Postopek : 2015/0306(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0201/2016

Predložena besedila :

A8-0201/2016

Razprave :

PV 14/09/2016 - 15
CRE 14/09/2016 - 15

Glasovanja :

PV 15/09/2016 - 11.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0352

POROČILO     ***I
PDF 766kWORD 374k
6.6.2016
PE 578.713v02-00 A8-0201/2016

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski potni listini za vrnitev nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav

(COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Jussi Halla-aho

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski potni listini za vrnitev nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav

(COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2015)0668),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 79(2)(c) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0405/2015),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0201/2016),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Vračanje državljanov tretjih držav, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev za vstop, začasno ali stalno prebivanje v državah članicah, ob popolnem spoštovanju temeljnih pravic, zlasti načela nevračanja, in v skladu z določbami Direktive 2008/115/ES9, je bistveni del celovitih prizadevanj za zagotovitev verodostojnosti in pravilnega delovanja migracijske politike Unije ter za zmanjšanje in odvračanje od nezakonitega priseljevanja.

(1)  Vrnitev državljanov tretjih držav, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev za vstop ali prebivanje na ozemlju Unije, ob popolnem spoštovanju temeljnih pravic, zlasti načela nevračanja, in v skladu z določbami Direktive 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta9, je bistveni del celovitih prizadevanj za zagotovitev verodostojnosti ter pravilnega in učinkovitega delovanja migracijske politike Unije ter za zmanjšanje in odvračanje od neurejenega priseljevanja.

___________________

___________________

9. Direktiva 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L 348, 24.12.2008, str. 98).

9Direktiva 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L 348, 24.12.2008, str. 98).

Predlog spremembe   2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Pričujoča uredba bi morala upoštevati Splošno deklaracijo o človekovih pravicah z dne 10. decembra 1948, Konvencijo o statusu beguncev z dne 28. julija 1951 in Protokol o statusu beguncev z dne 31. januarja 1967, Konvencijo o otrokovih pravicah z dne 20. novembra 1989 in člen 10 Direktive št. 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta. „Otrokova korist‟ bi morala biti najpomembnejše vodilo držav članic pri izvajanju te uredbe. "Otrokova korist" bi morala biti najpomembnejše vodilo držav članic pri izvajanju te uredbe.

Predlog spremembe   3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b)  Nadvse pomembno je, da se upoštevajo Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah in Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah z dne 16. decembra 1966 ter njuna protokola.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1c)  Nadvse pomembno je, da se upošteva Konvencija Združenih narodov o statusu oseb brez državljanstva z dne 28. septembra 1954.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1d)  Nadvse pomembno je, da se upošteva Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Nacionalni organi držav članice se soočajo s težavami pri vračanju nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav, ki nimajo veljavne potne listine.

(2)  Ker nekateri državljani tretjih držav, ki brez dovoljenja prebivajo na ozemlju Unije, nimajo veljavnih potnih listin, se nacionalni organi držav članic soočajo z resnimi težavami pri njihovem zakonitem in varnem vračanju v državo vrnitve.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Ne glede na to, da je v priporočilu Sveta z dne 30. novembra  19941a določena standardna potna listina, velja nadaljnje pomanjkanje potne listine za vrnitev, ki bi bila v vsej Uniji usklajena, kot eden od dejavnikov, ki prispevajo k nizki stopnji priznavanja potnih listin za vrnitev v okviru sporazumov o ponovnem sprejemu med Unijo in tretjimi državami. Te nizke stopnje priznavanja so pogosto tudi posledica različnih oblik, standardov in varnostnih elementov veljavnih potnih listin za vrnitev.

 

 

_________________

 

1aPriporočilo Sveta z dne 30. novembra 1994 glede sprejetja standardne potne listine za izgon državljanov tretjih držav (UL C 274, 19.6.1996, str. 18).

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Za povečanje trenutno nezadostnih stopenj vračanja je ključno izboljšati sodelovanje na področju vračanja in ponovnega sprejema z glavnimi državami izvora in tranzita nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav.

(3)  Za povečanje trenutno nezadostnih stopenj vračanja je ključno izboljšati sodelovanje, vključno z okrepljenim sodelovanjem, na področju vračanja in ponovnega sprejema z glavnimi državami izvora in tranzita državljanov tretjih držav, ki brez dovoljenja prebivajo na ozemlju Unije. To vključuje tudi izboljšano evropsko potno listino za vrnitev državljanov tretjih držav.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Organi tretjih držav pogosto ne priznavajo sedanje standardne potne listine za izgon državljanov tretjih držav, ki je bila uvedena s Priporočilom Sveta z dne 30. novembra 19941, med drugim zaradi neustreznih varnostnih standardov.

(4)  Organi tretjih držav pogosto ne priznavajo sedanje standardne potne listine za vračanje državljanov tretjih držav, ki je bila uvedena s Priporočilom Sveta z dne 30. novembra 19941, med drugim zaradi neobstoja usklajenih in ustreznih varnostnih standardov ter skupnih tehničnih lastnosti, vključno z zaščito pred ponarejanjem in poneverbo, različnih zahtev vsake države članice glede oblike in podatkov ter števila jezikov, v katerih so obrazci.

____________________

____________________

1Priporočilo Sveta z dne 30. novembra 1994 glede sprejetja standardne potne listine za izgon državljanov tretjih držav (UL C 274, 19.6.1996, str. 18).

1Priporočilo Sveta z dne 30. novembra 1994 glede sprejetja standardne potne listine za izgon državljanov tretjih držav (UL C 274, 19.6.1996, str. 18).

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Zato je treba spodbujati priznavanje izboljšane evropske prepustnice za vračanje s strani tretjih držav kot referenčne listine za vračanje.

(5)  Zato je treba spodbujati priznavanje izboljšane in usklajene evropske prepustnice za vračanje s strani tretjih držav kot listine za vračanje.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Uvesti bi bilo treba varnejšo evropsko potno listino za vrnitev državljanov tretjih držav, ki bi olajšala vračanje in ponovni sprejem nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav. Zaradi okrepljenih varnostnih elementov bi se moralo povečati njeno priznavanje s strani tretjih držav. Takšna listina bi morala prispevati k izvajanju vrnitev v okviru sporazumov o ponovnem sprejemu ali drugih dogovorov s tretjimi državami, pa tudi v okviru sodelovanja s tretjimi državami na področju vračanja, ki ni zajeto s formalnimi sporazumi.

(6)  Uvesti bi bilo treba varnejšo in bolj usklajeno evropsko potno listino za vrnitev državljanov tretjih držav, kar bi prispevalo k lažjemu vračanju in ponovnemu sprejemu državljanov tretjih držav, ki brez dovoljenja prebivajo v Uniji. Zaradi okrepljenih varnostnih in tehničnih elementov bi se moralo povečati njeno priznavanje s strani tretjih držav. Takšna listina bi morala prispevati k izvajanju vrnitev v okviru sporazumov, sklenjenih med Unijo ali državami članicami s tretjimi državami, ali drugih pravnih dogovorov Unije s tretjimi državami, pa tudi v okviru sodelovanja s tretjimi državami na področju vračanja, ki ni zajeto s formalnimi sporazumi.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Vse države morajo po mednarodnem običajnem pravu spoštovati obveznost o ponovnem sprejemu svojih državljanov. Pri afriških, karibskih in pacifiških državah to obveznost določa tudi člen 13 Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, ki je bil 23. junija 20001a podpisan v Cotonouju in ki vse države podpisnice zavezuje k ponovnemu sprejemu svojih državljanov brez dodatnih formalnosti.

 

___________________

 

1a UL L 317, 15.12.2000, str. 3.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6b)  Pogajanja o novih sporazumih Unije o ponovnem sprejemu oseb, ki bi morali imeti prednost pred dvostranskimi sporazumi med državami članicami in tretjimi državami, bi zagotovila učinkovitejše izvajanje te uredbe v okviru skladnejše politike vračanja.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Sporazumi o ponovnem sprejemu, sklenjeni med Unijo in tretjimi državami, bi si morali prizadevati za priznavanje evropske potne listine za vrnitev. Države članice bi si morale prizadevati za priznavanje evropske potne listine za vrnitev v dvostranskih sporazumih in drugih dogovorih kot tudi v okviru sodelovanja s tretjimi državami na področju vračanja, ki ni zajeto s formalnimi sporazumi.

(7)  Sporazumi o ponovnem sprejemu, sklenjeni med Unijo in tretjimi državami, bi morali kot pogoj vključevati evropsko potno listino za vrnitev. Države članice bi si morale prizadevati za zagotovilo o priznanju evropske potne listine za vrnitev v dvostranskih sporazumih in drugih pravnih dogovorih, ki jih sklenejo s tretjimi državami in ni zajeto s formalnimi sporazumi.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a.  Če tretje države pri sklepanju sporazumov o ponovnem sprejemu oseb z Unijo ali državami članicami odklonijo pravno priznanje evropske potne listine za vrnitev, morajo to tudi uradno pojasniti.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Evropska potna listina za vrnitev bi morala zmanjšati upravno in birokratsko obremenitev uprav držav članic in tretjih držav, vključno s konzularnimi službami, ter prispevati k skrajšanju upravnih postopkov pri vračanju in ponovnem sprejemu nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav.

(8)  Evropska potna listina za vrnitev bi morala zmanjšati upravno in birokratsko obremenitev uprav držav članic in tretjih držav, vključno s konzularnimi službami, brez poseganja v temeljne pravice povratnikov, vključno s pravico do azila, varstvom v primeru odstranitve, izgona ali izročitve ter pravico do učinkovitega pravnega sredstva in poštenega sojenja, ter prispevati k skrajšanju upravnih postopkov pri vračanju in ponovnem sprejemu državljanov tretjih držav, ki nimajo urejenega statusa.

Obrazložitev

Uredba se uporablja brez poseganja v pravico do učinkovitega pravnega sredstva in poštenega sojenja iz člena 47 Listine, pravico do azila iz člena 18 Listine ter pravico do varstva v primeru odstranitve, izgona ali izročitve iz člena 19 Listine.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  S to uredbo bi se morale uskladiti le oblika in tehnične specifikacije evropske potne listine za vrnitev, ne pa tudi pravila o izdaji takšne listine.

(9)  S to uredbo bi se morale uskladiti le oblika ter varnostne in tehnične specifikacije evropske potne listine za vrnitev, zlasti v zvezi z zaščitnimi ukrepi pred ponarejanjem in prenarejanjem, ne bi pa smela določati pravnih zahtev za uskladitev pravil o izdaji takšne listine niti prednosti takšne uskladitve.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Države članice bi morale sprejeti vse ukrepe, ki so potrebni za sistematično uporabo evropske potne listine za vrnitev, da bi v skladu z Direktivo 2008/1115/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter ob popolnem spoštovanju prava Unije zagotovili učinkovito vračanje migrantov, ki brez dovoljenja prebivajo na ozemlju Unije. Da bi izboljšali učinkovitost evropske potne listine za vrnitev, bi se morala ta nemudoma izdati.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9b)  Namen skupnega pristopa k obliki in priznavanju potnih listin za vrnitev je povečati sodelovanje pri vračanju in ponovnem sprejemu na splošno, države članice, Komisija ter Evropska služba za zunanje delovanje pa bi morale ponovnemu sprejemu dajati prednost pri vseh ustreznih stikih na politični ravni z državami izvora migrantov brez urejenega statusa, da bi tem državam dosledno posredovale enako sporočilo. Pri tem sodelovanju z državami izvora se je treba osredotočiti tudi na opredelitev migrantov brez urejenega statusa in izdajanje potnih listin. Pri tem je bistveno sodelovanje z diplomatskimi predstavništvi držav izvora, ki mora biti prednostna naloga.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Vsebina in tehnične specifikacije evropske potne listine za vrnitev bi morale biti usklajene, da se zagotovijo visoki tehnični in varnostni standardi, zlasti v zvezi z zaščito pred prenarejanjem in ponarejanjem. Listina bi morala imeti prepoznavne usklajene varnostne elemente. Visoki tehnični in varnostni standardi že obstajajo in so določeni v skladu s členom 2 Uredbe Sveta (ES) št. 333/200211, zato bi jih bilo treba uporabiti za evropsko potno listino za vrnitev.

(11)  Vsebina in tehnične specifikacije evropske potne listine za vrnitev bi morale biti usklajene, da se zagotovijo visoki tehnični in varnostni standardi, zlasti v zvezi z zaščito pred prenarejanjem in ponarejanjem. Listina bi morala imeti prepoznavne usklajene varnostne elemente. Zahteve glede skladnosti z visokimi tehničnimi in varnostnimi standardi že obstajajo in so določene v skladu s členom 2 Uredbe Sveta (ES) št. 333/200211 ter bi jih bilo treba zato uporabiti za evropsko potno listino za vrnitev.

_________________

_________________

11Uredba Sveta (ES) št. 333/2002 z dne 18. februarja 2002 o enotni obliki obrazcev, na katere se nalepi vizum, ki ga je izdala država članica imetnikom potnih listin, ki jih država članica, katera je obrazec izdala, ne priznava (UL L 53, 23.2. 2002, str. 4).

11Uredba Sveta (ES) št. 333/2002 z dne 18. februarja 2002 o enotni obliki obrazcev, na katere se nalepi vizum, ki ga je izdala država članica imetnikom potnih listin, ki jih država članica, katera je obrazec izdala, ne priznava (UL L 53, 23.2. 2002, str. 4).

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  Države članice bi morale za lažjo izmenjavo informacij med seboj in z agencijami Unije, pristojnimi za migracijsko politiko, sistematično voditi evidenco o evropskih potnih listinah za vrnitev, ki so bile izdane.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Da bi se lahko nekateri nebistveni elementi vzorca evropske potne listine za vrnitev spremenili ali dopolnili, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejetje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu izvede ustrezna posvetovanja, tudi s strokovnjaki.

(12)  Da bi se lahko nekateri nebistveni elementi vzorca evropske potne listine za vrnitev spremenili ali dopolnili in da bi se olajšalo sodelovanje med agencijami Unije na področju migracije, zato da bi se zagotovile potne listine Unije, izdajanje listine in povečanje konzularnega sodelovanja med tretjimi državami, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejetje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Zlasti je pomembno, da Komisija pri pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov med osebjem pristojnih organih držav članic in agencij Unije, ki so pristojne za migracijsko politiko, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 20161a. Da bi zagotovili enakopravno sodelovanje pri pripravi delegiranih aktov, prejmeta Evropski parlament in Svet vse dokumente istočasno kot strokovnjaki držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko redno udeležujejo sej strokovnih skupin Komisije, ki te akte pripravljajo.

 

___________________

 

1a UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Pri obdelavi osebnih podatkov v okviru te uredbe pristojni organi opravljajo svoje naloge za namene te uredbe v skladu z nacionalnimi zakoni in drugimi predpisi za prenos Direktive 95/46/ES.

(14)  Pri obdelavi osebnih podatkov v okviru te uredbe pristojni organi opravljajo svoje naloge za namene te uredbe v skladu z Uredbo (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta1a, nacionalnimi zakoni in drugimi predpisi za prenos Direktive (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta1b.

__________________

 

12Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

 

 

1a.Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

 

1bDirektiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89).

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a)  Pravočasno bi bilo treba oceniti učinek te uredbe na izvrševanje odločb o vrnitvi. Komisija bi morala pri tem upoštevati vse odločbe o vrnitvi, ne glede na to, na kakšni podlagi so bile sprejete.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti varstvo v primeru odstranitve, izgona ali izročitve iz člena 19 Listine.

(23)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljevanju Listino), zlasti človekovo dostojanstvo iz člena 1 Listine in varstvo v primeru odstranitve, izgona ali izročitve iz člena 19 Listine. Uredba bi se morala uporabljati brez poseganja v pravico do učinkovitega pravnega sredstva in poštenega sojenja iz člena 47 Listine in pravico do azila iz člena 18 Listine.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba določa obliko in tehnične specifikacije evropske potne listine za vrnitev državljanov tretjih držav.

Ta uredba določa skupno obliko in tehnične ter varnostne specifikacije usklajene evropske potne listine za vrnitev državljanov tretjih držav, ki brez dovoljenja prebivajo na ozemlju Unije.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  „sporazum Unije o ponovnem sprejemu“ pomeni sporazum, ki temelji na vzajemnih obveznostih ter ga Unija in tretja država v skladu s členom 79(3) PDEU sklenejo za lažje vračanje oseb, ki brez dovoljenja prebivajo na ozemlju Unije.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Oblika evropske potne listine za vrnitev ustreza vzorcu iz Priloge. V listini so navedeni naslednji podatki o državljanu tretje države:

1.  Oblika evropske potne listine za vrnitev ustreza vzorcu iz Priloge. V listini so navedeni naslednji podatki o državljanu tretje države, ki brez dovoljenja prebiva na ozemlju Unije:

(a)  ime, priimek, datum rojstva, spol, državljanstvo, razpoznavne značilnosti in naslov v tretji državi, v katero se vrne državljan tretje države, če je ta naslov znan;

(a)  ime, priimek, datum rojstva, spol, državljanstvo, razpoznavne značilnosti in naslov v tretji državi, v katero se vrne državljan tretje države, če je ta naslov znan;

(b)  fotografija;

(b)   fotografija za potni list;

(c)  organ izdajatelj, datum izdaje in obdobje veljavnosti.

(c)  organ izdajatelj, datum izdaje in obdobje veljavnosti.

2.  Evropska potna listina za vrnitev se sestavi v uradnem jeziku ali jezikih države članice, ki izda odločbo o vrnitvi, ter se prevede v angleščino in francoščino, če je to ustrezno.

2.   Evropska potna listina za vrnitev se sestavi v uradnem jeziku ali jezikih države članice, ki izda odločbo o vrnitvi, ter se prevede v angleščino in francoščino in po možnosti v uradni jezik tretje države, v katero se vrača oseba.

3.  Dokument velja za eno potovanje v tretjo državo vrnitve.

3.  Dokument velja za eno potovanje, ki se konča s prihodom povratnika v tretji državi vrnitve.

4.  Po potrebi se evropski potni listini za vrnitev priložijo dodatni dokumenti, potrebni za vrnitev državljana tretje države.

4.  Po potrebi se za lažji ponovni sprejem državljana tretje države, ki brez dovoljenja prebiva na ozemlju Unije, evropski potni listini za vrnitev priložijo razpoložljivi in ustrezni dodatni dokumenti, če ne ogrožajo zasebnega življenja, svobode ali imetja povratnika in so skladni z zaščitnimi ukrepi za varstvo podatkov iz Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta ter nacionalnimi zakoni in drugimi predpisi za prenos Direktive (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta. V primeru prisilne vrnitve se evropski potni listini za vrnitev priloži potrdilo o sposobnosti za potovanje, in sicer na podlagi zdravniškega pregleda, ki se opravi pred odstranitvijo.

5.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 6, s katerimi spremeni obliko evropske potne listine za vrnitev.

5.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 6, s katerimi spremenijo nebistvene sestavine v zvezi z obliko evropske potne listine za vrnitev iz člena 3(1).

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Varnostni elementi in tehnične specifikacije evropske potne listine za vrnitev so tisti, ki se določijo z uporabo člena 2 Uredbe Sveta (ES) št. 333/2002.

1.  Z varnostnimi elementi in tehničnimi specifikacijami evropske potne listine za vrnitev se posodobijo tisti, ki so že določeni z uporabo člena 2 Uredbe Sveta (ES) št. 333/2002, zato da bi upoštevali digitalne elemente, ki lahko zagotovijo varstvo in varnost izdane listine.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Evropska potna listina za vrnitev se državljanu tretje države izda brezplačno.

Evropska potna listina za vrnitev se državljanu tretje države, ki prebiva brez dovoljenja, izda brezplačno.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 7a

 

Pregled

 

1.  Komisija pregleda to uredbo najpozneje 18 mesecev po začetku njene veljavnosti in pri tem natančno oceni, kako vpliva na učinkovito izvrševanje odločb o vrnitvi ter ali je treba spremeniti katero od sestavin evropske potne listine za vrnitev.

 

2.  Pri oceni se upoštevajo vrnitve v okviru sporazumov Unije o ponovnem sprejemu, dvostranskih sporazumov o ponovnem sprejemu in drugih dogovorov s tretjimi državami, pa tudi v okviru sodelovanja s tretjimi državami na področju vračanja, ki niso zajete v uradne sporazume.

 

3.  Države članice Komisiji za namene pregleda zagotovijo vse ustrezne informacije in statistične podatke o izdaji evropskih potnih listin za vrnitev, izvrševanju odločb o vrnitvi, stopnji priznavanja listine za vsako tretjo državo ter številu oseb, ki jim je bila izdana več kot ena potna listina za vrnitev.

 

4.  Komisija rezultate tega pregleda predstavi Parlamentu in Svetu ter jim po potrebi priloži zakonodajni predlog za spremembo te uredbe.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba začne veljati […] dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba začne veljati [dvajseti] dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.


OBRAZLOŽITEV

Prednostna naloga Evropske unije mora biti vrnitev tistih, ki niso upravičeni do mednarodne zaščite v EU. Izboljšanje stopnje vrnitve migrantov brez urejenega statusa je bistveno za celovitost azilnega sistema EU, sodelovanje med državami članicami EU in tretjimi državami ter za ohranjanje zaupanja državljanov EU. Poiskati je treba dolgoročno rešitev, da bi umirili sedanjo migrantsko krizo, ublažili pritisk na države članice in agencije EU ter povečali zmogljivosti in vire v EU.

Evropska unija ne more biti še naprej zadovoljna s sedanjo stopnjo vračanja pri kategorijah zavrnjenih prosilcev za azil. Temeljito je treba spremeniti oblike in izvajanje obstoječe standardne potne listine EU, da bi povečali njeno priznavanje v tretjih državah in njeno učinkovitost. Z uskladitvijo oblike potne listine bodo države članice zmanjšale birokracijo, število različic, stroške in čakalno dobo, upati pa je tudi, da se bo s tem povečalo tudi priznavanje dokumenta v tretjih državah.

Trenutno veliko tretjih držav ni pripravljenih priznati potnih listin za vrnitev, ki jih izdajo države članice EU, ker gre za dokumente slabe kakovosti. Evropska unija mora zagotoviti višje tehnične in varnostne standarde, zlasti pri zaščiti pred prenarejanjem in ponarejanjem. Poročevalec zato predlaga določitev tehničnega standarda za predloženo fotografijo, okrepitev splošnih varnostnih elementov potne listine in zagotovitev prevoda v jezike EU in jezik ustreznih tretjih držav, s čimer bi pospešili postopek.

Predlaga tudi reden in temeljit pregled ter analizo delovanja potne listine, vključno s stopnjo priznavanja v vsaki tretji državi, in preučitev morebitnih potrebnih izboljšav. Glede na sedanjo migrantsko krizo EU je treba ta postopek redno izvajati. Ni sprejemljivo, da instrumenti na področju azila in migracij ne bi delovali vrsto let, preden bi odpravili njihove pomanjkljivosti.

Zagotavljanje izmenjave informacij med državami članicami o izdajanju potnih listin in posameznikih, navedenih kot nezakonito prebivajočih državljanih tretje države brez veljavne potne listine, je bistveno, da bi povečali medsebojno priznavanje odločb o azilu v celotni Evropski uniji ter bi preprečili sekundarne premike neuspešnih prosilcev za azil. Zato poročevalec predlaga, naj se kopije potnih listin, ki jih izdajo države članice, vnesejo v sistem EURODAC in schengenski informacijski sistem.

Poročevalec ugotavlja, da je treba potne listine spodbujati prek dela drugih agencij EU ter dejavnosti Evropske službe za zunanje delovanje, pa tudi nadaljnjega delovanja agencije Frontex in Evropskega azilnega podpornega urada. Poudarja tudi, da mora biti potna listina, če naj bo splošno priznana in učinkovitejša, del odločnega prizadevanja Evropske unije za trdnejše in učinkovitejše sporazume s tretjimi državami o ponovnem sprejemu. Priznanje te listine bi morala biti zahteva za prihodnje sporazume EU o ponovnem sprejemu in sodelovanju.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Evropska potna listina za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav

Referenčni dokumenti

COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD)

Datum predložitve EP

15.12.2015

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

1.2.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

1.2.2016

DEVE

1.2.2016

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

AFET

1.2.2016

DEVE

4.2.2016

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Jussi Halla-aho

15.2.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

29.2.2016

21.4.2016

30.5.2016

 

Datum sprejetja

30.5.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

39

9

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Ska Keller, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Othmar Karas, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Keith Taylor, Lieve Wierinck

Datum predložitve

6.6.2016


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

39

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lieve Wierinck

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara, Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Reimer Böge, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Othmar Karas, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

9

-

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat

S&D

Soraya Post

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Keith Taylor, Bodil Valero

2

0

EFDD

Beatrix von Storch

ENL

Edouard Ferrand

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov