Postup : 2015/0306(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0201/2016

Předložené texty :

A8-0201/2016

Rozpravy :

PV 14/09/2016 - 15
CRE 14/09/2016 - 15

Hlasování :

PV 15/09/2016 - 11.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0352

ZPRÁVA     ***I
PDF 721kWORD 368k
6.6.2016
PE 578.713v02-00 A8-0201/2016

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropském cestovním dokladu pro navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí

(COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Jussi Halla-aho

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropském cestovním dokladu pro navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí

(COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0668),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 79 odst. 2 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0405/2015),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0201/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Navracení státních příslušníků třetích zemí, kteří nesplňují nebo již nesplňují podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území členských států, při plném dodržování základních práv, zejména zásady nenavracení, a v souladu s ustanoveními směrnice 2008/115/ES9, je důležitou součástí komplexního úsilí o zajištění důvěryhodnosti a řádného fungování migračních politik Unie a o snížení a potírání nelegální migrace.

(1)  Navracení státních příslušníků třetích zemí, kteří nesplňují nebo již nesplňují podmínky pro vstup nebo přítomnost na území Unie, při plném dodržování základních práv, zejména zásady nenavracení, a v souladu s ustanoveními směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES9, je důležitou součástí komplexního úsilí o zajištění důvěryhodnosti a řádného a efektivního fungování migrační politiky Unie a o snížení a potírání nelegální migrace.

___________________

___________________

9. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 98).

9 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 98).

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Toto nařízení by mělo zohledňovat Všeobecnou deklaraci lidských práv ze dne 10. prosince 1948, Úmluvu o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951 a Protokol týkající se právního postavení uprchlíků ze dne 31. ledna 1968, Úmluvu o právech dítěte ze dne 20. listopadu 1989 a článek 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES. Při provádění tohoto nařízení by se členské státy měly řídit především zásadou "nejlepších zájmů dítěte".

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1b)  Je nezbytné zohlednit Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech ze dne 16. prosince 1966 a jejich protokoly.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1c)  Je nezbytné zohlednit Úmluvu Organizace spojených národů o právním postavení osob bez státní příslušnosti ze dne 28. září 1954.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1d)  Je nezbytné zohlednit Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Vnitrostátní orgány členských států se setkávají s obtížemi při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, kteří nemají platný cestovní doklad.

(2)  Vzhledem k tomu, že někteří státní příslušníci třetích zemí pobývající v Unii neoprávněně nemají platné cestovní doklady, setkávají se vnitrostátní orgány členských států s vážnými obtížemi při jejich zákonném a bezpečném navracení do jejich země návratu.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  I přesto, že doporučení Rady ze dne 30. listopadu 19941a stanovilo standardní cestovní doklad, skutečnost, že v celé Unii nadále chybí harmonizovaný cestovní doklad pro navracení, byla označena jako jeden z faktorů přispívajících k nízké míře uznávání cestovních dokladů pro navracení v dohodách Unie se třetími zeměmi o zpětném přebírání osob a tohoto dokladu obecně ze strany třetích zemí. Tato nízká míra uznávání je rovněž často způsobena skutečností, že stávající cestovní doklady pro navracení používají různé vzory, normy a bezpečnostní prvky.

 

_________________

 

1a Doporučení Rady ze dne 30. listopadu 1994 o přijetí standardního cestovního dokladu pro vyhoštění státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. C 274, 19.6.1996, s. 18).

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Zlepšení spolupráce v oblasti navracení a zpětného přebírání osob s hlavními zeměmi původu a tranzitu neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí má zásadní význam pro zvýšení dosud nevyhovující míry navracení.

(3)  Zlepšení spolupráce, včetně posílené spolupráce, v oblasti navracení a zpětného přebírání osob s hlavními zeměmi původu a tranzitu státních příslušníků třetích zemí, kteří pobývají na území Unie neoprávněně, má zásadní význam pro zvýšení dosud nevyhovující míry navracení. Zdokonalit je třeba i evropský cestovní doklad pro navracení státních příslušníků třetích zemí

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Stávající standardní cestovní doklad pro účely vyhoštění státních příslušníků třetích zemí, zavedený doporučením Rady ze dne 30. listopadu 19941, není obecně akceptován orgány třetích zemí mimo jiné z důvodů jeho nedostatečných bezpečnostních standardů.

(4)  Stávající standardní cestovní doklad pro navracení státních příslušníků třetích zemí, zavedený doporučením Rady ze dne 30. listopadu 19941, není obecně akceptován orgány třetích zemí, a to z různých důvodů, k nimž patří absence harmonizovaných a odpovídajících bezpečnostních standardů a společných technických prvků, včetně ochrany proti padělání a pozměňování, ale i různé vzory a požadavky na informace ze strany jednotlivých členských států a počet jazyků, v nichž jsou formuláře vydávány.

____________________

____________________

1 Doporučení Rady ze dne 30. listopadu 1994 o přijetí standardního cestovního dokladu pro vyhoštění státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. C 274, 19.6.1996, s. 18).

1 Doporučení Rady ze dne 30. listopadu 1994 o přijetí standardního cestovního dokladu pro vyhoštění státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. C 274, 19.6.1996, s. 18).

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Je proto nutné prosazovat, aby třetí země akceptovaly zdokonalený evropský doklad pro navracení jako referenční doklad pro účely navracení osob.

(5)  Je proto nutné prosazovat, aby třetí země akceptovaly zdokonalený a harmonizovaný evropský doklad pro navracení jako doklad pro účely navracení osob.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Bezpečnější evropský cestovní doklad pro navracení státních příslušníků třetích zemí by měl být zaveden proto, aby se usnadnilo navracení a zpětné přebírání neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. Jeho posílené bezpečnostní prvky by měly usnadnit jeho uznávání ze strany třetích zemí. Takový doklad by měl usnadnit navracení osob zejména v rámci dohod o zpětném přebírání osob či jiných ujednání se třetími zeměmi, jakož i v rámci spolupráce se třetími zeměmi v souvislosti s navracením osob, na které se nevztahují oficiální dohody.

(6)  Bezpečnější a harmonizovaný evropský cestovní doklad pro navracení státních příslušníků třetích zemí by měl přispět k usnadnění navracení a zpětného přebírání státních příslušníků třetích zemí, kteří neoprávněně pobývají na území Unie. Jeho posílené bezpečnostní a technické prvky by měly usnadnit jeho uznávání ze strany třetích zemí. Takový doklad by měl usnadnit navracení osob v rámci dohod o zpětném přebírání osob uzavřených mezi Unií či členskými státy a třetími zeměmi či jiných právních ujednání uzavřených mezi Unií a třetími zeměmi, jakož i v rámci spolupráce se třetími zeměmi v souvislosti s navracením osob, na které se nevztahují oficiální dohody.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Zpětné přebírání vlastních státních příslušníků je podle mezinárodního obyčejového práva povinností a všechny státy musí tuto povinnost plnit. Pokud jde o africké, karibské a tichomořské země (AKT), je tato povinnost rovněž stanovena v článku 13 Dohody o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, která byla podepsána dne 23. června 2000 v Cotonou1a, jenž zavazuje všechny signatářské státy ke zpětnému přebírání jejich vlastních státních příslušníků bez dalších formalit.

 

___________________

 

1a Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6b)  Jednání o nových dohodách Unie o zpětném přebírání osob, které by měly být upřednostňovány před dvoustrannými dohodami mezi členskými státy a třetími zeměmi, by zaručilo efektivnější provedení tohoto nařízení, a to v rámci soudržnější návratové politiky.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Dohody o zpětném přebírání osob uzavřené Unií se třetími zeměmi by měly usilovat o uznání evropského cestovního dokladu pro navracení. Členské státy by měly usilovat o uznání evropského cestovního dokladu pro navracení v dvoustranných dohodách a jiných ujednáních, jakož i v rámci spolupráce se třetími zeměmi v souvislosti s navracením osob, na které se nevztahují oficiální dohody.

(7)  Dohody o zpětném přebírání osob uzavřené Unií se třetími zeměmi by měly usilovat o to, aby do jejich ustanovení byl začleněn evropský cestovní doklad pro navracení. Členské státy by měly usilovat o získání záruky uznání evropského cestovního dokladu pro navracení v dvoustranných dohodách a jiných právních ujednáních se třetími zeměmi, na které se nevztahují oficiální dohody.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Pokud třetí země, které s Unií nebo členskými státy uzavírají dohody o zpětném přebírání osob, odmítnou právně uznat evropský cestovní doklad pro navracení, měly by předložit formální vysvětlení tohoto odmítnutí.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Evropský cestovní doklad pro navracení by měl snížil administrativní a byrokratickou zátěž členských států a správních orgánů třetích zemí, včetně konzulárních útvarů, a měl by přispět ke zkrácení délky správního řízení nezbytného pro zajištění navracení a zpětného přebírání neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí.

(8)  Evropský cestovní doklad pro navracení by měl snížit administrativní a byrokratickou zátěž členských států a správních orgánů třetích zemí, včetně konzulárních útvarů, a aniž by byla dotčena základní práva navracených osob, jako je právo na azyl, ochrana v případě vystěhování, vyhoštění nebo vydání a právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces, měl by přispět ke zkrácení délky správního řízení nezbytného pro zajištění navracení a zpětného přebírání neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí.

Odůvodnění

Nařízení se použije, aniž je dotčeno právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces podle článku 47 Listiny, právo na azyl podle článku 18 Listiny a na ochranu v případě vystěhování, vyhoštění nebo vydání podle článku 19 Listiny.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Toto nařízení by mělo pouze harmonizovat vzor a technické specifikace evropského cestovního dokladu pro navracení a nemělo by harmonizovat pravidla pro vydávání takového dokladu.

(9)  Toto nařízení by mělo pouze harmonizovat vzor a bezpečnostní a technické specifikace evropského cestovního dokladu pro navracení, zejména pokud jde o ochranu proti padělání a pozměňování, a nemělo by stanovovat právní požadavky harmonizačních pravidel pro vydávání takového dokladu, ani opodstatněnost této harmonizace.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Členské státy by měly uskutečnit veškeré nezbytné kroky k zajištění systematického využívání evropského cestovního dokladu pro navracení s cílem zajistit účinné navracení migrantů, kteří neoprávněně pobývají na území Unie, v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES a za plného dodržení práva Unie. Evropský cestovní doklad pro navracení by měl být vydán neprodleně v zájmu zlepšení jeho účinnosti.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9b)  Společný přístup ke vzoru a uznávání cestovních dokladů pro navracení má obecně prohloubit spolupráci při navracení a zpětném přebírání a členské státy, Komise a Evropská služba pro vnější činnost by měly v rámci veškerých příslušných kontaktů na politické úrovni se zeměmi původu nelegálních migrantů upřednostňovat zpětné přebírání, aby zajistily, že tyto země obdrží jednotné poselství. Tato spolupráce se zeměmi původu by se měla rovněž zaměřit na identifikaci nelegálních migrantů a vydávání cestovních dokladů. V této souvislosti má zásadní význam spolupráce s diplomatickými zastoupeními zemí původu a měla by být upřednostňována.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Obsah a technické specifikace evropského cestovního dokladu pro navracení by měl být harmonizován za účelem zajištění vyšších technických a bezpečnostních norem, zejména pokud jde o ochranu proti padělání a pozměňování. Tento doklad by měl mít rozpoznatelné harmonizované bezpečnostní prvky. Vysoké technické a bezpečnostní normy již existují a jsou stanoveny na základě článku 2 nařízení Rady (ES) č. 333/200211, a měly by se proto uplatnit i na evropský cestovní doklad pro navracení.

(11)  Obsah a technické specifikace evropského cestovního dokladu pro navracení by měl být harmonizován za účelem zajištění vyšších technických a bezpečnostních norem, zejména pokud jde o ochranu proti padělání a pozměňování. Tento doklad by měl mít rozpoznatelné harmonizované bezpečnostní prvky. Požadavky, které odpovídají vysokým technickým a bezpečnostním normám, již existují a jsou stanoveny na základě článku 2 nařízení Rady (ES) č. 333/200211, a měly by se proto uplatnit i na evropský cestovní doklad pro navracení.

_________________

_________________

11 Nařízení Rady (ES) č. 333/2002 ze dne 18. února 2002 o jednotném vzoru formulářů pro připojení víza uděleného členskými státy držitelům cestovních dokladů, které nejsou uznávány členským státem, který formulář vydal (Úř. věst. L 53, 23.2.2002, s. 4).

11 Nařízení Rady (ES) č. 333/2002 ze dne 18. února 2002 o jednotném vzoru formulářů pro připojení víza uděleného členskými státy držitelům cestovních dokladů, které nejsou uznávány členským státem, který formulář vydal (Úř. věst. L 53, 23.2.2002, s. 4).

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  Členské státy by měly vést systematické záznamy o vydávání evropských cestovních dokladů pro navracení, aby mohla probíhat snadná výměna informací mezi členskými státy navzájem a mezi nimi a agenturami Unie zabývajícími se migrací.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  V souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty za účelem doplňování nebo pozměňování některých nepodstatných prvků vzoru evropského cestovního dokladu pro navracení. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni.

(12)  V souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty za účelem doplňování nebo pozměňování některých nepodstatných prvků vzoru evropského cestovního dokladu pro navracení a za účelem usnadnění spolupráce mezi agenturami Unie činnými v oblasti migrace při poskytování cestovních dokladů Unie, vydávání dokladů a posílení konzulární spolupráce se třetími zeměmi. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, se zaměstnanci příslušných orgánů členských států a agentur Unie odpovědných za migrační politiku, a aby tyto konzultace byly vedeny v souladu se zásadami uvedenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 20161a. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a tito odborníci mají automaticky přístup na schůze skupin odborníků Komise zabývajících se vypracováním aktů v přenesené pravomoci.

 

___________________

 

1a Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Pokud jde o zpracování osobních údajů v rámci tohoto nařízení, plní příslušné orgány své úkoly pro účely tohoto nařízení v souladu s vnitrostátními právními a správními předpisy, kterými se provádí směrnice 95/46/ES12.

(14)  Pokud jde o zpracování osobních údajů v rámci tohoto nařízení, plní příslušné orgány své úkoly pro účely tohoto nařízení v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6791a a vnitrostátními právními a správními předpisy, kterými se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6801b.

__________________

 

12 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

 

 

1a.Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

1b Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a)  Ve vhodné chvíli je třeba provést posouzení dopadu tohoto nařízení na účinné provádění rozhodnutí o navrácení. Komise by za tímto účelem měla zohlednit veškerá rozhodnutí o navrácení bez ohledu na rámec, v němž jsou použita.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Toto nařízení ctí základní práva a dodržuje zásady uznané Listinou základních práv Evropské unie, zejména ochranu v případě vystěhování, vyhoštění nebo vydání uvedenou v článku 19 Listiny.

(23)  Toto nařízení ctí základní práva a dodržuje zásady uznané Listinou základních práv Evropské unie (Listinou), zejména lidskou důstojnost, kterou stanoví článek 1 Listiny, a ochranu v případě vystěhování, vyhoštění nebo vydání uvedenou v článku 19 Listiny. Toto nařízení by se mělo použít, aniž by bylo dotčeno právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces podle článku 47 Listiny a právo na azyl podle článku 18 Listiny.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Článek 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tímto nařízením se stanoví vzor a technické specifikace evropského cestovního dokladu pro navracení státních příslušníků třetích zemí.

Tímto nařízením se stanoví společný vzor a technické a bezpečnostní specifikace harmonizovaného evropského cestovního dokladu pro navracení státních příslušníků třetích zemí, kteří na území Unie pobývají neoprávněně.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a  „dohodami Unie o zpětném přebírání osob“ se rozumí dohody založené na vzájemných povinnostech, které Unie uzavírá se třetími zeměmi s cílem usnadnit navracení osob, jež na území Unie pobývají neoprávněně, a to v souladu s čl. 79 odst. 3 SFEU.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Článek 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Vzor evropského cestovního dokladu pro navracení musí odpovídat vzoru uvedenému v příloze. Musí obsahovat následující informace o státním příslušníkovi třetí země:

1.  Vzor evropského cestovního dokladu pro navracení musí odpovídat vzoru uvedenému v příloze. Musí obsahovat následující informace o státním příslušníkovi třetí země, který na území Unie pobývá neoprávněně:

(a)  jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, státní příslušnost, charakteristické znaky a, pokud je známa, adresa státního příslušníka třetí země ve třetí zemi návratu;

a)  jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, státní příslušnost, charakteristické znaky a, pokud je známa, adresa státního příslušníka třetí země ve třetí zemi návratu;

(b)  fotografii;

b)   pasovou fotografii;

(c)  vydávající orgán, datum vydání a dobu platnosti.

c)  vydávající orgán, datum vydání a dobu platnosti.

2.  Evropský cestovní doklad pro navracení se vyhotovuje v úředním jazyce nebo jazycích členského státu, který vydává rozhodnutí o navrácení, a v případě potřeby se překládá do angličtiny a francouzštiny.

2.   Evropský cestovní doklad pro navracení se vyhotovuje v úředním jazyce nebo jazycích členského státu, který vydává rozhodnutí o navrácení, a překládá se do angličtiny a francouzštiny a, je-li to možné, do úředního jazyka třetí země návratu.

3.  Doklad je platný pro jednu cestu do třetí země návratu.

3.  Doklad je platný pro jednu cestu, která končí příjezdem navracené osoby do třetí země návratu.

4.  V případě nutnosti lze k evropskému cestovnímu dokladu pro navracení připojit doplňující dokumenty nutné pro návrat státních příslušníků třetích zemí.

4.  V případě nutnosti, v relevantních případech a za účelem usnadnění zpětného přebírání státních příslušníků třetích zemí, kteří neoprávněně pobývají na území Unie, lze k evropskému cestovnímu dokladu pro navracení připojit doplňující dokumenty, jsou-li k dispozici, za předpokladu, že neohrožují soukromý život, svobodu ani majetek navracené osoby a splňují záruky ochrany údajů stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a jsou v souladu s vnitrostátními právními a správními předpisy, kterými se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680. V případě nucených návratů se k evropskému cestovnímu dokladu pro navracení připojí prohlášení o způsobilosti k cestě vydané na základě lékařské prohlídky provedené před vyhoštěním.

5.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 6 za účelem změny vzoru evropského cestovního dokladu pro navracení.

5.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 6 za účelem změny nepodstatných prvků vzoru evropského cestovního dokladu pro navracení stanoveného v čl. 3 odst. 1.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Bezpečnostní prvky a technické specifikace evropského cestovního dokladu pro navracení jsou stanovené v článku 2 nařízení Rady (ES) č. 333/2002.

1.  Bezpečnostní prvky a technické specifikace evropského cestovního dokladu pro navracení doplňují prvky a specifikace již stanovené v článku 2 nařízení Rady (ES) č. 333/2002, aby zahrnovaly digitální prvky, které mohou zajistit bezpečnost a ochranu vydaného dokladu.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Evropský cestovní doklad pro navracení se pro státní příslušníky třetích zemí vydává bezplatně.

Evropský cestovní doklad pro navracení se pro neoprávněně pobývající státní příslušníky třetích zemí vydává bezplatně.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 7 a

 

Přezkum

 

1.  Komise toto nařízení přezkoumá nejpozději do 18 měsíců po jeho vstupu v platnost, aby podrobně posoudila, jaký má dopad na účinné vymáhání rozhodnutí o navrácení a zda je nutné změnit některé prvky evropského cestovního dokladu pro navracení.

 

2.  Toto hodnocení se týká návratů uskutečněných v rámci unijních dohod o zpětném přebírání osob, dvoustranných dohod o zpětném přebírání osob a dalších ujednání uzavřených s třetími zeměmi, stejně jako v rámci spolupráce v oblasti navracení s třetími zeměmi, na něž se nevztahují formální dohody.

 

3.  Členské státy poskytnou Komisi za účelem jejího přezkumu veškeré příslušné informace a statistické údaje o vydávání evropských cestovních dokladů pro navracení a vymáhání rozhodnutí o navrácení, míře uznávání dokladu v každé třetí zemi a počtu osob, kterým byl vystaven více než jeden cestovní doklad pro účely navracení.

 

4.  Výsledky tohoto přezkumu, případně doplněné legislativním návrhem na změnu tohoto nařízení, sdělí Komise Parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Článek 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení vstupuje v platnost […] po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení vstupuje v platnost [dvacátým] dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Navracení osob, které nesplňují podmínky pro udělení mezinárodní ochrany v EU, musí být pro Evropskou unii prioritou. Zlepšení míry navracení nelegálních migrantů je zásadní pro integritu azylového systému EU, pro spolupráci mezi členskými státy EU a třetími zeměmi a pro zachování důvěry občanů EU. Má-li dojít ke stabilizaci situace v souvislosti se stávající přistěhovaleckou krizí, zmírnění tlaku na členské státy a agentury EU a ke zvýšení kapacity a zdrojů EU, je třeba nalézt dlouhodobé řešení.

EU se nemůže nadále spokojit se stávající mírou navracení neúspěšných kategorií žadatelů o azyl. Současný standardní cestovní doklad EU si žádá podstatné přepracování, pokud jde o jeho vzor i uplatňování, aby se zlepšilo jeho uznávání ze strany třetích zemí a aby byl účinný. Sjednocením vzoru cestovního dokladu omezí členské státy byrokracii, různorodost, náklady a čekací lhůty a snad rovněž zvýší uznávání tohoto dokumentu třetími zeměmi.

Řada třetích zemí dosud odmítá přijímat doklady pro navracení vydávané členskými státy EU z důvodu jejich špatné kvality. EU musí zajistit vyšší technické a bezpečnostní normy, zejména pokud jde o ochranu proti padělání a pozměňování. Zpravodaj proto navrhuje zavedení technické normy pro poskytovanou fotografii, posílení všech bezpečnostních prvků cestovního dokladu a za účelem urychlení postupu zajištění překladu cestovního dokladu jak do jazyků EU, tak do jazyka příslušných třetích zemí.

Zpravodaj rovněž navrhuje pravidelný a důkladný přezkum a analýzu fungování cestovního dokladu, včetně míry uznávání cestovního dokladu každou ze třetích zemí a ověření toho, zda je dokument třeba zdokonalit. Vzhledem ke stávající přistěhovalecké krizi v EU je třeba tento postup pravidelně opakovat. Nelze dopustit, aby nástroje v oblasti azylu a migrace po léta selhávaly, aniž by byly řešeny jejich nedostatky.

Má-li se zvýšit míra vzájemného uznávání rozhodnutí o azylu v EU a zabránit druhotnému pohybu neúspěšných žadatelů o azyl, je zásadní, aby byla zajištěna výměna informací mezi členskými státy ohledně vydávání cestovních dokladů a jednotlivců, kteří byli označeni za neoprávněně pobývající státní příslušníky třetích zemí a kteří nemají žádný platný cestovní doklad. Zpravodaj proto navrhuje, aby kopie cestovních dokladů vydaných členskými státy byly zadávány do systému EURODAC a do Schengenského informačního systému.

Zpravodaj konstatuje, že je třeba, aby byl cestovní doklad podpořen činností dalších agentur EU, Evropské služby pro vnější činnost a veškerým rozvojem agentur FRONTEX a EASO v budoucnu. Zpravodaj zdůrazňuje, že pro obecné uznávání a lepší účinnost cestovního dokladu je nezbytné, aby byl tento doklad součástí rozhodného úsilí EU o uzavření pádnějších a účinnějších dohod o zpětném přebírání se třetími zeměmi. Uznávání dokladu by mělo být podmínkou pro uzavření jakékoli budoucí dohody EU o zpětném přebírání a spolupráci.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Evropský cestovní doklad pro navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí

Referenční údaje

COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD)

Datum předložení EP

15.12.2015

 

 

 

Věcně příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

LIBE

1.2.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

AFET

1.2.2016

DEVE

1.2.2016

 

 

Nezaujetí stanoviska

Datum rozhodnutí

AFET

1.2.2016

DEVE

4.2.2016

 

 

Zpravodajové

Datum jmenování

Jussi Halla-aho

15.2.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

29.2.2016

21.4.2016

30.5.2016

 

Datum přijetí

30.5.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

39

9

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Othmar Karas, Ilhan Kyuchyuk, Keith Taylor, Lieve Wierinck

Datum předložení

6.6.2016


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

39

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lieve Wierinck

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara, Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Reimer Böge, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Othmar Karas, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

9

-

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat

S&D

Soraya Post

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Keith Taylor, Bodil Valero

2

0

EFDD

Beatrix von Storch

ENF

Edouard Ferrand

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění - Ochrana soukromí