ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Belgie – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

16.6.2016 - (COM(2016)0242 – C8-0170/2016 – 2016/2074(BUD))

Rozpočtový výbor
Zpravodaj: Victor Negrescu

Postup : 2016/2074(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0207/2016
Předložené texty :
A8-0207/2016
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Belgie – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

(COM(2016)0242 – C8-0170/2016 – 2016/2074(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0242 – C8-0170/2016),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006[1] (dále jen „nařízení o EFG“),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020[2], a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení[3], a zejména na bod 13 této dohody,

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0207/2016),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje, aby mohla poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky významných změn ve struktuře světového obchodu nebo důsledky celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji, v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolňování prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG);

C.  vzhledem k tomu, že Belgie podala žádost EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery o finanční příspěvek z EFG v důsledku propouštění v hospodářském odvětví, které je v rámci klasifikace NACE Revize 2 řazeno do oddílu 28 (Výroba strojů a zařízení j.n.) v regionu na úrovni NUTS 2 Hegenavsko (BE32) a vzhledem k tomu, že těchto opatření se má účastnit 488 propuštěných pracovníků a dále 300 mladých lidí z regionu Hegenavsko, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy (NEET), ve věku do 25 let; vzhledem k tomu, že se jedná o pracovníky propuštěné z firem Carwall SA, Caterpillar Belgium SA a Doosan SA;

D.  vzhledem k tomu, že i když tato žádost nesplňuje kritéria způsobilosti stanovená v čl. 4 odst. 1 nařízení o EFG, byla předložena na základě kritérií pro pomoc stanovených v čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení, který umožňuje výjimku, pokud jde o počet propuštěných pracovníků;

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 2 nařízení o EFG jsou splněny, a Belgie má proto podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 1 824 041 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů, které činí 3 040 069 EUR;

2.  bere na vědomí, že Komise dodržela lhůtu 12 týdnů ode dne 11. února 2016, kdy od belgických orgánů obdržela doplněnou žádost, a své posouzení souladu s podmínkami pro poskytnutí finančního příspěvku dokončila dne 4. května 2016 a ke stejnému datu o tom informovala Parlament;

3.  konstatuje, že v důsledku vážných narušení obchodu se stavební technikou v posledních letech na evropském trhu se obdobně snížila poptávka po výrobcích tří podniků, jichž se tato žádost týká;

4.  konstatuje, že po prohlášení společnosti Caterpillar Belgium S.A. ze dne 23. února 2013 o tom, že zahajuje proces hromadného propouštění ze svého výrobního závodu v Gosselies, byla podána žádost EGF/2014/011 BE/Caterpillar, která se týkala většiny ze 1399 dotčených pracovníků, a upozorňuje na to, že aktuální žádost na tuto žádost navazuje, jelikož je součástí stejného postupu hromadného propouštění; zdůrazňuje, že Henegavsko čelí obtížné situaci na trhu práce, tamní míra nezaměstnanosti dosahuje 14,5 % (což je o 5,9 % více než je celostátní průměr), počet propuštěných ve výrobním odvětví činil 1 236 v roce 2013 a 1 878 v roce 2014, od roku 2012 došlo k poklesu nabídky pracovních míst o 13 % a místní pracovní trh se vyznačuje vysokým podílem nekvalifikované pracovní síly, jelikož více než polovina uchazečů o zaměstnání nemá vyšší sekundární vzdělání, a vysokou úrovní dlouhodobé nezaměstnanosti, která tvoří 39 % z celkové míry nezaměstnanosti v henegavském regionu;

5.  vítá skutečnost, že belgické orgány dne 1. ledna 2015, tedy se značným předstihem před podáním žádosti o podporu z fondu EFG, zahájily poskytování individualizovaných služeb cílovým příjemcům;

6.  bere na vědomí, že pro propuštěné pracovníky, na něž se vztahuje tato žádost, plánuje Belgie následující typy opatření: podpora/vedení/integrace; usnadnění hledání zaměstnání; integrovaná odborná příprava; podpora zakládání podniků; podpora společných projektů a příspěvky na hledání zaměstnání a odbornou přípravu;

7.  vítá skutečnost, že příspěvky a pobídky, u nichž Belgie potvrdila, že jsou podmíněny aktivním zapojením cílových příjemců do hledání zaměstnání nebo činností odborné přípravy (akce stanovené v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG), jsou omezeny na méně než 5 % celkových nákladů, což je mnohem méně než představuje strop 35 % celkových nákladů na koordinovaný balíček individualizovaných služeb stanovený v nařízení;

8.  konstatuje, že pracovníci ve věkové skupině 55 až 64 let tvoří až 35,9 % cílových příjemců; domnívá se, že tito pracovníci jsou více ohrožení dlouhodobou nezaměstnaností a sociálním vyloučením a mají specifické potřeby, pokud jde o poskytování individualizovaného přístupu v souladu s článkem 7 nařízení o EFG;

9.  vyzývá Komisi, aby poskytla informace o výsledcích podpory, která je v současnosti poskytována pracovníkům propuštěným z podniku Caterpillar, neboť část stávající žádost navazuje na žádost EGF/2014/011 BE/Caterpillar;

10.  vítá skutečnost, že se očekává, že kromě 488 propuštěných pracovníků bude opatření a individualizované služby spolufinancované z EFG využívat v rámci regionu dalších 300 mladých lidí ve věku do 25 let, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy; tato opatření a služby budou zahrnovat: mobilizaci a vedení buď za účelem dalšího vzdělávání či odborné přípravy, nebo za účelem účasti na iniciačních schůzkách s cílem zjistit míru jejich zájmu; zvláštní odbornou přípravu; individualizované zvyšování kvalifikace; příspěvky na hledání zaměstnání, odbornou přípravu a mobilitu;

11.  vítá rozšíření přístupu osob, které nejsou zaměstnány, ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, k EFG; konstatuje nicméně, že tento přístup je nařízením EFG omezen do 31. prosince 2017; vyzývá k tomu, aby byla v rámci revize víceletého finančního rámce provedena revize nařízení o EFG, která by umožnila přístup osob, které nejsou zaměstnány, ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, k fondu po roce 2017;

12.  vítá skutečnost, že belgické orgány nabízejí zvláštní opatření určená osobám, které nejsou zaměstnány, ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, a zaměřují se tak specifičtějším způsobem na jejich potřeby;

13.  bere na vědomí, že je zapotřebí zahájit informační kampaň zaměřenou na osoby, které nejsou zaměstnány, ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy a které by mohly být způsobilé pro účast na těchto opatřeních; připomíná své stanovisko, že pomoc osobám, které nejsou zaměstnány, ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, by měla být prováděna trvalým a udržitelným způsobem;

14.  vítá skutečnost, že koordinovaný balíček individualizovaných služeb byl vypracován na základě konzultací se všemi zúčastněnými stranami včetně sociálních partnerů, podniků a veřejných služeb zaměstnanosti, které budou také sledovat provádění navrhovaných opatření prostřednictvím monitorovacího výboru;

15.  vítá zejména přístup belgických orgánů a spolupráci se sociálními partnery při poskytování podpory společným projektům pro pracovníky, kteří společně jako skupina uvažují o založení „sociálního podniku“, neboť toto opatření má vysoký potenciální přínos;

16.  konstatuje, že navrhované akce představují aktivní opatření na pracovním trhu v rámci způsobilých akcí stanovených v článku 7 nařízení o EFG, a připomíná, že v souladu s tímto článkem by měly poskytované individualizované služby předjímat budoucí vývoj trhu práce a požadované dovednosti, odrážet posun směrem k udržitelnému hospodářství, jež účinně využívá zdroje, a také zohlednit dosavadní zkušenost nabytou při poskytování podpory propuštěným pracovníkům na základě žádosti EGF/2014/011 BE/Caterpillar; konstatuje zároveň, že tyto akce nenahrazují pasivní opatření sociální ochrany;

17.  vyzývá členské státy, aby společně se sociálními partnery vypracovaly strategie pro vytváření prognóz proměn trhu práce, a na ochranu pracovních míst a dovedností v Unii, zejména při jednáních o obchodních dohodách, aby se zajistilo dodržování pravidel spravedlivé soutěže a zavedení společných opatření na potírání hospodářského, sociálního a environmentálního dumpingu; připomíná svou výzvu k provedení důkladné revize nástrojů Unie na ochranu obchodu;

18.  zdůrazňuje, že je třeba zlepšit zaměstnatelnost všech pracovníků vhodnou odbornou přípravou, a očekává, že odborná příprava, která je v rámci koordinovaného balíčku nabízena, bude odpovídat jak potřebám pracovníků, tak podnikatelskému prostředí v daném regionu i regionech sousedních;

19.  vyzývá Komisi, aby přezkoumala pravidla pro státní podporu tak, aby státy mohly podporovat sociálně a ekologicky přínosné projekty a pomoci malým a středním podnikům v těžké situaci tím, že přispějí na obnovení jejich výrobních kapacit, jež byly těžce postiženy celosvětovou finanční a hospodářskou krizí;

20.  opakuje svou výzvu Komisi, aby v příštích žádostech poskytla více podrobných údajů o odvětvích, která mají vyhlídky na růst, a lze proto očekávat, že budou přijímat nové pracovníky, a aby shromažďovala podložené údaje o dopadu financování z EFG, včetně kvality pracovních míst a míry opětovného začlenění na trh práce dosažené prostřednictvím EFG;

21.  konstatuje, že belgické orgány potvrdily, že na způsobilé akce není čerpána podpora z jiných finančních nástrojů Unie; znovu žádá Komisi, aby do svých výročních zpráv zařazovala také srovnávací hodnocení těchto údajů, aby se zajistilo plné dodržování stávajících předpisů a zamezilo zdvojování služeb financovaných z prostředků Unie;

22.  konstatuje, že v odvětví výroby strojů a zařízení j. n. bylo k dnešnímu dni podáno čtrnáct žádostí o příspěvek z EFG, z nichž osm souvisí s globalizací spojenou s obchodem a šest s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí;

23.  opětovně poukazuje na to, že pomoc z EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou podle vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

24.  oceňuje, že Komise v návaznosti na žádost Parlamentu o rychlejší uvolňování prostředků zavedla zdokonalený postup; bere na vědomí časový tlak vyplývající z nového harmonogramu a jeho potenciální dopad na účinnost posuzování případu;

25.  znovu žádá Komisi, aby zajistila přístup veřejnosti ke všem dokumentům souvisejícím s žádostmi o pomoc z EFG;

26.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

27.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

28.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

  • [1]  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.
  • [2]  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
  • [3]  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery předložená Belgií)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006[1], a zejména na čl. 15 odst. 4 tohoto nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení[2], a zejména na bod 13 této dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) byl zřízen za účelem poskytování podpory pracovníkům, kteří byli propuštěni, a osobám samostatně výdělečně činným, které přestaly vykonávat svou činnost v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací, v důsledku pokračující celosvětové finanční a hospodářské krize, na kterou bylo zaměřeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 546/2009, nebo v důsledku nové celosvětové finanční a hospodářské krize, a za účelem pomoci při jejich opětovném začleňování na trh práce.

(2)  EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013[3].

(3)  Dne 17. prosince 2015 předložila Belgie žádost EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery o finanční příspěvek z EFG v důsledku propouštění v hospodářském odvětví, které je v rámci klasifikace NACE Revize 2 řazeno do oddílu 28 (Výroba strojů a zařízení j. n.) v regionu úrovně NUTS 2 Henegavsko (BE32) v Belgii. Tato žádost byla doplněna o dodatečné informace podle čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1309/2013. Žádost splňuje požadavky na stanovení výše finančního příspěvku z EFG podle článku 13 nařízení (EU) č. 1309/2013.

(4)  V souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) č. 1309/2013 se Belgie rozhodla poskytnout individualizované služby spolufinancované z EFG také 300 mladým lidem, kteří nejsou zaměstnáni, ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy (tzv. „NEET“).

(5)  V souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 1309/2013 je možné žádost Belgie přijmout, neboť propuštění má závažný dopad na zaměstnanost a na místní, regionální a národní hospodářství.

(6)  V souvislosti s uvedenou žádostí Belgie by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 824 041 EUR.

(7)  Aby byly příspěvky z EFG uvolněny co nejdříve, mělo by být toto rozhodnutí použitelné od data jeho přijetí,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolňuje částka ve výši 1 824 041 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne [datum jeho přijetí]*.

[4]Za Evropský parlament  Za Radu

předseda  předseda

  • [1]  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.
  • [2]  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
  • [3]  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884),
  • [4] *   Parlament před vyhlášením v Úředním věstníku vloží datum přijetí.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I.  Souvislosti

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn světového obchodu.

Podle ustanovení článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020[1], a článku 15 nařízení (EU) č. 1309/2013[2] nesmí fond překročit maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011). Příslušné částky se zapisují do souhrnného rozpočtu Evropské unie jako rezerva.

Co se týče postupu, bod 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení stanoví[3], že Komise v případě kladného posouzení žádosti předloží rozpočtovému orgánu návrh na uvolnění prostředků z fondu a současně s ním i odpovídající žádost o provedení převodu. Není-li dosaženo dohody, jsou zahájena třístranná jednání.

II.  Žádost Hainaut Machinery a návrh Komise

Dne 4. května 2016 přijala Komise návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG ve prospěch Belgie, aby podpořila opětovné začlenění pracovníků, kteří byli propuštěni ze dvou podniků zařazených do oddílu 28 klasifikace NACE Revize 3 (Výroba strojů a zařízení j. n.) v regionech na úrovni NUTS 2 Hegenavsko (B32) a Namur (B35) v Belgii.

Jedná se o šestou žádost, která se má posuzovat v rámci rozpočtu na rok 2016, a čtrnáctou v odvětví výroby strojů a zařízení j. n. a týká se uvolnění prostředků z EFG v celkové výši 1 824 041 EUR ve prospěch Belgie. Týká se 488 propuštěných pracovníků a až 300 cílových mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy (NEETs);

Žádost byla zaslána Komisi dne 17. prosince 2015 a do 31. prosince 2015 byla doplňována o dodatečné informace. Komise došla k závěru, že na základě všech platných ustanovení nařízení o EFG žádost splňuje podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z EFG.

Belgické orgány uvádějí jako důvod daného propouštění skutečnost, že obchod byl vážně narušen v důsledku snižujícího se objemu veřejných a soukromých investic do infrastruktury v EU a výrazného zvýšení cen oceli v Evropě a došlo ke ztrátě konkurenceschopnosti evropských závodů na výrobu stavebních strojů. Tato žádost navazuje na žádost EGF/2014/011 BE/Caterpillar, který se týkala propouštění ve výrobním závodu v Gosselies.

Individualizované služby pro propuštěné pracovníky zahrnují šest typů opatření: podpora/vedení/začlenění, ii) pomoc při hledání zaměstnání, iii) integrovaná odborná příprava, iv) podpora při zakládání podniků, v) podpora kolektivních projektů a vi) příspěvky na hledání zaměstnání a odbornou přípravu. Individualizované služby poskytované osobám, které nejsou zaměstnány ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy, budou zahrnovat: i) mobilizaci a vedení buď za účelem dalšího vzdělávání / odborné přípravy, nebo za účelem účasti na iniciačních schůzkách, ii) odbornou přípravu, iii) individualizované zvyšování kvalifikace a iv) příspěvky na hledání zaměstnání, odbornou přípravu a mobilitu;

Podle Komise představují popsané návrhy aktivní opatření na trhu práce v rámci způsobilých opatření uvedených v článku 7 nařízení o EFG. Tyto činnosti nenahrazují pasivní opatření sociální ochrany.

Belgické orgány poskytly veškerá nezbytná ujištění o tom, že:

–  budou dodržovány zásady rovného zacházení a zákaz diskriminace při přístupu k navrženým akcím a jejich provádění,

–  byly splněny požadavky stanovené vnitrostátními a unijními právními předpisy, které se týkají hromadného propouštění,

–  propouštějící podniky, které pokračují ve své činnosti i po propuštění pracovníků, dodržely své zákonné povinnosti upravující propouštění a své pracovníky příslušným způsobem zabezpečily,

–  navržená opatření neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie a bude zamezeno dvojímu financování,

–  navržená opatření se budou doplňovat s opatřeními financovanými prostřednictvím strukturálních fondů,

–  finanční příspěvek z EFG bude v souladu s procesními a hmotněprávními pravidly Unie pro státní podporu.

Belgie sdělila Komisi, že zdroji předběžného vnitrostátního financování či spolufinancování jsou veřejné služby pro zaměstnanost Valonska (FOREM) a region Valonsko. Finanční příspěvek bude spravován a kontrolován stejnými orgány, které jsou odpovědné za Evropský sociální fond (ESF).

III.  Postup

S cílem uvolnit prostředky z fondu předložila Komise rozpočtovému orgánu žádost o převod částky v celkové výši 1 824 041 EUR z rezervy EFG (40 02 43) do rozpočtové položky EFG (04 04 01).

Jedná se o šestý návrh na uvolnění prostředků z EFG, jenž byl rozpočtovému orgánu dosud v roce 2016 předložen.

Nebude-li dosaženo dohody, budou v souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení o EFG zahájeny třístranné rozhovory.

Podle interní dohody by měl být do procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, aby poskytl konstruktivní podporu a přispěl k posouzení žádostí o uvolnění prostředků z fondu.

  • [1]  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
  • [2]  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.
  • [3]  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

CO/jb

pan Jean Arthuis

předseda Rozpočtového výboru

ASP 09G205

Věc: Stanovisko k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) ve věci EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery, Belgie (COM(2016)242 final)

Vážený pane předsedo,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a jeho pracovní skupina pro EFG se zabývaly uvolněním prostředků z EFG v souvislosti s žádostí EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery a přijaly následující stanovisko.

Výbor EMPL a pracovní skupina pro EFG souhlasí s uvolněním prostředků z tohoto fondu na základě uvedené žádosti. Výbor EMPL v této souvislosti předkládá několik poznámek, aniž by převod prostředků jakkoli zpochybňoval.

Rozhodnutí výboru EMPL vychází z těchto úvah:

A) vzhledem k tomu, že ačkoli tato žádost nesplňuje kritéria způsobilosti stanovená v čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 1309/2013 (nařízení o EFG), byla podána na základě kritérií pro pomoc uvedených v čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení, jež za mimořádných okolností umožňují výjimku s ohledem na počet propuštěných pracovníků, přičemž se na ni současně vztahují ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG s ohledem na výjimečné okolnosti, které mají závažný dopad na zaměstnanost a na místní, regionální a celostátní hospodářství;

B) vzhledem k tomu, že se žádost týká 488 pracovníků propuštěných ze 3 podniků (Carwall SA; Caterpillar Belgium SA; Doosan SA) v hospodářském odvětví, které je v rámci klasifikace NACE Revize 2 řazeno do oddílu 28 (Výroba strojů a zařízení j. n.) v regionu úrovně NUTS 2 Henegavsko (BE32) v Belgii, v referenčním období od 25. prosince 2014 do 25. září 2015;

C) vzhledem k tomu, že Belgie odůvodňuje vztah mezi propouštěním a významnými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací tím, že obchod Unie se stavebními stroji byl v posledních letech vážně narušen, což mělo negativní dopad na výdělečnost tří uvedených podniků zabývajících se výrobou strojů využívaných ve stavebnictví v Evropě; vzhledem k tomu, že odvětví, jehož se žádost týká, a tři uvedené podniky vyrábějí především pro evropský trh a vzhledem k tomu, že kvůli klesajícím veřejným i soukromým investicím do infrastruktury klesá následně i poptávka po produktech, které tyto tři podniky vyrábějí; vzhledem k tomu, že klesající úspory z rozsahu a rostoucí náklady na jednotku oslabily konkurenceschopnost evropských továren v tomto odvětví, což vedlo k přemísťování velké části výrobní kapacity do třetích zemí, především do Asie;

D) vzhledem k tomu, že v případě propuštěných pracovníků se jedná o: zbývajících 169 zaměstnanců podniku Caterpillar Belgium SA v Gosselies; 13 zaměstnanců podniku Carwall SA, hlavního dodavatele kabin pro firmu Caterpillar Belgie, neboť klesla poptávka po jeho produktech, především kvůli poklesu objednávek od podniky Caterpillar; 306 zaměstnanců z podniku Doosan SA, výrobce rypadel, který v důsledku propadu poptávky po jeho produktech v Evropě uzavřel výrobnu umístěnou ve městě Frameries a zásobuje evropský trh ze svých výroben umístěných v Jižní Koreji;

E) vzhledem k tomu, že 94,3 % pracovníků, na něž jsou opatření zaměřena, jsou muži a 5,7 % ženy; vzhledem k tomu, že 51,4 % těchto pracovníků je ve věku 30 až 54 let a 35,9 % je ve věku 55 až 64 let,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci tedy vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení týkajícího se belgické žádosti začlenil tyto návrhy:

1.souhlasí s Komisí, že kritéria pro pomoc stanovená v čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 1309/2013 jsou splněna, a Belgie má proto podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 1 824 041 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů, které činí 3 040 069 EUR;

2.bere na vědomí, že Komise dodržela lhůtu 12 týdnů ode dne 11. února 2016, kdy od belgických orgánů obdržela doplněnou žádost, a své posouzení souladu s podmínkami pro poskytnutí finančního příspěvku dokončila dne 4. května 2016 a ke stejnému datu o tom informovala Parlament;

3.konstatuje, že v důsledku vážných narušení obchodu se stavebními stroji v posledních letech na evropském trhu se následně snížila i poptávka po výrobcích těchto tří podniků;

4.konstatuje, že po prohlášení společnosti Caterpillar Belgium S.A. ze dne 23. února 2013 o tom, že zahajuje proces hromadného propouštění ze svého výrobního závodu v Gosselies, byla podána žádost EGF/2014/011 BE/Caterpillar, která se týkala většiny ze 1399 dotčených pracovníků, a upozorňuje na to, že aktuální žádost na tuto žádost navazuje, jelikož je součástí stejného postupu hromadného propouštění; zdůrazňuje, že Henegavsko čelí obtížné situaci na trhu práce, tamní míra nezaměstnanosti dosahuje 14,5 % (což je o 5,9 % více než je celostátní průměr), počet propuštěných ve výrobním odvětví činil 1 236 v roce 2013 a 1 878 v roce 2014, od roku 2012 došlo k poklesu nabídky pracovních míst o 13 % a místní pracovní trh se vyznačuje vysokým podílem nekvalifikované pracovní síly, protože více než polovina uchazečů o zaměstnání nemá vyšší sekundární vzdělání, a vysokou úrovní dlouhodobé nezaměstnanosti, která tvoří 39 % celkové nezaměstnanosti nezaměstnanost v henegavském regionu;

5.bere na vědomí, že pro propuštěné pracovníky, na něž se vztahuje tato žádost, plánuje Belgie následující typy opatření: podpora/vedení/integrace; usnadnění hledání zaměstnání; integrovaná odborná příprava; podpora zakládání podniků; podpora společných projektů, příspěvky při hledání zaměstnání a příspěvky na odbornou přípravu;

6.vítá zejména přístup belgických orgánů a spolupráci se sociálními partnery při poskytování podpory společným projektům pro pracovníky, kteří společně jako skupina uvažují o založení „sociálního podniku“, neboť toto opatření má potenciál vysokého přínosu;

7.vítá skutečnost, že se očekává, že kromě 488 propuštěných pracovníků bude opatření a individualizované služby spolufinancované z EFG využívat v rámci regionu dalších 300 mladých lidí ve věku do 25 let, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy; tato opatření a služby budou zahrnovat: mobilizaci a vedení buď za účelem dalšího vzdělávání / odborné přípravy, nebo za účelem účasti na iniciačních schůzkách s cílem zjistit zájem; zvláštní odbornou přípravu; individualizované zvyšování kvalifikace; příspěvky na hledání zaměstnání, odbornou přípravu a mobilitu;

8.vítá skutečnost, že belgické orgány nabízejí zvláštní opatření určená osobám, které nejsou zaměstnány ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, a zaměřují se tak specifičtějším způsobem na jejich potřeby;

9.konstatuje, že navrhované výše uvedené akce představují aktivní opatření na pracovním trhu v rámci způsobilých akcí stanovených v článku 7 nařízení o EFG, a připomíná, že v souladu s tímto článkem by měly poskytované individualizované služby předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti a odrážet posun směrem k udržitelnému hospodářství, jež účinně využívá zdroje; konstatuje zároveň, že tyto akce nenahrazují pasivní opatření sociální ochrany;

10.vítá skutečnost, že příspěvky a pobídky, u nichž Belgie potvrdila, že jsou podmíněny aktivním zapojením cílových příjemců do hledání zaměstnání nebo činností odborné přípravy (akce stanovené v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG) jsou omezeny na méně než 5 % celkových nákladů, což je mnohem méně než je strop 35 % celkových nákladů na koordinovaný balíček individualizovaných služeb stanovený v nařízení;

11.vítá skutečnost, že belgické orgány dne 1. ledna 2015 – tedy se značným předstihem před podáním žádosti o podporu z fondu EFG – zahájily poskytování individualizovaných služeb cílovým příjemcům;

12.konstatuje, že v odvětví výroby strojů a zařízení j. n. bylo k dnešnímu dni podáno čtrnáct žádostí o příspěvek z EFG, z nichž osm souvisí s globalizací spojenou s obchodem a šest s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí;

13.bere na vědomí, že je zapotřebí zahájit informační kampaň zaměřenou na osoby, které nejsou zaměstnány ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy a které by mohly být způsobilé v rámci těchto opatření; připomíná své stanovisko, že pomoc osobám, které nejsou zaměstnány ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, by měla být prováděna trvalým a udržitelným způsobem;

14.zdůrazňuje, že je třeba zlepšit zaměstnatelnost všech pracovníků vhodnou odbornou přípravou, a očekává, že odborná příprava, která je v rámci koordinovaného balíčku nabízena, bude odpovídat jak potřebám pracovníků, tak podnikatelskému prostředí;

15.opakuje svou výzvu Komisi, aby v příštích žádostech poskytla více podrobných údajů o odvětvích, která mají vyhlídky na růst, a lze proto očekávat, že budou přijímat nové pracovníky, a aby shromažďovala podložené údaje o dopadu financování z EFG, včetně kvality pracovních míst a míry opětovného začlenění na trh práce dosažené prostřednictvím EFG;

16.vítá skutečnost, že koordinovaný balíček individualizovaných služeb byl vypracován na základě konzultací se všemi zúčastněnými stranami včetně sociálních partnerů, podniků a veřejných služeb zaměstnanosti, které budou také sledovat provádění navrhovaných opatření prostřednictvím monitorovacího výboru;

17.opakuje svou výzvu Komisi, aby zajistila přístup veřejnosti ke všem dokumentům souvisejícím s případy pomoci z EFG.

S pozdravem

Thomas HÄNDEL

předseda výboru EMPL

PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

pan Jean ARTHUIS

předseda

Rozpočtový výbor

Evropský parlament

Věc:  Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Dear Mr. Arthuis,

Výboru pro regionální rozvoj byl postoupen Komisí vypracovaný návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), aby k němu vydal stanovisko. Podle mých informací má být zpráva o tomto návrhu přijata v Rozpočtovém výboru dne 15. června 2016:

-  COM(2016)0242 navrhuje příspěvek z EFG ve výši 1 824 041 EUR pro 488 pracovníků propuštěných v hospodářském odvětví, které se v rámci klasifikace NACE Revize 2 řadí do oddílu 28 (Výroba strojů a zařízení j. n.). K danému propouštění došlo v podnicích v regionu úrovně NUTS 2 Henegavsko (BE32) v Belgii.

Pravidla pro poskytování finančních prostředků z EFG jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006.

Koordinátoři výboru tento návrh posoudili a požádali mě, abych Vám písemně oznámila, že většina členů výboru nemá proti tomu, aby byla z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolněna výše uvedená částka navrhovaná Komisí, žádné námitky.

S pozdravem

Iskra MIHAYLOVA

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

15.6.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marco Valli, Tomáš Zdechovský