Förfarande : 2015/0306(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0201/2016

Ingivna texter :

A8-0201/2016

Debatter :

PV 14/09/2016 - 15
CRE 14/09/2016 - 15

Omröstningar :

PV 15/09/2016 - 11.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0352

BETÄNKANDE     ***I
PDF 543kWORD 358k
6.6.2016
PE 578.713v02-00 A8-0201/2016

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk resehandling för återsändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt

(COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Jussi Halla-aho

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk resehandling för återsändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt

(COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0668),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 79.2 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0405/2015),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0201/2016),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Återsändande av tredjelandsmedborgare som inte uppfyller eller inte längre uppfyller villkoren för inresa, vistelse eller bosättning i medlemsstaterna, med full respekt för de grundläggande rättigheterna, särskilt med principen om ”non-refoulement”, och i enlighet med bestämmelserna i direktiv 2008/115/EG, är en viktig del av de omfattande insatserna för att säkerställa en trovärdig och väl fungerande migrationspolitik i unionen och för att minska och motverka irreguljär migration.

(1)  Återsändande av tredjelandsmedborgare som inte uppfyller eller inte längre uppfyller villkoren för inresa eller vistelse på unionens territorium, med full respekt för de grundläggande rättigheterna, särskilt med principen om ”non-refoulement”, och i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG9, är en viktig del av de övergripande insatserna för att säkerställa en trovärdig samt väl och ändamålsenligt fungerande unionspolitik för migration och för att minska och motverka irreguljär migration.

___________________

___________________

9. Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 348, 24.12.2008, s. 98).

9 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 348, 24.12.2008, s. 98).

Ändringsförslag     2

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Denna förordning bör ta hänsyn till den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna av den 10 december 1948, konventionen angående flyktingars rättsliga ställning av den 28 juli 1951 och protokollet angående flyktingars rättsliga ställning av den 31 januari 1967, konventionen om barnets rättigheter av den 20 november 1989 samt artikel 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG. Medlemsstaterna bör sätta barnets bästa i främsta rummet när de genomför denna förordning.

Ändringsförslag     3

Förslag till förordning

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b)  Det är nödvändigt att ta hänsyn till den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter av den 16 december 1966 samt till deras protokoll.

Ändringsförslag     4

Förslag till förordning

Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1c)  Det är nödvändigt att ta hänsyn till Förenta nationernas konvention av den 28 september 1954 om flyktingars rättsliga ställning.

Ändringsförslag     5

Förslag till förordning

Skäl 1d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1d)  Det är nödvändigt att ta hänsyn till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Ändringsförslag     6

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Medlemsstaternas nationella myndigheter upplever svårigheter med att återsända tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i landet, och som saknar giltiga resehandlingar.

(2)  Eftersom vissa tredjelandsmedborgare som vistas irreguljärt på unionens territorium saknar giltiga resehandlingar upplever medlemsstaternas nationella myndigheter stora svårigheter med att på ett lagligt och säkert sätt återsända dem till återvändandelandet.

Ändringsförslag     7

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Trots att det i rådets rekommendation av den 30 november 19941a föreskrevs ett enhetligt utformat resedokument har den fortsatta bristen på en harmoniserad resehandling för återsändande i hela unionen identifierats som en av de faktorer som bidrar till den låga andelen resehandlingar för återsändande som erkänns i unionens återtagandeavtal med tredjeländer och i allmänhet av tredjeländer. Denna låga andel erkända resehandlingar beror ofta också på de varierande formaten, standarderna och säkerhetsdetaljerna för befintliga resehandlingar för återsändande.

 

_________________

 

1a Rådets rekommendation av den 30 november 1994 om antagande av ett enhetligt utformat resedokument för avlägsnande av medborgare i tredje land (EGT C 274, 19.6.1996, s. 18).

Ändringsförslag     8

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Ett förbättrat återsändande- och återtagandesamarbete med de viktigaste ursprungs- och transitländerna för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU är viktigt för att öka antalet återvändande som för närvarande ligger på en otillfredsställande nivå.

(3)  Ett förbättrat samarbete, inbegripet ett utökat samarbete, kring återsändande och återtagande med de viktigaste ursprungs- och transitländerna för tredjelandsmedborgare som vistas irreguljärt på unionens territorium är viktigt för att öka antalet återvändande, som ligger på en otillfredsställande nivå. Detta omfattar en förbättrad europeisk resehandling för återsändande av tredjelandsmedborgare.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Det nuvarande enhetligt utformade resedokumentet för avlägsnande av medborgare i tredjeland, som inrättades genom rådets rekommendation av den 30 november 19941, är inte allmänt accepterat av myndigheter i tredjeländer, bland annat på grund av de otillräckliga säkerhetsnormerna.

(4)  Det nuvarande enhetligt utformade resedokumentet för återsändande av medborgare i tredjeland, som inrättades genom rådets rekommendation av den 30 november 19941, är inte allmänt accepterat av myndigheter i tredjeländer på grund av olika anledningar såsom bristen på harmoniserade och adekvata säkerhetsnormer och gemensamma tekniska detaljer, däribland skyddsåtgärder mot hel- och delförfalskningar, liksom de skiljaktiga formaten och informationskraven i varje medlemsstat och det antal språk som formulären tillhandahålls på.

____________________

____________________

1 Rådets rekommendation av den 30 november 1994 om antagande av ett enhetligt utformat resedokument för avlägsnande av medborgare i tredje land (EGT C 274, 19.6.1996, s. 18).

1 Rådets rekommendation av den 30 november 1994 om antagande av ett enhetligt utformat resedokument för avlägsnande av medborgare i tredje land (EGT C 274, 19.6.1996, s. 18).

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Det är därför nödvändigt med åtgärder för att tredjeländer i högre grad ska acceptera en förbättrad europeisk laissez-passer-handling som ett referensdokument för återsändande.

(5)  Det är därför nödvändigt med åtgärder för att tredjeländer i högre grad ska acceptera en förbättrad och harmoniserad europeisk laissez-passer-handling som ett dokument för återsändande.

Ändringsförslag     11

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  En säkrare europeisk resehandling för återsändande av tredjelandsmedborgare bör inrättas för att underlätta återsändande och återtagande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU. Förbättrade säkerhetsdetaljer bör göra det lättare för tredjeländer att erkänna handlingen. En sådan handling kan vara till hjälp vid återsändande inom ramen för återtagandeavtal eller andra arrangemang med tredjeländer, liksom inom ramen för återsändanderelaterat samarbete med tredjeländer som inte omfattas av formella avtal.

(6)  En säkrare, harmoniserad europeisk resehandling för återsändande av tredjelandsmedborgare bör inrättas för att bidra till att underlätta återsändande och återtagande av tredjelandsmedborgare som vistas irreguljärt på unionens territorium. Förbättrade säkerhetsdetaljer och tekniska detaljer bör göra det lättare för tredjeländer att erkänna handlingen. En sådan handling kan vara till hjälp vid återsändande inom ramen för återtagandeavtal som ingås av unionen eller medlemsstaterna med tredjeländer eller andra rättsliga arrangemang som ingås av unionen med tredjeländer, liksom inom ramen för återsändanderelaterat samarbete med tredjeländer som inte omfattas av formella avtal.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  Återtagande av egna medborgare är en skyldighet enligt internationell sedvanerätt som alla stater är skyldiga att uppfylla. När det gäller länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-länderna) föreskrivs denna skyldighet vidare i artikel 13 i partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 20001a, enligt vilket alla signatärstater åtar sig att återta landets egna medborgare utan vidare formaliteter.

 

___________________

 

1a EUT L 317, 15.12.2000, s. 3.

Ändringsförslag     13

Förslag till förordning

Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6b)  Förhandlingar om nya återtagandeavtal för unionen, som bör ha företräde över bilaterala avtal mellan medlemsstater och tredjeländer, skulle garantera en mer effektiv tillämpning av denna förordning inom ramen för en mer samstämmig återsändandepolitik.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  I samband med återtagandeavtal som unionen ingår med tredjeländer bör man sträva efter erkännande av den europeiska resehandlingen för återsändande. Medlemsstaterna bör sträva efter erkännande av den europeiska resehandlingen i bilaterala avtal och andra överenskommelser liksom i samband med återsändanderelaterat samarbete med tredjeländer som inte omfattas av formella avtal.

(7)  I samband med återtagandeavtal som unionen ingår med tredjeländer bör man sträva efter att den europeiska resehandlingen för återsändande ska ingå i avtalsbestämmelserna. Medlemsstaterna bör sträva efter att få en garanti för att den europeiska resehandlingen kommer att erkännas i bilaterala avtal och andra rättsliga arrangemang som ingås med tredjeländer som inte omfattas av formella avtal.

Ändringsförslag     15

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Om tredjeländer som ingår återtagandeavtal, antingen med unionen eller med medlemsstaterna, vägrar att juridiskt erkänna den europeiska resehandlingen för återsändande bör en formell motivering av denna vägran tillhandahållas.

Ändringsförslag     16

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Införande av en europeisk resehandling för återsändande bör leda till minskad administration och byråkrati för medlemsstaternas och tredjeländers förvaltningar, inklusive konsulära tjänster, samt bidra till att förkorta de administrativa förfaranden som krävs för att säkerställa återsändande och återtagande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU.

(8)  Införande av en europeisk resehandling för återsändande bör leda till minskad administration och byråkrati för medlemsstaternas och tredjeländers förvaltningar, inklusive konsulära tjänster, samt – utan att det påverkar de återsända personernas grundläggande rättigheter, däribland rätten till asyl, skydd vid avlägsnande, utvisning och utlämning eller rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol – bidra till att förkorta de administrativa förfaranden som krävs för att säkerställa återsändande och återtagande av tredjelandsmedborgare som vistas irreguljärt i EU.

Motivering

Tillämpningen av förordningen ska inte påverka rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol som föreskrivs i artikel 47 i stadgan, rätten till asyl som föreskrivs i artikel 18 i stadgan, eller skyddet vid avlägsnande, utvisning och utlämning som föreskrivs i artikel 19 i stadgan.

Ändringsförslag     17

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Denna förordning bör endast röra harmonisering av format och tekniska specifikationer för en europeisk resehandling för återsändande och inte harmonisering av reglerna om utfärdande av sådana handlingar.

(9)  Denna förordning bör endast röra harmonisering av format och säkerhetsmässiga och tekniska specifikationer för en europeisk resehandling för återsändande, i synnerhet vad gäller skyddsåtgärder mot hel- och delförfalskningar, och bör inte i detalj ange vare sig de rättsliga kraven för harmonisering av reglerna om utfärdande av sådana handlingar eller fördelarna med en sådan harmonisering.

Ändringsförslag     18

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  Medlemsstaterna bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa en systematisk användning av den europeiska resehandlingen för återsändande i syfte att säkerställa ett verkningsfullt återsändande av migranter som vistas irreguljärt på unionens territorium, i enlighet med Europaparlamentet och rådets direktiv 2008/115/EG och i full överensstämmelse med unionsrätten. För att förbättra effektiviteten för den europeiska resehandlingen för återsändande bör den utfärdas utan dröjsmål.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 9b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9b)  Avsikten med en gemensam strategi för format och erkännande av resehandlingar för återsändande är att stärka det övergripande samarbetet kring återsändande och återtagande. Medlemsstaterna, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten bör prioritera återtagande i alla relevanta kontakter på politisk nivå med de irreguljära migranternas ursprungsländer för att se till ett konsekvent budskap uppfattas av dessa länder. Ett sådant samarbete med ursprungsländerna bör också fokusera på identifiering av irreguljära migranter och utfärdande av resehandlingar. I detta sammanhang är samarbete med ursprungsländernas diplomatiska representationer av avgörande betydelse och bör prioriteras.

Ändringsförslag     20

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Innehållet i och tekniska specifikationer för den europeiska resehandlingen för återsändande bör harmoniseras för att garantera en högre teknisk och säkerhetsmässig standard, särskilt i fråga om hel- och delförfalskningar. Handlingen bör ha igenkännliga harmoniserade säkerhetsdetaljer. Höga tekniska och säkerhetsmässiga standarder finns redan och fastställs enligt artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 333/200211, och bör därför tillämpas på den europeiska resehandlingen för återsändande.

(11)  Innehållet i och tekniska specifikationer för den europeiska resehandlingen för återsändande bör harmoniseras för att garantera en högre teknisk och säkerhetsmässig standard, särskilt i fråga om hel- och delförfalskningar. Handlingen bör ha igenkännliga harmoniserade säkerhetsdetaljer. Krav som uppfyller höga tekniska och säkerhetsmässiga normer finns redan och fastställs enligt artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 333/200211, och de bör därför tillämpas på den europeiska resehandlingen för återsändande.

_________________

_________________

11Rådets förordning (EG) nr 333/2002 av den 18 februari 2002 om fastställande av en enhetlig modell för blad för påförande av visering som utfärdas av medlemsstaterna för personer som innehar resehandlingar som inte erkänns av den medlemsstat som utfärdar bladet (EGT L 53, 23.2.2002, s. 4).

11Rådets förordning (EG) nr 333/2002 av den 18 februari 2002 om fastställande av en enhetlig modell för blad för påförande av visering som utfärdas av medlemsstaterna för personer som innehar resehandlingar som inte erkänns av den medlemsstat som utfärdar bladet (EGT L 53, 23.2.2002, s. 4).

Ändringsförslag     21

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  För att underlätta utbytet av information med varandra och med de unionsbyråer som är ansvariga för migrationspolitiken bör medlemsstaterna systematiskt föra ett register över utfärdade europeiska resehandlingar för återsändande.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 12

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  För att ändra eller komplettera vissa icke väsentliga delar av mallen för den europeiska resehandlingen för återsändande, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå.

(12)  I syfte att ändra eller komplettera vissa icke väsentliga delar av mallen för den europeiska resehandlingen för återsändande och underlätta samarbetet mellan unionsbyråer på migrationsområdet i avsikt att tillhandahålla unionsresehandlingar, utfärda handlingar och stärka det konsulära samarbetet med tredjeländer, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) delegeras till kommissionen. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, även på expertnivå bland personalen vid medlemsstaternas behöriga myndigheter och unionens byråer med ansvar för migrationspolitik, och att dessa samråd förs i överensstämmelse med de principer som fastställs i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning1a. För att säkerställa ett likvärdigt deltagande i utarbetandet av delegerade akter bör Europaparlamentet och rådet i synnerhet erhålla alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter bör systematiskt få tillträde till möten i de av kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

 

___________________

 

1a EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 14

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  I fråga om behandling av personuppgifter inom ramen för denna förordning bör behöriga myndigheter utföra sina uppgifter enligt denna förordning i enlighet med nationella lagar och andra författningar som införlivar direktiv 95/46/EG12.

(14)  I fråga om behandling av personuppgifter inom ramen för denna förordning bör behöriga myndigheter utföra sina uppgifter enligt denna förordning i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/6791a och de nationella lagar och andra författningar som införlivar Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/6801b.

__________________

 

12 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

 

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

1b Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89).

Ändringsförslag     24

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a)  En bedömning av denna förordnings inverkan på genomförandet av beslut om återsändande bör göras vid lämplig tidpunkt. I samband med detta bör kommissionen beakta alla återsändandebeslut, oavsett på vilken grund de fattats.

Ändringsförslag     25

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Denna förordning beaktar de grundläggande rättigheterna och följer de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet skydd vid avlägsnande, utvisning och utlämning som föreskrivs i artikel 19 i stadgan.

(23)  Denna förordning beaktar de grundläggande rättigheterna och följer de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (stadgan), i synnerhet människans värdighet, som föreskrivs i artikel 1 i stadgan, och skydd vid avlägsnande, utvisning och utlämning, som föreskrivs i artikel 19 i stadgan. Tillämpningen av denna förordning bör inte påverka rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol, som föreskrivs i artikel 47 i stadgan, eller rätten till asyl, som föreskrivs i artikel 18 i stadgan.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I denna förordning fastställs format och tekniska specifikationer för en europeisk resehandling för återsändande av tredjelandsmedborgare.

I denna förordning fastställs gemensamma format och tekniska och säkerhetsmässiga specifikationer för en harmoniserad europeisk resehandling för återsändande av tredjelandsmedborgare som vistas irreguljärt på unionens territorium.

Ändringsförslag     27

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  unionens återtagandeavtal: avtal som bygger på ömsesidiga åtaganden och som ingås mellan unionen och tredjeländer för att underlätta återsändandet av personer som vistas irreguljärt på unionens territorium, i enlighet med artikel 79.3 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Formatet för den europeiska resehandlingen för återsändande ska överensstämma med den mall som anges i bilagan. Den ska innehålla följande information om tredjelandsmedborgare:

1.  Formatet för den europeiska resehandlingen för återsändande ska överensstämma med den mall som anges i bilagan. Den ska innehålla följande information om tredjelandsmedborgare som vistas irreguljärt på unionens territorium:

(a)  För- och efternamn, födelsedatum, kön, medborgarskap, särskilda kännetecken och, om uppgifterna är kända, adress i tredjeland dit tredjelandsmedborgaren återvänder.

(a)  För- och efternamn, födelsedatum, kön, medborgarskap, särskilda kännetecken och, om uppgifterna är kända, adress i det tredjeland dit tredjelandsmedborgaren återvänder.

(b)  Ett fotografi.

(b)   Ett passfotografi.

(c)  Utfärdande myndighet, datum för utfärdandet och giltighetstid.

(c)  Utfärdande myndighet, datum för utfärdandet och giltighetstid.

2.  Den europeiska resehandlingen för återsändande ska upprättas på det officiella språket eller de officiella språken i den medlemsstat som utfärdar beslutet om återsändande och vid behov översättas till engelska och franska.

2.   Den europeiska resehandlingen för återsändande ska upprättas på ett officiellt språk eller språken i den medlemsstat som utfärdar beslutet om återsändande och översättas till engelska och franska samt om möjligt till ett officiellt språk i det tredjeland dit personen återvänder.

3.  Handlingen ska vara giltig för en enda resa till det tredjeland som återsändandet avser.

3.  Handlingen ska vara giltig för en enda resa som slutar med att den person som återsänds anländer till det tredjeland som återsändandet avser.

4.  Vid behov får ytterligare handlingar som krävs för återsändande av tredjelandsmedborgare bifogas den europeiska resehandlingen för återsändande.

4.  Om ytterligare handlingar är nödvändiga, tillgängliga, relevanta och underlättar återtagandet av en tredjelandsmedborgare som vistas irreguljärt på unionens territorium, får de bifogas den europeiska resehandlingen för återsändande, under förutsättning att den återvändandes privatliv, frihet eller egendom inte utsätts för fara och att de respekterar de skyddsåtgärder för uppgiftsskydd som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679 och de nationella lagar och andra författningar som införlivar Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680. När det gäller påtvingade återsändanden ska ett intyg om förmåga att resa, efter en läkarundersökning som utförs före avlägsnandet, bifogas den europeiska resehandlingen för återsändande.

5.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 6 för att ändra formatet för den europeiska resehandlingen för återsändande.

5.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 6 för att ändra de icke väsentliga delar som rör det format för den europeiska resehandlingen för återsändande som anges i artikel 3.1.

Ändringsförslag     29

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Säkerhetsdetaljer och tekniska specifikationer för den europeiska resehandlingen för återsändande ska vara de som fastställts i artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 333/2002.

1.  Säkerhetsdetaljerna och de tekniska specifikationerna för den europeiska resehandlingen för återsändande ska uppdatera dem som redan fastställts i artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 333/2002 så att de inbegriper digitala inslag som kan styrka den utfärdade handlingens säkerhet.

Ändringsförslag     30

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den europeiska resehandlingen för återsändande ska utfärdas utan kostnad för tredjelandsmedborgaren.

Den europeiska resehandlingen för återsändande ska utfärdas utan kostnad för den tredjelandsmedborgare som vistas irreguljärt.

Ändringsförslag     31

Förslag till förordning

Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 7a

 

Översyn

 

1.  Kommissionen ska se över denna förordning senast 18 månader efter dess ikraftträdande för att ingående bedöma dess inverkan på det effektiva verkställande av beslut om återsändande och huruvida det är nödvändigt att ändra någon av detaljerna i den europeiska resehandlingen för återsändande.

 

2.  Denna översyn ska ta hänsyn till återsändanden som skett inom ramen för unionens återtagandeavtal, bilaterala återtagandeavtal eller andra arrangemang med tredjeländer, liksom inom ramen för återsändanderelaterat samarbete med tredjeländer som inte omfattas av formella avtal.

 

3.  För att underlätta denna översyn ska medlemsstaterna förse kommissionen med all relevant information och statistik med avseende på utfärdande av europeiska resehandlingar för återsändande och verkställandet av återsändandebeslut, andelen erkända handlingar i varje tredjeland samt det antal personer som fått fler än en resehandling för återsändande utfärdade.

 

4.  Kommissionen ska presentera resultatet av sin översyn för parlamentet och rådet, vid behov åtföljt av ett lagstiftningsförslag om ändring av denna förordning.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft den […] dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.


MOTIVERING

Återsändande av personer som inte är berättigade till internationellt skydd inom EU måste vara en prioritering för unionen. Att öka omfattningen av återsändandet av irreguljära migranter är viktigt för integriteten i EU:s asylsystem, för samarbetet mellan EU:s medlemsstater och tredjeländer och för att upprätthålla EU-medborgarnas förtroende. För att få bukt med den aktuella flyktingkrisen, minska trycket på medlemsstaterna och EU:s byråer samt öka kapaciteten och resurserna inom EU måste en långsiktig lösning säkras.

EU kan inte fortsätta att nöja sig med det nuvarande antalet återsändanden bland kategorierna av asylsökande som fått avslag. Det behövs en genomgripande översyn av EU:s befintliga standardresehandling i fråga om dess format och genomförande för att tredjeländer ska erkänna den i större utsträckning och den ska bli verkningsfull. Genom att harmonisera resehandlingens format kommer medlemsstaterna att minska byråkratin, avvikelserna, kostnaderna och väntetiderna och förhoppningsvis öka tredjeländernas erkännande av resehandlingen.

I dag är många tredjeländer inte villiga att godta återsändandedokument som utfärdats av EU-medlemsstater för att de håller undermålig kvalitet. EU behöver garantera en högre teknisk och säkerhetsmässig standard, särskilt i fråga om skydd mot hel- och delförfalskningar. Föredraganden föreslår därför att man ska fastställa en teknisk standard för fotografiet, förbättra resehandlingens övergripande säkerhetsdetaljer och översätta resehandlingarna både till EU-språk och till språket i berörda tredjeländer i syfte att påskynda processen.

Föredraganden föreslår också en regelbunden och ingående översyn och analys av hur resehandlingen fungerar, inklusive omfattningen av varje tredjelands erkännande av resehandlingen, liksom en granskning av eventuella förbättringar som behöver göras. En sådan process måste ske regelbundet med tanke på den aktuella flyktingkrisen i EU. Instrumenten på området asyl och migration kan inte tillåtas haverera i åratal innan deras brister åtgärdas.

Det är väsentligt att säkerställa utbyte av information mellan medlemsstaterna när det gäller utfärdande av resehandlingar och personer registrerade som tredjelandsmedborgare som vistas olagligt och som saknar giltiga resehandlingar, så att det ömsesidiga erkännandet av asylbeslut i hela EU ökar och sekundära förflyttningar av asylsökande som fått avslag på sin ansökan undviks. Därför föreslår föredraganden att kopior av resehandlingar som utfärdats av medlemsstaterna laddas upp i Eurodacsystemet och Schengens informationssystem.

Föredraganden konstaterar behovet att främja resehandlingen genom det arbete som utförs av EU:s andra organ, utrikestjänstens verksamhet och all framtida utveckling av Frontex och Easo. Föredraganden betonar att det är nödvändigt, om resehandlingen ska kunna bli allmänt erkänd och mer verkningsfull, att den blir en del av EU:s målmedvetna strävan att uppnå kraftfullare och resultatrikare återtagandeavtal med tredjeländer. Erkännandet av handlingen bör sålunda vara en förutsättning för alla framtida återtagande- eller samarbetsavtal med EU.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Europeisk resehandling för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna

Referensnummer

COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD)

Framläggande för parlamentet

15.12.2015

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

1.2.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

1.2.2016

DEVE

1.2.2016

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

AFET

1.2.2016

DEVE

4.2.2016

 

 

Föredragande

       Utnämning

Jussi Halla-aho

15.2.2016

 

 

 

Behandling i utskott

29.2.2016

21.4.2016

30.5.2016

 

Antagande

30.5.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

39

9

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Othmar Karas, Ilhan Kyuchyuk, Keith Taylor, Lieve Wierinck

Ingivande

6.6.2016


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

39

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lieve Wierinck

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara, Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Reimer Böge, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Othmar Karas, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

9

-

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat

S&D

Soraya Post

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Keith Taylor, Bodil Valero

2

0

EFDD

Beatrix von Storch

ENF

Edouard Ferrand

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy