RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu nimel Euroopa Ühenduse ja Monaco Vürstiriigi vahelise nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu muutmisprotokolli sõlmimise kohta

16.6.2016 - (COM(2016)0201 – C8-0157/2016 – 2016/0109(NLE)) - *

Majandus- ja rahanduskomisjon
Raportöör: Andreas Schwab
(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 1)

Menetlus : 2016/0109(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0206/2016
Esitatud tekstid :
A8-0206/2016
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu nimel Euroopa Ühenduse ja Monaco Vürstiriigi vahelise nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu muutmisprotokolli sõlmimise kohta

(COM(2016)0201 – C8-0157/2016 – 2016/0109(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (COM(2016)0201),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu nimel Euroopa Ühenduse ja Monaco Vürstiriigi vahelise nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu muutmisprotokolli eelnõu,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 115 ning artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti b ja lõike 8 teist lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris parlamendiga (C8-0157/2016),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59, artikli 108 lõiget 7 ja artikli 50 lõiget 1,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0206/2016),

1.  kiidab lepingu muutmisprotokolli sõlmimise heaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Monaco Vürstiriigi valitsusele ja parlamendile.

SELETUSKIRI

Euroopa Liit ja Monaco on pidanud läbirääkimisi finantskontosid käsitleva automaatse teabevahetuse lepingu kohta, et parandada rahvusvahelist maksundusalast koostööd ja eeskirjade täitmist. Euroopa Komisjoni esindaja ja Monaco valitsuse esindaja parafeerisid lepingu teksti 22. veebruaril 2016 ning leping on kavas ametlikult allkirjastada enne suvevaheaega, niipea kui nõukogu on selle heaks kiitnud.

Nimetatud leping on oluline samm jätkuvas võitluses maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise tõkestamiseks ning sellega ajakohastatakse 2004. aasta lepingut, mille kohaselt Monaco peab kohaldama meetmeid, mis on samaväärsed hoiuseintresside maksustamist käsitlevas ELi direktiivis sätestatud meetmetega.

Uue lepingu kohaselt hakkavad ELi liikmesriigid ja Monaco alates 2018. aastast automaatselt vahetama 1. jaanuarist 2017 kogutavat teavet oma elanike finantskontode kohta kummagi lepingupoole territooriumil. Eesmärk on vältida olukordi, kus maksumaksjad püüavad varjata tulu või vara vormis kapitali, mille pealt ei ole makse tasutud.

Lepingu eesmärk on tagada, et Monaco kohaldaks 2014. aasta detsembris ajakohastatud ELi õigusraamistiku (millega muudeti direktiivi halduskoostöö kohta) nõuetega samaväärseid tugevdatud meetmeid, mis vastavad finantskontode andmete automaatse vahetamise menetlusele, nagu seda soovitatakse 2014. aasta OECD ülemaailmses standardis.

Lepingu muude sätete eesmärk on tagada vastavalt OECD standardile, et vahetatav teave ei hõlmaks üksnes intressi- ja dividenditulu, vaid et teavet vahetataks ka kontojääkide ja finantsvara müügist saadava tulu kohta. Kooskõlas OECD ja ELi viimase aja saavutustega selles valdkonnas nähakse uues lepingus ette, et nõudmise korral tuleb tagada ka tingimusteta teabevahetus.

Uue lepingu tulemusena saavad liikmesriikide ja Monaco maksuametid edaspidi teha järgmist:

– tuvastada õigesti ja ühemõtteliselt asjaomased maksumaksjad;

– piiriülestes olukordades rakendada ja jõustada oma maksuseadusi;

– hinnata, kui suure tõenäosusega on tegemist maksudest kõrvalehoidumisega;

– vältida mittevajalikke täiendavaid uurimisi.

Raportöör kiidab lepingu täielikult heaks ja toetab seda.

EL ja Monaco on kokku leppinud, et lepingut hakatakse kohaldama alates 1. jaanuarist 2017, vajaduse korral ajutises vormis, kuni sõlmimist ja ratifitseerimist käsitlevad siseriiklikud menetlused on lõpule viidud. Raportöör nõuab tungivalt, et leping sõlmitaks ja ratifitseeritaks võimalikult kiiresti, et tagada selle täielik jõustamine.

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Lihtsustatud menetlus – otsuse kuupäev

10.9.2015

Vastuvõtmise kuupäev

15.6.2016