Διαδικασία : 2015/2340(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0205/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0205/2016

Συζήτηση :

PV 04/07/2016 - 18
CRE 04/07/2016 - 18

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2016 - 4.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0300

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 803kWORD 361k
13.6.2016
PE 575.116v02-00 A8-0205/2016

σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ

(2015/2340(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Barbara Lochbihler

Συντάκτες γνωμοδότησης (*):

Bodil Valero, Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Catherine Bearder, Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

(*)   Συνδεδεμένες επιτροπές - Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ

(2015/2340(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και όλες τις σχετικές διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού,

–  έχοντας υπόψη το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος (2000) και τα πρωτόκολλά της, ιδίως δε το Πρωτόκολλο για την πρόληψη, καταστολή και δίωξη της εμπορίας προσώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών (2000) και το Πρωτόκολλο κατά της λαθραίας διακίνησης μεταναστών διά ξηράς, θαλάσσης και αέρος (2000),

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των μεταναστών εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους (1990),

–  έχοντας υπόψη το έργο των διεθνών μηχανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ των οποίων ο Ειδικός Εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για την εμπορία ανθρώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών, και άλλοι σχετικοί Ειδικοί Εισηγητές των Ηνωμένων Εθνών, τη διεθνή περιοδική εξέταση και το έργο των σχετικών οργάνων των συμβάσεων των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών για την εμπορία ανθρώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών (2014),

–  έχοντας υπόψη την παγκόσμια έκθεση για την εμπορία ανθρώπων (2014) που εκπόνησε το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος,

–  έχοντας υπόψη τον πρότυπο νόμο των Ηνωμένων Εθνών κατά της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την παροχή συνδρομής στις χώρες προκειμένου να αναθεωρήσουν και να τροποποιήσουν την υφιστάμενη νομοθεσία και να εγκρίνουν νέα νομοθεσία για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (2009),

–  έχοντας υπόψη τις συνιστώμενες αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εμπορία ανθρώπων, οι οποίες υποβλήθηκαν στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο ως προσθήκη στην έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα (UNHCHR) (E/2002/68/Add. 1),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, από τις οποίες διέπεται η εφαρμογή του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών «Προστασία, σεβασμός και επανόρθωση»,

–  έχοντας υπόψη τις βασικές αρχές των Ηνωμένων Εθνών για το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής των θυμάτων εμπορίας,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της UNICEF για την προστασία των παιδιών θυμάτων εμπορίας,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση της ΔΟΕ του 1930 για την καταναγκαστική εργασία (αριθ. 29), το πρωτόκολλο του 2014 στη σύμβαση του 1930 για την καταναγκαστική εργασία, τη σύμβαση του 1957 για την κατάργηση της καταναγκαστικής εργασίας (αριθ. 105) και τη σύσταση του 2014 για την καταναγκαστική εργασία (συμπληρωματικά μέτρα) (αριθ. 203),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση του 1973 για την ελάχιστη ηλικία (αριθ. 138) και τη σύμβαση του 1999 για τις χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας (αριθ. 182),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση της ΔΟΕ του 2011 για τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες (αριθ. 189) σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία για τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ΔΟΕ με τίτλο «Profits and Poverty: The Economics of Forced Labour, 2014» (Κέρδη και φτώχεια: η οικονομία της καταναγκαστικής εργασίας, 2014),

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 5,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/36/ΕΕ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/29/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/23/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο δράσης για την ενίσχυση της εξωτερικής ενωσιακής διάστασης όσον αφορά την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (2009) και τις δύο εκθέσεις για την εφαρμογή του εν λόγω εγγράφου (2011 και 2012),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων (2012-2016),

–  έχοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεση για την υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων (COM(2014)0635),

–  έχοντας υπόψη το έργο του συντονιστή δράσης της ΕΕ κατά της εμπορίας ανθρώπων,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία (2015-2019),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την Ετήσια Έκθεση του 2014 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό(1),

–  έχοντας υπόψη το πλαίσιο δραστηριοτήτων της ΕΕ στους τομείς της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ για την περίοδο 2016-2020,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπόλ του Φεβορυαρίου 2016 με τίτλο «Εμπορία ανθρώπων στην ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη τη συνολική προσέγγιση της μετανάστευσης και της κινητικότητας (GAMM),

–  έχοντας υπόψη το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση, το οποίο εγκρίθηκε στις 13 Μαΐου 2015,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της Συνόδου Κορυφής της Βαλέτα, Νοέμβριος 2015,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (2005),

–  έχοντας υπόψη την πιο πρόσφατη γενική έκθεση δραστηριοτήτων της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (GRETA), στην οποία περιγράφεται η εφαρμογή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (2014),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρωπίνων οργάνων, η οποία είναι ανοικτή προς υπογραφή από τον Μάρτιο του 2015,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής: Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της Κωνσταντινούπολης για την εμπορία οργάνων και τον μεταμοσχευτικό τουρισμό (2008),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΑΣΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά την επιστροφή θυμάτων εμπορίας (2014),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της διακυβερνητικής ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF) (2011),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Χάγης σχετικά με την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σε θέματα διεθνών υιοθεσιών,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση δραστηριοτήτων του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και την παροχή βοήθειας σε ευάλωτους μετανάστες (2012),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ΔΟΜ για την αντιμετώπιση της εμπορίας και της εκμετάλλευσης ανθρώπων σε περιόδους κρίσης (2015),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών (2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0205/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων αποτελεί μια από τις χειρότερες μορφές παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς υποβιβάζει τους ανθρώπους σε εμπορεύματα, παραβιάζει ουσιαστικά και μόνιμα την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των θυμάτων και επηρεάζει ολόκληρες οικογένειες και κοινότητες, ενώ προκαλεί σκόπιμα καταστάσεις ευπάθειας, όπως η φτώχεια ή η απομόνωση·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων ορίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη (Πρωτόκολλο του Παλέρμο) ως η στρατολόγηση, μεταφορά, απόκρυψη ή παραλαβή ατόμων, μέσω απειλής ή χρήσης βίας ή άλλων μορφών εξαναγκασμού, μέσω απαγωγής, απάτης, εξαπάτησης, κατάχρησης εξουσίας ή ευάλωτης θέσης ή μέσω πληρωμής ή ωφελημάτων για την εξασφάλιση της συμφωνίας ατόμου που ασκεί έλεγχο επί άλλου, με σκοπό την εκμετάλλευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ελάχιστο δείγμα μορφών εκμετάλλευσης περιλαμβάνει την καταναγκαστική πορνεία τρίτων ή άλλες μορφές σεξουαλικής ή αναπαραγωγικής εκμετάλλευσης, την καταναγκαστική παροχή εργασίας ή υπηρεσιών, τη δουλεία ή άλλες πρακτικές παρεμφερείς προς τη δουλεία, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής δουλείας με στόχο τη χρήση παιδιών-στρατιωτών, την ειλωτεία ή την αφαίρεση οργάνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται περί απεχθούς πρακτικής, ιδίως όταν τα παιδιά υπόκεινται στη χειρότερη μορφή εκμετάλλευσης από ανθρώπους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος α) του προαιρετικού πρωτοκόλλου στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού σχετικά με την πώληση παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία, ως "εμπορία παιδιών" νοείται «κάθε πράξη ή συναλλαγή με την οποία ένα παιδί μεταβιβάζεται από οποιοδήποτε πρόσωπο ή ομάδα προσώπων σε άλλο πρόσωπο έναντι αμοιβής ή άλλου τιμήματος»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη γενική έκθεση για την εμπορία ανθρώπων (2014) του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC), το 70 % των εντοπισθέντων θυμάτων είναι γυναίκες και κορίτσια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αποτελούν το 79% των θυμάτων που εντοπίζονται και αποτέλεσαν αντικείμενο εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, που αντιστοιχεί στο 53% των μορφών εκμετάλλευσης που εντοπίζονται παγκοσμίως και ότι οι άνδρες αποτελούν το 83% των εντοπισθέντων θυμάτων που αποτέλεσαν αντικείμενο εμπορίας με σκοπό την καταναγκαστική εργασία, που αντιστοιχεί στο 40% των εντοπισμένων μορφών καταναγκαστικής εργασίας παγκοσμίως·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύνθετοι και αλληλένδετοι παράγοντες, όπως οι συστηματικές και διαρθρωτικές διακρίσεις, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η φτώχεια, οι ανισότητες, η διαφθορά, οι βίαιες συγκρούσεις, οι κατασχέσεις γης, η έλλειψη μόρφωσης, η ανεργία και τα δυσλειτουργικά καθεστώτα μετανάστευσης εργατικού δυναμικού, καθιστούν τους ανθρώπους περισσότερο ευάλωτους στην εκμετάλλευση και στην κακοποίηση καθώς διαθέτουν λιγότερες επιλογές και πόρους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων 2012-2016, αναγνωρίζει τη βία κατά των γυναικών ως βασική αιτία της εμπορίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων συνιστά έμφυλο έγκλημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια αποτελούν επίσης ένα σημαντικό ποσοστό των θυμάτων άλλων μορφών εμπορίας ανθρώπων, όταν γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευσης εργαζόμενες καταναγκαστικά ως υπηρετικό προσωπικό ή για την παροχή φροντίδας, στον μεταποιητικό τομέα, την εστίαση ή τις υπηρεσίες καθαριότητας και άλλους τομείς·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων αποτελεί μια από τις πιο επικερδείς δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος, μαζί με το εμπόριο παράνομων ναρκωτικών και όπλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις της ΔΟΕ, τα ετήσια παράνομα κέρδη της καταναγκαστικής εργασίας, μεταξύ άλλων και μέσω της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ανέρχονται σε περίπου 150 δισ. δολάρια ΗΠΑ, ενώ εκτιμάται ότι το 90% των θυμάτων υφίστανται εκμετάλλευση στην ιδιωτική οικονομία και τα δύο τρίτα των κερδών προέρχονται από την εμπορική σεξουαλική εκμετάλλευση, με αποτέλεσμα αυτή να είναι η πλέον επικερδής μορφή εκμετάλλευσης·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων πρέπει να εξεταστεί και να κατανοηθεί τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και σε σχέση με την προοπτική κερδοφορίας της, εφόσον η εκμετάλλευση των γυναικών ιδιαίτερα για σεξουαλικές υπηρεσίες δημιουργείται από τη ζήτηση των υπηρεσιών αυτών και το κέρδος που αποφέρει·

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεπαρκής εφαρμογή του νομικού πλαισίου για την εμπορία ανθρώπων σε εθνικό επίπεδο και η έλλειψη επαρκούς νομικού πλαισίου σε τρίτες χώρες αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων στη δικαιοσύνη είναι από προβληματική έως ανύπαρκτη για την πλειονότητα του παγκόσμιου πληθυσμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές χώρες λιγότερο από το ένα τοις εκατό των εγκλημάτων διώκεται αποτελεσματικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά και η έλλειψη ικανοτήτων εξακολουθεί να αποτελεί μείζον πρόβλημα των αστυνομικών και δικαστικών αρχών σε πολλές χώρες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ευρωπόλ, η γενίκευση της πρόσβασης στο Διαδίκτυο παγκοσμίως έχει καταστήσει δυνατή την όλο και μεγαλύτερη ανάπτυξη της εμπορίας ανθρώπων στο διαδικτυακό περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό ενθαρρύνει νέες μορφές προσέλκυσης και εκμετάλλευσης των θυμάτων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη διακίνηση μεταναστών και στην εμπορία ανθρώπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κυκλώματα διακινητών καταφεύγουν μεταξύ άλλων στο Διαδίκτυο για να διαφημίσουν τις υπηρεσίες τους στους υποψήφιους μετανάστες·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο και η λαθραία διακίνηση ανθρώπων δεν αποτελούν προσωρινά φαινόμενα παροδικού χαρακτήρα αλλά ότι θα συνεχίσουν να παρουσιάζουν αύξηση και τα επόμενα έτη διότι οι εστίες συγκρούσεων, τα καταπιεστικά καθεστώτα ή τα παγκόσμια οικονομικά αδιέξοδα αποτελούν γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη των εγκληματικών δραστηριοτήτων των εμπόρων και των λαθραίων διακινητών ανθρώπων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ροές παράνομης μετανάστευσης αυξάνουν τους κινδύνους εμπορίας ανθρώπων, δεδομένου ότι οι παράτυποι μετανάστες - λόγω της ευάλωτης θέσης τους και της παράνομης κατάστασής τους - αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο κίνδυνο να πέσουν θύματα εμπορίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ των μεταναστών, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος των μεταναστών που φθάνουν στην Ευρώπη, αποτελούν ομάδα στόχο των κυκλωμάτων εμπορίας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων αποτελεί περιφερειακό και παγκόσμιο πρόβλημα, το οποίο είναι αδύνατο να επιλυθεί μόνο σε εθνικό επίπεδο·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο Παγκόσμιο Δείκτη Δουλείας, 35,8 εκατομμύρια άνθρωποι εκτιμάται ότι βρίσκονται παγιδευμένοι σε καταστάσεις σύγχρονης δουλείας παγκοσμίως, πράγμα που σημαίνει ότι η εμπορία ανθρώπων είναι ενδημική από τη φύση της και πλήττει όλα τα μέρη του κόσμου·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παρελθούσες και οι αναδυόμενες τάσεις της εμπορίας ανθρώπων έχουν διάφορες μορφές και διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ περιφερειών καθώς και στο εσωτερικό υποπεριφερειών·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων δεν είναι φαινόμενο μόνο των χωρών που θεωρούνται λιγότερο ανεπτυγμένες αλλά και φαινόμενο που, στην πιο παράνομη μορφή του, πλήττει και αναπτυγμένες χώρες·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη ΔΟΕ, στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού αντιστοιχεί το 56 % του εκτιμώμενου αριθμού θυμάτων καταναγκαστικής εργασίας παγκοσμίως, μεταξύ άλλων και με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, ποσοστό το οποίο αποτελεί μακράν το υψηλότερο παγκοσμίως·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 300 000 παιδιά συμμετέχουν σε ένοπλες συγκρούσεις ανά τον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό της εμπορίας παιδιών στην Αφρική, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως στρατιώτες, είναι το υψηλότερο στον κόσμο·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή το 95 % των εντοπισθέντων θυμάτων είναι ενήλικες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες της Μέσης Ανατολής αποτελούν κατά κύριο λόγο χώρες προορισμού για μετανάστες εργαζόμενους, στις οποίες το σύστημα πατρωνίας (Kafala) συνδέει τους εργαζόμενους με συγκεκριμένο εργοδότη, δημιουργώντας συνθήκες που ευνοούν την κακοποίηση και την εργασιακή εκμετάλλευση και ενίοτε συνιστούν καταναγκαστική εργασία·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις χώρες της ανατολικής γειτονίας της ΕΕ η σεξουαλική εκμετάλλευση αποτελεί την κύρια αιτία της καταγγελλόμενης εμπορίας ανθρώπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συστηματικές διακρίσεις και ο ρατσισμός έχουν ως αποτέλεσμα τα μέλη των κοινοτήτων Ρομά –τόσο άνδρες όσο και γυναίκες– να είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην εμπορία ανθρώπων για διάφορους σκοπούς·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έξι χώρες που εμφανίζουν, αναλογικά με τον πληθυσμό τους, το μεγαλύτερο ποσοστό σύγχρονης δουλείας (όρος που είναι συνυφασμένος με τη δουλεία ανθρώπων), είναι χώρες της Λατινικής Αμερικής (Αϊτή, Σουρινάμ, Γουιάνα, Μεξικό, Κολομβία και Περού)(2)·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, της Ευρωπόλ και των χωρών προέλευσης και διέλευσης των θυμάτων εμπορίας αποτελεί εργαλείο-κλειδί για την καταπολέμηση των κυκλωμάτων εμπορίας ανθρώπων·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει προσδιορίσει διάφορες χώρες και περιφέρειες προτεραιότητας με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση και τη βελτιστοποίηση της συνεργασίας στη λήψη μέτρων κατά της εμπορίας ανθρώπων·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2010 η Επιτροπή διόρισε έναν Συντονιστή Δράσης της ΕΕ κατά της Εμπορίας με σκοπό τη βελτίωση του συντονισμού και της συνοχής μεταξύ, αφενός, των θεσμικών οργάνων, των οργανισμών και των κρατών μελών της ΕΕ και, αφετέρου, των χωρών εκτός ΕΕ και των διεθνών φορέων·

Παγκόσμιες τάσεις στην εμπορία ανθρώπων

1.  καταγγέλλει και αποποιείται ρητώς την εμπορία ανθρώπων, η οποία αποτελεί μια αναπτυσσόμενη βιομηχανία ανθρώπινης δυστυχίας που επηρεάζει όλες τις κοινωνίες και τις οικονομίες με βαθύ και διαρκή τρόπο·

2.  τονίζει ότι η εμπορία ανθρώπων είναι ένα σύγχρονο είδος δουλείας και ένα σοβαρό έγκλημα που αποτελεί μια από τις χειρότερες μορφές παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό σε κοινωνίες οι οποίες βασίζονται στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των δύο φύλων· εκτιμά, επιπλέον, ότι η εμπορία ανθρώπων πρέπει να κατανοηθεί με βάση μια ολιστική προσέγγιση, που δεν θα εστιάζεται μόνο στη σεξουαλική εκμετάλλευση, αλλά επίσης στην καταναγκαστική εργασία, το εμπόριο οργάνων, την καταναγκαστική επαιτεία, τους καταναγκαστικούς γάμους, τα παιδιά στρατιώτες και το εμπόριο βρεφών·

3.   υπενθυμίζει ότι η εμπορία ανθρώπων αποτελεί διεθνικό έγκλημα παγκόσμιου χαρακτήρα και ότι όλα τα μέτρα που αποσκοπούν στην καταπολέμησή της θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα βαθύτερα αίτια και τις παγκόσμιες τάσεις· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία μιας συνεπούς προσέγγισης όσον αφορά την εσωτερική και εξωτερική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων·

4.   αναγνωρίζει ότι η εμπορία ανθρώπων ως οργανωμένο έγκλημα συναντάται τόσο σε διασυνοριακό επίπεδο όσο και εντός των συνόρων, με αποτέλεσμα να απαιτείται η εφαρμογή αυστηρής εσωτερικής νομοθεσίας κατά της εμπορίας ανθρώπων καθώς και η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των χωρών·

5.  εκφράζει τη λύπη του για τη συνεχιζόμενη έλλειψη επαρκούς νομοθεσίας με σκοπό την ποινικοποίηση και την αποτελεσματική καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο·

6.   αποδοκιμάζει, επιπλέον, το μεγάλο χάσμα που υφίσταται μεταξύ της νομοθεσίας και της εφαρμογής της, συμπεριλαμβανομένης αφενός της περιορισμένης ή ανύπαρκτης πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τα θύματα και αφετέρου της μη δίωξης των ενόχων·

7.  εκφράζει ιδίως τη λύπη του για το γεγονός ότι ο εντοπισμός των θυμάτων παραμένει πολύ χαμηλότερος από τις εκτιμήσεις σχετικά με τα άτομα που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας και τα ποσοστά δίωξης παραμένουν εξαιρετικά χαμηλά· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι σε μεγάλο αριθμό θυμάτων εμπορίας δεν παρέχεται επαρκής στήριξη και προστασία ούτε λαμβάνονται μέτρα για την αποκατάσταση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων·

8.   υπενθυμίζει ότι τα θύματα εμπορίας ανθρώπων είναι συχνά «αόρατοι άνθρωποι» στη χώρα όπου γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης αντιμετωπίζουν δυσκολίες που οφείλονται σε πολιτισμικές και γλωσσικές διαφορές και ότι οι παράγοντες αυτοί καθιστούν δυσχερέστερη την καταγγελία των εγκλημάτων των οποίων είναι θύματα· καταγγέλλει ότι οι εν λόγω δυσκολίες είναι ακόμη σοβαρότερες για τις ιδιαίτερα ευάλωτες κατηγορίες θυμάτων, όπως γυναίκες και παιδιά·

9.  τονίζει ότι η ζήτηση για σεξουαλικές υπηρεσίες σε αναπτυγμένες χώρες ενεργοποιεί την πρακτική της εμπορίας ανθρώπων από αναπτυσσόμενες χώρες, θέτοντας άτομα σε ευάλωτη θέση, όπως τις γυναίκες και τα κορίτσια· καλεί τα κράτη μέλη να ποινικοποιήσουν τη γνώση χρήσης των υπηρεσιών θύματος εμπορίας ανθρώπων·

10.  υπενθυμίζει ότι οι ομάδες που δρουν σε διεθνές επίπεδο μεταφέρουν τα θύματα σε πλουσιότερες περιοχές - είτε λαθραία είτε με τη συγκατάθεση των θυμάτων τους τα οποία έχουν εξαπατήσει με ψεύτικες υποσχέσεις- ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες εμφανίζονται στην κορυφή της λίστας, όπου υπάρχουν, ιδίως για τους σκοπούς της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, πελάτες με μεγαλύτερη οικονομική άνεση·

11.   καταγγέλλει ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση Τύπου του επικεφαλής της Ευρωπόλ, περισσότερα από 10 000 ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες έχουν εξαφανιστεί στην Ευρώπη· εφιστά την προσοχή της ΕΕ και των κρατών μελών στο γεγονός ότι πολλά παιδιά εξωθούνται σε κυκλώματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, στην επαιτεία, στην παράνομη και επικερδή αγορά της μεταμόσχευσης οργάνων ή στο δουλεμπόριο·

12.   υπογραμμίζει ότι πρέπει να γίνει κρίσιμος διαχωρισμός μεταξύ των εννοιών της εμπορίας ανθρώπων και της λαθραίας διακίνησης μεταναστών· επισημαίνει, παράλληλα, ότι το λαθρεμπόριο είναι επίσης μεταξύ των δραστηριοτήτων των εγκληματικών δικτύων και του οργανωμένου εγκλήματος και μπορεί να οδηγήσει σε κατάσταση εμπορίας, υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι οι δύο αυτές έννοιες απαιτούν διαφορετική νομική και πρακτική αντιμετώπιση και συνεπάγονται διαφορετικές υποχρεώσεις του κράτους· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να μεριμνήσουν για την κατάρτιση του προσωπικού που είναι επιφορτισμένο με την υποδοχή και την ταυτοποίηση των μεταναστών/αιτούντων άσυλο, μέσω ειδικών προγραμμάτων ευαισθητοποίησης για την ορθή διάκριση μεταξύ της παράνομης μεταφοράς και της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως όσον αφορά την αναγνώριση και την προστασία των παιδιών θυμάτων εμπορίας και των ασυνόδευτων παιδιά που κινδυνεύουν από την εμπορία·

13.  υπενθυμίζει ότι οι μετανάστες έχουν συναινέσει στην παράνομη διακίνηση, η οποία λήγει με την άφιξή τους στον προορισμό τους, αντίθετα με τα θύματα εμπορίας ανθρώπων που υφίστανται εκμετάλλευση μέσω εξαναγκασμού, εξαπάτησης και κακοποίησης, χωρίς καμία δυνατότητα συγκατάθεσης· τονίζει ότι μπορεί επίσης να υπάρξει διασταύρωση αυτών των δύο φαινομένων, λόγω του κινδύνου που υπάρχει να υποχρεώσουν οι εγκληματικές ομάδες που διακινούν πρόσφυγες και άλλους μετανάστες στην ΕΕ σε εκμετάλλευση ως θύματα εμπορίας, ιδίως ασυνόδευτους ανηλίκους και γυναίκες που ταξιδεύουν μόνες τους· παροτρύνει τις αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη να δώσουν προσοχή σε αυτή την επικάλυψη κατά την υλοποίηση των δράσεων αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας και επιβολής του νόμου·

14.   διαπιστώνει ότι το διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιούνται σε ολοένα μεγαλύτερο βαθμό από εγκληματικά δίκτυα για την προσέλκυση και εκμετάλλευση των θυμάτων· καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΕ και τα κράτη μέλη κατά την προσπάθειά τους για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων να επενδύσουν δεόντως στην τεχνολογία και την εμπειρογνωμοσύνη με σκοπό τον προσδιορισμό, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της κατάχρησης του διαδικτύου από εγκληματικά δίκτυα, τόσο για την προσέλκυση των θυμάτων όσο και για την παροχή υπηρεσιών που αποβλέπουν στην εκμετάλλευση αυτών·

15.  αναγνωρίζει τη σημασία και τον ρόλο των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην εμπορία ανθρώπων και ότι ενώ η τεχνολογία χρησιμοποιείται για να διευκολυνθεί η προσέλκυση και εκμετάλλευση των θυμάτων, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων· θεωρεί ότι πρέπει να πραγματοποιηθούν περισσότερες έρευνες που να εστιάζουν στον ρόλο των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών σε σχέση με την εμπορία ανθρώπων·

16.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τη χρήση του Διαδικτύου στο πλαίσιο της εμπορίας ανθρώπων και ειδικότερα όσον αφορά τη διαδικτυακή σεξουαλική εκμετάλλευση· ζητεί να ενισχυθεί η καταπολέμηση της διαδικτυακής εμπορίας ανθρώπων από την Ευρωπόλ στο πλαίσιο της μονάδας της ΕΕ για την αναφορά διαδικτυακού περιεχομένου, με στόχο την ανίχνευση, την επισήμανση και την απόσυρση του διαδικτυακού περιεχομένου που αφορά θέματα εμπορίας ανθρώπων·

17.  ζητεί από την Επιτροπή να προσαρμόσει τη συνεργασία της με τις τρίτες χώρες ώστε να ληφθούν υπόψη τα νέα δεδομένα ανάπτυξης της εμπορίας ανθρώπων μέσω του Διαδικτύου· ζητεί από την Επιτροπή και την Ευρωπόλ να εξετάσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών οργανισμών καταπολέμησης της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο (ιδίως στο πλαίσιο της Ευρωπόλ) και των οργανισμών τρίτων χωρών· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να εξετάσει επίσης κάθε πρόσφορη συνεργασία με τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών για την ανίχνευση και την καταπολέμηση του διαδικτυακού περιεχομένου που σχετίζεται με την εμπορία ανθρώπων· ζητεί από την Επιτροπή να τηρεί το Κοινοβούλιο δεόντως ενήμερο·

Η οικονομία της εμπορίας ανθρώπων

18.   καταγγέλλει το γεγονός ότι η εμπορία ανθρώπων αποτελεί άκρως κερδοφόρα επιχείρηση και ότι τα έσοδα από την εν λόγω εγκληματική δραστηριότητα επαναδιοχετεύονται σε μεγάλο βαθμό στην παγκόσμια οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα· καταγγέλλει ότι στην εμπορία ανθρώπων δραστηριοποιούνται οι ισχυρότερες και πιο καλά διαρθρωμένες διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες έχουν αναπτύξει πραγματικό διεθνές εγκληματικό δίκτυο αποτελούμενο από παρακλάδια· καλεί όλα τα κράτη και τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό να επιδιώξουν να μετατρέψουν την εμπορία ανθρώπων από επιχείρηση «χαμηλού κινδύνου/υψηλής απόδοσης» σε επιχείρηση «υψηλού κινδύνου/χαμηλής απόδοσης»·

19.   είναι της άποψης ότι οι οικονομικές έρευνες με τις οποίες εντοπίζονται, κατάσχονται και ανακτώνται περιουσιακά στοιχεία εγκληματικής προέλευσης, καθώς και τα μέτρα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων· υπενθυμίζει ότι υπάρχει ανάγκη για περισσότερα στοιχεία και μεγαλύτερη εστίαση στις ενέργειες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η χρήση μέτρων για τη συλλογή, ανάλυση και ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών με σκοπό τη στήριξη των ποινικών ερευνών στον τομέα της εμπορίας ανθρώπων παραμένει περιορισμένη και συχνά δυσχεραίνει την πλήρη ενσωμάτωση των οικονομικών ερευνών στις υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν τη συνεργασία, τον συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών με τις τρίτες χώρες με σκοπό τον εντοπισμό και την κατάσχεση των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες· ζητεί τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία να χρησιμοποιούνται για τη στήριξη και την αποζημίωση των θυμάτων της εμπορίας·

20.   καλεί τις κυβερνήσεις να ασκούν δέουσα επιμέλεια για την καταπολέμηση της διαφθοράς, η οποία συμβάλλει στην εμπορία ανθρώπων, και να μεριμνούν για τον εντοπισμό και την εξάλειψη της συμμετοχής ή συνέργειας του δημόσιου τομέα στην εμπορία ανθρώπων, διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων ότι τα άτομα που εργάζονται στον δημόσιο τομέα θα λαμβάνουν κατάρτιση για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων· και θα διαθέτουν εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές που θα τους βοηθούν στον χειρισμό ύποπτων υποθέσεων·

21.   υπενθυμίζει ότι οι παραβιάσεις που σχετίζονται με προσλήψεις φαίνεται να επηρεάζουν και να ανθούν σε πολλές χώρες και περιοχές ανά τον κόσμο και συνδέονται στενά με την εμπορία ανθρώπων, είτε με την άμεση εμπλοκή των γραφείων πρόσληψης στην εμπορία ανθρώπων μέσω της εφαρμογής παραπλανητικών ή καταναγκαστικών πρακτικών πρόσληψης είτε με τη διευκόλυνση της εργασιακής εκμετάλλευσης καθώς ζητούνται υψηλές προμήθειες, με αποτέλεσμα ιδίως οι μετανάστες και οι εργαζόμενοι χαμηλής ειδίκευσης να καθίστανται ευάλωτοι ή εξαρτώμενοι·

22.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενισχύσουν τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες προκειμένου να ερευνώνται όλα τα στάδια της εμπορίας ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου του σταδίου πρόσληψης, να βελτιώσουν την ανταλλαγή πληροφοριών και να διεξαγάγουν επιχειρήσεις πρόληψης, (οικονομικές) έρευνες και διαδικασίες δίωξης· καλεί όλα τα κράτη να βελτιώσουν την εποπτεία και το ρυθμιστικό πλαίσιο των γραφείων εύρεσης εργασίας·

23.  θεωρεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει έγκυρη συναίνεση όταν υπήκοος τρίτης χώρας απομακρύνεται από τη χώρα της/του για να μεταβεί στην ΕΕ (ή όταν υπήκοος της ΕΕ μεταφέρεται σε άλλο κράτος μέλος) με σκοπό την εκπόρνευση, άλλη μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή την καταναγκαστική εργασία·

24.  Θεωρεί ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ενθαρρύνουν το διάλογο και τις εταιρικές σχέσεις πολλών ενδιαφερομένων ώστε να έρθουν σε επαφή οι επιχειρήσεις, οι ειδικοί στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και οι ΜΚΟ και να διεξαγάγουν από κοινού δράσεις κατά της εμπορίας ανθρώπων και για να εξασφαλίσουν τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των βασικών εργασιακών δικαιωμάτων τους· καλεί τις κυβερνήσεις να εφαρμόσουν νομικά μέτρα που θα διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων της αλυσίδας εφοδιασμού και ζητεί από τις εταιρείες να δημοσιοποιούν τις προσπάθειες που καταβάλλουν για να εξαλείψουν την ανθρώπινη εμπορία από τις αλυσίδες εφοδιασμού τους· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εμπλακούν ενεργά με τις δραστηριότητες εθνικών και διεθνών εταιρειών ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει εμπορία ανθρώπων κατά μήκος ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού τους, μεταξύ άλλων για συνδεδεμένες εταιρείες και υπεργολάβους·

25.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στις διαπραγματεύσεις της ανοικτής διακυβερνητικής ομάδας εργασίας για την κατάρτιση μιας διεθνούς νομικά δεσμευτικής πράξης για τις διεθνικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και να εφαρμόσουν τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Διάφορες μορφές εκμετάλλευσης

26.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για την καταπολέμηση της καταναγκαστικής εργασίας σε βιομηχανίες της ΕΕ στο εξωτερικό, και σε σχέση με τις τρίτες χώρες, εφαρμόζοντας και επιβάλλοντας εργασιακά πρότυπα και στηρίζοντας τις κυβερνήσεις στη θέσπιση εργατικής νομοθεσίας που παρέχει ελάχιστα πρότυπα προστασίας στους εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών εργαζομένων, και να διασφαλίσουν ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες θα τηρούν τα πρότυπα αυτά· προτρέπει τις κυβερνήσεις να αναλάβουν την ευθύνη της επιβολής των εργατικών νομοθεσιών, της δίκαιης μεταχείρισης όλων των εργαζομένων, εξασφαλίζοντας ίδια δικαιώματα σε όλους τους εργαζομένους ανεξαρτήτως της εθνικότητας ή της καταγωγής τους εξαλείφοντας τη διαφθορά· απευθύνει έκκληση για περαιτέρω διεθνή συνεργασία για την ενίσχυση πολιτικών για τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού και την εκπόνηση και εφαρμογή καλύτερης ρύθμισης των γραφείων πρόσληψης·

27.  ζητεί να αυξηθεί, σε παγκόσμιο επίπεδο, η συμμόρφωση με τα βασικά εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα της ΔΟΕ σε όλα τα στάδια, μεταξύ άλλων, μέσω της ενίσχυσης των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και των επιθεωρήσεων εργασίας· ζητεί επίσης να επικυρωθεί και να εφαρμοστεί η σύμβαση της ΔΟΕ του 2011 για τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες (αριθ. 189) και να μετουσιωθούν οι διατάξεις της σε εθνική νομοθεσία, μεταξύ άλλων, για τους οικιακούς βοηθούς σε νοικοκυριά διπλωματών·

28.  τονίζει ότι η σαφής σύνδεση μεταξύ της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και της πορνείας, επιτάσσει τη λήψη μέτρων προκειμένου να σταματήσει η ζήτηση για πορνεία·

29.  επισημαίνει ότι τα θύματα καταναγκαστικής πορνείας στα περισσότερα κράτη μέλη είναι δύσκολο να έχουν πρόσβαση σε ψυχολογική στήριξη και ότι, ως εκ τούτου, αναγκάζονται να καταφύγουν σχεδόν αποκλειστικά σε φιλανθρωπικές οργανώσεις· ζητεί, συνεπώς, καλύτερη υποστήριξη των εν λόγω οργανώσεων και καλεί τα κράτη μέλη να περιορίσουν τα εμπόδια στην πρόσβαση σε ψυχολογική στήριξη·

30.  υπογραμμίζει ότι οι καταναγκαστικοί γάμοι μπορούν να θεωρηθούν μορφή εμπορίας ανθρώπων, εφόσον περιλαμβάνουν στοιχείο εκμετάλλευσης του θύματος και καλεί όλα τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη, στον ορισμό της εμπορίας ανθρώπων, τη διάσταση αυτή· υπογραμμίζει ότι η εκμετάλλευση μπορεί να είναι σεξουαλική (συζυγικός βιασμός, εξαναγκασμός σε πορνεία και πορνογραφία) ή οικονομική (οικιακή εργασία, καταναγκαστική επαιτεία) και ότι ο καταναγκαστικός γάμος μπορεί να είναι ο τελικός σκοπός της εμπορίας (πώληση του θύματος ως συζύγου ή σύναψη γάμου κατόπιν πίεσης)· υπενθυμίζει τον διακρατικό χαρακτήρα που μπορεί να λάβει ο καταναγκαστικός γάμος· ζητεί, συνεπώς, από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι αρμόδιες για τη μετανάστευση εθνικές αρχές είναι επαρκώς καταρτισμένες ως προς το θέμα του καταναγκαστικού γάμου που εντάσσεται στο πλαίσιο της εμπορίας ανθρώπων· καλεί επιπλέον την Επιτροπή να ενισχύσει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών στον τομέα αυτόν·

31.  καταδικάζει την πρακτική της εμπορίας ανθρώπων για καταναγκαστική παρένθετη μητρότητα ως παραβίαση των δικαιωμάτων των γυναικών και των δικαιωμάτων του παιδιού· σημειώνει ότι η ζήτηση προέρχεται από τις αναπτυγμένες χώρες και αποβαίνει σε βάρος ευάλωτων και φτωχών ανθρώπων που συνήθως ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες, και καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις επιπτώσεις των δικών τους περιοριστικών πολιτικών αναπαραγωγής·

32.   επιμένει τα παιδιά θύματα εμπορίας να αναγνωρίζονται ως τέτοια και να αποδίδεται πάντα ύψιστη σημασία στο βέλτιστο συμφέρον, τα δικαιώματα και τις ανάγκες τους· ζητεί να παρέχεται τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα νομική, σωματική, συναισθηματική και ψυχολογική στήριξη και προστασία και να λαμβάνονται μέτρα για τη διευκόλυνση της οικογενειακής επανένωσης, κατά περίπτωση και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, ή να λαμβάνονται μέτρα για την κατάλληλη κηδεμονία·

33.  υπενθυμίζει ότι η εμπορία παιδιών συχνά οδηγεί σε περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης, πορνείας, καταναγκαστικής εργασίας ή αφαίρεσης οργάνων και εμπορίας ανθρώπων και τονίζει ότι καμία πιθανή συναίνεση για την εκτέλεση εργασίας ή υπηρεσιών δεν θα πρέπει να θεωρείται έγκυρη για παιδιά που είναι θύματα εμπορίας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο συχνά αντιμετωπίζονται ως παραβάτες ή παράτυποι μετανάστες από τους υπαλλήλους επιβολής του νόμου οι οποίοι δεν λαμβάνουν συστηματικά υπόψη τους δείκτες εμπορίας ανθρώπων για την ταυτοποίηση των θυμάτων·

34.  εκτιμά ότι είναι απαραίτητο, όσον αφορά τους ασυνόδευτους ανηλίκους, να επιτευχθεί καλύτερη και πιο προορατική ταυτοποίηση των παιδιών θυμάτων εμπορίας, ιδίως στα μεθοριακά σημεία διέλευσης και στα κέντρα υποδοχής, καθώς και ισχυρότερη πολυτομεακή συνεργασία προκειμένου να διασφαλιστεί η προάσπιση των βέλτιστων συμφερόντων του παιδιού· κρίνει απαραίτητη την ενίσχυση των συστημάτων κηδεμονίας στα κράτη μέλη, ώστε τα ασυνόδευτα και αποχωρισμένα από την οικογένειά τους παιδιά να μην πέφτουν στα χέρια οργανώσεων εμπορίας ανθρώπων·

35.   ζητεί την ενίσχυση των εθνικών συστημάτων κηδεμονίας για παιδιά στην Ευρώπη, στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων η οποία αναγνωρίζει τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι κηδεμόνες στην προστασία των παιδιών από το κακό·

36.   παροτρύνει την ΕΕ να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση του φαινομένου των παιδιών στρατιωτών, κυρίως μέσω της στήριξης των κυβερνήσεων για την αντιμετώπιση του ζητήματος και των τοπικών ομάδων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται επί τόπου, να θεσπίσουν μέτρα για να αποτρέψουν τη μελλοντική στρατολόγηση και χρήση παιδιών στρατιωτών σε ένοπλες συγκρούσεις, να στηρίξουν την ανάπτυξη νομοθεσίας για την προστασία των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της ποινικοποίησης της στρατολόγησης και της χρήσης παιδιών, και να διαθέσουν πόρους για τη δημιουργία ανθεκτικότητας και την ενίσχυση προστατευτικών περιβαλλόντων για παιδιά· καλεί την ΕΕ να παροτρύνει τις τρίτες χώρες να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τα σχετικά διεθνή πρότυπα, συμπεριλαμβανομένου του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη·

37.  τονίζει ότι τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να θεωρούνται ευάλωτα θύματα εμπορίας ανθρώπων· επισημαίνει ότι τα θύματα εμπορίας ανθρώπων ενδέχεται να αναπτύξουν αναπηρίες λόγω κακοποίησης στα χέρια του διακινητή τους, ενώ εναλλακτικά ένα άτομο με αναπηρία μπορεί να στοχοποιηθεί από διακινητή λόγω της ευάλωτης κατάστασής του·

38.   επικροτεί το γεγονός ότι στην οδηγία 2011/36/ΕΕ συμπεριλήφθηκε η καταναγκαστική επαιτεία στις μορφές εμπορίας ανθρώπων· παροτρύνει τα κράτη μέλη να εναρμονίσουν την εθνική νομοθεσία τους και καλεί τις κυβερνήσεις των τρίτων χωρών να θεσπίσουν και να επιβάλουν σχετικές νομικές διατάξεις· καταδικάζει οποιαδήποτε ποινικοποίηση των θυμάτων καταναγκαστικής επαιτείας και απευθύνει έκκληση για την πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης και στέγαση· εμμένει στην ανάγκη κατάρτισης των αστυνομικών και λοιπών υπαλλήλων όσον αφορά τον ορθό εντοπισμό και την παραπομπή προκειμένου να εξασφαλίζεται η επαρκής συνδρομή των θυμάτων αναγκαστικής επαιτείας· υπογραμμίζει ότι πολλά από τα θύματα προέρχονται από φτωχά και περιθωριοποιημένα περιβάλλοντα· ζητεί τα μέτρα πρόληψης να εστιάζουν στη μείωση της ευάλωτης θέσης των ομάδων κινδύνου, δίνοντας καταρχάς έμφαση στην εκπαίδευση ή επαγγελματική ένταξη, καθώς και στην αύξηση του αριθμού των καταφυγίων και των χώρων παροχής βοήθειας για τα ευάλωτα άτομα·

39.  τονίζει ότι το Πρωτόκολλο του Παλέρμο του ΟΗΕ απαιτεί την ποινικοποίηση της καταναγκαστικής εργασίας ως μορφής εμπορίας ανθρώπων· προτρέπει τις κυβερνήσεις να μεριμνήσουν για την επιβολή της νομοθεσίας και να εξασφαλίσουν την τιμωρία όλων όσοι επωφελούνται από την καταναγκαστική εργασία·

40.  επισημαίνει την ανάπτυξη μιας νέας μορφής εμπορίας ανθρώπων που συνίσταται στην εμπορία ανθρώπων για καταβολή λύτρων μέσω της χρήσης πρακτικών σκληρών βασανιστηρίων· επισημαίνει ότι αυτή η νέα μορφή εμπορευματοποίησης των ανθρώπων χαρακτηρίζεται από εκβιασμό, ξυλοδαρμούς και βιασμό ως μέσα εξαναγκασμού των οικογενειών και των συγγενών που ζουν εντός και εκτός της ΕΕ να πληρώσουν τις οφειλές·

41.  καταδικάζει τις παράνομες δραστηριότητες στο πλαίσιο της εμπορίας ανθρώπινων οργάνων, ιστών και κυττάρων, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης εμπορίας κυττάρων του αναπαραγωγικού συστήματος (ωαρίων, σπέρματος), εμβρυικού ιστού και κυττάρων και βλαστοκυττάρων ενηλίκων ή εμβρύων·

42.  τονίζει ότι, σύμφωνα με έκθεση της οργάνωσης Global Financial Integrity, η εμπορία ανθρωπίνων οργάνων είναι μία από τις δέκα πιο επικερδείς παράνομες δραστηριότητες στον κόσμο, που δημιουργεί κέρδη από 600 εκατ. δολάρια ΗΠΑ έως 1,2 δισ. δολάρια ΗΠΑ ετησίως και εκτείνεται σε πολλές χώρες· τονίζει επιπλέον ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, άνθρωποι κάθε ηλικίας μπορούν να αποτελέσουν στόχο, όμως ιδιαίτερα ευάλωτοι είναι οι μετανάστες, οι άστεγοι και οι αναλφάβητοι·

43.  τονίζει ότι η οικονομική στασιμότητα, τα νομοθετικά κενά και οι ανεπάρκειες στην επιβολή του νόμου στις αναπτυσσόμενες χώρες, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση και τη βελτίωση της τεχνολογίας των επικοινωνιών, δημιουργούν το τέλειο πλαίσιο για τις εγκληματικές δραστηριότητες στον τομέα της παράνομης εμπορίας οργάνων· επισημαίνει ότι η έλλειψη οικονομικών ευκαιριών αναγκάζει τους ανθρώπους να εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις που σε διαφορετική περίπτωση θα θεωρούσαν επικίνδυνες ή αξιόμεμπτες, ενώ η ανεπαρκής επιβολή του νόμου επιτρέπει στα κυκλώματα εμπορίας να δραστηριοποιούνται χωρίς να φοβούνται ότι θα υποστούν διώξεις·

44.  τονίζει ότι η αγορά ανθρωπίνων οργάνων, ιστών και κυττάρων είναι παράνομη· επισημαίνει ότι τα άτομα που είναι θύματα εμπορίας με σκοπό την αφαίρεση οργάνων αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα, ότι συχνά δεν έχουν συνείδηση των μακροπρόθεσμων εξουθενωτικών ιατρικών συνεπειών της αφαίρεσης οργάνων και της έλλειψης μετεγχειρητικής περίθαλψης, καθώς και των ψυχολογικών επιπτώσεων της επέμβασης· ζητεί την ανάληψη καλύτερα στοχευμένων πρωτοβουλιών ευαισθητοποίησης για να δοθεί έμφαση στις επιβλαβείς συνέπειες της πώλησης οργάνων, ιδίως μεταξύ των φτωχότερων και των πλέον ευάλωτων ατόμων που μπορεί να θεωρούν ότι αξίζει να πληρώσουν το τίμημα της πώλησης των οργάνων τους προκειμένου να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση·

45.  καλεί την Επιτροπή να καταδικάσει την εμπορία ανθρώπων με σκοπό την αφαίρεση οργάνων και να υιοθετήσει σαφή στάση απέναντι στο λαθρεμπόριο οργάνων, ιστών και κυττάρων· καλεί την ΕΕ να ενθαρρύνει τους ευρωπαϊκούς ιατρικούς συλλόγους και οργανισμούς μεταμόσχευσης να αναπτύξουν κώδικα δεοντολογίας για τους επαγγελματίες του κλάδου υγείας και τα κέντρα μεταμόσχευσης σχετικά με τον τρόπο απόκτησης οργάνων προς μεταμόσχευση στο εξωτερικό και τη διαδικασία φροντίδας μετά τη μεταμόσχευση· επισημαίνει ότι τα άτομα των πλέον φτωχών κοινοτήτων του κόσμου διατρέχουν ιδιαίτερα μεγάλο κίνδυνο να καταστούν θύματα της παράνομης εμπορίας οργάνων·

46.  ζητεί να επικυρωθεί και να εφαρμοστεί η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρωπίνων οργάνων· ζητεί από την ΕΕ να καλέσει τις κυβερνήσεις των τρίτων χωρών να κινήσουν νομικές διαδικασίες κατά επαγγελματιών του κλάδου της υγείας, νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών που δραστηριοποιούνται στην παράνομη και επικερδή αγορά της μεταμόσχευσης οργάνων·

47.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν περαιτέρω προσπάθειες εκ μέρους της ιατρικής κοινότητας, με στόχο την βελτίωση τω προσπαθειών καταπολέμησης αυτής της μορφής εμπορίας, ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν την εμπορία και παρέχοντας υποχρεωτική κατάρτιση·

48.  επισημαίνει τη σημασία της πρόληψης και της πολυτομεακής και πολυεπιστημονικής προσέγγισης στην αντιμετώπιση της παράνομης εμπορίας ανθρωπίνων οργάνων, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων για αφαίρεση οργάνων που έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο πρόβλημα· ζητεί την ανάληψη καλύτερα στοχευμένων πρωτοβουλιών ευαισθητοποίησης για να δοθεί έμφαση στις επιβλαβείς συνέπειες της πώλησης οργάνων και για την καλύτερη ενημέρωση των θυμάτων σχετικά με τους σωματικούς και ψυχολογικούς κινδύνους, ιδίως μεταξύ των φτωχότερων και των πλέον ευάλωτων από άποψη ανισότητας και φτώχειας ατόμων που μπορεί να θεωρούν ότι αξίζει να πληρώσουν το τίμημα της πώλησης των οργάνων τους προκειμένου να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση· τονίζει ότι οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης θα πρέπει να αποτελούν υποχρεωτικό στοιχείο τόσο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) όσο και της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ·

49.  επισημαίνει τη σημασία που προσλαμβάνει ο ρόλος των γιατρών, νοσοκόμων και λοιπού ιατρικού προσωπικού, οι οποίοι αποτελούν, στο πλαίσιο του επαγγέλματός τους, το μοναδικό σημείο επαφής με τα θύματα όταν αυτά βρίσκονται σε αιχμαλωσία, και διαδραματίζουν ρόλο κλειδί στην πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι εν λόγω ευκαιρίες δεν αξιοποιούνται επί του παρόντος· επισημαίνει την ανάγκη εκπαίδευσης της ιατρικής κοινότητας ως προς την αναγνώριση των ενδείξεων της εμπορίας ανθρώπων και τις διαδικασίες αναφοράς, με σκοπό την καλύτερη υποστήριξη των θυμάτων και τον καθορισμό αυστηρών κυρώσεων για συμμετοχή στην παράνομη εμπορία ανθρώπινων οργάνων·

50.  ενθαρρύνει την εφαρμογή, σε διάφορες χώρες ή καθεστώτα, προγραμμάτων τεκμαιρόμενης συναίνεσης στο πλαίσιο των οποίων οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν απευθείας σε μητρώο δωρητών οργάνων αφού ολοκληρώσουν ορισμένες διοικητικές διαδικασίες, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό την εξάρτηση των ασθενών από τη μαύρη αγορά και αυξάνοντας παράλληλα την ποσότητα των διαθέσιμων οργάνων, έτσι ώστε να μειωθεί το οικονομικό κόστος των μεταμοσχεύσεων αλλά και η ανάγκη για ιατρικό τουρισμό·

51.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να αποτρέψουν τον «μεταμοσχευτικό τουρισμό» εγκρίνοντας μέτρα που αυξάνουν τη διαθεσιμότητα των νομίμως προμηθευόμενων οργάνων, με στόχο την καλύτερη πρόληψη της παράνομης εμπορίας ανθρωπίνων οργάνων και την εφαρμογή διαφανούς συστήματος που θα επιτρέπει την καλύτερη ανιχνευσιμότητα των μεταμοσχευμένων οργάνων, διασφαλίζοντας παράλληλα την ανωνυμία του δότη· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για να προωθήσει τη συμμετοχή των κρατών μελών της ΕΕ σε συνεργατικές συμπράξεις όπως η Eurotransplant και η Scandiatransplant·

52.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν την εμπορία και την υγεία είναι περιορισμένα, ιδίως όσον αφορά τη διανοητική και την ψυχική υγεία· υπογραμμίζει επίσης ότι οι ανάγκες των θυμάτων και των επιζώντων συχνά υποτιμούνται· καλεί, συνεπώς, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να εφαρμόσουν ένα σύστημα παρακολούθησης των θεμάτων αυτών και να προωθήσουν την ενημέρωση σχετικά με τις συνέπειες της εμπορίας και τις ανάγκες των θυμάτων σε επίπεδο σωματικής και ψυχικής υγείας·

Τα δικαιώματα των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προσφυγής

53.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν προσέγγιση που θα βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και θα εστιάζει στα θύματα και να τοποθετήσουν τα θύματα και τους ευάλωτους πληθυσμούς στο επίκεντρο όλων των προσπαθειών καταπολέμησης, πρόληψης της εμπορίας ανθρώπων και προστασίας των θυμάτων·

54.   καταγγέλλει τις ανησυχητικές αποκλίσεις μεταξύ των υποχρεώσεων του κράτους και του βαθμού στον οποίο εκπληρώνονται στην πράξη όσον αφορά τα δικαιώματα των θυμάτων· επικροτεί την οδηγία 2012/29/ΕΚ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας· προσβλέπει στην ορθή μεταφορά της εν λόγω οδηγίας από τα κράτη μέλη, η προθεσμία μεταφοράς της οποίας είχε οριστεί για τις 16 Νοεμβρίου 2015· καλεί τα κράτη, συμπεριλαμβανομένων των χωρών καταγωγής, διέλευσης και προορισμού, να παράσχουν ή να διευκολύνουν την πρόσβαση σε ένδικα μέσα που είναι δίκαια, επαρκή και κατάλληλα για όλα τα θύματα της εμπορίας στο έδαφός τους και εντός της αντίστοιχης δικαιοδοσίας τους, μεταξύ άλλων και για τους πολίτες άλλων κρατών·

55.  υπενθυμίζει ότι ο ταχύς και ακριβής εντοπισμός των θυμάτων έχει καίρια σημασία για την πραγμάτωση των δικαιωμάτων που νομίμως κατέχουν· επιμένει ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα ανάπτυξης ικανοτήτων για τον εντοπισμό των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, ιδίως όσον αφορά τις υπηρεσίες μετανάστευσης, ασφάλειας και ελέγχου των συνόρων·

56.  καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να προβεί σε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με τρίτες χώρες, κατά πρώτον, όσον αφορά την κατάρτιση των αστυνομικών αρχών και των μελών ανθρωπιστικών οργανώσεων ώστε να κατανοήσουν πώς θα προσεγγίσουν καλύτερα τα θύματα και, κατά δεύτερον, όσον αφορά την εφαρμογή της αρχής της ατομικής αξιολόγησης των θυμάτων για τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων αναγκών τους, της βοήθειας και της προστασίας που χρειάζονται·

57.  τονίζει τη σημασία της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης που κατοχυρώνεται στο άρθρο 82 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους οργανισμούς της ΕΕ να ενισχύσουν το καθεστώς των θυμάτων εμπορίας μέσω της πλήρους αμοιβαίας αναγνώρισης δικαστικών και διοικητικών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν μέτρα προστασίας για τα θύματα εμπορίας, πράγμα που σημαίνει ότι το καθεστώς των θυμάτων, εφόσον αναγνωρισθεί σε ένα κράτος μέλος, θα πρέπει να εφαρμοσθεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και, ως εκ τούτου, τα θύματα (ή ενώσεις που τα εκπροσωπούν) πρέπει να λάβουν βοήθεια και συνδρομή σε περίπτωση μη αναγνώρισης του καθεστώτος τους όταν ταξιδεύουν εντός της Ένωσης·

58.   επιμένει ότι η ποινική δικαιοσύνη πρέπει να εγγυάται την ισότιμη και αποτελεσματική πρόσβαση των θυμάτων στη δικαιοσύνη και την παροχή ενημέρωσης σχετικά με τα νομικά τους δικαιώματα· καλεί όλα τα κράτη να συμμορφωθούν με τη διεθνή τους υποχρέωση να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των θυμάτων στη δικαιοδοσία τους και να εξασφαλίσουν την παροχή πλήρους στήριξης, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής ψυχολογικής υποστήριξης, στα θύματα, ανεξαρτήτως της προθυμίας τους να συνεργαστούν σε ποινικές διαδικασίες·

59.  επιβεβαιώνει ότι τα θύματα εμπορίας ανθρώπων έχουν το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής, στο οποίο περιλαμβάνονται η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, η αναγνώριση νομικής ταυτότητας και ιθαγένειας, η επιστροφή περιουσιακών στοιχείων, η επαρκής επανόρθωση καθώς και η παροχή ιατρικής και ψυχολογικής περίθαλψης, νομικών και κοινωνικών υπηρεσιών και μακροπρόθεσμης στήριξης για (επαν)ένταξη, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής στήριξης·

60.  σημειώνει τη σημασία της καθολικής πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, ιδιαίτερα για τα θύματα εμπορίας, που μπορεί να αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν τα πολλά σωματικά και ψυχολογικά προβλήματα που απορρέουν άμεσα από την εκμετάλλευσή τους· καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν υπηρεσίες υγείας εύκολες στην πρόσβαση, καθώς και την παροχή μετέπειτα φροντίδας για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων·

61.  καλεί τα κράτη μέλη στα οποία έχει λάβει χώρα η εκμετάλλευση θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων, να προσφέρουν την κατάλληλη, απαραίτητη και ανάλογη με το φύλο ιατρική περίθαλψη με βάση τις ατομικές ανάγκες, με ιδιαίτερη προσοχή στα θύματα εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση·

62.   επισημαίνει ότι τα άτομα με αναπηρία ή τα άτομα που αποκτούν αναπηρία όσο είναι θύματα της εμπορίας ανθρώπων χρειάζονται μεγαλύτερη προστασία από την εκμετάλλευση και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η βοήθεια που παρέχεται στα εν λόγω εντοπισθέντα θύματα θα λαμβάνει υπόψη τις ειδικές τους ανάγκες·

63.  τονίζει την ανάγκη επανένταξης των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων στην κοινωνία και της διασφάλισης του δικαιώματος προστασίας τους· καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν και να ενισχύσουν τα δίκτυα των κέντρων παροχής υποστήριξης και καταφυγίου, και να εξασφαλίσουν την παροχή υπηρεσιών, σε γλώσσα που μπορεί να καταλάβει το θύμα, και να τους παρέχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση· ζητεί να υπάρξει συνεργασία για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και προσπάθειες συνεργασίας μεταξύ MKO, οργανισμών, κυβερνητικών φορέων και υπηρεσιών, τόσο στις χώρες προορισμού όσο και στις χώρες καταγωγής, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου τα θύματα επιστρέφουν στις χώρες καταγωγής τους·

64.  τονίζει τη σημασία του να κατοχυρωθεί η ασφάλεια των θυμάτων της εμπορίας που καταθέτουν στο δικαστήριο εναντίον εκείνων που διαπράττουν την εμπορία·

65.  ζητεί να αποδοθεί μεγαλύτερη προσοχή στα θύματα στις ποινικές διαδικασίες· καλεί τις αρμόδιες αρχές να μεριμνήσουν ώστε τα θύματα εμπορίας να μην τίθενται υπό κράτηση και να μην αντιμετωπίζουν κίνδυνο να τιμωρηθούν για αδικήματα που διέπραξαν στο πλαίσιο της κατάστασής τους ως θύματα εμπορίας ανθρώπων, ιδίως στην περίπτωση της πορνείας, οποιασδήποτε άλλης μορφής σεξουαλική εκμετάλλευση ή καταναγκαστική εργασία· καλεί τα κράτη μέλη να τηρούν την αρχή της μη ποινικοποίησης·

66.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τα νομικά μέσα που θα διευκολύνουν τις δυνατότητες για τα θύματα εμπορίας να επικοινωνήσουν με τις αρχές, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά τους ή τα δικαιώματά τους ως θύματα·

67.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν, χωρίς καθυστέρηση, την οδηγία 2011/36/ΕΚ, και ιδίως το άρθρο 8, παράλληλα με όλα τα νομικά πλαίσια σχετικά με την εμπορία ανθρώπων· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε νομικές ενέργειες κατά των κρατών μελών που δεν την εφαρμόζουν, και να δημοσιοποιήσει το ταχύτερο δυνατό την έκθεση εφαρμογής που προβλεπόταν για τον Απρίλιο 2015·

68.   καλεί τις κυβερνήσεις να αναπτύξουν τείχη προστασίας μεταξύ των μεταναστευτικών αρχών και των επιθεωρήσεων εργασίας, ώστε να ενθαρρύνουν τα θύματα να υποβάλλουν καταγγελίες και να μην φοβούνται τη δράση των μεταναστευτικών αρχών σε βάρος τους όταν εντοπίζονται περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων·

69.  καλεί τα κράτη μέλη να ποινικοποιήσουν την πράξη της χρήσης από πολίτες τους, των υπηρεσιών που παρέχονται από θύματα εμπορίας ανθρώπων, εφόσον μια τέτοια πράξη διαπράττεται εκτός του κράτους μέλους ή/και εκτός της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της εκπόρνευσης ή άλλων μορφών σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της καταναγκαστικής εργασίας ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της επαιτείας, της δουλείας ή άλλων πρακτικών παρεμφερών προς τη δουλεία, της ειλωτείας, της εκμετάλλευσης εγκληματικών δραστηριοτήτων ή της αφαίρεσης οργάνων·

70.  θεωρεί ότι το καθεστώς πρόσφυγα, αιτούντος άσυλο, κατόχου ανθρωπιστικής θεώρησης ή ατόμου που χρήζει διεθνούς προστασίας πρέπει να θεωρείται παράγοντας που καθιστά ευάλωτα τα θύματα εμπορίας ανθρώπων· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη συνεργασία των αρχών επιβολής του νόμου και των αρχών ασύλου προκειμένου να συνδράμουν τα θύματα εμπορίας ανθρώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας να καταθέσουν αίτηση προστασίας· επαναβεβαιώνει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται κατά της εμπορίας ανθρώπων δεν θα πρέπει να θίγουν τα δικαιώματα των θυμάτων εμπορίας, των μεταναστών, των προσφύγων και των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας·

71.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν μέτρα ευαίσθητα ως προς το φύλο, προκειμένου να βελτιωθεί ο εντοπισμός των θυμάτων εμπορίας σε διαδικασίες ασύλου και επιστροφής, να διατηρούν πιο λεπτομερή και κατά φύλο αρχεία και να εξασφαλίζουν ότι στα θύματα θα διατίθενται οι κατάλληλες επιλογές υπηρεσιών υποστήριξης·

72.   υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι η οδηγία 2011/36/ΕΕ δεν θίγει την αρχή της επαναπροώθησης σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων·

73.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν στους αιτούντες άσυλο που είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων, τα ίδια δικαιώματα με τα δικαιώματα που χορηγούν σε άλλα θύματα εμπορίας ανθρώπων·

74.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM), η επιστροφή των μεταναστών και των προσφύγων εγκυμονεί εγγενείς κινδύνους ασφάλειας που συνδέονται με την πιθανότητα επανεμπορίας τους και οι οποίοι πρέπει να προσδιοριστούν, να αξιολογηθούν και να μετριαστούν δεδομένου ότι ο κίνδυνος που αντιπροσωπεύουν οι εκμεταλλευτές για τους μετανάστες θύματα εμπορίας συχνά αυξάνεται όταν έχουν κατορθώσει να διαφύγουν, έχουν έρθει σε επαφή με υπαλλήλους επιβολής του νόμου ή έχουν καταθέσει σε δικαστήριο(3)·

75.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να καταστήσουν πιο ορατή στους πληθυσμούς την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, με ιδιαίτερη εστίαση στα αεροδρόμια, στους σιδηροδρομικούς σταθμούς στα λεωφορεία, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια και στους συναφείς χώρους εργασίας· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αυξήσουν την ενημέρωση των δημοσίων υπαλλήλων τους αφενός σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τον εντοπισμό των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων, και αφετέρου, σχετικά με τη δημοσίευση της Επιτροπής για τα δικαιώματα των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων στην ΕΕ, ενθαρρύνοντας την ενεργό τους χρήση·

76.   ενθαρρύνει την παροχή στοχευμένης χρηματοδότησης από την ΕΕ σε τοπικές ΜΚΟ με σκοπό τον εντοπισμό και την παροχή στήριξης σε θύματα εμπορίας ανθρώπων καθώς και για την αύξηση της ευαισθητοποίησης των πληθυσμών που είναι ευάλωτοι στην εκμετάλλευση και την εμπορία ανθρώπων· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο των μέσων ενημέρωσης τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και να παράσχουν ενημέρωση σχετικά με τους κινδύνους·

Συνεργασία για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο

77.   εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το τρέχον επίπεδο διεθνούς συνεργασίας σε υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων είναι ανεπαρκές, ιδίως όσον αφορά τις χώρες καταγωγής και διέλευσης, και αυτό αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην αποτελεσματική καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων· ζητεί να υπάρξει ενισχυμένος συντονισμός και συνεργασία και συστηματική ανταλλαγή πληροφοριών για τη διερεύνηση και την καταπολέμηση της διεθνικής εμπορίας ανθρώπων, ενισχύοντας την παροχή οικονομικής και τεχνικής συνδρομής και τη διασυνοριακή επικοινωνία, συνεργασία και ανάπτυξη ικανοτήτων σε επίπεδο κυβέρνησης και αρχών επιβολής του νόμου, μεταξύ άλλων σε επίπεδο συνοριοφυλάκων, υπαλλήλων μετανάστευσης και ασύλου, ερευνητών στο πλαίσιο ποινικών διώξεων και σε επίπεδο υπηρεσιών στήριξης των θυμάτων, κοινωνίας των πολιτών και υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών, σχετικά, μεταξύ άλλων, με τους τρόπους εντοπισμού και προστασίας των θυμάτων και με την εξεύρεση τρόπων αντιμετώπισης των χωρών προέλευσης, διέλευσης και προορισμού που δεν έχουν επικυρώσει το Πρωτόκολλο του Παλέρμο των Ηνωμένων Εθνών· καλεί την ΕΕ να αναπτύξει περιφερειακή προσέγγιση, εστιάζοντας στις «διαδρομές» της εμπορίας ανθρώπων προκειμένου να προσφέρονται ειδικές απαντήσεις σε κάθε περιφέρεια ανάλογα με το είδος εκμετάλλευσης· υπογραμμίζει, επιπλέον, τη χρησιμότητα των διεθνών προγραμμάτων ανταλλαγών για τους επαγγελματίες στον τομέα της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων·

78.  καλεί την Επιτροπή, τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν την κατάρτιση με γνώμονα το φύλο, του προσωπικού των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και των συνοριακών υπηρεσιών, προκειμένου να είναι αυτοί σε θέση να εντοπίζουν καλύτερα και να βοηθούν τα δυνητικά θύματα εμπορίας ανθρώπων, ιδίως της εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση·

79.  επιμένει ότι είναι αναγκαίο η ΕΕ να ενισχύσει την αστυνομική και δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και με τρίτες χώρες, ιδίως με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, στην πρόληψη, την έρευνα και τη δίωξη όσον αφορά υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων, κυρίως μέσω της Ευρωπόλ και της Eurojust, μεταξύ άλλων με ανταλλαγή πληροφοριών, κυρίως σχετικά με τις γνωστές οδούς διακίνησης, συμμετοχή σε κοινές ομάδες έρευνας και στην καταπολέμηση της προσέλκυσης ανθρώπων για σκοπούς εμπορίας μέσω του διαδικτύου και άλλων ψηφιακών μέσων· υπογραμμίζει τη σημασία της συστηματικής ανταλλαγής δεδομένων και της ενημέρωσης, από το σύνολο των κρατών μελών, των βάσεων δεδομένων Focal Point Phoenix και Focal Point Twins της Ευρωπόλ· ενθαρρύνει την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπόλ και της Ιντερπόλ στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και υπενθυμίζει ότι οι ανταλλαγές δεδομένων μεταξύ κρατών μελών και με τρίτες χώρες θα πρέπει να τηρούν πλήρως τα πρότυπα της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων· καλεί τα κράτη μέλη να συγκεντρώσουν πιο συγκρίσιμα δεδομένα σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και να βελτιώσουν την ανταλλαγή αυτών των δεδομένων μεταξύ τους και με τρίτες χώρες·

80.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εφοδιάσουν τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και τις αστυνομικές υπηρεσίες τους με το αναγκαίο προσωπικό και οικονομικούς πόρους ώστε να είναι σε θέση οι υπηρεσίες αυτές να συγκεντρώνουν επίσης πληροφορίες από τις οικογένειες ή από άλλες πηγές, να ανταλλάσσουν αυτές τις πληροφορίες με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές και να προβαίνουν στην κατάλληλη επεξεργασία και ανάλυση αυτών των πληροφοριών·

81.   τονίζει ότι οι χώρες διέλευσης αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, καθώς στο στάδιο της διέλευσης δεν έχει ακόμα ξεκινήσει η εκμετάλλευση των θυμάτων· τονίζει τη σημασία της συμπληρωματικής κατάρτισης της συνοριακής αστυνομίας προκειμένου να βελτιωθεί η διαδικασία εντοπισμού·

82.  υπογραμμίζει τις πολυάριθμες προκλήσεις που συνδέονται με τη διασυνοριακή μετανάστευση εργατικού δυναμικού, ιδίως τον κίνδυνο να καταστούν οι μετανάστες παράνομοι και να στερηθούν τα πιο θεμελιώδη δικαιώματά τους· ζητεί να θεσπιστούν μηχανισμοί για τη διασυνοριακή μετανάστευση εργατικού δυναμικού τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου να αυξηθεί και να επισημοποιηθεί η νόμιμη μετανάστευση εργατικού δυναμικού·

83.   αναγνωρίζει την προσπάθεια της ΕΕ να δημιουργήσει επισημοποιημένους διαύλους για τη διασυνοριακή μετανάστευση εργατικού δυναμικού και ζητεί να καταβληθούν περισσότερο συνεκτικές και ενισχυμένες προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση· επισημαίνει τις δυνατότητες της επισημοποίησης της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού ως μέσου πρόληψης της εμπορίας ανθρώπων και μέσου διάσωσης ζωών·

84.   παροτρύνει την ΕΕ να ενισχύσει τη συνεργασία της με ΜΚΟ και άλλους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ άλλων με την εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης και συντονισμένης βοήθειας, προκειμένου να ενισχυθούν η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, η ανάπτυξη πολιτικών, η εφαρμογή και η ενίσχυση της έρευνας, μεταξύ άλλων και με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, και εστιάζοντας ιδιαίτερα στην πρόσβαση των θυμάτων στη δικαιοσύνη και στην αποτελεσματική δίωξη των δραστών·

85.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την οδηγία 2011/36/ΕΕ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και να συνεργάζονται στενά με αυτές, ειδικότερα στο πλαίσιο πρωτοβουλιών για τη διαμόρφωση πολιτικών, εκστρατειών για τη βελτίωση της πληροφόρησης και της ευαισθητοποίησης, ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και κατάρτισης τόσο στην παρακολούθηση όσο και στην αξιολόγηση των επιπτώσεων των μέτρων για την καταπολέμηση της εμπορίας· επισημαίνει, επιπλέον, ότι οι ΜΚΟ θα πρέπει επίσης να παρέχουν συνδρομή όσον αφορά την έγκαιρη ταυτοποίηση των θυμάτων, την αρωγή και την υποστήριξή τους· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι ΜΚΟ προστατεύονται από αντίποινα, απειλές και εκφοβισμούς και κυρίως ότι δεν υφίστανται ποινικές διώξεις όταν βοηθούν θύματα εμπορίας που βρίσκονται σε παράτυπη κατάσταση·

86.   καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη και τη διεθνή κοινότητα να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα της πρόληψης και καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων σε περιβάλλοντα κρίσης, όπως οι φυσικές καταστροφές και οι ένοπλες συγκρούσεις, προκειμένου να είναι λιγότερο ευάλωτα τα θύματα απέναντι στους διακινητές και σε άλλα εγκληματικά δίκτυα· τονίζει ότι η προστασία πρέπει να παρέχεται σε όλους όσοι το δικαιούνται βάσει των διεθνών και περιφερειακών συμβάσεων·

87.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα άτομα που, για λόγους αιφνίδιας ή σταδιακής κλιματικής αλλαγής που επηρεάζει δυσμενώς τις ζωές ή τις συνθήκες διαβίωσής τους, αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τον συνήθη τόπο κατοικίας τους, διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να καταστούν θύματα της εμπορίας ανθρώπων· τονίζει ότι αυτό το είδος κινητικότητας των ανθρώπων που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή έχει ισχυρή οικονομική διάσταση, καθότι περιλαμβάνει την απώλεια των μέσων βιοπορισμού και τη μείωση των εισοδημάτων των νοικοκυριών, με αποτέλεσμα τα ενδιαφερόμενα άτομα, λόγω της ευάλωτης κατάστασής τους, να κινδυνεύουν άμεσα να καταστούν θύματα καταναγκαστικής εργασίας ή δουλείας·

Η πολιτική της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στο πλαίσιο της εξωτερικής της δράσης

88.   αναγνωρίζει και στηρίζει το έργο του Συντονιστή Δράσης της ΕΕ κατά της Εμπορίας που διορίστηκε με σκοπό τη βελτίωση του συντονισμού και της συνοχής μεταξύ των θεσμικών οργάνων, των οργανισμών και των κρατών μελών της ΕΕ, αφενός, και των χωρών εκτός ΕΕ και των διεθνών φορέων, αφετέρου, και παροτρύνει τον Συντονιστή να αναπτύξει περαιτέρω συγκεκριμένες κοινές δράσεις και μέτρα μεταξύ της ΕΕ, των κρατών μελών, των τρίτων χωρών και των διεθνών φορέων με σκοπό την ανάπτυξη συνεκτικότερης και αποτελεσματικότερης συνεργασίας όσον αφορά την καθιέρωση συστημάτων για τον εντοπισμό, την προστασία και τη βοήθεια των θυμάτων της εμπορίας, καθώς και να ενισχύσει την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων, να επιδιώξει την εντατικοποίηση των διώξεων σε βάρος των διακινητών και να δημιουργήσει ένα δίκτυο που θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις εντεινόμενες ανησυχίες·

89.   παροτρύνει την ΕΕ να καταβάλει τις προσπάθειες που απαιτούνται σε διεθνές επίπεδο για την πρόληψη και την καταστολή του δουλεμπορίου προκειμένου να επιτύχει, σταδιακά και όσο το δυνατόν ταχύτερα, την πλήρη εξάλειψη της δουλείας σε όλες τις μορφές της·

90.   θεωρεί ότι έχει ζωτική σημασία οι στρατηγικές που αποσκοπούν στην πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων να αντιμετωπίσουν τους παράγοντες που διευκολύνουν και τα εμφατικά αίτια και τις συνθήκες πίσω από αυτό το φαινόμενο και να ακολουθήσουν ολοκληρωμένη προσέγγιση η οποία θα συγκεντρώνει διάφορους παράγοντες, εντολές και προοπτικές, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο· είναι της άποψης ότι οι στρατηγικές πρόληψης θα πρέπει να περιλαμβάνουν δράσεις για την αντιμετώπιση της φτώχειας, της καταπίεσης, της έλλειψης σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ένοπλων συγκρούσεων και των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων, και θα πρέπει να στοχεύουν στη μείωση της ευπάθειας των εν δυνάμει θυμάτων, την αποθάρρυνση της ζήτησης για τις υπηρεσίες των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, το οποίο μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως αιτία, την αύξηση της δημόσιας εκπαίδευσης και την εξάλειψη της διαφθοράς των δημοσίων υπαλλήλων· καλεί, επιπλέον, όλα τα κράτη να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το Πρωτόκολλο του Παλέρμο·

91.   καλεί όλα τα κράτη μέλη να επικυρώσουν όλες τις σχετικές διεθνείς πράξεις, συμφωνίες και νομικές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης και της Σύμβασης της Kωνσταντινούπολης, και να εντείνουν τις προσπάθειες προκειμένου η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων να καταστεί περισσότερο αποτελεσματική, συντονισμένη και συνεκτική· ενθαρρύνει την ΕΕ να ζητήσει την επικύρωση όλων των σχετικών διεθνών πράξεων·

92.   καλεί τους εκπροσώπους της ΕΕ να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στον πολιτικό διάλογο της ΕΕ με τρίτες χώρες, καθώς επίσης και μέσω των προγραμμάτων συνεργασίας και στο πλαίσιο πολυμερών και περιφερειακών φόρα, μεταξύ άλλων μέσω δημόσιων δηλώσεων·

93.   καλεί την ΕΕ να επανεξετάσει τα προγράμματα βοήθειας στον τομέα της εμπορίας ανθρώπων, να στοχεύσει καλύτερα τη χρηματοδότηση και να καταστήσει την εμπορία ανθρώπων αυτοτελή τομέα συνεργασίας· ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, την αύξηση των πόρων για τις υπηρεσίες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ που ασχολούνται με την εμπορία ανθρώπων· παροτρύνει την Επιτροπή να επαναξιολογεί τακτικά τον κατάλογο των χωρών προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής, ώστε να διασφαλίζει ότι αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα και να τις καταστήσει περισσότερο ευέλικτες και προσαρμόσιμες στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και στις αναδυόμενες τάσεις·

94.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη όπως, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των νομικών μέτρων για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, διευρύνουν επίσης τον ορισμό της εμπορίας, εισάγοντας στο πεδίο εφαρμογής της τα νέα μέσα εμπορίας·

95.   καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις δράσεις που σχετίζονται με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στο τρέχον σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων·

96.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την ανάγκη ενδεχόμενης αναθεώρησης της εντολής της μελλοντικής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ούτως ώστε να προστεθεί στις αρμοδιότητές της, μετά τη δημιουργία της, η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων·

97.  ζητεί η πολιτική της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων να γίνει πιο αποτελεσματική, με το να ενσωματωθεί σταθερά στις ευρύτερες στρατηγικές της ΕΕ για την ασφάλεια, την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, την οικονομική ανάπτυξη, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τη μετανάστευση και τις εξωτερικές σχέσεις·

98.  καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν συνεκτική πολιτική τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο, τοποθετώντας, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης, τα ανθρώπινα δικαιώματα στο κέντρο των σχέσεων της ΕΕ με όλες τις τρίτες χώρες, αξιοποιώντας, ιδίως, τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις ως κίνητρα·

99.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ισότητα των φύλων και η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων θα παραμείνουν στο επίκεντρο των αναπτυξιακών πολιτικών της ΕΕ και των εταιρικών σχέσεων με τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ευαίσθητα από την άποψη φύλου μέτρα κατά τη δημιουργία νέων αναπτυξιακών πολιτικών και κατά την αναθεώρηση υφιστάμενων πολιτικών·

100.  τονίζει ότι η οικονομική και κοινωνική χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών θα βελτιώσει την ευάλωτη θέση τους ως δυνητικών θυμάτων, και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει την στοχοθετημένη δράση της υπέρ της ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλες τις αναπτυξιακές της δράσεις και να διασφαλίσει ότι η ισότητα των φύλων, από κοινού με τα δικαιώματα των γυναικών, θα παραμείνουν στην ημερήσια διάταξη του πολιτικού διαλόγου με τις τρίτες χώρες·

101.  τονίζει τη σημασία των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης, ιδιαίτερα του 5.2 που καλεί για την εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών στην δημόσια και ιδιωτική σφαίρα, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κάθε είδους εκμετάλλευσης·

102.   καλεί την ΕΕ να στηρίξει τις τρίτες χώρες στις προσπάθειές τους να αυξήσουν τον εντοπισμό, τη βοήθεια και την επανένταξη θυμάτων και να ασκούν διώξεις για εμπορία ανθρώπων, μέσω της θέσπισης και της εφαρμογής επαρκούς νομοθεσίας και μέσω της εναρμόνισης των νομικών ορισμών, των διαδικασιών και της συνεργασίας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα·

103.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι το προσωπικό των αρχών επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού οργανισμών όπως ο Frontex, η Ευρωπόλ και η EASO, καθώς και άλλοι υπάλληλοι που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με θύματα ή δυνητικά θύματα εμπορίας ανθρώπων, λαμβάνει την κατάλληλη κατάρτιση ώστε να είναι σε θέση να ασχοληθεί με περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων, με μια ολοκληρωμένη διατομεακή προοπτική, με έμφαση στις ειδικές ανάγκες των γυναικών, των παιδιών και άλλων ευάλωτων ομάδων που είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων, όπως οι Ρομά και οι πρόσφυγες, και για το πώς θα δοθούν κίνητρα και πλήρης προστασία στα θύματα εμπορίας ανθρώπων και άλλα άτομα προκειμένου να καταγγέλλουν τους διακινητές·

104.  εκτιμά ότι ο εντοπισμός των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων που προέρχονται από τρίτες χώρες πρέπει να πραγματοποιείται όσο το δυνατόν νωρίτερα και ότι πρέπει να καταβάλλονται ακόμη μεγαλύτερες προσπάθειες στα σύνορα προκειμένου να εντοπίζονται τα θύματα κατά την είσοδό τους στην ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τρίτες χώρες για τη βελτίωση των υφισταμένων κατευθυντήριων γραμμών που μπορούν να βοηθήσουν τις προξενικές υπηρεσίες και τους συνοριοφύλακες στην ταυτοποίηση των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, ιδίως όσον αφορά τις συνεντεύξεις στα σύνορα· υπογραμμίζει επίσης ότι η συνοριοφυλακή και η ακτοφυλακή πρέπει να έχουν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της Ευρωπόλ·

105.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία με τρίτες χώρες με σκοπό την καταπολέμηση κάθε μορφής εμπορίας ανθρώπων και με ιδιαίτερη προσοχή στη διάσταση του φύλου στο πλαίσιο της εμπορίας, για την καταπολέμηση ειδικά των παιδικών γάμων, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των γυναικών και των κοριτσιών και του σεξουαλικού τουρισμού· καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να εντείνουν τη δράση τους στο πλαίσιο της διαδικασίας του Χαρτούμ, μέσω της αύξησης του αριθμού των συγκεκριμένων προγραμμάτων προς υλοποίηση και της ενεργού συμμετοχής μεγαλύτερου αριθμού κρατών.

106.  ζητεί από την Επιτροπή, το Συμβούλιο και την ΕΥΕΔ, στις διαπραγματεύσεις τους με τρίτες χώρες για τη σύναψη διεθνών συμφωνιών, συμφωνιών επανεισδοχής και συμφωνιών συνεργασίας, να δίνουν έμφαση στην ανάγκη αποτελεσματικής καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων, αύξησης των διώξεων κατά των δραστών και βελτίωσης της προστασίας των θυμάτων εκ μέρους των τρίτων χωρών·

107.   καλεί την ΕΕ να εστιάσει αποτελεσματικά τις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση τόσο της εμπορίας ανθρώπων όσο και την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τον χαρακτηρισμό των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων μεταξύ των προσφύγων και των μεταναστών ή μεταξύ των θυμάτων παραβιάσεων και καταχρηστικών συμπεριφορών στο πλαίσιο της λαθραίας διακίνησης που ελέγχεται από εγκληματικά δίκτυα

108.   υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητες οι προπαρασκευαστικές εργασίες, η κατάρτιση αστυνομικών για διεθνείς μη στρατιωτικές αστυνομικές αποστολές καθώς και η κατάρτιση των διπλωματών, των υπαλλήλων σύνδεσης, των προξενικών υπαλλήλων και των υπευθύνων αναπτυξιακής συνεργασίας με σκοπό τη βελτίωση του εντοπισμού των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων· θεωρεί αναγκαία την κατάρτιση των εν λόγω ομάδων καθώς αποτελούν συνήθως το πρώτο σημείο επαφής για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, και ζητεί την ανάληψη πρωτοβουλιών ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των υπαλλήλων αυτών σε επαρκές υλικό για την ενημέρωση των ατόμων που κινδυνεύουν να πέσουν θύματα εμπορίας·

109.   υπενθυμίζει ότι η έναρξη, στις 7 Οκτωβρίου 2015, της δεύτερης φάσης της EUNAVFOR MED, γνωστή και ως Επιχείρηση Σοφία, καθιστά δυνατή την ουσιαστική καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, καθώς επιτρέπει την επιβίβαση, την πραγματοποίηση έρευνας, την κατάσχεση και την εκτροπή πορείας σκαφών και πλοίων στην ανοικτή θάλασσα σχετικά με τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι χρησιμοποιούνται για την εμπορία ανθρώπων· υπενθυμίζει ότι, μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί 48 διακινητές και έμποροι ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται στα χέρια της ιταλικής δικαιοσύνης· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει και να εντείνει τις επιχειρήσεις της στη Μεσόγειο·

110.   καλεί την ΕΕ να βρει απτές λύσεις όσον αφορά τη νόμιμη, μη ενέχουσα εκμετάλλευση και ασφαλή είσοδο των μεταναστών και των προσφύγων στην ΕΕ· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και στην ΕΕ ότι πρέπει να συμμορφωθούν με το διεθνές δίκαιο, μέσω της συμπερίληψης της αρχής της μη επαναπροώθησης σε όλες τις πολιτικές τους και ιδίως στις πολιτικές μετανάστευσης· υπενθυμίζει ότι το κράτος υποδοχής και το κράτος προέλευσης πρέπει να εξασφαλίζουν την ασφαλή εθελοντική επιστροφή των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, και ότι πρέπει να παρέχονται νόμιμες εναλλακτικές λύσεις αντί του επαναπατρισμού στην περίπτωση που ο επαναπατρισμός ενέχει κινδύνους για τη ασφάλεια των εν λόγω ατόμων και/ή την ασφάλεια της οικογένειάς τους· υποστηρίζει ότι τα κράτη υποδοχής και προέλευσης πρέπει να παρέχουν τις απαραίτητες συνθήκες ασφάλειας και επανένταξης στα θύματα εμπορίας ανθρώπων, άμα τη επιστροφή τους·

111.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και με τις αρχές που εμπεριέχονται στο δίκαιο περί ασύλου·

112.   καλεί την ΕΕ να προωθήσει προγράμματα υπέρ της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων με τη συμμετοχή βασικών παραγόντων από τρίτες χώρες, καθώς και των πολιτιστικών διαμεσολαβητών, προκειμένου να συμβάλουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των κοινοτήτων σχετικά με την εμπορία ανθρώπων και στη θωράκιση των κοινοτήτων έναντι της διείσδυσης του οργανωμένου εγκλήματος·

113.   παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν προσπάθειες για να προστατεύσουν και να εντοπίσουν κάθε πρόσφυγα ή μετανάστη που έχει εξαφανιστεί, ιδίως παιδιά, τα οποία έχουν φτάσει στην Ευρώπη μόνα τους·

114.  χαιρετίζει τη δράση της Ευρωπόλ, ιδίως στο πλαίσιο του Focal Point Twins, με στόχο τον εντοπισμό των ατόμων που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες με σκοπό την κακοποίηση παιδιών· καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με την Ευρωπόλ διασφαλίζοντας τη συστηματική και ταχεία ανταλλαγή δεδομένων·

115.  υπενθυμίζει ότι, πριν από τη σύναψη συμφωνίας απελευθέρωσης των θεωρήσεων, η Επιτροπή αξιολογεί τους κινδύνους που αντιπροσωπεύει η ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα ιδίως σε θέματα παράνομης μετανάστευσης· εμμένει στο γεγονός ότι τα κυκλώματα διακίνησης μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τις νόμιμες οδούς μετανάστευσης· ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή να συμπεριλάβει την αποτελεσματική συνεργασία των ενδιαφερομένων τρίτων χωρών σε θέματα εμπορίας ανθρώπων μεταξύ των κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται ενόψει κάθε συμφωνίας απελευθέρωσης των θεωρήσεων·

116.  επισημαίνει ότι η ΕΕ χρειάζεται μια δεσμευτική και υποχρεωτική νομοθετική προσέγγιση της επανεγκατάστασης, όπως προβλέπεται στο θεματολόγιο της Επιτροπής για τη μετανάστευση· επισημαίνει ότι η εισδοχή για ανθρωπιστικούς λόγους μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά προς την επανεγκατάσταση, για την επείγουσα προστασία, συχνά σε προσωρινή βάση, όσων βρίσκονται σε επισφαλέστερη θέση όπου κρίνεται αναγκαίο, π.χ. ασυνόδευτων ανηλίκων ή προσφύγων με αναπηρία, ή όσων χρειάζονται επείγουσα ιατρική διακομιδή·

117.   καλεί την ΕΕ να μοιραστεί με τις τρίτες χώρες την εκπόνηση ενός τυποποιημένου συστήματος συλλογής και ανάλυσης ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων για την εμπορία ανθρώπων με σκοπό την ανάπτυξη ενός κοινού ή τουλάχιστον συγκρίσιμου προτύπου στην ΕΕ και στις τρίτες χώρες που θα χρησιμεύει για τη συλλογή και την ανάλυση στοιχείων σε σχέση με όλες τις πτυχές της εμπορίας ανθρώπων· υπογραμμίζει την ανάγκη διάθεσης επαρκών πόρων για τη συλλογή δεδομένων και την έρευνα σχετικά με την εμπορία ανθρώπων·

118.  ενθαρρύνει την ΕΕ να αναπτύξει νέα στρατηγική για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων μετά το 2016, η οποία θα διαθέτει ισχυρότερη και πιο στοχευμένη εξωτερική διάσταση και θα δίνει προστιθέμενη προτεραιότητα στην ανάπτυξη συμπράξεων με την τοπική κοινωνία των πολιτών στις χώρες προέλευσης, διέλευσης και προορισμού που δεν ανήκουν στην ΕΕ, με τις κυβερνήσεις και με τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και στην αντιμετώπιση των χρηματοπιστωτικών και οικονομικών πτυχών της εμπορίας ανθρώπων·

119.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και στις αντιπροσωπείες της ΕΕ.

27.5.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων(*)

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ

(2015/2340(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης(*): Bodil Valero

(*)  Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ροές παράνομης μετανάστευσης αυξάνουν τους κινδύνους εμπορίας ανθρώπων, δεδομένου ότι οι παράτυποι μετανάστες -λόγω της ευάλωτης θέσης τους και της παράνομης κατάστασής τους- αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο κίνδυνο να πέσουν θύματα εμπορίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ των μεταναστών, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι -οι οποίοι αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος των μεταναστών που φθάνουν στην Ευρώπη- αποτελούν ομάδα στόχο των κυκλωμάτων εμπορίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ευρωπόλ, 10.000 από αυτούς έχουν ήδη εξαφανιστεί·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ευρωπόλ, η γενίκευση της πρόσβασης στο Διαδίκτυο παγκοσμίως έχει καταστήσει δυνατή την όλο και μεγαλύτερη ανάπτυξη της εμπορίας ανθρώπων στο διαδικτυακό περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό ενθαρρύνει νέες μορφές προσέλκυσης και εκμετάλλευσης των θυμάτων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη διακίνηση μεταναστών και στην εμπορία ανθρώπων (THB)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κυκλώματα διακινητών καταφεύγουν μεταξύ άλλων στο Διαδίκτυο για να διαφημίσουν τις υπηρεσίες τους στους υποψήφιους μετανάστες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, της Ευρωπόλ και των χωρών προέλευσης και διέλευσης των θυμάτων εμπορίας αποτελεί εργαλείο-κλειδί για την καταπολέμηση των κυκλωμάτων εμπορίας ανθρώπων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την τριετία 2010-2012, το 69% των καταγεγραμμένων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων διακινήθηκαν με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, το 19% για καταναγκαστική εργασία και το 12% για άλλες μορφές εκμετάλλευσης, όπως η αφαίρεση οργάνων ή οι εγκληματικές δραστηριότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην εν λόγω περίοδο, οι γυναίκες αποτελούν το 67% των καταγεγραμμένων θυμάτων εμπορίας, οι άνδρες το 17%, τα κορίτσια το 13% και τα αγόρια το 3%· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορετικές μορφές εμπορίας πρέπει να αντιμετωπιστούν με συγκεκριμένα και εξατομικευμένα μέτρα πολιτικής·

1.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν, χωρίς καθυστέρηση, την οδηγία 2011/36/ΕΚ, παράλληλα με όλα τα νομικά πλαίσια σχετικά με την εμπορία ανθρώπων· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε νομικές ενέργειες κατά των κρατών μελών που δεν την εφαρμόζουν, και να δημοσιοποιήσει το ταχύτερο δυνατό την έκθεση εφαρμογής που προβλεπόταν για τον Απρίλιο 2015·

2.   τονίζει ότι η εμπορία ανθρώπων είναι ένα σύγχρονο είδος δουλείας και ένα σοβαρό έγκλημα που αποτελεί μια από τις χειρότερες μορφές παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό σε κοινωνίες οι οποίες βασίζονται στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των δύο φύλων· εκτιμά, επιπλέον, ότι η εμπορία ανθρώπων πρέπει να κατανοηθεί με βάση μια ολιστική προσέγγιση, που δεν θα εστιάζεται μόνο στη σεξουαλική εκμετάλλευση, αλλά επίσης στην καταναγκαστική εργασία, το εμπόριο οργάνων, την καταναγκαστική επαιτεία, τους καταναγκαστικούς γάμους, τα παιδιά στρατιώτες και το εμπόριο βρεφών·

3.  επιμένει ότι είναι αναγκαίο η ΕΕ να ενισχύσει την αστυνομική και δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και με τρίτες χώρες, ιδίως με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, στην πρόληψη, την έρευνα και τη δίωξη όσον αφορά υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων, κυρίως μέσω της Ευρωπόλ και της Eurojust, μεταξύ άλλων με ανταλλαγή πληροφοριών, κυρίως σχετικά με τις γνωστές οδούς διακίνησης, συμμετοχή σε κοινές ομάδες έρευνας και στην καταπολέμηση της προσέλκυσης ανθρώπων για σκοπούς εμπορίας μέσω του διαδικτύου και άλλων ψηφιακών μέσων· υπογραμμίζει τη σημασία της συστηματικής ανταλλαγής δεδομένων και της ενημέρωσης, από το σύνολο των κρατών μελών, των βάσεων δεδομένων Focal Point Phoenix και Focal Point Twins της Ευρωπόλ· ενθαρρύνει την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπόλ και της Ιντερπόλ στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και υπενθυμίζει ότι οι ανταλλαγές δεδομένων μεταξύ κρατών μελών και με τρίτες χώρες θα πρέπει να τηρούν πλήρως τα πρότυπα της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων· καλεί τα κράτη μέλη να συγκεντρώσουν πιο συγκρίσιμα δεδομένα σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και να βελτιώσουν την ανταλλαγή αυτών των δεδομένων μεταξύ τους και με τρίτες χώρες·

4.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να εφοδιάσουν τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και τις αστυνομικές υπηρεσίες τους με το αναγκαίο προσωπικό και οικονομικούς πόρους ώστε να είναι σε θέση οι υπηρεσίες αυτές να συγκεντρώνουν επίσης πληροφορίες από τις οικογένειες ή από άλλες πηγές, να ανταλλάσσουν αυτές τις πληροφορίες με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές και να προβαίνουν στην κατάλληλη επεξεργασία και ανάλυση αυτών των πληροφοριών·

5.  τονίζει ότι η σαφής σύνδεση μεταξύ της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και της πορνείας επιτάσσει τη λήψη μέτρων προκειμένου να σταματήσει η ζήτηση για πορνεία·

6.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι το προσωπικό των αρχών επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού οργανισμών όπως ο Frontex, η Ευρωπόλ και η EASO, καθώς και άλλοι υπάλληλοι που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με θύματα ή δυνητικά θύματα εμπορίας ανθρώπων, λαμβάνει την κατάλληλη κατάρτιση ώστε να είναι σε θέση να ασχοληθεί με περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων, με μια ολοκληρωμένη διατομεακή προοπτική, με έμφαση στις ειδικές ανάγκες των γυναικών, των παιδιών και άλλων ευάλωτων ομάδων που είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων, όπως οι Ρομά και οι πρόσφυγες, και για το πώς θα δοθούν κίνητρα και πλήρης προστασία στα θύματα εμπορίας ανθρώπων και άλλα άτομα προκειμένου να καταγγέλλουν τους διακινητές·

7.  εκτιμά ότι ο εντοπισμός των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων που προέρχονται από τρίτες χώρες πρέπει να πραγματοποιείται όσο το δυνατόν νωρίτερα και ότι πρέπει να καταβάλλονται ακόμη μεγαλύτερες προσπάθειες στα σύνορα προκειμένου να εντοπίζονται τα θύματα κατά την είσοδό τους στην ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τρίτες χώρες για τη βελτίωση των υφισταμένων κατευθυντήριων γραμμών που μπορούν να βοηθήσουν τις προξενικές υπηρεσίες και τους συνοριοφύλακες στην ταυτοποίηση των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, ιδίως όσον αφορά τις συνεντεύξεις στα σύνορα· υπογραμμίζει επίσης ότι η συνοριοφυλακή και η ακτοφυλακή πρέπει να έχουν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της Ευρωπόλ·

8.  καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να προβεί σε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με τρίτες χώρες, κατά πρώτον, όσον αφορά την κατάρτιση των αστυνομικών αρχών και των μελών ανθρωπιστικών οργανώσεων ώστε να κατανοήσουν πώς θα προσεγγίσουν καλύτερα τα θύματα και, κατά δεύτερον, όσον αφορά την εφαρμογή της αρχής της ατομικής αξιολόγησης των θυμάτων για τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων αναγκών τους, της βοήθειας και της προστασίας που χρειάζονται·

9.  καλεί την ΕΕ και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου των κρατών μελών να ενισχύσουν τις ικανότητές τους όσον αφορά την οικονομική έρευνα και τη δίωξη ατόμων και εγκληματικών δικτύων που αποκομίζουν κέρδος από την εμπορία ανθρώπων και να χρησιμοποιήσουν την «παρακολούθηση της διαδρομής του χρήματος» ως βασική στρατηγική στο έργο τους· τονίζει την ανάγκη να ληφθούν υπόψη τα κέρδη που αποκομίζονται από την εμπορία ανθρώπων, και τονίζει ότι τα κέρδη αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση άλλων μορφών σοβαρής εγκληματικής δραστηριότητας όπως η τρομοκρατία, το εμπόριο ναρκωτικών και όπλων καθώς και το ξέπλυμα χρήματος· τονίζει ότι οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών των κρατών μελών πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και να συνεργάζονται μεταξύ τους για τον σκοπό αυτόν μέσω καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών· θεωρεί, εν προκειμένω, ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη συνεργασία τους για τη δέσμευση και την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων των ατόμων που εμπλέκονται σε εμπορία ανθρώπων, δεδομένου ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει αποτελεσματικό τρόπο για τη μετατροπή της εμπορίας ανθρώπων από επιχείρηση «χαμηλού κινδύνου και υψηλού κέρδους» σε επιχείρηση «υψηλού κινδύνου και χαμηλού κέρδους»·

10.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την ΕΥΕΔ, στις διαπραγματεύσεις τους με τρίτες χώρες για τη σύναψη διεθνών συμφωνιών, συμφωνιών επανεισδοχής και συμφωνιών συνεργασίας, να δίνουν έμφαση στην ανάγκη αποτελεσματικής καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων, αύξησης των διώξεων κατά των δραστών και βελτίωσης της προστασίας των θυμάτων εκ μέρους των τρίτων χωρών·

11.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την ανάγκη ενδεχόμενης αναθεώρησης της εντολής της μελλοντικής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ούτως ώστε να προστεθεί στις αρμοδιότητές της, μετά τη δημιουργία της, η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων·

12.  καλεί τα κράτη μέλη να ποινικοποιήσουν την πράξη της συνειδητής χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται από θύματα εμπορίας ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης της εκμετάλλευσης των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων για εκπόρνευση, της εκμετάλλευσης της εκπόρνευσης άλλων ή άλλων μορφών σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της καταναγκαστικής εργασίας ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της επαιτείας, της δουλείας ή άλλων πρακτικών παρεμφερών προς τη δουλεία, της οικιακής δουλείας, της εκμετάλλευσης εγκληματικών δραστηριοτήτων ή της αφαίρεσης οργάνων·

13.  υπενθυμίζει ότι η παράνομη διακίνηση μεταναστών και η εμπορία ανθρώπων είναι διαφορετικά φαινόμενα, με βασική διαφορά το ότι οι μετανάστες έχουν συναινέσει στην παράνομη διακίνηση, η οποία λήγει με την άφιξή τους στον προορισμό τους, αντίθετα με τα θύματα εμπορίας ανθρώπων που υφίστανται εκμετάλλευση μέσω εξαναγκασμού, εξαπάτησης και κακοποίησης, χωρίς καμία δυνατότητα συγκατάθεσης· τονίζει ότι μπορεί επίσης να υπάρξει διασταύρωση αυτών των δύο φαινομένων, λόγω του κινδύνου που υπάρχει να υποχρεώσουν οι εγκληματικές ομάδες που διακινούν πρόσφυγες και άλλους μετανάστες στην ΕΕ σε εκμετάλλευση ως θύματα εμπορίας, ιδίως ασυνόδευτους ανηλίκους και γυναίκες που ταξιδεύουν μόνες τους· παροτρύνει τις αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη να δώσουν προσοχή σε αυτή την επικάλυψη κατά την υλοποίηση των δράσεων αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας και επιβολής του νόμου·

14.  θεωρεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει έγκυρη συναίνεση όταν υπήκοος τρίτης χώρας απομακρύνεται από τη χώρα της/του για να μεταβεί στην ΕΕ (ή όταν υπήκοος της ΕΕ μεταφέρεται σε άλλο κράτος μέλος) με σκοπό την εκπόρνευση, άλλη μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή την καταναγκαστική εργασία·

15.  τονίζει τη σημασία της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης που κατοχυρώνεται στο άρθρο 82 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους οργανισμούς της ΕΕ να ενισχύσουν το καθεστώς των θυμάτων εμπορίας μέσω της πλήρους αμοιβαίας αναγνώρισης δικαστικών και διοικητικών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν μέτρα προστασίας για τα θύματα εμπορίας, πράγμα που σημαίνει ότι το καθεστώς των θυμάτων, εφόσον αναγνωρισθεί σε ένα κράτος μέλος, θα πρέπει να εφαρμοσθεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και, ως εκ τούτου, τα θύματα (ή ενώσεις που τα εκπροσωπούν) πρέπει να λάβουν βοήθεια και συνδρομή σε περίπτωση μη αναγνώρισης του καθεστώτος τους όταν ταξιδεύουν εντός της Ένωσης·

16.  θεωρεί ότι το καθεστώς πρόσφυγα, αιτούντος άσυλο, κατόχου ανθρωπιστικής θεώρησης ή ατόμου που χρήζει διεθνούς προστασίας πρέπει να θεωρείται παράγοντας που καθιστά ευάλωτα τα θύματα εμπορίας ανθρώπων· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη συνεργασία των αρχών επιβολής του νόμου και των αρχών ασύλου προκειμένου να συνδράμουν τα θύματα εμπορίας ανθρώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας να καταθέσουν αίτηση προστασίας· επαναβεβαιώνει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται κατά της εμπορίας ανθρώπων δεν θα πρέπει να θίγουν τα δικαιώματα των θυμάτων εμπορίας, των μεταναστών, των προσφύγων και των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας·

17.  εφιστά την προσοχή στο ανησυχητικό πρόβλημα της διοικητικής κράτησης, που χρησιμοποιείται συχνά από ορισμένα κράτη μέλη με συστηματικό και καταχρηστικό τρόπο, μολονότι θα έπρεπε να είναι λύση έσχατης ανάγκης· υπογραμμίζει ότι η χρήση της κράτησης πολύ συχνά οδηγεί σε παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο· καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν πάραυτα τέλος στην κράτηση των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και των παιδιών· ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την παρούσα κατάσταση στα κέντρα κράτησης (μέσω καλύτερης πρόσβασης της κοινωνίας των πολιτών, των δημοσιογράφων και των βουλευτών)· καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν καλύτερη και συστηματικότερη χρήση των υφιστάμενων εναλλακτικών λύσεων στην κράτηση, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων όπως τα θύματα εμπορίας·

18.  καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν πλήρως και δεόντως σε εφαρμογή το άρθρο 8 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ· υπενθυμίζει ότι τα θύματα εμπορίας δεν θα πρέπει να διώκονται ποινικά και να θεωρούνται υπεύθυνα για εγκληματικές δραστηριότητες στις οποίες υποχρεούνται να συμμετέχουν, ιδίως σε περίπτωση πορνείας, οποιασδήποτε άλλης μορφής σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή καταναγκαστικής εργασίας·

19.  υπογραμμίζει ότι τα άτομα που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας είναι θύματα εγκλήματος και θα πρέπει να προστατεύονται και να είναι σε θέση να λάβουν τίτλο παραμονής ανεξαρτήτως της προθυμίας τους να συνεργαστούν με τις αρχές επιβολής του νόμου· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο, μετά τη διεξαγωγή συνολικής αξιολόγησης κινδύνου όσον αφορά τη βιωσιμότητα της επιστροφής ενός θύματος εμπορίας, που λαμβάνει πλήρως υπόψη την εκτίμηση της κατάστασης από το ίδιο το θύμα, να χορηγείται τίτλος παραμονής στα θύματα για την ασφάλεια των οποίων ενδέχεται να μην υπάρχουν εγγυήσεις αφού επιστρέψουν στη χώρα προέλευσης, καθώς και στις οικογένειες αυτών· υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι οιαδήποτε επιστροφή πρέπει πάντοτε να συνάδει με την αρχή της μη επαναπροώθησης σύμφωνα με την υποχρέωση των κρατών μελών δυνάμει του διεθνούς δικαίου· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία του Συμβουλίου 2004/81/ΕΚ σχετικά με τον τίτλο παραμονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών που είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων· υπογραμμίζει ότι η εν λόγω αναθεώρηση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει διατάξεις για τους τίτλους παραμονής, ακόμη και σε περίπτωση μη συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές, καθώς και μια εναρμονισμένη διάρκεια σε επίπεδο ΕΕ της περιόδου προβληματισμού·

20.  υπογραμμίζει ότι τα θύματα, ιδίως εκείνα που προέρχονται από τρίτες χώρες, σπάνια κατανοούν την κουλτούρα και τη γλώσσα της χώρας στην οποία έχουν μεταφερθεί· τονίζει ότι, ως εκ τούτου, υποβάλλονται σε έναν ακόμη παράγοντα ψυχολογικού στρες και απογοήτευσης·

21.  θεωρεί ότι ο ρόλος των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων ως μαρτύρων είναι ζωτικής σημασίας για τη διάλυση των δικτύων εμπορίας ανθρώπων και τη δίωξη και καταδίκη των δραστών· υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να διασφαλιστεί η πραγματική προστασία των θυμάτων ώστε να μπορούν να καταθέτουν χωρίς κίνδυνο· ενθαρρύνει εν προκειμένω τους φορείς επιβολής του νόμου στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τις διαθέσιμες τεχνολογικές λύσεις για να μπορούν τα θύματα να καταθέτουν από ασφαλείς τοποθεσίες·

22.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM), η επιστροφή των μεταναστών και των προσφύγων εγκυμονεί εγγενείς κινδύνους ασφάλειας που συνδέονται με την πιθανότητα επανεμπορίας τους και οι οποίοι πρέπει να προσδιοριστούν, να αξιολογηθούν και να μετριαστούν δεδομένου ότι ο κίνδυνος που αντιπροσωπεύουν οι εκμεταλλευτές για τους μετανάστες θύματα εμπορίας συχνά αυξάνεται όταν έχουν κατορθώσει να διαφύγουν, έχουν έρθει σε επαφή με υπαλλήλους επιβολής του νόμου ή έχουν καταθέσει σε δικαστήριο(4)·

23.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα θύματα εμπορίας ανθρώπων και τα μέλη των οικογενειών τους έχουν πρόσβαση σε δωρεάν δικαστική συνδρομή και νομικές συμβουλές, μεταξύ άλλων σε ποινικές και αστικές υποθέσεις ή σε υποθέσεις μετανάστευσης· υπογραμμίζει την ανάγκη μιας ειδικής και επικεντρωμένης προσέγγισης για την εμπορία ανθρώπων, καθώς και προστασίας των ομάδων που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση όπως είναι οι πρόσφυγες, τα άτομα με αναπηρία, οι Ρομά και τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων από τρίτες χώρες·

24.  υπενθυμίζει ότι η εμπορία παιδιών συχνά οδηγεί σε περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης, πορνείας, καταναγκαστικής εργασίας ή αφαίρεσης οργάνων και εμπορίας ανθρώπων και τονίζει ότι καμία πιθανή συναίνεση για την εκτέλεση εργασίας ή υπηρεσιών δεν θα πρέπει να θεωρείται έγκυρη για παιδιά που είναι θύματα εμπορίας· εκφράζει την ανησυχία του για την εκτίμηση της Ευρωπόλ του Ιανουαρίου 2016, ότι τουλάχιστον 10 000 ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες έχουν εξαφανισθεί μετά την άφιξή τους στην ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο συχνά αντιμετωπίζονται ως παραβάτες ή παράτυποι μετανάστες από τους υπαλλήλους επιβολής του νόμου οι οποίοι δεν λαμβάνουν συστηματικά υπόψη τους δείκτες εμπορίας ανθρώπων για την ταυτοποίηση των θυμάτων·

25.  εκτιμά ότι είναι απαραίτητο, όσον αφορά τους ασυνόδευτους ανηλίκους, να επιτευχθεί καλύτερη και πιο προορατική ταυτοποίηση των παιδιών θυμάτων εμπορίας, ιδίως στα μεθοριακά σημεία διέλευσης και στα κέντρα υποδοχής, καθώς και ισχυρότερη πολυτομεακή συνεργασία προκειμένου να διασφαλιστεί η προάσπιση των βέλτιστων συμφερόντων του παιδιού· κρίνει απαραίτητη την ενίσχυση των συστημάτων κηδεμονίας στα κράτη μέλη, ώστε να μην πέφτουν τα ασυνόδευτα και αποχωρισμένα από την οικογένειά τους παιδιά στα χέρια οργανώσεων εμπορίας ανθρώπων·

26.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την οδηγία 2011/36/ΕΕ, «Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό την εξεύρεση μόνιμων λύσεων που βασίζονται σε εξατομικευμένη αξιολόγηση των βέλτιστων συμφερόντων των παιδιών»· εκτιμά ότι μπορεί να βρεθεί βιώσιμη λύση μέσω της ένταξης του παιδιού στην κοινωνία υποδοχής του ή μέσω της διευκόλυνσης της επανένωσης των οικογενειών προκειμένου να μπορέσει το παιδί να ενωθεί με την οικογένειά του σε άλλο κράτος μέλος·

27.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την προστασία και τα δικαιώματα των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων πριν, κατά και μετά την ποινική δίωξη· συνιστά στα κράτη μέλη, όταν διενεργούν εξατομικευμένη αξιολόγηση κινδύνου προκειμένου να διασφαλίσουν τη δέουσα προστασία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, να λαμβάνουν υπόψη παράγοντες ευπάθειας, όπως το φύλο, η εγκυμοσύνη, η κατάσταση υγείας, η αναπηρία, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ηλικία και το καθεστώς του πρόσφυγα, του αιτούντος άσυλο ή του ατόμου που χρήζει διεθνούς προστασίας· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις πολιτικές τους περί επανένωσης των οικογενειών για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, ιδίως όταν αυτό απαιτείται για την προστασία τους·

28.  υπενθυμίζει ότι, πριν από τη σύναψη συμφωνίας απελευθέρωσης των θεωρήσεων, η Επιτροπή αξιολογεί τους κινδύνους που αντιπροσωπεύει η ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα ιδίως σε θέματα παράνομης μετανάστευσης· εμμένει στο γεγονός ότι τα κυκλώματα διακίνησης μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τις νόμιμες οδούς μετανάστευσης· ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή να συμπεριλάβει την αποτελεσματική συνεργασία των ενδιαφερομένων τρίτων χωρών σε θέματα εμπορίας ανθρώπων μεταξύ των κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται ενόψει κάθε συμφωνίας απελευθέρωσης των θεωρήσεων·

29.  επισημαίνει ότι η ΕΕ χρειάζεται μια δεσμευτική και υποχρεωτική νομοθετική προσέγγιση της επανεγκατάστασης, όπως προβλέπεται στο θεματολόγιο της Επιτροπής για τη μετανάστευση· επισημαίνει ότι η εισδοχή για ανθρωπιστικούς λόγους μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά προς την επανεγκατάσταση, για την επείγουσα προστασία, συχνά σε προσωρινή βάση, όσων βρίσκονται σε επισφαλέστερη θέση όπου κρίνεται αναγκαίο, π.χ. ασυνόδευτων ανηλίκων ή προσφύγων με αναπηρία, ή όσων χρειάζονται επείγουσα ιατρική διακομιδή·

30.  εκτιμά ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν συστήματα προστασίας και παροχής βοήθειας για τα θύματα ούτως ώστε να τα βοηθήσουν να βρουν διέξοδο στην εκμετάλλευση, παρέχοντάς τους πρωτίστως στέγαση, η οποία δεν θα πρέπει να εξαρτάται από το καθεστώς διαμονής του θύματος, αλλά επίσης συμβουλές και πληροφορίες, κοινωνική, εκπαιδευτική και επαγγελματική στήριξη, προγράμματα επανένταξης, θεραπευτική μέριμνα και ψυχολογική υποστήριξη, σε συνεργασία με κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς φορείς·

31.  καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες ομάδες που είναι εκτεθειμένες στην καταναγκαστική επαιτεία, όπως οι Ρομά, και να λάβουν αυτόν τον παράγοντα υπόψη στο εθνικό πλαίσιο των στρατηγικών ένταξης των Ρομά·

32.  τονίζει ότι τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να θεωρούνται ευάλωτα θύματα εμπορίας ανθρώπων· επισημαίνει ότι τα θύματα εμπορίας ανθρώπων ενδέχεται να αναπτύξουν αναπηρίες λόγω κακοποίησης στα χέρια του διακινητή τους, ενώ εναλλακτικά ένα άτομο με αναπηρία μπορεί να στοχοποιηθεί από διακινητή λόγω της ευάλωτης κατάστασής του·

33.  αναγνωρίζει τη σημασία και τον ρόλο των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην εμπορία ανθρώπων και ότι ενώ η τεχνολογία χρησιμοποιείται για να διευκολυνθεί η προσέλκυση και εκμετάλλευση των θυμάτων, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων· θεωρεί ότι πρέπει να πραγματοποιηθούν περισσότερες έρευνες που να εστιάζουν στον ρόλο των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών σε σχέση με την εμπορία ανθρώπων·

34.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τη χρήση του Διαδικτύου στο πλαίσιο της εμπορίας ανθρώπων και ειδικότερα όσον αφορά τη διαδικτυακή σεξουαλική εκμετάλλευση· ζητεί να ενισχυθεί η καταπολέμηση της διαδικτυακής εμπορίας ανθρώπων από την Ευρωπόλ στο πλαίσιο της μονάδας της ΕΕ για την αναφορά διαδικτυακού περιεχομένου, με στόχο την ανίχνευση, την επισήμανση και την απόσυρση του διαδικτυακού περιεχομένου που αφορά θέματα εμπορίας ανθρώπων·

35.  ζητεί από την Επιτροπή να προσαρμόσει τη συνεργασία της με τις τρίτες χώρες ώστε να ληφθούν υπόψη τα νέα δεδομένα ανάπτυξης της εμπορίας ανθρώπων μέσω του Διαδικτύου· ζητεί από την Επιτροπή και την Ευρωπόλ να εξετάσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών οργανισμών καταπολέμησης της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο (ιδίως στο πλαίσιο της Ευρωπόλ) και των οργανισμών τρίτων χωρών· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να εξετάσει επίσης κάθε πρόσφορη συνεργασία με τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών για την ανίχνευση και την καταπολέμηση του διαδικτυακού περιεχομένου που σχετίζεται με την εμπορία ανθρώπων· ζητεί από την Επιτροπή να τηρεί το Κοινοβούλιο δεόντως ενήμερο·

36.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διατηρήσουν την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, που συνιστά σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως προτεραιότητα στις εξωτερικές σχέσεις τους και στο διάλογο με τρίτες χώρες·

37.  υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης της πλήρους επικύρωσης και εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ·

38.  υπογραμμίζει ότι οι καταναγκαστικοί γάμοι μπορούν να θεωρηθούν είδος εμπορίας ανθρώπων εφόσον περιλαμβάνουν ένα στοιχείο εκμετάλλευσης του θύματος, και καλεί όλα τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τη διάσταση αυτή στον ορισμό τους σχετικά με την εμπορία ανθρώπων· υπογραμμίζει ότι η εκμετάλλευση μπορεί να είναι σεξουαλική (συζυγικός βιασμός, εξαναγκασμός σε πορνεία και πορνογραφία) ή οικονομική (οικιακή εργασία, καταναγκαστική επαιτεία) και ότι ο καταναγκαστικός γάμος μπορεί να είναι ο τελικός σκοπός της εμπορίας (πώληση του θύματος ως συζύγου ή σύναψη γάμου κατόπιν πίεσης)· υπενθυμίζει τον διακρατικό χαρακτήρα που μπορεί να λάβει ο καταναγκαστικός γάμος· ζητεί συνεπώς από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι αρμόδιες για τη μετανάστευση εθνικές αρχές είναι επαρκώς καταρτισμένες ως προς το θέμα του καταναγκαστικού γάμου που εντάσσεται στο πλαίσιο της εμπορίας ανθρώπων· καλεί επιπλέον την Επιτροπή να ενισχύσει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών στον τομέα αυτόν·

39.  επισημαίνει την ανάπτυξη μιας νέας μορφής εμπορίας ανθρώπων που συνίσταται στην εμπορία ανθρώπων για καταβολή λύτρων μέσω της χρήσης πρακτικών σκληρών βασανιστηρίων· επισημαίνει ότι αυτή η νέα μορφή εμπορευματοποίησης των ανθρώπων χαρακτηρίζεται από εκβιασμό, ξυλοδαρμούς και βιασμό ως μέσα εξαναγκασμού των οικογενειών και των συγγενών που ζουν εντός και εκτός της ΕΕ να πληρώσουν τις οφειλές·

40.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την εμπορία ανθρώπων για καταβολή λύτρων με τη χρήση πρακτικών βασανιστηρίων ως μορφή εμπορίας ανθρώπων· θεωρεί ότι οι σοβαρά τραυματισμένοι επιζώντες θα πρέπει να αναγνωριστούν ως θύματα μιας ποινικοποιημένης μορφής εμπορίας ανθρώπων και να λάβουν προστασία, φροντίδα και στήριξη(5)·

41.  θεωρεί ότι η ύπαρξη ασφαλών και νόμιμων τρόπων εισόδου στην ΕΕ θα μειώσει τον ευάλωτο χαρακτήρα και την εμπορία ανθρώπων·

42.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την οδηγία 2011/36/ΕΕ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και να συνεργάζονται στενά με αυτές, ειδικότερα στο πλαίσιο πρωτοβουλιών για τη διαμόρφωση πολιτικών, εκστρατειών για τη βελτίωση της πληροφόρησης και της ευαισθητοποίησης, ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και κατάρτισης τόσο στην παρακολούθηση όσο και στην αξιολόγηση των επιπτώσεων των μέτρων για την καταπολέμηση της εμπορίας· επισημαίνει, επιπλέον, ότι οι ΜΚΟ θα πρέπει επίσης να παρέχουν συνδρομή όσον αφορά την έγκαιρη ταυτοποίηση των θυμάτων, την αρωγή και την υποστήριξή τους· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι ΜΚΟ προστατεύονται από αντίποινα, απειλές και εκφοβισμούς και κυρίως ότι δεν υφίστανται ποινικές διώξεις όταν βοηθούν θύματα εμπορίας που βρίσκονται σε παράτυπη κατάσταση·

43.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν στοχευμένα και κατάλληλα μέτρα πρόληψης, όπως εκπαίδευση και κατάρτιση, και εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ερευνητικά προγράμματα, με στόχο να μειωθεί ο κίνδυνος να γίνονται τα άτομα θύματα εμπορίας· καλεί τα κράτη μέλη να εκπαιδεύσουν τους πολίτες τους σχετικά με την εμπορία ανθρώπων και τον εντοπισμό των θυμάτων μέσω ενημερωτικών εκστρατειών, συμπεριλαμβανομένων εκστρατειών ευαισθητοποίησης όσον αφορά τον αντίκτυπο και τις επιπτώσεις του σεξουαλικού τουρισμού και της εκμετάλλευσης πολλών ευάλωτων γυναικών και παιδιών που, για να μπορέσουν να επιβιώσουν, υπηρετούν τη βιομηχανία του σεξουαλικού τουρισμού·

44.  χαιρετίζει τη δράση της Ευρωπόλ, ιδίως στο πλαίσιο του Focal Point Twins, με στόχο τον εντοπισμό των ατόμων που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες με σκοπό την κακοποίηση παιδιών· καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με την Ευρωπόλ διασφαλίζοντας τη συστηματική και ταχεία ανταλλαγή δεδομένων·

45.  συνιστά στη διεθνή κοινότητα να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα της εμπορίας ανθρώπων σε περιβάλλοντα κρίσης, όπως οι φυσικές καταστροφές και οι ένοπλες συγκρούσεις, καθώς και σε χώρες όπου σημειώνονται σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όπου οι άνθρωποι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να εγκαταλείψουν τη χώρα, προκειμένου να είναι λιγότερο ευάλωτα τα θύματα απέναντι στους διακινητές και σε άλλα εγκληματικά δίκτυα·

46.  καλεί τα κράτη μέλη να καθιερώσουν καλύτερα συστήματα παρακολούθησης των δραστηριοτήτων των ιδιωτικών γραφείων ευρέσεως εργασίας τα οποία καλούν πολίτες τρίτων χωρών να ταξιδέψουν στην ΕΕ με σκοπό την εργασία·

47.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τον ιδιωτικό τομέα και όλους τους συναφείς φορείς, ούτως ώστε να εμποδίσουν την εμπορία ανθρώπων σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την περίπτωση της παιδικής εργασίας· υπογραμμίζει εν προκειμένω την ανάγκη πλήρους και έγκαιρης δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού συνασπισμού επιχειρήσεων κατά της εμπορίας ανθρώπων, όπως αναφέρεται στη στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων (2012-2016)·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Hugues Bayet, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Μιλτιάδης Κύρκος, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Beatriz Becerra Basterrechea, Eugen Freund, Jean-François Jalkh, Peter Lundgren

28.4.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων(*)

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ

(2015/2340(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Catherine Bearder

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων (THB) συνιστά σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της σωματικής ακεραιότητας και είναι ένα έμφυλο έγκλημα, με τις γυναίκες και τα κορίτσια να αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων που διακινούνται για σκοπούς σεξουαλικής εκμετάλλευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια αποτελούν επίσης ένα σημαντικό ποσοστό των θυμάτων άλλων μορφών εμπορίας ανθρώπων, όταν γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευσης εργαζόμενες καταναγκαστικά ως υπηρετικό προσωπικό ή για την παροχή φροντίδας, στον μεταποιητικό τομέα, την εστίαση ή τις υπηρεσίες καθαριότητας και άλλους τομείς·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων μπορεί να συνιστά αποτέλεσμα των παγκόσμιων οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων και είναι δυνατόν να ενταθεί περαιτέρω εξαιτίας της κοινωνικής ανισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Στρατηγική της ΕΕ αναγνωρίζει τη βία κατά των γυναικών ως βασική αιτία της εμπορίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων πρέπει να εξεταστεί και να κατανοηθεί τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και σε σχέση με τα κέρδη της, εφόσον η εκμετάλλευση των γυναικών ιδιαίτερα για σεξουαλικές υπηρεσίες δημιουργείται από τη ζήτηση των υπηρεσιών αυτών και το κέρδος που αποφέρει·

1.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ισότητα των φύλων και η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων θα παραμείνουν στο επίκεντρο των αναπτυξιακών πολιτικών της ΕΕ και των εταιρικών σχέσεων με τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ευαίσθητα από την άποψη φύλου μέτρα κατά τη δημιουργία νέων αναπτυξιακών πολιτικών και κατά την αναθεώρηση υφιστάμενων πολιτικών·

2.  τονίζει ότι η οικονομική και κοινωνική χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών θα βελτιώσει την ευάλωτη θέση τους ως δυνητικών θυμάτων, και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει την στοχοθετημένη δράση της υπέρ της ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλες τις αναπτυξιακές της δράσεις και να διασφαλίσει ότι η ισότητα των φύλων, από κοινού με τα δικαιώματα των γυναικών, θα παραμείνουν στην ημερήσια διάταξη του πολιτικού διαλόγου με τις τρίτες χώρες·

3.  λαμβάνει υπό σημείωση το κανονιστικό αποτέλεσμα που απορρέει από το σουηδικό πρότυπο, το οποίο βασίζεται στην μείωση της ζήτησης, και προτείνει την θέσπιση παρόμοιων κανονιστικών μέτρων στην ΕΕ των 28 και στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων·

4.  τονίζει ότι η ζήτηση για σεξουαλικές υπηρεσίες σε αναπτυγμένες χώρες ενεργοποιεί την πρακτική της εμπορίας ανθρώπων από τις αναπτυσσόμενες χώρες, θέτοντας ορισμένους, όπως τις γυναίκες και τα κορίτσια, σε ευάλωτη θέση, και καλεί τα κράτη μέλη να ποινικοποιήσουν τη συνειδητή χρήση υπηρεσιών που παρέχονται από θύματα εμπορίας·

5.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει επίσης η εκ μέρους των κρατών μελών ποινικοποίηση της χρήσης από τους πολίτες οποιωνδήποτε υπηρεσιών που προσφέρονται από θύματα εμπορίας, ακόμη και εάν μια τέτοια πράξη διαπράττεται εκτός του κράτους μέλους ή/και εκτός της ΕΕ·

6.  τονίζει τη σημασία των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης, ιδιαίτερα του 5.2 που καλεί για την εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών στην δημόσια και ιδιωτική σφαίρα, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κάθε είδους εκμετάλλευσης·

7.  σημειώνει τη σημασία της καθολικής πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, στην σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, ιδιαίτερα για τα θύματα εμπορίας, που μπορεί να αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν τα πολλά σωματικά και ψυχολογικά προβλήματα που απορρέουν άμεσα από την εκμετάλλευσή τους· καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν υπηρεσίες υγείας εύκολες στην πρόσβαση, καθώς και την παροχή μετέπειτα φροντίδας για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων·

8.  καλεί τα κράτη μέλη στα οποία έχει λάβει χώρα η εκμετάλλευση θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων, να προσφέρουν την κατάλληλη, απαραίτητη και ανάλογη με το φύλο ιατρική περίθαλψη με βάση τις ατομικές ανάγκες, με ιδιαίτερη προσοχή στα θύματα εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση·

9.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν μέτρα ευαίσθητα ως προς το φύλο, προκειμένου να βελτιωθεί ο εντοπισμός των θυμάτων εμπορίας σε διαδικασίες ασύλου και επιστροφής, να διατηρούν πιο λεπτομερή και κατά φύλο αρχεία και να εξασφαλίζουν ότι στα θύματα θα διατίθενται οι κατάλληλες επιλογές υπηρεσιών υποστήριξης·

10.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τα νομικά μέσα που θα διευκολύνουν τις δυνατότητες για τα θύματα εμπορίας να επικοινωνήσουν με τις αρχές, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά τους ή τα δικαιώματά τους ως θύματα·

11.  καλεί την Επιτροπή, τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν την κατάρτιση με γνώμονα το φύλο, του προσωπικού των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και των συνοριακών υπηρεσιών, προκειμένου να είναι αυτοί σε θέση να εντοπίζουν καλύτερα και να βοηθούν τα δυνητικά θύματα εμπορίας ανθρώπων, ιδίως της εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση·

12.  ζητεί η πολιτική της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων να γίνει πιο αποτελεσματική, με το να ενσωματωθεί σταθερά στις ευρύτερες στρατηγικές της ΕΕ για την ασφάλεια, την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, την οικονομική ανάπτυξη, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τη μετανάστευση και τις εξωτερικές σχέσεις·

13.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη όπως, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των νομικών μέτρων για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, διευρύνουν επίσης τον ορισμό της εμπορίας, εισάγοντας στο πεδίο εφαρμογής της τα νέα μέσα εμπορίας· λαμβάνει υπό σημείωση το ψήφισμα 2015/2229 (INI )του Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο 2015, όπου η παρένθετη μητρότητα ορίζεται ως συναλλαγή με ανθρώπινα σώματα και ως εκ τούτου, ισοδυναμεί με την εμπορία ανθρώπων·

14.  καλεί τα κράτη μέλη να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, ώστε η εμπορία ανθρώπων να αντιμετωπίζεται ως μια σοβαρή μορφή βίας κατά των γυναικών·

15.  τονίζει τη σημασία του να κατοχυρωθεί η ασφάλεια των θυμάτων της εμπορίας που καταθέτουν στο δικαστήριο εναντίον εκείνων που διαπράττουν την εμπορία·

16.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία με τρίτες χώρες με σκοπό την καταπολέμηση κάθε μορφής εμπορίας ανθρώπων και με ιδιαίτερη προσοχή στη διάσταση του φύλου στο πλαίσιο της εμπορίας, για την καταπολέμηση ειδικά των παιδικών γάμων, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των γυναικών και των κοριτσιών και του σεξουαλικού τουρισμού· καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να εντείνουν τη δράση τους στο πλαίσιο της διαδικασίας του Χαρτούμ, μέσω της αύξησης του αριθμού των συγκεκριμένων προγραμμάτων προς υλοποίηση και της ενεργού συμμετοχής μεγαλύτερου αριθμού κρατών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

19.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

1

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rosa Estaràs Ferragut, Constance Le Grip, Evelyn Regner, Marc Tarabella, Κωνσταντίνα Κούνεβα

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Julia Reid, Marco Zanni

08.4.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ

(2015/2340(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Miroslav Mikolášik

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το προοίμιο του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ΕΕ «τοποθετεί τον άνθρωπο και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια στην καρδιά της δράσης της», απαγορεύοντας, μεταξύ άλλων, τα βασανιστήρια και την απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση, την εμπορία ανθρώπων και τη δουλεία·

2.  τονίζει ότι κάθε εμπορική εκμετάλλευση οργάνων που στερεί την ισότιμη πρόσβαση στη μεταμόσχευση οργάνων είναι αντιδεοντολογική, δεν συνάδει με τις πλέον βασικές ανθρώπινες αξίες και απαγορεύεται δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 2 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ·

3.  υπενθυμίζει ότι οι ομάδες που δρουν σε διεθνές επίπεδο μεταφέρουν τα θύματα σε πλουσιότερες περιοχές - λαθραία ή με τη συγκατάθεση των θυμάτων τους τα οποία έχουν εξαπατήσει με ψεύτικες υποσχέσεις- ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες εμφανίζονται στην κορυφή της λίστας, όπου υπάρχουν, ιδίως για τους σκοπούς της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, πελάτες με μεγαλύτερη οικονομική άνεση·

4.  τονίζει ότι, σύμφωνα με έκθεση της οργάνωσης Global Financial Integrity, η εμπορία ανθρωπίνων οργάνων είναι μία από τις δέκα πιο επικερδείς παράνομες δραστηριότητες στον κόσμο, που δημιουργεί κέρδη από 600 εκατ. δολάρια ΗΠΑ έως 1,2 δισ. δολάρια ΗΠΑ ετησίως και εκτείνεται σε πολλές χώρες· τονίζει επιπλέον ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, άνθρωποι κάθε ηλικίας μπορούν να αποτελέσουν στόχο, όμως ιδιαίτερα ευάλωτοι είναι οι μετανάστες, οι άστεγοι και οι αναλφάβητοι·

5.  καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν συνεκτική πολιτική τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο, τοποθετώντας, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης, τα ανθρώπινα δικαιώματα στο κέντρο των σχέσεων της ΕΕ με όλες τις τρίτες χώρες, αξιοποιώντας, ιδίως, τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις ως κίνητρα·

6.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει και να προωθήσει το διάλογο για τα δικαιώματα του ανθρώπου με τους διεθνείς κρατικούς ή μη εταίρους της, να επισημοποιήσει τις εταιρικές σχέσεις με τις διεθνείς και τις εθνικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενισχύσει τη συνεργασία και το συντονισμό με τις τρίτες χώρες, προκειμένου να βελτιωθεί ο εντοπισμός των θυμάτων, να ενισχυθεί η πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική δίωξη των σωματεμπόρων·

7.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όλα τα προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο στην επικράτεια της Ένωσης τηρούν τους διεθνείς κανόνες σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων σε όλη την αλυσίδα παραγωγής·

8.  εκφράζει έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, 21 περίπου εκατομμύρια άτομα ανά τον κόσμο είναι θύματα των πλέον διαδεδομένων μορφών δουλείας, όπως η καταναγκαστική εργασία, τα ετήσια κέρδη της οποίας υπερβαίνουν τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ, το εμπόριο ανθρωπίνων οργάνων και η αναγκαστική σεξουαλική εκμετάλλευση, θύματα της οποίας είναι το 80% όλων των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων· επισημαίνει ότι οι άνδρες δεν αποτελούν εξαίρεση, ωστόσο πρωτίστως πλήττονται οι πιο ευάλωτες ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, οι γυναίκες, οι ασθενείς, τα άτομα με αναπηρία και τα παιδιά, ενώ υπολογίζεται ότι 5,5 εκατομμύρια παιδιά αποτελούν αντικείμενο εμπορίας· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, τα κέρδη από την εμπορία παιδιών ανέρχονται σε περίπου 7,6 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως·

9.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα άτομα που, για λόγους αιφνίδιας ή σταδιακής κλιματικής αλλαγής που επηρεάζει δυσμενώς τις ζωές ή τις συνθήκες διαβίωσής τους, αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τον συνήθη τόπο κατοικίας τους, διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να καταστούν θύματα της εμπορίας ανθρώπων· τονίζει ότι αυτό το είδος κινητικότητας των ανθρώπων που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή έχει ισχυρή οικονομική διάσταση, καθότι περιλαμβάνει την απώλεια των μέσων βιοπορισμού και τη μείωση των εισοδημάτων των νοικοκυριών, με αποτέλεσμα τα ενδιαφερόμενα άτομα, λόγω της ευάλωτης κατάστασής τους, να κινδυνεύουν άμεσα να καταστούν θύματα καταναγκαστικής εργασίας ή δουλείας·

10.  υπογραμμίζει τη σημασία και την επικείμενο χαρακτήρα της κρίσης των «κλιματικών μεταναστών», καθώς και την ισχυρή πιθανότητα να καταστούν θύματα εμπορίας ανθρώπων· πιστεύει ότι θα πρέπει να ληφθούν προορατικά μέτρα και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εμπορία ανθρώπων σε περιβάλλοντα κρίσης, όπως οι φυσικές καταστροφές, και στους μετανάστες λόγω κλιματικής αλλαγής· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα υφιστάμενα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν περιορισμένο πεδίο εφαρμογής σε καταστάσεις εκτοπισμού για κλιματικούς λόγους· καλεί ως εκ τούτου την ΕΕ να προωθήσει τη θέσπιση ενός διεθνούς, νομικά αναγνωρίσιμου ορισμού του όρου «κλιματικοί πρόσφυγες»·

11.  καταδικάζει την παράνομη δραστηριότητα της εμπορίας ανθρώπων, μεταξύ άλλων, με σκοπό την αφαίρεση οργάνων καθώς και κάθε δραστηριότητα εκμετάλλευσης που σχετίζεται με την παραβίαση του δικαιώματος στη σωματική ακεραιότητα και με την επιβολή βίας· εκφράζει τη αντίθεσή του σε οιαδήποτε εμπορευματοποίηση του ανθρώπου, του σώματός του και των οργάνων του σώματός του· επισημαίνει τις σημαντικές επιπτώσεις της εμπορίας ανθρώπων στην υγεία των θυμάτων όλων των μορφών εκμετάλλευσης, τόσο από σωματική όσο και από ψυχική άποψη· επισημαίνει ότι τα άτομα των πλέον φτωχών κοινοτήτων του κόσμου διατρέχουν ιδιαίτερα μεγάλο κίνδυνο να καταστούν θύματα της παράνομης εμπορίας οργάνων·

12.  επισημαίνει τη σημασία της πρόληψης και της πολυτομεακής και πολυεπιστημονικής προσέγγισης στην αντιμετώπιση της παράνομης εμπορίας ανθρωπίνων οργάνων, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων για αφαίρεση οργάνων που έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο πρόβλημα· ζητεί την ανάληψη καλύτερα στοχευμένων πρωτοβουλιών ευαισθητοποίησης για να δοθεί έμφαση στις επιβλαβείς συνέπειες της πώλησης οργάνων και για την καλύτερη ενημέρωση των θυμάτων σχετικά με τους σωματικούς και ψυχολογικούς κινδύνους, ιδίως μεταξύ των φτωχότερων και των πλέον ευάλωτων από άποψη ανισότητας και φτώχειας ατόμων που μπορεί να θεωρούν ότι αξίζει να πληρώσουν το τίμημα της πώλησης των οργάνων τους προκειμένου να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση· τονίζει ότι οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης θα πρέπει να αποτελούν υποχρεωτικό στοιχείο τόσο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) όσο και της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ·

13.  τονίζει ότι η οικονομική στασιμότητα, τα νομοθετικά κενά και οι ανεπάρκειες στην επιβολή του νόμου στις αναπτυσσόμενες χώρες, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση και τη βελτίωση της τεχνολογίας των επικοινωνιών, δημιουργούν το τέλειο πλαίσιο για τις εγκληματικές δραστηριότητες στον τομέα της παράνομης εμπορίας οργάνων· επισημαίνει ότι η έλλειψη οικονομικών ευκαιριών αναγκάζει τους ανθρώπους να εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις που σε διαφορετική περίπτωση θα θεωρούσαν επικίνδυνες ή αξιόμεμπτες, ενώ η ανεπαρκής επιβολή του νόμου επιτρέπει στα κυκλώματα εμπορίας να δραστηριοποιούνται χωρίς να φοβούνται ότι θα υποστούν διώξεις·

14.  καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν όσο το δυνατόν συντομότερα τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της εμπορίας ανθρωπίνων οργάνων· τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να βελτιώσουν και να επιταχύνουν τις προσπάθειες μεταφοράς των ευρωπαϊκών οδηγιών και συμβάσεων κατά της εμπορίας ανθρωπίνων οργάνων, ιστών και κυττάρων στο εθνικό τους δίκαιο, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι στους υπεύθυνους της εμπορίας οργάνων, ιστών και κυττάρων θα ασκείται η δέουσα δίωξη και οι δυνητικοί λήπτες θα αποθαρρύνονται από την αναζήτηση οργάνων που προέρχονται από παράνομη εμπορία·

15.  καταδικάζει την παράνομη εμπορία παιδιών προς υιοθεσία από ευρωπαίους γονείς οι οποίοι καταβάλλουν υψηλά ποσά για την εξασφάλιση των επιθυμητών βρεφών, συμπεριλαμβανόμενης της πρακτικής που συνίσταται στην αγορά βρεφών από παρένθετες μητέρες σε τρίτες χώρες·

16.  καταδικάζει την πρακτική της εμπορίας ανθρώπων για καταναγκαστική παρένθετη μητρότητα ως παραβίαση των δικαιωμάτων των γυναικών και των δικαιωμάτων του παιδιού· σημειώνει ότι η ζήτηση προέρχεται από τις αναπτυγμένες χώρες και αποβαίνει σε βάρος ευάλωτων και φτωχών ανθρώπων που συνήθως ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες, και καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις επιπτώσεις των δικών τους περιοριστικών πολιτικών αναπαραγωγής·

17.  τονίζει ότι όλα τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων πρέπει να έχουν πρόσβαση σε κατάλληλες υπηρεσίες υγείας· επισημαίνει ότι τα περισσότερα θύματα που έχουν εντοπιστεί στην ΕΕ είναι γυναίκες και κορίτσια που αποτελούν αντικείμενο σεξουαλικής εκμετάλλευσης· εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να διατηρηθεί η προσέγγιση που επικεντρώνεται στα θύματα και ότι αυτή η μορφή εκμετάλλευσης προκαλεί ιδιαίτερη ζημία που απαιτεί υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών· επισημαίνει ότι η φτώχεια, οι διακρίσεις λόγω φύλου και εθνότητας, η άγνοια, η παραπληροφόρηση, οι πολιτικές και οικονομικές κρίσεις, οι ένοπλες συγκρούσεις και οι φυσικές καταστροφές παρέχουν πρόσφορο έδαφος για εμπορία παιδιών·

18.  υπογραμμίζει ότι η εμπορία παιδιών έχει ως στόχο την εκμετάλλευση παιδιών σε διάφορους τομείς: στην πορνεία, στις οικιακές εργασίες και τις φυτείες, ως στρατιωτών ή βοηθών ένοπλων ομάδων, για την εκτέλεση αξιόποινων πράξεων ή για επαιτεία·

19.  υπογραμμίζει την ανάγκη ανάληψης δράσης, ούτως ώστε να καταπολεμηθεί το φαινόμενο της εξαφάνισης ασυνόδευτων παιδιών μεταναστών, τα οποία εξαφανίζονται μετά την άφιξή τους στην Ευρώπη και των οποίων ο αριθμός, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπόλ, ανέρχεται σήμερα σε 10 000· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων, να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναζήτηση και τη διασφάλιση της προστασίας των ασυνόδευτων παιδιών μεταναστών όταν εξαφανίζονται μετά από την εγγραφή τους στα μητρώα κατόπιν αφίξεως στο ευρωπαϊκό έδαφος και να ενισχύσουν τους μηχανισμούς προειδοποίησης για αγνοούμενα παιδιά, υπενθυμίζοντας ότι τα παιδιά που εκτίθενται περισσότερο στον κίνδυνο εκμετάλλευσης, κακοποίησης και βίας είναι εκείνα τα οποία δεν έχουν πιστοποιητικό γέννησης·

20.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να εντείνουν τη συνεργασία τους υπό την αιγίδα της Ιντερπόλ και της Ευρωπόλ με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος της εμπορίας ανθρωπίνων οργάνων και ανθρώπων, μεταξύ άλλων με την εξουδετέρωση των δραστηριοτήτων σωματεμπόρων στο Διαδίκτυο και με επιθεωρήσεις σε χώρους όπου ενδέχεται να βρίσκονται θύματα της εμπορίας ανθρώπων· ζητεί επιτακτικά τη μόνιμη συνεργασία και ανταλλαγή μεταξύ διεθνών οργανώσεων· καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τη δέουσα δίωξη των υπεύθυνων της εμπορίας ανθρωπίνων οργάνων·

21.  τονίζει ότι η αγορά ανθρωπίνων οργάνων, ιστών και κυττάρων είναι παράνομη· επισημαίνει ότι τα άτομα που είναι θύματα εμπορίας με σκοπό την αφαίρεση οργάνων αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα, ότι συχνά δεν έχουν συνείδηση των μακροπρόθεσμων εξουθενωτικών ιατρικών συνεπειών της αφαίρεσης οργάνων και της έλλειψης μετεγχειρητικής περίθαλψης, καθώς και των ψυχολογικών επιπτώσεων της επέμβασης· ζητεί την ανάληψη καλύτερα στοχευμένων πρωτοβουλιών ευαισθητοποίησης για να δοθεί έμφαση στις επιβλαβείς συνέπειες της πώλησης οργάνων, ιδίως μεταξύ των φτωχότερων και των πλέον ευάλωτων ατόμων που μπορεί να θεωρούν ότι αξίζει να πληρώσουν το τίμημα της πώλησης των οργάνων τους προκειμένου να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση·

22.  καταδικάζει τις παράνομες δραστηριότητες στο πλαίσιο της εμπορίας ανθρώπινων οργάνων, ιστών και κυττάρων, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης εμπορίας κυττάρων του αναπαραγωγικού συστήματος (ωαρίων, σπέρματος), εμβρυικού ιστού και κυττάρων και βλαστοκυττάρων ενηλίκων ή εμβρύων·

23.  τονίζει ότι θα πρέπει να παρέχεται πλήρης υποστήριξη στα θύματα, όχι μόνο όσον αφορά τις άμεσες και χρόνιες συνέπειες για την υγεία τους, αλλά και για τις επιπτώσεις στη μακροπρόθεσμη ψυχολογική τους ευεξία· εφιστά, ωστόσο, την προσοχή στον θεμελιώδη ρόλο αρχών και οργανώσεων όσον αφορά την ενημέρωση των θυμάτων για τα δικαιώματα πρόσβασης στη δικαιοσύνη, τη μέριμνα και την υγειονομική περίθαλψη·

24.  επισημαίνει ότι τα θύματα καταναγκαστικής πορνείας στα περισσότερα κράτη μέλη είναι δύσκολο να έχουν πρόσβαση σε ψυχολογική στήριξη και ότι, ως εκ τούτου, αναγκάζονται να καταφύγουν σχεδόν αποκλειστικά σε φιλανθρωπικές οργανώσεις· τάσσεται, συνεπώς, υπέρ της καλύτερης υποστήριξης των εν λόγω οργανώσεων και καλεί τα κράτη μέλη να περιορίσουν τα εμπόδια στην πρόσβαση σε ψυχολογική στήριξη·

25.  επισημαίνει τη σημασία που προσλαμβάνει ο ρόλος των γιατρών, νοσοκόμων και λοιπού ιατρικού προσωπικού, οι οποίοι αποτελούν, στο πλαίσιο του επαγγέλματός τους, το μοναδικό σημείο επαφής με τα θύματα όταν αυτά βρίσκονται σε αιχμαλωσία, και διαδραματίζουν ρόλο κλειδί στην πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι εν λόγω ευκαιρίες δεν αξιοποιούνται επί του παρόντος· επισημαίνει την ανάγκη εκπαίδευσης της ιατρικής κοινότητας ως προς την αναγνώριση των ενδείξεων της εμπορίας ανθρώπων και τις διαδικασίες αναφοράς, με σκοπό την καλύτερη υποστήριξη των θυμάτων και τον καθορισμό αυστηρών κυρώσεων για συμμετοχή στην παράνομη εμπορία ανθρώπινων οργάνων·

26.  ενθαρρύνει την εφαρμογή, σε διάφορες χώρες ή καθεστώτα, προγραμμάτων τεκμαιρόμενης συναίνεσης στο πλαίσιο των οποίων οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν απευθείας σε μητρώο δωρητών οργάνων αφού ολοκληρώσουν ορισμένες διοικητικές διαδικασίες, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό την εξάρτηση των ασθενών από τη μαύρη αγορά και αυξάνοντας παράλληλα την ποσότητα των διαθέσιμων οργάνων, έτσι ώστε να μειωθεί το οικονομικό κόστος των μεταμοσχεύσεων αλλά και η ανάγκη για ιατρικό τουρισμό·

27.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν περαιτέρω προσπάθειες εκ μέρους της ιατρικής κοινότητας, με στόχο την βελτιωμένη καταπολέμηση αυτής της μορφής εμπορίας, ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν την εμπορία και παρέχοντας υποχρεωτική κατάρτιση·

28.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να αποτρέψουν τον «μεταμοσχευτικό τουρισμό» εγκρίνοντας μέτρα που αυξάνουν τη διαθεσιμότητα των νομίμως προμηθευόμενων οργάνων, με στόχο την καλύτερη πρόληψη της παράνομης εμπορίας ανθρωπίνων οργάνων και την εφαρμογή διαφανούς συστήματος που θα επιτρέπει την καλύτερη ανιχνευσιμότητα των μεταμοσχευμένων οργάνων, διασφαλίζοντας παράλληλα την ανωνυμία του δότη· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για να προωθήσει τη συμμετοχή των κρατών μελών της ΕΕ σε συνεργατικές συμπράξεις όπως η Eurotransplant και η Scandiatransplant·

29.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν την εμπορία και την υγεία είναι περιορισμένα, ιδίως όσον αφορά τη διανοητική και την ψυχική υγεία· υπογραμμίζει επίσης ότι οι ανάγκες των θυμάτων και των επιζώντων συχνά υποτιμούνται· καλεί συνεπώς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να εφαρμόσουν ένα σύστημα παρακολούθησης των θεμάτων αυτών και να προωθήσουν την ενημέρωση σχετικά με τις συνέπειες της εμπορίας και τις ανάγκες των θυμάτων σε επίπεδο σωματικής και ψυχικής υγείας·

30.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και με τις αρχές που εμπεριέχονται στο δίκαιο περί ασύλου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.3.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

65

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Paul Brannen, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Anne-Marie Mineur, Alessandra Mussolini, James Nicholson, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

José Blanco López

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.5.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

44

6

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Mark Demesmaeker, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Boris Zala, Γεώργιος Επιτήδειος, Δημήτρης Παπαδάκης, Илхан Кючюк

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Luis de Grandes Pascual, Andrzej Grzyb, Marek Jurek, Jean-Luc Schaffhauser, Bodil Valero, Janusz Zemke

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Therese Comodini Cachia, Judith Sargentini, Ricardo Serrão Santos, Renate Weber

(1)

Kείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0470.

(2)

Παγκόσμιος Δείκτης Δουλείας 2014.

(3)

Βλέπε σ. 23 της έκθεσης του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (IOM), «Counter Trafficking and Assistance to Vulnerable Migrants Annual Report of Activities 2011» (Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2011 σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και την παροχή βοήθειας στους ευάλωτους μετανάστες)

(4)

Βλέπε σ. 23 της έκθεσης του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (IOM), «Counter Trafficking and Assistance to Vulnerable Migrants Annual Report of Activities 2011» (Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2011 σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και την παροχή βοήθειας στους ευάλωτους μετανάστες)

(5)

Αυτή η νέα μορφή εμπορίας έχει ήδη επισημανθεί στο ψήφισμα του ΕΚ της 10ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στην Ερυθραία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου