Procedūra : 2015/0306(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0201/2016

Pateikti tekstai :

A8-0201/2016

Debatai :

PV 14/09/2016 - 15
CRE 14/09/2016 - 15

Balsavimas :

PV 15/09/2016 - 11.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0352

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 787kWORD 427k
6.6.2016
PE 578.713v02-00 A8-0201/2016

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos kelionės dokumento neteisėtai ES esantiems trečiųjų šalių piliečiams grąžinti

(COM(2015) 0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Jussi Halla-aho

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos kelionės dokumento neteisėtai ES esantiems trečiųjų šalių piliečiams grąžinti

(COM(2015) 0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015) 0668),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 79 straipsnio 2 dalies c punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0405/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0201/2016),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  trečiųjų šalių piliečių, neatitinkančių arba nebeatitinkančių atvykimo, buvimo ar gyvenimo Sąjungos valstybėje narėse sąlygų, grąžinimas, visapusiškai laikantis pagrindinių teisių, visų pirma negrąžinimo (non-refoulement) principo, ir atsižvelgiant į Direktyvos 2008/115/EB nuostatas, yra vienas svarbiausių visapusiškos strategijos aspektų siekiant užtikrinti patikimą ir tinkamą Sąjungos migracijos politikos veikimą, sumažinti neteisėtą migraciją ir atgrasyti nuo jos;

(1)  trečiųjų šalių piliečių, neatitinkančių arba nebeatitinkančių atvykimo ar gyvenimo Sąjungos teritorijoje sąlygų, grąžinimas, visapusiškai laikantis pagrindinių teisių, visų pirma negrąžinimo (angl. non-refoulement) principo, ir atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/115/EB9 nuostatas, yra vienas svarbiausių visapusiškos strategijos aspektų siekiant užtikrinti patikimumą ir tinkamą bei veiksmingą Sąjungos migracijos politikos veikimą, sumažinti neteisėtą migraciją ir atgrasyti nuo jos;

___________________

___________________

9. 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, 2008 12 24, p. 98).

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, 2008 12 24, p. 98).

Pakeitimas     2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  šiame reglamente turėtų būti atsižvelgiama į 1948 m. gruodžio 10 d. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, 1951 m. liepos 28 d. Konvenciją dėl pabėgėlių statuso ir šios konvencijos 1967 m. sausio 31 d. protokolą, 1989 m. lapkričio 20 d. Vaiko teisių konvenciją ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/115/ES 10 straipsnį. Taikydamos šį reglamentą valstybės narės pirmiausia turėtų atsižvelgti į vaiko interesus.

Pakeitimas     3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1b)  būtina atsižvelgti į 1966 m. gruodžio 16 d. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą ir Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą bei jų protokolus;

Pakeitimas     4

Pasiūlymas dėl reglamento

1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1c)  būtina atsižvelgti į Jungtinių Tautų 1954 m. rugsėjo 28 d. Konvenciją dėl asmenų be pilietybės statuso;

Pakeitimas     5

Pasiūlymas dėl reglamento

1 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1d)  būtina atsižvelgti į Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją;

Pakeitimas     6

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  valstybių narių nacionalinės institucijos patiria sunkumų grąžindamos neteisėtai jų teritorijose esančius ir galiojančių kelionės dokumentų neturinčius trečiųjų šalių piliečius;

(2)  kadangi kai kurie Sąjungos teritorijoje neteisėtai gyvenantys trečiųjų šalių piliečiai neturi galiojančių kelionės dokumentų, valstybių narių nacionalinės valdžios institucijos patiria didelių sunkumų teisėtai ir saugiai grąžindamos juos į šalį, į kurią jie turi būti grąžinami;

Pakeitimas     7

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  neatsižvelgiant į tai, kad 1994 m. lapkričio 30 d. Tarybos rekomendacijoje1 nustatytas standartinis kelionės dokumentas, tai, kad Sąjungoje vis dar nėra suderinto grąžinamosios kelionės dokumento, yra vienas iš pagrindinių veiksnių, kad tokie kelionės dokumentai Sąjungos readmisijos susitarimuose su trečiosiomis šalimis ir apskritai dokumentai menkai pripažįstami. Dažnai šie dokumentai menkai pripažįstami taip pat dėl to, kad galiojančių grąžinamosios kelionės dokumentų formatas, standartai ir apsauginės savybės skiriasi;

 

_________________

 

1a 1994 m. lapkričio 30 d. Tarybos rekomendacija dėl išsiunčiamų trečiųjų šalių piliečių tipinio kelionės dokumento patvirtinimo (OL C 274, 1996 6 19, p. 18).

Pakeitimas     8

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  norint padidinti grąžinamų asmenų dalį, kuri šiuo metu yra nepakankama, būtina grąžinimo ir readmisijos srityje geriau bendradarbiauti su svarbiausiomis neteisėtai ES esančių trečiųjų šalių piliečių kilmės ir tranzito šalimis;

(3)  norint padidinti grąžinamų asmenų dalį, kuri šiuo metu yra nepakankama, būtina grąžinimo ir readmisijos srityje geriau bendradarbiauti, įskaitant tvirtesnį bendradarbiavimą, su svarbiausiomis neteisėtai Sąjungos teritorijoje esančių trečiųjų šalių piliečių kilmės ir tranzito šalimis. Šis bendradarbiavimas apima Europos neteisėtai ES esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinamosios kelionės dokumento patobulinimą;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  dabartinį tipinį išsiunčiamų trečiųjų šalių piliečių kelionės dokumentą, kuris buvo nustatytas 1994 m. lapkričio 30 d. Tarybos rekomendacijoje, priima ne visos trečiųjų šalių valdžios institucijos, be kita ko, dėl neadekvačių apsaugos standartų;

(4)  dabartinį standartinį repatrijuojamų trečiųjų šalių piliečių kelionės dokumentą, kuris buvo nustatytas 1994 m. lapkričio 30 d. Tarybos rekomendacijoje1, priima ne visos trečiųjų šalių valdžios institucijos, dėl įvairių priežasčių, įskaitant nesuderintus ir neadekvačius jo apsaugos standartus ir nepakankamas bendras technines savybes, apsaugą nuo padirbinėjimo ir klastojimo, taip pat dėl skirtingo formato ir informacijos reikalavimų kiekvienoje atskiroje valstybėje narėje ir kalbų, kuriomis teikiamos formos, skaičiaus;

____________________

____________________

11994 m. lapkričio 30 d. Tarybos rekomendacija dėl išsiunčiamų trečiųjų šalių piliečių tipinio kelionės dokumento patvirtinimo (OL C 274, 1996 9 19, p. 18).

11994 m. lapkričio 30 d. Tarybos rekomendacija dėl išsiunčiamų trečiųjų šalių piliečių tipinio kelionės dokumento patvirtinimo (OL C 274, 1996 9 19, p. 18).

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  todėl būtina skatinti trečiąsias šalis priimti patobulintą Europos grąžinimo laissez-passer kaip pamatinį grąžinimo dokumentą;

(5)  todėl būtina skatinti trečiąsias šalis pripažinti patobulintą ir suderintą Europos grąžinimo laissez-passer kaip pamatinį grąžinimo dokumentą;

Pakeitimas     11

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  siekiant palengvinti neteisėtai ES esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimą ir readmisiją, reikėtų nustatyti saugesnį Europos kelionės dokumentą, skirtą neteisėtai ES esantiems trečiųjų šalių piliečiams grąžinti. Geresnės apsauginės savybės turėtų palengvinti jo pripažinimą trečiosiose šalyse. Toks dokumentas turėtų padėti vykdyti grąžinimo operacijas readmisijos susitarimų ir kitų susitarimų su trečiosiomis šalimis kontekste bei su grąžinimu susijusio bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis, su kuriomis nesudaryta oficialių susitarimų, kontekste;

(6)  siekiant palengvinti neteisėtai Sąjungos teritorijoje esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimą ir readmisiją, reikėtų nustatyti suderintą saugesnį Europos kelionės dokumentą, skirtą trečiųjų šalių piliečiams grąžinti. Geresnės apsauginės ir techninės savybės turėtų palengvinti jo pripažinimą trečiosiose šalyse. Toks dokumentas turėtų padėti vykdyti grąžinimo operacijas kalbant apie Sąjungos arba valstybių narių su trečiosiomis šalimis sudarytus readmisijos susitarimus ir kitus Sąjungos ir trečiųjų šalių teisinius susitarimus ir apie su grąžinimu susijusį bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, su kuriomis nesudaryta oficialių susitarimų;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  savo šalies piliečių readmisija yra tarptautinėje paprotinėje teisėje nustatyta pareiga, kurią turi vykdyti visos valstybės. Kalbant apie Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybes, ši pareiga įtraukta ir į partnerystės susitarimo, kurį 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašė AKR valstybių grupės narės ir Europos bendrija ir jos valstybės narės1a ir pagal kurį visos susitarimo šalys įsipareigoja vykdyti savo piliečių readmisiją be jokių papildomų formalumų, 13 straipsnį;

 

___________________

 

1a OL L 317, 2000 12 15, p. 3.

Pakeitimas     13

Pasiūlymas dėl reglamento

6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6b)  derybos dėl naujų Sąjungos readmisijos susitarimų, kurie turėtų būti laikomi viršesniais už dvišalius valstybių narių ir trečiųjų šalių susitarimus, padėtų užtikrinti veiksmingesnį šio reglamento įgyvendinimą pagal nuoseklesnę grąžinimo politiką;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  readmisijos susitarimais, kuriuos Sąjunga sudarė su trečiosiomis šalimis, turėtų būti siekiama pripažinti Europos grąžinamosios kelionės dokumentą. Valstybės narės turėtų siekti, kad Europos grąžinamosios kelionės dokumentas būtų pripažįstamas dvišaliuose susitarimuose ir kituose dokumentuose, taip pat vykdant su grąžinimu susijusį bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, su kuriomis nesudaryta oficialių susitarimų;

(7)  reikėtų siekti, kad readmisijos susitarimų, kuriuos Sąjunga sudarė su trečiosiomis šalimis, sąlygose būtų nustatytas Europos grąžinamosios kelionės dokumentas. Valstybės narės turėtų siekti gauti garantiją, kad Europos grąžinamosios kelionės dokumentas būtų pripažįstamas dvišaliuose susitarimuose ir kituose teisiniuose susitarimuose su trečiosiomis šalimis, su kuriomis nesudaryta oficialių susitarimų;

Pakeitimas     15

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  jeigu trečiosios šalys, sudarančios readmisijos susitarimus su Sąjunga arba valstybėmis narėmis, atsisako teisiškai pripažinti Europos grąžinamosios kelionės dokumentą, jos turėtų oficialiai paaiškinti tokio atsisakymo priežastis;

Pakeitimas     16

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  Europos grąžinamosios kelionės dokumentas turėtų padėti sumažinti administracinę ir biurokratizmo naštą, tenkančią valstybių narių ir trečiųjų šalių administracijoms, įskaitant konsulatus, ir padėtų sutrumpinti administracines procedūras, reikalingas neteisėtai ES esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimui ir readmisijai vykdyti;

(8)  Europos grąžinamosios kelionės dokumentas turėtų padėti sumažinti administracinę ir biurokratizmo naštą, tenkančią valstybių narių ir trečiųjų šalių administracijoms, įskaitant konsulatus, ir, nepažeidžiant grąžinamų asmenų pagrindinių teisių, įskaitant teisę į prieglobstį, teisę į apsaugą perkėlimo, išsiuntimo ar ekstradicijos atveju ir teisę į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, padėtų sutrumpinti administracines procedūras, reikalingas neteisėtai ES esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimui ir readmisijai vykdyti;

Pagrindimas

Reglamentas taikomas nepažeidžiant chartijos 47 straipsnyje nustatytos teisės į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, chartijos 18 straipsnyje nustatytos teisės į prieglobstį ir chartijos 19 straipsnyje nustatytos teisės į apsaugą perkėlimo, išsiuntimo ar ekstradicijos atveju.

Pakeitimas     17

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  reglamentu turėtų būti suderintas Europos grąžinamosios kelionės dokumento formatas ir techninės specifikacijos, tačiau nederinamos tokio dokumento išdavimo taisyklės;

(9)  šiuo reglamentu turėtų būti suderintas tik Europos grąžinamosios kelionės dokumento formatas, apsauginės savybės ir techninės specifikacijos, visų pirma susijusios su apsauga nuo padirbinėjimo ir klastojimo, tačiau jame neturėtų būti nurodomi nei teisiniai tokio dokumento išdavimo taisyklių derinimo reikalavimai, nei tokio derinimo nauda;

Pakeitimas     18

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  valstybės narės turėtų imtis visų būtinų priemonių siekiant užtikrinti, kad būtų sistemingai naudojamas Europos grąžinamosios kelionės dokumentas, kad būtų užtikrintas veiksmingas neteisėtai Sąjungos teritorijoje esančių migrantų grąžinimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/115/EB ir visiškai laikantis Sąjungos teisės aktų; Siekiant, kad Europos grąžinamosios kelionės dokumentas būtų veiksmingesnis, jį reikia išduoti nevilkinant;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9b)  laikantis bendro požiūrio į grąžinamosios kelionės dokumentų formatą ir pripažinimą, norima didinti bendradarbiavimą grąžinimo ir readmisijos apskritai klausimais, o valstybės narės, Komisija ir EIVT prioritetą readmisijai turėtų teikti palaikydamos bet kokius reikiamus politinio lygmens ryšius su neteisėtų migrantų kilmės šalimis, siekiant užtikrinti, kad šios šalys aiškiai suprastų joms siunčiamą žinią. Vykdant tokį bendradarbiavimą su kilmės šalimis, dėmesys taip pat turi būti teikiamas neteisėtų migrantų identifikavimui ir kelionės dokumentų išdavimui. Šiuo požiūriu nepaprastai svarbus bendradarbiavimas su kilmės šalių diplomatinėmis atstovybėmis, tad jam turėtų būti teikiamas prioritetas;

Pakeitimas     20

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  reikėtų suderinti Europos grąžinamosios kelionės dokumento turinį ir technines specifikacijas, kad būtų užtikrinti aukšti techniniai ir apsaugos standartai, ypač susiję su apsaugos nuo padirbinėjimo ir klastojimo priemonėmis. Dokumentas turėtų turėti atpažįstamas suderintas apsaugines savybes. Aukšti techniniai ir apsaugos standartai jau yra nustatyti pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 333/200211 2 straipsnį; jie turėtų būti taikomi ir Europos grąžinamosios kelionės dokumentui;

(11)  reikėtų suderinti Europos grąžinamosios kelionės dokumento turinį ir technines specifikacijas, kad būtų užtikrinti aukšti techniniai ir apsaugos standartai, ypač susiję su apsaugos nuo padirbinėjimo ir klastojimo priemonėmis. Dokumentas turėtų turėti atpažįstamas suderintas apsaugines savybes. Aukštus techninius ir apsaugos standartus atitinkantys reikalavimai jau yra nustatyti pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 333/200211 2 straipsnį; taigi jie turėtų būti taikomi Europos grąžinamosios kelionės dokumentui;

_________________

_________________

11 2002 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 333/2002 dėl vienodo pavyzdžio vizų įklijų, valstybių narių išduodamų asmenims, turintiems kelionės dokumentus, kurių nepripažįsta tas įklijas rengianti valstybė narė (OL L 53, 2002 2 23, p. 4).

11 2002 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 333/2002 dėl vienodo pavyzdžio vizų įklijų, valstybių narių išduodamų asmenims, turintiems kelionės dokumentus, kurių nepripažįsta tas įklijas rengianti valstybė narė (OL L 53, 2002 2 23, p. 4).

Pakeitimas     21

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  siekdamos lengvai keistis informacija apie sprendimų grąžinti įgyvendinimą tiek tarpusavyje, tiek su už migracijos politiką atsakingomis Sąjungos agentūromis, valstybės narės turėtų sistemingai išsaugoti grąžinamosios kelionės dokumentų išdavimo įrašus;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  siekiant iš dalies pakeisti ar papildyti tam tikrus nebūtinus Europos grąžinamosios kelionės dokumento modelio elementus, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais;

(12)  siekiant iš dalies pakeisti ar papildyti tam tikrus nebūtinus Europos grąžinamosios kelionės dokumento modelio elementus ir palengvinti Sąjungos agentūrų bendradarbiavimą migracijos srityje siekiant teikti Sąjungos kelionės dokumentus, išduoti kelionės dokumentus ir tobulinti konsulinį bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat su ekspertais ir su valstybių narių kompetentingų institucijų bei Sąjungos agentūrų, atsakingų už migracijos politiką, darbuotojais, taip pat kad šios konsultacijos būtų rengiamos laikantis 2016 m. balandžio 13 d. tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros1a nustatytų principų. Visų pirma, siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pat metu, kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams suteikiama galimybė sistemingai dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, atliekančių su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

 

___________________

 

1a OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  vykdydamos savo užduotis ir tvarkydamos asmens duomenis pagal šį reglamentą, kompetentingos institucijos laikosi nacionalinių įstatymų ir kitų teisės aktų, kuriais į nacionalinę teisę perkeliamos Direktyvos 95/46/EB nuostatos;

(14)  vykdydamos savo užduotis ir tvarkydamos asmens duomenis pagal šį reglamentą, kompetentingos institucijos laikosi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/6791a ir nacionalinių įstatymų ir kitų teisės aktų, kuriais į nacionalinę teisę perkeliama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/6801b;

__________________

 

12 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

 

 

1a 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendras duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

 

1b 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).

Pakeitimas     24

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a)  reikia laiku tikrovėje įvertinti šio reglamento poveikį sprendimų grąžinti įgyvendinimui. Todėl Komisija turėtų atsižvelgti į visus sprendimus grąžinti nepriklausomai nuo jų priėmimo aplinkybių;

Pakeitimas     25

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  šiuo reglamentu užtikrinamos pagrindinės teisės ir laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje pripažintų principų, visų pirma susijusių su apsauga perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atveju, kaip nustatyta Chartijos 19 straipsnyje;

(23)  šiuo reglamentu užtikrinamos pagrindinės teisės ir laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje pripažintų principų, visų pirma susijusių su žmogiškuoju orumu pagal Chartijos 1 straipsnį ir apsauga perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atveju, kaip nustatyta Chartijos 19 straipsnyje. Šis reglamentas turėtų būti taikomas nepažeidžiant chartijos 47 straipsnyje nustatytos teisės į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą ir chartijos 18 straipsnyje nustatytos teisės į prieglobstį;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomas Europos kelionės dokumento, skirto trečiųjų šalių piliečiams grąžinti, formatas ir techninės specifikacijos.

Šiuo reglamentu nustatomas Europos darnaus grąžinamosios kelionės dokumento neteisėtai Sąjungos teritorijoje esantiems trečiųjų šalių piliečiams bendras formatas ir techninės bei apsaugos specifikacijos.

Pakeitimas     27

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  Sąjungos readmisijos susitarimai – tai susitarimai, kurie yra pagrįsti abipusiais įsipareigojimais ir kuriuos sudaro Sąjunga ir trečiosios šalys, kad palengvintų neteisėtai Sąjungos teritorijoje gyvenančių asmenų grąžinimą pagal SESV 79 straipsnio 3 dalį.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Europos grąžinamosios kelionės dokumento formatas atitinka priede pateiktą modelį. Jame pateikiama tokia informacija apie trečiosios šalies pilietį:

1.  Europos grąžinamosios kelionės dokumento formatas atitinka priede pateiktą modelį. Jame pateikiama tokia informacija apie neteisėtai Sąjungos teritorijoje esantį trečiosios šalies pilietį:

a)  vardas, pavardė, gimimo data, lytis, pilietybė, išskirtiniai požymiai ir, jei žinoma, trečiosios šalies piliečio adresas trečiojoje šalyje, į kurią grąžinama;

a)  vardas, pavardė, gimimo data, lytis, pilietybė, išskirtiniai požymiai ir, jei žinoma, trečiosios šalies piliečio adresas trečiojoje šalyje, į kurią grąžinama;

b)  nuotrauka;

b)   paso nuotrauka;

c)  dokumentą išduodanti institucija, išdavimo data ir galiojimo laikas.

c)  dokumentą išduodanti institucija, išdavimo data ir galiojimo laikas.

2.  Europos grąžinamosios kelionės dokumentas rengiamas sprendimą grąžinti išdavusios valstybės narės oficialiąja kalba ar kalbomis ir, prireikus, išverčiamas į anglų ir prancūzų kalbas.

2.   Europos grąžinamosios kelionės dokumentas rengiamas sprendimą grąžinti išdavusios valstybės narės oficialiąja kalba ar kalbomis ir išverčiamas į anglų ir prancūzų kalbas, taip pat, jeigu įmanoma, į oficialiąją trečiosios šalies, į kurią asmuo grąžinamas, kalbą.

3.  Dokumentas galioja vienai kelionei į trečiąją šalį, į kurią grąžinama.

3.  Dokumentas galioja vienai kelionei, kurios tikslas – trečioji šalis, į kurią grąžinamas tas asmuo.

4.  Prireikus, prie Europos grąžinamosios kelionės dokumento pridedami papildomi dokumentai, būtini trečiųjų šalių piliečiams grąžinti.

4.  Prireikus, esant galimybei, kai tai taikoma ir siekiant tikslo – padėti vykdyti nelegaliai Sąjungos teritorijoje esančių trečiųjų šalių piliečių saugią readmisiją, prie Europos grąžinamosios kelionės dokumento gali būti pridedami papildomi dokumentai, jei jie nekelia pavojaus grąžinamo asmens asmeniniam gyvenimui, laisvei ar nuosavybei ir jei jais atsižvelgiama į duomenų apsaugos priemones, numatytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 ir nacionaliniuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose, kuriais į nacionalinę teisę perkeliama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680. Kai vykdomas priverstinis grąžinimas, prie Europos grąžinamosios kelionės dokumento pridedamas tinkamumo keliauti pareiškimas, kuris parengiamas prieš perkėlimą atlikus sveikatos patikrinimą.

5.  Komisijai pagal 6 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas Europos grąžinamosios kelionės dokumento formatas.

5.  Komisijai pagal 6 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies būtų daromi neesminiai Europos grąžinamosios kelionės dokumento formato, nustatyto 3 straipsnio 1 dalyje, pakeitimai.

Pakeitimas     29

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Europos grąžinamosios kelionės dokumento apsauginės savybės ir techninės specifikacijos yra tokios, kokios yra išdėstytos Tarybos reglamento (EB) Nr. 333/2002 2 straipsnyje.

1.  Europos grąžinamosios kelionės dokumento apsauginės savybės ir techninės specifikacijos, išdėstytos Tarybos reglamento (EB) Nr. 333/2002 2 straipsnyje, yra atnaujinamos siekiant įtraukti skaitmeninius elementus, kuriais galima užtikrinti išduodamo dokumento saugumą ir saugą.

Pakeitimas     30

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Europos grąžinamosios kelionės dokumentas trečiųjų šalių piliečiams išduodamas nemokamai.

Europos grąžinamosios kelionės dokumentas neteisėtai Sąjungoje esančių trečiųjų šalių piliečiams išduodamas nemokamai.

Pakeitimas     31

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a straipsnis

 

Vertinimas

 

1.  Komisija šį reglamentą peržiūri ne vėliau nei praėjus 18 mėnesių nuo jo įsigaliojimo, kad išsamiai įvertintų jo poveikį sprendimų grąžinti įgyvendinimui, taip pat ar esama Europos grąžinamosios kelionės dokumento elementų, kuriuos būtina iš dalies pakeisti.

 

2.  Atliekant įvertinimą turi būti atsižvelgiama į grąžinimo operacijas, įvykdytas pagal Sąjungos sudarytus readmisijos susitarimus ar kitus dvišalius susitarimus su trečiosiomis šalimis, taip pat grąžinimo srityje bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis, su kuriomis nesudaryta oficialių susitarimų.

 

3.  Kad Komisija galėtų atlikti peržiūrą, valstybės narės Komisijai pateikia visą informaciją ir statistiką, susijusią su išduotų Europos grąžinamosios kelionės dokumentų skaičiumi, įvykdytų sprendimų skaičiumi, pripažinimo kiekvienoje trečiojoje šalyje mastu ir asmenų, kuriems buvo išduotas daugiau negu vienas grąžinamosios kelionės dokumentas, skaičiumi.

 

4.  Komisija praneša šios peržiūros rezultatus Europos Parlamentui ir Tarybai, prireikus kartu pateikdama pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies būtų keičiamas šis reglamentas.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šis reglamentas įsigalioja […] dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas įsigalioja [dvidešimtą] dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

Asmenų, negalinčių pretenduoti į tarptautinę apsaugą ES, grąžinimas turi būti Europos Sąjungos prioritetas. Didinti grąžinamų neteisėtų migrantų skaičių gyvybiškai svarbu norint užtikrinti ES prieglobsčio sistemos vientisumą ir ES valstybių narių ir trečiųjų šalių bendradarbiavimą bei išsaugoti ES piliečių pasitikėjimą. Norint stabilizuoti dabartinę migrantų krizę, sumažinti valstybių narių ir ES agentūrų patiriamą spaudimą, taip pat padidinti pajėgumus ir išteklius ES viduje, būtina rasti ilgalaikį sprendimą.

ES negali toliau taikstytis su esamu į prieglobstį pretenduoti negalinčių asmenų sugrąžinimo mastu. Dabartinio standarto ES kelionės dokumentas turi būti iš esmės persvarstytas tiek jo formato, tiek įgyvendinimo požiūriu, kad jį labiau pripažintų trečiosios šalys ir kad jis būtų veiksmingas. Suderindamos kelionės dokumento formatą, valstybės narės sumažins biurokratinę naštą, nesuderinamumą, išlaidas ir laukimo laikotarpius bei, kaip tikimasi, paskatins trečiąsias šalis labiau jį pripažinti.

Šiuo metu nemažai trečiųjų šalių nenori pripažinti ES valstybių narių išduodamų grąžinimo dokumentų, nes jie prastos kokybės. ES turi užtikrinti aukštesnius techninius ir saugumo standartus, ypač susijusius su apsauga nuo padirbimo ir klastojimo. Todėl pranešėjas siūlo nustatyti teikiamos nuotraukos techninį standartą, sustiprinti bendrąsias kelionės dokumento saugumo priemones ir, siekiant pagreitinti procedūras, kelionės dokumentus išversti ir į ES kalbas, ir atitinkamos trečiosios šalies kalbą.

Pranešėjas taip pat siūlo reguliariai ir išsamiai vertinti ir analizuoti, kaip taikomas kelionės dokumentas, įskaitant tai, kokiu mastu kelionės dokumentas pripažįstamas kiekvienoje trečiojoje šalyje, taip pat bet kokių galimų patobulinimų, kuriuos būtina atlikti, nagrinėjimą. Turint galvoje dabartinę ES migrantų krizę, tokia procedūra turi būti atliekama reguliariai. Negalima leisti, kad prieglobsčio ir migracijos srities priemonės būtų nesėkmingai taikomos metų metus, ir tik tada pradedama gilintis į jų trūkumus.

Informacijos apie kelionės dokumentų išdavimą ir asmenis, priskiriamus valstybės narės teritorijoje neteisėtai esantiems trečiosios šalies piliečiams, kurie neturi jokių galiojančių kelionės dokumentų, mainų tarp valstybių narių užtikrinimas nepaprastai svarbus norint didinti sprendimų dėl prieglobsčio tarpusavio pripažinimą visoje ES ir vengti antrinio į prieglobstį pretenduoti negalinčių asmenų judėjimo. Todėl pranešėjas siūlo valstybių narių išduotų kelionės dokumentų kopijas įkelti į sistemą EURODAC ir Šengeno informacinę sistemą.

Pranešėjas pažymi, kad kelionės dokumentą būtina viešinti naudojantis kitų ES agentūrų darbu, EIVT veikla ir bet kokiomis būsimosiomis agentūros FRONTEX ir EASO veiklos naujovėmis. Pranešėjas pabrėžia, jog, norint, kad kelionės dokumentas būtų plačiai pripažįstamas ir taikomas veiksmingiau, šis dokumentas turi būti ryžtingų ES pastangų užtikrinti tvirtesnius ir veiksmingesnius readmisijos susitarimus su trečiosiomis šalimis dalis. Dokumento pripažinimas turėtų būti bet kokio būsimo ES readmisijos ir bendradarbiavimo susitarimo reikalavimas.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos kelionės dokumentas, naudojamas grąžinant nelegaliai gyvenančius trečiųjų šalių piliečius

Nuorodos

COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

15.12.2015

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

1.2.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

1.2.2016

DEVE

1.2.2016

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

AFET

1.2.2016

DEVE

4.2.2016

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Jussi Halla-aho

15.2.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

29.2.2016

21.4.2016

30.5.2016

 

Priėmimo data

30.5.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

39

9

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Othmar Karas, Ilhan Kyuchyuk, Keith Taylor, Lieve Wierinck

Pateikimo data

6.6.2016


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

39

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lieve Wierinck

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara, Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Reimer Böge, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Othmar Karas, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

9

-

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat

S&D

Soraya Post

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Keith Taylor, Bodil Valero

2

0

EFDD

Beatrix von Storch

ENF

Edouard Ferrand

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinis pranešimas - Privatumo politika