Eljárás : 2015/0306(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0201/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0201/2016

Viták :

PV 14/09/2016 - 15
CRE 14/09/2016 - 15

Szavazatok :

PV 15/09/2016 - 11.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0352

JELENTÉS     ***I
PDF 559kWORD 377k
6.6.2016
PE 578.713v02-00 A8-0201/2016

az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatéréséhez biztosított európai úti okmányról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Jussi Halla-aho

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatéréséhez biztosított európai úti okmányról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0668),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 79. cikke (2) bekezdésének c) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0405/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0201/2016),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az uniós migrációs szakpolitikák hitelességének és megfelelő működésének biztosítására irányuló átfogó erőfeszítéseknek alapvető részét képezi azon harmadik országbeli állampolgárok – az alapvető jogok és különösen a visszaküldés tilalmát kimondó elv maradéktalan tiszteletben tartása mellett és a 2008/115/EK irányelv9 rendelkezéseinek megfelelően megvalósuló – visszatérése, akik nem vagy már nem felelnek meg az Unió tagállamaiban a belépésre, a tartózkodásra és az ottlakásra vonatkozó feltételeknek.

(1)  Az uniós migrációs politika hitelességének, valamint megfelelő és hatékony működésének biztosítására irányuló átfogó erőfeszítéseknek alapvető részét képezi azon harmadik országbeli állampolgárok – az alapvető jogok és különösen a visszaküldés tilalmát kimondó elv maradéktalan tiszteletben tartása mellett és a 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv9 rendelkezéseinek megfelelően megvalósuló – visszatérése, akik nem vagy már nem felelnek meg az Unió területére való belépésre vagy az ott-tartózkodásra vonatkozó feltételeknek.

___________________

___________________

9. Az Európai Parlament és a Tanács 2008/115/EK irányelve (2008. december 16.) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról (HL L 348., 2008.12.24., 98. o.).

9 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/115/EK irányelve (2008. december 16.) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról (HL L 348., 2008.12.24., 98. o.).

Módosítás     2

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Ez a rendelet figyelembe veszi az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, amely 1948. december 10-én került elfogadásra, a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. július 28-i egyezményt, a menekültek helyzetére vonatkozó 1967. január 31-i jegyzőkönyvet, az ENSZ 1989. november 20-i, a gyermek jogairól szóló egyezményét és a 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkét. Ezen rendelet végrehajtása során a tagállamoknak figyelembe kell venniük „a gyermek érdekének elsődlegességét”.

Módosítás     3

Rendeletre irányuló javaslat

1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  Alapvető fontosságú a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának és a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok 1966. december 16-i Nemzetközi Egyezségokmányának, valamint ezek jegyzőkönyveinek figyelembevétele.

Módosítás     4

Rendeletre irányuló javaslat

1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c)  Alapvető fontosságú a hontalan személyek jogállásáról szóló, 1954. szeptember 28-i ENSZ-egyezmény figyelembevétele.

Módosítás     5

Rendeletre irányuló javaslat

1 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1d)  Alapvető fontosságú az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény figyelembevétele.

Módosítás     6

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok nemzeti hatóságai nehézségeket tapasztalnak az érvényes úti okmánnyal nem rendelkező, illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérése során.

(2)  Mivel az Unió területén nem szabályszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok nem rendelkeznek érvényes úti okmányokkal, a tagállamok nemzeti hatóságai súlyos nehézségekbe ütköznek, amikor jogszerűen és biztonságosan vissza kívánják juttatni őket a célországukba.

Módosítás     7

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Annak ellenére, hogy az 1994. november 30-i tanácsi ajánlás1a szabványos úti okmányról rendelkezett, az úti okmány egységesítésének továbbra is tapasztalható hiánya hozzájárul az Unió által harmadik országokkal kötött visszafogadási megállapodások keretében a visszatéréshez biztosított úti okmányok, valamint általában az okmány harmadik országok által történő alacsony szintű elfogadottságához. Ez az alacsony szintű elfogadottság gyakran a visszatéréshez biztosított jelenlegi úti okmányok változó formátumára, szabványaira és biztonsági jellemzőire is visszavezethető.

 

_________________

 

1a A Tanács 1994. november 30-i ajánlása a harmadik ország állampolgárai kiadatására szolgáló szabványos úti okmány elfogadásáról (HL C 274., 1996.6.19., 18. o.).

Módosítás     8

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A nem kielégítő visszatérési ráta javításához elengedhetetlenül fontos fejleszteni a visszatérés és a visszafogadás terén az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok főbb származási és tranzitországaival folytatott együttműködést.

(3)  A nem kielégítő visszatérési ráta javításához elengedhetetlenül fontos fejleszteni a visszatérés és a visszafogadás terén az Unió területén nem szabályszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok főbb származási és tranzitországaival folytatott együttműködést, többek között a megerősített együttműködést. Ez magában foglalja a harmadik országbeli állampolgárok visszatéréséhez biztosított európai úti okmány javítását.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A harmadik országbeli hatóságok – többek között annak nem kielégítő biztonsági szabványai miatt – nem fogadják el széles körben a harmadik országbeli állampolgárok kiutasítása céljából kiadott jelenlegi szabványos úti okmányt, amelyet az 1994. november 30-i tanácsi ajánlás1 hozott létre.

(4)  A harmadik országbeli hatóságok különböző okokból – többek között a harmonizált és megfelelő biztonsági szabványok és közös technikai jellemzők, többek között a hamisítás és a meghamisítás elleni védelem hiánya, valamint az egyes tagállamok által alkalmazott különböző formátumok és különböző megkövetelt információk, továbbá az űrlapok kitöltésére rendelkezésre álló nyelvek száma miatt – nem fogadják el széles körben a harmadik országbeli állampolgárok visszatérése céljából kiadott jelenlegi szabványos úti okmányt, amelyet az 1994. november 30-i tanácsi ajánlás1 hozott létre.

____________________

____________________

1 A Tanács 1994. november 30-i ajánlása a harmadik ország állampolgárai kiadatására szolgáló szabványos úti okmány elfogadásáról (HL C 274., 1996.6.19., 18. o.).

1 A Tanács 1994. november 30-i ajánlása a harmadik ország állampolgárai kiadatására szolgáló szabványos úti okmány elfogadásáról (HL C 274., 1996.6.19., 18. o.).

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Ezért erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a harmadik országok elfogadják a visszatéréshez kiadott európai laissez-passer tökéletesített változatát visszatérési célú referenciadokumentumként.

(5)  Ezért erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a harmadik országok elfogadják a visszatéréshez kiadott európai laissez-passer tökéletesített és harmonizált változatát visszatérési célú dokumentumként.

Módosítás     11

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérésének és visszafogadásának megkönnyítése érdekében kívánatos létrehozni a harmadik országbeli állampolgárok visszatéréséhez biztosított, biztonságosabb európai úti okmányt. Az okmány továbbfejlesztett biztonsági jellemzői révén ösztönözhető annak elfogadása a harmadik országok körében. E dokumentumnak elő kell segítenie a visszatérések megvalósítását mind a harmadik országokkal kötött visszafogadási egyezményekkel vagy egyéb megállapodásokkal összefüggésben, mind a hivatalos megállapodásokban nem részt vevő harmadik országokkal a visszatéréssel kapcsolatban folytatott együttműködéssel összefüggésben.

(6)  A harmadik országbeli állampolgárok visszatéréséhez biztosított, biztonságosabb és egységes európai úti okmányt kell létrehozni az Unió területén nem szabályszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérésének és visszafogadásának megkönnyítésére. Az okmány biztonsági és technikai jellemzőinek továbbfejlesztése elősegítheti annak harmadik országok általi elismerését. E dokumentumnak elő kell segítenie a visszatérések megvalósítását mind az Unió vagy a tagállamok által harmadik országokkal kötött visszafogadási egyezményekkel vagy az Unió által harmadik országokkal kötött egyéb jogi megállapodásokkal összefüggésben, mind a hivatalos megállapodásokban részt nem vevő harmadik országokkal a visszatéréssel kapcsolatban folytatott együttműködéssel összefüggésben.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A saját állampolgárok visszafogadása a nemzetközi szokásjog szerinti kötelezettség, amelyet minden tagállamnak be kell tartania. Az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS) országok vonatkozásában erről a kötelezettségről továbbá rendelkezik az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között 2000. június 23-án Cotonouban aláírt partnerségi megállapodás1a 13. cikke, amely minden aláíró államot kötelez arra, hogy minden további formaság nélkül visszafogadják saját állampolgáraikat.

 

___________________

 

1a HL L 317., 2000.12.15., 3. o.

Módosítás     13

Rendeletre irányuló javaslat

6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b)  A tagállamok és harmadik országok közötti kétoldalú megállapodásokkal szemben elsőbbséget élvező új uniós visszafogadási egyezményekről folytatott tárgyalások egy egységesebb visszatérési politika keretein belül e rendelet hatékonyabb végrehajtását biztosítanák.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az Unió harmadik országokkal kötött visszafogadási egyezményeiben szorgalmazni kell a visszatéréshez biztosított európai úti okmány elismerését. A tagállamoknak kétoldalú és egyéb megállapodásokban, valamint hivatalos megállapodások hatályán kívül eső harmadik országokkal a visszatéréssel kapcsolatban folytatott együttműködés során szorgalmazniuk kell a visszatéréshez biztosított európai úti okmány elismerését.

(7)  Az Unió harmadik országokkal kötött visszafogadási egyezményeiben szorgalmazni kell a visszatéréshez biztosított európai úti okmány belefoglalását a feltételek közé. A tagállamoknak ezenkívül a hivatalos megállapodásokban részt nem vevő harmadik országokkal kötött kétoldalú és egyéb jogi megállapodásokban törekedniük kell arra, hogy garanciát kapjanak a visszatéréshez biztosított európai úti okmány elismerésére.

Módosítás     15

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  Ha az Unióval vagy a tagállamokkal visszafogadási egyezményeket kötő harmadik országok megtagadják a visszatéréshez biztosított európai úti okmány jogszerű elismerését, akkor erre az elutasításra vonatkozóan hivatalos magyarázatot kell adni.

Módosítás     16

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Kívánatos, hogy a visszatéréshez biztosított európai úti okmány segítse elő a tagállamok és a harmadik országok közigazgatására nehezedő adminisztratív és bürokratikus teher csökkentését, valamint az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatéréséhez és visszafogadásához szükséges adminisztratív eljárások hosszának csökkentését, a konzuli szolgáltatásokra is kiterjedően.

(8)  Kívánatos, hogy a visszatéréshez biztosított európai úti okmány segítse elő a tagállamok és a harmadik országok közigazgatására nehezedő adminisztratív és bürokratikus teher csökkentését, valamint a visszatérő személyek alapvető jogainak – köztük a menedékjog, a kitoloncolással, a kiutasítással és a kiadatással szembeni védelemhez, a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jog – sérelme nélkül a nem szabályszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatéréséhez és visszafogadásához szükséges adminisztratív eljárások hosszának csökkentését, a konzuli szolgáltatásokra is kiterjedően.

Indokolás

Ez a rendelet a Charta 47. cikkében említett hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz; a 18. cikkben említett menedékjoghoz, valamint a Charta 19. cikkében említett, a kitoloncolással, a kiutasítással és a kiadatással szembeni védelem elvéhez való jog sérelme nélkül alkalmazandó.

Módosítás     17

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Szükséges, hogy e rendelet csak a visszatéréshez kiadott európai úti okmány formátumát és technikai előírásait harmonizálja, az ilyen dokumentumok kiadására vonatkozó szabályokat ne.

(9)  Szükséges, hogy e rendelet csak a visszatéréshez kiadott európai úti okmány formátumát és biztonsági és technikai előírásait harmonizálja, különösen a hamisítás és a meghamisítás elleni védelem tekintetében, és ne rögzítse az ilyen dokumentumok kiadására vonatkozó szabályok harmonizálásának jogi követelményeit, sem pedig e harmonizáció érdemeit.

Módosítás     18

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  A tagállamoknak minden szükséges lépést meg kell tenniük a visszatéréshez biztosított európai úti okmány rendszeres használatának biztosítására, hogy biztosítsák az Unió területén nem szabályszerűen tartózkodó migránsok tényleges visszatérését a 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően és az uniós jogszabályok teljes mértékű tiszteletben tartása mellett. A visszatéréshez biztosított európai úti okmány hatékonyságának javítása érdekében késedelem nélkül ki kell állítani azt.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

9 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9b)  A visszatéréshez biztosított úti okmányok formátumával és elismerésével kapcsolatos közös megközelítés célja általában a visszatéréssel és visszafogadással kapcsolatos együttműködés fokozása, és a tagállamoknak, a Bizottságnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak kiemelt figyelmet kell fordítania a visszafogadásra a rendezetlen jogállású migránsok származási országaival politikai szinten ezzel kapcsolatban folytatott minden kapcsolattartás során annak biztosítása érdekében, hogy következetes üzenetet küldjünk ezeknek az országoknak. A származási országokkal való ezen együttműködés további fontos pontjaként kell kezelni a rendezetlen jogállású migránsok személyazonosítását és az úti okmányok kiállítását. Ezzel összefüggésben elengedhetetlen a származási országok diplomáciai képviseleteivel való együttműködés, amelynek javítása kiemelt feladat.

Módosítás     20

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A visszatéréshez biztosított európai úti okmány tartalmát és technikai előírásait a magas szintű technikai és biztonsági normák érvényesülésének biztosítása érdekében harmonizálni kell, különös tekintettel a hamisítás és meghamisítás elleni védelemre. Az okmánynak felismerhető, harmonizált biztonsági jellemzőkkel kell rendelkeznie. Már jelenleg is hatályban vannak magas szintű technikai és biztonsági normák, ahogy ezeket a 333/2002/EK tanácsi rendelet11 2. cikke meghatározza; ezeket tehát alkalmazni kell a visszatéréshez biztosított európai úti okmányra.

(11)  A visszatéréshez biztosított európai úti okmány tartalmát és technikai előírásait a magas szintű technikai és biztonsági normák érvényesülésének biztosítása érdekében harmonizálni kell, különös tekintettel a hamisítás és meghamisítás elleni védelemre. Az okmánynak felismerhető, harmonizált biztonsági jellemzőkkel kell rendelkeznie. Már jelenleg is hatályban vannak a magas szintű technikai és biztonsági normáknak megfelelő követelmények, ahogy ezeket a 333/2002/EK tanácsi rendelet11 2. cikke meghatározza, ezeket tehát alkalmazni kell a visszatéréshez biztosított európai úti okmányra.

_________________

_________________

11 A Tanács 2002. február 18-i 333/2002/EK rendelete az érintett tagállam által el nem ismert úti okmányok birtokosai részére a tagállamok által kiadott vízumok beillesztésére szolgáló űrlapok egységes formátumáról (HL L 53., 2002.2.23., 4. o.).

11 A Tanács 2002. február 18-i 333/2002/EK rendelete az érintett tagállam által el nem ismert úti okmányok birtokosai részére a tagállamok által kiadott vízumok beillesztésére szolgáló űrlapok egységes formátumáról (HL L 53., 2002.2.23., 4. o.).

Módosítás     21

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)  A tagállamoknak az egymás közötti, illetve a migrációs politikáért felelős uniós ügynökségekkel folytatott információcsere megkönnyítése érdekében nyilvántartást kell vezetniük a visszatéréshez biztosított európai úti okmányok kiállításáról.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Annak érdekében, hogy a visszatéréshez biztosított európai úti okmány mintája egyes nem alapvető fontosságú elemei tekintetében módosítható vagy kiegészíthető legyen, a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikke szerinti jogi aktusokat fogadjon el. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is.

(12)  Annak érdekében, hogy a visszatéréshez biztosított európai úti okmány mintája egyes nem alapvető fontosságú elemei tekintetében módosítható vagy kiegészíthető legyen, továbbá a migráció területén működő uniós ügynökségek között az uniós úti okmányok biztosítása, a dokumentumok kibocsátása és a harmadik országokkal folytatott konzuli együttműködés fokozása céljából folytatott együttműködés előmozdítása érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikke szerinti jogi aktusokat fogadjon el. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és a hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok és az Unió migrációs politikáért felelős ügynökségei személyzetét bevonja, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak1a megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kézhez kap minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

 

___________________

 

1a HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  A személyes adatok a tagállamok által e rendelet keretei között végzett feldolgozása tekintetében az illetékes hatóságok e rendelet alkalmazásában feladataikat a 95/46/EK irányelvet12 átültető törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekkel összhangban végzik.

(14)  A személyes adatok a tagállamok által e rendelet keretei között végzett feldolgozása tekintetében az illetékes hatóságok e rendelet alkalmazásában feladataikat az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel1a és az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi irányelvet1b átültető törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekkel összhangban végzik.

__________________

 

12 Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

 

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

 

1b Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/680 irányelve a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89. o.)

Módosítás     24

Rendeletre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a)  Időben el kell végezni az e rendelet által a kiutasítási határozatok végrehajtására kifejtett hatás értékelésére irányuló vizsgálatot. Ezen értékelés keretében a Bizottságnak valamennyi kiutasítási határozatot figyelembe kell vennie, függetlenül attól, hogy azokat milyen keretek között hozták.

Módosítás     25

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és betartja az Európai Unió Alapjogi Chartájában kifejezett elveket, különös tekintettel a kitoloncolással, a kiutasítással és a kiadatással szembeni védelemre, amelyről a Charta 19. cikke rendelkezik.

(23)  E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és betartja az Európai Unió Alapjogi Chartájában (a Charta) elismert elveket, különös tekintettel a Charta 1. cikkében említett emberi méltóságra, valamint a kitoloncolással, a kiutasítással és a kiadatással szembeni védelemre, amelyről a Charta 19. cikke rendelkezik. Ez a rendelet a Charta 47. cikkében említett, a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz, valamint a Charta 18. cikkében foglalt, a menedékjoghoz való jog sérelme nélkül alkalmazandó.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a rendelet megállapítja a harmadik országbeli állampolgárok visszatéréséhez biztosított európai úti okmány formátumát és az arra vonatkozó technikai előírásokat.

Ez a rendelet megállapítja az azon harmadik országbeli állampolgárok visszatéréséhez biztosított harmonizált európai úti okmány közös formátumát és az okmányra vonatkozó biztonsági és technikai előírásokat, akik nem szabályszerűen tartózkodnak az Unió területén.

Módosítás     27

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a.  „uniós visszafogadási egyezmények”: az Unió és harmadik országok között kötött, kölcsönös kötelezettségeken alapuló egyezmények, amelyek célja az Unió területén nem szabályszerűen tartózkodó személyek EUMSZ 79. cikke (3) bekezdésével összhangban történő visszatérésének megkönnyítése.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A visszatéréshez biztosított európai úti okmány formátumának meg kell felelnie a mellékletben rögzített mintának. A harmadik országbeli állampolgárra vonatkozóan a következő információkat tartalmazza:

(1)  A visszatéréshez biztosított európai úti okmány formátumának meg kell felelnie a mellékletben rögzített mintának. Az Unió területén nem szabályszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárra vonatkozóan a következő információkat tartalmazza:

a)  a harmadik országbeli állampolgár neve, vezetékneve, születési ideje, neme, állampolgársága, megkülönböztető jegyei, és amennyiben ismert, a visszatérési harmadik országbeli lakcíme;

a)  a harmadik országbeli állampolgár neve, vezetékneve, születési ideje, neme, állampolgársága, megkülönböztető jegyei, és amennyiben ismert, a visszatérési harmadik országbeli lakcíme;

b)  fénykép;

b)   igazolványkép;

c)  a kiadó hatóság, a kibocsátás időpontja és az érvényességi idő.

c)  a kiadó hatóság, a kibocsátás időpontja és az érvényességi idő.

(2)  A visszatéréshez biztosított európai úti okmány a kiutasítási határozatot kiadó tagállam hivatalos nyelvén vagy nyelvein jön létre, és adott esetben angolra és franciára is lefordítják.

(2)   A visszatéréshez biztosított európai úti okmány a kiutasítási határozatot kiadó tagállam hivatalos nyelvén vagy nyelvein jön létre, és angolra és franciára, valamint lehetőség szerint a visszatérési harmadik ország egyik hivatalos nyelvére is lefordítják.

(3)  Az okmány a visszatérési harmadik országba irányuló egyszeri utazásra érvényes.

(3)  Az okmány a visszatérő személy visszatérési harmadik országba való megérkezésével záruló egyszeri utazásra érvényes.

(4)  Szükség esetén a visszatéréshez biztosított európai úti okmányhoz a harmadik országbeli állampolgárok visszatéréséhez szükséges egyéb dokumentumok csatolhatók.

(4)  Szükség esetén az Unió területén nem szabályszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszafogadásának megkönnyítése céljából a visszatéréshez biztosított európai úti okmányhoz egyéb rendelkezésre álló lényeges dokumentumok is csatolhatók, feltéve, hogy azok nem veszélyeztetik a visszatérő magánéletét, szabadságát vagy vagyonát, és tiszteletben tartják az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint az (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésekben foglalt adatvédelmi biztosítékokat. A kitoloncolás esetében a visszatérés előtt elvégzett orvosi vizsgálatot követően egy utazásra való alkalmasságot igazoló nyilatkozatot kell a visszatéréshez biztosított európai úti okmányhoz csatolni.

(5)  A Bizottság a 6. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el a visszatéréshez biztosított európai úti okmány formátumának megváltoztatása érdekében.

(5)  A Bizottság a 6. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el a visszatéréshez biztosított európai úti okmány formátumával kapcsolatos, a 3. cikk (1) bekezdésében említett nem alapvető fontosságú elemek megváltoztatása érdekében.

Módosítás     29

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A visszatéréshez biztosított európai úti okmány biztonsági jellemzői és technikai előírásai megfelelnek a 333/2002/EK tanácsi rendelet 2. cikkében rögzítetteknek.

(1)  A visszatéréshez biztosított európai úti okmány biztonsági jellemzői és technikai előírásai a 333/2002/EK tanácsi rendelet 2. cikkében már rögzítetteket teszik naprakésszé, a kiállított okmány biztonságát és védelmét garantáló digitális elemek bevonása érdekében.

Módosítás     30

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A visszatéréshez biztosított európai úti okmányt díjmentesen adják ki a harmadik országbeli állampolgár számára.

A visszatéréshez biztosított európai úti okmányt díjmentesen adják ki a nem szabályszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgár számára.

Módosítás     31

Rendeletre irányuló javaslat

7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7a. cikk

 

Felülvizsgálat

 

(1)  A Bizottság legkésőbb az e rendelet hatálybalépésétől számított 18 hónap elteltével felülvizsgálja ezt a rendeletet, hogy részletesen értékelje annak a kiutasítási határozatok hatékony végrehajtására gyakorolt hatását, és azt, hogy módosítani kell-e a visszatéréshez biztosított európai úti okmány bármely jellemzőjét.

 

(2)  Az értékelés során a Bizottság figyelembe veszi a harmadik országokkal fennálló, az Unió által kötött, illetve kétoldalú visszafogadási egyezmények vagy egyéb megállapodások keretében, valamint a hivatalos megállapodásokban részt nem vevő harmadik országokkal a visszatéréssel kapcsolatban folytatott együttműködés keretében végrehajtott visszatérési műveleteket.

 

(3)  E felülvizsgálat céljából a tagállamok minden lényeges információt és statisztikát a Bizottság rendelkezésére bocsátanak a visszatérési célú európai úti okmányok kiadásáról, a kiutasítási határozatok végrehajtásáról, az okmány egyes harmadik országokban való elismerésének arányáról és azon személyek számáról, akik számára egynél több visszatérési célú úti okmány került kibocsátásra.

 

(4)  A Bizottság – adott esetben jogalkotási javaslat kíséretében – e felülvizsgálat eredményét az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő […] napon lép hatályba.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő [huszadik] napon lép hatályba.


INDOKOLÁS

A nemzetközi védelemre nem jogosult személyek visszaküldésének kiemelt célt kell jelentenie az Európai Unió számára. A rendezetlen jogállású migránsok visszatérési arányának javítása létfontosságú az EU menedékjogi rendszerének teljessége, az uniós tagállamok és harmadik országok közötti együttműködés és az uniós polgárok bizalmának fenntartása szempontjából. A jelenlegi migrációs válság stabilizálása, a tagállamokra és az uniós ügynökségekre nehezedő nyomás enyhítése és az EU-n belüli kapacitás és források növelése érdekében hosszú távú megoldást kell biztosítani.

Az EU nem lehet továbbra is elégedett az elutasított menedékkérők jelenlegi visszatérési arányával. A jelenlegi szabványos uniós úti okmány jelentős javításra szorul formátuma és alkalmazása tekintetében annak érdekében, hogy harmadik országok jobban elismerjék és hatékony legyen. Az úti okmány formátumának harmonizálásával a tagállamok csökkentik a bürokráciát, az eltéréseket, a költségeket és a várakozási időszakokat, és remélhetőleg nő az okmány elfogadottsága a harmadik országokban.

Sok harmadik ország a mai napig nem hajlandó elfogadni az uniós tagállamok által kiadott visszatérési célú okmányokat, mert azok rossz minőségű dokumentumok. Az EU-nak magasabb szintű technikai és biztonsági normákat kell biztosítania, különös tekintettel a hamisítás és a meghamisítás elleni védelemre. Az előadó ezért azt javasolja, hogy technikai követelményeket kell megállapítani a fénykép tekintetében, javítani kell az úti okmány általános biztonsági jellemzőit, és az úti okmányokat le kell fordítani mind az uniós nyelvekre, mind az érintett harmadik országok nyelveire a folyamat felgyorsítása érdekében.

Az előadó továbbá javasolja az úti okmány alkalmazásának – többek között az úti okmány egyes harmadik országok általi elismerésének aránya tekintetében való – rendszeres és alapos felülvizsgálatát és elemzését, valamint az esetlegesen szükséges fejlesztések megvizsgálását. Ezt a folyamatot rendszeresen el kell végezni az EU-ban jelenleg tapasztalható migrációs válságra való tekintettel. A menedékjog és a migráció területén nem megengedhető, hogy egyes eszközök éveken át ne működjenek, mielőtt hiányosságaikat orvosolják.

A tagállamok között az úti okmányok kibocsátásával és az érvényes úti okmányokkal nem rendelkező, illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok jegyzékén szereplő személyekkel kapcsolatban folytatott információcsere biztosítása alapvető fontosságú az EU-n belüli menedékjogi határozatok kölcsönös elismerésének növelése és az elutasított menedékkérők továbbutazásának elkerülése érdekében. Ezért az előadó azt javasolja, hogy a tagállamok által kiadott úti okmányok másolata kerüljön feltöltésre az EURODAC rendszerbe és a Schengeni Információs Rendszerbe.

Az előadó megjegyzi, hogy ösztönözni kell az úti okmány használatát az egyéb uniós ügynökségek munkája, az Európai Külügyi Szolgálat tevékenységei és a FRONTEX és EASO ügynökségek jövőbeli fejlesztései révén. Az előadó hangsúlyozza, hogy az úti okmány széles körű elismerése és hatékonyságának növelése érdekében ennek az okmánynak az EU azon határozott törekvésének részét kell képeznie, hogy tartósabb és hatékonyabb visszafogadási megállapodásokat kössön harmadik országokkal. Az okmány elismerését minden jövőbeli uniós visszafogadási és együttműködési megállapodás feltételévé kell tenni.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatéréséhez szükséges európai utazási okmány

Hivatkozások

COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

15.12.2015

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

1.2.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

1.2.2016

DEVE

1.2.2016

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

AFET

1.2.2016

DEVE

4.2.2016

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Jussi Halla-aho

15.2.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

29.2.2016

21.4.2016

30.5.2016

 

Az elfogadás dátuma

30.5.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

39

9

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Othmar Karas, Ilhan Kyuchyuk, Keith Taylor, Lieve Wierinck

Benyújtás dátuma

6.6.2016


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

39

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lieve Wierinck

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara, Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Reimer Böge, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Othmar Karas, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

9

-

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat

S&D

Soraya Post

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Keith Taylor, Bodil Valero

2

0

EFDD

Beatrix von Storch

ENF

Edouard Ferrand

A jelek magyarázata:

+  :  mellette

-  :  ellenszavazat

0  :  tartózkodás

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat