Procedūra : 2015/0306(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0201/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0201/2016

Debates :

PV 14/09/2016 - 15
CRE 14/09/2016 - 15

Balsojumi :

PV 15/09/2016 - 11.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0352

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 786kWORD 376k
6.6.2016
PE 578.713v02-00 A8-0201/2016

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas ceļošanas dokumentu tādu trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi

(COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Jussi Halla-aho

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas ceļošanas dokumentu tādu trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi

(COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2015)0668),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 79. panta 2. punkta c) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0405/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0201/2016),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Pilnībā ievērojot pamattiesības, jo īpaši neizraidīšanas principu, un saskaņā ar Direktīvas 2008/115/EK9 noteikumiem, tādu trešo valstu valstspiederīgo atgriešana, kuri neatbilst vai vairs neatbilst ieceļošanas, uzturēšanās vai pastāvīgas uzturēšanās nosacījumiem dalībvalstīs, ir būtisks elements visaptverošos centienos nodrošināt Savienības migrācijas politikas uzticamību un pienācīgu funkcionēšanu, kā arī mazināt un novērst nelikumīgu migrāciju.

(1)  Pilnībā ievērojot pamattiesības, jo īpaši neizraidīšanas principu, un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/115/EK9 noteikumiem, tādu trešo valstu valstspiederīgo atgriešana, kuri neatbilst vai vairs neatbilst ieceļošanas vai uzturēšanās nosacījumiem Savienības teritorijā, ir būtisks elements visaptverošos centienos nodrošināt Savienības migrācijas politikas uzticamību un tās pienācīgu un efektīvu funkcionēšanu, kā arī mazināt un novērst neatbilstīgu migrāciju.

___________________

___________________

9 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Direktīva 2008/115/EK par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi (OV L 348, 24.12.2008., 98. lpp.).

9 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Direktīva 2008/115/EK par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi (OV L 348, 24.12.2008., 98. lpp.).

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1.a)  Šajā regulā būtu jāņem vērā 1948. gada 10. decembra Vispārējā cilvēktiesību deklarācija, 1951. gada 28. jūlija Konvencija par bēgļa statusu un 1967. gada 31. janvāra Protokols par bēgļa statusu, 1989. gada 20. novembra Konvencija par bērna tiesībām un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/115/EK 10. pants. Īstenojot šo direktīvu, dalībvalstīm pirmām kārtām būtu jāņem vērā bērna intereses.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1.b)  Ir būtiski ņemt vērā 1966. gada 16. decembra Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām un Starptautisko paktu par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām un to protokolus.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

1.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1.c)  Ir būtiski ņemt vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas 1954. gada 28. septembra Konvenciju par bezvalstnieka statusu.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

1.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1.d)  Ir būtiski ņemt vērā Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Dalībvalstu iestādes saskaras ar grūtībām, kas saistītas ar to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kuri uzturas nelikumīgi un kuriem nav derīgu ceļošanas dokumentu.

(2)  Tā kā dažiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri neatbilstīgi uzturas Savienības teritorijā, nav derīgu ceļošanas dokumentu, dalībvalstu iestādes saskaras ar nopietnām grūtībām, viņus likumīgi un droši nogādājot atgriešanas valstī.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2.a)  Kaut Padomes 1994. gada 30. novembra ieteikumā1a bija paredzēta standarta ceļošanas dokumenta pieņemšana, Savienībā vēl arvien nav šāda saskaņota ceļošanas dokumenta personu atgriešanai, un tas tiek atzīts par vienu no faktoriem, kas veicina šādu ceļošanas dokumentu zema līmeņa atzīšanu gan Savienības atpakaļuzņemšanas nolīgumos ar trešām valstīm, gan šādu dokumentu zema līmeņa atzīšanu kopumā trešās valstīs. Tos zemā līmenī atzīst arī tāpēc, ka šiem ceļošanas dokumentiem personu atgriešanai ir dažādi formāti, standarti un drošības elementi.

 

_________________

 

1a Padomes 1994. gada 30. novembra ieteikums par standarta ceļošanas dokumenta pieņemšanu trešo valstu pilsoņu izraidīšanas vajadzībām (OV C 274, 19.9.1996., 18. lpp.).

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Lai uzlabotu atgriešanas rādītājus, kas pašlaik nav apmierinoši, ir būtiski uzlabot sadarbību atgriešanas un atpakaļuzņemšanas jomā ar trešo valstu valstspiederīgo, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi, galvenajām izcelsmes un tranzīta valstīm.

(3)  Lai uzlabotu atgriešanas rādītājus, kas pašlaik nav apmierinoši, ir būtiski uzlabot sadarbību, tostarp ciešāku sadarbību, atgriešanas un atpakaļuzņemšanas jomā ar trešo valstu valstspiederīgo, kuru uzturēšanās Savienības teritorijā ir neatbilstīga, galvenajām izcelsmes un tranzīta valstīm. Tas ietver arī uzlabotu Eiropas ceļošanas dokumentu trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Trešo valstu iestādes ne vienmēr pieņem pašreiz spēkā esošo standarta ceļošanas dokumentu trešo valstu pilsoņu izraidīšanas vajadzībām, kas izveidots ar Padomes 1994. gada 30. novembra ieteikumu1, cita starpā pamatojot to ar nepietiekamiem aizsardzības standartiem.

(4)  Trešo valstu iestādes ne vienmēr pieņem pašreiz spēkā esošo standarta ceļošanas dokumentu trešo valstu valstspiederīgo atgriešanas vajadzībām, kas izveidots ar Padomes 1994. gada 30. novembra ieteikumu1, pamatojot to ar dažādiem iemesliem, tajā skaitā saskaņotu un atbilstošu drošības standartu un kopēju tehnisko elementu trūkumu, tostarp nepietiekamiem drošības pasākumiem pret viltošanu un falsifikāciju, kā arī atšķirīgiem formātiem un informācijas prasībām katrā dalībvalstī un daudzajām valodām, kādās dokumenti tiek izsniegti.

____________________

____________________

1 Padomes 1994. gada 30. novembra ieteikums par standarta ceļošanas dokumenta pieņemšanu trešo valstu pilsoņu izraidīšanas vajadzībām (OV C 274, 19.9.1996., 18. lpp.).

1 Padomes 1994. gada 30. novembra ieteikums par standarta ceļošanas dokumenta pieņemšanu trešo valstu pilsoņu izraidīšanas vajadzībām (OV C 274, 19.9.1996., 18. lpp.).

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Tādējādi ir nepieciešams veicināt to, lai trešās valstis atzītu uzlabotu Eiropas ceļošanas atļauju (laissez-passer) atgriešanai kā atsauces dokumentu atgriešanas vajadzībām.

(5)  Tādējādi ir nepieciešams veicināt to, lai trešās valstis atzītu uzlabotu un saskaņotu Eiropas ceļošanas atļauju (laissez-passer) atgriešanai kā dokumentu atgriešanas vajadzībām.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Būtu jāizveido drošāks Eiropas ceļošanas dokuments trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, lai veicinātu trešo valstu valstspiederīgo, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi, atgriešanu un atpakaļuzņemšanu. Dokumenta pilnveidotajiem aizsardzības elementiem būtu jāveicina tā atzīšana trešās valstīs. Šim dokumentam būtu jāpalīdz īstenot atgriešanu atpakaļuzņemšanas nolīgumu vai citu vienošanās ar trešām valstīm ietvaros, kā arī pamatojoties uz sadarbību atgriešanas jomā ar trešām valstīm, uz kurām neattiecas oficiāli nolīgumi.

(6)  Būtu jāizveido drošāks un saskaņots Eiropas ceļošanas dokuments trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, lai palīdzētu veicināt to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu un atpakaļuzņemšanu, kuri Savienībā uzturas neatbilstīgi. Dokumenta pilnveidotajiem aizsardzības un tehniskajiem elementiem būtu jāveicina tā atzīšana trešās valstīs. Šim dokumentam būtu jāpalīdz īstenot atgriešanu atpakaļuzņemšanas nolīgumu ietvaros, kurus Savienība vai dalībvalstis noslēgušas ar trešām valstīm, vai citu Savienības un trešo valstu slēgtu juridisku vienošanos ietvaros, kā arī pamatojoties uz sadarbību atgriešanas jomā ar trešām valstīm, uz kurām neattiecas oficiāli nolīgumi.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6.a)  Savu valstspiederīgo atpakaļuzņemšana ir pienākums saskaņā ar starptautiskajām paražu tiesībām, kurš jāievēro visām valstīm. Attiecībā uz Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas (ĀKK) valstīm šis pienākums paredzēts arī 13. pantā Partnerattiecību nolīgumā starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kurš parakstīts 2000. gada 23. jūnijā Kotonū1a un kurā visas parakstītājvalstis apņemas uzņemt atpakaļ savus valstspiederīgos bez papildu formalitātēm.

 

 

 

1a OV L 317, 15.12.2000., 3. lpp.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6.b)  Vienošanās par jauniem Savienības atpakaļuzņemšanas nolīgumiem, kam būtu jāpiešķir prioritāte salīdzinājumā ar divpusējiem nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm, nodrošinātu efektīvāku šīs regulas īstenošanu saskaņotākas atgriešanas politikas ietvaros.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Atpakaļuzņemšanas nolīgumos, kas noslēgti starp Savienību un trešām valstīm, būtu jānosaka Eiropas ceļošanas dokumenta personu atgriešanai atzīšana. Dalībvalstīm būtu jānosaka Eiropas ceļošanas dokumenta personu atgriešanai atzīšana divpusējos nolīgumos un citās vienošanās ar trešām valstīm, kā arī pamatojoties uz sadarbību atgriešanas jomā ar trešām valstīm, uz kurām neattiecas oficiāli nolīgumi.

(7)  Starp Savienību un trešām valstīm noslēgto atpakaļuzņemšanas nolīgumu noteikumos būtu jāparedz Eiropas ceļošanas dokuments personu atgriešanai. Dalībvalstīm būtu arī jācenšas panākt garantiju par Eiropas ceļošanas dokumenta personu atgriešanai atzīšanu divpusējos nolīgumos un citās juridiskās vienošanās, kas slēgtas ar trešām valstīm, uz kurām neattiecas oficiāli nolīgumi.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7.a)  Ja trešās valstis slēdz atpakaļuzņemšanas nolīgumus ar Savienību vai dalībvalstīm un atsakās juridiski atzīt Eiropas ceļošanas dokumenta personu atgriešanai, tām būtu jāsniedz oficiāls skaidrojums šādam atteikumam.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Eiropas ceļošanas dokumentam personu atgriešanai būtu jāpalīdz mazināt dalībvalstu un trešo valstu pārvaldes iestāžu, tostarp konsulāro pakalpojumu sniedzēju administratīvais un birokrātiskais slogs, un tam būtu jāsaīsina administratīvās procedūras, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu trešo valstu valstspiederīgo, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi, atgriešanu un atpakaļuzņemšanu.

(8)  Eiropas ceļošanas dokumentam personu atgriešanai būtu jāpalīdz mazināt dalībvalstu un trešo valstu pārvaldes iestāžu, tostarp konsulāro pakalpojumu sniedzēju, administratīvo un birokrātisko slogu, neskarot atgriežamo personu pamattiesības, tostarp tiesības uz patvērumu, aizsardzību pārvietošanas, izraidīšanas vai izdošanas gadījumā un tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu, kā arī tam būtu jāsaīsina administratīvās procedūras, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu trešo valstu valstspiederīgo, kas dalībvalstī uzturas neatbilstīgi, atgriešanu un atpakaļuzņemšanu.

Pamatojums

Regula jāpiemēro tā, lai netiktu ierobežotas tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu, kas paredzētas Hartas 47. pantā, tiesības uz patvērumu, kas paredzēts Hartas 18. pantā, un tiesības uz aizsardzību pārvietošanas, izraidīšanas vai izdošanas gadījumā, kas paredzētas Hartas 19. pantā.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Ar šo regulu būtu tikai jāsaskaņo Eiropas ceļošanas dokumenta personu atgriešanai formāts, bet ne šāda dokumenta izsniegšanas noteikumi.

(9)  Ar šo regulu būtu tikai jāsaskaņo Eiropas ceļošanas dokumenta personu atgriešanai formāts un drošības un tehniskās specifikācijas, jo īpaši attiecībā uz drošības pasākumiem pret viltošanu un falsifikāciju, un ar to nevajadzētu noteikt nedz juridiskas prasības šāda dokumenta izsniegšanas noteikumu saskaņošanai, nedz šādu saskaņošanu pēc būtības.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9.a)  Dalībvalstīm būtu jāveic visi vajadzīgie pasākumi Eiropas ceļošanas dokumenta personu atgriešanai sistemātiskai izmantošanai, lai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes un Padomes Direktīvu 2008/115/EK un pilnībā ievērojot Savienības tiesību aktus panāktu to migrantu efektīvu atgriešanu, kuri Savienības teritorijā uzturas neatbilstīgi. Lai uzlabotu Eiropas ceļošanas dokumenta personu atgriešanai efektivitāti, tas būtu jāizsniedz nekavējoties.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

9.b apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9.b)  Vienota pieeja ceļošanas dokumentu personu atgriešanai formātam un atzīšanai ir paredzēta, lai kopumā uzlabotu sadarbību atgriešanas un atpakaļuzņemšanas jomā, un dalībvalstīm, Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam vajadzētu atpakaļuzņemšanu noteikt par prioritāti visos attiecīgajos politiskā līmeņa kontaktos ar neatbilstīgo migrantu izcelsmes valstīm, lai nodrošinātu, ka šīm valstīm tiek nodots konsekvents vēstījums. Šādā sadarbībā ar izcelsmes valstīm uzmanība būtu jāpievērš arī neatbilstīgo migrantu identificēšanai un ceļošanas dokumentu izsniegšanai. Šajā sakarībā būtiska ir sadarbība ar izcelsmes valstu diplomātiskajām pārstāvniecībām, kurai būtu jāpiešķir prioritāte.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Eiropas ceļošanas dokumenta personu atgriešanai saturs, formāts un tehniskās specifikācijas būtu jāsaskaņo, lai nodrošinātu augstus tehniskos un aizsardzības standartus, jo īpaši attiecībā uz drošības pasākumiem pret dokumentu viltošanu un falsifikāciju. Dokumentā būtu jāiestrādā atpazīstami un saskaņoti aizsardzības elementi. Augsti tehniskie un aizsardzības standarti jau pastāv un tie ir noteikti saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 333/200211 2. pantu, kas tādējādi jāpiemēro Eiropas ceļošanas dokumentam personu atgriešanai.

(11)  Eiropas ceļošanas dokumenta personu atgriešanai saturs, formāts un tehniskās specifikācijas būtu jāsaskaņo, lai nodrošinātu augstus tehniskos un aizsardzības standartus, jo īpaši attiecībā uz drošības pasākumiem pret dokumentu viltošanu un falsifikāciju. Dokumentā būtu jāiestrādā atpazīstami un saskaņoti aizsardzības elementi. Prasības, kas atbilst augstiem tehniskiem un aizsardzības standartiem, jau pastāv, un tās ir noteiktas saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 333/200211 2. pantu, tāpēc tās būtu jāpiemēro Eiropas ceļošanas dokumentam personu atgriešanai.

_________________

_________________

11 Padomes 2002. gada 18. februāra Regula (EK) Nr. 333/2002 par vienotas formas veidlapām vīzu uzlīmēšanai, ko dalībvalstis izdevušas personām, kurām ir ceļošanas dokumenti, ko neatzīst dalībvalsts, kura izsniedz šo veidlapu (OV L 53, 23.2.2002., 4. lpp.).

11 Padomes 2002. gada 18. februāra Regula (EK) Nr. 333/2002 par vienotas formas veidlapām vīzu uzlīmēšanai, ko dalībvalstis izdevušas personām, kurām ir ceļošanas dokumenti, ko neatzīst dalībvalsts, kura izsniedz šo veidlapu (OV L 53, 23.2.2002., 4. lpp.).

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11.a)  Lai dalībvalstis gan savā starpā, gan ar Savienības aģentūrām, kuras atbild par migrācijas politiku, varētu vieglāk apmainīties ar informāciju, dalībvalstīm būtu regulāri jāreģistrē Eiropas ceļošanas dokumentu personu atgriešanai izsniegšana.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Nolūkā grozīt un papildināt Eiropas ceļošanas dokumenta personu atgriešanai atsevišķus nebūtiskus elementus, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī.

(12)  Nolūkā grozīt un papildināt Eiropas ceļošanas dokumenta personu atgriešanai atsevišķus nebūtiskus elementus, kā arī atvieglot sadarbību starp Savienības aģentūrām migrācijas jomā ar mērķi ieviest Savienības ceļošanas dokumentu, izsniegt dokumentus un uzlabot konsulāro sadarbību ar trešām valstīm Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, piesaistot dalībvalstu kompetento iestāžu un Savienības aģentūru migrācijas politikas jomā personālu, un lai minētās apspriešanās notiktu saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu1a. Lai jo īpaši nodrošinātu līdztiesīgu dalību deleģēto aktu izstrādē, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaikus ar dalībvalstu ekspertiem un abu minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

 

___________________

 

1a OV L 123, 15.12.2016., 1. lpp.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Attiecībā uz personas datu apstrādi, ko īsteno saskaņā ar šo regulu, kompetentās iestādes šīs regulas nolūkiem savus pienākumus izpilda saskaņā ar valstu normatīvajiem aktiem, ar kuriem transponē Direktīvu 95/46/EK.

(14)  Attiecībā uz personas datu apstrādi, ko īsteno saskaņā ar šo regulu, kompetentās iestādes šīs regulas nolūkiem savus pienākumus izpilda saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/6791a un valstu normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, ar kuriem transponē Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/6801b.

__________________

 

12 Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.)

 

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

 

1b Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Direktīva (ES) 2016/680 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 89. lpp.).

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14.a)  Laikus būtu jāveic novērtējums par šīs regulas ietekmi uz atgriešanas lēmumu īstenošanu. Šajā sakarībā Komisijai vajadzētu ņemt vērā visus atgriešanas lēmumus neatkarīgi no tā, ar ko tie pamatoti.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23)  Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, jo īpaši Hartas 19. pantā paredzētā aizsardzība pārvietošanas, izraidīšanas vai izdošanas gadījumā.

(23)  Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (Hartā), jo īpaši Hartas 1. pantā paredzētā cilvēka cieņa un 19. pantā paredzētā aizsardzība pārvietošanas, izraidīšanas vai izdošanas gadījumā. Regula būtu jāpiemēro tā, lai netiktu ierobežotas tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu, kas paredzētas Hartas 47. pantā, un 18. pantā paredzētās patvēruma tiesības.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

1. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ar šo regulu tiek izveidots Eiropas ceļošanas dokumenta trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai formāts un tehniskās specifikācijas.

Ar šo regulu tiek izveidots vienots formāts un tehniskās un drošības specifikācijas saskaņotam Eiropas ceļošanas dokumentam to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri Savienības teritorijā uzturas neatbilstīgi.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 3.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3.a)  "Savienības atpakaļuzņemšanas nolīgumi" ir nolīgumi, kas balstās uz savstarpējām saistībām un ir noslēgti starp Savienību un trešām valstīm saskaņā ar LESD 79. panta 3. punktu, lai veicinātu to personu atgriešanu, kuras Savienības teritorijā uzturas neatbilstīgi.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

3. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Eiropas ceļošanas dokuments personu atgriešanai atbilst pielikumā noteiktajam modelim. Par trešās valsts valstspiederīgo tajā ietver šādu informāciju:

1.  Eiropas ceļošanas dokuments personu atgriešanai atbilst pielikumā noteiktajam modelim. Par trešās valsts valstspiederīgo, kurš Savienības teritorijā uzturas neatbilstīgi, tajā ietver šādu informāciju:

(a)  vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzimums, valstspiederība, īpašas pazīmes un, ja ir zināms, adrese trešā valstī, uz kuru trešās valsts valstspiederīgais tiek atgriezts;

(a)  vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzimums, valstspiederība, īpašas pazīmes un, ja ir zināms, adrese trešā valstī, uz kuru trešās valsts valstspiederīgais tiek atgriezts;

(b)  fotoattēls;

(b)   pases fotoattēls;

(c)  izdevējiestāde, izdošanas datums un derīguma termiņš.

(c)  izdevējiestāde, izdošanas datums un derīguma termiņš.

2.  Eiropas ceļošanas dokumentu personu atgriešanai sagatavo tās dalībvalsts oficiālajā(-s) valodā(-s), kura izsniedz atgriešanas lēmumu, vajadzības gadījumā to iztulko angļu vai franču valodā.

2.   Eiropas ceļošanas dokumentu personu atgriešanai sagatavo tās dalībvalsts oficiālajā(-s) valodā(-s), kura izsniedz atgriešanas lēmumu, to iztulko angļu vai franču valodā un, ja iespējams, atgriešanas trešās valsts oficiālajā valodā.

3.  Dokuments ir derīgs vienam braucienam uz atgriešanas trešo valsti.

3.  Dokuments ir derīgs vienam braucienam, kurš beidzas līdz ar atgriežamās personas ierašanos atgriešanas trešā valstī.

4.  Vajadzības gadījumā Eiropas ceļošanas dokumentam personu atgriešanai var pievienot trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai nepieciešamos papildu dokumentus.

4.  Vajadzības gadījumā un vienīgi nolūkā veicināt trešo valstu valstspiederīgo atpakaļuzņemšanu, kuri Savienības teritorijā uzturas neatbilstīgi, Eiropas ceļošanas dokumentam personu atgriešanai var pievienot papildu dokumentus, ja tie neapdraud atgriežamās personas privāto dzīvi, brīvību vai īpašumu un tiek ievēroti datu aizsardzības pasākumi, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 un valstu normatīvajos vai administratīvajos aktos, ar kuriem transponē Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/680. Piespiedu atgriešanas gadījumā Eiropas ceļošanas dokumentam personu atgriešanai pievieno deklarāciju par piemērotību ceļošanai, ko izsniedz pēc medicīniskās pārbaudes, kas veikta pirms pārvietošanas.

5.  Saskaņā ar 6. pantu Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, lai tā varētu grozīt Eiropas ceļošanas dokumenta personu atgriešanai formātu.

5.  Saskaņā ar 6. pantu Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, lai tā varētu grozīt 3. panta 1. punktā paredzētos nebūtiskos elementus attiecībā uz Eiropas ceļošanas dokumenta personu atgriešanai formātu.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Eiropas ceļošanas dokumentam personu atgriešanai piemēro saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 333/2002 2. pantu noteiktos aizsardzības elementus un tehniskās specifikācijas.

1.  Eiropas ceļošanas dokumentam personu atgriešanai saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 333/2002 2. pantu jau noteiktos aizsardzības elementus un tehniskās specifikācijas atjaunina, lai ietvertu digitālus elementus, ar kuriem var nodrošināt izsniegtā dokumenta drošumu un aizsardzību.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Eiropas ceļošanas dokumentu personu atgriešanai izsniedz bez maksas trešo valstu pilsoņiem.

Eiropas ceļošanas dokumentu personu atgriešanai izsniedz bez maksas trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri uzturas neatbilstīgi.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.a pants

 

Pārskatīšana

 

1.  Komisija šo regulu pārskata ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc tās stāšanās spēkā, lai detalizēti novērtētu tās ietekmi uz atgriešanas lēmumu efektīvu īstenošanu un to, vai nepieciešams grozīt kādu elementu Eiropas ceļošanas dokumentā personu atgriešanai.

 

2.  Šajā pārskatīšanā ņem vērā atgriešanas, kas veiktas saskaņā ar Savienības atpakaļuzņemšanas nolīgumiem, divpusējiem atpakaļuzņemšanas nolīgumiem un citām ar trešām valstīm noslēgtām vienošanām, kā arī pamatojoties uz sadarbību atgriešanas jomā ar trešām valstīm, uz kurām neattiecas oficiāli nolīgumi.

 

3.  Šīs pārskatīšanas nolūkā dalībvalstis sniedz Komisijai visu attiecīgo informāciju un statistiku par Eiropas ceļošanas dokumentu personu atgriešanai izdošanu un atgriešanas lēmumu izpildi, dokumenta atzīšanas līmeni katrā trešā valstī un personu skaitu, kurām ir izsniegts ceļošanas dokuments personu atgriešanai.

 

4.  Komisija šīs novērtēšanas rezultātus iesniedz Parlamentam un Padomei un vajadzības gadījumā iesniedz likumdošanas priekšlikumu šīs regulas grozīšanai.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

8. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šī regula stājas spēkā [] dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula stājas spēkā [divdesmitajā] dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


PASKAIDROJUMS

Par Eiropas Savienības prioritāti jākļūst to personu atgriešanai, kuras nevar pretendēt uz starptautisku aizsardzību ES. Nelikumīgo migrantu atgriešanas līmeņa uzlabošana ir svarīga ES patvēruma sistēmas integritātei, sadarbībai starp ES dalībvalstīm un trešām valstīm un ES iedzīvotāju uzticēšanās nodrošināšanai. Lai stabilizētu pašreizējo migrantu krīzi, mazinātu spiedienu uz dalībvalstīm un ES aģentūrām un palielinātu ES spēju un resursus, ir jārod ilgtermiņa risinājums.

ES vairs nevar būt apmierināta ar pašreizējo to patvēruma meklētāju atgriešanas līmeni, kuru pieprasījums noraidīts. Pašreizējā ES standarta ceļošanas dokumenta formāts un piemērošana būtiski jāpārskata, lai uzlabotu tā atzīšanu trešās valstīs un lai tas būtu efektīvs. Saskaņojot ceļošanas dokumenta formātu, dalībvalstis samazinās birokrātiju, atšķirības, izmaksas un gaidīšanas ilgumu un, cerams, palielinās dokumenta atpazīstamību trešās valstīs.

Līdz šim daudzas trešās valstis nav gatavas atzīt ES dalībvalstu izdotus atgriešanas dokumentus, jo tie ir nekvalitatīvi. ES ir jānodrošina augstāki tehniskie un drošības standarti, jo īpaši attiecībā uz aizsardzību pret viltošanu un falsifikāciju. Tādēļ procesa paātrināšanai referents ierosina noteikt iesniedzamās fotogrāfijas tehnisko standartu, uzlabot ceļošanas dokumenta vispārējos drošības elementus un nodrošināt ceļošanas dokumenta tulkojumu gan ES valodās, gan attiecīgo trešo valstu valodā.

Referents arī ierosina regulāru un rūpīgu pārbaudi un analīzi par to, kā ceļošanas dokuments darbojas, tostarp nosakot ceļošanas dokumenta atzīšanas līmeni ikvienā trešajā valstī, kā arī apzinot iespējamos uzlabojumus, kuri būtu jāveic. Ņemot vērā pašreizējo migrantu krīzi Eiropas Savienībā, šāds process būtu jāveic regulāri. Nedrīkst pieļaut, ka instrumenti patvēruma un migrācijas jomā gadiem nedarbojas, un tikai tad ķerties pie to trūkumu novēršanas.

Informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm par ceļošanas dokumentu izdošanu un tām personām, kuras atzītas par trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri uzturas neatbilstīgi un kuriem nav derīgu ceļošanas dokumentu, ir ļoti svarīga, lai palielinātu patvēruma lēmumu savstarpējo atzīšanu ES un izvairītos no to patvēruma meklētāju sekundārās pārvietošanās, kuriem patvērums nav piešķirts. Tāpēc referents ierosina dalībvalstu izdoto ceļošanas dokumentu kopijas ievadīt Eurodac sistēmā un Šengenas informācijas sistēmā.

Referents norāda, ka ceļošanas dokuments jāpopularizē arī citu ES aģentūru un Ārējās darbības dienesta darbā, kā arī visos turpmākajos procesos saistībā ar Frontex un Eiropas Patvēruma atbalsta biroju. Referents uzsver, ka ceļošanas dokumenta plašai atzīšanai un lielākai efektivitātei ir nepieciešams, lai šis dokuments būtu daļa no ES noteiktas rīcības panākt stingrākus un efektīvākus atpakaļuzņemšanas nolīgumus ar trešām valstīm. Dokumenta atzīšanai vajadzētu kļūt par prasību ikvienā turpmākā ES atpakaļuzņemšanas un sadarbības nolīgumā.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas ceļošanas dokuments tādu trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi

Atsauces

COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

15.12.2015

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

1.2.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

1.2.2016

DEVE

1.2.2016

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

AFET

1.2.2016

DEVE

4.2.2016

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Jussi Halla-aho

15.2.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

29.2.2016

21.4.2016

30.5.2016

 

Pieņemšanas datums

30.5.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

39

9

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Othmar Karas, Ilhan Kyuchyuk, Keith Taylor, Lieve Wierinck

Iesniegšanas datums

6.6.2016


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

39

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lieve Wierinck

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara, Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Reimer Böge, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Othmar Karas, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

9

-

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat

S&D

Soraya Post

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Keith Taylor, Bodil Valero

2

0

EFDD

Beatrix von Storch

ENF

Edouard Ferrand

Izmantoto simbolu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums - Privātuma politika