SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego dokumentu podróży do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich

6.6.2016 - (COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD)) - ***I

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawca: Jussi Halla-aho


Procedura : 2015/0306(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0201/2016
Teksty złożone :
A8-0201/2016
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego dokumentu podróży do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich

(COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2015)0668),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 79 ust. 2 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8–0405/2015),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0201/2016),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Powrót obywateli państw trzecich, którzy nie spełniają warunków uprawniających do wjazdu, pobytu lub zamieszkania w państwie członkowskim bądź przestali je spełniać, odbywający się przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych, w szczególności zasady non-refoulement, i zgodnie z przepisami dyrektywy 2008/115/WE9, jest zasadniczym elementem kompleksowych działań mających na celu zapewnienie wiarygodności i należytego funkcjonowania unijnej polityki migracyjnej oraz ograniczenie i powstrzymanie nielegalnej migracji.

(1)  Powrót obywateli państw trzecich, którzy nie spełniają warunków uprawniających do wjazdu lub pobytu na terenie Unii Europejskiej bądź przestali je spełniać, odbywający się przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych, w szczególności zasady non-refoulement, i zgodnie z przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE9, jest zasadniczym elementem kompleksowych działań mających na celu zapewnienie wiarygodności oraz należytego i skutecznego funkcjonowania unijnej polityki migracyjnej oraz ograniczenie i powstrzymanie nielegalnej migracji.

___________________

___________________

9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 98).

9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 98).

Poprawka     2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  W niniejszym rozporządzeniu należy wziąć pod uwagę Powszechną deklarację praw człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r., Konwencję dotyczącą statusu uchodźców z dnia 28 lipca 1951 r. oraz Protokół dotyczący statusu uchodźców z dnia 31 stycznia 1967, Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. oraz art. 10 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE. „Dobro dziecka” powinno być podstawowym aspektem uwzględnianym przez państwa członkowskie przy wdrażaniu niniejszej dyrektywy.

Poprawka     3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1b)  Należy koniecznie uwzględnić Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych oraz Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych z dnia 16 grudnia 1966 r. oraz protokoły do nich.

Poprawka     4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1c)  Należy koniecznie uwzględnić konwencję ONZ dotyczącą statusu bezpaństwowców z dnia 28 września 1954 r.

Poprawka     5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1d)  Należy koniecznie uwzględnić Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Poprawka     6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Organy krajowe państw członkowskich mają trudności z organizacją powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich, którzy nie posiadają ważnych dokumentów podróży.

(2)  Jako że niektórzy obywatele państw trzecich przebywający nielegalnie na terenie Unii nie posiadają ważnych dokumentów podróży, organy krajowe państw członkowskich mają poważne trudności z organizacją zgodnego z prawem i bezpiecznego powrotu tych osób do kraju powrotu.

Poprawka     7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Pomimo faktu, że zalecenie Rady z dnia 30 listopada 1994 r.1a przewiduje standardowy dokument podróży, ciągły brak zharmonizowanych w całej Unii dokumentów podróży do celów powrotuuznano za jeden z czynników przyczyniających się do niskiego poziomu uznawania dokumentów do celów powrotu w umowach o readmisji zawieranych przez Unię z państwami trzecimi oraz w ogóle uznawania dokumentu przez państwa trzecie. Niski poziom uznawania wynika również z różnic formatu, standardów i elementów zabezpieczających stosowanych obecnie dokumentów podróży do celów powrotu.

 

_________________

 

1aZalecenie Rady z dnia 30 listopada 1994 r. dotyczące przyjęcia standardowego dokumentu podróży do celów wydalania obywateli państw trzecich (Dz.U. C 274 z 19.6.1996, s. 18).

Poprawka     8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Usprawnienie współpracy w zakresie powrotu i readmisji z najważniejszymi państwami pochodzenia i tranzytu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich jest niezbędne do zwiększenia odsetka powrotów, który obecnie jest niezadowalający.

(3)  Usprawnienie współpracy, w tym współpracy zacieśnionej, w zakresie powrotu i readmisji z najważniejszymi państwami pochodzenia i tranzytu obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terenie Unii jest niezbędne do zwiększenia odsetka powrotów, który obecnie jest niezadowalający. Obejmuje to ulepszenie europejskiego dokumentu podróży do celów powrotu obywateli państw trzecich.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Obecne europejskie powrotowe laissez-passer, ustanowione zaleceniem Rady z dnia 30 listopada 1994 r.1, nie jest szeroko akceptowane przez organy państw trzecich, między innymi ze względu na nieodpowiednie zabezpieczenia.

(4)  Obecne europejskie repatriacyjne laissez-passer, ustanowione zaleceniem Rady z dnia 30 listopada 1994 r.1, nie jest szeroko akceptowane przez organy państw trzecich z różnych przyczyn, między innymi ze względu na brak jednolitych i odpowiednich norm bezpieczeństwa oraz wspólnych cech technicznych, w tym zabezpieczeń przed podrabianiem i fałszowaniem, a także ze względu na różne formaty i wymogi informacyjne w poszczególnych państwach członkowskich oraz liczbę języków, w których zapewnia się formularze.

____________________

____________________

1 Zalecenie Rady z dnia 30 listopada 1994 r. dotyczące przyjęcia standardowego dokumentu podróży do celów wydalania obywateli państw trzecich (Dz.U. C 274 z 19.6.1996, s. 18).

1 Zalecenie Rady z dnia 30 listopada 1994 r. dotyczące przyjęcia standardowego dokumentu podróży do celów wydalania obywateli państw trzecich (Dz.U. C 274 z 19.6.1996, s. 18).

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Konieczne jest zatem promowanie przyjmowania przez państwa trzecie usprawnionego europejskiego powrotowego laissez-passer jako dokumentu odniesienia do celów powrotu.

(5)  Konieczne jest zatem promowanie przyjmowania przez państwa trzecie udoskonalonego i zharmonizowanego europejskiego powrotowego laissez-passer jako dokumentu odniesienia do celów powrotu.

Poprawka     11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Należy ustanowić bardziej bezpieczny europejski dokument podróży do celów powrotu obywateli państw trzecich, aby ułatwić powrót i readmisję nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich. Ulepszone zabezpieczenia tego dokumentu powinny ułatwić jego uznawanie przez państwa trzecie. Taki dokument powinien pomóc w przeprowadzaniu powrotów w kontekście umów o readmisji lub innych porozumień z państwami trzecimi, a także w kontekście współpracy w zakresie powrotów z państwami trzecimi nieobjętej formalnymi umowami.

(6)  Należy ustanowić bardziej bezpieczny i zharmonizowany europejski dokument podróży do celów powrotu obywateli państw trzecich, aby pomóc w ułatwieniu powrotu i readmisji obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium Unii. Ulepszone zabezpieczenia i cechy techniczne tego dokumentu powinny ułatwić jego uznawanie przez państwa trzecie. Taki dokument powinien pomóc w przeprowadzaniu powrotów w kontekście umów o readmisji zawieranych przez Unię lub państwa członkowskie z państwami trzecimi lub innych porozumień prawnych zawieranych przez Unię z państwami trzecimi, a także w kontekście współpracy w zakresie powrotów z państwami trzecimi nieobjętej formalnymi umowami.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Readmisja własnych obywateli jest zobowiązaniem na mocy międzynarodowego prawa zwyczajowego, do przestrzegania którego zobowiązane są wszystkie państwa. W przypadku państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) o obowiązku tym jest dodatkowo mowa w art. 13 Umowy o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi podpisanej w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r.1a, która zobowiązuje wszystkie państwa będące jej sygnatariuszami do readmisji swych obywateli bez dodatkowych formalności.

 

___________________

 

1a Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3.

Poprawka     13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b)  Negocjowanie z Unią nowych umów o readmisji, które powinny być nadrzędne względem umów dwustronnych między państwami członkowskimi a państwami trzecimi, zagwarantowałoby skuteczniejsze wdrażanie niniejszego rozporządzenia w ramach bardziej spójnej polityki powrotowej.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  W umowach o readmisji zawieranych przez Unię w państwami trzecimi należy starać się o uznanie europejskiego powrotowego dokumentu podróży. Państwa członkowskie powinny starać się o uznanie europejskiego powrotowego dokumentu podróży w umowach dwustronnych i innych porozumieniach, a także w kontekście współpracy z państwami trzecimi dotyczącej powrotów i nieobjętej formalnymi umowami.

(7)  W umowach o readmisji zawieranych przez Unię z państwami trzecimi należy starać się o włączenie do ich warunków europejskiego powrotowego dokumentu podróży. Państwa członkowskie powinny również starać się o uzyskanie gwarancji uznania europejskiego powrotowego dokumentu podróży w umowach dwustronnych i innych porozumieniach prawnych zawieranych z państwami trzecimi, które nie są objęte formalnymi umowami.

Poprawka     15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Jeśli państwa trzecie zawierające umowy o readmisji z Unią lub państwami członkowskimi odmówią prawnego uznawania europejskiego powrotowego dokumentu podróży, powinny przedstawić formalne uzasadnienie takiej odmowy.

Poprawka     16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Europejski powrotowy dokument podróży powinien pomóc ograniczyć obciążenia administracyjne i biurokratyczne dla administracji państw członkowskich i państw trzecich, w tym służb konsularnych, i powinien przyczynić się do skrócenia czasu trwania procedur administracyjnych niezbędnych do zapewnienia powrotu i readmisji nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich.

(8)  Europejski powrotowy dokument podróży powinien pomóc ograniczyć obciążenia administracyjne i biurokratyczne administracji państw członkowskich i państw trzecich, w tym służb konsularnych, a także, z zastrzeżeniem praw podstawowych osób powracających, w tym prawa do azylu, ochrony w przypadku usunięcia z terytorium państwa, wydalenia lub ekstradycji oraz prawa do skutecznego środka prawnego i do rzetelnego procesu sądowego, powinien przyczynić się do skrócenia czasu trwania procedur administracyjnych niezbędnych do zapewnienia powrotu i readmisji nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich.

Uzasadnienie

Rozporządzenie ma zastosowanie z zastrzeżeniem prawa do skutecznego środka prawnego i rzetelnego procesu sądowego przewidzianego w art. 47 Karty, prawa do azylu przewidzianego w art. 18 Karty oraz prawa do ochrony w przypadku usunięcia z terytorium państwa, wydalenia lub ekstradycji przewidzianej w art. 19 Karty.

Poprawka     17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Niniejsze rozporządzenie powinno jedynie harmonizować format i specyfikacje techniczne europejskiego powrotowego dokumentu podróży, nie powinno zaś harmonizować przepisów dotyczących wydawania takiego dokumentu.

(9)  Niniejsze rozporządzenie powinno jedynie harmonizować format oraz specyfikacje zabezpieczeń i specyfikacje techniczne europejskiego powrotowego dokumentu podróży, w szczególności jeżeli chodzi o zabezpieczenie go przed podrabianiem i fałszowaniem, nie powinno zaś określać wymogów prawnych harmonizacji przepisów dotyczących wydawania takiego dokumentu ani zasadności takiej harmonizacji.

Poprawka     18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  Państwa członkowskie powinny podjąć wszelkie niezbędne działania na rzecz zapewnienia regularnego stosowania europejskiego powrotowego dokumentu podróży w celu zagwarantowania skutecznego powrotu migrantów przebywających nielegalnie na terenie Unii zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE oraz przy pełnym poszanowaniu prawa UE. Aby poprawić skuteczność europejskiego powrotowego dokumentu podróży, należy go wydawać niezwłocznie.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9b)  Wspólne podejście do formatu i uznawania powrotowych dokumentów podróży ma na celu zintensyfikowanie współpracy w dziedzinie powrotów i readmisji w ogóle, zaś państwa członkowskie, Komisja i Europejska Służba Działań Zewnętrznych powinny traktować readmisję priorytetowo we wszystkich kontaktach politycznych dotyczących tej dziedziny z krajami pochodzenia migrantów o nieuregulowanym statusie, by kraje te otrzymały spójny sygnał w tej sprawie. Tego rodzaju współpraca z krajami pochodzenia powinna również skupiać się na identyfikowaniu migrantów o nieuregulowanym statusie oraz wydawaniu dokumentów podróży. Dlatego też współpraca z przedstawicielstwami dyplomatycznymi krajów pochodzenia ma zasadnicze znaczenie i należy nadać jej charakter priorytetowy.

Poprawka     20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Zawartość i specyfikacje techniczne europejskiego powrotowego dokumentu podróży należy zharmonizować, aby zapewnić wysokie standardy techniczne i normy bezpieczeństwa, zwłaszcza pod względem zabezpieczeń przed podrabianiem i fałszowaniem. Dokument ten powinien zawierać rozpoznawalne zharmonizowane zabezpieczenia. Wysokie standardy techniczne i normy bezpieczeństwa już istnieją i są określone zgodnie z art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 333/200211, należy więc zastosować je do europejskiego powrotowego dokumentu podróży.

(11)  Zawartość i specyfikacje techniczne europejskiego powrotowego dokumentu podróży należy zharmonizować, aby zapewnić wysokie standardy techniczne i normy bezpieczeństwa, zwłaszcza pod względem zabezpieczeń przed podrabianiem i fałszowaniem. Dokument ten powinien zawierać rozpoznawalne zharmonizowane zabezpieczenia. Wymogi odpowiadające wysokim standardom technicznym i normom bezpieczeństwa już istnieją i są określone zgodnie z art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 333/200211, należy więc zastosować je do europejskiego powrotowego dokumentu podróży.

_________________

_________________

11Rozporządzenie Rady (WE) nr 333/2002 z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie jednolitego wzoru formularza, na którym umieszcza się wizę, wydawanego przez państwo członkowskie osobom posiadającym dokumenty podróży, które nie są uznane przez państwo członkowskie sporządzające formularz (Dz.U. L 53 z 23.2.2002, s. 4).

11Rozporządzenie Rady (WE) nr 333/2002 z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie jednolitego wzoru formularza, na którym umieszcza się wizę, wydawanego przez państwo członkowskie osobom posiadającym dokumenty podróży, które nie są uznane przez państwo członkowskie sporządzające formularz (Dz.U. L 53 z 23.2.2002, s. 4).

Poprawka     21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)  Państwa członkowskie powinny systematycznie rejestrować wydawanie europejskich powrotowych dokumentów podróży, aby ułatwić wymianę informacji między sobą oraz z europejskimi agencjami właściwymi do spraw migracji.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  W celu zmiany lub uzupełnienia niektórych, innych niż istotne, elementów wzoru europejskiego powrotowego dokumentu podróży należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów.

(12)  W celu zmiany lub uzupełnienia niektórych, innych niż istotne, elementów wzoru europejskiego powrotowego dokumentu podróży, a także ułatwienia współpracy pomiędzy agencjami Unii w dziedzinie migracji do celów zapewniania unijnych dokumentów podróży, wydawania dokumentów oraz intensyfikowania współpracy konsularnej z państwami trzecimi, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, z pracownikami właściwych organów państw członkowskich oraz agencji unijnych odpowiedzialnych za politykę migracji, a także by konsultacje prowadzono zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.1a Szczególnie w celu zapewnienia równego udziału Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie, co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

 

___________________

 

1a Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  W zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach niniejszego rozporządzenia właściwe organy wypełniają swoje zadania do celów niniejszego rozporządzenia zgodnie z krajowymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi transponującymi dyrektywę 95/46/WE12.

(14)  W zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach niniejszego rozporządzenia właściwe organy wypełniają swoje zadania do celów niniejszego rozporządzenia zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6791a oraz krajowymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi transponującymi dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/6801b.

__________________

 

12 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).

 

 

1a. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

 

1b Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89).

Poprawka     24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a)  Należy w odpowiednim czasie przystąpić do oceny wpływu niniejszego rozporządzenia na wdrażanie decyzji nakazujących powrót. W tym celu Komisja powinna uwzględnić wszystkie decyzje nakazujące powrót, bez względu na kontekst, w jakim są podejmowane.

Poprawka     25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i przestrzega zasad ustanowionych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności przewidzianej w art. 19 Karty ochrony w przypadku usunięcia z terytorium państwa, wydalenia lub ekstradycji.

(23)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i przestrzega zasad ustanowionych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej (Karcie), w szczególności godności człowieka, o której mowa w art. 1 Karty oraz przewidzianej w art. 19 Karty ochrony w przypadku usunięcia z terytorium państwa, wydalenia lub ekstradycji. Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie z zastrzeżeniem prawa do skutecznego środka prawnego i prawa dostępu do bezstronnego sądu w art. 47 Karty oraz prawa do azylu przewidzianego w art. 18 Karty.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się format i specyfikacje techniczne europejskiego dokumentu podróży do celów powrotu obywateli państw trzecich.

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się wspólny format i specyfikacje techniczne oraz bezpieczeństwa zharmonizowanego europejskiego dokumentu podróży do celów powrotu obywateli państw trzecich, którzy przebywają nielegalnie na terytorium Unii.

Poprawka     27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a)  „umowy o readmisji z Unią” oznacza umowy oparte na wzajemnych zobowiązaniach, zawierane między Unią a państwami trzecimi w celu ułatwienia powrotu osób przebywających nielegalnie na terytorium Unii zgodnie z art. 79 ust. 3 TFUE;

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Format europejskiego powrotowego dokumentu podróży odpowiada wzorowi określonemu w załączniku. Zawiera on następujące informacje na temat obywatela państwa trzeciego:

1.  Format europejskiego powrotowego dokumentu podróży odpowiada wzorowi określonemu w załączniku. Zawiera on następujące informacje na temat obywatela państwa trzeciego przebywającego nielegalnie na terytorium Unii:

a)  imię, nazwisko, datę urodzenia, płeć, obywatelstwo, znaki szczególne oraz – jeśli jest znany – adres obywatela państwa trzeciego w państwie trzecim powrotu;

a)  imię, nazwisko, datę urodzenia, płeć, obywatelstwo, znaki szczególne oraz – jeśli jest znany – adres obywatela państwa trzeciego w państwie trzecim powrotu;

b)  zdjęcie;

b)   zdjęcie paszportowe;

c)  organ wydający, datę wydania i okres ważności.

c)  organ wydający, datę wydania i okres ważności.

2.  Europejski powrotowy dokument podróży sporządza się w języku urzędowym lub językach urzędowych państwa członkowskiego, które wydaje decyzję nakazującą powrót, a w stosownych przypadkach tłumaczy się na języki angielski i francuski.

2.   Europejski powrotowy dokument podróży sporządza się w języku urzędowym lub językach urzędowych państwa członkowskiego, które wydaje decyzję nakazującą powrót, a w stosownych przypadkach tłumaczy się na języki angielski i francuski oraz, w miarę możliwości, na język urzędowy państwa trzeciego powrotu.

3.  Dokument jest ważny na podróż w jedną stronę do państwa trzeciego powrotu.

3.  Dokument jest ważny na podróż w jedną stronę, która kończy się przybyciem osoby powracającej do państwa trzeciego powrotu.

4.  W razie potrzeby do europejskiego powrotowego dokumentu podróży można dołączyć dodatkowe dokumenty niezbędne do powrotu obywatela państwa trzeciego.

4.  W razie potrzeby, gdy istnieje taka możliwość, gdy ma to zastosowanie oraz w celu ułatwienia readmisji obywateli państw trzecich przebywających nielegalnie na terytorium Unii do europejskiego powrotowego dokumentu podróży można dołączyć dodatkowe dokumenty, pod warunkiem że nie zagraża to życiu prywatnemu, wolności lub mieniu osoby powracającej oraz że dokumenty te spełniają wymogi dotyczące zabezpieczenia w zakresie ochrony danych przewidziane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz w krajowych przepisach ustawowych, wykonawczych i administracyjnych transponujących dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680. W przypadku powrotów przymusowych do europejskiego powrotowego dokumentu podróży należy dołączyć oświadczenie o zdolności do odbycia podróży sporządzone na podstawie badania lekarskiego przeprowadzonego przed wydaleniem.

5.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 6 w celu zmiany formatu europejskiego powrotowego dokumentu podróży.

5.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 6 w celu zmiany innych niż istotne elementów formatu europejskiego powrotowego dokumentu podróży, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Poprawka     29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Zabezpieczenia i specyfikacje techniczne europejskiego powrotowego dokumentu podróży są takie jak te określone w zastosowaniu art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 333/2002.

1.  Zabezpieczenia i specyfikacje techniczne europejskiego powrotowego dokumentu podróży aktualizują te już określone w zastosowaniu art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 333/2002, aby uwzględnić elementy cyfrowe, które mogą zapewnić bezpieczeństwo i ochronę wydawanego dokumentu.

Poprawka     30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Europejski powrotowy dokument podróży wydawany jest obywatelom państw trzecich nieodpłatnie.

Europejski powrotowy dokument podróży wydawany jest obywatelom państw trzecich przebywającym nielegalnie na terenie Unii nieodpłatnie.

Poprawka     31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7a

 

Przegląd

 

1.  Komisja dokonuje przeglądu niniejszego rozporządzenia nie później niż 18 miesięcy po jego wejściu w życie w celu dokonania szczegółowej oceny jego wpływu na skuteczne egzekwowanie decyzji o powrotach, a także stwierdzenia, czy konieczna jest zmiana jakiegokolwiek elementu europejskiego powrotowego dokumentu podróży.

 

2.  Taka ocena uwzględnia powroty przeprowadzane w ramach unijnych umów o readmisji, dwustronnych umów o readmisji lub innych porozumień z państwami trzecimi, a także w ramach współpracy w zakresie powrotów z państwami trzecimi nieobjętej formalnymi umowami.

 

3.  W celu umożliwienia Komisji dokonania przeglądu państwa członkowskie dostarczają jej wszelkich niezbędnych informacji i statystyk dotyczących wydawania europejskiego powrotowego dokumentu podróży, egzekwowania decyzji o powrocie, wskaźnika uznawania dokumentu przez poszczególne państwa trzecie i liczby osób, którym wydano więcej niż jeden europejski powrotowy dokument podróży.

 

4.  Komisja przedstawia wyniki oceny Parlamentowi i Radzie, w stosownych wypadkach wraz z wnioskiem ustawodawczym zmieniającym niniejsze rozporządzenie.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie […] dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie [dwudziestego] dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

UZASADNIENIE

Odsyłanie osób, które nie kwalifikują się do ochrony międzynarodowej w UE, musi stanowić priorytet Unii Europejskiej. Podwyższenie wskaźnika powrotów nielegalnych migrantów ma kluczowe znaczenie dla integralności unijnego systemu azylowego, dla współpracy między państwami członkowskimi UE a krajami trzecimi oraz dla utrzymania zaufania obywateli UE. Konieczne jest znalezienie długoterminowego rozwiązania w celu ustabilizowania obecnego kryzysu migracyjnego, zmniejszenia presji na państwa członkowskie i agencje UE oraz rozszerzenia zdolności i zasobów w UE.

UE nie może dłużej zadowalać się obecnym wskaźnikiem powrotów osób, którym nie udzielono azylu. W przypadku obowiązującego standardowego unijnego dokumentu podróży konieczna jest znaczna zmiana formatu i sposobu stosowania tego dokumentu, by poprawić poziom uznawania go przez państwa trzecie i jego skuteczność. Dzięki ujednoliceniu formatu dokumentu podróży państwa członkowskie ograniczą biurokrację, rozbieżności, koszty i okresy oczekiwania z nadzieją na powszechniejsze uznawanie tego dokumentu przez państwa trzecie.

Póki co wiele krajów trzecich nie chce uznawać dokumentów powrotowych wydanych przez państwa członkowskie UE z uwagi na ich niską jakość. UE musi zapewnić wyższe standardy techniczne i normy bezpieczeństwa, zwłaszcza pod względem zabezpieczeń przed podrabianiem i fałszowaniem. Sprawozdawca proponuje zatem ustalenie standardów technicznych dla dostarczanych zdjęć, ulepszenie elementów zabezpieczających dokumentu podróży oraz zapewnienie tłumaczenia go zarówno na języki UE, jak i języki odpowiednich krajów trzecich, tak by przyspieszyć cały proces.

Sprawozdawca sugeruje również przeprowadzanie systematycznego i dokładnego przeglądu i analizy funkcjonowania dokumentu podróży, w tym w odniesieniu do wskaźnika uznawania go przez poszczególne państwa trzecie, a także badanie ewentualnych ulepszeń, jakie należy wprowadzić. Proces ten należy przeprowadzać regularnie z uwagi na obecny kryzys migracyjny w UE. Nie można pozwolić, by instrumenty w dziedzinie azylu i migracji zawodziły przez lata, zanim ich niedociągnięcia zostaną usunięte.

Zapewnianie wymiany informacji między państwami członkowskimi dotyczących wydawania dokumentów podróży i osób zarejestrowanych jako nielegalnie przebywający obywatele państw trzecich, którzy nie posiadają ważnych dokumentów podróży, ma zasadnicze znaczenie w celu podniesienia poziomu wzajemnego uznawania decyzji o azylu w UE oraz uniknięcia wtórnego przemieszczania się osób, którym odmówiono azylu. Sprawozdawca sugeruje zatem, by do systemu EURODAC i Systemu Informacyjnego Schengen wprowadzano kopie dokumentów podróży wydanych przez państwa członkowskie.

Sprawozdawca odnotowuje potrzebę propagowania dokumentów podróży w ramach działalności innych agencji UE, Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych oraz wszelkich przyszłych emanacji agencji FRONTEX i EASO. Podkreśla, że aby dokument podróży był powszechnie uznawany i skuteczny, musi stanowić część zdecydowanych działań UE na rzecz uzyskania bardziej wiążących i skutecznych umów o readmisji z krajami trzecimi. Uznawania tego dokumentu powinno się wymagać przy zawieraniu wszelkich umów UE o readmisji i o współpracy.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Europejski dokument podróży do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich

Odsyłacze

COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD)

Data przedstawienia w PE

15.12.2015

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

1.2.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

1.2.2016

DEVE

1.2.2016

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

AFET

1.2.2016

DEVE

4.2.2016

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Jussi Halla-aho

15.2.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

29.2.2016

21.4.2016

30.5.2016

 

Data przyjęcia

30.5.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

39

9

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Othmar Karas, Ilhan Kyuchyuk, Keith Taylor, Lieve Wierinck

Data złożenia

6.6.2016

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

39

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lieve Wierinck

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara, Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Reimer Böge, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Othmar Karas, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

9

-

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat

S&D

Soraya Post

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Keith Taylor, Bodil Valero

2

0

EFDD

Beatrix von Storch

ENF

Edouard Ferrand

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciwko

0  :  wstrzymali się