Процедура : 2015/0306(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0201/2016

Внесени текстове :

A8-0201/2016

Разисквания :

PV 14/09/2016 - 15
CRE 14/09/2016 - 15

Гласувания :

PV 15/09/2016 - 11.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0352

ДОКЛАД     ***I
PDF 818kWORD 412k
6.6.2016
PE 578.713v02-00 A8-0201/2016

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави

(COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Юси Хала-ахо

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави

(COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0668),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 79, параграф 2, буква в) от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8-0405/2015),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0201/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Връщането на граждани на трети държави, които не отговарят или вече не отговарят на условията за влизане, престой или пребиваване в държавите членки, при пълно зачитане на основните права, и по-специално на принципа на забрана за връщане, и в съответствие с разпоредбите на Директива 2008/115/ЕО9, е съществена част от всеобхватните усилия за гарантиране на надеждността и правилното функциониране на миграционните политики на Съюза и за намаляване и възпиране на незаконната миграция.

(1)  Връщането на граждани на трети държави, които не отговарят или вече не отговарят на условията за влизане или престой на територията на държавите членки, при пълно зачитане на основните права, и по-специално на принципа на забрана за връщане, и в съответствие с разпоредбите на Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета9, е съществена част от всеобхватните усилия за гарантиране на надеждността и правилното и ефективно функциониране на миграционната политика на Съюза, както и за намаляване и възпиране на незаконната миграция.

___________________

___________________

9. Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 98).

9 Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 98).

Изменение     2

Предложение за регламент

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Настоящият регламент следва да взема предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 10 декември 1948 г., Конвенцията за статута на бежанците от 28 юли 1951 г. и Протокола за статута на бежанците от 31 януари 1967 г., Конвенцията за правата на детето от 20 ноември 1989 г. и член 10 от Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. „Висшият интерес на детето“ следва да бъде съображение от първостепенна важност за държавите членки при прилагането на настоящия регламент.

Изменение     3

Предложение за регламент

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б)  От особено значение е да се вземат предвид Международният пакт за граждански и политически права и Международният пакт за икономически, социални и културни права от 16 декември 1966 г., както и протоколите към тях.

Изменение     4

Предложение за регламент

Съображение 1 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1в)  От особено значение е да се вземе предвид Конвенцията на ООН за статута на лицата без гражданство от 28 септември 1954 г.

Изменение     5

Предложение за регламент

Съображение 1 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1г)  От особено значение е да се вземе предвид Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.

Изменение     6

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Националните органи на държавите членки срещат трудности при връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави, които не притежават валидни пътни документи.

(2)  Тъй като някои граждани на трети държави, чийто престой на територията на Съюза е незаконен, не притежават валидни пътни документи, националните органи на държавите членки срещат сериозни трудности при тяхното законно и безопасно връщане в държавата им на връщане.

Изменение     7

Предложение за регламент

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Въпреки факта, че препоръката на Съвета от 30 ноември 1994 г.1a предвижда стандартен пътен документ, продължаващата липса на хармонизиран пътен документ за връщане в Съюза е идентифицирана като един от факторите, допринасящи за ниския процент на признаване на пътните документи за връщане в споразуменията на Съюза за обратно приемане, сключени с трети държави, както и на признаването на документа от трети държави като цяло. Този нисък процент на признаване често се дължи и на различните формати, стандарти и отличителни знаци за сигурност на съществуващите пътни документи за връщане.

 

_________________

 

1aПрепоръка на Съвета от 30 ноември 1994 г. относно приемането на стандартен пътен документ за експулсирането на граждани на трети държави (ОВ C 274, 19.6.1996 г., стр. 18).

Изменение     8

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Подобряването на сътрудничеството относно връщането и обратното приемане с основните държави на произход и транзит на незаконно пребиваващи граждани на трети държави е от съществено значение за увеличаване на дела на върнатите лица, който е незадоволителен.

(3)  Подобряването на сътрудничеството, включително засиленото сътрудничество, относно връщането и обратното приемане с основните държави на произход и транзит на граждани на трети държави, чийто престой на територията на Съюза е незаконен, е от съществено значение за увеличаване на дела на върнатите лица, който е незадоволителен. Това включва подобряването на европейския пътен документ за връщането на граждани на трети държави.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Настоящият стандартен пътен документ за експулсирането на граждани на трети държави, установен с Препоръка на Съвета от 30 ноември 1994 г.1, не е широко приеман от органите на трети държави поради причини, включващи неговите недостатъчни стандарти за сигурност.

(4)  Настоящият стандартен пътен документ за връщането на граждани на трети държави, установен с Препоръка на Съвета от 30 ноември 1994 г.1, не е широко приеман от органите на трети държави поради различни причини, включващи липсата на хармонизирани и подходящи стандарти за сигурност и на общи технически елементи, включително защитни мерки срещу подправяне и фалшифициране, както и различаващите се формати и изисквания за информация на всяка отделна държава членка и броя на езиците, на които са предоставени формулярите.

____________________

____________________

1Препоръка на Съвета от 30 ноември 1994 г. относно приемането на стандартен пътен документ за експулсирането на граждани на трети държави (ОВ C 274, 19.9.1996 г., стр. 18).

1Препоръка на Съвета от 30 ноември 1994 г. относно приемането на стандартен пътен документ за експулсирането на граждани на трети държави (ОВ C 274, 19.9.1996 г., стр. 18).

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Следователно е необходимо да се насърчи приемането от трети държави на подобрено европейско разрешение за преминаване с цел връщане като референтен документ за целите на връщането.

(5)  Следователно е необходимо да се насърчи приемането от трети държави на подобрено и хармонизирано европейско разрешение за преминаване с цел връщане като документ за целите на връщането.

Изменение     11

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Следва да бъде установен по-защитен европейски пътен документ за връщането на граждани на трети държави с цел улесняване на връщането и обратното приемане на незаконно пребиваващи граждани на трети държави. Неговите засилени отличителни знаци за сигурност следва да улеснят признаването му от трети държави. Този документ следва да спомогне за извършването на връщания в контекста на споразумения за обратно приемане или други договорености с трети държави, както и в контекста на свързаното с връщането сътрудничество с трети държави, което не е обхванато от официални споразумения.

(6)  Следва да бъде установен по-защитен и хармонизиран европейски пътен документ за връщането на граждани на трети държави, за да се спомогне за улесняване на връщането и обратното приемане на граждани на трети държави, чийто престой на територията на Съюза е незаконен. Неговите засилени отличителни знаци за сигурност и технически елементи следва да улеснят признаването му от трети държави. Този документ следва да спомогне за извършването на връщания в контекста на споразумения за обратно приемане, сключени от Съюза или от държавите членки с трети държави, или други правни договорености, сключени от Съюза с трети държави, както и в контекста на свързаното с връщането сътрудничество с трети държави, което не е обхванато от официални споразумения.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Обратното приемане на собствени граждани е задължение по силата на обичайното международно право, което всички държави трябва да спазват. По отношение на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) това задължение е допълнително предвидено в член 13 от Споразумението за партньорство между членовете на групата страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г.1a, което задължава всички държави, подписали споразумението, да приемат обратно своите собствени граждани без допълнителни формалности.

 

___________________

 

1a ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.

Изменение     13

Предложение за регламент

Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6б)  Преговорите по нови споразумения на Съюза за обратно приемане, които следва да имат предимство пред двустранните споразумения между държавите членки и трети държави, биха гарантирали по-ефективно прилагане на настоящия регламент в рамките на по-съгласувана политика за връщане.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  В споразуменията за обратно приемане, сключени от Съюза с трети държави, следва да се иска признаването на европейския пътен документ за връщане. Държавите членки следва да искат признаването на европейския пътен документ за връщане в двустранни споразумения и други договорености, както и в контекста на свързаното с връщането сътрудничество с трети държави, което не е обхванато от официални споразумения.

(7)  Споразуменията за обратно приемане, сключени от Съюза с трети държави, следва да включват в своите клаузи европейския пътен документ за връщане. Държавите членки следва да се стремят да получат гаранция за признаването на европейския пътен документ за връщане в двустранни споразумения и други правни договорености, сключени с трети държави, които не са обхванати от официални споразумения.

Изменение     15

Предложение за регламент

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  Ако трети държави, които сключват споразумения за обратно приемане със Съюза или с държавите членки, отказват да признаят в своето законодателство европейския пътен документ за връщане, те следва да представят официално обяснение за този отказ.

Изменение     16

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Европейският пътен документ за връщане следва да намали административната и бюрократична тежест на администрациите на държавите членки и на трети държави, включително консулските служби, и следва да допринесе за намаляване на продължителността на административните процедури, необходими за гарантиране на връщането и обратното приемане на незаконно пребиваващи граждани на трети държави.

(8)  Европейският пътен документ за връщане следва да намали административната и бюрократична тежест на администрациите на държавите членки и на трети държави, включително консулските служби, и следва, без да се засягат основните права на връщаните лица, включително правото на убежище, защита в случай на принудително отвеждане, експулсиране или екстрадиране и правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, да допринесе за намаляване на продължителността на административните процедури, необходими за гарантиране на връщането и обратното приемане на незаконно пребиваващи граждани на трети държави.

Обосновка

Регламентът се прилага, без да се засяга правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, предвидено в член 47 от Хартата, правото на убежище, предвидено в член 18 от Хартата, и правото на защита в случай на принудително отвеждане, експулсиране или екстрадиране, предвидено в член 19 от Хартата.

Изменение     17

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Настоящият регламент следва единствено да хармонизира формата и техническите спецификации на европейския пътен документ за връщане и не следва да хармонизира правилата относно издаването на този документ.

(9)  Настоящият регламент следва единствено да хармонизира формата, спецификациите за сигурността и техническите спецификации на европейския пътен документ за връщане, по-специално по отношение на защитните мерки срещу подправяне и фалшифициране, и в него не следва да се посочват нито правните изисквания за хармонизиране на правилата относно издаването на този документ, нито ползите от такова хармонизиране.

Изменение     18

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  Държавите членки следва да предприемат всички необходими стъпки, за да гарантират системното използване на европейския пътен документ за връщане, за да се осигури ефективното връщане на мигранти, чийто престой на територията на Съюза е незаконен, в съответствие с Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и при пълно спазване на правото на Съюза. За да се подобри ефективността на европейския пътен документ за връщане, той следва да бъде издаван без забавяне.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 9 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9б)  Общият подход към формата и признаването на пътни документи за връщане има за цел да засили сътрудничеството в областта на връщането и обратното приемане като цяло, а държавите членки, Комисията и Европейската служба за външна дейност следва да отделят приоритетно внимание на обратното приемане при контактите си с всички относими фактори на политическо равнище от държавите на произход на незаконните мигранти, за да се гарантира, че тези държави получават съгласувано послание. Това сътрудничество с държавите на произход следва да се насочи и към идентифицирането на незаконните мигранти и издаването на документи за пътуване. В този контекст сътрудничеството с дипломатическите представителства на държавите на произход е особено важно и следва да бъде считано за приоритет.

Изменение     20

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Съдържанието и техническите спецификации на европейския пътен документ за връщане следва да бъдат хармонизирани, за да се гарантират високи технически стандарти и стандарти за сигурност, по-специално що се отнася до защитите срещу подправяне и фалшификация. На документа следва да бъдат нанесени разпознаваеми хармонизирани отличителни знаци за сигурност. Вече съществуват високи технически стандарти и стандарти за сигурност, определени съгласно член 2 от Регламент (ЕО) № 333/2002 на Съвета11 , и поради това те следва да бъдат приложени към европейския пътен документ за връщане.

(11)  Съдържанието и техническите спецификации на европейския пътен документ за връщане следва да бъдат хармонизирани, за да се гарантират високи технически стандарти и стандарти за сигурност, по-специално що се отнася до защитите срещу подправяне и фалшификация. На документа следва да бъдат нанесени разпознаваеми хармонизирани отличителни знаци за сигурност. Вече съществуват изисквания, които съответстват на високи технически стандарти и стандарти за сигурност, определени съгласно член 2 от Регламент (ЕО) № 333/2002 на Съвета11, и поради това те следва да бъдат приложени към европейския пътен документ за връщане.

_________________

_________________

11Регламент (ЕО) № 333/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 г. за единния формат на формуляра за поставяне на визите, които се издават от държавите членки на лицата, които притежават пътен документ, който не е признат от държавата членка, която е изготвила формуляра (OВ L 53, 23.2.2002 г., стр. 4).

11Регламент (ЕО) № 333/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 г. за единния формат на формуляра за поставяне на визите, които се издават от държавите членки на лицата, които притежават пътен документ, който не е признат от държавата членка, която е изготвила формуляра (OВ L 53, 23.2.2002 г., стр. 4).

Изменение     21

Предложение за регламент

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a)  За целите на улесняването на обмена на информация във връзка с изпълнението на решенията за връщане между държавите членки и между тях и агенциите на Съюза, отговарящи за миграционната политика, държавите членки следва систематично да водят регистър на издадените европейски пътни документи за връщане.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 12

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  С цел да изменя или допълва някои несъществени елементи на модела на европейски пътен документ за връщане на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище.

(12)  С цел да изменя или допълва някои несъществени елементи на модела на европейски пътен документ за връщане и да улеснява сътрудничеството между агенциите на Съюза в областта на миграцията за целите на въвеждането на пътни документи на Съюза, издаването на такива документи и засилването на консулското сътрудничество с трети държави, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, с персонала на компетентните органи на държавите членки и на агенциите на Съюза, отговарящи за миграционната политика, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, предвидени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.1a По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

 

___________________

 

1a ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 14

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  При обработката на лични данни в рамките на настоящия регламент компетентните органи осъществяват своите функции за целите на настоящия регламент в съответствие с националните законови, подзаконови или административни разпоредби за транспониране на Директива 95/46/ЕО12.

(14)  При обработката на лични данни в рамките на настоящия регламент компетентните органи осъществяват своите функции за целите на настоящия регламент в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета1a и националните законови, подзаконови или административни разпоредби за транспониране на Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета.

__________________

 

12 Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

 

 

1aРегламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (OВ L 119, 4.5.2016, стр. 1).

 

Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).

Изменение     24

Предложение за регламент

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a)  Следва своевременно да се извърши оценка на въздействието на настоящия регламент върху ефективното изпълнение на решенията за връщане. За тази цел Комисията следва да вземе предвид всички решения за връщане, независимо от основанията, въз основа на които те са издадени.

Изменение     25

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати от Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално правото на защита в случай на принудително отвеждане, експулсиране или екстрадиране, предвидено в член 19 от Хартата.

(23)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати от Хартата на основните права на Европейския съюз (Хартата), и по-специално правото на човешко достойнство, предвидено в член 1 от Хартата, и правото на защита в случай на принудително отвеждане, експулсиране или екстрадиране, предвидено в член 19 от Хартата. Настоящият регламент следва да се прилага, без да се засягат правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, предвидено в член 47 от Хартата, и правото на убежище, предвидено в член 18 от Хартата.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент установява формата и техническите спецификации на европейски пътен документ за връщането на граждани на трети държави.

Настоящият регламент установява общия формат и техническите и свързаните със сигурността спецификации на хармонизирания европейски пътен документ за връщането на граждани на трети държави, чийто престой на територията на Съюза е незаконен.

Изменение     27

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  „споразумения на Съюза за обратно приемане“ означава споразумения, основани на реципрочни задължения и сключени между Съюза и трети държави с цел улесняване на връщането на лица, пребиваващи незаконно на територията на Съюза, в съответствие с член 79, параграф 3 от ДФЕС.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Форматът на европейския пътен документ за връщане съответства на модела в приложението. В него се съдържа следната информация за гражданина на трета държава:

1.  Форматът на европейския пътен документ за връщане съответства на модела в приложението. В него се съдържа следната информация за гражданина на трета държава, чийто престой на територията на Съюза е незаконен:

а)  име, фамилия, дата на раждане, пол, гражданство, отличителни белези и, ако е известен, адресът в третата държава на връщане на гражданина на трета държава;

а)  име, фамилия, дата на раждане, пол, гражданство, отличителни белези и, ако е известен, адресът в третата държава на връщане на гражданина на трета държава;

б)  снимка;

б)   паспортна снимка;

в)  издаващият орган, датата на издаване и срокът на валидност.

в)  издаващият орган, датата на издаване и срокът на валидност.

2.  Европейският пътен документ за връщане се съставя на официалния език или езици на държавата членка, която издава решението за връщане и, когато е целесъобразно, се превежда на английски и френски език.

2.   Европейският пътен документ за връщане се съставя на официалния език или езици на държавата членка, която издава решението за връщане, и се превежда на английски и френски език, както и на официален език на третата държава на връщане, ако това е възможно.

3.  Документът е валиден за еднократно пътуване до третата държава на връщане.

3.  Документът е валиден за еднократно пътуване до третата държава на връщане и валидността му изтича при пристигането на връщаното лице в тази държава.

4.  При необходимост към европейския пътен документ за връщане могат да се прилагат допълнителни документи, необходими за връщането на граждани на трети държави.

4.  При необходимост, наличие и целесъобразност и с цел да се улесни обратното приемане на граждани на трети държави, чийто престой на територията на Съюза е незаконен, към европейския пътен документ за връщане могат да се прилагат допълнителни документи, при условие че те не излагат на риск личния живот, свободата или имуществото на връщаното лице и съблюдават предпазните мерки за защита на данните, предвидени в Регламент № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и в националните законови, подзаконови или административни разпоредби за транспониране на Директива 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета. В случай на принудително връщане към европейския пътен документ за връщане се прилага декларация, че лицето е в състояние да пътува, която се съставя след медицински преглед, извършен преди принудителното отвеждане.

5.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 6, за да изменя формата на европейския пътен документ за връщане.

5.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 6, за да изменя несъществените елементи във връзка с формата на европейския пътен документ за връщане, предвиден в член 3, параграф 1.

Изменение     29

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Отличителните знаци за сигурност и техническите спецификации на европейския пътен документ за връщане са определените в приложение на член 2 от Регламент (ЕО) № 333/2002 на Съвета.

1.  Отличителните знаци за сигурност и техническите спецификации на европейския пътен документ за връщане актуализират тези, които вече са определени в приложение на член 2 от Регламент (ЕО) № 333/2002 на Съвета, с цел включване на цифрови елементи, които могат да гарантират сигурността и безопасността на издадения документ.

Изменение     30

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Европейският пътен документ за връщане се издава безплатно за гражданина на трета държава.

Европейският пътен документ за връщане се издава безплатно за гражданина на трета държава, чийто престой на територията на Съюза е незаконен.

Изменение     31

Предложение за регламент

Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7а

 

Преглед

 

1.  Комисията извършва преглед на настоящия регламент не по-късно от 18 месеца след неговото влизане в сила, за да оцени подробно неговото въздействие върху ефективното изпълнение на решенията за връщане и дали е необходимо да се изменят някои от отличителните знаци на европейския пътен документ за връщане.

 

2.  При този преглед се вземат предвид връщанията, извършени в контекста на споразуменията за обратно приемане на Съюза, двустранните споразумения за обратно връщане и други договорености, сключени с трети държави, както и в контекста на свързаното с връщането сътрудничество с трети държави, което не е обхванато от официални споразумения.

 

3.  За целите на прегледа държавите членки предоставят на Комисията всички относими сведения и статистически данни относно издаването на европейски пътни документи за връщане и изпълнението на решения за връщане, процента на признаване на документите от всяка трета държава и броя на лицата, на които е издаден повече от един пътен документ за връщане.

 

4.  Комисията представя резултатите от извършения от нея преглед на Европейския парламент и на Съвета, придружени по целесъобразност от законодателно предложение за изменението на настоящия регламент.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент влиза в сила на [двадесетия] ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Връщането на лицата, които не отговарят на условията за международна защита в рамките на ЕС, трябва да бъде приоритет за Европейския съюз. Увеличаването на броя на върнатите незаконни мигранти е жизнено важно за целостта на системата за убежище на ЕС, за сътрудничеството между държавите – членки на ЕС, и трети държави, както и за запазването на доверието на гражданите на ЕС. С цел стабилизиране на настоящата криза с мигрантите, намаляване на натиска върху държавите членки и агенциите на ЕС и увеличаване на възможностите и ресурсите в рамките на ЕС, е необходимо да се предостави дългосрочно решение.

ЕС не може да продължи да се задоволява с настоящата интензивност на връщанията сред категориите лица, търсещи убежище, които не отговарят на условията. Съществуващият стандартен пътен документ на ЕС се нуждае от значително преработване на неговия формат и начин на прилагане, за да се повиши признаването му от трети държави и да бъде ефективен. Чрез хармонизирането на формата на пътния документ държавите членки ще намалят бюрокрацията, различията, разходите и сроковете за чакане и вероятно ще увеличат признаването на документа от трети държави.

Към момента много трети държави не желаят да приемат документи за връщане, които са издадени от държави – членки на ЕС, тъй като документите са с лошо качество. Необходимо е ЕС да осигури по-високи технически стандарти и стандарти за сигурност, по-специално по отношение на защитните мерки срещу подправяне и фалшифициране. Поради това докладчикът предлага да се определи технически стандарт за предоставената снимка, който да повиши цялостните характеристики за сигурност на пътния документ, и да се осигури превод на пътните документи както на езиците на ЕС, така и на езика на съответната трета държава с цел ускоряване на процеса.

Освен това докладчикът предлага да се извършва редовен и задълбочен преглед и анализ на изготвянето на пътния документ; включително степента на признаване на пътния документ от всяка трета държава, както и проучване на всички потенциални подобрения, които е необходимо да бъдат извършени. Подобен процес трябва да се извършва редовно, като се има предвид текущата криза с мигрантите в ЕС. Не може да се допуска инструментите в областта на убежището и миграцията да не работят с години, преди да се обърне внимание на техните недостатъци.

Осигуряването на обмена на информация между държавите членки по отношение на издаването на пътни документи и на лицата, вписани като незаконно пребиваващи граждани на трета държава, които не притежават валидни пътни документи, е изключително важно, за да се повиши взаимното признаване на решенията за убежище в целия ЕС и да се избегне вторичното движение на лица, търсещи убежище, които не отговарят на условията. Поради това докладчикът предлага копия на пътни документи, издадени от държави членки, да се качват в системата Eвродак и в Шенгенската информационна система.

Докладчикът отбелязва необходимостта от популяризиране на пътния документ чрез работата на други агенции на ЕС, дейностите на Службата за външна дейност и различни бъдещи дейности на агенция FRONTEX и на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището. Докладчикът изтъква, че за да може пътният документ да бъде признат по-широко и да е по-ефективен, е необходимо той да бъде част от решителни действия на ЕС за договаряне на по-стабилни и по-ефективни споразумения за обратно приемане с трети държави. Признаването на документа следва да бъде включено като изискване във всяко бъдещо споразумение за обратно приемане и сътрудничество на ЕС.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави

Позовавания

COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD)

Дата на представяне на ЕП

15.12.2015

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

1.2.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

1.2.2016

DEVE

1.2.2016

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

AFET

1.2.2016

DEVE

4.2.2016

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Jussi Halla-aho

15.2.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

29.2.2016

21.4.2016

30.5.2016

 

Дата на приемане

30.5.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

39

9

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Othmar Karas, Ilhan Kyuchyuk, Keith Taylor, Lieve Wierinck

Дата на внасяне

6.6.2016


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

39

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lieve Wierinck

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara, Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Reimer Böge, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Othmar Karas, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

9

-

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat

S&D

Soraya Post

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Keith Taylor, Bodil Valero

2

0

EFDD

Beatrix von Storch

ENF

Edouard Ferrand

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност