VERSLAG over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het wijzigingsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Vorstendom Monaco waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad

16.6.2016 - (COM(2016)0201 – C8-0157/2016 – 2016/0109(NLE)) - *

Commissie economische en monetaire zaken
Rapporteur: Andreas Schwab
(Vereenvoudige procedure – Artikel 50, lid 1, van het Reglement)

Procedure : 2016/0109(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0206/2016
Ingediende teksten :
A8-0206/2016
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het wijzigingsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Vorstendom Monaco waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad

(COM(2016)0201 – C8-0157/2016 – 2016/0109(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2016)0201),

–  gezien het ontwerp van wijzigingsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Vorstendom Monaco waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad,

–  gezien de artikel 115 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder b), en lid 8, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0157/2016),

–  gezien artikel 59 en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0206/2016),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het wijzigingsprotocol bij de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en het Vorstendom Monaco.

TOELICHTING

De Europese Unie en Monaco hebben onderhandeld over een overeenkomst inzake het automatisch uitwisselen van gegevens over financiële rekeningen, bedoeld om de internationale belastingsamenwerking en -naleving te verbeteren. De tekst van deze overeenkomst is op 22 februari 2016 geparafeerd door een vertegenwoordiger van de Europese Commissie en een vertegenwoordiger van de regering van Monaco. De formele ondertekening is gepland vóór het zomerreces, zodra de Raad zijn goedkeuring heeft gegeven.

De overeenkomst is een belangrijke stap in de voortdurende inspanningen om belastingfraude en belastingontduiking aan te pakken en houdt een actualisering in van de overeenkomst van 2004, waarmee werd gewaarborgd dat Monaco maatregelen van gelijke strekking toepaste als die welke zijn vervat in een EU-richtlijn betreffende de belastingheffing op inkomsten uit spaargelden.

In het kader van de nieuwe overeenkomst zullen de EU lidstaten en Monaco automatisch gegevens uitwisselen over de financiële rekeningen van elkaars inwoners op hun respectievelijke grondgebied, te beginnen in 2018 voor informatie die vanaf 1 januari 2017 is verzameld. Doel is situaties aan te pakken waarin een belastingplichtige tracht vermogen te verbergen dat inkomsten of activa vertegenwoordigt waarover geen belastingen zijn betaald.

De overeenkomst is erop gericht te waarborgen dat Monaco verscherpte maatregelen toepast van gelijke strekking als die welke zijn vervat in het in december 2014 geactualiseerde EU-rechtskader (wijziging van de richtlijn inzake administratieve medewerking, "DAC2") en dat Monaco voldoet aan de procedures voor de automatische uitwisseling van gegevens over financiële rekeningen, zoals wordt bepleit in de mondiale OESO-norm uit 2014.

Overeenkomstig de OESO-norm moeten aanvullende bepalingen in de overeenkomst ervoor zorgen dat de uitgewisselde informatie niet alleen betrekking heeft op inkomsten als rente en dividenden, maar ook op saldi en opbrengsten uit de verkoop van financiële activa. In het kader van de nieuwe overeenkomst moet op verzoek ook onvoorwaardelijke uitwisseling van informatie plaatsvinden, overeenkomstig de recentste ontwikkelingen in de werkzaamheden van de OESO en de EU op dit gebied.

Als gevolg van de nieuwe overeenkomst zullen belastinginstanties in de lidstaten en in Monaco in staat zijn om:

–  de betrokken belastingplichtigen correct en ondubbelzinnig te identificeren;

–  hun belastingwetgeving in grensoverschrijdende situaties te beheren en te doen naleven;

–  te beoordelen hoe waarschijnlijk het is dat er belasting wordt ontdoken;

–  onnodig verder onderzoek te vermijden.

De rapporteur juicht de overeenkomst toe en geeft er zijn volledige steun aan.

De EU en Monaco zijn overeengekomen dat de overeenkomst vanaf 1 januari 2017 van toepassing zal zijn, zo nodig in de vorm van voorlopige toepassing in afwachting van de afronding van de respectieve interne procedures voor sluiting en ratificatie. De rapporteur dringt erop aan dat de overeenkomst zo spoedig mogelijk wordt gesloten en geratificeerd zodat zij volledig in werking kan treden.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

10.9.2015

Datum goedkeuring

15.6.2016