Postup : 2016/0109(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0206/2016

Předložené texty :

A8-0206/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 23/06/2016 - 8.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0284

ZPRÁVA     *
PDF 501kWORD 75k
16.6.2016
PE 582.314v02-00 A8-0206/2016

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Monackým knížectvím, kterou se stanovují opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES, jménem Evropské unie

(COM(2016)0201 – C8-0157/2016 – 2016/0109(NLE))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodaj: Andreas Schwab

(zjednodušený postup – čl. 50 odst. 1 jednacího řádu)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Monackým knížectvím, kterou se stanovují opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES, jménem Evropské unie

(COM(2016)0201 – C8-0157/2016 – 2016/0109(NLE))

(konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (COM(2016)0201),

–  s ohledem na návrh pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Monackým knížectvím, kterou se stanovují opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES,

–  s ohledem na článek 115 a čl. 218 odst. 6 druhý pododstavec, písm. b) a na čl. 218 odst. 8 druhý pododstavec Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0157/2016),

–  s ohledem na článek 59, čl. 108 odst. 7 a čl. 50 odst. 1 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0206/2016),

1.  schvaluje uzavření pozměňovacího protokolu s uvedené dohodě;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal stanovisko Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Monackého knížectví.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropská unie a Monako vyjednaly dohodu o automatické výměně informací o finančních účtech, jejímž cílem je zlepšit mezinárodní spolupráci v oblasti daní a dodržování příslušných předpisů. Znění dohody bylo parafováno zástupcem Evropské komise a zástupcem monacké vlády dne 22. února 2016, přičemž formální podepsání dohody se očekává před letní přestávkou, jakmile k tomu dá Rada svůj souhlas.

Tato dohoda je důležitým krokem v rámci probíhajících snah o potírání daňových podvodů a vyhýbání se daňovým povinnostem. Představuje vylepšenou verzi dohody z roku 2004, která zajistila uplatňování rovnocenných opatření ze strany Monaka, jako jsou opatření přijatá podle směrnice EU o zdanění příjmů z úspor.

Podle nové dohody si budou členské státy EU a Monako automaticky vyměňovat informace o finančních účtech, které na jejich území mají občané opačné strany, a to počínaje rokem 2018, kdy se takto budou poskytovat informace shromážděné od 1. ledna 2017. Cílem je vyřešit situaci, kdy se daňový poplatník snaží skrýt kapitál, který představuje příjem nebo majetek, za nějž nebyla zaplacena daň.

Cílem dohody je zajistit, aby Monako uplatňovalo přísnější opatření, která by byla rovnocenná právnímu rámci EU, jenž byl modernizován v prosinci 2014 (kdy došlo k novelizaci směrnice o správní spolupráci v oblasti daní – DAC2), a která by dodržovala postupy používané při automatické výměně informací o finančních účtech, které jsou prosazovány podle celosvětového standardu OECD z roku 2014.

V souladu se standardem OECD mají další ustanovení dohody zajistit, aby se výměna informací týkala nejen příjmu, jako jsou úroky a dividendy, ale také zůstatku na účtech a zisku z prodeje finančních aktiv. V souladu s nejnovějším vývojem činnosti v rámci OECD a EU v této oblasti je podle nové dohody nutné zajistit také bezpodmínečnou výměnu informací na požádání.

V důsledku nové dohody budou moci daňové úřady v členských státech a Monaku:

– správně a jednoznačně stanovovat totožnost příslušných daňových poplatníků,

– uplatňovat a prosazovat své daňové zákony v přeshraničních případech,

– posuzovat pravděpodobnost toho, že došlo k vyhýbání se daňovým povinnostem,

– vyhýbat se zbytečnému dalšímu vyšetřování.

Zpravodaj jednoznačně vítá tuto dohodu a podporuje ji.

Evropská unie a Monako se dohodly, že se tato dohoda bude uplatňovat od 1. ledna 2017, v případě nutnosti formou předběžného uplatňování, poté, co budou ukončeny jejich příslušné interní postupy platné pro uzavírání a ratifikaci dohod. Zpravodaj naléhavě požaduje, aby byla tato dohoda uzavřena a ratifikována co nejdříve, tak aby mohla vstoupit v platnost jako celek.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

10.9.2015

Datum přijetí

15.6.2016

 

 

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí