Procedure : 2015/0306(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0201/2016

Ingediende teksten :

A8-0201/2016

Debatten :

PV 14/09/2016 - 15
CRE 14/09/2016 - 15

Stemmingen :

PV 15/09/2016 - 11.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0352

VERSLAG     ***I
PDF 552kWORD 338k
6.6.2016
PE 578.713v02-00 A8-0201/2016

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Europees reisdocument voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen

(COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD))

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Jussi Halla-aho

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Europees reisdocument voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen

(COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2015) 668),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 79, lid 2, onder c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0405/2015),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0201/2016),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) De terugkeer van onderdanen van derde landen die niet (meer) voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst, verblijf of vestiging in de lidstaten is, met volledige inachtneming van de grondrechten, in het bijzonder het beginsel van non-refoulement, en in overeenstemming met de bepalingen van Richtlijn 2008/115/EG9, een essentieel onderdeel van de brede aanpak om de geloofwaardigheid en goede werking van het migratiebeleid van de Unie te verzekeren en irreguliere migratie te verminderen en te ontmoedigen.

(1)  De terugkeer van onderdanen van derde landen die niet (meer) voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst in of verblijf op het grondgebied van de Unie, met volledige inachtneming van de grondrechten, in het bijzonder het beginsel van non-refoulement, en in overeenstemming met de bepalingen van Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad9, een essentieel onderdeel van de brede aanpak om de geloofwaardigheid en de goede en doeltreffende werking van het migratiebeleid van de Unie te verzekeren en irreguliere migratie te verminderen en te ontmoedigen.

___________________

___________________

9. Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PB L 348 van 24.12.2008, blz. 98).

9Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PB L 348 van 24.12.2008, blz. 98).

Amendement     2

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis)  Deze verordening dient rekening te houden met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 10 december 1948, het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951 en het Protocol betreffende de status van vluchtelingen van 31 januari 1967, het Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989, en artikel 10 van Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad. Bij de toepassing van deze verordening dient het „belang van het kind” een van de hoofdoverwegingen van de lidstaten te zijn.

Amendement     3

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 ter)  Er moet rekening worden gehouden met het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten van 16 december 1966, en met de protocollen ervan.

Amendement     4

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 quater)  Er moet rekening worden gehouden met het VN-verdrag betreffende de status van staatlozen van 28 september 1954.

Amendement     5

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 quinquies)  Er moet rekening worden gehouden met het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

Amendement     6

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  De nationale autoriteiten van de lidstaten ondervinden moeilijkheden bij de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen die niet over geldige reisdocumenten beschikken.

(2)  Aangezien onderdanen van derde landen die irregulier op het grondgebied van de Unie verblijven niet over geldige reisdocumenten beschikken, is het voor de nationale autoriteiten van de lidstaten zeer moeilijk om voor een rechtmatige en veilige reis naar het land van terugkeer te zorgen.

Amendement     7

Voorstel voor een verordening

Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis)  Ook al wordt in de Aanbeveling van de Raad van 30 november 19941bis voorzien in een standaard-reisdocument, toch wordt het feit dat er nog steeds geen op EU-niveau geharmoniseerd reisdocument voorhanden is, beschouwd als een van de factoren die ertoe bijdragen dat de reisdocumenten voor terugkeer in overnameovereenkomsten met derde landen en het document in het algemeen vaak niet worden erkend door derde landen. Ook de verschillende modellen, normen en veiligheidskenmerken van de bestaande reisdocumenten dragen hiertoe bij.

 

_________________

 

1 bisAanbeveling van de Raad van 30 november 1994 betreffende de aanneming van een standaard-reisdocument voor de verwijdering van onderdanen van derde landen (PB C 274 van 19.9.1996, blz. 18).

Amendement     8

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  De verbetering van de samenwerking inzake terugkeer en overname met de belangrijkste landen van herkomst en doorreis voor illegaal verblijvende onderdanen van derde landen is essentieel voor de verhoging van de terugkeerpercentages, die onbevredigend zijn.

(3)  De verbetering van de samenwerking, onder meer nauwere samenwerking, inzake terugkeer en overname met de belangrijkste landen van herkomst en doorreis voor irregulier op het grondgebied van de Unie verblijvende onderdanen van derde landen is essentieel voor de verhoging van de terugkeerpercentages, die onbevredigend zijn. Een van de elementen hiervan is een verbeterd Europees reisdocument voor de terugkeer van onderdanen van derde landen.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Het huidige standaard-reisdocument voor de verwijdering van onderdanen van derde landen, zoals vastgesteld bij de aanbeveling van de Raad van 30 november 1994, wordt door de autoriteiten van derde landen niet algemeen aanvaard, onder meer wegens de gebrekkige veiligheidsnormen ervan.

(4)  Het huidige standaard-reisdocument voor de terugkeer van onderdanen van derde landen, zoals vastgesteld bij de aanbeveling van de Raad van 30 november 19941, wordt door de autoriteiten van derde landen niet algemeen aanvaard om diverse redenen, onder meer het gebrek aan geharmoniseerde en afdoende veiligheidsnormen en aan gemeenschappelijke technische kenmerken, waaronder garanties tegen namaak en vervalsing, alsook de verschillende modellen en informatievoorschriften van elke lidstaat en het aantal talen waarin de formulieren worden verstrekt.

____________________

____________________

1Aanbeveling van de Raad van 30 november 1994 betreffende de aanneming van een standaard-reisdocument voor de verwijdering van onderdanen van derde landen (PB C 274 van 19.9.1996, blz. 18).

1Aanbeveling van de Raad van 30 november 1994 betreffende de aanneming van een standaard-reisdocument voor de verwijdering van onderdanen van derde landen (PB C 274 van 19.9.1996, blz. 18).

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Het is daarom noodzakelijk de aanvaarding door derde landen van een verbeterde Europese laissez-passer voor terugkeer als referentiedocument voor terugkeer te bevorderen.

(5)  Het is daarom noodzakelijk de aanvaarding door derde landen van een verbeterde en geharmoniseerde Europese laissez-passer voor terugkeer als het document voor terugkeer te bevorderen.

Amendement     11

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  Er moet een veiliger Europees reisdocument voor de terugkeer van onderdanen van derde landen worden ingevoerd om de terugkeer en overname van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen te vergemakkelijken. De aangescherpte veiligheidskenmerken van dit document moeten de erkenning ervan door derde landen vergemakkelijken. Een dergelijk document moet de uitvoering van terugkeeroperaties in het kader van overnameovereenkomsten of andere regelingen met derde landen, alsook in het kader van de terugkeergerelateerde samenwerking met derde landen die niet door formele overeenkomsten wordt geregeld, ondersteunen.

(6)  Er moet een veiliger, geharmoniseerd Europees reisdocument voor de terugkeer van onderdanen van derde landen worden ingevoerd, om de terugkeer en overname van irregulier op het grondgebied van de Unie verblijvende onderdanen van derde landen te vergemakkelijken. De aangescherpte technische en veiligheidskenmerken van dit document moeten de erkenning ervan door derde landen vergemakkelijken. Een dergelijk document moet de uitvoering van terugkeeroperaties in het kader van door de Unie of de lidstaten met derde landen gesloten overnameovereenkomsten of andere wettelijke regelingen die de Unie met derde landen is overeengekomen, alsook in het kader van de terugkeergerelateerde samenwerking met derde landen die niet door formele overeenkomsten wordt geregeld, ondersteunen.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 6 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 bis)  De overname van eigen onderdanen is een verplichting uit hoofde van het internationaal gewoonterecht dat alle landen moeten naleven. Met betrekking tot de landen van Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS) wordt deze verplichting verder bepaald in artikel 13 van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 20001 bis, uit hoofde waarvan alle ondertekenende staten verplicht zijn eigen onderdanen zonder verdere formaliteiten over te nemen.

 

___________________

 

1 bisPB L 317 van 15.12.2000, blz. 3.

Amendement     13

Voorstel voor een verordening

Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 ter)  De sluiting van nieuwe overnameovereenkomsten van de Unie, die voorrang moeten krijgen boven bilaterale overeenkomsten tussen lidstaten en derde landen, zou een doeltreffender tenuitvoerlegging van deze verordening in het kader van een samenhangender terugkeerbeleid waarborgen.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  In door de Unie met derde landen gesloten overnameovereenkomsten moet naar de erkenning van het Europees reisdocument voor terugkeer worden gestreefd. De lidstaten moeten in bilaterale overeenkomsten en andere regelingen, alsook in het kader van de terugkeergerelateerde samenwerking met derde landen die niet door formele overeenkomsten wordt geregeld, streven naar de erkenning van het Europees reisdocument voor terugkeer.

(7)  In door de Unie met derde landen gesloten overnameovereenkomsten moet worden gestreefd naar de opname van het Europees reisdocument voor terugkeer in de voorwaarden van de overeenkomst. De lidstaten moeten in bilaterale overeenkomsten en in andere wettelijke regelingen met derde landen die niet door formele overeenkomsten worden gedekt, streven naar garanties inzake de erkenning van het Europees reisdocument voor terugkeer.

Amendement     15

Voorstel voor een verordening

Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 bis)  Indien derde landen die ofwel met de Unie of met de lidstaten overnameovereenkomsten sluiten, weigeren om het Europese reisdocument voor terugkeer wettelijk te erkennen, dienen zij hiervoor een formele motivering te geven.

Amendement     16

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  Het Europees reisdocument voor terugkeer moet helpen de administratieve en bureaucratische lasten voor de overheidsinstanties van de lidstaten en derde landen, met inbegrip van de consulaire diensten, te verminderen en moet bijdragen aan de verkorting van de administratieve procedures die nodig zijn voor het verzekeren van de terugkeer en overname van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

(8)  Het Europees reisdocument voor terugkeer moet helpen de administratieve en bureaucratische lasten voor de overheidsinstanties van de lidstaten en derde landen, met inbegrip van de consulaire diensten, te verminderen en moet, zonder afbreuk te doen aan de grondrechten van terugkeerders, met inbegrip van het recht op asiel, op bescherming bij verwijdering, uitzetting en uitlevering en op een doeltreffende voorziening in rechte en een onpartijdig gerecht, bijdragen aan de verkorting van de administratieve procedures die nodig zijn voor het verzekeren van de terugkeer en overname van irregulier verblijvende onderdanen van derde landen.

Motivering

De verordening is van toepassing onverminderd het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en een onpartijdig gerecht als bedoeld in artikel 47 van het Handvest, het recht op asiel als bedoeld in artikel 18 van het Handvest en het recht op bescherming bij verwijdering, uitzetting en uitlevering als bedoeld in artikel 19 van het Handvest.

Amendement     17

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  Deze verordening moet slechts het model en de technische specificaties voor een Europees reisdocument voor terugkeer harmoniseren en niet de regels voor de afgifte van een dergelijk document.

(9)  Deze verordening moet slechts het model, de veiligheidskenmerken en de technische specificaties voor een Europees reisdocument voor terugkeer harmoniseren, met name met het oog op beveiliging tegen namaak en vervalsing, maar dient er niet toe de wettelijke vereisten voor het harmoniseren van de regels voor de afgifte van een dergelijk document of de voordelen van een dergelijke harmonisatie te specificeren.

Amendement     18

Voorstel voor een verordening

Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(9 bis)  De lidstaten dienen alle noodzakelijke stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat systematisch gebruik wordt gemaakt van het Europees reisdocument voor terugkeer, om zo de doeltreffende terugkeer van irregulier op het grondgebied van de Unie verblijvende migranten te waarborgen overeenkomstig Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad en met volledige inachtneming van het Unierecht. Het Europees reisdocument voor terugkeer dient onverwijld te worden afgegeven teneinde de doeltreffendheid ervan te verbeteren.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Overweging 9 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(9 ter)  Een gemeenschappelijke benadering voor het model en de erkenning van reisdocumenten voor terugkeer heeft als doel een intensievere samenwerking op het vlak van terugkeer en overname in het algemeen, en de lidstaten, de Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden moeten overname tot prioriteit verheffen in alle relevante betrekkingen op politiek niveau met de landen van herkomst van irreguliere migranten, om ervoor te zorgen dat deze landen een samenhangende boodschap te horen krijgen. In een dergelijke samenwerking met de landen van herkomst moet ook aandacht worden besteed aan de identificatie van irreguliere migranten en de afgifte van reisdocumenten. In dit verband is samenwerking met de diplomatieke vertegenwoordigingen van de landen van herkomst van cruciaal belang en moet deze als prioriteit worden aangemerkt.

Amendement     20

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  De inhoud en de technische specificaties voor het Europees reisdocument voor terugkeer moeten worden geharmoniseerd om te zorgen voor strenge technische en veiligheidsnormen, in het bijzonder met betrekking tot de garanties tegen namaak en vervalsing. Op het document moeten herkenbare geharmoniseerde veiligheidskenmerken worden aangebracht. Er bestaan al strenge technische en veiligheidsnormen, die zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EG) nr. 333/2002 van de Raad11; die normen moeten daarom worden toegepast op het Europees reisdocument voor terugkeer.

(11)  De inhoud en de technische specificaties voor het Europees reisdocument voor terugkeer moeten worden geharmoniseerd om te zorgen voor strenge technische en veiligheidsnormen, in het bijzonder met betrekking tot de garanties tegen namaak en vervalsing. Op het document moeten herkenbare geharmoniseerde veiligheidskenmerken worden aangebracht. Overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EG) nr. 333/2002 van de Raad11 zijn reeds vereisten vastgesteld die aan strenge technische en veiligheidsnormen voldoen, en deze dienen dan ook te worden toegepast op het Europees reisdocument voor terugkeer.

_________________

_________________

11Verordening (EG) nr. 333/2002 van de Raad van 18 februari 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor een blad waarop een visum kan worden aangebracht dat door lidstaten wordt afgegeven aan houders van een reisdocument dat door de lidstaat die het blad opstelt niet wordt erkend (PB L 53 van 23.2.2002, blz. 4).

11Verordening (EG) nr. 333/2002 van de Raad van 18 februari 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor een blad waarop een visum kan worden aangebracht dat door lidstaten wordt afgegeven aan houders van een reisdocument dat door de lidstaat die het blad opstelt niet wordt erkend (PB L 53 van 23.2.2002, blz. 4).

Amendement     21

Voorstel voor een verordening

Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 bis)  Teneinde gemakkelijker onderling en met de met migratie belaste agentschappen van de Unie informatie ten aanzien van de uitvoering van terugkeerbesluiten te kunnen uitwisselen, moeten de lidstaten de afgifte van Europese reisdocumenten voor terugkeer systematisch bijhouden.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Teneinde bepaalde niet-essentiële elementen van het model voor een Europees reisdocument voor terugkeer te kunnen wijzigen of aanvullen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadpleging overgaat, onder meer op deskundigenniveau.

(12)  Teneinde bepaalde niet-essentiële elementen van het model voor een Europees reisdocument voor terugkeer te kunnen wijzigen of aanvullen en de samenwerking tussen de agentschappen van de Unie op het gebied van migratie te faciliteren met het oog op de afgifte van reisdocumenten van de Unie, de uitvaardiging van documenten en de intensivering van de consulaire samenwerking met derde landen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden overgaat tot passende raadpleging, onder meer op deskundigenniveau, van de personeelsleden van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en de voor migratiebeleid verantwoordelijke agentschappen van de Unie, en dat deze raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 20161bis. Zo moet er met name voor worden gezorgd dat alle partijen onder gelijke voorwaarden kunnen deelnemen aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen door te verzekeren dat het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde moment ontvangen als de deskundigen van de lidstaten, en dat hun deskundigen systematisch toegang krijgen tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

 

___________________

 

1 bis PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze verordening voeren de bevoegde autoriteiten hun taken zoals bedoeld in deze verordening uit overeenkomstig de nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen tot omzetting van Richtlijn 95/46/EC12.

(14)  Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze verordening voeren de bevoegde autoriteiten hun taken zoals bedoeld in deze verordening uit overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad1bis en de nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad1ter.

__________________

 

12Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31).

 

 

1 bisVerordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1)

 

1 terRichtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89).

Amendement     24

Voorstel voor een verordening

Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(14 bis)  Te zijner tijd moeten de effecten van deze verordening op de doeltreffende uitvoering van terugkeerbesluiten worden beoordeeld. Hiertoe moet de Commissie alle terugkeerbesluiten in acht nemen, ongeacht het kader waarin zij worden uitgevoerd.

Amendement     25

Voorstel voor een verordening

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23)  In de onderhavige verordening worden de grondrechten en de in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie erkende beginselen, in het bijzonder de in artikel 19 van het Handvest voorziene bescherming bij verwijdering, uitzetting en uitlevering, in acht genomen.

(23)  In de onderhavige verordening worden de grondrechten en de in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (het Handvest) erkende beginselen, in het bijzonder de in artikel 1 van het Handvest genoemde menselijke waardigheid en de in artikel 19 van het Handvest genoemde bescherming bij verwijdering, uitzetting en uitlevering, in acht genomen. De onderhavige verordening dient het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en een onpartijdig gerecht als bedoeld in artikel 47 van het Handvest en het recht op asiel als bedoeld in artikel 18 van het Handvest onverlet te laten.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Artikel 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In deze verordening worden het model en de technische specificaties voor een Europees reisdocument voor de terugkeer van onderdanen van derde landen vastgesteld.

In deze verordening worden het gemeenschappelijk model en de technische en veiligheidsspecificaties voor een geharmoniseerd Europees reisdocument voor de terugkeer van irregulier op het grondgebied van de Unie verblijvende onderdanen van derde landen vastgesteld.

Amendement     27

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis)  "overnameovereenkomst van de Unie": een in overeenstemming met artikel 79, lid 3, VWEU tussen de Unie en een derde land gesloten, op wederzijdse verplichtingen gebaseerde overeenkomst ter vergemakkelijking van de terugkeer van personen die irregulier op het grondgebied van de Unie verblijven;

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Artikel 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Het model voor het Europees reisdocument voor terugkeer stemt overeen met het in bijlage vastgestelde model. Het bevat de volgende gegevens over de onderdaan van het derde land:

1.  Het model voor het Europees reisdocument voor terugkeer stemt overeen met het in bijlage vastgestelde model. Het bevat de volgende gegevens over de irregulier op het grondgebied van de Unie verblijvende onderdaan van het derde land:

a)  naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, onderscheidende kenmerken en, indien bekend, het adres in het derde land van terugkeer van de onderdaan van het derde land;

a)  naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, onderscheidende kenmerken en, indien bekend, het adres in het derde land van terugkeer van de onderdaan van het derde land;

b)  een foto;

b)   een pasfoto;

c)  de instantie van afgifte, datum van afgifte en geldigheidsduur.

c)  de instantie van afgifte, datum van afgifte en geldigheidsduur.

2.  Het Europees reisdocument voor terugkeer wordt opgesteld in de officiële taal of talen van de lidstaat die het terugkeerbesluit uitvaardigt en wordt, waar nodig, in het Engels en Frans vertaald.

2.   Het Europees reisdocument voor terugkeer wordt opgesteld in een officiële taal of in de talen van de lidstaat die het terugkeerbesluit uitvaardigt en wordt vertaald in het Engels en Frans en, indien mogelijk, in een officiële taal van het derde land van terugkeer.

3.  Het document is geldig voor één reis naar het derde land van terugkeer.

3.  Het document is geldig voor één reis die eindigt met de aankomst van de terugkeerder in het derde land van terugkeer.

4.  Indien nodig, kunnen bijkomende documenten die nodig zijn voor de terugkeer van onderdanen van derde landen aan het Europees reisdocument voor terugkeer worden gehecht.

4.  Indien nodig, kunnen beschikbare en relevante bijkomende documenten die tot doel hebben de overname van een irregulier op het grondgebied van de Unie verblijvende onderdaan van een derde land te faciliteren, aan het Europees reisdocument voor terugkeer worden gehecht, op voorwaarde dat daarvan geen gevaar uitgaat voor het privéleven, de vrijheid of de eigendommen van de terugkeerder en met inachtneming van de in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad en de nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen tot omzetting van Richtlijn 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad neergelegde waarborgen. In gevallen van gedwongen terugkeer wordt aan het Europees reisdocument voor terugkeer een verklaring van geschiktheid om te reizen gehecht, die wordt afgegeven na uitvoering van een medische keuring voorafgaand aan verwijdering.

5.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 6 gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde het model voor het Europees reisdocument voor terugkeer te wijzigen.

5.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 6 gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde de niet-essentiële elementen van het in artikel 3, lid 1 genoemde model voor het Europees reisdocument voor terugkeer te wijzigen.

Amendement     29

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De veiligheidskenmerken en technische specificaties voor het Europees reisdocument voor terugkeer zijn de veiligheidskenmerken en technische specificaties die zijn vastgesteld voor de toepassing van artikel 2 van Verordening (EG) nr. 333/2002 van de Raad.

1.  De veiligheidskenmerken en technische specificaties voor het Europees reisdocument voor terugkeer zijn de veiligheidskenmerken en technische specificaties die zijn vastgesteld voor de toepassing van artikel 2 van Verordening (EG) nr. 333/2002 van de Raad, die worden geactualiseerd en uitgebreid met digitale elementen ter waarborging van de veiligheid en beveiliging van de afgegeven documenten.

Amendement     30

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het Europees reisdocument voor terugkeer wordt aan de onderdaan van het derde land kosteloos afgegeven.

Het Europees reisdocument voor terugkeer wordt aan de irregulier verblijvende onderdaan van het derde land kosteloos afgegeven.

Amendement     31

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 7 bis

 

Evaluatie

 

1.  Uiterlijk 18 maanden na de inwerkingtreding van deze verordening evalueert de Commissie deze verordening om in detail te na te gaan welke gevolgen ze heeft op de doeltreffende handhaving van terugkeerbesluiten en of het nodig is wijzigingen aan te brengen in bepaalde onderdelen van het Europees reisdocument voor terugkeer.

 

2.  Deze evaluatie houdt rekening met de uitvoering van terugkeeroperaties in het kader van overnameovereenkomsten van de Unie, bilaterale overnameovereenkomsten of andere regelingen met derde landen, alsook in het kader van de terugkeergerelateerde samenwerking met derde landen die niet door formele overeenkomsten wordt geregeld.

 

3.  Met het oog op deze evaluatie bezorgen de lidstaten de Commissie alle relevante informatie en statistieken met betrekking tot de afgifte van het Europese reisdocument voor terugkeer en de handhaving van terugkeerbesluiten, de erkenningsgraad van het document in elk derde land en het aantal personen aan wie meer dan één reisdocument voor terugkeer is afgegeven.

 

4.  De Commissie presenteert de resultaten van haar evaluatie aan het Europees Parlement en de Raad, indien nodig vergezeld van een wetgevingsvoorstel tot wijziging van deze verordening.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 8

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze verordening treedt in werking op de [...] dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening treedt in werking op de [twintigste] dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.


TOELICHTING

Personen die niet in aanmerking komen voor internationale bescherming binnen de EU moeten door de Europese Unie bij wijze van prioriteit worden teruggestuurd. Een verhoging van het terugkeerpercentage voor irreguliere migranten is van wezenlijk belang voor de integriteit van het asielstelsel van de EU, voor samenwerking tussen de EU-lidstaten en derde landen en voor het behoud van het vertrouwen van de EU-burger. Om de huidige migratiecrisis te stabiliseren, de druk op de lidstaten en EU-agentschappen te verlichten en voor meer capaciteit en middelen binnen de EU te zorgen, is een oplossing op lange termijn noodzakelijk.

Het is niet vol te houden dat de EU vrede blijft nemen met het huidige terugkeerpercentage binnen de categorieën van afgewezen asielzoekers. Om beter erkend te worden door derde landen en doeltreffend te zijn, moeten het model en de tenuitvoerlegging van het bestaande standaardreisdocument van de EU aan een grondige controle worden onderworpen. De harmonisering van het model van het reisdocument zal de bureaucratie, variaties, kosten en wachttijden voor de lidstaten verlagen en zal tot een grotere erkenning van het document door derde landen leiden.

Momenteel zijn tal van derde landen niet bereid door de EU-lidstaten afgegeven terugkeerdocumenten te aanvaarden, omdat ze van lage kwaliteit zijn. De EU moet voor hogere technische en veiligheidsnormen zorgen, met name wat de beveiliging tegen namaak en vervalsing betreft. Daarom stelt de rapporteur voor een technische norm vast te leggen voor de bijgeleverde foto, de algemene veiligheidskenmerken van het reisdocument te verbeteren en te voorzien in een vertaling van de reisdocumenten in zowel de EU-talen als de taal van de desbetreffende derde landen om het proces sneller te doen verlopen.

De rapporteur stelt tevens voor de werking van het reisdocument regelmatig en grondig te evalueren en te analyseren, met inbegrip van de erkenningsgraad van het reisdocument door elk derde land en een onderzoek naar mogelijke verbeteringen die moeten worden aangebracht. Een dergelijke procedure moet op regelmatige basis worden doorlopen, gezien de huidige migratiecrisis in de EU. We kunnen ons niet veroorloven dat instrumenten op het gebied van asiel en migratie eerst jarenlang falen vooraleer de gebreken worden aangepakt.

Het waarborgen van de gegevensuitwisseling tussen de lidstaten met betrekking tot de afgifte van reisdocumenten en personen die geregistreerd staan als illegaal verblijvende onderdanen van derde landen zonder geldige reisdocumenten is van essentieel belang om de wederzijdse erkenning van asielbesluiten doorheen de EU te vergroten en secundaire bewegingen van afgewezen asielzoekers te voorkomen. Om die reden stelt de rapporteur voor dat kopieën van door de lidstaten afgegeven reisdocumenten worden ingevoerd in het Eurodac-systeem en in het Schengeninformatiesysteem.

De rapporteur wijst erop dat het reisdocument moet worden bevorderd via de werkzaamheden van de andere EU-agentschappen, de activiteiten van de Europese Dienst voor extern optreden en de eventuele toekomstige uitbreiding van Frontex en het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO). De rapporteur benadrukt dat het met het oog op een algemeen erkend en doeltreffender reisdocument noodzakelijk is dit document te integreren in een doelgericht streven van de EU om sterkere en doeltreffendere overnameovereenkomsten met derde landen af te sluiten. De erkenning van het document moet een vereiste zijn voor elke toekomstige overname- en samenwerkingsovereenkomst van de EU.


PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Europees reisdocument voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen

Document- en procedurenummers

COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD)

Datum indiening bij EP

15.12.2015

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

LIBE

1.2.2016

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

AFET

1.2.2016

DEVE

1.2.2016

 

 

Geen advies

       Datum besluit

AFET

1.2.2016

DEVE

4.2.2016

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Jussi Halla-aho

15.2.2016

 

 

 

Behandeling in de commissie

29.2.2016

21.4.2016

30.5.2016

 

Datum goedkeuring

30.5.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

39

9

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Othmar Karas, Ilhan Kyuchyuk, Keith Taylor, Lieve Wierinck

Datum indiening

6.6.2016


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

39

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lieve Wierinck

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara, Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Reimer Böge, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Othmar Karas, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

9

-

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat

S&D

Soraya Post

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Keith Taylor, Bodil Valero

2

0

EFDD

Beatrix von Storch

ENF

Edouard Ferrand

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Juridische mededeling - Privacybeleid