Ziņojums - A8-0206/2016Ziņojums
A8-0206/2016

  ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu grozījumu protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Monako Firstisti, ar ko paredz līdzvērtīgus pasākumus tiem, kuri noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK

  16.6.2016 - (COM(2016)0201 – C8-0157/2016 – 2016/0109(NLE)) - *

  Ekonomikas un monetārā komiteja
  Referents: Andreas Schwab
  (Vienkāršota procedūra — Reglamenta 50. panta 1. punkts)

  Procedūra : 2016/0109(NLE)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A8-0206/2016
  Iesniegtie teksti :
  A8-0206/2016
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu grozījumu protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Monako Firstisti, ar ko paredz līdzvērtīgus pasākumus tiem, kuri noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK

  (COM(2016)0201 – C8-0157/2016 – 2016/0109(NLE))

  (Apspriešanās)

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (COM(2016)0201),

  –  ņemot vērā grozījumu protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Monako Firstisti, ar ko paredz līdzvērtīgus pasākumus tiem, kuri noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK,

  –  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 115. pantu, 218. panta 6. punkta otrās daļas b) apakšpunktu un 8. punkta otro daļu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C8-0157/2016),

  –  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu, 108. panta 7. punktu un 50. panta 1. punktu,

  –  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0206/2016),

  1.  apstiprina Nolīguma grozījumu protokola noslēgšanu;

  2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Monako Firstistes valdībai un parlamentam.

  PASKAIDROJUMS

  Eiropas Savienība un Monako sarunās apsprieda nolīgumu par finanšu kontu informācijas automātisku apmaiņu, lai uzlabotu starptautisko sadarbību un atbilstību nodokļu jomā. Eiropas Komisijas pārstāvis un Monako valdības pārstāvis nāca klajā ar minētā nolīguma tekstu 2016. gada 22. februārī, un tā oficiālā parakstīšana ir paredzēta pirms vasaras brīvdienām, tiklīdz Padome to būs apstiprinājusi.

  Nolīgums ir svarīgs panākums pašreizējos centienos apkarot krāpšanu nodokļu jomā un nodokļu nemaksāšanu, un ar to tiek atjaunināts 2004. gada nolīgums, saskaņā ar kuru Monako bija jāpiemēro pasākumi, kas līdzvērtīgi pasākumiem, kuri noteikti ES direktīvā par tādu ienākumu aplikšanu ar nodokļiem, kas gūti kā procentu maksājumi par uzkrājumiem.

  Saskaņā ar jauno nolīgumu ES dalībvalstis un Monako automātiski apmainīsies ar informāciju par finanšu kontiem, kuri šo valstu teritorijā pieder otras puses pastāvīgajiem iedzīvotājiem, un šī informācijas apmaiņa sāksies 2018. gadā un attieksies uz informāciju, kas iegūta, sākot ar 2017. gada 1. janvāri. Šādas informācijas apmaiņas mērķis ir novērst situāciju, kad nodokļu maksātāji cenšas slēpt kapitālu, ko veido ienākumi vai aktīvi, par kuriem nav samaksāti nodokļi.

  Nolīguma mērķis ir nodrošināt, ka Monako piemēro pastiprinātus pasākumus, kas ir līdzvērtīgi ES tiesiskajam regulējumam, kuru atjaunināja 2014. gada decembrī (grozot direktīvu par administratīvu sadarbību (DAC2)), un ka tā ievēro finanšu kontu informācijas automātiskās apmaiņas procedūras, ko veicina ESAO 2014. gada globālais standarts.

  Saskaņā ar minēto ESAO standartu nolīguma papildu noteikumu mērķis ir nodrošināt, ka informācijas apmaiņa attiecas ne tikai uz tādiem ienākumiem kā procenti un dividendes, bet arī uz kontu bilancēm un ieņēmumiem no finanšu aktīvu pārdošanas. Jaunais nolīgums arī paredz beznosacījumu informācijas apmaiņu pēc pieprasījuma atbilstoši jaunākajam ESAO un ES veikumam šajā jomā.

  Jaunā nolīguma parakstīšanas rezultātā nodokļu iestādes dalībvalstīs un Monako varēs:

  – pareizi un nekļūdīgi identificēt attiecīgos nodokļu maksātājus;

  – pārvaldīt un piemērot savus nodokļu jomas tiesību aktus pārrobežu situācijās;

  – izvērtēt iespējamo izvairīšanos no nodokļu maksāšanas;

  – izvairīties no liekām papildu pārbaudēm.

  Referents atzinīgi vērtē un pilnībā atbalsta šo nolīgumu.

  ES un Monako vienojās, ka nolīgumu sāks piemērot no 2017. gada 1. janvāra, vajadzības gadījumā paredzot provizorisku piemērošanu, kamēr puses vēl nav pabeigušas savas attiecīgās iekšējās procedūras, kas vajadzīgas nolīguma noslēgšanai un ratificēšanai. Referents stingri mudina nolīgumu noslēgt un ratificēt pēc iespējas drīzāk, lai nodrošinātu tā pilnīgu stāšanos spēkā.

  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

  Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

  10.9.2015

  Pieņemšanas datums

  15.6.2016