellan medlemsstater och tredjeländer inom ramen för unionens politik för yttre förbindelser, även genom att samordna operativt samarbete mellan medlemsstater och tredjeländer i fråga om förvaltningen av de yttre gränserna och genom utplacering av sambandsmän i tredjeland, samt samarbeta med myndigheterna i tredjeland i samband med återvändande, även i fråga om erhållande av resehandlingar. I samarbetet med tredjeland bör Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och medlemsstaterna iaktta normer och standarder som minst motsvarar dem som fastställs i unionslagstiftningen även när samarbetet med tredjeländer äger rum på dessa länders territorier.

(28)  Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska, i samförstånd med den eller de berörda medlemsstaterna, underlätta och främja det operativa samarbetet mellan medlemsstater och tredjeländer inom ramen för unionens politik för yttre förbindelser i samarbete med kommissionen och Europeiska utrikestjänsten, även genom att samordna operativt samarbete mellan medlemsstater och tredjeländer efter en riskbedömning av de yttre gränserna mot angränsande tredjeländer och genom utplacering av sambandsmän i tredjeländer, samt samarbeta med myndigheterna i tredjeländer i samband med återvändande, även i fråga om erhållande av resehandlingar. I samarbetet med tredjeländer bör Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och medlemsstaterna iaktta normer och standarder som minst motsvarar dem som fastställs i unionslagstiftningen även när samarbetet med tredjeländer äger rum på dessa länders territorier.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(29a)  Under operationer som utförs av den europeiska gräns- och kustbevakningen bör ingen person, i strid med principen om non-refoulement, föras till eller på annat sätt överlämnas till myndigheterna i ett tredjeland där han eller hon t.ex. löper stor risk att utsättas för dödsstraff, tortyr, förföljelse eller andra former av omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, eller där personens liv eller frihet skulle hotas på grund av dennes ras, religion, nationalitet, sexuella läggning, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politiska åskådning, eller där denne löper stor risk att utvisas, avlägsnas eller återsändas till ett annat land i strid med principen om non-refoulement.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  Denna förordning inrättar ett system för klagomål till Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i samarbete med ombudet för grundläggande rättigheter, för att övervaka att de grundläggande rättigheterna respekteras i all verksamhet vid byrån. Detta bör utformas som ett administrativt system där ombudet för grundläggande rättigheter ansvarar för att pröva klagomål till byrån i enlighet med rätten till god förvaltning. Ombudet för grundläggande rättigheter bör bedöma om klagomålet kan tas upp till prövning, registrera prövningsbara klagomål, överlämna alla registrerade klagomål till den verkställande direktören, överlämna klagomål som avser gränsbevakningstjänstemän till hemmedlemsstaten samt registrera byråns eller medlemsstatens uppföljning. Brottsutredningar gör utföras av medlemsstaterna.

(30)  Denna förordning inrättar ett system för klagomål till Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i samarbete med ombudet för grundläggande rättigheter, för att övervaka att de grundläggande rättigheterna respekteras i all verksamhet vid byrån och av dess personal. Detta bör utformas som ett ändamålsenligt och tillgängligt administrativt system där byråns ombud för grundläggande rättigheter deltar i enlighet med rätten till god förvaltning och är operativt oberoende. Ombudet för grundläggande rättigheter bör bedöma om klagomålet kan tas upp till prövning, registrera alla prövningsbara klagomål och hantera dem därefter, överlämna alla registrerade klagomål till den verkställande direktören, överlämna klagomål som avser gräns- och kustbevakningstjänstemän till hemmedlemsstaten samt registrera byråns eller medlemsstatens uppföljning. Dessa uppgifter bör ingå i byråns årliga rapport. Brottsutredningar gör utföras av medlemsstaterna.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning, synnerhet med avseende på situationer som kräver akuta åtgärder vid de yttre gränserna bör kommissionen få genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201118.

(31)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning, i synnerhet med avseende på situationer som kräver akuta åtgärder vid de yttre gränserna bör kommissionen få genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201118 och så att principen om non-refoulement och förklaringar om och standarder för mänskliga rättigheter respekteras.

__________________

__________________

18 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

18 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33)  Kommissionen och medlemsstaterna bör vara företrädda i styrelsen för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån för att kunna utöva praktisk och politisk kontroll av hur byrån fungerar. Styrelsen bör, om möjligt, vara sammansatt av operativa chefer för de nationella myndigheter som har ledningsansvar för gränsbevakningstjänstemän eller deras företrädare. Styrelsen bör ha de befogenheter som krävs för att kunna fastställa budgeten, kontrollera budgetens genomförande, anta relevanta finansiella bestämmelser, utarbeta öppna förfaranden för Europeiska gränskontroll- och kustbevakningsbyråns beslutsfattande samt utse den verkställande direktören och den vice verkställande direktören. Byrån bör styras och arbeta enligt principerna i den gemensamma strategin för EU:s decentraliserade organ som godkändes av Europaparlamentet, rådet och kommissionen i juli 2012.

(33)  Kommissionen, medlemsstaterna och Europaparlamentet bör vara företrädda i styrelsen för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån för att kunna utöva praktisk och politisk kontroll av hur byrån fungerar. Styrelsen bör, om möjligt, vara sammansatt av operativa chefer för de nationella myndigheter som har ledningsansvar för gränsbevakningstjänstemän eller deras företrädare. Styrelsen bör ha de befogenheter som krävs för att kunna fastställa budgeten, kontrollera budgetens genomförande, anta relevanta finansiella bestämmelser, utarbeta öppna förfaranden för Europeiska gränskontroll- och kustbevakningsbyråns beslutsfattande samt utse den verkställande direktören och den vice verkställande direktören. Byrån bör styras och arbeta enligt principerna i den gemensamma strategin för EU:s decentraliserade organ som godkändes av Europaparlamentet, rådet och kommissionen den 19 juli 2012.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  yttre gränser: de av medlemsstaternas land- och sjögränser och deras flygplatser och kusthamnar på vilka bestämmelserna i avdelning II i Europaparlaments och rådets förordning (EG) nr 562/20061 är tillämpliga,

(1)  yttre gränser: de av medlemsstaternas land- och sjögränser och deras flygplatser och kusthamnar på vilka bestämmelserna i avdelning II i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/3991 är tillämpliga, däribland de medlemsstater för vilka bestämmelserna i Schengenregelverket om att undanröja inre gränser fortfarande inte är tillämpliga.

______________

_______________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), (EUT L 105, 13.4.2006, s. 1).

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), (EUT L 77, 23.3.2016, s. 1).

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska fastställa en operativ och teknisk strategi för den europeiska integrerade gränsförvaltningen. Den ska främja och verka för genomförandet av en europeisk integrerad gränsförvaltning i samtliga medlemsstater.

2.  Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska fastställa en operativ och teknisk strategi för den europeiska integrerade gränsförvaltningen, med tydliga ändamål och mätbara mål för en bättre gränssäkerhet och gränsförvaltning, varvid man i motiverade fall ska beakta medlemsstaternas specifika situation, i synnerhet deras geografiska läge. Denna strategi ska uppdateras regelbundet för att beakta den nya utvecklingen på fältet. Den ska främja och verka för genomförandet av en europeisk integrerad gränsförvaltning i samtliga medlemsstater.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa)  Utförande och samordnande av sök- och räddningsinsatser till sjöss och stöd för det civila samhällets organisationer och initiativ som utför sök- och räddningsinsatser till sjöss.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Analys av risker för den inre säkerheten och analys av hot som kan påverka funktionen eller säkerheten vid de yttre gränserna.

b)  Analys av risker för den inre säkerheten och analys av hot som kan påverka de yttre gränsernas funktion och säkerhet.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  Samarbete med tredjeland på de områden som omfattas av denna förordning, med särskild inriktning på grannländer och sådana tredjeländer som enligt riskanalyserna kan utgöra ursprungsländer eller transiteringsländer för irreguljär invandring.

d)  Samarbete med tredjeländer på de områden som omfattas av denna förordning, med särskild inriktning på grannländer och sådana tredjeländer som enligt riskanalyserna kan utgöra ursprungsländer eller transiteringsländer för irreguljär invandring, i samarbete med kommissionen, utrikestjänsten och medlemsstaterna.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  De medlemsstater vars gränser utgör yttre gränser ska ansvara för förvaltningen av de yttre gränserna i landets eget intresse och på ett sätt som gynnar alla medlemsstater, i full överensstämmelse med unionslagstiftningen och i enlighet med den tekniska och operativa strategi som avses i artikel 3.2 samt i nära samarbete med byrån.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska underlätta tillämpningen av unionsåtgärder rörande förvaltningen av de yttre gränserna genom att stärka, bedöma och samordna medlemsstaternas arbete för att genomföra dessa åtgärder samt åtgärder som gäller återsändande. Medlemsstaterna ansvarar för förvaltningen av sina avsnitt av de yttre gränserna i landets eget intresse och på ett sätt som gynnar alla medlemsstater som avskaffat kontroller vid de inre gränserna, in full överensstämmelse med unionslagstiftningen och i enlighet med den tekniska och operativa strategi som avses i artikel 3.2 samt i nära samarbete med byrån.

2.  Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska underlätta tillämpningen av unionsåtgärder rörande förvaltningen av de yttre gränserna genom att stärka, bedöma och samordna medlemsstaternas arbete för att genomföra dessa åtgärder samt åtgärder som gäller återvändande. Medlemsstaterna ansvarar för förvaltningen av sina avsnitt av de yttre gränserna i landets eget intresse och på ett sätt som gynnar alla medlemsstater som avskaffat kontroller vid de inre gränserna, in full överensstämmelse med unionslagstiftningen och i enlighet med den tekniska och operativa strategi som avses i artikel 3.2 samt i nära samarbete med byrån.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Medlemsstaterna bär det primära ansvaret för genomförandet av relevant internationell och nationell lagstiftning, unionslagstiftning och brottsbekämpande insatser som vidtas i samband med gemensamma insatser som samordnas av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och därför också ansvaret för respekten av de grundläggande rättigheterna under dessa åtgärder. Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån är även ansvarig i egenskap av samordnare, och förblir fullt ut ansvarsskyldig för all verksamhet som genomförs och alla beslut som fattas inom ramen för dess uppdrag. Kommissionen ska i samarbete med byrån, rådet och berörda aktörer ytterligare analysera bestämmelser med anknytning till ansvarsskyldighet och ansvar, och avhjälpa eventuella möjliga eller faktiska brister beträffande byråns verksamhet.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  För att säkerställa en konsekvent europeisk integrerad gränsförvaltning vid alla yttre gränser ska byrån, i egenskap av ett unionsorgan enligt definitionen i artikel 15 och i enlighet med artikel 19 i denna förordning, underlätta och effektivisera tillämpningen av befintliga och framtida unionsåtgärder rörande förvaltningen av de yttre gränserna, i synnerhet kodexen om Schengengränserna, som inrättades genom förordning (EG) nr 562/2006.

1.  För att säkerställa en konsekvent europeisk integrerad gränsförvaltning vid alla yttre gränser ska byrån underlätta och effektivisera tillämpningen av befintliga och framtida unionsåtgärder rörande förvaltningen av de yttre gränserna, inbegripet kodexen om Schengengränserna, som inrättades genom förordning (EU) nr 2016/399.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  För att bidra till att gränskontrollerna och återvändandepolitiken håller en effektiv, hög och enhetlig nivå, ska byrån utföra följande uppgifter:

1.  För att bidra till att gränskontrollerna håller en effektiv, hög och enhetlig nivå samt att internationella standarder tillämpas på ett enhetligt sätt vid återvändanden ska byrån utföra följande uppgifter:

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Inrätta ett centrum för övervakning och riskanalys för att övervaka migrationsflödenna och utföra riskanalyser i alla frågor som rör integrerad gränsförvaltning.

a)  Övervaka migrationsflödena och utföra riskanalyser i alla frågor som rör integrerad gränsförvaltning genom att använda tillgängliga resurser såsom Europeiska unionens satellitcentrum och lägescentral.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Utföra sårbarhetsanalyser, däribland en bedömning av vilken kapacitet medlemsstaterna har att hantera hot och tryck vid sina yttre gränser.

b)  Utföra regelbundna sårbarhetsanalyser, däribland en bedömning av vilken kapacitet medlemsstaterna har att hantera hot och tryck vid sina yttre gränser.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Bistå medlemsstaterna i de situationer som kräver ökat tekniskt och operativt bistånd vid de yttre gränserna, genom att samordna och organisera gemensamma insatser, med beaktande av att vissa situationer kan inbegripa humanitära krissituationer och sjöräddning.

c)  Tillhandahålla medlemsstaterna stöd i de situationer som kräver ökat tekniskt och operativt bistånd vid de yttre gränserna, genom att samordna och organisera gemensamma insatser, med beaktande av att vissa situationer kan inbegripa humanitära krissituationer och sjöräddning.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f)  Inrätta en reserv för teknisk utrustning som ska användas vid gemensamma insatser, snabba gränsinsatser, inom ramen för stödgrupper för migrationshantering samt vid återsändandeinsatser eller återsändandeinterventioner.

f)  Inrätta en reserv för teknisk utrustning som ska användas vid gemensamma insatser, snabba gränsinsatser, sök- och räddningsinsatser, inom ramen för stödgrupper för migrationshantering samt vid återvändandeinsatser eller återvändandeinterventioner.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

h)  Stödja utvecklingen av tekniska normer för utrustning, i synnerhet för taktisk befälsnivå, kontroll och kommunikation samt teknisk övervakning för att säkra kompatibilitet inom unionen och nationellt.

h)  Stödja utvecklingen av gemensamma tekniska normer för utrustning, i synnerhet för taktisk befälsnivå, kontroll och kommunikation samt teknisk övervakning för att säkra kompatibilitet inom unionen och nationellt.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led n

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

n)  Delta utveckling och förvaltning av forskning och innovation som är av betydelse för kontroll och övervakning av de yttre gränserna, däribland användning av avancerad övervakningsteknik såsom fjärrstyrda luftfartygssystem, samt utveckla pilotprojekt i frågor som omfattas av denna förordning.

n)  Övervaka och delta i utveckling och förvaltning av forskning och innovation som är av betydelse för kontroll och övervakning av de yttre gränserna, däribland användning av avancerad övervakningsteknik såsom fjärrstyrda luftfartygssystem, samt utveckla pilotprojekt i frågor som omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led q

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

q)  Samarbeta med Europeiska fiskerikontrollbyrån och Europeiska sjösäkerhetsbyrån för att hjälpa de nationella myndigheterna att genomföra kustbevakning genom att tillhandahålla tjänster, upplysningar, utrustning och utbildning samt genom att samordna multifunktionella insatser.

q)  Samarbeta med Europeiska fiskerikontrollbyrån och Europeiska sjösäkerhetsbyrån för att hjälpa de nationella myndigheterna att genomföra kustbevakning genom att tillhandahålla tjänster, upplysningar och, om det behövs, utrustning och utbildning samt genom att samordna multifunktionella insatser.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led r

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

r)  Bistå medlemsstaterna och tredjeland i deras operativa samarbete i fråga om förvaltningen av de yttre gränserna och återsändande.

r)  Bistå och tillhandahålla medlemsstaterna och tredjeländer stöd i deras operativa samarbete i fråga om förvaltningen av de yttre gränserna och återvändande.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led ra (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ra)  Anta och främja högsta tänkbara gränsförvaltningsnormer, som möjliggör öppenhet och offentlig kontroll och som säkerställer att grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen respekteras och främjas.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får fortsätta det operativa samarbetet med andra medlemsstater och/eller tredjeland vid de yttre gränserna, däribland militära insatser i brottsbekämpande syfte och återvändandepolitik, när detta samarbete är förenligt med byråns åtgärder. Medlemsstaterna ska avhålla sig från alla åtgärder som kan äventyra byråns arbete eller dess mål.

Medlemsstaterna får fortsätta det operativa samarbetet med andra medlemsstater och/eller tredjeländer vid de yttre gränserna, däribland militära insatser inom brottsbekämpande uppdrag och i samband med återvändande, när detta samarbete inte står i strid med byråns åtgärder och GSFP- och Nato-uppdrag i tillämpliga fall. Medlemsstaterna ska avhålla sig från alla åtgärder som kan äventyra byråns arbete eller dess mål.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån ska inrätta ett centrum för övervakning och riskanalys för att övervaka migrationsflödenna till och inom unionen. I detta syfte ska byrån utveckla en gemensam integrerad modell för riskanalys, som ska användas av byrån och medlemsstaterna.

1.  Byrån ska inrätta ett centrum för övervakning och riskanalys för att övervaka migrationsflödena. Den ska se till att redan tillgängliga EU-resurser (underrättelse, riskanalyser, satelliter osv.) används fullt ut och på ett uttömmande sätt. I detta syfte ska byrån på grundval av ett styrelsebeslut utveckla en gemensam integrerad modell för riskanalys, som ska användas av byrån och medlemsstaterna.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Byråns riskanalyser ska omfatta alla aspekter en europeisk integrerad gränsförvaltning, i synnerhet gränskontroller, återsändande, irreguljär sekundär förflyttning av tredjelandsmedborgare inom unionen, förebyggande av gränsöverskridande brottslighet – däribland sådan som avser underlättande av irreguljär invandring, människohandel och terrorism – samt situationen i angränsande tredjeländer för att utveckla ett förvarningssystem som bygger på analys av migrationsflödena till unionen.

3.  Byråns riskanalyser ska omfatta alla aspekter av en europeisk integrerad gränsförvaltning, i synnerhet gränskontroller, skydd av grundläggande rättigheter, återvändande, irreguljär sekundär förflyttning av tredjelandsmedborgare inom unionen, förebyggande av gränsöverskridande brottslighet, människohandel och terrorism samt situationen i angränsande tredjeländer och ursprungsländer och transitländer för irreguljär migration för att utveckla ett förvarningssystem som bygger på analys av migrationsflödena till unionen samt respekt för de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Byrån ska offentliggöra sin metod och sina kriterier för riskanalysen.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  Regelbundet rapportera till den verkställande direktören om situationen vid de yttre gränserna och den berörda medlemsstatens kapacitet att effektivt hantera situationen vid de yttre gränserna.

e)  Regelbundet rapportera till den verkställande direktören och till chefen för den relevanta nationella myndigheten om situationen vid de yttre gränserna och den berörda medlemsstatens kapacitet att effektivt hantera situationen.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Ha obegränsad tillgång till den nationella samordningscentralen och den nationella situationsbild som upprättas enligt förordning (EU) nr 1052/2013.

a)  Ha tillgång till den nationella samordningscentralen och den nationella situationsbild som upprättas enligt förordning (EU) nr 1052/2013.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Resultatet av sårbarhetsanalysen ska överlämnas till tillsynsnämnden , som ska lämna råd till den verkställande direktören om vilka åtgärder medlemsstaterna bör vidta med tanke på sårbarhetsanalysen, byråns riskanalys och resultaten av Schengenutvärderingen.

4.  Resultaten av sårbarhetsanalysen ska överlämnas till de berörda medlemsstaterna. Den berörda medlemsstaten får lämna kommentarer om analysen. Den verkställande direktören ska basera de åtgärder som ska rekommenderas till de berörda medlemsstaternaresultaten av sårbarhetsanalysen, med beaktande av byråns riskanalys, kommentarerna från den berörda medlemsstaten och resultaten av Schengenutvärderingen.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa)  Utbyta information om migrationsflöden med organisationer och initiativ i det civila samhället som genomför sök- och räddningsinsatser.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 14 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Inleda gemensamma insatser och snabba gränsinsatser vid de yttre gränserna

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Syftet med en gemensam insats eller snabb gränsinsats kan nås inom ramen för en multifunktionell insats, som kan omfatta undsättning av personer i sjönöd eller annan kustbevakningsverksamhet, kamp mot smuggling av migranter eller människohandel, kontroller av narkotikahandel samt migrationsförvaltning, däribland identifiering, registrering, debriefing och återsändande.

5.  Syftet med en gemensam insats eller snabb gränsinsats kan nås inom ramen för en multifunktionell insats, som kan omfatta undsättning av personer i sjönöd eller annan kustbevakningsverksamhet, kamp mot smuggling av migranter eller människohandel, kontroller av narkotikahandel samt migrationsförvaltning, däribland identifiering, registrering, debriefing och återvändande. Alla insatser som omfattar kustbevakningsverksamhet ska genomföras på ett sätt som under alla omständigheter säkerställer säkerheten för de personer som blir föremål för ingripande eller räddningsinsats, för de enheter som deltar i insatsen och för tredje parter.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  För att förbereda en gemensam insats ska den verkställande direktören i samarbete med värdmedlemsstaten upprätta en förteckning över den tekniska utrustning och personal som behövs, med hänsyn till värdmedlemsstatens tillgängliga resurser. Med utgångspunkt i dessa uppgifter ska byrån fastställa ett paket för operativ och teknisk förstärkning samt kapacitetsuppbyggnad som ska tas in i den operativa planen.

1.  För att förbereda en gemensam insats ska den verkställande direktören i samarbete med värdmedlemsstaten eller tredjeland upprätta en förteckning över den tekniska utrustning och personal som behövs, med hänsyn till värdmedlemsstatens tillgängliga resurser. Med utgångspunkt i dessa uppgifter ska byrån fastställa ett paket för operativ och teknisk förstärkning samt kapacitetsuppbyggnad som ska tas in i den operativa planen.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f)  Bestämmelser om ledning och kontroll, däribland namn och tjänstegrad för gränsbevakningstjänstemän i värdmedlemsstaten som ansvarar för samarbetet med enheterna och byrån, i synnerhet namn och grad på de gränsbevakningstjänstemän som leder enheterna under utplaceringstiden samt om enheternas plats i befälsordningen.

f)  Bestämmelser om ledning och kontroll, däribland namn och tjänstegrad för gränsbevakningstjänstemän i värdmedlemsstaten som ansvarar för samarbetet med enheterna och byrån, i synnerhet namn och grad på de gräns- och kustbevakningstjänstemän som leder enheterna under utplaceringstiden samt om enheternas plats i befälsordningen.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3 – led j

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

j)  I fråga om operativa insatser till havs, särskilda uppgifter om tillämpningen av relevant jurisdiktion och lagstiftningen i det geografiska område där den gemensamma insatsen ska äga rum, med hänvisningar till internationell rätt och unionsrätt om ingripande, sjöräddning och landsättning. Härvid ska den operativa planen upprättas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 656/201442.

j)  I fråga om operativa insatser till havs, särskilda uppgifter om tillämpningen av relevant jurisdiktion och lagstiftningen i det geografiska område där den gemensamma insatsen ska äga rum, med hänvisningar till internationell rätt och unionsrätt om ingripande, sökinsatser, sjöräddning och landsättning. Härvid ska den operativa planen, i vilken byråns roll i sök- och räddningsinsatser fastställs, upprättas i enlighet med internationell rätt och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 656/201442.

__________________

__________________

42 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 656/2014 av den 15 maj 2014 om fastställande av regler för övervakningen av de yttre sjögränserna inom ramen för det operativa samarbete som samordnas av Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser, EUT L 189, 27.6.2014, s. 93.

42 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 656/2014 av den 15 maj 2014 om fastställande av regler för övervakningen av de yttre sjögränserna inom ramen för det operativa samarbete som samordnas av Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser, EUT L 189, 27.6.2014, s. 93.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3 – led k

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

k)  Närmare villkor för samarbete med tredjeländer, unionens övriga byråer, organ och kontor eller internationella organisationer.

k)  Närmare villkor för samarbete med tredjeländer, unionens övriga byråer, organ och kontor eller internationella organisationer i nära synergi med kommissionen och Europeiska utrikestjänsten. Europaparlamentet ska regelbundet informeras om detta samarbete.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Tekniskt och operativt bistånd i samband med återsändande, däribland förberedelse och organisation av återsändandeinsatser.

c)  Tekniskt och operativt bistånd i samband med återvändande, däribland förberedelse och organisation av återvändandeinsatser i fullständig överensstämmelse med de grundläggande rättigheterna, korrekt rättsförfarande och principen om non-refoulement.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Byrån ska i samarbete med Europeiska stödkontoret för asylfrågor, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och andra relevanta EU-byråer och under kommissionens samordning säkerställa att dessa åtgärder överensstämmer med det gemensamma europeiska asylsystemet och de grundläggande rättigheterna. Detta inkluderar tillhandahållande av skydd, hygieniska förhållanden och anläggningar med hänsyn till könsbaserade behov och barnens behov i hotspot-områden.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Snabbreserven ska vara en fast styrka som är omedelbart tillgänglig för byrån och kan utplaceras från varje medlemsstat inom tre arbetsdagar från den dag då den operativa planen godkändes av den verkställande direktören och värdmedlemsstaten. Därför ska varje medlemsstat årligen ställa ett antal gränsbevakningstjänstemän till förfogande för byrån, som tillsammans ska uppgå till minst 1 500 personer, motsvarande minst 3 % av sådan personal i medlemsstater utan yttre landgränser eller sjögränser samt minst 2 % av sådan personal i medlemsstater med yttre landgränser eller sjögränser, och med den bakgrund som begärts i styrelsens beslut.

5.  Snabbreserven ska vara en fast styrka som är omedelbart tillgänglig för byrån och kan utplaceras från varje medlemsstat inom tre arbetsdagar från den dag då den operativa planen godkändes av den verkställande direktören och värdmedlemsstaten. Därför ska varje medlemsstat årligen ställa ett antal gränsbevakningstjänstemän till förfogande för byrån, som tillsammans ska uppgå till minst 1 500 personer, motsvarande minst 3 % av sådan personal i medlemsstater utan yttre landgränser eller sjögränser samt minst 2 % av sådan personal i medlemsstater med yttre landgränser eller sjögränser, och med den bakgrund som begärts i styrelsens beslut. Byrån ska dra nytta av den sakkunskap som unionen utvecklat genom uppdrag inom den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken samt kapacitetsmålen.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 8 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Byrån ska även bidra till de europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna med kompetenta gränsbevakningstjänstemän som placerats ut av medlemsstaterna som nationella experter vid byrån. Medlemsstaternas bidrag till byrån för utplacering av gränsbevakningstjänstemän för det kommande året ska planeras på grundval av årliga bilaterala förhandlingar och avtal mellan byrån och medlemsstaterna. I enlighet med dessa avtal ska medlemsstaterna ställa gränsbevakningstjänstemän till förfogande för utplacering, såvida detta inte allvarligt skulle påverka fullgörandet av nationella uppgifter. I sådana situationer får medlemsstaterna återkalla sina utplacerade gränsbevakningstjänstemän.

Byrån ska även bidra till de europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna med kompetenta gränsbevakningstjänstemän som placerats ut av medlemsstaterna som nationella experter vid byrån. Medlemsstaternas bidrag till byrån för utplacering av gränsbevakningstjänstemän för det kommande året ska planeras på grundval av årliga bilaterala förhandlingar och avtal mellan byrån och medlemsstaterna. I enlighet med dessa avtal ska medlemsstaterna ställa gränsbevakningstjänstemän till förfogande för utplacering, såvida detta inte allvarligt skulle påverka fullgörandet av nationella uppgifter. I sådana situationer får medlemsstaterna återkalla sina utplacerade gränsbevakningstjänstemän. I syfte att reagera på eventuella brister kan byrån tillfälligt anställa personal för att utföra gränskontroller i enlighet med sitt mandat.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 8 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utplaceringen kan vara i 12 månader eller mer, men ska i vart fall inte understiga tre månader. De utplacerade gränsbevakningstjänstemännen ska betraktas som deltagare i enheterna och ska ha samma uppgifter och befogenheter som övriga deltagare. Den medlemsstat som har placerat ut gränsbevakningstjänstemännen ska betraktas som hemmedlemsstat.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  På teknisk och operativ nivå samordna medlemsstaternas återsändandeverksamhet för att uppnå ett integrerat system för förvaltning av återsändande mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter, med deltagande av berörda myndigheter i tredjeland och övriga berörda aktörer.

a)  På teknisk och operativ nivå samordna medlemsstaternas återvändandeverksamhet, inbegripet frivilliga återvändanden, för att uppnå ett integrerat system för förvaltning av återvändande mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter, med deltagande av berörda myndigheter i tredjeländer och övriga berörda aktörer.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa)  Samarbeta med tredjeländer för att underlätta medlemsstaternas återvändandeverksamhet.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  Bistånd med åtgärder som krävs för att se till att personer som ska återsändas är närvarande och inte avviker.

d)  Bistånd med åtgärder som är legitima och proportionerliga och som krävs för att se till att återvändande personer är närvarande och inte avviker i samband med ett återvändande, och råd om alternativ till förvar av migranter i enlighet med direktiv 2008/115/EG och internationell rätt.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Återsändandeenheten ska sträva efter att skapa synergi och föra samman EU-finansierade nätverk och program avseende återvändande/återsändande i nära samarbete med Europeiska kommissionen och det europeiska migrationsnätverket43.

3.  Återvändandeenheten ska sträva efter att skapa synergi och föra samman EU-finansierade nätverk och program i nära samarbete med Europeiska kommissionen och det europeiska migrationsnätverket43, samt andra organisationer och de berörda medlemsstaterna.

__________________

__________________

43 EUT L 131, 21.5.2008, s. 7.

43 EUT L 131, 21.5.2008, s. 7.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Byrån ska inte samordna, organisera eller föreslå återvändandeinsatser till tredjeländer där risk för kränkningar av grundläggande rättigheter eller svåra brister i relevanta civil- och straffrättsliga lagar och förfaranden har konstaterats genom riskanalyser eller rapporter från ombudet för de grundläggande rättigheterna, unionens byråer, organ för mänskliga rättigheter samt mellanstatliga och icke-statliga organisationer.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska garantera skyddet av de grundläggande rättigheterna när den utför sitt uppdrag enligt förordningen i enlighet med tillämplig unionslagstiftning, däribland Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, relevant internationell rätt bland annat bland annat flyktingkonventionen och skyldigheter avseende tillgången till internationellt skydd, i synnerhet principen om non-refoulement. I detta syfte ska byrån utarbeta, vidareutveckla och genomföra sin strategi för grundläggande rättigheter.

1.  Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska respektera och garantera skyddet av de grundläggande rättigheterna när den utför sitt uppdrag enligt förordningen i enlighet med tillämplig unionslagstiftning, däribland Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och relevant internationell rätt, bland annat den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, flyktingkonventionen och konventionen om barnets rättigheter samt skyldigheter avseende tillgången till internationellt skydd, i synnerhet när det gäller principen om non-refoulement. I detta syfte ska byrån i samarbete med Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter utarbeta, vidareutveckla och genomföra sin strategi för grundläggande rättigheter, inklusive effektiva mekanismer för att säkerställa att de grundläggande rättigheterna och rättsstaten respekteras i all verksamhet vid byrån. Europaparlamentet ska vederbörligen informeras om denna strategi för de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna ska i sin verksamhet se till att ingen människa landsätts, tvingas att resa till, förs till eller på annat sätt överlämnas till myndigheterna i ett land i strid med principen om non-refoulement, eller från vilket personen riskerar att utvisas eller återsändas till ett annat land i strid med den principen.

2.  Den europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska i sin verksamhet se till att ingen människa landsätts, tvingas att resa till, förs till eller på annat sätt överlämnas till myndigheterna i ett land i strid med principen om non-refoulement, eller från vilket personen riskerar att utvisas eller återbördas till ett annat land i strid med den principen.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna ska under arbetet ta hänsyn till de särskilda behoven hos barn, offer för människohandel, personer i behov av läkarvård, personer i behov av internationellt skydd, personer i sjönöd och andra personer i särskilt utsatta situationer.

3.  Den europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska under arbetet ta hänsyn till de särskilda behoven hos minderåriga, i synnerhet om de är ensamkommande, offer för människohandel, personer i behov av läkarvård, personer i behov av internationellt skydd, personer i sjönöd och andra personer i särskilt utsatta situationer.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  När byrån utför sina uppgifter ska den i förbindelserna med medlemsstaterna och samarbetet med tredjeländer beakta rapporterna från det rådgivande forumet och ombudet för grundläggande rättigheter.

4.  När byrån utför alla sina uppgifter, inklusive vidareutvecklingen och genomförandet av en effektiv mekanism för att övervaka att de grundläggande rättigheterna respekteras, ska den i förbindelserna med medlemsstaterna och samarbetet med tredjeländer säkerställa lämplig uppföljning av rapporterna från det rådgivande forumet och ombudet för grundläggande rättigheter. Byrån ska underrätta det rådgivande forumet och ombudet för grundläggande rättigheter om huruvida och hur den har förändrat sitt angreppssätt som svar på rapporter och rekommendationer från dessa organ, och inkludera detaljer i sin årliga rapport.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Byrån ska vidta nödvändiga åtgärder för att utbilda personal som deltar i återsändande och som ska ingå i de reserver som avses i artiklarna 28, 29 och 30. Byrån ska se till att personal som deltar i återsändandeinsatser och byråns personal, innan de deltar i den operativa verksamhet som byrån organiserar, får utbilning om relevant unionsrätt och internationell rätt, däribland grundläggande rättigheter och internationellt skydd.

3.  Byrån ska vidta nödvändiga åtgärder för att utbilda personal som deltar i uppgifter som rör återvändande och som ska ingå i de reserver som avses i artiklarna 28, 29 och 30. Byrån ska se till att personal som deltar i återvändandeinsatser respektive återvändandeinterventioner och byråns personal, innan de deltar i den operativa verksamhet som byrån organiserar, får utbildning om relevant unionsrätt och internationell rätt, däribland grundläggande rättigheter och internationellt skydd så att de kan känna igen eventuella kränkningar av de mänskliga rättigheterna och behandla dem på ett tillbörligt sätt.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om sådan skada orsakats av grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse får värdmedlemsstaten begära att hemmedlemsstaten ersätter värdmedlemsstaten för belopp som den har betalat ut för att gottgöra offren eller de personer som på offrens vägnar har rätt till ersättning.

2.  Om sådan skada orsakats av grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse ska byrån ersätta orsakad skada i enlighet med de allmänna principer som är gemensamma för medlemsstaternas rättsordningar.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Europeiska unionens domstol ska vara behörig i tvister om ersättning för sådana skador som avses i punkterna 1 och 2.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Utan att det hindrar tillämpningen av artikel 47 ska det vara förbjudet för medlemsstaterna att till myndigheter i tredjeland eller till tredje man vidarebefordra personuppgifter som behandlats av byrån inom ramen för denna förordning.

4.  Utan att det hindrar tillämpningen av artikel 47 ska det vara förbjudet för medlemsstaterna att till myndigheter i tredjeland eller till internationella organisationer eller till tredje man vidarebefordra personuppgifter som behandlats av byrån inom ramen för denna förordning.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Byrån ska samarbeta med kommissionen, EU:s övriga institutioner, Europeiska utrikestjänsten, Europol, Europeiska stödkontoret för asylfrågor, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, Eurojust, Europeiska unionens satellitcentrum, Europeiska sjösäkerhetsbyrån och Europeiska fiskerikontrollbyrån samt EU:s övriga organ och byråer i frågor som omfattas av denna förordning, och i synnerhet i syfte att förebygga och bekämpa irreguljär invandring och gränsöverskridande brottslighet, däribland underlättande av irreguljär invandring, människohandel eller terrorism.

Byrån ska samarbeta med Europaparlamentet, kommissionen och EU:s övriga institutioner, Europeiska utrikestjänsten, Europol, Europeiska stödkontoret för asylfrågor, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, Eurojust, Europeiska unionens satellitcentrum, Europeiska sjösäkerhetsbyrån och Europeiska fiskerikontrollbyrån samt EU:s övriga organ och byråer i frågor som omfattas av denna förordning, och i synnerhet i syfte att förebygga och bekämpa irreguljär invandring och gränsöverskridande brottslighet, däribland underlättande av irreguljär invandring, människohandel eller terrorism.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  kapacitetsuppbyggnad genom utarbetande av riktlinjer, rekommendationer och bästa praxis samt genom stöd till utbildning och utbyte av personal i syfte att förbättra informationsutbytet och samarbetet om kustbevakningstjänster,

c)  kapacitetsuppbyggnad genom utarbetande av riktlinjer, rekommendationer och bästa praxis samt genom stöd till utbildning och utbyte av personal i syfte att förbättra informationsutbytet och samarbetet om kustbevakningstjänster, den operativa kapaciteten för sök- och räddningsinsatser samt efterlevnaden av mänskliga rättigheter och skyldigheter och åtaganden i fråga om migration och asyl.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 53 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Samarbete med tredjeländer

Samarbete med tredjeländer och icke-statliga organisationer

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I frågor som omfattas av byråns verksamhet, och i den omfattning som krävs för fullgörandet av dess uppgifter, ska byrån underlätta det operativa samarbetet mellan medlemsstater och tredjeländer inom ramen för unionens politik för yttre förbindelser, även med avseende på de mänskliga rättigheterna. Byrån och medlemsstaterna ska iaktta normer och standarder som minst motsvarar dem som fastställs i unionslagstiftningen även när samarbetet med tredjeländer äger rum på dessa länders territorier. Samarbetet med tredjeländer ska göra det möjligt att främja europeiska normer för gränsförvaltning och återsändande.

1.  I frågor som omfattas av byråns verksamhet, och i den omfattning som krävs för fullgörandet av dess uppgifter, ska byrån underlätta det operativa samarbetet mellan medlemsstater och tredjeländer inom ramen för unionens politik för yttre förbindelser, särskilt inom den europeiska grannskapspolitiken och utvecklingspolitiken, även med avseende på de mänskliga rättigheterna. Byrån och medlemsstaterna ska iaktta normer och standarder som minst motsvarar dem som fastställs i unionslagstiftningen även när samarbetet med tredjeländer äger rum på dessa länders territorier. Samarbetet med tredjeländer ska göra det möjligt att främja europeiska normer för gränsförvaltning och återvändande.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Under omständigheter som kräver ökat tekniskt och kooperativ bistånd får byrån samordna det operativa samarbetet mellan medlemsstaterna och tredjeland om förvaltningen av de yttre gränserna och får genomföra sådana gemensamma insatser vid de yttre gränserna som omfattar en eller flera medlemsstater och ett tredjeland med gräns mot minst en av dessa medlemsstater, förutsatt att detta tredjeland lämnat sitt samtycke; detta gäller även på det tredjelandets territorium. Kommissionen ska underrättas om sådan verksamhet.

3.  Under omständigheter som kräver ökat tekniskt och kooperativ bistånd får byrån samordna det operativa samarbetet mellan medlemsstaterna och tredjeland om förvaltningen av de yttre gränserna och får genomföra sådana gemensamma insatser vid de yttre gränserna som omfattar en eller flera medlemsstater och ett tredjeland med gräns mot minst en av dessa medlemsstater med full respekt för internationell människorätt, förutsatt att detta tredjeland lämnat sitt samtycke; detta gäller även på det tredjelandets territorium. Medlemsstaternas deltagande i gemensamma insatser på tredjeländers territorier ska ske på frivillig basis. Europaparlamentet, kommissionen, utrikestjänsten, Eurojust och Europol ska underrättas om sådan verksamhet.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Ett statusavtal ska ingås mellan EU och tredjelandet om utplaceringen av medlemmarna i enheterna för gemensamma insatser där medlemmarna i enheten kommer att ha verkställande befogenheter, eller för andra åtgärder, om så krävs. Detta avtal ska omfatta alla aspekter som är nödvändiga för att genomföra åtgärderna, i synnerhet beskrivningen av operationens omfattning, civilrättsligt och straffrättsligt ansvar samt enhetsmedlemmarnas uppgifter och befogenheter. Avtalet ska säkerställa full respekt för grundläggande rättigheter under insatserna.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  Kommissionen ska utarbeta en mall för statusavtal för åtgärder på tredjeländers territorium.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Byrån får även, med berörda medlemsstaters samtycke, bjuda in observatörer från tredjeländer att delta i den verksamhet som avses i artiklarna 27, 32 och 35, i den utsträckning deras närvaro överensstämmer med målen för denna verksamhet, kan bidra till att förbättra samarbetet och utbytet av bästa praxis och inte påverkar den övergripande säkerheten för verksamheten. Observatörernas deltagande får endast äga rum med de berörda medlemsstaternas samtycke, när det gäller den verksamhet som avses i artiklarna 13 och 35, och endast med värdmedlemsstatens samtycke, när det gäller den verksamhet som avses i artikel 32. Närmare bestämmelser om observatörernas deltagande ska fastställas i den operativa planen. Observatörerna ska erhålla lämplig utbildning via byrån innan de deltar.

5.  Byrån får även, med berörda medlemsstaters samtycke, bjuda in observatörer från tredjeländer att delta i de åtgärder vid de yttre gränserna som avses i artikel 13, återvändandeinsatser som avses i artikel 27, återvändandeinterventioner som avses i artikel 32 och utbildning som avses i artikel 35, i den utsträckning deras närvaro överensstämmer med målen för denna verksamhet, kan bidra till att förbättra samarbetet och utbytet av bästa praxis och inte påverkar den övergripande säkerheten för verksamheten eller säkerheten för de personer som ska återvända. Observatörernas deltagande får endast äga rum med de berörda medlemsstaternas samtycke, när det gäller den verksamhet som avses i artiklarna 13, 27 och 35, och endast med värdmedlemsstatens samtycke, när det gäller den verksamhet som avses i artikel 13 och 32. Närmare bestämmelser om observatörernas deltagande ska fastställas i den operativa planen. Observatörerna ska erhålla lämplig utbildning via byrån innan de deltar.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8a.  Innan ett avtal som avses i denna artikel ingås ska kommissionen kontrollera att bestämmelserna i avtalet överensstämmer med denna förordning samt med relevant unionsrätt och internationell rätt gällande grundläggande rättigheter och internationellt skydd, inbegripet Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, konventionen angående flyktingars rättsliga ställning och konventionen om barnets rättigheter, i synnerhet principen om non-refoulement och rätten till ett effektivt rättsmedel, och med bestämmelserna om informationsutbyte och uppgiftsskydd i denna förordning. Bedömningen ska baseras på information från ett brett spektrum av källor, som inbegriper medlemsstaterna, unionens organ och byråer, relevanta internationella organisationer och icke-statliga organisationer. Kommissionen ska vidarebefordra sin bedömning till Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Byrån ska underrätta Europaparlamentet om den verksamhet som avses i punkterna 2 och 3.

9.  Byrån ska offentliggöra sina avtal och arbetsformer med tredjeländer på sin webbplats. Byrån ska minst var tredje månad rapportera till Europaparlamentet om sitt samarbete med tredjeländer. Byråns årliga rapport ska omfatta en detaljerad bedömning om samarbetet med tredjeländer, inbegripet detaljerad information om efterlevnaden av de grundläggande rättigheterna och internationellt skydd.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån har rätt att utplacera experter ur sin egen personal som sambandsmän, vilka bör åtnjuta högsta möjliga skydd när de utför sina uppgifter, i tredjeland. De ska ingå i unionens och medlemsstaternas lokala eller regionala nätverk av sambandsmän för invandring och säkerhetsexperter, däribland det nätverk som inrättades genom rådets förordning (EG) nr 377/200449.

1.  Byrån har rätt att utplacera experter ur sin egen personal som sambandsmän, vilka bör åtnjuta högsta möjliga skydd när de utför sina uppgifter, i tredjeland. De ska ingå i unionens och medlemsstaternas lokala eller regionala nätverk av sambandsmän för invandring och säkerhetsexperter. Byrån ska samordna det nätverk som inrättades genom rådets förordning (EG) nr 377/200449 och se till att det fungerar väl.

__________________

__________________

49 Rådets förordning (EG) nr 377/2004 av den 19 februari 2004 om inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring (EUT L 64, 2.3.2004, s. 1).

49 Rådets förordning (EG) nr 377/2004 av den 19 februari 2004 om inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring (EUT L 64, 2.3.2004, s. 1).

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 61 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Styrelsen får upprätta ett litet verkställande organ som ska vara sammansatt av styrelsens ordfröande, en företrädare för kommissionen och tre styrelseledamöter för att bistå styrelsen och verkställande direktören vid utarbetandet av beslut, program och verksamhet som ska antas av styrelsen, och som när så krävs i brådskande fall fattar beslut på styrelsens vägnar.

6.  Styrelsen får upprätta ett litet verkställande organ som ska vara sammansatt av styrelsens ordförande, en företrädare för kommissionen och tre styrelseledamöter samt en företrädare för den medlemsstat som behöver bistånd, för att bistå styrelsen och verkställande direktören vid utarbetandet av beslut, program och verksamhet som ska antas av styrelsen, och som när så krävs i brådskande fall fattar vissa provisoriska beslut på styrelsens vägnar.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 62 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utan att det hindrar tillämpningen av punkt 3 ska styrelsen bestå av en företrädare för varje medlemsstat och två företrädare för kommissionen, alla med rösträtt. Varje medlemsstat ska därför utse en ledamot av styrelsen samt en suppleant som ska företräda ledamoten i dennes frånvaro. Kommissionen ska utse två ledamöter och deras suppleanter. Mandatperioden ska vara fyra år. Mandatperioden ska kunna förlängas.

1.  Utan att det hindrar tillämpningen av punkt 3 ska styrelsen bestå av en företrädare för varje medlemsstat, två företrädare för kommissionen och två företrädare för Europaparlamentet, alla med rösträtt. Varje medlemsstat ska därför utse en ledamot av styrelsen samt en suppleant som ska företräda ledamoten i dennes frånvaro. Kommissionen ska utse två ledamöter och deras suppleanter. Europaparlamentet ska utse två av sina ledamöter, varav minst en ska vara ledamot i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Mandatperioden ska vara fyra år. Mandatperioden ska kunna förlängas.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska föreslå kandidater till tjänsten som verkställande direktör och vice verkställande direktör på grundval av en förteckning som upprättats efter det att tjänsten har utannonserats i Europeiska unionens officiella tidning samt, om det bedöms som lämpligt, i pressen eller på Internet.

1.  Kommissionen ska, efter samråd med Europaparlamentet, föreslå kandidater till tjänsten som verkställande direktör och vice verkställande direktör på grundval av en förteckning som upprättats efter det att tjänsten har utannonserats i Europeiska unionens officiella tidning samt, om det bedöms som lämpligt, i pressen eller på internet.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den verkställande direktören ska utnämnas av styrelsen på grundval av meriter och dokumenterad förvaltnings- och ledningskompetens på hög nivå samt relevant yrkeserfarenhet i chefsställning av förvaltning av de yttre gränserna och återsändande. Styrelsen ska fatta sitt beslut med två tredjedels majoritet av sina röstberättigade ledamöter.

2.  Innan den verkställande direktören utnämns av styrelsen på grundval av meriter och dokumenterad förvaltnings- och ledningskompetens på hög nivå samt relevant yrkeserfarenhet i chefsställning av förvaltning av de yttre gränserna och återsändande ska han eller hon höras av de behöriga organen i Europaparlamentet. Styrelsen ska fatta sitt beslut med två tredjedels majoritet av sina röstberättigade ledamöter.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 71 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Ombudet för grundläggande rättigheter ska utöva sitt uppdrag på ett oberoende sätt och rapportera direkt till styrelsen och samarbeta med det rådgivande forumet. Ombudet för grundläggande rättigheter ska regelbundet rapportera och därigenom bidra till mekanismen för övervakning av de grundläggande rättigheterna.

2.  Ombudet för grundläggande rättigheter ska utöva sitt uppdrag på ett fullständigt oberoende sätt och rapportera direkt till styrelsen och Europaparlamentet och samarbeta med det rådgivande forumet. Ombudet för grundläggande rättigheter ska regelbundet rapportera och därigenom bidra till mekanismen för övervakning av de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 71 – punkt 2 – led a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Ombudet för grundläggande rättigheter ska regelbundet föra diskussioner med de behöriga organen i Europaparlamentet och rapportera om klagomål och uppföljningen av dem.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 72 – punkt 5 – led a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Den verkställande direktören ska rapportera till ombudet för grundläggande rättigheter om resultaten och den uppföljning av klagomål som byrån gör.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 72 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Ombudet för grundläggande rättigheter ska rapportera till den verkställande direktören och styrelsen om byråns och medlemsstaternas prövning och uppföljning av klagomål.

7.  Ombudet för grundläggande rättigheter ska underrätta den verkställande direktören och styrelsen om prövningen av klagomål som ansetts vara tillåtliga. Den verkställande direktören och styrelsen ska därefter rapportera om byråns och medlemsstaternas uppföljning av klagomål.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 72 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a.  En rapport om mottagna klagomål, typer av kränkningar av grundläggande rättigheter, den berörda byråns verksamhet, den berörda medlemsstaten eller det berörda tredjelandet samt uppföljningen ska ingå i byråns årliga verksamhetsrapport.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 72 – punkt 9 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Byrån ska se till att formuläret för klagomål finns på de vanligaste språken och att det är tillgängligt på byråns webbsida och på papper i samband med byråns verksamhet. Klagomål ska prövas av ombudet för grundläggande rättigheter även om de inte lämnats in på formuläret för klagomål.

Byrån ska se till att standardformuläret för klagomål och informationsblad finns på de vanligaste språken och de språk som asylsökande och migranter förstår eller rimligen kan antas förstå, och att de är tillgängliga på byråns webbsida och på papper i samband med byråns hela verksamhet. Klagomål ska prövas av ombudet för grundläggande rättigheter även om de inte lämnats in på formuläret för klagomål. Vidare vägledning och hjälp med klagomålsförfarandet ska erbjudas påstådda offer på begäran. Det ska erbjudas information som är skräddarsydd för barn i syfte att underlätta deras tillgång till systemet för hantering av klagomål.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 74a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 74a

 

Rapporter och information till Europaparlamentet

 

1.  Europaparlamentet eller rådet får uppmana den verkställande direktören att rapportera om utförandet av sina arbetsuppgifter, inbegripet med avseende på genomförandet och övervakningen av strategin för de grundläggande rättigheterna, byråns konsoliderade årliga verksamhetsrapport för närmast föregående år, arbetsprogrammet för närmast kommande år och byråns fleråriga programplanering. Den verkställande direktören ska på begäran rapportera till Europaparlamentet och besvara alla frågor som ställs av dess ledamöter.

 

2.  Utöver den information som avses i punkt 1 ska rapporten även innehålla all relevant information som begärs av Europaparlamentet vid enskilda tillfällen.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 80 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Inom tre år efter det att denna förordning trätt i kraft och vart tredje år därefter ska kommissionen göra en utvärdering, för att granska vilken verkan, ändamålsenlighet och effektivitet byråns arbete haft samt byråns arbetsmetoder i förhållande till dess mål, uppdrag och arbetsuppgifter. Utvärderingen ska särskilt omfatta eventuella behov av att ändra byråns uppdrag samt de finansiella följderna av sådana ändringar.

1.  Inom ett år efter det att denna förordning trätt i kraft och vartannat år därefter ska kommissionen göra en utvärdering, för att granska vilken verkan, ändamålsenlighet och effektivitet byråns arbete haft samt byråns arbetsmetoder i förhållande till dess mål, uppdrag och arbetsuppgifter. Utvärderingen ska särskilt omfatta eventuella behov av att ändra förordningen, byråns uppdrag samt de finansiella följderna av sådana ändringar.

Utvärderingen ska innehålla en särskild analys av hur stadgan om de grundläggande rättigheterna följts vid tillämpningen av den här förordningen.

Utvärderingen ska innehålla en särskild analys av hur stadgan om de grundläggande rättigheterna följts vid tillämpningen av den här förordningen samt exempel på klagomål och hur dessa behandlats.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 80 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Den första utvärderingen efter det att denna förordning trätt i kraft ska innehålla en analys av behovet att ge byrån tillgång till relevanta europeiska databaser.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 80 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Den verkställande direktören ska regelbundet föra diskussioner med de behöriga organen i Europaparlamentet, i synnerhet vad gäller specifikt samarbete med tredjeländer, och lägga fram byråns årliga rapport.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 80 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  I varannan utvärderingsrapport ska kommissionen granska byråns resultat med avseende på dess mål, uppdrag och arbetsuppgifter.

3.  I varje utvärderingsrapport ska kommissionen granska byråns resultat med avseende på dess mål, uppdrag och arbetsuppgifter.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Europeisk gräns- och kustbevakning

Referensnummer

COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

21.1.2016

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Javier Nart

16.2.2016

Antagande

12.5.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

42

8

9

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Slutomröstning: närvarande suppleanter