Pranešimas - A8-0206/2016Pranešimas
A8-0206/2016

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Monako Kunigaikštystės susitarimas, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB, sudarymo Europos Sąjungos vardu

16.6.2016 - (COM(2016)0201 – C8-0157/2016 – 2016/0109(NLE)) - *

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Pranešėjas: Andreas Schwab
(Supaprastinta procedūra: Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 1 dalis)

Procedūra : 2016/0109(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0206/2016
Pateikti tekstai :
A8-0206/2016
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Monako Kunigaikštystės susitarimas, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB, sudarymo Europos Sąjungos vardu

(COM(2016)0201 – C8-0157/2016 – 2016/0109(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM(2016) 0201),

–  atsižvelgdamas į Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Monako Kunigaikštystės susitarimas, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB, projektą,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 115 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos b punktą bei 8 dalies antrą pastraipą, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0157/2016),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį, 108 straipsnio 7 dalį ir 50 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0206/2016),

1.  pritaria Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas susitarimas, sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Monako Kunigaikštystės vyriausybėms ir parlamentams.

AIŠKINAMOJI DALIS

Europos Sąjunga ir Monakas susiderėjo dėl susitarimo dėl automatinio keitimosi finansinių sąskaitų informacija, siekdami gerinti tarptautinį bendradarbiavimą ir atitiktį mokesčių srityje. Šio susitarimo tekstas 2016 m. vasario 22 d. buvo parafuotas Europos Komisijos atstovo ir Monako vyriausybės atstovo. Jį numatoma oficialiai pasirašyti iki vasaros atostogų laikotarpio, kai tik Taryba bus suteikusi tam leidimą.

Šis susitarimas yra svarbus žingsnis šiuo metu vykstančioje kovoje su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu, juo patobulinamas 2004 m. susitarimas, kuriuo buvo užtikrinama, kad Monakas taikytų priemones, lygiavertes ES Taupymo pajamų apmokestinimo direktyvos priemonėms.

Pagal naująjį susitarimą nuo 2018 m. ES valstybės narės ir Monakas automatiškai keisis nuo 2017 m. sausio 1 d. renkama informacija apie finansines sąskaitas, kurias jų teritorijose turi ES valstybių narių ir Monako rezidentai. Siekiama reaguoti į tuos atvejus, kai mokesčių mokėtojas bando nuslėpti kapitalą, kurį sudaro pajamos ar turtas, už kuriuos nebuvo sumokėti mokesčiai.

Susitarimu siekiama užtikrinti, kad Monakas taikytų griežtesnes priemones, kurios yra lygiavertės ES teisinei tvarkai, patobulintai 2014 m. gruodžio mėn. (iš dalies pakeitus Administracinio bendradarbiavimo direktyvą (DAC2)), ir kad laikytųsi automatinių finansinių sąskaitų informacijos mainų procedūrų, rekomenduojamų pagal 2014 m. EBPO pasaulinį standartą.

Laikantis nurodyto EBPO standarto, kitomis susitarimo nuostatomis siekiama užtikrinti, kad būtų keičiamasi ne tik informacija apie tokias pajamas kaip palūkanos ir dividendai, bet ir apie sąskaitų likučius ir finansinio turto pardavimo pajamas. Pagal naująjį susitarimą, atsižvelgiant į naujausią EBPO ir ES veiklos raidą šioje srityje, taip pat turi būti besąlygiškai keičiamasi prašoma pateikti informacija.

Dėl naujojo susitarimo mokesčių administratoriai valstybėse narėse ir Monake galės:

–  teisingai ir aiškiai nustatyti atitinkamus mokesčių mokėtojus;

–  administruoti savo mokesčių įstatymus bei užtikrinti jų laikymąsi tarpvalstybiniais atvejais;

–  įvertinti mokesčių slėpimo veikos galimybę;

–  išvengti nereikalingų tolesnių tyrimų.

Pranešėjas palankiai vertina ir visapusiškai remia šį susitarimą.

ES ir Monakas susitarė, kad susitarimas bus taikomas nuo 2017 m. sausio 1 d., jei reikia, taikomas preliminariai su sąlyga, kad bus užbaigtos susitarimo šalių vidaus procedūros, reikalingos jo sudarymui ir ratifikavimui. Pranešėjas primygtinai ragina, kad susitarimas būtų sudarytas ir ratifikuotas kuo greičiau, siekiant užtikrinti visišką jo įsigaliojimą.

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

10.9.2015

Priėmimo data

15.6.2016