MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston päätökseksi säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavista toimenpiteistä tehdyn Euroopan yhteisön ja Monacon ruhtinaskunnan välisen sopimuksen muutospöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta

  16.6.2016 - (COM(2016)0201 – C8-0157/2016 – 2016/0109(NLE)) - *

  Talous- ja raha-asioiden valiokunta
  Esittelijä: Andreas Schwab
  (Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohta)

  Menettely : 2016/0109(NLE)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0206/2016
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A8-0206/2016
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta neuvoston päätökseksi säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavista toimenpiteistä tehdyn Euroopan yhteisön ja Monacon ruhtinaskunnan välisen sopimuksen muutospöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta

  (COM(2016)0201 – C8-0157/2016 – 2016/0109(NLE))

  (Kuuleminen)

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (COM(2016)0201),

  –  ottaa huomioon luonnoksen neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavista toimenpiteistä tehdyn Euroopan yhteisön ja Monacon ruhtinaskunnan välisen sopimuksen muutospöytäkirjaksi,

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 115 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan b alakohdan ja 8 kohdan toisen alakohdan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0157/2016),

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan, 108 artiklan 7 kohdan ja 50 artiklan 1 kohdan,

  –  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0206/2016),

  1.  hyväksyy sopimuksen muutospöytäkirjan tekemisen;

  2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Monacon ruhtinaskunnan hallituksille ja parlamenteille.

  PERUSTELUT

  Euroopan unioni ja Monaco ovat neuvotelleet finanssitilitietojen automaattista vaihtoa koskevasta sopimuksesta, jolla pyritään parantamaan kansainvälistä veroyhteistyötä ja verosääntöjen noudattamista. Komission edustaja ja Monacon hallituksen edustaja parafoivat sopimuksen tekstin 22. helmikuuta 2016, ja sopimus on tarkoitus allekirjoittaa virallisesti ennen kesätaukoa heti, kun neuvosto on hyväksynyt sen.

  Sopimus on tärkeä askel meneillään olevissa toimissa, joilla pyritään estämään veropetoksia ja verovilppiä. Sopimuksella päivitetään vuoden 2004 sopimusta, jolla varmistettiin, että Monaco soveltaa säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskevassa EU-direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä.

  Uuden sopimuksen mukaisesti EU:n jäsenvaltiot ja Monaco vaihtavat automaattisesti tietoja asukkaidensa finanssitilitiedoista vuodesta 2018 alkaen 1. tammikuuta 2017 kerättyjen tietojen osalta. Tavoitteena on käsitellä tilanteita, joissa veronmaksaja yrittää piilottaa tulona tai varallisuutena pidettävää pääomaa, josta ei ole maksettu veroja.

  Sopimuksen tavoitteena on varmistaa, että Monaco toteuttaa tehostettuja toimia, jotka vastaavat EU:n oikeudellista kehystä sellaisena kuin se on päivitetty joulukuussa 2014 (hallinnollista yhteistyötä koskevan direktiivin muutos, ”DAC2”) ja joissa noudatetaan OECD:n vuoden 2014 globaalin standardin mukaisia finanssitilitietojen automaattista vaihtoa koskevia menettelyjä.

  OECD:n standardin mukaisesti sopimuksen muilla määräyksillä pyritään varmistamaan, että vaihdetuissa tiedoissa ei ole kyse ainoastaan korkojen ja osinkojen kaltaisista tuloista vaan myös tilisaldoista ja finanssivarallisuuden myyntituotoista. Uudessa sopimuksessa on myös määrättävä pyynnöstä tapahtuvasta tietojenvaihdosta ilman ehtoja OECD:n viimeaikaisen toiminnan ja EU:n tämän alan työn mukaisesti.

  Uuden sopimuksen perusteella jäsenvaltioiden ja Monacon verohallinnot

  – tunnistavat asianomaiset veronmaksajat oikein ja yksiselitteisesti

  – hallinnoivat ja panevat täytäntöön verolakejaan rajat ylittävissä tilanteissa

  – arvioivat veron välttelyn todennäköisyyttä

  – pyrkivät välttämään tarpeettomat lisätutkinnat.

  Esittelijä suhtautuu myönteisesti sopimukseen ja kannattaa sitä.

  EU ja Monaco ovat sopineet, että sopimusta aletaan noudattaa 1. tammikuuta 2017 tarvittaessa väliaikaisessa muodossa, kunnes sopimuksen tekemistä ja ratifiointia koskevat osapuolten sisäiset menettelyt on saatu päätökseen. Esittelijä kehottaa painokkaasti tekemään ja ratifioimaan sopimuksen mahdollisimman pian, jotta voidaan varmistaa sen täysimääräinen voimaantulo.

  LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

  10.9.2015

  Hyväksytty (pvä)

  15.6.2016