Procedure : 2015/2258(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0203/2016

Indgivne tekster :

A8-0203/2016

Forhandlinger :

PV 07/07/2016 - 6
CRE 07/07/2016 - 6

Afstemninger :

PV 07/07/2016 - 9.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0318

BETÆNKNING     
PDF 990kWORD 390k
9.6.2016
PE 578.465v02-00 A8-0203/2016

om gennemførelse af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap med særligt henblik på de afsluttende bemærkninger fra FN's komité for rettigheder for personer med handicap

(2015/2258(INI))

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Ordfører: Helga Stevens

Ordførere for udtalelser (*):Martina Anderson, Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Rosa Estaràs Ferragut, Udvalget for Andragender

(*)  Procedure med associerede udvalg - forretningsordenens artikel 54

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender(*)
 UDTALELSE fra Udvalget for Andragender(*)
 UDTALELSE fra Udenrigsudvalget
 UDTALELSE fra Udviklingsudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget
 UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget
 UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget
 UDTALELSE fra Retsudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om gennemførelse af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap med særligt henblik på de afsluttende bemærkninger fra FN's komité for rettigheder for personer med handicap

(2015/2258(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 2, 9, 10, 19, 168 og artikel 216, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og til artikel 2 og 21 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),     

–  der henviser til artikel 3, 15, 21, 23 og 26 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap og dennes ikrafttræden i EU den 21. januar 2011 i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2010/48/EF af 26. november 2009 om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder(1),

–  der henviser til de afsluttende bemærkninger fra FN's komité for rettigheder for personer med handicap af 2. oktober 2015 om Den Europæiske Unions indledende rapport(2),

–  der henviser til den liste over problemområder, som FN's komité for rettigheder for personer med handicap har vedtaget den 15. maj 2015 i forbindelse med Den Europæiske Unions indledende rapport(3),

–  der henviser til Adfærdskodeks mellem Rådet, medlemsstaterne og Kommissionen om interne arrangementer for Den Europæiske Unions gennemførelse af og repræsentation i forbindelse med De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder, konventionen til beskyttelse af menneskerettighederne og grundlæggende frihedsrettigheder, den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder og den internationale konvention om civile og politiske rettigheder,

–  der henviser til FN's konvention om barnets rettigheder (CRC),

–  der henviser til FN's retningslinjer om alternativ børneforsorg(4),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006(5),

–  der henviser til Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv(6),

–  der henviser til Domstolens afgørelser i de forenede sager C-335/11 og C-337/11 HK Danmark og i sagerne C-363/12 Z og C-356/12 Glatzel,

–  der henviser til fælles meddelelse af 28. april 2015 fra Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til Europa-Parlamentet og Rådet med titlen "Handlingsplan vedrørende menneskerettigheder og demokrati (2015-2019): Menneskerettigheder skal fortsat stå højt på EU's dagsorden” (JOIN(2015)0016),

–  der henviser til forslag af 2. december 2015 til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser for så vidt angår tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser (COM(2015)0615),

–  der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 19. juni 2015 om EU's svar på listen over problemområder i forbindelse med Den Europæiske Unions indledende rapport om gennemførelse af FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap (SWD(2014)0182),

–  der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om rapport om EU's gennemførelse af FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap (SWD(2014)0182),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 25. oktober 2011 med titlen "Initiativ for socialt iværksætteri: At skabe et gunstigt klima for sociale virksomheder som kerneelementer i den sociale økonomi og den sociale innovation" (COM(2011)0682),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 15. november 2010 med titlen "Den europæiske handicapstrategi 2010-2020: et nyt tilsagn om et Europa uden barrierer" (COM(2010)0636),

–  der henviser til sin beslutning af 25. februar 2016 om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2016(7),

–  der henviser til sin beslutning af 10. september 2015 om skabelse af et konkurrencedygtigt EU-arbejdsmarked for det 21. århundrede: at matche færdigheder og kvalifikationer med efterspørgsel og jobmuligheder som en måde at komme ud af krisen på(8),

–  der henviser til sin beslutning af 10. september 2015 om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed(9),

–  der henviser til sin beslutning af 8. september 2015 om situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2013-2014)(10),

–  der henviser til sin førstebehandlingsholdning af 8. juli 2015 om forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker(11),

–  der henviser til sin beslutning af 20. maj 2015 om den liste over problemområder, som FN's komité for rettigheder for personer med handicap har vedtaget i forbindelse med Den Europæiske Unions indledende rapport(12),

–  der henviser til sin beslutning af 4. juli 2013 om krisens konsekvenser for sårbare gruppers adgang til pleje(13),

–  der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2011 om mobilitet og integrering af personer med handicap og den europæiske handicapstrategi for 2010-2020(14),

–  der henviser til sin beslutning af 6. maj 2009 om aktiv integration af mennesker, der er udstødt fra arbejdsmarkedet(15),

–  der henviser til den tilbundsgående analyse fra Europa-Parlamentets Forskningstjeneste om EU's gennemførelse af FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap,

–  der henviser til 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling,

–  der henviser til Den Europæiske Ombudsmands årsberetning for 2014,

–  der henviser til Den Europæiske Ombudsmands afgørelse om undersøgelse på eget initiativ OI/8/2014/AN vedrørende Europa-Kommissionen,

–  der henviser til den kommende årsberetning for 2015 fra Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder,

–  der henviser til EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheders undersøgelse fra december 2015 med titlen "Violence against children with disabilities: legislation, policies and programmes in the EU" (Vold mod børn med handicap: lovgivning, politikker og programmer i EU),

–  der henviser til statistikken fra Eurostat for 2014 vedrørende handicap på arbejdsmarkedet, adgang til uddannelse og erhvervsuddannelse og fattigdom og indkomstuligheder,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelser fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, Udvalget for Andragender, Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Transport- og Turismeudvalget, Regionaludviklingsudvalget, Kultur- og Uddannelsesudvalget, Retsudvalget, Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0203/2016),

A.  der henviser til, at personer med handicap som fuldgyldige borgere har lige rettigheder og ret til umistelig værdighed, ligebehandling, en uafhængig tilværelse, autonomi, støtte fra offentligt finansierede ordninger og fuld deltagelse i samfundet;

B.  der henviser til, at der er omkring 80 millioner personer med handicap i EU, hvoraf kvinder og piger udgør ca. 46 millioner, dvs. ca. 16 % af den kvindelige befolkning i EU, hvilket gør forekomsten af handicap blandt kvinder i Den Europæiske Union højere end blandt mænd; der henviser til, at kvinder med handicap ofte er ofre for flere forskellige former for forskelsbehandling, idet de står over for betydelige hindringer med hensyn til at udøve deres grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, såsom retten til adgang til uddannelse og beskæftigelse, hvilket kan føre til social isolation og psykiske traumer; der henviser til, at kvinder også er uforholdsmæssigt hårdt ramt af handicap som plejere af familiemedlemmer med handicap;

C.  der henviser til, at traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) pålægger Unionen at bekæmpe forskelsbehandling på grund af handicap ved udformningen og gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter (artikel 10), og bemærker, at traktaten giver Unionen beføjelser til vedtagelse af lovgivning om imødegåelse af en sådan forskelsbehandling (artikel 19);

D.  der henviser til, at artikler 21 og 26 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder udtrykkeligt forbyder forskelsbehandling på grund af handicap og fastsætter, at personer med handicap skal sikres ligelig deltagelse i samfundslivet;

E.  der henviser til, at FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap er den første internationale menneskerettighedstraktat, der er blevet ratificeret af EU, og som også er blevet underskrevet af alle 28 EU-medlemsstater og ratificeret af 27 medlemsstater; opfordrer den medlemsstat, der endnu ikke har gjort det, til at afslutte sine reformer med henblik på en ratifikation af konventionen om rettigheder for personer med handicap;

F.   der henviser til, at det er første gang, at EU er blevet overvåget af et FN-organ i opfyldelsen af sine internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet; der henviser til, at de i 2015 offentliggjorte afsluttende bemærkninger fra FN's komité for rettigheder for personer med handicap sender et vigtigt signal om EU's engagement for lighed og overholdelse af menneskerettighederne og tilvejebragte et sæt retningslinjer for lovgivningsmæssige og politiske foranstaltninger på de områder, der hører under EU's kompetence;

G.   der henviser til, at EU-Domstolens retspraksis understreger, at FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap er bindende for EU og for medlemsstaterne, når de gennemfører EU-lovgivning, da konventionen er "en integrerende del af Unionens retsorden", som har "forrang for afledte EU-retsakter"(16);

H.  der henviser til, at FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap går langt videre end forskelsbehandling og baner vejen for fuld udøvelse af menneskerettighederne for alle personer med handicap og deres familier i et inklusivt samfund;

I.  der henviser til, at personer med handicap er en blandet gruppe, og til at kvinder, børn, ældre og personer med komplekse omsorgsbehov står over for yderligere vanskeligheder og forskellige former for forskelsbehandling;

J.   der henviser til, at et handicap kan forårsages af en gradvis og undertiden usynlig forringelse af en persons sundhedstilstand, hvilket er tilfældet for personer med neurodegenerative og andre sjældne sygdomme, som kan have en negativ indvirkning på vedkommendes uafhængige tilværelse;

K.   der henviser til, at 80 % af alle personer med handicap skønnes at leve i udviklingslande; der henviser til, at EU støtter fremme af handicappedes rettigheder på internationalt plan og er verdens største donor af officiel udviklingsbistand (ODA);

L.   der henviser til, at børn med handicap sammenlignet med ikke-handicappede børn har 17 gange så stor sandsynlighed for at bo på en institution, hvor risikoen for vold, forsømmelse og misbrug er meget højere, end hvis de boede hjemme(17);

M.  der henviser til, at børn med handicap har ret til at leve hos (deres) familier eller i (et) familiemæssigt miljø, afhængigt af hvad der tjener deres tarv bedst; der henviser til, at familiemedlemmer ofte er nødt til at indskrænke eller helt indstille deres erhvervsaktivitet og tage sig af deres handicappede pårørende;

N.  der henviser til, at FN's konvention om rettigheder for personer med handicap understreger behovet for at indarbejde et kønsperspektiv i alle bestræbelser og for at fremme den fulde udøvelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder;

O.  der henviser til, at ligebehandling og positive foranstaltninger og politikker til fordel for handicappede kvinder og mødre til handicappede børn er en grundlæggende rettighed og en moralsk forpligtelse;

P.  der henviser til, at kvinder og piger med handicap er udsat for forskelsbehandling på mange områder i deres hverdag; der henviser til, at denne forskelsbehandling kan antage forskellige former – fysisk, følelsesmæssig, seksuel og økonomisk – og omfatter vold i parforhold, vold begået af plejeydende personer, seksuel vold og institutionel vold;

Q.   der henviser til, at kvinder med handicap i højere grad risikerer at blive udsat for vold i hjemmet og seksuelle overgreb, som angiveligt strækker sig over længere tid og er værre end for kvinder uden handicap(18);

R.  der henviser til, at kvinder med handicap, især migranter, er udsat for en større risiko for fattigdom og social udstødelse på grund af flere former for forskelsbehandling;

S.  der henviser til, at et handicap både er en årsag til og kan være en følge af fattigdom, og at omkring 30 % af den hjemløse befolkning har et handicap og risikerer at blive overset(19); der henviser til, at den sociale beskyttelse, som staten yder i visse lande, spiller en væsentlig rolle med hensyn til at forebygge fattigdom blandt personer med handicap, og der henviser til, at data fra 2012 viser, at hele 68,5 % af alle personer med et handicap ville have levet i fattigdom uden deres overførselsindkomst fra staten(20),

T.  der henviser til, at det er afgørende at håndhæve eksisterende EU-lovgivning og politiske redskaber med henblik på at sikre en fuldstændig gennemførelse af FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap;

U.  der henviser til, at nogle medlemsstater, som har ratificeret konventionen om rettigheder for personer med handicap, endnu ikke har oprettet eller udpeget de organer, der skal gennemføre og overvåge konventionen i overensstemmelse med artikel 33; der henviser til, at arbejdet i de allerede oprettede organer, navnlig de i artikel 33, stk. 2, omhandlede overvågningsrammer, hæmmes af manglende økonomiske og menneskelige ressourcer og manglen på et solidt retsgrundlag for udpegelsen af dem;

V.  der henviser til, at en af grundpillerne for handicappede personer er deltagelse i og adgang til arbejdsmarkedet, hvilket stadig er problematisk, idet handicappedes beskæftigelsesfrekvens er 58,5 % i sammenligning med 80,5 % for personer uden handicap, og at mange personer med handicap derfor stadig er forhindret i at leve et uafhængigt og aktivt liv;

W.  der henviser til, at beskæftigelsesfrekvensen for kvinder uden handicap ligger på 65 % sammenlignet med 44 % for kvinder med handicap; der henviser til, at handicappede kvinder oftere forskelsbehandles i forhold til handicappede mænd for så vidt angår adgang til beskæftigelse og uddannelse; der henviser til, at arbejdsløsheden blandt handicappede fortsat er uacceptabelt høj; der henviser til, at handicappede kvinder og piger har vanskeligere ved at komme ind på arbejdsmarkedet; der henviser til, at hindringer for mobilitet og større afhængighed af familiemedlemmer og omsorgspersoner skal overvindes for at fremme sådanne kvinders og pigers aktive deltagelse i uddannelse, på arbejdsmarkedet og i samfundets sociale og økonomiske liv;

X.  der henviser til, at lønnet beskæftigelse er af afgørende betydning for at gøre det muligt for handicappede at få en uafhængig tilværelse og støtte deres familie og husholdning; der henviser til, at handicappede kvinder og piger ofte er ofre for underbetaling; der henviser til, at denne sårbare gruppe af mennesker er mere udsat for fattigdom og har større risiko for social udstødelse;

Y.   der henviser til, at EU som part i FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap har pligt til at sikre, at handicappede og de organisationer, der repræsenterer dem, inddrages tæt og deltager aktivt i udformningen og gennemførelsen af lovgivning og politikker, der skal gennemføre konventionen, og i alle beslutningsprocesser vedrørende spørgsmål med relation til handicappede;

Z.   der henviser til, at flere medlemsstaters økonomiske stramninger har ført til nedskæringer i sociale ydelser, støtte til familier og tjenester i lokalområdet og har haft en uforholdsmæssigt negativ indvirkning på levestandarden hos handicappede, navnlig handicappede børn og deres familier;

AA.   der henviser til, at Kommissionen har trukket sit direktivforslag om barselsorlov tilbage, og at der derfor stadig ikke i tilstrækkelig grad sikres lige rettigheder for mødre og fædre og for børn og voksne i EU's politik på området for balance mellem arbejdsliv og privatliv;

AB.   der henviser til, at direktiv 2011/24/EU om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser ikke udtrykkeligt forbyder forskelsbehandling på grund af handicap;

AC.  der henviser til, at der som følge af demografiske og samfundsmæssige ændringer er en øget efterspørgsel efter husarbejdere og omsorgspersoner, og navnlig efter husarbejdere og omsorgspersoner inden for familien; der henviser til, at pleje af handicappede og plejekrævende personer oftest udføres af kvinder inden for familien, hvilket i mange tilfælde fører til udelukkelse fra arbejdsmarkedet;

AD.  der henviser til, at FN’s komité for rettigheder for personer med handicap i sine afsluttende bemærkninger vedrørende Den Europæiske Unions indledende rapport anbefaler, at EU integrerer handicapperspektivet i sine kønsrelaterede politikker og programmer samt kønsperspektivet i sine handicapstrategier, og at EU udvikler positive foranstaltninger, etablerer en overvågningsmekanisme og finansierer dataindsamling og forskning vedrørende handicappede kvinder og piger; der henviser til, at komitéen endvidere anbefaler, at Den Europæiske Union yder effektiv beskyttelse mod vold, misbrug og udnyttelse, at politikken for balance mellem arbejds- og familieliv imødekommer handicappede børns og voksnes behov, herunder deres plejeres, og at der træffes foranstaltninger med henblik på at mindske den høje arbejdsløshed blandt handicappede, hvoraf flertallet er kvinder;

AE.  der henviser til at Kommissionen i sin reaktion på Parlamentets beslutning af 27. september 2011 om en ny turismepolitik for Europa(21) – verdens førende rejsemål, der blev vedtaget af Kommissionen den 13. december 2011, erkender behovet for at sikre en ubrudt kæde af tilgængelige tjenester for alle (transport, indkvartering, forplejning og seværdigheder) og med henblik herpå er begyndt at indføre tiltag for at øge bevidstheden om og forbedre kompetencerne i turismesektoren og i sidste ende øge kvaliteten af turismefaciliteter for personer med særlige behov eller personer med handicap;

AF.  der henviser til, at behovene hos personer med handicap, funktionsnedsættelse eller nedsat mobilitet vedrørende transport, mobilitet og turisme giver erhvervslivet muligheder for at innovere og skabe nye transport- og mobilitetstjenester og kan gavne både erhvervslivet og mennesker med alle typer handicap (herunder, men ikke begrænset til, personer med nedsat mobilitet, blinde, døve og hørehæmmede, personer med autisme og personer, der har intellektuelle eller psykosociale handicap) samt alle andre brugere af disse tjenester i overensstemmelse med ånden i princippet om "udformning for alle brugere";

Generelle principper og forpligtelser

1.  minder om, at fuld inklusion af personer med handicap ikke blot er en ret og et berettiget gode for de pågældende, men et aktiv for samfundet som helhed, fordi det kan nyde godt af disse personers individuelle egenskaber og kvalifikationer;

2.  understreger, at alle personer med handicap har ret til at leve i et samfund, hvor de har samme muligheder som andre, således at de er sikret fuld integration og deltagelse i samfundet;

3.  understreger, at integration af handicappede i samfundet uanset et lands socioøkonomiske, politiske eller kulturelle status ikke blot er et udviklingsspørgsmål, men også et menneskerettighedsspørgsmål;

4.  henleder opmærksomheden på, at handicap bliver mere og mere udbredt i takt med, at befolkningen ældes;

5.  mener, at EU bør gå forrest for så vidt angår respekt for og fremme af menneskerettigheder; glæder sig over, at EU's opfyldelse af dets internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet for første gang er blevet kontrolleret af et FN-traktatorgan; mener, at FN's komité for rettigheder for personer med handicap med dens afsluttende bemærkninger om EU's gennemførelse af konventionen, som blev offentliggjort i 2015, sender et vigtigt signal om EU's engagement for lighed og respekt for menneskerettighederne og udstikker en retning for lovgivningsmæssige og politiske foranstaltninger inden for hele EU's kompetenceområde;

6.  støtter konklusionerne og anbefalingerne fra FN's komité for rettigheder for personer med handicap og understreger, at det er nødvendigt, at EU-institutionerne og medlemsstaterne tager hensyn til handicappede kvinder og piger i deres ligestillingspolitikker, -programmer og -strategier samt til kønsperspektivet i deres handicapstrategier; opfordrer desuden til, at der etableres mekanismer for en regelmæssig gennemgang af de fremskridt, der gøres;

7.  opfordrer Parlamentet, Rådet og Kommissionen til fuldt ud at gennemføre henstillingerne fra FN's komité for rettigheder for personer med handicap og til at sikre, at konventionen overholdes i al fremtidig lovgivning.

8.   opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at afsætte de ressourcer, der er nødvendige for at opfylde deres forpligtelser i henhold til FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap og den valgfrie protokol til den;

9.  beklager, at EU ikke har foretaget en tilstrækkelig, formel høring af handicaporganisationer i sine forberedelser til revisionen af FN's komité for rettigheder for personer med handicap i 2015 og i forbindelse med udarbejdelsen af sin statusrapport; opfordrer til, at handicaporganisationer bidrager aktivt til møder i komitéen for rettigheder for personer med handicap som en uafhængig part, herunder gennem deltagelse i officielle EU-delegationer til fremtidige evalueringer;

10.   opfordrer Kommissionen til at udarbejde og fremsætte et forslag til en ægte struktureret dialog mellem EU og handicaporganisationerne, hvortil der afsættes tilstrækkelig finansiering til at sikre fuld deltagelse på lige vilkår for handicappede og de organisationer, der repræsenterer dem;

11.  fremhæver vigtigheden af systematisk og tæt konsultation mellem organisationer, der repræsenterer personer med handicap, politiske beslutningstagere, repræsentanter for erhvervslivet og andre relevante interessenter i forbindelse med alle nye initiativer, gennemførelse, overvågning og evaluering af politikker og tiltag vedrørende uddannelse, erhvervsuddannelse, kultur, sport og unge;

12.  opfordrer til en styrkelse af de eksisterende ligestillingsorganer, sålledes at de bidrager til at integrere, fremme og overvåge konventionen om rettigheder for personer med handicap; minder EU og medlemsstaterne om kravet om at indgå i en meningsfuld dialog med civilsamfundet, navnlig med organisationer for personer med handicap;

13.   opfordrer indtrængende EU til at ratificere den valgfri protokol til konventionen;

14.  opfordrer indtrængende til, at der foretages en omfattende og tværgående gennemgang af den eksisterende og kommende EU-lovgivning og EU's finansieringsprogrammer, herunder kommende programmeringsperioder, med henblik på fuldt ud at overholde konventionen ved på en konstruktiv måde at inddrage handicaporganisationer og medlemmer af EU's ramme for FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap (i det følgende benævnt "EU-rammen"), herunder ved at indarbejde handicapaspektet i alle lovtekster, politikker og strategier; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at indarbejde handicapaspektet i alle lovtekster, politikker og strategier

15.  opfordrer til at medtage rettighederne for personer med handicap i EU's overordnede socioøkonomiske dagsorden, navnlig i Europa 2020-strategien og i det europæiske semester; anbefaler, at der vedtages en pagt om handicap for at sikre, at rettighederne for personer med handicap integreres i alle EU-initiativer;

16.  opfordrer Kommissionen til, at den i sin evaluering af den sociale situation i medlemsstaterne (landerapporter og landespecifikke henstillinger) også i forbindelse med det europæiske semester fokusere på overvågning af situationen for personer med handicap som en del af EU's fælles forpligtelse til at skabe et Europa uden barrierer;

17.  mener, at EU-institutionerne, navnlig Parlamentet, Rådet og Kommissionen bør arbejde for at sikre, at eksisterende og fremtidig lovgivning er '"menneskerettighedssikret" og fuldt ud overholder konventionen om rettigheder for personer med handicap;

18.  anmoder Kommissionen om at fremlægge en fortegnelse over lovgivning med henblik på at foreslå en regelmæssig opdatering af erklæringen om kompetence i lyset af de afsluttende bemærkninger med formel inddragelse af handicaporganisationer og Europa-Parlamentet;

19.  opfordrer Kommissionen til i den henseende at overveje, om der er behov for at etablere EU-rammer, der garanterer handicappede effektiv gennemførelse af deres rettigheder og fremmer personlig autonomi, tilgængelighed, adgang til beskæftigelse, social integration og en uafhængig tilværelse, og som sikrer udryddelse af alle former for forskelsbehandling;

20.  deler den bekymring, som FN's komité for rettigheder for personer med handicap giver udtryk for med hensyn til EU's mangel på en klar strategi for gennemførelsen af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap;

21.  opfordrer institutionerne til at handle eksemplarisk på integrationspolitikområdet;

22.  opfordrer Kommissionen til at bruge gennemgangen af den europæiske handicapstrategi til at udvikle en omfattende EU-strategi, der tager hensyn til kønsaspektet, for FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap, herunder forpligtelser på området for eksterne aktioner, med en klar tidsramme samt specifikke benchmarks og indikatorer for gennemførelsen;

23.  beklager den forskelsbehandling og udelukkelse, som personer med handicap fortsat udsættes for i dag; opfordrer Kommissionen til bl.a. gennem harmonisering og gennemførelse af de lovgivningsmæssige rammer og gennem en kulturel og politisk indsats at forstærke synergierne mellem EU's handicapstrategi 2010-2020 og bestemmelserne i FN's konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder og FN's konvention om barnets rettigheder for at sikre, at disse personer reelt kan nyde og udøve anerkendte rettigheder;

24.  opfordrer Kommissionen til at tilvejebringe klarhed med hensyn til den brede definition af handicap på EU-plan;

25.  opfordrer Kommissionen til at revidere håndbogen om varetagelse af sociale hensyn i forbindelse med offentlige indkøb for at fremhæve de sociale forpligtelser, men også for at påpege mulighederne og fordelene ved at investere i støttetjenester af høj kvalitet for handicappede;

26.  opfordrer Kommissionen til at revidere retningslinjerne for konsekvensanalyse, så de omfatter flere punkter, der sikrer bedre vurdering af overholdelsen af konventionen;

Specifikke rettigheder

27.  opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til med henblik på at forhindre viktimisering at træffe foranstaltninger til at bekæmpe alle former for forskelsbehandling, herunder forskelsbehandling af flere grunde, via association og tværgående former for diskrimination på grund af handicap, især hvad angår kvinder og børn med handicap, ældre personer og andre, som har komplekse behov for støtte, herunder personer med intellektuelle og psykosociale handicap, samt personer, hvis handicap ændres med tiden;

28.  beklager, at Rådet stadig ikke har vedtaget forslaget fra 2008 om et direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering; gentager sin opfordring til Rådet om at gøre dette hurtigst muligt;

29.  opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til at integrere princippet om handicappede kvinders og børns rettigheder, bl.a. i den næste dagsorden for børns rettigheder, og til at sikre, at drenge og piger med handicap og de organisationer, der repræsenterer dem, høres i alle spørgsmål, der berører dem, idet der ydes passende støtte, som afspejler deres handicap og alder;

30.  understreger, at såfremt handicappede børns rettigheder skal beskyttes, bør handicappede børns familier kunne få passende støtte gennem en styrkelse og videreudvikling af de lovgivningsmæssige instrumenter, som EU råder over, såsom den ordning, der giver forældre med handicappede børn mulighed for udvidet forældreorlov;

31.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at alle handicappede har mulighed for at udøve deres ret som EU-borger til fri bevægelighed ved i nuværende og fremtidig lovgivning at sikre lige muligheder, grundlæggende rettigheder, lige adgang til tjenesteydelser og til arbejdsmarkedet og de samme rettigheder og forpligtelser med hensyn til adgang til socialsikring som statsborgerne i den medlemsstat, hvor de er dækket, i overensstemmelse med princippet om ligebehandling og ikke-forskelsbehandling; opfordrer endvidere medlemsstaterne til, for så vidt angår lige adgang til beskæftigelse, fuldt ud at overholde bestemmelserne i EU's omarbejdede direktiv om ligebehandling (2006/54/EF);

32.  fremhæver behovet for at støtte handicappede indvandrerkvinder og -piger med henblik på at udvikle kvalifikationer, som vil give dem mulighed for at opnå passende beskæftigelse;

33.  understreger, at for at opnå en selvstændig og uafhængig tilværelse for handicappede, især for kvinder, er (personlig eller offentlig) bistand et middel, som kan støtte dem og deres familier og give dem mulighed for at få adgang til en arbejdsplads, uddannelses- og erhvervsuddannelsesinstitutioner og støtte dem i forbindelse med graviditet og barsel;

34.  gentager, at der er et presserende behov for at tage fat om spørgsmålet om vold mod handicappede kvinder og piger både i private og i institutionelle miljøer, og opfordrer medlemsstaterne til at oprette støttetjenester, der er tilgængelige for kvinder og piger med alle former for handicap; anbefaler, at EU tilslutter sig Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (Istanbul-konventionen) som endnu et skridt til at bekæmpe vold mod handicappede kvinder og piger;

35.  minder om betydningen af den grundlæggende ret til deltagelse for handicappede i de politiske processer og beslutningsprocesser vedrørende handicap på alle niveauer, som det understreges i konventionen om rettigheder for personer med handicap; understreger, at handicappede kvinder og piger, herunder fra marginaliserede og sårbare grupper, der er udsat for flere former for forskelsbehandling, skal have mulighed for og sættes i stand til at deltage i beslutningsprocesser med henblik på at sikre, at deres interesser og rettigheder er udtrykt, støttet og beskyttet for reelt at sikre kønsaspektet på græsrodsplan; opfordrer medlemsstaterne til at stille passende tilpassede tjenester og faciliteter til rådighed, som kan styrke deres aktive inddragelse og deltagelse, og til at investere i hjælpemiddelteknologi og fleksible teknologier samt e-integration;

36.  opfordrer EU-institutionerne til at træffe effektive foranstaltninger til at forbedre handicappede kvinders liv i overensstemmelse med henstillingerne fra FN's komité for rettigheder for personer med handicap vedrørende revisionen af EU's gennemførelse af konventionen om rettigheder for personer med handicap;

37.  er bekymret over, at opdragelse af børn med handicap først og fremmest er en opgave, der tilfalder kvinder;

38.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til fortsat at øge bevidstheden om konventionen om rettigheder for personer med handicap og til at bekæmpe fordomme og fremme en bedre forståelse for personer med handicap, så beslutninger træffes på grundlag af deres reelle behov;

39.  støtter initiativer med henblik på at gøre samfundet bevidst om de vanskeligheder, som personer med handicap oplever, og gøre personer med handicap mere bevidste om deres potentiale og dét, de kan bidrage med, bl.a. gennem særlige uddannelsesprogrammer i skolerne; fremhæver, at betydningen af konventionen om rettigheder for personer med handicap i bund og grund ligger i, at den medfører et kulturelt holdningsskift ved at anerkende, at hindringer i samfundsmæssige og økonomiske miljøer er det, der påfører folk handicap, snarere end selve personens handicap;

40.  opfordrer de relevante myndigheder i medlemsstaterne til at udarbejde oplysningsstrategier om rettigheder for personer med handicap, at fremme kendskabet til ligestilling af personer med handicap hos transport- og turismepersonale og tilskynde til samarbejde og udveksling af god praksis mellem europæiske organisationer, der beskæftiger sig med handicapspørgsmål, og offentlige og private organer med ansvar for transport; opfordrer indtrængende til, at undervisningsmaterialer også stilles til rådighed i tilgængelige formater;

41.  understreger, at luftfartsselskabers personale bør pålægges en grundig efteruddannelse, således at luftfartsselskaberne kan yde hensigtsmæssig service til personer med handicap; understreger, at der skal lægges særlig vægt på at sikre, at medarbejderne kan håndtere kørestole uden at beskadige dem;

42.  glæder sig over forslaget om en europæisk lov om tilgængelighed(22) og går ind for en hurtig vedtagelse, med henblik på at sikre tilgængelighed af varer og tjenesteydelser, herunder bygninger, hvor disse tjenesteydelser leveres, samt effektive og tilgængelige nationale håndhævelses- og klagemekanismer; minder om, at der er brug for en sammenhængende tilgang til tilgængelighed, og at retten til tilgængelighed som anført i artikel 9 i FN's konvention om handicappedes rettigheder skal sikres for personer med alle slags handicap;

43.  understreger behovet for at vedtage den europæiske lov om tilgængelighed, som er et redskab til at tackle alle forhold om adgangsmuligheder for bevægelseshæmmede på områderne transport, mobilitet og turisme, og sikre, at fly-, bus-, jernbane- og søtransport er fuldt ud tilgængelige for personer med handicap og kan bruges af dem, især for så vidt angår skift og trinfri adgang på alle offentlige metrostationer og jernbanestationer, websteder, mobile tjenester, intelligente billetsystemer, tidstro oplysninger, selvbetjeningsterminaler, billetudstedelsesmaskiner og check-in-maskiner;

44.  glæder sig over, at små og mellemstore virksomheder vil få gavn af at efterleve EU's standardkrav i stedet for at skulle tilpasse sig forskellige nationale regler; beklager imidlertid, at turismeprodukter og turismetjenester af grænseoverskridende karakter ikke er omfattet af forslaget til en EU-lov om tilgængelighed; understreger den kendsgerning, at ingen yderligere foranstaltninger er blevet truffet på EU-plan om turismefaciliteter og -tjenester med henblik på gradvist at harmonisere en indkvarteringsklassifikation, der omfatter kriterier om tilgængelighed;

45.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til yderligere at fremme forskning og udvikling, især med henblik på at gøre nye og innovative teknologier tilgængelige for personer med handicap;

46.  opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til den kendsgerning, at tilgængelighed er lige så vigtig i det fysiske miljø som på IKT-området, når fremtidig lovgivning udarbejdes inden for relevante områder som f.eks. den digitale dagsorden;

47.  opfordrer medlemsstaterne til i forbindelse med anvendelse af princippet om tilgængelighed at sikre, at der anvendes "universelt design" til eksisterende og nye byggeprojekter, arbejdspladser og navnlig offentlige bygninger; f.eks. skolebygninger, der finansieres med offentlige midler;

48.  opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til i samarbejde med Parlamentet at levere et utvetydigt og effektivt direktiv om tilgængeligheden af offentlige organers websteder med et bredt anvendelsesområde og en effektiv håndhævelsesmekanisme i tråd med den foreslåede europæiske lov om tilgængelighed og konventionen om handicappedes rettigheder, således at det sikres, at de 80 millioner personer med handicap og de 150 millioner ældre i EU får lige adgang til websteder og offentlige onlinetjenester;

49.  opfordrer Kommissionen til sammen med medlemsstaterne at sikre, at det EU-dækkende alarmnummer 112 er fuldt ud tilgængeligt og pålideligt ved at anvende den nyeste teknologi på nationalt plan og til roaming, især for døve og hørehæmmede, således at unødvendige dødsfald og tilskadekomst undgås; fremhæver behovet for at gennemføre foranstaltninger på nationalt plan, bl.a. for at sikre kompatibilitet mellem de forskellige medlemsstater, herunder lettilgængelige nationale beredskabscentre;

50.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at elektroniske og mobile sundhedstjenester, applikationer og instrumenter, herunder alarmnummeret 112, som skal være let at anvende overalt i Europa, og det avancerede system til lokalisering af mobiltelefoner (AML), er fuldt tilgængelige for handicappede patienter og deres plejere, og at den udnytter potentialet i telemedicin yderligere for at forbedre adgang og pleje i denne sammenhæng.

51.  fremhæver behovet for at øge støtten til handicappede, navnlig børn, og skærpe de særlige bestemmelser om dem i humanitære sammenhænge, og opfordrer Kommissionen til at kortlægge investeringerne og finansieringen til støtte for handicappede i nødsituationer, bl.a. i form af data, der er opdelt efter køn og alder;

52.  understreger, at vedvarende konflikter og naturkatastrofer også er faktorer, der bidrager til det stigende antal personer med handicap;

53.  støtter eksperthenstillingerne fra FN's komité for rettigheder for personer med handicap om, at EU skal være mere tilgængeligt og inklusivt for at opnå en menneskerettighedsbaseret tilgang til handicap i risiko- og nødsituationer, herunder gennem implementeringen af Sendai-rammen for katastrofeforebyggelse 2015-2030; opfordrer indtrængende til at integrere menneskerettighederne for personer med handicap i EU's migrations- og flygtningepolitikker, idet disse personer udsættes for dobbelt forskelsbehandling; understreger, at disse foranstaltninger bør give et passende svar på de særlige behov hos personer med handicap og tage hensyn til kravet om behovsbaserede og rimelige boligforanstaltninger; tilskynder til yderligere integration af behovene hos personer med handicap i den humanitære indsats, der ydes af medlemsstaterne og EU;

54.  opfordrer EU til at gå i spidsen for fremme af handicappedes rettigheder i gennemførelsen af Sendai-rammen og 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling over for sine partnerlande, de regionale organisationer og på globalt plan;

55.  opfordrer Kommissionen til at vedtage en gennemførelsesplan i overensstemmelse med Rådets konklusioner om handicapvenlig katastrofehåndtering fra februar 2015 og Sendai-rammen;

56.  gentager betydningen af Rådets konklusioner om integration af handicapvenlig katastrofehåndtering på tværs af EU's civilbeskyttelsesordning og i medlemsstaterne; opfordrer til at øge bevidstheden blandt og at give oplysninger til personer med handicap og til rednings- og civilbeskyttelsestjenester om initiativer til nedbringelse af katastroferisici, og til, at der ydes psykologisk støtte til personer med handicap i genopretningsfasen efter en katastrofe;

57.  understreger vigtigheden af at yde særlig støtte til personer med handicap efter katastrofer;

58.  erkender, at sårbare medlemmer af samfundet er yderligere marginaliseret, hvis de har et handicap, og understreger følgelig, at EU-institutionerne og medlemsstaterne bør styrke deres indsats for fuldt ud at tage højde for udøvelse af rettigheder og tjenesteydelser for alle personer med handicap, herunder statsløse personer, hjemløse, flygtninge og asylansøgere og personer, der tilhører mindretal; understreger, at det er nødvendigt at integrere handicap i EU's migrations- og flygtningepolitikker;

59.  anmoder Kommissionen og Rådet om i overensstemmelse med artikel 11 i konventionen om handicappedes rettigheder at sørge for særlig omsorg for personer med handicap, når de fremsætter forslag til løsning af flygtningeproblemet, finansiering eller andre støtteforanstaltninger;

60.  understreger, at EU bør træffe passende foranstaltninger til at sikre, at alle personer med handicap, som er berøvet deres rets- og handleevne, kan udøve alle de rettigheder, der er forankret i EU's traktater og lovgivning, herunder adgang til domstolsprøvelse, til varer og tjenesteydelser og til banktjenester, beskæftigelse og sundhedspleje samt til stemmeret og forbrugerrettigheder;

61.  anerkender, at konventionen om rettigheder for personer med handicap har vist sig at være et positivt og vigtigt instrument, der fremmer reformer af lovgivningen og pålægger medlemsstaterne på ny at undersøge, hvordan personer med handicap bliver opfattet; beklager imidlertid de vanskelige udfordringer, som personer med handicap fortsat møder inden for strategiske områder såsom strafferet og politisk deltagelse; mener, at fuld og ubegrænset adgang til det politiske system for alle handicappede bør være en prioritet; erkender, at denne adgang skal være mere end blot fysisk adgang til at afgive en stemme og bør omfatte en lang række initiativer for at åbne den demokratiske proces for alle borgere: mener, at dette bør omfatte valgmateriale på tegnsprog, i blindskrift og i et letlæseligt format samt fuldstændig ydelse af den nødvendige bistand til personer med handicap ved afstemningen, fremme af brevafstemning og stemmeafgivning ved fuldmagt, når det er muligt, fjernelse af barrierer for de handicappede, der ønsker at opstille til valg, samt foranstaltninger til at ændre de eksisterende regler om retsevne og deres indvirkning på den enkeltes evne til at deltage fuldt ud i den demokratiske proces; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at bestemmelserne i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2012/29/EU om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse og i direktiverne 2010/64/EU om retten til tolke- og oversætterbistand i straffesager og 2012/13/EU om ret til information under straffesager og navnlig direktiv 2013/48/EU om ret til adgang til advokatbistand i straffesager og i sager angående europæiske arrestordrer og om ret til at få en tredjemand underrettet ved frihedsberøvelse og til at kommunikere med tredjemand og med konsulære myndigheder under frihedsberøvelsen gennemføres korrekt og i fuldt omfang, navnlig for personer med handicap;

62.  beklager dybt, at mange medlemsstater fortsat ad rettens vej nægter eller begrænser rets- og handleevnen for personer med psykiske problemer; opfordrer EU-medlemsstaterne til at tage fat på spørgsmålet om rets- og handleevne på en positiv måde og bevæge sig i retning af større inklusion i stedet for automatisk udelukkelse;

63.  er bekymret over de vanskeligheder, som personer med handicap stadig støder på med hensyn til adgang til domstolsprøvelse; minder om, at retten til domstolsprøvelse er en grundlæggende rettighed og et væsentligt element i retsstatsprincippet; opfordrer medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger for at sikre fuld adgang til retlige procedurer for personer med handicap og tilpasse procedurerne til dem; mener, at Kommissionen bør overveje at medtage særlige uddannelsesprogrammer om konventionen om rettigheder for personer med handicap i programmet for retlige anliggender for perioden 2014-2020; foreslår, at EU's retsinstanser bør anvende deres interne regler og instrukser på en måde, der letter domstolsprøvelse for personer med handicap, og at de generelle henstillinger fra FN's komité for rettigheder for personer med handicap også bør tages i betragtning i retsplejen;

64.  anerkender de mange forskellige måder, hvorpå Haagerkonventionen om international beskyttelse af voksne kan bidrage til at gennemføre og støtte de internationale forpligtelser for parterne i konventionen om rettigheder for personer med handicap; beklager i denne forbindelse, at Kommissionen har undladt at følge op på Parlamentets beslutning af 18. december 2008 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende konsekvenser af retlig beskyttelse af voksne;

65.  understreger, at handicappede børn er mere sårbare over for vold, intimidering og seksuel mishandling i skolen, i hjemmet og i institutioner; opfordrer indtrængende EU og medlemsstaterne til at handle mere håndfast og bekæmpe vold mod handicappede børn ved hjælp af specifikke foranstaltninger og tilgængelige støttetjenester;

66.  opfordrer Kommissionen til at vedtage effektive foranstaltninger, som er rettet mod familier, lokalsamfund, fagfolk og institutioner, med henblik på at forhindre vold mod børn med handicap; bemærker, at skoler spiller en central rolle med hensyn til at fremme social inklusion, og fremhæver behovet for en passende mekanisme, der muliggør inklusion i almindelige skoler og sikrer, at undervisere og lærere er ordentligt forberedt og uddannet til at genkende og reagere på vold mod børn med handicap;

67.  opfordrer endvidere medlemsstaterne til at sikre, at ufrivillig behandling og indespærring er forbudt ved lov i overensstemmelse med de seneste internationale standarder;

68.  opfordrer indtrængende til, at princippet om fri bevægelighed for personer med handicap i EU sikres ved at fjerne alle de resterende hindringer for udøvelsen af denne frihed;

69.  understreger, at EU-borgernes frie bevægelighed bør garanteres for personer med handicap, og at deres situation og deres sociale rettigheder (artikel 18 i konventionen) derfor må anerkendes af medlemsstaterne;

70.  beklager, at Rådet ikke accepterede medtagelsen af dokumenter vedrørende handicap inden for rammerne af forordningen om fremme af den frie bevægelighed for borgere og virksomheder gennem en forenkling af accepten af visse offentlige dokumenter i EU;

71.  glæder sig over pilotprojektet om EU-handicapkortet; beklager medlemsstaternes begrænsede deltagelse i projektet vedrørende det europæiske handicapkort, som gennem praktiske foranstaltninger fremmer mobilitet for borgere med handicap og gensidig anerkendelse af deres rettigheder i medlemsstaterne;

72.  understreger, at såfremt rettighederne for personer med handicap skal beskyttes fuldt ud, er det afgørende, at personer med handicap garanteres retten til at vælge, hvordan de ønsker at leve, og hvordan de ønsker at maksimere deres potentiale, f.eks. ved at gøre større brug af ordninger med plejere;

73.  beklager helhjertet de katastrofale forhold, som handicappede i nogle medlemsstater bliver placeret under, og opfordrer medlemsstaterne til at gøre alt for at overholde den europæiske menneskerettighedskonvention og artikel 3 heri, der forbyder umenneskelig og nedværdigende behandling;

74.  opfordrer indtrængende Kommissionen og Rådet til være mere opmærksom på handicappedes behov og til konsekvent at tage hensyn til sådanne behov i forbindelse med gennemgangen af EU's forordninger såsom forordningerne om passagerrettigheder i forbindelse med forskellige transportformer (forordning (EF) nr. 1107/2006 og (EF) nr. 261/2004 om luftfart, forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanetransport, forordning (EU) nr. 1177/2010 om vandvejstransport og forordning (EU) nr. 181/2011 om bustransport) og i udarbejdelse af lovgivning om f.eks. passagerrettigheder under multimodale rejser; understreger, at EU i 2010 forpligtede sig til et Europa uden barrierer i den europæiske handicapstrategi 2010-2020;

75.  opfordrer EU til at styrke overvågningen af gennemførelsen af lovgivningen om passagerrettigheder og at harmonisere de nationale retshåndhævende myndigheders arbejde, og opfordrer medlemsstaterne til at tage alle nødvendige skridt til gennemførelsen af EU-lovgivning, der tager sigte på at forbedre adgangen til transport på lokalt, regionalt og statsligt plan til transport og turisme (herunder busser og taxaer, offentlig transport i byerne, og jernbane-, luft- og søtransport, jernbanestationer, lufthavne og havne), og at fjerne hindringerne for et Europa uden barrierer, f.eks. ved at styrke kompetencerne hos de relevante håndhævelsesorganer i henhold til lovgivningen om passagerers rettigheder med henblik på at sikre reelle og lige rettigheder for alle personer med handicap i hele EU, herunder vedrørende tilgængelighed og standardisering, harmonisering, tekniske krav, incitamenter til erhvervslivet, fagforeninger og kollektive overenskomster;

76.  opfordrer Kommissionen til at præcisere det ansvar, der påhviler hver enkelt af de aktører, der tager sig af bevægelseshæmmede, navnlig hvad angår skift mellem forskellige transportformer, og til at give Parlamentet oplysninger om handicaporganisationers inddragelse i gennemførelsen af forordninger om passagerrettigheder og deres rolle heri;

77.  understreger, at barrierefri adgang til transporttjenester, køretøjer, infrastruktur og intermodale knudepunkter især i landdistrikter er nøglen til at sikre transportsystemer uden indbygget forskelsbehandling; understreger i denne forbindelse, at personer med handicap skal have adgang til produkter og tjenester, og at der bør gøres en yderligere indsats for at gøre transport- og turismetjenesterne og køretøjer og infrastruktur tilgængelige; påpeger, at Connecting Europe-faciliteten giver mulighed for at finansiere foranstaltninger i byområder og foranstaltninger til at forbedre tilgængeligheden for personer med en eller anden form for handicap med op til 10 % af tilpasningsomkostningerne;

78.  opfordrer Kommissionen til i sin årlige rapport om gennemførelsen af TEN-T-midlerne at offentliggøre de fremskridt, der er gjort med hensyn til foranstaltninger og størrelsen af den ydede støtte til tilpasning af infrastruktur til personer med handicap under Connecting Europe-faciliteten og andre former for EU-finansiering; opfordrer ligeledes Kommissionen til at træffe foranstaltninger til at skabe et større engagement for projekter, hvor formålet er at tilpasse infrastruktur til personer med handicap, herunder bl.a. informationsaktiviteter og oplysningsmøder for potentielle udviklere;

79.  fremhæver i denne forbindelse betydningen af at finansiere foranstaltninger i byområder, hvor befolkningen er nødt til oftere at skifte mellem forskellige transportformer, og hvor personer med en eller anden form for mobilitetsfunktionsforstyrrelse støder på de fleste vanskeligheder;

80.  understreger den kendsgerning, at systematisk tilgængelige formater bør stå øverst på dagsordenen for politikerne for det digitaliserede mobilitetsmarked, og at der bør være fokus på brugervenligheden for alle personer med alle typer handicap på et tilgængeligt sprog, dvs. handicapvenlige formater og teknologi, der er tilpasset forskellige former for handicap, bl.a. tegnsprog, punktskrift, forstørrende og alternative kommunikationssystemer og andre handicapvenlige kommunikationsmidler, -metoder og -former efter eget valg, herunder et letlæseligt sprog eller piktogrammer, tekstning og personlige tekstbeskeder, navnlig med hensyn til rejseoplysninger, reservations- og billetsystemer, samtidig med at der bør gøres brug af mere end én sensorisk kanal; opfordrer Kommissionen til vedrørende transport og tjenester at etablere passende overvågnings- og kontrolmekanismer for at sikre, at tilgængelighed og hjælpemidler for personer med handicap også bliver tilbudt i de offentlige transporttjenester i alle medlemsstater;

81.  understreger, at personer med handicap bør kunne få adgang til oplysninger om multimodale og grænseoverskridende tjenester, som yder transport fra dør til dør, på en sådan måde, at de kan vælge mellem den mest bæredygtige, billigste eller hurtigste tjeneste samt bestille og betale for disse tjenester online;

82.  opfordrer til, at rejseinformation i realtid stilles til rådighed, således at personer med handicap, inden de starter på en rejse, kan få oplysninger om afbrydelser og alternative rejsemuligheder;

83.  understreger, at personer med handicap må have adgang til information og kommunikation i tilgængelige formater og teknologier, der passer til forskellige slags handicap, heriblandt tegnsprog, Braille, forstørrende og alternativ kommunikation og andre tilgængelige hjælpemidler, metoder og kommunikationsformater efter eget valg, herunder læseletformater og undertekster; opfordrer derfor Kommissionen til at træffe de fornødne foranstaltninger til at håndhæve gennemførelsen af EU-lovgivningen om adgang til information og kommunikation; anmoder indtrængende Rådet om hurtigst muligt at vedtage afgørelsen om indgåelse af Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til offentliggjorte værker for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde læsehandicappede; opfordrer Rådet og medlemsstaterne til at gennemføre konsekvente og effektive foranstaltninger på linje med bestemmelserne i denne traktat;

84.  minder om, at uafhængighed, integration og adgang til et inklusivt uddannelsessystem, kulturtilbud, samfunds- og kulturaktiviteter, fritidsaktiviteter og sport er rettigheder, som er garanteret i henhold til artikel 19, 24 og 30 i konventionen om rettigheder for personer med handicap; minder om, at disse rettigheder er beskyttet i henhold til EU’s lovgivning, særligt artikel 21 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, som forbyder forskelsbehandling på grund af handicap og princippet om fuld og effektiv deltagelse og inklusion i samfundslivet (artikel 3 i FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap); anmoder derfor Kommissionen og medlemsstaterne om at forstærke foranstaltninger, der har til formål at sikre, at personer med handicap har effektiv og lige adgang ikke blot til centrale områder som eksempelvis inklusiv kvalitetsuddannelse, kultur og sport, men også til fritidsaktiviteter såsom teater-, sprog- og kunstaktiviteter; anmoder Kommissionen om at indarbejde særlige handicapindikatorer i Europa 2020-strategien for så vidt angår uddannelsesmål;

85.  minder om udkastet fra FN’s komité for rettigheder for personer med handicap til en generel kommentar til artikel 24 (retten til inklusiv uddannelse), som specificerer dens normative indhold, staters forpligtelser, dens forhold til andre bestemmelser i konventionen og dens gennemførelse på nationalt plan;

86.  minder om, at programmer, der er rettet mod unge, bør tage særligt hensyn til unge med handicap;

87.  bemærker, at der i ungdomsstrategier efter 2018 bør tages højde for behovene hos unge med handicap;

88.  minder om, at personer med handicap ofte er udelukket fra eller ikke har effektiv adgang til uddannelse og uddannelsesydelser, hvor der er behov for skræddersyede uddannelsesprocesser, der tager hensyn til graden af deres af handicap med henblik på at hjælper dem med at udfolde deres fulde sociale, økonomiske og uddannelsesmæssige potentiale; understreger, at der skal træffes de fornødne foranstaltninger for at sikre, at alle elever med handicap nyder godt af de rimelige tilpasninger, som er nødvendige, for at de kan udnytte deres ret til inklusiv uddannelse af god kvalitet; opfordrer medlemsstaterne og de ansvarlige delegerede regionale og lokale myndigheder til at styrke uddannelsesprogrammer og løbende efteruddannelsesmuligheder for alle relevante aktører, der er involveret i ikkeformelle og uformelle læringsmiljøer, samt disse personers adgang til IKT-infrastrukturer med henblik på at støtte deres arbejde med elever med handicap og bekæmpe fordomme mod personer med handicap, navnlig personer med psykosociale og intellektueller lidelser;

89.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indføre effektive foranstaltninger med henblik på at håndtere segregering og afvisning af elever med handicap i skoler og læringsmiljøer og give dem adgang til fornuftig indkvartering og den støtte, de har behov for, for at gøre det lettere for eleverne at udfolde deres fulde potentiale; fremhæver den kendsgerning, at det kun er muligt at opnå lige muligheder, hvis retten til inklusiv uddannelse og erhvervsuddannelse garanteres på alle uddannelsesniveauer og inden for alle former for uddannelse og erhvervsuddannelse, herunder livslang læring, og anerkendelsen af handicappedes kvalifikationer derfor garanteres, navnlig kvalifikationer, der er erhvervet via støttende læringsmiljøer, hvor personer med handicap specifikt kan lære kompetencer og færdigheder, der sætter dem i stand til at overvinde deres handicap; påpeger de tekniske og finansielle mangler ved programmerne for specialuddannelse, især i de medlemsstater, der er ramt af krisen, og opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvordan forholdene kan forbedres;

90.  noterer sig det fremskridt, som er gjort med hensyn til regulering af programmer for udveksling af studerende, navnlig Erasmus+, ved at indføre supplerende økonomisk støtte til gavn for mobiliteten af studerende og personale med handicap, og insisterer på, at det er nødvendigt at fortsætte med at træffe særlige foranstaltninger gennem alle aspekter af programmet; anerkender, at studerende med handicap i praksis fortsat møder talrige forhindringer (holdningsmæssige, kommunikationsmæssige, arkitektoniske, informationsmæssige osv.); opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forøge deres engagement i at fremme deltagelse i EU-udvekslingsprogrammer for personer med handicap, og til at forbedre synligheden og gennemsigtigheden af mulighederne for mobilitet; opfordrer endvidere Kommissionen til at fremme udvekslingen af bedste praksis vedrørende adgang til udvekslingsprogrammer for studerende og lærere med handicap;

91.  opfordrer til, at uddannelsessystemerne afholder sig fra at skabe miljøer, hvor eleverne niveaudeles, da dette har en negativ indvirkning på elever med handicap, særligt dem med indlæringsvanskeligheder;

92.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at indføje et særligt afsnit om handicap i sin evaluering af direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser og opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fremme gennemførelsen af det direktiv, bl.a. med udgangspunkt i de handicappedes behov og deres ret til på lige fod med andre at kende og effektivt udnytte bestemmelserne og instrumenterne i direktivet, som selv den brede befolkning kun har ringe kendskab til;

93.  understreger den stærke sammenhæng mellem handicap – som berører mere end 15 % af EU's befolkning – og sundhedsproblemer, hvor problemer og vedvarende hindringer i forhold til adgang medfører, at sundhedsydelserne til personer med handicap er utilstrækkelige eller ikke bliver opfyldt, f.eks. når handicappet skyldes en bivirkning; bemærker, at den manglende adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet har en negativ indvirkning på handicappedes mulighed for at leve selvstændigt, integreret og på lige fod med andre;

94.  bemærker med bekymring, at personer med handicap væsentligt hyppigere beretter om utilstrækkelig pleje eller afvisning af adgang til pleje og om tilfælde af tvangsbehandling eller mishandling, hvilket understreger, at sundhedspersoners uddannelse i de sundhedsplejebehov, som personer med handicap har, er mangelfuld; opfordrer medlemsstaterne til at investere i uddannelsen af det personale, der behandler og bistår personer med handicap;

95.  understreger, at der bør opnås informeret samtykke fra personer med handicap til alle medicinske indgreb, som kræver det, og at alle de nødvendige foranstaltninger må være på plads for at sikre, at disse personer har adgang til og forstår den relevante information; understreger, at deres samtykke skal gives personligt, på forhånd og på et velinformeret grundlag med støtte fra alle de nødvendige mekanismer til at sikre, at disse principper overholdes, og at der skal træffes lignende, passende foranstaltninger for så vidt angår personer med psykosociale handicap;

96.  opfordrer Kommissionen til at integrere handicaporienterede tilgange i sine sundhedsinstrumenter og -politikker med henblik på at bidrage til bedre sundhedsresultater for personer med handicap i medlemsstaterne gennem bedre fysisk, miljømæssig og sensorisk tilgængelighed, kvalitet og prisoverkommelighed og til – samtidig med at instrumenterne og politikkerne udvikles i denne retning – at gennemføre grundige høringer af personer med handicap;

97.  gentager, at de reproduktive rettigheder er blandt de grundlæggende frihedsrettigheder, der garanteres i Wienererklæringen og -handlingsprogrammet og FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, bl.a. retten til lighed og ikke-forskelsbehandling, retten til at indgå ægteskab og stifte familie, retten til omfattende reproduktive sundhedsydelser, herunder familieplanlægning og sundhedstjenester, uddannelse og information til mødre, retten til at give et informeret samtykke til alle medicinske procedurer, herunder sterilisering og abort, og retten til ikke at blive udsat for seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse;

98.  opfordrer medlemsstaterne til at vedtage foranstaltninger til at sikre, at alle sundhedsbehandlinger og -ydelser til kvinder med handicap, herunder alle behandlinger og ydelser vedrørende reproduktiv sundhed og mental sundhed, er tilgængelige og baseret på et frit og informeret samtykke fra den berørte person;

99.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at vedtage retningslinjer for at sikre, at alle uddannelser, oplysninger, sundhedsydelser og tjenester vedrørende seksuel og reproduktiv sundhed stilles til rådighed for kvinder og piger med handicap i tilgængelige og alderssvarende formater, herunder tegnsprog, blindeskrift, taktil kommunikation, MagnaPrint og andre alternative kommunikationsmåder, -midler og -formater;

100.  bekræfter sit synspunkt om, at behovet for specialiseret støtte, herunder børnepasning, til handicappede kvinder og mænd, sammen med deres familier, skal udfyldes for at sætte dem i stand til at nyde moderskabet og faderskabet fuldt ud;

101.  understreger, at sygesikringsordningerne skal sikre, at personer med handicap ikke forskelsbehandles;

102.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at udarbejde retningslinjer på EU-plan til de nationale kontaktpunkter for, hvordan oplysninger vedrørende pleje i andre medlemsstater kan gøres tilgængelige for alle patienter, idet der tages hensyn til den særlige rolle, som patientorganisationer spiller;

103.  tilskynder Kommissionen til at bistå medlemsstaterne og medlemmerne af det europæiske netværk af referencecentre med at udvide netværkets ressourcer og ekspertise til ligeledes at omfatte former for handicap, der, selv om de ikke nødvendigvis er sjældne, også kræver højt specialiserede sundhedsydelser, som ydes af tværfaglige sundhedsgrupper og en koncentration af viden og ressourcer gennem denne ramme;

104.  fastholder, at produkter og tjenesteydelser skal gøres mere tilgængelige for personer med handicap; påpeger, at økonomiske barrierer og cost-benefit-barrierer står i vejen for udvikling og gennemførelse af tilgængelighed; mener, at en større inddragelse af personer med handicap i forbindelse med udviklingen af sundhedsrelaterede produkter og tjenester vil øge sikkerheden og tilgængeligheden;

105.  understreger den kendsgerning, at personer med fysiske handicap også støder på problemer på det digitaliserede mobilitetsmarked, og opfordrer til at lette adgangen for alle personer med alle typer handicap på et tilgængeligt sprog, i et tilgængeligt format og i en tilgængelig teknologi, der er tilpasset forskellige former for handicap, bl.a. tegnsprog, blindeskrift, forstørrende og alternative kommunikationssystemer og andre tilgængelige kommunikationsmidler, -metoder og -former efter eget valg, herunder et letlæseligt sprog, tekstning og personlige tekstbeskeder, navnlig med hensyn til sundhedsoplysninger, ved at anvende mere end én sensorisk kanal;

106.  tilskynder Kommissionen til at gøre en vedvarende indsats for at styrke forebyggelse og fremme af den offentlige sundhed med henblik på at afhjælpe de alvorlige skævheder med hensyn til sundhed og adgang, der rammer de mest sårbare personer med handicap;

107.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at være fortalere for, at hukommelsesinvaliderende sygdomme bliver klassificeret som et handicap;

108.  opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til på behørig vis at anerkende familieplejeres centrale rolle og sikre, at også de får passende adgang til sundhedstjenester, i betragtning af den betydning, som pleje af personer med handicap har på plejerens egen fysiske og mentale sundhed og trivsel, har;

109.  opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at sikre, at beskæftigelsesmæssige rettigheder og tjenester, herunder rimelige tilpasninger på baggrund af direktivet om ligebehandling på beskæftigelsesområdet, er overførbare og i overensstemmelse med den frie bevægelighed for personer med handicap som fastsat i traktaterne; opfordrer medlemsstaterne til at indføre arbejdsgiverincitamenter og aktive arbejdsmarkedspolitikker med henblik på at støtte beskæftigelsen af personer med handicap; anerkender både den sociale økonomis og den nye digitale økonomis potentiale for at skabe beskæftigelse for personer med handicap;

110.  er bekymret over den høje arbejdsløshed blandt handicappede, navnlig blandt handicappede kvinder i forhold til andre befolkningsgrupper i EU; opfordrer medlemsstaterne til at fremme og sikre retlige og politiske rammer for, at handicappede kvinder kan deltage på arbejdsmarkedet, herunder personer med skjulte handicap, kroniske lidelser eller indlæringsvanskeligheder;

111.  er bekymret over, at nægtelse af at foretage rimelige tilpasninger for handicappede i direktivet om ligebehandling på beskæftigelsesområdet ikke udtrykkeligt betragtes som en form for forskelsbehandling; opfordrer Kommissionen til at gøre status over, hvilken form for klager der modtages, og til i denne forbindelse at overveje, om det er nødvendigt med en revision af direktivet;

112.  understreger fordelene ved at gå ud over rammerne for beskæftigelse på beskyttede værksteder og fastlægge ansættelsesvilkår for personer med handicap, der inddrager dem på det åbne arbejdsmarked; understreger betydningen af at udveksle god praksis mellem offentlige myndigheder, organisationer, der repræsenterer personer med handicap, udbydere af støttetjenester, erfarne arbejdsgivere og andre relevante aktører;

113.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre en øget indsats for at fremme beskæftigelsen af handicappede i virksomheder i den sociale og solidariske økonomi og dermed hjælpe handicappede med at komme ind på arbejdsmarkedet; opfordrer i den henseende Kommissionen til yderligere at fremme det nyligt opståede marked for sociale investeringer ved hjælp af de værktøjer, der er frembragt som en del af initiativet for socialt iværksætteri, og til at informere Parlamentet om resultaterne af midtvejsevalueringen;

114.  minder om, at det for at forhindre afskedigelse af personer med handicap er af afgørende betydning, at de udfører deres arbejde i overensstemmelse med specifik lovgivning; anbefaler, at der udføres passende kontrol og sikres samarbejde med jobcentre og virksomheder med henblik på at fjerne marginalisering af handicappede på arbejdsmarkedet, og at deres potentiale udnyttes fuldt ud;

115.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at indføre kvalitetsrammer for praktikophold og til at fremme og udvide mulighederne for lærlingeuddannelse og faglig uddannelse for personer med handicap, samtidig med at der sikres rimelig tilpasning og tilgængelighed, så der er garanti for social beskyttelse af personer med handicap, og deres integration på arbejdsmarkedet lettes;

116.  opfordrer medlemsstaterne til omgående at træffe foranstaltninger til at forebygge og mindske de negative følger, som de økonomiske stramninger har haft for social beskyttelse af personer med handicap; opfordrer i den henseende Kommissionen til at overveje at etablere et socialt sikkerhedsnet i EU på et niveau, der giver mulighed for, at handicappedes ret til en rimelig levestandard og social beskyttelse respekteres;

117.  opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre effektive mekanismer til at forhindre eller afhjælpe fattigdom, sårbarhed og social udstødelse blandt handicappede og deres familier, med særligt fokus på børn og ældre med handicap, i forbindelse med en europæisk søjle for sociale rettigheder;

118.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at tillade medlemsstater, som følger finanspolitiske tilpasningsprogrammer, at friholde personer med handicap fra de økonomiske stramninger, navnlig hvad angår sundhedssektoren;

119.  opfordrer medlemsstaterne til at afholde sig fra at foretage nedskæringer i handicapydelser, tjenesteydelser i nærmiljøet, sundhedsydelser og uddannelsesprogrammer, der vil underminere FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap og få fattigdomsniveauet og den sociale marginalisering til at vokse yderligere;

120.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne, med det formål at bekæmpe social udstødelse af personer med handicap og deres familier, til på grundlag af fælles regler at fremme foranstaltninger til bekæmpelse af den fattigdom, som mange af de dårligt stillede personers familier befinder sig i, ved at henvise til klare indikatorer, på grundlag af hvilke de nødvendige plejemæssige tiltag kan fastlægges;

121.  understreger, at det i artikel 7 og artikel 96, stk. 7, i forordningen om de fælles bestemmelser(23) kræves, at medlemsstaterne og Kommissionen sikrer lige muligheder, ikke-forskelsbehandling og inklusion af handicappede personer i gennemførelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde generelt og navnlig i de operationelle programmer; anmoder om en integreret tilgang til at imødekomme de specifikke behov for personer med handicap; opfordrer derfor Kommissionen til nøje at overvåge anvendelsen af de generelle forhåndsbetingelser om ikke-forskelsbehandling og handicap; understreger, at evalueringen skal vurdere tilstrækkeligheden af de planlagte foranstaltninger med hensyn til at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og integration af personer med handicap, især hvad angår adgang til finansiering;

122.  opfordrer indtrængende politiske beslutningstagere på lokalt, regionalt, nationalt plan og EU-plan til at sikre effektiv overvågning af gennemførelsen af de bestemmelser, der er rettet mod ikke-forskelsbehandling, og sørge for, at de europæiske struktur- og investeringsfondes stilles til rådighed og tjener til at støtte lige adgang til alle tjenester, herunder Internettet, for personer med handicap, og sikre lige og tilstrækkelige levevilkår i lokalsamfundene i alle områder (f.eks. landdistrikter og tyndt befolkede områder og byområder) samt til institutioner, der tager sig af dem; bemærker dog, at sociale politikker og deres finansiering fortsat først og fremmest henhører under medlemsstaternes ansvarsområde;

123.  opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge, om princippet om ikke-diskrimination og relateret lovgivning overholdes, når ESI-fonde anvendes; understreger, at de organer, som er ansvarlige for at fremme social inklusion og ikke-forskelsbehandling, herunder handicaporganisationer, skal inddrages i partnerskabet under programmeringen og gennemførelsen af de operationelle programmer for at sikre, at der reelt tages hensyn til interesserne og bekymringerne hos personer med handicap; opfordrer indtrængende til anvendelse af ESI-fondene til at overholde minimumsstandarder vedrørende tilgængelighed, transport og boliger for personer med handicap og bemærker, at dette medfører en vigtig og udfordrende opgave især for de lokale og regionale myndigheder;

124.  opfordrer medlemsstaterne til at gøre bedre brug af strukturfondene, navnlig Den Europæiske Socialfond og programmet Et Kreativt Europa, idet de inddrager nationale, regionale og lokale handicaporganisationer mest muligt; understreger desuden, at det er vigtigt at garantere personer med handicap fuld adgang til arbejdsmarkedet, uddannelse, Erasmus+, ungdomsgarantien og Eures-initiativerne;

125.  opfordrer medlemsstaterne til at udbrede princippet om, at ESIF's kontraherende myndigheder kan udelukke ansøgere pga. manglende opfyldelse af forpligtelsen til at sørge for adgang for personer med handicap;

126.  glæder sig over forhåndsbetingelserne om social inklusion og investeringsprioriteten vedrørende "overgangen fra institutionelle tjenester til lokalsamfundsbaserede tjenester" i forordning (EU) nr. 1303/2013 om de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene); opfordrer medlemsstaterne til at bruge fondene til afinstitutionalisering og som et redskab til at gennemføre FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap.

127.  er bekymret over, at de europæiske struktur- og investeringsfonde misbruges til at fremme institutionalisering, og opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at styrke kontrollen i overensstemmelse med FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap og i samråd med organisationer, der repræsenterer handicappede; anbefaler, at udbetalinger fra medlemsstaterne indstilles, tilbagekaldes og tilbagebetales, hvis forpligtelsen til at respektere grundlæggende rettigheder ikke overholdes; mener, at principper om gennemsigtighed bør styre proceduren som helhed – fra tildelingen af midler til den konkrete anvendelse af dem;

128.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til, bl.a. ved brug af de europæiske struktur- og investeringsfonde og andre relevante EU-fonde, at træffe de nødvendige foranstaltninger til at udvikle kvalitetsstøttetjenester til en overkommelig pris i lokalsamfundene for drenge og piger med handicap og deres familier, herunder personer med behov for støtte på højt niveau, til at fremme afinstitutionalisering og forhindre fornyet institutionalisering samt fremme inklusive samfund og adgang til inkluderende kvalitetsuddannelse for drenge og piger med handicap;

129.  mener, at EU-institutionerne bør overveje at åbne fremtidige og eksisterende finansieringsstrømme for organisationer, der aktivt repræsenterer personer med handicap;

130.  opfordrer Kommissionen til at fortsætte med at arbejde for inklusion af personer med handicap ved at tilvejebringe finansiel støtte til en række græsrodsprojekter og -organisationer;

131.  opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til at give personer med handicap en aktiv rolle i beslutningsprocesserne, også gennem de organisationer, som repræsenterer dem, i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i konventionen om rettigheder for personer med handicap; opfordrer endvidere indtrængende til, at der tages behørigt hensyn til synspunkterne hos personer med handicap i løbet af disse processer;

132.  gentager betydningen af, at der findes undtagelser og indskrænkninger af ophavsret og beslægtede rettigheder for personer med handicap; bemærker indgåelsen af Marrakeshtraktaten, der har til formål at fremme adgangen til offentliggjorte værker for personer, som er blinde eller synshæmmede, og gentager sin overbevisning om, at EU har beføjelse til at indgå denne traktat, uden at ratificeringen gøres betinget af en revision af EU-lovgivningen eller af et tidspunkt for Domstolens afgørelse; understreger endvidere i denne forbindelse nødvendigheden af, at Parlamentet, Kommissionen og medlemsstaterne arbejder sammen for at sikre en hurtig ratifikation af Marrakeshtraktaten;

133.  understreger, at enhver lovgivningsmæssig ændring i forbindelse med ophavsret og beslægtede rettigheder bør give personer med handicap adgang til værker og tjenesteydelser, der er beskyttet af disse rettigheder, i ethvert format; minder om, at Kommissionen står for at fremsætte lovforslag om undtagelser og indskrænkninger af ophavsret og beslægtede rettigheder med henblik på at sikre, at personer med forskellige handicap har adgang til værker og tjenesteydelser, der er beskyttet af disse rettigheder;

134.  insisterer på vigtigheden af digitale systemer for personer med handicap som et redskab til at lette deres deltagelse på alle samfundslivets områder, og anbefaler at fortsætte med at forske i anvendelsen af velfærdsteknologi i undervisningen; anerkender, at et uforholdsmæssigt højt antal personer med handicap i øjeblikket ikke benytter internettet, og at de er udelukket fra den digitale udvikling og således går glip af information, muligheder, tilegnelse af nye færdigheder og adgang til vigtige tjenester; opfordrer derfor lovgiverne på nationalt plan og EU-plan til at indarbejde bestemmelser om tilgængelighed, når de gennemfører lovgivning om det digitale indre marked, til at indarbejde spørgsmålet om adgang til digitalt indhold i alle relevante politikker, til at igangsætte kurser for "digitale spydspidser" i lokalsamfundene for at tilskynde flere mennesker med handicap til at bruge internettet og til at træffe de fornødne foranstaltninger til bekæmpelse af cyberkriminalitet og cybermobning; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at intellektuelle ejendomsrettigheder ikke udgør en urimelig eller diskriminerende hindring for adgang til kulturelt materiale for personer med handicap, og til at overveje en obligatorisk undtagelse for reglerne om ophavsret i tilfælde, hvor materialer anvendes til gavn for personer med handicap, såfremt denne anvendelse er direkte forbundet med handicappet og er af ikke-kommerciel art, i det omfang det er nødvendigt for det specifikke handicap; opfordrer til, at der anvendes en tværgående tilgang til menneskerettigheder for personer med handicap i alle EU-politikker;

135.  minder om, at sport er et yderst værdifuldt værktøj i forbindelse med social inklusion, da sport giver mulighed for samkvem og opnåelse af sociale færdigheder; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i henhold til artikel 30 i FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap at iværksætte særlige programmer med sigte på at gøre sportsaktiviteter og sportsbegivenheder lettere tilgængelig for personer med handicap; bemærker, at retten til at have fuld adgang til kultur- eller fritidsaktiviteter er en grundlæggende rettighed, og opfordrer i den forbindelse Kommissionen til at forbedre tilgængeligheden af sådanne begivenheder, arrangementer, varer og tjenester, herunder på det audiovisuelle område; bifalder initiativerne til at forsyne audiovisuelle værker og andre værker med passende undertekster eller synstolkning med henblik på at gøre dem tilgængelige for personer med handicap;

136.  er af den opfattelse, at digitale værktøjer for handicappede bør udvikles for at fremme integration af sportsfolk med handicap samt platforme for telearbejde og delekontorer og delearbejdspladser; mener desuden, at undervisningens kvalitet og sportsfaciliteter i skolerne bør tilpasses behovene hos børn med handicap, og at der i hver medlemsstat bør indføres en national eller regional strategisk politisk ramme for livslang læring, som indeholder konkrete foranstaltninger til udvikling af færdigheder for personer med handicap;

137.  minder om, at der inden for rammerne af Et Kreativt Europa-delprogrammet "Media" bør være særlig opmærksomhed på projekter, hvori handicapspørgsmålet indgår, og at films og festivalers uddannelsesmæssige magt i denne henseende bør fremhæves;

138.  fastholder, at tilgængelighed er afgørende, hvis personer med handicap fuldt ud skal kunne få gavn af de europæiske turismemuligheder;

139.  understreger, at turismetjenester skal tage hensyn til de særlige behov hos personer med handicap såsom let adgang til information og kommunikation og til faciliteter såsom værelser, badeværelser, toiletter og andre indendørs områder;

140.  fastholder, at princippet om "turisme for alle" bør være udgangspunktet for alle turismerelaterede foranstaltninger på nationalt, regionalt, lokalt eller europæisk plan; påpeger, at turismetjenesteudbydere bør tage hensyn til behovene hos personer med handicap ved at fremme tilpasning af faciliteter og uddannelsesaktiviteter for personalet;

Særlige forpligtelser

141.  opfordrer til, at der udvikles menneskerettighedsbaserede indikatorer og opfordrer medlemsstaterne til at tilvejebringe kvantitative og kvalitative, sammenlignelige data, som er opdelt efter forskellige faktorer, herunder køn, alder, beskæftigelsesmæssig status og handicap for al virksomhed i EU; opfordrer Kommissionen til at finansiere relevant forskning og dataindsamling om turismemuligheder og adgang til sundhedsydelser samt om vold, misbrug og udnyttelse af alle personer med enhver form for handicap i lokalsamfundet og i institutionerne;

142.  opfordrer Kommissionen til at harmonisere dataindsamlingen om handicap gennem EU's sociale undersøgelser på linje med bestemmelserne i artikel 31 i konventionen om rettigheder for personer med handicap for præcist at informere om og påvise udviklingen i sektoren; understreger, at der ved en sådan dataindsamling bør anvendes metoder, som gør, at alle handicappede er omfattet, herunder personer med alvorlige handicap og dem, der bor på institution; mener, at alle indsamlede data strengt bør overholde menneskerettighederne og databeskyttelsesinitiativer, herunder, men ikke begrænset til, bestemmelser, der er fastsat i den europæiske menneskerettighedskonvention, Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og databeskyttelsesdirektivet; understreger, at sådanne undersøgelser skal være så specifikke og målrettede som muligt, og at de bør følges op med passende undersøgelser og workshopper, der resulterer i passende og effektive former for foranstaltninger;

143.  opfordrer Kommissionen til systematisk at integrere rettigheder for personer med handicap i alle EU's internationale samarbejdspolitikker og -programmer

144.   understreger betydningen af at nå alle handicaprelaterede mål for bæredygtig udvikling (SDG), navnlig mål 4 om at sikre inkluderende og retfærdig uddannelse af høj kvalitet, og behovet for at øge antallet af skoler med adgang til tilpasset infrastruktur og tilpassede materialer for studerende med handicap og at investere i lærerkompetencer med fokus på inkluderende uddannelse og deltagelse af børn i skolen og samfundet;

145.  fremhæver løftet om ikke at lade nogen i stikken og henvisningerne til handicap i målene for bæredygtig udvikling (SDG), især i afsnittene vedrørende uddannelse, vækst og beskæftigelse, ulighed og adgangen til boliger, og med hensyn til indsamling af data og overvågning af målene for bæredygtig udvikling, og anbefaler, at EU går forrest i gennemførelsen af de handicapintegrerende mål for bæredygtig udvikling; understreger endvidere henvisningerne til Sendai-rammen for katastrofeforebyggelse;

146.  anbefaler EU at tage føringen, når det gælder en handicapvenlig gennemførelse af 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og opstille en arbejdsplan og en midtvejsrevision af arbejdsplanen for at sikre en overvågnings- og evalueringsmekanisme og sikre regnskabspligt og ansvarlighed i EU;

147.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde en gennemførelsesplan for målene for bæredygtig udvikling og katastrofeforebyggelse i overensstemmelse med konventionen om rettigheder for personer med handicap; understreger, at en sådan plan bør yde et vigtigt bidrag til fastlæggelsen af indikatorer på områder i tilknytning til handicap og socioøkonomisk integration; understreger, at fattigdom, social beskyttelse, sygesikring, vold mod kvinder, seksuel og reproduktiv sundhed og seksuelle og reproduktive rettigheder, adgang til vand, sanitet og energi samt modstandsdygtighed over for katastrofer og fødselsregistrering fortjener særlig opmærksomhed i definitionen af indikatorerne for bæredygtige udviklingsmål;

148.  understreger, at alle EU-politikker og -programmer, både eksternt og internt, skal være i overensstemmelse med FN's konvention om rettigheder for personer med handicap og opstille særlige foranstaltninger, der sikrer, at handicappedes rettigheder integreres på alle områder, herunder humanitære og udviklingsmæssige politikker og programmer; opfordrer EU til med dette for øje at vedtage en harmoniseret politik om handicapvenlig udvikling og anlægge en systematisk og institutionaliseret tilgang til at integrere rettigheder for personer med handicap i alle EU's internationale samarbejdspolitikker og -programmer;

149.  henstiller, at EU-delegationer og -agenturer udviser tilstrækkelig forståelse af EU's handicapstrategier og arbejder på en inklusiv og tilgængelig måde; foreslår, at der oprettes et “kontaktpunkt" for FN's konvention om personer med handicap i EU-Udenrigstjenesten; opfordrer til, at der hurtigt indføres et handicapperspektiv i alle uddannelseskurser om menneskerettigheder, der udbydes inden for rammerne af missionerne i forbindelse med den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP);

150.  opfordrer desuden EU til at:

–  iværksætte flere udviklingsprojekter, der fokuserer specifikt på personer med handicap

–  etablere en mekanisme til at opbygge kapacitet og udveksle god praksis mellem de forskellige EU-institutioner og mellem EU og dets medlemsstater om handicapvenlig og tilgængelig humanitær bistand

–  etablere kontaktpunkter for handicapspørgsmål i EU-delegationerne og udnævne uddannede forbindelsesofficerer, der kan tilbyde personer med handicap deres ekspertise og fagkundskab

–  tage handicapspørgsmål op i dialoger med partnerlandene og støtte og indgå i et strategisk samarbejde med partnerlandenes handicap-NGO'er

–  revidere den flerårige finansielle ramme (FFR) og Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) inden for rammerne af konventionen om rettigheder for personer med handicap

–  inkludere en henvisning til integrering af handicapspørgsmål i EU's politikker i den eventuelle nye europæiske konsensus om udvikling

–  overveje at øremærke midler, der er stillet til rådighed for alle EU's internationale samarbejdspolitikker og -programmer, til de nationale programmer for personer med handicap

–  sikre børn, der sandsynligvis er i risikogruppen, hurtig, tilstrækkelig og omfattende pleje i betragtning af, at det er vigtigt med tidlig indgriben

151.  der henviser til det nye mål 12 i EU's handlingsplan vedrørende menneskerettigheder og demokrati 2015-2019; opfordrer Kommissionen til at sikre, at gennemførelsen af konventionen om rettigheder for personer med handicap systematisk indgår i menneskerettighedsdialoger med tredjelande; opfordrer EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder til at lede og overvåge fremskridtene på dette område, under særlig henvisning til standardiseringsarbejde med hensyn til tilgængelighed;

152.  støtter en effektiv integration af handicappede i samfundet, herunder i lokalsamfundene, og finansiering af tjenesteydelser for personer, der lever uafhængigt, gennem programmer under instrumenterne til finansiering af eksterne aktioner; opfordrer til en mere strømlinet anvendelse af EU's strukturfonde; opfordrer til midtvejsevalueringen af de eksterne finansielle instrumenter med henblik på at vurdere, hvor effektivt de har bidraget til inklusionen af personer med handicap i deres samfund, fjernet hindringer og fremmet tilgængelighed; kræver desuden, at alle udgifter til EU-programmer, der støtter institutionalisering, undgår segregering af personer med handicap; opfordrer til styrkelse og overvågning af udgifter i samråd med handicaporganisationer;

153.  foreslår, at alle personer, der er ansat af EU i forvaltningen af dets ydre grænser og i asylmodtagelsescentre, bør deltage i specifikke uddannelseskurser om behovene hos personer med handicap, for at sikre, at deres behov opfyldes;

154.  glæder sig over Kommissionens tilbagetrækning fra den uafhængige overvågningsmekanisme (EU-rammen); er fast besluttet på at finde den mest hensigtsmæssige opsætning af EU-rammen, så den er i fuld overensstemmelse med FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap og Parisprincipperne, og opfordrer til, at adfærdskodeksen for Rådet, medlemsstaterne og Kommissionen om interne ordninger for Den Europæiske Unions gennemførelse af og repræsentation i forbindelse med De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap revideres og ændres på en sådan måde, at også Europa-Parlamentet inddrages;

155.  understreger behovet for et udvidet politisk samarbejde inden for rammen, der skal omfatte økonomiske og menneskelige ressourcer, for at sikre efterlevelse af forpligtelserne og henstillingerne i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap;

156.  tillægger artikel 33 i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap ("National gennemførelse og overvågning") og de afsluttende bemærkninger 76 og 77 fra FN's komité for rettigheder for personer med handicap den største betydning og glæder sig derfor over, at FN's komité for rettigheder for personer med handicap tilslutter sig, at Europa-Parlamentet deltager inden for EU-rammen;

157.  opfordrer budgetmyndighederne til at afsætte tilstrækkelige ressourcer, så EU kan udføre sine opgaver uafhængigt;

158.  minder om, at Udvalget for Andragender yder en aktiv beskyttelse af de europæiske borgere (fysiske eller juridiske personer) i henhold til artikel 227 i TEUF, der giver dem mulighed for at klage over en tilsidesættelse af deres rettigheder fra de europæiske, nationale og lokale myndigheders side, herunder rettigheder i forbindelse med gennemførelsen af EU-politikker, der har til formål at gennemføre FN's konvention om handicappedes rettigheder inden for rammerne af erklæringen om afgrænsning af kompetence, der er knyttet som bilag til slutakten om indgåelse af traktaten;

159.  noterer sig anerkendelsen af Udvalget for Andragender som et af EU's institutionelle instrumenter (sammen med Ombudsmanden, der skal beskytte borgerne i tilfælde af fejl og forsømmelser), der kan varetage en beskyttelsesfunktion inden for EU-rammen, i overensstemmelse med principperne vedrørende de nationale menneskerettighedsinstitutioners status og funktion ("Parisprincipperne"), der blev vedtaget af FN's Generalforsamling i resolution 48/134 fra 1993;

160.  påpeger, at Udvalget for Andragender med henblik på at udøve sin beskyttelsesfunktion inden for rammerne af den uafhængige kontrol foretager foreløbige undersøgelser vedrørende overtrædelser af EU-retten i forbindelse med gennemførelsen af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, fremsender andragender til andre af Parlamentets udvalg, så de kan foretage undersøgelser eller træffe relevante foranstaltninger, og foretager besøg på stedet for at indsamle oplysninger og komme i kontakt med nationale myndigheder;

161.  henviser til, at Udvalget for Andragender hvert år modtager et betydeligt antal andragender fra personer med handicap, som viser realiteterne for millioner af mennesker i hele Europa, der dagligt støder på vanskeligheder med hensyn til adgang til arbejde og beskæftigelse, uddannelse og transport eller deltagelse i det politiske og offentlige liv og kulturlivet; understreger betydningen af artikel 29 i konventionen om rettigheder for personer med handicap vedrørende deltagelse og ikke-forskelsbehandling af personer med handicap i det politiske og offentlige liv;

162.  påpeger, at de andragender, der får størst opmærksomhed, ofte støttes af civilsamfundsorganisationer, som repræsenterer personer med handicap, og at der således er behov for at fremme og udbrede kendskabet til den beskyttende rolle, som andragender om tilsidesættelse af disse rettigheder spiller, og deres effektivitet; roser den rolle, som disse organisationer spiller med hensyn til at fremme social inklusion og forbedring af livskvaliteten for personer med handicap;

163.  noterer sig andragender, der omhandler tilfælde af uregelmæssigheder i visse medlemsstater i forbindelse med sikring af eksistensgrundlaget for personer med handicap, ikke kun med hensyn til manglende udbetaling af lovbestemte tilskud, men selv tilfælde som f.eks. i andragende 1062/2014, hvor myndighederne på grundlag af tvivlsomme medicinske vurderinger, der nedsætter invaliditetsgraden, angiveligt har truffet vilkårlige administrative afgørelser for at reducere allerede bevilligede ydelser; opfordrer de pågældende nationale, regionale og lokale myndigheder til at være mere opmærksomme på, hvilke konsekvenser sådanne foranstaltninger har for de berørte personers og deres families tilværelse, og opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge de forskellige politikker og de dermed forbundne foranstaltninger på handicapområdet, som iværksættes i de forskellige medlemsstater;

164.  henviser til, at nogle medlemsstater, som har ratificeret konventionen om rettigheder for personer med handicap, endnu ikke har oprettet eller udpeget de organer, der skal gennemføre og overvåge konventionen i overensstemmelse med artikel 33, og at arbejdet i de allerede oprettede organer, navnlig de i artikel 33, stk. 2, omhandlede overvågningsrammer, hæmmes af manglende økonomiske og menneskelige ressourcer og manglen på et solidt retsgrundlag for udpegelsen af dem;

165.  opfordrer alle medlemsstater til at tildele de i artikel 33, stk. 2, fastsatte overvågningsrammer tilstrækkelige og stabile økonomiske og menneskelige ressourcer til, at de kan udføre deres funktion; mener, at medlemsstaterne ligeledes bør garantere overvågningsnetværkets uafhængighed ved at sikre, at det i sin sammensætning og funktionsmåde tager hensyn til Parisprincipperne vedrørende de nationale menneskerettighedsinstitutioners funktion, jf. artikel 33, stk. 2, og at dette kan understøttes ved at etablere et formelt retsgrundlag, som klart fastlægger rammernes rolle og omfang; opfordrer indtrængende de medlemsstater, der stadig mangler at udpege de i artikel 33 omhandlede organer, til hurtigst muligt at gøre dette og udstyre dem med de nødvendige ressourcer og mandater til effektivt at gennemføre og overvåge deres forpligtelser i henhold til konventionen om rettigheder for personer med handicap;

166.  fremhæver, at der er behov for at styrke netværket vedrørende FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap for at sikre effektiv koordinering af gennemførelsen af konventionen – både internt og blandt institutionerne – og at netværket bør inddrage og føre tæt samråd med personer med handicap og de organisationer, der repræsenterer dem, i sine aktiviteter og på sine møder;

167.  opfordrer alle EU's institutioner, agenturer og organer til at oprette kontaktpunkter, og understreger behovet for en horisontal interinstitutionel koordineringsmekanisme på tværs af GD'erne og EU-institutionerne; anmoder om, at vilkårene for dette samarbejde bliver fastlagt i en strategi for gennemførelsen af FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap;

168.  opfordrer til at styrke den interinstitutionelle koordinering mellem de forskellige EU-institutioners gennemførelsesmekanismer;

EU-institutionernes overholdelse af konventionen (som offentlige administrationer)

169.  finder det vigtigt, at Udvalget for Andragender tilrettelægger målrettede arrangementer, hvor der fokuseres på andragender vedrørende handicap, og understreger den vigtige rolle, som dialog med input fra flere forskellige interessenter spiller, herunder andre relevante udvalg i Europa-Parlamentet, medlemmer af EU-rammen for FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, civilsamfundsorganisationer, der repræsenterer personer med handicap, samt akademikere;

170.  glæder sig over, at den offentlige høring om beskyttelse af rettigheder for personer med handicap i lyset af de modtagne andragender, som Udvalget for Andragender afholdt den 15. oktober 2015, opfyldte høje standarder for tilgængelighed, og henstiller, at alle Parlamentets udvalgsmøder gøres tilgængelige for personer med handicap i fremtiden;

171.  glæder sig over anvendelsen af blindskrift i kommunikationen med andragere og opfordrer alle EU-institutioner til at anvende tegnsprog, letlæselige formater og blindskrift i deres kommunikation med borgerne med henblik på at opretholde og forstærke bestræbelserne på at inddrage borgerne i institutionernes arbejde og i det europæiske projekt;

172.  opfordrer medlemsstaterne og EU-institutionerne til at sikre, at mulighederne for at deltage i offentlige høringsprocedurer gøres bekendt effektivt og bredt ved hjælp af kommunikationsmidler, som er tilgængelige for personer med handicap, der benytter sprog som blindskrift og letlæselige typer;

173.  opfordrer EU-medlemsstaterne og -institutionerne til at sikre, at mulighederne for at deltage i høringsprocesser gøres bekendt klart og bredt under anvendelse af tilgængelige kommunikationsmidler, og at sørge for, at der kan bidrages med input i alternative formater såsom blindskrift eller letlæselige versioner, og at offentlige høringer og møder, hvor forslag til love og politikker drøftes, gøres fuldt tilgængelige for personer med handicap, herunder for dem med intellektuel funktionsnedsættelse og indlæringsvanskeligheder;

174.  understreger, at der er behov for at gøre det lettere for personer med handicap at deltage og gøre brug af deres ytringsfrihed ved offentlige arrangementer og møder, som afholdes af institutionerne eller i deres lokaler, ved at sørge for billedtekstning og tegnsprogstolkning samt dokumenter med blindskrift og i letlæselige formater;

175.  opfordrer Europaskolernes Øverste Råd, herunder Kommissionen, til at sikre inklusiv kvalitetsuddannelse på Europaskolerne i overensstemmelse med konventionens krav for så vidt angår tværfaglige vurderinger, inklusion af børn med handicap og sikring af rimelige tilpasninger, samtidig med at der sikres en inklusiv deltagelse af forældre med handicap;

176.  opfordrer institutionerne til at støtte og fremme arbejdet i Det Europæiske Agentur for Inklusion og Specialundervisning;

177.  opfordrer EU til at revidere reglerne for den fælles sygeforsikringsordning, pensionsordningen og handicaprelaterede sociale sikkerheds- og beskyttelsesforanstaltninger for at sikre ikke-forskelsbehandling og lige muligheder for handicappede, bl.a. ved at anerkende de handicap, der skyldes sundhedsbehov, som værende forskellige fra en sygdom og fremme en uafhængig tilværelse og uafhængigt arbejde gennem refundering af ekstraomkostninger til udstyr eller tjenester, der er nødvendige for at kunne arbejde (f.eks. braille-printer, høreapparater, tegnsprogstolk, billedtekstning osv.);

178.  opfordrer indtrængende institutioner, agenturer og organer til at sikre, at de nuværende personalevedtægter gennemføres fuldt ud og effektivt i overensstemmelse med konventionen, og at interne regler og gennemførelsesbestemmelser udformes under fuld hensyntagen til alle bestemmelser i konventionen som led i en åben og handicapvenlig proces med henblik på at leve op til de afsluttende bemærkninger;

179.  opfordrer til, at der i overensstemmelse med konventionen sikres tilstrækkelige, behovsbaserede tilpasninger i rimeligt omfang for personer med handicap – eller personer med forsørgelsesberettigede familiemedlemmer med handicap – der er ansat i de europæiske institutioner, idet der gives særlig opmærksomhed til behovene hos handicappede forældre;

180.  opfordrer indtrængende institutionerne til at vedtage omfattende rekrutterings-, fastholdelses- og forfremmelsespolitikker, herunder midlertidige positive foranstaltninger, med henblik på aktivt og i væsentligt omfang at øge antallet af tjenestemænd, medarbejdere og praktikanter med handicap, herunder psykosociale og mentale handicap, i overensstemmelse med artikel 5 i direktiv 2000/78/EF;

181.  anbefaler, at der i samråd med organisationer, der repræsenterer handicappede, udarbejdes omfattende uddannelsesmoduler for personale om konventionen, der fokuserer på personale med kontakt udadtil, forvaltning og offentlige indkøb;

182.  opfordrer indtrængende EU-institutionerne til at gøre deres internetbaserede indhold og apps, herunder deres intranet og alle væsentlige dokumenter og audiovisuelt indhold, tilgængelige, idet de samtidig sikrer, at deres bygninger er fysisk tilgængelige;

183.  opfordrer Kommissionen til at arbejde tæt sammen med andre EU-institutioner, -organer og -agenturer samt med medlemsstaterne om at koordinere en effektiv og systematisk opfølgning af de afsluttende bemærkninger ved hjælp af en strategi for gennemførelsen af FN's konventionen om rettigheder for personer med handicap;

184.  opfordrer EU og medlemsstaterne til at sikre struktureret og systematisk høring og inddragelse af organisationer, der repræsenterer personer med handicap, når de tager skridt til at gennemføre deres respektive afsluttende bemærkninger;

185.  finder det på grundlag af artikel 35 i konventionen om rettigheder for personer med handicap, hvori de medlemsstater, der har undertegnet konventionen, pålægges at afgive en indledende beretning og derefter opfølgningsberetninger, hensigtsmæssigt, at disse beretninger udarbejdes hvert fjerde år og med deltagelse af handicaporganisationer;

°

°  °

186.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 23 af 27.1.2010, s. 35.

(2)

CRPD/C/EU/CO/1

(3)

CRPD/C/EU/Q/1.

(4)

A/RES/64/142.

(5)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320.

(6)

EFT L 303 af 2.12.2000, s. 16.

(7)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0059.

(8)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0321.

(9)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0320.

(10)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0286.

(11)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0261.

(12)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0208.

(13)

EUT C 75 af 22.1.2016, s. 130.

(14)

EUT C 131 E af 8.5.2013, s. 9.

(15)

EUT C 212 E af 5.8.2010, s. 23.

(16)

EU-Domstolen, forenede sager C-335/11 og C-337/11, HK Danmark, 11. april 2013, præmis 29-30; EU-Domstolen, sag C-363/12 Z, 18. marts 2014, præmis 73; EU-Domstolen, sag C-356/12, Glatzel, 22. maj 2014, præmis 68.

(17)

Rapport fra EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder: Violence against children with disabilities: legislation, policies and programmes in the EU (Vold mod børn med handicap: lovgivning, politikker og programmer i EU), http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2015-violence-against-children-with-disabilities_en.pdf

(18)

Rapport fra EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder: "Violence against women: an EU-wide survey Main results": http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results-apr14_en.pdf

(19)

Van Straaten me.fl. (2015). "Self-reported care needs of Dutch homeless people with and without a suspected intellectual disability: a 1.5-year follow-up study". I Health Soc Care Community, 2015, 1. oktober, Epub, 2015, 1. okt.

(20)

EU-SILC 2012.

(21)

EUT C 56 E af 26.2.2013, s. 41.

(22)

COM(2015)0615.

(23)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320.


BEGRUNDELSE

Baggrund

EU tiltrådte FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (i det følgende benævnt "konventionen") i december 2010 som den første organisation for regional integration(1). Dette var den første internationale menneskerettighedstraktat, som EU ratificerede som helhed (til dato den eneste). Den valgfri protokol blev ikke undertegnet eller ratificeret. Med ratificeringen er EU nu underlagt kontrol fra komitéen for rettigheder for personer med handicap.

Efter tiltrædelsen skulle EU ligesom andre statslige parter udarbejde en indledende rapport(2) om status for gennemførelsen af konventionen. Yderligere periodiske rapporter vil følge hvert fjerde år. Kommissionen forelagde den indledende rapport i juni 2014, og komitéen for rettigheder for personer med handicap offentliggjorde sit svar i form af en liste over problemområder(3) i maj 2015 efter det første møde mellem komitéen og EU i april i Genève.

Senere i maj 2015 vedtog Europa-Parlamentet sin egen beslutning på plenarmødet om listen over problemområder(4), hvori Parlamentet indtrængende opfordrede Kommissionen til at tage hensyn til Parlamentets synspunkter i forbindelse med udarbejdelsen af dens svar på listen over problemområder. Parlamentets holdninger blev efterfølgende stort set medtaget.

Et andet møde med komitéen for rettigheder for personer med handicap i august 2015 resulterede i offentliggørelsen af afsluttende bemærkninger om Den Europæiske Unions indledende rapport(5). I de afsluttende bemærkninger pålægges EU at give komitéen for rettigheder for personer med handicap et svar med hensyn til visse problemområder inden for et år(6). Parlamentet besluttede derfor efterfølgende at udarbejde sin egen initiativbetænkning for at sikre, at dets synspunkter medtages i den rapport, der skal forelægges Kommissionen senest i september 2016. Der forventes regelmæssige (eventuelt årlige) rapporter svarende til denne.

Parlamentet var til stede på begge møder i Genève som led i EU's ramme til at fremme, beskytte og overvåge gennemførelsen af konventionen om rettigheder for personer med handicap(7). Den nuværende ramme, under hvilken ordføreren er en af Parlamentets repræsentanter, omfatter også Kommissionen, Den Europæiske Ombudsmand, Agenturet for Grundlæggende Rettigheder og Det Europæiske Handicapforum. I overensstemmelse med anbefalingen fra komitéen for rettigheder for personer med handicap har Kommissionen under en høring tilrettelagt af PETI offentligt bekendtgjort, at den resignerer, og derfor er der sandsynlighed for en omstrukturering af rammen som helhed.

Konventionen er en af de menneskerettighedstraktater med det største antal statslige parter og underskrivere. Alle EU's 28 medlemsstater har undertegnet konventionen, og 25 har ratificeret den, undtagen Finland og Irland. I skrivende stund ligger Nederlandene tæt på at tiltræde konventionen.

Den indeholder en lang række rettigheder, som spænder over alle områder af livet, hvoraf nogle falder uden for EU's kompetence. Medlemsstaterne skal derfor også gennemføre konventionen på en ensartet måde på alle niveauer, herunder regionalt og nationalt. Mens EU oprindeligt fremsatte en erklæring om kompetence for at overvinde denne retlige usikkerhed, overhalede komitéen for rettigheder for (8)personer med handicap EU og konkluderede i sine anbefalinger, at erklæringen kræver regelmæssig ajourføring.

INI-betænkningens formål

Formålet med betænkningen er først og fremmest at fokusere på de spørgsmål, der fremhæves i de afsluttende bemærkninger. Ordføreren vil som en prioritet fokusere på de anbefalinger, der falder inden for EU's kompetence og derfor giver gennemførelsesvanskeligheder på nationalt plan.

Ordføreren vil tage særlig højde for selve EU's institutioner, der skal være en rollemodel med hensyn til gennemførelsen af konventionen. Dette omfatter personalevedtægter og ansættelses- og fastholdelsespraksisser samt offentlige arrangementer, som Parlamentet er vært for, og arrangementer i Parlamentets bygninger.

Ordføreren er af den opfattelse, at der ikke er noget hierarki for menneskerettigheder, og at forskelsbehandling på grund af handicap skal behandles på samme måde som forskelsbehandling af andre grunde, herunder forskelsbehandling af flere grunde. Dette er særlig vigtigt for kvinder og børn med handicap, ældre og personer komplekse omsorgsbehov, herunder personer med intellektuelle og psykosociale handicap.

Initiativbetænkningen følges med stor interesse inden for Parlamentet, hvor ni udvalg udarbejder udtalelser til den:

•  LIBE (artikel 54, associerede udvalg)

•  PETI (artikel 54, associerede udvalg)

•  CULT

•  DEVE

•  TRAN

•  REGI

•  JURI

•  FEMM

•  AFET

•  ENVI

Overordnet struktur

Betænkningen følger strukturen i de afsluttende bemærkninger på grundlag af artiklerne i konventionen om rettigheder for personer med handicap. Den er derfor opdelt i fire dele:

1.  Generelle principper og forpligtelser (art. 1-4)

2.  Specifikke rettigheder (art. 5-30)

3.  Særlige forpligtelser (art. 31-33)

4.  EU-institutionernes overholdelse af konventionen (som offentlige administrationer)

Tilpasninger i rimeligt omfang

Tilpasninger i rimeligt omfang er et begreb, der har været anvendt i hele betænkningen og på grund af sin komplicerede karakter kræver yderligere forklaringer. Et eksempel på tilpasninger i rimeligt omfang er tilvejebringelse af en tegnsprogstolk på arbejdspladsen til en enkelt ansat. Dette står i modsætning til "tilgængelighed", som er et meget bredere begreb og ikke nødvendigvis en individuel foranstaltning. Et eksempel herpå er leveringen af en tegnsprogstolk ved et offentligt arrangement eller en rampe i en offentlig bygning for at lette adgangen for kørestolsbrugere i almindelighed og ikke for en bestemt person.

I henhold til konventionen om rettigheder for personer med handicap (artikel 2):

"Ved tilpasninger i rimeligt omfang forstås nødvendige og hensigtsmæssige ændringer og tilpasninger, der ikke indebærer en uforholdsmæssig stor eller unødvendig byrde, når dette i et konkret tilfælde er nødvendigt for at sikre, at handicappede kan nyde eller udøve alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre."

Artikel 5 direktivet om ligebehandling på beskæftigelsesområdet(9):

"Med henblik på at sikre, at princippet om ligebehandling af handicappede overholdes, foretages der tilpasninger i rimeligt omfang. Det betyder, at arbejdsgiveren skal træffe de foranstaltninger, der er hensigtsmæssige i betragtning af de konkrete behov, for at give en handicappet adgang til beskæftigelse, til at udøve den eller have fremgang i den eller for at give vedkommende adgang til uddannelse, medmindre arbejdsgiveren derved pålægges en uforholdsmæssig stor byrde. Hvis denne byrde i tilstrækkeligt omfang lettes gennem foranstaltninger, der er normale elementer i den pågældende medlemsstats handicappolitik, anses den ikke for at være uforholdsmæssig stor."

Selv om det konventionen fastslås, at en nægtelse af tilpasninger i rimeligt omfang udgør en form for forskelsbehandling, fremgår dette ikke af direktivet om lighed i beskæftigelsen, og direktivet er i denne henseende derfor ikke i overensstemmelse med konventionen.

Høring af interessenter

Det, der adskiller konventionen om rettigheder for personer med handicap fra andre menneskerettighedstraktater, er, at personer med handicap og de organisationer, som repræsenterer dem, blev inddraget i processen lige fra begyndelsen af udarbejdelsesfasen. Dette afspejles i artikel 4, stk. 3, i konventionen om rettigheder for personer med handicap: "deltagerstaterne [skal] indgående rådføre sig med og aktivt involvere personer med handicap, herunder børn med handicap, gennem de organisationer, som repræsenterer dem." Det er derfor efter ordførerens mening afgørende at inddrage dem fuldt ud i udarbejdelsen af betænkningen.

Til dette formål organiserede Parlamentets "Disability Intergroup" sammen med Det Europæiske Handicapforum et fælles gruppemøde i Strasbourg i december 2015 for at samle Det Europæiske Handicapforums og dets medlemsorganisationers synspunkter. Deres mundtlige og skriftlige indlæg har allerede bidraget til arbejdsdokumentet og udkastet til betænkning. Ordføreren glæder sig over deltagelsen af en lang række ordførere og skyggeordførere fra alle involverede udvalg på dette møde. De mange konstruktive bidrag på dette tidlige stadium gør denne betænkning enestående og vil sikre fuldstændighed.

Ordføreren er endvidere mødtes med repræsentanter fra adskillige handicaporganisationer enkeltvis og vil fortsætte med dette for at sikre, at der kan tages højde for alle deres bekymringer, enten i det korresponderende udvalg eller i de rådgivende udvalg.

En række organisationer har udarbejdet såkaldte parallelle rapporter til Kommissionens indledende rapport. Ordføreren agter også at medtage disse tekster i initiativbetænkningen.

Der blev organiseret en høring i samarbejde med ordførerne for de associerede udvalg LIBE og PETI i slutningen af januar for at indsamle yderligere konkrete input fra relevante interessenter, herunder handicaporganisationer.

Behandlingen af dette arbejdsdokument i EMPL-udvalget fandt sted i forbindelse med en drøftelse med interessenterne. Drøftelsen omfattede prominente talere fra relevante interessenter såsom Den Europæiske Ombudsmand, Agenturet for Grundlæggende Rettigheder, civilsamfundet – repræsenteret ved Det Europæiske Handicapforum – og medlemmer af komitéen for rettigheder for personer med handicap.

Ordføreren har taget alle skridt til at sikre, at alle EMPL-udvalgets møder, hvor denne betænkning drøftes, samt høringerne i størst muligt omfang er tilgængelige for personer med handicap. Til dette formål har ordføreren samarbejdet med handicaporganisationer og EMPL's formand og sekretariat for at opnå en enestående tilgængelighed af Parlamentets udvalgsmøder.

(1)

Artikel 44 i konventionen om rettigheder for personer med handicap.

(2)

 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2f1&Lang=en

(3)

 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fQ%2f1&Lang=en

(4)

(2015/2684(RSP))

(5)

CRPD/C/EU/CO/1

(6)

I den næste periodiske rapport, som skal forelægges i januar 2021, kan der tages stilling til de andre problemområder (jf. punkt 94 CRPD/C/EU/CO/1).

(7)

Artikel 33, stk. 2, i konventionen om rettigheder for personer med handicap.

(8)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1401271474087&uri=CELEX%3A32010D0048, Bilag II

(9)

Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv


UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender(*) (25.5.2016)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om gennemførelse af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap med særligt henblik på de afsluttende bemærkninger fra FN's komité for rettigheder for personer med handicap

(2015/2258(INI))

Ordfører for udtalelse (*): Martina Anderson

(*)  Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A.  der henviser til, at kvinder og piger med handicap er udsat for forskelsbehandling på mange områder i deres hverdag; der henviser til, at denne forskelsbehandling kan antage forskellige former – fysisk, følelsesmæssig, seksuel og økonomisk – og omfatter vold i parforhold, vold begået af plejeydende personer, seksuel vold og institutionel vold;

1.  erkender, at omkring 80 millioner europæiske borgere menes at have et handicap, og mener, at disse borgere bør have utvetydig adgang til alle ydelser og rettigheder, som Den Europæiske Union tilbyder;

2.  deler den bekymring, som FN's komité for rettigheder for personer med handicap giver udtryk for med hensyn til EU's mangel på en klar strategi for gennemførelsen af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap;

3.  opfordrer Kommissionen til i lyset af de afsluttende bemærkninger fra FN's komité for rettigheder for personer med handicap af 2. oktober 2015 at revidere sin handicapstrategi 2010-2020 med henblik på en fuldstændig gennemførelse af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap og i denne forbindelse fastsætte en tidsplan og præcise indikatorer;

4.  beklager den forskelsbehandling og udelukkelse, som personer med handicap fortsat udsættes for i dag; opfordrer Kommissionen til bl.a. gennem harmonisering og gennemførelse af de lovgivningsmæssige rammer og gennem en kulturel og politisk indsats at forstærke synergierne mellem EU's handicapstrategi 2010-2020 og bestemmelserne i FN's konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder og FN's konvention om barnets rettigheder for at sikre, at disse personer reelt kan nyde og udøve anerkendte rettigheder;

5.  understreger behovet for at integrere et klart kønsperspektiv i en ny europæisk handicapstrategi, som skal omfatte bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet mod kvinder og piger med handicap;

6.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at udvikle en struktureret dialog med organisationer, der repræsenterer personer med handicap, og til at høre disse og samarbejde med dem i forbindelse med revisions- og gennemførelsesprocessen, herunder når Kommissionen udarbejder et svar på listen over problemområder fra FN's komité for rettigheder for personer med handicap, og i forbindelse med udarbejdelsen, gennemførelsen og overvågningen af alle EU-politikker;

7.  opfordrer EU-institutionerne til at træffe effektive foranstaltninger til at forbedre handicappede kvinders liv i overensstemmelse med henstillingerne fra FN's komité for rettigheder for personer med handicap vedrørende revisionen af EU's gennemførelse af konventionen om rettigheder for personer med handicap;

8.  opfordrer medlemsstaterne og EU-institutionerne til at sikre, at mulighederne for at deltage i offentlige høringsprocedurer gøres bekendt effektivt og bredt ved hjælp af kommunikationsmidler, som er tilgængelige for personer med handicap, der benytter sprog som blindskrift og letlæselige typer;

9.  beklager kraftigt, at Rådet stadig ikke har vedtaget forslaget fra 2008 om et direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, og opfordrer Rådet til at gøre dette så hurtigt som muligt;

10.  beklager ligeledes kraftigt, at ratificeringen af Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til offentliggjorte værker for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde læsehandicappede, er forsinket, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til hurtigt at ratificere den;

11.  understreger behovet for at sikre, at der i Den Europæiske Union er forbud mod alle former for forskelsbehandling på grund af handicap, herunder de mangeartede og tværgående former for forskelsbehandling;

12.  opfordrer medlemsstaterne til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at der foretages tilpasninger i rimeligt omfang for personer med handicap med henblik på at fremme ligestilling og bekæmpe forskelsbehandling, og således at de på lige fod med andre kan udøve alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder;

13.  opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til at give personer med handicap en aktiv rolle i beslutningsprocesserne, også gennem de organisationer, som repræsenterer dem, i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i konventionen om rettigheder for personer med handicap; opfordrer endvidere indtrængende til, at der tages behørigt hensyn til synspunkterne hos personer med handicap i løbet af disse processer;

14.  opfordrer EU-medlemsstaterne og -institutionerne til at sikre, at mulighederne for at deltage i høringsprocesser gøres bekendt klart og bredt under anvendelse af tilgængelige kommunikationsmidler, og at sørge for, at der kan bidrages med input i alternative formater såsom blindskrift eller letlæselige versioner, og at offentlige høringer og møder, hvor forslag til love og politikker drøftes, gøres fuldt tilgængelige for personer med handicap, herunder for dem med intellektuel funktionsnedsættelse;

15.  opfordrer EU-institutionerne til at sikre, at al deres eksterne og interne kommunikation, herunder dokumenter, videofilm og websteder, lever op til et passende niveau af tilgængelighed og tilbydes i alternative formater og kommunikationsmidler, såsom blindskrift, letlæselige versioner og tegnsprog;

16.  mener, at EU-institutionerne, navnlig Parlamentet, Rådet og Kommissionen bør arbejde for at sikre, at eksisterende og fremtidig lovgivning er '"menneskerettighedssikret" og fuldt ud overholder konventionen om rettigheder for personer med handicap;

17.  bemærker, at tre medlemsstater, Finland, Nederlandene og Irland, endnu ikke har ratificeret konventionen om rettigheder for personer med handicap; opfordrer disse medlemsstater til at ratificere den hurtigst muligt;

18.  opfordrer EU-institutionerne til at sætte særligt fokus på handicappede børns rettigheder og deres familiers behov, vurdere EU's nuværende forenelighed med FN's konvention om barnets rettigheder og arbejde på at fjerne alle hindringer, som handicappede børn møder i deres daglige liv, ved at tilbyde deres familier passende støtte, herunder gennem tildeling af stipendier og levering af specifikke tjenesteydelser;

19.  understreger, at handicappede børn er mere sårbare over for vold, intimidering og seksuel mishandling i skolen, i hjemmet og i institutioner; opfordrer indtrængende EU og medlemsstaterne til at handle mere håndfast og bekæmpe vold mod handicappede børn ved hjælp af specifikke foranstaltninger og tilgængelige støttetjenester;

20.  understreger, at såfremt handicappede børns rettigheder skal beskyttes, bør handicappede børns familier kunne få passende støtte gennem en styrkelse og videreudvikling af de lovgivningsmæssige instrumenter, som EU råder over, såsom den ordning, der giver forældre med handicappede børn mulighed for udvidet forældreorlov;

21.  opfordrer til, at der etableres en interinstitutionel koordineringsmekanisme, der skal gennemføre og overvåge konventionen om rettigheder for personer med handicap, og mener, at der i vedtagelsesprocessen skal sikres deltagelse af personer med handicap gennem de organisationer, som repræsenterer dem;

22.  anerkender, at konventionen om rettigheder for personer med handicap har vist sig at være et positivt og vigtigt instrument, der fremmer reformer af lovgivningen og pålægger medlemsstaterne på ny at undersøge, hvordan personer med handicap bliver opfattet; beklager imidlertid de vanskelige udfordringer, som personer med handicap fortsat møder inden for strategiske områder såsom strafferet og politisk deltagelse; mener, at fuld og ubegrænset adgang til det politiske system for alle handicappede bør være en prioritet; erkender, at denne adgang skal være mere end blot fysisk adgang til at afgive en stemme, men at den bør omfatte en lang række initiativer for at åbne den demokratiske proces for alle borgere: mener, at dette bør omfatte valgmateriale på tegnsprog, i blindskrift og i et letlæseligt format samt fuldstændig ydelse af den nødvendige bistand til personer med handicap ved afstemningen, fremme af post- og stemmeafgivning ved fuldmagt, når det er muligt, fjernelse af barrierer for de handicappede, der ønsker at opstille til valg, samt ændring af de eksisterende regler om retsevne og deres indvirkning på den enkeltes evne til at deltage fuldt ud i den demokratiske proces; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at bestemmelserne i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2012/29/EU om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse og i direktiv 2010/64/EU om retten til tolke- og oversætterbistand i straffesager og 2012/13/EU om ret til information under straffesager og navnlig direktiv 2013/48/EU om ret til adgang til advokatbistand i straffesager og i sager angående europæiske arrestordrer og om ret til at få en tredjemand underrettet ved frihedsberøvelse og til at kommunikere med tredjemand og med konsulære myndigheder under frihedsberøvelsen gennemføres korrekt og i fuldt omfang, navnlig for personer med handicap;

23.  beklager dybt, at mange medlemsstater fortsat ad rettens vej nægter eller begrænser rets- og handleevnen for personer med psykiske problemer; opfordrer EU-medlemsstaterne til at tage fat på problemet om rets- og handleevne og bevæge sig i retning af større inklusion i stedet for automatisk udelukkelse;

24.  opfordrer Kommissionen til at harmonisere dataindsamlingen om handicap gennem EU's sociale undersøgelser på linje med bestemmelserne i artikel 31 i konventionen om rettigheder for personer med handicap for præcist at informere om og påvise udviklingen i sektoren; understreger, at der ved en sådan dataindsamling bør anvendes metoder, som gør, at alle handicappede er omfattet, herunder personer med alvorlige handicap og dem, der bor på institution; mener, at alle indsamlede data strengt bør overholde menneskerettighederne og databeskyttelsesinitiativer, herunder, men ikke begrænset til, bestemmelser, der er fastsat i den europæiske menneskerettighedskonvention, Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og databeskyttelsesdirektivet; understreger, at sådanne undersøgelser skal være så specifikke og målrettede som muligt, og at de bør følges op med passende undersøgelser og workshopper, der resulterer i passende og effektive former for foranstaltninger;

25.  beklager den manglende adgang til det europæiske alarmnummer 112 og opfordrer Kommissionen til at forbedre adgangen til dette nummer for personer med handicap ved at anvende den næste generation af 112-teknologier;

26.  opfordrer til en styrkelse af de eksisterende ligestillingsorganer, sålledes at de bidrager til at integrere, fremme og overvåge konventionen om rettigheder for personer med handicap; minder EU og medlemsstaterne om kravet om at indgå i en meningsfuld dialog med civilsamfundet, navnlig med organisationer for personer med handicap;

27.  opfordrer til at medtage rettighederne for personer med handicap i EU's overordnede socioøkonomiske dagsorden, navnlig i Europa 2020-strategien og i det europæiske semester; anbefaler, at der vedtages en pagt om handicap for at sikre, at rettighederne for personer med handicap integreres i alle EU-initiativer;

28.  mener, at EU-institutionerne bør overveje at åbne fremtidige og eksisterende finansieringsstrømme for organisationer, der aktivt repræsenterer personer med handicap;

29.  erkender, at sårbare medlemmer af samfundet er yderligere marginaliseret, hvis de har et handicap, og understreger følgelig, at EU-institutionerne og medlemsstaterne bør styrke deres indsats for fuldt ud at tage højde for udøvelse af rettigheder og tjenesteydelser for alle personer med handicap, herunder statsløse personer, hjemløse, flygtninge og asylansøgere og personer, der tilhører mindretal; understreger, at det er nødvendigt at integrere handicap i dets migrations- og flygtningepolitikker;

30.  understreger, at såfremt rettighederne for personer med handicap skal beskyttes fuldt ud, er det afgørende, at personer med handicap garanteres retten til at vælge, hvordan de ønsker at leve, og hvordan de ønsker at maksimere deres potentiale, f.eks. ved at gøre større brug af ordninger med plejere;

31.  beklager helhjertet de katastrofale forhold, som handicappede i nogle medlemsstater bliver placeret under, og opfordrer medlemsstaterne til at gøre alt for at overholde den europæiske menneskerettighedskonvention og artikel 3 heri, der forbyder umenneskelig og nedværdigende behandling;

32.  mener, at Rådet bør vedtage direktivet om ligebehandling og udvide dets anvendelsesområde til også at gælde uden for beskæftigelsesområdet;

33.  foreslår, at alle personer, der er ansat af EU i forvaltningen af dets ydre grænser og i asylmodtagelsescentre, bør deltage i specifikke uddannelseskurser om behovene hos personer med handicap, for at sikre, at deres behov opfyldes;

34.  opfordrer EU-institutionerne til at organisere og støtte informationskampagner både om rettigheder for personer med handicap og om deres mangfoldighed, færdigheder og evner;

35.  beklager, at personer med handicap fortsat møder hindringer for deres adgang til varer og tjenesteydelser; mener, at disse hindringer begrænser deres deltagelse i samfundet og udgør en krænkelse af deres rettigheder som borgere; er glad for den støtte, Europa-Parlamentet gav til EU-retsakten om tilgængelighed i november 2015, men erkender, at en akt om tilgængelighed ikke er et universalmiddel; opfordrer til vedtagelse og fuld gennemførelse heraf snarest muligt;

36.  mener, at det med henblik på at sikre social inklusion af personer med handicap, er af afgørende betydning at fjerne alle barrierer og hindringer, der stadig vanskeliggør deres integration i uddannelsessystemer, på arbejdspladsen, i det offentlige liv og i de samfund, de tilhører;

37.  opfordrer indtrængende til, at der med henblik på at sikre passende social integration af personer med handicap gives incitamenter til den korrekte anvendelse af EU-midler, som skal fremme denne proces ved hjælp af forskning i og udvikling, gennemførelse og udbredelse af nye ideer, nye teknologier og nye metoder;

38.  opfordrer indtrængende til, at princippet om fri bevægelighed for personer med handicap i EU sikres ved at fjerne alle de resterende hindringer for udøvelsen af denne frihed;

39.  anerkender EU-institutionernes kapacitet til at gennemføre oplysningskampagner og opfordrer disse institutioner til at øge kendskabet til beskyttelsen og opretholdelsen af rettigheder for personer med handicap;

40.  understreger retten til seksuel og reproduktiv sundhed og de dertil knyttede rettigheder; understreger, at seksualundervisning også bør udformes og gennemføres for personer med handicap på grundlag af en holistisk tilgang og i en sikker tabufri atmosfære;

41.  understreger behovet for et udvidet politisk samarbejde inden for rammen, der skal omfatte økonomiske og menneskelige ressourcer, for at sikre efterlevelse af forpligtelserne og henstillingerne i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap;

42.  opfordrer Parlamentet, Rådet og Kommissionen til fuldt ud at gennemføre henstillingerne fra FN's komité for rettigheder for personer med handicap og til at sikre, at konventionen overholdes i al fremtidig lovgivning.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

24.5.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

51

1

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Barbara Matera, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Laura Agea, Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emil Radev, Barbara Spinelli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Miroslav Poche


UDTALELSE fra Udvalget for Andragender(*) (29.4.2016)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om gennemførelse af FN's konvention om handicappedes rettigheder, med særligt henblik på de afsluttende bemærkninger fra FN's komité for rettigheder for personer med handicap

(2015/2258(INI))

Ordfører for udtalelse(*): Rosa Estaràs Ferragut

(*)  Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

FORSLAG

Udvalget for Andragender opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  tillægger artikel 33 i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap ("National gennemførelse og overvågning") og de afsluttende bemærkninger 76 og 77 fra FN's komité meget stor betydning og glæder sig derfor over, at FN's komité tilslutter sig, at Europa-Parlamentet deltager inden for rammerne af den uafhængige kontrol;

2.  minder om, at Udvalget for Andragender yder en aktiv beskyttelse af de europæiske borgere (fysiske eller juridiske personer) i henhold til artikel 227 i TEUF, der giver dem mulighed for at klage over en tilsidesættelse af deres rettigheder fra de europæiske, nationale og lokale myndigheders side, herunder rettigheder i forbindelse med gennemførelsen af EU-politikker, der har til formål at gennemføre FN's konvention om rettigheder for personer med handicap inden for rammerne af erklæringen om afgrænsning af kompetence, der er knyttet som bilag til slutakten om indgåelse af traktaten;

3.  noterer sig anerkendelsen af Udvalget for Andragender som et af EU's institutionelle instrumenter (sammen med Ombudsmanden, der skal beskytte borgerne i tilfælde af fejl og forsømmelser), der kan varetage en beskyttelsesfunktion inden for rammerne af den uafhængige kontrol, i overensstemmelse med principperne vedrørende de nationale menneskerettighedsinstitutioners status og funktion ("Parisprincipperne"), der blev vedtaget af FN's Generalforsamling i resolution 48/134 af 1993;

4.  påpeger, at Udvalget for Andragender med henblik på at udøve sin beskyttelsesfunktion inden for rammerne af den uafhængige kontrol foretager foreløbige undersøgelser vedrørende overtrædelser af EU-retten i forbindelse med gennemførelsen af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, fremsender andragender til andre af Parlamentets udvalg, så de kan foretage undersøgelser eller træffe relevante foranstaltninger, og foretager besøg på stedet for at indsamle oplysninger og komme i kontakt med nationale myndigheder;

5.  henviser til, at Udvalget for Andragender hvert år modtager et betydeligt antal andragender fra personer med handicap, som viser realiteterne for millioner af mennesker i hele Europa, der dagligt støder på vanskeligheder med hensyn til adgang til arbejde og beskæftigelse, uddannelse og transport eller deltagelse i det politiske og offentlige liv og kulturlivet; understreger betydningen af artikel 29 i konventionen om rettigheder for personer med handicap vedrørende deltagelse og ikke-forskelsbehandling af personer med handicap i det politiske og offentlige liv;

6.  minder om, at fuld inklusion af personer med handicap ikke blot er en ret og et berettiget gode for de pågældende, men et aktiv for samfundet som helhed, fordi det kan nyde godt af disse personers individuelle egenskaber og kvalifikationer;

7.  påpeger, at de andragender, der får størst opmærksomhed, ofte støttes af civilsamfundsorganisationer, som repræsenterer personer med handicap, og at der således er behov for at fremme og udbrede kendskabet til den beskyttende rolle, som andragender om tilsidesættelse af disse rettigheder spiller, og deres effektivitet; roser den rolle, som disse organisationer spiller med hensyn til at fremme social inklusion og forbedring af livskvaliteten for personer med handicap, og mener, at denne opgave yderligere bør støttes af de offentlige institutioner, også med målrettet finansiering;

8.  glæder sig over, at den offentlige høring om beskyttelse af rettigheder for personer med handicap i lyset af de modtagne andragender, som Udvalget for Andragender afholdt den 15. oktober 2015, opfyldte høje standarder for tilgængelighed, og henstiller, at alle Parlamentets udvalgsmøder gøres tilgængelige for personer med handicap i fremtiden;

9.  finder det vigtigt, at Udvalget for Andragender tilrettelægger målrettede arrangementer, hvor der fokuseres på andragender vedrørende handicap, og understreger den vigtige rolle, som dialog med input fra flere forskellige interessenter spiller, herunder andre relevante udvalg i Europa-Parlamentet, medlemmer af EU-rammen for FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, civilsamfundsorganisationer, der repræsenterer personer med handicap, samt akademikere;

10.  glæder sig over anvendelsen af blindskrift i kommunikationen med andragere og opfordrer alle EU-institutioner til at anvende tegnsprog, letlæselige formater og blindskrift i deres kommunikation med borgerne med henblik på at opretholde og forstærke bestræbelserne på at inddrage borgerne i institutionernes arbejde og i det europæiske projekt;

11.  opfordrer indtrængende Europa-Parlamentets tjenestegrene til at styrke den interne mekanisme til koordinering af gennemførelsen af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap ("UNCRPD Network"), så den bliver en overordnet mekanisme på tværs af alle parlamentariske udvalg til overvågning og gennemførelse af konventionen med eget sekretariat og med medarbejdere, der udelukkende arbejder for mekanismen på fuld tid;

12.  henviser til, at nogle medlemsstater, som har ratificeret konventionen om rettigheder for personer med handicap, endnu ikke har oprettet eller udpeget de organer, der skal gennemføre og overvåge konventionen i overensstemmelse med artikel 33, og at arbejdet i de allerede oprettede organer, navnlig de i artikel 33, stk. 2, omhandlede overvågningsrammer, hæmmes af manglende økonomiske og menneskelige ressourcer og manglen på et solidt retsgrundlag for udpegelsen af dem;

13.  opfordrer de medlemsstater, der endnu ikke har gjort det, til at tage hurtige skridt til at afslutte de sidste reformer, der hindrer en ratifikation af konventionen om rettigheder for personer med handicap; opfordrer EU og medlemsstaterne til supplere deres ratifikation af konventionen med vedtagelse af den valgfrie protokol; mener, at Udvalget for Andragenders rolle bør præciseres og anerkendes i forretningsordenen inden indgåelsen af protokollen;

14.  opfordrer EU og medlemsstaterne til at intensivere bestræbelserne på at tilpasse deres retlige rammer til kravene i konventionen om rettigheder for personer med handicap, herunder en omfattende revision af deres lovgivning for at sikre fuld harmonisering med bestemmelserne i konventionen, idet der opstilles klare mål og tidsrammer for reformer, og de ansvarlige aktører identificeres;

15.  opfordrer medlemsstaterne til øjeblikkeligt at gennemføre bestemmelserne i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, revidere deres lovgivning i overensstemmelse hermed og sikre behørig håndhævelse; opfordrer til, at der udvikles nationale værktøjer, og de bestående værktøjer styrkes med henblik på at bistå personer med handicap og deres familier bedst muligt;

16.  mener, at EU bør gå forrest for så vidt angår respekt for og fremme af menneskerettigheder; glæder sig over, at EU's opfyldelse af dets internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet for første gang er blevet kontrolleret af et FN-traktatorgan; mener, at FN's komité for rettigheder for personer med handicap med dens afsluttende bemærkninger om EU's gennemførelse af konventionen, som blev offentliggjort i 2015, sender et vigtigt signal om EU's engagement for lighed og respekt for menneskerettighederne og udstikker en retning for lovgivningsmæssige og politiske foranstaltninger inden for hele EU's kompetenceområde;

17.  opfordrer Kommissionen til at arbejde tæt sammen med andre EU-institutioner, -organer og -agenturer samt med medlemsstaterne om at koordinere en effektiv og systematisk opfølgning af de afsluttende bemærkninger ved hjælp af en strategi for gennemførelsen af FN's konventionen om rettigheder for personer med handicap;

18.  opfordrer til en omfattende revision af den europæiske handicapstrategi (2010-2020);

19.  henviser til, at Kommissionen ifølge henstillingerne fra FN's første vurdering af konvention om rettigheder for personer med handicap skal oprette et uafhængigt instrument til opfølgning og revision af konventionen samt etablere en interinstitutionel koordinationsmekanisme og oprette lokale informationssteder og agenturer i de enkelte medlemsstater på permanent basis;

20.  opfordrer alle medlemsstater til at tildele de i artikel 33, stk. 2, fastsatte overvågningsrammer tilstrækkelige og stabile økonomiske og menneskelige ressourcer til, at de kan udføre deres funktion; mener, at medlemsstaterne ligeledes bør garantere overvågningsnetværkets uafhængighed ved at sikre, at det i sin sammensætning og funktionsmåde tager hensyn til Parisprincipperne vedrørende de nationale menneskerettighedsinstitutioners funktion, jf. artikel 33, stk. 2, og at dette kan understøttes ved at etablere et formelt retsgrundlag, som klart fastlægger rammernes rolle og omfang; opfordrer indtrængende de medlemsstater, der stadig mangler at udpege de i artikel 33 omhandlede organer, til hurtigst muligt at gøre dette og udstyre dem med de nødvendige ressourcer og mandater til effektivt at gennemføre og overvåge deres forpligtelser i henhold til konventionen om rettigheder for personer med handicap;

21.  mener, at personer med handicap og handicaporganisationer bør inddrages i alle faser af beslutningstagningen; henviser til, at tilsynsorganernes kontrolprocedurer udgør en værdifuld mulighed for at få input fra civilsamfundsorganisationer, herunder handicaporganisationer; opfordrer EU og medlemsstaterne til at sikre struktureret og systematisk høring af repræsentanter for organisationer for personer med handicap, når de tager skridt til at gennemføre deres respektive afsluttende bemærkninger, og til at fremme indsamling af oplysninger og udveksling af god praksis; opfordrer til, at en sådan høring bliver fuldt tilgængelig og giver alle personer med handicap mulighed for at deltage, uanset arten af deres handicap;

22.  mener, at personer med handicap skal sikres information om deres rettigheder og fuld deltagelse i alle politikker og foranstaltninger, der kan berøre dem, hvilket bør indbefatte en klagemekanisme, og at der bør gives prioriteret deltagelse for børn med handicap samt i givet fald for handicaporganisationer;

23.  finder det på grundlag af artikel 35 i konventionen om rettigheder for personer med handicap, hvori de medlemsstater, der har undertegnet konventionen, pålægges at afgive en indledende beretning og derefter opfølgningsberetninger, nødvendigt, at disse beretninger udarbejdes hvert fjerde år og med deltagelse af handicaporganisationer;

24.  opfordrer Kommissionen til at tilvejebringe klarhed hvad angår den brede definition af handicap på EU-plan;

25.  opfordrer alle EU-institutioner til at fremme oplysningskampagner om spørgsmål vedrørende handicap, ud fra et menneskerettighedsperspektiv; mener, at medierne bør bestræbe sig på at give personer med handicap et positivt image ved at fokusere på deres kvalifikationer og deres bidrag til samfundet og øge deres synlighed;

26.  opfordrer indtrængende alle EU-medlemsstater til behørigt at anerkende den vigtige rolle, som plejeydende pårørende spiller, ved at sikre dem passende social og økonomisk anerkendelse og gennemføre foranstaltninger til direkte materiel støtte såsom beskyttelse af pensionsrettigheder eller tilskud, der reducerer de fulde omkostninger ved plejeydende pårørendes tjenester; opfordrer Kommissionen til at gennemføre en undersøgelse med henblik på at analysere plejeydende pårørendes retsstilling – eller mangel heraf – i alle medlemsstater;

27.  minder om, at personer med handicap i henhold til konventionen har rets- og handleevne på lige fod med andre i alle livets aspekter, herunder adgang til domstolsprøvelse – deres økonomiske situation bør derfor ikke udgøre nogen hindring for denne adgang – adgang til valgdeltagelse og adgang til banktjenester samt sundhedsfaciliteter, -goder og -tjenester; opfordrer EU til at sikre, at personer med handicap kan udøve alle de rettigheder, der er nedfældet i traktaterne og EU-retten;

28.  påpeger, at rets- og handleevnen er af afgørende betydning for at bibeholde personers selvstændighed, og at enhver begrænsning heraf og repræsentation ved værger bør fastsættes på grundlag af klare kriterier, der er harmoniseret inden for EU, og at det ligeledes bør kontrolleres med periodiske mellemrum, om en sådan langsigtet legal repræsentation fortsat er påkrævet, samt om den pågældende værge er egnet hertil;

29.  mener, at restriktive fortolkninger i medlemsstaternes lovgivning af beskyttelsesforanstaltninger vedrørende stemmeretten bør revideres, hvis disse forhindrer personer med psykosocialt handicap i at udøve denne ret (artikel 29 i konventionen);

30.  glæder sig over Kommissionens offentliggørelse af forslaget til en europæisk lov om tilgængelighed den 2. december 2015; minder om, at der er behov for en samlet tilgang til tilgængelighed, og at retten til tilgængelighed, som anført i artikel 9 FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, skal sikres for personer med alle slags handicap;

31.  opfordrer Kommissionen til at fremme og øge anvendelsen af strukturfondene i medlemsstaterne med henblik på at udvikle sociale tjenester af høj kvalitet for personer med handicap og sikre overgangen fra institutionel pleje til pleje i nærmiljøet;

32.  understreger, at alle personer med handicap har ret til at leve i et samfund, hvor de har samme muligheder som andre, således at de er sikret fuld integration og deltagelse i samfundet;

33.  anmoder om, at de europæiske struktur- og investeringsfonde bliver brugt mere retfærdigt, at de bruges til at fremme udviklingen af mere inklusive samfund og institutionaliseringssystemer, hvor disse er nødvendige, således at personer med handicap, herunder børn og unge, i begge tilfælde kan modtage passende støtte og bistand i hele EU, og således at målet om større selvstændighed inden for den enkeltes muligheder fremmes;

34.  opfordrer medlemsstaterne til at træffe passende foranstaltninger til at fremme adgangen til strukturfonde for støttetjenester, især tjenesteydelser til børn og unge og deres familier;

35.  mener, at institutioner, der har til formål at yde støtte til personer med handicap, navnlig institutioner, der er er ansvarlige for sikkerhedsfaciliteter, skal være underlagt behørigt certificerede standarder (der endnu ikke er fastlagt) og underkastes regelmæssig kontrol;

36.  opfordrer EU og medlemsstaterne til at indføre effektive foranstaltninger til at håndtere segregering af elever med handicap i skoler og læringsmiljøer og udfolde alle de nødvendige bestræbelser for at sikre, at de i fuldt omfang kan udøve deres ret til inklusiv formel, ikkeformel og uformel uddannelse af høj kvalitet;

37.  opfordrer Kommissionen til at foretage en analyse af konsekvenserne af EU's vigtigste politikker og investeringsfonde for personer med handicap; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at inddrage handicaporganisationer mest muligt i planlægningen af operationelle programmer; understreger desuden, at det er vigtigt at sikre personer med handicap fuld adgang til EU-programmer som Erasmus+, ungdomsgarantien og Eures-initiativerne;

38.  understreger, at børn med handicap står over for specifikke problemer, og at der bør gøres en indsats for at fjerne alle former for hindringer for og begrænsninger af deres mulighed for at opnå fuld selvstændighed og ligestilling, og at det derfor er af afgørende betydning at inddrage dem i de politikker, som berører dem; finder det af den grund nødvendigt at indføre instrumenter, der giver mulighed for, at børn med handicap høres og inddrages;

39. opfordrer Kommissionen til at sikre inklusiv uddannelse af høj kvalitet i Europaskolerne fra en tidlig alder ved hjælp af en visionsorienteret og forebyggende strategi, for så vidt angår handicap, og til i overensstemmelse med kravene i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap om en tværfaglig bedømmelse af individuelle behov at sikre, at handicappede børn ikke udelukkes, og at der foretages passende rimelige tilpasninger;

40. opfordrer Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne og de organisationer, der repræsenterer personer med handicap, omgående at træffe foranstaltninger til at sikre social beskyttelse af og passende levestandard for sådanne personer og beskytte dem mod konsekvenserne af de økonomiske stramninger, der er indført som følge af den økonomiske krise;

41. opfordrer medlemsstaterne til at afholde sig fra at foretage nedskæringer i handicapydelser, tjenesteydelser i nærmiljøet, sundhedsydelser og uddannelsesprogrammer, der vil underminere FN's konvention om rettigheder for personer med handicap og få fattigdomsniveauet og den sociale marginalisering til at vokse yderligere;

42. noterer sig andragender, der omhandler tilfælde af uregelmæssigheder i visse medlemsstater i forbindelse med sikring af eksistensgrundlaget for personer med handicap, ikke kun med hensyn til manglende udbetaling af lovbestemte tilskud, men selv tilfælde som f.eks. i andragende 1062/2014, hvor myndighederne på grundlag af tvivlsomme medicinske vurderinger, der nedsætter invaliditetsgraden, angiveligt har truffet vilkårlige administrative afgørelser for at reducere allerede bevilligede ydelser; opfordrer de pågældende nationale, regionale og lokale myndigheder til at være mere opmærksomme på, hvilke konsekvenser sådanne foranstaltninger har for de berørte personers og deres families tilværelse, og opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge de forskellige politikker og de dermed forbundne foranstaltninger på handicapområdet, som iværksættes i de forskellige medlemsstater;

43. opfordrer indtrængende EU-institutionerne til at revidere tjenestemandsvedtægten, interne regler og gennemførelsesbestemmelser med henblik på at indføre udførlige ansættelsespolitikker, herunder positive foranstaltninger, for aktivt at øge antallet af medarbejdere og praktikanter med handicap samt for at sikre, at ansatte i EU-institutionerne, der selv har et handicap eller har omsorgskrævende familiemedlemmer med handicap, modtager den fornødne rimelige bistand til at udøve deres rettigheder på lige fod med andre; opfordrer Kommissionen til at revidere EU-institutionernes fælles sygeforsikringsordning, således at den fuldstændigt dækker handicaprelaterede sundhedsbehov på en måde, der er forenelig med konventionen;

44. understreger, at EU-borgernes frie bevægelighed bør garanteres for personer med handicap, og at deres situation og deres sociale rettigheder (artikel 18 i konventionen) derfor må anerkendes af medlemsstaterne;

45.  mener, at et europæisk handicapkort ville give personer med handicap mulighed for at rejse uden for deres hjemland og nyde godt af fordele ved adgang til bl.a. kultur, transport eller sport, og at også andre fordele bør undersøges, og den gensidige anerkendelse heraf fremmes;

46.  mener, at strategien for et digitalt indre marked bør gennemføres på en sådan måde, at personer med handicap garanteres fuld adgang til dette;

47.  bemærker, at kun omkring 48 % af personer med handicap i EU er i arbejde, og at kun 27,8 % har gennemført en videregående uddannelse; understreger nødvendigheden af, at EU-institutionerne og medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 27 i konventionen fjerner alle eksisterende hindringer for adgang til beskæftigelse for personer med handicap og fremmer en aktiv beskæftigelsespolitik ved hjælp af skræddersyet undervisning og konkrete instrumenter, som fremmer og letter disse personers adgang til arbejdsmarkedet; opfordrer til udveksling af bedste praksis mellem medlemsstaterne med hensyn til de mest effektive redskaber til at øge beskæftigelsesniveauet;

48.   mener, at personer med handicap skal være sikret adgang til sundheds- og plejesystemer uden forskelsbehandling, og at der bør gives behørig opmærksomhed til de vanskeligheder, som denne type patienter kan frembyde; understreger, at der navnlig bør sikres adgang til seksuel og reproduktiv sundhed uden forskelsbehandling, og at der under ingen omstændigheder må tillades tvungen sterilisering eller abort, samt at sundhedssystemerne desuden bør sikre påvisning, indberetning og forebyggelse af seksuel vold og/eller misbrug;

49.  understreger, at sygesikringsordningerne skal sikre, at personer med handicap ikke forskelsbehandles;

50.  mener, at virkningen af direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser for personer med handicap bør vurderes;

51.  understreger, at der bør opnås informeret samtykke fra personer med handicap til alle medicinske indgreb, som kræver det, og at alle de nødvendige foranstaltninger må være på plads for at sikre, at disse personer har adgang til og forstår den relevante information; understreger, at dette samtykke skal gives personligt, på forhånd og på et velinformeret grundlag med støtte fra alle de nødvendige mekanismer til at sikre, at disse principper overholdes, og at der skal træffes lignende, passende foranstaltninger for så vidt angår personer med psykosociale handicap;

52. mener, at reglerne om luft- og søtransport bør revideres for så vidt angår passagerer med henblik på at sikre, at der ikke forekommer nogen form for forskelsbehandling af fysisk eller økonomisk art af personer med handicap, og at alle hindringer på dette område bør fjernes;

53.  gør opmærksom på FN's henstilling om behovet for at sikre et kønsperspektiv i al handicappolitik, navnlig i forbindelse med politik, der har til formål at bekæmpe vold og forskelsbehandling; opfordrer EU til at tilslutte sig Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (Istanbul-konventionen) som endnu et skridt mod bekæmpelsen af vold mod kvinder og piger med handicap; opfordrer ligeledes EU til at fremme politikker til bekæmpelse af forskelsbehandling af personer med handicap;

54.  opfordrer alle EU-medlemsstater til at nå til enighed om et stærkt direktiv om tilgængeligheden af offentlige organers websteder, der bør omfatte alle websteder, som leverer offentlige tjenesteydelser, herunder tjenester, der ydes af private enheder og/eller finansieres helt eller delvis med offentlige midler, mobile netværk og mobile applikationer samt dokumenter, der kan downloades (Word, PDF, osv.), og som i høj grad anvendes i forbindelse med onlineprocedurer; opfordrer EU-institutionerne til at garantere, at alle deres websteder og dokumenter er tilgængelige for personer med handicap;

55.  opfordrer til en hurtig ratifikation af Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til offentliggjorte værker for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde læsehandicappede; noterer sig med dyb forargelse, at syv EU-medlemsstater har dannet en mindretalsblok, som stiller sig hindrende i vejen for processen til ratificering af Marrakeshtraktaten, og opfordrer dem indtrængende til at genoverveje deres holdning og fremme ratificeringen, uanset om der er behov for en revision af EU-lovgivningen eller Domstolens forventede afgørelse om kompetencespørgsmålet, som måske lader vente på sig flere måneder;

56.  opfordrer til en øjeblikkelig genoptagelse af behandlingen af EU-direktivet om ikke-forskelsbehandling, hvor der ikke er sket nogen fremskridt i Rådet siden 2008.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

19.4.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Alberto Cirio, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke Karlsson, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Edouard Martin, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Julia Pitera, Gabriele Preuß, Eleni Theocharous, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Enrique Calvet Chambon, Kostadinka Kuneva, Miltiadis Kyrkos, Jérôme Lavrilleux, Julia Reda, Ángela Vallina

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

José Blanco López, Martina Dlabajová, Zbigniew Kuźmiuk


UDTALELSE fra Udenrigsudvalget (26.5.2016)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om gennemførelse af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap med særligt henblik på de afsluttende bemærkninger fra FN's komité for rettigheder for personer med handicap

(2015/2258(INI))

Ordfører for udtalelse: Richard Howitt

FORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  der henviser til det nye mål 12 i EU's handlingsplan vedrørende menneskerettigheder og demokrati 2015-2019; opfordrer Kommissionen til at sikre, at gennemførelsen af konventionen om rettigheder for personer med handicap systematisk indgår i menneskerettighedsdialoger med tredjelande; opfordrer EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder til at lede og overvåge fremskridtene på dette område, under særlig henvisning til standardiseringsarbejde med hensyn til tilgængelighed;

2.  opfordrer kraftigt til, at afsnit 8 i den europæiske handicapstrategi om den eksterne indsats modsvares af medtagelsen af reelle og konkrete forpligtelser til forbedring af livskvaliteten for personer med handicap i strategiens nye "liste over foranstaltninger" for 2016-2020, idet sådanne tilsagn var fraværende på listen for 2010-2015;

3.  støtter en effektiv integration af handicappede i samfundet, herunder i lokalsamfundene, og finansieringen af tjenesteydelser for personer, der lever uafhængigt, gennem programmer under instrumenterne til finansiering af eksterne aktioner; opfordrer til en mere strømlinet anvendelse af EU's strukturfonde; opfordrer til midtvejsevalueringen af de eksterne finansielle instrumenter med henblik på at vurdere, hvor effektivt de har bidraget til inklusionen af personer med handicap i deres samfund, fjernet hindringer og fremmet tilgængelighed; kræver desuden, at alle udgifter til EU-programmer, der støtter institutionalisering, undgår adskillelse af personer med handicap; opfordrer til styrkelse og overvågning af udgifter i samråd med handicaporganisationer;

4.  støtter eksperthenstillingerne fra FN's komité for rettigheder for personer med handicap om, at EU skal være mere tilgængeligt og inklusivt for at opnå en menneskerettighedsbaseret tilgang til handicap i risiko- og nødsituationer, herunder gennem implementeringen af Sendairammen; opfordrer indtrængende til at integrere menneskerettighederne for personer med handicap i EU's migrations- og flygtningepolitikker, idet disse personer udsættes for dobbelt forskelsbehandling; understreger, at disse foranstaltninger bør give et passende svar på de særlige behov hos personer med handicap og tage hensyn til kravet om behovsbaserede og rimelige boligforanstaltninger; tilskynder til yderligere integration af behovene hos personer med handicap i den humanitære indsats, der ydes af medlemsstaterne og Den Europæiske Union;

5.  gentager betydningen af Rådets konklusioner om integration af handicapvenlig katastrofehåndtering på tværs af EU's civilbeskyttelsesordning og i medlemsstaterne; opfordrer til at øge bevidstheden blandt og at give oplysninger til personer med handicap og rednings- og civilbeskyttelsestjenester om initiativer til nedbringelse af katastroferisici, og til, at der ydes psykologisk støtte til personer med handicap i genopretningsfasen efter en katastrofe;

6.  glæder sig over henstillingerne fra FN's komité for rettigheder for personer med handicap til EU om at udvikle et menneskerettighedsbaseret indikatorsystem; understreger, at dette klart skal måle adgangen for personer med handicap til EU's eksterne programmer og EU-fondenes indvirkning på menneskerettighederne for personer med handicap i overensstemmelse med artikel 31 og 32 i konventionen om rettigheder for personer med handicap; opfordrer til en eksplicit henvisning til konventionen om rettigheder for personer med handicap i alle retningslinjer for konsekvensanalyser; opfordrer EU til at udvikle et omfattende dataindsamlingssystem;

7.  henstiller, at EU-delegationer og -agenturer udviser tilstrækkelig forståelse af EU's handicapstrategier og arbejder på en inklusiv og tilgængelig måde; foreslår oprettelsen af et såkaldt "kontaktpunkt" for personer med handicap i EU-Udenrigstjenesten; opfordrer til, at der hurtigt indføres et handicapperspektiv i alle uddannelseskurser om menneskerettigheder, der udbydes inden for rammerne af FSFP-missionerne;

8.  beklager, at EU ikke har foretaget en tilstrækkelig, formel høring af handicaporganisationer i sine forberedelser til revisionen af FN's komité for rettigheder for personer med handicap i 2015 og i forbindelse med udarbejdelsen af sin statusrapport; opfordrer til, at handicaporganisationer bidrager aktivt til møder i komitéen for rettigheder for personer med handicap som en uafhængig part, herunder gennem deltagelse i officielle EU-delegationer til fremtidige evalueringer;

9.  minder om, at kvinder og piger med handicap oplever dobbelt forskelsbehandling og ofte er i større risiko for at blive udsat for vold, misbrug, vanrøgt eller udnyttelse; støtter kraftigt henstillingen vedrørende integrering af kønsperspektivet i alle EU's handicapstrategier, herunder i EU's eksterne politikker og optræden udadtil.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

24.5.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

47

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Luis de Grandes Pascual, Andrzej Grzyb, Marek Jurek, Tokia Saïfi, Bodil Valero, Janusz Zemke

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Therese Comodini Cachia, Judith Sargentini, Ricardo Serrão Santos, Jarosław Wałęsa, Renate Weber


UDTALELSE fra Udviklingsudvalget (25.5.2016)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om gennemførelse af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap med særligt henblik på de afsluttende bemærkninger fra FN's komité for rettigheder for personer med handicap

(2015/2258(INI))

Ordfører for udtalelse: Heidi Hautala

FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  minder om, at omkring 15 % af verdens befolkning, dvs. ca. en mia. mennesker, lever med handicap, og at 80 % af disse mennesker lever i lavindkomstlande; understreger, at 50 % af alle handicap kan forebygges og er direkte forbundet med fattigdom, og også, at det skønnes, at 98 % af alle børn med handicap i udviklingslandene ikke går i skole;

2.  understreger, at fattigdom både er en årsag til og en konsekvens af handicap, og at fattigdom udgør en hindring for adgangen til basale behov som f.eks. ernæring, sundhed, vand og sanitet, og at dette kan føre til handicap;

3.  henleder opmærksomheden på, at handicap bliver mere og mere udbredt i takt med, at befolkningen ældes;

4.  understreger, at personer med handicap kan stå over for ekstra handicapbetingede omkostninger, højere arbejdsløshed og lavere indkomster, hvilket kan bringe dem og deres familier i højere risiko for finansielle problemer;

5.  understreger, at udelukkelse fra uddannelse kan føre til lavere beskæftigelse og indtjeningsmuligheder blandt personer med handicap, hvilket gør disse personer og deres familier mere sårbare over for fattigdom og begrænser den nationale økonomiske vækst;

6.  understreger, at manglende mulighed for at få adgang til og modtage tilstrækkelig og rettidig sundhedspleje kan føre til et vedvarende dårligt eller til stadighed forværret funktionsniveau blandt personer med handicap, herunder udvikling af yderligere handicap, der fører til højere medicinske omkostninger og produktivitetsomkostninger på lang sigt, både for den enkelte og for samfundet;

7.  understreger, at integration af handicappede i samfundet uanset et lands socioøkonomiske, politiske eller kulturelle status ikke blot er et udviklingsspørgsmål, men også et menneskerettighedsspørgsmål;

8.  understreger, at vedvarende konflikter og naturkatastrofer også er faktorer, der bidrager til det stigende antal personer med handicap;

9.  fremhæver løftet om ikke at lade nogen i stikken og henvisningerne til handicap i målene for bæredygtig udvikling (SDG'erne), især i afsnittene vedrørende uddannelse, vækst og beskæftigelse, ulighed og adgangen til boliger, og med hensyn til indsamling af data og overvågning af målene for bæredygtig udvikling, og anbefaler, at EU går forrest i gennemførelsen af de handicapintegrerende mål for bæredygtig udvikling; understreger endvidere henvisningerne til Sendairammen for katastrofeforebyggelse;

10.  understreger, at de centrale politikker og programmer ikke altid er tilgængelige for personer med handicap;

11.  understreger, at der er gjort store fremskridt i EU med hensyn til gennemførelsen af konventionen om rettigheder for personer med handicap (CRPD), men at der, som anført af komitéen for rettigheder for personer med handicap, stadig er meget at gøre i forhold til ulighed, arbejdsløshed og uddannelse; udtrykker desuden bekymring over seksuel vold og andre former for overgreb mod personer med handicap, navnlig kvinder og børn;

12.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde en gennemførelsesplan for mål for bæredygtig udvikling og katastrofeforebyggelse i overensstemmelse med konventionen om rettigheder for personer med handicap; understreger, at en sådan plan bør yde et vigtigt bidrag til fastlæggelsen af indikatorer på områder i tilknytning til handicap og socioøkonomisk integration; understreger, at fattigdom, social beskyttelse, sygesikring, vold mod kvinder, seksuel og reproduktiv sundhed og seksuelle og reproduktive rettigheder, adgang til vand, sanitet og energi samt modstandsdygtighed over for katastrofer og fødselsregistrering fortjener særlig opmærksomhed i definitionen af indikatorerne for bæredygtige udviklingsmål;

13.  understreger, at alle foranstaltninger vedrørende information, bevidstgørelse og uddannelse er afgørende for at gennemføre konventionen om rettigheder for personer med handicap;

14.  understreger, at alle EU-politikker og -programmer, både eksternt og internt, skal være i overensstemmelse med FN's konvention om rettigheder for personer med handicap og opstille særlige foranstaltninger, der sikrer, at handicappedes rettigheder er integreret i alle områder, herunder humanitære og udviklingsmæssige politikker og programmer; opfordrer EU til med dette for øje at vedtage en harmoniseret politik om handicapvenlig udvikling og anlægge en systematisk og institutionaliseret tilgang til at integrere rettigheder for personer med handicap i alle EU's internationale samarbejdspolitikker og -programmer;

15.  opfordrer desuden EU til at:

–  iværksætte flere udviklingsprojekter, der fokuserer specifikt på personer med handicap

–  etablere en mekanisme til at opbygge kapacitet og udveksle god praksis mellem de forskellige EU-institutioner og mellem EU og dets medlemsstater om handicapvenlig og tilgængelig humanitær bistand

–  identificere og etablere mekanismer til at indsamle og overvåge data splittet op på handicap, køn og alder med henblik på at overvåge handicappedes rettigheder i EU's udviklingsprogrammer og at fastsætte en tidsplan for tilvejebringelse af disaggregerede data på tværs af alle programmerne

–  integrere handicapspørgsmål i migrations- og flygtningepolitikker

–  etablere kontaktpunkter for handicapspørgsmål i EU-delegationerne

–  etablere kontaktpunkter for handicapspørgsmål i EU-delegationerne og udnævne uddannede forbindelsesofficerer, der kan tilbyde personer med handicap deres ekspertise og professionalisme

–  tage handicapspørgsmål op i dialoger med partnerlandene og støtte og indgå i et strategisk samarbejde med partnerlandets ikkestatslige handicaporganisationer

–  revidere den flerårige finansielle ramme (FFR) og Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) inden for rammerne af konventionen om rettigheder for personer med handicap

–  inkludere en henvisning til integrering af handicapspørgsmål i EU's politikker i den eventuelle nye europæiske konsensus om udvikling

–  overveje at øremærke midler, der er stillet til rådighed for alle EU's internationale samarbejdspolitikker og -programmer, til de nationale programmer for personer med handicap

–  sikre børn, der sandsynligvis er i risikogruppen, hurtig, tilstrækkelig og omfattende pleje i betragtning af, at det er vigtigt med tidlig indgriben

–  give forældre til børn med handicap den uddannelse, de har behov for at kunne deltage fuldt ud og aktivt i plejen af deres børn

–  fremme tidlig integration af børn med handicap og indføre specialundervisning i børnehaver og grundskoler;

16.  opfordrer EU til at gå i spidsen for fremme af handicappedes rettigheder i gennemførelsen af Sendairammen for katastrofeforebyggelse og 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling over for sine partnerlande, de regionale organisationer og på globalt plan;

17.  anbefaler EU at tage føringen, når det gælder en handicapvenlig gennemførelse af 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og opstille en arbejdsplan og en midtvejsrevision af arbejdsplanen for at sikre en overvågnings- og evalueringsmekanisme og sikre regnskabspligt og ansvarlighed i EU;

18.  understreger vigtigheden af regelmæssige samråd med personer med handicap og de organisationer, der repræsenterer dem;

19.  understreger vigtigheden af at yde særlig støtte til personer med handicap efter katastrofer;

20.  understreger betydningen af at oprette en "handicapskranke" med henblik på at forbedre den effektive koordinering og informationsindsamling i udviklingslandene.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

24.5.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Beatriz Becerra Basterrechea, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Carolina Punset, Adam Szejnfeld, Patrizia Toia, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

John Stuart Agnew


UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (28.4.2016)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om gennemførelse af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap med særligt henblik på de afsluttende bemærkninger fra FN's komité for rettigheder for personer med handicap

(2015/2258(INI))

Ordfører for udtalelse: Nessa Childers

FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  understreger den stærke sammenhæng mellem handicap – som berører mere end 15 % af EU's befolkning – og sundhedsproblemer, hvor problemer og vedvarende hindringer i forhold til adgang medfører, at sundhedsydelserne til personer med handicap er utilstrækkelige eller ikke bliver opfyldt, f.eks. når handicappet skyldes en bivirkning; bemærker, at den manglende adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet har en negativ indvirkning på handicappedes mulighed for at leve selvstændigt, integreret og på lige fod med andre;

2.  bemærker med bekymring, at personer med handicap væsentligt hyppigere beretter om utilstrækkelig pleje eller afvisning af adgang til pleje og om tilfælde af tvangsbehandling eller mishandling, hvilket understreger, at sundhedspersoners uddannelse i de sundhedsplejebehov, som personer med handicap har, er mangelfuld; opfordrer medlemsstaterne til at investere i uddannelsen af det personale, der behandler og bistår personer med handicap;

3.  understreger behovet for at behandle og tage hånd om tværsektorielle og forskellige former for problemer med forskelsbehandling i lyset af det meget høje antal af indberettede alvorlige sundhedsproblemer blandt handicappede kvinder, de generelt højere procentsatser for mentale sundhedsproblemer blandt kvinder, især migranter, flygtninge og asylsøgere og andre tilfælde af forskelsbehandling af personer med handicap, såsom på grund af alder, køn, seksuel orientering og identitet samt sociale uligheder, der kan forebygges;

4.  opfordrer medlemsstaterne til at vedtage lovbestemmelser og procedurer, som udtrykkeligt anerkender, forebygger og imødegår mangeartede og tværgående former for forskelsbehandling, og til at træffe passende foranstaltninger til at sikre information om og uddannelse i mangeartede og tværgående former for forskelsbehandling for både offentlige og private aktører, idet der skal lægges særlig vægt på kvinder, børn, lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og interkønnede (LGBTI) og migranter med handicap;

5.  understreger, at informeret samtykke og tilgængelige procedurer er en forudsætning for, at personer med handicap – med særlig fokus på personer med indlæringsvanskeligheder – i videst mulig udstrækning frit kan træffe beslutninger vedrørende deres lægebehandling; opfordrer til, at patientrettighederne sættes i centrum for plejen;

6.  minder om Kommissionens privilegerede position med hensyn til at lette og tilskynde til gennemførelsen af bedste praksis i medlemsstaterne for så vidt angår lige adgang til generelle sundhedsydelser og tilvejebringelse af handicapspecifik pleje og behandling;

7.  opfordrer Kommissionen til at integrere handicaporienterede tilgange i sine sundhedsinstrumenter og -politikker med henblik på at bidrage til bedre sundhedsresultater for personer med handicap i medlemsstaterne gennem bedre fysisk, miljømæssig og sensorisk tilgængelighed, kvalitet og prisoverkommelighed og til – samtidig med at instrumenterne og politikkerne udvikles i denne retning – at gennemføre grundige høringer af personer med handicap;

8.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at samarbejde om at udvikle støttefaciliteter, som kan hjælpe børn og teenagere med handicap med at realisere deres fulde potentiale; henleder navnlig opmærksomheden på behovet for at tilskynde til at lade dem vokse op inden for den familie- og lokalsamfundsmæssige ramme frem for at institutionalisere dem;

9.  gentager, at de reproduktive rettigheder er blandt de grundlæggende frihedsrettigheder, der garanteres i Wienererklæringen og -handlingsprogrammet fra 1993 og FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, bl.a.: retten til lighed og ikke-forskelsbehandling, retten til at indgå ægteskab og stifte familie, retten til omfattende reproduktive sundhedsydelser, herunder familieplanlægning og sundhedstjenester, uddannelse og information til mødre, retten til at give et informeret samtykke til alle medicinske procedurer, herunder sterilisering og abort og retten til ikke at blive udsat for seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse;

10.  opfordrer medlemsstaterne til at vedtage foranstaltninger til at sikre, at alle sundhedsbehandlinger og -ydelser til kvinder med handicap, herunder alle behandlinger og ydelser vedrørende reproduktiv sundhed og mental sundhed, er tilgængelige og baseret på et frit og informeret samtykke fra den berørte person;

11.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at vedtage retningslinjer for at sikre, at alle uddannelser, oplysninger, sundhedsydelser og tjenester vedrørende seksuel og reproduktiv sundhed stilles til rådighed for kvinder og piger med handicap i tilgængelige og alderssvarende formater, herunder tegnsprog, blindeskrift, taktil kommunikation, MagnaPrint og andre alternative kommunikationsmåder, -midler og -formater;

12.  opfordrer endvidere medlemsstaterne til at sikre, at ufrivillig behandling og indespærring er forbudt ved lov i overensstemmelse med de seneste internationale standarder;

13.  bemærker, at manglen på disaggregerede data og statistikker på subnationalt plan og opdelt efter undergrupper i befolkningen er en hindring for at udarbejde passende politikker til at reducere uligheder med hensyn til adgang; opfordrer Kommissionen til at støtte medlemsstaterne ved at harmonisere definitionen og indsamlingen af ventetidsindikatorer og ved at fastsætte og håndhæve standarder for adgang til sundhedsfaciliteter for personer med handicap;

14.  opfordrer Kommissionen til at undlade at støtte besparelsesforanstaltninger, som kan forventes at medføre omfattende negative konsekvenser for leveringen af passende sundhedspleje for personer med handicap i hele EU;

15.  opfordrer medlemsstaterne til at undlade at foretage nedskæringer i handicapbetingede former for støtte eller tilskud, samfundsbaserede tjenester og sundhedsydelser, som vil munde ud i en forværring af sundheden og trivslen blandt personer med handicap og personer, som plejer familiemedlemmer;

16.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at indføje et særligt afsnit om handicap i sin evaluering af direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser og opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fremme dets gennemførelse med udgangspunkt i de handicappedes behov og deres ret til på lige fod med andre at kende, og effektivt udnytte bestemmelserne og instrumenterne i direktivet, som selv den brede befolkning kun har ringe kendskab til;

17.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at udarbejde retningslinjer på EU-plan til de nationale kontaktpunkter for, hvordan oplysninger vedrørende pleje i andre medlemsstater kan gøres tilgængelige for alle patienter, idet der tages hensyn til den særlige rolle, som patientorganisationer spiller;

18.  tilskynder Kommissionen til at bistå medlemsstaterne og medlemmerne af det europæiske netværk af referencecentre med at udvide netværkets ressourcer og ekspertise til ligeledes at omfatte former for handicap, der, selv om de ikke nødvendigvis er sjældne, også kræver højt specialiserede sundhedsydelser, som ydes af tværfaglige sundhedsgrupper og en koncentration af viden og ressourcer gennem denne ramme;

19.  glæder sig over pilotprojektet om EU-handicapkortet; tilskynder alle medlemsstaterne til at tilslutte sig initiativet om EU-handicapkortet og opfordrer Kommissionen til, om nødvendigt, at afsætte de nødvendige økonomiske ressourcer til at udvikle EU-handicapkortet som et EU-dækkende projekt;

20.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at elektroniske og mobile sundhedstjenester, applikationer og instrumenter, herunder alarmnummeret 112, som skal være let at anvende overalt i Europa, og det avancerede system til lokalisering af mobiltelefoner (AML), er fuldt tilgængelige for handicappede patienter og deres plejere, og at den udnytter potentialet i telemedicin yderligere for at forbedre adgang og pleje i denne sammenhæng.

21.  bemærker, at de europæiske struktur- og investeringsfonde i programmeringsperioden 2014-2020 giver mulighed for tiltag til fremme af konventionens mål; opfordrer derfor til en mere strømlinet anvendelse af EU's strukturfonde, der, om nødvendigt, skal suppleres med nationale foranstaltninger som et af midlerne til at sikre personer med handicap en sundhedspleje af høj kvalitet, som er tilpasset deres forhold, eliminering af skævheder for så vidt angår adgangen til pleje, forbedring af livskvaliteten og fremme af adgangen til sundhedspleje, herunder elektroniske tjenester, applikationer og apparater, for personer med handicap;

22.  fastholder, at produkter og tjenesteydelser skal gøres mere tilgængelige for personer med handicap; påpeger, at økonomiske barrierer og cost-benefit-barrierer står i vejen for udvikling og gennemførelse af tilgængelighed; mener, at en større inddragelse af personer med handicap i forbindelse med udviklingen af sundhedsrelaterede produkter og tjenester vil øge sikkerheden og tilgængeligheden;

23.  opfordrer til, at handicaporganisationer inddrages fuldt ud i udviklingen og revisionen af handicappolitikkerne;

24.  understreger, at personer med fysiske handicap også støder på problemer på det digitaliserede mobilitetsmarked, og opfordrer til at lette adgangen for alle personer med alle typer handicap på et tilgængeligt sprog, i et tilgængeligt format og i en tilgængelig teknologi, der er tilpasset forskellige former for handicap, bl.a. tegnsprog, blindeskrift, forstørrende og alternative kommunikationssystemer og andre tilgængelige kommunikationsmidler, -metoder og -former efter eget valg, herunder et letlæseligt sprog, tekstning og personlige tekstbeskeder, navnlig med hensyn til sundhedsoplysninger, ved at anvende mere end én sensorisk kanal;

25.  tilskynder Kommissionen til at gøre en vedvarende indsats for at styrke forebyggelse og fremme af den offentlige sundhed med henblik på at afhjælpe de alvorlige skævheder med hensyn til sundhed og adgang, der rammer de mest sårbare personer med handicap;

26.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at være fortalere for, at hukommelsesinvaliderende sygdomme bliver klassificeret som et handicap;

27.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre fremskridt så hurtigt som muligt med hensyn til gennemførelsen af den europæiske handicapstrategi 2010-2020;

28.  opfordrer Kommissionen til at bringe den europæiske handicapstrategi i overensstemmelse med FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap med en klar tidsramme, benchmarks og indikatorer;

29.  opfordrer Kommissionen til i den europæiske handicapstrategi at indføje et særligt afsnit om beskyttelse af plejekrævende personer med handicap, som ikke har familie til at støtte sig; påpeger, at dette afsnit først og fremmest bør behandle de sociale og sundhedsmæssige behov hos personer med handicap og dernæst alle andre aspekter af deres liv.

30.  opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til på behørig vis at anerkende familieplejeres centrale rolle og sikre, at også de får passende adgang til sundhedstjenester, i betragtning af den betydning, som pleje af personer med handicap har på plejerens egen fysiske og mentale sundhed og trivsel, har;

31.  understreger, at afskaffelse af forskelsbehandling af personer med handicap inden for alle aspekter af livet, herunder i adgangen til sundhedsydelser, afhænger af, at direktivet om horisontal ligebehandling vedtages og gennemføres;

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

26.4.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

56

0

8

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Tom Vandenkendelaere, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Giorgos Grammatikakis, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Jasenko Selimovic, Kay Swinburne, Keith Taylor, Mihai Ţurcanu

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Marie-Christine Boutonnet


UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget (27.4.2016)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om gennemførelse af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap med særligt henblik på de afsluttende bemærkninger fra FN's komité for rettigheder for personer med handicap

(2015/2258(INI))

Ordfører for udtalelse: Davor Škrlec

FORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A.  der henviser til, at traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) pålægger Unionen at bekæmpe forskelsbehandling på grund af handicap ved udformningen og gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter (artikel 10), og bemærker, at traktaten giver Unionen beføjelser til vedtagelse af lovgivning om imødegåelse af en sådan forskelsbehandling (artikel 19);

B.  der henviser til, at artiklerne 21 og 26 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder udtrykkeligt forbyder forskelsbehandling på grund af handicap og fastsætter, at personer med handicap skal sikres ligelig deltagelse i samfundslivet;

C.  der henviser til at Kommissionen i sin reaktion på Parlamentets beslutning af 27. september 2011 om en ny turismepolitik for Europa – verdens førende rejsemål(1), der blev vedtaget af Kommissionen den 13. december 2011, erkender behovet for at sikre en ubrudt kæde af tilgængelige tjenester for alle (transport, indkvartering, forplejning og seværdigheder) og med henblik herpå er begyndt at indføre tiltag for at øge bevidstheden om og forbedre kompetencerne i turismesektoren og i sidste ende øge kvaliteten af turismefaciliteter for personer med særlige behov eller personer med handicap;

D.  der henviser til, at behovene hos personer med handicap, funktionsnedsættelse eller nedsat mobilitet vedrørende transport, mobilitet og turisme giver erhvervslivet muligheder for at innovere og skabe nye transport- og mobilitetstjenester og kan gavne både erhvervslivet og mennesker med alle typer handicap (herunder, men ikke begrænset til, personer med nedsat mobilitet, blinde, døve og hørehæmmede, personer med autisme og personer, der har intellektuelle eller psykosociale handicap) samt alle andre brugere af disse tjenester i overensstemmelse med ånden i princippet om "udformning for alle brugere";

E.  der henviser til, at der i Europa lever 80 millioner mennesker med handicap eller funktionelle problemer, hvilket er en sjettedel af befolkningen;

1.  opfordrer indtrængende Kommissionen og Rådet til at være mere opmærksom på handicappedes behov og til konsekvent at tage hensyn til sådanne behov i forbindelse med gennemgangen af EU's forordninger såsom forordningerne om passagerrettigheder i forbindelse med forskellige transportformer (forordning (EF) nr. 1107/2006 og (EF) nr. 261/2004 om luftfart, forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanetransport, forordning (EU) nr. 1177/2010 om vandvejstransport og forordning (EU) nr. 181/2011 om bustransport) og i udarbejdelse af lovgivning om f.eks. passagerrettigheder under multimodale rejser; understreger, at EU i 2010 forpligtede sig til et Europa uden barrierer i den europæiske handicapstrategi 2010-2020;

2.  opfordrer EU til at styrke overvågningen af gennemførelsen af lovgivningen om passagerrettigheder og at harmonisere de nationale retshåndhævende myndigheders arbejde, og opfordrer medlemsstaterne til at tage alle nødvendige skridt til gennemførelsen af EU-lovgivning, der tager sigte på at forbedre adgangen til transport på lokalt, regionalt og statsligt plan til transport og turisme (herunder busser og taxaer, offentlig transport i byerne, og jernbane-, luft- og søtransport, jernbanestationer, lufthavne og havne), og at fjerne hindringerne for et Europa uden barrierer, f.eks. ved at styrke kompetencerne hos de relevante håndhævelsesorganer i henhold til lovgivningen om passagerers rettigheder med henblik på at sikre reelle og lige rettigheder for alle personer med handicap i hele EU, herunder vedrørende tilgængelighed og standardisering, harmonisering, tekniske krav, incitamenter til erhvervslivet, fagforeninger og kollektive overenskomster;

3.  opfordrer Kommissionen til at præcisere det ansvar, der påhviler hver enkelt af de aktører, der tager sig af bevægelseshæmmede, navnlig hvad angår skift mellem forskellige transportformer, og til at give Parlamentet oplysninger om handicaporganisationers inddragelse i gennemførelsen af forordninger om passagerrettigheder og deres rolle heri;

4.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre fremskridt med hensyn til gennemførelsen af den europæiske handicapstrategi 2010-2020; beklager, at midtvejsevalueringen af denne strategi, der er planlagt til 2015, er blevet forsinket, og opfordrer Kommissionen til at færdiggøre og fremsende denne vurdering så hurtigt som muligt;

5.  er overbevist om fordelene ved fælles regler om tilgængelighed på EU-plan og ser derfor frem til en hurtig vedtagelse af Kommissionens forslag til en EU-retsakt om tilgængelighed(2);

6.  understreger behovet for at vedtage den europæiske lov om tilgængelighed, som er et redskab til at tackle alle forhold om adgangsmuligheder for bevægelseshæmmede på områderne transport, mobilitet og turisme, og sikre, at fly, bus, jernbane- og søtransport er fuldt ud tilgængelige for personer med handicap og kan bruges af dem, især for så vidt angår skift og trinfri adgang på alle offentlige metrostationer og jernbanestationer, websteder, mobile tjenester, intelligente billetsystemer, tidstro oplysninger, selvbetjeningsterminaler, billetudstedelsesmaskiner og check-in-maskiner;

7.  glæder sig over, at små og mellemstore virksomheder vil få gavn af at efterleve EU's standardkrav i stedet for at skulle tilpasse sig forskellige nationale regler; beklager imidlertid, at turismeprodukter og turismetjenester af grænseoverskridende karakter ikke er omfattet af forslaget til en EU-lov om tilgængelighed; understreger, at ingen yderligere foranstaltninger er blevet truffet på EU-plan om turismefaciliteter og -tjenester med henblik på gradvist at harmonisere en indkvarteringsklassifikation, der omfatter kriterier om tilgængelighed;

8.  opfordrer Kommissionen til at foreslå, at EU ratificerer den valgfri protokol til FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, således at handicappede kan håndhæve deres rettigheder bedre, især hvad angår deres manglende adgang til transporttjenester og aspekter af det bebyggede miljø, deriblandt turismefaciliteter og -boliger;

9.  understreger, at barrierefri adgang til transporttjenester, køretøjer, infrastruktur og intermodale knudepunkter især i landdistrikter er nøglen til at sikre transportsystemer uden indbygget forskelsbehandling; understreger i denne forbindelse, at personer med handicap skal have adgang til produkter og tjenester, og at der bør gøres en yderligere indsats for at gøre transport- og turismetjenesterne og køretøjer og infrastruktur tilgængelige; påpeger, at Connecting Europe-faciliteten giver mulighed for at finansiere foranstaltninger i byområder og foranstaltninger til at forbedre tilgængeligheden for personer med en eller anden form for handicap med op til 10 % af tilpasningsomkostningerne;

10.  opfordrer Kommissionen til i sin årlige rapport om gennemførelsen af TEN-T-midlerne at offentliggøre de fremskridt, der er gjort med hensyn til foranstaltninger og størrelsen af den ydede støtte til tilpasning af infrastruktur til personer med handicap under Connecting Europe-faciliteten og andre former for EU-finansiering; opfordrer ligeledes Kommissionen til at træffe foranstaltninger for at skabe et større engagement for projekter, hvor formålet er at tilpasse infrastruktur til personer med handicap, herunder bl.a. informationsaktiviteter og oplysningsmøder for potentielle udviklere;

11.  fremhæver i denne forbindelse betydningen af at finansiere foranstaltninger i byområder, hvor befolkningen er nødt til oftere at skifte mellem forskellige transportformer, og hvor personer med en eller anden form for mobilitetsfunktionsforstyrrelse støder på de største vanskeligheder;

12.  fastholder, at tilgængelighed er afgørende, hvis mennesker med handicap fuldt ud skal kunne få gavn af de europæiske turismemuligheder;

13.  understreger, at systematisk tilgængelige formater bør stå øverst på dagsordenen for politikerne for det digitaliserede mobilitetsmarked, og at der bør være fokus på brugervenligheden for alle personer med alle typer handicap på et tilgængeligt sprog. dvs. handicapvenlige formater og teknologi, der er tilpasset forskellige former for handicap, bl.a. tegnsprog, punktskrift, forstørrende og alternative kommunikationssystemer og andre handicapvenlige kommunikationsmidler, -metoder og -former efter eget valg, herunder et letlæseligt sprog eller piktogrammer, tekstning og personlige tekstbeskeder, navnlig med hensyn til rejseoplysninger, reservations- og billetsystemer, samtidig med at der bør gøres brug af mere end én sensorisk kanal; opfordrer Kommissionen til vedrørende transport og tjenester at etablere en passende overvågnings- og kontrolmekanismer, der kan sikre, at tilgængelighed og hjælpemidler for personer med handicap også bliver tilbudt i de offentlige transporttjenester i alle medlemsstater;

14.  understreger, at personer med handicap bør kunne få adgang til oplysninger om multimodale og grænseoverskridende tjenester, som yder transport fra dør til dør, på en sådan måde, at de kan vælge mellem den mest bæredygtige, billigste eller hurtigste tjeneste samt bestille og betale for disse tjenester online;

15.  opfordrer til, at rejseinformation i realtid stilles til rådighed, således at personer med handicap, inden de starter på en rejse, kan få oplysninger om afbrydelser og alternative rejsemuligheder;

16.  glæder sig over pilotprojektet om EU-handicapkortet; opfordrer de berørte medlemsstater og Kommissionen til at tage højde for og, hvor det er relevant, at anvende den nyeste teknologiske udvikling, navnlig inden for intermodalitet, sammenkobling og interoperabilitet, og understreger, at princippet om universelt design altid skal anvendes ved udformningen af produkter til fly-, bus-, tog- og søtransport for at sikre fuld overensstemmelse med kravene om tilgængelighed; tilskynder alle medlemsstaterne til at tilslutte sig initiativet om EU-handicapkortet og opfordrer Kommissionen til at afsætte de nødvendige økonomiske ressourcer til at udvikle EU-handicapkortet som et EU-projekt;

17.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at personer med handicap nemt kan bruge alarmnummeret 112 overalt i Europa;

18.  understreger, at der skal lægges særlig vægt på teknologiske hjælpemidler, der gør det muligt for personer med handicap at leve en uafhængig tilværelse, og mener, at den erhvervede viden om behovet for uhindret mobilitet og turismeydelser på mere fuldstændig vis skal integreres i de kommende forsknings- og innovationsprogrammer, f.eks. inden for rammerne af Horisont 2020; påpeger, at dette indebærer en forbedring og harmonisering af statistiske data på europæisk plan og udveksling af bedste praksis;

19.  opfordrer Kommissionen til at fremme forskning, dataindsamling og udveksling af god praksis i samråd med repræsentative handicaporganisationer og til regelmæssigt at fremlægge en oversigt over data om turismetjenesternes tilgængelighed for personer med handicap, som omhandlet i de to bilag til forordning (EU) nr. 692/2011 om turismestatistik;

20.  understreger, at turismetjenester skal tage hensyn til de særlige behov hos personer med handicap såsom let adgang til information og kommunikation og til faciliteter såsom værelser, badeværelser, toiletter og andre lukkede områder;

21.  opfordrer de relevante myndigheder i medlemsstaterne til at udarbejde oplysningsstrategier om rettigheder for personer med handicap, at fremme kendskabet til ligestilling af personer med handicap hos transport- og turismepersonalets og tilskynde til samarbejde og udveksling af god praksis mellem europæiske organisationer, der beskæftiger sig med handicapspørgsmål, og offentlige og private organer med ansvar for transport; opfordrer indtrængende til, at undervisningsmaterialer også stilles til rådighed i tilgængelige formater;

22.  understreger, at luftfartsselskabets personale bør pålægges en grundig efteruddannelse, således at luftfartsselskaberne kan levere hensigtsmæssige tjenester til personer med handicap; understreger, at der skal lægges særlig vægt på at sikre, at medarbejderne kan tage hånd om kørestole uden at beskadige dem;

23.  fastholder, at princippet om "turisme for alle" bør være udgangspunktet for alle turismerelaterede foranstaltninger på nationalt, regionalt, lokalt eller europæisk plan; påpeger, at turismetjenesteudbydere bør tage hensyn til behovene hos personer med handicap ved at fremme tilpasning af faciliteter og uddannelsesaktiviteter for personalet.   

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

26.4.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

42

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Rosa D’Amato, Jill Evans, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Marek Plura, Davor Škrlec, Dubravka Šuica, Ruža Tomašić, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

(1)

EUT C 56 E af 26.2.2013, s. 41.

(2)

COM(2015)0615.


UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget (21.3.2016)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om gennemførelse af FN's konvention om handicappedes rettigheder, med særligt henblik på de afsluttende bemærkninger fra FN's komité for rettigheder for personer med handicap

(2015/2258(INI))

Ordfører for udtalelse: Jens Nilsson

FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  understreger, at det i artikel 7 og artikel 96, stk. 7, i forordningen om de fælles bestemmelser(1) kræves, at medlemsstaterne og Kommissionen sikrer lige muligheder, ikke-forskelsbehandling og inklusion af handicappede personer i gennemførelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde generelt og navnlig i de operationelle programmer; anmoder om en integreret tilgang til at imødekomme de specifikke behov for personer med handicap; opfordrer derfor Kommissionen til nøje at overvåge anvendelsen af de generelle forhåndsbetingelser om ikke-forskelsbehandling og handicap; understreger, at evalueringen skal vurdere tilstrækkeligheden af de planlagte foranstaltninger med hensyn til at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og integration af personer med handicap, især hvad angår adgang til finansiering;

2.  fremhæver i betragtning af det fælles forvaltningssystem for gennemførelse af samhørighedspolitikken behovet for effektiv flerniveaustyring og -koordinering af foranstaltninger i bekæmpelsen af forskelsbehandling; opfordrer indtrængende Den Europæiske Union til at overveje at etablere en interinstitutionel koordinationsmekanisme; understreger, at denne mekanisme bør opbygge kapacitet og sikre udveksling af god praksis mellem de forskellige europæiske institutioner og medlemsstater om handicapvenlig og tilgængelig humanitær bistand, meningsfuld høring og deltagelse af personer med handicap og de organisationer, der repræsenterer dem;

3.  understreger, at personer med handicap står over for en række udfordringer i udøvelsen af deres rettigheder, især på områderne beskæftigelse, boliger og mobilitet; understreger, at de yder et værdifuldt bidrag til samfundet som helhed, herunder som succesfulde iværksættere, der ofte leder små virksomheder, og at dette værdifulde bidrag kan blive endnu større, hvis de arbejds- og iværksætterrelaterede miljøer tilpasses korrekt, hvilket kræver midler fra de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI); opfordrer derfor indtrængende EU til at fastlægge og meddele, hvor mange personer med handicap, der er arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende; minder om, at ifølge den europæiske handicapstrategi 2010-2020 har hver sjette indbygger i EU et handicap, mere end en tredjedel af personer over 75 år har handicap og/eller lider af funktionelle begrænsninger, der i nogen grad hæmmer dem, over 20 % er stærkt hæmmede, og at disse procenttal desuden vil stige, da befolkningen i EU bliver ældre;

4.  anbefaler kraftigt, at medlemsstaterne samt regionale og lokale myndigheder styrker deres indsats på området for fuld ligestilling, forebyggelse af forskelsbehandling og udstødelse af personer med handicap, f.eks. lige adgang til sundhedsydelser for alle, der lider af en form for handicap, herunder personer, der har behov for hjælp eller tjenester af høj kvalitet; anmoder om en evaluering af direktiv 2011/24/EU om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser for så vidt angår tilgængeligheden for personer med handicap, lige adgang til boliger, transport, varer og tjenesteydelser samt til inklusiv erhvervsuddannelse og -beskæftigelse af høj kvalitet og samtidig øge det overordnede kendskab til de forskellige handicap og de tilsvarende behov;

5.  opfordrer Kommissionen til at samarbejde tæt med Parlamentet angående de problematiske områder, der rejses af FN's komité for rettigheder for personer med handicap i sine afsluttende bemærkninger vedrørende Den Europæiske Unions indledende rapport(2); mener, at EU-institutionerne bør tjene som forbillede med hensyn til fortolkningen af konventionen; opfordrer til en omfattende kampagne for at skabe større opmærksomhed i samfundet om FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (UNCPRD) og bekæmpe fordomme mod personer med handicap; opfordrer de medlemsstater, der endnu ikke har ratificeret UNCRPD-konventionen, til at gøre det hurtigst muligt; anmoder Kommissionen om at drøfte udkastet til rapporten om gennemførelsen af konventionen med Parlamentet ved først givne lejlighed;

6.  er af den opfattelse, at ESI-finansiering, især Den Europæiske Socialfond, bør udnyttes til at bekæmpe det store problem med fattigdom og udstødelse af personer med handicap, støtte integration og afinstitutionalisering på en afbalanceret måde og samtidig undgå spredning af institutioner; opfordrer i denne forbindelse til, at nationale planer for afinstitutionalisering omfatter specifikke mål for etablering af pleje i nærmiljøet, varetaget af tilstrækkeligt kvalificerede og uddannede personer, at handicappede får adgang til de samme muligheder som alle andre med hensyn til, hvor de bor og modtager den støtte, de måtte have behov for.

7.  opfordrer indtrængende politiske beslutningstagere på lokalt, regionalt, nationalt plan og EU-plan til at sikre effektiv overvågning af gennemførelsen af de bestemmelser, der er rettet mod ikke-forskelsbehandling, og sørge for, at de europæiske struktur- og investeringsfondes stilles til rådighed og tjener til at støtte lige adgang til alle tjenester, herunder Internettet, for personer med handicap, og sikre lige og tilstrækkelige levevilkår i lokalsamfundene i alle områder (f.eks. landdistrikter og tyndt befolkede områder og byområder) samt til institutioner, der tager sig af dem; bemærker dog, at sociale politikker og deres finansiering fortsat først og fremmest henhører under medlemsstaternes ansvarsområde;

8.  går ind for proaktive foranstaltninger til støtte for beskæftigelsen af handicappede og til tilpasning af omfattende rekrutteringspolitikker; opfordrer de nationale-, regionale- og lokale offentlige institutioner til at foregå med et godt eksempel ved at afstå fra nedskæringer på handicapbetingede former for støtte eller tilskud, styrke erhvervsuddannelse og effektivt håndhæve gennemførelsen af kvoten for handicappede ved at tilbyde skatteincitamenter for arbejdsgiverne; finder det nødvendigt at sikre en uhindret adgang til infrastruktur og alle former for offentlig transport for handicappede; opfordrer endvidere til udarbejdelse af planer for fjernelse af arkitektoniske barrierer for anvendelse af bygninger og offentlige rum ved planlægningen af tiltag, som medfinansieres af ESI-fondene;

9.  opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge, om princippet om ikke-diskrimination og relateret lovgivning overholdes, når ESI-fonde anvendes; understreger, at de organer, som er ansvarlige for at fremme social inklusion og ikke-forskelsbehandling, herunder handicaporganisationer, skal inddrages i partnerskabet under programmeringen og gennemførelsen af de operationelle programmer for at sikre, at der reelt tages hensyn til interesserne og bekymringerne hos personer med handicap; opfordrer indtrængende til anvendelse af ESI-fondene til at overholde minimumsstandarder vedrørende tilgængelighed, transport og boliger for personer med handicap og bemærker, at dette medfører en vigtig og udfordrende opgave især for de lokale og regionale myndigheder;

10.  er af den opfattelse, at digitale værktøjer for handicappede bør udvikles for at fremme integration af sportsfolk med handicap samt platforme for telearbejde og delekontorer og delearbejdspladser; mener desuden, at undervisningens kvalitet og sportsfaciliteter i skolerne bør tilpasses behovene hos børn med handicap, og at der i hver medlemsstat bør indføres en national eller regional strategisk politisk ramme for livslang læring, som indeholder konkrete foranstaltninger til udvikling af færdigheder til personer med handicap;

11.  minder om, at der ikke er noget hierarki for menneskerettigheder, og at forskelsbehandling på grund af handicap skal behandles på samme måde som forskelsbehandling af andre grunde, herunder forskelsbehandling af flere grunde; opfordrer derfor alle involverede parter til at være særlig opmærksom på behovene hos alle, herunder flygtninge med intellektuelle og psykosociale handicap, personer med autismespektrumforstyrrelser og ældre handicappede.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

17.3.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

35

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Rosa D'Amato, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Isabella Adinolfi, Viorica Dăncilă, Elena Gentile, Iliana Iotova, Dimitrios Papadimoulis, Bronis Ropė, Remo Sernagiotto

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Louis Aliot, Sergio Gutiérrez Prieto, Gesine Meissner, Georgi Pirinski

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320.

(2)

FN, konvention om rettigheder for personer med handicap, komité for rettigheder for personer med handicap, afsluttende bemærkninger vedrørende Den Europæiske Unions indledende rapport, 4. september 2015 (CRPD/C/EU/CO/1).


UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (21.4.2016)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om gennemførelse af FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap med særligt henblik på de afsluttende bemærkninger fra FN’s komité for rettigheder for personer med handicap

(2015/2258(INI))

Ordfører for udtalelse: Silvia Costa

FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  minder om, at uafhængighed, integration og adgang til et inklusivt uddannelsessystem, kulturtilbud, samfunds- og kulturaktiviteter, fritidsaktiviteter og sport er rettigheder, som er garanteret i henhold til artikel 19, 24 og 30 i FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap; minder om, at disse rettigheder er beskyttet i henhold til EU’s lovgivning, særligt artikel 21 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, som forbyder forskelsbehandling på grund af handicap og princippet om fuld og effektiv deltagelse og inklusion i samfundslivet (artikel 3 i FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap); anmoder derfor Kommissionen og medlemsstaterne om at forstærke foranstaltninger, der har til formål at sikre, at personer med handicap har effektiv og lige adgang ikke blot til centrale områder som eksempelvis inklusiv kvalitetsuddannelse, kultur og sport, men også til fritidsaktiviteter såsom teater-, sprog- og kunstaktiviteter; anmoder Kommissionen om at indarbejde særlige handicapindikatorer i Europa 2020-strategien for så vidt angår uddannelsesmål;

2.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at uddannelser og erhvervsuddannelser udformes på en sådan måde, at børn og voksne med fysiske eller intellektuelle handicap bliver inkluderet, samtidig med at der tilbydes rådgivning, støtte og individuelle uddannelsesforløb; minder om, at sådanne initiativer er berettigede til støtte fra strukturfondene, Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og Erasmus+;

3.  minder om udkastet fra FN’s komité for rettigheder for personer med handicap til en generel kommentar om artikel 24 (retten til inklusiv uddannelse), som specificerer dens normative indhold, staters forpligtelser, dens forhold til andre bestemmelser i konventionen og dens gennemførelse på nationalt plan;

4.  minder om, at programmer, der er rettet mod unge, bør tage særligt hensyn til unge med handicap;

5.  minder om, at personer med handicap ofte er udelukket fra eller ikke har effektiv adgang til uddannelse og uddannelsesydelser, hvor der er behov for skræddersyede uddannelsesprocesser, der tager hensyn til graden af deres af handicap med henblik på at hjælper dem med at udfolde deres fulde sociale, økonomiske og uddannelsesmæssige potentiale; understreger, at der skal træffes de fornødne foranstaltninger for at sikre, at alle elever med handicap nyder godt af de rimelige tilpasninger, som er nødvendige, for at de kan udnytte deres ret til inklusiv uddannelse af god kvalitet; opfordrer medlemsstaterne og de ansvarlige delegerede regionale og lokale myndigheder til at styrke uddannelsesprogrammer og løbende efteruddannelsesmuligheder for alle relevante aktører, der er involveret i ikkeformelle og uformelle læringsmiljøer, samt disse personers adgang til IKT-infrastrukturer med henblik på at støtte deres arbejde med elever med handicap og bekæmpe fordomme mod personer med handicap, navnlig personer med psykosociale og intellektueller lidelser;

6.  minder om, at sport er et yderst værdifuldt værktøj i forbindelse med social inklusion, da sport giver mulighed for samkvem og opnåelse af sociale færdigheder; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i henhold til artikel 30 i FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap at iværksætte særlige programmer med sigte på at gøre sportsaktiviteter og sportsbegivenheder lettere tilgængelig for personer med handicap; bemærker, at retten til at have fuld adgang til kultur- eller fritidsaktiviteter er en grundlæggende rettighed, og opfordrer i den forbindelse Kommissionen til at forbedre tilgængeligheden af sådanne begivenheder, arrangementer, varer og tjenester, herunder på det audiovisuelle område; bifalder initiativerne til at forsyne audiovisuelle værker og andre værker med passende undertekster eller synstolkning med henblik på at gøre dem tilgængelige for personer med handicap;

7.  anbefaler de europæiske skoler til at gennemføre en politik, hvor ingen afvises på grund af handicap, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at forbedre og ideelt set garantere adgang for alle børn med handicap til inklusiv undervisning og kvalitetsundervisning i europæiske skoler; anbefaler udvikling af individuelle læseplaner, som fastlægges ved skoleårets begyndelse og aftales af skolen, familien og den nationale myndighed i fællesskab; opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at lette anerkendelsen af kvalifikationer for elever med handicap, som er indskrevet i europæiske skoler;

8.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indføre effektive foranstaltninger med henblik på at håndtere segregering og afvisning af elever med handicap i skoler og læringsmiljøer og give dem adgang til fornuftig indkvartering og den støtte, de har behov for, for at gøre det lettere for eleverne at udfolde deres fulde potentiale; fremhæver, at det kun er muligt at opnå lige muligheder, hvis retten til inklusiv uddannelse og erhvervsuddannelse garanteres på alle uddannelsesniveauer og inden for alle former for uddannelse og erhvervsuddannelse, herunder livslang læring, og anerkendelsen af personer med handicaps kvalifikationer derfor garanteres, navnlig kvalifikationer, der er erhvervet via støttende læringsmiljøer, hvor personer med handicap specifikt kan lære kompetencer og færdigheder til at overvinde handicap; påpeger de tekniske og finansielle mangler ved programmerne for specialuddannelse, især i de medlemsstater, der er ramt af krisen, og opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvordan forholdene kan forbedres;

9.  noterer sig det fremskridt, som er gjort med hensyn til regulering af programmer for udveksling af studerende, navnlig Erasmus+, ved at indføre supplerende økonomisk støtte til gavn for mobiliteten af studerende og personale med handicap, og insisterer på, at det er nødvendigt at fortsætte med at træffe særlige foranstaltninger gennem alle aspekter af programmet; anerkender, at studerende med handicap i praksis fortsat møder talrige forhindringer (holdningsmæssige, kommunikationsmæssige, arkitektoniske, informationsmæssige osv.); opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forøge deres engagement i at fremme deltagelse i EU-udvekslingsprogrammer for personer med handicap, og til at forbedre synligheden og gennemsigtigheden af mulighederne for mobilitet; opfordrer endvidere Kommissionen til at fremme udvekslingen af bedste praksis vedrørende adgang til udvekslingsprogrammer for studerende og lærere med handicap;

10.  minder om, at der inden for rammerne af Et Kreativt Europa-delprogrammet "Media" bør være særlig opmærksomhed på projekter, hvori handicapspørgsmålet indgår, og at films og festivalers uddannelsesmæssige magt i denne henseende bør fremhæves;

11.  støtter initiativer med henblik på at gøre samfundet bevidst om de vanskeligheder, som personer med handicap oplever, og gøre personer med handicap mere bevidste om deres potentiale og dét, de kan bidrage med, bl.a. gennem særlige uddannelsesprogrammer i skolerne; fremhæver, at betydningen af FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap i bund og grund ligger i, at den medfører et kulturelt holdningsskift ved at anerkende, at hindringer i det samfundsmæssige og økonomiske miljø er det, der påfører folk handicap, snarere end selve personens handicap;

12.  opfordrer Kommissionen til at vedtage effektive foranstaltninger, som er rettet mod familier, lokalsamfund, fagpersoner og institutioner, med henblik på at forhindre vold mod børn med handicap; bemærker, at skoler spiller en central rolle med hensyn til at fremme social inklusion, og fremhæver behovet for en passende mekanisme, der muliggør inklusion i almindelige skoler, og som også kan sikre, at undervisere og lærere er ordentligt forberedt og uddannet til at genkende og reagere på vold mod børn med handicap;

13.  opfordrer til, at uddannelsessystemerne afholder sig fra at skabe miljøer, hvor eleverne niveaudeles, da dette har en negativ indvirkning på elever med handicap, særligt dem med indlæringsvanskeligheder;

14.  minder om, at børn med handicap og deres familier skal støttes gennem foranstaltninger på et tidligt tidspunkt, tilstrækkelig social støtte og passende lokalsamfundsbaserede tjenester;

15.  opfordrer Kommissionen til at integrere hensyn til handicappede kvinder og piger i sin kommende strategi og sine kommende politikker og programmer for ligestilling mellem kønnene og opfordrer indtrængende medlemsstaterne og Kommissionen til at indarbejde kønsaspektet i uddannelsesprogrammer og -tjenester med henblik på at sikre, uddannelse og udvikling, som inkluderer personer med handicap, samt at styrke kvinder med handicaps reelle medvirken i handicapdialogen; bemærker også, at personer med handicap, som tilhører etniske, sproglige eller religiøse mindretal, ofte er særligt sårbare, idet de er udsat for flere former for forskelsbehandling;

16.  understreger, at personer med handicap må have adgang til information og kommunikation i tilgængelige formater og teknologier, der passer til forskellige slags handicap, heriblandt tegnsprog, Braille, forstørrende og alternativ kommunikation og andre tilgængelige hjælpemidler, metoder og kommunikationsformater efter eget valg, herunder læseletformater og undertekster; opfordrer derfor Kommissionen til at træffe de fornødne foranstaltninger til at håndhæve gennemførelsen af sin lovgivning om adgang til information og kommunikation; anmoder indtrængende Rådet om hurtigst muligt at vedtage afgørelsen om indgåelse af Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til offentliggjorte værker for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde læsehandicappede; opfordrer Rådet og medlemsstaterne til at gennemføre konsekvente og effektive foranstaltninger på linje med bestemmelserne i denne;

17.  bemærker, at der i ungdomsstrategier efter 2018 bør tages højde for behovene hos unge med handicap;

18.  insisterer på vigtigheden af digitale systemer for personer med handicap som et redskab til at lette deres deltagelse på alle samfundslivets områder, og anbefaler at fortsætte med at forske i anvendelsen af velfærdsteknologi i undervisningen; anerkender, at et uforholdsmæssigt højt antal personer med handicap i øjeblikket ikke benytter internettet, og at de er udelukket fra den digitale udvikling og således går glip af information, muligheder, tilegnelse af nye færdigheder og adgang til vigtige tjenester; opfordrer derfor lovgiverne på nationalt plan og EU-plan til at indarbejde bestemmelser om tilgængelighed, når de gennemfører lovgivning om det digitale indre marked, til at indarbejde spørgsmålet om adgang til digitalt indhold i alle relevante politikker, til at igangsætte kurser for "digitale spydspidser" i lokalsamfundene for at tilskynde flere mennesker med handicap til at bruge internettet og til at træffe de fornødne foranstaltninger til bekæmpelse af cyberkriminalitet og cybermobning; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at intellektuelle ejendomsrettigheder ikke udgør en urimelig eller diskriminerende hindring for adgang til kulturelt materiale for personer med handicap, og til at overveje en obligatorisk undtagelse for reglerne om ophavsret i tilfælde, hvor materialer anvendes til gavn for personer med handicap, såfremt denne anvendelse er direkte forbundet med handicappet og er af ikke-kommerciel art, i det omfang det er nødvendigt for det specifikke handicap; opfordrer til, at der anvendes en tværgående tilgang til menneskerettigheder for personer med handicap i alle EU-politikker;

19.  opfordrer Kommissionen til at fortsætte med at arbejde for inklusion af personer med handicap ved at støtte en række græsrodsprojekter og -organisationer finansielt;

20.  anmoder Kommissionen om at iværksætte en kampagne for at gøre folk bevidste om konventionen om rettigheder for personer med handicap, som fokuserer på udveksling af god praksis, i samarbejde med handicaporganisationer, og opfordrer endvidere indtrængende til, at der bliver givet adgang til alt materiale vedrørende kapacitetsopbygning, uddannelse og oplysningstiltag i tilgængelige formater; minder alle EU’s institutioner og organer om vigtigheden af at sikre, at deres informationsportaler er fuldt ud tilgængelige for alle personer med handicap.

21.  fremhæver behovet for at etablere en struktureret dialog mellem Kommissionen, personer med handicap og de organisationer, der repræsenterer disse, med henblik på at inddrage dem aktivt i udviklingen og gennemførelsen af de fremtidige uddannelsespolitikker samt i kultur-, sports- og ungdomsaktiviteter med henblik på opfyldelse af målet om "intet om os uden os"; opfordrer offentlige myndigheder på alle niveauer til at opmuntre til og garantere, at personer med handicap deltager i udformningen af de politikker og programmer, som berører dem;

22.  er af den faste overbevisning, at der snarest muligt bør ske en effektiv tværgående og omfattende revision af EU-lovgivningen med henblik på at harmonisere den fuldstændigt med bestemmelserne i FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap og gennemføre en demokratisk og participatorisk proces, som sigter mod at sikre en direkte og fuldstændig inddragelse af organisationer, der repræsenterer personer med handicap;

23.  minder EU-institutioner og -organer om vigtigheden af at sikre adgangen til udvælgelsesprøver, kurser, faglig efteruddannelse, praktikophold og læreforhold for unge voksne og arbejdstagere med handicap ved hjælp af passende foranstaltninger og eventuelt med støtte af teknologiske hjælpemidler;

24.  fremhæver vigtigheden af systematisk og tæt konsultation mellem organisationer, der repræsenterer personer med handicap, politiske beslutningstagere, repræsentanter for erhvervslivet og andre relevante interessenter i forbindelse med alle nye initiativer, gennemførelse, overvågning og evaluering af politikker og tiltag vedrørende uddannelse, erhvervsuddannelse, kultur, sport og unge;

25.  opfordrer EU til at ratificere den valgfrie protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap, idet den minder om Kommissionens positive forslag fra 2008, som Europa-Parlamentet tilsluttede sig ved sin lovgivningsmæssige beslutning i 2009, og fremhæver, at et stort flertal af EU-medlemsstater indtil videre har underskrevet og ratificeret den;

26.  anerkender, at der, med henblik på at udvikle passende politikker til sikring af, at alle personer med handicap i EU har adgang til inklusiv uddannelse, er behov for sammenlignelige og ensartede EU-data; opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke deres bestræbelser på at indsamle pålidelige statistiske data om deltagelsen af personer med handicap på de forskellige niveauer og i de forskellige typer af uddannelse og erhvervsuddannelse, om deres deltagelse i mobilitetsprogrammer og om, hvor mange personer med handicap der forlader skolen tidligt.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

19.4.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

25

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Mary Honeyball, Dietmar Köster, Zdzisław Krasnodębski


UDTALELSE fra Retsudvalget (24.5.2016)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om gennemførelse af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap med særligt henblik på de afsluttende bemærkninger fra FN's komité for rettigheder for personer med handicap

(2015/2258(INI))

Ordfører for udtalelse: Heidi Hautala

FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A.  der henviser til, at FN's konvention om rettigheder for personer med handicap er den første internationale menneskerettighedstraktat, der er blevet ratificeret af EU;

B.  der henviser til, at EU for første gang er blevet overvåget af et FN-organ i opfyldelsen af sine internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet; der henviser til, at de i 2015 offentliggjorte afsluttende bemærkninger fra FN's komité for rettigheder for personer med handicap sender et vigtigt signal om EU's engagement for lighed og overholdelse af menneskerettighederne;

C.  der henviser til, at FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap er en fælles aftale, og at EU har kompetence på en række områder, men at medlemsstaterne også er forpligtet til at gennemføre konventionen fuldt ud på nationalt plan;

D.  der henviser til det brede spektrum af henstillinger fra FN's komité for rettigheder for personer med handicap, der giver retningslinjer for lovgivningsmæssige og politiske handlinger på de områder, der falder under EU's kompetence;

E.  der henviser til, at nogle medlemsstater, som har ratificeret konventionen om rettigheder for personer med handicap, endnu ikke har oprettet eller udpeget de organer, der skal gennemføre og overvåge konventionen i overensstemmelse med dens artikel 33; der henviser til, at arbejdet i de allerede oprettede organer, navnlig de i artikel 33, stk. 2, omhandlede overvågningsrammer, hæmmes af manglende økonomiske og menneskelige ressourcer og manglen på et solidt retsgrundlag for udpegelsen af dem;

1.  anerkender, at en effektiv individuel klagemekanisme til beskyttelse af de rettigheder, der er omfattet af konventionen, er af største betydning; opfordrer i denne forbindelse Rådet til at ratificere den valgfri protokol hurtigst muligt;

2.  tillægger artikel 33 i konventionen om rettigheder for personer med handicap ("national gennemførelse og overvågning") og artikel 76 og 77 i FN's komités afsluttende bemærkninger den største betydning; glæder sig derfor over FN's komités tilslutning til, at Europa-Parlamentet deltager inden for rammerne af den uafhængige kontrol;

3.  opfordrer Kommissionen til at foretage en omfattende evaluering og revision af EU-lovgivningen og finansieringsprogrammer snarest muligt for at sikre, at den er i fuld overensstemmelse med konventionen om rettigheder for personer med handicap, og at foreslå ændringer til lovgivningen, hvor det er nødvendigt, med konstruktiv inddragelse af personer med handicap og medlemmer af EU's rammer for konventionen om rettigheder for personer med handicap og fastsætte klare målsætninger og frister; understreger i denne forbindelse behovet for at vedtage en omfattende EU-strategi for personer med handicap, herunder en tidsplan, benchmarks og frister;

4.  opfordrer Kommissionen til i lyset af de afsluttende bemærkninger at foreslå en regelmæssig ajourføring af kompetenceerklæringen med formel inddragelse af handicaporganisationer og Europa-Parlamentet;

5.  opfordrer medlemsstaterne til at tildele de i artikel 33, stk. 2, fastsatte overvågningsrammer tilstrækkelige og stabile økonomiske og menneskelige ressourcer til, at de kan udføre deres funktion, idet det sikres, at overvågningsrammerne er uafhængige, at der i deres sammensætning og funktionsmåde tages hensyn til Parisprincipperne vedrørende de nationale menneskerettighedsinstitutioners funktion, jf. artikel 33, stk. 2, i FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap, og at de støttes gennem etablering af et formelt retsgrundlag, som klart fastsætter rammernes rolle og omfang;

6.  opfordrer Kommissionen til at arbejde tæt sammen med andre EU-institutioner, -organer og -agenturer samt med medlemsstaterne om at koordinere en effektiv og konsekvent opfølgning af de afsluttende bemærkninger; anmoder om, at vilkårene for dette samarbejde bliver fastlagt i en strategi for gennemførelsen af FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap;

7.  opfordrer EU og medlemsstaterne til at sikre struktureret og systematisk høring og inddragelse af organisationer, der repræsenterer personer med handicap, når de tager skridt til at gennemføre deres respektive afsluttende bemærkninger;

8.  opfordrer Europa-Parlamentets tjenestegrene til at styrke den interne samordningsmekanisme for gennemførelsen af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, således at den bliver en mekanisme for samtlige parlamentariske udvalg til overvågning og gennemførelse af konventionen med konstruktiv inddragelse af handicaporganisationer;

9.  er bekymret over de vanskeligheder, som personer med handicap stadig støder på med hensyn til adgang til domstolsprøvelse; minder om, at retten til domstolsprøvelse er en grundlæggende rettighed og et væsentligt element i retsstatsprincippet; opfordrer medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger for at sikre fuld adgang til retlige procedurer for personer med handicap og tilpasse procedurerne til dem; mener, at Kommissionen bør overveje at medtage særlige uddannelsesprogrammer om konventionen om rettigheder for personer med handicap i programmet for retlige anliggender for perioden 2014-2020; foreslår, at EU's retsinstanser bør anvende deres interne regler og instrukser på en måde, der letter domstolsprøvelse for personer med handicap, og at de generelle henstillinger fra komitéen for rettigheder for personer med handicap også bør tages i betragtning i retsplejen;

10.  gentager betydningen af, at der findes undtagelser og indskrænkninger af ophavsret og beslægtede rettigheder for personer med handicap; bemærker indgåelsen af Marrakeshtraktaten for at fremme adgangen til offentliggjorte værker for personer, der er blinde eller synshæmmede, og gentager sin overbevisning om, at EU har beføjelse til at indgå denne traktat, uden at ratificeringen gøres betinget af en revision af EU-lovgivningen eller af et tidspunkt for Domstolens afgørelse; understreger endvidere i denne forbindelse nødvendigheden af, at Parlamentet, Kommissionen og medlemsstaterne arbejder sammen for at sikre en hurtig ratifikation af Marrakeshtraktaten;

11.  understreger, at enhver lovgivningsmæssig ændring i forbindelse med ophavsret og beslægtede rettigheder bør give personer med handicap adgang til værker og tjenesteydelser, der er beskyttet af disse rettigheder, i ethvert format; minder om, at Kommissionen står for at fremsætte lovforslag om undtagelser og indskrænkninger af ophavsret og beslægtede rettigheder med henblik på at sikre, at personer med forskellige handicap har adgang til værker og tjenesteydelser, der er beskyttet af disse rettigheder;

12.  beklager, at Rådet ikke accepterede medtagelsen af dokumenter vedrørende handicap inden for rammerne af forordningen om fremme af den frie bevægelighed for borgere og virksomheder gennem en forenkling af accepten af visse offentlige dokumenter i EU;

13.  er bekymret over de seneste forslag fra Rådet om væsentligt at indskrænke anvendelsesområdet af EU-direktivet om tilgængeligheden af websteder, som drives af offentlige organer; er bekymret over, at de undtagelser, som Rådet har foreslået, ikke garanterer, at de 80 millioner personer med handicap og de 150 millioner ældre i EU har samme adgang til det indre digitale marked og til de offentlige tjenesteydelser, der ydes borgerne i EU via internettet, og at man derved krænker retten til lige adgang til oplysninger, jf. FN's konvention om rettigheder for personer med handicap;

14.  gentager behovet for, at medlemsstaterne og Kommissionen træffer konkrete foranstaltninger til at bekæmpe alle former for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af handicap;

15.  opfordrer til en øjeblikkelig genoptagelse af behandlingen af EU-direktivet om ikke-forskelsbehandling, hvor der ikke er sket nogen fremskridt i Rådet siden 2008;

16.  anerkender de mange forskellige måder, hvorpå Haagerkonventionen om international beskyttelse af voksne kan bidrage til at gennemføre og støtte de internationale forpligtelser for parterne i konventionen om rettigheder for personer med handicap; beklager i denne forbindelse, at Kommissionen har undladt at følge op på Parlamentets beslutning af 18. december 2008 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende konsekvenser af retlig beskyttelse af voksne;

17.  glæder sig over Kommissionens offentliggørelse af den europæiske lov om tilgængelighed den 2. december 2015; minder om, at der er brug for en sammenhængende tilgang til tilgængelighed, og at retten til tilgængelighed som anført i artikel 9 i FN's konvention om handicappedes rettigheder skal sikres for personer med alle slags handicap;

18.  opfordrer EU-institutionerne til at revidere deres interne vedtægt og gennemførelsesbestemmelser med henblik på at sikre ansættelse af mere personale og praktikanter med handicap og foretage de nødvendige tilpasninger for at sikre, at ansatte, der har handicap eller plejekrævende familiemedlemmer med handicap, får de samme muligheder som andre ansatte for så vidt angår udøvelse af deres rettigheder;

19.  opfordrer Kommissionen til at revidere EU-institutionernes fælles sygeforsikringsordning, således at den fuldstændigt dækker handicaprelaterede sundhedsbehov i overensstemmelse med konventionen.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

24.5.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Daniel Buda, Angel Dzhambazki

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Jens Nilsson


UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (25.4.2016)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om gennemførelse af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap med særligt henblik på de afsluttende bemærkninger fra FN's komité for rettigheder for personer med handicap

(2015/2258(INI))

Ordfører for udtalelse: Rosa Estaràs Ferragut

FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A.  der henviser til, at der er omkring 80 millioner mennesker med handicap i EU, hvoraf kvinder og piger udgør ca. 46 millioner, dvs. ca. 16 % af den kvindelige befolkning i EU, hvilket gør forekomsten af handicap blandt kvinder i Den Europæiske Union højere end blandt mænd; der henviser til, at kvinder med handicap ofte er ofre for flere forskellige former for forskelsbehandling, idet de står over for betydelige hindringer med hensyn til at udøve deres grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, såsom retten til adgang til uddannelse og beskæftigelse, hvilket kan føre til social isolation og psykiske traumer; der henviser til, at kvinder også er uforholdsmæssigt hårdt ramt af handicap som plejere af familiemedlemmer med handicap;

B.  der henviser til, at det i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap anerkendes, at handicappede piger og kvinder, såvel inden for som uden for hjemmet, er udsat for en større risiko for vold, overgreb og misbrug, forsømmelig eller manglende pleje, dårlig behandling og udnyttelse,

C.  der henviser til, at FN's konvention om rettigheder for personer med handicap understreger behovet for at indarbejde et kønsperspektiv i alle bestræbelser og for at fremme den fulde udøvelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder;

D.  der henviser til, at ligebehandling og positive foranstaltninger og politikker til fordel for handicappede kvinder og mødre til handicappede børn er en grundlæggende rettighed og en moralsk forpligtelse;

E.  der henviser til, at næsten 80 % af alle handicappede kvinder udsættes for psykisk og fysisk vold, og til, at risikoen for, at de udsættes for seksuelle overgreb, er højere end for andre kvinder; der henviser til, at handicappede kvinder og piger udsættes for flere forskellige former for forskelsbehandling;

F.  der henviser til, at der er større sandsynlighed for, at handicappede kvinder og piger bliver udsat for kønsbestemt vold, navnlig vold i hjemmet og seksuel udnyttelse, og til, at det skønnes, at kvinder med handicap har mellem 1,5 og 10 gange større risiko for at blive misbrugt end ikke handicappede kvinder;

G.  der henviser til, at der som følge af demografiske og samfundsmæssige ændringer er en øget efterspørgsel efter husarbejdere og omsorgspersoner, og navnlig efter husarbejdere og omsorgspersoner inden for familien; der henviser til, at pleje af handicappede og plejekrævende personer oftest udføres af kvinder inden for familien, hvilket i mange tilfælde fører til udelukkelse fra arbejdsmarkedet;

H.  der henviser til, at kvinder med handicap, især migranter, er udsat for en større risiko for fattigdom og social udstødelse på grund af flere former for forskelsbehandling;

I.  der henviser til, at beskæftigelsesfrekvensen for kvinder uden handicap ligger på 65 % sammenlignet med 44 % for kvinder med handicap; der henviser til, at handicappede kvinder oftere forskelsbehandles i forhold til handicappede mænd for så vidt angår adgang til beskæftigelse og uddannelse; der henviser til, at arbejdsløsheden blandt handicappede fortsat er uacceptabelt høj; der henviser til, at handicappede kvinder og piger har vanskeligere ved at komme ind på arbejdsmarkedet; der henviser til, at hindringer for mobilitet og større afhængighed af familiemedlemmer og omsorgspersoner skal overvindes for at fremme sådanne kvinders og pigers aktive deltagelse i uddannelse, på arbejdsmarkedet og i samfundets sociale og økonomiske liv;

J.  der henviser til, at lønnet beskæftigelse er af afgørende betydning for at gøre det muligt for handicappede at få en uafhængig tilværelse og støtte deres familie og husholdning; der henviser til, at handicappede kvinder og piger ofte er ofre for underbetaling; der henviser til, at denne sårbare gruppe af mennesker er mere udsat for fattigdom og har større risiko for social udstødelse;

K.  der henviser til, at den økonomiske krise, spareforanstaltninger og nedskæringer i de sociale tjenesteydelser og sundhedsplejen i de fleste af EU's medlemsstater har haft negative konsekvenser for sårbare grupper i EU's befolkning, især for handicappede og deres familier, der er uforholdsmæssigt hårdt ramt af spareforanstaltninger, og særligt handicappede kvinder og piger;

L.  der henviser til, at handicappede børn står over for betydelige hindringer for at kunne gøre brug af deres grundlæggende rettigheder;

M.  der henviser til, at handicappede børn ofte udelukkes fra samfundet, da de til tider bor på institutioner eller andre faciliteter langt fra deres familier;

N.  der henviser til, at handicappede børn har ret til at leve i familien eller i et familiemiljø og til at forvente, at de relevante statslige institutioner varetager børns og deres familiers interesser;

O.  der henviser til, at handicappede børn er mindre tilbøjelige til at gå i skole, og at de derfor har begrænsede muligheder for at opbygge deres menneskelige kapital og derfor har færre beskæftigelsesmuligheder og lavere produktivitet i voksenalderen;

P.  der henviser til, at handicappede har større sandsynlighed for at blive arbejdsløse og generelt tjener mindre, selv når de er i arbejde; der henviser til, at både beskæftigelses- og indkomstresultater forværres i takt med graden af invaliditet;

Q.  der henviser til, at handicappede kan have ekstra udgifter som følge af deres handicap, f.eks. udgifter til lægebehandling eller hjælpemidler eller behov for personlig støtte og bistand, og at de derfor ofte har behov for flere ressourcer for at opnå samme resultater som ikke-handicappede.

R.  der henviser til, at FN’s komité for rettigheder for personer med handicap i sine afsluttende bemærkninger vedrørende Den Europæiske Unions indledende rapport anbefaler, at EU integrerer handicapperspektivet i sine kønsrelaterede politikker og programmer samt kønsperspektivet i sine handicapstrategier, og at EU udvikler positive foranstaltninger, etablerer en overvågningsmekanisme og finansierer dataindsamling og forskning vedrørende handicappede kvinder og piger; der henviser til, at komitéen endvidere anbefaler, at Den Europæiske Union yder effektiv beskyttelse mod vold, misbrug og udnyttelse, at politikken for balance mellem arbejds- og familieliv imødekommer handicappede børns og voksnes behov, herunder deres plejeres, og at der træffes foranstaltninger med henblik på at mindske den høje arbejdsløshed blandt handicappede, hvoraf flertallet er kvinder;

1.  støtter konklusionerne og anbefalingerne fra FN's komité for rettigheder for personer med handicap og understreger, at det er nødvendigt, at EU-institutionerne og medlemsstaterne tager hensyn til handicappede kvinder og piger i deres ligestillingspolitikker, -programmer og -strategier samt til kønsperspektivet i deres handicapstrategier; opfordrer desuden til, at der etableres mekanismer for en regelmæssig gennemgang af de fremskridt, der gøres;

2.  beklager, at den europæiske handicapstrategi for 2010-2020 ikke indeholder et integreret kønsaspekt eller et separat kapitel om en kønsspecifik handicappolitik, selv om handicappede kvinder ofte står i en mere ugunstig situation end handicappede mænd og oftere risikerer fattigdom og social udstødelse;

3.  er bekymret over, at Kommissionens strategiske indsats for ligestilling mellem kvinder og mænd 2016-2019 ikke omfatter handicap, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at afhjælpe denne mangel ved at medtage handicappede kvinder og kvindelige omsorgspersoner i EU's politikker og programmer;

4.  opfordrer medlemsstaterne til at anvende ligestillingsaspektet i politikker og foranstaltninger for kvinder, mænd, piger og drenge med handicap og i gennemførelsen heraf på alle områder, især med hensyn til integration på arbejdspladsen, uddannelse og ikkeforskelsbehandling;

5.  tillægger artikel 33 FN's konvention om rettigheder for personer med handicap ("National gennemførelse og overvågning") og de afsluttende bemærkninger 76 og 77 fra FN’s komité meget stor betydning og glæder sig derfor over, at FN's komité tilslutter sig, at Europa-Parlamentet deltager inden for rammerne af den uafhængige kontrol.

6.  opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle passende politikker og iværksætte foranstaltninger inden for en bred vifte af politikområder, der fremmer en uafhængig tilværelse og fuld integration; opfordrer derfor Kommissionen til at indsamle og formidle ajourførte statistiske data om handicap, opdelt efter alder og køn, med henblik på at overvåge situationen for handicappede i EU;

7.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at alle handicappede har mulighed for at udøve deres ret som EU-borger til fri bevægelighed ved i nuværende og fremtidig lovgivning at sikre lige muligheder, grundlæggende rettigheder, lige adgang til tjenesteydelser og til arbejdsmarkedet og de samme rettigheder og forpligtelser med hensyn til adgang til socialsikring som statsborgerne i den medlemsstat, hvor de er dækket, i overensstemmelse med princippet om ligebehandling og ikkeforskelsbehandling; opfordrer endvidere medlemsstaterne til, for så vidt angår lige adgang til beskæftigelse, fuldt ud at overholde bestemmelserne i EU's omarbejdede direktiv om ligebehandling (2006/54/EF);

8.  fremhæver behovet for at støtte handicappede indvandrerkvinder og -piger med henblik på at udvikle kvalifikationer, som vil give dem mulighed for at opnå passende beskæftigelse;

9.  mener, at handicappede, navnlig kvinder og piger, skal have mulighed for at nyde deres seksualitet lige så frit som mennesker uden handicap, og mener, at handicappede kvinder skal kunne leve som kvinder uden handicap og opfylde deres ønske om at få eller ikke at få børn;

10.  understreger, at handicappede piger og kvinder bør have fuld adgang til seksuelle og reproduktive rettigheder og til seksualundervisning givet af fagfolk, der er eksperter på området; mener derfor, at det er afgørende for handicappede kvinder og piger, at de har fuld adgang til lægebehandling, som imødekommer deres særlige behov, herunder gynækologiske undersøgelser, lægeundersøgelser, familieplanlægning og passende støtte under graviditet; opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at deres nationale offentlige sundhedstjenester omfatter ordentlig adgang til disse ydelser;

11.  bekræfter sit synspunkt om, at behovet for specialiseret støtte, herunder børnepasning, til handicappede kvinder og mænd, sammen med deres familier, skal udfyldes for at sætte dem i stand til at nyde moderskabet og faderskabet fuldt ud;

12.  understreger, at for at opnå en selvstændig og uafhængig tilværelse for handicappede, især for kvinder, er (personlig eller offentlig) bistand et middel, som kan støtte dem og deres familier og give dem mulighed for at få adgang til en arbejdsplads, uddannelses- og erhvervsuddannelsesinstitutioner og støtte dem i forbindelse med graviditet og barsel;

13.  gentager, at der er et presserende behov for at tage fat om spørgsmålet om vold mod handicappede kvinder og piger både i private og i institutionelle miljøer, og opfordrer medlemsstaterne til at oprette støttetjenester, der er tilgængelige for kvinder og piger med alle former for handicap; anbefaler, at EU tilslutter sig Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (Istanbul-konventionen) som endnu et skridt til at bekæmpe vold mod handicappede kvinder og piger;

14.  bemærker med bekymring, at handicappede kvinder og piger, og navnlig ofre for flere former for forskelsbehandling, er mere udsatte for kønsbaseret vold, herunder seksuel vold og/eller seksuel udnyttelse, både i hjemmet og i institutioner; understreger behovet for, at medlemsstaterne indfører lovgivning eller styrker eksisterende lovgivning med henblik på at beskytte handicappede kvinders og pigers rettigheder i tilfælde af kønsbestemt vold, og til at støtte deres helbredelse;

15.  minder om mediernes rolle i repræsentationen af kvinder og piger samt af handicap og bemærker, at manglende synlighed eller udbredelse af stereotyper kan fastholde en situation med fordomme, vold og udstødelse; opfordrer alle EU-institutioner til at igangsætte og støtte oplysningskampagner om FN's konvention om rettigheder for personer med handicap og til at bekæmpe fordomme, diskrimination og hadske overfald mod handicappede, herunder kvinder og piger; mener, at medierne bør, ud over at øge deres synlighed, bestræbe sig på at vise et positivt billede af handicappede kvinder og piger;

16.  minder om betydningen af den grundlæggende ret til deltagelse for handicappede i de politiske processer og beslutningsprocesser vedrørende handicap på alle niveauer, som det understreges i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap; understreger, at handicappede kvinder og piger, herunder fra marginaliserede og sårbare grupper, der er udsat for flere former for forskelsbehandling, skal have mulighed for og sættes i stand til at deltage i beslutningsprocesser med henblik på at sikre, at deres interesser og rettigheder er udtrykt, støttet og beskyttet for reelt at sikre kønsaspektet på græsrodsplan; opfordrer medlemsstaterne til at stille passende tilpassede tjenester og faciliteter til rådighed, som kan styrke deres aktive inddragelse og deltagelse, og til at investere i hjælpemiddelteknologi og fleksible teknologier samt e-integration;

17.  udtrykker sin bekymring over, at nogle medlemsstater anvender de europæiske struktur- og investeringsfonde til at fremme en institutionalisering frem for at udvikle mere rummelige fællesskaber, hvor handicappede kan leve og modtage tilstrækkelig støtte; udtrykker bekymring over, at handicappede, navnlig kvinder, børn og ældre, kan blive ofre for vold og dårlig behandling, navnlig i institutionelle miljøer;

18.  bemærker med bekymring de forskellige former for udstødelse, som skyldes en institutionalisering af handicappede, og hvordan denne diskriminerende behandling yderligere kan fremme fordomme og dårlig behandling inden for de institutionelle rammer og i samfundet som helhed;

19.  anmoder om, at struktur- og investeringsfondene anvendes mere retfærdigt, og at de bruges til at fremme udviklingen af mere inklusive fællesskaber og institutionalisering, når der anmodes om det, således at handicappede kvinder og piger, børn og unge i særdeleshed, i begge tilfælde kan modtage passende støtte og bistand i hele Den Europæiske Union; gentager, at medlemsstaterne skal fremme inklusive og styrkende fællesskaber, som giver mulighed for en passende støtte med hensyn til at overkomme kønsspecifikke hindringer og den diskrimination, som handicappede kvinder og piger står overfor;

20.  er bekymret over den høje arbejdsløshed blandt handicappede, navnlig blandt handicappede kvinder i forhold til andre befolkningsgrupper i EU; opfordrer medlemsstaterne til at fremme og sikre retlige og politiske rammer for, at handicappede kvinder kan deltage på arbejdsmarkedet, herunder personer med skjulte handicap, kroniske lidelser eller indlæringsvanskeligheder;

21.  understreger sociale virksomheders og kooperativers betydning for den sociale og økonomiske inddragelse og styrkelse af handicappede, navnlig handicappede kvinder; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sætte fokus på den sociale økonomi i programmer og politikker for handicappede og på integration af kønsaspektet;

22.  er bekymret over, at opdragelse af børn med handicap først og fremmest er en opgave, der tilfalder kvinder;

23  understreger den værdifulde og økonomisk undervurderede som kvinder, der plejer familiemedlemmer med handicap, spiller;

24.  understreger betydningen af at integrere handicappede piger i almindelige skoler i alle tilfælde, hvor deres handicap er foreneligt med en sådan integration; gentager den vigtige rolle, formel, uformel og ikkeformel uddannelse og livslang læring spiller for at fremme den sociale integration af handicappede kvinder og piger; fremhæver potentialet i kunst- og kultursektoren til at give handicappede kvinder og piger større indflydelse og med hensyn til at tackle fordomme baseret på handicap og diskrimination; bemærker behovet for at støtte inklusive uddannelsesprogrammer, som tackler de hindringer, som personer med indlæringsvanskeligheder står overfor, og som bekæmper specifikke stereotyper, forskelsbehandling og hadforbrydelser;

25.  understreger betydningen af IKT for mobilitet, kommunikation og adgang til offentlige tjenesteydelser; opfordrer derfor medlemsstaterne til aktivt at fremme handicappedes deltagelse, herunder i adgangen til offentlige onlinetjenester;

26.  opfordrer indtrængende EU-institutionerne til at revidere tjenestemandsvedtægten, interne regler og gennemførelsesbestemmelser med henblik på at indføre rummelige ansættelsespolitikker, herunder positive foranstaltninger, for aktivt at øge antallet af medarbejdere og praktikanter med handicap samt for at sikre, at ansatte i EU-institutionerne, der selv har et handicap eller har omsorgskrævende familiemedlemmer med handicap, modtager den fornødne rimelige bistand til at udøve deres rettigheder på lige fod med andre; opfordrer endvidere Kommissionen til at revidere EU-institutionernes fælles sygeforsikringsordning, således at den fuldstændigt dækker handicaprelaterede sundhedsbehov på en måde, der er forenelig med konventionen;

27.  opfordrer Kommissionen til at sikre inklusiv uddannelse i Europaskolerne og, i overensstemmelse med kravene i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap om en tværfaglig bedømmelse af individuelle behov, at handicappede piger ikke udelukkes, og at der foretages passende rimelige tilpasninger;

28.  opfordrer indtrængende Europa-Parlamentet til at styrke den interne samordningsmekanisme for gennemførelsen af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap som en mekanisme for samtlige parlamentariske udvalg til overvågning og gennemførelse af konventionen, og med medarbejdere, der udelukkende arbejder for mekanismen på fuld tid;

29.  opfordrer til en hurtig ratifikation af Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til offentliggjorte værker for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde læsehandicappede, uden at ratificeringen gøres betinget af revisionen af EU-lovgivningen eller af tidspunktet for Domstolens afgørelse; opfordrer Kommissionen til at fremlægge de nødvendige lovgivningsmæssige forslag med henblik på at gennemføre traktaterne fra denne Marrakeshtraktat;

30.  opfordrer Rådet til øjeblikkeligt at genoptage behandlingen af EU-direktivet om ikke-forskelsbehandling, idet der ikke er sket noget fremskridt med dette siden 2008, og til at sikre, at direktivet specifikt adresserer tværgående former for forskelsbehandling baseret på køn og handicap;

31.  opfordrer medlemsstaterne til omgående at intensivere deres bestræbelser på at tilvejebringe tilgængelig administration og tjenester for handicappede på lige fod med andre; understreger, at et selvstændigt liv, social inklusion og deltagelse for handicappede kvinder og piger kun kan opnås, hvis de resterende hindringer fjernes; mener desuden, at generelle oplysninger om tjenester for borgere (f.eks. oplysninger om uddannelse, beskæftigelse, social- og sundhedssektoren) skal tilvejebringes i forskellige former og formater, så de på en enkel og sikker måde er tilgængelige for handicappede;

32.  understreger behovet for, at Rådet fremskynder forslag til direktiv om tilgængeligheden af offentlige organers websteder med henblik på at gøre dokumenter, videofilm og websteder lettere tilgængelige og gøre alternative kommunikationsmidler tilgængelige for handicappede;

33.  glæder sig over Kommissionens offentliggørelse den 2. december 2015 af et forslag til lovgivning om tilgængelighed; minder om, at der er behov for en samlet tilgang til tilgængelighed, og at retten til tilgængelighed som anført i artikel 9 FN's konvention om rettigheder for personer med handicap skal sikres for personer med alle slags handicap.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

19.4.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Maria Arena, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Rosa Estaràs Ferragut, Kostadinka Kuneva, Constance Le Grip, Evelyn Regner, Marc Tarabella

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Marco Zanni


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

30.5.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

41

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Tania González Peñas, Richard Howitt, Dieter-Lebrecht Koch, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Xabier Benito Ziluaga, Rosa D’Amato, Jens Geier, Sylvie Goddyn, Jasenko Selimovic


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

41

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

ENF

PPE

 

S&D

 

 

Verts/ALE

 

Jasenko Selimovic

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Ulrike Trebesius,

Laura Agea, Rosa D'Amato,

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, João Pimenta Lopes,

Mara Bizzotto

David Casa, Danuta Jazłowiecka, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Thomas Mann, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová,

Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Jens Geier, Richard Howitt, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Maria João Rodrigues, Joachim Schuster, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato,

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke,

3

-

ENF

NI

Sylvie Goddyn,Dominique Martin,

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik