Procedure : 2015/0306(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0201/2016

Indgivne tekster :

A8-0201/2016

Forhandlinger :

PV 14/09/2016 - 15
CRE 14/09/2016 - 15

Afstemninger :

PV 15/09/2016 - 11.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0352

BETÆNKNING     ***I
PDF 455kWORD 339k
6.6.2016
PE 578.713v01-00 A8-0201/2016

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et europæisk rejsedokument til brug ved tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold

(COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Jussi Halla-aho

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et europæisk rejsedokument til brug ved tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold

(COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0668),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 79, stk. 2, litra c, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0405/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0201/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Tilbagesendelsen af tredjelandsstatsborgere, der ikke eller ikke længere opfylder betingelserne for indrejse, ophold eller bopæl i medlemsstaterne, udgør under fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder, navnlig non refoulement-princippet, og i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2008/115/EF9,en væsentlig del af den omfattende indsats for at sikre, at Unionens migrationspolitikker er troværdige og fungerer efter hensigten, og for at mindske og afværge irregulær migration.

(1)  Tilbagesendelsen af tredjelandsstatsborgere, der ikke eller ikke længere opfylder betingelserne for indrejse eller ophold på medlemsstaternes område, udgør under fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder, navnlig non refoulement-princippet, og i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF9 en væsentlig del af den omfattende indsats for at sikre befolkningens tillid til, at Unionens migrationspolitik er troværdig og fungerer effektivt og efter hensigten, og for at mindske og afværge irregulær migration.

___________________

___________________

9. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. december 2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (EUT L 348 af 24.12.2008, s. 98).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. december 2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (EUT L 348 af 24.12.2008, s. 98).

Ændringsforslag     2

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)   Denne forordning bør tage hensyn til verdenserklæringen om menneskerettigheder af 10. december 1948, konventionen om flygtninges retsstilling af 28. juli 1951 og protokollen om flygtninges retsstilling af 31. januar 1967, konventionen om barnets rettigheder af 20. november 1989 og artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF. Medlemsstaterne bør først og fremmest tage hensyn til "barnets tarv" ved gennemførelsen af dette direktiv.

Ændringsforslag     3

Forslag til forordning

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1b)   Det er absolut nødvendigt at tage hensyn til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder af 16. december 1966 og protokollerne hertil.

Ændringsforslag     4

Forslag til forordning

Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1c)   Det er absolut nødvendigt at tage hensyn til FN's konvention om statsløse personers retsstilling af 28. september 1954.

Ændringsforslag     5

Forslag til forordning

Betragtning 1 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1d)   Det er absolut nødvendigt at tage hensyn til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

Ændringsforslag     6

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Medlemsstaternes myndigheder har problemer med at sende tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold tilbage, som ikke er besiddelse af gyldige rejsedokumenter.

(2)  Da nogle tredjelandsstatsborgere, der opholder sig ulovligt på Unionens område, ikke er i besiddelse af gyldige rejsedokumenter, støder de nationale myndigheder i medlemsstaterne på alvorlige vanskeligheder med at sende dem tilbage lovligt og sikkert til deres bestemmelsesland.

Ændringsforslag     7

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)   Selv om Rådets henstilling af 30. november 19941a fastsatte et standardrejsedokument, er den fortsatte mangel på et harmoniseret rejsedokument til brug ved tilbagesendelse i Unionen blevet identificeret som en af de faktorer, der bidrager til den lave anerkendelsesprocent af rejsedokumenter til brug ved tilbagesendelse i EU's tilbagetagelsesaftaler med tredjelande og generelt af tredjelande. Disse lave anerkendelsesprocenter skyldes ofte de forskellige formater og sikkerhedsstandarder for eksisterende rejsedokumenter til brug ved tilbagesendelse.

 

_________________

 

1a Rådets henstilling af 30. november 1994 om indførelse af et standardrejsedokument til brug ved udsendelse af statsborgere fra tredjelande (EFT C 274 af 19.6.1996, s. 18).

Ændringsforslag     8

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Det er vigtigt at forbedre samarbejdet om tilbagesendelse og tilbagetagelse med de vigtigste oprindelses- og transitlande for at øge antallet af tilbagesendelser, som ikke er tilfredsstillende.

(3)  Det er vigtigt at forbedre og styrke samarbejdet med de vigtigste oprindelses- og transitlande om tilbagesendelse og tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere, der opholder sig ulovligt på Unionens område, for at øge antallet af tilbagesendelser, som ikke er tilfredsstillende. Dette omfatter et forbedret europæisk rejsedokument til brug ved tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Det nuværende standardrejsedokument til brug ved udsendelse af tredjelandsstatsborgere, som blev indført ved Rådets henstilling af 30. november 19941, anerkendes ikke generelt af myndighederne i tredjelande på grund af bl.a. de uhensigtsmæssige sikkerhedsstandarder.

(4)  Det nuværende standardrejsedokument til brug ved tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere, som blev indført ved Rådets henstilling af 30. november 19941, anerkendes ikke generelt af myndighederne i tredjelande af forskellige årsager, bl.a. manglen på harmoniserede og hensigtsmæssige standarder og fælles tekniske funktioner, herunder sikring mod efterligning og forfalskning samt de forskellige formater og informationskravene i hver medlemsstat og antallet af sprog, hvorpå formularerne foreligger.

____________________

____________________

1 Rådets henstilling af 30. november 1994 om indførelse af et standardrejsedokument til brug ved udsendelse af statsborgere fra tredjelande (EFT C 274 af 19.6.1996, s. 18).

1 Rådets henstilling af 30. november 1994 om indførelse af et standardrejsedokument til brug ved udsendelse af statsborgere fra tredjelande (EFT C 274 af 19.6.1996, s. 18).

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Det er derfor nødvendigt at øge tredjelandes accept af en forbedret europæisk passérseddel til brug ved tilbagesendelse som referencedokument i forbindelse med tilbagesendelser.

(5)  Det er derfor nødvendigt at øge tredjelandes accept af en forbedret og harmoniseret europæisk passérseddel til brug ved tilbagesendelse som dokument i forbindelse med tilbagesendelser.

Ændringsforslag     11

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Der bør udformes et mere sikkert europæisk rejsedokument til brug ved tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere for at gøre det lettere at sende og tage tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold tilbage. Dets forbedrede sikkerhedselementer skal gøre det lettere at få tredjelande til at acceptere det. Et sådant dokument skal gøre det muligt at gennemføre tilbagesendelser i forbindelse med tilbagetagelsesaftaler og andre ordninger med tredjelande, samt i forbindelse med samarbejde om tilbagesendelse med tredjelande, der ikke er omfattet af formelle aftaler.

(6)  Der bør udformes et mere sikkert og harmoniseret europæisk rejsedokument til brug ved tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere for at gøre det lettere at sende og tage tredjelandsstatsborgere, der opholder sig ulovligt på Unionens område, tilbage. Dets forbedrede sikkerhedselementer og tekniske elementer skal gøre det lettere at få tredjelande til at acceptere det. Et sådant dokument skal gøre det muligt at gennemføre tilbagesendelser i forbindelse med tilbagetagelsesaftaler eller andre retlige ordninger, som Unionen eller medlemsstaterne har indgået med tredjelande, samt i forbindelse med samarbejde om tilbagesendelse med tredjelande, der ikke er omfattet af formelle aftaler.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)   Tilbagetagelse af egne statsborgere er en forpligtelse i henhold til folkeretlig sædvaneret, som alle stater er forpligtet til at overholde. Med hensyn til landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-landene) er denne forpligtelse desuden fastsat i artikel 13 i partnerskabsaftalen mellem medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, undertegnet i Cotonou den 23. juni 20001a, der forpligter alle deltagende stater til at tilbagetage egne statsborgere uden yderligere formaliteter.

 

___________________

 

EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.

Ændringsforslag     13

Forslag til forordning

Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6b)   Forhandlingen af Unionens nye tilbagetagelsesaftaler, der skal gå forud for bilaterale aftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande, skal sikre en mere effektiv gennemførelse af denne forordning inden for rammerne af en mere kohærent tilbagesendelsespolitik.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  I tilbagetagelsesaftaler, som Unionen indgår med tredjelande, bør det tilstræbes at få anerkendt det europæiske rejsedokument til brug ved tilbagesendelse. Medlemsstaterne bør tilstræbe at få det europæiske rejsedokument til brug ved tilbagesendelse anerkendt i bilaterale aftaler og andre ordninger med tredjelande samt i forbindelse med samarbejde om tilbagesendelse med tredjelande, der ikke er omfattet af formelle aftaler.

(7)  I tilbagetagelsesaftaler, som Unionen indgår med tredjelande, bør det tilstræbes at medtage vilkår og betingelser for det europæiske rejsedokument til brug ved tilbagesendelse. Medlemsstaterne bør forsøge at få garanti for anerkendelse af det europæiske rejsedokument til brug ved tilbagesendelse i bilaterale aftaler og andre retlige ordninger, der er indgået med tredjelande, der ikke er omfattet af formelle aftaler.

Ændringsforslag     15

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)   Hvis tredjelande, der indgår tilbagetagelsesaftaler med Unionen eller medlemsstaterne, afviser at anerkende det europæiske rejsedokument til brug ved tilbagesendelse juridisk, skal der gives en formel forklaring på afvisningen.

Ændringsforslag     16

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Det europæiske rejsedokument til brug ved tilbagesendelse bør være med til at mindske den administrative og bureaukratiske byrde på medlemsstaternes og tredjelandenes administrationer, herunder konsulaterne, og det bør være med til at afkorte de administrative procedurer, der er nødvendige for at sikre tilbagesendelsen og tilbagetagelsen af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold.

(8)  Det europæiske rejsedokument til brug ved tilbagesendelse bør være med til at mindske den administrative og bureaukratiske byrde på medlemsstaternes og tredjelandenes administrationer, herunder konsulaterne, og uden at berøre de tilbagesendte personers grundlæggende rettigheder, herunder retten til asyl, beskyttelse i tilfælde af udsendelse, udvisning eller udlevering samt retten til effektive retsmidler og en upartisk domstol, bør det være med til at afkorte de administrative procedurer, der er nødvendige for at sikre tilbagesendelsen og tilbagetagelsen af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold.

Begrundelse

Forordningen skal gælde uden at krænke retten til effektive retsmidler og en upartisk domstol ifølge chartrets artikel 47; retten til asyl ifølge chartrets artikel 18 og retten til beskyttelse i tilfælde af udsendelse, udvisning eller udlevering ifølge chartrets artikel 19.

Ændringsforslag     17

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Denne forordning bør kun harmonisere formatet på og de tekniske specifikationer for det europæiske rejsedokument til brug ved tilbagesendelse og ikke reglerne for udstedelsen af et sådant dokument.

(9)  Denne forordning bør kun harmonisere formatet på og sikkerhedselementer samt tekniske specifikationer for det europæiske rejsedokument til brug ved tilbagesendelse, navnlig med det formål at sikre mod efterligninger og forfalskninger og ikke fastlægge de juridiske krav til en harmonisering af reglerne for udstedelsen af et sådant dokument eller fordelene ved en sådan harmonisering.

Ændringsforslag     18

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)   Medlemsstaterne bør træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre en systematisk anvendelse af det europæiske rejsedokument til brug ved tilbagesendelse for at sikre en effektiv tilbagesendelse af migranter, der opholder sig ulovligt på Unionens område, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF og under fuld efterlevelse af EU's lovgivning. For at forbedre effektiviteten af det europæiske rejsedokument til brug ved tilbagesendelse bør det udstedes hurtigst muligt.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 9 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9b)   Hensigten med en fælles tilgang til formatet for og anerkendelse af rejsedokumenter til brug ved tilbagesendelse er at øge samarbejdet om tilbagesendelse og tilbagetagelse, og medlemsstaterne, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten bør prioritere tilbagetagelse i forbindelse med al relevant kontakt på politisk niveau med de irregulære migranters oprindelseslande for at sikre, at budskabet til dem er konsekvent. I et sådant samarbejde med oprindelseslande bør der også være fokus på identifikation af irregulære migranter og udstedelse af rejsedokumenter. I den sammenhæng er samarbejdet med oprindelseslandenes diplomatiske repræsentationer afgørende og bør prioriteres.

Ændringsforslag     20

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Formatet på og de tekniske specifikationer for det europæiske rejsedokument til brug ved tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold bør harmoniseres for derved at sikre højere tekniske og sikkerhedsmæssige standarder, navnlig hvad angår sikring mod efterligning og forfalskning. Dokumentet bør indeholde genkendelige harmoniserede sikkerhedselementer. Der findes allerede høje tekniske og sikkerhedsmæssige standarder, der er fastsat i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 333/200211, som derfor bør anvendes på det europæiske rejsedokument til brug ved tilbagesendelse.

(11)  Formatet på og de tekniske specifikationer for det europæiske rejsedokument til brug ved tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold bør harmoniseres for derved at sikre højere tekniske og sikkerhedsmæssige standarder, navnlig hvad angår sikring mod efterligning og forfalskning. Dokumentet bør indeholde genkendelige harmoniserede sikkerhedselementer. Der findes allerede krav, der overholder høje tekniske og sikkerhedsmæssige standarder, der er fastsat i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 333/200211, og som derfor bør anvendes på det europæiske rejsedokument til brug ved tilbagesendelse.

_________________

_________________

11 Rådets forordning (EF) nr. 333/2002 af 18. februar 2002 om ensartet udformning af ark til påføring af visum udstedt af medlemsstater til personer, hvis rejsedokumenter ikke anerkendes af den medlemsstat, der udarbejder det pågældende ark (EFT L 53 af 23.2.2002, s. 4).

11 Rådets forordning (EF) nr. 333/2002 af 18. februar 2002 om ensartet udformning af ark til påføring af visum udstedt af medlemsstater til personer, hvis rejsedokumenter ikke anerkendes af den medlemsstat, der udarbejder det pågældende ark (EFT L 53 af 23.2.2002, s. 4).

Ændringsforslag     21

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)   For at lette udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne indbyrdes og med de europæiske agenturer, der er ansvarlige for migrationspolitikken, bør medlemsstaterne systematisk opbevare et bevis for udstedelsen af europæiske rejsedokumenter til brug ved tilbagesendelse.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 12

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  For at ændre eller supplere visse ikke-væsentlige elementer i modellen for et europæisk rejsedokument til brug ved tilbagesendelse, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen, jf. artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde. Det er særlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder ogsåekspertniveau.

(12)  For at ændre eller supplere visse ikke-væsentlige elementer i modellen for et europæisk rejsedokument til brug ved tilbagesendelse og for at lette samarbejdet mellem EU-agenturer på migrationsområdet med henblik på at stille Unionens rejsedokumenter til rådighed, udstede dokumenter og styrke det konsulære samarbejde med tredjelande bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen, jf. artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde. Det er særlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau og blandt personalet i de kompetente myndigheder i medlemsstaterne og Unionens organer med ansvar for indvandringspolitik, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning1a. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.

 

___________________

 

EUT L 123 af 12.5.2016, s.1.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 14

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  For så vidt angår behandlingen af personoplysninger inden for rammerne af denne forordning skal de kompetente myndigheder udføre deres opgaver i forbindelse med denne forordning i overensstemmelse med de nationale love eller administrative bestemmelser, der gennemfører direktiv 95/46/EF12.

(14)  For så vidt angår behandlingen af personoplysninger inden for rammerne af denne forordning skal de kompetente myndigheder udføre deres opgaver i forbindelse med denne forordning i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/6791a samt de nationale love, forordninger eller administrative bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/6801b.

__________________

 

12 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

 

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

 

1b Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89).

Ændringsforslag     24

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a)   Der bør rettidigt foretages en vurdering af denne forordnings konsekvenser for den effektive gennemførelse af afgørelser om tilbagesendelse. I den henseende bør Kommissionen medtage alle afgørelser om tilbagesendelse uanset grundlaget herfor.

Ændringsforslag     25

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Denne forordning overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, som anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig beskyttelse i tilfælde af udsendelse, udvisning og udlevering, jf. chartrets artikel 19.

(23)  Denne forordning overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, som anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (chartret), navnlig menneskelig værdighed jf. artikel 1 og beskyttelse i tilfælde af udsendelse, udvisning og udlevering, jf. chartrets artikel 19. Denne forordning skal bringes i anvendelse uden at krænke retten til effektive retsmidler og en upartisk domstol jf. chartrets artikel 47 og retten til asyl jf. chartrets artikel 18.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I denne forordning fastsættes formatet på og de tekniske specifikationer for det europæiske rejsedokument til brug ved tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere.

I denne forordning fastsættes det fælles format på og de tekniske specifikationer og sikkerhedsspecifikationerne for det harmoniserede europæiske rejsedokument til brug ved tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold på Unionens område.

Ændringsforslag     27

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)   "Unionens tilbagetagelsesaftaler": aftaler baseret på gensidige forpligtelser indgået mellem Unionen og tredjelande med det formål at fremme tilbagesendelse af personer med ulovligt ophold på Unionens område i overensstemmelse med artikel 79, stk. 3, i TEUF.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Formatet på det europæiske rejsedokument til brug ved tilbagesendelse skal svare til modellen i bilaget. Det skal indeholde følgende oplysninger om tredjelandsstatsborgeren:

1.  Formatet på det europæiske rejsedokument til brug ved tilbagesendelse skal svare til modellen i bilaget. Det skal indeholde følgende oplysninger om tredjelandsstatsborgeren med ulovligt ophold på Unionens område:

(a)  fornavn, efternavn, fødselsdato, køn, nationalitet, særlige kendetegn og, såfremt den kendes, tredjelandsstatsborgerens adresse i tredjelandet

(a)  fornavn, efternavn, fødselsdato, køn, nationalitet, særlige kendetegn og, såfremt den kendes, tredjelandsstatsborgerens adresse i tredjelandet

(b)  et fotografi

(b)   et pasbillede;

(c)  navnet på den udstedende myndighed, udstedelsesdato og gyldighedsperiode.

(c)  navnet på den udstedende myndighed, udstedelsesdato og gyldighedsperiode.

2.  Det europæiske rejsedokument til brug ved tilbagesendelse udformes på det eller de officielle sprog i den medlemsstat, der har truffet afgørelsen om tilbagesendelse, og oversættes om nødvendigt til engelsk eller fransk.

2.   Det europæiske rejsedokument til brug ved tilbagesendelse udformes på det eller de officielle sprog i den medlemsstat, der har truffet afgørelsen om tilbagesendelse, og oversættes til engelsk og fransk og om muligt til et officielt sprog i det tredjeland, hvortil personen tilbagesendes.

3.  Dokumentet er gyldigt til en enkelt rejse til det tredjeland, den pågældende sendes tilbage til.

3.  Dokumentet er gyldigt til en enkelt rejse, der slutter ved ankomsten i det tredjeland, hvortil tilbagesendelsen sker.

4.  Det europæiske rejsedokument til brug ved tilbagesendelse kan om nødvendigt vedlægges supplerende dokumenter, som er nødvendige for tilbagesendelsen af tredjelandsstatsborgere.

4.  Det europæiske rejsedokument til brug ved tilbagesendelse kan, hvis det er nødvendigt, relevant og rettet mod at lette tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere, der opholder sig ulovligt på Unionens område, vedlægges supplerende dokumenter, som er nødvendige for tilbagesendelsen, forudsat at de ikke bringer personens privatliv, frihed eller ejendom i fare og overholder reglerne for beskyttelse af persondata fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 eller nationale love, regler eller administrative bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680. Ved tvungen tilbagesendelse skal det europæiske rejsedokument til brug ved tilbagesendelse vedlægges en lægeerklæring, der bekræfter, at personen er i stand til at rejse. Lægeerklæringen skal være udarbejdet på baggrund af en lægeundersøgelse foretaget før udsendelse.

5.  Kommissionen har beføjelse til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, for at ændre formatet på det europæiske rejsedokument til brug ved tilbagesendelse.

5.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 6 med henblik på at ændre de ikke-væsentlige elementer vedrørende formatet på det europæiske rejsedokument til brug ved tilbagesendelse jf. artikel 3, stk. 1.

Ændringsforslag     29

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De sikkerhedsmæssige og tekniske specifikationer for det europæiske rejsedokument til brug ved tilbagesendelse er de samme som dem, der er fastsat i artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 333/2002.

1.  De sikkerhedsmæssige og tekniske specifikationer for det europæiske rejsedokument til brug ved tilbagesendelse ajourfører dem, der allerede er fastsat i artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 333/2002 med henblik på at medtage digitale elementer, der kan garantere det udstedte dokuments sikkerhed.

Ændringsforslag     30

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det europæiske rejsedokument til brug ved tilbagesendelse udstedes gratis til tredjelandsstatsborgere.

Det europæiske rejsedokument til brug ved tilbagesendelse udstedes gratis til tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold.

Ændringsforslag     31

Forslag til forordning

Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7a

 

Evaluering

 

1.  Kommissionen tager denne forordning op til revision senest 18 måneder efter ikrafttrædelsen for at vurdere i detaljer dens indvirkning på en effektiv håndhævelse af afgørelser om tilbagesendelse, og hvorvidt det er nødvendigt at ændre nogen af specificiteterne ved det europæiske rejsedokument til brug ved tilbagesendelse.

 

2.  Denne vurdering skal omfatte tilbagesendelser i forbindelse med EU's aftaler om tilbagetagelse, bilaterale aftaler om tilbagetagelse og andre ordninger med tredjelande samt i forbindelse med samarbejde om tilbagesendelse med tredjelande, med hvem der ikke er indgået formelle aftaler.

 

3.  Med henblik på denne evaluering skal medlemsstaterne give Kommissionen alle relevante oplysninger og statistikker vedrørende udstedelse af det europæiske rejsedokument til brug ved tilbagesendelse og fuldbyrdelsen af afgørelser om tilbagesendelse, anerkendelsesprocenten for dokumentet i hvert tredjeland, og antallet af personer, til hvem der er udstedt mere end et rejsedokument til brug ved tilbagesendelse.

 

4.  Kommissionen aflægger rapport om denne vurdering til Europa-Parlamentet og til Rådet ledsaget af et forslag til retsakt, hvis det er relevant.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning træder i kraft på [tyvendedagen] efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.


BEGRUNDELSE

Tilbagesendelse af dem, der ikke er berettigede til international beskyttelse i EU, bør være en prioritet for Den Europæiske Union. At øge antallet af tilbagesendelser af ulovlige migranter er afgørende for integriteten af EU's asylsystem, samarbejdet mellem EU's medlemsstater og tredjelande og for at bevare tilliden hos de europæiske borgere. Det er nødvendigt at finde en langsigtet løsning for at stabilisere den nuværende migrationskrise, lette presset på medlemsstaterne og EU-agenturerne og øge kapaciteterne og ressourcerne i EU.

EU kan ikke fortsætte med at være tilfreds med den nuværende tilbagesendelsesprocent for bestemte kategorier af afviste asylansøgere. Det er nødvendigt med en gennemgribende reform af det eksisterende EU-standardrejsedokument, hvad angår dets udformning og gennemførelsen af det, med henblik på at øge tredjelandes anerkendelse af det og sikre større effektivitet. Ved at harmonisere udformningen af rejsedokumentet vil medlemsstaterne reducere bureaukratiet, variationerne, omkostningerne og venteperioderne og forhåbentlig øge anerkendelsen af dokumentet i tredjelande.

Hidtil har mange tredjelande ikke været villige til at acceptere tilbagesendelsesdokumenter, der er udstedt af EU-medlemsstater, fordi de er af dårlig kvalitet. EU er nødt til at sikre højere tekniske og sikkerhedsmæssige krav navnlig med hensyn til beskyttelse mod efterligning og forfalskning. Ordføreren foreslår derfor at fastsætte en teknisk standard for fotografiet, styrke den overordnede sikkerhed ved rejsedokumentet og sikre oversættelse af rejsedokumenter både til et EU-sprog og til sproget i de relevante tredjelande med henblik på at fremskynde behandlingen.

Ordføreren foreslår også en regelmæssig og grundig gennemgang og analyse af, hvordan rejsedokumentet virker. Herunder anerkendelsesprocenten i rejsedokumentet fra hvert tredjeland, samt at undersøge alle potentielle forbedringer, som skulle foretages. En sådan proces skal udføres regelmæssigt i betragtning af EU's aktuelle migrationskrise. Instrumenterne på asyl- og migrationsområdet skal fungere i de næste mange år, og deres mangler skal udbedres.

At sikre udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne med hensyn til udstedelse af rejsedokumenter og personer, der er opført som tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, der ikke har nogen gyldig rejselegitimation, er afgørende for at øge den gensidige anerkendelse af asylafgørelser i hele EU og undgå nye migrationer af afviste asylansøgere. Derfor foreslår ordføreren, at kopier af rejsedokumenter udstedt af medlemsstater, registreres i Eurodac-systemet og Schengeninformationssystemet.

Ordføreren bemærker, at det er nødvendigt at fremme rejsedokumentet gennem EU's øvrige agenturer, i EU-Udenrigstjenestens aktiviteter og i den fremtidige udvikling af Frontex og EASO's agenturer. Ordføreren understreger, at for at gøre rejsedokumentet bredt anerkendt og mere effektivt er det nødvendigt, at dokumentet bliver en del af en beslutsom bestræbelse fra EU's side på at opnå stærkere og mere effektive tilbagetagelsesaftaler med tredjelande. Anerkendelsen af dokumentet bør være et krav for alle fremtidige EU-tilbagetagelsesaftaler og samarbejdsaftaler.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Europæisk rejsedokument til brug ved tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold

Referencer

COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD)

Dato for høring af EP

15.12.2015

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

1.2.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

1.2.2016

DEVE

1.2.2016

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

AFET

1.2.2016

DEVE

4.2.2016

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Jussi Halla-aho

15.2.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

29.2.2016

21.4.2016

30.5.2016

 

Dato for vedtagelse

30.5.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

39

9

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Othmar Karas, Ilhan Kyuchyuk, Keith Taylor, Lieve Wierinck

Dato for indgivelse

6.6.2016


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

39

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lieve Wierinck

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara, Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Reimer Böge, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Othmar Karas, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

9

-

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat

S&D

Soraya Post

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Keith Taylor, Bodil Valero

2

0

EFDD

Beatrix von Storch

ENF

Edouard Ferrand

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik