Betänkande - A8-0206/2016Betänkande
A8-0206/2016

  BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Monaco om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG

  16.6.2016 - (COM(2016)0201 – C8-0157/2016 – 2016/0109(NLE)) - *

  Utskottet för ekonomi och valutafrågor
  Föredragande: Andreas Schwab
  (Förenklat förfarande – artikel 50.1 i arbetsordningen)

  Förfarande : 2016/0109(NLE)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A8-0206/2016
  Ingivna texter :
  A8-0206/2016
  Debatter :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Monaco om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG

  (COM(2016)0201 – C8-0157/2016 – 2016/0109(NLE))

  (Samråd)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av förslaget till rådets beslut (COM(2016)0201),

  –  med beaktande av utkastet till ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Monaco om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG

  –  med beaktande av artikel 115 samt artikel 218.6 andra stycket b och 218.8 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0157/2016),

  –  med beaktande av artiklarna 59, 108.7 och 50.1 i arbetsordningen,

  –  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0206/2016).

  1.  Europaparlamentet godkänner att ändringsprotokollet till avtalet ingås.

  2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Furstendömet Liechtenstein.

  MOTIVERING

  Europeiska unionen och Monaco har förhandlat fram ett avtal om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, i syfte att förbättra det internationella skattesamarbetet och efterlevnaden av skattelagstiftningen på internationell nivå. Avtalstexten paraferades av en företrädare för kommissionen och en representant för Monacos regering den 22 februari 2016. Det formella undertecknandet förväntas ske före sommaruppehållet, så snart som rådet har godkänt avtalet.

  Avtalet är ett viktigt steg i de pågående insatserna för att bekämpa skattebedrägeri och skatteundandragande, och uppdaterar avtalet från 2004 som garanterade att Monaco tillämpade åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i ett EU-direktiv om beskattning av inkomster från sparande.

  Enligt det nya avtalet kommer EU:s medlemsstater och Monaco automatiskt att utbyta uppgifter om finansiella konton som innehas på deras territorier av deras respektive invånare från och med 2018 för uppgifter som inkommit sedan 1 januari 2017. Syftet är att åtgärda situationer där skattebetalare försöker att dölja kapital som utgör inkomster eller tillgångar för vilka skatt inte har betalats.

  Avtalet syftar till att säkerställa att Monaco vidtar mer kraftfulla åtgärder som är likvärdiga med dem som föreskrivs i EU:s rättsliga ram, i dess uppdaterade version från december 2014 (ändring av direktivet om administrativt samarbete) och som stämmer överens med förfarandena för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, i enlighet med OECD:s globala standard från 2014.

  I linje med denna OECD-standard syftar de nya avtalsbestämmelserna till att säkra att upplysningar som lämnas inte enbart gäller inkomster såsom räntor och utdelningar utan också kontosaldon och inkomster från försäljning av finansiella tillgångar. Ovillkorligt utbyte av upplysningar på begäran måste också ske enligt det nya avtalet, i linje med den senaste utvecklingen inom OECD:s och EU:s arbete på detta område.

  Som ett resultat av det nya avtalet kommer skatteförvaltningarna i medlemsstaterna och Monaco att kunna

  – korrekt och entydigt identifiera berörda skattebetalare,

  – administrera och verkställa sin skattelagstiftning i gränsöverskridande situationer,

  – bedöma sannolikheten för skatteundandragande,

  – förhindra fortsatta onödiga utredningar.

  Föredraganden välkomnar och stöder avtalet helt och hållet.

  EU och Monaco har kommit överens om att avtalet ska tillämpas från och med den 1 januari 2017, och om det skulle visa sig nödvändigt, i form av en tillfällig tillämpning i avvaktan på att parternas respektive interna förfaranden för ingående och ratificering av avtalet slutförts. Föredraganden begär enträget att avtalet ingås och ratificeras så snart som möjligt för att säkerställa att det träder i kraft helt och hållet.

  RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  Förenklat förfarande - beslut

  10.9.2015

  Antagande

  15.6.2016